PREMATÜRE BEBEKLERİN BESLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREMATÜRE BEBEKLERİN BESLENMESİ"

Transkript

1 Kartal Eğilim ve Araş tı rma Hastanesi Tı p Dergisi PREMATÜRE BEBEKLERİN BESLENMESİ i.. 2 Yasemin AKIN,Ayça VITRINEL Prematüre bir yenidoğanın ideal büyümesinin n ası lolm as ı gerekti ğ i henüz kesin olarak bilinmemektedir. Genelolarak kabul edilen gö rü ş, intrauterin büyüme hı z ına (15gr/kg/gün) ul aş ılm as ı gere ktiği şe klindedir l. 2 intrauterin dönemde ağ ırlık artışının %14'ü yağ, %14'ü protein ve kalanın da çoğ u su olup, doğumdan sonraki ilk aylarda bu a rtı ş l a r %40 yağ, % 12 protein şe klinde o lm ak t ad ıru O halde prematüre bir bebek zamanında doğanlarla ay nı oranlarda büyüdüğü takdirde, fetal hayatta alması gereken yağın iki katından fazla yağ depolayacak demektir. Bu konuda diğer önemli bir nokta da verilen besin kompozi s yonlarının büyüme oranları üzerindeki etkileridir. Aynı miktarda kalori alı rk e n, farklı miktarda protein alan bebeklerden daha fazla protein ile beslenenlerin yağ depolanmaları daha az 0lmaktadır 4 Protein depo lanm asındak i artış, yağ depolarına göre daha fazla su tutulma s ın a neden olur ve aynı miktarda kalori aldıkları halde, daha fazla protein alan bebekler daha iyi kilo alırlar'. Günde kcal/kg enerji a lı nmas ı, intrauterin büyümeye benzer ağırlık artışı sağ l am aktad ır 2.5 (Tablo I). Bu d eğe rl e r i i 0- i 65 kcal/kg/gün aras ınd a oy nama lıdır. Bu değerin üstünde enerji a lınm ası nın daha fazla büyümeye değil, anormal miktarda yağ depolanm as ına yol açabileceği unutulmamalıdır. Verilen besinlerin enerji yoğunluğu kcal/dl arasında olmalıdır. Tablo I. Prematürelerde günlük kalori gereksinimi (kcal/kg/gün) Günlük kalori gereksinimi (kcal/kg/gün) Bazal metabolizma 50 İnterm itı an aktivite 15 Soğ u k stres Spesifik dinamik akıivi t e 8 Fekal kay ıp 12 Büyüme için 25 Toplam 120 Prematüre ve zamanında doğum yapan annenin sütünün kalori yoğunluğu kcal/dl aras ın dad ır. Prematüreler için özelolarak ha z ırlan a n mamalarda genellikle 80 kcal/dl'ye varan enerji yoğ unlu ğ u daha yüksek bile ş imler tercih edilmektedir. Böyle bir mama alan prematüre bir bebek, 120 kcal/kg/gün aldığında, i 50 ml/kg/gün s ı Vi a lmı ş o l acaktı r. Bu miktarda su, artık metabolitlerin atı lm as ı içi n yeterli o lur ı. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eği tim ve Araş tınn a Hastanesi 1. Çocuk Kliniği 'ŞefYardıınc l s l. ' Şefi. Doç LO Prematüre bebeklerin te rmie re kıya s la prote in gereksinimleri daha fazladır. Günde gr/kg protein alınması emniyetli ve intrauterin döneme benzer bir ge li ş m e sağ lamaktadır 6 Verilen mamanın protein i çe ri ğ inin 1.5 gridl'den ve 100 kcal için 2.25 g r. 'dan az o lm ama s ı gereklidir. 100 kcal içi n 3. 1 gr. 'dan fazla protein o lm as ı, günde 4 gr/kg'dan fazla protein yüküne yol açac ağ ı için önerilmemektedir. Protein tipi olarak, anne sütüne benzer şe kild e whey:kazein oranı 60:40 ol du ğunda metaboli k durum ve plazma amino asit düzeyleri n orma l o lm a ktad ır. Taurin 7, anne sütünde bulunan, safra asit sentezine kat ıl dığ ı, nörotransmitter rolü ve büyüme üzerine etki si o ldu ğ u gösterilmiş olan ve prematüreler için esansiye l kabul edilen bir amino asittir. Son yıllarda taurinin de prematüre mamaların a katılm as ı gerek ti ğ i il eri sürülmektedir 8 Prematürelerde intestinal mukoza laktaz akti vitesi zamanında doğanlara oranla daha azd ır. Bu nedenle bu bebeklerde ilk günle rde laktoz absorbsiyonu yeterli değildir 9. Barsaklarda normalden fazla miktarda biriken laktoz hem potansiyel patojen bakteriler için bol miktarda substrat sağ lam akta, hem de osmotik etki ile di s ıa n s i yona yol açabilmektedir. Oysa glukoz polimerlerinin sindirimi için gereken glukozidaz enzimleri yeterli miktarda olduğundan, küçük prematürelerde bu polimerler daha iyi tolere edilebilirler 8 Prematüreler için ha z ırlanmı ş özel mamalarda karbonhidratların %so'sinin laktoz, %so 'sinin glukoz polimerleri ş ek l inde o lma s ı önerilmektedir, bu mineral absorbs iyonunu bozm ayan bir orand ı!". Yenidoğanlann as ıl enerji kaynağ ı yağ l ardır. Prem aı ürel e rd c proteinlerin ve karbonhidratların emilimi iyi o ldu ğ und an, enerji sağ lanm as ınd a as ıl belirleyici olan yağ emil imidir'. Ya ğ absorbsiyonunda lingual, gastrik, pankreatik li pazlar ve safra asitleri önemli olup, prematürelerde son iki si yeterli de ğ ildir. Bu nedenl e lingual ve gastrik l ipa z l a rın roloynadı ğı intragastrik lipo li z bu bebekl erde çok önemlidirıo. Anne sütünde bulunan safra asitl eri ile stimule olan lipaz da ya ğ emilimi için önemli bir enzim dir. Bu enzim lingual lipaz il e hidrolize olmu ş yağlara daha etkili olmakta ve prematüre do ğ um yapan annenin sütünde. z amanında do ğ um yapanl ardaki il e ay nı o ranl arda bulunmaktadırll. Gastrik mukozadan emil ebilmeleri, portal ven ile doğrudan karac i ğe rd e n d o l a ş ıma katllabilll1eleri, mitokondride karnitin tra nsportuna gereks inim göstermemeleri gibi üstünlükleri nedeni il e orta zincirli yağ l arın prematüre beslenmesinde kullarulmas ı önerilmekte ise de, hücre membran ya p ı s ın a girmemele ri ve yağ d e polarına az katılmal a rı nedeni ile topl am yağ mik ta rı nın %40'lndan fa z l a s ı n ı o lu şt urmaları ' öne rilmezo. CİLT Xi :

2 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Uzun zincirli yağlarda, doymamış olanlar daha iyi emilebildikleri için, satüre olanlara tercih edilmelidirler. Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (LCPUFA) olan araşidonik asit (AA) ve "dokosahexaenoic" asit (DHA), esansiyel olan linoleik ve alfa linolenik asitten yapılırlar. Sinir sistemi ve retina gelişimi yanında, vasküler tonus ve enflamasyon reaks iyonlarında roloynayan eikanozoidlerin prekürsörleri oldukları için çok önemli olan bu LCPUFA ' ların prematüre bebeklerdeki sentez htzları çok yavaş ve plazma düzeyleri düşük olduğu için, mamalara bu maddele rin katılma s t önerilmektedir I3, 14. Küçük prematürelerin renal sodyum tutma mekanizmaları iyi gelişmemi ş tir. Bu nedenle zamanında doğum yapan annenin sütündeki veya norınal bebek mam a larındaki sodyum miktarları bu bebeklerde hiponatremiye yol açabilmektedir. Günlük sodyum gereksinimi meq/kg olup, çok küçüklerde «1500 gr) bu miktar 4-8 meq/kg'a kadar çıkabilir. Prematürelerin sodyumla ilgili homeostaz sorunları potasyum için geçerli değildir. Günde 2-3 meq/kg potasyum gereksinimi karşılar. Küçük prematürelerin normal kemik büyüme ve mineralizasyonu için gereken miktarlarda kalsiyum ve fosforu almaları güç olduğu için, bunlarda osteopeni ve rikets s ıktır. Günlük mg/kg kalsiyum ve mg/kg fosfor alan bebeklerde kemik mineral kontenti fetal hızla aynı olabilmektediris, Anne sütü ve normal mamalar bu gereksinimi k arş ılamazlar. Prematüreler zamanında doğan bebeklere göre demir depoları eksik doğarlar. Buna ek olarak, s ık kan alınması ve hızlı büyüme de mevcut demirin yetmemesine yol açan faktörlerdir. Prematürelere verilecek demirin erken fizyolojik anemi üzerinde önemli bir rolü olmadığı, ayrıca E vitamini m e taboli z ması ve oksidan etkisi olduğu dü ş ünülere k genelde i -2 aylıktan sonra verilmelidir 8. İkinci haftadan sonra 2-3 mglkg/gün demir ile birlikte, 5-25 Ü/kg/gün vitamin E verilmesini önerenler de vardır 2. Yukarıda anlatılan gereksinimlere ve prematürelerin gastrointestinal tol e ransıarına göre birçok özel mama geliştirilmiştir. Bunlar genelolarak whey proteininden zengin, karbonhidratları laktoz ve glukoz polimerlerinden oluşan, yağları orta zincirli ve doymamı ş uzun zincirli yağ asitlerini içeren ve d eğ işik miktarlarda sodyum, kalsiyum, fosfor ve vitamin içeren bil eş imlerdir. Bazı mamalar son yıllard a taurin, kamilin, esansiyel yağ asitleri, kolesterol gibi henüz prematüre fizyoloji ve ge li ş iminde önemi kesin bilinmeyen maddeleri de içermektedir. Yine de gelişmiş ülkelerin ko ş ullarında o kadar önemli gözükmese de ge li ş m e mi ş toplumlarda anne sütü ile beslenmenin prematürele rde ki prognozu olumlu etkilediği gösterilmiştir l6 Anne sütünün daha az allerjen etkisi olduğu, daha kolay tolere edildiği ve daha az abdominal di stansiyon ve nekrotizan enterokolite yol açtığı bilinmektedir l7 Zamanında doğum yapan annenin sütü, küçük prematürelerin kalori, protein, sodyum ve kal siyum gereksinimlerini karşılayam az. Prematüre doğum yapan annenin sütü, özellikle ilk iki hafta içinde zam a nınd a doğum yapan annenin sütüne oranla daha fazla kalori. sağlar. Yağ, protein ve sodyum konsantrasyonu daha yüksekken, laktoz, kalsiyum ve fosfor kon sa ntra s yo nl arı daha düşük olm a ktadır. Anne sütü dondurulmadan buzdolabında 24 saat beklelilebilir. Veril eceğ i zaman kaynatılmadan ılıtılarak verilmesi önerilir. Eğe r anne sütü bir prematüre m ama s ı ile birlikte verilecek ise, anne sütündeki Iipa z ların y ağ emilimi üzerindeki o lumlu etkisinden yararlanmak için, anne sütü ve mam a nın karı ş tırılarak verilmesi daha yararlı olur l 8 Prematüre doğum yapan annenin sütünü zeng inl eş tirm e k için kullanılan bileşiml e r (human milk forıifier s) ticari olarak hazırlanmaktadır. Genellikle i 00 ml 'ye i gr ile başlayıp, 3 gr'a kadar arıtırılır l9 Bu ş ek ild e ze nginl eş tiri c i kullanılması ile he m anne sütünün anlat ıl a n üstünlüklerinden yararl anılmakt a, hem de prematürelerin besin, enerji, mineral gereksinimleri kar ş ıl a nm aktad ır. KÜÇÜK PREMATÜRELER NE ZAMAN, NE MİKTAR DA VE HANGİ YOLLARLA BESLENMELİDİR? DOGUM AGıRLIGINA DAYA NAN SPEsİFİK ilkeler 1, gr,ın altındaki ağırlık Nazogastrik tüp aracılığı il e (gavaj ile) beslenir. a. Mamanın tipi: ilk Beslenme: Sulandırılmı ş prematüre mam a l a rı kullanılır. Prematüre bebekte beslenmenin seçimi her birinin spesifik avantajları ve de zavantajları nedeni ile birkaç mama ile sınırlıdır. Anne sütü varsa spesifik bir kontrendikasyon olmadıkça anne sütü verilmelidir. Prematüre doğ um yapan kadınların sütlerinde protein ve sodyum düzeyleri, t e ıınin de doğ uran kadınların sütü ne kıy as l a daha yüksektir. Özellikle ilk ay içinde daha yüksek protein i çeriğ in e sahiptir (2-3 g/dl), ancak bu miktar daha sonra giderek dü ş er. Ayrıca, prematüre bebek dünyaya getiren kadınların sütü ( ı - 2 meq/dl/na) ile prematüre bebeklerin m ama l a rınd a daha yüksek sodyum iç e ri ğ inin bulunma s ı, sodyumdan zengin besinlere gereksinim duyan VLBW bebekler için oldukça uygundur. Prematüre ve zamanında doğ a n bebeklerin anne sütlerinde bulunan kalsiyum ve fosfo r içerikleri benzer düzeylerdedir fakat bu durum VLBW bebekler için uygun değildir. Bu nedenle özellikle 1000 gr. ın al tınd aki prematüre bebeklerin anne sütüne kalsiyum ve fo sfor tozları ilavesi yapılmaz s a prematüre lik riketsi veya osteopenisi gelişebilir l6 CİLT Xi : 3,

3 Kartal Eği lim ve A ra ş tırm a H a s ı a n es i Tıp Dergisi 1500 gr. ' ın üzerindeki bebekler için prematüre anne sütüne ilave gerekmeyebilir. Yine de tek ba ş ına anne sütü ile beslenen VLBW'li bebekler; osteopeni, hipoalbuminemi, yetersiz kilo ve ba ş çevresi a rtımı yönünden risk altındadırlar. Anne sütünün kalqrik dansitelerini artırmak ve protein ve mineral düzeylerine ilaveler yapmak amacı ile prematüre. bebekler için uygun ticari mamalar geliştirilmiştir. Anne sütü prematüre bebek maması ile 1: 1 oranında k a rı ş tırılarak beb eğe il ave besin de s te ği -i b'l' 2021 sag ana i ır.. Prematüre mamalarında kalsiyum ve fqsfor düzeyleri daha yüksek Qranlardadır. Prematüre bebek maması ile beslenenlerde kalsiyum ve fosfor birikimi Qlduğu ve bu bebeklerde kemik mineralizasyonunun intrauterin hızla uyumlu bulunduğu bildirilmiştir. Bu m a maların devamlı nazogastrik infüzyon şe klind e verilmesi durumunda kalsiyum ve fosfqrun tüpe belirgin oranda bağlandığı görülür. Prematürenin artmı ş gereksinimlerini karşılamak standart mamalarınkine amacı ile prematüre mam a l a rı göre daha yüksek düzeylerde Na, Zn ve Cu içeriri Prematüre bebeklerde rutin uygulamada soya mamaları önerilmemektedir. Prematüre bebeklerde inek sütü mamaları ile kıya s landığında soya mamalarında P absorbsiyqnu ve serum P düzeyleri daha dü ş üktür. Bu içerik sonradan gelişen malabsqrbsiyonlu barsak lümeninde bitki fitalları ile kalsiyumun bağ l anm as ına bağ lı olabilir. Soya m am a l a rının uzun süreli kullanımı prematüre bebeklerde osteopeni veya rikets ri skinin anm as ına neden Qlabilir. Daha sonraki beslenme: Sulandınlmı ş prematüre mamaları kuııanılı r. b. İlk beslenmenin uygula/l/şı : ml/saatte olacak şekilde steril su verilir. Tolere ederse yukarı da da belirtildiği gibi baş l angı ç mam as ına geçilir. c. Daha sonraki beslenmenin uygulall/şı: ml/saatte Qlacak şe kild e devamlı olarak s ulandırılmı ş prematüre mam as ı verilir. Diğer her bir öğ ünde ml kadar anınıır. LO ml/saatte tolere ed ildi ğ inde beslenme aralıkları iki şe r saate çıkarılır ve ıol ere edildikçe ara açılır saat süre ile sulandırılmış prematüre mam as ı kullanılır daha sonra premature.. '1' 620 m am as ın a geç ı ır '. II gr. arasındaki ağırlık Nazogastrik tüp arac ılığı ile beslenir. a. Mamanııı tipi: Yukarıdaki " I.a"ya bakınız. b. İlk beslenme: İki şe r saat aralıklar ile 2 ml/kg steril su verilir. 4 saatlik süreyi tqlere ederse mama verilmesine geçilir. c. Daha sonraki beslenmeler: İki şe r saat aralıklar il e 2 ml/kg'dan prematüre maması verilir. Her seferinde 'l mi. artırılıp 20 mi. 'ye kadar çıkılır. Daha sonra üçer saatlik aralıklı beslenmelere geçilir. 24 saat süre ile s ulandırılmı ş prematüre m am a l a rı kuııanı Iır. Daha sonra s ulandırm a ya gerek yokıur ni gr. arasındaki ağırlık Gerekirse nazogastrik tüp a rac ılı ğ ı ile beslenebilir. Ama bebek <1600 gr, >34 gebelik h a ftas ında ise ve nörolo ji k olarak bir eks ikli ği yoksa biberqn ile beslenmesinde s ak ın ca yoktur. a. Mamanm tipi: Prematüre m ama ları kuııanılır (gcnellikle ilk 24 saat içinde s ulandınıır). Bebek> 1800 gr. ise standard mamalar dü ş ünül e bilir( tartı şma lı ). b. İlk beslenme: 2.5 ml/kg'dan steril su verili r. Tolere ederse standard mama başlanır. c. Daha sonraki beslenmeler: Üçer saat ara lıkl a rla 2.5 ml/kg verilir. Tolere ettikçe arttırılır l IV gr. arasındaki ağırlık Bebekte nörolqjik 'olarak bir eksiklik yoksa biberon kuıı anılır. a. Mama/l/n tipi: Anne sütü il e beslenme Q l a s ı değil se standart mama kuııanılır. Standard inek sütü veya soya mamalan güvenilirlilikle ve besinsel yönleri ile inek sütüne tercih edilir. Bebek mam a ları ile beslenen bebekler besinsel bakımdan herhangi bir SQrun oluşturmaksızın büyümeleri ni sürdürürlerken bu bebekler anne sütü ile beslenenlere göre birçok bakımdan geri kalırlar. Mamal ar anne sütünde bulunan birçqk immünqlojik, anti-i nfektif, hormonal ve trofik faktörlerden nok sa ndırlar. Mam a nın uygun olmayan karı ş ımı, hipokalorik veya hiperkalorik konsantrasyonl ar ile sonuçlanarak hiponatremi veya hipematremi ve g e li şm e bo z uklukl a rına neden olabilir. Ayrı c a kazcinden zengin mamaların prematüre bebeklere uy g ulanm a s ı metabolik asidoza yol açabilirken bu mamalar malür bebekler tarafından iyi tolere edilir. b. İlk Beslenme: 2.5 ml/kg'dan steril su ve rilir. Tolere edilirse mama veya anne sütü başlanır. c. Daha sonraki beslenmeler: 3-4'er saat ara lıkl a r ile 5 ml/kg'dan bes le me ya pılır, to lere ettikçe mikta r arttırılır V gr.ın üzerindeki ağırlık Nörolojik eks iklik yoksa bibero n kull a nılır. a. Mamanın tipi: Standart mama kull anı lır. b. İlk beslenme: Yukarıda " 1V.b " ye bakını z. c. Daha sonraki beslenmeler: 3-4 er saat a r a lı k l a r ile beslenir ve tolere edildikçe mama mikta rı artar. Baş l an g ı ç ta 5 ml/k~. uy g ulanır, daha sonra her beslemede 2-5 mi. eklenir,16 ENTERAL BESLE ME TEKNİKLERİ İ s te r anne memesi isterse biberon ile olsun, meme ba ş ı ile beslemeler bebek beslenmesinde en basit ve arzu edi len yoldur. Bu uygulama s ıklıkl a prematüre veya hasta yeni do ğa nlarda mümkün değildir. Yirmidördüncü gcbe lik haftas ına kadar emme y e t e n eğ i bulunabilmesine rağ m e n prematüre bebek lerin çoğ un da postk onsc'psiyonel 34 haft a lık olana kadar etkili ve koordineli emme ve yutm u C İLT Xi

4 Kartal Eğ itim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi yeteneği yoktur. VLBW bebekte veya santral sinir sistemi, kardiopulmoner so runları olan veya gastrointestinal sistem anomalisi olan bebeklerde meme baş ı ile besleme imkan s ız olabilir veya yeterli besleme sağ layamay a bilir. Böyle durumlarda etkili bir şe kilde meme ba ş ı ile besleme sağ lanana kadar, beslenme tüp aracılı ğ ı ile yapllmalıdtr 6,20. A. Bolus nazogastrik beslemeler Günümüzde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en sı k kullanılan yöntemdir. Burun veya ağız yolundan mideye 5 veya 8 no.lu "Freneh" bes le nme tüpü geçirilir. İlk beslenme lerde her beslenme için 3-5 ml/kg'dan mama verilir ve yeterli e nteral kalori sağ lan a na kadar mama mikt a rı tedricen artırılır. Her beslenmeden önce gastrik kalıntılar (rezidüler) kontrol edilir. Daha önceki beslenmeye ait m a manın %20'si veya daha fa z la s ı gastrik bo şa ımanın yetersizliği veya beslenme entoleran s ına i şa re t eder. Bu teknik prematüre bebeklerin çoğu ve zamanında doğan bebeklerde iyi tolere edilir ve çok az araç gerektirir. Bolus nazogastrik beslenme prematürede ve nörolojik olarak ba s kılanmı ş bebeklerde azalmı ş olabilen uygun gastrik boşalmaya b ağ lıdır. Mide::-in boşalma s ı kalorik dansite ve glukoz konsantrasyonunun artırılma s ı il e azalmasına rağm e n, besinlerin ince barsağa gerçek geç i ş i 20 veya 24 kallons'luk mama kullanıldı ğ ınd aki duruma be nzer. Aspirasyon veya yetersiz kalori alımına yol açabilen gastroözofajial reflü bolus nazogastrik beslemede sorun yaratabilir. Bolus gavaj beslenme le ri apne, siyanoz ve azalmış ph ve PaC02'ye yol açabilir. Bu etkilerden bazıları; gastrik distansiyon, artmış intra-abdominal ba sınç ve diyafragmanın yükselmesine bağlı olabilir. Nazogastrik tüpün tekrarlanan geçişleri özofagus veya midede travmatik yaralanma veya perforasyon i '1 e sonuç i ana b i ' l' ır ', B. Devamlı nazogastrik beslemeler Bu teknik nazogastrik tüp ve sabit infüzyon pompa s ı aracılığı ile mamanın mideye dev a mlı olarak yavaş bir şe kild e damlamasını s ağlar. Kı sa barsak sendromlu bebeklerde ve diareli bebeklerde bolus tarzında nazogastrik beslenenlerinkine göre devamlı nazogastrik beslenenlerde nitrojen, yağ ve karbonhidrat emiliminin daha iyi olduğu gös terilmi ş tir. D ev amlı beslemeler, bolus halinde verilen gavaj besinlerinin intra-abdominal ba s ın c ı artırdığı ve akciğer fonksiyonunu bozdu ğ u VLBW bebeklerde faydalıdır. Yetersiz gastrik bo şalma ve gastroözofajial reflülü bebekler ile aspir.ısyon riski altında bulunan bebekler devamlı nazogastrik beslemeden faydal a nırlar. Yerinde d ev amlı olarak tutulan nazogastrik tüpler ise gastrointestinal yolda bakterilerin kolonize olarak aşırı büyümelerine yol açabilirler. D evamlı nazogastrik beslemeye ikincil belirgin miktarlarda kalsiyum ve fosfor nazogastrik tüpe bağ lanır. Böylece b e b eğe geçen kalsiyum ve fosfor mikt a rları engelleni rı,6, i 6,20. C. Transpilorik beslemeler Kusma ve aspirasyon riskini azalttığı içi n tercih edilebilen bu tek ni ğ in, perforasyon, yağ emiliminde azalma, ishal, invaginasyon, intestinal floranın değ i şmesi gibi istenmeyen CiLT Xi : 3,2000 etkileri vardır. Transpilorik bes lenmenin, intragastrik beslenmeye oranla daha yava ş büyüme s ağladı ğı gösterilmiştir 23 Sık ap ne atak l a rı olan ve mide bo şa lm a süresi uzun olan dah:' sorunlu bebekl erde bu yol tercih edilebilir. Teknik olarak hasta sağa yatırılır, nasogastrik sonda takılır. Yanm saat iç inde s ondanın duodenuma geçişi ve safra gelmesi beklenir. Sık aralarla ph b ak ılır, 5-7 arasında olunca kontrol filmi çekilip, sondan1l1 ucunun yen. b e I' i. i 1620 ır enır '.. Gavajla beslemeden oral beslerneye geç iş: B e beğin genel durumunun ağı z dan alabilecek duruma ge l diği dü ş ünüldü ğ ünd e, ilk oral bes lem e denemesi yap ılı r ve bebeğin perform a n s ı d eğe rl e ndirilir. ilk beslenme ba ş a rılı olursa, düzenli o larak ş ifııe bir kez veya günde bir kez beslenmeye geçilir. Sistematik bir şe kilde ağı z dan beslenme s ayısı arttırılır. Bu s ır ada hem miktarın, hem ağızdan beslenme say ı s ının arttırılma s ınd a n ka ç ınm a lıdır l KAYNAKLAR 1.0ran 0, Gürakan B. Prematüre bebeklerin enıeral bes lenmesi. In: Oran 0, Yurdakök M (eds). Ye nidoğan bebek lerin beslenmesi. Güne ş Ofset, Ankara, 1996: American Academy of Pediatrics Co mmiııee on N uıriı i o n. Nutritional needs of law birıh - weight i nfa nı s. Pediaı ri c s 1985; 75: Putet G, Senterre J, Ri go J, Salle B. Energy balance and composilion ofbody weighl. Biol Neonate 1987; 52(Suppl) i: Caızeflis C, Schul z Y, Micheli JL el al. Whole body proıein synıhesis and energy expenditure in very l ow-bi rıh - weigh ı i nfanı s. Pediaır Res 1985; 19: European Soc ieıy of Pediatrics Gastroenterology and Nuır iti on (ESPGAN). 'Nutrition and feedings of preterm infant'. Ac'" Paediatr Scand 1987; 336(Suppl): AmericanAcademy ofpediatrics. Pedi a ıri c N utriıi o n Handbook: Nutritional needs of p re te rnı infa nı s. 4th edilion, CD-Rom, Abboıı Lab 1998;5: Rigo J, Senterre J. Significa nce of plasma ami no acid paıı e m in preterm infants. Biol Neo nate 1987; 52(S uppl ) 1 : Romero R, Kleinman RE. Feeding the very l owb irıh wei g h ı infanl. Pediaır Rev 1993; 14: Maclean WC Jr, Fink BB. Lactose malabsorbıion by pre m aıure in fa nts. Magnitude and clinical significance. J Ped i"tr 1980: 97: LO. Hamosh M. Lingual and breası milk lipases. Ad v Ped iatr 1982;29: II.Freed LM, York CM, Hamosh P, Hamosh M. Fat digest ion in ıh e newbom: Hydrolysis of the faı in infant fom1ula by lingual lipase and bile salt stimulated lipase of human milk. Pedia ır Res 1986;20:239 A. 12.Hamosh M. Lipid metabolism in premature in fanls. Bi ol Neonate 1987;52(Suppl) 1: ESPGAN Commine on Nutrition. Com m enı on ıh e c a nı e n I and compasilian of lipids in infa nı formul as. Ac ı a Pe di a ır Scand 1991 ;80: Crawford MA, Ghebremeske l K, Ph ylacıos A. The biochemistry of un sa tur a ı ed fally acids and dev e lopm e nı OJ' preterm infants. Br J Clin Pharm 1995:80:

5 Karta} Eğ iti m ve Araş tırm a Hastanesi Tıp Dergisi 15.Steichen JJ, Graıton TL. Tsang RJ. üsteopenia of prematurity: the cause and possible treatment. 1 Pediatr 1980;96: Stoll Bl, Kliegman RM. The fetus and the neonatal infant. In: Bemman RE, Kliegman RM (eds). Nelson, Textbook of Pediatries. 16th edition, w.b. Saunders Com, Philadelphia, 2000, 92(2): Whitelaw A. Feeding the very low-birıh weight infant. Human nutrition: Applied nutrition 1986;40 A: Alemi B, Hamosh M; Scanlon LW et al. Fat digestion in very lowbirthweight infants: Effect of addition of human milk to lowbirth weight formula. Pediatrics 1981;68: Cartlidge PHT. Human mik fortifier in preıerm infanı s : An interim report. Br 1 Clin Pharm 1995; 80: Küçüködük Ş. Yenidoğan ve hastalıkları. Feryal maıbaa s ı, Ankara 1994; 110- II 9. 2L.Crouch JB, Rubin LP. Nutrition. In: Cloherty JP, Sıark Ar (eds). ManuaI for neonatal care 31h edition, Boston, Iittle, Brown and Co : Kashyap S, Farsyth M, Zucker C ei al. Effecls of varying protein and energy intakes on growth and meıaboli c response in low birıh weight infants. 1 Pedialr 1986; 108: Whitfield MF. Poor weight gain of the low-birth weighı infant fed nasojejunally. Arch Dis Child 1982; 57: i. 945 CiLT Xi :

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

TABURCU SONRASI MAMALAR

TABURCU SONRASI MAMALAR TABURCU SONRASI MAMALAR Taburcu olduktan sonra mamayla beslenecek prematüreler için tasarlanmıştır. Besin ve enerji içeriği standart Biberon mamaları ve prematüre Mamalarının içeriklerinin arasındadır

Detaylı

Yenidoğanın Enteral Beslenmesi. Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yenidoğanın Enteral Beslenmesi. Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğanın Enteral Beslenmesi Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ARI SÜTÜ beslenme Tüm larvalar: 3 gün => işçi arılar Seçilmiş larva : 3 gün + 3 gün => Kraliçe arı Farklı morfoloji Üreme kapasitesi

Detaylı

EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ

EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ Dr. Mehmet GÜNDÜZ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Beslenme&Metabolizma Ünitesi Sağlık

Detaylı

ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ. Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ. Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ Neden besleyelim? Neden enteral besleyelim? Enteral beslenmenin

Detaylı

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Mamaları Annesütünün ikamesidir. Annesütü alamayan bebekler için Annesütü yetersizliğinde Annesütü ve inek sütünde enerji ve ana besin maddeleri Anne Sütü (100ml)

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Enteral Beslenme Nedir? Enteral Beslenmede Bebeğe Verilecek Besinler Nelerdir? Enteral

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

YENİDOĞANIN FİZYOLOJİSİ ve BESİN GEREKSİNİMLERİ

YENİDOĞANIN FİZYOLOJİSİ ve BESİN GEREKSİNİMLERİ YENİDOĞANIN FİZYOLOJİSİ ve BESİN GEREKSİNİMLERİ Enteral ve Parenteral beslenme Zamanında doğan bebekler mümkün olduğunca erken anne sütü ile beslenmeye başlamalıdır. Enteral beslenme: GIS kullanılarak

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Oral alamayan bebeklerimizi nasıl besliyoruz? Yenidoğan ünitelerinin beslenme politikalarında farklılıklar var Erken 1970 ler TPN YYBÜ

Detaylı

PREMATÜRELERDE BÜYÜMENİN İZLENMESİ. Dr.Ebru Ergenekon. G.Ü.T.F. Neonatoloji Bilim Dalı

PREMATÜRELERDE BÜYÜMENİN İZLENMESİ. Dr.Ebru Ergenekon. G.Ü.T.F. Neonatoloji Bilim Dalı PREMATÜRELERDE BÜYÜMENİN İZLENMESİ Dr.Ebru Ergenekon G.Ü.T.F. Neonatoloji Bilim Dalı Büyüme izlemi neden gerekli? Nörolojik, Kardiyovasküler,Metabolik Büyüme tam olarak izlenebiliyor mu? Kullanılmakta

Detaylı

17.02.2015. ENTERAL BESLENME (Gavaj) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Enteral Beslenme. 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 )

17.02.2015. ENTERAL BESLENME (Gavaj) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Enteral Beslenme. 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 ) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 36.Hafta ( 01 05 / 06 / 2015 ) ENTERAL BESLENME ( GAVAJ ) Slayt No : 48 4 ENTERAL BESLENME (Gavaj) Besin ve sıvıları ağız yoluyla yeterli alamayan veya hiç alamayan

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1 / 29 Tanım Tamamlayıcı beslenme DSÖ tamamlayıcı beslenmeyi; 6. aydan sonra anne sütü yanında diğer Sadece anne

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

HİPP Biberon Mamaları

HİPP Biberon Mamaları HİPP Biberon Mamaları HiPP PRE Organik Bebek Sütü 300 gr TR2018 Özellikleri : Karbonhidrat kaynağı yalnızca süt şekeri olan laktoz dur. Hipp PRE Organik Combiotic Bebek Sütü 350 gr TR2469 Özellikleri :

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Anti-regürjitasyon. - Regürjitasyon bebeklikte çok sık görülür - Zamanla iyileşme göstersede, aileler doktorlara mutlaka danışır

Anti-regürjitasyon. - Regürjitasyon bebeklikte çok sık görülür - Zamanla iyileşme göstersede, aileler doktorlara mutlaka danışır Regürjitasyon Anti-regürjitasyon - Regürjitasyon bebeklikte çok sık görülür - Zamanla iyileşme göstersede, aileler doktorlara mutlaka danışır Anti-regürjitasyon - Danone Bebek Beslenmesinde regürjitasyon

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Raşitizm D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur? Anne Sütünde Yeterince D Vitamini Var mıdır?

Raşitizm D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur? Anne Sütünde Yeterince D Vitamini Var mıdır? Raşitizm, kemiklerde kalsiyum depolanmasının yetersiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozukluklarına verilen genel addır. Nedenleri çeşitlidir. Her yaşta görülebilir. En sık olarak görülen, dolayısıyla

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Giriş: Enerji (E) ve Proteinin (P) önemi E : P oranları E : P oranı nasıl manipüle

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE EKİP Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmeli Hemşire-Ebe BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE HİZMETLER Kayıtlı

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

BÖLÜM 3 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME

BÖLÜM 3 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME BÖLÜM 3 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜNİTE 1. GEBE ve EMZİKLİ KADINLARDA BESLENME... 110 1. Genel Bilgi... 111 2. Yetersiz ve Dengesiz Beslenen Annenin Sağlığı... 112 3. Gebelikte Enerji

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Sindirim Sisteminin Önemli Hastalıkları

Sindirim Sisteminin Önemli Hastalıkları Sindirim Sisteminin Önemli Hastalıkları Sindirim Sistemi (GIS) Normal Koşullarda: Karbonhidratların %98 i, Yağların %95 i, Proteinlerin %92 si emilir. Vücutta bazı besinler sindirilemez veya emilemez.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Ergojenik Yardımcılar ve Suplementler

Ergojenik Yardımcılar ve Suplementler Ergojenik Yardımcılar ve Suplementler Ergojenik Yardımcılar Yunanca, ergon = iş, genon = üretmek anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Kişinin egzersiz performansını artırmak amacıyla dışarıdan aldığı

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi: Beslenme ve Aile. Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi: Beslenme ve Aile. Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi: Beslenme ve Aile Dr. Mehmet Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Einstein Arılar Ölürse İnsanlığın 4 Yıl Ömrü Kalır beslenme ARI SÜTÜ

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

LCP & NÜKLEOTİDLERİN bebek beslenmesindeki önemi

LCP & NÜKLEOTİDLERİN bebek beslenmesindeki önemi LCP & NÜKLEOTİDLERİN bebek beslenmesindeki önemi LCP Long Chain Polyunsaturated fatty acids uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri YAĞ Büyüme için gereken enerjiyi sağlar Annesütü ve bebek mamalarında

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Sütün İnsan Beslenmesindeki Yeri

Sütün İnsan Beslenmesindeki Yeri Sütün İnsan Beslenmesindeki Yeri Sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketimi büyük öneme sahiptir. Besin öğesi içeriği açısından dengeli olan süt ve süt

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

ENTERAL BESLENME TALİMATI

ENTERAL BESLENME TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ:Ağızyoluilebeslenemeyenhastalarınnazogastriksondayardımıilebeslenmesinin sağlanmasıdır 2. KAPSAM:Hastanemizde bulunan hastalar 3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: Gastrostomi:Beslenme sondası

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

beslenmenin biyokimyasi

beslenmenin biyokimyasi Bilimin MUM IŞIĞINDA YEMEK beslenmenin biyokimyasi Prof. Dr. FİGEN GÜRDÖL İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. BİLİMİN

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum

Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum Prof Dr Özlem Durmaz Uğurcan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Parenteral beslenme /

Detaylı

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Prof. Dr. Bülent Saka İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Vaka 1 69 y, E Astrositoma (evre 2), Tip 2 DM (IBDM), KKY Yutma

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

Abbott Pediatrik Beslenme Ürünleri

Abbott Pediatrik Beslenme Ürünleri Abbott Pediatrik Beslenme Ürünleri Anne sütü bebekler için en iyisidir ve bebeklik çağı boyunca mümkün olduğunca anne sütü verilmelidir. Annenin iyi beslenmesi emzirmeye hazır olmak ve devam ettirmek için

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı İnfantil Kolik Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sunu Planı Tanım Sıklık Neden olur? Ne zaman geçer? Neden önemli?

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Enerji Metabolizması

Enerji Metabolizması ÜNİTE 5 Enerji Metabolizması Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Vücudumuzun enerji gereksiniminin nasıl karşılandığını, Her yaş, cins ve aktiviteye göre enerji gereksiniminin farklı olduğunu ve, Bu

Detaylı

Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ÇOCUKLARDA PARENTERAL BESLENMEDEN ENTERAL BESLENMEYE GEÇİŞ VE ENTERAL BESLENME Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ENTERAL BESLENME İşlevsel Gastrointestinal

Detaylı

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL KİLO KONTROLÜ Doç. Dr. FERDA GÜRSEL Sinsi sinsi artan Obesiti FE azalması metabolik hızın düşmesine neden olur. Harcanan enerji alınandan fazla değilse o zaman kilo alımı gerçekleşir. Aşırı Yağlılığın

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Revizyon Açıklaması - İşleyiş değişikli nedeni ile tamamen revize edilmiştir.

Revizyon Açıklaması - İşleyiş değişikli nedeni ile tamamen revize edilmiştir. Yürürlük i: 02.11.2012 NÜTRİSYON DESTEK TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - İşleyiş değişikli nedeni ile tamamen revize edilmiştir. Madde No KAPSAM: Tüm hastane Hazırlayan Dilek MERCAN

Detaylı

BARİATRİK CERRAHİ GEÇİRMİŞ HASTALARDA SAÇ DÖKÜLMESİ VE NEDENLERİ

BARİATRİK CERRAHİ GEÇİRMİŞ HASTALARDA SAÇ DÖKÜLMESİ VE NEDENLERİ BARİATRİK CERRAHİ GEÇİRMİŞ HASTALARDA SAÇ DÖKÜLMESİ VE NEDENLERİ Saç dökülmesi de bariatrik cerrahi hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Saç dökülmesi kişiyi ciddi şekilde etkiler. Kişinin

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ

DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ DEÜ TIP FAKÜLTESĐ 2010-2011 EĞĐTĐM YILI DÖNEM 1/3. BLOK/UYGULAMA 9 UYGULAMA REHBERĐ Uygulamanın Adı: Sindirim Biyokimyası: Safra tuzlarının lipid sindirimindeki rolü. Uygulamanın Sorumlusu: Doç. Dr. Halil

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı