BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL"

Transkript

1 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Fateme ARAGH üniversite e itimini randaki Kashan Üniversitesi Tercümanl k Bölümünde, yüksek lisans e itimini ise randaki Birjand Üniversitesi Tercümanl k Bölümünde tamamlad. Fateme ARAGH has completed her BA in Translation Studies at University of Kashan and holds her MA from the Department of Translation Studies at University of Birjand in Iran. Merve AYDO DU lisans derecesini 2010 y l nda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nden alm flt r. Ayn y l Orta Do u Teknik Üniversitesi E itim Fakültesi ngiliz Edebiyat Bölümü nde yüksek lisans e itimine bafllam flt r ve 2011 y l ndan beri ayn bölümde araflt rma görevlisi olarak çal flmaktad r. Araflt rma alanlar n temel olarak Rönesans dönemi tiyatrosu ve karfl laflt rmal edebiyat alan nda Avrupa ülkelerinin edebiyatlar oluflturmaktad r. Merve AYDO DU received her bachelor s degree from Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Language and Literature in Currently, she is doing her MA in the Department of English Literature, METU and she has also been working as a research assistant in the same department since Her thesis title is Tragedy at Court: An Analysis of the Relationship between Jealousy, Honour, Revenge and Love in John Ford s Love s Sacrifice and Lope de Vega s Punishment Without Revenge. Her research interests include English Renaissance drama and the literatures of continental Europe. Nazan ÇAKÇAK 2011 den beri Çankaya Üniversitesinde okutman olarak çal flmaktad r. Çankaya Üniversitesi ngiliz Dili ve Kültür ncelemeleri yüksek lisans program na devam etmektedir. lgilendi i alanlar Victoria dönemi ve ça dafl yazarlard r. Nazan ÇAKÇAK has been an instructor in Çankaya University since She is doing her M.A. in Çankaya University, in the department of English Literature and Culture Studies. Her field of interest are the Victorian Era and contemporary novelists. Baflak A IN DÖNMEZ Orta Do u Teknik Üniversitesi nde okutman olarak görev yapmaktad r. Lisans e itimini 2002 y l nda tamamlad Hacettepe Üniversitesi, ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nden, 2006 y - l nda ngiliz Kültür Araflt rmalar program alt nda yazd Black Metal ve Ska fiark Sözlerinde Irkç l k ve fiiddet bafll kl teziyle Yüksek Lisans derecesini alm flt r. Halen ayn bölümde doktora çal flmalar n sürdürmektedir. A n Dönmez, uluslararas konferanslarda çeflitli bildiriler sunmufltur ve yak n zamanda iki makalesi yay mlanm flt r. Bunlardan ilki A Turkish Posthumanist Perspective in Science-Fiction: Ecocritical Approaches in Özlem Ada s Embriyogenesis ismiyle 2012 y l nda Avrupa Çevre, Edebiyat ve Kültür derne i olan EASLCE nin ç kard un The Invention of Eco-Futures alt bafll kl özel say s nda yer alm flt r. Di er makalesi ise Seul, Güney Kore de bulunan Kyung-Hee Üniversitesi Yay nlar ndan ç kan Cross-Cultural Studies adl dergide The Voice of the Imperial in an Anti-Imperialist Tone: George Orwell s Burmese Days bafll yla yay mlanm flt r y l Aral k ay içerisinde ç kacak olan ve editörlü ünü Serpil Oppermann n üstlendi i Ekoelefltiri: Çevre ve Edebiyat adl kitapta da Ekoelefltiri ve Hayvan Çal flmalar : Avatar, Madagaskar ve Madagaskar 2: Afrika ya Kaç fl Filmlerinde Do a ve Hay- Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 9/1 (May s 2012), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 234 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR van Temsilleri bafll kl bir bölümü bulunan A n Dönmez in ilgilendi i araflt rma konular ; gençlik altkültürleri, popüler kültür, medya çal flmalar, (yeni-)gotik kurgu, vampir edebiyat, edebiyat kuramlar, hayvan çal flmalar ile bilim-kurgu ve fantastik edebiyat film türlerine ekoelefltirel yaklafl mlar üzerinde yo- unlaflmaktad r. Baflak A IN DÖNMEZ is an instructor at Middle East Technical University. She completed her B.A. and M.A. degrees in 2002 and 2006 respectively, the first being in English Language and Literature, and the latter under the British Cultural Studies Program, with her thesis entitled Racism and Violence in Black Metal and Ska Lyrics. She still pursues a Ph.D. in the same field. A n Dönmez has presented papers in various international conferences and has recently been published with two articles. The first of these is available in (European Journal of Literature, Culture, and Environment) s special edition entitled The Invention of Eco-Futures with the title of A Turkish Posthumanist Perspective in Science-Fiction: Ecocritical Approaches in Özlem Ada s Embriyogenesis. Her other article, entitled The Voice of the Imperial in an Anti-Imperialist Tone: George Orwell s Burmese Days, is published in Cross-Cultural Studies Journal (Kyung-Hee University Press, Seoul, South Korea). A n Dönmez has a chapter with the title of Ekoelefltiri ve Hayvan Çal flmalar : Avatar, Madagaskar ve Madagaskar 2: Afrika ya Kaç fl Filmlerinde Do a ve Hayvan Temsilleri in Ekoelefltiri: Çevre ve Edebiyat (forthcoming, December 2012), edited by Serpil Oppermann. Her research interests include youth subcultures, popular culture, media studies, (neo-)gothic fiction, vampire literature, literary theory, animal studies, and ecocritical approaches to science-fiction and fantasy literature/films. Meltem UZUNO LU ERTEN Ege Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nden 2004 y l nda mezun olmufltur y l nda, Pamukkale Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nde D.H. Lawrence n O ullar ve Sevgililer ve Afl k Kad nlar Romanlar n n Arketipsel Analizi bafll kl tezi ile yüksek lisans e itimini tamamlam flt r. Ayn bölümde 2010 y l nda doktora e itimine bafllam flt r. Halen James Joyce un Ulysses isimli roman ve mitlerin ters yüz edilmesi konulu tezi üzerinde çal flmakta ve ayn zamanda 2007 y l ndan bu yana Pamukkale Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu nda ö retim görevlisi olarak hizmet vermektedir. Meltem UZUNO LU ERTEN graduated from English Language and Literature Department of Ege University in She completed her MA in English Language and Literature Department in Pamukkale University in 2008 with her thesis titled An Archetypal Analysis of Sons and Lovers and Women in Love by D.H. Lawrence. She started her Ph.D in English Language and Literature Department in Pamukkale University in Currently, she is studying on her dissertation about James Joyce s Ulysses and subversion of myth. Also, she has been working as an instructor in The School of Foreign Languages in Pamukkale University since Habib GOWHARY, ran Allameh Tabatabaei Universitesi nden dilbilim dal nda doktora derecesi alm flt r. ran n Ilam kentindeki Azad Üniversitesi nde Lisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde dersler vermektedir. lgilendi i alanlar aras nda Söylem Analizi, Karfl laflt rmal Analiz ve Çeviri gibi konular bulunmaktad r. Ulusal ve uluslararas dergilerde çok say da makalesi yay mlanm fl olan Habib Gowhary, yurt içinde ve d - fl nda düzenlenen konferanslarda pek çok bildiri sunmufltur. Habib GOWHARY holds a Ph.D. in linguistics from the Allameh Tabatabaei University, Iran. He is currently teaching at both MA and BA levels in Azad University, Ilam, Iran. His areas of interest include Discourse Analysis, Contrastive Analysis, and Translation. He has published widely, in both national and international journals and has presented numerous articles in (inter)national conferences.

3 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 235 Ela pek GÜNDÜZ 2000 y l nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 2004 y l nda Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Co rafya Fakültesi, ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümünde tamamlad. On bir y ld r Gaziantep Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümünde araflt rma görevlisi olarak çal flmaktad r. Eylül 2011 den beri, At - l m Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat bölümünde doktora ö rencisidir. Ela pek GÜNDÜZ, graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Science and Letters, American Culture and Literature Department in She completed her master s degree at Ankara University, the Faculty of Language, History and Geography, English Language and Literature Department in She has been working as a research assistant at Gaziantep University, English Language and Literature Department for eleven years. She has been a PhD student at At l m University since September, ˆ Simona HEVESIOVÁ, Slovakya n n Nitra flehrinde bulunan Constantine the Philosopher Üniversitesinde, ngiliz ve Amerikan Araflt rmalar Bölümünde yard mc doçent olarak çal flmakta, ngiliz ve Koloni sonras edebiyatlar üzerine dersler vermektedir. Dr. Hevesiova afla da adlar belirtilen kitaplar n yazarlar aras ndad r: Cultural Encounters in Contemporary Literature, Multicultural Awareness: Reading Ethnic Writing, Literature and Culture ve ayr ca Contemporary Short Stories in English I. ˆ Simona HEVESIOVÁ is an assistant professor at the Department of English and American Studies of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia where she lectures and teaches courses on British and postcolonial literature. Dr. Hevesiova is the co-author of the following monographs: Cultural Encounters in Contemporary Literature, Multicultural Awareness: Reading Ethnic Writing, Literature and Culture and the most recent Contemporary Short Stories in English I. Emília JANECOVÁ, Constantine the Philosopher Üniversitesi nde (Nitra-Slovakya) Mütercim-Tercümanl k alan nda doktoras n tamamlam flt r. lgi alanlar, etnik az nl klar yaz n nda karfl lafl lan özel kavramlar ve bunlar n edebi çeviride do ru ifade biçimleridir. Janecová n n Literature and Culture bafll kl bir kitapta bölüm olarak yay nlanan çal flmas n n yan s ra, edebi çeviride kültürel ö eler üzerine pek çok makalesi bulunmaktad r. Ayr ca, edebi çeviri alan nda uygulamada ve teoride yeni yönelimler alan nda çal flmalara yer veren bir derginin editörlü ünü yapmaktad r. Sinema ve edebiyat yoluyla kültürler-aras iletiflim üzerine pek çok kültürel etkinlikte ve araflt rma projelerinde yer alm flt r akademik y l nda Constantine the Philosopher Üniversitesi nde halen çal flt Mütercim Tercümanl k Bölümü nde ö rencilerin görsel-iflitsel çeviri alan nda e itilmelerine yönelik özel bir program hayata geçirmifltir. Akademik faaliyetlerinin yan s ra, pek çok yerel ve uluslararas film festivalleriyle iflbirli i içerisinde görsel-iflitsel çeviri alan nda faaliyetlerde bulunmufltur. Halen, Slovakya da ulusal bir kurum için gerçeklefltirilen çeviri projesinin yürütülmesinde koordinatör olarak görev almaktad r. Emília JANECOVÁ gained her PhD at the Department of Translation Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. Her main fields of interest are specific concepts expressed in ethnic minority writing and their proper projection in literary translation. So far, she has published a separate chapter in the monograph Literature and Culture, numerous articles on cultural specifics in literary translation, and is the editor of a publication series on new trends in literary translation in theory and practice. She has participated in various research projects and cultural events focused on intercultural communication via film and literature. In the academic year 2011/2012, she initiated the systematic specialized training of students in the field of audiovisual translation at the Department of Translation Studies, CPU Nitra.

4 236 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR Besides academic activities she also deals with audiovisual translation in practice, cooperating with several domestic and foreign film festivals and dubbing studios. Additionally, she is a coordinator of a current subtitling project for the Nation s Memory Institute of the Slovak Republic. Divya JOSHI, Bikaner de ngiliz Dungar Üniversitesi nde çal flmaktad r. Doktora tezi 19 yy. kad n romanc lar n n cinsiyet kavram na yaklafl mlar üzerinedir. lgi alanlar içerisinde Cinsiyet ve Çeviri Çal flmalar, Hint Estetik Anlay fl ve Felsefe bulunmaktad r. Hindistan dahilinde ve d fl nda konferanslara kat lm fl ve pek çok yay n yapm flt r. Divya JOSHI is presently working in the Department of English Govt. Dungar College, Bikaner. For her doctoral degree she worked on Gender concerns in 19th century Women Novelists. Her areas of interest include Gender and Translation Studies, Indian Aesthetics and Philosophy. She has presented papers in National and International Conferences and has also published extensively. Bilal KIRKICI Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yabanc Diller E itimi Bölümünde çal flmaktad r ve burada ikinci dil edinimi ve araflt rma yöntemleri gibi dersler vermektdir. Akademik ilgi alanlar a rl kl olarak ikinci dilde biçimbilimsel ve sözdizimsel yap lar n ifllemlenmesi ve ö renilmesidir. Bilal KIRKICI works in the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University (METU) in Ankara/Turkey, where he teaches courses in second language acquisiton and research methods, among others. His research mainly focuses on the processing and learning of second language morphology and syntax. ˆ ˆ Mária KISSOVÁ, Slovakya da bulunan Constantine the Philosopher Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde ngiliz ve Amerikan Araflt rmalar Bölümünde ders vermektedir. Araflt rma alanlar aras nda edebi metinlerin yorumlanmas, befleri bilimlerde ve özellikle dünya edebiyatlar, felsefe ve tinsellik üzerine disiplinler aras çal flmalard r. ˆ ˆ Mária KISSOVÁ teaches literature at the Department of English and American Studies, Faculty of Arts, University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia. Her research interests include literary text interpretation, interdisciplinary studies in humanities with a focus on world literature, philosophy, spirituality and art. Rüya MERT Do u Akdeniz Üniversitesi nin Mütercim Tercümanl k Bölümünü üçüncülükle bitirdi. Uluslararas K br s Üniversitesi nin ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nde yüksek lisans n derece ile tamamlayan Mert, tezini Karfl laflt rmal fiiir Çevirisi üzerine yazd. KKTC D fl flleri Bakanl ve AB Destek Ofisinde Mütercim Tercüman olarak çal flm fl olan Mert, 2011 y l ndan beri profesyonel mütercim tercüman olarak görev yapmaktad r. Ayr ca Saint Dometos Enstitüsü nde Yunanca ö rencisidir. Rüya MERT graduated from Eastern Mediterranean University, Department of Translation and Interpretation. Later she studied M.A. in English Language and Literature at Cyprus International University. Her dissertation was on Comperative Study of Translating Poetry. Mert worked at Ministry

5 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 237 of Foreign affairs and EU Support Office as a Translator and Interpreter in TRNC. Currently she studies Greek at Ayios Dometios Institute in Cyprus and she has been working as a professional translator & interpreter since fiule OKURO LU ÖZÜN Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yabanc Diller E itimi Bölümünde araflt rma görevlisi ve doktora program aday d r y l nda, New York State Universitesinde, Buffalo, New York, bir y l ve 2010 y l nda Illinois Universitesinde, Illinois, USA, alt ay süre ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ndan sa lanan burs ile araflt rmalar sürdürmüfltür. fiule OKURO LU ÖZÜN is a research assistant and a doctoral candidate of English Literature at Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. In 2007, she spent a year at the State University of New York (SUNY), Buffalo, New York, USA and in 2010 she spent six months at University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), Illinois, USA, as a visiting scholar having been granted by Turkish Government. Mostafa RAMEZANPOOR y llar aras nda ran Kashan Üniversitesi ngilizce Bölümünde ngilizce Çeviri Anabilim Dal nda Lisans ve y llar aras nda ran Kashan Üniversitesi ngilizce Bölümünde kinci Dil olarak ngilizce Ö retimi Anabilim Dal nda Yüksek Lisans yapt. lgi alanlar ; dil ö retim yöntemleri, EFL (yabanc dil olarak ngilizce) için ö retmen e itimi, EFL becerilerini ö retme ve ö renme, çeviri çal flmalar, befleri bilimler alan nda çeviri, dil ö reniminde kültürel farkl l klar üzerine araflt rmalard r. Mostafa RAMEZANPOOR completed his BA in English Translation from the English Department of University of Kashan between and his MA in Teaching English as a Foreign Language from the English Department of University of Kashan between His interest areas are language teaching methods and EFL teacher training and EFL skill teaching and learning, translation studies, translation in humanities and research on cultural differences in language learning. Baysar TANIYAN Pamukkale Üniversitesi Bat Dilleri ve Edebiyatlar Bölümünde Doktora ö rencisidir. Yüksek Lisans n Doris Lessing in Alt n Defter Adl Roman nda Postmodern ve Modernist Ö eler bafll kl tezi ile Pamukkale Üniversitesi nde tamamlam flt r. Ayn bölümde araflt rma görevlisi olarak çal flmaktad r. Baysar TANIYAN is PhD student in the Department of Western Languages and Literatures at Pamukkale University. He completed his MA at Pamukkale University with the thesis entitled Modernist and Postmodern Elements in Doris Lessing s The Golden Notebook. He works as a Research Assistant in the same department. Özden TÜFEKÇ O LU Artvin Çoruh Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü, ngiliz Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dal nda araflt rma görevlisi olarak çal flmaktad r. Lisans n 2009 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü nde tamamlam flt r y llar aras nda Erasmus Ö renci de iflimi program çerçevesinde e itimine Mainz Üniversitesi Germersheim Çeviribilim, Dilbilim ve Kültürbilim

6 238 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR Bölümü nde devam etmifltir. fiu s ralar stanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü nde yüksek lisans tezini haz rlamaktad r. Özden TÜFEKÇ O LU works as a research assistant at Artvin Çoruh University, Department of Western Languages and Literatures, English Language and Literature Program. In 2009 she completed her BA at Bo aziçi University, Department of Translation and Interpreting Studies. From , she also studied at Mainz University, Germersheim Department of Translation, Linguistics and Culture Studies as an Erasmus Exchange Student. Nowadays, she is preparing her master thesis at stanbul University, Department of Translation Studies.

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Fulya BALKAR Çankaya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nden

Detaylı

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Sevgi ADAK Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden mezun olduktan sonra Formation of Authoritarian Secularism in Turkey.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar

Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar The socio-demographic characteristics and career preparation

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi

ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz* Özet Modüler ö retim yaklafl m, geleneksel yöntemle karfl laflt r ld nda ö renciye

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

Hindistan da seramik workshop

Hindistan da seramik workshop ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Tüm dünyada ünlenmifl çömlek ustas Sardar Gurcharan Singh ad na o lu ve di er sanatseverler taraf ndan kurulan Delhi Blue Pottery Trust Vakf

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM INTERNATIONAL SYMPOSIUM 3-6 HAZ RAN 2010 STANBUL 3-6 JUNE 2010 ISTANBUL

ULUSLARARASI SEMPOZYUM INTERNATIONAL SYMPOSIUM 3-6 HAZ RAN 2010 STANBUL 3-6 JUNE 2010 ISTANBUL II. Uluslararas Akdeniz Dünyalar Sempozyumu: Efsaneler Akdenizi, Akdeniz Efsaneleri 2nd International Conference of Mediterranean Worlds: The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean

Detaylı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik-Cam Bölümü. Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramics Glass Department

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik-Cam Bölümü. Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramics Glass Department 08 Universite.qxd 8/15/06 2:43 PM Page 80 Üniversiteler-Seramik Bölümleri / Universitys-Ceramics Departments Temmuz-A ustos / July-August 2006/ No.16 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 08 Universite.qxd 1/16/07 12:26 PM Page 80 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Üniversiteler-Seramik Bölümleri / Universities-Ceramics Departments Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik

Detaylı

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career?

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career? SPECTRUM OF EDUCATION 4 APRIL 25-26, 2015 Career - Kariyer What s in your backpack on the way to your career? Kariyer yolculuğunda sırt çantanda neler var? Professionals and volunteers combine their unique

Detaylı

Örnek Olay Çal flmas / Case Study

Örnek Olay Çal flmas / Case Study Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Yüksekö retimde Dönüflen De erler Ba lam nda Stratejik Yönetim Bak fl Aç s Gelifltirilmesi: Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritas Belirleme Örne

Detaylı

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman

çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman çindekiler 2 üniversiteden haberler 7 portre Ümit Berkman tam zamanl e itim ve araflt rma hayat na geri döndü 12 bir konu, bir uzman Dalgac klar: yeni bir analiz yöntemi Faruk Selçuk 15 Journal of Turkish

Detaylı

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Alman Hastanesi Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim, İstanbul Telefon:

Detaylı

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities

Detaylı

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA SECURITY SECTOR GOVERNANCE: TURKEY AND EUROPE Ümit Cizre brahim Cerrah DCAF - TESEV Güvenlik Sektörü Çal flmalar Dizisi DCAF - TESEV Series in Security Sector

Detaylı

Beyin Göçü ve Türkiye

Beyin Göçü ve Türkiye Beyin Göçü ve Türkiye rfan ERDO AN* Özet Bu makalenin amac ; beyin göçünün kavramsal olarak aç klamas n yaparak özellikle Türkiye nin karfl laflt beyin göçü sorunlar n n anlafl lmas için bir çerçeve sunmakt

Detaylı

kaligrafi ve sanatsal

kaligrafi ve sanatsal ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ 3-7 Kasım 3-7 November 2014 kaligrafi ve artistic tipografinin reflections of sanatsal calligraphy& yansımaları typography 6 3 kasım 2014 3 november

Detaylı

E T M- NCELEME // EDUCATION-STUDY

E T M- NCELEME // EDUCATION-STUDY 018 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET KASIM 2007 EDUCATION ABROAD A NEW GENERATION OF DIRECTORS IN SHIPPING YURT DIfiINDA E T M DEN Z T CARET NDE YEN NES L YÖNET C LER OKAN DURU Günümüz denizcilik sektöründe

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Üç sanatç, tek sergi Candan Güngör Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü kökenli üç sanatç, yap tlar n sanatseverlerle buluflturdu. 17 31 Aral

Detaylı