KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 12 Ağustos 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite (KOÜ): Kocaeli Üniversitesini, b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu, c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü, ç) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri, d) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, f) Anabilim (ABD)/Anasanat Dalı (ASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını, g) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu, ğ) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu, h) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

2 ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını, j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını, k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, m) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını, n) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, o) FCE: Uluslararası sınavlardan olan First Certificate in English Sınavını, ö) CEFLE: Uluslararası sınavlardan olan Certificat Europeen de Français Language Etrangere Sınavını, p) ZDF: Uluslararası sınavlardan olan Zertificat Deutsch als Fremdsprache Sınavını, r) TÖMER: Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezini, s) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Programlara başvuru MADDE 4 (1) Lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yüksek lisans öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 1) Yüksek Lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir. 2) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak, 3) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan yüksek lisans programlarında, ALES koşulu aranmaz, 4) Adayların, İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olmak,

3 a) ÜDS veya KPDS den en az 50 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 50 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 5) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden, yukarıda belirtilen yabancı dil belgelerinden birini getirmek zorundadır, 6) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ile orta öğretim fen ve sosyal alanlar eğitimi programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aranmaz, 7) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans diplomalarını, lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Dilekçede, başvurulan yüksek lisans programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak, her anabilim/anasanat programı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki şekilde belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde mülakata alınırlar. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 60 ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir, b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun % 30 unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 60 olması gerekir. Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan programlarda, bilimsel başarı düzeyi notu, anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca önerilen enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre belirlenir. c) Jüri başkanı; adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, adayların bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar, enstitü müdürlüğüne iletir, 9) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 60 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları yüksek lisans öğretim programlarına yerleştirilir ve bu liste enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanarak ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alır. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 10) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır. a) Doktora öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya

4 hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir, 3) Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday; ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan alması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday, ALES sınavında başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan alması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır, 4) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan doktora/sanatta yeterlik programlarında, ALES koşulu aranmaz, 5) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 6) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden, yukarıda belirtilen yabancı dil belgelerinden birini getirmek zorundadır, 7) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede, başvurulan doktora programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 8) Enstitü yönetim kurulu; başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alınarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde sırayla mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si ile; 1) Yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20 si ve mülakat notunun %30 unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan programlarda, bilimsel başarı düzeyi notu anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca önerilen enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre belirlenir. c) Jüri başkanı, adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış

5 tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı; adayların bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış jüri tutanağını, mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 9) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora öğretim programına yerleştirilirler ve bu liste enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alırlar. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 10) Kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 11) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. c) Sanatta yeterlik öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Sanatta yeterlik öğrenimine, bir yüksek lisans programını bitirmiş olanlar başvurabilir. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulunca onaylanır, 3) Güzel sanatlar ve Devlet konservatuvarında açılan sanatta yeterlik programlarında ALES koşulu aranmaz, 4) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden herhangi birinden aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak. 5) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür, 6) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların kuramsal ve sanatsal başarı düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylardan; duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama, yazılı sınav ve benzeri bir çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmalar 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik notu verilir. Yeterlik notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. b) Adaylardan başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler 100 tam not üzerinden değerlendirilerek, adaya bir

6 etkinlik dosyası notu verilir. c) Adayın yeterlik notu ve etkinlik dosyası notu ortalaması; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca önerilen oranlarla değerlendirilerek adayın kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notu belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. ç) Jüri başkanı adayların yeterlik ve etkinlik dosyası not değerlendirmelerini içeren kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı, anasanat dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı adayların kuramsal ve sanatsal başarı düzeylerine göre sıralanmış jüri tutanağını, mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 7) Kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları kuramsal ve sanatsal başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle, kontenjan doluncaya kadar başvurdukları sanatta yeterlik programına yerleştirilir. Bu liste, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alır. Sıralamada eşitlik halinde, lisans ve yüksek lisans not ortalamaları yüksek olan adaya öncelik verilir, 8) Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 9) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların sanatta yeterlik programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. ç) Temel tıp bilimlerinde doktora öğrenimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına; başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir, 2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için: a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS dan en az 50 temel tıp puanına veya ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmaları, b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ALES sınavında başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar; ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. 3) Adayların İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birinden, aşağıda belirtilen başarı belgelerinden birine sahip olması gerekir: a) ÜDS veya KPDS den en az 55 puan almış olmak, b) İngilizce, Fransızca ve Almanca için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF den) ÜDS nin 55 puanına eşdeğer bir puan almış olmak.

7 4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar TUS, ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle, ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede başvurulan temel tıp bilimleri doktora programı belirtilir. Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür, 5) Enstitü yönetim kurulu; başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve iki yedek üye seçer. Jüri; adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Tüm başvuru şartlarını eksiksiz tamamlayan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde sırayla mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 70 in altında olan adaylar başarısız kabul edilir, b) Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; TUS, ALES veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50 si ile, 1) Yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %20 si ve mülakat notunun %30 unun, 3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ile fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20 si ve mülakat notunun %30 unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel başarı düzeyi notunun en az 70 olması gerekir. c) Jüri başkanı; adayların mülakat notlarını da içeren ve bilimsel başarı düzeyi notlarına göre sıralanmış tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı jüri tutanağını mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 6) Bilimsel başarı düzeyi notu en az 70 olan adaylar, aldıkları bilimsel başarı düzeyi notlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora programına yerleştirilirler ve bu liste, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır ve ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar, yedek öğrenci adayı olarak yedek listede yer alırlar. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir, 7) Kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayın kayıt işlemi, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve öğretime katkı payının ödenmesi ile tamamlanır, 8) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz. d) Bir lisansüstü programa başvuracak adayların mezun olmaları gereken programlara ilişkin esaslar: 1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına; hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir, ancak Senato belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir. e) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylarına ilişkin esaslar: 1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya GMAT sınavlarından başvurdukları enstitü programının gerektirdiği puanı almış olmaları

8 gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen aday değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe dir. Türkçe için TÖMER tarafından verilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler başvurabilirler. Adaylar mülakata alınırlar. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre hesaplanır. 2) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir. 3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylardan Türkçe dil koşulu aranmaz. f) Kontenjanların ilanına ilişkin esaslar: 1) Üniversitenin lisansüstü öğretim enstitüleri, öğrenci alacakları lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir, 2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar; Üniversite ve enstitünün web sayfalarında ya da Türkiye çapında yüksek tirajlı bir gazetede en az bir defa yayımlanır. g) Öğretmen yetiştirme programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü öğretim programlarına kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usül ve esaslar ile bu programların asgari, müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 2) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usül ve esaslar ile bunların uygulanmasına ilişkin özel hükümler çerçevesinde bu programların işlemleri ilgili enstitü tarafından yürütülür. ğ) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerinin yetiştirilmesine ilişkin esaslar: 1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. 2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, 23/5/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. Tez ve projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili ödeneklerinden desteklenir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 5 (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden ve nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

9 yüksek lisans programı adayları, c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar, ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları. (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. (3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. (4) Öğrenci, yaz dönemi eğitim-öğretim programı çerçevesinde en çok üç dersi, bilimsel hazırlık programından alabilir. (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre sonunda bilimsel hazırlık programı derslerini başaramayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. (6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen onbeş gün içinde ilgili enstitüye gönderilir. Özel öğrenci kabulü MADDE 6 (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir. (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır. (4) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer özel öğrenci kimlik belgesi verilir. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz. (5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri tutar, iade edilmez. (6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

10 Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 7 (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için; başvuru tarihine kadar kayıtlanmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,50, doktora için en az 3,75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim/anasanat dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuvar olanaklarının bulunması gerekir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleşip lisansüstü ilanda yer almalıdır. (2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına gönderir. (3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar bakımından yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir. (4) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz. (5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. Lisansüstü programlara kayıt yaptırma ve kayıt yenileme MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asil aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar. (2) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, öğrenci bilgi sistemini kullanarak ders ve tez seçimini yapmalı, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanı onaylı çıktıları enstitüye teslim etmelidirler. (3) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir. (4) Öğrenim harcını yasada belirtilen süre içinde üst üste iki yarıyıl yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları Dersler, sınavlar ve değerlendirme esasları MADDE 9 (1) Bir lisansüstü dersin kredisi; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim veya anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim veya anasanat dalı başkanları

11 tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir. (2) Öğretim planlarında zorunlu ve seçime bağlı lisansüstü dersler yer alır. Dersler bir yarıyıllıktır. Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği lisansüstü dersler, varsa bilimsel hazırlık programı dersleri dahil en çok 15 kredidir. Yüksek lisans derslerinin en çok 7 kredisi, doktora/sanatta yeterlik derslerinin en çok 15 kredisi, atanmış ise tez danışmanının önerisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarından izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden alınabilir. (3) Derslere devam zorunluluğu teorik dersler için en az % 70 ve diğer öğretim türleri için en az % 80 dir. (4) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından 2 hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı, dersi verecek öğretim üyesinin önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve enstitülerce ilan edilir. (5) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını yerine getiren ve getiremeyen öğrencilerin tam listesi, dersi veren öğretim üyesince yarıyılın son haftası içerisinde enstitü müdürlüğüne verilir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir. (6) Bir dersin başarı notu; dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde sınav çizelgesine işlenerek enstitü müdürlüğüne verilir ve başarı durumu sonuçları, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. (7) Her yarıyıl; derslerin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek nedenlerle, sınav yapılmayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır. (8) Tez sınavı; sınav dönemlerini izleyen haftalar içinde yapılır. Arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı, bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları, arazi çalışmasının bitiminde de yapılabilir. (9) Yarıyıl sonu sınav programları; enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim üyelerinden gelecek öneri üzerine enstitü yönetim kurulu sınavın sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Bu husustaki karar, yarıyıl başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin özrü nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir. (10) Öğrenci, bir dersin başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin enstitü müdürlüğünce ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi, dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. (11) Ağırlıklı genel not ortalaması; ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerinin birim kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, birim krediler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. (12) Lisansüstü öğretimde, bir lisansüstü öğrencisinin bir dersi başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, dönem sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşuluyla, o dersin başarı notunun en az E (4,00 üzerinden 3,00) olması gerekir. Öğrencinin, diğer enstitülerden alınan derslerden başarılı sayılabilmesi için; 4,00 tam not üzerinden değerlendirme yapılan enstitülerden en az 3,00, 100 tam not üzerinden değerlendirme yapılan

12 enstitülerden en az 70 not alması gerekir. (13) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır. a) Başarı Notu Katsayı 4 lük Not Aralığı 100 lük Not Aralığı Başarı Derecesi A 4,00 3,86-4, Mükemmel B 3,75 3,62-3, Pekiyi C 3,50 3,36-3, İyi D 3,25 3,15-3, Orta E 3,00 3,00-3, Geçer F 0,00 0,00-2, Başarısız V S M Devamsız Başarılı Muaf (14) Başarısız ve/veya devamsız olunan zorunlu dersler tekrar edilir. Tekrar edilen dersten başarısız veya devamsız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Seçmeli dersten başarısız olan bir öğrenci, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir başka dersi alabilir. Tekrar niteliğinde olan bu dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (15) Bir lisansüstü dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ının toplamıdır. Özel durumlarda ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu oranlar değiştirilebilir. (16) Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğretimi MADDE 10 (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 11 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az

13 olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok 6 kredilik dersi lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin en çok 7 kredisi, 21 kredilik ders yükünden sayılabilir. Süre MADDE 12 (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. İkinci yarıyıl sonunda derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrenci, tez çalışmasını tamamlaması halinde en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir. (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Başarısızlığı, danışmanının görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı, belirtilen süreler beklenmeden de enstitü yönetim kurulu kararı ile silinebilir. (3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez danışman raporları ile başarısızlığı saptanan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez danışmanı atanması MADDE 13 (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu; ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı ilgili enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunca gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini ikinci yarıyılın sonuna kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye gönderir. (2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir. (3) Tez danışmanı; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. (4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. (5) Enstitü tarafından yüksek lisans tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri (ikinci danışmanlar dahil) enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında 3 kredilik teorik bir ders açabilir. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

14 Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 14 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci; tezini ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Süresi dakika arasında olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması MADDE 15 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla; yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. (2) Bir ay içinde yukarıda belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (4) Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 16 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, kredili bir dersten başarısız olursa, bu dersi bir kez

15 tekrarlar. Tekrar edilen dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. (3) Öğrenci ilk iki yarıyılda aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan sonra dönem projesi alır ve yarıyıl sonunda proje çalışmasını yazılı bir rapor halinde sunar. Süre MADDE 17 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. Beş yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden öncede kesilebilir. Danışman atanması MADDE 18 (1) Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisi; ilk yarıyılın başında anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksel lisans diploması MADDE 19 (1) Öğrenci proje çalışmasını, biri danışmanı olmak üzere enstitü anabilim/anasanat dalınca oluşturulacak üç kişilik bir jüri önünde savunur. Jürice başarılı bulunmayan dönem projesi tekrarlanır. Projesi hakkında tekrarlama kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde gereğini yaparak projesini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da projesi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. (3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. ALTINCI BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve kapsam MADDE 20 (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c ) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

16 niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. (2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 42 kredilik 14 adet ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. (3) Lisansüstü dersler, danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. (5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı müşterek doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. (6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın kullanılan dillerden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) birinde yazılabilir ve savunulabilir. Süre MADDE 21 (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden öncede kesilebilir. Başarısızlığı; tez izleme komitesi raporu ve anabilim dalı kurulu kararı ile tespit edilen bir öğrencinin kaydı, belirtilen süreler beklenmeden de enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. (3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez izleme komitesinin ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Doktora çalışmasında başarılı olan öğrencilere ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma imkanı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kabul edilir. Tez danışmanı MADDE 22 (1) Doktora tez danışmanlığı yapmak isteyen Üniversite öğretim üyesi, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkanlarını belirten bir yazıyı anabilim dalı başkanlığına verir ve anabilim dalı başkanlıklarınca ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir. Bu listeler, enstitü anabilim dalları tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi; çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlıklarına bildirir. Anabilim dalı kurulunca önerilen tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. (2) Tez danışmanı; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

17 (3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanı ve anabilim dalı kurulunca gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. (4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. (5) Enstitü tarafından doktora tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri (ikinci danışmanlar dahil), enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında 3 kredilik teorik bir ders açabilir. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoda kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır. Yeterlik sınavı MADDE 23 (1)Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. (2) Yeterlik sınavları; enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir. (3) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 75 puan alması gerekir. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar; başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anabilim dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler toplam altı krediden fazla olamaz. Fazladan alınacak dersleri iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan dersleri, belirlenen bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin dilekçesi, danışmanının görüşü ve anabilim dalı kurulunun oluru ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Tez izleme komitesi MADDE 24 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun ve

18 enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 25 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi; öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir. (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Tez önerisi kabul edilen ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu yeni tez önerisini kabul veya reddedeceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu yeni tez önerisinin reddedilmesi durumunda öğrencinin kaydı silinir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (5) Bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez konusu önerisinde bulunabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz. (6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. (7) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tezinin sonuçlanması MADDE 26 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına uygun şekil ve sayıda hazırlayarak danışmanın sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder. Öğrenci, jüri önünde tezini sözlü olarak savunur. (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite ve diğeri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Jüri üyeleri, adayın sunduğu

19 doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmibir gün içinde, öğrencinin tez sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne verir. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitülerce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora diploması MADDE 27 (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci; doktora tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına göre hazırlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Doktor unvanı Senato tarafından verilir. (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. (3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. YEDİNCİ BÖLÜM Sanatta Yeterlik Programı Amaç ve kapsam MADDE 28 (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disiplinleri konularında araştırma ve yorum yapmayı amaçlayan bir lisansüstü programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. (2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 krediden az olmamak şartıyla ondört adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. (3) Lisansüstü dersler; danışmanın ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (4) Sanatta yeterlik programı öğrencileri; danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. (5) Sanatta yeterlik programları; yurt içi ve yurt dışı beraber sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usül ve esasları; Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

20 (6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan sanatta yeterlik öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın kullanılan dillerden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) birinde yazılabilir ve savunulabilir. Süre MADDE 29 (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Başarısızlığı, tez izleme komitesi raporu ve anabilim dalı kurulu kararı ile tespit edilen bir öğrencinin belirtilen süreler beklenmeden de enstitü yönetim kararı ile ilişiği kesilir. (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. (3) Derslerini başarıyla tamamlayan ancak tez ve yeterlik çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tez izleme komitesi ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez ve sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Sanatta yeterlik programında başarılı olan öğrencilere, ilgili anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma imkanı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin sanatta yeterlik öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri hazırlama süresi olarak kabul edilir. Tez danışmanı atanması MADDE 30 (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yapmak isteyen Üniversite öğretim üyesi, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik çalışması yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkanlarını belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler anasanat dalı başkanlıklarınca ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir. Bu listeler, enstitü anasanat dalları tarafından ilan edilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, çalışmak istediği sanatta yeterlik tez konusu ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı başkanlıklarına bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. (2) Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. (3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunca gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. İkinci tez danışmanının sanatta yeterlik ya da doktora derecesine sahip olması gerekir. (4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. (5) Enstitü tarafından tez ve sanatta yeterlik çalışması danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri (ikinci danışmanlar dahil) enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında 3 kredilik teorik bir ders açabilir. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 3 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28014 Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Program Türü. T.C. Vatandaşı. Tezli Yüksek Lisans

Program Türü. T.C. Vatandaşı. Tezli Yüksek Lisans Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adaylar 0815 Ağustos

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: Amaç ve kapsam YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ UYGULAMA ESASLARI Enstitü Kurulu Toplantı Tarihi: 18.04.2012 AMAÇ Bu uygulama esasının amacı, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ekim 2016 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : 29859 Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi ne bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29859 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Nisan 2013 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3509

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26620 YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR İstanbul, 2017 İÇİNDEKİLER 1 BAŞVURU İŞLEMLERİ... 2 2 KAYIT İŞLEMLERİ... 3 3 GENEL KONULAR... 4 4 TEZLİ YÜKSEK LİSANS... 5 5 TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: Amaç ve kapsam YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29074 Karadeniz Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Süleyman Demirel Üniversitesinden: YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28171 YÖNETMELİK Gedik Üniversitesinden: GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU (20.07.2017 tarihli ve 82 sayılı Senato toplantısının nolu karar ekidir.) EK: 0 2017-2018

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı