NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci kabul koşullarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar esas alınarak, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu nun 21/01/2010 ve 17/03/2010 tarihli kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 27/01/2010 tarih ve 3269 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Bu yönergede geçen: a) T.C. :Türkiye Cumhuriyeti ni, b) K.K.T.C. : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, c) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu, d) Üniversite : Necmettin Erbakan Üniversitesini, e) Senato : Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu, f) Rektör : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü, g) Rektörlük : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü nü, h) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, i) İlgili Yönetim Kurulu : İlgili Birim Yönetim Kurulunu, j) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu : Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvuran uluslar arası öğrencilerin başvuru ve kabul süreci ile ilgilenen komisyonu, k) Uluslararası Öğrenci : T.C. veya KKTC uyruğunda bulunmayan ve diğer ülkelerde Türkiye deki liseye denk bir okuldan mezun olan öğrenciyi, l) Kontenjan :Necmettin Erbakan Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına alınacak uluslararası öğrenci sayısını, 1

2 m) Öğrenim Meşruhatlı Vize : Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi, n) İkamet Tezkeresi : Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi, o) Uluslararası Öğrenci Ofisi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan öğrenci ofisini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kontenjanı, Adaylarda Aranacak Nitelikler, Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Koşulları Öğrenci Kontenjanı Madde 5- Başvuru koşulları ile kontenjanlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve adayların ilgili programlara yerleştirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesinin yetkisindedir. (1) Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Konservatuardan (I. ve II. öğretim programları için) gelen uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Üniversite Senatosunun onayından sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yayımlanır. (2) Uluslararası öğrencilerin kabul sürecine ilişkin uygulama takvimi, yüksek öğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, her yıl üniversitenin akademik takviminde belirtilir. (3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya dolmaması halinde, bu kontenjanların diğer programlara aktarımı ÜYK'nın yetkisindedir. Adaylarda Aranacak Nitelikler Madde 6- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; (1) Başvuracak adayların; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan lise öğrenimlerinin son üç yılını yurtdışında tamamlayanların, c) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, d) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin son üç yılını yurt dışında tamamlayanların, e) K.K.T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanların, başvuruları değerlendirmeye kabul edilir. (2) Başvuracak adaylardan; a) T.C. uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 2

3 b) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), d) TC uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların, e) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanların, f) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya K.K.T.C. de tamamlayanların, g) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, h) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, başvuruları ise değerlendirmeye kabul edilmez. Başvuruda İstenilen Belgeler Madde 7- Başvurular, aşağıdaki belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya diğer ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunun onaylı kopyaları ile yapılır: a) Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru Formu, b) Lise diplomasının Türkçe onaylı kopyası, c) Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri, notlarını ve not ortalamasını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesinin (Transkript) (ve varsa yüzlük sisteme dönüştürülmüş halinin) Türkçe onaylı kopyası, d) Diploma notunu gösteren belgenin Türkçe onaylı kopyası e) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, f) Pasaport fotokopisi, g) İki (2) adet fotoğraf, h) Geçerli sınav sonuç belgesinin Türkçe onaylı kopyası, i) Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe onaylı kopyası Başvuru Koşulları Madde 8- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında başvuru tarihinden önce duyurulur. (2) Başvurular belirlenen tarihler arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Uluslararası Öğrenci Ofisine posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. (3) Başvuru tarihi olarak başvuru belgelerinin ilgili birime ulaşma tarihi esas alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. (4) Başvuru süresi içinde belgelerinde herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (5) Adayın birden çok birime başvurması halinde her birim için ilanda belirlenen başvuru ücretini ayrıca yatırması ve dekontta başvurduğu birimin açıkça belirtilmesi gerekir. (6) Başvuru koşullarını sağlamış olmak adaylara yerleştirme için kabul edilme hakkını kazandırmaz. 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, Başvuru için Asgari Taban Puanlar, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu Madde 9- (1) Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulu, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında bir Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu kurar. Komisyon üniversitenin akademik birimlerini dengeli bir şekilde temsil edecek şekilde 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur. (2) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, bu yönerge doğrultusunda belirlenen ilkeler çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesinde ön lisans ve lisans öğrenimi için başvuru yapan uluslararası öğrencilerin başvurularını neticelendirmekle sorumludur. Komisyon, programlara yerleşmeye hak kazanan uluslararası öğrencilerin kesin ve yedek listesini Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulunca onaylanan kesinleşmiş listeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Başvuru için Asgari Taban Puanlar Madde 10- (1) Adayların başvuru yapabilmesi için, en az Ek 1 de verilen En Düşük Puanlara sahip olması gerekir. (2) Adayların değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan lise bitirme sınavı statüsünde olanların (GCE, International Baccalaureate, Tawjihi vb.) bir geçerlilik sınırlaması yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olanlar (SAT, Gaokao vb.) sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. (3) TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olan adaylarda taban puan şartı aranmaz. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme Madde 11- (1) Üniversitemize uluslararası öğrenci başvurularında dikkate alınacak sınavlar ve En Düşük Puanlar (EK-1) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, üniversitenin ön lisans ve lisans bölüm/programlarının tamamına Kılavuzda ilan edilen uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemlerini, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından paket program yardımı ile yapar. Bu program aracılığı ile; a) Uluslararası sınavların ortaöğretim başarı puanına dönüştürülmesinde EK-1 de yer alan dönüşüm formülleri kullanılır. b) Dönüştürülen puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak adaylar tercihleri doğrultusunda uluslararası öğrenci kabul komisyonu tarafından yerleştirilmek üzere Yönetim Kurulunun onayına sunulur. (3) EK-1 de yer alan dönüşüm formüllerinin uygulandıktan sonra puanların eşitliği durumunda; yerleştirmede ilk öncelik TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olan adaylara verilir. Yerleştirmede ikinci öncelik Üniversite Giriş Sınavı statüsünde olanlara ve üçüncü öncelik ise, lise bitirme sınavlarıyla başvuru yapan adaylara tanınır. İlan edilen 4

5 kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar için ortaöğretim not ortalaması ile yerleştirme yapılır. (4) Gerek görüldüğünde ikinci ve üçüncü ek yerleştirme yapılabilir ya da boş kalan kontenjanlar, kontenjan sayısını aşkın talep olan ön lisans ve lisans programları kontenjanlarına ilave edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. (5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm/programlara başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekli olup başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte tarafından özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuçların Duyurulması, Kayıt için Gerekli Belgeler, Dil Yeterlik Düzeyleri Sonuçların Duyurulması ve Kayıt Madde 12- (1) Başvuru sonuçları Necmettin Erbakan Üniversitenin web sayfasında duyurulur. (2) Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz. Kayıt İçin Gerekli Belgeler Madde 13- Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: (1) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi", (2) Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav belgesinin aslı, (3) Öğrenim vizesi alınmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter onaylı kopyası, (4) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren belge, (5) 12 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf, (6) Her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda, Türkiye de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname, (7) 1 yıllık zorunlu sağlık sigortası olduğuna dair belge, (8) Öğretim Dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, (9) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, İngilizce Yeterlik Belgesi. Eğitim-Öğretim Dili ve Yeterlik Düzeyleri Madde 14 (1) Eğitim-Öğretim dili Türkçe dışında olan bölümlere/programlara yerleştirilen öğrencilerin Öğrenim görülen program dilinden başarılı olduğunu belgelemesi gerekir. (2) Öğretim dili İngilizce olan bölümlere/programlara başvuran öğrencilerin Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği uluslararası sınavlardan (EK-2) yeterli puan almış olanlar ile Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 ve üzeri almış olanlar başarılı sayılır. (3) İngilizce'den başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce (YDYO) yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı 5

6 olmaları gerekir. Adayların yabancı dilde yeterlikleri ile yabancı dil sınavındaki başarı veya başarısızlıkları YDYO Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. (4) İngilizce'den başarısız olan öğrenciler, en fazla bir yıl Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda İngilizce Hazırlık Programına devam eder, bu süre için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılırlar ve bu süre içerisinde Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Madde 15 - Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan bölümlere/programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe'den başarılı olduğunu belgelemesi gerekir. (1) Öğretim dili Türkçe olan bölümlere/programlara başvuran öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS), Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Yeterlik Sınavı ve Senato tarafından uygun görülen diğer Türkçe Yeterlilik Sınavları ile belgelendirir. (2) TÖMER ve TCS sınavları için Türkçe Yeterlik Seviyesi başarı ölçütleri aşağıdaki gibidir. TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi Yeterlik Sınavı) TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) Açıklama C Türkçe Puanı Yetersiz A1 (65-69) B Türkçe Puanı Yeterli A2 (70-74) B Türkçe Puanı Yeterli B1 (75-84) B Türkçe Puanı Yeterli B2 (85-89) A Türkçe Puanı Yeterli C1 (90-100) A Türkçe Puanı Yeterli C1 Düzeyi : Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir. B2 Düzeyi : Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. B1 Düzeyi : Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. A2 Düzeyi : Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. A1 Düzeyi : Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. (3) TCS, TÖMER ve Senato tarafından uygun görülen diğer sınavlarından Türkçe Yeterlik Seviyesini belgelendiremeyen öğrenciler, Üniversitemizde bünyesinde kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekir. Öğrencilerin Türkçe seviyeleri ile başarı veya başarısızlıkları Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. 6

7 (4) Türkçe'den başarısız olan öğrenciler, en fazla bir yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe Hazırlık Programına devam eder, bu süre için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılırlar ve bu süre içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller Madde 16 - Uluslararası kabul edilen öğrencilere,eğitim-öğretim ile ilgili konularda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde 17- Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2012/03-09 nolu kararıyla kabul edilen Konya Üniversitesi Yurt Dışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 18- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulunun onay verdiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. 7

8 EK-1 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILMASI UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR SINAV/ NOT ORTALAMALARI EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK PUAN 1 SAT I TCS (TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA EN AZ 60 TOPLULUKLARI SINAVI) 3 AFGANİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (KANKUR) AZERBAYCAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (TQDK) KIRGIZİSTAN GENEL CUMHURİYET SINAVI (ORT) KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (ENT) ACT (AMERICAN COLLEGE TESTING) ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) INRETNATIONAL BACCALAUREATE 9 TAWJİHİ BACCALAUREAT LİBANAİS AL-SHAHADA-AL-THANAWİYYA-AL-AMMA GAOKAO (ÇİN HALK CUMHURİYETİ NDE YAPILAN ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI) 13 FRANSIZ BAKALORYASI DİPLOMASI ENDONEZYA DA YAPILAN UJİAN NATİONAL SINAVI (UN) TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN, GÜRCİSTAN (ATTESTAT) LİSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR İÇİN ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ MERKEZİ LİSE BİTİRME SINAVI * 17 LİSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR İÇİN ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ LİSE DİPLOMASI NOTU * 18 ABITUR (ALMAN BAKALORYASI) EN FAZLA 4 ULUSLARARASI SINAVLARIN PUANLARI VE DÖNÜŞÜM TABLOSU Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Ortaöğretim Başarı Puanı=yedp Üniversitemizin Kabul Ettiği En Yüksek Ortaöğretim Başarı Puanı =yeyp Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanı=op Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının Orta Öğretim Başarı Dönüşüm Puanı =ydp Uluslararası Sınavda Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Puanı=edp Uluslararası Sınavdan Alınabilecek En Yüksek Puanı=eyp Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının Orta Öğretim Başarı Dönüşüm Puanları için uygulanacak formül(abitur hariç): yeyp yedp ydp 50 * op edp eyp edp Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının Orta Öğretim Başarı Dönüşüm Puanları için uygulanacak formül (ABITUR için): yeyp yedp ydp 50 * edp op edp eyp * 100'lük sistem dışındaki durumlarda, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından 100'lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır. 8

9 EK-2 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILMASI UYGUN GÖRÜLEN İNGİLİZCE EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR SINAV/ NOT ORTALAMALARI EN DÜŞÜK PUAN EN YÜKSEK PUAN 1 TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS CAE 92 (C) 100 (A) 6 FCE 75 (C) 100 (A) 7 CPE 95 (C) 100 (A) 9

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Başvurular belirlenen tarihlerde www.yos.balikesir.edu.tr web sitesinden

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini belirlemek üzere, Yükseköğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. 2012-2013 Güz Akademik yılı için yurt dışından öğrenci başvuru

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı