Mevlevîlikteki Sembollerin Anlamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlevîlikteki Sembollerin Anlamı"

Transkript

1 Mevlevîlikteki Sembollerin Anlamı

2 Semâhane Mevlevî dergâhlarındaki Semâhane görünüşte, ortasında daire şeklinde ahşap zeminli semâ meydanı bulunan geniş bir salondur. Gerçekte ise nefsle cihad edilen âdeta bir muharebe meydanıdır. Kâinatın her zerresi gibi döne döne Allah ın anıldığı bir mekândır.

3 Giysilerin Anlamı Tennure (beyaz giysi), saflığı ve nefsin kefenini; Sikke (başlık), nefsin mezar taşını ve tevhidi; siyah hırka da nefsi ve kabri simgeler.

4 Sikkenin Kulakları Kapatması Kulaklar, sikke tarafından kapatılır. Bu, kulakların dünyaya kapatıldığı, dünyanın artık dinlenmeyip, Allah a yolculuğa başlanıldığını simgeler.

5 Post Şeyh efendinin vekaleten oturduğu kırmızı post, Mevlânâ nın makamı sayılır. Kırmızı renk vuslat (Allah a kavuşma) rengidir. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi güneş batarken Allah a kavuşmuştur. Bilindiği gibi güneş batarken de doğarken de gökyüzü kırmızı bir renk alır. İşte şeyh postunun kırmızı rengi maddi dünyadan batışı, mânevi dünyaya doğuşu temsil eder. Mevlevîliğe yeni girenlerin oturduğu post siyah olur. Siyah, tevhidi temsil eder, bütün renkleri içinde barındırır. Derviş bilgilenip yol alınca beyaz renkli posta oturmaya hak kazanır.

6 Destar Kırmızı Post a oturan kişiye Postnişin (Şeyh Efendi) denilir. Mevlevilerde sarık (Farsçası Destar) sarmak, şeyhlerin ve halifelerin hakkıdır. Şeyh, Seyyid yani Hz. Muhammed in (s.a.v.) soyundan ise yeşil, değilse beyaz destar sarar. Halifeler ve Çelebiler ise, dühani (neredeyse siyah görünecek derecede mor) destar sararlar.

7 Hatt-ı İstivâ Semâhaneyi ikiye böldüğü kabul edilen hayali Hatt-ı İstivâ çizgisi, postun ucu ile kapı arasındadır. Semâhâne kâinattır; sağ tarafı görünen ve bilinen madde âlemi (zahir), sol taraf mânâ âlemidir (batın). Posttan sağa doğru hareket, yücelikten düşüklüğe iniş (ulvîden süflîye), hatt-ı istivânın sonundan posta doğru hareket düşüklükten yüceliğe çıkış ki, Seyr-i Sülûk denilen manevî olgunluğa, İlahi Birlik e erişme yolculuğunu anlatır.

8 Şeyh, hakikate varan yolu temsil eden Hatt-ı İstivâ yı bilir. Bu yol, âdeta sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime insan olarak girilir, Allah ta yok olarak çıkılır. Sûr un üflenmesiyle kabirlerinden canlanarak kalkanlar şaşkın şaşkın nereye gideceklerini aramak yerine, insan-ı kâmilin peşine takılıp, şeyh efendinin gittiği yoldan, adımlarını onun gibi atarak kurtuluşa eren yolu bulmayı çabalarlar. Şeyh onları sikkelerinden öperek bu yolculuğa müsaadesini verir.

9 Kudüm Sesleri Ayin sırasında, Allah ın kâinatı yaratırken verdiği Kün (ol) (Kur an, Yasin [36] 82) emrini hatırlatırcasına, kudüme vurulur. Her şeye can veren ilahî nefesi temsil için de ney üflenir. Dervişler, hakikate doğar gibi ayağa kalkarlar. Kâinat oluşmuş ve can bulmuştur.

10 Kalkarken Elleri Yere Vurmak Ney Taksimi bitince, şeyh ve semâzenler, bu ilahî nefesle canlanan ve kabirden kalkan bedenler olarak ellerini yere vururlar. Bununla gerçeği arama yoluna girmiş insanlar olarak, insan-ı kâmil olma azmini gösterirler. Gerçeği arama yolunda, insanın en büyük rehberi, mürşididir.

11 Ruha Selâm Birbirlerinin yüz ve gözlerinin içine bakılarak verilen bu selâm, her insandaki ilahî emanet olan ruha saygıdan ileri gelir.

12 Meydanı Üç Kere Dolaşmak Şeyh efendi ve semâzenler, sağdan sola (dünyadan ahirete) doğru dairevi bir yürüyüşe başlarlar. Semâ meydanını üç kez dolaşmaktan ibaret olan bu yürüyüşe Devr-i Veledî denir. Bu devirler (dönüşler), şeyh denilen manevi terbiyecinin rehberliğinde Mutlak Hakikat i İlme l-yakîn (ilimle bilmek [bilmek]) olarak bilmeyi, Ayne l-yakîn (gözle görerek bilmek [bulmak]) olarak görmeyi, Hakka l-yakîn (bir bilginin hakikatine ermek [olmak]) olarak da Allah a ermeyi sembolize eder. Dolayısıyla bu devirler, imanın derecelerini anlatır.

13 Dört Selâm Semâ ayini; Selâm denilen dört kısımdan meydana gelir. Bunlar, hakikat yolcusunun geçireceği dört aşamayı temsil eder: I. Selâm, insanın kendi kulluğunu idrak etmesidir. II. Selâm, Allah ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifade eder. III. Selâm bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir. IV. Selâm ise insanın yaratılıştaki vazifesine yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslâm da en yüce makam, kulluktur.

14 Ney Ney, hayali ruhlar âleminden yani sazlıktan koparılmıştır. Allah eri [insan-ı kamil], ilahi âlemin ezel sazlığından çekilip alınmış ve kader icabı maddi âleme düşmüştür. Dünyaya gelerek, aşırı arzu ve isteklerinden arınması için içi oyulmuş, sonra üzerine her müzik sesindeki karakteri anlatan insanların sesini verebilmesi için delikler açılmıştır. Bu yüzden kâmil insana ters gelen bir ses ve söz olamaz. Allah, her notanın sahibidir.

15 Kendisine ait hiçbir sesi kalmayana dek fırında yakılarak. Allah aşkı ile yanarak sadece üfleyenin sesini veren bir müzik âleti olmuştur. Bu yüzden ney, kendine ait bir isteği ve arzusu olmayan, Allah ın sesini veren kâmil insanın sembolüdür. Artık o bundan böyle Allah ın iradesinin tezahürü (açığa çıkması) için bir vasıtadan ibarettir.

16 Semâ da Baş Neden Dönmüyor? Mevlevîlerin dönerken eğdikleri başlarının açısı, Dünya ekseninde görülen 23 derecelik eğime şaşılacak derecede benzer. Başlarını derece yana eğince, iç kulakta bulunan üç adet yarım daire kanalı, aynı anda eşit derecede uyarılır. Kanalların üçü de aynı uyarılınca, etkiler nötralize edilir ve baş dönmez. Mevlevîlerin dengelerini korumalarının sırrı da, bakışlarını bir noktaya sabitlemelerinde gizli. Semâzen, sürekli sol elinin başparmağına bakar, gözleri yarı açık kalır, etrafında olanla ilgilenmez. Bu durumda her tarafı âdeta buğu içinde, sisli, bulanık görür. (Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Fuat Yöndemli).

17 Ayaklar Semâzen, Allah ıyla buluşmak üzere çıktığı yolculuğa abdestli bir şekilde çıkar. Semâzen sol ayağı sabit, kalp ekseni etrafında dönerken sağ ayağını yerden Al diyerek kaldırır, döner lah (Allah) diyerek koyar. Böylece döne döne zikreder.

18 Ölmeden Önce Ölmek İlahî emirlerin ve yaratılışın sırlarını idrak etmiş olan derviş, benliğini ve egosunu (nefsini) yenmiş ve Kur an ın Rabbine dön, has kullarımın zümresine gir. (Fecr [89] 27-29) çağrısına, Hz. Peygamberin Ölmeden önce ölünüz. emrine uymuştur. Bedenen ölmeden önce nefsini öldüren Semâzen, bunları âdeta şeklen de simgeler.

19 Niyaz Duruşu Mevlevî dervişleri üzerindeki siyah hırkayı (yokluğu) çıkararak, sembolik olarak kabrinden kalkarak hakikate doğar ve ellerini çaprazlaştırır, omuz başlarını tutarak Arap alfabesinde düz bir çizgiden oluşan Elif yani 1 rakamını temsil eder. Bu, Allah ın birliğine, tevhide sadece dilimle değil, bütün varlığımla, bütün bedenimle şehadet ederim anlamına gelir.

20 Dönmenin Anlamı Semâzenler kollarını açıp dönmeye başlar. Atom döner, dünya döner, kâinat döner, semâzen döner Evrendeki her dönüşe, aşkıyla, dostluğuyla iştirak eder. Bütün insanları, yaratılmışları ve âdeta kâinatı, kalbindeki sevgi ve aşkla kucaklar. Dönüş sırasında boynun bükülmesi, teslimiyeti ifade eder.

21 Kolların Anlamı Semâzen yüzünü sol koluna doğru çevirir, semâ boyunca Allah ı zikreder. Yana açılan kolları, kanat gibidir. Bu aynı zamanda yok olmanın da sembolüdür. Çünkü artık siz yoksunuz, aradan çekiliyorsunuz. Sağ el lütuf ve ihsanları derlemek için göğe doğru açılır, sol el ise oradan, yüreklerinden de geçen bu lütuf ve iyilikleri dağıtmak üzere yere doğru açılır. Onlar bu lütuf ve ihsanı aşklarıyla ısıttıktan sonra dünyaya geri verirler. Haktan aldıklarımızı kendimize mâl etmeden halka ulaştırırız. Biz yokuz. Görünüşte var olan; vâsıtalık eden bir suretten başka şey değiliz.

22 Dayanışma Her selâm bitiminde Semâzenler geriye çekilerek ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde birbirlerine dayanarak, ortadaki Mevlânayı sembolize eden kutup noktasına selâm verirler. Bu ikili, üçlü, dörtlü gruplaşma, dayanışmayı sembolize eder. Teklik, sadece Yaratıcıya mahsustur. İnsanlar birbirlerine muhtaçtır, birbirlerine omuz vermek, birbirlerine yardım etmek zorundadır.

23 Semâ Semâ (işitmek), musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Semâ, sembolik olarak kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan aşkı ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip insan-ı kâmile doğru yönelişini ifade eder. Semâ, Allah a, sevgiliye bir yolculuktur. Bu yolculuk basamaklar halinde olur. Dervişler, müzik eşliğinde her bir selâmda kendilerini bulurlar; Allah ı, Allah ın muhteşemliğini idrak ederler.

24 Semâ yı yani dönmeyi Kâbe nin etrafındaki tavafa benzeterek şöyle diyebiliriz: Hacılar gönül makamı olan Kâbe nin etrafında dönerek günahlarından arınırlar. Semâ eden derviş de kendi gönlünün etrafında dönerek kötü duygulardan arınır. Çünkü dönen cisim, kendinden olmayan şeyleri dışarıya fırlatır, atar.

25 Tekrar Dünyaya Dönüş Dördüncü selâm, marifet (bilgi) aşamasının ifade edilmesidir. Derviş artık, Allah la beraberlik anlamına gelen Bekabillah mertebesine ulaşmıştır. En sonda Kur an dan bir ayet duyduğunda semâsını, yolculuğunu sonlandırır. Toprağı olan hırkasını giyer ve sükunet içinde kendiyle, insanlıkla barışık bir vaziyette geçici âlem olan dünyaya geri dönüş yaparlar.

26 Kaynakça Çakır, Necip, Semazenlerin Başı Neden Dönmüyor Sorusuna Bilimsel Cevap Bulundu, Zaman Gzt., 29 Kasım Çelebi Bayru, Esin, Semadaki Semboller ve Semazen Kıyafeti, Semazen.net Fığlalı, Ethem Ruhi, Sema, Mezhepler ve Tarikatlar Ansikl., (ed.) Ethem Ruhi Fığlalı, Tercüman Gzt., İstanbul 1987, s İnançer, Ö. Tuğrul, Sema Adabı, Semazen.net Mevlevi Kıyafetleri, Semazen.net Sargut, Cemalnur, Sema, Vitray-Meyerovitch, Eva de, Güneşin Şarkısı, çev. Cemal Aydın, Şule Yay., İstanbul Eylül Dr. Nurullah ABALI Haziran 2013

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011 YOGA SİMURG BİRLİK BİLİNCİ Sayı 3 2011 Kimi büyük yaradılışta olanlar vardır ki, onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa kalplerini ve ruhlarını açık tutarlar. 1 Hazırlayan: Sabiha

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

FUZÛLÎ NİN TASAVVUFİ AŞK SÖYLEMİ

FUZÛLÎ NİN TASAVVUFİ AŞK SÖYLEMİ Özet FUZÛLÎ NİN TASAVVUFİ AŞK SÖYLEMİ Arş. Gör. Gül Nihal İNAL Tasavvuf öğretisinde Allah, bilinmek ve sevilmek muradıyla varlığı yaratmıştır. Yaratılmışlar içerisinde onu hakkıyla bilecek ve sevecek varlıklardan

Detaylı

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI)

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI) ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022 SOCIAL SCIENCES THEOLOGY-ISLAMIC PHYLOSOPHY Received: February 2007 Accepted: October 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun

Detaylı

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME

TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME TAHTACILARDA ÜÇ SAYISI VE ÜÇLEME Nilgün ÇIBLAK COŞKUN 1 ÖZET Eski dönemlerden bu güne birbirinden farklı inanca ve kültüre sahip pek çok toplumda üç sayısı önemli sayılardan

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi-

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- Mevlüt UYANIK Aygün AKYOL Özet Cibril hadisinde belirtildiği üzere, iman ve

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI Dr. Ayşe YÜCEL* In this article, Dr. Yücel takes Akşemseddin's works and his life as a starting point to put forward his mystic philosophy, which is taken from Hodja Ahmet

Detaylı

AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ

AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ KASIM MART 2014 2015 62.sayı 66.sayı AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ Sâmiha HZ. Harakâni Ayverdi EDÝTÖRDEN Merhaba dostlar, Yeni bir yılda üçüncü sayımıza ulaş k. Zaman çok çabuk geçiyor.

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

YUNUS EMRE DİVANI NDA İDEAL İNSAN * ÖZET

YUNUS EMRE DİVANI NDA İDEAL İNSAN * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 829-839, ANKARA-TURKEY YUNUS EMRE DİVANI NDA İDEAL İNSAN * Ahmet DOĞAN ** ÖZET Yunus Emre, dünyaya gönüller

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

HALLÂC IN ENE L-HAKK SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ NIN ŞATAHÂT YORUMU

HALLÂC IN ENE L-HAKK SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ NIN ŞATAHÂT YORUMU Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 191-223. HALLÂC IN ENE L-HAKK SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ NIN ŞATAHÂT YORUMU M. Mustafa Çakmaklıoğlu * Giriş Zâhiri îtibârıyla teolojik

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI ŞEHİR ve DEĞER Ed. Bilal KEMİKLİ Elmalı : Şehir ve Değer Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI KÜLTÜR ve SANAT DERNEĞİNİN HEDİYESİDİR Tashih & İç Düzen Ahmet ÖGKE Kapak DEHA ORGANİZASYON Baskı & Cilt SEZER DESIGN

Detaylı

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan 1 Alevilik Aşkı 2 , kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik yoluna hizmetini sürdürmeye devam ediyor. İletişim için: remzi.kaptan@yahoo.com

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ

YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ Özet G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yunus Emre bir halk adamı, bir derviştir. Derviş Hakk aşığıdır, bu sebeple o, insanları da Hakk ın tezahürü

Detaylı

Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ

Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ 3 1 Sevgili Yoga Simurg Dostları, Dergimizin ikinci sayısında insanlığı aydınlatan ışık elçilerinin bilgelik dolu yazı, söz ve şiirlerinden derlediğimiz yeni bir buketi sizlerle

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı