EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE. Dr. BEKİR MURAT BUKET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE. Dr. BEKİR MURAT BUKET"

Transkript

1 EUROBOND PİYASALARI VE TÜRKİYE Dr. BEKİR MURAT BUKET Istanbul, 2009

2 Yay n No : 2360 flletme-ekonomi Dizisi : Bas Haziran STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ döneminde dikkat çekici bir art fl gösteren uluslararas sermaye yat r mlar ve portföy hareketleri, genel olarak geliflmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme performanslar na önemli katk lar sa lam flt r. Sermaye hareketleri yüksek derecede bir korelasyon iliflkisi çerçevesinde ülke finansal piyasalar n etkilerken, risk primlerinde oluflan farkl l klar zaman zaman ülkeler aras nda yat r mc alg lamas nda ayr flmalara neden olmaktad r. Türkiye, döneminde sermaye hareketlerinden önemli pay alan geliflmekte olan ülkelerden biridir. Bu Çal flma ile döneminde, Türkiye nin ülke risk priminin önemli bir göstergesi olan Eurobond getiri marjlar n temsil eden JP Morgan EMBI Endeksi ni etkileyen iç ve d fl faktörler ile etki derecelerinin saptanmas ve Türkiye nin Eurobond piyasalar ndan yararlanma olanaklar n n tart fl lmas amaçlanm flt r. Çal flma n n ortaya ç kmas ve tamamlanmas nda verilerin modellenmesi ile istatistiki analizi konusunda genifl ölçüde yararland m Finar Enformasyon ve Dan flmanl k Hizmetleri A.fi. Uzman Emre Ünal a, istatistiki verilerin sa lanmas ve model oluflumu konusunda de erli katk lar n esirgemeyen Fortisbank Eknonomik Araflt rmalar Yönetici Direktörü Haluk Bürümcekçi ile Yöneticisi Erkin Ifl k a, Hazine Müsteflarl D fl Ekonomik liflkiler Genel Müdürlü ü Uzman Ça atay mirgi ye, Çal flma boyunca bana verdikleri destek ve güç için eflim Zeynep ve k z m Ege ye çok teflekkür eder Çal flma n n tüm ilgililere yararl olmas n dilerim. Istanbul, 2009 Dr. Bekir Murat Buket

4

5 ÖZET Bu çal flma, 1990 l y llardan itibaren Türkiye nin d fl borçlanma stratejisi içinde en önemli seçene i oluflturan Eurobond piyasas ndaki deneyimi çerçevesinde, Eurobond ihraç koflullar n n, arz-talep dengesinin, geliflmekte olan ülkeler içinde Türk Eurobondlar n n yerinin ve ikincil piyasa ifllemlerinin bir analizini yapmay amaçlam flt r. Türkiye nin Eurobond ihraçlar n n analizi, gerek makro-ekonomik büyüklükleri içindeki yeri ve makro verileriyle olan etkileflimi, gerekse mikro düzeyde finansal aç dan bir fayda-maliyet perspektivi kapsam nda yap lmaya çal fl lm flt r. Araflt rma kapsam nda, Türkiye nin Eurobond ihraç koflullar n n, özellikle de maliyetlerinin oluflumunda belirleyici rol oynayan ikincil piyasa getirilerinin özet göstergesi olan EMBI Türkiye Endeksi nin, hangi faktörlerden nas l ve ne yönde etkilendi i modellenerek ihraç koflullar n n oluflumunun analizi yap lmaya çal fl lm flt r. EMBI Türkiye Endeksi, Türk Eurobondlar n n ayn vadeli A.B.D. devlet tahvilleri ile olan getiri fark n özetlemesi özelli iyle, Türkiye nin uluslararas finansal arenada risk primini temsil eden pratik bir gösterge olarak alg lanmaktad r. Bu nedenle Endekse yön veren faktörlerin analizi, Türkiye nin risk priminin oluflumunun da bir tür analizi olarak de erlendirilebilir. Türkiye, kendi finansal krizi olarak nitelendirilebilecek 2001 krizi sonras nda, özellikle döneminde geniflleyen uluslararas likidite ve yat r mc lar n artan risk alma iste i do rultusunda sermaye hareketlerinden yararlanm fl, varl k fiyatlar di er geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde oldu u gibi önemli ölçüde artm flt r. Çal flma kapsam nda 2003 y l na kadar Türkiye nin risk priminin oluflumunda rol oynayan faktörlerin döneminde nas l ve hangi ölçüde farkl laflt ortaya ç kar lmaya çal fl lm flt r. Sözkonusu analiz ile, Türk Eurobondlar n n birincil piyasadaki ihraç koflullar n n oluflumu ile ikincil piyasalardaki fiyatlamas n temsil eden EMBI Türkiye Endeksi ne yön veren faktörler incelenerek, di er geliflmekte olan ülkelerle birlikte hareket etme veya ayr flma derecesini Ülke ye özel koflullar dikkate al narak sergilemek hedeflenmifltir. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için iç tasarruflar n yetersiz olmas nedeniyle d fl kaynaklara bu denli ihtiyaç duyulan bir ortamda, Eurobond piyasas n n Türkiye için ifade etti i önem aç kt r. Bu nedenle çal flman n farkl konjonktürlerde tekrarlanmas önemli olacakt r.

6

7 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...III ÖZET...V TABLO L STES...XI GRAF K L STES...XIII KISALTMALAR...XV G R fi...xix BÖLÜM 1 EUROBOND P YASALARININ GEL fi M SÜREC 1.1. Europara ve Eurobond Piyasalar n n Ortaya Ç k fl Uluslararas Tahvil Piyasalar n n Bafllang c Bretton Woods Sonras Geliflmeler-Sabit Kur Dönemi Dalgal Kur Döneminde Eurobond Piyasas n n Büyümesi Geliflim Süreci çinde Eurobond hraçlar lk Eurobond hraçlar ve Ürünleri Takas Sistemi ve kincil Piyasalar n Bafllamas li Y llar, Londra n n Eurobond Piyasas n n Merkezi Olmas li Y llar, Artan Volatilitenin Eurobond Piyasas na Etkileri l Y llar ve Sonras nda Eurobond Piyasalar...15 BÖLÜM 2 EUROBOND P YASASININ TEMEL ÖZELL KLER 2.1. Yerel (Ulusal) Tahvil Piyasalar Uluslararas Tahvil Piyasalar Yabanc Tahvil Piyasalar A.B.D. Yabanc Tahvil Piyasas Japonya Yabanc Tahvil Piyasas ngiltere Yabanc Tahvil Piyasas Brady Tahvil Piyasas Global Tahvil Piyasas Eurobond Piyasas...30

8 VIII Eurobondlar n Özellikleri Eurobond hraç Koflullar ve hraçc Kurulufllar Eurobond Piyasas nda hraçc Kurulufllar Eurobond hrac n n Avantajlar Eurobond hraç Miktarlar n Belirleyen Faktörler Eurobond hraç Vadelerini Belirleyen Faktörler Eurobond tfa (Geri Ödeme) Yöntemleri Eurobond hraç Faizlerini Belirleyen Faktörler Eurobond Birincil ve kincil Piyasalar n Düzenleyen Kurumlar Eurobond hraç Prosedürü Eurobondlar n Borsa Kotasyonu Eurobondler n Özel Plasman Yoluyla hrac Eurobond hraçlar nda Ülkelerin Miktar ve Süre K s tlamalar Eurobond hraçlar nda Arac l k Faaliyeti ve Konsorsiyumu Eurobond hraç Stratejisinin Belirlenmesi hrac n Dayand Finansal htiyac n Belirlenmesi Ülke, Banka ve fiirket hraçlar nda Aranan Temel Kriterler hraçlarda Taahhüt Stratejisinin Belirlenmesi Eurobond hraçlar nda Para Birimi Uygulamalar ve Tercihleri Eurobond Yat r mc lar Eurobond Yat r mc Türleri Perakende Yat r mc lar Kurumsal Yat r mc lar Eurobond Yat r mc lar n n Yat r m Kriterleri Eurobondlar n Derecelendirmesi (Rating) Eurobondl r n kincil Piyasalarda Al m-sat m Eurobondlar n Fiyatland r lmas Eurobond Maliyetini Belirleyen Gider ve Masraflar Eurobond Fiyatland rma Süreci...63

9 IX Birincil Piyasa ( hraç) Fiyatland rmas kincil Piyasa Fiyatland rmas Eurobond Türleri Sabit Faizli Kupon Ödemeli Eurobondlar Kuponsuz Eurobondlar De iflken Faizli Eurobondlar Orta Vadeli Eurobondlar Hisse Senedine Çevrilebilir Eurobondlar Varantl Eurobondlar kili Kur Eurobondlar Opsiyonlu Kur Eurobondlar Eurobond Endeksleri...77 BÖLÜM 3 EUROBOND P YASASINDA TÜRK YE 3.1. Türkiye nin Eurobond hraçlar n n Hukuki Çerçevesi Türkiye nin Eurobond Piyasas ndan Yararlanma Sürecinin Geliflimi Merkezi Yönetim (Hazine Müsteflarl ) Öncesi Eurobond hraçlar Hazine Müsteflarl n n Eurobond hraçlar Hazine Müsteflarl n n Dolar Cinsi Tahvil hraçlar Hazine Müsteflarl n n Euro ve Mark Cinsi Tahvil hraçlar Hazine Müsteflarl n n Japon Yeni Cinsi Tahvil hraçlar Türkiye nin Eurobond hraçlar n n Makro-Ekonomik Çerçevesi Uluslararas Tahvil Piyasalar çinde Türkiye nin Eurobond hraçlar Türk Eurobondlar n n Talep Analizi BÖLÜM 4 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE EUROBOND GET R VE MARJLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER 4.1. Modellerdeki Ortak Ba ml De iflken: J.P. Morgan EMBI Endeksleri Modellerde Kullan lan Aç klay c (Ba ms z) De iflkenler Derecelendirme Notu Aç klamalar EMBI Endeksleri liflkisi Ülke Makro-Ekonomik Verileri EMBI Endeksleri liflkisi...118

10 X Global Likidite ve Risk Alg lamas Göstergeleri EMBI Endeksleri liflkisi Politik ve Ekonomik Haberler, Veri Aç klamalar EMBI Endeksleri liflkisi EMBI Türkiye Endeksini Etkileyen Faktörler Üzerine Yap lan Çal flmalar BÖLÜM 5 TÜRK EUROBONDLARININ GET R MARJLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER ÜZER NE B R MODEL 5.1. Modelin Kapsam ve Tan m Modelde Kullan lan De iflkenler Metodoloji ve Data Günlük Data Korelasyon Modelinde Kullan lan Aç klay c De iflkenler Ba ml De iflken Ba ms z De iflkenler A.B.D. 10 Y l Vadeli Devlet Tahvili Getirileri CBOE-VIX Endeksi Negatif ç Politik Olaylar (IBD) Pozitif ç Politik Olaylar (IGD) Negatif D fl Politik Olaylar (EBN) Pozitif D fl Politik Olaylar (EGN) Türkiye nin Derecelendirme Not Düflüflleri ve Görünüm Bozulmalar (R N ) Türkiye nin Derecelendirme Not Yükseliflleri ve Görünüm Düzelmeleri (R P ) Ayl k Data Korelasyon Modelinde Kullan lan Aç klay c De iflkenler Ayl k Bazda 10 Y l Vadeli A.B.D. Devlet Tahvili Getirileri Ayl k Bazda CBOE-VIX Endeksi TD: Merkezi Yönetim Kamu Borç Stoku/GSY H PS : Faiz D fl Fazla/GSY H CB : Cari Denge / GSY H NR : Net Uluslararas Rezerv / GSY H Korelasyon Modeli Sonuçlar Günlük Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Ayl k Data Korelasyon Modeli Sonuçlar...159

11 XI 5.5. ç/d fl Politik Haberler ve Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye Endeks Etkisi ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye Endeksine Etkisi EMBI Türkiye ile EMBI + Endeks Fark n Aç klayan Faktörler ç Politik Haberlerin EMBI Türkiye EMBI + Marj na Etkisi Derecelendirme Aç klamalar n n EMBI Türkiye EMBI + Marj na Etkisi Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye EMBI + Endeks Farkl laflmas Üzerindeki Etkileri Makro-Ekonomik Veri Aç klama Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri TÜFE Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri malat Sanayi Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri Cari Denge Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Üzerindeki Etkileri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK-1 Eurobond hrac lan - Thumbstone EK-2 T.C. Hazine Müsteflarl Euro Cinsi Eurobond hrac zahname Özeti EK-3 Türkiye nin Derecelendirme Notlar, Görünümü ve EMBI Türkiye Etkisi EK-4 Seçilmifl ç Politik Olaylar ve EMBI Türkiye Endeks etkisi EK-5 D fl Politik Olaylar ve EMBI Türkiye Endeks etkisi EK-6 Model Sonuçlar TABLOLAR Tablo 1: Eurobond Piyasas nda lk Dönem hraçlar; Tablo 2: Eurobond Piyasas nda hraçlar;

12 XII Tablo 3: Eurobond Piyasas nda hraçlar; Tablo 4: Eurobond Piyasas nda hraçlar; Tablo 5: Geliflmekte Olan Ülkelerin Uluslararas Fonlama Mekanizmalar ; Tablo 6: Uluslararas Tahvil Piyasalar Tahvil hraçlar n n Para Birimine Göre Da l m (%)...50 Tablo 7: Basel II de Ülke Derecelendirme Notlar ve Risk A rl klar...56 Tablo 8: S&P, Moody s ve Fitch in Krediler ve Tahvil hrac nda Derecelendirme Notlar...58 Tablo 9: S&P ve Moody s Derecelendirme Sistemlerinde Notlara Karfl l k Gelen Batma Olas l klar...59 Tablo 10: EMBIG, EMBI +, S&P 500 Endeksleri, ABD Devlet Tahvili Getirileri...80 Tablo 11: Türkiye nin Kamu D fl Borç Stoku çinde Tahvilller (Milyar Dolar)...84 Tablo 12: Türkiye nin Uluslararas Tahvil Piyasalar ndaki Tahvil Stokunun Geliflim (Milyon Dolar)...87 Tablo 13: Hazine nin Dolar Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar (Milyon Dolar)...89 Tablo 14: Hazine nin Alman Mark Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...92 Tablo 15: Hazine nin Euro Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...93 Tablo 16: Hazine nin Sterlin ve Liret Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...94 Tablo 17: Hazine nin Japon Yeni Cinsi Uluslararas Tahvil hraçlar...95 Tablo 18: Türkiye nin ç ve D fl Borçlanma Yap s n n De iflimi (%)...96 Tablo 19: Uluslararas Tahvil Piyasalar nda Tahvil Sto unun Borçlan c ya Göre Da l m (%)...98 Tablo 20: Eurobond Stoku, hraçlar ve Makro-ekonomik Büyüklükler...99 Tablo 21: Ülke Tahvillerinin EMBI+ Endeksi çindeki A rl klar (%) Tablo 22: Türk Eurobondlar n n Yat r mc Gruplar Baz nda Da l m Tablo 23: GOÜ lerin Ortalama Makro-ekonomik Verileri (%) Tablo 24: Baz Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 25: Baz Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 26: Baz Negatif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 27: Baz Pozitif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Tablo 28: Günlük Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Tablo 29: Ayl k Data Korelasyon Modeli Sonuçlar Tablo 30: ç/d fl Politik Haberler ve Derecelendirme Aç klamalar n n Aç klama Günü Etkileri...163

13 XIII Tablo 31: TÜFE Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (%) Tablo 32: Sanayi Büyümesi Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (%) Tablo 33: Cari Denge Sürprizlerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi (Milyon Dolar) GRAF KLER Grafik 1: Uluslararas Tahvil Piyasalar nda G.O.Ü. Ülke ve fiirket hraçlar ( )...19 Grafik 2: Seçilmifl Baz Ülkelerde Yerel Tahvil Piyasas n n Milli Gelire Oran (2004)...22 Grafik 3: Merkezi Yönetim Uluslararas Tahvil hraçlar ( )...55 Grafik 4: Türkiye nin Eurobond hraçlar Cari Denge Gerçekleflmeleri ( ) Grafik 5: Geliflmekte Olan Ülkeler Uluslararas Tahvil Stoklar Grafik 6: EMBI + ile EMBI + Türkiye Endeksleri Aras ndaki Marj De iflimi (fiub.2005 Nis.2009) Grafik 7: Türk Eurobondlar n n 10 ve 30 Y l Vadeli A.B.D ve 12 Y l Vadeli A.B.D.Yerel Tahvillerine Göre Getiri Fark ( ) Grafik 8: Dolar Cinsinden hraç Edilen Türk Eurobondlerinin Verim E rileri Grafik 9: Geliflmekte Olan Ülkelerin Uluslararas Tahvil Piyasalar Temerrüt Olaylar ( ) Grafik 10: 10 Y l vadeli A.B.D. Dev. Tah. EMBI Türkiye Endeksi liflkisi (Ocak 2003-Ekim 2008) Grafik 11: CBOE-VIX Endeksi EMBI Türkiye Endeksi liflkisi (Ocak 2003-Ekim 2008) Grafik 12: Negatif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 13: Pozitif ç Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 14: Negatif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 15: Pozitif D fl Politik Olaylar n EMBI Türkiye Endeks Etkisi Grafik 16: Türkiye nin Derecelendirme Not Düflüflleri ve Görünüm Bozulmalar n n EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Grafik 17: Türkiye nin Derecelendirme Not Yükseliflleri ve Görünüm Düzelmelerinin EMBI Türkiye Endeksi Etkisi Grafik 18: Ayl k Bazda 10 Y l Vadeli A.B.D. Tahvil Getiri Ortalamalar EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 19: Ayl k Bazda CBOE-VIX Endeksi EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( )...151

14 XIV Grafik 20: Toplam Kamu Borç Stoku / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 21: Faiz D fl Fazla / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 22: Cari Denge / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 23: Net Uluslararas Rezerv / GSY H EMBI Türkiye Endeks Ortalamalar ( ) Grafik 24: ç Politik Negatif Haberler / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 25: ç Politik Pozitif Haberler / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 26: Derecelendirme Notu Düflüflü / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 27: Derecelendirme Notu Yükselifli / EMBI + EMBI Türkiye Marj Etkisi Grafik 28: GSY H Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 29: TÜFE Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 30: Cari Denge Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye Iliflkisi Grafik 31: Sanayi Kapasite Kullan m Oranlar Beklenti Gerçekleflme Fark / EMBI + EMBI Türkiye liflkisi...170

15 KISALTMALAR A.B. A.B.D. A.I.B.D. B.D.D.K. BIS Bp CAPEX CBOE-VIX CHF CNBC-E CPI DCB D BS D/T EBITDA EMBI EMBIG EMBIG-Div: EMBI + E-MTN EURIBOR FDI FDIC FED FHLMC FNMA FOMC FRN GNMA GOÜ GSMH : Avrupa Birli i : Amerika Birleflik Devletleri : Association of International Bond Dealers : Bankac l k Düzenleme ve Denetim Komitesi : Bank for International Settlements : Basis point : Capital Expenditures : Chicago Board of Exchange Volatility Index : sviçre Frang : Ekonomik haber veren ve yorumlar yapan bir televizyon kanal : Consumer Price Index : Dual Currency Bonds : Devlet ç Borçlanma Senetleri : Devlet tahvili : Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization : Emerging Markets Bond Index : Emerging Markets Bond Index Global : Emerging Markets Bond Index Global Diversified : Emerging Markets Bond Index Plus : Euro-Medium Term Notes : Euro-Interbank Deposit Rate : Foreign Direct Investments : Federal Deposit Insurance Corporation : Federal Reserve (A.B.D. Merkez Bankas ) : Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie Mac : Federal National Mortgage Association - Fannie Mae : Federal Open Market Committee : Floating Rate Notes (De iflken Faizli Tahviller) : Government National Mortgage Association - Ginnie Mae : Geliflmekte Olan Ülkeler : Gayrisafi Milli Has la

16 XVI GSY H H/B HDT IBRD ICSID IFC IIF IMF IMKB IO IPMA IRR ISMA DMK TMK JCR JPY KHK LIBID LIBOR LGD MSCI NASD NATO NBER NPV OECD OPEC OTC PMI PMT PO PSBR PV RKGE ROA ROE SEC : Gayr safi Yurtiçi Has la : Hazine Bonosu : Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvil : International Bank for Reconstruction and Development : International Center for Settlement of Investment Disputes : International Finance Corporation : International Institute of Finance : International Monetary Fund : Istanbul Menkul K ymetler Borsas : Interest Only Pass Through Securities : International Primary Market Dealers Association : Internal Rate of Return : International Securities market Association : pote e Dayal Menkul K ymetler : potek Teminatl Menkul K ymetler : Japan Credit Rating Institution : Japon Yen i : Kanun Hükmünde Kararname : London Interbank Deposit Rate : London Interbank Offered Rate : Loss Given Default : Morgan Stanley Capital Index : National Association of Securities Dealers : North Atlantic Treaty Organization : National Bureau of Economic Research : Net Present Value : Organization for Economic Co-operation and Development : Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü : Over-the-Counter : Purchasing Managers Index : Payment : Principal Only Pass Through Securities : Public Sector Borrowing Requirement : Present Value : Reel Kesim Güven Endeksi : Return on Assets : Return on Equity : Securities and Exchange Commission

17 XVII S&P : Standard and Poor s S&P 500 : Standard and Poor s 500 Index SPV : Special Purpose Vehicle SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial Communications S&L s : Savings and Loan Associations TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas TEFRA : Tax Equalization and Financial Responsibility Act TL : Türk Liras TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TÜFE : Tüketici Fiyatlar Endeksi UFRS : Uluslararas Finansal Raporlama Sistemi USD : Amerikan Dolar USGAAP : United States Generally Accepted Accounting Procedures YTM : Yield to Maturity $ : Amerikan Dolar : Japon Yeni : Euro

18

19 G R fi Eurobond piyasas, gerek arz taraf nda ihraçc kurulufllara, gerekse talep taraf nda yat r mc lara sa lad çeflitli olanaklar ve kolayl klar çerçevesinde, özellikle uluslararas kredi piyasalar n n dolar cinsi faizlerin yükselmesi nedeniyle t kand 1982 y l sonras nda, önemli bir geliflme göstermifltir. Günümüzde Eurotbond piyasas, ülke hazinelerinin önemli bir d fl finansman arac oldu u gibi, bankalar, di er finansal kurumlar, flirketler ve kamu kurumlar n n fon temini aç s ndan vazgeçilmez bir d fl kaynak niteli ini kazanm flt r. Di er taraftan Eurobondlar, sigorta ve emeklilik fonlar ile bankalar baflta olmak üzere kurumsal ve bireysel yat r mc lara sa lad, ifllem kolayl, hamiline yaz l olmas na ba l olarak vergi avantajlar ve yüksek getirileri sayesinde, tasarruf ve yat r mlar n farkl para birimleri üzerinden de erlendirmek isteyen yat r mc lar için her zaman talep gören bir yat r m arac d r. Günümüz uluslararas finans arenas nda Eurobondlar n fon arz ve talep eden kurum ve ülkeler için giderek artan önemi çerçevesinde Türkiye, sözkonusu piyasada ülke ihraçlar baz nda önemli bir ihraçc konumuna gelmifltir. Türkiye nin 2002 y l nda % 40 dolay nda olan Eurobond stokunun toplam kamu d fl borç stokuna oran, 2008 y l nda %56 seviyesine yükselmifltir. Di er bir ifade ile Eurobond piyasas, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi için bir d fl fon kayna olarak önemini giderek artt rmaktad r. Ancak ayn saptamay Türk özel sektörü için yapmak mümkün de ildir. Özel sektör kurumlar m z, d fl borçlanmalar n bir kaç örnek d fl nda neredeyse tamamen uluslararas kredi piyasalar ndan gerçeklefltirmektedir. Türkiye Hazine si aç s ndan Eurobond ile borçlanman n cazibesi, 30 y la kadar sa lad vadeler, ülkemizin halen sahip oldu u yat r m yap labilir ülke kategorisi olan BBB nin alt nda bir derecelendirme notu nedeniyle A.B.D. ve Japonya gibi önemli tahvil piyasalar nda do rudan halka arz yoluyla yabanc tahvil ihraç zorluklar gibi faktörler dikkate al nd nda ortaya ç kmaktad r. Bilindi i gibi Türkiye, borç stokunun milli gelirine oran aç s ndan son y llarda önemli bir mesafe kaydetmifl ve, Avrupa Birli i nin tek para birimi olan Euro ya geçifl için flart kofltu u Maasricht Kriterleri çerçevesinde sözkonusu oran karfl layabilecek düzeye gelmifltir. Ancak bu noktada Türkiye aç s ndan ülke riskini artt ran sorun, kamu borcunun tutar ndan ziyade borcun çevrilebilirli inin bir göstergesi olan vade yap s d r. Eurobond piyasas n n sundu u uzun vadeli borçlanma olana, Türk Hazinesi için yap sal anlamda sürdürülebilir borçlanma aç s ndan önem tafl maktad r. Uluslararas tahvil piyasalar nda ülkelerin gerçeklefltirdikleri ihraçlarda, ihraç

20 XX maliyetini ve di er koflullar belirleyen ana faktör, ülkenin maruz kald risk primidir. hraç edilen tahvilin yat r mc ya getirisi de risk primi çerçevesinde oluflur. Bu nedenle uluslararas tahvil piyasalar nda risk primlerinin nas l, hangi koflullar alt nda olufltu u ve risk primlerini belirleyen faktörler önemlidir. Eurobond ihraçlar ve ihraç maliyetleri, ülke borçlanmalar kapsam nda sadece ilgili ülkelerin borç ödeme kapasiteleri ve enflasyon oranlar, faiz oranlar, ihracat, cari denge, bütçe dengesi gibi önemli makro-ekonomik verilerine, veya bunlar n bir özet içeri ini tafl d varsay - lan ülke derecelendirme notlar çerçevesinde oluflmamaktad r. Özellikle GOÜ lere uluslararas likidite ve sermaye hareketlerinin h zland 2003 y l ve sonras nda uluslararas yat r mc lar, global likidite koflullar ve risk alma atmosferine özel bir önem atfetmeye bafllam flt r. Tahvil ihraç maliyetlerini belirleyen risk primleri de giderek bu iki d flsal faktörün etkisi alt na girmifltir. Sözkonusu d flsal faktörler genelde tüm GOÜ leri yüksek bir korelasyon iliflkisi çerçevesinde etkilemektedir. Ancak, örne in önemli hammadde ihraçc s konumunda olan baz GOÜ ler (Brezilya, Rusya gibi), 2003 sonras ndaki global likidite art fl n n oluflumunda pay sahibi olduklar gibi, ayn zamanda uluslararas tahvil piyasalar nda, göreceli olarak düzelen makro-ekonomik verileri sayesinde, di er GOÜ lerden bir ayr flma görünümü sergiliyerek daha avantajl konuma gelmifllerdir. Risk primlerinin veya Eurobond ihraç maliyetlerinin oluflumunda, global likidite ve risk alma koflullar ve uluslararas önemli d fl politik haber/olaylar d flsal, iç politik haber/olaylar, ülke makro-ekonomik verileri, derecelendirme notlar ve piyasa kat l mc lar n n beklentileri d fl nda oluflan sürpriz makro veri aç klamalar içsel nitelikli faktörlerdir. Dolay s yla risk primlerinin analizinde tüm bu faktörlerin tahvil getirileri üzerindeki etkilerinin ayd nlat lmas gerekmektedir. Türkiye nin d fl borçlanma stratejisi içinde giderek öne ç kan ve günümüz koflullar itibariyle vazgeçilmez bir yer tutan Eurobondlar n miktar, fiyat, vade ve di er koflullar n da sözkonusu faktörler etkilemektedir. Risk primleri, birincil tahvil piyasalar nda tahvil ihraç maliyet ve getirilerini belirlemesi d fl nda ikincil piyasalardaki getiri marjlar n oluflturmaktad r. Esasen tahvil piyasalar nda dünya çap nda bir ülke riski göstergesi olarak kabul edilen ayn vadeli (genellikle 10 y l) A.B.D. devlet tahvilleri getirisi ile GOÜ Eurobond getirisi aras ndaki fark n, gerçek anlamda ve her düzeyde ülke riskini tayin etmesi konusu tart flmal d r. D flsal faktörlerin (A.B.D. politika faiz oranlar n n ani de iflimi gibi d flsal floklar) ve d fl politik haber etkilerinin, ülke makro-ekonomik verilerinden ba ms z oluflmas nedeniyle, sözkonusu getiri fark n n ülke risk primini her zaman temsil etmesi kabul edilmeyebilir. Zira ülke risk primlerinin esas olarak kredi (default) riskini ifade etti i, ve ülke kredi risklerinin de ülkelerin borç ödeme kapasitesini belirleyen makro verilerindeki bozulma sonucu ortaya ç kt bilinmektedir. Ancak günümüz finans dünyas nda sözkonusu marjlar ve bu marjlar n toplu ifadesi olarak kabul edilen JP Morgan EMBI endeksleri, gerek akademik gerekse kurumsal araflt rmalarda ülke risk primlerini pratik anlamda temsil eden göstergeler olarak yorumlanmaktad r.

21 XXI Ülke risk primlerinin okunmas nda bazen borsa endekslerinden de yararlan lmaktad r. Ancak borsa endeksleri kredi riskini ifede etmekten çok, yat r mc davran fllar n n ve kararlar n n k sa vadeli izdüflümleri çerçevesinde hareket ettikleri için uluslararas risk primleri karfl laflt rmas nda a rl kl olarak JP Morgan EMBI endeksleri kullan lmaktad r. Bu Çal flma da bir GOÜ olarak Türkiye nin Eurobond piyasalar ndaki konumu, yararlanma süreci ve risk primlerinin oluflumu, Eurobond ihraç olanaklar ile risk primlerini belirleyen faktörlerin, di er GOÜ ler ile karfl laflt r larak irdelenmesi ve yorumlanmas hedeflenmifltir. Sökonusu karfl laflt rma, tek tek ülke baz nda ele al nmam fl, Türkiye nin de önemli bir kat l mc oldu u, 21 GOÜ nün uluslararas tahvillerinin getirisini toplu olarak ifade eden JP Morgan EMBI + Endeksi ile sadece Türk Eurobondlar n n dahil oldu u JP Morgan EMBI Türkiye Endeksi iliflkisi irdelenerek yap lm flt r. Amaç, Türk Hazinesi nin May s 1988 y l nda bafllayan ve günümüzde de önemini koruyan Eurobond ihraçlar ile ikincil piyasa ifllemlerinin incelenmesi, sözkonusu ihraç ve ifllemlerin makro-ekonomik dengeler, ekonomik konjonktür hareketleri ve finansal göstergeler aç s ndan konumland r lmas n n yan - s ra, bazen Türkiye nin yaflad finansal krizlerin öncü göstergesi olan, bazen de sonuçlar n n okunmas n kolaylaflt ran risk primlerinin oluflumunu gözler önüne sermektir. Sözkonusu risk primlerinin izlenmesinde temel göstergelerden biri olan EMBI Türkiye Endeksi nin hareketlerini belirleyen faktörler ile etki yön ve dereceleri, istatistiki yöntemler kullan larak saptanmaya çal fl lm flt r. Çal flma, befl ana bölümden oluflmufltur. Birinci bölümde Eurobond piyasas - n n geliflim süreci, dünya finans tarihinin kronolojisi çerçevesinde ele al nm fl, geliflim sürecini etkileyen faktörler incelenmifltir. Bu kapsamda artan ihraçlar ve ürün çeflitlendirmesi ile geliflen Eurobond piyasas n n, uluslararas finansal piyasalar n geliflim sürecinde oynad rol ele al nm flt r. kinci bölümde uluslararas tahvil piyasalar s n fland r larak Eurobond piyasas - n n özellikleri, türleri ve ay rdedici yönleri aç klanm fl, ihraç süreci ve koflullar, avantajlar, Eurobond piyasas nda kurumsal rol paylafl m, yat r mc lar ve özellikleri, derecelendirme ve fiyatland rma süreci ile Eurobond endeksleri üzerine bilgiler verilmifltir. Üçüncü bölümde bir GOÜ olarak Türkiye nin Eurobond piyasas na kat l m incelenmifl, ihraçlar n n ve Türk Eurobondlar na karfl uluslararas yat r mc alg lamas n n özellikleri vurgulanarak, geliflim süreci içinde nas l giderek GOÜ ler içinde önemli bir kat l mc haline geldi inin nedenleri araflt r lm flt r. Türkiye nin makroekonomik konjonktürü ve dengeleri çerçevesinde Eurobond ihraçlar n n ne anlama geldi i, özellikle mali yap ve borçluluk temel verileri dikkate al nd nda, Eurobond piyasas n n Türkiye için tafl d önemin alt çizilmifltir. Dördüncü bölümde GOÜ lerde Eurobond ihraç marjlar n ve ikincil piyasalarda oluflan getiri marjlar n etkileyen faktörlerin analizi, risk primlerinin oluflmas

22 XXII mant çerçevesinde konu ile ilgili literatür ve yap lan araflt rmalar ile makaleler özetlenerek yap lm flt r. Araflt rma ve makalelerde etki analizleri üzerine var lan sonuçlar karfl laflt r larak, Eurobond piyasas n n geliflim süreci içinde GOÜ risk primlerinin belirlenmesi konusunda oynad rol saptanmaya çal fl lm flt r. Beflinci ve son bölümde Türk Eurobondlar n n ve EMBI Türkiye Endeksinin dönemine ait getirilerini etkileyen faktörlerin analizi, günlük ve ayl k bazda verilerin yard m yla oluflturulan bir model kapsam nda ampirik olarak yap lm flt r döneminin, global konjonktür itibariyle uluslararas likidite ve sermaye hareketlerinin önemli ölçüde artt bir dönem olmas nedeniyle, EMBI Türkiye Endeksini etkileyen faktörlerin, daha önce yap lan araflt rmalardaki bulgulardan farkl l klar vurgulanarak özellikleri ön plana ç kar lm flt r. Sözkonusu model, Türkiye nin ihraç etti i Eurobondlar n maliyeti üzerinde en önemli etkiyi oluflturan ihraç getiri marjlar n n öncelikle ikincil piyasalarda oluflan risk primlerinden etkilenmesi nedeniyle, risk primlerinin oluflumunun kapsaml bir analizini yapmay hedeflemifltir. Modelin di er amac, Türkiye nin Eurobond getirilerinin göstergesi olan EMBI Türkiye Endeksini etkileyen faktörleri ayr flt rarak, ülke risk priminin oluflumunu ve risk primini oluflturan faktörlerin özellikle 2003 y l sonras de iflimini aç klamakt r.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n stanbul Menkul K ymetler Borsas Ad na mtiyaz Sahibi Baflkan Osman B RSEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Meral VARIfi Yaz flleri Müdürü Saadet ÖZTUNA Yay n

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..

MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$).. MART 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ü lkelerin ekonomik geliflmifllik seviyelerinin bir ölçüsü de, ülke

Ü lkelerin ekonomik geliflmifllik seviyelerinin bir ölçüsü de, ülke AB POTEKL KONUT F NANSMAN P YASALARININ DE fi M VE GEL fi M NDE ETK YARATAN FAKTÖRLER VE D NAM KLER Dr. Tamer AKSOY G R fi Ü lkelerin ekonomik geliflmifllik seviyelerinin bir ölçüsü de, ülke varl klar

Detaylı

banka Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK

banka Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK Osman Soysal 1981 y l nda Mu la da do du. 2003 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi ktisat Bölümü nden mezun olduktan sonra aç lan

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE

2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE Aral k 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-12-414) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2010 i Yıllık Ekonomik Rapor 2010 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır.

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2667 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1633 PARA VE BANKA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2667 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1633 PARA VE BANKA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2667 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1633 PARA VE BANKA Yazarlar Doç.Dr. Nilgün ÇA LARIRMAK USLU (Ünite 1) Prof.Dr. Fatih ÖZATAY (Ünite 2, 7, 8) Doç.Dr. Elif AKBOSTANCI

Detaylı

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan s t a n b u l M e n k u l K y m e t l e r ISSN 1301-1650 B o r s a s Y l: 4 Say : 15 Temmuz/A ustos/eylül 2000 Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi Muhammet

Detaylı

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR.

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. 2006 BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. KÜRESEL ÖLÇEKTE SIKI PARA POL T KALARI UYGULANMASINA

Detaylı

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r? A USTOS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE Sharpe Oran Nedir? EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi?

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? ARALIK 2002 Faaliyet Raporu Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? Özel sektör halka arzlar n n tart fl lmaz lideri fl Yat r m A tipi De iflken Fon, tüm fonlar aras

Detaylı