KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 12 Ağustos 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite (KOÜ): Kocaeli Üniversitesini, b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu, c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü, ç) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri, d) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, f) Anabilim (ABD)/Anasanat Dalı (ASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını, g) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu, ğ) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu, h) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

2 ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını, j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını, k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, m) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını, n) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, o) FCE: Uluslararası sınavlardan olan First Certificate in English Sınavını, ö) CEFLE: Uluslararası sınavlardan olan Certificat Europeen de Français Language Etrangere Sınavını, p) ZDF: Uluslararası sınavlardan olan Zertificat Deutsch als Fremdsprache Sınavını, r) TÖMER: Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezini, s) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Programlara başvuru MADDE 4 (1) Lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yüksek lisans öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 1) Yüksek Lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir. 2) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak, 3) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan yüksek lisans programlarında, ALES koşulu aranmaz, 4) Adayların, İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olmak,

3 a) ÜDS veya KPDS den en az 50 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 50 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 5) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden, yukarıda belirtilen yabancı dil belgelerinden birini getirmek zorundadır, 6) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ile orta öğretim fen ve sosyal alanlar eğitimi programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aranmaz, 7) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans diplomalarını, lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Dilekçede, başvurulan yüksek lisans programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak, her anabilim/anasanat programı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki şekilde belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde mülakata alınırlar. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 60 ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir, b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun % 30 unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 60 olması gerekir. Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan programlarda, bilimsel başarı düzeyi notu, anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca önerilen enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre belirlenir. c) Jüri başkanı; adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, adayların bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar, enstitü müdürlüğüne iletir, 9) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 60 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları yüksek lisans öğretim programlarına yerleştirilir ve bu liste enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanarak ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alır. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 10) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır. a) Doktora öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya

4 hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir, 3) Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday; ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan alması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday, ALES sınavında başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan alması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır, 4) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan doktora/sanatta yeterlik programlarında, ALES koşulu aranmaz, 5) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 6) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden, yukarıda belirtilen yabancı dil belgelerinden birini getirmek zorundadır, 7) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede, başvurulan doktora programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 8) Enstitü yönetim kurulu; başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alınarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde sırayla mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si ile; 1) Yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20 si ve mülakat notunun %30 unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan programlarda, bilimsel başarı düzeyi notu anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca önerilen enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre belirlenir. c) Jüri başkanı, adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış

5 tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı; adayların bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış jüri tutanağını, mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 9) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora öğretim programına yerleştirilirler ve bu liste enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alırlar. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 10) Kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 11) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. c) Sanatta yeterlik öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Sanatta yeterlik öğrenimine, bir yüksek lisans programını bitirmiş olanlar başvurabilir. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulunca onaylanır, 3) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan sanatta yeterlik programlarında ALES koşulu aranmaz, 4) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 5) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür, 6) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların kuramsal ve sanatsal başarı düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylardan; duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama, yazılı sınav ve benzeri bir çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmalar 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik notu verilir. Yeterlik notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. b) Adaylardan başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler 100 tam not üzerinden değerlendirilerek, adaya bir

6 etkinlik dosyası notu verilir. c) Adayın yeterlik notu ve etkinlik dosyası notu ortalaması; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca önerilen oranlarla değerlendirilerek adayın kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notu belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. ç) Jüri başkanı adayların yeterlik ve etkinlik dosyası not değerlendirmelerini içeren kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı, anasanat dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı adayların kuramsal ve sanatsal başarı düzeylerine göre sıralanmış jüri tutanağını, mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 7) Kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları sanatta yeterlik programına yerleştirilir. Bu liste, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alır. Sıralamada eşitlik halinde, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları yüksek olan adaya öncelik verilir, 8) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 9) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların sanatta yeterlik programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. ç) Temel tıp bilimlerinde doktora öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına; başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için: a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS dan en az 50 temel tıp puanına veya ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmaları, b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ALES sınavında başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar; ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. 3) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birinden, aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak.

7 4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar TUS, ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede başvurulan temel tıp bilimleri doktora programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 5) Enstitü yönetim kurulu; başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru şartlarını eksiksiz tamamlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde sırayla mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir, b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; TUS, ALES veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si ile, 1) Yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20 si ve mülakat notunun %30 unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. c) Jüri başkanı; adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı jüri tutanağını mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 6) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora programına yerleştirilirler ve bu liste, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alırlar. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 7) Kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 8) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. d) Bir lisansüstü programa başvuracak adayların mezun olmaları gereken programlara ilişkin esaslar: 1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına; hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir, ancak Senato belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir. e) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylarına ilişkin esaslar: 1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya GMAT sınavlarından başvurdukları enstitü programının gerektirdiği puanı almış olmaları

8 gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen aday değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe dir. Türkçe için TÖMER tarafından verilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler başvurabilirler. Adaylar mülakata alınırlar. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre hesaplanır. 2) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir. 3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylardan Türkçe dil koşulu aranmaz. f) Kontenjanların ilanına ilişkin esaslar: 1) Üniversitenin lisansüstü öğretim enstitüleri, öğrenci alacakları lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir, 2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar; Üniversite ve enstitünün web sayfalarında ya da Türkiye çapında yüksek tirajlı bir gazetede en az bir defa yayımlanır. g) Öğretmen yetiştirme programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü öğretim programlarına kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usül ve esaslar ile bu programların asgari, müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 2) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usül ve esaslar ile bunların uygulanmasına ilişkin özel hükümler çerçevesinde bu programların işlemleri ilgili enstitü tarafından yürütülür. ğ) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerinin yetiştirilmesine ilişkin esaslar: 1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. 2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, 23/5/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. Tez ve projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili ödeneklerinden desteklenir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 5 (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden ve nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

9 yüksek lisans programı adayları, c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar, ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları. (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. (3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. (4) Öğrenci, yaz dönemi eğitim-öğretim programı çerçevesinde en çok üç dersi, bilimsel hazırlık programından alabilir. (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre sonunda bilimsel hazırlık programı derslerini başaramayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. (6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen onbeş gün içinde ilgili enstitüye gönderilir. Özel öğrenci kabulü MADDE 6 (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir. (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır. (4) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer özel öğrenci kimlik belgesi verilir. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz. (5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri tutar, iade edilmez. (6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

10 Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 7 (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için; başvuru tarihine kadar kayıtlanmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,50, doktora için en az 3,75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim/anasanat dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuvar olanaklarının bulunması gerekir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleşip lisansüstü ilanda yer almalıdır. (2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına gönderir. (3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar bakımından yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir. (4) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz. (5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. Lisansüstü programlara kayıt yaptırma ve kayıt yenileme MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asil aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar. (2) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, öğrenci bilgi sistemini kullanarak ders ve tez seçimini yapmalı, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanı onaylı çıktıları enstitüye teslim etmelidirler. (3) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir. (4) Öğrenim harcını yasada belirtilen süre içinde üst üste iki yarıyıl yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları Dersler, sınavlar ve değerlendirme esasları MADDE 9 (1) Bir lisansüstü dersin kredisi; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim veya anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim veya anasanat dalı başkanları

11 tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir. (2) Öğretim planlarında zorunlu ve seçime bağlı lisansüstü dersler yer alır. Dersler bir yarıyıllıktır. Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği lisansüstü dersler, varsa bilimsel hazırlık programı dersleri dahil en çok 15 kredidir. Yüksek lisans derslerinin en çok 7 kredisi, doktora/sanatta yeterlik derslerinin en çok 15 kredisi, atanmış ise tez danışmanının önerisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarından izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden alınabilir. (3) Derslere devam zorunluluğu teorik dersler için en az % 70 ve diğer öğretim türleri için en az % 80 dir. (4) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından 2 hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı, dersi verecek öğretim üyesinin önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve enstitülerce ilan edilir. (5) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını yerine getiren ve getiremeyen öğrencilerin tam listesi, dersi veren öğretim üyesince yarıyılın son haftası içerisinde enstitü müdürlüğüne verilir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir. (6) Bir dersin başarı notu; dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde sınav çizelgesine işlenerek enstitü müdürlüğüne verilir ve başarı durumu sonuçları, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. (7) Her yarıyıl; derslerin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek nedenlerle, sınav yapılmayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır. (8) Tez sınavı; sınav dönemlerini izleyen haftalar içinde yapılır. Arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı, bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları, arazi çalışmasının bitiminde de yapılabilir. (9) Yarıyıl sonu sınav programları; enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim üyelerinden gelecek öneri üzerine enstitü yönetim kurulu sınavın sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Bu husustaki karar, yarıyıl başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin özrü nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir. (10) Öğrenci, bir dersin başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin enstitü müdürlüğünce ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi, dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. (11) Ağırlıklı genel not ortalaması; ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerinin birim kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, birim krediler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. (12) Lisansüstü öğretimde, bir lisansüstü öğrencisinin bir dersi başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, dönem sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşuluyla, o dersin başarı notunun en az E (4,00 üzerinden 3,00) olması gerekir. Öğrencinin, diğer enstitülerden alınan derslerden başarılı sayılabilmesi için; 4,00 tam not üzerinden değerlendirme yapılan enstitülerden en az 3,00, 100 tam not üzerinden değerlendirme yapılan

12 enstitülerden en az 70 not alması gerekir. (13) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır. a) Başarı Notu Katsayı 4 lük Not Aralığı 100 lük Not Aralığı Başarı Derecesi A 4,00 3,86-4, Mükemmel B 3,75 3,62-3, Pekiyi C 3,50 3,36-3, İyi D 3,25 3,15-3, Orta E 3,00 3,00-3, Geçer F 0,00 0,00-2, Başarısız V S M Devamsız Başarılı Muaf (14) Başarısız ve/veya devamsız olunan zorunlu dersler tekrar edilir. Tekrar edilen dersten başarısız veya devamsız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Seçmeli dersten başarısız olan bir öğrenci, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir başka dersi alabilir. Tekrar niteliğinde olan bu dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (15) Bir lisansüstü dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ının toplamıdır. Özel durumlarda ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu oranlar değiştirilebilir. (16) Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğretimi MADDE 10 (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 11 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az

13 olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok 6 kredilik dersi lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin en çok 7 kredisi, 21 kredilik ders yükünden sayılabilir. Süre MADDE 12 (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. İkinci yarıyıl sonunda derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrenci, tez çalışmasını tamamlaması halinde en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir. (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Başarısızlığı, danışmanının görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı, belirtilen süreler beklenmeden de enstitü yönetim kurulu kararı ile silinebilir. (3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez danışman raporları ile başarısızlığı saptanan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez danışmanı atanması MADDE 13 (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu; ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı ilgili enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunca gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini ikinci yarıyılın sonuna kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye gönderir. (2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir. (3) Tez danışmanı; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. (4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. (5) Enstitü tarafından yüksek lisans tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri (ikinci danışmanlar dahil) enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında 3 kredilik teorik bir ders açabilir. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

14 Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 14 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci; tezini ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Süresi dakika arasında olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması MADDE 15 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla; yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. (2) Bir ay içinde yukarıda belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (4) Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 16 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, kredili bir dersten başarısız olursa, bu dersi bir kez

15 tekrarlar. Tekrar edilen dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. (3) Öğrenci ilk iki yarıyılda aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan sonra dönem projesi alır ve yarıyıl sonunda proje çalışmasını yazılı bir rapor halinde sunar. Süre MADDE 17 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. Beş yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden öncede kesilebilir. Danışman atanması MADDE 18 (1) Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisi; ilk yarıyılın başında anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksel lisans diploması MADDE 19 (1) Öğrenci proje çalışmasını, biri danışmanı olmak üzere enstitü anabilim/anasanat dalınca oluşturulacak üç kişilik bir jüri önünde savunur. Jürice başarılı bulunmayan dönem projesi tekrarlanır. Projesi hakkında tekrarlama kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde gereğini yaparak projesini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da projesi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. (3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. ALTINCI BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve kapsam MADDE 20 (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c ) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28729 Karabük Üniversitesinden: YÖNETMELİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR İçişleri Bakanlığından: Tokat İli

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Süleyman Demirel Üniversitesinden: YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı