ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ"

Transkript

1 İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ TÜRKİYE

2 ÇOCUKADALETSİSTEMİNDEÇOCUĞUNYÜKSEKYARARI POLİTİKABELGESİ * ANKARA MART2012 İÇİNDEKİLER: 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı?... 2 BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksekyararı... 3 ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı... 5 Sonuç... 8 * BubelgeHollandaBüyükelçiliğininmalidesteğiyleyürütülen ÇocuklariçinAdalet:BirParadigmaDeğişikliğine Doğru başlıklıprojekapsamındahazırlanmıştır.bubelgeniniçeriğiinsanhaklarıortakplatformuve UluslararasıÇocukMerkezininsorumluluğundadırveifadeedilengörüşlerhiçbirşekildeHollandaKraliyet Büyükelçiliğiningörüşleriniyansıtmamaktadır.

3 2010YılındaÇocuklarHangiYasaMaddeleriyleYargılandı? 2010 yılı itibariyle Türkiye de 60 Çocuk Mahkemesi, 11 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi faal durumdadır istatistiklerine göre, bu mahkemelerde çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu mahkemelerin olmadığı yerlerde çocuklar yetişkinler için kurulan mahkemelerde yargılandı. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2010 yılında tüm ceza mahkemelerinde toplam çocuk hakkında yetişkinler için tanımlanan suç kategorilerine göre dava açıldı. Bu sayı, çocuknüfusunun%1.73 ünetekabületmektedir yılındaÇocukveÇocukAğırCezaMahkemelerinde haklarındadavaaçılan96.533çocuğunyargılandığısuçlaraşağıdasıralanmaktadır: MALVARLIĞINAKARŞI(TCK ) VÜCUTDOKUNULMAZLIĞINAKARŞI(TCK86 89) HÜRRİYETEKARŞISUÇLAR(TCK ) KAMUNUNSAĞLIĞINAKARŞI(TCK ) ŞEREFEKARŞISUÇLAR(TCK ) ATEŞLİSİLAH.VEBIÇAK.İLEDİĞERALET.HK.KANUN(6136SA) CİNSELDOKUNULMAZLIĞAKARŞI(TCK ) KAMUİDARE.GÜV.VEİŞ.KARŞISUÇLAR(TCK ) ADLİYEYEKARŞISUÇLAR(TCK ) TERÖRLEMÜCADELEKANUNU(3713SA) GENELTEHLİKEYARATANSUÇLAR(TCK ) ANAYASALDÜZENEVEBUDÜZ.İŞL.KARŞI(TCK ) KAMUGÜVENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) TOPLANTIVEGÖSTERİYÜRÜYÜŞLERİKANUNU(2911SA) KAÇAKÇILIKLAMÜCADELEKANUNU(5607SA) KAMUBARIŞINAKARŞISUÇLAR(TCK ) AİLEDÜZENİNEKARŞISUÇLAR(TCK ) FİKİRVESANATESERLERİKANUNU(5846SA) HAYATAKARŞISUÇLAR(TCK81 85) BİLİŞİMALANINDASUÇLAR(TCK ) GENELAHLAKAKARŞISUÇLAR(TCK ) PASAPORTKANUNU(5682SA) ORMANKANUNU(6831SA) ÖZELHAYATAVEHAYATINGİZLİAL.KARŞI(TCK ) TÜTÜNVEALKOLPİYASASIDÜZ.KUR.TEŞKİLAT.GÖR.HK.K.(4733SA) İŞKENCEVEEZİYET(TCK94 96) UYUŞTURUCUMADDELERİNMURAKABESİHK.KANUN(2313SA) DEVLETİNEGE.AL.VEORG.SAYG.KARŞI(TCK ) ATATÜRKALEYHİNEİŞL.SUÇLARHK.KANUN(5816SA) SPORMÜS.ŞİDDETVEDÜZENSİZLİĞİNÖN.DAİRK.(5149SA) DEVLETSIRLARINAKARŞISUÇLARVECASUSLUK(TCK ) MARKALARINKORUNMASIHAKKINDAKHK.(556SA) ÇEVREYEKARŞISUÇLAR MÜSADERETALEPLERİ(54 55) 1 2

4 Çocuğun yüksek yararı ilkesi dünyada birçok ülkede aile hukukunun bir önemli bir parçası olarak çok uzun süredir bulunmaktadır. Uluslararası hukukta ilk olarak 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi nin 2. İlkesi nde şöyle denilmektedir: Çocukların, özel bir korumadan yararlanabilmeleri;onahürriyetvehaysiyetiçindesıhhatlivenormalşekildebedensel,fikri, ahlaki, ruhsal ve sosyal yönden gelişmesini sağlayacak imkân ve kolaylıklar kanun ve diğer vasıtalarla temin edilmelidir. Bu maksatla hazırlanan kanunlarda çocuğun çıkarları önemle gözönündebulundurulmalıdır. BMÇocukHaklarınaDairSözleşme deçocuğunyüksek Yararı Yüksekyarar ilkesi,birleşmişmilletlerçocukhaklarınadairsözleşme ninfelsefesininönemlibir yapıtaşıdır.bukavramçhs dehemgenelbirilkeolarakhemdetümsözleşmeiçingeçerlibirşemsiye hakolarakelealınmaktadır.builkenineksiksizbirşekildehayatageçirilmesiyleçocuklarınstatüsünde degözlegörülürbirilerlemekaydedilecektir.builke,çocuklarıilgilendirenyadaetkileyentüm durumlardakararalıcılariçinyolgöstericiolmalıdır. ÇocukHaklarınadairSözleşme3.Madde Sözleşme ninçeşitlimaddelerindeçocuğunyüksekyararıilkesivurgulanmaktadır(ailedenayrılma (Madde9);ana babanınsorumlulukları(madde18);ailesindenyoksunçocuklarınkorunması(madde 20);evlatedinme(Madde21);özgürlüktenyoksunbırakılma(Madde37)vesuçlakarşılaşan çocuklarayönelikhükümler(madde40)).bununlabirlikte,anatanım3.maddeninilkparagrafında yapılmaktadır: Kamusalyadaözelsosyalyardımkuruluşları,mahkemeler,idarimakamlarveyayasama organlarıtarafındanyapılanveçocuklarıilgilendirenbütünfaaliyetlerde,çocuğunyararı temeldüşüncedir. HernekadarSözleşme ninçeşitlimaddelerindeaçıkçabelirtilmişsede,sözleşme ninhakmaddeleri olarakdabilinenilk41maddesindesıralanantümhaklarçocuğunyüksekyararınıbelirler.yani çocuğunyüksekyararısadeceidariyadacezaisüreçlerdedeğilçocuğuilgilendirentümsüreçlerde dikkatealınmasıgerekenbirilkedir.busüreçlerşuşekildeözetlenebilir: Yasayapımındanpolitikageliştirilmesineçocuğuilgilendirentümkararlardaçocuğunhaklarının koruması(bağımsızizlememekanizması,tümilgiliyasalaryapılırkençocuklaradanışılması, çocuklarlailgilitümkonulardabütçesivegelişiminizlenmesiiçinzamançizelgesinideiçeren bütüncülpolitika(lar)hazırlanması, yetkilimakamların çocuklarlailgilibütünkurumlar, hizmetlervetesisleriçinstandartlaroluşturmasınıvedevlet indebustandartlarauygunluğu sağlaması,vb), Çocuğuninsanlıkonurunuzedelemeyecekuygulamalargeliştirilmesi(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecek,ayrıbir cezaadaletiyönetimi,suçmağduruolduğundaacilveuzundönemlirehabilitasyonveyeniden toplumaentegrasyonhizmetisağlama,çocukemeğinsaygıvesömürüdenkoruma,vb), Çocuğuntemelfiziksel,ruhsal,sosyalgelişimselihtiyaçlarınınkarşılanması(evdedahiltüm ortamlardaşiddetyasağı,sosyalgüvence,barınak,içeceksu,yeterlibesleyiciyiyecekvb), Gelişenkapasiteleridoğrultusundaçocuklarınhaklarınıkullanmaları(şikâyetmekanizmalarına ulaşım,davaaçabilme,okulvederssecimi,okulyönetiminekatilim,yerelyönetimlerekatilim, kıyafetleriniseçme,evdeveyasadığıdiğerortamlardasorumluluklaralma,dininiseçme,vb)

5 Çocuklarınkendileriniilgilendirentümkararlardagörüşleriniifadeetmesivegörüşlerinin dikkatealınması(ifadeözgürlüğü,okulvedersseçimi,okulyönetiminekatılım,yerel yönetimlerekatilim,vb). Çocuğunyüksekyararı ilekastedilenşeynedir? Özellikledeuzunerimliperspektiflersözkonusuolduğunda,çocuğunyüksekyararınınherzamanaçık vebelirginbirtanımıbulunmamaktadır.sözleşmebelirlibirdurumdaçocuğunyüksekyararınınne olduğunadairkesinbiraçıklamagetirmemektedir.bununlabirlikte,yüksekyararıbellibirölçüde tanımlayannormatifbirçerçeveçizmektedir.genelilkelerdenbiriolanve şemsiye hakolarakkabul edilen3.maddeninherzamansözleşmedekidiğerhaklarlailişkilendirilmesigerekmektedir. Sözleşmenintemelhaklarlailgilitümmaddeleriçocuklaraneşekildedavranılacağıyada davranılmayacağınailişkinaçıkyönergelervesınırlamalargetirmektedir.sözleşme dekinormların bütünü,zorunluolarakgenelbirnitelikteveeksikdeolsa,çocuğunyüksekyararınaolanşeylerin tanımlanmasınayöneliktemelbiryapıtaşısağlamaktadır.bunagöre,örneğin,çocuğunyüksek yararınaolantemelunsurlarşöylesıralanabilir:eğitimalma(madde28);ailebağlarınasahipolma (madde8);ana babasınıbilmeveonlartarafındanbakılma(madde7);kendisiniilgilendiren konulardagörüşleriniifadeetme(madde12)veözelyaşamasahipbirbireyolaraktanınmavesaygı görme(madde16).sözleşmeçocuğunyüksekyararınaolmayandurumlarıdabelirlemektedir: herhangibirşekildeşiddetemaruzkalmak(madde19);ana babasındanhaksızyerekoparılmak (madde9);çocuğunsağlığıylailgiliönyargıyadayalıgelenekseluygulamalaramaruzkalmak(madde 24);tehlikeliyadazararlıherhangibirişteçalışmak(madde32)yadadiğerşekillerdesömürüyada istismaramaruzkalmak(madde33 36).Bununlabirlikte,fiiliuygulamalardakaçınılmazolarak farklılıklarortayaçıkmaktadır.bufarklılıklar,çatışançıkarlaryadaçocuğunuzunvadedeyararı arasındahassasbirdengeninkurulmasınızorunlukılmaktadır.buçerçevede,kararalıcılarçocuğuya daçocuklarıönemliölçüdeetkileyebilecekkararlarınetkilerinibelirlerkenönerilenfaaliyetin sonuçlarınıincelemekvedeğerlendirmeküzereherzamansistematikçabaharcamalıdır.birkarar almadançocuk etkianaliziyapmaklakalmayıpsonrasındadabunuyaptıklarınıgösterebiliyorolmaları gerekir.böylelikle,herdurumdaçocuğunyüksekyararınısağlamaküzerealternatifarayışının kesintisizsürmesisağlanabilir. Çocuğungelişenkapasitelerivegörüşlerinesaygıgösterilmesi Çocuğungelişenkapasitelerinesaygıgösterilmesi(Madde5),Sözleşme ninyüksekyararilkesiyle doğrudanilişkiliönemlibirbaşkaunsurudur.çocuğunyüksekyararınınbelirlenebilmesiiçinbizzat çocuğundinlenmesigerekir(madde12).çocuk,yaşıilerleyipolgunlaştıkçadahafazlakararalmave etkiliolmaolanağınasahipolmalıdır.yetişkinler,çocukiçineniyiolabilecekseçenekleri değerlendirirkençocuklarıngörüşlerinebaşvurmalıvebugörüşlericiddiyealmalıdır.12.maddede, kendisiniilgilendirenkonulardagörüşoluşturmakapasitesinesahipolançocuklarınbugörüşleri serbestçeifadeetmehakkınasahipolduğunuveçocuğunyaşıveolgunlukdüzeyinebağlıolarakbu görüşleregerekenağırlığınverilmesigerektiğinibelirtmektedir.buyaklaşımkararınsorumluluğunun bütünüyleçocuktaolduğuanlamınagelmemektedir.12.maddeninruhu,tümgücüçocuğateslim etmekyerinekarşılıklıdanışmanınvegiderekartankatılımınsağlanmasınıamaçlamaktadır. Çocuğunyararıilebaşkalarınınyararınınçatışması Gerçekdünyanınkarmaşıkyapısıiçindegenelliklefarklı yararlar arasındabirdengekurulması gerekmektedir.birçocuğunyararınındiğerçocuklarınyadayetişkinlerinyararlarıylaçatıştığı durumdaadilbirdengenasılkurulabilir?busoru,çocuğunyüksekyararıilkesininyorumlanmasında önemlibirgüçlükdoğurmaktadır. Birçocuğunyararıilediğerçocuklarınyararlarıarasındadengenasılkurulabilir?Butürbirtercih yapmakzorunluluğuylakarşıkarşıyakalankararalıcılar,sözleşme debelirtildiğigibihiçbirçocuğun ayrımcılığamaruzkalmamasıvedezavantajlıçocuklarıngereksinimlerininkarşılanmasıvebu çocuklaraözelbirihtimamgösterilmesigibiçokfarklıunsurlararasındabirdengekurmalıdır.

6 Çocuğunyararıileanne babalarınyararıarasındadengenasılkurulabilir?sözleşme,anne babaların sorumluluklarınınçocuğunyüksekyararınısağlayacakşekildeuygulanacağınıvarsaymaktadır(madde 18).Bununlabirlikte,hayatıyadagelişimianne babasıyadavasisitarafındantehditedildiğinde çocuğunbukişilerdenuzaklaştırılmasınınçocuğunyüksekyararınaolduğuaçıkçaortadadır(madde 9).Butürdenmüdahalelergenelliklebüyüktravmayayolaçmaktadırveçocuğundahafazlazarar görmesiniengelleyen;sağlıklıbirşekildegelişmesiiçingereklikoşullarıyaratanbiryaklaşımı gerektirmektedir.buaçıdan,sorunlarınerkensaptanmasıveönleyiciçalışmalarınyürütülmesibüyük önemtaşımaktadır.bununiçin,örneğin,okullardavesağlıkmerkezlerindeherçocuğundinlenmesine olanaksağlamakvegüniçindeçocuklarlabirlikteçalışanöğretmenlerinvesağlıkbakımıveren kişileringerekeneğitimialmalarıgerektirmektedir. Çocuğunyararıiletümtoplumunyararıarasındadengenasılkurulabilir?Birçocukyadagenel olarakçocuklariçiniyiolanbirşeybirgrubunyadabirbütünolaraktoplumunçıkarlarıylaçatışabilir. Butürçatışmalargenelliklekaynaklarlailgilidir.Diğertümihtiyaçlardikkatealındığında,çocuğun yüksekyararınıngerçekleştirilmesineyönelikçabalarplanlanmamışyüksekbirmaliyetoluşturabilir. Butürdurumlarda,mevcutimkânsızlıklardahilindemümkünolanenadilçözümüaramakgerekebilir; amabunuyaparkençocuğunyüksekyararınınbirincilöncelikolmasıilkesinesaygıgöstermeyedevam edilmelidir.bununiçin,çocuğunrefahıvehaklarınınhayatageçirilmesindeönemlibiretkisiolantüm kararsüreçlerindeçocuğunyüksekyararıönemlibirunsurolarakgözönündebulundurulmalıdır. ÇocukAdaletSistemiAçısındanÇocuğunYüksekYararı Suçlakarşılaşançocuklar,ilkönceveherşeydençok,çocukturlarveçocuklarauygulanankabul edilmişbütüninsanhaklarıkorumalarındanyararlanabilmelerigerekmektedir.buçocukhaklarına dairsözleşme'ninçocuklariçinayrıbiradaletsistemigeliştirmesiçağrısınınverdiğimesajlardan biridir.ayrıca,türkiye nindeüyesiolduğuavrupakonseyibünyesindeçocuk dostuadaletleilgili kılavuzilkelergeliştirilmiştir.bukılavuzlarçocuklarınsuçlusayılmasınıönlemekveçocuklarınyüksek yararlarınıpolitikanınmerkezineoturtmaküzere,çocukadaletsistemindereformlaryapılmasını önermektedir.bundanbaşka,avrupaçocukombudsmanlarıağı'nın(enoc)2003'teyaptığıbir durumdeğerlendirmesindeçocukadaletsisteminiyenidendüşünmeihtiyacıvurgulanmıştır.bu toplantıdauzmanlar,devletleri"çocukadaletisistemlerini,bmsözleşmesiveavrupainsanhaklan belgeleriningerekleridoğrultusundagözdengeçirmeye"çağırmışlardır. Uluslararasıdüzenlemelerincelemekapsamındasınırlıperspektiftendeğerlendirildiğinde,çocuğu ilgilendirentümuygulamalarbakımındanyolgöstericiilkeözelliğitaşıyan çocuğunyüksekyararı nın idariveadlimakamlarınyapacağıtümişlemlerdedikkatealınmasıgerektiğiyorumunaulaşılabilir. Dolayısıyla,darbiryorumlabakıldığında,çocukadaletsisteminde çocuğunyüksekyararı kavramı çocuğunadaletmekanizmasıylatemasettiğiandanitibarendevletinaktifvepasifsorumluluklarına işareteder. Soyutbirkavramolan çocuğunyüksekyararı nıniçhukukumuzdasomutdüzenlemeleri12eylül 2010değişikleriilebirlikteAnayasa dayeralmıştır.anayasa nın aileninkorunmasıveçocukhakları başlıklı41.maddesinde; herçocuğun,korunmavebakımdanyararlanmaları,yüksekyararlarına açıkçaaykırıolmadıkça,anavebabalarıylakişiselvedoğrudanilişkikurmavesürdürmehakkınasahip olduğu düzenlenmiştir.ayrıcaaynımaddeile; devletin,hertürlüistismaraveşiddetekarşıçocukları koruyucutedbirlerialmayükümlülüğü düzenlenmiştir.anayasa danhareketleçkk nın4.maddesi ÇHS yeuygundüzenlenmiştir.çkk nınuygulanmasındakiilkelerdenbiriçocuğunesenliğininve yararınınkorunmasıolarakbelirlenmiştir.yine4721sayılıtürkmedenikanunu nunçocuğun Korunmasıbaşlıklıbölümünde346.maddeilekorumaönlemleribaşlığıile çocuğunmenfaative gelişmesi kavramıyeralmıştır.yineaynıkanunileçocuğunanababadanayrılmahalindedeçocuğun yararınıngözetileceğidüzenlenmiştir.4721sayılıtürkmedenikanunundakidüzenlemelerceza hukukununkapsamındaolmamaklabirlikteçocuğunyüksekyararınadeğinensınırlıdüzenlemeolması hasebiyleyerverilmiştir.

7 BMÇocukHaklarınadairSözleşmeasgaribircezaiehliyetyaşınınsaptanmasınıteşviketmektedir.Bu yaşınaltındakibirçocuğuncezayasasınıihlaletmeehliyetininolmadığıkabuledilmektedir. 3 DevletlerinAvrupaSosyalŞartı'nauyumunuizleyenAvrupaSosyalHaklarKomitesi,BMÇocukHakları KomitesiveBM'nindiğeranlaşmakurullarınınhepsi,çeşitlidevletlerecezaiehliyetyaşını yükseltmelerinitavsiyeetmiştir.bununlabirlikte,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararını gerçektengözetebilmekiçin,butartışmayıkeyfîbircezaiehliyetyaşınınsaptanmasındanbaşkabir noktayataşımamızgerekir. TürkHukukSisteminde18yaşınakadarverilecekolancezalarşuşekildedir: 1. 12yaşınınsonunakadarsuçişleyenkişinincezaisorumluluğubulunmamaktadır.Ancakkişienaz biryılhapiscezasıgerektirenbirsuçişlemişsetedbiruygulanır. 2. Yaşları12ile15arasındaolançocuklar,kısmiolarakcezaiehliyetesahiptir.Suçluyaptığıfiilin bilincindevesonuçlarınıkavrayabilecekdurumdaiseceza,belirliorandaindirimuygulanarak verilmektedir.aksihaldecazverilmemektedir. 3. Yaşları15ile18arasındakiçocuklarınişlediklerisuçunbilincindevesonuçlarınıkavrayabilecek durumdaolduğukabuledildiğindencezaverilirancakbelirlibirorandaindirimuygulanır. Öncelikle,cezaiehliyetyaşıkonusundakanunlarnedersedesin,çocuklarınbilgi,görgüve deneyimlerinintoplumsalişleyişvebununkurallarıhakkındabiryetişkinkadarbilgisahibiolmalarına yetmeyeceğini;bunedenle,eylemlerininsonuçlarınıtümyönleriyleanlayacakkapasitede olmadıklarınıveyetişkinlerinrehberliğineihtiyaçduyduklarınıkabuletmeliyiz.çocuklarıncezaalma konusundabelirlibiryaştaehliyetsahibiolduğunuvarsayarsak,aynıçocuğunhukukuntanıdığıtüm haklardanyararlanmaehliyetinesahipolduğunukabuletmemizvetümyönleriylebunauygunbir toplumyaratmamızdagerekir.sırfbunedenledahiçocuklariçinkeyfibircezaiehliyetyaşıbelirleme iddiasınıbiryanabırakmakveçocuklariçindahaçocuk dostubiradaletanlayışıoluşturmak gerekmektedir. Buesasta,çocuğunyüksekyararısözkonusuolduğunda,öncelikle"sorumluluk"ve"suçluolarak kabuletme"kavramlarınıbirbirindenayırmamızgerekir.insanhaklarıhukuku,kanunakarşıgelenbir eyleminsorumluluğununüstlenilmesigerektiğinivurgular.sorumluluğuntartışıldığıyerde, sorumluluğubelirleyenresmîbirsüreçolmalıdır.birçocuksözkonusuolduğunda,buresmîsüreç, çocuğunyaşınavedurumunasaygıgösterecekşekildeizlenmelidir.önerimizkabahategözyumulması değildir,amabunakarşıverilenyanıtdaçocuğusuçlukabulederekgözdağıvermekyadaçocuk hakkındacezadavasıaçmakolmamalıdır. Uluslararasıstandartlar,küçüklerin(asgaricezaiehliyetyaşındaolanlar)tutuklanmasına,gözaltına alınmasınavecezaevinekonulmasına,ilkeselolarakolanaktanımaktadır.bununlabirlikte,bu yöntemlerbmsözleşmesinindebelirttiğigibi,"sadecesonçareniteliğindebirönlemolarakveuygun olanenkısasüreiçin"kullanılmalıdır.bu,çhs yiimzalayandevletlerinçocukhaklarıkonusunda üstlendiklerienönemlitaahhütlerindenbirisidir.uygulamada,çocuklarıntravmatiksüreçlerden geçirilerekçocuklarıözgürlüktenmahrumetmek,yenidensuçişlemeoranınınartmasınayol açmaktadır.toplum,suçolaraknitelenenbireylemekarışançocuklarakarşıacil,kararlıveadilolarak tepkivermelidir. Hakkındabirfikirsahibiolmasadahiyasayıçiğneyençocuklarayardımetmeninyolu,elbetteboş vermekdeğildir:butürdurumlarda,çocuklarayaptıklarıeylemlerinsorumluluğunualmaları konusundarehberlikyapmakgerekir.bununlabirlikte,deneyimler,çocuğusuçluolarakkabul 3 Avrupaülkelerindenörnekvermekgerekirse,İskoçya daçocuklar8yaşındaişlediklerisuçtansorumlu tutulabilmektedirler.ingiltere,gallervekuzeyirlanda'daasgariyaş10'dur.çeşitlikuzeyülkelerindecezai ehliyetyaşı15olarakbelirlenmiştir;belçika'daisebuyaş18'dir.

8 etmeninveözellikledehapiscezasıvermeninçocuklarıntoplumayenidenentegreolmasınaherhangi birkatkısağlamadığınıgöstermektedir.aksine,bizatihibusüreçlerdevletvetoplumeliyleyaşatılan travmatikdeneyimlereyolaçmaktadırveçoğunlukla,damgalanançocuklarınyetişkinsuçlulara dönüşmesineyolaçmaktadır. Suçlakarşılaşançocuklarhakkındayapılacakdeğerlendirmedeçocuğunyüksekyararıilkesiilesuçun ağırlığıgözetilmelivebununyanısırasuçanedenolanşartlardikkatealınmalıdır.budeğerlendirme, farklıdisiplinlerinkatıldığıbirsüreçteçocuklarınkarıştığıeylemleilgilitümolgularıntespitedilmesini veçocuğungereklidesteğialarakbueyleminfarkındaolmasınısağlamalıdır.budeğerlendirme,her olayaözgükoşullaragöredoğrukararvermeyiamaçlamalıvehemeyleminmağdurununihtiyaçlarının karşılanması 4 hemdeçocuğunyüksekyararıgereğiyenibirsuçişlemesiniönlemeküzereeniyi yöntemlerivesüreçleribelirlemeyihedeflemelidir.butürönlemleryadasüreçler,gerekirsezorunlu tutulmalıdır.budeğerlendirmeçocuğutoplumiçindeifşaetmemeliveyetişkincezayargılaması sistemindekiusullerleaynıolmamalıdır. Tümbusüreçlerde,tanıkyadamağdurolarakadaletsistemiylekarşılançocuklarındurumunauygun benzerusulleringeliştirilmesi,buçocuklarınikincikezmağdurolmalarınıengellemekvegerektiğigibi destekalmalarınısağlamakaçısındanayrıcaönemlidir. Birdiğerifadeyle,kararalıcılarınçocuklarınneşekildeetkilenebileceğinigerçektendüşündüklerini göstermeleriveispatetmelerigerekmektedir.buadım,çocuklarüzerindekietkininolumsuzolduğu yadaolabileceğianlaşıldığındaönerilenfaaliyetealternatiffaaliyetarayışınınteşvikedilmesini sağlayacaktır.buyaklaşımdaamaççocuklarlailgilikararlardasırfbiçimselşartıyerinegetirenyeni bürokratiköğeleroluşturmakdeğildir.dahaziyade,çocuklarındolaylıolarakanne babalarıyada diğertemsilcileriyoluylabilehemenhemenhiçbirsiyasigücesahipolmamalarınıtelafietmektir.bu yeniyöntemler,kararalmasistemleriniaradakiuçurumukapamayayönelikbiryetişkin özdisiplini olarakdagörülebilir.busüreçler,çocukadaletsistemindeçocuğunyüksekyararının gerçekten sağlanabilmesiiçinyöntemkonusundasamimitartışmalarınyürütülmesinigerektirmektedir.bilinçli birşekildeuygulandıklarında,gününbirindeamaçlananşeyekatkıdabulunabilirler:buamaç, çocuklarınhaklarladonanmışinsanlarolaraktamanlamıylasaygıgörmelerinisağlayacaksomutbir davranışdeğişikliningerçekleşmesiolmalıdır. Çocuklarıkapatmanıntekmeşrugerekçesi,başkalarıiçinacil,ciddibirtehditoluşturduğudüşünülen birdurumlabaşedecekalternatifbiryolunbulunamamasıolabilir.budurumdada,tümalternatiflerin değerlendirildiğiniispatyükümlülüğübudeğerlendirmeyiyapankamugörevlilerindeolmalıdır. Gözaltınaalmagerekliliği,tektekvakabazındadüzenliolarakgözdengeçirilmelidirvehergözaltının koşullarınıninsaniolmasıgereklidir.hergözaltındabuyaştakibireyinözelihtiyaçlarıhesabakatılmalı verehabilitasyonhedeflenmelidir.süreçiçerisindesuçlakarşılanherçocuğaözelrehabilitasyon uygulanmalıdır;bu,gözaltısüresindensonradevametmesivegözetmenlerin,öğretmenlerinve sosyalhizmetuzmanlarınınkatkıdabulunmalarıgerekenbirplandır.bütünbuaşamalardaçocuğun kendisinindesözsahibiolmasıgerekmektedir.buhembirhaktırhemdesuçuntekrarlanmasını önlemeninetkilibiryoludur. Çocukadaletsistemininuluslararasıilkelereuygunveçocuğunyüksekyararınıönceliklegözeterek işleyebilmesiiçin,bütüncülbirçocukpolitikasıdahilinde,polisvejandarma(kollukkuvvetleri), savcılık,mahkemeleriçerisindeuzmanlaşmışbirimleroluşturulmasıvebubirimlerinçocuk 4 Suçlakarşılaşançocuklarıninsanhaklarınasaygılıolmayıhedefleyendestekleyicipolitikalarveyöntemler, mağdurunhaklarıylaçelişmez.mağdurlarındevlettenuyguntazminatvedesteğialmalarıgerekmektedir. Mağdurunvedahagenişanlamdatoplumunçıkarları,suçolarakniteleneneylemdebulunançocukların rehabiliteedilmesineçalışmakyerineonlarasadececezavermekteısraredenbirsistemilesağlanmaz.

9 politikasınınilkelerineuygunişlerliklerininsağlanmasıgerekmektedir.böylebirkurumsalçerçeve, adaletmekanizmasıylatemasedençocuğasaygınlıkvedeğerduygusuylatutarlımuameleedilmesini, çocuğuninsanhaklarınavebaşkalarınınözgürlüklerinesaygısınıgüçlendirenuygulamalarınhayata geçirilmesini,çocuğunyaşını,yenidentoplumakazandırılmasıvetoplumdayapıcırolüstlenmesinigöz önünealanuygulamalarıngüçlendirilmesini,çocuğunsaygınlığınıngözetilmesini,suçolarak tanımlananbireylemekarışançocuklarayönelikhertürdamgalamanınveşiddetinönlenmesini sağlayabilir. Sonuç Toplumvedevlet,sahipolduğugücühiçbirsiyasalgücesahipolmayançocuklarvegençkişiler üzerindeuygulamaktansakınmalıdır.sadececezahukukundaveikincilderecedensuçluolarak tanınançocuklarıkendineözgübirfarkolarak;çocukolarakhakkasahipolmahakkınasahipbirbirey olaraktanıyanbütüncülbirçocukadaletsistemininoluşturulmasıbuyöndeatılabilecekilkadımdır. Hayatınheralanındaçocuğubirkişiolarakgörmenintekyolu,onundünyayıdeğiştirmevekendi dünyasıkılmahakkıylavegücüyledoğduğunubilmekten,söylemektenvebunuheryerde,her biçimdeuygulamaktangeçmektedir.çocukveadalet,herçocuğuneşitolarakhaklarından yararlanmasınıaklagetirmelidir.çocuklarıneğitim,sağlık,adaletsistemi,sosyalyaşamgibiilişkili olduklarıheralanda,kendineözgüözellikleresahipolanbirbireyolarakkabuledilmesiveadalet kavramınınbukabulüzerinekurulmasıbüyükönemtaşımaktadır.bukapsamda ÇocukDostu Adalet,çocuğunanlamlıkatılımı,yüksekyararı,haysiyeti,ayrımcılığakarşıkorunmasıvehukukun üstünlüğüilkelerinigözönündebulundurarak,tümçocuklarınyasaltemsil,katılım,korumahaklarıda dahilolmaküzeretümhaklarınınmümkünolanenyüksekseviyedekorunmasınıveuygulanmasını güvencealtınaalanbiradaletsistemiolarakanlaşılmalıdır.buadaletsistemi,çocuklarınözel ihtiyaçlarınıtanımalıvebuihtiyaçlarauygunyanıtlarıüretebilmelidir.çocuklardaşiddetinveişlenen ağırsuçlarınkökenlerinianlamak,budavranışlaragözyummakyadakabullenmekanlamınagelmez. Aksine,toplumunyüzleşmektenkaçındığıtümsorunlarınadairipuçlarınıvererekherkesiçin yaşanabilirbirdünyanınyollarınaişareteder.bunedenle,çocuklarınsuçişlemesisorununuelealan stratejiler,sosyaladaletigerçektenkurmayıhedefleyecekreformlarınbirparçasıolmalıdır. Buadımlaratıldıktansonrabelirlibirdurumdayasaylaihtilafadüşençocuklarsözkonusuolduğunda gözetilmesigerekenbirincikuralçocuğunyüksekyararıolmalıdır.toplumvedevlet,çocukların karıştıklarısuçlarayönelikdahabütünselbirçözümüretmelidirvebuçözüm,eylemlerinedeniyle çocuklarısuçlukabuletmeyenbiranlayışıtemelalmalıdır.bmçocuksuçlarınınönlenmesinedair Kurallaryirmiyılöncebenimsenmişolsadahâlâdoğrubirölçütsunmaktadır."Gençbirinsanı'sapkın' yada'suçlu'yada'potansiyelsuçlu'diyedamgalamak,genelliklegençinsanlarınsürekliolarak istenmeyenbirdavranışmodeligeliştirmesineyolaçar."çocuklarasuçlumuamelesiyapmayı bırakmaksadeceçocuklarındeğiltümtoplumunyüksekyararınadır.çocukolduklarısüreceçocuklara çocukmuamelesiyapmalıveherkoşuldaçocuklarıyetişkinlereözgücezaadaletsisteminindışında tutmalıyız.

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR?

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR? ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik

Detaylı

T.C Ula Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı

T.C Ula Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Dosyası Aktarılan Birim 1 Ula Sulh Hukuk Mahkemesi 2006/225 Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/318 Hukuk Dava Dosyası 03/07/2012 2 Ula Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/56 Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/319 Hukuk

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE

BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ MAHKEMELERİNE DAHİL EDİLDİĞİ LİSTE BEYOĞLU ADLİYESİ MAHKEMELERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ Beyoğlu 1.İcra Mahkemesi İstanbul 12.İcra Mahkemesi Beyoğlu 2.İcra Mahkemesi İstanbul 13.İcra Mahkemesi Beyoğlu 3.İcra Mahkemesi İstanbul 14.İcra Mahkemesi

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BATI VE TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ T.: ' v. "... " :-i. SAYFA ÖNSÖZ..., V^..- v

İÇİNDEKİLER. BATI VE TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ T.: ' v. ...  :-i. SAYFA ÖNSÖZ..., V^..- v İÇİNDEKİLER BATI VE TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ T.: ' v. ".... " :-i SAYFA ÖNSÖZ....., V^..- v < v- J '^v :: * KISALTMALAR...... V I I GİRİŞ V;......... 1 XI BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ

ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr ÇOCUK DOSTU ADALET POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ TÜRKİYE ÇOCUKDOSTUADALET POLİTİKABELGESİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10 Sayfa1 YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PRGORAMI DERSİ VEREN ÖĞRETİM PAZARTESİ Yüksek Lisans Alan ÖĞRETİM Danışman Yüksek Lisans Danışman KHU5001 Seminer KHU5009 Anayasa Mahkemesi ve Siyasi Partiler

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI YERİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B09 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B11 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 28 Haziran 2013 Nr. Ref.: RK431/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI122/12 Başvurucu Edison Rinxhi Belediye Adi Suçlar Mahkemesi nin Nr. reg. 46854/2012 sayı ve 19 Ekim 2012 tarihli kararı

Detaylı

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.04.2011/ 59-1 ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

. Bir durumun belgelendirilmesi,ödeme aşamasında ki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için,

. Bir durumun belgelendirilmesi,ödeme aşamasında ki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için, ADLİ YARDIM MAKBUZ ÖRNEKLERİ Adli yardım hizmeti nedeniyle görev yapan avukatlara kendilerine verilen işin TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde yer alan ücreti ödenmektedir.aşağıda 19.12.2008 tarihinden

Detaylı

İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir.

İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir. İdareye karşı tazminat ve iptal davası nasıl açılır? İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı, adli mahkemelere dava açılabilir. İdarenin kamusal hizmetlerinden doğan hizmet kusurları ile

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 15.02.2006 Buğra POYRAZ İstatistikçi 15.02.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi

Detaylı

Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini

Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini öne sürmektedir. Her düzey kendi içinde iki ayrı aşamada

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C Konya Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu BİRİM KAPATMA AKTARIM SONUÇ BİLGİLERİ. Dosya Aktarılan Birim Adı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası Aktarılan Birim 1 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/19 2 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/21 3 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/41 4 Konya(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret 2012/43

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 İÇİNDEKİLER Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri iii v vi viii xviii xix I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 Adli Sosyal Hizmet: Adalet Mekanizmasındaki

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II KISA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AHLAK GELİŞİMİ. Dr. Halise Kader ZENGİN. J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları

AHLAK GELİŞİMİ. Dr. Halise Kader ZENGİN. J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları AHLAK GELİŞİMİ J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları AHLAK- AHLAK GELIŞIMI? Ahlak, bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve değerler bütünüdür. Aynı zamanda doğru

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Turistik İngiltere Vize Evrakları

Turistik İngiltere Vize Evrakları İNGİLTERE VİZE BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİLERİ : Ülke Arması Ülke Bayrağı Başkenti : LONDRA İngiltere Büyükelçiliği başvuru sahiplerinin başvuruları sırasında parmak izi alınması uygulamasına geçtiği için

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP HELP Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı İnsan Hakları Güven Fonu tarafından ve Avrupa Konseyinin Olağan Bütçesi ile finanse edilmektedir HELP

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

İNGİLTERE VİZE BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİLERİ : TURİSTİK VİZELER. İşverenler İçin Gerekli Belgeler

İNGİLTERE VİZE BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİLERİ : TURİSTİK VİZELER. İşverenler İçin Gerekli Belgeler İNGİLTERE VİZE BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİLERİ : Ülke Arması Ülke Bayrağı Başkenti : LONDRA İngiltere Büyükelçiliği başvuru sahiplerinin başvuruları sırasında parmak izi alınması uygulamasına geçtiği için

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

BAROLARIN ÇOCUK HAREKETİNDEKİ ROLÜ...

BAROLARIN ÇOCUK HAREKETİNDEKİ ROLÜ... BAROLARIN ÇOCUK HAREKETİNDEKİ ROLÜ... (Bir Örnek: Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Komisyonun Çalışmaları) Av. Serpil ÖZOK * Ülkemizde seksenli yıllar, kadın hareketinin güçlendiği; doksanlı yıllar, kadın

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı