Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date Öğr.Gör. Tuncer YILMAZ Kafkas Üniversitesi, Susuz MYO, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Doç.Dr. Erdoğan KAYGIN Kafkas Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü Arş.Gör. Bekir GEREKAN Ağrı İbrahim ÇEÇEN Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü GIDA MADDELERİ SANAYİİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİST ÖRNEĞİ Öz Yaptığımız bu çalışmanın temel amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST) da işlem gören gıda maddeleri sanayii şirketlerinin dönemine ait 6 yıllık finansal tablolarından elde edilen veriler kullanılarak yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak finansal performanslarını ölçmektir. BİST de bu sektörde 27 tane şirket faaliyet göstermektedir. Ancak analiz döneminde verileri süreklilik arz etmeyen 8 işletme analiz kapsamı dışında tutulduğu için geriye kalan 19 işletme analiz kapsamında yer almaktadır. Şirketlerin finansal performanslarını ölçmek için öncelikle birtakım finansal oranlar hesaplanmış, daha sonra bu oranlar çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi ile analiz edilmiştir. TOPSIS yöntemi karar alıcıya tüm kriterleri (performans göstergelerini) dâhil edip tekbir sonuç çıkardığı için daha objektif bir performans değerlendirme yapma imkânı sağlar. Bu nedenle işletmeler hakkında daha isabetli kararlar verebilmek için gerek yöneticiler gerekse araştırmacılar TOPSIS yöntemini birçok sektörün performans analizinde yaygın olarak kullanmaktadır. Anahtar kelimeler: Gıda Maddeleri Sanayii, Oran Analizi, Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi.

2 MEASURING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE MANAGEMENTS USING TOPSIS METHOD WHICH ARE IN SERVICE IN FOODSTUFF INDUSTRY: BIST SAMPLE Abstract Nowadays it has become compulsory to make some analyses using the data of statements in order to have reliable predictions for the future and learn the present financial state of managements. While the analyses are being practised, it is important to use the accurate rates of the sector, calculating the correct value of the company, choosing the right analysis method, and figuring up the inrease and decrease of wealth of the partners. The main goal of our study is to measure the comparative financial performance of the public traded foodstuff industry companies in İstanbul stock exchange (Bist) using their 6 years statements data of period.in this sector 27 companies are in service in Bist. However, eight of them are not taken into consideration because of the lack of their data continuity during the analysis and the other 19 companies are under the analysis. Some financial rates have been accounted to measure the financial performance of the companies and then these rates have been analysed by TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) which is one of the multi-criteria decision-making models. Topsis method provides decision maker more objective performance review since it integrates all criteria (performance indicators) and make single inference. So, both directors and investigators commonly use TOPSIS method fort the performance analysis of many sectors in order to make healthy decisions about that companies. Keywords: Foodstuff Industry, Rate Analysis, Finncial Performance, TOPSIS Method. GİRİŞ Finansal analiz, işletmelerin bilanço ve gelir tablolarında verdiği rakamlara bakarak şirket kaynaklarının neler olduğu, bu kaynakları nereye kullandığı, ayrıca bu rakamlardan yola çıkarak anlamlı birtakım finansal oranlar oluşturmak suretiyle, şirketin faaliyet etkinliği ve kâr performansında meydana gelen değişimlerin nasıl olduğunu analiz edilmesidir. Günümüzde giderek artan rekabet ortamında şirketlerin birincil amaçları olan varlığını sürdürme ve büyüme hedefleri gerçekleştirebilmeleri için belli sürelerle performans analizinin yapılması adeta zorunlu hale gelmiştir. Telekomünikasyon alanında yaşanan hızla gelişmeler ülke ekonomilerini dolayısıyla şirketleri her alan ciddi anlamda etkilemiş durumdadır. Dünyada kurulan bölgesel ekonomik birliktelikler sayesinde ülke ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelmesi şirket arktı sadece ulusal işletmelerle değil, aynı zamanda küresel boyutlarda faaliyet gösteren şirketlerle de pazarda karşı karşıya gelmeleri, dolaysıyla bu şirketlerle rekabet etmeleri artık kaçınılmaz olmuştur. İşlemelerin ayakta kalabilmeleri ve olabildiğince optimal bir verimlilikle çalışabilmesi için işletmenin finansal stratejik planlarının olması ve bu planlarında günün şartlarına uygun olarak sürekli bir şekilde revize edilmesi gerekir. Bu planlarla özellikle işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin doğru biçimde tespit edilmesi, küresel ve bölgesel piyasaların sunduğu fırsat ve 610

3 tehditlerinde ortaya konulması gerekir. Bu anlamda işletmelerin mevcut mali durumunu öğrenmek ve geleceği hakkında daha sağlıklı birtakım öngörülerde bulunmak için işletmenin varlıkları, kaynakları ürettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği sonuçların düzenli bir şekilde toplanması ve elde edilen bu veriler kullanılarak birtakım analizlerin yapılması günümüzde adeta zorunlu hale gelmiştir. Analizler yapılırken sektörle ilgili doğru oranların kullanılması, şirket değerinin doğru hesaplanması, doğru analiz yönteminin tercih edilmesi ve ortakların servetindeki artış veya azalışın gerçeğe uygun bir şekilde hesaplanması bu anlamda çok önemlidir. Bu doğrultuda bizde bu çalışmanın birinci bölümünde TOPSIS yöntemiyle yapılan çalışmaların yer aldığı literatür incelemesine yer verilmiş, ikinci bölümde inceleme kapsamında bulunan BIST Gıda Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2010 yılında ait finansal oranları verilmiş, uygulama kısmında ise çoklu karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yönteminin nasıl hesaplandığıyla ilgili şirketlerin 2010 yılına ait finansal performansları hesaplanmış ve son aşamada ise dönemine ait elde edilen analiz sonuçları verilerek elde edilen bulgular yorumlamıştır. 1. LİTERATÜR TARAMASI Feng ve Wang (2000), TOPSIS yöntemini kullanarak Tayvan da faaliyet gösteren beş hava yolu işletmesine ait finansal göstergelerin kullanılmasıyla işletmelerin finansal performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasını sağlamışlardır. Çalışma sonucunda finansal göstergelerin işletmelerin finansal performans düzeylerini belirlemede daha etkili bir yöntem olacağı sonucuna ulaşmışlardır. 611 Tozum (2009), TOPSIS yöntemini kullanarak on üç adet teknoloji işletmesinin performans düzeyini belirlemeye yönelik hazırlamış olduğu çalışmasında finansal performansın değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel rasyo analizlerinin yetersiz olduğunu ve bunların yerine çok yönlü analizlerin yapılmasının gerekli olduğunu dile getirmiştir. Dumanoğlu (2010), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yer alan on beş çimento işletmesinin mali performans düzeylerini TOPSIS yöntemiyle analizini gerçekleştirdiği çalışmasında, ilk olarak mali oranların hesaplarını gerçekleştirmiş olup daha sonraki aşamada da elde edilen oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak işletmenin genel performans durumunu gösteren tek bir puana dönüştürülmüştür. Çalışma sonucunda, her işletme için ayrı ayrı elde edilen performans puanlarının işletmeler arası karşılaştırmalarını gerçekleştirmiştir. Demireli (2010), TOPSIS yöntemini kullanarak yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarının performans düzeylerini incelemiş olduğu çalışmasında elde edilen performans puanlarının yurt dışı verilerden kaynaklı olarak devamlı dalgalanmalar gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Uygurtürk ve Korkmaz (2012), Borsa İstanbul da yer alan ana metal sanayi sektöründe faaliyetini sürdüren on üç işletmenin finansal performans düzeylerini incelemiş oldukları çalışmalarında, TOPSIS yöntemi kullanılarak yapılan sıralamada yüksek performans sıra değerine sahip işletmelerin yer aldığı portföyün, düşük performans sıra değerine sahip işletmelerin yer aldıkları portföye göre daha fazla getiri sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Yayar ve Baykara (2012), Türkiye de faaliyet gösteren katılım bankalarının etkinlik ve verimliliklerini değerlendirmiş oldukları çalışmalarında TOPSIS yönteminin kullanarak,

4 Albaraka Türk ün en etkin ve Bank Asya nın da en verimli banka olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Bulgurcu (2012), Borsa İstanbul da işlem gören teknoloji işletmelerinin finansal performans durumlarını TOPSIS yöntemini kullanarak incelediği çalışmasında işletmelerin, performans puanlarından ziyade işletme değeri ile sıralamaya konulduğunu belirtmiştir. Bunun nedeni olarak da Türkiye de faaliyet gösteren teknoloji firmalarının borsada yeni marka olduklarından dolayı bu işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesinde TOPSIS yönteminin kullanımının yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bhutia ve Phipon (2012), TOPSIS yöntemini kullanarak tedarik zincirinde yer alan tedarikçilerin performans değerlendirmelerinin sağlanmasını amaçlamışlardır. Analizler sonucunda ulaşılan performans puanları kullanılarak tedarik işletmeleri sahip oldukları puanlara göre sıralanmıştır. Ege, Topaloğlu ve Özyamanoğlu (2013), hazırlamış oldukları çalışmalarında TOPSIS yöntemini kullanarak Borsa İstanbul da yer alan 18 işletmeye ait finansal performans puanları ile kurumsal yönetim notlarını karşılaştırarak işletmeleri performanslarına göre sıralamışlardır. Analiz sonucunda, işletmelerin finansal performansları ile kurumsal yönetim notları arasında pozitif yönlü ilişkinin olmadığı ve işletmelerin kurumsal yönetim kalitelerini finansal performanslarına doğrudan yansıtamadıkları sonuçlarına ulaşmışlardır. Tsao (2013), hisse senedi yatırım değerlerinin değerlendirilmesinde TOPSIS yöntemini kullanarak araştırdıkları çalışmalarında, on altı ticari bankanın hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak bir model önerilmiştir. 612 Ömürbek ve Kınay (2013), havayolu taşımacılığı sektörü ile ilgili hazırlamış oldukları çalışmalarında Borsa İstanbul da faaliyet gösteren bir havayolu taşımacılığı işletmesi ile Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası nda faaliyet gösteren bir havayolu taşımacılığı işletmesinin finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmesini ele almışlardır. Yapılan analizler sonucunda Borsa İstanbul da faaliyet gösteren işletmenin finansal açıdan performans düzeyinin Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası nda faaliyet gösteren işletmenin finansal performans düzeyinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Lavanpriya, Muralidaran ve Lakshmanpriya (2013), bir örnek olay üzerinde üretim sektöründe yer alan tedarikçi firmalar arasından hangisi seçmenin işletme için en iyi olacağını, TOPSIS yöntemini kullanarak karar verilebileceğini hazırlamış oldukları çalışmalarında ele almışlardır. Ergül (2014), ELECTRE ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performans düzeylerinin analizlerini gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, Borsa İstanbul da yer alan turizm işletmeleri arasında en yüksek finansal performansa sahip işletmenin belirlenmesinde ELECTRE ve TOPSIS yöntemlerinin başarılı yöntemler olduğunu ifade etmiştir. 2. TOPSIS TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution İdeal Çözüme Benzerlik Bakımından Sıralama Performansı Tekniği) yöntemi ilk olarak Hweng ve Yoon tarafından 1981 yılında oluşturulmuştur. TOPSİS yöntemi kompleks algoritmalar ve karmaşık matematiksel modeller içermeyen oldukça basit bir yöntem olması nedeniyle; gerçek hayat problemlerinin çözülmesinde tedarik zinciri yöntemi, tedarikçi seçimi, lojistik, mühendislik, üretim sistemleri, işletme ve pazarlama uygulamaları, insan kaynakları yönetimi, finansal

5 uygulamalar, enerji yönetimi, kimya mühendisliği, su kaynakları yönetimi gibi birçok farklı alanda faydalanılmaktadır (Özdemir, 2015: 134). TOPSIS yöntemi alternatiflerin en iyi çözümü (pozitif ideal çözüme) görece yalınlıklarını dikkate alarak sıralanmasını sağlayan ve Karar Vericilere (KV) çözüm önerisi sunan bir ÇKKV yöntemidir. Yöntem, Euclid uzaklığı yardımıyla pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak olma durumuna göre alternatifleri üstünlük ilişkisine göre sıralanmaktadır (Genç ve Masca, 2013: 540). Pozitif ideal çözüm; ulaşılabilir bütün en iyi kriterlerin birleşimidir. Negatif ideal çözüm ise ulaşılabilir en kötü ölçüt değerlerinden oluşur (Kutlu ve diğerleri, 2012: 7). TOPSİS de seçilen alternatifin ideal çözüme yakınlığı belirlenirken bir o kadar da negatif ideal çözümden uzak olması beklenir. Örneğin, bir işletmede, ideal çözüme yakınlık getirinin maksimizasyonu, negatif ideal çözümde uzaklık ise maliyetin minimizasyonu manasına gelir (ÖZDEMİR, 2015: 134). Her TOPSIS çözümü aşağıda izah edilen beş adım ve formülü içerir. Adım 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması Satırlarında sıralanacak alternatifler (a1, a2,., an), sütunlarında ise karara esas olan kriterlerin (X 1, X 2,, X m) yer aldığı n*m boyutunda, KV tarafından oluşturulan bir matristir. KRİTERLER 613 Alternatifler (1) X1 X2. Xm a1 X11 X12.. X1m a2 X21 X22. X2m an Xn1 Xn2.... Xnm Adım 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin (R) Oluşturulması Karar matrisinin herbir X ij değerinin (X 11, X 21, X 31 X n1) kareleri alınarak bu değerlerin toplamından oluşan sütun toplamları elde edilir ve herbir X ij değeri ait olduğu sütun toplamının kareköküne bölünerek normalize edilmiş karar matrisi oluşturulur. Bu işlem ile ilgili notasyon aşağıda gösterilmiştir.

6 (i=1,2,..,n ve j=1,2,..m) (2) Normalize edilmiş matris: N= Adım 3: Ağırlıklı Karar Matrisinin (V) Oluşturulması TOPSIS yönteminin tek subjektif yönünü teşkil eden bu adımda, normalize edilmiş matrise ait her bir değer (n ij.), önem derecesini gösteren w i gibi bir değerle ağırlıklandırılır. Burada w i değerlerinin toplamının 1 olması kritik olan hususdur. 614 V= = (3) Adım 4: Pozitif ve Negatif İdeal Uzaklık Değerlerinin Belirlenmesi ( S i+, S i - ) Problemin maksimizasyon veya minimizasyon yönlü olmasına göre hareket edilir. Maksimizasyon yönlü problemlerde öncelikle ağırlıklandırılmış normalize matrisinin (V matrisi) her bir sütunun en büyük değerleri ideal çözüm değerleri ( A + ) olarak, yine aynı sütunların en küçük değerleri ise negatif ideal çözüm değerleri (A - ) olarak tespit edilir. Minimizasyon yönlü problemlerde ise sütunların en büyük değerleri negatif ideal çözüm değerleri, en küçük sütun değerleri ise ideal çözüm değerlerini oluşturur. A + = İdeal çözüm değerleri: A + = (4) Negatif ideal çözüm değerleri : A - = A - = (5)

7 Pozitif ve negatif ideal çözün değerleri tespit ettikten sonra pozitif ve negatif ideal çözüm setlerine olan uzaklıklar her bir alternatif için ayrı ayrı hesaplanır. (6) Adım 5: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması (C i+ ) Her bir ideal çözümün pozitif ideal çözüme göreli yakınlığının (C i+ ) hesaplanmasında pozitif ideal ( S i + ) ve negatif ideal (S i- ) ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ölçüsünün (S i- ) toplam ayırım ölçüsü içindeki [( S i + )+ (S i- )] payıdır. Pozitif ideal çözüme göreli yakınlık değeri aşağıda yer alan 7 nolu formülde gösterilmiştir. 0 < (7) Burada C i + nin 1 e yaklaşan değeri ilgili alternatifin pozitif ideal çözüme, 0 a yaklaşan değeri ise aynı alternatifin negatif ideal çözüme yakınlığını gösterir. Bu adımda alternatifler C i + nin değerlerine göre en yüksekten en düşüğe doğru numaralandırılır. 3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJİ 3.1. Araştırmanın Kapsamı Bu çalışmada kullanılan veriler Borsa İstanbul (BİST) da döneminde faaliyet gösteren ve süreklilik arz eden 19 şirketin 6 yıllık verilerden oluşturmaktadır. Analizde kullanılan veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun resmi internet sitesinde şirketlerin mali tablolarından alınmıştır ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen 19 şirket Tablo 1 de yer almaktadır. 615 Tablo 1. Çalışmada Kapsamında Yer Alan İşletmeler ve BİST Kodları No Kod Şirket Adı 1 AVOD A.V.O.D. GIDA VE TARIM 2 BANVT BANVİT 3 CCOLA COCA COLA İÇECEK 4 EKIZ EKİZ KİMYA 5 ERSU ERSU GIDA 6 FRIGO FRİGO PAK GIDA 7 KENT KENT GIDA 8 KERVT KEREVİTAŞ GIDA 9 KNFRT KONFRUT GIDA 10 KRSTL KRİSTAL KOLA 11 MANGO MANGO GIDA 12 PENGD PENGUEN GIDA 13 PETUN PINAR ET VE UN 14 PINSU PINAR SU 15 PNSUT PINAR SÜT 16 SELGD SELÇUK GIDA 17 TATGD TAT GIDA 18 TUKAS TUKAŞ

8 19 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ Kaynak: kap.gov.tr Analiz kapsamında yer alan şirketlerin finansal performansını bu çalışmada kıyaslarken likidite oranları, finansal yapı oranları ve kârlılık oranları gibi şirketlerin mevcut durumu hakkında genel bilgi veren birtakım takım finansal performans değişkenlerinden yararlanılmıştır. Sözlük anlamı olarak performans, yapma, beceri, başarı, kapasite, bir işin üstesinden gelme ve kendi üzerine düşen görevi etkin bir şekilde yerine getirme olarak tanımlanmaktadır (Biçkes ve Özdevecioğlu, 2016). Gıda şirketlerinin Topsis analizinde kullanılan finansal oranlar Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar No. Finansal Oran Kodu Finansal Oranlar 1. K1 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2. K2 Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3. K3 Toplam Borç / Toplam Varlıklar 4. K4 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar 5. K5 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar 6. K6 Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 7. K7 Satılan Malın Maliyeti / Stoklar 8. K8 Net Kâr / Özsermaye 9. K9 Net Kâr / Toplam Aktifler 10. K10 Net Kâr / Net Satışlar 11. K11 Hisse Başına Kâr TOPSIS Yönteminin Uygulanması Adım 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması TOPSIS yöntemine göre analiz için öncelikle karar matrisinin oluşturulmasıyla başlanır. Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen şirketler, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak olan finansal faktörler yer almaktadır. Çalışmada 19 karar noktası (şirket) ve 11 değerlendirme kriteri (finansal oranlar) yer almaktadır. Bunun için (19 x 11) boyutunda bir karar matrisi tablosu oluşturulmuştur. Sadece örnek teşkil etmesi açısından çalışmada yer alan işletmelerin 2010 yılı ait karar matrisi Tablo3 de verilmiştir. Tablo Yılına ait Karar Matrisi (A) Şirket Adı F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 A.V.O.D. GIDA VE TARIM 1,6948 0,8389 0,5317 0,3786 0,1531 0,4683 1,1982 0,0956 0,0448 0,0949 0,2031 BANVİT 1,7130 1,2716 0,6306 0,3876 0,2430 0,3694 7,9457 0,2738 0,1011 0,0587 0,6120 COCA COLA İÇECEK 1,4693 1,2152 0,5239 0,2922 0,2317 0,4761 7,6955 0,1382 0,0658 0,0721 0,0078 EKİZ KİMYA 1,2325 0,6481 0,5378 0,4344 0,1033 0,4622 4,2818-0,0049-0,0022-0,0018-0,0150 ERSU GIDA 6,3773 2,4926 0,1383 0,1100 0,0283 0,8617 2,6385 0,0207 0,0179 0,0137 0,0001

9 FRİGO PAK GIDA 1,3173 0,4257 0,8706 0,3255 0,5451 0,1294 1,9413-0,7331-0,0949-0,1668-0,2300 KENT GIDA 1,0952 0,8504 0,4291 0,4107 0,0184 0,5709 6,2637-0,0821-0,0469-0,0568 0,9340 KEREVİTAŞ GIDA 1,4291 0,9094 1,0356 0,3726 0,6629 0,0356 3,7762 0,4080 0,0145 0,0144 0,6800 KONFRUT GIDA 1,5300 0,4277 0,5382 0,5227 0,0154 0,4618 0,9978 0,1315 0,0607 0,0790 0,4700 KRİSTAL KOLA 9,1236 8,3622 0,0677 0,0593 0,0084 0,9323 6,4323-0,0373-0,0347-0,1072-0,0609 MANGO GIDA 1,6348 1,5884 0,5302 0,4763 0,0539 0, ,9697 0,1858 0,0873 0,0675 0,2000 PENGUEN GIDA 1,2709 0,5666 0,3198 0,3087 0,0111 0,6802 2,2557 0,0547 0,0372 0,0631 0,3590 PINAR ET VE UN 2,2211 1,3277 0,2051 0,1308 0,0743 0,7949 7,0838 0,1406 0,1117 0,1121 0,9122 PINAR SU 1,4149 1,2252 0,2411 0,1645 0,0766 0, ,5166 0,0521 0,0395 0,0549 0,2963 PINAR SÜT 1,9175 1,4177 0,2775 0,1884 0,0891 0,7225 9,4387 0,1561 0,1128 0,1041 1,3365 SELÇUK GIDA 1,0944 0,7767 0,4603 0,4560 0,0043 0,5397 3,7127 0,0148 0,0080 0,0137 0,0050 TAT GIDA 2,0086 1,2021 0,5808 0,3337 0,2471 0,4192 4,2960 0,0755 0,0317 0,0224 0,1300 TUKAŞ 1,8408 1,3690 0,5489 0,3755 0,1734 0,4511 3,2243 0,0113 0,0051 0,0069 0,0086 ÜLKER BİSKÜVİ 1,9249 1,7454 0,4708 0,2721 0,1987 0,5292 8,4933 0,1253 0,0663 0,1256 0,6900 Adım 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin (R) Oluşturulması Karar matrisi tablosunun sütunlarındaki her bir değer, ilgili sütundaki bütün değerlerin kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle karar matrisi normalleştirilmiş olur. Tablo 5 de normalize edilmiş karar matrisi, Tablo 4 de yer alan A matrisinin verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 617 Şirket Adı Tablo 4: 2010 Yılı İçin Normalize Edilmiş Karar Matrisi (R) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,1308 0,0850 0,0888 0,0663 0,1503 0,0903 0,0223 0,0984 0,1091 0,1764 0,0849 BANVİT 0,1322 0,1289 0,1053 0,0679 0,2385 0,0712 0,1478 0,2818 0,2466 0,1092 0,2558 COCA COLA İÇECEK 0,1134 0,1232 0,0875 0,0512 0,2274 0,0918 0,1432 0,1423 0,1605 0,1340 0,0033 EKİZ KİMYA 0,0951 0,0657 0,0898 0,0761 0,1014 0,0891 0,0797-0,0050-0,0055-0,0034-0,0063 ERSU GIDA 0,4921 0,2526 0,0231 0,0193 0,0278 0,1662 0,0491 0,0214 0,0436 0,0255 0,0001 FRİGO PAK GIDA 0,1016 0,0431 0,1454 0,0570 0,5349 0,0250 0,0361-0,7547-0,2314-0,3100-0,0961 KENT GIDA 0,0845 0,0862 0,0717 0,0720 0,0181 0,1101 0,1165-0,0845-0,1142-0,1056 0,3904 KEREVİTAŞ GIDA 0,1103 0,0922 0,1730 0,0653 0,6505 0,0069 0,0703 0,4200 0,0354 0,0268 0,2842 KONFRUT GIDA 0,1181 0,0433 0,0899 0,0916 0,0152 0,0891 0,0186 0,1353 0,1480 0,1468 0,1964 KRİSTAL KOLA 0,7040 0,8474 0,0113 0,0104 0,0083 0,1798 0,1197-0,0384-0,0847-0,1993-0,0255 MANGO GIDA 0,1261 0,1610 0,0886 0,0835 0,0529 0,0906 0,8553 0,1913 0,2129 0,1256 0,0836 PENGUEN GIDA 0,0981 0,0574 0,0534 0,0541 0,0109 0,1312 0,0420 0,0563 0,0907 0,1173 0,1500 PINAR ET VE UN 0,1714 0,1346 0,0343 0,0229 0,0729 0,1533 0,1318 0,1447 0,2725 0,2083 0,3813 PINAR SU 0,1092 0,1242 0,0403 0,0288 0,0752 0,1464 0,2143 0,0536 0,0964 0,1021 0,1238 PINAR SÜT 0,1480 0,1437 0,0464 0,0330 0,0874 0,1393 0,1756 0,1607 0,2750 0,1935 0,5586 SELÇUK GIDA 0,0844 0,0787 0,0769 0,0799 0,0042 0,1041 0,0691 0,0152 0,0195 0,0254 0,0021

10 TAT GIDA 0,1550 0,1218 0,0970 0,0585 0,2425 0,0808 0,0799 0,0777 0,0772 0,0416 0,0543 TUKAŞ 0,1420 0,1387 0,0917 0,0658 0,1702 0,0870 0,0600 0,0117 0,0125 0,0129 0,0036 ÜLKER BİSKÜVİ 0,1485 0,1769 0,0786 0,0477 0,1949 0,1021 0,1580 0,1290 0,1617 0,2336 0,2884 Adım 3: Ağırlıklı Karar Matrisinin Oluşturulması (V) 3. adımda Tablo 4 de yer alan normalize edilmiş standart matris değerleri ağırlık değerleri (W) ile çarpılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi değerleri tablosu oluşturulur. Ayrıca yukarıda 4 nolu adımda yer alan 4 ve 5 nolu formüller yardımıyla her bir sütunda yer alan maksimum ve minimum değerler tespit edilmiştir. Analizde belirlenen 11 kriter %9 ile eşit şekilde ağırlıklandırılmış ve böylece Tablo 5 de ki değerler elde edilmiştir. Şirket Adı Tablo 5: 2010 Yılı İçin Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi (V) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,0118 0,0077 0,0080 0,0060 0,0135 0,0081 0,0020 0,0089 0,0098 0,0159 0,0076 BANVİT 0,0119 0,0116 0,0095 0,0061 0,0215 0,0064 0,0133 0,0254 0,0222 0,0098 0,0230 COCA COLA İÇECEK 0,0102 0,0111 0,0079 0,0046 0,0205 0,0083 0,0129 0,0128 0,0144 0,0121 0,0003 EKİZ KİMYA 0,0086 0,0059 0,0081 0,0069 0,0091 0,0080 0,0072-0,0005-0,0005-0,0003-0,0006 ERSU GIDA 0,0443 0,0227 0,0021 0,0017 0,0025 0,0150 0,0044 0,0019 0,0039 0,0023 0,0000 FRİGO PAK GIDA 0,0091 0,0039 0,0131 0,0051 0,0481 0,0022 0,0033-0,0679-0,0208-0,0279-0,0087 KENT GIDA 0,0076 0,0078 0,0065 0,0065 0,0016 0,0099 0,0105-0,0076-0,0103-0,0095 0,0351 KEREVİTAŞ GIDA 0,0099 0,0083 0,0156 0,0059 0,0585 0,0006 0,0063 0,0378 0,0032 0,0024 0,0256 KONFRUT GIDA 0,0106 0,0039 0,0081 0,0082 0,0014 0,0080 0,0017 0,0122 0,0133 0,0132 0,0177 KRİSTAL KOLA 0,0634 0,0763 0,0010 0,0009 0,0007 0,0162 0,0108-0,0035-0,0076-0,0179-0,0023 MANGO GIDA 0,0114 0,0145 0,0080 0,0075 0,0048 0,0082 0,0770 0,0172 0,0192 0,0113 0,0075 PENGUEN GIDA 0,0088 0,0052 0,0048 0,0049 0,0010 0,0118 0,0038 0,0051 0,0082 0,0106 0,0135 PINAR ET VE UN 0,0154 0,0121 0,0031 0,0021 0,0066 0,0138 0,0119 0,0130 0,0245 0,0187 0,0343 PINAR SU 0,0098 0,0112 0,0036 0,0026 0,0068 0,0132 0,0193 0,0048 0,0087 0,0092 0, PINAR SÜT 0,0133 0,0129 0,0042 0,0030 0,0079 0,0125 0,0158 0,0145 0,0248 0,0174 0,0503 SELÇUK GIDA 0,0076 0,0071 0,0069 0,0072 0,0004 0,0094 0,0062 0,0014 0,0018 0,0023 0,0002 TAT GIDA 0,0139 0,0110 0,0087 0,0053 0,0218 0,0073 0,0072 0,0070 0,0069 0,0037 0,0049 TUKAŞ 0,0128 0,0125 0,0083 0,0059 0,0153 0,0078 0,0054 0,0011 0,0011 0,0012 0,0003 ÜLKER BİSKÜVİ 0,0134 0,0159 0,0071 0,0043 0,0175 0,0092 0,0142 0,0116 0,0146 0,0210 0,0260 Maksimum (A + ) 0,0634 0,0763 0,0832 0,0869 0,0585 0,0787 0,0770 0,0378 0,0248 0,0210 0,0503 Minimum (A - ) 0,0008 0,0010 0,0010 0,0009 0,0004 0,0006 0,0017-0,0679-0,0672-0,0692-0,0215 Adım 4: Pozitif ve Negatif İdeal Uzaklık Değerlerinin Belirlenmesi ( S i+, S i - ) Öncelikle Tablo 5 de yer alan ağırlıklandırılmış karar matrisinde her bir finansal performans kriterine ait sütunundan pozitif ideal çözüm için (S + ) en büyük değer, negatif ideal çözüm için (S -) ise en küçük değer seçilir. Daha sonra performans kriteri sütununda her bir değer seçilen en büyük değerden çıkarılarak pozitif ideal çözüme uzaklık değeri, en küçük değerden çıkarılarak

11 negatif ideal çözüme uzaklık değeri bulunur. Son olarak ise bulunan bu değerlerin kareleri toplamının karekökü alınarak pozitif ve negatif ideal çözüme uzaklık değerleri bulunur (formül 6). Elde edilen pozitif uzaklık değerleri Tablo 6 da, negatif uzaklık değerleri de Tablo 7 de verilmiştir. Tablo Yılı Pozitif Uzaklık Değerleri (S i+ ) Şirket Adı F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,0027 0,0047 0,0057 0,0065 0,0020 0,0050 0,0056 0,0008 0,0002 0,0000 0,0018 BANVİT 0,0026 0,0042 0,0054 0,0065 0,0014 0,0052 0,0041 0,0002 0,0000 0,0001 0,0007 COCA COLA İÇECEK 0,0028 0,0042 0,0057 0,0068 0,0015 0,0050 0,0041 0,0006 0,0001 0,0001 0,0025 EKİZ KİMYA 0,0030 0,0050 0,0056 0,0064 0,0024 0,0050 0,0049 0,0015 0,0006 0,0005 0,0026 ERSU GIDA 0,0004 0,0029 0,0066 0,0073 0,0031 0,0041 0,0053 0,0013 0,0004 0,0004 0,0025 FRİGO PAK GIDA 0,0029 0,0052 0,0049 0,0067 0,0001 0,0058 0,0054 0,0112 0,0021 0,0024 0,0035 KENT GIDA 0,0031 0,0047 0,0059 0,0065 0,0032 0,0047 0,0044 0,0021 0,0012 0,0009 0,0002 KEREVİTAŞ GIDA 0,0029 0,0046 0,0046 0,0066 0,0000 0,0061 0,0050 0,0000 0,0005 0,0003 0,0006 KONFRUT GIDA 0,0028 0,0052 0,0056 0,0062 0,0033 0,0050 0,0057 0,0007 0,0001 0,0001 0,0011 KRİSTAL KOLA 0,0000 0,0000 0,0068 0,0074 0,0033 0,0039 0,0044 0,0017 0,0010 0,0015 0,0028 MANGO GIDA 0,0027 0,0038 0,0057 0,0063 0,0029 0,0050 0,0000 0,0004 0,0000 0,0001 0,0018 PENGUEN GIDA 0,0030 0,0051 0,0061 0,0067 0,0033 0,0045 0,0054 0,0011 0,0003 0,0001 0, PINAR ET VE UN 0,0023 0,0041 0,0064 0,0072 0,0027 0,0042 0,0042 0,0006 0,0000 0,0000 0,0003 PINAR SU 0,0029 0,0042 0,0063 0,0071 0,0027 0,0043 0,0033 0,0011 0,0003 0,0001 0,0015 PINAR SÜT 0,0025 0,0040 0,0062 0,0070 0,0026 0,0044 0,0037 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 SELÇUK GIDA 0,0031 0,0048 0,0058 0,0064 0,0034 0,0048 0,0050 0,0013 0,0005 0,0004 0,0025 TAT GIDA 0,0024 0,0043 0,0055 0,0067 0,0013 0,0051 0,0049 0,0009 0,0003 0,0003 0,0021 TUKAŞ 0,0026 0,0041 0,0056 0,0066 0,0019 0,0050 0,0051 0,0014 0,0006 0,0004 0,0025 ÜLKER BİSKÜVİ 0,0025 0,0036 0,0058 0,0068 0,0017 0,0048 0,0039 0,0007 0,0001 0,0000 0,0006 Tablo Yılı Negatif Uzaklık Değerleri (S i - ) Şirket Adı F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0000 0,0059 0,0059 0,0072 0,0009 BANVİT 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0004 0,0000 0,0001 0,0087 0,0080 0,0062 0,0020 COCA COLA İÇECEK 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0004 0,0001 0,0001 0,0065 0,0067 0,0066 0,0005 EKİZ KİMYA 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0046 0,0044 0,0047 0,0004 ERSU GIDA 0,0019 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0049 0,0051 0,0051 0,0005 FRİGO PAK GIDA 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0021 0,0017 0,0002 KENT GIDA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0036 0,0032 0,0036 0,0032 KEREVİTAŞ GIDA 0,0001 0,0001 0,0002 0,0000 0,0034 0,0000 0,0000 0,0112 0,0050 0,0051 0,0022 KONFRUT GIDA 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0064 0,0065 0,0068 0,0015 KRİSTAL KOLA 0,0039 0,0057 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0042 0,0035 0,0026 0,0004 MANGO GIDA 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0057 0,0072 0,0075 0,0065 0,0008 PENGUEN GIDA 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0053 0,0057 0,0064 0,0012

12 PINAR ET VE UN 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0066 0,0084 0,0077 0,0031 PINAR SU 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0003 0,0053 0,0058 0,0061 0,0011 PINAR SÜT 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0068 0,0085 0,0075 0,0052 SELÇUK GIDA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0048 0,0048 0,0051 0,0005 TAT GIDA 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0056 0,0055 0,0053 0,0007 TUKAŞ 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0002 0,0001 0,0000 0,0048 0,0047 0,0049 0,0005 ÜLKER BİSKÜVİ 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 0,0002 0,0063 0,0067 0,0081 0,0023 Adım 5: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması (C i+ ) Pozitif ve negatif uzaklık değerleri tespit edildikten sonra en son adımda her bir alternatifin negatif ideal çözüm değeri, kendi değeri ve aynı alternatifin pozitif ideal çözüm değerinin toplamına bölerek ideal çözüme göre yakınlığın değeri (C i+ ) bulunur (formül 7). Daha sonra bulunan C i + değerleri büyüklük sırasına göre numaralandırılarak performans sıralaması yapılır. Tablo 8 de 2010 yılının, Tablo 9 da ise dönemine ait gıda şirketlerinin 6 yıllık performans puanları verilmiştir. Tablo Yılı Analiz Sonuçları Şirket Adı Pozitif (S i+ ) Negatif (S i - ) Sonuç (C i+ ) Sıra A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,19 0,14 0,43 6 BANVİT 0,17 0,16 0,48 3 COCA COLA İÇECEK 0,18 0,15 0,44 5 EKİZ KİMYA 0,19 0,12 0,38 11 ERSU GIDA 0,18 0,13 0,42 8 FRİGO PAK GIDA 0,22 0,08 0,27 12 KENT GIDA 0,19 0,12 0,38 11 KEREVİTAŞ GIDA 0,18 0,17 0,48 3 KONFRUT GIDA 0,19 0,15 0,44 5 KRİSTAL KOLA 0,18 0,14 0,44 5 MANGO GIDA 0,17 0,17 0,50 1 PENGUEN GIDA 0,19 0,14 0,42 8 PINAR ET VE UN 0,18 0,16 0,48 3 PINAR SU 0,18 0,14 0,43 7 PINAR SÜT 0,18 0,17 0,49 2 SELÇUK GIDA 0,19 0,12 0,39 10 TAT GIDA 0,18 0,13 0,42 8 TUKAŞ 0,19 0,12 0,40 9 ÜLKER BİSKÜVİ 0,17 0,16 0, Tablo 9 da gıda maddeleri sanayi sektöründe faaliyette bulunan 19 işletmenin dönemine ait TOPSIS yöntemine göre hesaplanan C i + değerleri ve sıraları yer almaktadır. Tablo Dönemine Ait Topsis Analiz Sonuçları Şirket Ci + Sıra Ci + Sıra Ci + Sıra Ci + Sıra Ci + Sıra Ci + Sıra A.V.O.D. GIDA VE TARIM 0,43 6 0,49 4 0,40 7 0,41 4 0,52 7 0,52 6 BANVİT 0,48 3 0,45 7 0,41 6 0,39 6 0,50 9 0,48 9

13 COCA COLA İÇECEK 0,44 5 0,51 2 0,47 2 0,43 2 0,55 4 0,54 5 EKİZ KİMYA 0, ,43 9 0, ,41 4 0,55 4 0,46 10 ERSU GIDA 0,42 7 0,45 7 0,39 8 0,42 3 0,51 8 0,50 7 FRİGO PAK GIDA 0, ,44 8 0,36 9 0,39 6 0,50 9 0,46 10 KENT GIDA 0, ,47 6 0,43 5 0,40 5 0,55 4 0,55 4 KEREVİTAŞ GIDA 0,48 3 0, ,41 6 0, , ,31 12 KONFRUT GIDA 0,44 5 0,50 3 0,46 3 0,42 3 0,60 1 0,58 2 KRİSTAL KOLA 0,44 5 0,55 1 0,47 2 0,46 1 0,53 6 0,55 4 MANGO GIDA 0,50 1 0,51 2 0, ,33 9 0, ,38 11 PENGUEN GIDA 0,42 7 0,43 9 0,39 8 0,38 7 0, ,52 6 PINAR ET VE UN 0,48 3 0,50 3 0,46 3 0,43 2 0,57 3 0,56 3 PINAR SU 0,43 6 0,47 6 0,39 8 0,39 6 0,54 5 0,49 8 PINAR SÜT 0,49 2 0,51 2 0,48 1 0,43 2 0,58 2 0,54 5 SELÇUK GIDA 0,39 9 0,48 5 0,45 4 0,43 2 0,51 8 0,54 5 TAT GIDA 0,42 7 0,49 4 0,41 6 0,42 3 0,55 4 0,55 4 TUKAŞ 0,40 8 0, , ,36 8 0, ,56 3 ÜLKER BİSKÜVİ 0,47 4 0,51 2 0,47 2 0,43 2 0,60 1 0,59 1 Tablo 9 a göre BİST te gıda maddeleri sanayi sektöründe faaliyet gösteren 18 şirketin TOPSIS metoduyla hesaplanan dönemine ait analiz sonuçları (C + ) incelendiğinde; yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Mango Gıda, Pınar Süt, Banvit- Kerevitaş Gıda- Pınar Et ve Un, Ülker Bisküvi, Coca Cola İçecek- Dardanel- Konfrut Gıda-Kristal Kola dır. En düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Frigo Pak Gıda, Ekiz Kimya- Kent Gıda, Selçuk Gıda, Tukaş, Ersu Gıda-Tat Gıda dır yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Kristal Kola, Coca Cola İçecek-Pınar Süt-Ülker Bisküvi, Konfrut Gıda, A.V.O.D. Gıda ve Tarım-Tat Gıda, Selçuk Gıda dır. En düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Kerevitaş Gıda, Tukaş, Ekiz Kimya- Penguen Gıda, Frigo Pak Gıda, Ersu Gıda-Banvit dir yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Pınar Süt, Coca Cola İçecek- Kristal Kola-Ülker Bisküvi, Konfrut Gıda- Pınar Et ve Un, Selçuk Gıda Kent Gıda dır. En düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Ekiz Kimya, Mango Gıda, Tukaş, Frigo Pak Gıda, Ersu Gıda-Penguen Gıda, A.V.O.D. Gıda ve Tarım dır yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Kristal Kola, Coca Cola İçecek-Pınar Et Ve Un-Pınar Süt-Selçuk Gıda-Ülker Bisküvi, Tat Gıda-Konfrut Gıda- Ersu Gıda, A.V.O.D. Gıda Ve Tarım-Ekiz Kimya ve Kent Gıda dır. En düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Kerevitaş Gıda, Mango Gıda, Tukaş, Penguen Gıda, Banvit-Frigo Pak Gıda- Pınar Su dur yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Ülker Bisküvi- Konfrut Gıda, Pınar Süt, Pınar Et Ve Un, Coca Cola İçecek- Ekiz Kimya-Kent Gıda, Pınar Su dur. en düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Kerevitaş Gıda, Mango Gıda, Tukaş, Penguen Gıda, Frigo Pak Gıda-Banvit dir yılında performansı en yüksek olan 5 firma sırasıyla, Ülker Bisküvi, Konfrut Gıda, Tukaş- Pınar Et ve Un, Kent Gıda-Kristal Kola-Tat Gıda, Coca Cola İçecek-Pınar Süt-Selçuk Gıda dır. En düşük performansa sahip 5 firma ise sırasıyla, Kerevitaş Gıda, Mango Gıda, Frigo Pak Gıda-Ekiz Kimya, Banvit, Pınar Su dur. 621 SONUÇ

14 Gıda ve içecek sektöründe elde edilecek gelir artışı toplumun yaşam kalitesini artırmak ve refahını yükseltmek açısından stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca bu gıda sektörü bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayan, toplum sağlığı ve yaşam kalitesini de belirleyen önemli girdilerden biridir. Dolayısıyla bu sektörde elde edilen başarı bir ülkenin ekonomik büyüme ve rekabet gücünü etkilediğinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal göstergelerinin incelenmesi, takip edilmesi, şirketlerin genel durumu ve gidişatıyla ilgili birtakım değerlendirmelerde günümüzde daha da önem taşımaktadır. Bu amaçla 19 tane BIST GIDA maddeleri sanayi şirketlerinin dönemine ait finansal performanslarını TOPSIS yöntemini kullanarak yıl bazında belirlenen 11 kriter üzerinden analiz edilerek 6 yıllık performansa göre numaralandırılarak firma düzeyinde başarı sıralaması yapılarak bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu analiz yöntemi ile elde edilen sonuçlara bakarak şirketin daha verimli bir şekilde çalışmasını ve şirket için daha doğru olan kararların alınmasını sağlayarak performansı artırılabilir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 2010 yılında Mango Gıda, 2011 de Kristal Kola, 2012 de Pınar Süt, 2013 te Kristal Kola, 2014 de Konfrut Gıda ve Ülker Bisküvi, 2015 te ise Ülker Bisküvi şirketinin birinci olduğu tespit edilmiştir. KAYNAKLAR Batuhan, K. ve diğerleri (2012), Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Seçmeli Ders Seçimi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cil:2, Sayı: 2: Biçkes, Durdu M., Özdevecioğlu, M. (2016), İşletmelerde Örgütsel Öğrenmenin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve İnovasyonun Aracılık Rolü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, S.5, s Bhutia, P.W. ve Phipon, R. (2012), Appication of Ahpand Topsis Methodfor Supplier Selection Problem IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN) Volume 2, Issue 10 (October 2012), PP Bulgurcu, B. (Kiran) (2012), Application of TOPSIS Techniquefor Financial Performance Evaluation of Technology Firms in Istanbul Stock Exchange Market,Procedia- Socialand Behavioral Sciences, 62, Demireli, E. (2010), Topsis Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:5, Sayı:1: Dumanoğlu, S. (2010), İMKB de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXIX, Sayı II, s Ege, İ.,Topaloğlu, E.E. ve Özyamanoğlu, M. (2013), Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir Uygulama, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), ss Ergül, N. (2014), BİST Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi,Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1),

15 Feng, C.M. ve Wang R.T. (2000), Performance Evaluation for Airlines Includingthe Consideration of Financial Ratios,Journal of Air Transport Management, 6, Genç, T., MASCA, M. (2013), TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemleri İle Elde Edilen Üstünlük Sıralamalarının Bir Uygulama Üzerinden Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C. XV, S II: Lavanpriya, C.,Muralidaran, M.V. ve Lakshmanpriya, C. (2013), A Case Study of Integratingthe Taguchi Loss Functionand Topsis Methodto Select an Optimal Supplier in a Manufacturing Industry, The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM), Vol. 1, No. 1, March-April Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013), Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3): Özdemir, M. (2015), TOPSIS. Bahadır Fatih YILDIRIM, Emrah ÖNDER (Ed.). İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (s ). Bursa: Dora Yayınevi. Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012), Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2), Yayar, R. ve Baykara, H.V. (2012), TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama, Business and Economics Research Journal, Vol:3, No:4, Tozum, H. (2002), Performance Evaluation of Banks, Journal of Bankingand Finance,27,1 9. Tsao, C.T. (2003), Evaluating Investment Values of Stocks Using afuzzy TOPSIS Approach, Journal of Information and Optimization Sciences, Volume 24, Issue 2, s

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2015 BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Ramazan AKBULUT Ömer Faruk RENÇBER ÖZET Bu çalışmada BIST te işlem gören İmalat

Detaylı

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR Özel Sayısı Int. Journal of Management Economics and Business, ICAFR Special Issue BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s. 453-469 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 05.04.2017 12.05.2017 Arş. Gör. Burak KAYIHAN

Detaylı

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ **

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ ** FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE GELENEKSEL ORANLAR İLE NAKİT AKIM ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE TOPSIS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA DOI NO: 10.5578/jeas.9797 ŞAKİR

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191 BIST DE ĠġLEM GÖREN GIDA ĠġLETMELERĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE FĠNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 ÖZ Yrd. Doç. Dr. Sinan AYTEKĠN Doç. Dr. ġakir SAKARYA Belirli koşullara göre sınıflandırılan alternatifler

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. İlhan EGE Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Arş. Gör. Emre

Detaylı

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması Comparison of the Economic Performance of Turkish Republics in Central

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz.

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1766-1776 Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15, pp. 69-75 www.javstudies.com Javstudies@gmail.com Disciplines: Business Administration, Economy, Econometrics,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

OPTİMUM PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST TE İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1

OPTİMUM PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST TE İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 OPTİMUM PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST TE İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 A STUDY ON OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION AND TRADED COMPANIES ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST) Mustafa MORTAŞ 2, Okan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5 ve 14.1 maddesinin tadiline 8.7 maddesinin de eklenmesine

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BIST de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 23 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:15-29 FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Göktuğ Cenk AKKAYA * ÖZET Rasyolar uzun yıllardır işletmelerde

Detaylı

Ka#lım 30 Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım 30 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 30 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 30 Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks

Detaylı

İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 233-260 İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu - Öğr. Grv. Dr. Çağatay Başarır. Keywords: Insurance Industry, Performance Analysis, TOPSIS.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu - Öğr. Grv. Dr. Çağatay Başarır. Keywords: Insurance Industry, Performance Analysis, TOPSIS. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Borsa İstanbul da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi Comparative Analysis

Detaylı

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Hasan UYGURTÜRK Yrd.Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mustafa SOBA * Kudret EREN ** ÖZET Her geçen gün artan

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 15 Şubat 2011 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

Türkiye nin En İtibarlı Sektörleri ve Şirketleri Araştırması 2012 Sonuçları

Türkiye nin En İtibarlı Sektörleri ve Şirketleri Araştırması 2012 Sonuçları Türkiye nin En İtibarlı Sektörleri ve Şirketleri Araştırması 2012 Sonuçları RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından sektörlerin itibar yönetimi skorları ve sektörler içerisinde şirketlerin sıralaması

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:21498598 www.javstudies.com Vol: 3, Issue: 9, pp. 411432 Javstudies@gmail.com Disciplines: Business Administration, Economy, Econometrics,

Detaylı

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 1, 1-18, 2003 Vol 18, No 1, 1-18, 2003 TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN

Detaylı

Ka#lım Model Por.öy Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım Model Por.öy Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım Model Por.öy Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım Model Por.öy Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi,

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

GHA - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GHA - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GHA - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/07/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer GES Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman Yükçü Arş. Gör. Gülşah Atağan TOPI Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman YÜKÇÜ Araş. Gör. Gülşah ATAĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF. Özet Bu çalışmanın amacı, farklı

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Sunumu 2015 3Ç Başlıca Gelişmeler Toplam işlenmiş et pazarı* 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2013 Yılı Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye nin en beğenilen

Detaylı

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi Cebrail MEYDAN Bahadır Fatih YILDIRIM Ötüken SENGER ÖZET Bu çalışmada BIST

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 16. Finans Sempozyumu, 1-13 Ekim 212, Erzurum 521 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Özet Cemal ELİTAŞ 1, Ali ELEREN 2, Feyyaz YILDIZ 3, Mesut DOĞAN 4, Bu çalışmada

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ Business & Management Studies: An International Journal Vol.:4 Issue:2 Year:2016, pp. 185-202 BMSIJ http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v4i2.156 KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-3Ç Finansal Sunumu 2016-3Ç Başlıca Gelişmeler 1 İşlenmiş Et Ürünleri Pazarı* Tüketici Fiyatları Endeksi Kırmızı Et Fiyatları 2016-9A

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Y Finansal Sunumu.

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Y Finansal Sunumu. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2017-1Y Finansal Sunumu yatirimciiliskileri@dyo.com.tr 2017-1Y Başlıca Gelişmeler 1 Türkiye Boya Pazarı Petrol* Fiyatları ve Hammadde Maliyetleri Verimlilik

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu

Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu Katılım Endeksleri 2011 den bu yana yayınlanan Katılım Endeksi nin adı Katılım 30 Endeksi olarak güncellenmiştir. 30 hisse senedinden oluşmaktadır ve 3 ayda bir mali tablo

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye nin en

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Ç Finansal Sunumu.

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Ç Finansal Sunumu. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2017-1Ç Finansal Sunumu yatirimciiliskileri@dyo.com.tr 2017-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 Türkiye Boya Pazarı Petrol Fiyatları ve Hammadde Maliyetleri Verimlilik

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 1. Yarıyıl Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Yarıyıl Sunumu 2015 1Y Başlıca Gelişmeler 1 Toplam işlenmiş et pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Y Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Y Finansal Sunumu 2016-1Y Başlıca Gelişmeler 1 İşlenmiş et ürünleri pazarı 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Ç Finansal Sunumu 2016-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 2016 birinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında %0,1, tonaj bazında %7,2 daralış gösteren,

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sunumu 2015 Başlıca Gelişmeler 2015 yılında ciro bazında %13 büyüyen, tonaj bazında %1 daralış gösteren işlenmiş et ürünleri pazarının* miktar olarak

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.03.2009

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 10 Ekim 1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri (TL) 7.431.108 Tacirler

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Ahmet TANÇ. Abdurrahman GÜMRAH. Organizasyon Bölümü Lojistik Programı, Nevşehir, Türkiye. İşletme Bölümü, Konya, Türkiye ahmettanc@gmail.

Ahmet TANÇ. Abdurrahman GÜMRAH. Organizasyon Bölümü Lojistik Programı, Nevşehir, Türkiye. İşletme Bölümü, Konya, Türkiye ahmettanc@gmail. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul da Bir Uygulama Sustainability Reporting and Environmental Performance: A Case Study in Istanbul Stock Exchange Ahmet TANÇ Abdurrahman

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 İMKB de İşlem Gören Mevduat Bankalarının

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 22.07.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı