(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi."

Transkript

1 HÝTÝTSEM e 3 ABD li öðretim elemaný HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný göreve baþladý. * HABERÝ DE Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz servisinde yatan hasta saðlýðýna KBB de bir ilk daha Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'nde Navigasyon sistemi eþliðinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi uygulandý. * HABERÝ DE HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný Rektör Alkan ý ziyaret etti. 6 EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ (Ç.HAK:78) ÇORUM Belediye Farabi ye Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi. Çorum halký, yeni belediye hizmet binasý yerinin Akþemseddin Camisi karþýsýnda olmasýný istedi. Muzaffer Külcü AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, ziyaret ettiði Çorum Kafkas Kültür Derneði'nde büyük bir destek gördü. * HABERÝ 4 DE Çerkezler Ahmet Sami Ceylan a desteðini açýkladý. Mustafa Kamalak geliyor Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda 8 Ekim 5 Perþembe günü Çorum a geliyor. * HABERÝ 6 DA Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi. Çorum da obezite araþtýrmasý 6 ayda 5 bin kiþiye obezite eðitimi Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Ekim Ayý Toplantýlarý dün baþladý. Ýl Genel Meclisi nda düzenlenen toplantýda, koruyucu halk saðlýðý hizmetleri ve obezite konusunda hazýrlanan araþtýrma raporu ele alýndý. * HABERÝ 8 DE Murat Ýslam Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan obezite konulu rapor açýklandý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuru soðan üretiminde Çorum un altýncý sýrada yer aldýðýn açýkladý. * HABERÝ DE Þemsi Bayraktar Atlamaz, engelli çifte sahip çýktý Samsun Ýlkadým Kaymakamý Çorum Belediyesi eski Baþkaný Turan Atlamaz, geçtiðimiz aylarda düðünü olan ve Samsun'a gelin giden Meryem Ekti'ye ve eþi Yüksel Ekti'ye sahip çýktý. * HABERÝ 9 DA Alaca da kurban dolandýrýcýlýðý Derya artýk çok mutlu Mustafa Kamalak Kýlýçdaroðlu nun mitingi bugün CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda bugün Çorum da miting düzenleyecek. * HABERÝ 6 DA Rusya nýn Suriye deki operasyonlarýný deðerlendiren Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, Suriye'deki hemen her geliþmeyi Cumhurbaþkaný Erdoðan ve Baþbakan Davutoðlu'nun siyasi çizgisini itibarsýzlaþtýrmak hatta alay konusu yapmak üzere fýrsata çeviren 'diplomatik analiz çetesi'ne yine gün doðdu. dedi. * HABERÝ 3 DE Soðan üretiminde altýncý sýradayýz * HABERÝ 5 DE Ceylan a Çerkez desteði Emperyalist Rusya Suriye den defol Kemal Kýlýçdaroðlu Çorum un Alaca ilçesine baðlý bazý köylerde, Kurban Bayramý nda büyük bir dolandýrýcýlýk olayý yaþandýðý bildirildi. Eylül ayýnda köylülerden kurbanlýk hayvan toplayan A.Þ. isimli bir tüccarýn bayram sonrasýnda kayýplara karýþtýðý iddia edildi. * HABERÝ 8 DE 6 yaþýnda yakalandýðý amansýz hastalýðýn pençesinde bir ömür geçiren Derya Sarýtaþ, azmi sayesinde hastalýðýný yenmeyi baþararak, yýldýr hasret kaldýðý yürümeyi baþardý. Köylülerin hayvanlarýný toplayan bir tüccarýn bayram sonrasý kayýplara karýþtýðý iddia edildi. * HABERÝ 7 DE

2 SALI 6 EKÝM 5 KBB de bir ilk daha Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'nde Navigasyon sistemi eþliðinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi uygulandý. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz servisinde yatan 39 yaþýndaki E. A. isimli hastaya Yrd. Doç. Dr. Adnan Ekici tarafýndan Cerrahi Navigasyon sistemi kullanýlarak endoskopik sinüs ameliyatý gerçekleþtirildi. Hasta daha önce baþka merkezlerde birkaç defa ameliyat olmuþ ancak tedavide sonuç alýnamamýþtý. Ameliyat edilen hastada herhangi bir komplikasyonun gözlenmediði belirtildi. Hastaneden yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: "Cerrahi Navigasyon sistemi son yýllarda geliþen ve önemi giderek artan ve sýnýrlý sayýda merkezde yapýlan bir yöntemdir. Bölgemizde sadece Anakarada bulunan bu sistem Çorumda kullanýlarak Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesinde ilk defa bu tür ameliyatýn yapýlmýþ olmasý ilimiz açýsýndan önemli bir geliþmedir. Günümüzde baþlýca kronik sinüzit, nazal polip, sinüslerin mantar enfeksiyonlarý ve tümörleri gibi paranazal sinüs hastalýklarýnýn tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC) sýk olarak yapýlmaktadýr. Yapýlan bu giriþimlerde sinüslere yakýn komþuluklarý nedeniyle göz siniri yaralanmasý, körlük, göz içine kanama, beyin dokusunun zedelenmesi, menenjit, önemli damar yaralanmalarý hatta ölüm bile görülebilmektedir. Bu yüzden emniyetli bir ameliyat yapmak için cerrahi saha ve çevresindeki önemli anatomik yapýlar iyi bilinmeli ve zarar verilmemelidir. Hastanemizde kullanmýþ olduðumuz teknoloji ile ameliyat sýrasýnda sinüslerin 3 boyutlu görüntüleri izlenerek bir nevi yol haritasý gibi çevresindeki kritik yapý ve organlarýn yerleri kolayca tespit edilmekte ve mevcut hastalýk bu yapýlara zarar vermeden tam olarak temizlenebilmektedir. Cerrahi Navigasyonun baþlýca avantajlarý Ýki boyutlu endoskopik görüntüde üç boyutlu yol haritasý saðlamasý, Ulaþýlmasý güç anatomik bölgelere güvenli yaklaþým saðlamasý, Daha az travma ile hassas cerrahi yapýlabilmesi, Ameliyat süresinin kýsalmasý, Komplikasyon ihtimalinin ileri derecede azalmasý Ameliyat baþarý oranýnýn artmasý Hastalýðýn tekrarlamasý ihtimalinin azalmasý" Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz servisinde yatan hasta saðlýðýna kavuþtu. Soðan üretiminde iddialýyýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, önemli bazý üretim bölgelerinde yüksek sýcaklýklarýn kurumalara, aþýrý yaðýþlarýn çürümelere yol açmasý nedeniyle soðanda rekoltenin beklenenden düþük kalacaðýný bildirerek, Odalarýmýzdan aldýðýmýz bilgilere göre, Amasya ilimizde yüksek sýcaklýklar kurumalara, Ankara ilimizde ise aþýrý yaðýþlar çürümelere yol açtý dedi. Bayraktar, hasadýn sona yaklaþtýðý kýþlýk soðanla ilgili yaptýðý açýklamada, hemen hemen bütün yemeklerde kullanýlan kuru soðanýn mutfaklarýn temel ürünlerinden biri olduðuna dikkati çekti. Þemsi Bayraktar, taze ve kuru olarak sofralarda sevilerek tüketilen soðanýn içerdiði kükürt, lif, B ve C vitamini ve bünyesinde bulundurduðu faydalý maddeler nedeniyle saðlýk açýsýndan da oldukça önemli bir besin kaynaðý olduðunu belirtti. Hastalýklara yakalanmama noktasýnda ciddi katkýlarda bulunduðu ve hastalýk durumunda iyileþme sürecini hýzlandýrarak özellikle enfeksiyon hastalýklarýna karþý etkili olduðu söylenen soðanda Türkiye deki üretimin,74 milyon tonla, milyon ton arasýnda seyrettiði bilgisini veren Bayraktar, yýlýnda milyon 4 bin ton olan üretim, yýlýnda milyon 735 bin tona indikten sonra 3 yýlýnda milyon 94 bin tona çýktý. 4 yýlýnda milyon 79 bin tona inen üretimin bu yýl milyon 935 bin tona ulaþacaðý tahmin ediliyordu ama üretimde birinci sýrada yer alan Ankara da aþýrý yaðýþlarýn çürümelere, ikinci sýradaki Amasya da yüksek sýcaklýklarýn kurumalara yol açmasý nedeniyle rekolte beklenenden düþük kalacak. Hasat tamamlanýnca durum daha net ortaya çýkacak dedi. TÜRKÝYE DÜNYA ÜRETÝMÝNDE 6 NCI SI- RADA, ÜRETÝMDE KENDÝNE YETERLÝ Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü verilerine göre dünyada 85 milyon 795 bin 9 ton soðan üretimi yapýldýðýný belirten Bayraktar, Çin in dünya soðan üretiminden yüzde 6 lýk payla ilk sýrada yer aldýðýný, Çin in ardýndan yüzde,5 ile Hindistan, yüzde 3,7 ile ABD, yüzde,8 ile Ýran, yüzde,3 ile Rusya Federasyonu, yüzde, ile Türkiye nin geldiðine ve ülkemizin dünya üretiminde 6 ncý sýrada yer aldýðýna iþaret etti. Türkiye nin kuru soðanda kendine yeterli olduðunu vurgulayan Bayraktar, 4 yýlýnda iç tüketim karþýlanarak, üretimin yaklaþýk yüzde una denk gelen 7 bin 48 ton kuru soðan ihracatý gerçekleþtirildiði ve 5 bin tonluk taze soðan ihracatý yapýldýðý bilgisini verdi. ÜRETÝMDE ANKARA BÝRÝNCÝ, AMASYA ÝKÝNCÝ Ankara, Karaman, Hatay illerinin taze soðan, Ankara ve Amasya illerinin ise kuru soðan üretiminde ilk sýralarý paylaþtýðý bilgisini veren Bayraktar, Kuru soðan üretiminde yüzde 3, lik payla Ankara birinci sýrada. Ankara yý yüzde 3,7 ile Amasya, yüzde,4 ile Adana, yüzde 9,4 ile Hatay, yüzde 8, ile Eskiþehir, yüzde 5,3 ile Çorum, yüzde 5, ile Bursa, yüzde 4,9 la Tokat izlemektedir. Hatay ve Adana illerimizde daha çok yazlýk soðan üretimi yapýlýrken, Amasya ve Ankara illerimizde kýþlýk soðan üretilmektedir dedi. ÜRETÝM PLANLAMASI OLMAMASI Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar ÖNEMLÝ BÝR SORUN Üreticinin bir önceki yýlýn fiyatlarýndan etkilendiði ürünlerin baþýnda soðanýn geldiðini, soðan üretiminde üretim planlamasýnýn olmamasýnýn önemli bir sorun olarak ortada durduðunu belirten Bayraktar, þöyle devam etti: Üretim planlamasýnýn olmayýþý üretimde dalgalanmalara neden olmaktadýr. Bu durum fiyatlara yansýmakta, bir önceki sezonda oluþan fiyat durumuna göre üretime karar verilmesi, piyasalardaki dengesizliði de beraberinde getirmektedir. Tarýmda zaman zaman yaþanan doðal afetlerde üretimde dalgalanmalara yol açmaktadýr. Bu durum doðal olarak fiyatlarý etkilemektedir. Hasat döneminde pazara arz edilen ürün fazlalýðý, fiyatlarda o dönem için düþmelere yol açmakta; üretimin pazara arz edilmediði dönemlerde de var olan talebin karþýlanamamasý durumunda fiyatlar yükselmektedir. Bu yýl, bin bir emekle üretim gerçekleþtiren üreticinin elinden 54 kuruþa alýnan kuru soðan, tüketiciye ulaþýncaya kadar fiyatý,4 katýna, lira 8 kuruþa çýkýyor. Soðan hasadýnýn devam ettiði þu günlerde, planlý ve sürdürülebilir bir üretimin gerçekleþmesi üreticilerimizin en büyük beklentisidir. Üretimde meydana gelen dalgalanma ve pazarlama sorunlarý, üreticiden tüketiciye tüm taraflarý derinden etkilemektedir. Pazarlama sorunlarýnýn yaþandýðý dönemde, düþük fiyat nedeniyle üretici maðdur olurken, arzýn daraldýðý dönemde, yüksek fiyat nedeniyle tüketiciler maðdur olmaktadýr. YETERLÝ ÖRGÜTLENME OLMAMASI SO- RUNLARI DERÝNLEÞTÝRÝYOR Üreticilerin ekonomik açýdan yeterince örgütlenememesi nedeniyle pazarlýk güçleri olmadýðýný, bunun yapýda yaþanan sorunlarý daha da derinleþtirdiðini vurgulayan Bayraktar, Üreticilerimizin kendi ürettiði üründe söz sahibi olabilmesi, sahip olduklarý haklarý etkin bir þekilde kullanabilmesi ancak örgütlenmeyle mümkündür. Bu nedenledir ki Tarýmsal Üretici Birlikleri ne gerekli kaynak aktarýlarak finansman bakýmýndan güçlendirilmeli, birlikler fonksiyonel hale getirilerek bir müdahale kurumu gibi çalýþmalarý saðlanmalýdýr. Üretimde istikrarýn saðlanmasý bakýmýndan üretim planlamasý yapýlmalý, çiftçi nerede ne kadar ürün yetiþtireceðini bilmeli, üretim, Türkiye nin ihtiyaçlarýna HÝTÝTSEM e 3 ABD li öðretim elemaný Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Çankaya Üniversitesi ve Halk Bankasý tarafýndan organize edilen Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi 3. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre, Konya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantýya Çorum'dan yoðun katýlým saðlayan Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý, toplantýya damgasýný vurdu. Toplantý öncesi Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý faaliyetleri bir dosya içerisinde hazýrlayan ve toplantýda bakanlýk yetkilileri ile üniversite öðretim üyelerine sunan Oda Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin sorunlarýný yetkililerle tartýþtý ve çözüm önerilerini dinledi. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Murat Ýlter, Adem Kabadayý ve Mustafa Fýndýkçý ile Oda Denetim Kurulu üyesi Nazif Babaoðlu'nun da hazýr bulunduðu toplantýda söz alan Baþkan Uzun, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý olarak baþta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný, Hitit Üniversitesi ile de proje bazýnda çalýþmalar HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný Rektör Alkan ý ziyaret etti. yaptýklarýný anlattý. Uzun, belediye, üniversite ve esnaf odalarý birlikleri ve STK'larýn desteði olmadan odalarýn kendi baþýna hiçbir iþ yapamayacaðýný ve kamu kurum ve kuruluþlarla iyi geçinmek suretiyle esnaf ve sanatkarýn yararýna her iþin yapýlabileceðini anlattý. Diðer illerin oda baþkanlarýnýn belediye baþkanlarýndan dert yanmalarý üzerine yine söz alan Baþkan Uzun, Çorum Belediyesi'nin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan bahsederek, Çorum Belediyesi'ni örnek gösterdi. Her zaman belediyenin tüm odalarýn yanýnda olduðunu belirten Uzun, taksi duraklarýnýn yenilenmesi baþta olmak üzere kendi odasýna yapýlan hizmetlerden bahsetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný göreve baþladý. HÝTÝTSEM (Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi) bünyesinde 5-6 eðitim öðretimddöneminde çalýþmak üzere yeni 3 ABD uyruklu öðretim elemaný göreve baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret eden Gabriela Elise Hochberg, Hannah Christine Arrighi, Zachary Bruce White Hitit Üniversitesi bünyesinde çalýþma yapacak olmaktan mutluluk duyduklarýný bildirdi. HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, yeni göreve baþlayan 3 ABD uyruklu öðretim elemaný ile HÝTÝTSEM de düzenlenen konuþma sýnýflarýnda ve özellikle de Erasmus+ ile yurt dýþýna gidecek olan öðrencilerin eðitimine katký saðlayacaðýný, fakülte ve yüksekokullarda Ýngilizce eðitimler konusunda okutmanlara yardýmcý olarak deðerlendirileceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede çok sayýda yabancý uyruklu öðretim elemaný olduðunu belirterek, ABD den gelen hocalarýn sayýsýnýn 4 e yükseldiðini söyledi. Üniversitelerde yabancý uyruklu bir öðretim elemanýnýn görev alabilmesi için çeþitli yöntemlerin bulunduðunu belirten Prof. Dr. Alkan, bu yöntemleri þu þekilde sýraladý: YÖK kanalýyla sözleþmeli öðretim elemaný, Fulbright ile yýllýk anlaþmalý öðretim elemaný, TÜBÝ- TAK kaynaklý misafir öðretim elemaný, kýsa süreli Mevlana Programý ile öðretim elemaný, kýsa süreli Erasmus+ Programý ile öðretim elemaný. Prof. Dr. Alkan bu yöntemlerin kullanýlmasýyla dünyanýn dört bir yanýndan üniversiteye her geçen gün talebin arttýðýný hatýrlatarak, Yrd. Doç. Dr. Baþcý ya ve merkez bünyesinde kurslarý veren tüm öðretim elemanlarýna teþekkür etti. Esnafýn sorunlarý Konya da görüþüldü Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), natürel nohudun kilogramý,87 ila,98 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday,76,956 Oto Tamirciler Esnaf Odasý, toplantýya damgasýný vurdu. Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'tan her konuda destek gördüklerini vurgulayan Necmettin Uzun, Çorum'u büyükþehir yapma hedefinde olan Baþkan Külcü'ye, Rektör Alkan'a ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etmeyi de ihmal etmedi. Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Makine, Taþýtlar ve Madeni Eþya Sektörünün Analizi Projesi 3. Odak Toplantýsý Konya'da gerçekleþtirildi. Konya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantýya Çorum'dan yoðun katýlým saðlandý. Borsa da hububat fiyatlarý Tritikale,66,64 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik,65,6 Macar fið,88,7 Natürel nohut,87,98 Ayçiçeði yaðlýk,67,69

3 Diplomatik analiz çetesi ne gün doðdu Rusya nýn Suriye deki operasyonlarýný deðerlendiren Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, Suriye'deki hemen her geliþmeyi Cumhurbaþkaný Erdoðan ve Baþbakan Davutoðlu'nun siyasi çizgisini itibarsýzlaþtýrmak hatta alay konusu yapmak üzere fýrsata çeviren 'diplomatik analiz çetesi'ne yine gün doðdu. dedi. Ýslam, konuya iliþkin açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Emperyalist Rusya Suriye'den defol Suriye'de ne yazýk ki 3 bin insan, bütün dünyanýn gözü önünde katledildi. Bunca insanýn eli kanlý katili Esed rejiminin hiçbir meþruiyeti kalmamýþtýr. Ama önce Ýran sonra da Rusya, bu rejimi çökmekten kurtarabilmek için amansýz bir çaba sergilediler. Bu ülkeler Suriye rejiminin kiralýk katili oldular. ABD ve Rusya emperyalist ortaklar, IÞÝD senaryolarýný kullanarak Suriye halkýný katletmeye devam etmekten baþka bir þey yapmadýlar. Ancak bu zalimane çabalara raðmen, bu katil rejimi ayakta tutabilmek artýk çok zorlaþmýþtýr. Bunu bilen Rusya da sahaya inerek vekâleten yürüttüðü savaþta asil olma rolüne soyunmuþtur. Ve bunu ABD'ye, AB'ye raðmen deðil, onlarýn bilgisi ve gözetimi dâhilinde yapmýþtýr. Afganistan ve Çeçenistan iþgallerinden; Gürcistan ve Ukrayna'nýn parçalanma süreçlerinden yakinen tanýdýðýmýz Rusya'nýn, Suriye'ye nasýl bir gelecek hazýrladýðý hiç kimse için sýr deðildir. Arkasýnda býraktýðý aðýr tahribatlar, büyük insanlýk suçlarý itibariyle Rusya'nýn iþgal geleneði ABD'nin iþgal geleneðinden hiçbir zaman Murat Ýslam geri kalmamýþtýr. Suriye'deki hemen her geliþmeyi Cumhurbaþkaný Erdoðan ve Baþbakan Davutoðlu'nun siyasi çizgisini itibarsýzlaþtýrmak hatta alay konusu yapmak üzere fýrsata çeviren 'diplomatik analiz çetesi'ne yine gün doðdu! AB ve ABD'nin belirlediði eksenden çýkan Türkiye kaybetsin, yýkýlsýn, batsýn modunda kalem oynatan, diskur çeken bu diplomatik analiz çetesi yarým asýrlýk Esed/Baas cuntasýný ayakta tutmak üzere Suriye'yi cehenneme çeviren Ýran-Hizbullah ve Rusya ittifakýna stratejik baþarý isnat etme yarýþýný sürdürüyor. Gözleri hiç katliam, yýkým, tehcir filan görmüyor. Olaðanüstü derecede soðukkanlýlar hatta bütün bu olup bitenleri eþyanýn tabiatýna uygun buluyorlar. Oysa Rusya-Ýran bloðu gibi AB ve ABD'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde PKK-PYD üzerinden kalkýþtýðý askeri planlar da beklenen sonuçlarý bir türlü vermiyor. Tabii Ýran, Rusya, AB, ABD gibi merkezlerde kurgulanan diðer tüm planlar kusursuz iþlediði için iflas eden Suriye politikasý denince akla nedense hep Erdoðan ve Davutoðlu getiriliyor. Rusya namýna Putin týpký Esed rejimi, Ýran ve Hizbullah gibi Suriye'yi insansýzlaþtýrarak zafer elde etmeyi kafasýna koymuþ durumda. Rusya zaten çok çeþitli araç ve aktörlerle sahadaydý. Fakat Ýran ve Hizbullah figürleriyle Suriye meselesini kotaramayacaðýný, muhalefeti bastýramayacaðýný iyice idrak etmiþ durumda olacak ki fiilen sahaya inerek müdahil olmuþtur. Akýldan çýkarýlmamasý gereken hakikat þudur: AB ve ABD'nin PKK-PYD'yle, Rusya ve Ýran'ýn Esed rejimiyle Suriye'ye hazýrlamak istediði gelecek Suriye halkýnýn direniþini ezip geçmeden hayata geçirilemez. Bu saatten sonra Lübnan ve Ýran'a gönderilen tabutlarýn yanýna Rusya'ya gönderilen tabutlarýn eklendiðini görmek hiç kimse açýsýndan þaþýrtýcý olmamalýdýr. Prim tahsilatýnda son gün bugün Sungurlu da ekmeðe zam Çorum'un Sungurlu ilçesinde önceden 5 Gram ekmek 8 Krþ tan satýlýrken, ekmeðin gramajý sabit kalmak kaydýyla fiyatý 9 Kuruþa yükseltilerek satýþýna baþlandý. Sungurlu'da zamlý ekmek satýþlarýnýn baþlandýðýný belirten Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Alaittin Akel yaptýðý açýklamada, "Sungurlu'da fýrýncý esnaflarýmýz uzun süredir un, iþçilik, elektrik, yakýt girdi fiyatlarýnýn artmasýndan yakýnarak ekmeðe zam talebinde bulundular. Fýrýncýlarýn zam taleplerine göre ilçede önceden 8 Krþ tan satýlan 5 Gr ekmeðin gramajý sabit kalýrken yeni fiyatý 9 Krþ oldu" dedi.(ýha) Çýraklýk Eðitim e kayýtlar uzatýldý Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'ne kayýtlarýn 9 Ekim Cuma gününe kadar uzatýldýðý bildirildi. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Merkez Müdürü Fuat Karacif, herhangi bir liseye gitmek istemeyen öðrencilerin, açýk liseye ve ayný zamanda merkezlerine kayýt yaptýrabileceklerini kaydetti. Merkeze kayýtlarýn 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatýldýðýný belirten Fuat Karacif, liseye kaydýný yaptýrmayan tüm öðrencilere merkezlerinin kapýsýnýn açýk olduðunu söyledi. Sungurlu da ekmeðin fiyatý 9 Kuruþa yükseltilerek satýþýna baþlandý. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, prim tahsilat iþlemlerinin bugün de yapýlabileceði belirtildi. Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, -3 Eylül 5 tarihleri arasýnda prim tahsilat anlaþmamýz olan bankalarýn kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþanmýþ, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim ve diðer ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü Eylül 5-3 Eylül 5 tarihleri arasýnda prim ve tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri 6 Ekim 5 gün sonuna kadar uzatýlmýþ olup, bu tarihe yapýlacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr. denildi. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi'ne kayýtlarýn 9 Ekim Cuma gününe kadar uzatýldýðý bildirildi. Yazar Buket Uzuner, hayranlarý ile söyleþi ve imza gününde buluþtu. BURAK YALÇIN Yazar Buket Uzuner, hayranlarý ile söyleþi ve imza gününde buluþtu. Müze konferans salonunda düzenlenen söyleþiye, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek, Bilgi Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Dernek Baþkaný Hayati Çam, edebiyat öðretmenleri ve okurlar katýldý. 'ÖNEMLÝ BÝR ÞEHÝRDE YAÞIYORSU- NUZ' Çorum'da olmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirten Yazar Buket Uzuner, Burada bulunuþumdan ne kadar haz ne kadar haz duyduðumu anlatmam kelimelere sýðmaz. Çorum la hiçbir iliþkim olmamasýna raðmen, son üç yýlda birçok kez Çorum'a geldik. Kendimi Çorumlu gibi hissediyorum. Konuþmamda Çorum eski valisi Nurullah Çakýr'ý anmadan geçemeyeceðim. Yazarýn kendi bütçesi kýsýtlýdýr. Vali Çakýr bana valiliðin bütün olanaklarýný sundu. Coðrafyaya meraklý birisiyimdir. Önemli bir þehirde yaþýyorsunuz. Toprak romanýmýn asýl kahramaný Çorum'dur. Romaný okuyanlar Çorum'a gideceðiz dediler. Yakýnda Ýstanbul'dan Çorum'a turlar baþlayacak." Dedi. Bilgi Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Dernek Baþkaný Hayati Çam ise, Çorum'a katkýlarýndan dolayý Yazar Uzuner'e plaket takdim etti. Yazar Uzuner, söyleþi sonunda Uyumsuz Defne Kaman'ýn Maceralarý-Toprak isimli son romanýný okuyucularý için imzaladý. K Ý T A P HAKKINDA Uyumsuz Defne Kaman'ýn Maceralarý Toprak kitabýnda bu kez ortadan gizemli bir þekilde kaybolan Defne Kaman'ý arama çalýþmalarýný ve bunun ortaya çýkardýðý gizemi SALI 6 EKÝM 5 3 Buket Uzuner okurlarla buluþtu Yazar Buket Uzuner, kitaplarýný imzaladý. okuyoruz. Çorum'da tarihi eser kaçakçýlýðýnýn peþinden koþarken aniden ortadan kaybolan Defne Kaman için arama çalýþmalarý baþlar ve hem hayranlarý hem de aktivistler sosyal medya üzerinden kampanya düzenlerler. Hitit kalýntýsýnýn ortaya çýkmasý ile tüm Türkiye'nin dikkati bir anda Çorum'a yönelir ve gizemli bir macera baþlar. Mitolojik öðeleri hem de gizemli maceralarý sevenler için serinin ikinci kitabý Toprak gösteriliyor. Kitabý okurken hem tarihi bir gizemi çözmeye çalýþýyor hem de kendinizi Þaman geleneðini tanýyor. Yazar Uzuner, söyleþi sonunda Uyumsuz Defne Kaman'ýn Maceralarý-Toprak isimli son romanýný okuyucularý için imzaladý. KENAN OTO LASTÝK Can ve mal güvenliðiniz için kýþ gelmeden önleminizi alýn. Satýþýný yapmakta olduðumuz dünyaca ünlü markalarýmýz. PETLAS-LASSA-DUNLOP-FALKEN- MAXXÝS-BRÝDGESTONE-APOLLO ile hizmetinizdeyiz. Son teknoloji makinalarýmýzla sökme takma ve balans ayarý ücretsiz yapýlmaktadýr. Ayrýca Akü, Cam sileceði, lastik tamir tüpü satýþýmýz vardýr. Bilgi Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Dernek Baþkaný Hayati Çam, konuk yazara plaket verdi. Çepni Mah. Leblebiciler Sit. No:3/A ÇORUM

4 4 SALI 6 EKÝM 5 Birileri konuþur, AK Parti yapar Özel Ýdare çalýþanlarýna teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretleri kapsamýnda Yazý Çarþý, Fatih Caddesi ve civarýný gezdi. Yapýlan açýklamaya göre Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve bazý partililerle birlikte esnafý ziyaret ederek, hayýrlý iþler diledi. Gün boyu esnaf ziyaretlerini sürdüren Ceylan, Kasým seçimlerinde partisine destek istedi. Esnafla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný, taleplerini dinleyen Ceylan, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da selamlaþtý. Bir iþyeri ziyaretinde ise Çorum Belediyespor Tribün Lideri Erdoðan Zembil, Ceylan'a Çorum Belediyespor'un atkýsýný hediye etti. Ceylan, ziyaretlerini boynundaki atký ile sürdürdü. Kasým seçimlerinde esnafýn desteðini isteyen Ceylan, terör belasýndan kurtulmak, yeniden huzura, istikrara, güven ortamýna kavuþmak için ülkenin AK Parti iktidarýna ihtiyaç duyduðunu, 3 yýldýr ülke için, Çorum için son derece güzel hizmetler üreten AK Parti'nin Kasým'da tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðinin altýný çizdi. MÝLLETÝMÝZLE BÝRLÝKTE YOL YÜRÜME- YE DEVAM EDECEÐÝZ Ziyaretleri sýrasýnda açýklama yapan Milletvekili Adayý Ceylan, AK Parti, Türkiye'nin partisi olmaya devam edecek. AK Parti'nin kuruluþ tabelasýný milletimiz çakmýþtýr. Bu yolda milletimizle birlikte yürüdük, yürümeye de devam edeceðiz. Milletimizin desteði ile bugünlere geldik. Bu desteðin artarak devam edeceðine yürekten inanýyorum" dedi. AK Parti'nin 3 yýllýk iktidarý boyunca ülkeye çok büyük hizmetler getirdiðini, büyük projeleri hayata geçirdiðini anlatan Ceylan, "Birileri konuþur, AK Parti yapar" ifadesini kullandý. SEÇÝM BEYANNAMESÝ TÜRKÝYE'NÝN BEKLENTÝLERÝNE CE- VAP VERÝYOR Ankara'da Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan seçim beyannamesi hakkýnda da kýsa bir deðerlendirme yapan Ceylan, "Seçim beyannamesi milletimizin isteklerini, beklentilerini karþýlayacak niteliktedir. AK Parti'nin bundan sonra izleyeceði yol haritasý çizilmiþtir. AK Parti söz verdiðini bugüne kadar yapmýþtýr, bundan sonra da yapacaktýr. Birileri konuþur, ama AK Ceylan a Çerkez desteði AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, ziyaret ettiði Çorum Kafkas Kültür Derneði'nde büyük bir destek gördü. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþtirilen ziyarete, Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Mustafa Dalamanlý'nýn yaný sýra Dernek Baþkan Yardýmcýsý ile dernek üyelerinin yaný sýra yaklaþýk 3 kiþi katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, coþkuyla karþýlanan ve büyük ilgi gören Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, gerek seçim süreci, gerekse de ülke politikalarý ile ilgili olarak düþüncelerini paylaþtý. Ceylan, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin bir yol kazasý yaptýðýný ve bu kazayý Kasým'da telafi edeceðini dile getirdi. 7 Haziran'da milletin AK Parti'ye bir ders verdiðini belirten Milletvekili Adayý Ceylan, derslerine iyi çalýþtýklarýný ve Kasým'da gülen taraf olacaklarýný vurguladý. Çorum'da seçim çalýþmalarýný devam ettirdiðini anlatan Ceylan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: 7 HAZÝRAN'DA BÝR YOL KAZASI YAPTIK, KASIM'DA TELAFÝ EDECEÐÝZ "7 Haziran'da bir seçim oldu ve bunun sonucunda parti olarak milletimiz bize bir ders verdi. 7 Haziran'dan AK Parti'ye halk tarafýndan bir uyarý verildi ve biz bu uyarýyý aldýk, bu dersi aldýk ve þimdi dersimize hazýr bir þekilde Kasým seçimlerine giriyoruz. Kasým'da yeni bir seçim var. Recep Tayyip Erdoðan'ýn kurduðu ve þu anda Ahmet Davutoðlu önderliðinde millete hizmet yolunda emin adýmlarla ilerliyoruz. Türkiye'de yaþayan tüm renklere hizmet etmek için buradayýz. Hiçbir din, ýrk ayrýmý yapmadýk, yapmayýz da. Bizim görevimiz Türkiye'de yaþayan tüm vatandaþlarýmýzýn haklarýný korumak ve herkesin eþit düzeyde hizmet almasýný saðlamak. Türkiye'de istikrarýn ve güvenin devam etmesi için Kasým seçimlerini milat olarak görüyoruz. Yerinde sayan Türkiye'nin yeniden koþmasý için dönüm noktasý kabul ediyoruz. Son yaptýðýmýz seçim çalýþmalarýnda da bu ýþýðý görüyoruz. Çorumlu hemþerilerimiz ve sizler tüm renkleriyle þu ana kadar bir öncekinden daha çok sahip çýktýlar. Biz de bunun karþýlýðýnda elimizden geldiðince Çorum'a hizmet ettik. 7 Haziran'da bir yol kazasý yaptýk ama Kasým'da telafi edeceðiz. Þu ana kadar uðramadýðýmýz tek ilçemiz var o da Uðurludað ilçemizdir. O hariç Çorum'un bütün ilçelerine ziyaretler gerçekleþtirdik ve çalýþmalarýmýza devam ettik. Bundan sonra da Uðurludað ilçemizi de ziyaret edip daha çok merkezde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz." ÇERKEZLER GU- RURLU Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Mustafa Dalamanlý ise ziyaretten Çerkezler Ahmet Sami Ceylan a desteðini açýkladý. duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ceylan'a seçim yarýþýnda baþarýlar diledi. Dalamanlý, "Çerkez toplumu olarak hiçbir ayrýmdan yana olmadýk, hiçbir kimseyi dininden ya da ýrkýndan dolayý dýþlamadýk. Türkiye Cumhuriyetinde yaþayan ve bu topraklarý kendine yurt bilen her bir birey bizim için ayný deðerde önemlidir. Türkiye'nin her bir karýþ topraðý bizim için önemlidir, bu topraklar hepimizin vatanýdýr ve bu güzel vataný kimler bölmek istiyorsa Çerkez toplumu her zaman o kiþilerin karþýsýnda olmuþtur ve olacaktýr" dedi. Dalamanlý, Çerkez toplumu olarak içlerinden bir milletvekilinin çýkacak olmasýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný, bu gururun da Ahmet Sami Ceylan'ýn Çerkez olmasýndan ziyade, milletvekilliði görevini layýkýyla yapabilecek, dürüst, çalýþkan ve azimli, Çorum'un yetiþtirdiði ender siyasetçilerden biri olmasýndan kaynaklandýðýný dile getirdi. Dalamanlý, Çorum yerelden bir adayýn seçilebilecek bir sýralamada bulunmasýný Çorum adýna da büyük bir þans olarak deðerlendirdi. Çorum Kafkas Kültür Derneði'nde toplantý düzenlendi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, özverili çalýþmalarýndan dolayý Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýna teþekkür etti. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðini ziyaretinde konuþan milletvekili adayý Ahmet Cami Ceylan, AK Parti iktidarýnda Çorum da kýrsalda içme suyu probleminin ortadan kaldýrýlmasýnda, köy yollarýnýn asfalta kavuþmasýnda, köylerin tamamýna yakýnýn kanalizasyona kavuþmasýnda ve kýrsalda yaþayan insanlarýn köylere yapýlan kilit taþlarý ayaðýnýn çamurdan kurulmasýnda Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýnýn büyük katkýlarýnýn olduðunu söyledi. 5 yýlý yatýrým programýnýn gerçekleþmesi için Ýl Özel Ýdaresi nden görevli iþçisinden, memuru ve teknik personeline kadar tüm çalýþanlarýn canla baþla çalýþtýðýný dile getiren Ceylan, Ýl ve merkez ilçe baþkanlýðým döneminde de iþçilerimizin ve çalýþanlarýmýzýn yanýnda idik. Bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Onlarýn sorunu bizim sorunumuz dedi.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, özverili çalýþmalarýndan dolayý Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýna teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti nin seçim beyannamesini yorumladý. Gerçekçi, ihtiyaçlarla örtüþen bir beyanname AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun açýkladýðý seçim beyannamesi öncesi ulusal televizyonlarda deðerlendirmelerde bulundu. Uslu, seçim beyannamesi ile ilgili, "Gerçekçi, ayaklarý yere basan, kuþatýcý, Türkiye'nin gerçekleriyle toplumun ihtiyaçlarýyla örtüþen bir beyanname. Hem ekonomik kalkýnmaya hem sosyal geliþmeye hem istikrara hem de güvenliðe vurgu yapan bir beyannamedir" dedi. Uslu, muhalefetin seçim beyannameleriyle ilgili, "Asgari ücreti yükselteceðiz, anadilde seçim propagandasý yapmayý serbest býrakacaðýz" gibi uçuk kaçýk, ilgisiz, bilgisiz iddialarýmýz olmayacak. Anadilde seçim propagandasý yapma hakký getireli iki yýl oldu. Kýlýçdaroðlu daha yeni vaatte bulunuyor. Eskilerin deyimiyle bir darb-ý mesel var; deliðe girmeyecek fare, kuyruðuna kabak baðlarmýþ diye. Ýktidara nasýl olsa gelemeyeceðim. Yüksek perdeden vaatlerde bulunayým. Hayal de olsa, ayaklarý yere basmayan da olsa ben vaatlerde bulunayým. Ýktidarý zorlayayým hevesi var. Bu basit bir siyaset anlayýþýdýr. Geleneksel siyaset anlayýþýný toplum reddettiði için bunlara iktidar fýrsatý vermemiþtir. Toplum söylenenlerle, yapýlanlar, eylemler arasýnda bir tutarlýlýk testi yapmaktadýr. Tutarlýlýk testinde baþarýlý olanlara itibar etmekte ve güven duymaktadýr. Sadece Türkiye'nin güvenlik sorunu yok, ayný zamanda siyasetçilerin de güven sorunu var. En baþta da muhalefetin bir güven sorunu var. Eðer muhalefet "dün söylediðimle çeliþmeyeceðim, tutarlý davranacaðým, uçuk kaçýk vaatlerde bulunmayacaðým" diye toplumun tutarlýlýk testine tabi tuttuðunu bilerek, "daha ilkeli, daha ahlaklý davranacaðým" diye topluma güven veren bir açýklama yapsa Seçim Beyannamesinden daha çok tutar diye düþünüyorum. Yapýlan araþtýrmalara göre özellikle muhalefetin güven katsayýsý yüzde 36'larda, en aþaðýlarda. Bunu dert etmeyen bir siyasetin topluma güven vermesi mümkün mü? HIRSIZLIÐA TEÞVÝK Muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinin ayaklarýnýn yere basmadýðýný düþünüyorum. HDP kapatýlacak, kaldýrýlacak gibi çok uç açýklamalarýný hiç gerçekçi bulmuyorum. Ýktidar umudu olmayanlarýn aðzýna, aklýna geleni, insanlara gökteki yýldýzlarý bile baðýþlýyor olmasý çok alýþýla gelmiþtir. Elektrik parasý almayacaðýz diye hýrsýzlýða teþvik eden, tercih eden bir siyaset anlayýþý olur mu? Herkes devlete sorumluluðunu yerine getirecek. Gerekçe ne olursa olsun. Ýtirazýnýz varsa onun gerekçelerini öne sürer, onunla ilgili düzenleme yaparsýnýz. Kaçak kullanmaya teþvik edemezsiniz bu hýrsýzlýðý teþviktir. Adam öldürmeye, azmettirmeye teþvik ne kadar suçsa hýrsýzlýðý teþvik de ayný durumdadýr. diye konuþtu. Seçmenin yüzde 3'nun koalisyonu ve istikrarsýzlýðý bilmediði bir süreci 7 Haziran'da yaþandýðýný söyleyen Uslu, "Kimlik, slogan siyaseti yapanlarýn, buna karþýlýk hizmet siyaseti yapanlarýn kimler olduðunu vatandaþ gördü. MHP Kasým seçimlerinde barajý aþarsa buna þükretmesi gerekiyor. Þu anda çok ciddi bir baraj riski ile karþý karþýya olan bir siyasi hareketin adeta reddi miras yapmýþçasýna Merhum Baþbuð'un her halükarda yerli olana destek verdiði bir yerde sola hatta HDP'ye destek veren, arka çýkan hatta onunla örtüþen politikalar izliyor olmasýný toplum çok yakýndan ve ibretle gözlemliyor. Toplum bunun bir þekilde faturasýný kesecektir. Seçim akþamý "seçimse seçim, hodri meydan" çekenlerin, Sayýn Baþbakanýmýz gittiðinde 4 tane þart ileri sürüp bize CHP'nin kapýsýný gösteriyor olmasýný, seçim sonunda HDP hariç herkesle koalisyon kurarýz diyebiliyor olmasýndaki tutarsýzlýklarý, çeliþkileri, ilkesizlikleri toplum görüyor" dedi. Yusuf Has Hâcib'den Kutadgu Bilig'de 'lü yýllarda geçen Hakan-Yurttaþ diyaloðunu örnek veren Uslu, son olarak þunlarý söyledi; "Hakan yurttaþýna "Yasalarýma uy, vergini öde, dostumu dost, düþmanýmý düþman bil" diyor. Yurttaþ da diyor ki; "Yasalarýna uyarým adil olsun" toplumun adalet duygusunu incitmeyeceksiniz. "Vergimi öderim, paranýn ayarýyla oynama" Ekonomik istikrardan bahsediyor. Dostunu dost, düþmanýný düþman biliriz ama "Güvenliðimi saðla" diyor. Þu anda güvenlik meselemiz en temel, en öncelikli mesele haline gelmiþtir. Biz kendi imkânlarýmýzla, gücümüzle, birikimimizle, milli yeteneklerimizle bir barýþ iklimi oluþturalým derken PKK ve PKK'nýn siyasal temsilcileri ve ayný zamanda Ak Parti karþýtlarý, varlýðýný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan karþýtlýðýna baðlayanlar. Çözüm sürecini mecalsizleþtirmek, etkisizleþtirmek gibi bir algý operasyonu yürüttüler. Þimdi çözüm sürecine katký vermeyenlerin bugün güvenlik ve barýþ diyor olmasý inandýrýcý olmadýklarý gibi son derece komik kaçýyor. Baðcý, Kýrgýzistan da baðýmsýz gözlemci Kýrgýzistan'da 4 Ekim 5 tarihinde yapýlan Milletvekili seçimlerine uluslararasý gözlemci olarak katýlan TBMM Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Bursa Milletvekili Erkan Aydýn ve TBMM uzmaný Mehmet Yahya Çiçekli'den oluþan heyet Manas Üniversitesi ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcý'yý rektörlük makamýnda ziyaret eden heyet, daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri ile senato odasýnda bir araya geldi. Rektör Balcý, "Sayýn Milletvekillerimizin üniversitemize yapmýþ olduklarý bu anlamlý ziyaret, iki kardeþ ülkenin kurduðu, ikili iliþkilerde en büyük bað olan Kýrgýzistan Türkiye Manas Üniversitesi camiasýnda büyük bir mutluluk ve memnuniyet kaynaðý olmuþtur. Deðerli Milletvekillerimize þahsým ve üniversitem adýna teþekkür ediyor hoþ geldiniz diyorum." dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Asýlbek KulmIirzayev ise, heyet üyelerine yapmýþ olduklarý ziyaretten dolayý teþekkür ederek; "Sayýn Milletvekillerimiz üniversitemize yapmýþ olduðunuz bu anlamlý ziyaret bizi oldukça memnun etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üniversitemize olan destek ve katkýlarý bizlere büyük bir güç vermektedir. Millet Meclisinin saygý deðer Milletvekilleri ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyorum. Hoþ geldiniz" dedi. Çorum Milletvekili Cahit Baðcý; Kýrgýzistan'a ilk defa geldiðini ifade ederek; "Kýrgýzistan devletinin dost ve kardeþ ülke olduðunu bizzat gözlemledim, Kýrgýzistan Türkiye Manas Üniversitesi de bu kardeþlik ve dostluk baðýnýn en büyük kaynaðý durumunda. Genç yaþýna raðmen çaðdaþ ve modern eðitim anlayýþýyla büyük baþarýlar elde edeceðine inanýyor çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum." dedi. Cahit Baðcý, Kýrgýzistan'da 4 Ekim 5 tarihinde yapýlan Milletvekili seçimlerine uluslararasý gözlemci olarak katýldý.

5 SALI 6 EKÝM 5 Çorum Belediyesi Hizmet Binasýnýn yeri ile ilgili anket çalýþmasý tamamlandý Ýþte Çorumlu nun tercihi Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini madýðý takdirde halkýmýzýn görüþleri doðçorum halký belirledi. rultusunda Akþemseddin Camii karþýsýnda yeni hizmet binamýzý inþallah kýsa sürede taçorum Belediyesi, yeni dönem projemamlayýp hizmete sunacaðýz." dedi. leri arasýnda yer alan yeni hizmet binasýnýn yeri ile ilgili sürdürdüðü anket çalýþmasýný Halen kullanýlan Belediye hizmet binatamamladý. Çorum halký, yeni belediye hizsýnýn artýk ihtiyaca cevap veremediðini bemet binasý yerinin Akþemseddin Camisi lirten Baþkan Külcü, "Belediyemizin hemkarþýsýnda olmasýný istedi. 49 kiþinin kaþehrilerimize daha hýzlý ve daha kaliteli hiztýldýðý ankette 56 kiþi yeni hizmet binasýmet verebilmesi amacýyla yeni hizmet binanýn Akþemsettin Cami karþýsýna yapýlmasý mýzý bir an önce hizmete sunmak istiyoruz. Muzaffer Külcü yönünde görüþ bildirdi. 6 yýlý ilk çeyreðinde proje çalýþmalarýmýzý tamamlayýp ihaleyi gerçekleþtirmeyi ve yýl içinde bibelediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn tirmeyi planlýyoruz." dedi. görüþlerine her zaman önemsediklerini, yaptýklarý çalýþmalarýn vatandaþlarýn görüþleri neticesinde þekillendiði4 FARKLI MECRADA GÖRÜÞ ALINDI ni vurguladý. Çorum halkýna yeni hizmet binasý yeri ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni hizmet biilgili olarak þu anki Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün yeri nasýnýn yeri ile ilgili yaptýklarý çalýþma ile dört farklý ve Akþemseddin Cami'nin kuzeyindeki arsayý sorduklamecrada vatandaþýn görüþüne baþvurduklarýný belirtti. rýný ve vatandaþlarýn ankete yoðun ilgi gösterdiðini söybelediye web sayfasý üzerinden, Saat Kulesi yanýnda ledi. kurulan stantta yüz yüze görüþerek, Belediye sosyal aðyapýlan oylama ile % 59,7 oy alan Akþemseddin larýndan ve kurumsal iletiþim aðýndan görüþleri aldýklacamii karþýsýnýn vatandaþlar tarafýndan yeni belediye rýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Anhizmet binasý yeri olarak belirlendiðinin altýný çizen Baþketimizde 493 kiþi oy kullandý. 56 kiþi (%59,7) Akkan Külcü, "Projelendirme, alan kullanýmý ve toplam ihþemseddin Camii karþýsý için oy kullanýrken 73 tiyaç duyulan alanlar açýsýndan fevkalade bir sorun oluþ(%4,3) kiþi de Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün yeri yönünde görüþ bildirdi. Anketimize katýlan tüm hemþehrilerime teþekkür ediyorum. Ýnþallah þehrimize kazandýracaðýmýz yeni hizmet binamýz ile hemþehrilerimize en güzel þekilde hizmet vermeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Öte yandan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, Belediye Hizmet Binasý nýn Akþemseddin Camii karþýsýndaki Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi. alan yapýlacaðýný bildirdi. Mezarlýklarda demir mahfazalar kaldýrýlacak Mezarlýklarda fazladan yer kapladýðý ve görüntü kirliliði oluþturduðu sebebiyle, mezarlar üzerine yaptýrýlan demir mahfazalar Çorum Belediyesi tarafýndan kaldýrýlýyor. Belediye Meclisi nin yýlýnda aldýðý karardan bugüne kadar gerekli olan bütün duyurularý yaptýklarýný belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Duyurularýmýz üzerine çoðu vatandaþýmýz, yakýnlarýnýn mezarlarý üzerinde bulunan demir mahfazalarý kaldýrdý. Demir mahfazalarý kaldýrýlmayan mezarlar sahipsiz sayýlacak ve belediyemiz tarafýndan bunlarýn üzerinde bulunan demir mahfazalar kaldýrýlacak." dedi. Çorum'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basýn mensuplarý da Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Çanakkale gezisine katýldý. Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin. yýlýnda düzenlediði turlarla hemþehrilerimizi Çanakkale'ye götürüyor. Turlar, Ekim 5 Perþembe gününe kadar devam edecek. 5 yýlý içerisinde 4 bin 3 Çorumlu yu Çanakkale'ye götüreceklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çanakkale Zaferi'nin. Yýlý münasebetiyle 6 kiþiyi Çanakkale'ye götürme kararý aldýk. Baktýk ki bu sayý talebi karþýlamakta yetersiz kalýyor, yeni bir ihale açarak 5 vatandaþýmýzý daha Çanakkale'ye gönderdik. dedi. Gezi programý Çorum Belediyesi sponsorluðunda gerçekleþtirildi. Çanakkale þehitleri için dua edildi. BÝNLERCE KÝÞÝ ÇANAKKALE RUHUNU YAÞAYACAK Mezarlýklarda bulunan demir muhafazalar Çorum Belediyesi tarafýndan kaldýrýlýyor. Gül den 3. yýl ziyareti Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýtfaiye Haftasý nedeniyle Ýtfaiye Müdürlüðü'nü ziyaret etti. 3. yýl dönümü sebebiyle itfaiye teþkilatýna ziyarette bulundu. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Ýtfaiye erleriyle sohbet eden Baþkan Yardýmcýsý Gül, Çorum'un bölgesindeki en Çorumlu gazeteciler Çanakkale de Çorum'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basýn mensuplarý þehitler diyarý Çanakkale yi ziyaret etti. geliþmiþ itfaiye teþkilatýna sahip olduðunu kaydetti. Gül, "Ýtfaiye teþkilatýmýz gerek teknik ekipman gerekse alanýnda uzman personel bakýmýndan bölgenin en iyi teþkilatýdýr. Ýtfaiyemiz bünyesinde bulunan kaza kýrým birimimizin haricinde bir de daðcýlýk ekibimiz var. Ekiplerimiz bölgemizde bulunan büyük yangýnlara ve doðal afetlere müdahale edebilecek beceri ve ekipmana sahip." diye konuþtu. Baþkan Yardýmcýsý Gül, Çorum Gýda Toptancýlarý Sitesi'nde çýkan yangýný hatýrlatarak, bölgesindeki en uzun itfaiye aracý olan 4 metrelik mafsallý araçla havadan müdahale yapýldýðýný ve bu sayede yangýnýn büyümeden en az zararla atlatýldýðýný belirtti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, itfaiyecileri kutladý. Gül, bugüne kadar yapmýþ olduklarý baþarýlý çalýþmalardan ötürü Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici ve itfaiye teþkilatýný kutladý. ÇORUM ÝTFAÝYESÝ NDEN ANLAMLI UYGULAMA Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü tarafýndan farkýndalýk oluþturmak amacýyla, üzerlerinde itfaiye iletiþim numarasý "" yazýlý magnet ve el broþürleri hazýrladý. Hazýrlanan materyaller itfaiye personeli tarafýndan vatandaþlara daðýtýlýyor. Bu uygulamanýn halktan büyük ilgi gördüðünü söyleyen Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici, "Yangýn esnasýnda insanlar panik içerisinde olduklarý için itfaiye iletiþim numarasýný unutabiliyorlar. Bu sebeple itfaiye irtibat numarasý olan "ALO "un vatandaþlarýn belleklerinde yer etmesi adýna böyle bir uygulamayý baþlattýk." dedi. Çanakkale gezilerine yoðun baþvuru olduðunu belirten Baþkan Külcü, Talebin çok olmasý üzerine 5 kiþiye ilave olarak 45 kiþilik daha iþ artýrýmý yapacaðýz. Þu anda baþvurular sona erdi. Yeteri kadar yedek baþvuruda aldýk. Son kafile ise Ekim 5 Perþembe günü Çanakkale'ye hareket edecek. Turlarýn tamamlanmasýyla 4 bin 3 vatandaþýmýzýn Çanakkale ruhunu yaþamasýna vesile olacaðýz." dedi. Þehitlerin torunlarý bir kez daha Çanakkale Geçilmez dedi. GAZETECÝLER ÇANAKKALE DE Çorum'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basýn mensuplarý da Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Çanakkale gezisine katýldý. Gazeteciler, Çanakkale'yi gezme imkaný buldu. Basýn mensuplarý, Çorum Belediyesi'nin kendilerine sunduðu bu imkândan bir hayli memnun olduklarýný ifade ederek, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz" dedi. Turlarýn tamamlanmasýyla 4 bin 3 vatandaþ Çanakkale ruhunu yaþayacak. Osmanlý nun kurucularý Osman ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. 5

6 6 SALI 6 EKÝM 5 Seçimde hiçbir partiyi desteklemiyoruz YÜKSEL BASAR SP Seçim Karargah Sorumlusu Ahmet Bölükbaþý, Çorum Milletvekili Adaylarý Adnan Cýdýk ve Mustafa Bulut, Hakimiyet i ziyaret etti. SP Milletvekili Adayý Adnan Cýdýk, önceki gün Ankara Arena Spor nda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnýn büyük kongre gibi büyük bir heyecan içinde geçtiðini söyledi. Kasým seçimlerinde partilerinin ideal ve ideolojiden taviz vermeden sahada olacaðýný ve tüm illerde çalýþacaðýný belirten Cýdýk, Türkiye nin dýþ ve iç politika ile ekonomide gidiþatýnýn hiç iç açýcý olmadýðýný ifade etti. Ülkenin samansýz, gereksiz ve yersiz bir seçime gittiðini savunan Cýdýk, deðerlendirmesinde þöyle dedi: Ekonomik seçim ülkeye külfettir. Bizim birinci arzumuz 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koailasyon hükümeti SP adaylarýný Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer karþýladý. Mustafa Kamalak geliyor Mustafa Kamalak Kýlýçdaroðlu nun mitingi bugün CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda bugün Çorum da miting düzenleyecek. CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, Tokat ve Amasya dan sonra saat 6.3 da Çorum da Abide Kavþaðý nda partililere hitap edecek. HURÞÝT BOZKURT Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda 8 Ekim 5 Perþembe günü Çorum a geliyor. SP Genel Baþkaný Kamalak, Devlet Tiyatro nda saat 9.3 da partililere hitap edecek. Kemal Kýlýçdaroðlu kurulmasýydý. Ama maalesef olmadý. AK Parti hükümetinin paylaþma tahammülü yok. MHP nin liderinin cesaretsizliði ortada. Dýþ politikada yýlý öncesini arar hale geldik. Türkiye ye tekrar çekiç güç geldi. ABD li özel kuvvet askerinin geldiði söyleniyor. Bunlarýn Afganistan da teröre karþý baþarýlý olduðunu söylüyorlar. Sonucun farklý olacaðýný düþünüyoruz. Geçmiþte Çekiç Güç PKK yý beslemiþti. 3. dünya savaþý çýkmýþ durumda. Nato denilen haçlý ittifaký ve Arap Baharý denilen BOB baþkanlýðý çalýþmalarýnýn acý meyvelerini Ýslam ülkelerinde yaþanan katliamlarla ortaya koymuþtu. Ýhracat ve ekonomi durma noktasýna geldi. Artan döviz kurlarý sanayici zorluyor. Biz SP kadrolarý olarak düþünce, ideal ve devlet anlayýþýmýzda rahmetli Erbakan Hoca nýn gittiði yolu takip edeceðiz. Her seçimde bilhassa AK Parti olmak üzere baþka bir partiyi destekleyeceðimiz þeklinde dedikodular yapýlýyor. Kimsenin vebaline ortak deðiliz. Çorum da vekil çýkarmak için seçime giriyoruz. Anayasa nýn 48. maddesi gereði herhangi bir bölgede seçilebilecek oranda oy alýrsak Anayasa Mahkemesi ne baþvuracaðýz. Osmancýk OSB nin imar planýna onay Osmancýk ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi nin imar planlarý Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, imar planlarýnýn onaylanmasý ile birlikte alt yapý sürecinin baþlatýlacaðýný belirterek, "Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanarak yatýrýmcýlara bir an önce yer tahsisine baþlanmasý için süreci hýzlý bir þekilde devam ettiriyoruz. OSB'nin kuruluþunun tamamlanmasýnýn ardýndan imar planlarý hazýrlanarak bakanlýk onayýna sunulmuþtu. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlýðý imar planlarýný onayladý. Alt yapý yatýrýmlarýnýn 6 yatýrým programýna alýnmasý için giriþimde bulunuldu. Alt yapýnýn da tamamlanmasý ise yatýrýmcýlara yer tahsisine baþlanacak" dedi. OSB'DE YATI- RIMCILARA 55 ADET ARSA OSB alanýnda ya- Osmancýk ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi nin imar planlarý Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. týrýmcýlar için 55 parsel ayrýldýðýný belirten Baþkan Karataþ "Þehrimize yeni fabrikalarýn kazandýrmýþ olacaðýz. Dolayýsý ile yeni istihdam alanlarý açýlmýþ olacak. Ýmar planlarýnýn onaylanmasýyla OSB alanýnda yatýrýmcýlarýmýz için 55 adet arsa ayrýlmýþtýr" þeklinde konuþtu. MHP adayý Av. Muhsin Kocasaraç,MHP Seçim Beyannamesi Tanýtým Toplantýsý na katýldý. Ýþte MHP nin seçim vaatleri MHP Seçim Beyannamesi Tanýtým Toplantýsý na Çorum u temsilen Milletvekili Adayý Av. Muhsin Kocasaraç katýldý. MHP seçim beyannamesini açýklayan Genel Baþkan Devlet Bahçeli, Kasým seçimleri sonrasý için koalisyona yeþil ýþýk yaktý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin Kasým seçimlerine yönelik seçim beyannamesini Ankara Arena da açýkladý. MHP nin kilit vaadi ise her ailenin en az bir ferdine iþ imkâný. B A H Ç E - LÝ DEN KOALÝS- YONA YEÞÝL IÞIK Kasým seçim neticesinin kriz ve kaosa davetiye çýkarmamasý için, 4 ilkemizi kabul eden HDP dýþýndaki her partiyle, diðer bir seçenek olarak, seçim beyannamelerimizi bir hükümet protokolü haline dönüþtürmeye peþinen hazýrýz, bunu da muhataplarýmýza bildiriyoruz. diyen Bahçeli, Kasým seçimleri 7 Haziran gibi sonuçlanýrsa, HDP dýþýndaki partilerle koalisyon kurmaya hazýrýz. diye konuþtu. Genç çiftin yüzüklerini Fatih Özcan taktý ÝÞTE MHP NÝN ÖNE ÇIKAN O VA- ATLERÝ MHP seçim beyannamesinden en çok öne çýkan vaatler ise her ailenin en az bir ferdine iþ imkâný saðlanacaðý, mazotun lira 75 kuruþ yapýlmasý, üniversite sýna- Kocasaraç, MHP yöneticileri ile bir araya geldi. Muhsin Kocasaraç, vekil adayý eski futbolcu Saffet Sancaklý ile görüþtü. výnýn kaldýrýlmasý, emeklilere yýlda iki defa 4 TL emekli destek ödeneði verilmesi, evlenecek gençlere bin TL faizsiz kredi, evi olmayan ailelere aylýk 5 TL kira yardýmý gibi konular oldu. AV. MUHSÝN KOCASARAÇ TOPLANTIDAYDI Ankara Arena da yapýlan toplantýya MHP Çorum Milletvekili Adaylarýndan Av. Muhsin Seçim çalýþmalarýný yürüten MHP Çorum Milletvekili Adayý Fatih Özcan, davet edildiði niþan töreninde Seda ve Alper çiftinin yüzüklerini taktý. Niþana, MHP Milletvekili Fatih Özcan ile çok sayýda partili katýldý. Partiden yapýlan açýklamayah göre, Çorum'daki yoðun program öncesi, davet üzerine Mimarsinan Mahallesi ne giden Özcan, evliliðe ilk adýmýný atan Nizam ve Fatma Teryakioðlu çiftinin kýzlarý Seda Teryakioðlu ile Sebahattin ve Hülya Kayýþ çiftinin oðlu, gazeteci Merve Kayýþ ýn kardeþi Alper Kayýþ ýn niþan törenine katýldý. Çiftin niþan yüzüklerini takarak, kurdeleyi kesen MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan, Seda ve Alper kardeþimizin niþan töreninde bulunmaktan dolayý çok mutlu olduk, Allah hayýrlý uðurlu etsin. Bir ömür boyu hep mutlu olsunlar" dedi. Kocasaraç da katýldý. Kocasaraç, toplantý öncesi partinin önemli isimlerinden eski milli futbolcu Saffet Sancaklý ve Prof. Dr. Ümit Özdað ve MHP Genel Sekreter Yardýmcýsý Ankara Milletvekili Adayý Hidayet Vahpoðlu ile salonda hatýra fotoðrafý çekindi. MHPÇorum Milletvekili Adayý Fatih Özcan, genç çiftin niþan merasimine katýldý. Çiftin hediyesini takýp tebrik eden Özcan, mutluluklarýna ortak olan davetlilere de teþekkür etti. Seçim güvenliði toplantýsý Beçim GÐüvenliði Toplantýsý Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok baþkanlýðýnda yapýldý. Vilayetler Evi'nde düzenlenen ve 5 ili kapsayan "Seçim Güvenliði Bölge Toplantýsý"na Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Galip Mendi, Emniyet Genel Müdürü M.Celalettin Lekesiz, afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartýn, Bolu, Burdur, Çankýrý, Çorum, Denizli, Düzce, Eskiþehir, Isparta, Karabük, karaman, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Nevþehir, Niðde, Sinop, Uþak ve Zonguldak'ýn vali, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarý katýldý. Toplantý, basýna kapalý gerçekleþtirildi.

7 KARA GÜNLERDEN Mayýs HABER YORUM/ EROL TAÞKAN 6 yaþýnda yakalandýðý amansýz hastalýðýn pençesinde bir ömür geçiren Derya Sarýtaþ, azmi sayesinde hastalýðýný yenmeyi baþararak, yýldýr hasret kaldýðý yürümeyi baþardý. yýlýnda, kara günlerin zindanlarýna hapsolmuþ, genç bir kýzýn hikayesini paylaþmýþtýk sayfalarýmýzda. Kendinden önce aðabeyinin yakasýna yapýþan illet, aðabeyini hayattan kopartýrken, dermansýz hastalýk Derya'nýn da yakasýna yapýþmýþtý. Ýlkokul 4. sýnýfýn ilk haftasý Derya'yý yürüyemez hale getiren hastalýk, günbegün Derya'yý eritmekle kalmayýp, genç bir kýz olmasýna raðmen, O'nu küçük bir çocuk bedenine hapsetmiþ, cildini ise adeta yaþlandýrmýþtý. Gözleri dahil olmak üzere vücudunun her yanýnda çýkan yaralarýn verdiði ýzdýrapla yaþayan Derya Sarýtaþ, babasý Nesimi bey aracýlýðý ile bize ulaþmýþ ve sesi olmamýzý istemiþti. yýlýnýn Mayýs ayýnda tanýdýðýmýz Derya, bizim için bir haber konusu olmaktan öte, adeta kardeþimiz oldu. Sürekli görüþtüðümüz ve fýrsat buldukça da ziyaret ettiðimiz Derya'ya biz bir þeyler kazandýrmak yerine, O'nun sabrý ve metaneti her zaman bizlere yeni yeni deðerler öðretti. Deryamýz bugün 8 yaþýnda. Önceki gün ailecek ziyaret ettiðimiz Deryamýz'ý ayakta dimdik görmek nasip oldu çok þükür. Mazide kalan kara günlerin yerini, aydýnlýklar almýþ, Derya hiç bir yardým almadan yürüyebilecek kadar güç kazanmýþ olarak gül yüzünde güller açarak karþýladý bizi. Emsalleri evlenip çoluk çocuða karýþýrken, Derya bir çocuk bedenine hapsolmaya boyun büküp isyan etmeden, sadece yaralarýnýn verdiði acýnýn son bulmasýný istedi. Allah, Derya'nýn sabrýný mükafatlandýrýp, Mecitözü'nün Hisarkavak Köyü'nde yaþayan Demirtaþ ailesinin evini cennet bahçesine çevirdi. Kýzlarýnýn iyileþmesi, ailenin mutluluk kaynaðý olurken, Derya'nýn sabrý da bizlere örnek oldu. Cilt Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ömer Selvi'nin uyguladýðý tedavi ile önce yaralarýndan kurtulan Derya, sonra da kendisini yýllarca bir odaya hapseden engelinden kurtuldu. Kaderinin kendinden ve hayatýndan alýp götürdüklerine üzülmek yerine, bugün ki haline binlerce þükreden Derya'nýn gülen gözleri, ailesi baþta olmak üzere O'nu seven herkesin mutluluk kaynaðý oluyor. Sayfanýn her iki yanýnda duran eski ve yeni fotoðraflar, kara günlerin bittiðini, aydýnlýk yarýnlara doðru emin adýmlarla yüründüðünü açýkça ortaya koyuyor. Hayata tutunmak için pek çok nedeni olduðunu anlatan Derya, çok zor ve acý günler yaþadýðýný, ancak buna raðmen asla hayata tutunmaktan vazgeçmediðini anlatýyor. Bugün dimdik ayakta duran Derya, hayatýn kendinden söküp aldýklarýný birer birer kazanmaya devam edeceðini anlatýrken de, azmi gözlerine ýþýk olarak yansýyor. Acý dolu günlerini kör kuyu olarak tarif ediyor ve bir daha o kör kuyulara girmeyeceðini, hayatýn yakasýný sýkýca tuttuðu ellerini asla gevþetmeyeceðini dile getiriyor. Hayatýn girdabý içerisinde savrulan Derya, çok ender görülen bir hastalýðýn pençesinden kurtulurken, acý dolu günlerin izini birer birer siliyor. Rutin kontrolleri ve tedavisi þu an Ankara'da görev yapan doktoru Ömer Selvi'nin gözetiminde ve yönlendirmesiyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde devam ediyor. SALI 6 EKÝM 5 7 AYDINLIK YARINLARA Mayýs Sýra bilgisayara geldi 4 Mayýs Haberdar olduðumuz ve tanýþtýðýmýz günden beri her zaman yanýnda yer almaya çalýþtýðýmýz Derya Sarýtaþ'a bilgisayar sözü verdik. Kýyý Köþe Akülü Araç kampanyamýzýn ilk aracýný hediye ettiðimiz Derya, hayatýnýn sýnýrlarýný geniþletip, dünyaya yeni bir pencere açabilmek için bilgisayara ve internete ihtiyaç duyuyor. Ýlkokulu 4. sýnýfta iken býrakmak zorunda kalýp, acýlara hapsolan Derya, okulunu býraksa da, okumayý asla býrakmamýþ. Konuþmasýndaki anlam, hayata bakýþ açýsýndaki derinlik, iyi bir okuyucu olduðunun iþaretini veriyor. Okumaya çok meraklý olmasýna raðmen, çok fazla kitap bulamasa da, ailesi imkanlar ölçüsünde Derya'yý kitapsýz býrakmamaya gayret ediyor. Buradan hayýr sahiplerine çaðrýda bulunuyoruz. Derya'ya ulaþtýracaðýmýz bilgisayarla birlikte, O'na yepyeni bir pencere aralamýþ olacaðýz. Yaklaþýk bir yýldýr mümkün olduðunca az kullandýðý akülü aracýný, ihtiyaç olduðunda kullanýrken, eksik býraktýðý eðitimini internet üzerinden tamamla- 3 Ekim 5 Komþumun rüyasý gerçek oldu Derya'yý ziyaretimizde, komþularý tarafýndan bundan 5 yýl önce görülen bir rüyadan haberimiz oldu. Derya, komþularý olan bir bayanýn bundan 5 yýl önce kendisine, gördüðü bir rüyayý anlattýðýný belirterek, "Komþumuz bundan 5 yýl evvel gelip, beni rüyasýnda gördüðünü söyledi. Hayýrdýr inþallah diyerek dinlediðimiz rüyada, benim yürüdüðümü görmüþ. 'Ýki kiþi senin elinden tutmuþ, sen de yürüyordun' dedi. yýlýndaki halimle anlatýlanýn bir rüya olduðunu kabul edip, üzerinde durmadým bile. Ancak Hakimiyet Gazetesi'nde çýkan haberimle hayatýmda çok þey deðiþti. Sizinle ve doktorumla tanýþtým. Geçen yýl sonuna doðru koltuk deðnekleriyle de olsa yavaþ yavaþ yürümeye baþladýðýmda, komþumun rüyasý aklýma geldi ve rüya gerçek oldu. Benim elimden tutan iki kiþiden birisi Erol aðabeyim, diðeri doktorum Ömer aðabeyim oldu." dedi. Rüya ilgili hikayeyi anlatýrken gözleri çakmak çakmak olan ve sevinci gözlerinden taþan Derya'nýn rüyadaki iki kiþiden birisinin benim olduðumu kabul etmesi, ne yalan söyleyeyim ki beni çok mutlu etti. Ve hemen Allah'a þükrettim ki, böylesi bir hayýrlý iþe bizi memur edip, Derya'nýn duasýný almaya bizi layýk gördüðü için. Ýþte ben mesleðimin en çok bu yönünü seviyorum. Çok þükür ki bize dua kapýlarýný açýyor. Cürmü küçük, yüreði büyük olan bu genç kýza aslýnda ben dua borçluyum. Zira, O'ndan aldýðým dersi, ciltler dolusu kitaplar okusam alamazdým. Ben inanýyorum ki, Derya'ya þifa nasip eden Rabbim, bizi bir hayra vesile kýldý. Benim gibi aciz bir kulun bu hayra vesile olmasýnýn tek sebebinin de, cennet mekan babam ve annemin hayatta iken bu fakire ettiði dualar olduðuna inanýyorum. Bize bu günü gösteren, Derya'nýn iyileþmesinin sevincini bizlere yaþatan Rabbime sonsuz þükürler olsun. Allah cümle hastalarýmýza þifalar ihsan etsin.

8 8 SALI 6 EKÝM 5 rmasý Çorum da obezite araþtý 6 ayda 5 bin kiþiye obezite eðitimi RECEP MEBET yodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði Baþkan Halil Ýbrahim Kaya Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Mecyapýlan oylama ile yetkili kýlýndý. lisi Ekim Ayý Toplantýlarý dün baþladý. OBEZÝTE RAPORU AÇIKLANDI Ýl Genel Meclisi nda düzenlenen toplantýda, koruyucu halk saðlýðý Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk hizmetleri ve obezite konusunda hazýrlakomisyonu tarafýndan hazýrlanan obezite nan araþtýrma raporu ele alýndý. raporu açýklandý. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim KaKomisyon Baþkaný Ahmet Tuna, ya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýkoruyucu halk saðlýðý hizmetlerini de içine da katip üyeler Aziz Sarüce ve Erhan alan rapor hakkýnda açýklamalarda bulundu. Akar da hazýr bulundu. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ahmet Tuna, 5 yýlý ilk altý aylýk Ahmet Tuna döneminde Çorum da toplam 6 bin 54 Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve kiþiye Saðlýklý Yaþam Merkezi aracýlýðýyla sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden topdanýþmanlýk hizmeti verildiðini kaydetti. lantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. Merkeze baþvuran 79 kiþiye diyabet danýþmanlýðý yapýldýðýný anlatan Tuna, diyet GÜNDEMÝ BAÞKAN BELÝRLEYECEK danýþmanlýðý alanlardan 3 ünün eþik deðerlerin altýna Ekim ayýnýn ilk oturumu olan toplantýda Ýl Genel düþtüðünü söyledi. Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki, Obezite, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel Meclis Baþkaný na verildi. aktivite konularýnda 5 yýlý ilk yarýsýnda 4 bin 95 5 yýlý Ekim ayý gündeminin Meclis in bilgisine öðrenci, 3 bin 495 öðretmen, 4 bin 33 yetiþkin, 34 sunulmasý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn perikantin çalýþaný, 78 saðlýk çalýþaný ve 8 halk eðitim merkezi kursiyerine olmak üzere toplam 5 bin 5 kiþiye eðitim verildiðini belirten Tuna, okullarda yapýlan obezite araþtýrmalarýnda elde edilen sonuçlarýn endiþe edilecek düzeyde olmadýðýný ifade etti. 5 yýlýnda halkýn ve öðrencilerin katýlýmýyla 5 ayrý saðlýklý yaþam yürüyüþü organize edildiðini de dile getiren Tuna, etkinliklere.37 kiþi katýldýðýný sözlerine ekledi. Çorum Merkeze baðlý Halil Ýbrahim Kaya yönetiminde gerçekleþen toplantýda gündem maddeleri görüþüldü. Þahinkaya, Þanlýosman, Þekerbey, Þendere, Þeyhhamza ve Þeyhmustafa köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Saraylý ve Sarýkaya Köylerine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 9. da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. Koruyucu halk saðlýðý hizmetleri ve obezite konusunda hazýrlanan araþtýrma raporu ele alýndý. Parlemento muhabirlerine hurma ikramý RECEP MEBET hac izlenimlerini de paylaþan Odabaþ, tebrik ve teþekkürleri kabul etti. Hac farizasýný yerine getiren Ýl Genel Meclisi Baþkan Vekili Ali Sami Odabaþ, Meclis toplantýlarýný takip eden parlemento muhabirlerine hurma ikram etti. Eylül ayý toplantýlarýnýn ardýndan kutsal topraklara giden Ali Sami Odabaþ, hac ibadetini yerine getirdikten sonra geçtiðimiz günlerde yurda döndü. Ayaðýnýn tozuyla katýldýðý toplantýda tüm Meclis üyelerine hurma ikram eden Odabaþ, basýn mensuplarýný da unutmadý. Basýn mensuplarýyla Odabaþ, Meclis toplantýlarýný takip eden parlemento muhabirlerine hurma ikram etti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Ekim Ayý Toplantýlarý dün baþladý. Dünya Çocuk Günü nde konuþan Mustafa Alagöz: Mutlu çocuk, aydýnlýk gelecek RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, Dünya Çocuk Günü nedeniyle gündem dýþý söz alarak bir konuþma yaptý. Her yýl ekim ayýnýn ilk pazartesi gününün Dünya Çocuk Günü olarak kutlandýðýný hatýrlatan Mustafa Alagöz, Çocuklar çiçektir. Çocuk kokusu, cennet kokularýndandýr dedi. Mutlu çocuklar, aydýnlýk geleceðin teminatý diyen Alagöz, çocuklarýn iyi yetiþtirilmesi gerektiðine iþaret etti. Her milletin, çocuklara kendi Mustafa Alagöz gelecekleri olarak baktýðýna dikkat çeken Alagöz, Dünya üzerinde çocuklarýn içinde buluduðu durum biraz daha titizlikle ele alýnmalý ve onlarla ilgili neler yapýlmasý gerektiði üzerinde durulmalý diye konuþtu. Türkiye de çocuklar için yapýlan yatýrýmlardan bahseden Alagöz, dünya ve Türk çocuk haklarý bildirgelerinden örnekler verdi. Atatürk ün çocuklara verdiði deðer ve özlü sözlerden de misaller veren Alagöz, konuþmasýný Arif Nihat Asya nýn Çocuk adlý þiirini okuyarak tamamladý. Alaca da kurban dolandýrýcýlýðý RECEP MEBET Çorum un Alaca ilçesine baðlý bazý köylerde, Kurban Bayramý nda büyük bir dolandýrýcýlýk olayý yaþandýðý bildirildi. Eylül ayýnda köylülerden kurbanlýk hayvan toplayan A.Þ. isimli bir tüccarýn bayram sonrasýnda kayýplara karýþtýðý iddia edildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren bazý vatandaþlar, bayram öncesi tüccara teslim ettikleri hayvanlarýn parasýný alamadýklarýný ve muhataplarýna bir türlü ulaþamadýklarýný kaydettiler. Yaþadýklarý olayýn þoku ile soluðu Jandarma da alan köylüler, Alaca nýn Karamahmutoðlu Köyü nüfusuna kayýtlý A.Þ. hakkýnda þikâyette bulundular. Zararlarýnýn toplamda 3 bin TL yi bulduðunu iddia eden köylüler, yaþadýklarý maðduriyete dikkat çekerek yetkililerden destek istediler. Alacalý köylüler, Kurban Bayramý nda dolandýrýldý. Köylülerin hayvanlarýný toplayan bir tüccarýn bayram sonrasý kayýplara karýþtýðý iddia edildi. Aile içi iletiþimin öðrenci baþarýsýna etkisini anlatacak RECEP MEBET Yaþam Koçu Fuat Aykaç ýn konuþmacý olarak yer alacaðý Aile Ýçi Ýletiþimin Öðrenci Baþarýsýna Etkisi konulu seminer yarýn saat 3.3 da Velipaþa Konaðý nda gerçekleþecek. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezleri tarafýndan organize edilen seminerler, 9 Ekim de Fuat Aykaç Bahçelievler, Ekim de Ýkbal Kent, 3 Ekim de Buharaevler, 5 Ekim de ise Mimar Sinan Kültür Merkezleri nde düzenlenecek programlarla sürecek. Katýlýmýn ücretsiz olduðu seminerlere tüm öðrenci velilerinin katýlabileceði bildirildi.

9 SALI 6 EKÝM 5 Yürüyüþ Günü nde anlamlý etkinlik 3-4 Ekim Dünya Yürüyüþ Günü kapsamýnda Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar, Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi koordinasyo- nunda yürüyüþ düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Sevil Dirlik Zaman, Aile Hekimliði Þube Müdürü Dr. Zafer Yapar, Bulaþýcý Olmayan Hasta- lýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dt. Ferda Suiçmez, saðlýk personeli, Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu öðrencileri, öðretmenleri ve Müdür Yardýmcýsý Ahmet Aktaþ ile Obezite Birimi koordinasyonunda yürüyüþ düzenlendi. 9 çok sayýda vatandaþýn katýldýðý yürüyüþ Yunus Emre Parký nda gerçekleþtirildi. Çorum Saðlýðýmý Seviyorum temalý þapkalar daðýtýldýðý yürüyüþ, katýlýmcýlarýn bir araya gelmesiyle birlikte baþladý. Saðlýk Ýçin Hareket yazýlý pankartýn açýldý yürüyüþte saðlýklý beslenme ve fiziksel aktivite konulu dövizler öðrenciler tarafýndan taþýndý. Yürüyüþ sonrasýnda açýlan stantta öðrencilere Saðlýklý Beslenme Önerileri, Ýlköðretim Çocuklarýnda Egzersiz, Diyabetle Yaþam ve Tuz Kullanýmýna Dikkat konulu hazýrlanan broþürler zarflara konularak ailelerine ulaþtýrýlmak üzere daðýtýldý. Atlamaz, Çorumlu engelli geline ve eþine sahip çýktý EROL TAÞKAN Yürüyüþe çok sayýda katýlým oldu. Öðretmenler hak ettiði deðeri görmüyor 5 Ekim Dünya Öðretmenler Güdi destek aldýðýný belirtmiþtir. nü nün Eðitim Enternasyonali'nin kararý Öte yandan, tamamen yandaþlarýný ile 993'ten bu yana tüm dünyada ve ülkekayýrma amacýný taþýyan, deðerlendirme mizde kutlandýðýný hatýrlatan Eðitim-Ýþ ölçütleri belli olmayan bir mülakat yönteçorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Öðretmiyle yöneticiler kýyýma uðratýlmýþtýr. Ýkmenlerin Statüsüne Ýliþkin Tavsiye Karartidarýn taþeronluðunu yapan Hükümetlarý nýn yazýlý olduðu belgenin Türkiye tasen - Memur-Sen kendi kadrolarýna yer rafýndan kabul edilmesine karþýn, Türkiaçabilmek için bu kýyýmda etkin rol almýþye'de öðretmenlerin hak ettiði ilgi ve deðetýr. Çaðdaþ, ilerici, devrimci, Atatürkçü ri görmediðini, taleplerinin karþýlanmadýyöneticiler tasfiye edilerek AKP'nin kapýðýný söyledi. kulu zihniyetine uygun yöneticiler atan Bugün muhalif ve örgütlü öðretmen mýþtýr. devletin gözünde sakýncalý görülmekte; AKP'nin yandaþ kadro meraký, yalýlhan Yaþar öðretmen, kendisini daha da yetiþtirecek ve nýzca yöneticilerle sýnýrlý kalmamýþ, torba toplumda saygýnlýðýný sürdürecek maddi yasayla yandaþ öðretmen dönemi de baþlatýlmýþtýr. olanaklardan yoksun býrakýlmakta; öðretmenin mesleaday öðretmenlerimiz ilk yýl performans deðerlendirki ve demokratik haklarýný savunacaðý örgütlenme mesine tabi tutulacak ve þaibeli bir "mülakattan" sonra hakký engellenmektedir. Küresel güçler ve onlarla aykadro güvencesi kazanabileceklerdir. Aday öðretmenný doðrultuda hareket eden siyasi kadrolar, eðitimi çöler, okul müdürü maarif müfettiþi ve okul müdürünün kertirken öðretmeni de ezmektedir. diyen Yaþar, öðbelirleyeceði bir öðretmen tarafýndan performans deretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve ðerlendirmesine alýnacak, performans deðerlendirmeözlük haklarýnýn AK Parti iktidarý döneminde ciddi þesini geçemeyen öðretmenler yazýlý sözlü sýnava katýlakilde gerilediðini iddia etti. mayacak ve devlet memurluðu ile iliþiði kesilecektir. Yaþar, konuya iliþkin açýklamasýný þöyle sürdürmülakatta aranacak temel ölçüt ise yandaþlýk olacaktýr. dü; Böylece AKP torba yasalarla devlet memurlarýnýn iþ güvencelerini ortadan kaldýrmaya, kapitalizmin en acý Eðitim sisteminde yaþanan köklü deðiþiklikler, masýz emek sömürüsü olan taþeronluk sisteminin içe4+4+4 gerici eðitim yasasýyla Öðretim Birliði'ne vururisine eðitim emekçilerini de almaya çalýþmaktadýr. lan darbe, okul dönüþümleri, siyasi kadrolaþma, yandaþ yönetici atama gayreti, eðitimin dini referanslara Eðitim-Ýþ olarak; göre þekillendirilmek istenmesi öðretmenlerin yaþadýeðitimin ulusal, demokratik, bilimsel, laik ve kaðý sorunlarý daha da derinleþtirmiþtir. musal esaslara dayandýrýlmasýný, her aþamasýnda paraaday öðretmenin yetiþtirme süreci siyasallaþtýrýsýz olmasýný, larak çökertilmiþ, öðretmenliðin saygýnlýðý da bundan Öðretmenlerin sosyo-ekonomik statülerini yükbüyük zarar görmüþtür. Son yýllarda siyasi iktidar taraseltecek önlemler alýnmasýný, fýndan öðretmenlik mesleðinin itibarýný zedeleyen söyeðitim çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yaratacak lem ve tutumlarýn süreklilik kazanmasý, Alo 47 gibi uygulamalara son verilmesini, isimsiz ihbar hatlarýnýn kurulmasý, öðretmene yönelik Gerici, ýrkçý ve bölücü kadrolaþmanýn önlenmesiþiddet eylemlerini artýrmýþtýr. Bu tür olaylar sonucunda ni, eðitim yöneticiliði için nesnel ölçütlerin geçerli kýhayatýný kaybeden ya da ciddi saðlýk problemleri yaþalýnmasýný, yan öðretmenler bulunmaktadýr. Unutulmamalýdýr ki, "Uluslarý kurtaranlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir". Eðitim kurumlarýmýzýn personel ihtiyacýnýn gerçekçi bir biçimde belirlenerek, yeterli sayýda öðretmen Meslek gruplarý içinde öðretmenlik mesleði 3 ve yardýmcý personel istihdam edilmesini, yýllýk AKP iktidarý döneminde sistematik bir þekilde aþaðýlara çekilmiþtir. yýlýnda en düþük devlet meokullarda "kölelik sistemi" veya "mevsimlik iþçi" muru maaþýndan yüzde daha fazla maaþ alan öðolarak adlandýrýlan ücretli öðretmen uygulamasýna son retmen, bugün en düþük devlet memuru maaþýný alverilmesini maktadýr. Ülkemizin koþullarý göz önünde bulundurularak, Eðitim-Ýþ'in 4 yýlýnda yaptýðý "Öðretmenlerin yeni bir öðretmen yetiþtirme sistemi geliþtirilmesini, gelirlerine iliþkin öðretmen görüþleri" adlý araþtýrma Eðitimde etnik kimlik ve mezhep-tarikat gibi sonuçlarý öðretmenlerin karþý karþýya olduðu ekonokimlikleri öne çýkartacak ithal müfredat programlarý mik sorunlarý ortaya koymuþtur. Araþtýrmaya katýlan yerine, ulusal, laik, bilimsel ve halktan yana programöðretmenlerin % 73'ü gelirlerindeki yetersizlik nedelar uygulanmasýný, niyle mesleðine motive olamadýðýný, % 6'i gelirlerineðitim çalýþanlarý ve tüm kamu çalýþanlarýnýn ördeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaþadýðýgütlenme haklarýnýn önündeki bütün engellerin kaldýrýný, % 69'u ise daha çok para kazanacaðý bir iþ imkaný lýp, grev ve toplu sözleþme hakkýnýn tanýnmasýný istiolursa öðretmenliði býrakacaðýný belirtmiþtir. Öðretyor; menlerin yüzde 8'i kredi kartýna, yüzde 79'u bankaya, Yaþadýðýmýz bütün sorunlara raðmen bütün öðretyüzde 4'i esnafa, % 39'u ise þahýslara borcu olduðunu menlerimizin, eðitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim belirtirken, % 4'ý ise annesinden ve babasýndan maddünya Öðretmenler Günü'nü kutluyoruz. Samsun Ýlkadým Kaymakamý Çorum Belediyesi eski Baþkaný Turan Atlamaz, geçtiðimiz aylarda düðünü olan ve Samsun'a gelin giden Meryem Ekti'ye ve eþi Yüksel Ekti'ye sahip çýktý. Her ikisi de engelli olan genç çifti makamýnda kabul ederek, ihtiyaç ve talepleri ile sohbet eden Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, genç çiftle yakýndan ilgilendi. KAYMAKAMIMIZ BÝZE BABALIK YAPTI Yuva kurarak geldiði Samsun'da, Turan Atlamaz'ýn Kaymakam olduðu öðrendiðinde çok sevindiðini anlatan Çorumlu engelli gelin Meryem Ekti, "Eþim ve ailesinden baþka Samsun'da kimsem yokken, Allah karþýma Kaymakamýmýz Turan Atlamaz'ý çýkardý. Allah ondan razý olsun, babacan bir tavýrla bizi makamýna buyur etme büyüklüðü gösterdi. Kendisi adeta bize babalýk yaptý." sözleriyle Turan Atlamaz'a teþekkür etti. Genç çiftin engellerini ortadan kaldýrmak için ellerinden geleni yapacaklarýný bildiren Turan Atlamaz, gençlerin istihdamý konusunda da elinden gelen çabayý göstereceðini ifade etti. Çorum Belediyesi eski Baþkaný Turan Atlamaz, gazetemiz aracýlýðý ile de Çorumlu hemþehrilerine selamlarýný gönderdi. Osmancýk ta kaza, yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Kaza, Adnan Menderes Caddesi Akþemsettin Ýlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akþemsettin Ýlkokulu na çocuðunu býraktýktan sonra Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir haline geçen Yaþar Tanrýkulu (37) yönetimindeki 34 YFJ 97 otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Þehri Ýnal (3) yönetimindeki 9 HH 49 plakalý otomobili sollamaya çalýþtýðý sýrada kontrolden çýkarak takla atýp orta refüje düþtü. Kazada orta refüjdeki yön tabelasý ve bir aðaç yerinden sökülürken, sürücü Yaþar Tanrýkulu yaralandý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralý sürücü, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha)

10 SALI 6 EKÝM 5 Kargý da çeltik hasadý baþladý Kargý pirinci marka olacak Kargý da çeltik hasadý baþladý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, hasat yapan üretecileri ziyaret etti. Üreticiler pirinçte verimin arttýðýný belirtti. Kargý da çeltik hasadý baþladý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, hasat yapan üretecileri ziyaret ederek, pirincimizi markalaþtýracaðýz. dedi. Kargý Çayýr mevkiinde yapýlan çeltik hasadý çalýþmalarýný Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen yerinde inceledi. Çeltik üreticileri ile tek tek sohbet ederek istekleri dinleyen Baþkan Þen konuþmasýnda; Ýlçemizin en önemli geçim kaynaklarýndan biri olan pirincimizin, lezzette kesinlikle rakibi yoktur. Allah ýn izniyle pirincimizi markalaþtýrma yolunda gerekli çalýþmalara baþladýk. dedi. Ardýndan Baþkan Þen tüm çeltik üreticilerini gezerek, verim hakkýnda bilgi alýp, bir sonraki sezonda eksiksiz bir verim için gereken önlem ve çalýþmalar hakkýnda üreticilerle bilgi alýþveriþi yaptý. (Ýbrahim Efe-Kargý) Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi tamamlandý Temeli 4 yýlý Mart ayýnda atýlan Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi hizmete açýlýyor. Temeli 4 yýlý Mart ayýnda atýlan Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi hizmete açýlýyor. Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi yönetiminden yapýlan açýklamada Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanemiz 5 Ekim 5 Pazartesi gününden itibaren yeni binasýnda hizmet vermeye baþlayacaktýr denildi. Yaklaþýk 6 milyon liraya mal olan ve kendine özgü bir mimarisi olan yeni ilçe devlet hastanesi 44 yatak kapasiteli, ihtiyaç halinde bu sayý 65 yataða kadar arttýrýlabilecek. Eski binanýn aksine hemodializ de dahil tüm bölümler tek bir binada hizmet verecek. Son teknoloji ile inþa edilen hastaneyle ilçe modern bir hastaneye kavuþmuþ olacak. 5 Ekim 5 tarihinde hizmete açýlacak hastanenin resmi açýlýþýnýn ise önümüzdeki günlerde yapýlacaðý öðrenildi.(ýha) Karacaoðlanlýlar saðlýk için yürüdü Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat proðramý kapsamýnda, Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi Personelleri ile Karacaoðlan köyü halký birlikte yürüdü. Karacaoðlan Köyü sakinlerinin ilgi gösterdiði yürüyüþün, aralýksýz olarak sürdürüleceðine iþaret eden Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi yetkilileri, halk saðlýðýna olumlu katkýlarý olan programlarýn devam edeceðini söyledi. (Kargý-Ýbrarim Efe) Kargý halk kütüphanesi yenilenerek hizmete açýldý Belediye ye sýfýr kepçe Baþkan Þen tüm çeltik üreticilerine Kargý pirincini markalaþtýracaklarý mesajýný verdi. Kargý Belediyesi satýn aldýðý yeni zkepçeyle birlikte, araç filosnu güçlendirdi. Göreve baþladýðý günden itibaren, çok sayýda aracý Kargý Belediyesi ne kazandýrdýklarýný bildiren Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, 6 bin TL ye mâl ettikleri kepçenin, Kargý halkýna hayýrlý hizmetler üreteceðini belirterek, Belediyemize ve halkýmýza hayýrlý olsun. Tüm eksikliklerimizi gideriyoruz. Bizim için en önemlisi halkýmýza eksiksiz bir hizmet sunmak. Sadece araç konusunda deðil, ilçemizin kalkýnacaðý diðer projelerimiz üzerinde çalýþmalarýmýzda aralýksýz devam ediyor. dedi. (Ýbrahim Efe-Kargý) Kargý Belediyesi satýn aldýðý yeni zkepçeyle birlikte, araç filosnu güçlendirdi. Belediye Baþkaný Enver Þen, araç filosunu yenilediklerini ifade etti. Çorum un Kargý ilçesinde bulunan Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi yenilenerek hizmete açýldý. Kültür Sitesi giriþ katýnda faaliyet gösteren Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi baþtan aþaðý yenilenerek hizmete açýldý. Bir yýla yakýn süren tadilat çalýþmalarý yaklaþýk 4 bin lira harcanarak tamamlandý. Kitaplýklar, masalar ve koltuklarýn tamamen yenilendiði kütüphane modern bir görünüm kazandý. Kütüphanenin 978 yýlýnda açýldýðýný belirten kütüphane müdürü Hüseyin Çiçek, "Yaklaþýk 5 yýl önce, kütüphane binamýzýn yurt binasýna çevrilmesiyle þuanda bulunduðumuz yere taþýndýk. Kütüphanemizde kalorifer bulunmuyordu. Yapmýþ olduðumuz tadilatla kütüphanemize kalorifer tesisatý döþettik. Çocuklarýmýzýn ve ziyaretçilerimizin daha sýcak bir ortamda rahatça bilgi edinmesini saðlamak için Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi Personelleri ile Karacaoðlan köyü halký birlikte yürüdü. koltuk, masa ve kitaplýklarý yeniledik. Çocuk bölümümüzün duvarlarýna, Kargý Fen Lisesi Müdür Yardýmcýsý Þenay Çakýr hocamýzýn el emeði ile çizgi film kahramanlarý çizerek minik ziyaretçileri- mizin ilgisini çekebilecek, hoþuna gidecek bir ortam hazýrladýk. Yaklaþýk olarak 4 bin lira harcadýðýmýz tadilat çalýþmalarý sonucunda ilçemiz modern görünümlü bir kütüphaneye kavuþtu. Emeði geçen hocalarýmýza teþekkür ediyorum dedi. Tadilatýn tamamlanmasýyla hizmete açýlan Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi her yaþtan ziyaretçilerini bekliyor.(ýha) Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi yenilenerek hizmete açýldý. Tadilatýn tamamlanmasýyla hizmete açýlan Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi her yaþtan ziyaretçilerini bekliyor.

11 SALI 6 EKÝM 5 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 436 Hicri Þemsi:394 Rûmi:3 Eylül 43 Hýzýr: EKÝM Ýyiliklerin en iyisi, babasýnýn dostu olanlara, kiþinin iyilik etmesidir Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Estergon Kalesi'nin II. fethi (65) - Ýstanbul'un kurtuluþu (93) - Çanakkale'nin kurtuluþu (9) Hayatýmýzda bir çok kapýlar vardýr. Her an kullandýðýmýz kapýlardan alýnýz, izafi olarak kullandýðýmýz kapýlara kadar. Dýþ kapý, iç kapý, gönül kapýsý, Dünyamýz Tefekkür hicran kapýsý, dost kapýsý, düþman kapýsý, hayat kapýsý, tenkit kapýlarý, sevinç kapýlarý, kahkaha kapýlarý, ilahi kapýlar, servet kapýlarý, faiz kapýlarý. Daha nice kapýlar vardýr dünyamýzda. "Ne merde, ne de namerde muhtaç olmayan" kapýlar. Raþit Yücel Ahiret kapýlarý vardýr: Birinden ebedi saadete gidilir, diðerinden ebedi þekavete yu- corumhakimiyet. net varlanýlýr. Baþlangýcý kabir kapýsýdýr. Her canlýnýn çalmadan açýlacaðý kapýdýr. Her kapýdan içeri giremezsiniz. Eski mekan kapýlarý vardý. Bunlar þifreli idi. Bir defa çaldýðýnýz zaman erkek çalýþý, iki defa çalýþ da haným çalýþýna iþaret eder, muhataba göre açýlýrdý kapý. Þimdi bu gibi mahremiyetlere ihtiyaç kalmamýþ, kapýyý çalanýn görüntüsü ve sesi duyulur hale gelmiþtir. Açýlýnca dert kapýlarý yaralar sýzlamaya baþlar. Tenkit kapýlarýný açacak davranýþ halleri ise fitneye sebep olur. Lanetli hallerimiz o zaman ortaya çýkar. Asabi ruhlar azap içinde kalýr. Tesanüd bozulur, cemaatin tadý kaçar. Bunlar ehli imanýn çetin imtihanlarýdýr. Ýþin içine kabili hitap kimselerinde girmesi ise iþin þeklini oldukça deðiþtirir. O zaman gönül kapýlarý devreye girer. "Sövene dilsiz gerek, vurana elsiz gerek" mýsralarýný hatýrlarýz. Ne kadar müsbet yönlerimiz varsa o zaman bize gerekli olur. Haklý adam insaflý olur, haksýz ise genellikle enaniyetli olur, gürültücü olur. Haklý insan bir dirhem hakkýný umumi ahenk için feda eder. Hakperestlik kapýlarý o zaman açýlmalýdýr. Hem de sonuna kadar. Kapýlarý kýrmadan, levyelere dokunmadan. Kapýlar ya usulüne göre çalýnmalý, ya da doðru anahtarlar kullanýlmalýdýr. Kapýlar, iþte her yana ve yöne açýlan kapýlar. Ama, doðru kapýlar. Alnýnda istikamet ve metanet yazýlan kapýlar. Ýhlas ve feragat yazýlý kapýlar. Böyle kapýlarý çalmadan girebiliriz. Gram 3,3488 3,359 ALIÞ 9,3,9859,9876 SATIÞ 9, Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER BUHARA ECZANESÝ TUBA AKDAÐ (TEL: 7 55 ) BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 9 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI METEOROLOJÝ ABALI ECZANESÝ AHMET ABALI (TEL: 3 ) BAHÇELÝEVLER MAH. BAHABEY CAD. NO:5 - YEÞÝL FIRIN YANI Sivil itaatsizlik kavramý, idraklerin lümpence katledildiði deðerler literatüründe yerini almýþ bir husustur. Kah, isyan, kah devrimsel deklarasyon, kah da reddiye ile beraber anýla gelmiþtir. Bu konuyu iyi tahlil etmek için Thomas Hobbes'un egemen veya modern devleti sistemleþtirdiði Leviathan kavramýný iyi bilmek gerekir. Mutlak güç, sýnýrsýz egemenlik düsturu ve sýnýrlarý Fransýz aydýnlanmacýlarý tarafýndan çizilen moderniteye dayalý bir ütopyadýr Leviathan Thomas Hobbes bu ütopik jargonu sistemleþtirirken, modernite ekseninden yola çýktýðý için; bugünkü demokrasi ve devlet ile bunlarýn doðurduðu ve hizmetinde bulunduðu yapay veya doðal oluþumlarý da bir nevi açýklamýþtýr. Modernite Ayak saðlýðý uzmaný Mehmet Çýrak, doðru topuk mü?" sorularýný yönelttiðini ifade etti. uzunluðunun san- Normal þartlarda tim olmasý gerektiðini fazlasýnýn insan fizyolojisine aykýrý olduðunu söyledi. Paris Podoloji Yüksekokulunda eðitim gördükten sonra ayak saðlýðý uzmaný (podolog) olarak çalýþmaya baþlayan ve biyomekanik dalýnda da yüksek lisansýný tamamlayan Mehmet Çýrak, AA ayak kemikleri geliþiminin 5 yaþýnýn sonuna kadar tamamlanacaðý bilgisini veren Mehmet Çýrak, erkeklerde ayak ölçülerinde deðiþim olmadýðýný ancak kadýnlarýn ayak ölçülerinin deðiþebileceðini belirtti. Ayakkabý numarasý 37 olan bir kadýnýn daha sonra 39 numara ayakkabý muhabirine kadýnlarýn giyebileceðine dikkati ayak þikayetleri hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. çeken Çýrak, numaraya varan büyümenin kadýnlarýn yaþamýndaki dönemdeki Türkiye'de ayak deðiþimden saðlýðý bilincinin henüz yeterince geliþmediðini, ayak sorunlarýnýn tam kaynaklandýðýný söyledi. Ýlk büyüme hamilelikte olarak tespit edilemediðini kaydeden Mehmet Çý- Kadýnlarýn ayakkabý numarasýndaki deðiþime rak, Türkiye'deki kadýnlarýn "ayakkabýlarým ne- kemiklerin büyümesinin deðil ayak boyutunun den artýk ayaðýma olmuyor?", "ayaklar uzamasý, geniþlemesinin büyür Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:6 Sayý: EKÝM 5 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Gökçer ÖÐÜNÇ Sivil Ýtaatsizliðin Tahlili eksenli ulus devlet inþasýnýn teorisyenlerinden olan Thomas Hobbes; toplumu kýskaca alan deðerler anaforundan itaat kavramýný, toplumsal faydalý deðil de devlet eksenli açýklamasýný yapýnca; sanki dikatatoryal bir üslup içinde olduðu kanýsýný getirmiþtir. Leviathan aslýnda bir teknoloji harikasý makinadýr, aslýnda bir keramet sahibi ulvi varlýktýr, aslýnda ütopyanýn sonucudur. Mensubiyetini taþýdýðý yurttaþ/vatandaþ; devletine asli içgüdüsü olan itaat kavramý ekseninde deðerlendirilen bir varlýktýr. Yani sosyal kaygýlý deðil tamamen erk ekseninde deðerlendirilecek bir bireydir. Mutlak itaati þartsýz ve kusursuz þekilde devletine karþý ifa edecek vatandaþ; bunun karþýlýðýnda o devletin yurttaþlýk haklarý çizgisinde hizmet görecektir. Aslýnda sadece ordu deðildir toplumun denetim ve gözdaðý organý. Modernitenin yeni þeklini verdiði okul, hukuksal zeminler ve ailede toplumu modernitenin normatif ölçülerinde kýskaca alýr ve yoðurur. Okul, aile, ceza evleri, ordu, mahkeme gibi kurumlarýn modernitedeki öncelikli asli görevleri toplumun makul sürekliliði deðil insaný disipline etmektir. Rasyonel birey ve devlet bu kaygýlarla ortaya çýktý. Sadece düzen içerisinde, kaos ortamýndan azade þeklinde yaþamanýn mümkün olmadýðý sistemlerde, rasyonel birey ve erk; modern devletin yardýmýna koþar. Ama bana göre bu þu dünya konjuktüründe kronolojik olarak hep yanlýþ çýkýþlarla olmuþ ve bu çýkýþlar hep yanlýþlýklarý doðura gelmiþtir. Çünkü, rasyonel bireyler dünya tarihinde önce yaþam hakký demiþler, sonra özgürlük hakký, sonra mülkiyet hakký, sonra demokratik hak ve talepler, sonra eðitim ve saðlýk hakký, vs. hep bu sürünceme de gitti Ama aslýnda þunu görememiþler: Çizgileri ve jargonu yanlýþ tahvil edilen yaþam hakký; yeni özgürlük sorunlarý teþkil etti. Özgürlük haklarýnýn sýnýrý net çizilemediði için güvenlik baþta Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL neden olduðunu aktaran Çýrak, bu uzamaya ilk olarak hamilelik döneminde rastlandýðýný bildirdi. Hamilelik sonrasýnda bazý hormonlarýn eklemlerdeki sert doku olan ligamentleri ve kaslarý gevþettiðini anlatan Çýrak, "Bu dönemde alýnan kilolarla birlikte ayakta yayýlma olabilir" dedi. Ayakkabý numarasýndaki ikinci deðiþimin ise ""postemenopoz"" adý verilen menopoz sonrasýnda yaþandýðýna dikkati çeken Çýrak, "Bu dönemde de kaslardaki tonisite eksikliði ve kemiklerdeki demineralizasyona baðlý olarak ayaklarda yayýlma olabilir" diye konuþtu. Çýrak, ayaklardaki yayýlma ve uzamayý, ayakkabý numarasýndaki artýþý engellemenin mümkün olmadýðýna dikkati çekerek, "Yapacak bir þey yok, yeni ölçülere göre ayakkabý seçimi yapýlmalý" ifadelerini kullandý. Kadýnlar için doðru ayakkabýnýn ipuçlarý Kadýnlarýn yaþadýðý diðer ayak sorunlarýn ise erken nasýrlaþma, aþil tendonunun kýsalmasý, topuk dikeni, diz aðrýsý, bel fýtýðý olabildiðini anlatan Mehmet Çýrak, bunlardan bazýlarýnýn yanlýþ ayakkabý seçiminden kaynaklanabileceðini belirtti. Doðru topuk yüksekliði santim Doðru ayakkabýnýn ise santim topuk yüksekliðine sahip olmasý gerektiðini vurgulayan Çýrak, þöyle devam etti: "Fizyolojik bir ayakkabýnýn topuk yük- Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM ÇINAR ALTI Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : sekliði santim olmalý. Topuk etrafý sert, bilekleri tutan ayakkabýlar tercih edilmeli. Spor ayakkabýlar da buna uymalý, klasik ayakkabýlar da. Babet gibi ayakkabýlar ayaðýmýzý tutmazsa belimize kadar olan kas grubu gerginleþir. Bu da bel problemine, topuk dikenine, diz aðrýsýna, bel fýtýðýna neden olabilir." Erkeklerin ayakkabý ölçüleri ve seçimi konusunda "daha þanslý" olduðunu savunan Çýrak, "Erkeklerin ayakkabý seçiminde fantezi daha az, bu yüzden de daha az sorun yaþýyorlar" dedi., 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : 3 Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 6 : Euro Tel: 4 4 (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský olmak üzere mülkiyet ve idari problemleri doðurdu. Modernitenin yanlýþ uygulamalarýndan doðan ve günümüzde de lastik gibi esnek bir hal alan kavramlardan biri de sivil itaatsizliktir. Sivil itaatsizlik; Anglosaksan eksenli yapýdan neþet eden bir anafordur aslýnda. Yasal olmayý, meþru sýnýrlar ve zemin içerisinde varlýðýný devam ettirmeyi, ilelebet meþruiyet kaynaðý olarak görmenin deðil; toplumun vicdanýnýn, hal ve þartlar gerektirdiðinde yasal hatta resmi olanýn da sorgulanmasý, eleþtirilmesi, hatta laðvedilmesi noktasýnda baþvurulacak bir çýkýþ yoludur. Toplumun mantýk ve barýþçýl kaygýlarýyla örgütlenerek vicdanlarý rahatsýz eden, halk tabiriyle kanayan yaralara karþý toplumsal mesuliyet ve refleksi harekete geçirerek makul ve makbul bir sonuç elde etmenin mücadelesidir sivil itaatsizlik Vicdanlarýn sesli düþünmesidir, kolektif vicdanýn manifestosudur,. Yüzyýlýn köle ahlaký olan konfurmizme reddiyedir Askerliði kabul etmeme, sokaklarý etnik kaygýlý ateþe verme, isyan etme toplumun genel ekseriyetinin kabul görmediði davranýþlar olmasý hasebi ile sivil itaatsizlik sayýlmazlar. Çünkü insan fýtraten olumlu faaliyetlere yatkýndýrve bir süreç içerisnde olumlu olaný aradýðý, bulduðu ve idrak ettiði ölçüde toplumsal sürece katkýda bulunur.bireyselleþen, üretimin ve tüketimin iktisadi ahlak ve iktisadi vicdanda zuhur bulduðu ve devletin varolma sebebi kabul edilen insanýn tam anlamý ile katýlýmcý faaliyetten yoksun olmasýnýn sebebi; iþte þimdiye kadar ki sýraladýðým ve açýklamaya çalýþtýðým erk içerisinde birey-devlet eksenli rollerin yanlýþ aksettirilmesi ve özellikle de yanlýþ biçilmesidir. Bu tür yanlýþ algýlamalar devleti aslýnda hep kutsadý hem de küçülttü. Köydeki bir vatandaþ için devlet; muhtar, öðretmen ve bazen de jandarmadan ibaret görüldü. Þehirdeki insan için ise çok farklý deðildi. Köydeki vatandaþýn devlet olarak gördüklerine birkaç husus daha eklenince þehirde de farklý bir devlet görüntüsü çýkmýyordu. Ve bu sorunun temeli de þudur: 'Türkiye'deki erk ve devlet mekanizmasý; milli bir yapýlanma deðil, bürokratik bir yapýlanmadýr. Bu sorunlarý aþmak için her þeyden önce milli bir devlet olmaya çaba sarf etmeliyiz. Yapýlacak en acil ve somur iþ de; geniþ yelpazeli milli ve toplumsal mutabakattýr. Milli ve toplumsal kaygýlý düþünerek, kurumlarý ve iþleyiþi tahlil ederek eleme ve tasfiye yapmalý ve sivil itaatsizliði bu kaygýlarla kullanmalýyýz. Baki muhabbet ile.. Okul çantasýnýn aðýrlýðý ne kadar olmalý?" Aðýr okul çantalarý, ilkokul çocuklarýnýn yüzde 3'unda bel ve sýrt aðrýsýna yol açýyor. Çanta aðýrlýðý çocuðun kilosunun yüzde 'unu geçmemeli." Aðýr okul çantalarýnýn ilkokul çocuklarýnýn yüzde 3'unda bel ve sýrt aðrýsýna yol açtýðý, çanta aðýrlýðýnýn çocuðun kilosunun yüzde 'unu geçmemesi gerektiði bildirildi. Özel bir hastanede ortopedi uzmaný Prof. Dr. Erdal Cila, yaptýðý yazýlý açýklamada, eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýyla birlikte gündeme gelen "aðýr okul çantasý sorununa" dikkati çekti. Cila, kendi dönemlerindeki gibi elde taþýnan çantalarýn bulunmadýðýný vurgulayarak, þu ifadeleri kullandý: "Þimdi çocuklarýmýz genellikle sýrt çantalarýyla okula gidip geliyorlar. Eskiye göre bu daha iyi, fakat aðýrlýklarý ve risk ayný. Taþýma þekli deðiþince aðýrlýklarda deðiþiyor gibi görünüyor. Bu da çocuklarda en çok bel ve sýrt aðrýlarýna yol açýyor. Yapýlan araþtýrmalarda ilkokul çaðýndaki her çocuktan 3'unda bel ve sýrt aðrýsý saptanmýþ. Buradaki en önemli nokta, çantanýn aðýrlýðý. Bunun için mümkün olduðu kadar bu aðýrlýklarý azaltmaya çalýþmalý, önlemler alýnmalý." Burada çocuk kadar aileye de iþ düþtüðünü vurgulayan Cila, þu bilgileri paylaþtý: "Ailenin ilgisi önemli. Zaman zaman çantalarý kontrol edip gereksiz þeyleri çýkarmakta fayda var. Bazý okullardaki gibi çocuklara dolap imkaný saðlanýp tüm kitap defterleri taþýmalarýnýn önüne geçilebilse yararlý olur. Çocuklarýn bel, sýrt aðrýsý yaþamamasý için çantalar iyice hafifletilmeli. Çanta aðýrlýðý çocuðun kilosunun yüzde 'undan fazla olmamalý. Yani 4 kilo aðýrlýðýndaki bir çocuðun çantasý en fazla 4 kilo almalý. Çantanýn tek ya da çift askýlý kullanýmýnda aðýrlýk açýsýndan bir fark bulunamamýþ. Askýlarýn çok sýký olmasý da iyi deðil, bu kez çocuk omuzlarý geriye doðru atacak þekilde yürüyecek. Bol gözlü çantalarý öneriyoruz ancak bunda da sýkýntý içindekiler unutuluyor, her gün gerekmeyenler bile okula VEFAT EDENLER -Alaca, Çarpýþýk Köyü' nden gelme, Veli, Hacý ve Mesut KOÇAK ile Leyla ÖNAL' ýn annesi; Þefika KOÇAK. -Karahacip Köyü' nden gelme, Emekli Ýmam Hatip; Murat TAÞTAN. 3-Elmalý Köyü' nden gelme, Tekel Müdürlüðü' nden emekli Dursun, Hayri, Nuri ve Bekir TAÞKAYA' nýn kardeþi, Yedaþ çalýþaný Fatih ve Ferdi TAÞKAYA' nýn babasý, Sanayi Esnafýndan Vahdet TAÞKAYA' nýn amcasý, Celep Esnafýndan Nuretin TAÞKAYA' nýn amcasýnýn oðlu, Köy Hizmetleri' nden emekli; Mehmet TAÞKAYA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. KOÇTÜRK MATBAACILIK götürülüp getiriliyor. Ýyi haber bu durumlarýn kalýcý hasara yol açtýðý bulgusu yok, daha çok günlük aðrýlar olarak karþýmýza çýkýyor. Ama bu aðrýlar çocuðun okula gitme isteðini kýracak, baþarýsýný etkileyecek durumlar. Dolayýsýyla bu aðrýlarý engellememiz lazým." (AA) Ayak saðlýðý uzmanýndan 'topuklu ayakkabý' uyarýsý Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 SALI 6 EKÝM 5 KESK te görev daðýlýmý KESK Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper, görev süresi dolan KESK Çorum Þubeler Platformu'nda yeni görev daðýlýmý yapýldýðýný açýkladý. Alper yaptýðý yazýlý açýklamada Dönem Sözcülüðü'nü kendisinin sürdürdüðünü, Mehmet Öztürk'ün sekreter, Merter Kocatüfek'in basýn ve halkla iliþkiler sekreteri, Nevzat Veldet'in de mali sekreter olarak görevlendirildiðini bildirdi. BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, açýklamasýnda ayrýca þunlarý da ifade etti; "7 Haziran genel seçimleri sonrasý ortaya çýkan halk iradesinden hükümet çýkarmamak için her yolu deneyenler, ülkemizi tarihinin en hýzlý erken seçimi ile karþý karþýya býrakmýþlardýr. Kasým'da yapýlacak seçimlere gidilirken ülkemiz yangýn yeridir. 3 yýllýk KESK Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper AKP iktidarýnda barýþý dilinden düþürmeyenler, barýþ süreci için siyasi geleceðimize mâl olsa da bu süreçten vazgeçmeyiz diyenler, söz konusu siyasi ikballeri olunca gözlerini kýrpmadan ülkemizi bir kaos ve çatýþma ortamýna sürükleyerek tüm muhalif kesimleri yýldýrma, baský ve korkutma politikalarý ile yok etmenin yollarýný aramaktadýrlar. Ancak, Kamu Emekçilerinin sesi olan KESK yaklaþýk 5 yýldýr tüm baskýlara ve yýldýrma politikalarýna raðmen emekçilerden almýþ olduðu güç ve destekle iþ yerlerinde ve alanlarda hiç kimseden korkmadan ve yýlmadan fiili ve meþru mücadelesini devam ettirmiþtir. KESK Çorum Þubeler Platformu da kamu emekçilerinden almýþ olduðu güç ve destek ile yine kamu emekçilerinin çalýþma yaþamýnda ve hayatýn diðer alanlarýnda tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, yasal, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarýnýn ve çýkarlarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için mücadele etmeye devam edecektir. Bu baðlamda tüm emekçileri ve demokrasi güçlerini birlikte ve ortak mücadele için bir araya gelmeye ve güçlerimizi birleþtirmeye çaðýrýyoruz." Memur Sen den toplantý Memur Sen Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef Milyon Üye sloganýyla 8 ilde toplantýlar organize edecek. 3. dönem toplu sözleþme kazanýmlarýnýn yaný sýra Türkiye ve bölgede cereyan eden olaylar, sorun olarak Türkiye nin karþýsýnda duran Terör Normalleþme istikrar ve Sivil Anayasa gibi önemli konu baþlýklarýnýn ele alýnacaðý toplantý 9 Ekim Cuma akþamý Devlet Tiyatro nda yapýlacak. Toplantýya Memur-Sen Genel Baþkan Vekili ve Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve Bem Bir- Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay konuþmacý olarak katýlacak. Hac Notlarým KESK yönetimi toplantýya katýldý KESK Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper, Samsun da toplantýya katýldý. KESK Dönem Sözcüsü Ertuðrul Alper, KESK e baðlý sendikalarýn yöneticileri olarak Samsun da düzenlenen bölge toplantýsýna katýldýklarýný bildirdi. Alper açýklamasýnda, Ekim cumartesi günü Ankara da Savaþa inat, barýþ hemen þimdi mitingi düzenleyeceklerini duyurarak, Bizde Çorum da tüm emek ve demokrasi güçlerini Ekim 5 Cumartesi günü yapýlacak olan Emek, Barýþ, Demokrasi Mitingini desteklemeye çaðýrýyoruz. dedi. Ekim cumartesi günü Ankara da düzenlenecek mitinge destek çaðrýsý yapýldý. Yapýlan uyarýlarýn ve konuþmalarýnda etkisiyle kaybolma ve kalabalýkta ezilme korkusu, ibadet aþkýný gölgeleyen bir atmosferde umre hacýsý olmak için Harem-i Þerife doðru guruplar halinde yolculuða baþladýk. Bazý insanlarýn üç-beþ saat gecikmeli ihramlý kalmanýn homurtularý arasýnda Kafile Baþkanýnýn: Zikir, tefekkür ve telbiye ile meþgul olun. Bizim kolay bir ulaþýmla mübarek beldeye intikalimize ayrýca þükredelim. Dünyanýn bir çok ülkelerinden bu mübarek beldeye Hacý olma aþkýyla yürüyerek Ýnsanlarýn Yüce Yaratýcýya tapýnma ve iman etme sevdasýnýn gizemli bir hale dönüþtürüp istismar edilmemesi gerektiði, meþakkat dolu bir süreçle yaþanýlan Haccýn sonunda Allah a (cc) tapýnmanýn ve imanýn yaþamýn doðal seyrinde çok kolay ve yapýlabilir olduðu mesajýný verdiði; 5 Eylül 5 Haccýn dünyanýn sürdürülebilir en kalabalýk topluluk organizasyonu olduðu ve artarak devam edeceði; gelen bitap düþmüþ binlerce insanýn varlýðýndan ve bu insanlarýn Kabe nin etrafýnda ki rastgele duruþlarý sizi ilgilendirmesin. Bu tip insanlarýn Allah katýnda ki nasýl bir kul olduðunu bilemediðimiz Arafat demek kiþinin kendisini formatlamasý demek olduðu; Kiþi Arafatta geçirdiði sürede günahlarýndan dolayý iç dünyasýnda kendisini hesaba çekip o ana kadar yaptýðý çirkinlikler ve kötülüklerden (günah) temizlenmiþ olarak Müzdelife ye doðru yürüdüðünde Meþ ar-i Haram da her türlü için tamamen kendi ibadetlerimize ve kalbimize yönlenelim. Uyarýlarý geçici de olsa bir an için bizleri bu ziyaretimizin amacýna sevk ediyor. dileklerini taleplerini Allah a sunabilecekleri; Telbiye zikriyle umre haccý için Harem-i Þerif e doðru giderken: Nedir Ya Rabbi senin hikmetin dört duvar etrafýnda biz kullarýný döndürmekten ve O nu seyrettirmekten maksadýn? Sorusu altýnda yoðun bir tefekkür ve zihinsel düþüncemin sonucunda; Hz. Musa nýn ümmeti ile birlikte Sina daðýnda Rabbiyle yaþadýklarý ve aklýma Kuranda ki anlatýmlarla baðlantý kurmam gereði; Hz. Musa ve ümmetinin iyi bir kul olma sözlerinin gereði ile Allah katýndan levhalar halinde on emrin indirilmesinin Sina Daðýnda yaþananlarý düþündüm. Hz. Musa kendisiyle konuþan Yüce Rabbini görme isteði ve bu isteðinin yeryüzünde gerçekleþme imkanýnýn olmayacaðýný göstermek Fehmi Yaðlý 7 Eylül 5 Hacc, Müslüman ýn günahsýz bir hayat geçirebilmesinin eðitimi olduðu; Kulun Allah ile arasýnda ki vasýta; Neticesinde dilin duaya neden olacak yeryüzündeki varlýk aleminin insanoðlu için sýradanlaþmýþ hayvanat, meyve, bitki, sebze vb. ile gökyüzü aleminin yaratýlýþ- ölüm sürecindeki muntazaman iþleyiþi olduðu; Bu çaðýn insanoðlu için en büyük kerameti, aklýný Kur an-ý çercevede kullanarak yaþamýna adýna O na daða bakmasýný ve dünya gözüyle bu bakýþý gerçekleþtirebilmesi halinde Kendisini görebileceðini söylemesiyle yön vermek olduðu; birlikte Hz. Musa nýn Daða bakmasýyla ortamýn bir anda afet ortamýna döndüðü, þimþeklerin çaktýðý, da- Korktuðunuz herhangi bir varlýktan; Aklýnýzý kullanarak, varsa alýnabilecek tedbirleri almak suretiyle, zihin- ðýn toz ufak olduðu ve Hz. Musa nýn ve yanýndakilerin baygýn düþmesi; sel olarak Allah a sýðýnýp korkudan kurtulmanýn Allah tan korkmak olduðu; Kendi zatýný merak eden Musa ya daða baktýran Rabbim Muhammed Ümmetine de Kabe isimli dört duvara Býrakýnýz insaný üzmeyi, ona eziyet etmeyi, saygýsýzlýk yapmayý, cedelleþmeyi; Karýncanýn bile incitilmemesi gereken hacýlýk vazifesine gelinen Kabe de izdiham ve ölümlerin yaþanmasýnýn anormal bir durum olduðu; baktýrýyor olmasý; Yeryüzü dediðimiz þehadet aleminin, Allah ýn yasasýnýn koymuþ olduðu kurallar çercevesin de süreceði, gayb Allah ýn hakký olan Hacc ibadetinin gerçekleþtirildiði mekanlara bakýldýðýnda, dað-taþ, boþ arazi ve hiçbir mimari mühendisliði olmayan bina þeklinde ki mevcudiyetinin Ümmete vereceði hikmetli bir mesajýnýn olmasý ge- aleminin ise bu dünyada insanoðlunun bilgisi dýþýnda olduðundan gaybi hususlarda Ýnsanoðlunun sýnýrlarý zorlamamasý gerektiði; rektiði; Rabbimiz yeryüzünde biz insanlarýn kendisine kulluk için söz verdiðimiz ve yapmak istediðimiz ibadetleri Hacc mekânlarýnda ki sadeliðin ve doðallýðýn, cihanþümul din olan Ýslam ýn ihtiþamlý ibadet yerlerine gerek sembolleþtirmek suretiyle razý olacaðý bir Din ortaya koyduðu ve bu dininde Hz. Adem den baþlayýp günümüze kadar biz insanoðlunun talepleriyle þekillenerek Kuranda son þeklini alan Ýslam olduðu; olmadýðý mesajý veriyor olabileceði; Hacý adaylarýnýn ve Hacýlarýn hacc ibadetinin mana ve önemini kavramalarý acýsýndan Peygamber Efendimizin hacda irat etmiþ olduðu veda hutbesini özümseyerek okuyup pratik hayatýna yansýtmasý gerektiði; Anladým ki Hz. Musa nýn as daða bakmasýyla biz Müslümanlarýn dört duvardan müteþekkil Kabe ye bakmasý arasýnda bir irtibat kurmamýz gerektiði; Dünya da insanlýk çok büyük felaketler yaþýyor olsa da hacc ibadetinin engellenmemesinin, ertelenmemesinin ve kendi haline býrakýlmasý gerektiði; Ýslam Dinini kendi irademizle seçip Müslüman olduðumuzu söyleyip Mümin olmak istiyorsak Kuran-i çerçeveye aykýrý olmayan Peygamberimize dayandýrýlan rivayetler çerçevesinde yaþamak mecburiyetimizin olduðu; Kuran da bahsedildiði üzere Ýbrahim Peygamberimiz, Oðlu Ýsmail ile birlikte Hacer validemizi Kabenin bulunduðu çevreye yerleþtirmesinin asýl nedeninin eþler arasý kýskançlýktan ziyade ailesinin ve gelecek neslinin dini Cenab-ý Allah cc insanoðlunu kulluðun bilincine varmasý için yeryüzünde kullarýna semboller üzerinden Dini þekillendirerek karþýlýðýnda cennet vaadiyle ibadet olarak kabul etmesi; doðru yaþamak için eðitim almalarý olduðu anlaþýlmaktadýr. Allahüalem. Hz. Ýbrahim Peygamberimizin ailesini Kabeye yerleþtirmesi ile ilgili ayetten yola çýkarak, Kabe'nin dini iþlerlik kazandýðý günden beri o çevrede Allah'ýn istediði tevhidi din olan Ýslam'ý doðru yaþayan insanlarýn bulundu- Harem-i Þerife girmek için araçlarýmýzdan indiðimizde ortalýðýn bir toz bulutu ile kapladýðý, gök gürültüsü, þimþeklerin çakmasý, þiddetli yaðmur ve fýrtýna adeta küçük bir tufan, insanlarýn can havliyle saða sola kaçýþý, Þimþeklerin çok yakýn etrafýmýza düþmesi neticesinde bir binada yangýn çýkmasý, Kabe nin etrafýnda inþaat çalýþmalaðurý için kurulan vinçlerden birisinin Kabe nin içerisine yýkýlmasý; orada bulunan insanlarýn akýbeti için korkunç bir 3 Eylül 5 sonun habercisi olduðuna gözlerimizle þahit olduk. Haccýn Arafat olduðunu bildiren Peygamberimizin bu payesine sahip olmak için Arefe günü Arafat meydanýnda Öðle vakti ile akþam vakti arasýnda bulunduk Allah a þükür. Ailem için, akrabalarým için, sanal ve mekan- Daha sonra haber ajanslarýndan aldýðýmýz bilgilere göre Kabe ye düþen vincin 7 ün üzerinde Hacýnýn din þehitliðine 8 ün üzerinde hacýnýn da yaralanmasýna yol açmýþ. sal ortamda merhabalaþtýðým dua isteyen dostlarým için, ülkem için, dünya için niyazlarda bulunduk. Hem dünya hem de ahret saadeti diledik. Dualarýn hayýr üzere makbulü için yakardýk. Eylül 5 4 Eylül 5 Arapça yazýlmýþ hazýr dualardan okumasýný bilmeksizin dinin emri gereði hac ziyareti yapan bir Müslüman ýn samimiyetine binaen Kabe de bugüne kadar yapýlmýþ dualara aynen kendisi yapmýþ gibi Allah cc dan kabulü için niyaz etmesi gerektiði, Arafat ta Hacýlýk unvanýný alan yüzbinlerce insan gibi bizde; Bakara Suresi 98.ayetinden öðrendiðimiz Yüce Rabbimizin bizatihi zikrettiði Meþ ar-i Haram da: Muhteþem hacc yürüyüþünü gerçekleþtirmek için Müzdelife ye otobüslerle intikal ettik. Bu mahalde akþam ile yatsý namazýný birlikte kýldýk. Þeytan taþlama mahalline kadar sürecek olan yolda Allah ýmýzdan cc kendisini zikretmemizi ve kendisinden lütuf ve bereket isteme buyruðu- Ýnsan topluluklarýna, inanç ve manevi yönden önderlik yapan kiþilerin Kabe de diðer insanlarýn dikkatini çekecek þekilde kendisine tabi insanlarýn aþýrý derecede hürmet ve tazim etmelerine müsaade eden topluluk önderlerinin; Zenginliðini, makamýný veya benzer dünyevi farklýlýðýný Ýnsanlara karþý üstünlük olarak gören kiþilerden hiç- terennüm ettik. nu gerçekleþtirmek için, Arafat ta yaptýðýmýz dualarý artýrarak lisanýmýzla ve zihnimizden yolculuðumuz boyunca bir farklarýnýn olmadýðý; 5 Eylül 5 Farklý istisnai özelliðe sahip bir kiþinin, bu farklýlýklarýný diðer insanlara hissettirmeden istifade ettirmenin takva olduðu; Bazý Alimlerimizin bidat diye nitelendirdiði ancak hacda yapýlan ibadet amaçlý hareketler bedensel olduðu, birbirinden görerek görsel rivayete dayandýðý için özüne aykýrý olmayan ufak tefek deðiþimlere uðrasa da Peygamberimizden görülmüþ olacaðý kanaati taþýdýðým: 3 Eylül 5 Tevhit dini olan Ýslam a geleneksel anlayýþtan öte Kur an-i çerçevede baktýðýmýzda dört duvardan ibaret Kabe nin insanlarýn tavaf ibadetinin icrasý için bir yer iþareti olduðu, þirke düþmekten Allah a sýðýnýlmasý gerektiði, O ndan lütuf ve bereket isteyerek tamamladýðýmýz muhteþem hac yürüyüþümüzün sonunda kendimize ait þeyta- Meþari Haram da Peygamberimizden intikal eden rivayetler doðrultusun da Yüce Rabbimizi anarak ve 4 Eylül 5 Halkýn yaþamakta olduðu dinde bir çarpýklýk olduðunu düþünen ve hisseden Hz. Muhammed (as), dinin yanlýþ uygulanmasýnýn verdiði ýzdýrab kendisini Mecnun ve Deli ye döndürdüðü, tekrar halka döneceðini bilmeden halktan kopup Hýra Daðýna gittiði; Hýra Daðý ferdi hazýrlanma ve hareketi; Sevr Daðý da toplumsal hazýrlama ve hareketi sembolize ettiði; Boþ bir meydan ve küçük bir daðcýktan ibaret olan Arafat da Ýnsan, taþ parçalarýna deðil kendi iç alemine bakmasý gerektiði; nýmýzdan nefret ettiðimizi, artýk bundan sonra ki yaþamýmýzda onun peþinden gitmeyeceðimizi etrafýmýzý þahit tutmak için sembolik taþlarýmýzý fýrlattýk. Cemerat ta fýrlattýðýmýz taþlar kiþisel olarak kendimize ait kalb denilen içimizde ki Kabemizi Ebrehe Þeytanýnýn askerlerinden korumak için olduðu; Allah ýn hakký olan mekanlarý ve her tür varlýðý Rabbimiz kendi gizli ordularý (Fil Vakýasý benzeri) ile koruyacaðý, bu yüzden çaðýn otoritesi veya insanlarýnýn kendilerine durumdan vazife çýkarmalarýna gerek olmadýðý; Sadece ferdi sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiði; Hacc ziyaretimden zihnime yansýdý.

13 SALI 6 EKÝM 5 Beden Eðitimi Öðretmenleri Gelibolu da. yýlda yarýþtý 3 Trapta en iyiler Ersavaþ ve Özkaya Trap il birinciliðinde 8 atýcýnýn mücadele ettiði büyük erkeklerde Mehmet Ersvaþ 75 atýþta 68 isabetle, genç bayanlarda ise iki sporcunun mücadelesi sonunda 5 atýþta 6 isabet saðlayan Ceren Özkaya birinciliði kazandýlar. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerispor kulübü üyeleri Çanakkale ne Þehitlik Anýtý nda toplu halde görülüyor km koþusunda yarýþan Çorumlu öðretmenler yarýþ sonunda katýlým belgeleri ile birlikte görülüyor Çorum Beden EðitiKoþusu hafta sonunda mi Öðretmenlerispor Çanakkale de yapýldý. Uluslararasý Gelibolu koyarýþmaya Çorum Beden þusunda Çorum u en güeðitimi Öðretmenleri kuzel þekilde temsil etti. Çalübünden dört öðretmennakkale Zaferi nin. de katýldý. yýlý deneniyle düzenlenen Km yarý marauluslararasý Gelibolu ton, km ve 6 km mesafelerinde yapýlan halk koþularýna yaklaþýk üç bin civarýnda sporcu katýldý. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri kulübü km kategorisinde mücadele ettiler. Bu kategoride 498 sporcu mücadele etti. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerinden Metin Çýtak 46.3 lük derecesiyle. olarak en iyi dereceyi yapan isim oldu. Altan Çoban 46.6 lýk derecesiyle 6., Baki Aygün lik derecesiyle 7., Deniz Kýlýç ise lýk derecesiyle 8. oldular. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerispor Baþkaný Baki Aygün, Çanakkale Zaferinin. yýlý nedeniyle düzenlenen böyle anlamlý bir organizasyonu katýlmaktan dolayý son derece gurur duyduklarýný belirterek Þehitlerimizi ziyaret etme ve Uluslararasý bir organizasyona katýlarak hem derneðimizi hemde Çorumumuzu temsil ettik. Gelecek yýl düzenlenecek bu organizasyona daha büyükbir katýlýmla Çanakkale de olacaðýz. Bizlerin bu organizeye katýlmamýzda desteklerini esirgimeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan a tüm üyelerimiz adýna teþekkür ediyorum dedi. Atýcýlýk Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Trap Ýl birinciliði pazar günü Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýldý. Ýl birinciliði büyük erkekler ve genç bayanlar kategorilerinde katýlým oldu. Büyük erkeklerde Mehmet Ersavaþ genç bayanlarda ise Ceren Özkaya birinciliði kazandý. Pazar günü saat. da Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýlan il birinciliðine genç bayanlarda iki büyük erkeklerde ise 8 olmak üzere toplam yirmi sporcu katýldý. Büyük erkeklerde 75 er atýþ sonunda 68 isabet saðlayan Mehmet Ersavaþ birinciliði kazanýrken Yasin Yetim ise 67 isabetle ikinci olurken Fikret Sin 6 isabetle üçüncü Erkan Cep ise 59 puanla dördüncü sýrada yer almayý baþardý. Genç bayanlar kategorisinde ise 5 atýþ sonunda Ceren Özkaya 6 isabetle birinciliði kazanýrken Buket Sin ise isabetle ikinci oldu. Yapýlan atýþlar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupalarý verildi. Gençlerde dereceye girenlerin ödüllerini Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin verdi Büyüklerde dereceye girenlerin ödüllerini Hakem Erdoðan Þahinci verdi Erbaa ve Görele kayýpsýz liderler Osmancýkspor evinde Ladik e 3- maðlup olurken Erbaaspor ve Görelespor ikinci maçlarýnýda kazanarak ilk iki sýrada yer aldýlar. Abdullah Çakmar muradýna erdi Abdullah Çakmar-Berfu Özbay çifti Sungurlu da düzenlenen ilk törende dans ederken A Milli Güreþ Takýmý ve ASKÝ Spor Kulübü Antrenörü Sungurlulu hemþehrimiz Abdullah Çakmar, Berfu Özbay ile hayatýný birleþtirdi. 6 Aðustos Pazar günü Ankara'da Etlik kavþaðý yanýndaki Küçükev restoranda düzenlenen törenle niþanlanan Berfu-Abdullah çifti Sungurlu'da yapýlan düðünle evlendi. Berfu-Abdullah çiftinin düðün töreni Sungurlu'daki Fatih Mahallesi Ankara-Samsun yolu üzeri Aydýnlar Sitesindeki Çakmar ailesinin evinde Cuma günü baþladý. Bugün Özgür Nolu Düðün nda yapýlan balo ile sona erdi. Düðüne siyasi parti temsilcileri, milletvekili adaylarý ile Abdullah Çakmar ýn antrenörlüðünü yaptýðý geçtiðimiz günlerde dünya þampiyonu olan Taha Akgül ve çok sayýda davetli katýldý. Ayrýca Ekim Cumartesi günü saat 9.'da Ankara Sheraton Otelde Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç baþta olmak üzere çok sayýda davetlinin katýlýmý ile nikah töreni düzenlenecek. Çorum HAKÝMÝYET genç çifti tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler. Bölgesel Amatör Lig de ikinci hafta maçlarý tamamlandý. Temsilcimiz Osmancýkspor ikinci haftada evinde oynadýðý ilk maçta Ladik Belediyespor a ilk dakikalarda yediði gollerle 3 yenilerek haftayý puansýz kapattý. Sezona Karabük deplasmanýnda Yenices- Ýlk tebrik babadan Furkan babasý Ýbrahim in maç sonunda tebriðini kabul etti Çorum Belediyesor un baþarýlý ismi Furkan Çalýþýr ý ilk kutlayan babasý oldu. BAL dan buyana Çorum Belediyespor kadrosunda yer alan tek isim olan Furkan Çalýþýr bu sezon baþýnda da ilk onbirde forma þansý bulamýyordu. Ýlerleyen haftalarda yakaladýðý þansý iyi deðerlendiren Furkan son haftalarda takýmýnýn deðiþmez ismi oldu. Çine Madranspor maçýnda da ilk onbirde forma giyen ve baþarýlý performansý ile galibiyette pay sahibi olan Furkan Çalýþýr maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan arkadaþlarý ile birlikte taraftarlarýnýn önünde galibiyet sevincini yaþadý. Furkan daha sonra soyunma odasýna gitmeden maçý izleyen babasý Ýbrahim Çalýþýr ýn tebriðini kabul etti. Ýbrahim Çalýþýr da oðlunu baþarýlý futbolu ve galibiyetten dolayý kutladý. por önünde aldýðý 3- lik galibiyetle moralli baþlayan Osmancýkspor pazar günü evinde oynadýðý ilk maçta Ladik Belediyespor önünde erken yediði gollerle - maðlup duruma düþtü. Ýki sakatlýk nedeniyle ilk dakikalarda iki deðiþiklik yapmak zorunda kalan Osmancýkspor ikinci yarýda maça ortak olma mücadelesinda baþarýlý oldu. Beraberlik fýrsatlarýný deðerlendiremeyince sahadan maðlup ayrýldý. Ýlk haftayý galibiyetle kapatan Erbaaspor ve Görelespor ikinci hafta maçlarýnýda üç puanla kapatarak grupta ilk iki sýradaki yerlerini aldýlar. Ýkinci hafta maçlarýndan beraberlikle ayrýlan Amasyaspor, Havza Belediyespor ve Fatsa Belediyespor ise dörder puanla sýralandýlar. Grupta deplasmanda kazanan tek takým Ladik Belediyespor oldu. Haftanýn en farklý kazanan takýmý ise Soðuksu Yenicespor u 3- yenen Erbaaspor liderliðini devam ettirdi. Görelespor ise Güzel Orduspor önünde aldýðý - lýk galibiyetle ikinci haftayýda üç puanla kapattý. Kastamonu Ýl Özel Ýdarespor ise sahasýnda Sinopspor önünde - lýk galibiyetle ayrýlarak sezonun ilk üç puanýný aldý. Fatsa Belediyespor ile 96 Bulancakspor golsüz, Havza Belediyespor ile Yeni Amasyaspor ise haftayý - lik beraberlikle birer puanla kapattýlar. Ligde üçüncü hafta maçlarý Ekim pazar günü oynanacak. Üçüncü haftada temsilcimiz Osmancýkspor üçüncü haftayý bay geçecek. Erbaa hazýrlýðý bugün baþlýyor Hafta sonunu bay geçecek olan Osmancýkspor 8 Ekim de oynayacaðý Erbaaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Teknik Direktör Lütfullah Demir, Ladik Belediyespor maçýnýn ardýndan futbolculara bir gün izin verdi. Kýrmýzý Beyazlý takým bugün akþam yapacaðý çalýþma ile hazýrlýklarýna baþlayacak. Hafta sonunu bay geçecek olan Osmancýkspor iki hafta sonra grupta lider durumdaki Erbaaspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. BAL 4. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Osmancýkspor - Ladik Belediyespor : -3 Erbaaspor - Soðuksu Yenicespor Fatsa Belediye - 96 Bulancakspor Görelespor - Güzel Orduspor Havza Belediyespor - Yeni Amasyaspor Kastamonu Ýl Özel Ýdare-Sinopspor : 3- : - : - : - : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Erbaaspor Görelespor 3 Amasyaspor 4 Havza Belediye 5 Fatsa Belediye 6 Ladik Belediye 7 Osmancýkspor 8 Kastamonu Ýl Bulancak Termespor Güzel Orduspor Sinopspor 3 Soðuksu Yenice Önümüzdeki hafta programý Ekim Pazar Ladik Belediyespor - Erbaaspor. Yeni Amasyaspor - Termespor. Sinopspor - Havza Belediyespor. Güzel Orduspor - Kastamonu Ýl Özel Ýdare. 96 Bulancakspor - Görelespor. Soðuksu Yenicespor- Fatsa Belediyespor

14 4 SALI 6 EKÝM 5 Altan, Karadeniz Bölge Baro Baþkanlarý Toplantýsý na T katýldý Bölge Barosu, 3-4 Barolar Birliði(TBB) Ekim 5 tarihlerinde düzenlediði 4.Geniþletilmiþ Karadeniz Bölge Baro Baþkanlarý Toplantýsý nýn sonuç bildirgesini yayýnladý. Baþkan Yardýmcýsý Av. Berra Besler baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya, TBB Baþkan Danýþmaný Av. Zafer Köken, TBB Yöneyim Karadeniz Bölge Kurulu üyesi Av. Ýzzet Barolarý Dönem Baþkaný ve Gümüþhane-Bayburt Bölge Barosu Baþkaný Av. Ýsmail Taþtan, Gümüþhane de Karadeniz Bölge Baro Baþkanlarý nýn katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda Terör, Varan ve Karadeniz Bölge Baro Baþkanlarý nýn katýldýðýný ifade ederek sonuç bildirgesini açýkladý. toplantýnýn sonuç bildirgesinden önce çýkan konular þu þekilde sýralandý: Mesleki Sorunlar, Karadeniz Baro Ýfade Hürriyeti ve Basýn Özgürlüðü konularýnýn görüþüldüðünü söyledi. Taþtan, Türkiye Baþkanlarý olarak ülkemizde yaþanan kaotik ortam ile artan terör olaylarý, terörün Bölgemize kadar geniþlemesi nedeniyle endiþe ve üzüntü içerisindeyiz. Bir insanlýk suçu olan terörü lanetler, yaþamlarýnýn baharýndayken aramýzdan ayrýlan þehitlerimize Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve Türk Milletine baþsaðlýðý dileriz. Terör, hangi gerekçe ile olursa olsun hiçbir þekilde hoþ görülemez ve gösterilemez. Bu bakýmdan terörle etkin ve kararlý bir þekilde mücadele etmek devletin tartýþýlmaz en temel görevlerindendir. Bu mücadelede, insan haklarý ve hukuk kurallarý içerisinde kalýnmalý, teröre bulaþan kiþi ve kurumlarla, masum halk ayrýmý iyi yapýlmalýdýr. Terörle mücadele konusunda ihmali bulunan ya da yetkilerini amacý dýþýnda kullanan kamu görevlilerinden de hukuk devleti çerçevesinde gerektiðinde hesap sorulabilmelidir. Unutulmamalýdýr ki, Anayasaya ve taraf olduðumuz Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ne göre de vatandaþýn can ve mal güvenliðini korumak, devletin Anayasadan ve uluslar arasý hukuktan kaynaklanan en temel görevleri arasýndadýr. Diðer yandan farklý bölgelerde yaþamlarýný sürdüren, yüzyýllardýr birlikte yaþama kültürünü kabul etmiþ, savaþta ve barýþta birlikteliðini bozmamýþ, akrabalýk iliþkisi kurmuþ, yani kýsaca etle týrnak olmuþ insanlarýmýzýn bu iradesini kimsenin bozma gücü ve olanaðý yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmeksizin birlik ve beraberlik içinde farklýlýklarý ile birlikte barýþ içerisinde yaþamaya devam edecektir. Türkiye Halký artýk kýþkýrtmalara gelmeyecek kadar, demokrasi kültürünü benimsemiþ bir arada yaþamýn deðerini bilen bir halktýr. Bu birlikte yaþama iradesini deðiþtirmeye yönelik tüm çabalar boþa çýkacaðý gibi, terörü siyasi kazanç aracý görenlerin hesaplarýnýn tutmayacaðý da görülecek, her halükarda halkýmýzýn saðduyusu kazanacaktýr. Bu nedenle Kasým 5 tarihinde yapýlacak genel seçimin, seçim güvenliði saðlanmak suretiyle, tüm olumsuzluklara raðmen halkýn saðduyusu ve olgunluðu ile demokrasi tarihimize yakýþýr bir þekilde gerçekleþtirileceðine inanýyoruz. Seçim sonuçlarýnýn saðlýklý alýnabilmesi için Barolar üzerlerine düþeni kararlý bir þekilde yapacaklardýr." 9 BARO BAÞ- KANI ÝMZALADI Bildiriye imza atan 9 Baro baþkanýnýn isimleri ise þöyle: "Amasya Barosu Baþkaný Av.Ahmet Melik Derindere, Bolu Barosu Baþkaný Av.Ferit Atalay, Erzincan Barosu Baþkaný Av.Cemalettin Özer, Gümüþhane - Bayburt Bölge Barosu Baþkaný Av.Ýsmail Taþtan, Ordu Barosu Baþkaný Av.Ýlhan Kurt, Sinop Barosu Baþkaný Av.Hicran Kandemir, Zongul- T.C. Örnek No: 5* ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 5/373 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %5'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %5'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. //5.Ýhale Tarihi : 4//5 günü, saat 4:3-4:4 arasý..ýhale Tarihi : 9//5 günü, saat 4:3-4:4 arasý. Ýhale Yeri : Çepni Mah. Ýskilip 5. Sk. No:63/A - Kaynar Yediemin Otopark No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 6., %8 Adet Komatsu Terasa marka FB5EX- model 8563 seri numaralý 6 yapým yýlý.5kg kapasiteli forklift (ÝÝK m.4/,4/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 84) dak Barosu Baþkaný Av.Ýbrahim Kerem Ertem, Artvin Barosu Baþkaný Av.Ali Uður Çaðal, Çorum Barosu Baþkaný Av.Altan Akpýnar, Erzurum Barosu Baþkaný 6 EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 6 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 UD 8 plakalý, Newhollant marka T48 tipinde mavi renk model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 85 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 3.5, Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 86 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3437 ada no, parsel no, Ulukavak Mahallesi 5 Av.Talat Göðebakan, Karabük Barosu Baþkaný Av.Rýdvan Erdoðan, Rize Barosu Baþkaný Av.Yunus Çoruh, Tokat Barosu Baþkaný Av.Faruk Bostancý, Bartýn Barosu Baþkaný Av.Ferhat Parlatýr, Düzce Barosu Baþkaný Av.Ali Dilber, Giresun Barosu Baþkaný Av.Gültekin Uzunalioðlu, Kastamonu Barosu Baþkaný Av.Mehmet Çiftçi, Samsun Barosu Baþkaný Av.Kerami Gürbüz, Trabzon Barosu Baþkaný Av.Orhan Öngöz."(ÝHA) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 45 m * 6 oda, mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 5 bin TL (Ç.HAK:45) Mür. Ahmet Süngü Tel: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 4. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 57. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.7., Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 63 ada no, 39 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 6 Parsel sayýlý.48,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.697,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat:.-. 3 EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 3 parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 35. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 37 ada, 39 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 3 ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 43, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.49, Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 435 ada no, 6 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: 4. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 579 Ada No, 49 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 85. Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Saat:.-.5 YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 9 AG plakalý aracýmýn plakasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa KANAN Necati oðlu /3/974 Çorum Uðurludað Saz Köyü Doðumlu (Ç.HAK:77)

15 AHLATCI OTOMOTÝV bünyesinde bulunan "VOLKSWAGEN - SKODA - SEAT" markalarý altýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip takým arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:79) Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ m (Ç.HAK:49) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. /3 Tel: (Ç.HAK:54) Buhara Cad. üzerinde Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Mür. Tel: (Ç.HAK:77). EL ARAÇ SATIÞ DANIÞMANI Genel Nitelikler * Tercihen MYO veya Üniversite mezunu, * Otomotiv sektöründe benzer pozisyonda en az yýl görev yapmýþ, * Araç alým satým süreçlerinde deneyimli, * Oto ekspertiz tecrübesi olan, * Güçlü pazarlýk ve iletiþim becerilerine sahip, * MS Office programlarýna hakim, * B sýnýfý ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, * Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma prensibini benimsemiþ, * Seyahat engeli olmayan, yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. YEDEK PARÇA ELEMANI Genel Nitelikler * Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Otomotiv bölümü mezunu, * Otomotiv sektöründe yedek parça konusunda deneyimli, * MS Office uygulamalarýna hakim, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ MEKANÝK ve ELEKTRÝK TEKNÝSYENÝ Genel Nitelikler * Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Otomotiv bölümü mezunu, * Alanýnda en az 5 yýllýk mesleki tecrübeye sahip, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * B sýnýfý sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. KAPORTA ve BOYA TEKNÝSYENÝ Genel Nitelikler * Ýlköðretim, Lise ve dengi okullardan mezun, * Alanýnda en az 5 yýllýk mesleki tecrübeye sahip, * Takým çalýþmasýna yatkýn, * B sýnýfý sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ. Müracaatlarýn (bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. BAY ELEMAN ARANIYOR Toptan sektöründe çalýþtýrýlmak üzere BAY eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:73) Akkent TOKÝ de Acil 3+ Satýlýk Daire Full yapýlý doðu-batý-güney cephe m daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:73) gerekmektedir. Mür. Tel: Not: Araçla takas olur. Mür. Tel: Ankara Yolu 7. Km No:3 Çorum Tel: Faks: (364) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:48) (Ç.HAK:33) Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: 5 5 ÝNGÝLÝZCE Öðretmeni alýnacaktýr Eðitim kurumunda çalýþtýrýlmak üzere tam zamanlý ÝNGÝLÝZCE (Ç.HAK:697) (Ç.HAK:76) (Ç.HAK:693) Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat : ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay servis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pýrýntý Temizlik Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 3 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat 7: ile 9: arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: 6 (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: (Ç.HAK:387) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *.5 metrelik 5x,,5 *,5 pleymut,8 metrelik x *,5 metrelik ve,8 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM (Ç.HAK:35) SALI 6 EKÝM 5 5 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN WORD EXCEL PROGRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN SEKRETER ALINACAKTIR. FÝRMAMIZDA ÝMALAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. BENKA ARICILIK ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:73) TELEFONLA YAPILAN BAÞVURULAR DÝKKATE ALINMAYACAKTIR.) (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:7) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 Merkez - ÇORUM Eleman Aranýyor Akaryakýt istasyonunda görevlendirilmek üzere bay pompa elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Karataþ A.Þ. Ankara Yolu 3. Km. Tel: ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 6.km Çorum Kepçe Operatörü Elemaný Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Boyraz Yem fabrikamýzda Kepçe Operatörü olarak görevlendirilmek üzere, daha önce benzer veya ayný iþlerde çalýþmýþ, CAT marka kepçeyi kullanabilen, operatör belgesine sahip vasýflý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen fabrikamýz insan kaynaklarý bölümüne yapýlmasý gerekmektedir. Paketleme, Yýkým, Yükleme Elemaný Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Boyraz Yem fabrikamýzda üretim departmanýnda ve yem sevkiyatýnda yükleme bölümünde görevlendirilmek üzere, Üretimde çuval dikiþ bölümünde, sevkiyatta ise yükleme ve yýkým bölümlerinde görevlendirilmek üzere daha önce benzer veya ayný iþlerde çalýþmýþ, yem fabrikasý deneyimi olan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen fabrikamýz insan kaynaklarý bölümüne yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Boyraz Group Boyraz Yem Gýda San.Ve Tic.Ltd.Þti. (Ç.HAK:78) Organize sanayi Bölgesi Cad. No:7 Çorum Tel:

16 Rakipten çok istedik ve kazandýk Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, Çine Madranspor maçýný çok istediklerini ve kazandýklarýný belirterek Böyle oynadýðýmýz sürece kazanmamamýz için hiç bir neden yok, yeterki rakipten daha çok isteyelim dedi. Grupta tüm takýmlarýn birbirine çelme takacak güçte olduðunu ve Çine Madranspor un genç ve koþan bir takým olduðunu belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Çatalca maçýna aldýðýmýz maðlubiyetin ardýndan sahamýzdaki maçý kazanmaktan baþka bir þansýmýz yoktu. Bu bilinç içinde hafta boyunca hem fiziksel olarak hemde taktiksel olarak çok iyi hazýrlýk dönemi geçirdik. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren kazanmak için mücadelemizi verdik. Ýlk yarýda bulduðumuz iki golle rahatladýk. Ýkinci yarýda final paslarýnda daha dikkatli olsaydýk fark çok daha büyük olurdu. Sonuçta istediðimiz kadar olmasada iyi futbol oynayýp üç puan kazandýk. Bu galibiyete çok ihtiyacýmýz vardý. Önümüzde oldukça zorlu bir maç fikstürü bulunuyor. Bu maçlar öncesinde moral motivasyon açýsýndan güzel bir galibiyet oldu. Bu maçý unuttuk yarýn Batman deplasmanýnda çok zorlu bir karþýlaþma oynayacaðýz. Önümüzde dört maçlýk bir periyot var ve bi- Hakan siftah yaptý Çorum Belediyespor un yarýn Batman Petrolspor deplasmanýnda oynayacaðý maçý Erzurum dan Cihat Çelikdað yönetecek. Cihat Çelikdað ile Çorum olarak hiç galip gelememiþiz. Üç profesyonel bir geliþim ligi maçý yöneten Çelikdað ile tek beraberlik alan kýrmýzý siyahlý forma hiç sevinememiþ. Cihat Çelikdað 4 Ekim tarihinde Çorumspor un Van Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda - yenildiði maçta ilk kez görev yapýþ. Ardýndan Çorumspor un Mart 3 tarihinde sahasýnda Beþikdüzüspor a 3- yenildiði maçta görev yapan Cihat Çelikdað son Teknik Direktör Fahrettin Sayhan takým olarak çok istediklerini ve haklý bir galibiyet aldýklarýný belirterek bu üç puaný Çatalca maçýnda üzdükleri baþkan, yönetim ve tüm camiaya hediye etti. Sayhan, önlerinde çok zorlu bir maç trafiði olduðunu belirterek bu maçlardan en az kayýpla geçerek zirve yarýþýna ortak olmak istediklerini söyledi. Hakan Yaðmurkaya dizindeki sakatlýk yüzünden Batman a götürülmedi. Çorum Belediyespor un bu sezon baþýnda Kahramanmaraþ Belediyespor dan transfer ettiði Hakan Yaðmurkaya gol orucunu bozdu. Geçen sezon Kahramanmaraþ Belediyespor formasýyla on gole imza atan Hakan Yaðmurkaya, Çorum Belediyespor ile ilk golünü yedinci haftada Çine Madranspor maçýnda attý. Taraftarlar Hakan ýn bundan sonraki maçlarda da gol serisini sürdürmesini bekliyor. Batman da yok Bergama da zor Öte yandan Çine Madranspor maçýnda bu sezonki ilk golünü atan Hakan Yaðmurkaya yarýn oynanacak Batman Petrolspor maçýnda forma giyemeyecek. Diz baðlarýnda zorlanma ve ödem tesbit edilen Hakan Yaðmurkaya Batman maçý kadrosuna alýnmadý. Masör Ali Köseer, Hakan ýn yarýn forma giyemeyeceðini dönüþte tekrar kontrol yapacaklarýný ve pazar günki Bergama maçýnda forma giyip giyemeyeceðini karar vereceklerini söyledi. Hakan ýn pazar günüde forma giymesinin zor olduðu öðrenildi. Cihat Çelikdað ile yüzümüz hiç gülmedi! olarak Þubat 5 de geçen sezon Çorum Belediyespor un sahasýnda oynadýðý ve - berabere kaldýðý Kýrýkhanspor maçýnda düdük çaldý. Çelikdað, Çorum Belediyespor un geçen sezon geliþim liginde oynadýðý ve - maðlup olduðu Erzurum BÞehir maçýnýnda hakemi olarak görev yaptý. Dört maçta Cihat Çelikdað ile sadece bir puan alabildik. Yarýnki maçta Cihat Çelikdað ýn yardýmcýlarýda üç farklý ilden. Yardýmcý hakemlerden Suat Fidan Iðdýr, Aydýn Þengül ise Erzincan dan. Maçýn dördüncü hakemi ise Bayburt tan Murat Türkoðlu. Cihat Çelikdað son olarak geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor un Kýrýkhanspor ile sahasýnda - berabere kaldýðý maçta görev yapmýþ ve büyük tepki almýþtý. Maç sonunda ise tepkiler üzerine Baþkan Zeki Gül saha içine girerek Çelikdað ve yardýmcýlarýnýn soyunma odasýna gitmesi için görüþme yapmýþtý. zimbu dönemi en az kayýpla geçmemiz gerekiyor. Zirve yarýþýnda bizde varýz demek için bu maçlarda alacaðýmýz puanlar çok önemli. Ben Çine Madranspor maçýndaki kazanma istekleri ve mücadelelerinden dolayý tüm futbolcularýmý kutluyorum dedi. Çorum Belediyespor ligde evindeki üst üste üçüncü maçýndan üç puanla ayrýldý. Kýrmýzý siyahlý takým Çine Madranspor maçýnýn ardýndan galibiyet sevincini önce saha içinde ardýndan da soyunma odasýnda doyasýya yaþadý. Kýrmýzý Siyahlý futbolcular maçýn bitiminin ardýndan tribündeki taraftarlarý ile birlikte önce saha içinde galibiyet sevincini yaþadýlar. Ardýndan da soyunma odasýnda galibiyet sevincini selfi çekinerek kutladýlar. Sayhan, Çatalca maçýnda aldýklarý maðlubiyet nedeniyle baþta baþkan ve yönetim kurulu üyeleriyle tüm Çorum halkýný üzdüklerini, Çine Madran galibiyetini onlara ve maç boyunca kendilerine destek veren taraftarlara armaðan ettiklerini sözlerine ekledi. Galibiyet selfisi ASKF den transfer yapacak amatör kulüplere uyarý. Transfer döneminin Ekim de sona ereceði belirtilerek kulüp vize ve referanslarýný yaptýrmayan kuluplerin bu iþlemlerini hafta içinde yaptýrmasý gerekiyor. Amatör kümede mücadele edecek olan kulüplerden transfer yapmayacak olanlarýn kulüp vize ve referansýný yaptýrmasý halinde sorun olmayacaðýný ancak transfer yapacak kulüplerin iþlemleri hafta içinde tamamlamasý gerektiði belirtildi. Transfer döneminin Ekim de biteceði uzatmanýn þu anda gündemde olmadýðý belirtilerek amatör kulüplerin maðdur olmamasý için vize ve referans iþlemlerini hafta içinde tamamlamasý istendi. Hedefi belirleyecek dört maç Amatör kulüplere VÝZE uyarýsý GÖZLEM Batman kadrosu açýklandý Çorum Belediyespor da yarýn Batman Petrolspor ile karþýlaþacak olan maç kadrosu açýklandý. Cumartesi günü oynadýðý maçýn ardýndan pazar günü bir yenileme çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým dün sabah saat.3 da Batman maçýnýn son hazýrlýðýný yaptý. Bu çalýþmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda Çine Madranspor maçýndan farklý olarak sakat Hakan Yaðmurkaya nýn yerine Turgay dahil edildi. Batman Petrolspor maçýnýn kadrosunda Utku, Fatih, Ýmam, Akýn, Uður, Hakan Doðru, Halil Öztürk Utku ligde ilk formayý giydi Çorum Belediyespor da kaleci Utku Çine Madranspor maçýnda ilk kez ligde forma giydi. Sezon baþýndan buyana ligde kaleyi koruyan Fatih Çine Madran maçýnda yedek soyunurken Türkiye Kupasý nda Gölbaþýspor maçýnda kaleyi koruyan Utku ilk onbirde sahaya çýktý. Utku, doksan dakika boyunca fazla bir iþ düþmesede kalesinde gol görmeden maçý tamamlayarak iyi bir maç çýkardý. Eray, Serkan, Eþref Korkmazoðlu, Furkan, Eþref Koçak, Emre, Oðuzhan, Turgay, Zafer, Emrah, Kudret ve Berat Ali. Dün gece lojmanda saat.3 da kampa giren kafile sabah saat 4. de Ankara ya hareket edecek. Saat 8.3 uçaðý ile Diyarbakýr a uçacak olan Çorum Belediyespor kafilesi aradan da karayoluyla Batman a geçerek. Kýrmýzý Siyahlý kafile Batman Bozooðullarý Hotel de kampa girerek maç saatini bekleyecek. Çorum Belediyespor maçýn ardýndan da ayný yolla Çorum a dönecek. SALI 6 EKÝM 5 Utku ilk kez forma giydi Kazanmak güzel tabikide. Ancak sezon baþýnda konulan hedefler harcanan paralarýn karþýlýðýnda ligde bulunduðumuz yer insaný üzüyor. Üç sezondur þampiyonluk parolasýyla kurulan Çorum Belediyespor ilk yýl play-off direðinden döndü ikinci sezonda ise finalden döndü. Sonuçta hedefe ulaþamadýn geçirilen iki yýl. Bu sezonda ayný hedef doðrultusunda kurulan bir kadro ve bu kadronun emanet edildiði yeni bir teknik heyet. Ligde yedinci hafta sonunda zirveden dokuz puan uzakta bir takým. Kapanmayacak bir fark deðil çünki henüz ligin baþýndayýz. Ancak görünen köyde gerçekten kýlavuz istenmiyor. Ýç sahada son üç maçýný kazanarak istikrar yakalayan Belediyespor, dördüncü galibiyetini Çine Madran önünde aldý. Maçýn belli bölümlerde futbol adýna güzel iþler ortaya çýkmadý deðil. Özellikle iki farklý galip durumda iken. Sonuçta kazanýlan bir maç ve puan hanesini yazýlan üç puan. Bunlar güzel taraflar. Ýç sahada kazanýlan maçlar güzel ancak hedefe ulaþmak için sadece evinde aslan olmak yetmez. Mutlaka dýþarda kazanmak gerekiyor. Bu istatistiði ile Çorum Belediyespor ancak üst sýralarý zorlayan bir takým olur. Geçen yýl finalde kaybeden bir takým içinde bu iyi bir sonuç olmasa gerek. Çine Madranspor yedi haftalýk performansý ile Çorum Belediyespor karþýsýnda fazla direnç gösterdi dersek yalan olur. Belediyespor savunmasýna fazla iþ düþüremediler. Kýrmýzý Siyahlý takým ise orta saha ve forvette özellikle ikinci yarýda biraz dikkatli olsa maç çok daha farklý olurdu. Sonuçta kazanýlan üç puan güzel ancak kesinlikle yeterli deðil. Kýrmýzý Siyahlý takým için asýl lig önümüzdeki dört haftada oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýlk yedi haftada inanýlmaz puanlar kaybederek kredisini tüketen Çorum Belediyespor un kaybetme lüksü yok. Yarýn Batman deplasmaný, ardýndan pazar günü Bergama ile sahasýnda ardýndan Van deplasmaný ve baydan önceki maçta Kastamonuspor ile sahasýnda. Dört maçta toplanacak puanlar Belediyespor un ligdeki hedefini belirleyecektir. Kadro yapýsý olarak eksikleri olmasýna karþýn kalitenin zirveyi zorlayacaðýna inanýyorum. Ancak hala takým olamayan ve kiþisel kaprisli isimlerin çokluðundan dolayý istenileni veremeyen bir kadro yapýsý var. Fahrettin hocam bu kadro yapýsýný en adil þekilde kullanma çabasýnda. Çalýþma temposu isteði ve iyi niyeti gerçekten mükemmel. Kadro istikrarý konusundaen iyiyi bulmak için çalýþýyor. Bana göre tek sýkýntýsý maç içinde yaptýðý hamlelerde hatalar yapmasý. Bu noktada istiþare yapmasý doðru olacaktýr diye düþünüyorum. Futbolcu kardeþler artýk top sizde. Geçen yedi haftada krediyi bitirdiniz yeniden kredi kazanmak için dört haftayý en az kayýpla geçmeniz gerekiyor. Bugüne kadar atmosferi yüksek maçlarý fazla oynamadýnýz. Artýk önünüzde çok daha zor maçlar sizi bekliyor. Tecrübe olarak bu zorluklarý kaldýracak güçte olduðunuza inanýyorum. Yeterki sizler BEN i býrakýp BÝZ olmayý kabul etmeniz gerekiyor. Sonuçta bizlerin kaybedeceði bir sezon olur. Sizler bu iþten ekmeðinizi kazanan insanlarsýnýz. Baþkan Gül ün hafta içi sizlere yaptýðý konuþmada söylediði gibi vadedilenlerin üç katý demenin ne anlama geldiðinizi en iyi siz biliyoruzsunuz. Yani asýl kazanacak olar sizlersiniz. Siz para kazanýn sevinin bizde bir üst lige yükselelim sevinelim. Aramýzdaki fark sadece bu. Dört hafta sonunda takým olarak yarýþtan koptuðumuz takdirde en fazla kaybedecek olan sizlersiniz. Bu bilinç içinde önce kendi aranýzdaki sorunlarý çözün sonra bir araya gelin ve hep birlikte elele vererek önce kendiniz sonrada formasýný giydiðiniz bu þehir için oynayýn ve mücadele edin. Her maçtan sonra þampiyon olmuþ gibi sevinmek gerçekten komik oluyor. Taraftarlar ayrýlmýþlar iki gruba biri çaðýrýyor ardýndan diðeri. Futbolcularda gitmek zorunda kalýyor. Bergama veya Kastamonu maçýný yenelim hep beraber sevinelim tamam. Ancak Sandýklý veya Çine Madran maçýný kazandýk diye sevinmek gelmeyen futbolculara tepki göstermeyi anlamakta zorlanýyorum. Sevinelim ancak abartmayalým beyler...

bir ilk daha Eðitim Araþtýrma Hastanesinde Gül'den itfaiyeye 301.yýl kutlamasý Yeni Belediye hizmet binasýnýn yeri belirlendi

bir ilk daha Eðitim Araþtýrma Hastanesinde Gül'den itfaiyeye 301.yýl kutlamasý Yeni Belediye hizmet binasýnýn yeri belirlendi Kemal Kýlýçdaroðlu'nun mitingi bugün SAYFA 5 TE 06 EKÝM 2015 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Eðitim Araþtýrma Hastanesinde Çýraklýk Eðitim'e kayýt 9 Ekim'e kadar uzatýldý Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı