ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ"

Transkript

1 İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ TÜRKİYE

2 ÇOCUKADALETSİSTEMİNDEÇOCUĞUNYÜKSEKYARARI POLİTİKABELGESİ * ANKARA MART2012 İÇİNDEKİLER: 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı?... 2 BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksekyararı... 3 ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı... 5 Sonuç... 8 * BubelgeHollandaBüyükelçiliğininmalidesteğiyleyürütülen ÇocuklariçinAdalet:BirParadigmaDeğişikliğine Doğru başlıklıprojekapsamındahazırlanmıştır.bubelgeniniçeriğiinsanhaklarıortakplatformuve UluslararasıÇocukMerkezininsorumluluğundadırveifadeedilengörüşlerhiçbirşekildeHollandaKraliyet Büyükelçiliğiningörüşleriniyansıtmamaktadır.

3 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı? 2010 yılı itibariyle Türkiye de 60 Çocuk Mahkemesi, 11 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi faal durumdadır istatistiklerine göre, bu mahkemelerde çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu mahkemelerin olmadığı yerlerde çocuklar yetişkinler için kurulan mahkemelerde yargılandı. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2010 yılında tüm ceza mahkemelerinde toplam çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu sayı, çocuknüfusunun%1.73 ünetekabületmektedir yılındaÇocukveÇocukAğırCezaMahkemelerinde haklarındadavaaçılan96.533çocuğunyargılandığısuçlaraşağıdasıralanmaktadır: MALVARLIĞINAKARŞI(TCK ) VÜCUTDOKUNULMAZLIĞINAKARŞI(TCK86 89) HÜRRİYETEKARŞISUÇLAR(TCK ) KAMUNUNSAĞLIĞINAKARŞI(TCK ) ŞEREFEKARŞISUÇLAR(TCK ) ATEŞLİSİLAH.VEBIÇAK.İLEDİĞERALET.HK.KANUN(6136SA) CİNSELDOKUNULMAZLIĞAKARŞI(TCK ) KAMUİDARE.GÜV.VEİŞ.KARŞISUÇLAR(TCK ) ADLİYEYEKARŞISUÇLAR(TCK ) TERÖRLEMÜCADELEKANUNU(3713SA) GENELTEHLİKEYARATANSUÇLAR(TCK ) ANAYASALDÜZENEVEBUDÜZ.İŞL.KARŞI(TCK ) KAMUGÜVENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) TOPLANTIVEGÖSTERİYÜRÜYÜŞLERİKANUNU(2911SA) KAÇAKÇILIKLAMÜCADELEKANUNU(5607SA) KAMUBARIŞINAKARŞISUÇLAR(TCK ) AİLEDÜZENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) FİKİRVESANATESERLERİKANUNU(5846SA) HAYATAKARŞISUÇLAR(TCK81 85) BİLİŞİMALANINDASUÇLAR(TCK ) GENELAHLAKAKARŞISUÇLAR(TCK ) PASAPORTKANUNU(5682SA) ORMANKANUNU(6831SA) ÖZELHAYATAVEHAYATINGİZLİAL.KARŞI(TCK ) TÜTÜNVEALKOLPİYASASIDÜZ.KUR.TEŞKİLAT.GÖR.HK.K.(4733SA) İŞKENCEVEEZİYET(TCK94 96) UYUŞTURUCUMADDELERİNMURAKABESİHK.KANUN(2313SA) DEVLETİNEGE.AL.VEORG.SAYG.KARŞI(TCK ) ATATÜRKALEYHİNEİŞL.SUÇLARHK.KANUN(5816SA) SPORMÜS.ŞİDDETVEDÜZENSİZLİĞİNÖN.DAİRK.(5149SA) DEVLETSIRLARINAKARŞISUÇLARVECASUSLUK(TCK ) MARKALARINKORUNMASIHAKKINDAKHK.(556SA) ÇEVREYEKARŞISUÇLAR MÜSADERETALEPLERİ(54 55) 1 2

4 Çocuğun yüksek yararı ilkesi dünyada birçok ülkede aile hukukunun bir önemli bir parçası olarak çok uzun süredir bulunmaktadır. Uluslararası hukukta ilk olarak 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi nin 2. İlkesi nde şöyle denilmektedir: Çocukların, özel bir korumadan yararlanabilmeleri;onahürriyetvehaysiyetiçindesıhhatlivenormalşekildebedensel,fikri, ahlaki, ruhsal ve sosyal yönden gelişmesini sağlayacak imkân ve kolaylıklar kanun ve diğer vasıtalarla temin edilmelidir. Bu maksatla hazırlanan kanunlarda çocuğun çıkarları önemle gözönündebulundurulmalıdır. BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksek Yararı Yüksekyarar ilkesi,birleşmişmilletlerçocukhaklarınadairsözleşme ninfelsefesininönemlibir yapıtaşıdır.bukavramçhs dehemgenelbirilkeolarakhemdetümsözleşmeiçingeçerlibirşemsiye hakolarakelealınmaktadır.builkenineksiksizbirşekildehayatageçirilmesiyleçocuklarınstatüsünde degözlegörülürbirilerlemekaydedilecektir.builke,çocuklarıilgilendirenyadaetkileyentüm durumlardakararalıcılariçinyolgöstericiolmalıdır. ÇocukHaklarınadairSözleşme3.Madde Sözleşme ninçeşitlimaddelerindeçocuğunyüksekyararıilkesivurgulanmaktadır(ailedenayrılma (Madde9);ana babanınsorumlulukları(madde18);ailesindenyoksunçocuklarınkorunması(madde 20);evlatedinme(Madde21);özgürlüktenyoksunbırakılma(Madde37)vesuçlakarşılaşan çocuklarayönelikhükümler(madde40)).bununlabirlikte,anatanım3.maddeninilkparagrafında yapılmaktadır: Kamusalyadaözelsosyalyardımkuruluşları,mahkemeler,idarimakamlarveyayasama organlarıtarafındanyapılanveçocuklarıilgilendirenbütünfaaliyetlerde,çocuğunyararı temeldüşüncedir. HernekadarSözleşme ninçeşitlimaddelerindeaçıkçabelirtilmişsede,sözleşme ninhakmaddeleri olarakdabilinenilk41maddesindesıralanantümhaklarçocuğunyüksekyararınıbelirler.yani çocuğunyüksekyararısadeceidariyadacezaisüreçlerdedeğilçocuğuilgilendirentümsüreçlerde dikkatealınmasıgerekenbirilkedir.busüreçlerşuşekildeözetlenebilir: Yasayapımındanpolitikageliştirilmesineçocuğuilgilendirentümkararlardaçocuğunhaklarının koruması(bağımsızizlememekanizması,tümilgiliyasalaryapılırkençocuklaradanışılması, çocuklarlailgilitümkonulardabütçesivegelişiminizlenmesiiçinzamançizelgesinideiçeren bütüncülpolitika(lar)hazırlanması, yetkilimakamların çocuklarlailgilibütünkurumlar, hizmetlervetesisleriçinstandartlaroluşturmasınıvedevlet indebustandartlarauygunluğu sağlaması,vb), Çocuğuninsanlıkonurunuzedelemeyecekuygulamalargeliştirilmesi(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecek,ayrıbir cezaadaletiyönetimi,suçmağduruolduğundaacilveuzundönemlirehabilitasyonveyeniden toplumaentegrasyonhizmetisağlama,çocukemeğinsaygıvesömürüdenkoruma,vb), Çocuğuntemelfiziksel,ruhsal,sosyalgelişimselihtiyaçlarınınkarşılanması(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecekvb), Gelişenkapasiteleridoğrultusundaçocuklarınhaklarınıkullanmaları(şikâyetmekanizmalarına ulaşım,davaaçabilme,okulvederssecimi,okulyönetiminekatilim,yerelyönetimlerekatilim, kıyafetleriniseçme,evdeveyasadığıdiğerortamlardasorumluluklaralma,dininiseçme,vb)

5 Çocuklarınkendileriniilgilendirentümkararlardagörüşleriniifadeetmesivegörüşlerinin dikkatealınması(ifadeözgürlüğü,okulvedersseçimi,okulyönetiminekatılım,yerel yönetimlerekatilim,vb). Çocuğunyüksekyararı ilekastedilenşeynedir? Özellikledeuzunerimliperspektiflersözkonusuolduğunda,çocuğunyüksekyararınınherzamanaçık vebelirginbirtanımıbulunmamaktadır.sözleşmebelirlibirdurumdaçocuğunyüksekyararınınne olduğunadairkesinbiraçıklamagetirmemektedir.bununlabirlikte,yüksekyararıbellibirölçüde tanımlayannormatifbirçerçeveçizmektedir.genelilkelerdenbiriolanve şemsiye hakolarakkabul edilen3.maddeninherzamansözleşmedekidiğerhaklarlailişkilendirilmesigerekmektedir. Sözleşmenintemelhaklarlailgilitümmaddeleriçocuklaraneşekildedavranılacağıyada davranılmayacağınailişkinaçıkyönergelervesınırlamalargetirmektedir.sözleşme dekinormların bütünü,zorunluolarakgenelbirnitelikteveeksikdeolsa,çocuğunyüksekyararınaolanşeylerin tanımlanmasınayöneliktemelbiryapıtaşısağlamaktadır.bunagöre,örneğin,çocuğunyüksek yararınaolantemelunsurlarşöylesıralanabilir:eğitimalma(madde28);ailebağlarınasahipolma (madde8);ana babasınıbilmeveonlartarafındanbakılma(madde7);kendisiniilgilendiren konulardagörüşleriniifadeetme(madde12)veözelyaşamasahipbirbireyolaraktanınmavesaygı görme(madde16).sözleşmeçocuğunyüksekyararınaolmayandurumlarıdabelirlemektedir: herhangibirşekildeşiddetemaruzkalmak(madde19);ana babasındanhaksızyerekoparılmak (madde9);çocuğunsağlığıylailgiliönyargıyadayalıgelenekseluygulamalaramaruzkalmak(madde 24);tehlikeliyadazararlıherhangibirişteçalışmak(madde32)yadadiğerşekillerdesömürüyada istismaramaruzkalmak(madde33 36).Bununlabirlikte,fiiliuygulamalardakaçınılmazolarak farklılıklarortayaçıkmaktadır.bufarklılıklar,çatışançıkarlaryadaçocuğunuzunvadedeyararı arasındahassasbirdengeninkurulmasınızorunlukılmaktadır.buçerçevede,kararalıcılarçocuğuya daçocuklarıönemliölçüdeetkileyebilecekkararlarınetkilerinibelirlerkenönerilenfaaliyetin sonuçlarınıincelemekvedeğerlendirmeküzereherzamansistematikçabaharcamalıdır.birkarar almadançocuk etkianaliziyapmaklakalmayıpsonrasındadabunuyaptıklarınıgösterebiliyorolmaları gerekir.böylelikle,herdurumdaçocuğunyüksekyararınısağlamaküzerealternatifarayışının kesintisizsürmesisağlanabilir. Çocuğungelişenkapasitelerivegörüşlerinesaygıgösterilmesi Çocuğungelişenkapasitelerinesaygıgösterilmesi(Madde5),Sözleşme ninyüksekyararilkesiyle doğrudanilişkiliönemlibirbaşkaunsurudur.çocuğunyüksekyararınınbelirlenebilmesiiçinbizzat çocuğundinlenmesigerekir(madde12).çocuk,yaşıilerleyipolgunlaştıkçadahafazlakararalmave etkiliolmaolanağınasahipolmalıdır.yetişkinler,çocukiçineniyiolabilecekseçenekleri değerlendirirkençocuklarıngörüşlerinebaşvurmalıvebugörüşlericiddiyealmalıdır.12.maddede, kendisiniilgilendirenkonulardagörüşoluşturmakapasitesinesahipolançocuklarınbugörüşleri serbestçeifadeetmehakkınasahipolduğunuveçocuğunyaşıveolgunlukdüzeyinebağlıolarakbu görüşleregerekenağırlığınverilmesigerektiğinibelirtmektedir.buyaklaşımkararınsorumluluğunun bütünüyleçocuktaolduğuanlamınagelmemektedir.12.maddeninruhu,tümgücüçocuğateslim etmekyerinekarşılıklıdanışmanınvegiderekartankatılımınsağlanmasınıamaçlamaktadır. Çocuğunyararıilebaşkalarınınyararınınçatışması Gerçekdünyanınkarmaşıkyapısıiçindegenelliklefarklı yararlar arasındabirdengekurulması gerekmektedir.birçocuğunyararınındiğerçocuklarınyadayetişkinlerinyararlarıylaçatıştığı durumdaadilbirdengenasılkurulabilir?busoru,çocuğunyüksekyararıilkesininyorumlanmasında önemlibirgüçlükdoğurmaktadır. Birçocuğunyararıilediğerçocuklarınyararlarıarasındadengenasılkurulabilir?Butürbirtercih yapmakzorunluluğuylakarşıkarşıyakalankararalıcılar,sözleşme debelirtildiğigibihiçbirçocuğun ayrımcılığamaruzkalmamasıvedezavantajlıçocuklarıngereksinimlerininkarşılanmasıvebu çocuklaraözelbirihtimamgösterilmesigibiçokfarklıunsurlararasındabirdengekurmalıdır.

6 Çocuğunyararıileanne babalarınyararıarasındadengenasılkurulabilir?sözleşme,anne babaların sorumluluklarınınçocuğunyüksekyararınısağlayacakşekildeuygulanacağınıvarsaymaktadır(madde 18).Bununlabirlikte,hayatıyadagelişimianne babasıyadavasisitarafındantehditedildiğinde çocuğunbukişilerdenuzaklaştırılmasınınçocuğunyüksekyararınaolduğuaçıkçaortadadır(madde 9).Butürdenmüdahalelergenelliklebüyüktravmayayolaçmaktadırveçocuğundahafazlazarar görmesiniengelleyen;sağlıklıbirşekildegelişmesiiçingereklikoşullarıyaratanbiryaklaşımı gerektirmektedir.buaçıdan,sorunlarınerkensaptanmasıveönleyiciçalışmalarınyürütülmesibüyük önemtaşımaktadır.bununiçin,örneğin,okullardavesağlıkmerkezlerindeherçocuğundinlenmesine olanaksağlamakvegüniçindeçocuklarlabirlikteçalışanöğretmenlerinvesağlıkbakımıveren kişileringerekeneğitimialmalarıgerektirmektedir. Çocuğunyararıiletümtoplumunyararıarasındadengenasılkurulabilir?Birçocukyadagenel olarakçocuklariçiniyiolanbirşeybirgrubunyadabirbütünolaraktoplumunçıkarlarıylaçatışabilir. Butürçatışmalargenelliklekaynaklarlailgilidir.Diğertümihtiyaçlardikkatealındığında,çocuğun yüksekyararınıngerçekleştirilmesineyönelikçabalarplanlanmamışyüksekbirmaliyetoluşturabilir. Butürdurumlarda,mevcutimkânsızlıklardahilindemümkünolanenadilçözümüaramakgerekebilir; amabunuyaparkençocuğunyüksekyararınınbirincilöncelikolmasıilkesinesaygıgöstermeyedevam edilmelidir.bununiçin,çocuğunrefahıvehaklarınınhayatageçirilmesindeönemlibiretkisiolantüm kararsüreçlerindeçocuğunyüksekyararıönemlibirunsurolarakgözönündebulundurulmalıdır. ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı Suçlakarşılaşançocuklar,ilkönceveherşeydençok,çocukturlarveçocuklarauygulanankabul edilmişbütüninsanhaklarıkorumalarındanyararlanabilmelerigerekmektedir.buçocukhaklarına dairsözleşme'ninçocuklariçinayrıbiradaletsistemigeliştirmesiçağrısınınverdiğimesajlardan biridir.ayrıca,türkiye nindeüyesiolduğuavrupakonseyibünyesindeçocuk dostuadaletleilgili kılavuzilkelergeliştirilmiştir.bukılavuzlarçocuklarınsuçlusayılmasınıönlemekveçocuklarınyüksek yararlarınıpolitikanınmerkezineoturtmaküzere,çocukadaletsistemindereformlaryapılmasını önermektedir.bundanbaşka,avrupaçocukombudsmanlarıağı'nın(enoc)2003'teyaptığıbir durumdeğerlendirmesindeçocukadaletsisteminiyenidendüşünmeihtiyacıvurgulanmıştır.bu toplantıdauzmanlar,devletleri"çocukadaletisistemlerini,bmsözleşmesiveavrupainsanhaklan belgeleriningerekleridoğrultusundagözdengeçirmeye"çağırmışlardır. Uluslararasıdüzenlemelerincelemekapsamındasınırlıperspektiftendeğerlendirildiğinde,çocuğu ilgilendirentümuygulamalarbakımındanyolgöstericiilkeözelliğitaşıyan çocuğunyüksekyararı nın idariveadlimakamlarınyapacağıtümişlemlerdedikkatealınmasıgerektiğiyorumunaulaşılabilir. Dolayısıyla,darbiryorumlabakıldığında,çocukadaletsisteminde çocuğunyüksekyararı kavramı çocuğunadaletmekanizmasıylatemasettiğiandanitibarendevletinaktifvepasifsorumluluklarına işareteder. Soyutbirkavramolan çocuğunyüksekyararı nıniçhukukumuzdasomutdüzenlemeleri12eylül 2010değişikleriilebirlikteAnayasa dayeralmıştır.anayasa nın aileninkorunmasıveçocukhakları başlıklı41.maddesinde; herçocuğun,korunmavebakımdanyararlanmaları,yüksekyararlarına açıkçaaykırıolmadıkça,anavebabalarıylakişiselvedoğrudanilişkikurmavesürdürmehakkınasahip olduğu düzenlenmiştir.ayrıcaaynımaddeile; devletin,hertürlüistismaraveşiddetekarşıçocukları koruyucutedbirlerialmayükümlülüğü düzenlenmiştir.anayasa danhareketleçkk nın4.maddesi ÇHS yeuygundüzenlenmiştir.çkk nınuygulanmasındakiilkelerdenbiriçocuğunesenliğininve yararınınkorunmasıolarakbelirlenmiştir.yine4721sayılıtürkmedenikanunu nunçocuğun Korunmasıbaşlıklıbölümünde346.maddeilekorumaönlemleribaşlığıile çocuğunmenfaative gelişmesi kavramıyeralmıştır.yineaynıkanunileçocuğunanababadanayrılmahalindedeçocuğun yararınıngözetileceğidüzenlenmiştir.4721sayılıtürkmedenikanunundakidüzenlemelerceza hukukununkapsamındaolmamaklabirlikteçocuğunyüksekyararınadeğinensınırlıdüzenlemeolması hasebiyleyerverilmiştir.

7 BMÇocukHaklarınadairSözleşmeasgaribircezaiehliyetyaşınınsaptanmasınıteşviketmektedir.Bu yaşınaltındakibirçocuğuncezayasasınıihlaletmeehliyetininolmadığıkabuledilmektedir. 3 DevletlerinAvrupaSosyalŞartı'nauyumunuizleyenAvrupaSosyalHaklarKomitesi,BMÇocukHakları KomitesiveBM'nindiğeranlaşmakurullarınınhepsi,çeşitlidevletlerecezaiehliyetyaşını yükseltmelerinitavsiyeetmiştir.bununlabirlikte,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararını gerçektengözetebilmekiçin,butartışmayıkeyfîbircezaiehliyetyaşınınsaptanmasındanbaşkabir noktayataşımamızgerekir. TürkHukukSisteminde18yaşınakadarverilecekolancezalarşuşekildedir: 1. 12yaşınınsonunakadarsuçişleyenkişinincezaisorumluluğubulunmamaktadır.Ancakkişienaz biryılhapiscezasıgerektirenbirsuçişlemişsetedbiruygulanır. 2. Yaşları12ile15arasındaolançocuklar,kısmiolarakcezaiehliyetesahiptir.Suçluyaptığıfiilin bilincindevesonuçlarınıkavrayabilecekdurumdaiseceza,belirliorandaindirimuygulanarak verilmektedir.aksihaldecazverilmemektedir. 3. Yaşları15ile18arasındakiçocuklarınişlediklerisuçunbilincindevesonuçlarınıkavrayabilecek durumdaolduğukabuledildiğindencezaverilirancakbelirlibirorandaindirimuygulanır. Öncelikle,cezaiehliyetyaşıkonusundakanunlarnedersedesin,çocuklarınbilgi,görgüve deneyimlerinintoplumsalişleyişvebununkurallarıhakkındabiryetişkinkadarbilgisahibiolmalarına yetmeyeceğini;bunedenle,eylemlerininsonuçlarınıtümyönleriyleanlayacakkapasitede olmadıklarınıveyetişkinlerinrehberliğineihtiyaçduyduklarınıkabuletmeliyiz.çocuklarıncezaalma konusundabelirlibiryaştaehliyetsahibiolduğunuvarsayarsak,aynıçocuğunhukukuntanıdığıtüm haklardanyararlanmaehliyetinesahipolduğunukabuletmemizvetümyönleriylebunauygunbir toplumyaratmamızdagerekir.sırfbunedenledahiçocuklariçinkeyfibircezaiehliyetyaşıbelirleme iddiasınıbiryanabırakmakveçocuklariçindahaçocuk dostubiradaletanlayışıoluşturmak gerekmektedir. Buesasta,çocuğunyüksekyararısözkonusuolduğunda,öncelikle"sorumluluk"ve"suçluolarak kabuletme"kavramlarınıbirbirindenayırmamızgerekir.insanhaklarıhukuku,kanunakarşıgelenbir eyleminsorumluluğununüstlenilmesigerektiğinivurgular.sorumluluğuntartışıldığıyerde, sorumluluğubelirleyenresmîbirsüreçolmalıdır.birçocuksözkonusuolduğunda,buresmîsüreç, çocuğunyaşınavedurumunasaygıgösterecekşekildeizlenmelidir.önerimizkabahategözyumulması değildir,amabunakarşıverilenyanıtdaçocuğusuçlukabulederekgözdağıvermekyadaçocuk hakkındacezadavasıaçmakolmamalıdır. Uluslararasıstandartlar,küçüklerin(asgaricezaiehliyetyaşındaolanlar)tutuklanmasına,gözaltına alınmasınavecezaevinekonulmasına,ilkeselolarakolanaktanımaktadır.bununlabirlikte,bu yöntemlerbmsözleşmesinindebelirttiğigibi,"sadecesonçareniteliğindebirönlemolarakveuygun olanenkısasüreiçin"kullanılmalıdır.bu,çhs yiimzalayandevletlerinçocukhaklarıkonusunda üstlendiklerienönemlitaahhütlerindenbirisidir.uygulamada,çocuklarıntravmatiksüreçlerden geçirilerekçocuklarıözgürlüktenmahrumetmek,yenidensuçişlemeoranınınartmasınayol açmaktadır.toplum,suçolaraknitelenenbireylemekarışançocuklarakarşıacil,kararlıveadilolarak tepkivermelidir. Hakkındabirfikirsahibiolmasadahiyasayıçiğneyençocuklarayardımetmeninyolu,elbetteboş vermekdeğildir:butürdurumlarda,çocuklarayaptıklarıeylemlerinsorumluluğunualmaları konusundarehberlikyapmakgerekir.bununlabirlikte,deneyimler,çocuğusuçluolarakkabul 3 Avrupaülkelerindenörnekvermekgerekirse,İskoçya daçocuklar8yaşındaişlediklerisuçtansorumlu tutulabilmektedirler.ingiltere,gallervekuzeyirlanda'daasgariyaş10'dur.çeşitlikuzeyülkelerindecezai ehliyetyaşı15olarakbelirlenmiştir;belçika'daisebuyaş18'dir.

8 etmeninveözellikledehapiscezasıvermeninçocuklarıntoplumayenidenentegreolmasınaherhangi birkatkısağlamadığınıgöstermektedir.aksine,bizatihibusüreçlerdevletvetoplumeliyleyaşatılan travmatikdeneyimlereyolaçmaktadırveçoğunlukla,damgalanançocuklarınyetişkinsuçlulara dönüşmesineyolaçmaktadır. Suçlakarşılaşançocuklarhakkındayapılacakdeğerlendirmedeçocuğunyüksekyararıilkesiilesuçun ağırlığıgözetilmelivebununyanısırasuçanedenolanşartlardikkatealınmalıdır.budeğerlendirme, farklıdisiplinlerinkatıldığıbirsüreçteçocuklarınkarıştığıeylemleilgilitümolgularıntespitedilmesini veçocuğungereklidesteğialarakbueyleminfarkındaolmasınısağlamalıdır.budeğerlendirme,her olayaözgükoşullaragöredoğrukararvermeyiamaçlamalıvehemeyleminmağdurununihtiyaçlarının karşılanması 4 hemdeçocuğunyüksekyararıgereğiyenibirsuçişlemesiniönlemeküzereeniyi yöntemlerivesüreçleribelirlemeyihedeflemelidir.butürönlemleryadasüreçler,gerekirsezorunlu tutulmalıdır.budeğerlendirmeçocuğutoplumiçindeifşaetmemeliveyetişkincezayargılaması sistemindekiusullerleaynıolmamalıdır. Tümbusüreçlerde,tanıkyadamağdurolarakadaletsistemiylekarşılançocuklarındurumunauygun benzerusulleringeliştirilmesi,buçocuklarınikincikezmağdurolmalarınıengellemekvegerektiğigibi destekalmalarınısağlamakaçısındanayrıcaönemlidir. Birdiğerifadeyle,kararalıcılarınçocuklarınneşekildeetkilenebileceğinigerçektendüşündüklerini göstermeleriveispatetmelerigerekmektedir.buadım,çocuklarüzerindekietkininolumsuzolduğu yadaolabileceğianlaşıldığındaönerilenfaaliyetealternatiffaaliyetarayışınınteşvikedilmesini sağlayacaktır.buyaklaşımdaamaççocuklarlailgilikararlardasırfbiçimselşartıyerinegetirenyeni bürokratiköğeleroluşturmakdeğildir.dahaziyade,çocuklarındolaylıolarakanne babalarıyada diğertemsilcileriyoluylabilehemenhemenhiçbirsiyasigücesahipolmamalarınıtelafietmektir.bu yeniyöntemler,kararalmasistemleriniaradakiuçurumukapamayayönelikbiryetişkin özdisiplini olarakdagörülebilir.busüreçler,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararının gerçekten sağlanabilmesiiçinyöntemkonusundasamimitartışmalarınyürütülmesinigerektirmektedir.bilinçli birşekildeuygulandıklarında,gününbirindeamaçlananşeyekatkıdabulunabilirler:buamaç, çocuklarınhaklarladonanmışinsanlarolaraktamanlamıylasaygıgörmelerinisağlayacaksomutbir davranışdeğişikliningerçekleşmesiolmalıdır. Çocuklarıkapatmanıntekmeşrugerekçesi,başkalarıiçinacil,ciddibirtehditoluşturduğudüşünülen birdurumlabaşedecekalternatifbiryolunbulunamamasıolabilir.budurumdada,tümalternatiflerin değerlendirildiğiniispatyükümlülüğübudeğerlendirmeyiyapankamugörevlilerindeolmalıdır. Gözaltınaalmagerekliliği,tektekvakabazındadüzenliolarakgözdengeçirilmelidirvehergözaltının koşullarınıninsaniolmasıgereklidir.hergözaltındabuyaştakibireyinözelihtiyaçlarıhesabakatılmalı verehabilitasyonhedeflenmelidir.süreçiçerisindesuçlakarşılanherçocuğaözelrehabilitasyon uygulanmalıdır;bu,gözaltısüresindensonradevametmesivegözetmenlerin,öğretmenlerinve sosyalhizmetuzmanlarınınkatkıdabulunmalarıgerekenbirplandır.bütünbuaşamalardaçocuğun kendisinindesözsahibiolmasıgerekmektedir.buhembirhaktırhemdesuçuntekrarlanmasını önlemeninetkilibiryoludur. Çocukadaletsistemininuluslararasıilkelereuygunveçocuğunyüksekyararınıönceliklegözeterek işleyebilmesiiçin,bütüncülbirçocukpolitikasıdahilinde,polisvejandarma(kollukkuvvetleri), savcılık,mahkemeleriçerisindeuzmanlaşmışbirimleroluşturulmasıvebubirimlerinçocuk 4 Suçlakarşılaşançocuklarıninsanhaklarınasaygılıolmayıhedefleyendestekleyicipolitikalarveyöntemler, mağdurunhaklarıylaçelişmez.mağdurlarındevlettenuyguntazminatvedesteğialmalarıgerekmektedir. Mağdurunvedahagenişanlamdatoplumunçıkarları,suçolarakniteleneneylemdebulunançocukların rehabiliteedilmesineçalışmakyerineonlarasadececezavermekteısraredenbirsistemilesağlanmaz.

9 politikasınınilkelerineuygunişlerliklerininsağlanmasıgerekmektedir.böylebirkurumsalçerçeve, adaletmekanizmasıylatemasedençocuğasaygınlıkvedeğerduygusuylatutarlımuameleedilmesini, çocuğuninsanhaklarınavebaşkalarınınözgürlüklerinesaygısınıgüçlendirenuygulamalarınhayata geçirilmesini,çocuğunyaşını,yenidentoplumakazandırılmasıvetoplumdayapıcırolüstlenmesinigöz önünealanuygulamalarıngüçlendirilmesini,çocuğunsaygınlığınıngözetilmesini,suçolarak tanımlananbireylemekarışançocuklarayönelikhertürdamgalamanınveşiddetinönlenmesini sağlayabilir. Sonuç Toplumvedevlet,sahipolduğugücühiçbirsiyasalgücesahipolmayançocuklarvegençkişiler üzerindeuygulamaktansakınmalıdır.sadececezahukukundaveikincilderecedensuçluolarak tanınançocuklarıkendineözgübirfarkolarak;çocukolarakhakkasahipolmahakkınasahipbirbirey olaraktanıyanbütüncülbirçocukadaletsistemininoluşturulmasıbuyöndeatılabilecekilkadımdır. Hayatınheralanındaçocuğubirkişiolarakgörmenintekyolu,onundünyayıdeğiştirmevekendi dünyasıkılmahakkıylavegücüyledoğduğunubilmekten,söylemektenvebunuheryerde,her biçimdeuygulamaktangeçmektedir.çocukveadalet,herçocuğuneşitolarakhaklarından yararlanmasınıaklagetirmelidir.çocuklarıneğitim,sağlık,adaletsistemi,sosyalyaşamgibiilişkili olduklarıheralanda,kendineözgüözellikleresahipolanbirbireyolarakkabuledilmesiveadalet kavramınınbukabulüzerinekurulmasıbüyükönemtaşımaktadır.bukapsamda ÇocukDostu Adalet,çocuğunanlamlıkatılımı,yüksekyararı,haysiyeti,ayrımcılığakarşıkorunmasıvehukukun üstünlüğüilkelerinigözönündebulundurarak,tümçocuklarınyasaltemsil,katılım,korumahaklarıda dahilolmaküzeretümhaklarınınmümkünolanenyüksekseviyedekorunmasınıveuygulanmasını güvencealtınaalanbiradaletsistemiolarakanlaşılmalıdır.buadaletsistemi,çocuklarınözel ihtiyaçlarınıtanımalıvebuihtiyaçlarauygunyanıtlarıüretebilmelidir.çocuklardaşiddetinveişlenen ağırsuçlarınkökenlerinianlamak,budavranışlaragözyummakyadakabullenmekanlamınagelmez. Aksine,toplumunyüzleşmektenkaçındığıtümsorunlarınadairipuçlarınıvererekherkesiçin yaşanabilirbirdünyanınyollarınaişareteder.bunedenle,çocuklarınsuçişlemesisorununuelealan stratejiler,sosyaladaletigerçektenkurmayıhedefleyecekreformlarınbirparçasıolmalıdır. Buadımlaratıldıktansonrabelirlibirdurumdayasaylaihtilafadüşençocuklarsözkonusuolduğunda gözetilmesigerekenbirincikuralçocuğunyüksekyararıolmalıdır.toplumvedevlet,çocukların karıştıklarısuçlarayönelikdahabütünselbirçözümüretmelidirvebuçözüm,eylemlerinedeniyle çocuklarısuçlukabuletmeyenbiranlayışıtemelalmalıdır.bmçocuksuçlarınınönlenmesinedair Kurallaryirmiyılöncebenimsenmişolsadahâlâdoğrubirölçütsunmaktadır."Gençbirinsanı'sapkın' yada'suçlu'yada'potansiyelsuçlu'diyedamgalamak,genelliklegençinsanlarınsürekliolarak istenmeyenbirdavranışmodeligeliştirmesineyolaçar."çocuklarasuçlumuamelesiyapmayı bırakmaksadeceçocuklarındeğiltümtoplumunyüksekyararınadır.çocukolduklarısüreceçocuklara çocukmuamelesiyapmalıveherkoşuldaçocuklarıyetişkinlereözgücezaadaletsisteminindışında tutmalıyız.

T.C Ula Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı

T.C Ula Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Dosyası Aktarılan Birim 1 Ula Sulh Hukuk Mahkemesi 2006/225 Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/318 Hukuk Dava Dosyası 03/07/2012 2 Ula Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/56 Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/319 Hukuk

Detaylı

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ Beyoğlu 1.İcra Mahkemesi İstanbul 12.İcra Mahkemesi Beyoğlu 2.İcra Mahkemesi İstanbul 13.İcra Mahkemesi Beyoğlu 3.İcra Mahkemesi İstanbul 14.İcra Mahkemesi

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ

ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ TÜRKİYE ÇOCUKDOSTUADALET POLİTİKABELGESİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10 Sayfa1 YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PRGORAMI DERSİ VEREN ÖĞRETİM PAZARTESİ Yüksek Lisans Alan ÖĞRETİM Danışman Yüksek Lisans Danışman KHU5001 Seminer KHU5009 Anayasa Mahkemesi ve Siyasi Partiler

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI YERİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B09 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B11 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 15.02.2006 Buğra POYRAZ İstatistikçi 15.02.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası Aktarılan Birim 1 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/19 2 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/21 3 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/41 4 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/43

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ. Human Rights Association. Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ. 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ. Human Rights Association. Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ. 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Human Rights Association Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 Email: mardin@ihd.org.tr 1 / 22 17.09.2009 TMK

Detaylı

24 Pzt İktisat İktisat 25 S 26 Ç 27 P 28 C Yargı Örgütü Yargı Örgütü 1 Ct

24 Pzt İktisat İktisat 25 S 26 Ç 27 P 28 C Yargı Örgütü Yargı Örgütü 1 Ct ŞUBAT I.SINIF 17 Pzt İktisat İktisat 18 S Özel Hukuk B Özel Hukuk B. Av.Noterlik H Av.Noterlik 19 Ç İngizce İngizce Kamu Hukuku Kamu Hukuku 20 P Mali Mevzuat Mali Mevzuat 21 C Mali Mevzuat Mali Mevzuat

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 20.04.2011 Karar Sayısı: 5 AZR 171/10 Yurtdışına geçici olarak gönderilen inşaat işçilerinin asgari ücret seviyesinden ücret

Detaylı

İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir.

İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir. İdareye karşı tazminat ve iptal davası nasıl açılır? İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir. İdarenin kamusal hizmetlerinden doğan hizmet kusurları ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BiRiNCi BÖLÜM Bilgisayar ve Bilgisayar Programları I- BİLGİSAYARIN TANIMI

Detaylı

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EL KİTABI

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EL KİTABI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EL KİTABI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EL KİTABI Kitap hazırlıkları sürerken kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Hasan

Detaylı

Sayı : 2014/S-56 Ankara,15.05.2014 Konu : SGK İdari Para Cezaları Konusunda Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararı SİRKÜLER 2014/56

Sayı : 2014/S-56 Ankara,15.05.2014 Konu : SGK İdari Para Cezaları Konusunda Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararı SİRKÜLER 2014/56 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

Dünya çapında 60 dan fazla ülkede kullanılan Westlaw International;

Dünya çapında 60 dan fazla ülkede kullanılan Westlaw International; Dünya çapında 60 dan fazla ülkede kullanılan Westlaw International; Hukuk Dergileri Yasalar, içtihatlar ve mahkeme kararları Diğer duruşma bilgileri Ekonomi kaynakları Avrupa Topluluğu materyalleri Anlaşmalar

Detaylı

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 )

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) BAŞLIK DÖNEM ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Samet DURAKOĞLU İstatistikçi Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

Gösterilere Katılmaları Sebebi ile Terör Suçlusu Sayılan Çocuklar Hakkında. Saha Ziyareti Raporu

Gösterilere Katılmaları Sebebi ile Terör Suçlusu Sayılan Çocuklar Hakkında. Saha Ziyareti Raporu Gösterilere Katılmaları Sebebi ile Terör Suçlusu Sayılan Çocuklar Hakkında Saha Ziyareti Raporu GİRİŞ [3] Bu rapor, çocukların bazı gösterilere katılmaları ile ilgili olarak yargılanmaları ve cezaya maruz

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU T.C. Maliye Bakanlığı MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU TSB-MASAK ÇALIŞTAYI 05.11.2014 Revza ERDOĞAN Maliye Uzmanı İÇERİK Mevzuatımızda Yapılan Değişiklikler (2014 değişiklikleri) Yükümlülük Denetimleri Şüpheli

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA MUSTAFA GÜLER AVUKAT Yürütmenin durdurulması ve duruģma istemlidir DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DAVACI :Türk Dişhekimleri Birliği Ziya Gökalp Caddesi 37/11 Kızılay Ankara VEKĠLĠ :Av.Mustafa GÜLER (Ankara Barosu

Detaylı

Esas Sayısı : 2009/1 (Değişik İşler) Karar Sayısı : 2009/1 Karar Günü : 16.7.2009 KARAR

Esas Sayısı : 2009/1 (Değişik İşler) Karar Sayısı : 2009/1 Karar Günü : 16.7.2009 KARAR Esas Sayısı : 2009/1 (Değişik İşler) Karar Sayısı : 2009/1 Karar Günü : 16.7.2009 KARAR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 15.10.2008 günlü, 2008/1756 sayılı yazılarında; Ergenekon Terör Örgütüne yönelik

Detaylı

Đstanbul 3üncü Asliye Ceza Mahkemesi Esas No.: 1998/1637 Karar No.: 2000/484 (21 Nisan 2000 tarihli karar)

Đstanbul 3üncü Asliye Ceza Mahkemesi Esas No.: 1998/1637 Karar No.: 2000/484 (21 Nisan 2000 tarihli karar) CEZA DAVALARI CHANEL, FENDI, ETIENNE, AIGNER, MOSCHINO Ticari Markası Chanel, Chanel S.A., Fendi Paolo, Etienne Aigner AG, Moon Shadow ile Mehmet Yılmaz Hacıahmetoğlu Esas No.: 1998/1637 Karar No.: 2000/484

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi CAMDAN İNSAN ÇAĞINDA Bir taraftan devletler HUKUK Bir taraftan devlet... Diğer taraftan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi Programın Adı Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Bilimsel Araştırma Yöntemleri 25 Kasım Pazartesi Yazınsal Metin İncelelmeleri I 26 Kasım Salı Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Çocuklar İçin

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117 Sanıklara yüklenen suç ve bu suçun yasal unsurları, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki Yasa nın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 2. maddesinin 1. fıkrası

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU Mayıs 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...5 Kasım 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...7 Mart 2000 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...11 Mart 2002 Adli Yargı Hakim Adaylığı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul POLS 301 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı