Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey"

Transkript

1 SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he main problems of he Turkish economy in many years is unemploymen. Policy makers apply many policies o increase employmen. One of he mos imporan of hese policies is increasing economic growh by boh ensure economic growh and increase employmen in his way. This sudy analyzes relaionship of economic growh and employmen by using quarerly daa of TUIK for Turkey. The variables used are GDP as a economic growh and employmen rae as a employmen. Firs ypes of employmen are explained hen growh models are discussed. In empirical applicaion inegraion levels of he variables are invesigaed wih he using DF, PP and KPSS ess. Afer his applicaions long run relaionship is invesigaed by using Engle-Granger Analysis. Then he relaion beween growh and employmen rae is esed by using Granger causaliy. JEL Codes: O4, E4, C5 Giriş Günümüzde ülkelerin karşılaşığı en büyük sorunlarından biri isihdam arışını sağlayamamakır. Emeğin aıl kalmasının birçok nedeni vardır. İkisa yazınında emeğe olan alebi arırmanın yollarından biri ekonomik büyümeyi arırmakır. Bu bağlamda büyümeyi sağlayan fakörler önem kazanmışır. Faka dünya ekonomisi incelendiğinde yüksek büyüme rakamlarına rağmen isihdamın armaması büyüme ile isihdam arasındaki ilişki üzerinde arışmalara yol açmakadır. Yeni bir boyu kazanan büyüme ile isihdam ilişkisi Türkiye ekonomisi içinde son derece önem aşımakadır. Türkiye de dönem dönem görülen yüksek oranlı büyümeye rağmen isihdam armamış ve haa bazı dönemlerde büyümeye karşılık işsizlik armışır. İsihdamın azalması sonucunda işsiz sayısında meydana gelen arışlar sosyal dengeleri al üs emeke ve kaosa yol açmakadır. Çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde - döneminde ekonomik büyüme ile isihdam arasındaki ilişkiyi oraya koymakır. İsihdam ve Ekonomik Büyüme Mal ve hizme üremek için şüphesiz emeğe ihiyaç vardır. İsihdamın emel belirleyicisi yuriçi mal ve hizme alebidir. İsihdamı belirleyen diğer fakörler ise ihraca ve ihala seviyeleridir. Bu fakörler birlike ele alındığında; yuriçi alebe ihraca ihala farkı eklendiğinde GSYİH elde edilir. İsihdamın ilk belirleyicisi GSYİH dir. Faka üreimde kullanılan eknikler, işgücü maliyeleri ve kapasie kullanım oranları da isihdamın diğer belirleyicileridir (Akyıldız, 6). Ekonomik büyümeyi, bir ülkede, belli bir dönemde üreilen üm mal ve hizmelerin parasal ifadesi olan GSYİH de meydana gelen arış olarak anımlayabiliriz. Bir ülkede ekonomik büyüme am isihdam alında kullanılan ikisadi kaynakların daha ekin kullanılması veya kullanılan kaynaklara yenilerinin eklenmesiyle gerçekleşir (Kaynak, 5). Temel olarak, ükeim harcamaları, yaırım harcamaları, sok aışları ve ihraca ihala farkı GSYİH yi oluşuran harcamalardır (Akyıldız, 6). İsihdam kavramını am isihdam ve eksik isihdam olarak ikiye ayırabiliriz. Tam isihdam; cari ücre seviyesinde, çalışmak iseyen herkesin iş bulabildiği isihdam düzeyidir. Eğer işsizleri isihdam edecek kadar iş mevcu ise gerçek hayaa bir mikar insanın işsiz kalması ekonominin am isihdamda olmaması anlamına gelmez(aren, 8). Hane halkı işgücü ankeinde eksik isihdam iki ayrı grupa ölçülmeke ve bu iki grubun oplamı eksik isihdamı oluşurmakadır. Görülebilir eksik isihdam; Referans döneminde ekonomik nedenlerle kırk saaen daha az süre çalışıp mevcu işinde ya da ikinci bir işe daha fazla süre çalışmaya müsai olan kişilerdir. Diğer nedenlerle eksik isihdam; görülebilir eksik isihdam dışında kalanlardan mevcu işinden elde eiği gelirin azlığı ya da kendi mesleğinde isihdam edilemediği gibi nedenlerle mevcu işini değişirmek isediği ya da ikinci bir iş aradığını bildiren kişilerdir (İsaisik Gösergeler Saisical Indicaors 93-9, ). İkisa yazınında birçok büyüme eorisi vardır. Teoride ilk kabul gören büyüme modeli klasik büyüme modelidir. Klasik büyüme modeli çok sayıda düşünürün fikirlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuşur. Faka eoriye en büyük kakı Ricardo arafından yapılmışır. Adam Smih de büyüme ile ilgili görüşlerini, yazdığı Millelerin Zenginliği adlı eserde belirmişir. Klasiklere göre büyüme sermaye birikimi ile sağlanır. Sermaye birikiminin kaynağı asarruflardır. Tasarruflar yaırıma dönüşür ve ekonomik büyümeyi sağlar. Ricardo ya göre kapialislerin ek amacı kar elde emekir ve kapialisler sürekli üreimi arırmaya yönelik çabalar içersindedirler. Üreimi arırmak için daha çok işgücü isihdam edilecek buna bağlı olarak işgücü alebi ücrei

2 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES arıracak ücrelerdeki arış nüfus arışına sebep olacakır. Böylece arımsal ürünlere olan alep aracakır ve ekonomide büyüme meydana gelecekir. İkinci büyüme modeli de Harrod- Domar büyüme modelidir. Harrod ve Domar Keynesyen ikisaçılardır. Ekonominin büyümesi sonucu meydana gelen harekelere karşı Harrod un uumu Keynes in ki gibi eksik isihdamdan am isihdama varma durumunu araşırmakır. Faka Harrod Keynes den farklı olarak Keynes in kısa dönemde makrosaik olarak incelediği problemi makrodinamik bir gözle incelemişir (Ülgener, 98). Harrod-Domar büyüme modeli oplam alep, üreim ve isihdam arasındaki ilişkiden yola çıkmakadır ve büyüme hızını marjinal asarruf oranı (s) ile sermaye-hasıla kasayısıyla (k) açıklamışır. Ekonomik büyüme sermaye hasıla kasayısının değeriyle ers oranılıyken, marjinal asarruf oranıyla doğru oranılıdır. Yani ekonomide marjinal asarruf oranı arıkça ve sermaye hasıla kasayısı düşükçe ekonominin büyüme hızı aracakır (Özsağır, 8). Üçüncü büyüme modeli Neo-Klasik Büyüme modelidir. 956 yılında Solow arafından oraya çıkarılan büyüme modeli neo-klasiklerin düşünce yapısını yansımaka olup ekonomisler arafından kabul gören en emel modeldir. Modelin emel konuları; asarruf, yaırım ve ekonomik büyümenin dışsal değişken olan nüfus arışı ve eknolojik gelişme ile ilişkisidir. Solow makalesinde sonuç olarak Keynesyen ilişkileri ve yapışkanlıkları dikkae almışır (Solow, 956). Solow modelinde piyasa ekonomisinde isikrarlılık vardır. Uzun dönemde ekonomi kararlı ve dengeli büyüme sürecine girecekir. Dengeli büyüme süreci sermaye birikimi, nüfus arışı ve eknolojik gelişmenin birbirleriyle ilişkileri göz önünde bulundurularak açıklanmakadır. İlişkileri açıklayacak olursak; nüfusun arışı büyüme oranını ekiler faka büyüme oranı nüfus arışını ekilemez. Bir başka ilişki de eknolojik gelişme büyüme oranını ekilerken büyüme oranı eknolojik gelişmeyi ekilemez. Yani büyüme oranı ile nüfus arışı ve eknolojik gelişme arasında ek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Son büyüme modeli içsel büyüme eorisidir. Ölçeğe göre aran ya da sabi verime dayalı bir üreim fonksiyonunu emel alan içsel büyüme kuramı Neo-klasik kuramın varsayımının ersine, dışsal olarak belirlenen eknolojiyi, Ar-Ge ve beşeri sermaye ile içselleşirmişir. Böylece büyümeyi sisem içindeki içsel fakörlere bağlamışır. Neo-klasik büyüme kuramı özellikle büyüme oranını ekileyen fakörlerin belirlenmesinde yeersiz kalmışır. İlk defa Romer (Romer, 986) çalışmasında içsel büyüme modelleri ele alınmışır (Aamürk, 7). İçsel büyüme eorilerinin oraya çıkış aşamasında eknolojik bilgi üreimi hakkında bilginin gizli bir kamusal mal nieliğinde olması, eknolojik gelişmelerle oraya çıkan bilgiden diğer ekonomik birimlerin sağladığı faydanın çok önemli olması, eğer bir dışsallık varsa bilgi üreiminde özel kesim yanaşmak isemeyecek ve piyasa aksayacak olması, eknolojik gelişme ile fiziki ve beşeri sermaye yaırımları arasında bir bağlanı bulunması nokaları üzerinde durulmuşur (Kibriçioğlu, 998). Büyümenin başa fakörü olarak farklı yaklaşımlar öne sürülmekle birlike bu yaklaşımlar, AK modeli, Arrow-Romer modeli, Lucas modeli, Ar-Ge modeli, Kamu Poliikası modeli olarak beş ana başlıka oplanabilir. İkisa yazını arandığında; Yılmaz(5) çalışmasında yapığı nedensellik esine göre Türkiye ekonomisinde büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında nedensellik ilişkisi olmadığını bulmuşur. Okun(96) çalışmasında işsizlik ile büyüme arasında asimerik bir ilişkinin olduğunu belirmişir. Fagerberg vd.(997) çalışmasında büyüme ve işsizlik arasında negaif bir korelasyon bulmuşur. Al-Ghamam(3) çalışmasında yapığı nedensellik esine göre büyümeden isihdama çok yönlü ilişki olduğunu bulmuşur. 3 Yönem ve Ampirik Sonuçlar 3. Verilerin İncelenmesi Bu çalışmada veri olarak Türkiye dönemi üç aylık isihdam ve GSYİH rakamları kullanılmışır. Veriler TUİK resmi siesinden alınmışır. Kullanılan veriler İST ve BUY olarak adlandırılmışır. Şekil de kullanılan serilerin grafikleri görülmekedir. 3.E+7.8E+7.6E+7.4E+7.E+7 9.E+7.8E+7.6E E IST BUY Şekil. - Yılları Arası Türkiye İsihdam ve GSYİH Rakamları. Kaynak: TUIK Serilerin öncelikle mevsimsellik içerip içermediklerinin araşırılması gerekmekedir. Şekil de serilerin

3 SESSION C: Çalışma Ekonomisi 69 mevsimsel isiflenmiş grafikleri görülmekedir ve iki seri de mevsimsellik içermekedir. IST by Season IST by Season Q Q Q3 Q4 8 Q Q Q3 Q4 IST Means by Season IST Means by Season Şekil. - Yılları Arası Türkiye İsihdam ve GSYİH Rakamları Mevsimsel İsiflenmiş Seriler Mevsimsellik içeren seriler mevsimselliken arındırılmış ve serilerin sonuna mevsimselliken ayrışırıldığını gösermek amacıyla SA harfleri eklenmişir. 5 3.E+7.8E+7.6E+7.4E+7.E+7.E+7.8E E ISTSA BUYSA Şekil 3. - Yılları Arası Türkiye İsihdam ve GSYİH Rakamları Mevsimselliken Arındırılmış Seriler Son olarak serilerin değişkenliklerinin giderilmesi için serilerin logariması alınmışır. Çalışmada kullanılacak iki seri LBUYSA ve LİSTSA dır. 3. Durağanlığın Sapanması Ekonomeri uygulamalarında kullanılan iki önemli veri üründen biri zaman serisi verileridir. Zaman serisi uygulamaları varsayımlardan biri kullanılan verilerin durağan olduğu varsayımıdır. Durağan sürecin en basi anımı; herhangi bir rend ekisi aşımayan, varyansı ve oralaması sabi olan (zaman içerisinde değişmeyen), kovaryansı hesaplandığı döneme değil, dönem arasındaki farka bağlı olan süreçir. Zayıf Durağanlık koşulları olarak anımlanan bu koşullar, bir zaman serisi Y için denklem (3.), (3.) ve (3.3) deki gibi göserilir. EY Var Cov Y (3.) (3.) Y,Y CovY, Y n m (3.3) Yukarıda sayılan koşullara ek olarak; incelenilen zaman serisinin herhangi bir n gözlemin, Y( ), Y( ),, Y( n ) her n ve k için, Y( +k), Y( +k),, Y( n +k) seinin orak dağılımı ile aynı dağılıma sahipse bu süreç güçlü durağan olasılıklı süreç olarak bilinir. Bu çalışmada serilerin durağan olup olmadıkları ADF ve PP birim kök esleri ve KPSS durağanlık esi ile belirlenmeye çalışılmışır. ADF es isaisiği ile DF es isaisikleri büyük örneklemde aynı dağılımı sergilediğinden, kullanılacak ablolar aynıdır. Önsav ve es isaisiklerinin kurulması Dickey-Fuller (Dickey ve Fuller, 979) makalesinden farklılık gösermemekedir. Eklenecek gecikmeli değer sayısı seçilirken ardışık bağımlılığın oradan kalkması önemlidir. Denklem (3.4), (3.5) ve (3.6) kullanılan üç modeli genel olarak gösermekedir. Y Y k Y i i (3.4) i

4 7 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Y Y Y k Y i i (3.5) i Y k Y i i (3.6) i Elde edilen bu denklemden sonra sıfır önsavı kasayının bire değil sıfıra eşiliği ile sınanır ve kullanılan es isaisiği (au) olarak adlandırılır. Tes önsavı ve es isaisiği: H H a : Seri durağan değildir. Serinin birim kökü vardır. : Seri durağandır. Serinin birim kökü yokur. ˆ ~ DF(79) (3.7) Sˆ Değişkenler Model Tes isaisiği % kriik %5 kriik % kriik değer değer değer Sabi+rend LİSTSA Sabi Sabi ve rend yok Sabi+rend LBUYSA Sabi Sabi ve rend yok Sabi+rend *** ΔLİSTSA Sabi *** Sabi ve rend yok *** Sabi+rend *** ΔLBUYSA Sabi *** Sabi ve rend yok *** Tablo. ADF Tesi Sonuçları. Δ serinin farkı alınarak elde edilen seriyi gösermekedir. *, **, *** sırasıyla; %, %5, % boş hipoezin reddedildiğini gösermekedir. Gecikme krieri olarak SIC kullanılmışır. Tablo de ADF birim kök sınamaları özelenmişir es sonucunda iki seri içinde birim kök olduğunu söyleyen önsav red edilememiş yani seriler I() çıkmışır. Bir sonraki aşamada serilere PP esi uygulanmışır. Phillips ve Perron (Phillips ve Perron, 988) makalelerinde daha çok finansal zaman serilerinde popüler olan birim kök eslerini gelişirmişlerdir. Bu es haalarda meydana gelen serisel korelasyon ve değişen varyans sorunu ile baş eme konusunda ADF ile farklılaşmakadır. ADF denkleminde ookorelasyonu engellemek amacıyla gecikmeli değerlerin eklenmesi yerine yazarlar DF denklemini ahmin ederek isaisiklerini de yeniden düzenlemişlerdir. Dickey Fuller yaklaşımı ile kırılma olan bir seriyi kırılmadan önceki ve sonraki dönemlere bölmek gerekmekedir. Ama bu al dönemler yeerince gözlem içermiyorsa serbeslik derecesi kaybından dolayı sapmaya yol açacakır. Böyle durumlarda PP esi ile serbeslik derecesi kaybı önlenmekedir. Bu es yanlış bir H önsavını reddemek için daha güçlüdür. Denklem (3.8) ve (3.9) bu esin kullandığı önsav eslerini ve isaisiklerini gösermekedir. Y D Y u, u I() (3.8) T(f )(se( ˆ )) ( ) (3.9) f f s Formülde kullanılan ahmin edilen kasayı; s denklemin sandar haası; haa varyansı ve f sıfır frekansındaki arık spekrumu ahmincisidir. Bu ese de; sabiin olduğu, hem sabi hem rendin olduğu modeller için es uygulandı. Önsavlar ve karar krieri DF esi ile aynıdır.

5 SESSION C: Çalışma Ekonomisi 7 Değişkenler Model Tes isaisiği % kriik değer %5 kriik değer % kriik değer LİSTSA Sabi+rend Sabi Sabi ve rend yok LBUYSA Sabi+rend Sabi Sabi ve rend yok ΔLİSTSA Sabi+rend *** Sabi -5.58*** Sabi ve rend yok *** ΔLBUYSA Sabi+rend *** Sabi *** Sabi ve rend yok *** Tablo. PP Tesi Sonuçları. Δ serinin farkı alınarak elde edilen seriyi gösermekedir. *, **, *** sırasıyla; %, %5, % boş hipoezin reddedildiğini gösermekedir. Gecikme krieri olarak SIC kullanılmışır. Tablo PP esi sonuçlarını özelemekedir. Bu es sonucunda da serileri I() bulunmuşur. Son olarak daha güçlü bir es olan ve durağanlığın sınandığı KPSS esi uygulanmışır. Kwiakowski, Phillips, Schmid ve Shin (Kwiakowski, vd, 99) eslerini serinin durağan olduğunu söyleyen boş önsavı kullanarak es isaisiği Lagrange Çarpanı üzerine kurulmuşur. Bu es ekonomeri yazınında durağanlık esi olarak ele alınmakadır. Diğer eslerin önsavları hem birim kök hem durağanlığa göre yorumlanırken, KPSS esi sadece durağanlığı söyleyen önsav üzerine kurulur. Tes önsavları : H H O a : Y I() : Y I() Önsavlarda dikka edilmesi gereken noka, sıfır önsavının serinin durağan olduğunu söyleyen önsav olmasıdır. Önceki bölümlerde incelenilen üm eslerde sıfır önsavının reddi serinin durağan olduğuna karar verilmesi anlamına gelirken bu es de am ersi söz konusudur. Değişkenler Model Tes isaisiği % kriik %5 kriik % kriik değer değer değer LİSTSA Sabi+rend Sabi LBUYSA Sabi+rend Sabi Tablo 3. KPSS Tesi Sonuçları Yapılan KPSS esi sonucunda da seriler birinci farka durağan olduğu sapanmışır. Bu durumda serilerin birinci farka durağan olan seriler olduğu sonucuna varılır. Bu nedenle yapılacak olan analizlerde ilk fark serileriyle çalışılacakır. 3.3 Eşbüünleşme esi Serilerin eşbüünleşik olup olmadıklaırnın araşırılması için Engle ve Granger İki Aşamalı Yönemi kullanılacakır. Eşbüünleşmenin varlığını sınamak için Engle ve Granger (Engle ve Granger, 987) belirli bir süreç önermekedir. Bu sürece göre; değişkenlerin büünlenme derecesi belirlenir. Bu amaçla Dickey-Fuller, ADF, Phillips-Perron vb. esleri kullanılabilir. Her iki değişken de durağansa eşbüünleşme analizi yapmaya gerek yokur. Değişkenler farklı sıradan büünleşmişse eşbüünleşik olmadıklarına karar verilir. Y X u (3.) (3.) numaralı denklemin paramereleri ahmin edilir. Değişkenlerin büünleşik olup olmadığını belirlemek için (3.) numaralı modelin arıklarına durağanlık eslerini uygulanır. Ancak bu arıklara Dickey-Fuller ya da ADF esleri yapılırken klasik ablo değerleri kullanılamaz. Bunun nedeni elimizde haa erimleri e ler değil, bunların ahminleri olan ê ların olmasıdır. Kriik değerler için Engle ve Yoo (Engle ve Yoo, 987) ya bakılabilir. Durağanlık esi sonucunda ê serisi durağan bulunursa değişkenlerin büünleşik oldukları sonucuna varılır.

6 7 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Regresyon Denklemleri LBUYSA LİSTSA Değişkenler Sabi 3,766 9,66,778 5,683 LİSTSA LBUYSA ADF İsaisiği -,845 -,7798 Tablo 4. Engle Granger Eş Büünleşme Tesi Sonuçları Elde edilen isaisik değerleri Engle-Yoo ablo değerinden mulak değer olarak küçük olduğundan haa eriminin durağan olmadığı böylece iki modelde de serilerin eşbüünleşik olmadığı sonucuna varılır. 3.4 Granger Nedensellik Analizi Granger nedensellik esi (Granger, 969) ile değişkenlerin arasındaki ilişkinin yönü belirlenmekedir. Granger esinin gerçekleşirilmesi için gereken aşamalar özelenecek olursa; Y'nin üm gecikmeli değerleri ve diğer değişkenlerle regresyona abi uulacakır (ancak bu regresyonda X'in hiçbir gecikmeli değeri yer almamalıdır). Aynı regresyonu bu kez X'in gecikmeli değerlerini ekleyerek gerçekleşirilecekir. Bu bir kısılanmamış regresyon olacakır ve bu regresyondan kısılanmamış haa kareleri oplamı (RSSur) elde edilecekir. Buradaki boş (red) önsavı Ho : 'dir (gecikmeli X değerleri regresyonda yer almamalıdır) Bu önsavı es emek için verilen F esi uygulanmalıdır. i (RSSR RSSUR )/ m F (3.) RSS /(n k) UR Burada m ve (n-k) serbeslik derecelerindeki F dağılımına bakılacakır. Buradaki örneke m, X'in gecikmeli değerlerinin sayısını (kaç ane gecikmeli M değeri olduğunu), k ise kısılanmamış regresyondaki ahmin edilen paramere sayısını gösermekedir. Eğer seçilen anlamlılık düzeyine göre hesaplanan F değeri kriik (ablo) F değerinden daha büyükse, boş (red) önsavı reddederek, X erimlerinin regresyonda yer alması gerekiğine karar verilmiş olur. Granger Nedensellik Tesi nde kullanılacak olan gecikme sayısı önemlidir. Bu amaçla VAR modeli kurularak gecikme sayısı belirlenecekir. Kurulan VAR modelinde gecikme belirleme krierlerine göre gecikmesiz model kullanılması uygun olduğu sapanmışır. Faka kurulan bu modelde yapılan ookorelasyon esi sonucu ookorelasyon olduğu sapanmışır. Ookorelasyondan arındırılması amacıyla üç gecikmeli model kurulmuş, ookorelasyon olmadığı sapanmışır ve Granger Nedensellik Tesi nde de üç gecikmeli model kurulmuşur. ΔLİSTSA = i ΔLİSTSA -I I + i ΔLBUYSA -I + U i i ΔLİSTSA -I + U EKK Kısısız SSR UR (3.) ΔLİSTSA = i EKK Kısılı SSR R (3.3) ΔLBUYSA = i ΔLBUYSA -I + i ΔLİSTSA -I + U EKK Kısısız SSR UR (3.4) i i ΔLBUYSA = i i ΔLBUYSA -I + U EKK Kısılı SSR R (3.5) Gecikme Sayısı: 3 Boş Önsav: F-İsaisiği Olasılık LBUYSA, LİSTSA nın Granger Nedeni değildir LİSTSA, LBUYSA nın Granger Nedeni değildir Tablo 5. Granger Nedensellik Tesi Sonuçları Yapılan Granger Nedensellik esi sonucunda iki seri içinde Ho hipoezi red edilememiş ve serilerin birbirinin nedeni olmadığı sonucuna varılmışır. 4 Sonuç Araşırmanın uygulama kısmında Türkiye isihdam rakamları ve GSYİH rakamları verileri arasındaki ilişki ekonomerik yönemler kullanılarak araşırıldı. Yapılan üç durağanlık esi de aynı sonucu verdi ve iki serinin de i

7 SESSION C: Çalışma Ekonomisi 73 birinci farka durağan olduğu sapandı. Bu iki seri arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı Engle Granger eş büünleşme yönemi kullanılarak araşırıldı. Yönem sonucunda serilerin eş büünleşik olmadığı yani uzun dönemli ilişkiye sahip olmadıkları sapandı. Bu durum seriler arasında kısa dönemli ilişkinin varlığı anlamına gelmekedir ve bu ilişkinin incelenmesi amacıyla VAR modeli kuruldu. Değişkenler arasındaki nedenselliğin incelenmesi amacıyla uygulanan Granger Nedensellik esi sonucunda iki serininde birbirinin Granger nedeni olmadığı sonucuna varıldı. Okun(96) makalesinde işsizlikeki azalışan ka ka daha fazla çıkı arışını poziif yönlü kapasie kullanım oranı ve çalışma sürelerinin arışına dayandırmakadır. Bu da Türkiye ekonomisindeki yüksek oranlı büyüme arışlarının isihdamı aynı oranda arırmamasının nedeni olabilir. Yani isihdamsız büyümeyi kapasie kullanım oranlarındaki ve çalışma sürelerindeki arışla açıklayabiliriz. Emek, sermaye ve eknoloji büyüme modellerinin en önemli değişkenleridir. Türkiye ekonomisine bakıldığında sermaye yoğun bir büyüme gerçekleşmekedir. Türkiye de emek yoğun üreimin yerini sermaye yoğun üreim arzı almaya başladığından beri işsizlik giikçe armışır. Özellikle arım seköründe makinalaşmayla kırsal işsizlik armış ve köyden kene göç yaşanmış buna bağlı olarak da ken işsizliği armışır. Köyden kene göç ile birlike arım seköründeki işgücü diğer sekörlere kaymışır. Faka işgücü yüksek verimliliğe sahip sanayi sekörü yerine hizmeler sekörüne kaymışır. Bu durumun ekonomik büyümeye kakısı olmamışır. Teknolojik gelişmelerle birlike nielikli işgücüne alep ararken nieliksiz işgücüne alep azalmışır. Türkiye de üreim eknolojisine uygun nielikli işgücünün yeişirilemesi gerekmekedir. Sermaye piyasalarında yapılacak yeni düzenlemelerle spekülaif finansal harekeler önlenmeli uzun süreli yabancı sermayenin yeni yaırımlar yapması özendirilmelidir. Kaynakça Akyıldız, Hüseyin. 6, Türkiye de İsihdamın Analiik Dinamiği, Ankara: Asil Yayın Dağıım. Al-Ghannam Hamad A.(3). The Relaionship Beween Economic Growh And Employmen In Saudi Privae Firms. Economic Sudies Vol.:5-9. Aren, Sadun. 8, İsihdam Para ve İkisadi Poliika, Ankara: imge kiabevi. Aamürk, Burak. 7, Büyüme Teorileri ve IMF Poliikaları, Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi, S., ss Dickey, D. A. and W. A. Fuller. 979, Disribuion of he esimaors for auoregressive ime series wih a uni roo, Journal of he American Saisical Associaion, Vol. 74, No. 366, pp Engle, R. F. Granger, C.W.J. 987, Coinegraion and error correcion: represenaion, esimaion and Tesing, Economerica, Vol. 55, No., pp Engle, R. F. Yoo, B.S. 987, Forecasing and Tesing in Coinegraed sysems, Journal of Economerics, Vol. 35, pp Fagerberg J., Verspagen B. ve Caniels M. (997). Technology, Growh andunemploymen Across European Regions. Reg. Sudies 3, Granger, C.W.J. 969, Invesigaing Causal Relaions By Economeric Models and Cross-Specral Mehods, Economerica, 37. İsaisik Gösergeler Saisical Indicaors 93-9,, Ankara: Türkiye İsaisik Kurumu Mabaası. Kaynak, Muheşem. 5, Kalkınma İkisadı, Ankara: Gazi Kiapevi. Kwiakowski, Denis. Peer Philips. Peer Schmid. Yongcheol Shin. 99, Tesing he null hypohesis of saionariy agains he alernaive of a uni roo, Journal of Economerics, Vol. 54, pp Okun, Arhur. M. 96, Poenial Gnp: Is Measuremen and Significance, Proceedings of he Business and Economic Saisics Secion of he American Saisical Associaion. Özsağır, Arif. 8, Dünden Bugüne Büyümenin Dinamiği, 8, KMU İ.İ.B.F Dergisi, S.4, ss Peer C. B. Phillips. Pierre Perron. 988 Tesing for a Uni Roo in Time Series Regression, Biomerika, Vol. 75, No., pp Romer, Paul M. (986): Increasing Reurns and Long Run Growh, Journal of Poliical Economy, 94, 37. Solow, Rober M. 956, A Conribuion o he Theory of Economic Growh, The Quarerly Journal of Economics, Vol. 7, No., pp Ülgener, F. Sabri. 98, Milli Gelir İsihdam ve İkisadi Büyüme, İsanbul: Der Yayınevi. Yılmaz, Gökaş Özlem. 5, Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, İÜ İkisa Fakülesi Ekonomeri ve İsaisik Dergisi, S., ss. -9.

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 63-85 TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ Sanlı ATEŞ 1* Özet Bu çalışmada 1981-2007 dönemi

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Aslı Önay AKÇAY 1 Filiz ERATAġ 2 Cari işlemler dengesi, ulusal ekonominin dış ticaret dengesi ve dış dünya

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:2, 2010, Sayfa 172-193) Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Burcu Güvenek *, Volkan Alptekin Özet Sosyo-ekonomik

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, selenmaden@sdu.edu.tr 2

ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, selenmaden@sdu.edu.tr 2 Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2014, C.19, S.2, s.179-195. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2014, Vol.19,

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN: Doç. Dr. SAMİ TABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2442 Number: 27, p. 339-352, Autumn I 2014 GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT

Detaylı