ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ"

Transkript

1 İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ TÜRKİYE

2 ÇOCUKADALETSİSTEMİNDEÇOCUĞUNYÜKSEKYARARI POLİTİKABELGESİ * ANKARA MART2012 İÇİNDEKİLER: 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı?... 2 BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksekyararı... 3 ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı... 5 Sonuç... 8 * BubelgeHollandaBüyükelçiliğininmalidesteğiyleyürütülen ÇocuklariçinAdalet:BirParadigmaDeğişikliğine Doğru başlıklıprojekapsamındahazırlanmıştır.bubelgeniniçeriğiinsanhaklarıortakplatformuve UluslararasıÇocukMerkezininsorumluluğundadırveifadeedilengörüşlerhiçbirşekildeHollandaKraliyet Büyükelçiliğiningörüşleriniyansıtmamaktadır.

3 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı? 2010 yılı itibariyle Türkiye de 60 Çocuk Mahkemesi, 11 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi faal durumdadır istatistiklerine göre, bu mahkemelerde çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu mahkemelerin olmadığı yerlerde çocuklar yetişkinler için kurulan mahkemelerde yargılandı. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2010 yılında tüm ceza mahkemelerinde toplam çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu sayı, çocuknüfusunun%1.73 ünetekabületmektedir yılındaÇocukveÇocukAğırCezaMahkemelerinde haklarındadavaaçılan96.533çocuğunyargılandığısuçlaraşağıdasıralanmaktadır: MALVARLIĞINAKARŞI(TCK ) VÜCUTDOKUNULMAZLIĞINAKARŞI(TCK86 89) HÜRRİYETEKARŞISUÇLAR(TCK ) KAMUNUNSAĞLIĞINAKARŞI(TCK ) ŞEREFEKARŞISUÇLAR(TCK ) ATEŞLİSİLAH.VEBIÇAK.İLEDİĞERALET.HK.KANUN(6136SA) CİNSELDOKUNULMAZLIĞAKARŞI(TCK ) KAMUİDARE.GÜV.VEİŞ.KARŞISUÇLAR(TCK ) ADLİYEYEKARŞISUÇLAR(TCK ) TERÖRLEMÜCADELEKANUNU(3713SA) GENELTEHLİKEYARATANSUÇLAR(TCK ) ANAYASALDÜZENEVEBUDÜZ.İŞL.KARŞI(TCK ) KAMUGÜVENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) TOPLANTIVEGÖSTERİYÜRÜYÜŞLERİKANUNU(2911SA) KAÇAKÇILIKLAMÜCADELEKANUNU(5607SA) KAMUBARIŞINAKARŞISUÇLAR(TCK ) AİLEDÜZENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) FİKİRVESANATESERLERİKANUNU(5846SA) HAYATAKARŞISUÇLAR(TCK81 85) BİLİŞİMALANINDASUÇLAR(TCK ) GENELAHLAKAKARŞISUÇLAR(TCK ) PASAPORTKANUNU(5682SA) ORMANKANUNU(6831SA) ÖZELHAYATAVEHAYATINGİZLİAL.KARŞI(TCK ) TÜTÜNVEALKOLPİYASASIDÜZ.KUR.TEŞKİLAT.GÖR.HK.K.(4733SA) İŞKENCEVEEZİYET(TCK94 96) UYUŞTURUCUMADDELERİNMURAKABESİHK.KANUN(2313SA) DEVLETİNEGE.AL.VEORG.SAYG.KARŞI(TCK ) ATATÜRKALEYHİNEİŞL.SUÇLARHK.KANUN(5816SA) SPORMÜS.ŞİDDETVEDÜZENSİZLİĞİNÖN.DAİRK.(5149SA) DEVLETSIRLARINAKARŞISUÇLARVECASUSLUK(TCK ) MARKALARINKORUNMASIHAKKINDAKHK.(556SA) ÇEVREYEKARŞISUÇLAR MÜSADERETALEPLERİ(54 55) 1 2

4 Çocuğun yüksek yararı ilkesi dünyada birçok ülkede aile hukukunun bir önemli bir parçası olarak çok uzun süredir bulunmaktadır. Uluslararası hukukta ilk olarak 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi nin 2. İlkesi nde şöyle denilmektedir: Çocukların, özel bir korumadan yararlanabilmeleri;onahürriyetvehaysiyetiçindesıhhatlivenormalşekildebedensel,fikri, ahlaki, ruhsal ve sosyal yönden gelişmesini sağlayacak imkân ve kolaylıklar kanun ve diğer vasıtalarla temin edilmelidir. Bu maksatla hazırlanan kanunlarda çocuğun çıkarları önemle gözönündebulundurulmalıdır. BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksek Yararı Yüksekyarar ilkesi,birleşmişmilletlerçocukhaklarınadairsözleşme ninfelsefesininönemlibir yapıtaşıdır.bukavramçhs dehemgenelbirilkeolarakhemdetümsözleşmeiçingeçerlibirşemsiye hakolarakelealınmaktadır.builkenineksiksizbirşekildehayatageçirilmesiyleçocuklarınstatüsünde degözlegörülürbirilerlemekaydedilecektir.builke,çocuklarıilgilendirenyadaetkileyentüm durumlardakararalıcılariçinyolgöstericiolmalıdır. ÇocukHaklarınadairSözleşme3.Madde Sözleşme ninçeşitlimaddelerindeçocuğunyüksekyararıilkesivurgulanmaktadır(ailedenayrılma (Madde9);ana babanınsorumlulukları(madde18);ailesindenyoksunçocuklarınkorunması(madde 20);evlatedinme(Madde21);özgürlüktenyoksunbırakılma(Madde37)vesuçlakarşılaşan çocuklarayönelikhükümler(madde40)).bununlabirlikte,anatanım3.maddeninilkparagrafında yapılmaktadır: Kamusalyadaözelsosyalyardımkuruluşları,mahkemeler,idarimakamlarveyayasama organlarıtarafındanyapılanveçocuklarıilgilendirenbütünfaaliyetlerde,çocuğunyararı temeldüşüncedir. HernekadarSözleşme ninçeşitlimaddelerindeaçıkçabelirtilmişsede,sözleşme ninhakmaddeleri olarakdabilinenilk41maddesindesıralanantümhaklarçocuğunyüksekyararınıbelirler.yani çocuğunyüksekyararısadeceidariyadacezaisüreçlerdedeğilçocuğuilgilendirentümsüreçlerde dikkatealınmasıgerekenbirilkedir.busüreçlerşuşekildeözetlenebilir: Yasayapımındanpolitikageliştirilmesineçocuğuilgilendirentümkararlardaçocuğunhaklarının koruması(bağımsızizlememekanizması,tümilgiliyasalaryapılırkençocuklaradanışılması, çocuklarlailgilitümkonulardabütçesivegelişiminizlenmesiiçinzamançizelgesinideiçeren bütüncülpolitika(lar)hazırlanması, yetkilimakamların çocuklarlailgilibütünkurumlar, hizmetlervetesisleriçinstandartlaroluşturmasınıvedevlet indebustandartlarauygunluğu sağlaması,vb), Çocuğuninsanlıkonurunuzedelemeyecekuygulamalargeliştirilmesi(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecek,ayrıbir cezaadaletiyönetimi,suçmağduruolduğundaacilveuzundönemlirehabilitasyonveyeniden toplumaentegrasyonhizmetisağlama,çocukemeğinsaygıvesömürüdenkoruma,vb), Çocuğuntemelfiziksel,ruhsal,sosyalgelişimselihtiyaçlarınınkarşılanması(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecekvb), Gelişenkapasiteleridoğrultusundaçocuklarınhaklarınıkullanmaları(şikâyetmekanizmalarına ulaşım,davaaçabilme,okulvederssecimi,okulyönetiminekatilim,yerelyönetimlerekatilim, kıyafetleriniseçme,evdeveyasadığıdiğerortamlardasorumluluklaralma,dininiseçme,vb)

5 Çocuklarınkendileriniilgilendirentümkararlardagörüşleriniifadeetmesivegörüşlerinin dikkatealınması(ifadeözgürlüğü,okulvedersseçimi,okulyönetiminekatılım,yerel yönetimlerekatilim,vb). Çocuğunyüksekyararı ilekastedilenşeynedir? Özellikledeuzunerimliperspektiflersözkonusuolduğunda,çocuğunyüksekyararınınherzamanaçık vebelirginbirtanımıbulunmamaktadır.sözleşmebelirlibirdurumdaçocuğunyüksekyararınınne olduğunadairkesinbiraçıklamagetirmemektedir.bununlabirlikte,yüksekyararıbellibirölçüde tanımlayannormatifbirçerçeveçizmektedir.genelilkelerdenbiriolanve şemsiye hakolarakkabul edilen3.maddeninherzamansözleşmedekidiğerhaklarlailişkilendirilmesigerekmektedir. Sözleşmenintemelhaklarlailgilitümmaddeleriçocuklaraneşekildedavranılacağıyada davranılmayacağınailişkinaçıkyönergelervesınırlamalargetirmektedir.sözleşme dekinormların bütünü,zorunluolarakgenelbirnitelikteveeksikdeolsa,çocuğunyüksekyararınaolanşeylerin tanımlanmasınayöneliktemelbiryapıtaşısağlamaktadır.bunagöre,örneğin,çocuğunyüksek yararınaolantemelunsurlarşöylesıralanabilir:eğitimalma(madde28);ailebağlarınasahipolma (madde8);ana babasınıbilmeveonlartarafındanbakılma(madde7);kendisiniilgilendiren konulardagörüşleriniifadeetme(madde12)veözelyaşamasahipbirbireyolaraktanınmavesaygı görme(madde16).sözleşmeçocuğunyüksekyararınaolmayandurumlarıdabelirlemektedir: herhangibirşekildeşiddetemaruzkalmak(madde19);ana babasındanhaksızyerekoparılmak (madde9);çocuğunsağlığıylailgiliönyargıyadayalıgelenekseluygulamalaramaruzkalmak(madde 24);tehlikeliyadazararlıherhangibirişteçalışmak(madde32)yadadiğerşekillerdesömürüyada istismaramaruzkalmak(madde33 36).Bununlabirlikte,fiiliuygulamalardakaçınılmazolarak farklılıklarortayaçıkmaktadır.bufarklılıklar,çatışançıkarlaryadaçocuğunuzunvadedeyararı arasındahassasbirdengeninkurulmasınızorunlukılmaktadır.buçerçevede,kararalıcılarçocuğuya daçocuklarıönemliölçüdeetkileyebilecekkararlarınetkilerinibelirlerkenönerilenfaaliyetin sonuçlarınıincelemekvedeğerlendirmeküzereherzamansistematikçabaharcamalıdır.birkarar almadançocuk etkianaliziyapmaklakalmayıpsonrasındadabunuyaptıklarınıgösterebiliyorolmaları gerekir.böylelikle,herdurumdaçocuğunyüksekyararınısağlamaküzerealternatifarayışının kesintisizsürmesisağlanabilir. Çocuğungelişenkapasitelerivegörüşlerinesaygıgösterilmesi Çocuğungelişenkapasitelerinesaygıgösterilmesi(Madde5),Sözleşme ninyüksekyararilkesiyle doğrudanilişkiliönemlibirbaşkaunsurudur.çocuğunyüksekyararınınbelirlenebilmesiiçinbizzat çocuğundinlenmesigerekir(madde12).çocuk,yaşıilerleyipolgunlaştıkçadahafazlakararalmave etkiliolmaolanağınasahipolmalıdır.yetişkinler,çocukiçineniyiolabilecekseçenekleri değerlendirirkençocuklarıngörüşlerinebaşvurmalıvebugörüşlericiddiyealmalıdır.12.maddede, kendisiniilgilendirenkonulardagörüşoluşturmakapasitesinesahipolançocuklarınbugörüşleri serbestçeifadeetmehakkınasahipolduğunuveçocuğunyaşıveolgunlukdüzeyinebağlıolarakbu görüşleregerekenağırlığınverilmesigerektiğinibelirtmektedir.buyaklaşımkararınsorumluluğunun bütünüyleçocuktaolduğuanlamınagelmemektedir.12.maddeninruhu,tümgücüçocuğateslim etmekyerinekarşılıklıdanışmanınvegiderekartankatılımınsağlanmasınıamaçlamaktadır. Çocuğunyararıilebaşkalarınınyararınınçatışması Gerçekdünyanınkarmaşıkyapısıiçindegenelliklefarklı yararlar arasındabirdengekurulması gerekmektedir.birçocuğunyararınındiğerçocuklarınyadayetişkinlerinyararlarıylaçatıştığı durumdaadilbirdengenasılkurulabilir?busoru,çocuğunyüksekyararıilkesininyorumlanmasında önemlibirgüçlükdoğurmaktadır. Birçocuğunyararıilediğerçocuklarınyararlarıarasındadengenasılkurulabilir?Butürbirtercih yapmakzorunluluğuylakarşıkarşıyakalankararalıcılar,sözleşme debelirtildiğigibihiçbirçocuğun ayrımcılığamaruzkalmamasıvedezavantajlıçocuklarıngereksinimlerininkarşılanmasıvebu çocuklaraözelbirihtimamgösterilmesigibiçokfarklıunsurlararasındabirdengekurmalıdır.

6 Çocuğunyararıileanne babalarınyararıarasındadengenasılkurulabilir?sözleşme,anne babaların sorumluluklarınınçocuğunyüksekyararınısağlayacakşekildeuygulanacağınıvarsaymaktadır(madde 18).Bununlabirlikte,hayatıyadagelişimianne babasıyadavasisitarafındantehditedildiğinde çocuğunbukişilerdenuzaklaştırılmasınınçocuğunyüksekyararınaolduğuaçıkçaortadadır(madde 9).Butürdenmüdahalelergenelliklebüyüktravmayayolaçmaktadırveçocuğundahafazlazarar görmesiniengelleyen;sağlıklıbirşekildegelişmesiiçingereklikoşullarıyaratanbiryaklaşımı gerektirmektedir.buaçıdan,sorunlarınerkensaptanmasıveönleyiciçalışmalarınyürütülmesibüyük önemtaşımaktadır.bununiçin,örneğin,okullardavesağlıkmerkezlerindeherçocuğundinlenmesine olanaksağlamakvegüniçindeçocuklarlabirlikteçalışanöğretmenlerinvesağlıkbakımıveren kişileringerekeneğitimialmalarıgerektirmektedir. Çocuğunyararıiletümtoplumunyararıarasındadengenasılkurulabilir?Birçocukyadagenel olarakçocuklariçiniyiolanbirşeybirgrubunyadabirbütünolaraktoplumunçıkarlarıylaçatışabilir. Butürçatışmalargenelliklekaynaklarlailgilidir.Diğertümihtiyaçlardikkatealındığında,çocuğun yüksekyararınıngerçekleştirilmesineyönelikçabalarplanlanmamışyüksekbirmaliyetoluşturabilir. Butürdurumlarda,mevcutimkânsızlıklardahilindemümkünolanenadilçözümüaramakgerekebilir; amabunuyaparkençocuğunyüksekyararınınbirincilöncelikolmasıilkesinesaygıgöstermeyedevam edilmelidir.bununiçin,çocuğunrefahıvehaklarınınhayatageçirilmesindeönemlibiretkisiolantüm kararsüreçlerindeçocuğunyüksekyararıönemlibirunsurolarakgözönündebulundurulmalıdır. ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı Suçlakarşılaşançocuklar,ilkönceveherşeydençok,çocukturlarveçocuklarauygulanankabul edilmişbütüninsanhaklarıkorumalarındanyararlanabilmelerigerekmektedir.buçocukhaklarına dairsözleşme'ninçocuklariçinayrıbiradaletsistemigeliştirmesiçağrısınınverdiğimesajlardan biridir.ayrıca,türkiye nindeüyesiolduğuavrupakonseyibünyesindeçocuk dostuadaletleilgili kılavuzilkelergeliştirilmiştir.bukılavuzlarçocuklarınsuçlusayılmasınıönlemekveçocuklarınyüksek yararlarınıpolitikanınmerkezineoturtmaküzere,çocukadaletsistemindereformlaryapılmasını önermektedir.bundanbaşka,avrupaçocukombudsmanlarıağı'nın(enoc)2003'teyaptığıbir durumdeğerlendirmesindeçocukadaletsisteminiyenidendüşünmeihtiyacıvurgulanmıştır.bu toplantıdauzmanlar,devletleri"çocukadaletisistemlerini,bmsözleşmesiveavrupainsanhaklan belgeleriningerekleridoğrultusundagözdengeçirmeye"çağırmışlardır. Uluslararasıdüzenlemelerincelemekapsamındasınırlıperspektiftendeğerlendirildiğinde,çocuğu ilgilendirentümuygulamalarbakımındanyolgöstericiilkeözelliğitaşıyan çocuğunyüksekyararı nın idariveadlimakamlarınyapacağıtümişlemlerdedikkatealınmasıgerektiğiyorumunaulaşılabilir. Dolayısıyla,darbiryorumlabakıldığında,çocukadaletsisteminde çocuğunyüksekyararı kavramı çocuğunadaletmekanizmasıylatemasettiğiandanitibarendevletinaktifvepasifsorumluluklarına işareteder. Soyutbirkavramolan çocuğunyüksekyararı nıniçhukukumuzdasomutdüzenlemeleri12eylül 2010değişikleriilebirlikteAnayasa dayeralmıştır.anayasa nın aileninkorunmasıveçocukhakları başlıklı41.maddesinde; herçocuğun,korunmavebakımdanyararlanmaları,yüksekyararlarına açıkçaaykırıolmadıkça,anavebabalarıylakişiselvedoğrudanilişkikurmavesürdürmehakkınasahip olduğu düzenlenmiştir.ayrıcaaynımaddeile; devletin,hertürlüistismaraveşiddetekarşıçocukları koruyucutedbirlerialmayükümlülüğü düzenlenmiştir.anayasa danhareketleçkk nın4.maddesi ÇHS yeuygundüzenlenmiştir.çkk nınuygulanmasındakiilkelerdenbiriçocuğunesenliğininve yararınınkorunmasıolarakbelirlenmiştir.yine4721sayılıtürkmedenikanunu nunçocuğun Korunmasıbaşlıklıbölümünde346.maddeilekorumaönlemleribaşlığıile çocuğunmenfaative gelişmesi kavramıyeralmıştır.yineaynıkanunileçocuğunanababadanayrılmahalindedeçocuğun yararınıngözetileceğidüzenlenmiştir.4721sayılıtürkmedenikanunundakidüzenlemelerceza hukukununkapsamındaolmamaklabirlikteçocuğunyüksekyararınadeğinensınırlıdüzenlemeolması hasebiyleyerverilmiştir.

7 BMÇocukHaklarınadairSözleşmeasgaribircezaiehliyetyaşınınsaptanmasınıteşviketmektedir.Bu yaşınaltındakibirçocuğuncezayasasınıihlaletmeehliyetininolmadığıkabuledilmektedir. 3 DevletlerinAvrupaSosyalŞartı'nauyumunuizleyenAvrupaSosyalHaklarKomitesi,BMÇocukHakları KomitesiveBM'nindiğeranlaşmakurullarınınhepsi,çeşitlidevletlerecezaiehliyetyaşını yükseltmelerinitavsiyeetmiştir.bununlabirlikte,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararını gerçektengözetebilmekiçin,butartışmayıkeyfîbircezaiehliyetyaşınınsaptanmasındanbaşkabir noktayataşımamızgerekir. TürkHukukSisteminde18yaşınakadarverilecekolancezalarşuşekildedir: 1. 12yaşınınsonunakadarsuçişleyenkişinincezaisorumluluğubulunmamaktadır.Ancakkişienaz biryılhapiscezasıgerektirenbirsuçişlemişsetedbiruygulanır. 2. Yaşları12ile15arasındaolançocuklar,kısmiolarakcezaiehliyetesahiptir.Suçluyaptığıfiilin bilincindevesonuçlarınıkavrayabilecekdurumdaiseceza,belirliorandaindirimuygulanarak verilmektedir.aksihaldecazverilmemektedir. 3. Yaşları15ile18arasındakiçocuklarınişlediklerisuçunbilincindevesonuçlarınıkavrayabilecek durumdaolduğukabuledildiğindencezaverilirancakbelirlibirorandaindirimuygulanır. Öncelikle,cezaiehliyetyaşıkonusundakanunlarnedersedesin,çocuklarınbilgi,görgüve deneyimlerinintoplumsalişleyişvebununkurallarıhakkındabiryetişkinkadarbilgisahibiolmalarına yetmeyeceğini;bunedenle,eylemlerininsonuçlarınıtümyönleriyleanlayacakkapasitede olmadıklarınıveyetişkinlerinrehberliğineihtiyaçduyduklarınıkabuletmeliyiz.çocuklarıncezaalma konusundabelirlibiryaştaehliyetsahibiolduğunuvarsayarsak,aynıçocuğunhukukuntanıdığıtüm haklardanyararlanmaehliyetinesahipolduğunukabuletmemizvetümyönleriylebunauygunbir toplumyaratmamızdagerekir.sırfbunedenledahiçocuklariçinkeyfibircezaiehliyetyaşıbelirleme iddiasınıbiryanabırakmakveçocuklariçindahaçocuk dostubiradaletanlayışıoluşturmak gerekmektedir. Buesasta,çocuğunyüksekyararısözkonusuolduğunda,öncelikle"sorumluluk"ve"suçluolarak kabuletme"kavramlarınıbirbirindenayırmamızgerekir.insanhaklarıhukuku,kanunakarşıgelenbir eyleminsorumluluğununüstlenilmesigerektiğinivurgular.sorumluluğuntartışıldığıyerde, sorumluluğubelirleyenresmîbirsüreçolmalıdır.birçocuksözkonusuolduğunda,buresmîsüreç, çocuğunyaşınavedurumunasaygıgösterecekşekildeizlenmelidir.önerimizkabahategözyumulması değildir,amabunakarşıverilenyanıtdaçocuğusuçlukabulederekgözdağıvermekyadaçocuk hakkındacezadavasıaçmakolmamalıdır. Uluslararasıstandartlar,küçüklerin(asgaricezaiehliyetyaşındaolanlar)tutuklanmasına,gözaltına alınmasınavecezaevinekonulmasına,ilkeselolarakolanaktanımaktadır.bununlabirlikte,bu yöntemlerbmsözleşmesinindebelirttiğigibi,"sadecesonçareniteliğindebirönlemolarakveuygun olanenkısasüreiçin"kullanılmalıdır.bu,çhs yiimzalayandevletlerinçocukhaklarıkonusunda üstlendiklerienönemlitaahhütlerindenbirisidir.uygulamada,çocuklarıntravmatiksüreçlerden geçirilerekçocuklarıözgürlüktenmahrumetmek,yenidensuçişlemeoranınınartmasınayol açmaktadır.toplum,suçolaraknitelenenbireylemekarışançocuklarakarşıacil,kararlıveadilolarak tepkivermelidir. Hakkındabirfikirsahibiolmasadahiyasayıçiğneyençocuklarayardımetmeninyolu,elbetteboş vermekdeğildir:butürdurumlarda,çocuklarayaptıklarıeylemlerinsorumluluğunualmaları konusundarehberlikyapmakgerekir.bununlabirlikte,deneyimler,çocuğusuçluolarakkabul 3 Avrupaülkelerindenörnekvermekgerekirse,İskoçya daçocuklar8yaşındaişlediklerisuçtansorumlu tutulabilmektedirler.ingiltere,gallervekuzeyirlanda'daasgariyaş10'dur.çeşitlikuzeyülkelerindecezai ehliyetyaşı15olarakbelirlenmiştir;belçika'daisebuyaş18'dir.

8 etmeninveözellikledehapiscezasıvermeninçocuklarıntoplumayenidenentegreolmasınaherhangi birkatkısağlamadığınıgöstermektedir.aksine,bizatihibusüreçlerdevletvetoplumeliyleyaşatılan travmatikdeneyimlereyolaçmaktadırveçoğunlukla,damgalanançocuklarınyetişkinsuçlulara dönüşmesineyolaçmaktadır. Suçlakarşılaşançocuklarhakkındayapılacakdeğerlendirmedeçocuğunyüksekyararıilkesiilesuçun ağırlığıgözetilmelivebununyanısırasuçanedenolanşartlardikkatealınmalıdır.budeğerlendirme, farklıdisiplinlerinkatıldığıbirsüreçteçocuklarınkarıştığıeylemleilgilitümolgularıntespitedilmesini veçocuğungereklidesteğialarakbueyleminfarkındaolmasınısağlamalıdır.budeğerlendirme,her olayaözgükoşullaragöredoğrukararvermeyiamaçlamalıvehemeyleminmağdurununihtiyaçlarının karşılanması 4 hemdeçocuğunyüksekyararıgereğiyenibirsuçişlemesiniönlemeküzereeniyi yöntemlerivesüreçleribelirlemeyihedeflemelidir.butürönlemleryadasüreçler,gerekirsezorunlu tutulmalıdır.budeğerlendirmeçocuğutoplumiçindeifşaetmemeliveyetişkincezayargılaması sistemindekiusullerleaynıolmamalıdır. Tümbusüreçlerde,tanıkyadamağdurolarakadaletsistemiylekarşılançocuklarındurumunauygun benzerusulleringeliştirilmesi,buçocuklarınikincikezmağdurolmalarınıengellemekvegerektiğigibi destekalmalarınısağlamakaçısındanayrıcaönemlidir. Birdiğerifadeyle,kararalıcılarınçocuklarınneşekildeetkilenebileceğinigerçektendüşündüklerini göstermeleriveispatetmelerigerekmektedir.buadım,çocuklarüzerindekietkininolumsuzolduğu yadaolabileceğianlaşıldığındaönerilenfaaliyetealternatiffaaliyetarayışınınteşvikedilmesini sağlayacaktır.buyaklaşımdaamaççocuklarlailgilikararlardasırfbiçimselşartıyerinegetirenyeni bürokratiköğeleroluşturmakdeğildir.dahaziyade,çocuklarındolaylıolarakanne babalarıyada diğertemsilcileriyoluylabilehemenhemenhiçbirsiyasigücesahipolmamalarınıtelafietmektir.bu yeniyöntemler,kararalmasistemleriniaradakiuçurumukapamayayönelikbiryetişkin özdisiplini olarakdagörülebilir.busüreçler,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararının gerçekten sağlanabilmesiiçinyöntemkonusundasamimitartışmalarınyürütülmesinigerektirmektedir.bilinçli birşekildeuygulandıklarında,gününbirindeamaçlananşeyekatkıdabulunabilirler:buamaç, çocuklarınhaklarladonanmışinsanlarolaraktamanlamıylasaygıgörmelerinisağlayacaksomutbir davranışdeğişikliningerçekleşmesiolmalıdır. Çocuklarıkapatmanıntekmeşrugerekçesi,başkalarıiçinacil,ciddibirtehditoluşturduğudüşünülen birdurumlabaşedecekalternatifbiryolunbulunamamasıolabilir.budurumdada,tümalternatiflerin değerlendirildiğiniispatyükümlülüğübudeğerlendirmeyiyapankamugörevlilerindeolmalıdır. Gözaltınaalmagerekliliği,tektekvakabazındadüzenliolarakgözdengeçirilmelidirvehergözaltının koşullarınıninsaniolmasıgereklidir.hergözaltındabuyaştakibireyinözelihtiyaçlarıhesabakatılmalı verehabilitasyonhedeflenmelidir.süreçiçerisindesuçlakarşılanherçocuğaözelrehabilitasyon uygulanmalıdır;bu,gözaltısüresindensonradevametmesivegözetmenlerin,öğretmenlerinve sosyalhizmetuzmanlarınınkatkıdabulunmalarıgerekenbirplandır.bütünbuaşamalardaçocuğun kendisinindesözsahibiolmasıgerekmektedir.buhembirhaktırhemdesuçuntekrarlanmasını önlemeninetkilibiryoludur. Çocukadaletsistemininuluslararasıilkelereuygunveçocuğunyüksekyararınıönceliklegözeterek işleyebilmesiiçin,bütüncülbirçocukpolitikasıdahilinde,polisvejandarma(kollukkuvvetleri), savcılık,mahkemeleriçerisindeuzmanlaşmışbirimleroluşturulmasıvebubirimlerinçocuk 4 Suçlakarşılaşançocuklarıninsanhaklarınasaygılıolmayıhedefleyendestekleyicipolitikalarveyöntemler, mağdurunhaklarıylaçelişmez.mağdurlarındevlettenuyguntazminatvedesteğialmalarıgerekmektedir. Mağdurunvedahagenişanlamdatoplumunçıkarları,suçolarakniteleneneylemdebulunançocukların rehabiliteedilmesineçalışmakyerineonlarasadececezavermekteısraredenbirsistemilesağlanmaz.

9 politikasınınilkelerineuygunişlerliklerininsağlanmasıgerekmektedir.böylebirkurumsalçerçeve, adaletmekanizmasıylatemasedençocuğasaygınlıkvedeğerduygusuylatutarlımuameleedilmesini, çocuğuninsanhaklarınavebaşkalarınınözgürlüklerinesaygısınıgüçlendirenuygulamalarınhayata geçirilmesini,çocuğunyaşını,yenidentoplumakazandırılmasıvetoplumdayapıcırolüstlenmesinigöz önünealanuygulamalarıngüçlendirilmesini,çocuğunsaygınlığınıngözetilmesini,suçolarak tanımlananbireylemekarışançocuklarayönelikhertürdamgalamanınveşiddetinönlenmesini sağlayabilir. Sonuç Toplumvedevlet,sahipolduğugücühiçbirsiyasalgücesahipolmayançocuklarvegençkişiler üzerindeuygulamaktansakınmalıdır.sadececezahukukundaveikincilderecedensuçluolarak tanınançocuklarıkendineözgübirfarkolarak;çocukolarakhakkasahipolmahakkınasahipbirbirey olaraktanıyanbütüncülbirçocukadaletsistemininoluşturulmasıbuyöndeatılabilecekilkadımdır. Hayatınheralanındaçocuğubirkişiolarakgörmenintekyolu,onundünyayıdeğiştirmevekendi dünyasıkılmahakkıylavegücüyledoğduğunubilmekten,söylemektenvebunuheryerde,her biçimdeuygulamaktangeçmektedir.çocukveadalet,herçocuğuneşitolarakhaklarından yararlanmasınıaklagetirmelidir.çocuklarıneğitim,sağlık,adaletsistemi,sosyalyaşamgibiilişkili olduklarıheralanda,kendineözgüözellikleresahipolanbirbireyolarakkabuledilmesiveadalet kavramınınbukabulüzerinekurulmasıbüyükönemtaşımaktadır.bukapsamda ÇocukDostu Adalet,çocuğunanlamlıkatılımı,yüksekyararı,haysiyeti,ayrımcılığakarşıkorunmasıvehukukun üstünlüğüilkelerinigözönündebulundurarak,tümçocuklarınyasaltemsil,katılım,korumahaklarıda dahilolmaküzeretümhaklarınınmümkünolanenyüksekseviyedekorunmasınıveuygulanmasını güvencealtınaalanbiradaletsistemiolarakanlaşılmalıdır.buadaletsistemi,çocuklarınözel ihtiyaçlarınıtanımalıvebuihtiyaçlarauygunyanıtlarıüretebilmelidir.çocuklardaşiddetinveişlenen ağırsuçlarınkökenlerinianlamak,budavranışlaragözyummakyadakabullenmekanlamınagelmez. Aksine,toplumunyüzleşmektenkaçındığıtümsorunlarınadairipuçlarınıvererekherkesiçin yaşanabilirbirdünyanınyollarınaişareteder.bunedenle,çocuklarınsuçişlemesisorununuelealan stratejiler,sosyaladaletigerçektenkurmayıhedefleyecekreformlarınbirparçasıolmalıdır. Buadımlaratıldıktansonrabelirlibirdurumdayasaylaihtilafadüşençocuklarsözkonusuolduğunda gözetilmesigerekenbirincikuralçocuğunyüksekyararıolmalıdır.toplumvedevlet,çocukların karıştıklarısuçlarayönelikdahabütünselbirçözümüretmelidirvebuçözüm,eylemlerinedeniyle çocuklarısuçlukabuletmeyenbiranlayışıtemelalmalıdır.bmçocuksuçlarınınönlenmesinedair Kurallaryirmiyılöncebenimsenmişolsadahâlâdoğrubirölçütsunmaktadır."Gençbirinsanı'sapkın' yada'suçlu'yada'potansiyelsuçlu'diyedamgalamak,genelliklegençinsanlarınsürekliolarak istenmeyenbirdavranışmodeligeliştirmesineyolaçar."çocuklarasuçlumuamelesiyapmayı bırakmaksadeceçocuklarındeğiltümtoplumunyüksekyararınadır.çocukolduklarısüreceçocuklara çocukmuamelesiyapmalıveherkoşuldaçocuklarıyetişkinlereözgücezaadaletsisteminindışında tutmalıyız.

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TÜRKİYE DE ZENGİN FAKİR İN AKRABASI DEĞİL, YARGI ZENGİN İN DAYISIDIR

TÜRKİYE DE ZENGİN FAKİR İN AKRABASI DEĞİL, YARGI ZENGİN İN DAYISIDIR TÜRKİYE DE ZENGİN FAKİR İN AKRABASI DEĞİL, YARGI ZENGİN İN DAYISIDIR Büşra Yılmazöz 1 Özet: Türkiye nin yakın dönem hukuk sözlüğü incelenirse adalet kavramı bu sözlükte yerini kaybetmiştir. Neden ki bir

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

ACİL HAKLAR: FRANSA DA YURTTAŞLARIN HUKUKİ BİLGİLERE ERİŞİMİ

ACİL HAKLAR: FRANSA DA YURTTAŞLARIN HUKUKİ BİLGİLERE ERİŞİMİ Jean Luc Bedos makaleler ACİL HAKLAR: FRANSA DA YURTTAŞLARIN HUKUKİ BİLGİLERE ERİŞİMİ Jean-Luc Bédos Çev.: Cemil Kaya GİRİŞ 1990 lı yılların başına kadar hukuki bilgilere yurttaş erişimi konusu Fransa

Detaylı

İCRA TAKİBİYLE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ SEBEPLERİ, İCRADA UZMANIN ROLÜ VE ÇOCUĞUN DURUMU

İCRA TAKİBİYLE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ SEBEPLERİ, İCRADA UZMANIN ROLÜ VE ÇOCUĞUN DURUMU İCRA TAKİBİYLE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ SEBEPLERİ, İCRADA UZMANIN ROLÜ VE ÇOCUĞUN DURUMU A. GENEL OLARAK * Türk Medeni Kanunu na göre boşanma durumunda velayet hakim tarafından eşlerden birine

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

Adil ve Etkin bir Çocuk Adaleti için On Adımlı Eylem Planı 1

Adil ve Etkin bir Çocuk Adaleti için On Adımlı Eylem Planı 1 Adil ve Etkin bir Çocuk Adaleti için On Adımlı Eylem Planı 1 Giriş Kanunla ihtilaf halindeki - BM Çocuk Hakları Sözleşmesi nde 18 yaşın altında bulunan bireyler olarak tanımlanan i - çocukların büyük bir

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ve ETKİN SONUÇ SAĞLAYIP SAĞLAYAMAYACAĞI * IN THE LIHGT OF AN EXEMPLARY VERDICT, CONTENT OF THE LAW NUMBER 6384 AND İS İT GOING TO PROVIDE EFFICIENT

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

İzmir Barosu Yasa Komisyonu, Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nı

İzmir Barosu Yasa Komisyonu, Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nı İzmir Barosu Yasa Komisyonu, Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı nı incelenmiş ve aşağıdaki önerileri getirmiştir: Adalet Bakanlığının hazırlamış olduğu,

Detaylı

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI 1. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması temelde neleri içermektedir? 1 2. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması tüm AB

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

tepav Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi? Kasım2013 N201339 DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi? Kasım2013 N201339 DEĞERLENDİRME NOTU DEĞERLENDİRME NOTU Kasım2013 N201339 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selçuk SERTESEN 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 1992 yılında Bakanlar Kurulu

Detaylı