EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE. Dr. BEKİR MURAT BUKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE. Dr. BEKİR MURAT BUKET"

Transkript

1 EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE Dr. BEKİR MURAT BUKET Istanbul, 2009

2 Yay n No : 2360 flletme-ekonomi Dizisi : Bas Haziran STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ döneminde dikkat çekici bir art fl gösteren uluslararas sermaye yat r mlar ve portföy hareketleri, genel olarak geliflmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme performanslar na önemli katk lar sa lam flt r. Sermaye hareketleri yüksek derecede bir korelasyon iliflkisi çerçevesinde ülke finansal piyasalar n etkilerken, risk primlerinde oluflan farkl l klar zaman zaman ülkeler aras nda yat r mc alg lamas nda ayr flmalara neden olmaktad r. Türkiye, döneminde sermaye hareketlerinden önemli pay alan geliflmekte olan ülkelerden biridir. Bu Çal flma ile döneminde, Türkiye nin ülke risk priminin önemli bir göstergesi olan Eurobond getiri marjlar n temsil eden JP Morgan EMBI Endeksi ni etkileyen iç ve d fl faktörler ile etki derecelerinin saptanmas ve Türkiye nin Eurobond piyasalar ndan yararlanma olanaklar n n tart fl lmas amaçlanm flt r. Çal flma n n ortaya ç kmas ve tamamlanmas nda verilerin modellenmesi ile istatistiki analizi konusunda genifl ölçüde yararland m Finar Enformasyon ve Dan flmanl k Hizmetleri A.fi. Uzman Emre Ünal a, istatistiki verilerin sa lanmas ve model oluflumu konusunda de erli katk lar n esirgemeyen Fortisbank Eknonomik Araflt rmalar Yönetici Direktörü Haluk Bürümcekçi ile Yöneticisi Erkin Ifl k a, Hazine Müsteflarl D fl Ekonomik liflkiler Genel Müdürlü ü Uzman Ça atay mirgi ye, Çal flma boyunca bana verdikleri destek ve güç için eflim Zeynep ve k z m Ege ye çok teflekkür eder Çal flma n n tüm ilgililere yararl olmas n dilerim. Istanbul, 2009 Dr. Bekir Murat Buket

4

5 ÖZET Bu çal flma, 1990 l y llardan itibaren Türkiye nin d fl borçlanma stratejisi içinde en önemli seçene i oluflturan Eurobond piyasas ndaki deneyimi çerçevesinde, Eurobond ihraç koflullar n n, arz-talep dengesinin, geliflmekte olan ülkeler içinde Türk Eurobondlar n n yerinin ve ikincil piyasa ifllemlerinin bir analizini yapmay amaçlam flt r. Türkiye nin Eurobond ihraçlar n n analizi, gerek makro-ekonomik büyüklükleri içindeki yeri ve makro verileriyle olan etkileflimi, gerekse mikro düzeyde finansal aç dan bir fayda-maliyet perspektivi kapsam nda yap lmaya çal fl lm flt r. Araflt rma kapsam nda, Türkiye nin Eurobond ihraç koflullar n n, özellikle de maliyetlerinin oluflumunda belirleyici rol oynayan ikincil piyasa getirilerinin özet göstergesi olan EMBI Türkiye Endeksi nin, hangi faktörlerden nas l ve ne yönde etkilendi i modellenerek ihraç koflullar n n oluflumunun analizi yap lmaya çal fl lm flt r. EMBI Türkiye Endeksi, Türk Eurobondlar n n ayn vadeli A.B.D. devlet tahvilleri ile olan getiri fark n özetlemesi özelli iyle, Türkiye nin uluslararas finansal arenada risk primini temsil eden pratik bir gösterge olarak alg lanmaktad r. Bu nedenle Endekse yön veren faktörlerin analizi, Türkiye nin risk priminin oluflumunun da bir tür analizi olarak de erlendirilebilir. Türkiye, kendi finansal krizi olarak nitelendirilebilecek 2001 krizi sonras nda, özellikle döneminde geniflleyen uluslararas likidite ve yat r mc lar n artan risk alma iste i do rultusunda sermaye hareketlerinden yararlanm fl, varl k fiyatlar di er geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde oldu u gibi önemli ölçüde artm flt r. Çal flma kapsam nda 2003 y l na kadar Türkiye nin risk priminin oluflumunda rol oynayan faktörlerin döneminde nas l ve hangi ölçüde farkl laflt ortaya ç kar lmaya çal fl lm flt r. Sözkonusu analiz ile, Türk Eurobondlar n n birincil piyasadaki ihraç koflullar n n oluflumu ile ikincil piyasalardaki fiyatlamas n temsil eden EMBI Türkiye Endeksi ne yön veren faktörler incelenerek, di er geliflmekte olan ülkelerle birlikte hareket etme veya ayr flma derecesini Ülke ye özel koflullar dikkate al narak sergilemek hedeflenmifltir. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için iç tasarruflar n yetersiz olmas nedeniyle d fl kaynaklara bu denli ihtiyaç duyulan bir ortamda, Eurobond piyasas n n Türkiye için ifade etti i önem aç kt r. Bu nedenle çal flman n farkl konjonktürlerde tekrarlanmas önemli olacakt r.

6

7 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...III ÖZET...V TABLO L STES...XI GRAF K L STES...XIII KISALTMALAR...XV G R fi...xix BÖLÜM 1 EUROBOND P YASALARININ GEL fi M SÜREC 1.1. Europara ve Eurobond Piyasalar n n Ortaya Ç k fl Uluslararas Tahvil Piyasalar n n Bafllang c Bretton Woods Sonras Geliflmeler-Sabit Kur Dönemi Dalgal Kur Döneminde Eurobond Piyasas n n Büyümesi Geliflim Süreci çinde Eurobond hraçlar lk Eurobond hraçlar ve Ürünleri Takas Sistemi ve kincil Piyasalar n Bafllamas li Y llar, Londra n n Eurobond Piyasas n n Merkezi Olmas li Y llar, Artan Volatilitenin Eurobond Piyasas na Etkileri l Y llar ve Sonras nda Eurobond Piyasalar...15 BÖLÜM 2 EUROBOND P YASASININ TEMEL ÖZELL KLER 2.1. Yerel (Ulusal) Tahvil Piyasalar Uluslararas Tahvil Piyasalar Yabanc Tahvil Piyasalar A.B.D. Yabanc Tahvil Piyasas Japonya Yabanc Tahvil Piyasas ngiltere Yabanc Tahvil Piyasas Brady Tahvil Piyasas Global Tahvil Piyasas Eurobond Piyasas...30

8 VIII Eurobondlar n Özellikleri Eurobond hraç Koflullar ve hraçc Kurulufllar Eurobond Piyasas nda hraçc Kurulufllar Eurobond hrac n n Avantajlar Eurobond hraç Miktarlar n Belirleyen Faktörler Eurobond hraç Vadelerini Belirleyen Faktörler Eurobond tfa (Geri Ödeme) Yöntemleri Eurobond hraç Faizlerini Belirleyen Faktörler Eurobond Birincil ve kincil Piyasalar n Düzenleyen Kurumlar Eurobond hraç Prosedürü Eurobondlar n Borsa Kotasyonu Eurobondler n Özel Plasman Yoluyla hrac Eurobond hraçlar nda Ülkelerin Miktar ve Süre K s tlamalar Eurobond hraçlar nda Arac l k Faaliyeti ve Konsorsiyumu Eurobond hraç Stratejisinin Belirlenmesi hrac n Dayand Finansal htiyac n Belirlenmesi Ülke, Banka ve fiirket hraçlar nda Aranan Temel Kriterler hraçlarda Taahhüt Stratejisinin Belirlenmesi Eurobond hraçlar nda Para Birimi Uygulamalar ve Tercihleri Eurobond Yat r mc lar Eurobond Yat r mc Türleri Perakende Yat r mc lar Kurumsal Yat r mc lar Eurobond Yat r mc lar n n Yat r m Kriterleri Eurobondlar n Derecelendirmesi (Rating) Eurobondl r n kincil Piyasalarda Al m-sat m Eurobondlar n Fiyatland r lmas Eurobond Maliyetini Belirleyen Gider ve Masraflar Eurobond Fiyatland rma Süreci...63

9 IX Birincil Piyasa ( hraç) Fiyatland rmas kincil Piyasa Fiyatland rmas Eurobond Türleri Sabit Faizli Kupon Ödemeli Eurobondlar Kuponsuz Eurobondlar De iflken Faizli Eurobondlar Orta Vadeli Eurobondlar Hisse Senedine Çevrilebilir Eurobondlar Varantl Eurobondlar kili Kur Eurobondlar Opsiyonlu Kur Eurobondlar Eurobond Endeksleri...77 BÖLÜM 3 EUROBOND P YASASINDA TÜRK YE 3.1. Türkiye nin Eurobond hraçlar n n Hukuki Çerçevesi Türkiye nin Eurobond Piyasas ndan Yararlanma Sürecinin Geliflimi Merkezi Yönetim (Hazine Müsteflarl ) Öncesi Eurobond hraçlar Hazine Müsteflarl n n Eurobond hraçlar Hazine Müsteflarl n n Dolar Cinsi Tahvil hraçlar Hazine Müsteflarl n n Euro ve Mark Cinsi Tahvil hraçlar Hazine Müsteflarl n n Japon Yeni Cinsi Tahvil hraçlar Türkiye nin Eurobond hraçlar n n Makro-Ekonomik Çerçevesi Uluslararas Tahvil Piyasalar çinde Türkiye nin Eurobond hraçlar Türk Eurobondlar n n Talep Analizi BÖLÜM 4 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE EUROBOND GET R VE MARJLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER 4.1. Modellerdeki Ortak Ba ml De iflken: J.P. Morgan EMBI Endeksleri Modellerde Kullan lan Aç klay c (Ba ms z) De iflkenler Derecelendirme Notu Aç klamalar EMBI Endeksleri liflkisi Ülke Makro-Ekonomik Verileri EMBI Endeksleri liflkisi...118

10 X Global Likidite ve Risk Alg lamas Göstergeleri EMBI Endeksleri liflkisi Politik ve Ekonomik Haberler, Veri Aç klamalar EMBI Endeksleri liflkisi EMBI Türkiye Endeksini Etkileyen Faktörler Üzerine Yap lan Çal flmalar BÖLÜM 5 TÜRK EUROBONDLARININ GET R MARJLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER ÜZER NE B R MODEL 5.1. Modelin Kapsam ve Tan m Modelde Kullan lan De iflkenler Metodoloji ve Data Günlük Data Korelasyon Modelinde Kullan lan Aç klay c De iflkenler Ba ml De iflken Ba ms z De iflkenler A.B.D. 10 Y l Vadeli Devlet Tahvili Getirileri CBOE-VIX Endeksi Negatif ç Politik Olaylar (IBD) Pozitif ç Politik Olaylar (IGD) Negatif D fl Politik Olaylar (EBN) Pozitif D fl Politik Olaylar (EGN) Türkiye nin Derecelendirme Not Düflüflleri ve Görünüm Bozulmalar (R N ) Türkiye nin Derecelendirme Not Yükseliflleri ve Görünüm Düzelmeleri (R P ) Ayl k Data Korelasyon Modelinde Kullan lan Aç klay c De iflkenler Ayl k Bazda 10 Y l Vadeli A.B.D. Devlet Tahvili Getirileri Ayl k Bazda CBOE-VIX Endeksi TD: Merkezi Yönetim Kamu Borç Stoku/GSY H PS : Faiz D fl Fazla/GSY H CB : Cari Denge / GSY H NR : Net Uluslararas Rezerv / GSY H Korelasyon Modeli Sonuçlar Günlük Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Ayl k Data Korelasyon Modeli Sonuçlar...159

11 XI 5.5. ç/d fl Politik Haberler ve Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye Endeks Etkisi ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi EMBI Türkiye ile EMBI + Endeks Fark n Aç klayan Faktörler ç Politik Haberlerin EMBI Türkiye EMBI + Marj na Etkisi Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye EMBI + Marj na Etkisi Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye EMBI + Endeks Farkl laflmas Üzerindeki Etkileri Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri TÜFE Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri malat Sanayi Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri Cari Denge Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK-1 Eurobond hrac lan - Thumbstone EK-2 T.C. Hazine Müsteflarl Euro Cinsi Eurobond hrac zahname Özeti EK-3 Türkiye nin Derecelendirme Notlar, Görünümü ve EMBI Türkiye Etkisi EK-4 Seçilmifl ç Politik Olaylar ve EMBI Türkiye Endeks etkisi EK-5 D fl Politik Olaylar ve EMBI Türkiye Endeks etkisi EK-6 Model Sonuçlar TABLOLAR Tablo 1: Eurobond Piyasas nda lk Dönem hraçlar; Tablo 2: Eurobond Piyasas nda hraçlar;

12 XII Tablo 3: Eurobond Piyasas nda hraçlar; Tablo 4: Eurobond Piyasas nda hraçlar; Tablo 5: Geliflmekte Olan Ülkelerin Uluslararas Fonlama Mekanizmalar ; Tablo 6: Uluslararas Tahvil Piyasalar Tahvil hraçlar n n Para Birimine Göre Da l m (%)...50 Tablo 7: Basel II de Ülke Derecelendirme Notlar ve Risk A rl klar...56 Tablo 8: S&P, Moody s ve Fitch in Krediler ve Tahvil hrac nda Derecelendirme Notlar...58 Tablo 9: S&P ve Moody s Derecelendirme Sistemlerinde Notlara Karfl l k Gelen Batma Olas l klar...59 Tablo 10: EMBIG, EMBI +, S&P 500 Endeksleri, ABD Devlet Tahvili Getirileri...80 Tablo 11: Türkiye nin Kamu D fl Borç Stoku çinde Tahvilller (Milyar Dolar)...84 Tablo 12: Türkiye nin Uluslararas Tahvil Piyasalar ndaki Tahvil Stokunun Geliflim (Milyon Dolar)...87 Tablo 13: Hazine nin Dolar Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar (Milyon Dolar)...89 Tablo 14: Hazine nin Alman Mark Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...92 Tablo 15: Hazine nin Euro Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...93 Tablo 16: Hazine nin Sterlin ve Liret Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...94 Tablo 17: Hazine nin Japon Yeni Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...95 Tablo 18: Türkiye nin ç ve D fl Borçlanma Yap s n n De iflimi (%)...96 Tablo 19: Uluslararas Tahvil Piyasalar nda Tahvil Sto unun Borçlan c ya Göre Da l m (%)...98 Tablo 20: Eurobond Stoku, hraçlar ve Makro-ekonomik Büyüklükler...99 Tablo 21: Ülke Tahvillerinin EMBI+ Endeksi çindeki A rl klar (%) Tablo 22: Türk Eurobondlar n n Yat r mc Gruplar Baz nda Da l m Tablo 23: GOÜ lerin Ortalama Makro-ekonomik Verileri (%) Tablo 24: Baz Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 25: Baz Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 26: Baz Negatif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 27: Baz Pozitif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 28: Günlük Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Tablo 29: Ayl k Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Tablo 30: ç/d fl Politik Haberler ve Derecelendirme Aç klamalar n n Aç klama Günü Etkileri...163

13 XIII Tablo 31: TÜFE Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (%) Tablo 32: Sanayi Büyümesi Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (%) Tablo 33: Cari Denge Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (Milyon Dolar) GRAF KLER Grafik 1: Uluslararas Tahvil Piyasalar nda G.O.Ü. Ülke ve fiirket hraçlar ( )...19 Grafik 2: Seçilmifl Baz Ülkelerde Yerel Tahvil Piyasas n n Milli Gelire Oran (2004)...22 Grafik 3: Merkezi Yönetim Uluslararas Tahvil hraçlar ( )...55 Grafik 4: Türkiye nin Eurobond hraçlar Cari Denge Gerçekleflmeleri ( ) Grafik 5: Geliflmekte Olan Ülkeler Uluslararas Tahvil Stoklar Grafik 6: EMBI + ile EMBI + Türkiye Endeksleri Aras ndaki Marj De iflimi (fiub.2005 Nis.2009) Grafik 7: Türk Eurobondlar n n 10 ve 30 Y l Vadeli A.B.D ve 12 Y l Vadeli A.B.D.Yerel Tahvillerine Göre Getiri Fark ( ) Grafik 8: Dolar Cinsinden hraç Edilen Türk Eurobondlerinin Verim E rileri Grafik 9: Geliflmekte Olan Ülkelerin Uluslararas Tahvil Piyasalar Temerrüt Olaylar ( ) Grafik 10: 10 Y l vadeli A.B.D. Dev. Tah. EMBI Türkiye Endeksi liflkisi (Ocak 2003-Ekim 2008) Grafik 11: CBOE-VIX Endeksi EMBI Türkiye Endeksi liflkisi (Ocak 2003-Ekim 2008) Grafik 12: Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 13: Pozitif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 14: Negatif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 15: Pozitif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 16: Türkiye nin Derecelendirme Not Düflüflleri ve Görünüm Bozulmalar n n EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Grafik 17: Türkiye nin Derecelendirme Not Yükseliflleri ve Görünüm Düzelmelerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Grafik 18: Ayl k Bazda 10 Y l Vadeli A.B.D. Tahvil Getiri Ortalamalar EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 19: Ayl k Bazda CBOE-VIX Endeksi EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( )...151

14 XIV Grafik 20: Toplam Kamu Borç Stoku / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 21: Faiz D fl Fazla / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 22: Cari Denge / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 23: Net Uluslararas Rezerv / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 24: ç Politik Negatif Haberler / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 25: ç Politik Pozitif Haberler / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 26: Derecelendirme Notu Düflüflü / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 27: Derecelendirme Notu Yükselifli / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 28: GSY H Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 29: TÜFE Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 30: Cari Denge Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 31: Sanayi Kapasite Kullan m Oranlar Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye liflkisi...170

15 KISALTMALAR A.B. A.B.D. A.I.B.D. B.D.D.K. BIS Bp CAPEX CBOE-VIX CHF CNBC-E CPI DCB D BS D/T EBITDA EMBI EMBIG EMBIG-Div: EMBI + E-MTN EURIBOR FDI FDIC FED FHLMC FNMA FOMC FRN GNMA GOÜ GSMH : Avrupa Birli i : Amerika Birleflik Devletleri : Association of International Bond Dealers : Bankac l k Düzenleme ve Denetim Komitesi : Bank for International Settlements : Basis point : Capital Expenditures : Chicago Board of Exchange Volatility Index : sviçre Frang : Ekonomik haber veren ve yorumlar yapan bir televizyon kanal : Consumer Price Index : Dual Currency Bonds : Devlet ç Borçlanma Senetleri : Devlet tahvili : Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization : Emerging Markets Bond Index : Emerging Markets Bond Index Global : Emerging Markets Bond Index Global Diversified : Emerging Markets Bond Index Plus : Euro-Medium Term Notes : Euro-Interbank Deposit Rate : Foreign Direct Investments : Federal Deposit Insurance Corporation : Federal Reserve (A.B.D. Merkez Bankas ) : Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie Mac : Federal National Mortgage Association - Fannie Mae : Federal Open Market Committee : Floating Rate Notes (De iflken Faizli Tahviller) : Government National Mortgage Association - Ginnie Mae : Geliflmekte Olan Ülkeler : Gayrisafi Milli Has la

16 XVI GSY H H/B HDT IBRD ICSID IFC IIF IMF IMKB IO IPMA IRR ISMA DMK TMK JCR JPY KHK LIBID LIBOR LGD MSCI NASD NATO NBER NPV OECD OPEC OTC PMI PMT PO PSBR PV RKGE ROA ROE SEC : Gayr safi Yurtiçi Has la : Hazine Bonosu : Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvil : International Bank for Reconstruction and Development : International Center for Settlement of Investment Disputes : International Finance Corporation : International Institute of Finance : International Monetary Fund : Istanbul Menkul K ymetler Borsas : Interest Only Pass Through Securities : International Primary Market Dealers Association : Internal Rate of Return : International Securities market Association : pote e Dayal Menkul K ymetler : potek Teminatl Menkul K ymetler : Japan Credit Rating Institution : Japon Yen i : Kanun Hükmünde Kararname : London Interbank Deposit Rate : London Interbank Offered Rate : Loss Given Default : Morgan Stanley Capital Index : National Association of Securities Dealers : North Atlantic Treaty Organization : National Bureau of Economic Research : Net Present Value : Organization for Economic Co-operation and Development : Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü : Over-the-Counter : Purchasing Managers Index : Payment : Principal Only Pass Through Securities : Public Sector Borrowing Requirement : Present Value : Reel Kesim Güven Endeksi : Return on Assets : Return on Equity : Securities and Exchange Commission

17 XVII S&P : Standard and Poor s S&P 500 : Standard and Poor s 500 Index SPV : Special Purpose Vehicle SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial Communications S&L s : Savings and Loan Associations TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas TEFRA : Tax Equalization and Financial Responsibility Act TL : Türk Liras TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TÜFE : Tüketici Fiyatlar Endeksi UFRS : Uluslararas Finansal Raporlama Sistemi USD : Amerikan Dolar USGAAP : United States Generally Accepted Accounting Procedures YTM : Yield to Maturity $ : Amerikan Dolar : Japon Yeni : Euro

18

19 G R fi Eurobond piyasas, gerek arz taraf nda ihraçc kurulufllara, gerekse talep taraf nda yat r mc lara sa lad çeflitli olanaklar ve kolayl klar çerçevesinde, özellikle uluslararas kredi piyasalar n n dolar cinsi faizlerin yükselmesi nedeniyle t kand 1982 y l sonras nda, önemli bir geliflme göstermifltir. Günümüzde Eurotbond piyasas, ülke hazinelerinin önemli bir d fl finansman arac oldu u gibi, bankalar, di er finansal kurumlar, flirketler ve kamu kurumlar n n fon temini aç s ndan vazgeçilmez bir d fl kaynak niteli ini kazanm flt r. Di er taraftan Eurobondlar, sigorta ve emeklilik fonlar ile bankalar baflta olmak üzere kurumsal ve bireysel yat r mc lara sa lad, ifllem kolayl, hamiline yaz l olmas na ba l olarak vergi avantajlar ve yüksek getirileri sayesinde, tasarruf ve yat r mlar n farkl para birimleri üzerinden de erlendirmek isteyen yat r mc lar için her zaman talep gören bir yat r m arac d r. Günümüz uluslararas finans arenas nda Eurobondlar n fon arz ve talep eden kurum ve ülkeler için giderek artan önemi çerçevesinde Türkiye, sözkonusu piyasada ülke ihraçlar baz nda önemli bir ihraçc konumuna gelmifltir. Türkiye nin 2002 y l nda % 40 dolay nda olan Eurobond stokunun toplam kamu d fl borç stokuna oran, 2008 y l nda %56 seviyesine yükselmifltir. Di er bir ifade ile Eurobond piyasas, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi için bir d fl fon kayna olarak önemini giderek artt rmaktad r. Ancak ayn saptamay Türk özel sektörü için yapmak mümkün de ildir. Özel sektör kurumlar m z, d fl borçlanmalar n bir kaç örnek d fl nda neredeyse tamamen uluslararas kredi piyasalar ndan gerçeklefltirmektedir. Türkiye Hazine si aç s ndan Eurobond ile borçlanman n cazibesi, 30 y la kadar sa lad vadeler, ülkemizin halen sahip oldu u yat r m yap labilir ülke kategorisi olan BBB nin alt nda bir derecelendirme notu nedeniyle A.B.D. ve Japonya gibi önemli tahvil piyasalar nda do rudan halka arz yoluyla yabanc tahvil ihraç zorluklar gibi faktörler dikkate al nd nda ortaya ç kmaktad r. Bilindi i gibi Türkiye, borç stokunun milli gelirine oran aç s ndan son y llarda önemli bir mesafe kaydetmifl ve, Avrupa Birli i nin tek para birimi olan Euro ya geçifl için flart kofltu u Maasricht Kriterleri çerçevesinde sözkonusu oran karfl layabilecek düzeye gelmifltir. Ancak bu noktada Türkiye aç s ndan ülke riskini artt ran sorun, kamu borcunun tutar ndan ziyade borcun çevrilebilirli inin bir göstergesi olan vade yap s d r. Eurobond piyasas n n sundu u uzun vadeli borçlanma olana, Türk Hazinesi için yap sal anlamda sürdürülebilir borçlanma aç s ndan önem tafl maktad r. Uluslararas tahvil piyasalar nda ülkelerin gerçeklefltirdikleri ihraçlarda, ihraç

20 XX maliyetini ve di er koflullar belirleyen ana faktör, ülkenin maruz kald risk primidir. hraç edilen tahvilin yat r mc ya getirisi de risk primi çerçevesinde oluflur. Bu nedenle uluslararas tahvil piyasalar nda risk primlerinin nas l, hangi koflullar alt nda olufltu u ve risk primlerini belirleyen faktörler önemlidir. Eurobond ihraçlar ve ihraç maliyetleri, ülke borçlanmalar kapsam nda sadece ilgili ülkelerin borç ödeme kapasiteleri ve enflasyon oranlar, faiz oranlar, ihracat, cari denge, bütçe dengesi gibi önemli makro-ekonomik verilerine, veya bunlar n bir özet içeri ini tafl d varsay - lan ülke derecelendirme notlar çerçevesinde oluflmamaktad r. Özellikle GOÜ lere uluslararas likidite ve sermaye hareketlerinin h zland 2003 y l ve sonras nda uluslararas yat r mc lar, global likidite koflullar ve risk alma atmosferine özel bir önem atfetmeye bafllam flt r. Tahvil ihraç maliyetlerini belirleyen risk primleri de giderek bu iki d flsal faktörün etkisi alt na girmifltir. Sözkonusu d flsal faktörler genelde tüm GOÜ leri yüksek bir korelasyon iliflkisi çerçevesinde etkilemektedir. Ancak, örne in önemli hammadde ihraçc s konumunda olan baz GOÜ ler (Brezilya, Rusya gibi), 2003 sonras ndaki global likidite art fl n n oluflumunda pay sahibi olduklar gibi, ayn zamanda uluslararas tahvil piyasalar nda, göreceli olarak düzelen makro-ekonomik verileri sayesinde, di er GOÜ lerden bir ayr flma görünümü sergiliyerek daha avantajl konuma gelmifllerdir. Risk primlerinin veya Eurobond ihraç maliyetlerinin oluflumunda, global likidite ve risk alma koflullar ve uluslararas önemli d fl politik haber/olaylar d flsal, iç politik haber/olaylar, ülke makro-ekonomik verileri, derecelendirme notlar ve piyasa kat l mc lar n n beklentileri d fl nda oluflan sürpriz makro veri aç klamalar içsel nitelikli faktörlerdir. Dolay s yla risk primlerinin analizinde tüm bu faktörlerin tahvil getirileri üzerindeki etkilerinin ayd nlat lmas gerekmektedir. Türkiye nin d fl borçlanma stratejisi içinde giderek öne ç kan ve günümüz koflullar itibariyle vazgeçilmez bir yer tutan Eurobondlar n miktar, fiyat, vade ve di er koflullar n da sözkonusu faktörler etkilemektedir. Risk primleri, birincil tahvil piyasalar nda tahvil ihraç maliyet ve getirilerini belirlemesi d fl nda ikincil piyasalardaki getiri marjlar n oluflturmaktad r. Esasen tahvil piyasalar nda dünya çap nda bir ülke riski göstergesi olarak kabul edilen ayn vadeli (genellikle 10 y l) A.B.D. devlet tahvilleri getirisi ile GOÜ Eurobond getirisi aras ndaki fark n, gerçek anlamda ve her düzeyde ülke riskini tayin etmesi konusu tart flmal d r. D flsal faktörlerin (A.B.D. politika faiz oranlar n n ani de iflimi gibi d flsal floklar) ve d fl politik haber etkilerinin, ülke makro-ekonomik verilerinden ba ms z oluflmas nedeniyle, sözkonusu getiri fark n n ülke risk primini her zaman temsil etmesi kabul edilmeyebilir. Zira ülke risk primlerinin esas olarak kredi (default) riskini ifade etti i, ve ülke kredi risklerinin de ülkelerin borç ödeme kapasitesini belirleyen makro verilerindeki bozulma sonucu ortaya ç kt bilinmektedir. Ancak günümüz finans dünyas nda sözkonusu marjlar ve bu marjlar n toplu ifadesi olarak kabul edilen JP Morgan EMBI endeksleri, gerek akademik gerekse kurumsal araflt rmalarda ülke risk primlerini pratik anlamda temsil eden göstergeler olarak yorumlanmaktad r.

21 XXI Ülke risk primlerinin okunmas nda bazen borsa endekslerinden de yararlan lmaktad r. Ancak borsa endeksleri kredi riskini ifede etmekten çok, yat r mc davran fllar n n ve kararlar n n k sa vadeli izdüflümleri çerçevesinde hareket ettikleri için uluslararas risk primleri karfl laflt rmas nda a rl kl olarak JP Morgan EMBI endeksleri kullan lmaktad r. Bu Çal flma da bir GOÜ olarak Türkiye nin Eurobond piyasalar ndaki konumu, yararlanma süreci ve risk primlerinin oluflumu, Eurobond ihraç olanaklar ile risk primlerini belirleyen faktörlerin, di er GOÜ ler ile karfl laflt r larak irdelenmesi ve yorumlanmas hedeflenmifltir. Sökonusu karfl laflt rma, tek tek ülke baz nda ele al nmam fl, Türkiye nin de önemli bir kat l mc oldu u, 21 GOÜ nün uluslararas tahvillerinin getirisini toplu olarak ifade eden JP Morgan EMBI + Endeksi ile sadece Türk Eurobondlar n n dahil oldu u JP Morgan EMBI Türkiye Endeksi iliflkisi irdelenerek yap lm flt r. Amaç, Türk Hazinesi nin May s 1988 y l nda bafllayan ve günümüzde de önemini koruyan Eurobond ihraçlar ile ikincil piyasa ifllemlerinin incelenmesi, sözkonusu ihraç ve ifllemlerin makro-ekonomik dengeler, ekonomik konjonktür hareketleri ve finansal göstergeler aç s ndan konumland r lmas n n yan - s ra, bazen Türkiye nin yaflad finansal krizlerin öncü göstergesi olan, bazen de sonuçlar n n okunmas n kolaylaflt ran risk primlerinin oluflumunu gözler önüne sermektir. Sözkonusu risk primlerinin izlenmesinde temel göstergelerden biri olan EMBI Türkiye Endeksi nin hareketlerini belirleyen faktörler ile etki yön ve dereceleri, istatistiki yöntemler kullan larak saptanmaya çal fl lm flt r. Çal flma, befl ana bölümden oluflmufltur. Birinci bölümde Eurobond piyasas - n n geliflim süreci, dünya finans tarihinin kronolojisi çerçevesinde ele al nm fl, geliflim sürecini etkileyen faktörler incelenmifltir. Bu kapsamda artan ihraçlar ve ürün çeflitlendirmesi ile geliflen Eurobond piyasas n n, uluslararas finansal piyasalar n geliflim sürecinde oynad rol ele al nm flt r. kinci bölümde uluslararas tahvil piyasalar s n fland r larak Eurobond piyasas - n n özellikleri, türleri ve ay rdedici yönleri aç klanm fl, ihraç süreci ve koflullar, avantajlar, Eurobond piyasas nda kurumsal rol paylafl m, yat r mc lar ve özellikleri, derecelendirme ve fiyatland rma süreci ile Eurobond endeksleri üzerine bilgiler verilmifltir. Üçüncü bölümde bir GOÜ olarak Türkiye nin Eurobond piyasas na kat l m incelenmifl, ihraçlar n n ve Türk Eurobondlar na karfl uluslararas yat r mc alg lamas n n özellikleri vurgulanarak, geliflim süreci içinde nas l giderek GOÜ ler içinde önemli bir kat l mc haline geldi inin nedenleri araflt r lm flt r. Türkiye nin makroekonomik konjonktürü ve dengeleri çerçevesinde Eurobond ihraçlar n n ne anlama geldi i, özellikle mali yap ve borçluluk temel verileri dikkate al nd nda, Eurobond piyasas n n Türkiye için tafl d önemin alt çizilmifltir. Dördüncü bölümde GOÜ lerde Eurobond ihraç marjlar n ve ikincil piyasalarda oluflan getiri marjlar n etkileyen faktörlerin analizi, risk primlerinin oluflmas

22 XXII mant çerçevesinde konu ile ilgili literatür ve yap lan araflt rmalar ile makaleler özetlenerek yap lm flt r. Araflt rma ve makalelerde etki analizleri üzerine var lan sonuçlar karfl laflt r larak, Eurobond piyasas n n geliflim süreci içinde GOÜ risk primlerinin belirlenmesi konusunda oynad rol saptanmaya çal fl lm flt r. Beflinci ve son bölümde Türk Eurobondlar n n ve EMBI Türkiye Endeksinin dönemine ait getirilerini etkileyen faktörlerin analizi, günlük ve ayl k bazda verilerin yard m yla oluflturulan bir model kapsam nda ampirik olarak yap lm flt r döneminin, global konjonktür itibariyle uluslararas likidite ve sermaye hareketlerinin önemli ölçüde artt bir dönem olmas nedeniyle, EMBI Türkiye Endeksini etkileyen faktörlerin, daha önce yap lan araflt rmalardaki bulgulardan farkl l klar vurgulanarak özellikleri ön plana ç kar lm flt r. Sözkonusu model, Türkiye nin ihraç etti i Eurobondlar n maliyeti üzerinde en önemli etkiyi oluflturan ihraç getiri marjlar n n öncelikle ikincil piyasalarda oluflan risk primlerinden etkilenmesi nedeniyle, risk primlerinin oluflumunun kapsaml bir analizini yapmay hedeflemifltir. Modelin di er amac, Türkiye nin Eurobond getirilerinin göstergesi olan EMBI Türkiye Endeksini etkileyen faktörleri ayr flt rarak, ülke risk priminin oluflumunu ve risk primini oluflturan faktörlerin özellikle 2003 y l sonras de iflimini aç klamakt r.

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ I Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ II Yayın No : 3090 İşletme-Ekonomi Dizisi : 653 1. Baskı Nisan 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-117 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics Hafta 2- Bolum I BÖLÜM A. Finansa Giriş Finansal sistem ve finansal piyasalar Bugünkü değer Finansal

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009 ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.03.2009 Kuruluş Tarihi 06 Ağustos 2003 Risk Grubu Dengeli Muhafazakar Tanım Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik ġirketleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı