D. Murat YAYLA< > Doç. Dr. Abdullah TURJı'ANDA < ı --Prof. Dr. Yitmaz DENtz<*f - ÖZET Kliniğimizde, 5 yıllık süre içinde doğan 372 konjenital" name="description"> D. Murat YAYLA< > Doç. Dr. Abdullah TURJı'ANDA < ı --Prof. Dr. Yitmaz DENtz<*f - ÖZET Kliniğimizde, 5 yıllık süre içinde doğan 372 konjenital">

NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ ÖZET SUMMARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ ÖZET SUMMARY"

Transkript

1 NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ Uzm. Dr. Önay YALÇIN< ı Dr. Faruk BUYRUl'"> D. Murat YAYLA< > Doç. Dr. Abdullah TURJı'ANDA < ı --Prof. Dr. Yitmaz DENtz<*f - ÖZET Kliniğimizde, 5 yıllık süre içinde doğan 372 konjenital anomalili olgunun 148'inde nöral tüp def ekti tesbit edildi. N.öral tü!) defektllol&nlar tüii! bl,nd~ ~--'-- _Sµi oj u..e ko.njenital anoın;ıli scrisin9.e % QfQ.nla en sı~j!lanan grubu teşkil etınektedirler. Nöral tüp defektli olgularda g,erinatal moj!alite oranı.(!jl'.z.s..68) müdahaleli doğum oranı (OJo 18.26) ve düşük apgar indeksli yenidoğan sıklığı (O'/o50) tüm doğumlardaki oranlara göre yüksek bulunmuştur. Bu grup gebelerde prezentasyon anomalileri ve polihidramnios oranının da normale göre anlamlı derecede artmış olduğu saptan- - - mıştır (p 0.001) SUMMARY 148 of 3 72 newborns with congenital anomalies delivered during the last S years, have been found to have neural tube defects, comprising 4.580'/o of ali deliveres and ranking (39.75%) the most frequent among ali congenital anomalies. The perinatal mortality rate (75.680Jo), operative delivery (18.26%) and frequency of low Apgar newborns (50%) have been found to be higher in cass with neural tube defects with compare to normal deliveries. The frequency of abnormal presentations and polyhydramnios are also shown to be significantly higher in these group of patients (p 0.001). GİRİŞ Nöral tüp defektleri (NTD), yaşama şansı olmayan anensefaliden, cerrahi olarak tamamen düzeltilebilen meningosele kadar, değişik derecede ağır anomalilerin toplandığı heterogen bir gruptur. (*) 1. O. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doaum AnabiHm Dalı 325

2 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi Fertilizasyondan ortalama 18,Jünsonra,nöral plak iki yanda nöral çıkıntılar ve ortada bir centtal oluk meydana getirmek üzere çöker. Bu çıkıntıların dorsolateral kenarları, emhriyonik diskin orta kısmında birleşerek, 'central kanal ve nöral tü~ bü teşkil ederler. Nöral tüpün birleşme kusurlarına, etraftaki mesodermal yapıların anomalilerinin de eklenmesi ile nöral tüp def ektleri dediğimiz anomaliler ortaya çıkar. NTD'lerin sıklığında coğrafi, etnik ve ırk özelliklerinin rol oynadığı bildirilmek~ tedircs.s,ıı,ıı>. Konjenital anomalilerin güncelliğini koruduğu şu sıralarda, anomaliler içinde önemli bir yer tutan bu grubun toplumumuzdaki insidensini ve ilgili parametreleri, kliniğimiz 5 yıllık materyalinde retrospektif olarak araştırdık. MATERYAL VE METOD yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan gebede rastlanan 148 NTD'li olgu araştırma grubunu teşkil etti. Bulgular x 2 testine göre istatistiki olarak değerlendirildi. - Buna göre NTD'li olguların, tüm doğumlardaki sıklığı binde 4.58 olup, anomalili toplam 372 olgunun 0Jo39.75'ini teşkil etmişlerdir. Bu grup anomaliler arasında en sık görüleni 79 olgu (0Jo53.34) ile anansefali olmuştur. Bunlardan 8'inde ayrıca meningomyelosel, 3'ünde de spina bifida mevcuttur. Olguların anomali şekilleri ve tüm doğumlardaki ve anornalilerdeki dağılımı Tablo l'de gösterilmiştir. TABl,O 1 NÖRAI, TÜP ın:i<~ektli 01,GULARIN SIKLIGI Sayı TUm doğumlardaki Sıklığı (Binde) Anomalilerdeki Sıklığı (Yüzde) Anansefal 68 Anansefal ve Menningomyelosel 8 Anansefal ve sp. bifida 3 Spina bifida 47 Meningomyelosel 21 Ensdalosel 2.10 o.ıs S S NTD'li olguların 30'unun (0Jo20.27) diğer anomalilerle birlikte olduğu tesbit edil~ miştir. Bunların en sık görüleni 18 olgu (11/o l 2. 16) ile hidrosefalidir (Tablo il). Hidrosefali olgularının %40.91 'inde de spina bifida veya meningomyelosel mevcuttur. NTD'li olgularda perinatal mortalite oranı %75.68'dir. Heterogen bir grup ola~ rak NTD'li olgularda perinatal mortalite oranları ve mortalitenin husule geldiği dö* nemler farklar göstermektedir (Tablo III ve IV). 326

3 ÖZEKICI YÜCEL YllMAZ 244 olgudan 15'i kliniğimize başvurduğunda gebeliğe bağlı hipertansiyon tanısı.-~onularak kontrol altına alınmış olgulardı. 32. haftada olgulardan 15'i. 39. haftada ise 12'si ultrasound ile i.lendiler. Tüm incelemeler Toshiba SAL 55 real time ultrasonografi ile gerçekleştirildi. Her seferinde hiperietal çap, kardiak aktivite, femur boyu, amniotik sıvı volumü ve placenta kalınlığı araştırıldı. Yeni doğan değerlendirilmesi ise dog~um c artısı, dog~um - ş 'ekli, perı natal _ m-o _r b'd'ı ı ı eve - - ' mor_ - - -tal't- ıe gı_ı -'b' p a r -a mer_ - -ı- --eıe--e r dayanılarak belirlendi. BULGULAR Evre III placentaya 32. haftada %9.07 oranında (21 olgu) 39. haftada % (43 olgu). 42. haftada %66.67 (6 olgu) ya rastlanıldı. 29 olgunun yer aldığı hipertansif gebeler grubunda, placentada, aynı gebelik haftalarındaki morfolojik değişiklikler benzer oranlarda bulundu. Evre _ l'de _ ortalama 44 _ 9 mm. eve r II'd-e mm v ce e---,- _ vre III'd- _ e m --m- 'lı'k plaı.:cnlal kalınlık saptaııjı. Ortalama Joğunı tarı ısı ile placenta evresi arasında ne hipcnansif ne Jc normotunsif gebelerde bir ilişki kurulamadı. Perinatal komplikasyon, plaı.:emal evreleme ve gebelik arasındaki ilişki tablo l'de gösterilmiştir. TABLO 1 Placental evreleme 1 il 111 Perinatal komplikasyon Gebelik Gebelik Gebelik Komplikasyonlu haftası haftası haftası toplam yeni =32>32 =32>32 :::.:32>32 doğan sayısı Gebelik haftasına göre düşük _doğum tartılı bebek Sezeryan (Fetal distress ne_enıy_e d-. 1 ) Yenidoğan yoğun bakımı gerektiren * (*) Placental evre yapılamayan 3 olgu da bu gruptaydı. Düşük doğum tartılı bebeklerin 5 'i 38'nci haftadan önce doğmuş olup placenta evre 1 olarak bulunmuştur. 6'sı ise 38. haftadan sonra doğmuş olup 2'sinde placenta evre il, 4'Unde evre lll'tü. Evre II'deki bebekler hipertansif annelerin bebekleriydi. 9 gebeye fetal distress nedeniyle sezaryan yapıldı. Bunların S'inde placenta evre 111, 3'ünde evre il, l'inde evre l idi. Gebeliği sezaryanla sonlanan 2 hiperransif annede de placentanın evre il grubunda olduğu saptandı. 337

4 ZEYNEP KAMiL TiP BÜLTENi Placentası evre I olan 15, evre Il olan 8, evre III olan 3 gebe ile placental evreleme yapılamıyan 3 gebede yeni doğana yoğun bakım yapıldı. Bunlar arasında evre I olgularından birinin., evre il olgıilabndan 2'sinin hipertansif gruba dahil olduğu görüldü. TARTIŞMA Çalışma grubumuzu incelediğimizde, en yaşlı placenta formu olan evre Ul'ün görülme sıklığı 32. haftada O/o9.07 iken, 39. haftada %26.73, 42. haftada ise %66~67'e yükselmiştir. 39. haftada rastladığımız l1/o24. 72'lik oran bazı araştırmalarla uyum göstermemiştir<3 61. Öte yandan Montan ve arkadaşlarının çalışmaları bizim sonuçlarımızı des: teklemektedir 15 ı. Fakat çalışmalarımız sırasında normot~nsif ve hipertansif olgular arasında placental evreleme yönünden bir fark görülememiştir. Hipertansif gebelerde de, normoıansiflerde olduğu gibi, evre HI oranındaki artışın ilerleyen gebelik ayına uygun olduğu saptanmıştır. Bazı araştırmacılar preeklampsi ve intraiterin büyüme geriliği olgularında placcntada erken dönemde yaşlanma oluşacağını bildirmişlerdir: Bizim sonuçlarımız bu görüşü doğrular yönde değildir.' Literatürde Montain ve Hill'in çalışmaları da bizim çalışmalarımızı Mevcut evreleme sistemiyle antenatal dönemde yüksek rizikolu gebelik tanısının doğrulamakadır. konulamıyacağını düşündük. SONUÇLAR Placenta gebelik boyunca yaşlanır ve kalınlığı evre il ve evre III'de evre I'e nazaran daha azalır. Doğum tartısı, fetal distress, yoğun bakım gereksinimini ve sezaryan oranı ile değişik plasenta evreleri arasında bir ilişki y,oktur ve evre ıı placenta her zaman kötü fetal prognoza işaret ermez. Dolayısıyla ~~~at~l!10.!!~nı~traso ~ ol~ais_):_,~la~lacentel.~y..felemçnin normotansif ve hipertansif gebelik-.~!!d'l._a yır_!!~ic,!_~esin b~~~ yön_ıemi.olaım~aıbilin~: --~- REFERANSl,AR 1 - Fisher, C.C., Garrett, W., Kossoff.: Placental aging monitored by gray scale echography. Am.J.Obstet Gynecol. 1976, 124: Grannum, P.A.T. Berkowitz, R.L., Hobbins, J.C.: The ultrasonic changes in the maturing placenfa and their relations to fetal pulmonic maturity. Am.J.Obstet Gynecol. 1979, 133: Hill, L.M., Beckle, R., Ragozzino, M.W., Wolfgram, K.R., O'Brien, P.C.: Grade 3 placentation: Incidence and neonatal outcome. Obstet Gynecol. ı 983, 61 : Iwamoto, V.M., Hashimoto, T. Tsuzaki, T., et al.: Ultrasonographic study of the placenta "in vitro". Gynecol Obstet Invest 1980, 11 :265.. S - Mont an, S.: Placental greading with ultrasound in hypertansive and n~rmotansive pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 1986, 65 : Philippe, E.. Sauvage, J.P.: The placenta and its membranes. In Principles -and practice of obstetrics and perinatology. Ed. Iffy and Kaminetzky, New York: John Wiley and Sons,

5 KONJENİTAL HiDROSEFALi.. ( ı Uzm. Dr. Onay YALÇIN Dr. Faruk BUYRu<'l Dr. Murat. YAYLA(") ÖZET 1981~85 yılları arasındaki, S yıllık sürede, 44 konjenital hidrosefalisi olgusu incelendi, ve bu anomalinin 1984 yılında iki kat daha sık görüldüğü tespit edildi. Bu olgularda perinatal mortalite ve makat prezantasyonu sıklığının~ normale göre anlahılı derecede yüksek oldutu saptandı (p>0.001, p>0.001). Konjenital hidrosefalinin tespit edilememesine bağlı olarak bu seride sectio ile doğum oranında anlamlı derecede artış görüldü (p > 0.001). Konjenital hidrosefali riskinin anne yaşı ilerledikçe arttığı ve parite ile bir ilgisi olmadığı saptandı. CONGENITAL HYDROCEPHALUS SUMMARY During the year cases of congenital hydrocephalus were studied, a 2 fold increase in the incidençe of thisanomaly has been found in it was found that the perinatal death rate and the breech presentation rate were significantly higher (p>o.oôl, p>0.001) than normal. There was an increased incidence of delivery by cesarean secti_on of hydrocephalic cases which ha ve not l:>een previously. The risk of congenitaj!ihydrocephalus was found to be increase \ıvith maternal age but not to related to parity. GİRiŞ 1982 yılında Clewell ve arkadaşlarının<u başlattığı, hidrosefali olgularında int8 rauterin shl.l.ql. Qper~QW.Luygulaması, henüz belirli bazı merkezlerde deneme niteli~ ğinde yapılmasına rağmen, bu konunun güncel bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Çünkü ~u girişim intrauterin tran$füzyondan sonra geliştirilmil. anne kar~.!l!llflıt.ld ikinçltedavj ~n.temidir' 2 m-: Konjenital hidrosefali obstetrikte, önemli bir distosi nedeni olmasıyle de özellik gösterir. Bu çalışmada konu bu yö.nü ile ele alındı ve 1981-SS yılları arasında İstan~ ( ) ı.o. Tıp Fak. Kadın Hast.-DoJum Anabilim Dalı, Çapa. 339

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2000-2004 yıllarında gerçekleşen 6727

Detaylı

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI (Birth Associated Physical Traumas of the Newborn) Ali Bülbül *, Füsun Okan **, Asiye Nuhoğlu *** Özet Amaç: Fiziksel doğum travması gelişen bebeklerin klinik özellikleri

Detaylı

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı?

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Aydın Köşüş 1, Nermin Köşüş 1, Nusret Açıkgöz 2, Metin Çapar 3 Gözde Hastanesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ Ege Tıp Dergisi 39 (2): 121-125,2000 ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ THE RELATION OF FALSE POSITIVITY AND OBSTETRIC COMPLICATIONS

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri Perinatoloji Dergisi 2:101-107,1994 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri Rıza MAD AZLİ, Gabus GÜLÇEŞME,

Detaylı

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Istanbul Tıp Dergisi 2005:3;17-21 Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Dr. Ayşe UYAR (1), Dr. Remzi ABALI (1), Dr. SinemALBAYRAK (2),

Detaylı

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları 296 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.1394 Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları Neonatal morbidity and mortality results in preterm premature

Detaylı

Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması

Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması The Medical Journal of Kocatepe 6: 19-24 / Mayıs 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 19 Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması

Detaylı

Adölesan gebeliklerin sonuçları

Adölesan gebeliklerin sonuçları doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.006 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Jinekoloji Adölesan gebeliklerin sonuçları Cüneyt Eftal TANER (*), Demet AYDOĞAN KIRMIZI (*), Aslı İRİŞ (*), Ömer BAŞOĞUL (*) ÖZET Amaç:

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Van Tıp Dergisi: 19 (2): 60-65, 2012 Gebelik Komplikasyonları İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Emel Kurtoğlu *, Zühal Perçin**

Detaylı

Doğum Şeklinin, Pelvik Taban ve Mesane Boynu Üzerinde Etkileri

Doğum Şeklinin, Pelvik Taban ve Mesane Boynu Üzerinde Etkileri JOPP Derg 4(2):47-6, 212 doi:1.5222/jopp.212.47 Araştırma Doğum Şeklinin, Pelvik Taban ve Mesane Boynu Üzerinde Etkileri The Effects of Tye of Delivery on Pelvic Floor and Bladder Neck İbrahim Polat, Naile

Detaylı

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. ERSİN

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 1308-6715 Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Ocak 2013 Cilt: 5 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU EDİTÖR YARDIMCISI

Detaylı

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir doi:10.5222/iksst.2014.001 Araştırma İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia Atınç Özer *, Erbil Karaman **, Yasemin

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR?

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? Dilek BENK ŞİLFELER, 1 Atilla KARATEKE, 1 Erhan KUYUCU, 1 Burcu ARTUNÇ, 2 Bora TAŞPINAR 3 1 Mustafa

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı