Fark Fark Edin. Feel the Difference. Kalite Bilinci. Sense of Quality

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fark Fark Edin. Feel the Difference. Kalite Bilinci. Sense of Quality"

Transkript

1

2 Pastörizasyon Sistemleri / Pasteurization Systems Paslanmaz Vana ve Fittingsler / Stainless Steel Valve and Fittings Fark Fark Edin Plakal ve Borulu Eflanjörler / Plate and Tubuler Heat Exchanger CIP Sistemleri / CIP Systems Süt Al m Sistemleri / Milk measuring systems Platek Makine, kurucular n n g da sektöründe ki uzun y llara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesi fl alt nda 2007 y l nda stanbul da kurulmufltur. Müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak h zl, güvenilir ve yüksek kalite bilinci ile cevap veren Platek Makine, k sa süre içinde geliflerek Mart 2008 y l nda Alman Schmidt Plakal Eflanjörlerin Türkiye Yetkili G da Bayili i ni, 2010 y l sonunda da SCHMIDT TÜRK YE GENEL D STR BÜTÖRLÜ Ü nü alm flt r. Üretimin yapt plakal eflanjör ve pastörizasyon sistemlerinin yan nda, Kieselmann marka paslanmaz vana ve fittings malzemelerin sat fl, Homojenizatör sat fl ve servisi hizmeti, Her marka plakal eflanjör için yedek parça ve servis hizmeti Cip sistemleri, otomasyon sistemleri, Paslanmaz hijyenik pompalar ve ekipmanlar ile Bak m ve revizyon hizmetlerini yaparak müflterilerine hizmet vermektedir. Teknolojik geliflimleri, bünyesindeki mühendisleri ve kalifiyeli teknik personelleri ile bütünlefltiren Platek Makine, üretimini yapt sistemler ve temin etti i ürünler ile siz müflterilerine fark fark etmeye davet ediyor. Bizimle fark keflfetmeye ne dersiniz Feel the Difference As a result of knowledge and experience of many years, Platek was established in Istanbul at Platek increased its customer amount with its fast, reliable, high quality standards as its market share. At March 2008 Platek had became German Schmidt Plate Heat Exchangers authorized food industry seller, and Platek honor to announce that since end of 2010 Platek is Schmidt Turkey General Distributor now. In addition to the plate heat exchangers and pasteurization systems Platek serves its customers at areas of, Kieselmann brand stainless steel valves and fittings sale, Homogenizer sale and service, All brands of heat exchangers spare part sales and services With following all new technologies, qualified engineers and technical staff, Platek invites all the customers to notice the difference at Platek systems and products. Are you ready to discover the difference Kalite Bilinci CIP and automation systems, Stainless hygienic pump and equipments, All kinds of system revisions and services. Bayili ini ve distribütörlü ünü ald markalar n Alman menfleili olmas, Platek Makine firmas n n kalite ilkesini benimseyen bir ruh bilincinde oldu unu aç kça ortaya koymaktad r. Kuruldu umuz tarihten bu yana çözüm ortakl n ve distribütörlü ünü yapt m z firmalar n ürünleri ile ihtiyaç duydu unuz her an yan nday z SCHMIDT Plakal Eflanjör Türkiye Genel Distribütörlü ü HST Yüksek Bas nçl Homojenizatör Türkiye Genel Distribütörlü ü, KIESELMANN Paslanmaz Vana ve Fittings Çözüm Ortakl, MUNSCH Plastik Pompalar Türkiye Genel Distribütörlü ü, INOTEC Kar flt r c lar Türkiye Genel Distribütörlü ü Sense of Quality Platek s quality concept is clearly seen from all German Trade Brands that are represented by Platek. Since our first days, we are ready to help you with all products that we represented in Turkey SCHMIDT Plate Heat Exchanger Turkey Distributor HST High Pressure Homogenizers Turkey Distributor, KIESELMANN Stainless Steel Valves and Fitting Equipments Partner Company, MUNSCH Plastic Pumps Turkey Distributor, INOTEC Mixers Turkey Distributor

3 Kontrol Paneli Panel gövdesi AISI 304 Kalite (Tafll ) yüzey ifllemli paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Pastörizasyon sisteminin ilk çal flt rma ve tüm çal flma süresince gerekli olan tüm ayar ve kontrollerin yap ld cihaz ve ekipmanlar bu panel üzerine konuflland r lm flt r. Sistemin istenilen pastörizasyon s cakl na sabitlenmesi ve çal flma süresince pastörize olmayan ürünün yeniden ifllenmesi, kontrol paneli üzerinde bulunan PLC ve PID Kontrol cihaz taraf ndan gerçeklefltirilir. Pastörizasyon Sistemleri Pasteurization Systems Control Panel Control panel s body is build AISI 304 quality stoned stainless steel. All the equipment, those necessary for first start up and during whole working process, are placed on this panel. PLC and PID control device inside the control panel, provides required pasteurization temperature and return to unpasteurized milk back to the balance tank. Plakal Pastörizatör Eflanjörü Plakal Pastörizatör So uk ve s cak ak flkanlar n, plakalar üzerinde yönlendirici contalar vas tas yla birbirlerine kar flmadan s transferini sa lar. Ürünün girifl ve ç k fl s cakl klar, çal flma bas nçlar, eflanjör içerisinde kabul edilebilecek bas nç kay plar, s kapasitesi, ak flkan cinsleri ve miktarlar na göre özel olarak dizayn edilmifltir. Plate Pasteurizer Exchanger In the plate Pasteurizator, cold and hot medium with helps of gaskets, without mixing each other, transfer their heats. Pasteurization system designed according to product inlet and outlet temperatures, pressures, medium types and heat capacity Paslanmaz Vana ve Fittings Sistemde kullan lan vana ve fittings malzemeler Alman Kieselmann ürünüdür. Bu ekipmanlar DIN normlar nda olup ak flkan n cinsine göre AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemelerden üretilmifllerdir. Stainless Steel Valve and Fittings All the valves and fittings equipments were made of German Kieselmann. These equipments are suitable for DIN norms and according to the product their material is AISI304 or AISI316 quality stainless steel and they. Balans Tank Balans Tank AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmifltir. Ürünün ilk olarak sisteme al nmas n ve seviye kontrol sensörü taraf ndan dengeli bir flekilde pastörizatöre verilmesini sa layan ekipmand r. Pastörizasyon ifllemi öncesi ve sonras y kama ve C.I.P uygulamalar nda sirkülasyon arac olarak kullan l r. Balance Tank The Balance Tank is made of AISI 304 stainless steel material. Balance tank is the equipment that gets the product in to the system firstly and with help of level control sensor product is sent to the pasteurized unit in a constant flow rate. They are used as device circulation for CIP applications and before and after pasteurization for cleaning process.

4 V ana ve fittings alve and fittings lakal Eflanjörler Plate Heat Exchangers astörizasyon Sistemleri Pasteurization Systems Ak flkanlar aras Double sealing çift contalama Between media Schmidt markalanm fl Schmidt brand orijinal Conta original gasket Schmidt Plaka Teknolojisi Farkl uygulamalar için farkl geometrilerde dizayn edilen plakalar, her uygulamaya optimum bir çözüm bulunabilmesini sa l yor. Schmidt böylece standart bir eflanjör çözümü yerine uygulamaya göre biçilmifl özel yüksek verimli çözümler sunabiliyor. Patentli sigmafix Patented sigmafix contalama gasket Bal k s rt ak fl Herringbone flow profili pattern Schmidt Plate Technologies Since plates were design different types, we can provide optimum solutions for all kinds of applications. This means that Instead of standard heat exchanger, Schmidt provides heat exchanger with specific and optimum solutions according to specific applications. Kieselmann, 72 y ll k tarihinde biyoteknoloji, g da, kimya ve ilaç sanayinde üretimini yapt paslanmaz çelik malzemeler ile dünyada lider konumda bir markad r. Firmam z n üretti i tüm sistemlerde kullan lan vana ve fittings malzemeler Alman Kieselmann ürünü olup ayn zamanda bu ürünlerin sat fl n da üstlenmekteyiz. Her Prosese Uygun Vana ve Fittingsler Kelebek vanalar/butterfly valves Manuel ve ya pnömatik çal flt rma Pnömatik Aktüatör ile vana ayar S z nt kontrollü kelebek vanalar Manual or pneumatic operation Pneum.actuators optional with Valve control Leakage butterfly valves Güvenlik vanalar /Safety valves Gaz ve s v lar için uygun PED 97/23/EG standard na göre Emniyet Valfi Tahliye Vanas Suited for gas or liquids According to PED 97/23/EG Bunging valves Overflow valves 72 years experience with stainless steel production at biotechnology, food, chemistry and pharmacy sectors. Kieselmann is a leader company at worldwide. All the valve and fitting equipments that is used on our systems are made of German Kieselmann. At the same time we undertake sales of these kieselmann products in Turkey. The Suitable Valve and Fittings for Every Process Küresel vanalar/ball valves Manuel ve ya pnömatik çal flt rma 2,3 ve ya 4 lü girifl-ç k fl ba lant lar ste e ba l temizleme ba lant lar ve s tma ceketleri Ölü alan olmayan modeller Manual or pneumatic operation 2,3 or 4 port directional valves Optional cleaning connections or heating jackets Dead space free models Yollu vanalar/seat valves Tek yollu vanalar ki yollu vanalar Çok yollu vanalar Kontrol vanalar Single seat valves 2-way valves Double seat valves Control valves Plakal Eflanjörler Platek Makine, Schmidt Plakal Eflanjörleri Türkiye Genel Distribütörü olarak Schmidt Boyal eflanjör üretiminin yan s ra PLATECH Marka paslanmaz gövdeli plakal eflanjörlerin de üretimini yapmaktad r. Uzun y llard r hizmet etmeye çal flt m z g da sektöründe edindi imiz tecrübe neticesinde kendi marka eflanjörümüzü üreterek müflterilerimize kalite bir alternatif sunmak amac nday z. PLATECH plakal eflanjörlerinde kulland m z contalar ve plakalar SCHMIDT marka olup, frame ve di er parçalar da g da endüstrisine uygun flekilde hijyenik kurallar göz önünde tutularak üretilmektedir. G da Uygulamalar Pastörizasyon Sistemleri / Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi / Meyve Suyu Endüstrisi / Bira ve Maya Endüstrisi / fieker ve Niflasta Endüstrisi / Gazl çecekler Endüstrisi / Yenilebilir Ya Endüstrisi / Plate Heat Exchanger As Schmidt Plate Exchangers Turkey distributor, Platek produces plate heat exchangers with stainless steel frames in addition to the Schmidt Painted Heat Exchangers production. As a result of many years experience, we are also present our PLATECH brand plated heat exchangers to our customers as another high quality alternative. In PLATECH brand Heat exchangers All Plate and Gaskets is original Schmidt brand products, only difference is the stainless steel frame and other equipments that are produced according to the food industry and sanity standards. Food Applications Pasteurization Systems Dairy Industry Soft Drink and Juice Industry Bear and Yeast Industry Sugar and Starch Industry Beverage Industry Edible Oil Industry PLC Kontrollü Otomasyon Sistemi Automation System Kompakt dizayn PLC üzerinden hassas s cakl k kontrolü Uzaktan haberleflme seçene i Uzaktan kontrol seçene i Tek dokunuflla otomatik çal flma Dokunmatik renkli ekran Özel bas nç sistemi ile güvenli pastörizasyon IP65 normunda paslanmaz kontrol paneli stendi inde tüm sistemi manuel ile çal flt rma fllenecek ürünler için reçete haz rlama Sistemdeki s cakl k, bas nç, debi v.b tüm bilgileri izleyebilme ve müdahale edebilme PID Kontrollü Kompakt dizayn Hassas s cakl k kontrolü IP65 normunda paslanmaz kontrol paneli Video grafik kaydedici S cakl k alarm Sistemi Frekans kontrollü pompa sayesinde kolayca kapasite ayarlayabilme. PLC Controlled Compact design Sensitive heat control with PLC Remote communication option Remote control option Automatic start with one button Touch screen panel Safe pasteurization with back pressure system IP65 stainless steel control panel Manuel work option for whole system Prepare formula for the product Ability to watch and intervene all the temperature, pressure, flow e.c. PID Controlled Compact design Sensitive heat control IP65 stainless steel control panel Paperless video Recorder Heat Alarm System Easily adjustable capacity with frequency controlled pump. Boru ba lant lar /Piping compenants Tank içi ekipmanlar/inline equipments Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi Dairy Industry Schmidt in teknolojisi, üretim-tasar mdaki know-how, proses teknolojisi ve uygulamalardaki y llar n getirdi i üstün tecrübelere dayan r. Schmidt technologies based on many years experience of productiondesign, know-how, and process technologies. Plakalar, farkl kal nl klarda, farkl malzemelerde, farkl ak fl yüzeylerine sahip 40'un üstünde çeflidi (farkl ak fl modelleri hariç) ile en küçük uygulamalardan en büyük uygulamalara üstün Alman teknolojisi ile üretilmifltir. Pulplu ve lifli ürünler için özel olarak tasarlanm fl genifl aral kl Schmidt K22modeli Schmidt K22 large gap model was designed especially for products with pulp and fiber Plates were produced over 40 types with different thickness, different material, different flow pattern. They are suitable for smallest applications to biggest applications. Fittings Boru ba lant lar Montaj ekipman Fittings Pipe connections Installation equipment Tank ekipmanlar /Tank equipments Tank üstü ba lant ekipmanlar Numune alma vanalar Vakum vanalar Seviye ölçerler Tank top combination fittings Sampling valves Vacuum valves Level indicators Gözetleme cam ayd nlatmalar Tank içi numune alma vanalar Ölçme sensörleri LED sight glass illumination Inline sampling valves Measuring sensors Aseptik vanalar/aseptic valves Tek yollu vana Yön de ifltirme vanalar Tank taban ç k fl vanalar Çok yollu vanalar Numune alma vanalar Single seat valve Change-over valves Tank bottom outlet valves Double seat valves Sampling valves Firmam z özellikle s v g dalar n s l ifllem, pastörizasyon ve sterilizasyon uygulamalar için Platech Plakal Eflanjörlerini g da standartlar na ve hijyenik koflullara uygun olarak üretmektedir. Buna ba l olarak hijyenin çok önemli oldu u süt ve süt ürünleri endüstrisi için Plakal eflanjörlerimiz özel olarak dizayn edilmektedir. Platech Plakal Eflanjörleri süt ve süt ürünleri için 1000 lt/h den bafllamak üzere lt/h Kapasiteye kadar afla daki prosesler için özel olarak üretilmektedir. Çi Süt So utma Eflanjörü Krema So utma Eflanjörü Vakum Öncesi Is tma Eflanjörü Peynir Alt Suyu Eflanjörü Vakum Sonras Is tma Eflanjörü Salamura Is tma Eflanjörü Kaflar Sütü Is tma Eflanjörü Salamura So utma Eflanjörü B.Peynir Sütü Ekonomizeri Dondurma Mixi So utma Eflanjörü B.Peynir Sütü So utma Eflanjörü CIP Eflanjörü Ayran So utma Eflanjörü (Genifl Aral kl ) Our Firm produce the PLATECH brand Plated heat exchangers especially for liquid foods heating, pasteurization and sterilization processes according to food and sanity standards. Our Plate heat exchangers are specifically designed for milk and milk products. PLATECH brand heat exchangers are produced with custom designs for following processes of milk and milk products at capacities from 1000lt/h to lt/h. Raw Milk Cooling Exchanger Cream Cooling Exchanger Exchanger Before Evaporation Whey Exchanger Exchanger After Evaporation Brine Heating Exchanger Kashkaval Milk Heating Exchanger Brine Cooling Exchanger White Cheese Milk Economizer Ice Cream Mix Cooling Exchanger White Milk Cooling Exchanger Cip Exchanger Buttermilk Cooling Exchanger (Large Gap Uygulama Alanlar Süt / Milk Meyve Suyu / Fruit Juice Bal / Honey Bira / Beer fiarap / Wine Ketçap / Ketchup Salça / Tomato Paste Mayonez / Mayonnaise Krema / Cream Dondurma / Ice cream Salamura / Brine Yumurta / Egg Pekmez / Grapejuice Application Fields

5 latech Süt Al m Sistemleri Platech Milk Reception Units Süt Al m Sistemleri Sütün vakum pompas arac l yla tankerden al n p santrifüj pompa ile depolama tanklar na aktar m n sa lar. Bu ifllem s ras nda süt içindeki hava al narak flowmetreden geçen sütün en az hatal (%3) ak fl miktar belirlenir. Milk Reception Units Milk Reception unit used for transferring milk from tanker to storage tank with centrifuge pumps. During this process air inside the milk is taken out and minimum inacurrate milk flow can be calculated (3%) Platech Süt Al m Sistemleri AISI 304 çelik konstrüksiyon Ergonomik dizayn ile az yer kaplama ve kullan m kolayl PLC kontrol sistemi Dokunmatik ekran operatör paneli Yaz c özelli i ile rapor alma Avrupa menfleili ak fl ölçer ve Kieselmann marka fittings malzemeler Platech hava alma tüpü Hatas z ve hassas ölçüm Filtreleme Platech Milk Reception Units AISI 304 stainless steel construction Take smaller place and easy to use with Practical Design Touch screen operating panel PLC control system With printer feature, ability to take report All fittings are Kieselmann brand and Flow meter made of EU Platech brand air reception tube Sensitive measurement Filtration Süt Al m Raporu PLC kontrollü süt al m sistemlerinin yaz c özelli i ile raporlama ifllemi yap l r. Sütün al nd tarihi, saati, firma bilgilerini, sütün miktar ve s cakl k de erlerini süt al m raporunda okuyabilirsiniz. Milk Reception Report With printer feature of PLC controlled Milk reception units, reporting can be made. Information like Date, Hour, and Firm that is taken milk, milk quantity and temperature can be seen on this milk Reception unit.

6

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

Hava so utmal kondenserli

Hava so utmal kondenserli Hava so utmal kondenserli So uk su üretici gruplar Air cooled Water chillers E-1/1.E Vidal kompresörlü Mikroifllemci kontrollü Screw compressors Microprocessor controlled Klima sistemleri, Proses so utmalar,

Detaylı

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Newsletter. www.future-fish.com

Newsletter. www.future-fish.com Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel:

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU AUXILIARY EQUIPMENT CATALOGUE HAKKIMIZDA TSP Makine sahip oldu u 30 y l a k n sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yard mc ekipman

Detaylı

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır.

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Hakkımızda Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key)

Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Pia Frucht Alaşehir, Manisa 7.000 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) Karabey Çiftlikleri A.Ş Salihli, Manisa 7.500 m 2 Anahtar Teslimi (Turn-Key) endüstriyel soğutma tesislerinin güvenilir yüklenicisi Reliable

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

TAMÇEL K. s l i lem merkezi

TAMÇEL K. s l i lem merkezi TAMÇEL K s l i lem merkezi tüm ısıl i lem ihtiyaçları tek bir noktadan... TAMÇEL K Isıl i lem Sanayi ve Ticaret A.. 1983 ubatı nda stanbul da bugün ki adresinde Anadolu yakasının ilk ısıl i lem tesisi

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Presler / Press Brakes Makaslar / Shears Caka Kenet Makineleri / Folders Köfle Kesme Makineleri

Detaylı

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES Machinehandel OVERMARS Warder 142 1473 PJ Warder Tel 0299-401569 Fax 0299-401700 e-mail omach@xs4all.nl www.machinehandelovermars.nl BPS BPL-H BPH BWJ PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ

Detaylı

GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS. High Technology. High Performans

GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS. High Technology. High Performans Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS ECOSTAR GAZ PROSES BEKLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe

Detaylı

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

www.tetisantesisat.com

www.tetisantesisat.com Nem Alma Cihazları Dehumidifi ers Kompakt Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı Compact Duct Leakage Test Kit Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları Measure and Control Equipments UVC Dezenfeksiyon Sistemi UVC Disinfection

Detaylı

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Presler / Press Brakes Makaslar / Shears Caka Kenet Makineleri / Folders Köfle Kesme Makineleri

Detaylı

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand 2014 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme

Detaylı