ÇOCUK MECLĐSĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK MECLĐSĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR"

Transkript

1 ÇOCUK MECLĐSĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde1 - Bu yönetmeliğin amacı; Denizli Belediyesi Çocuk Meclisinin çalışma düzeni, Meclis Organlarının seçimi faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde2 - Bu yönetmelik, Denizli Belediyesi Çocuk Meclisi ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar. DAYANAK Madde Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin b fıkrası, 15. maddesinin a ve b fıkraları, 18.maddesinin m fıkrası ve 75.maddesinin c fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4 - Bu yönetmelik de gecen; a) Belediye: Denizli Belediyesini b) Çocuk Platformu: Çocuk Meclisine üye olmak için müracaat eden belirli yaş grubundan oluşan çocukları,

2 - 2 - c) Çocuk Meclisi: Denizli Belediyesini d) Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu e) Başkanlık Divanı: Çocuk Meclisi ni sevk ve idare eden Çocuk Meclisi Organını f) Komisyon : Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi Organını, g) Đcra Heyeti: Komisyon Başkanlarından oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını, h) Secim Komisyonu: Çocuk Platformunda çocuklar arası seçimi organize eder ve Çocuk Meclisince seçilen Meclis Organını temsil eder. I) Danışma Kurulu: Denizli Belediyesi Başkanlığınca görevlendirilen danışman ve rehber öğretmenlerden oluşur. ĐKĐNCĐ BÖLÜM ÇOCUK PLATFORMU Çocuk Platformunun Oluşumu: Madde 5 - Çocuk Platformu, 9-13 yaş grubu çocuklardan üye olmak için müracaat edenlerden oluşur. Çocuk Platformunun Toplanması: Madde 6 - Başkanlık Divanını oluşturur. Madde 7 - Başkanlık Divanı, Çocuk Meclisi üyeliği için aday olacakların başvurularını inceler ve sonuçlandırır. Madde 8 - Çocuk Meclisi Üyeliğine aday olabilmek için; a) 9-13 yaş arasında olmak b) Denizli Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında ikamet etmek c) Velinin muvafakatinin bulunması d) Başvuru formu doldurması gereklidir. Madde 9 - Çocuk Meclisine seçilecek olan en fazla %20 lik kontenjanı özürlü, suça eğilimli korunmaya muhtaç, mahkum ve çalışır çocuklardan oluşur. Madde 10 - Çocuk Platformunda en çok oy alan 85 çocuk asıl, daha sonraki 85 çocuk ise yedek üye olarak seçilir. Madde 11 - Çocuk Meclisinde kontenjandan en çok oy alan 50 çocuk asil, sonraki 50 çocuk ise yedek üye olarak seçilir.

3 - 3 - Madde 12 - Çocuk Platformu üyesi her çocuk bir kontenjan almak üzere en çok üç aday için oy kullanabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUK MECLĐSĐ Çocuk Meclisinin Amacı: Madde 13 Denizli Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı Milli ve Manevi değerlerimize saygılı çocuklar yetiştirmek, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş çocuklar yetiştirmektir. Çocuk Meclisinin Görevleri: Madde 14 - Çocuk Meclisi, miting, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir. Madde 15 - Çocuk Meclisi Belediye çalışmaları için tavsiye kararı alabilir. Çocuk Meclisinin Organları: Madde 16 - Çocuk Meclisi; Bir Meclis Başkanı, Üç Meclis Başkan Vekili, Beş Meclis Başkanlık Divan Üyesi, Komisyonlar, Đcra Heyeti ve Genel Kuruldan oluşur. Çocuk Meclisinin Oluşumu: Madde 17 - Çocuk Meclisi; Çocuk Platformu tarafından seçilen 50 Asil, 50 yedek toplam 100 çocuktan oluşur. Madde 18 - Çocuk Meclisine seçilen 50 asil üye Eylül ayının üçüncü haftasının cumartesi günü Çocuk Meclisi salonunda toplanır. Başkanlık Divanın seçimi: Madde 19 - Geçici Başkanlık Divanı oluşturularak Başkanlık Divanı için seçimler yapılır ve en çok oy alan 5 kişi Başkanlık Divanı üyeliğine seçilir.

4 - 4 - Çocuk Meclis Başkanın seçimi: Madde 20 - Başkanlık Divanı, Başkan adaylarının başvurularını kabul eder. Madde 21 - Üyelerin 3 / 2 sinin oyunu alan Başkan seçilir. 3 / 2 si alınmazsa seçime 3 tur devam edilir. Üçüncü turda çoğunluğun oyunu alan başkan seçilir Başkan Vekilliği Seçimi: Madde 22 - Başkanlık Divanı Başkan Vekilini seçer. Faaliyet Kollarının Tespiti: Madde24 - Çocuk Meclisi aşağıda belirtilen faaliyet kollarında komisyonlar oluşturur. 1- Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu, 2- Çevre, Sağlık ve Yardımlaşma Komisyonu, 3- Spor ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, 4- Basın ve Yayın Komisyonu, 5- Đç Tüzük ve Seçim Komisyonu, 6- Çocuk Meclisince Uygun Görülen Komisyon. Komisyondaki Üyelerinin Seçimi: Madde 25 - Komisyonlarda en az beş en fazla sekiz çocuk görev alabilir. Komisyon Üyelerinin Seçimi: Madde 26 - Herhangi bir komisyona sekiz çocuktan fazla müracaat olursa seçim yapılır. Komisyon Başkanı, Başkan Vekili ve Sözcü Seçimi: Madde 27 - Her komisyon üyeleri, kendi içlerinden bir Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki sözcü seçerler. Komisyonların Çalışma Usulü: Madde 28 - Her komisyon faaliyet alanları ve çalışma usulü hakkında bir iç yönetmelik hazırlar. Madde 29 - Komisyonlar yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Çocuk Meclisinin onayına sunarlar. Madde 30 - Komisyonlar her ayın ilk haftası bir önceki ayın faaliyet raporunu hazırlarlar. Madde 31 -Komisyonlar ayda en az bir gün uygun görülen yer ve zamanda toplanırlar. Đcra Heyeti: Madde 32 -Đcra Heyeti, Komisyon Başkanlarından oluşur.

5 - 5 - Đcra Heyetinin Çalışma Usulü: Madde 33 - Đcra Heyeti her ayın ilk ve son haftasında toplanarak, bir önceki ayın faaliyet raporlarını incelerler ve sonraki ayda yapılması düşünülen faaliyetlerle ilgili işbirliği yaparak Çocuk Meclisinin aldığı kararların uygulanmasını sağlarlar. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi: Madde 34 - Çocuğun 14 yaşından gün alması ve Meclis Yönetmeliği hükümlerine aykırılık halinde sona erer. Çocuk Meclisinin Süresi: Madde 35 -Çocuk Meclisinin süresi 1 yıldır. Çocuk Platformu yeni dönem Meclis üyelerini seçtiği anda görevi sona erer. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUK MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMASI VE MECLĐSĐN DÜZENĐ Meclisin Toparlanması: Madde 36 -Çocuk Meclisinin doğal toplantısı, her iki ayda bir olmak üzere yılda altı defadır. Meclis Toplantısının Süresi: Madde 37 - Meclis toplantısının süresi en çok beş gündür. Meclisin Olağanüstü Toplanması: Madde 38 -Çocuk Meclisinin yazılı çağrısı veya üyelerden üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine Çocuk Meclisi olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konudan başka bir iş görülmez. Mecliste Görüşülecek Maddelerin Sunulması: Madde 39 -Çocuk Meclisinde görüşülecek maddeler Başkan tarafından Meclise sunulur. Madde 40 -Üyelerden her biri Çocuk Meclisinin görevine ait tekliflerde bulunabilir. Teklif Mecliste kabul edilirse programa alınır. Madde 41 -Olağan ve Olağanüstü toplantılarda görüşülecek program Meclis Başkanı tarafından en az 10 gün evvel Çocuk Meclisi üyelerinin evlerine gönderilir. Acil durumlarda bu süre üç güne indirilebilir.

6 - 6 - Meclis Başkanı ve Başkan Vekillerinin Görevleri: Madde 42 - Çocuk Meclisine Meclis Başkanı başkanlık eder. Başkan; Meclisi açma görüşmeleri idare, kararları kabul etme, ilan etme, bildirme ve Meclis toplantısının sona erdiğini söyleme görevlerini yürütür. Madde 43 - Meclisin toplantısında Başkan bulunmazsa, Birinci Başkan Vekili, o da bulunmazsa Đkinci Başkan Vekili, o da bulunmazsa Üçüncü Başkan Vekili meclise başkanlık eder. Madde 44 - Meclis Başkanının bir senelik faaliyetlerine dair Meclise vereceği raporun görüşülmesi esnasında Meclise görevlendirilen başkan vekili tarafından başkanlık edilir. Meclis Görüşmelerinde Yeterli Üye Sayısı: Madde 45 - Meclis üyelerinin tamamının yarısından fazla üye hazır bulunmadıkça görüşmeler yapılmaz. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğunun oyları ile alınır. Oyların eşit olduğu durumlarda Başkanın tarafı tercih olunur. Üyelerin her biri bizzat oyunu verir. Meclis Görüşmelerinde Çoğunluk Olmazsa: Madde 46 - Meclis toplantılarında üyelerin çoğunluğu hazır değilse, Meclis Başkanı Meclisi tatil ve en az yedi gün sonra toplanmak üzere günü tespit ederek üyelere bildirir. Đkinci toplantıda kaç üye olursa olsun mevcut üye ile görüşmeler yapılır ve karar verilir. Mecliste Açık ve Gizli Toplantılar: Madde 47- Meclis görüşmeleri açıktır. Başkan veya üye tarafından teklif edildiğinde Meclis çoğunluğunun vereceği karar üzerine gizli oturum yapabilir. Meclis Tutanağının Đmzası: Madde 48 - Çocuk Meclisince görüşülen maddeleri yazmaya mahsus tutanak, her görüşmeyi takiben Meclis Başkanı ve Katiplerce imza olunur. Meclis Kararlarının Đlanı: Madde 49 - Açık oturumlardaki karar sonuçlarının, kararların verildiği tarihlerden itibaren 48 saat içerisinde Çocuk Meclisi kapısına asılmak suretiyle ilan olunur. Başkanın Sorulara Cevap Verme Mecburiyeti: Madde 50 - Meclis Başkanı faaliyet alanına ait işlerde Meclise gerekli açıklamayı ve sorulan soruların cevaplarını vermeye mecburdur. Başkan bu soruların cevaplarını vermeye başka üyeyi görevlendirebilir.

7 - 7 - Gensoru: Madde 51- Çocuk Meclisi üyelerin her biri Çocuk faaliyetleri ile herhangi bir husus hakkında Meclis Başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir Gensoru önergesi Meclis üye tam sayısının çoğunluğunca kabul edildiği taktirde gündeme alınır. Üzerinde tam 7gün geçtikten sonra Meclis Başkanın görevlendireceği kişiler gen soruya Meclis önünde cevap verirler. Meclisin Düzen ve Đntizamı: Madde 52 -Meclis Başkanı, Meclisin nizam ve intizamını temin ile görevlidir. Meclis düzenini gelenlerden gösteri ve gürültü yapanlar Meclis salonundan çıkarılır Başkan bu hususta Belediye Zabıtası veya görevli personelden yararlanır. Madde 53 - Çocuk Meclisi üyelerine yönetmelik hükümlerine göre yaptırım uygulayabilir. Buna karşılık Meclis üyeleri de yasal haklarını kullanabilir. Bu konuda yetkili merci Denizli Belediye Başkanlığıdır. Meclis Toplantılarına Devam Etmeyen Üye ve Komisyon: Madde 54 - Birbirini takiben üç veya komisyon toplantısına gününde mazeretsiz devam etmeyen üye Meclis kararıyla istifa etmiş kabul edilir. BEŞĐNCĐ BÖLÜM SEÇĐMLER, OYLAMA, GÖRÜŞLERĐN YÖNETĐLMESĐ VE YÜRÜTÜLMESĐ Seçimler: Madde 55 - Belediye Çocuk Meclisinde Başkan, Başkan vekilliği, Başkanlık Divanı ve Đcra Heyetinin üyeliği gibi üyelerden her hangi birinin bir işe seçilmesi gizli oy ile yapılır. Öteki hususlarda oylama açık oy ile yapılır. Oylama: Madde 56 - Belediye Çocuk Meclisinde açık oy; özel işaret veya isim belirtilmesi ile olur. Madde 57 - Özel işaret; elini yukarı kaldırmak veya ayağa kalkmakla olur. Đşaretle oylamada oyların sonucunu sayıp belirtmek Başkan ile katiplere aittir. Bunlar çoğunluk olup olmadığında kuşkuya veya anlaşmazlığa düşerlerse oylama tekrarlanır. Eğer kuşku giderilmezse, bu kez isim belirleme yoluyla oylamaya gidilir.

8 - 8 - Madde 58 - Đsim belirleme yoluyla oylama şöyle yapılır; Çocuk Meclisi üyeleri yerlerinde otururken Meclis görevli memuru oy sandığını dolaştırır; Üyeden her biri üzerinde kendi adı yazılı; iki kağıttan kabul anlamına gelen (beyaz) ya da ret anlamına gelen (renkli ) bir kağıdı sandığın içine atar. Sandığı başkanın gözetimi altında ve Meclis Heyeti önünde katipler açar; içinde bulunan kağıtları sayıp cinslerini ayrı ayrı tespit ederler. Sayım sonucu başkan tarafından Meclise duyurulur. Madde 59 - Çocuk Meclisinde gizli oylama aşağıda gösterildiği gibi yapılır. Eğer bir seçim söz konusu ise üyeden her biri konusu ise üyeden her biri oy pusulasına seçtiği kişi veya kişilerin adlarını eğer bir konunun oylaması söz konusu ise kabul veya ret kelimelerini üzerine başka bir yazı veya işaret koymadan oy sandığına atar. Sonra başkanın gözetimi altında veya meclis önünde pusulalar birer birer açılıp yazılı adlar veya evet yada hayır kelimeleri tespit edilip sonuç başkan tarafından meclise bildirilir. Oy pusulaları aynı renk ve biçim de olmak üzere önceden üyelere dağıtılır. Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi: Madde 60 - Meclis duyurmak üzere belge varsa gündemde yazılı maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce bunları Başkan Meclise bildirir. Madde 61 - Gündem Başkan tarafından yapılır ve gündeme giren maddeler belirli günde sırayla okunur ve görüşülür. Madde 62 - Üyelerin söz söylemek için önce başkanlıktan söz istemeleri gerekir. Söz isteyenlerin adları istek sırasıyla başkan tarafından işaret edilir. Evvela teklif olunan mesele ve ilgili komisyon tutanakları okunur. Ondan sonra üyeler tarafından söz alınır. Başkan ne zaman isterse gereken açıklamada savunmalarda bulunabilir. Madde 63 - Mecliste konuşan kimseler olduğu yerden ayağa kalkarak konuşur. Madde 64 - Söz alanlar başkana hitap ederek konuşurlar. Madde 65 - Söz söylerken esas konu dışına çıkmak bir kimsenin kişisel ve özel durumu hakkında hakaret niteliği taşıyacak veya büyük üzüntü yaratacak söz söylemek veya meclisin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi takdirde başkanlıkça ihtarda bulunulur Đki kez ihtar alan bir üye davranış ve tutumu devam ederse başkan tarafından meclis salonunu terk etmeye davet edilir ve çıkartılır. Madde 66 - Görüşmeye son verilip verilmemesi için oya başvurulur. Görüşmeye son verilmesi çoğunlukla kararlaştırılırsa artık görüşülen lehine veya aleyhine konuşmak için kimseye söz verilmez.

9 - 9 - Madde 67- Meclisçe alınacak kararlar şu 3 yolla kabul veya red edilir. a) Meclisin yönetmelikle belirlenmiş üye sayısının mutlak çoğunluğu demek; Çocuk meclisinin toplam üyesi kaç kişi ise yarısından bir fazlasının bir konu hakkında birleşmesi demektir. Bu yol yönetmeliğin aradığı hallerde uygulanır. b) Mecliste bir konunun görüşülmesi, oylama sırasında hazır bulunanların mutlak çoğunluğu ile olur. Bu da Meclisin örneğin yönetmelikte saptanmış üye sayısı 20 olan bir yerde 11 üyenin hazır olması ile görüşülmeye başlanıp oya başvurulduğunda bu 11 üyenin 6 sının birleşmesi ile olur. Bir başka örnekle 18 üyenin hazır olduğu Meclis toplantısında oylamaya başvurulursa 10 kişinin birleşmesi şarttır. c) Mecliste hazır bulunan üyenin çoğunluğu ya nisbi veya izafidir. Yönetmelikle belirli üye sayısı 20 olan bir mecliste örneğin 11 üye ile görüşmeye başlanır oya başvurulup ta o konuda kabul edilip edilmeme hususu oya konulduğu vakit yalnız 5 kişi kabul oyunda bulunsa hazır olan üyenin çoğunluğu o önergeyi kabul etmemiştir denemez, herhalde kabul etmeyenlerinde ayrıca tespit edilmesi gerekir. Çünkü bu kez 4 kişi ret oyu verse hazır olan üyelerden 4 kişi olumlu oy 4 kişi olumsuz oy kullanmış olduğuna göre lehte oylamada 6 kişi aleyhte oylamada 7 kişi çekimser kalmış bulunduğuna göre 4 oya karşılık 5 oy ile öneri kabul edilmiş sayılır. Madde 68 - Genel olarak meclis görüşmeleri açıktır. Herkes görüşmeleri dinlemeye mahsus olarak ayrılmış yerde oturup görüşmeleri dinleyebilir. Meclisin çoğunlukla gizli toplantı yapmaya karar vermesi halinde yapılacak gizli toplantıda dinleyiciler meclis toplantı dışına çıkarılır. Madde 69 - Meclis kurulunda her madde kabul veya ret edildikten sonra başkan Meclis çoğunlukla veya oy birliğiyle kabul veya ret edilir diye sonucu açıkça duyurulur. Madde 70- Meclis üyelerinin oturduğu bölümlere Başkan, üyeler ve açıklamalarda bulunmak üzere görevlendirilmiş kimselerden başka kimse giremez. Madde 71 - Meclisin kararları başkan veya başkan vekilleri ile katiplerden en az birisi tarafından imzalanarak Çocuk Meclis başkanlığına verilir ve bu başkanlıkça yerine getirilir. Madde 72 - Mecliste söz alanlar sözlerini bitirmeden üyelerden biri tarafından görüşmelerin yeterliliği önerilirse önce bu öneri oya konulur. Görüşmenin yeterliliği isteği reddedilirse söz almış olanlara sıra ile söz verilmekte devam edilir. Madde 73 - Görüşülmekte olan madde hakkında üyeler tarafından yapılan teklifler birden fazla ise birinin oya konulup da reddedilmesi halinde diğer önerilerin oylanmasının sonuç alınmasını güçleştirecek bazı durumlar yaratmamasına dikkat edilerek teklifler ona göre sıraya konulur. Örneğin; Görüşülmekte olan konunun görüşülmesinin ertelenmesi veya başka bir konunun bu konudan önce ele alınması önerilmişse öteki tekliflerden önce bu önerinin oylanması gerekir.

10 Görüşülmekte olan konunun reddedilmesi teklif edilirde ondan sonra bu hususun oylanması gerekir. Görüşülmekte olan konunun değiştirilerek kabul edilmesi önerisi varsa daha sonra bu da oya konulur. Değişiklik önerileri birbirleriyle çatışır nitelikte ve sayıda çok ise esas konuya en uzak olan değişiklik önerisinden başlayarak oylama yapılır. Madde 74 - Görüşme konusu olan bir madde iki ayrı konuyu kapsıyorsa bir birinden ayrılarak ayrı ayrı oya konulması önerilirse ona göre işlem yapılır. Madde 75 - Oy toplanmaya başlanmadan önce, çoğunluk bulunup bulunmadığından tereddüt edilerek mevcut üyenin sayılması önerilirse bu öneri üzerinde görüşme yapılmaksızın gereği başkan ve başkanlık divanı üyeleri tarafından yerine getirilir. Madde 76 - Meclisin aylık toplanma dönemlerine toplantı dönemi, bir günlük toplanma sürelerine birleşim ve bir günde çeşitli aralarla yapılan toplantıların her birine de oturum denir. Tutanakların başında "2005 yılının, 1. toplantı dönemin 2. birleşiminin birinci oturumu veya ikinci oturumu" gibi belirtilir. Madde 77 - Meclis görüşmelerini kayda mahsus tutanakları her görüşmeden sonra imzalamak ve bunların saklanıp korunmasını gizli oturum tutanaklarının saklılığını sağlayacak önlemlerin alınmasını sağlamak bazı törenlerde çocuk meclisi adına hazır bulunacak kimseleri seçmek başkana ve seçilmiş katiplerden oluşan başkanlık divanına aittir. Madde 78 - Komisyonlar gizli oy ile içlerinden birini başkan yardımcısı ve iki çocuğu da sözcü seçerler. Komisyon belgelerin saklanıp korunması, kararların yazılması bu sözcüye aittir. Komisyon adına mecliste bilgi vermek, başkan ve onun görevlendireceği kişiye aittir. Madde 79 - Komisyon üyesinin çoğunluğu hazır bulunmadıkça bir konuyu karara bağlayamaz. Kararlar mevcut üyenin çoğunluğu ile alınır. Azınlıkta kalanlar görüşlerini tutanağa yazabilirler. Komisyon kararları Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Madde 80 - Meclisin görüşmelerinde düzeni bozacak gürültü olursa Başkanın ihtarlarına rağmen bu gürültü devam ederse, Başkan ertesi gün toplanmak üzere meclisi tatil eder. Madde 81 - Her oturum sonunda önce meclis görüşmelerine son verirken gelecek toplantının hangi gün ve saatte başlayacağı ve ne görüşüleceği Başkan tarafından üyelere duyurulur ve buna göre düzenlenecek meclis gündemi meclis odasının uygun bir yerine asılır.

11 ALTINCI BÖLÜM ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER Çocuk Meclisinin Ayrıcalıkları: Madde 82 - Çocuk meclisi üyesi çocuklar diğer çocuklarla eşit konumda olmakla beraber çalışmalarında Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabilirler. Belediye de çocuk meclisinin çalışmalarını kolaylaştıracak ve çocuk meclisine tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır. Đdari Hükümler: Madde 83 - Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarında sekreterya idari ve bürokratik işlemleri Eğitim ve Kültür Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hizmetleri Şefliğince yürütülür. Danışma Kurulu: Madde 84 - Çocuk meclisi çalışmalarında danışman ve rehber öğretmenlerden oluşan Danışma Kurulundan yararlanır. Yürürlük ve Yürütme: Madde 85 - Bu yönetmelik Denizli Belediyesi, kurucu çocuk meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Madde 86 - Bu yönetmelik Denizli Belediyesi çocuk meclisi başkanlığı tarafından yürütülür. Geçici Madde 1 Çocuk Meclisi sadece 2006 yılına ait olmak üzere ilk toplantı için 23/04/2006 tarihinde saat 14:00 de toplanır. Şeklindeki "Denizli Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetmeliği" bu şekliyle 06/01/2006 günü oybirliğiyle kabul edildi.

12

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Amaç ve Dayanak Madde 1) 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şubelerinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı