EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIH! ITIBARI ILE EURO FINANS MENKUL DEOERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAK! HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSrfl INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOIN! SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DO6RULUdaUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu harts olmak Ozere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;farm Kamuyu Aydmlatma Esaslanna Ili;kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi uyannca 07 / 07 / 2015 tarihinde Euro Finans Menkul D4erler A.$. tarafindan duzenlenmi3tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydt Resmi Gazete'de yaylmlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna tli;kin Tebli6inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmin (b) bendi uyannca 07 / 07 / 2015 tarihinde Euro Finans Menkul DeOerler A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. FI IRn FINANS MENKUL DEGTR Yddiz Posta Cad. No17 Ce, uke J Esentep TICb R T SICIL / Sh.1 Taahhut

2 1I INDEKILER TAAHHOTNAME A. ITANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disc Oroutlere ($ube Irtibat BUrosu Acentel hiskin Bilailer Tablo IV # Yetki Belaelenne hiskin Bilailer Tablo II/ b Borsa Ovelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Gbsterilen Pazar/Proasalara Iliskin Bilailer Tablo III Ortakhk Yaoisi Table N iytsnetim Kurulu Uveleri ve Genel MUdUr Tablo IV/b. Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Oath Imza Yetkisine Sahio ahislar TabloV Kurucusu ve/veva VOneticisi Olunan Yatmm Fonu/Fonlan B. -[HUKUid DURUMA ILI KIN BILGILER Euro Finans Menkul DeOerlerA S ve Euro Finans Menkul DetSerlerA $ rain Ortaklan -- Table VI/a. YOneticilen ve Cahsanlan Hakkmda SPK Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarhnda Uvaulanan Idan Para Cezalan _ Tablo VI/b. EuroFinans Menkul De*erlerA S'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan D ts D h i er isio n Cezalan Tablo VII Cari Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara ilis kin Bilailer Sermave Proasasi Kurulu Tarafndan Euro Finans Menkul DeiSerler Tablo VIII A S ve Euro Finans Menkul Dei;erler A.S nin Ortaklan Ybneticileri ve Cahsanlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda _ Acdan Ceza Davaaan C MM I DURUMA ILI KIN BILGILER Tablo IX 30/06/ 2015 Tarihli Mali Tablolara hiskin BaOlmsiz Denetci GCrusu Tablo _m. X 30/06/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesao GruDlan Tablo XI ( 30/06/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili4i Tablolanna Iliskin BaMmsiz Denetci GOrusu Tablo XII Tablo XIII D. Euro Finans Menkul DA e erler AS 'nin 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlilii;i Tablolara Temel IYUkUmluluklen Karsismdaki Durumu Euro Finans Menkul Deeerler A $'nin Temel Sermaye YeterliliOi Verilerinin Tebii He Onaorulen YukUmlUIUkIer Karsisindaki Durumunun Dederlendirilmesi IEURO FINANS MENKUL DEOERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE US IN OLARAKACIKLANMASINI ISTEDIOI DIOER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA EURO FINANS MENKUL DEGERLER Yddrz Posta Cad. No.17 Cer 5,1erkezi 6,114. sentope dx^pv D I ARET SICIL N 5c,k,pkc / Sh.2 Icindekiler

3 mm)nu I c.o A. TANITICI BI 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam 2. Kurulu; Tarlhi 7icaret Siciline Tescil Edlldi i Yer ^Ticaret Sicil No 3 Y FiNANS MENKUL DESERLER A $ BUL Merkez Adresi 4 ^Ileti;im BiIglleri Telefon No k Faks No ECa n Merkezi S Internet E Adresi 6. i E-posta Adresi osta Caddesi No:17 Cerrahogullan i;merkezi Kat:4 pe ISTANBUL 7. IKayith Olunan Vergi Dairesi MECIDIYEKOY EURO FINANS MENKUL DEGERL Yddiz Posta Cad. No:17 Cerrah Merkezi K^ t : 4 Ḟ{sentepe Si Sc4 \44M I C UC9 1L.D. TICARET SICIL NOG

4 S. Merkez Diu OrgUtlere (Sube, Irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Dui Orgiitlere Ili kin Bil Her Faaliyete Ba;Iamasma Mtidur / Sorumlunun Telefon Faks Merkez Dpi Orgut Adi. Iligkm Izin Tarihi Adres Adi ve Soyadi Numarasi Numarasi ANKARA BALGAT [ C nka Kansu Cd No 66 Balgat Tarkan KIRLANGI[; ^ a Tabloya Ili;kin Anklama: i. RC FNANS NIENKUL DEG* E L idwz Posta Cad. No:17 Cerr o Merkezi sentepo AN TICARETSICILP : / 6f D / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 n7 n7 OA4C ol C 9: Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet GSsterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Beelerine 1111 In IN ifer Sahip Olunan Yetid Belgeleri Ahm Satima Aracilik Yetki Belgesi 02/01/2015 ( K-001 / 419 TUrev Araglann Ahm Satimma Aracilik Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.$. Vadeli I;Iem ve Opsiyon Piyasasinda Yatmm Dam;manhoI Yetki Beiges! 02/01/2015 i K-001 / 419 Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi Portfoy Yoneticiligi Yetki Beiges! ITablo II/ b Borsa yeiik Tarihi 'I'll!, eorsa Istanbul 'da Faaliyet Gtisterilen Pazar/P yasalara Iliykin Bilgiler Borsa llyesi Olunmasma 1115kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi Fiilen FaayGibsterilen Pazar ve Pill Pay Piy Borclanma Araglan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan Borclanma Araslan Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan Vadeli 1;lem ve Opsiyon Piyasasi 1' djz pr Cad -ta No:11 DE C 67erke^^K,+' c-, VR J83 i 11CA; ET SiCi' n u,'

6 10. Ortakhk, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara ilifkin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Yapisi Ortaom Ticaret U nvam/adi Soyadi Euro Yatmm Holding A4 To lam 10,100, % Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayh Olarak %10'undan Faziasina Sahip Olan TOzel Ki;i Ortaklann Ortakhk Yapist 1. Tuzel Ki ' Orta m Tlcaret Unvam : EURO YATIRIM HOLDING A.S. Ortagm Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pa..jr Tutan (TL) Mustafa $AHIN 24,600,004.0 Diver (Halka Ar^ik Kisim) N 35,399, Oran (%) % % Tuzel Kill Orta m Ticaret Unvam Orta m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pair Tutan 0% I3. Tuzel Kill Ortain Ticaret Unvam : Ir Ortam Ticaret Unvam/Ads Sad aytutan (TW TTo lam

7 Im70 VnWiei Tablo IV a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Adi ve Soyadi Gorevi.. Mustafa $AHIN Yonetim Kurulu Baskam Sella SAHIN Yonetim Kurulu Baskan Vekili Co;kun ARIK Yonetim Kurulu Uyesi Mustafa SAIiN Genel Miidur Tablo a Ili kin A klama : Yonetim Kurulu elerinin Atanmasina Ili in Genel Kunil Karan Tesdi Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Saps' Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili imza Yetkisine Sahip ahislar Adi ve Soyadi Gbrevi Mustafa AHIN Yonetim Kurulu Ba kani-genel Mudur Sell AHIN Yonetim Kurulu kan Ve Cp;kun ARiK Yonetim.Kurul""il Elvan Soyda; Genel Mudur Yardimcisi All ARSLAN Muhasebe Muduru Feyzullah -NER Muhasebe Yetkilisi Tablo a Ili kin A iklama : Imza Sirk0lerinin Tescil ve Ilam Imza Sirkiilennin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi i T1W Saps (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi EORO FiNRNS NIENKUL DEGER -R V ild!z Posta C a d, N o :17 Cerra nu r- I/ ^lerkez! Pt..t 1 E onepe : ST SCAV- ^f D.' 9 32 TICARET SICIL N

8 11. Kurucusu ve/veya Yi neticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fo mars Yatlnm Fomill nununvam Fon Kurucusunun U YOKTURR YOKTUR nvam Fon Ydneticisinin Unvam -f- YOKTUR fl!ro FINANS MENKUL DEG djrz Ponta Cad. N017 Ce 1ncubal.a ' ' nte p TTYEKO?V.D TICARET SICIL 0: / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki YII Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalari Birli4i (TSPB) Tarafindan Euro Finans Menkul DeOerler A.$.'ne ve Euro Finans Menkul Deoerler A.5.'nin Ortakiari, Yoneticileri ve cali$anlarina Uygulanan Idari Para Cezalari He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Euro Finans Menkul Deoerler A.$.'ne Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Tablo VI/a - Euro Finans Menkul Deoerier A.$. ve Euro Finans Menkul De jerler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Calianian Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zarhnda Uygulanan Idari P ara Cezalan e qe ve a Para Cezasi Uygulanmasma Ilirldn Karar Idari Para Cezasi Son Dunima Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gerr ek/tiizei Kiri Tarihi Tutan (TL) YOKTUR Aciklama Tablo VI/ b - Euro Finans Menkul De*erier A.$.'ne Borsa I stanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum Konusu D s p in Cezasi Uygu anmastna Ilirkin KararTaNhi i K N n e I raz Edilip Edlimedi4i Nihai _ Karar E11R0 FINANS MENKUL DE YrLdd Posta Cad. No:17 ^\ nt / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Euro Finans Menkul Deoerler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cart Ozsermayenin %S'ini Aran Davalara Ili;kin Bilgiler Dava Konusu ( ems He bir-i Euro Finans Menkul De7erler A.$.'nin Davadaki Durumu (Davah/ Davaci) Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son^A amamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Aciklama 3. Son Iki Yil Zarfmda Sermaye Piyasasi Kurulu Taraflndan Euro Finans Menkul De*erler A.$. ve Euro Finans Menkul Deoerler A.$.'nin Ortaklari, YSneticiieri ve cali ;anlara Aleyhine ASilan Ceza Davalara TWO VIII - Sennaye Piyasasi Kurulu Taraflndan Euro Finans Menkui Dejerler A.$. ve Euro Yiinetlcilert ve Cali;anlan Aleyhlne Son Iki Yd Zarrinda Ayiian Ceza Finans Menkul De^erler A.$.'nin Ortaklan, Davalan I Hakkinda Sus Duyurusunda Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gergek /Tiizel Ki nin Bulunulan Gersek/TUzel Kill Araci Kurumla Olan Ili ;kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Ku rul Karar Tarihi.--- Davada Gelinen Son A;amanm dzetlenmesi FU,RO FINANS MENKUL DE Paid z Pasta Ca o. Na:17 C LCiDi'cKOV V TiOARET SIc / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Ba lmslz Denetci Goru;Ieri ve BilanSo ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan / 06/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba9imsiz Denetgi Gori U Tablo IX -30/06/2015 Tarhli Mall Tablolara Ili;kin Bajlmsiz DenetSl Goru;ii Ba imsiz Denetime Konu E en Mali Ta o ann Hangi Tebli, e/tebli lere Gore Hazlrland!#e SPK Seri II; NO : 14.1 saph tebli Ba71msLZ Denedmi! ma Kurulu;un Tcaret Unvan.: ATA ULUSLAR ARASI BAdIMSIZ DENETIM VE Ba Lmsiz Den e ^ m eta Goru ii MALI TABLOLARI IMSIZ DENETIM ca ISMALARI HENUZ BA$LAMAMI$TIR. _..._._ Tabloya Ili;kin ASLklama: /06/2015 Tarihll Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X' da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK hukomlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanmior. Ta= -30/06/2015 TadhIl Bllango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Badimstz Denetimden ^Ba0tmsz Denetimden Ana Hesa p Grubu Ad. Gesmemi g Gegmi; Tutan L Tutan TL I. DONEN_VARLIKLAR 0 26,871,783 II DURANVARLIKLAR 0 516,645 IIL AKTIF TOPLAMI ,428 IV. KISA VADELI BORCLAR 0 17, 071, 300 V UZUN VA"-'- DELI' B0RCLAR "'- '- Of VI OZ SERMAYE 10,169, 742 VII. PASIF TOPLAMI 0 ^ 27,388, 428 VIII DONEM KAKI (ZARAR^ _^_«0 199, 417 IX. NET DONEM KAKI ZARARI 0 199,4171 Tabloya Ili;kin ASLklama: MALI TABLOLARI BA IMSIZ DENETIM CAI$MALARI HENUZ Nt/l Bf 111. No17 Ce Nlorkq 1,1 11 S / Ch 11 G "^'INtI ^ V T^'MRET SIC 0:882 i

12 2. Temel YOkumlulifkler Itiban He 30 /06/2015 Tarihli Sermaye Yeterfili9i Tablolan /06/2015 Tarlhii Sennaye Yetertlllol Tabiolanna illoldn BaQrmsiz Denetd Gdr41 Tablo XI - 30/06/2015 Tarihli Sennaye Yeterllli $i Tablolanna lykin ea^lrmw: Denetyi GbrU U Ba(jrmsrz Denetlmi Yapen Kurulu un Ticaret ( lnvann TA ULUSLAR ARASI BA IMSIZ DENS IIM VE SMMM Ba{^msrz MALI TABLOLARI BA^IMSIZ DENETIM CALI$ ALARI HENUZ IiA$LAMAMI$RR. _ ^^... Tabloya Illyldn Apklama: MALI TABLOLARI BA MSIZ DENETIM CALI$MALARI HENUZ BA$LAMAMI$TIR Euro Finans Menkul De$erter A.;'nin 30/06/2015 Tarihil Sennaye YeterllllQi Tablolan Temei YUkUmf0iukleri Karosmdaki Durumu SERMAYE YETERLILtt" a± TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABtLECE(ii ce$itlt RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI ' ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILIeINE ILI$KIN ESASLAR TEBLt(W OLCOTLERI S ERcEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. YETERLILIG SERMAYE ± UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIt ARACLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDtR. TABLOLAKI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNWK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAAL±YETLERININ RISK ICERMEDIGSI ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIM MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLI^i OLcUTLERI cercevesinde BIR SIHHATSIZLIK OLDUGU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Euro Flnans Menkul De*erler A.5'nin 30/06/2015 Tarihil Sermaye Yeter111i$I Tablolan Tenret YOkumIUiOkleri Karpsrndakl Durumu (2) A. Sermaye Yetedili*i Tabam Faz!as;t/Aq ji (TL) 6 Asgan (Szsermaye ( 3) Fazlas/Aq ji (TL) C Genel Borslanma Sinm (% 0. Likidite YukQmIaliitf0 Oran. (%) E. Odenmis Semwve Fazlass/Aodi (TL) TUtan_ T,ya da Oran% Mevzuata U Lunlu 2,238,320(Uygundur 12,626,207 Uygundur, 3.43 U (.. under 1.27% Uyqundur 9,565,250RUygundur Tabloya Iligkin Agldama: MALI TABLOLARI BAdIMSIZ DENETIME TABI DEt;ILDIR. (2) Sennaye yeterlillii tablolan temel yokomiuluklerine iliyldn detayli Widamalar "Aran Kurumlar Tarahndan DOzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formu "nun "Sennaye Yeterlili*i Tablolan Temel YUkumIUiUklerine Iligldn Apklamalar" b6illmonde yer almaktadir. (3) 30/06/2015 tarihi Idban lie $irketimizin sahip oiduou yetkl belgelerine kargrhk gelen cart asgari bzsennaye titan ,00 TL'dir. EURO FINANS MENKUL DEG Yddiz Posta Cad. No:17 C lerke t sente W. K YU. TICARET Sid

13 Tablo XIII - Euro Finans Menkul De*erler A.$'nin Temel Sennaye Yeterlilio i Verilerinin Tebli9 1le " len YUkumiUlUkler Karrisindaki Durumunun De*iedendirilmesl A. Aran Kurumun Temel Sermaye Yeterlilitji Verilerinin Tamamen/Kismen Tebli fie Ongorulen Tamamen Uygundur YukOm!uiuldere Tamamenjiosmen llygun Olup Olmadi t: B. Tebhi He bngdrtllen YOk0m1(1101dere AylunhlyAyktnllklar Olu;mu sa, _..,....,,.. _..._... B3) Hangl Yukumlul0 a Ayknh mp!!..y 9kPDi ve Aywnh.m Tutan itl)yada Oran (%): Hangi YOkumlOlu a Aylanlin OrtaYakb^ Tutan 7L)_ya da Omni (%) 82) Aylanpk/Aykmpklann Ortaya C!wkmaslndaki_NedenfNedenler: C Aylun k/aykinhklann Giderilmesi ISn Ahnan Tedbirler: Tabloya lit 1dn Agktama: MALI TABLOLARI BAi;IMSIZ DENETIM CALI$MALARI HENUZ BA$LAMAMI$TIR. SERMAYE YETERLI TABLOLARI TEMEL YUK M LUKLE NE N As,IKLAMALAR ASaDida yer alan agklamalar Araa Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlabna Formunun C 2.2. BOIOmunde yer alan Tablo XII' deki sermaye yeterlili i sonuylammn daha iyi anlailabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeteriilibi Tabam : Seri:V, No:34 saydi Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeteriiliijine Ili;kin Esaslar Tebli i uyannca sermaye yeteriili}i tabani, Ozsermayeden duran vadiklar ve ili;kili ki;i ve kurumlardan clan alacaklann indidimesi suretlyle bulunan tutan ifade eder. Ayni in 8 ind maddesi uyannca araa kurumlann sermaye yeterlili i tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekab(il eden asgari ozsermayeleri, risk kariidji toplami ve dejerieme gunonden onceki son its ayda olu;an faaliyet gidederi kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl 6zsermaye : bzsermaye, Seri:V, No:34 sayih Teblij uyannca, bdenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden deoerleme deer arh5 fonu, yasal yedekler, statii yedekleri, Orel yedekler, olajanosto yedekler, di}er yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gegni; ydiar zarannin dueulmesi surebyle hesapianan tutan ifade eder. Asgarl Ozsermaye yuk(mljlu j0, araa kunimlann sahip olduklan yetid belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan Ozsermayenin asgari tutanm ifade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 sayih Teblio1n 7 ind maddest uyannca her yd Kurul tarafindan belirlenir. Asgari ozsem aye fazlasi ise, araa kurumun Ozsermayesinin asgari ozsermaye tutanni a;an kismim fade eder. 3) Genel Borylanma Smm: Seri :V, No:34 saydi Tebliijln 9 uncu maddest uyannca, arao kurumlann bilangida yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sennaye yeterlili}i tabaniannm 15 kabm a;amaz.: 4) Ukidite YUkumlUlUQU : Seri:V, No:34 sayih Teblijln 10 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar en az kisa vadeli borylan kadar donen variik bulundurmak zorunda olup, likidite oram donen varhklann kisa vadeli borglara bolunmesi suretiyte elde edilir. Arnlan gran 1'den kugik olamaz. 5) Asgarl Sdenmig Sermaye: Seri:V, No:34 sayih Tebli 1n 7 nd maddesi uyannca araa kurumlann asgari Ozsermaye tutannm en az %251 kadar Odenmi; veya gkanlmt; sermayeye sahip olmalan zorunlulu}unu ifade eder. E UR0 RNANS MENK No:17 C, r ct P/ Inez ' L ^, erte i III 7 UL ^^t,,;,j LT TICARET SIC N0 :

14 D. EURO FINANS MENKUL DESsERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDW DICER HUSUSLAR 6362 saydr Sermaye Piyasasi Kanunu uyannca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsaminda ;irketimizin "Kismi Yetklll Araci Kurum" olarak yetkiiendirilmesi sebeblyle ; asa*ida yer alan yetki belgelerimiz,;irketimizin talebi Uzerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu 'nun onayr ile tarihinden gegerli olmak Uzere iptal edilmi;tir. Ahm-Satima Araahk Yetki Belgesi ARK / ASA Halka Arza Araahk Yetki Beiges! ARK / HAA Portfoy YSneticili ji Yetki Belgesl ARK / PY Yabrrm Danr;manluOl Yetki Beiges! ARK / YD Ti rev Ara;lann Alrm Sabmrna Araahk Yetki Belgesi ARK / TAASA FURL FIN,ANS MENKUL DEG6R 11 Jd Posta Cad. No:17 Ce L+ ^f.f'71qjl C TICARET S I CI / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 r MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcE(E UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOruRU OLARAK YANSITTIdINI BEYAN EDERIZ. Yetklll Imzalar EURO FINANS MENKUL DEUERLER A.$. Yonetim Kurulu Uyesi EURO FINANS MENKUL DEt;`+ERLER A.$. Genel Ml duru Adi Soyadi JSeda $AHIN Adi Soyadi Mustafa $AHIN Gorevi Yonetim Kurulu Ba;kan Yardimasi Gorevi Yonetim Kurulu Bakam-Gen Mudur Imza ^ Irma Unvan Yonetim Kurulu Balkan Yardimasi Unvan Yonetim Kurulu Ba;kam Genel Mudur ldres lyddiz Posta Cad. No:17 Cerraho4ullari Ads Yildiz Posta Cad. No:17 Cerrahogullari I;merkezi Kat:4 Esentepe ISTANBUL igmerkezi Kat:4 Esentepe ISTANBUL "'^" ^I ANS MENKUL DEG Posta Gab. No:17 Cu y : K F enlepe,, INn D 1I ABET SlOIL / Sh.15 Beyan ve Imza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEOERLER A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DES,ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TEKSTiL BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI LE FINANSBANK A.$.'NIN

Detaylı

UNLU MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/07/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

UNLU MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/07/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) UNLU MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/07/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) UNLU MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEaERL 31/12/ 2016 TART ARACI KURUMLAR TARAFINDAN KAMUYU AYDINLATMA F R A.5.'NIN OZENLENECEK RMU (1)

BA$KENT MENKUL DEaERL 31/12/ 2016 TART ARACI KURUMLAR TARAFINDAN KAMUYU AYDINLATMA F R A.5.'NIN OZENLENECEK RMU (1) BA$KENT MENKUL DEaERL 31/12/ 2016 TART ARACI KURUMLAR TARAFINDAN KAMUYU AYDINLATMA F R A.5.'NIN LI OZENLENECEK RMU (1) BA$KENT MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KUR LU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

CITI MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 31/12/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CITI MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 31/12/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CITI MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 31/12/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CTTI MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 07/10/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUS MENKUL DEGERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKLAND BANK A.$.'NiN

TURKLAND BANK A.$.'NiN TURKLAND BANK A.$.'NiN 20/04/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKLAND BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKLAND BANK

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 22/01/2016 TARIHLI RACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 22/01/2016 TARIHLI RACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 22/01/2016 TARIHLI RACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM ENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILA

Detaylı