BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISION OF DIFFERENT ANALYSIS BASED QUANTITIES IN SEISMIC DESIGN OF RC FRAMES Taner Uçar1 a ve Onur Merter2 b a Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, E-posta: b Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, E-posta: Özet Bu çalışmada farklı deprem hesap yöntemlerinden elde edilecek kuvvet ve yerdeğiştirme tipindeki tasarım büyüklüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 3, 5 ve 8 katlı betonarme çerçevelerin doğrusal elastik deprem hesabı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik de verilen hesap yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çerçevelerin zaman tanım alanında doğrusal elastik deprem hesabında süre ve genlik bakımından yönetmelik koşullarını sağlayan gerçek deprem ivme kayıtları kullanılmıştır. Seçilen deprem kayıtları, Z3 yerel zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumuna uyumlu olacak şekilde zaman tanım alanında ölçeklenmiştir. Çalışma kapsamında, farklı analiz yöntemlerinden hesaplanan taban kesme kuvvetleri, kat kesme kuvvetleri ve etkin göreli kat ötelemesi oranları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Betonarme çerçeveler, deprem hesap yöntemi, kat kesme kuvveti, etkin göreli kat ötelemesi oranı Abstract In this study, the comparison of some force and displacement based design quantities obtained from different earthquake analysis methods is aimed. Linear elastic earthquake analyses of 3, 5 and 8 story RC frames are performed by using the methods of Turkish Seismic Design Code. Real earthquake accelerograms satisfying duration and amplitude requirements of Turkish Seismic Design Code are used in linear elastic time history analyses of frames. The selected acceleration time histories are scaled in time domain to match the linear elastic design spectrum of Z3 soil type. Base and story shear forces and effective inter-story drift ratios obtained from different analysis methods are given comparatively. Keywords: RC frames, earthquake analysis method, story shear force, effective inter-story drift ratio 1. Giriş Deprem tehlikesinin ön plana çıktığı coğrafi bölgelerde yeni yapılacak yapıların düşey yüklere ek olarak öngörülen belirli bir deprem etkisine göre boyutlandırılması gereklidir. Bu tarz bir boyutlandırmada, esas alınacak deprem yüklerinin ne şekilde tanımlanacağı ve deprem yer hareketinin yapı sisteminden talep ettiği çeşitli tasarım büyüklüklerinin hesabına yönelik analiz yöntemlerinin ne olabileceği soruları gündeme gelmektedir. Yapıların tasarımında, çoğu zaman, farklı tasarım parametrelerinin zamana bağlı olarak değişiminden ziyade tasarıma esas olan yapıya etkiyen yüklerin alabileceği en büyük değerler tasarımcı açısından önem kazanmaktadır. Çağdaş deprem yönetmeliklerinde yapıların tasarımına yönelik elastik deprem yüklerinin tanımlanmasında belirli bir deprem tehlikesi ve zemin sınıfı için esas alınan tasarım ivme spektrumları kullanılmaktadır [1]. Elastik tasarım spektrumları, belirli bölgeler için jeolojik ve jeofizik açıdan ortak özelliklere sahip yer hareketlerinin tepki spektrumlarının istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda standardize edilir ve spektrum eğrisinin ordinatları olan spektral ivmeler bazı deprem parametrelerine bağlanarak analitik olarak ifade edilir. Bununla birlikte, yeni yapılacak yapıların tasarımına esas büyüklüklerin belirlenmesi amacıyla genlik ve süre bakımından belirli özellikleri taşıyan yapay yollarla üretilen, daha önce kaydedilmiş veya benzeştirilmiş deprem yer hareketleri kullanılabilir [2]. DBYBHY de binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılmak üzere üç farklı analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi nde deprem tehlikesi elastik tasarım ivme spektrumları kullanılarak dikkate alınmaktadır. Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ise, seçilen deprem kayıtları altında yapının dinamik hareket denkleminin çözülmesi esasına dayanmaktadır. Genel olarak oldukça büyük değerler alan elastik deprem yükleriyle ekonomik tasarımlar mümkün olamayacağından taşıyıcı sistemde belirli düzeyde hasara bilerek izin verilmekte ve her üç analiz yönteminde de azaltılmış deprem yükleri tasarımda esas alınmaktadır. Matematiksel açıdan kesinlikleri farklı olan bu analiz yöntemlerinden farklı değerlere sahip tasarım büyüklüklerinin elde edilmesi olasıdır. Bununla birlikte, DBYBHY de belli koşullar altında her üç yöntemin de binaların deprem tasarımında kullanılmasına izin verildiğine göre, bu yöntemlerden elde edilecek büyüklüklerin birbirinden çok farklı olmaması beklentisi de gündeme gelmektedir. Çalışmada, 3,5 ve 8 katlı betonarme çerçevelerin yönetmelik elastik tasarım ivme spektrumu esas alınarak Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi ile analizi gerçekleştirilmiştir. Zaman tanım alanında doğrusal elastik analizlerde, elastik tasarım ivme spektrumuna uyumlu olacak şekilde zaman tanım alanında ölçeklenmiş on adet gerçek deprem kaydı kullanılmıştır. Ölçeklenmiş kayıtların her biri için %5 sönüm oranına sahip tek serbestlik dereceli doğrusal sisteme ait ivme spektrumları oluşturulmuş ve bunların ortalaması

2 Uçar, T. ve Merter, O. kullanılarak Mod Birleştirme Yöntemi ile analiz tekrarlanmıştır. Böylece aynı deprem tehlikesi için DBYBHY de verilen farklı doğrusal elastik hesap yöntemlerinden elde edilen taban kesme kuvvetleri, kat kesme kuvvetleri ve etkin göreli kat ötelemesi oranları birbiriyle karşılaştırılmıştır. 2. Betonarme Çerçeve Modellerin Özellikleri Çalışma kapsamında ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmını oluşturan ve günümüzde de sıkça tercih edilen kat sayısı ve geometrik özelliklere sahip tipik kiriş-kolon birleşimli betonarme çerçeveler kullanılmıştır. Çerçeveler, planda her iki doğrultuda 5 m lik üç açıklığa sahip üç boyutlu betonarme bir binanın iç aksından çıkarılmıştır. Kat sayıları 3, 4 ve 8 olarak belirlenen betonarme çerçeveler çalışma kapsamında BAÇ_3, BAÇ_4 ve BAÇ_8 olarak isimlendirilmiştir. Karakteristik beton basınç dayanımı 20 MPa, enine ve boyuna donatıların karakteristik akma dayanımı ise 420 MPa olarak öngörülmüştür. Tipik kat yüksekliği (hi) 2.70 m olarak alınmıştır. Seçilen çerçeveler TS500 [3] ve DBYBHY [2] koşullarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Boyutlandırmada esas alınan düşey yükler üç boyutlu bina üzerinden hesaplanmış ve çerçevelere paylaştırılmıştır. Söz konusu düşey yükler tipik bir çerçeve üzerinde Şekil 1 de gösterilmiştir. Kirişler üzerindeki düzgün yayılı yükler g ve q olarak belirtilmiştir. Çerçeveye dik doğrultudaki kirişlerden çerçeve kolonlarına aktarılan sabit ve hareketli tekil yükler ise kenar kolonlar için Gk, Qk ve iç kolonlar için ise Gi, Qi olarak gösterilmiştir. Aynı yüklerin son kat (N) için azaltılmış değerleri dikkate alınmıştır (Gk,N, Qk,N ve Gi,N, Qi,N). Düzgün yayılı yüklerin ve kolon üst uçlarındaki tekil yüklerin sayısal değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. 3. Çerçevelerin Doğrusal Elastik Deprem Hesabı Yapı önem katsayısı I=1.0 olarak belirlenen çerçevelerin birinci derece deprem bölgesinde bulunduğu (etkin yer ivmesi katsayısı A0=0.40), zemin sınıfının Z3 (spektrum karakteristik periyotları TA=0.15 saniye ve TB=0.60 saniye) olduğu ve yüksek süneklik düzeyine sahip olduğu (taşıyıcı sistem davranış katsayısı R=8) kabul edilmiştir. Çerçevelerin kat kütleleri ölü yükler ile hareketli yüklerin %30 unun (hareketli yük katılım katsayısı, n=0.30) toplamından hesaplanmıştır. Çerçevelerin doğrusal elastik hesap modelleri SAP2000 [4] yapısal analiz programında oluşturulmuş ve TS500 de [3] verilen farklı yük birleşimleri dikkate alınarak boyutlandırması gerçekleştirilmiştir. Çerçevelerin boyutlandırılması aşamasında doğrusal elastik deprem hesabı Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Boyutlandırma sonucunda çerçevelerdeki tüm kirişler 25x50 cm olarak belirlenmiştir. Kare olarak tasarlanan kolon kesitlerinin boyutları BAÇ_3 de 40x40 cm, BAÇ_4 de 45x45 cm ve BAÇ_8 de 60x60 cm olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında eleman kesit boyutları yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen çerçevelerin doğrusal elastik deprem hesabı, bina ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılmak üzere detayları DBYBHY de [2] verilen Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi kullanılarak tekrarlanmıştır. Bu şekilde ele alınan betonarme çerçevelerin doğrusal elastik deprem hesabına ait farklı yöntemlerden elde edilen iç kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklüklerinin karşılaştırılması yapılabilecektir. Şekil 1. Çerçevelerin geometrik özellikleri ve tasarımda esas alınan düşey yükler. Çizelge 1 Tasarımda esas alınan düşey yük değerleri. Düzgün Yayılı Yükler (kn/m) g q g N q N Tekil Yükler (kn) G k Q k G i Q i G k,n Q k,n G i,n Q i,n

3 3.1. Mod Birleştirme Yöntemi Çizelge 2 Çerçevelerin dinamik özellikleri. Çerçevelerin Mod Birleştirme Yöntemi ile analizinde hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı (Y), dikkate alınan yatay deprem doğrultusunda her serbest titreşim modu için hesaplanan etkin kütlelerin toplamının bina toplam kütlesinin %90 ından daha az olmaması kuralına (Denklem (1)) göre belirlenmiştir [2]. L Y Y 2 N xn Mxn 0.90 n1 n1 Mn i 1 m i Bu denklemde, Mxn: göz önüne alınan x deprem doğrultusunda doğrusal elastik davranış için binanın n inci doğal titreşim modundaki etkin kütle, Mn: n inci doğal titreşim moduna ait modal kütle, mi: binanın i inci katının kütlesi ve N: binanın toplam kat sayısıdır. Lxn kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalar için (1) S Çerçeve N i 1 m (ton) BAÇ_ BAÇ_ BAÇ_ ar T n S ae n R a T T n i Mod (n) T xn (sn) M xn mi M xn m > > >90 i (3) N L m (2) xn i xin i 1 şeklinde hesaplanır. Denklem (2) de, Φ xin: n inci mod şeklinin i. katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşenidir. Çerçevelerin SAP2000 [4] ortamında gerçekleştirilen serbest titreşim analizine ait sonuçlar Çizelge 2 de verilmiştir. Txn: n inci doğal titreşim modundaki periyottur. Denklem (1) deki kuralın BAÇ_3 için ilk iki titreşim modu, diğer çerçeveler için ise ilk üç titreşim modu dikkate alındığında sağlandığı görülmektedir. Mod Birleştirme Yöntemi ile analizde tüm çerçeveler için Y=3 olarak alınmıştır. Böylece, x deprem doğrultusunda her serbest titreşim modu için hesaplanan etkin kütlelerin toplamının bina toplam kütlesine oranı BAÇ_3 için %100, BAÇ_5 için %97.54 ve BAÇ_8 için %94.68 olmaktadır. Söz konusu oran, hesaba katılan aynı sayıda titreşim modu için çerçevelerin kat sayısındaki artışa bağlı olarak azalmaktadır. Çerçevelerin Mod Birleştirme Yöntemi ile analizinde Z3 yerel zemin sınıfı için DBYBHY de [2] tanımlanan elastik tasarım ivme spektrumu ve detayları bir sonraki bölümde açıklanan gerçek depremlerin ölçeklenmiş kayıtlarına ait ortalama elastik ivme spektrumu kullanılmıştır. Herhangi bir n inci titresim modunda gözönüne alınacak azaltılmıs ivme spektrumu ordinatı Denklem (3) ile belirlenmiştir. Burada, SaR(Tn): n inci doğal titresim modu için azaltılmıs spektral ivme, Sae(Tn): elastik spektral ivme ve Ra(Tn): deprem yükü azaltma katsayısıdır. Depremlerin ölçeklenmiş kayıtlarına ait ortalama elastik ivme spektrumu ile gerçekleştirilen analizlerde, Denklem (3) deki elastik spektral ivme yerine ortalama spektrumun ordinatı dikkate alınmıştır. Maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Karelerin Toplamının Kare Kökü (SRSS) kuralı uygulanmıştır Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Betonarme çerçevelerin zaman tanım alanında doğrusal elastik deprem hesabında süre ve genlik bakımından DBYBHY de [2] belirtilen koşulları sağlayan gerçek deprem ivme kayıtları kullanılmıştır. Depremlerin seçiminde, Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi [5] veri tabanında yer alan kayıtlardan yararlanılmış ve depremin büyüklüğü, faylanma mekanizması ve zemin koşulları esas alınmıştır. Kullanılan kayıtların tamamı doğrultu atımlı fayların oluşturduğu depremlere aittir ve yakın fay etkisi içermemektedir. Çalışmada kullanılan kayıtlar ve bu kayıtlara ait özellikler Çizelge 3 de verilmiştir. Burada, Mw: depremin moment büyüklüğü, JRB: Joyner-Boore mesafesi, VS30: zemin profilinin ilk 30 m lik katmanına ait ortalama kayma dalgası hızı, PGA, PGV ve PGD ise sırasıyla en büyük yer ivmesi, yer hızı ve yer değiştirmesidir. Çizelge 3 Seçilen deprem kayıtlarına ait özellikler. Kayıt Deprem İstasyon M w R JB V S30 PGA PGV PGD (km) (m/s) (g) (cm/s) (cm) IMPVALL.I_I-ELC180 Imperial Valley-02, 1940 El Centro Array # IMPVALL.I_I-ELC270 Imperial Valley-02, 1940 El Centro Array # SUPER.B_B-POE360 Superstition Hills-02, 1987 Poe Road BIGBEAR_HOS180 Big Bear-01, 1992 San Bernandino-E & Hospitality KOBE_KAK000 Kobe, 1995 Kakogawa KOBE_SHI000 Kobe, 1995 Shin-Osaka KOCAELI_DZC180 Kocaeli, 1999 Düzce DUZCE_DZC270 Düzce, 1999 Düzce SIERRA.MEX_CHI090 El Mayor-Cucapah, 2010 Chihuahua SIERRA.MEX_GEO090 El Mayor-Cucapah, 2010 Cerro Prieto Geothermal

4 Deprem kayıtlarının alındığı kaynakta DBYBHY de [2] verilen kapsamda bir zemin sınıflandırması bulunmamaktadır. Bu nedenle, kayıtların zemin sınıfına göre seçiminde zemin profilinin ilk 30 m lik katmanına ait ortalama kayma dalgası hızı (VS30) dikkate alınmıştır. Buna göre Z3 yerel zemin sınıfı, USGS sınıflandırma sisteminde VS30 değerleri m/s aralığındaki C grubu zemin ile eşleştirilmiştir. Bu tarz eşleştirmelere farklı çalışmalarda da rastlamak mümkündür [6, 7]. Veri bankalarında gerçek depremlere ait önemli sayıda yer hareketi kaydı bulunmasına rağmen, bunlar arasında deprem yönetmeliklerinde belirtilen tüm özellikleri taşıyan yeterli sayıda kaydın bulunması oldukça zordur [8]. Bu gibi durumlarda gerçek deprem kayıtlarının zaman tanım alanında veya frekans alanında ölçeklenmesi yoluna gidilmektedir [9]. Bu çalışmada, seçilen gerçek deprem kayıtları, birinci derece deprem bölgesi (etkin yer ivmesi katsayısı A0=0.4) ve bina önem katsayısı I=1 için DBYBHY in Z3 yerel zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumuna uyumlu olacak şekilde zaman tanım alanında ölçeklenmiştir. Bu şekilde kayıtların frekans içeriği değiştirilmemiş ve yer hareketi kaydının ordinatları 1 den büyük veya 1 den küçük sabit bir katsayı ile çarpılarak gerçek deprem kaydına ait %5 sönüm oranı için oluşturulmuş olan tepki spektrumunun, belirli bir periyot aralığında hedef tasarım ivme spektrumuna en uygun eşleştirmesi yapılmıştır. Hedeflenen tasarım ivme spektrumuna yaklaşmak için ivme kayıtlarının çarpıldığı doğrusal ölçekleme katsayıları (αst), En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçekleme T 1=0.01 s ve T 2=4.00 s periyot aralığında yapılmıştır. Seçilen deprem kayıtlarının her biri için %5 sönüm oranına sahip tek serbestlik dereceli doğrusal sisteme ait ivme spektrumları SeismoSpect [10] programı kullanılarak oluşturulmuştur. Ölçeklenmiş kayıtlara ait bazı özellikler Çizelge 4 de verilmiştir. Burada, Sae(T 0) sıfır periyoda karşılık gelen spektral ivme değeridir. Ölçeklenen kayıtların sıfır periyoda karşı gelen spektral ivme değerlerinin ortalaması 0.430g olarak hesaplanmıştır. Bu değer DBYBHY de [2] alt sınır olarak verilen A0g den büyüktür. Ayrıca, ölçeklenmiş kayıtların %5 sönüm oranı için bulunan spektral ivme değerlerinin ortalaması, çalışmada kullanılan çerçevelerin serbest titreşim analizinden bulunan Tx1 periyodunun 0.2 ve 2 katı arasındaki periyotlar için Z3 tasarım ivme spektrumundaki Sae(T) lerin %90 nından büyük hesaplanmıştır. Çizelge 4 de her bir deprem kaydının süresiyle birlikte kaydın kuvvetli yer hareketi süresini belirtmek için bu çalışmada esas alınan zarf süreler de verilmiştir. Zarf süre, deprem kaydında 0.05g lik eşik ivme değerinin ilk ve son aşılması arasında geçen süre olarak hesaplanmıştır. Çizelge 4 Ölçekli kayıtlara ait özellikler. Kayıt Kayıt Süresi (s) Zarf Süre (s) α ST S ae(t0) (g) IMPVALL.I_I-ELC IMPVALL.I_I-ELC SUPER.B_B-POE BIGBEAR_HOS KOBE_KAK KOBE_SHI KOCAELI_DZC DUZCE_DZC SIERRA.MEX_CHI SIERRA.MEX_GEO Z3 yerel zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumuna uyumlu olacak şekilde zaman tanım alanında ölçeklenmiş on adet deprem kaydına ait %5 sönümlü elastik ivme spektrumları DBYBHY in [2] aynı zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumu ile birlikte Şekil 2 de gösterilmiştir. Aynı şekilde on adet ölçeklenmiş kayda ait spektrumların ortalaması da gösterilmiştir. Ölçeklenmiş kayıtlara ait ortalama elastik ivme spektrumunun, tasarım ivme spektrumu ile oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. İvme spektrumları SeismoSpect [10] programı kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 2. Ölçekli kayıtlara ait elastik ivme spektrumları ve Z3 tasarım spektrumu.

5 4. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme Çalışma kapsamında ele alınan betonarme çerçevelerin deprem hesabı DBYBHY de [2] verilen hesap yöntemleri kullanılarak SAP2000 [4] yapısal analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi (EDYY), Mod Birleştirme Yöntemi (MBY) ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi nden (ZTA) elde edilen kat kesme kuvveti değerleri Çizelge 5 de verilmiştir. Aynı çizelgede deprem hareketinin yapıdan talep ettiği taban kesme kuvveti değerleri de görülmektedir. Bu değerin belirlenmesi, yapıların kuvvet esaslı deprem tasarımında büyük önem arz etmektedir. Çizelge 5 deki deprem yükleri, depremde taşıyıcı sistemin kendine özgü doğrusal elastik olmayan davranışını gözönüne almak üzere azaltılmış ivme spektrumu kullanılarak hesaplanmış değerleri yansıtmaktadır. Çizelge 5 Farklı hesap yöntemlerine ait kat kesme kuvveti değerleri (kn). BAÇ_3 BAÇ_5 BAÇ_8 MBY Kat EDYY Z3 Ort. ZTA (Ort.) Spektrum Spektrum Toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) ve bunun çerçeve katlarına dağıtılması DBYBHY de [2] belirtildiği gibi yapılmıştır. Çerçevelerin Mod Birleştirme Yöntemi ile analizinde Z3 yerel zemin sınıfı için DBYBHY de [2] tanımlanan elastik tasarım ivme spektrumu ve 10 adet gerçek depremlerin ölçeklenmiş kayıtlarına ait ortalama elastik ivme spektrumu kullanılmıştır. Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi nden elde edilen kat kesme kuvveti değerleri ölçeklenmiş on adet yer hareketi kullanılarak gerçekleştirilen dinamik analizlerden elde edilen değerlerin ortalamasıdır. Zaman tanım alanında gerçekleştirilen dinamik analizlerde sönümün rijitlik ve kütle ile orantılı olduğu kabul edilmiş ve Rayleigh sönüm oranı sabitlerinin hesabında sönüm oranı %5 olarak alınmıştır. BAÇ_3 çerçevesi için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nden hesaplanan taban kesme kuvveti Mod Birleştirme Yöntemi ile elde edilen taban kesme kuvvetinden %14 (Z3 spektrum) ve %13 (ort. spektrum), Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ile bulunan taban kesme kuvvetinden ise %8.7 fazladır. Aynı oranlar, BAÇ_5 için %21 (Z3 spektrum), %22 (ort. spektrum) ve %18; BAÇ_8 için %24 (Z3 spektrum), %35 (ort. spektrum) ve %39 dur. Herhangi bir yapısal düzensizlik ve yükseklik sınırı gibi belirli kısıtlamalara sahip olmayan betonarme çerçevelerin kuvvet esaslı deprem tasarımında çok yaygın olarak kullanılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi sonuçlarının oldukça konservatif olduğu görülmektedir. Azaltılmamış deprem yüklerine göre hesaplanan etkin göreli kat ötelemesi oranlarının farklı deprem hesap yöntemlerinden elde edilmiş değerlerinin grafiksel gösterimi Şekil 3 deki gibidir. En büyük etkin göreli kat ötelemesi oranı BAÇ_3 için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi den %0.84, BAÇ_5 için Mod Birleştirme Yöntemi nden (Z3 spektrum) %1.13 ve BAÇ_8 için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nden %1.57 olarak elde edilmiştir. Şekil 3. Farklı deprem hesap yöntemlerinden elde edilen etkin göreli kat ötelemesi oranları.

6 5. Sonuçlar İnşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan kat sayısına ve geometrik özelliklere sahip betonarme çerçevelerin doğrusal elastik deprem hesabı DBYBHY de verilen üç farklı analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve hesaplanan bazı tipik kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklükleri karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır. En büyük tasarım taban kesme kuvvetleri ve kat kesme kuvvetleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nden elde edilmiştir. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nden elde edilen taban kesme kuvvetlerinin diğer iki yöntemden hesaplanan taban kesme kuvvetine oranı, kat sayısındaki artışa bağlı olarak artmaktadır. 3 ve 5 katlı çerçeveler için iki farklı spektrumun kullanıldığı Mod Birleştirme Yöntemi nden elde edilen kesme kuvveti değerleri birbirine çok yakındır. 8 katlı çerçevede ise Z3 yerel zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumunun kullanıldığı analizlerden daha büyük (%6.5-%9.5) tasarım kesme kuvveti değerleri hesaplanmıştır. Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi nden elde edilen kesme kuvveti ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri birbirine daha yakındır. 3 ve 8 katlı çerçevelerde en büyük etkin göreli kat ötelemesi oranları Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile analizden hesaplanırken, 5 katlı çerçevede ise aynı yöntemden Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi sonuçlarına göre bir miktar küçük değerler bulunmuştur. Tüm analiz yöntemlerinden elde edilen etkin göreli kat ötelemesi oranlarında DBYBHY de verilen 0.02 üst sınırı aşılmamıştır. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ODTÜ, Ankara, Ekim, [7] İnel, M., Çelik, S., Özmen, H.B., Önür, Ö., Betonarme binaların deplasman taleplerinin 3-B doğrusal elastik olmayan dinamik analizle değerlendirilmesi, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ODTÜ, Ankara, Ekim, [8] Ay, B.Ö., Akkar, S., Evaluation of a recently proposed record selection and scaling procedure for low-rise to mid-rise reinforced concrete buildings and its use for probabilistic risk assessment studies. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 43/6: , 2014, DOI: /eqe [9] Fahjan, Y.M., Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) tasarım ivme spektrumuna uygun gerçek deprem kayıtlarının seçilmesi ve ölçeklenmesi. İMO Teknik Dergi, 19/3: , [10] SeismoSpect v2.1.2, Seismosoft Ltd., İtalya, Çalışmanın, betonarme çerçevelerin deprem tasarımına yönelik üç farklı hesap yönteminden elde edilen büyüklüklerinin mertebesi hakkında tasarımcıya önemli fikirler verebileceği düşünülmektedir. Kaynaklar [1] Uçar, T., Merter, O., Gerçek depremlerin ölçeklenmiş kayıtlarına ait tepki spektrumlarının farklı tasarım ivme spektrumları ile uyuşumunun araştırılması, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, DEÜ, İzmir, Ekim, [2] DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, [3] TS500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, [4] SAP2000, Integrated Structural Analysis and Design Software, Version Computers and Structures Inc., Berkeley, CA, [5] Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (PEER), PEER Strong Motion Database [6] İnel, M., Özmen, H.B., Gerçek ivme kayıtları ve 2007 deprem yönetmeliği doğrusal elastik olmayan deplasman talebi değerlerinin karşılaştırılması, 1.

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:2,Sayı:2,2012,15-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:2,No:2,2012,15-31 BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Taner UÇAR

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI ÖZET: GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI T. Uçar 1 ve O. Merter 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: O. Öztürkoğlu 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Murat SAYAR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 PLANDA PERDE YERLEŞİMİNİN BETONARME PERDE-ÇERÇEVELİ BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CONFIGURATION

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 VE FEMA440 DA ÖNERİLEN PERFORMANS NOKTASI BELİRLEME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:, 2009 (37-48) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No:, 2009 (37-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:305-63x

Detaylı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (1), 145-155, 8 2 (1), 145-155, 8 A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Zülfü Çınar

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi

Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Naci ÇAĞLAR 1*, Hakan ÖZTÜRK 1, Aydın DEMİR 1 ve Abdulhalim AKKAYA 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 77-91 Temmuz 2007 Özet Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Erdal İRTEM * Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26454 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN

Detaylı

Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi *

Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4423-4444, Yazı 292 Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi * Yasin M. FAHJAN* ÖZ Yapısal analiz

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER Bilindiği gibi depremler, yapıya, zamana bağlı olarak değişen yüklerin etkimesine neden olurlar. Buna karşılık olarak da, yapıda zamana bağlı olarak değişen

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekiye Aysu TAŞAN TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ-1998 ( TDY- 98) İLE DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007 (DBYBHY-2007)

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet İNEL 1, Bayram Tanık ÇAYCI 2, Muhammet KAMAL 3, Osman ALTINEL 4 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 *TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ-1998 (TDY-98) İLE DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007(DBYBHY-2007) KARŞILAŞTIRILMASI 1 A Comparison Of 1998 Turkish Earthquake Regulations (TDY-98) And

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Yeni Betonarme Binalar için Tasarım Algoritması

Yeni Betonarme Binalar için Tasarım Algoritması YAPISAL TASARIM AŞAMASI Ön boyut Aşaması Yapısal sistemin düşey ve yatay elemanlarına TS500 (betonarme yönetmeliği) ve TDY 2007 (deprem yönetmeliği) tasarım yönetmeliklerine uygun şekilde ön boyut verilir;

Detaylı

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul Teknik Üniversitesi ehozer@superonline.com Özet Çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışlarına

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ

YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ ÖZET YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ S. Engin 1, F. Okay 2 ve K. Beyen 2 1 Arş. Gör. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli 2 Doç. Dr.,

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI

DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI ÖZET: DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI Cenk Alhan 1 ve Kemal Hışman 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi, Avcılar,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 56-68, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 56-68, 2014 ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

BETONARME KOLONLARDAKİ DÜŞEY DERZLERİN FARKLI ZEMİN SINIFLARINDAKİ ETKİSİ

BETONARME KOLONLARDAKİ DÜŞEY DERZLERİN FARKLI ZEMİN SINIFLARINDAKİ ETKİSİ ÖZET: BETONARME KOLONLARDAKİ DÜŞEY DERZLERİN FARKLI ZEMİN SINIFLARINDAKİ ETKİSİ G.Eren 1, K. Beyen 2 1 İnşaat Y. Müh., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe 2 Doçent Dr., İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı