MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE"

Transkript

1 MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 9. Bölüm TÜRKÝYE NÝN NÜFUS ÖZELLÝKLERÝ VE NÜFUS HAREKETLERÝ Konular TÜRKÝYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ Nüfusun Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý Nüfusun Cinsiyete Göre Daðýlýmý Çalýþan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarýna Göre Daðýlýmý Türkiye Nüfusunun Eðitim Durumu Türkiye nin Kýr ve Kent Nüfusu TÜRKÝYE DE NÜFUSUN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ Türkiye de Nüfus Sayýmlarý Türkiye de Nüfusun Yýllara Göre Deðiþimi Türkiye de Nüfusun Artýþý ve Nedenleri ÜLKEMÝZDE GÖÇLER Ýç Göçlerin Nedenleri Göçün Sonuçlarý Temel Kavramlar Ekonomik Kalkýnma Mübadele Aktif Nüfus Ýtici Faktörler Çekici Faktörler Ýþ Gücü

2 161

3 T ÜRKÝYE NÝN NÜFUS ÖZELLÝKLERÝ VE NÜFUS HAREKETLERÝ TÜRKÝYE NÜFUSUNUN YAPISAL yýlý nüfus sayýmý verilerinden yararlanarak yaþadýðýnýz il nüfusunun yapýsal özellikleri (nüfus miktarý, yaþ gruplarý, nüfusun cinsiyeti, eðitim durumu ve ekonomik faaliyet kollarýna daðýlýmý) hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Yaþadýðýnýz ilde hangi sektörde (tarým, sanayi, hizmet) çalýþanlarýn sayýsý daha fazladýr? Araþtýrýnýz. 3. Yaþadýðýnýz ilin nüfus verilerinden yararlanarak kadýn ve erkek aktif nüfus oranlarýný karþýlaþtýrýnýz. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý Nüfus miktarý kadar önem taþýyan bir baþka kriter de nüfusun yaþ yapýsýdýr. Çünkü, yaþ gruplarý nüfusun genel yapýsý ve doðurganlýk oraný hakkýnda bilgi sahibi olmamýzý saðlar. Ayrýca iþ, eðitim, saðlýk vb. ihtiyaçlarýn belirlenmesinde ve geleceðe yönelik planlamanýn yapýlabilmesinde önemli rol oynar. Nüfusumuzun en önemli özeliði genç ve dinamik yapý göstermesidir. Toplam nüfus içinde 0-25 yaþ grubu, nüfusun % 49 unu oluþturur. Yanda verilen Türkiye'nin nüfus piramidini inceleyerek aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. Piramidin geniþ tabanlý bir üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir? Hangi yaþ grubu daha fazladýr? Genç nüfus (15-35) miktarý yaklaþýk ne kadardýr? Tabanýnýn giderek daralmasýndan nasýl bir sonuç çýkarabiliriz? Nüfusun yaþ yapýsýna bakarak olumlu ve olumsuz yönlerini belirtiniz. Nüfus piramidine bakarak ülkemiz nüfus özelliklerine göre hangi ülke grubuna girdiðini söyleyiniz. Milyon 1 Türkiye nüfus piramidi (TÜÝK, 2003) Yukarýda görüldüðü gibi ülkemizin nüfus piramidi, doðum oranlarý hýzla azalan ve geliþmekte olan ülkelerin nüfus piramitlerine benzemektedir. 162

4 Nüfusun Cinsiyete Göre Daðýlýmý Nüfus sayýmlarýndan elde edilen önemli sonuçlardan biri de cinsiyet durumudur. Nüfusun cinsiyet durumu bir ülkedeki kadýn ve erkek nüfusu ifade eder. Kadýn ve erkek nüfusu sadece demografik anlam taþýmaz. Bu nüfus, sosyal ve ekonomik bakýmdan da önemlidir. Örneðin I. Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý nda Türkiye büyük bir erkek nüfusu kaybýna uðramýþtýr. Bu durum evlenecek yaþtaki erkeklerin savaþa katýlmasý nedeniyle doðum oranýnýn düþmesine yol açmýþtýr. Bir þehirde kadýn ve erkek nüfus arasýndaki farký; sanayi, þehrin göç alýp vermesi, askerî birlik bulunup bulunmamasý gibi faktörler etkiler. Milyon kiþi Milyon kiþi Yýllar Yýllar 2 Türkiye kentsel nüfusu (TÜÝK, 2004) 3 Türkiye kýrsal nüfusu (TÜÝK, 2004) Yukarýdaki grafiklerde Türkiye nin yýllara göre kýr ve kentlerde yaþayan kadýn ve erkek nüfusu verilmiþtir. Grafiklerden yaralanarak kýr ve kentlerdeki cinsiyet daðýlýmýný karþýlaþtýrýnýz. 4 Bazý illerimize göre erkek-kadýn nüfusu TÜÝK, 2004 Ýller Erkek Kadýn Nedenleri Ýstanbul Ýzmir Kocaeli Kastamonu Kýrþehir Sinop Kars Erzincan Yukarýdaki tabloda yer alan illerin bazýlarýnda kadýn, bazýlarýnda ise erkek nüfus fazladýr. Ýllere göre bu farklýlýðýn nedenlerini yazýnýz. 163

5 Çalýþan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarýna Göre Daðýlýmý Çalýþma çaðýndaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir iþi olan nüfusa çalýþan nüfus veya aktif nüfus denir. Çalýþma çaðýndaki nüfus dilimi içerisine girdiði hâlde iþi olmayan nüfusa da iþ gücüne dahil olmayan nüfus veya iþsiz nüfus adý verilmektedir. Aþaðýda verilen grafikleri inceleyerek iþ gücüne katýlamayanlarýn aktif nüfus içindeki oranýnýn yüksek olmasýnýn nedenlerini söyleyiniz. Ülkemizde kadýn ve erkek nüfusun iþ gücüne katýlým oranlarýný karþýlaþtýrýnýz. 5 Türkiye de iþ gücüne katýlma oraný (TÜÝK, 2000) 6 Türkiye de cinsiyet durumuna göre iþ gücüne katýlma oraný (TÜÝK, 2000) Ülkelerin geliþmiþlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oraný ve aktif nüfusun faaliyet kollarýna göre daðýlýmýdýr. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kollarý tarým (birincil), sanayi (ikincil) ve hizmet (üçüncül) sektörüdür. Geliþmiþ ülkelerde tarým alanýnda çalýþan nüfus oraný azdýr. Türkiye de çalýþan nüfusun en fazla olduðu ekonomik faaliyet kolu tarýmdýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda tarým alanýnda çalýþanlarýn oraný daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki geliþmelere paralel olarak azalmaktadýr. 7 Türkiye de çalýþan nüfusun iþ kollarýna göre daðýlýmý (TÜÝK, 2000) Grafik 7 de 1980 ve 2000 yýllarýna ait ülkemizde çalýþan nüfusun iþ kollarýna göre daðýlýmý verilmiþtir. Bu grafikleri karþýlaþtýrarak; Sektörlere göre çalýþan nüfus oranlarýnda nasýl deðiþim olmuþtur? Bu deðiþim ülkemizin ekonomik yapýsý hakkýnda nasýl bir fikir vermektedir? Çalýþan nüfusun 2000 yýlýnda iþ kollarýna daðýlýmý grafiðine bakarak Türkiye'nin ekonomik yapýsý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? 164

6 Türkiye Nüfusunun Eðitim Durumu 1927 yýlýnda 6 yaþ ve üstü nüfus dikkate alýndýðýnda genel nüfusumuzun sadece %11'i okuryazarken 2000'de bu oran % 88'e çýkmýþtýr. Ancak okuryazar olmayan nüfusun % 71'ini kadýnlar oluþturmaktadýr. 8 Türkiye nüfusunun okuryazarlýk durumu (TÜÝK, 2000) Yandaki grafikte Türkiye nin 1927 ile 2000 yýllarýna ait nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlýk oranlarý verilmiþtir. Buna göre; 1927 ve 2000 yýllarýnda cinsiyetlere göre okuryazarlýk oranýný karþýlaþtýrýnýz. Türkiye'nin yýllarýn da kadýn ve erkek nüfusu arasýndaki okuma ve yazma artýþ oranýný karþýlaþtýrýnýz. Ülkemizde okuma yazma oraný kadýnlarda neden düþüktür? Bu oranýn yükseltilmesi için neler yapýlabilir? 9 Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlýk oranlarý (TÜÝK, 2000) 165

7 Türkiye nin Kýr ve Kent Nüfusu Bir ülkenin kýrsal alanlarýnda ve kentlerinde bulunan nüfus miktarlarý, o ülkenin ekonomik ve sosyal yapýsýný yansýtan önemli göstergelerden biridir. Geliþmiþ ülkelerde kýrsal nüfus oraný toplam nüfusun % 10'nunu geçmemektedir. Ülkemizde nüfusu 'in altýnda bulunan yerleþmelerde yaþayan nüfus kýrsal nüfus olarak adlandýrýlýr. Kýrsal nüfusun geçimi önemli ölçüde tarýma ve hayvancýlýða dayanmaktadýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda kýrsal nüfus, toplam nüfusumuzun büyük kýsmýný oluþturuyordu. 1927'de ülkemiz nüfusunun % 83,8'i kýr, %16,2'si þehir yerleþmelerinde yaþýyordu. Kýrsal nüfusun bu miktarýnýn fazlalýðý etkisini giderek kaybetmesine raðmen 1970'li yýllarýn sonlarýna kadar devam etmiþtir. Ýlk olarak 1980 yýlýnda ülkemizde yapýlan nüfus sayýmýnda þehir nüfusu, kýrsal nüfusundan daha yüksek sayýya ulaþmýþtýr. Yandaki grafikten faydalanarak aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. Türkiye'de kent nüfusu hangi yýldan sonra oran olarak artmaya baþlamýþtýr? Kent ve kýrsal nüfus arasýndaki en büyük fark hangi yýllarda görülmektedir? Kýrsal kesimde doðum oraný fazla olmasýna raðmen kýrsal nüfusun giderek azalmasýnýn nedeni nedir? ile yýllarý arasýndaki kent ve kýrsal nüfus oranlarýný karþýlaþtýrýnýz. 10 Türkiye nin 1927 ile 2000 yýllarý arasýndaki kent ve kýrsal nüfus oraný ( TÜÝK, 2000) Ülkemizin nüfus yapýsýyla ilgilii içinde bu kavramlarýn geçtiði bir metin yazýnýz. Okuma yazma bilmeyenler Kadýn nüfus oraný Ortalama ömür Erkek nüfus oraný Kýrsal alanda yaþayanlar Kentte yaþayanlar Yaþlý nüfus Genç nüfus Üniversite mezunlarý 166

8 Konu: Nüfus sayýmý Amaç: Nüfus yapýsýný kavramak Çevrenizden 15 aile seçerek mini ölçekli bir nüfus sayýmý yapýnýz. Bu sayýmý aþaðýdaki aþamalarý takip ederek tamamlayýnýz. Süre: 2 hafta NOT: Sayým formu Adý-soyadý: Cinsiyeti :... Doðum tarihi:... Çalýþtýðý sektör: ( ) Tarým, ( ) sanayi, ( ) hizmet Eðitim durumu: ( ) Okuryazar deðil, ( ) okuryazar, ( ) ilköðretim, ( ) lise, ( ) üniversite sayým yýlý içinde doðanlar:... ölenler:... l. Aþama: Nüfus sayýmýnýn yapýlmasý. ll. Aþama: Verilerin tablo hâline getirilmesi. lll. Aþama: Tablolardaki verilerle grafik ve piramit oluþturulmasý. lv. Aþama: Sonuçlarýn deðerlendirilmesi. 0-4 yaþlarý arasýndaki kiþi sayýsý, 5-9 yaþlarý arasýndaki kiþi sayýsý, yaþlarý arasýndaki kiþi sayýsý, 65 ve üzerindeki kiþi sayýsý þeklinde beþerli yaþ gruplarý oluþturunuz. Bütün bu yaþ gruplarý arasýndaki kiþi sayýsýný tespit edip bir nüfus piramidi oluþturunuz. 1. Hangi yaþ grubundaki nüfus fazladýr? Bu yaþ grubunun neden fazla olduðunu açýklayýnýz yaþ arasýndakiler çocuk, grubundakiler çalýþabilir nüfus, 65 yaþ ve üzerindekiler ise yaþlý nüfus olarak sýnýflandýrarak yaþ gruplarýný dairesel grafikle gösteriniz. 3. Eðitim durumlarýný (okuryazar olmayan, sadece okuryazar olan, ilköðretim mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu) önce tablo hâline getiriniz. Sonra bu oranlarý dairesel grafik þeklinde gösteriniz. 4. Çalýþýlan sektörler: Sanayi, hizmet ve tarým alanlarýnda çalýþanlarý tespit ederek tablo oluþturunuz ve bu oranlarý dairesel grafik þeklinde gösteriniz. 5. Hangi sektörde çalýþanlarýn sayýsý daha fazladýr? 6. Cinsiyet durumunu gösteren bir grafik çiziniz ve cinsiyetler arasýnda bir dengesizlik varsa bunun nedenini açýklayýnýz. 7. Önümüzdeki yýl anaokulu, ilköðretim ve liseye baþlayacaklarýn sayýsýný bir tabloda gösteriniz. 8. Çýkardýðýnýz sonuçlarý ve nedenlerini arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 9. Çýkardýðýnýz sonuçlar doðrultusunda nüfus özellikleri ile ilgili bir metin yazýnýz. Sayým yaptýðýnýz yýldaki doðum ve ölüm sayýlarýnýn beþ yýl süre ile ayný seviyede seyrettiðini, bu sayýmý 70 milyon nüfusu kapsayacak þekilde yaptýðýnýzý düþünerek beþ yýl sonra olabilecek deðiþiklikleri yukarýdaki sorulardan da hareketle arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. Çalýþmanýzý sayfa 238 deki örnek proje çalýþmasýna göre hazýrlayýnýz. 167

9 TÜRKÝYE DE NÜFUSUN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ 1. Yaþadýðýnýz yerin nüfusunu öðreniniz. 2. Yaþadýðýnýz yerde nüfusun artma ya da azalma nedenleri nelerdir? Araþtýrýnýz. 3. Yaþadýðýnýz yerin nüfusu artýyorsa size göre bu artýþ hýzlý mý yoksa yavaþ mýdýr? Yýllara göre karþýlaþtýrýnýz. Türkiye de Nüfus Sayýmlarý Dünya nüfusu gibi Türkiye nüfusu da sürekli bir deðiþim ve artýþ içindedir. Bu deðiþim ve artýþ, hýzýný kaybetmekle beraber günümüzde de sürmektedir. Nüfustaki artýþ ve deðiþim belirli aralýklarla yapýlan genel nüfus sayýmlarýyla belirlenir. Osmanlý Devleti nde ilk nüfus sayýmý II. Mahmut döneminde gerçekleþtirilmiþtir. Cumhuriyet Döneminde ilk kapsamlý nüfus sayýmý 1927 yýlýnda yapýlmýþtýr. 1935'teki nüfus sayýmýndan sonra 1990'a kadar sayýmlarýn sonu 0 ve 5 ile biten yýllarda, 1990'dan sonra ise 10 yýlda bir yapýlmasýna karar verilmiþtir. Ülkemizdeki nüfus sayýmlarýnda ülke sýnýrlarý içinde bulunanlar, bulunduklarý yerlerde sayýlýrlar. Bu nedenle sayým günü çeþitli nedenlerle yurt dýþýnda olanlar sayýlamamaktadýr. (II. Mahmut dönemi): 1831 yýlýnda asker ve vergi yükümlülerini belirlemeye yönelik olarak yapýlan nüfus sayýmýnda Anadolu'nun nüfusu 7-7,5 milyon olarak sayýlmýþtýr. (Abdülmecit dönemi ): 1844 yýlýnda nüfus belgesi verilecek nüfusu tespit etmek amacýyla yapýlan nüfus sayýmýnda Anadolu nun nüfusu 10-10,5 milyon olarak sayýlmýþtýr. 11 Türkiye nüfusunun yýllara göre artýþý Sayým Tarihleri Nüfus Yýllýk Nüfus Artýþ Hýzý % , , , , , , , , , , , , ,35 (TÜÝK, 2003) 168

10 Türkiye'de nüfusun sayým yýllarýna göre artýþýný gösteren tablo 11 ve grafik 12 ye göre nüfusumuzun 1927'den günümüze kadar geçirdiði deðiþimi inceleyerek aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. Türkiye nüfusu sürekli ayný oranda mý artmýþtýr? Neden? En düþük artýþ hýzý hangi sayým dönemleri arasýnda gerçekleþmiþtir? En yüksek artýþ hýzý hangi sayým dönemleri arasýnda gerçekleþmiþtir? Bulduðunuz sonuçlarý rapor hâline getirerek sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz ve bu sonuçlarý ürün dosyalarýna yerleþtiriniz. Milyon kiþi Yýllar 12 Türkiye nüfusunun yýllara göre artýþý (TÜÝK, 2004) Türkiye de Nüfusun Yýllara Göre Deðiþimi Doðumlar ve alýnan göçlerle artan nüfus, ölümler ve verilen göçlerle azalýr. Cumhuriyet Döneminde yurdumuza zaman zaman çeþitli ülkelerden göçler olduðu gibi yurdumuzdan da baþka ülkelere göçler gerçekleþmiþtir. Nüfus artýþýmýz üzerinde yurdumuza toprak katýlýmýnýn da etkisi söz konusudur (Hatay ýn ana vatana katýlýþý) yýllarý arasýnda ülke nüfusundaki deðiþim þu baþlýklarla belirtilebillir: Nüfus hýzlý bir þekilde artmaktadýr. Erkek nüfusu, kadýn nüfusundan daha fazladýr. Nüfusun eðitim düzeyi giderek yükselmektedir. Ortalama yaþam süresi giderek uzamaktadýr. Kentsel nüfus giderek artmaktadýr. Ýç ve dýþ göçler yoðun olarak yaþanmýþtýr yýllarý arasýnda nüfusumuz yaklaþýk beþ kat artarak 13,6 milyondan 67,8 milyona ulaþmýþtýr döneminde ülke nüfusu yýlda ortalama kiþi artmýþtýr. 169

11 13 Türkiye nüfus artýþ grafiði (TÜÝK, 2004) 14 Türkiye de yýllarý arasýnda doðum ve ölüm oranlarý (TÜÝK, 2004) Yukarýdaki grafiklere bakarak aþaðýdaki etkinlikleri yapýnýz. Yýllýk nüfus artýþ hýzýnýn. döneminde % o.. ile en düþük seviyede olmasýnýn nedenleri nelerdir? Yýllýk nüfus artýþ hýzý.... döneminde o %.. ile en yüksek seviyededir ten sonra ilk kez... döneminde nüfus artýþ hýzý o /oo 20'nin altýna düþmüþtür. Yýllýk nüfus artýþ hýzý.... döneminden sonra sürekli düþüþ göstermiþtir. Doðum oranlarý... ten itibaren sürekli düþüþ göstermiþtir. Ölüm oranlarý... yýllarýnda en yüksek seviyeye ulaþmýþtýr. 170

12 Doðal nüfus artýþý Çalýþmak için baþka ülkelere tek baþýna ya da aileleriyle birlikte gidenlerin oluþturduðu göçler: te Avrupa'ya da Bazý Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerine Lozan Antlaþmasý nedeniyle mübadeleye tabi tutularak Türkiye'den gidenler Türkiye de Nüfus Artýþý ve Azalýþý Üzerinde Etkili Olan Baþlýca Olaylar Lozan Antlaþmasý nedeniyle mübadeleye tabi tutularak Türkiye'ye gelenler Politik, siyasi ve sosyal baskýlar nedeniyle Türkiye'ye gelenler Hatay'ýn ana vatana katýlmasý 171

13 Türkiye de Nüfusun Artýþý ve Nedenleri Yurdumuzda nüfus artýþýný etkileyen temel faktör doðal nüfus artýþýdýr. Nüfus artýþýnda doðumlar kadar ölümler de etkilidir. Doðumlarla ölümler arasýndaki fark doðal nüfus artýþýný oluþturur. Türkiye'nin doðal nüfus artýþý incelendiðinde özellikle 1950'lerden itibaren ölüm oranlarýnda, 1960'lardan itibaren ise doðum oranlarýnda bir düþmenin söz konusu olduðu görülmektedir. Buradan anlaþýldýðýna göre doðum oranlarý azalýrken ölüm oranlarý da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadýr. Sayfa 181 deki þekilde görüldüðü gibi Türkiye'de nüfusun artmasýnda doðal artýþlardan baþka nedenler de rol oynamaktadýr yýllarýnda nüfus artýþýnýn % 28,9'luk kýsmýný baþka ülkelerde yaþayan Türklerin siyasal baskýlar nedeniyle yurdumuza göç etmesi oluþturur. 30 Haziran 1939'da Hatay'ýn ana vatana katýlmasý yýllarýnda %12,5'lik bir artýþa neden olmuþtur yýllarýnda seferberlik hâlinin kalkmasý, ekonomik þartlarýn düzelmeye baþlamasý, evlenmelerin artmasý, doðum oranlarýnýn yükselmesi, bu ve bundan sonraki dönemdeki artýþlarý da etkilemiþtir yýllarýnda 200 bin kadar iþçinin yurt dýþýna çalýþmak için gitmesi nüfus artýþýnda bir yavaþlamaya neden olmuþtur yýlýndan itibaren nüfus artýþ hýzýmýzýn düþmesinde, kentleþme ve sanayileþmeyle birlikte doðum oranlarýnda meydana gelen azalmanýn da etkisi olmuþtur. Ayrýca cumhuriyetin kurulduðu yýllarda yurdumuzun uzun yýllar süren savaþlarda erkek nüfusunun önemli bir kýsmýný kaybetmiþ olmasý, toplam doðurganlýk oranýný oldukça düþürmüþtür. Bu nedenle 1965'e kadar nüfus artýþýný teþvik edici politikalar izlenmiþtir. 1965'ten itibaren doðurganlýðý teþvik edici politikalarýn yerine nüfus planlamasýna önem verilmesi ise nüfus artýþýnýn yavaþlamasýnda etkili olmuþtur. Kýrsal kesimdeki nüfus artýþý sonucu her geçen gün kiþi baþýna düþen arazi miktarý azalmaktadýr. Nüfus Artýþýnýn sonuçlarý Kentlerde konut sýkýntýsý baþ göstermekte ve gecekondulaþma görülmektedir. Kýrsal kesimde yapýlan yatýrýmlardan verim alýnamamaktadýr. Ülkemizin batý ve orta kesimlerinde yer alan illerde nüfus artýþýnda doðurganlýðýn yaný sýra göçlerin de etkisi vardýr. Türkiye'de nüfus artýþý bazý sorunlara yol açmaktadýr. Çevre sorunlarý oluþur, göç artar, millî gelir azalýr ve refah seviyesi düþer, hizmetler aksar, baðýmlý nüfus artar, konut sýkýntýsý yaþanýr, düzensiz þehirleþme görülür. 172

14 ÜLKEMÝZDE GÖÇLER 1. Çevrenizde göç ederek yaþadýðýnýz þehre gelenler var mý? Bunlarýn hangi nedenlerden dolayý göç ettiklerini tespit ediniz. Sýnýftan çýkan sonuçlarla göçün nedenlerini belirlemeye çalýþýnýz. 2. Yakýnlarýnýzdan yurt dýþýna giden ve oraya yerleþen insanlar var mý? Bu insanlarýn göç etme nedenleri nelerdir? Tartýþýnýz. Þehriniz göç alýyor veya göç veriyor mu? Hangi nedenlerden dolayý göç aldýðýný ya da göç verdiðini tartýþýnýz. Öðretmeni Yunus a Türkiye deki göçlerin nedenlerini belirlemesi için bir proje ödevi verir. Yunus da kendi çevresinde göç eden aileleri seçerek röportaj yapar. Yunus un yaþadýðý þehir Türkiye nin hemen hemen her yerinden göç almaktadýr. Þimdi Yunus un röportajýndan bir bölüm okuyalým. Yunus (lise öðrencisi): Ýzmit e gelme nedenlerinizi anlatýr mýsýnýz? Ali Bey (bir fabrikada usta): Tarýmda kazandýðým para ile ailemi yeterince geçindiremiyordum. Erozyon ile topraklarýmýzýn verimi iyice düþmüþtü. Çocuklarýmýz ise liseyi okumak için þehre gidip gelmek zorunda kaldýlar. Tüm bunlara karþýlýk þehirde sanayi ve ticarette ücretleri çok cazip iþler vardý. Çocuklarýn okulu hemen yanýmýzda olduðu için okula çok kolay gidip geleceklerdi. Ayrýca þehrin deðiþik sosyal faaliyetlerine de katýlabileceklerdi. Yukarýdaki röportajdan ve yakýnlarýnýzdan öðrendiðiniz bilgilerden yararlanarak ülkemizdeki göçün sebeplerini tespit edip itici ve çekici faktörleri aþaðýya yazýnýz. ÝTÝCÝ FAKTÖRLER ÇEKÝCÝ FAKTÖRLER 173

15 Ýç Göçlerin Nedenleri Bir arkadaþým þehirde iyi bir iþ buldu. Ev sahibi oldu. Ailemi geçindirecek bir iþim yok. Köyümüze baraj yapýldý. Tarlalarýmýz sular altýnda kaldý. Ýyi bir okula gitmek ve kariyeri yüksek bir iþ sahibi olmak istiyorum. Erozyon topraklarýmýzý verimsizleþtirdi. Oðlum hasta ve iyi bir hastanede tedavi görmesi lazým. Hareketli þehir yaþamý ilgimi çekiyor. Yukarýdaki düþüncelerden yararlanarak insanlarýn göç etmek istemelerinin sebeplerini söyleyiniz. Ülkemizde göçler, yurt dýþýna ve yurt içine olmak üzere iki yöndedir. Dýþ göçler, ülke sýnýrlarýnýn aþýlmasý ile yapýlýr. Ýç göç, ülke sýnýrlarý içinde olur ve büyük kýsmý kýrsal bölgelerden kentlere doðru yapýlýr. 174

16 Ülkemizde, kýrsal alanlarda geçim zorluðu, buna karþýlýk þehirlerde baþta sanayi olmak üzere diðer sektörlerde iþ bulma imkânlarý kýrdan kente göçü teþvik etmektedir. Kýrsal alanlarda tarým topraklarýnýn azlýðý, verimin düþmesi göçleri teþvik etmektedir. Kýrsal alanlardan þehirlere doðru göç, kademeli olarak gerçekleþmiþtir. Önce köyden büyük kasaba veya küçük þehirlere, oradan da büyük þehirlere göç þeklinde olmuþtur lerde göç hareketi köyden kente iken 1980 lerden sonra küçük þehirlerden büyük þehirlere doðru gerçekleþmiþtir. Türkiye'de dýþ göç hareketi 1960 tan sonra iþ gücüne ihtiyaç duyan Batý Avrupa nýn sanayileþmiþ ülkelerine gidiþle baþlamýþtýr teki petrol bunalýmý ve bunu izleyen ekonomik durgunluk, bu ülkelerin iþ gücü ihtiyacýný azaltýnca; iþ gücü akýmý baþta Suudi Arabistan ve Libya olmak üzere Orta Doðu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelmiþtir. Sovyetler Birliði nin daðýlmasý ile yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine de 1991 den itibaren Türkiye'den göçler olmuþtur. Yazýn yaylaya, dedemlerin yanýna giderim. Ben her yaz Ayvalýk taki yazlýðýmýza giderim. Yaz aylarýnda para kazanmak için Marmaris'te turizm sektöründe çalýþýyorum. Fotoðraftaki insanlar bulunduklarý yerden baþka bir yere neden gidiyorlar? Gittikleri yerde sizce ne kadar kalacaklar? Gittikleri yerlerde ne yapacaklar? 1990 ile 2004 yýllarý arasýnda kýrsal kesimde %0 20 nin üzerinde göç veren illerden bazýlarý Tunceli, Sinop, Kastamonu, Kýrþehir dir. Bu illerden birini seçip örnek inceleme yapýnýz. Bölgenin istihdam ve ekonomisini inceleyip göçün nedenlerini belirtiniz. Çalýþmanýzý yapacaðýnýz süreyi, uygulama ve araþtýrma basamaklarýný ve deðerlendirme kriterleri ni öðretmeninizle birlikte belirleyiniz ile 2005 yýllarý arasýnda en fazla göç alan ilk on il: Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Malatya, Manisa ve Kocaeli ile 2005 yýllarý arasýnda en fazla göç veren ilk on il: Adýyaman, Aðrý, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elâzýð, Hakkâri, Mardin, Muþ. 175

17 Ülkemizden yurt dýþýna beyin göçü olmaktadýr. Beyin göçü; iyi eðitim görmüþ, nitelikli ve alanýnda yetiþmiþ bireylerin baþka ülkeye göç edip yerleþmesidir. Beyin göçünün baþlýca nedenleri; alanýnda iþ bulamama, verimli çalýþma koþullarýndan yoksunluk ve düþük ücrettir. Ülkemizden yurt dýþýna gitmiþ beyin cerrahlarý, kalp cerrahlarý ve astrofizikçiler gibi bilim dallarýnda uzmanlaþmýþ kiþiler bugün dünyaca ünlüdürler. Göçün Sonuçlarý Aþaðýdaki örnekleri deðerlendirerek göçün olumlu ve olumsuz sonuçlarýný söyleyiniz. Göç Edenlerin Yaþadýklarý: Çocuklarýmýz iyi eðitim alýyor. Tekstil sektöründe çalýþýyorum, iyi bir iþim ve gelirim var. Sosyal hayatýmýz oldukça renkli. Yaþamak için uygun ve saðlýklý bir evde oturuyoruz. Þehirde hayat pahalýdýr. Ýhtiyaçlarýmýzý karþýlamak için yeteri kadar gelirimiz yok. Gecekondu adý verilen evlerimiz son derece saðlýksýz ve yaþamaya uygun deðil. Köyümü ve arkadaþlarýmý özlüyorum. Oturduðumuz yerde alt yapý hizmetleri yetersiz. Çocuklarýmýza iyi bir eðitim imkâný sunamýyoruz. Gelirimiz yetmediði için çocuklarýmýz da çalýþmak zorunda kalýyor. 176

18 Göç Nedenleri Hýzlý nüfus artýþý Miras yoluyla tarým topraklarýnýn parçalanmasý Tarýmda makineleþme nedeniyle iþsizliðin oluþmasý Yüzey þekilleri nedeniyle tarým topraklarýnýn küçük ve parçalý olmasý Tarýmsal üretimdeki verim düþüklüðü Ýþ imkânlarýnýn kýsýtlý olmasý Eðitim, saðlýk ve sosyal hizmetlerden yararlanma isteði Göçün Sonuçlarý Nüfus daðýlýþýnda dengesizlik Çarpýk kentleþme, çevre kirliliði, belediye hizmetlerinde aksama Þehirlerde iþsizlik Eðitim ve saðlýk olanaklarýnda aksama Þehir yaþamýna uyum zorluðu Göçü Önlemek Ýçin Alýnabilecek Önlemler Modern tarým yöntemleri yaygýnlaþtýrýlmalý. Besi ve ahýr hayvancýlýðý geliþtirilmeli. Tarýma dayalý sanayi kollarý, kýrsal alanlara kaydýrýlmalý. Kýrsal alanlarda eðitim, saðlýk, yol, su, elektrik gibi hizmetler yaygýnlaþtýrýlmalý. 177

19 Akdeniz kýyýsýnda güzel bir köyde yaþýyordum. Fakat hastayým ve sürekli kontrol altýnda olmalýyým. O yüzden Ýzmir'e yerleþtim. Babam öldükten sonra topraklarýmýz miras yolu ile bölündü. Tarýmda makineleþme insan gücüne duyulan ihtiyacý azalttý. Þehre göç ettik. Önay Haným Hasan Bey Eðitimimi tamamladýktan sonra Ýstanbul a yerleþtim. Ýstanbul da eðitim ve saðlýk hizmetlerinden, kültürel etkinliklerden daha fazla yararlanabiliyorum. Orman yangýnlarý ve erozyon sonucu tarým topraklarýmýz verimsizleþti. Güler Haným Alaattin Bey Ýsmail Bey Küçük bir kentte, küçük bir iþletmem vardý. Ýstanbul a gelip iþlerimi büyüttüm. Burada pazar ve ulaþým þartlarý çok iyi. Menekþe Haným Yaþadýðýmýz yer, depremde büyük hasar gördü. Ankara bizim için yeni bir yaþam umudu oldu. Yukardaki kiþilerin yaþantýlarýndan yararlanarak hangi nedenlerden dolayý göç etmiþ olduklarýný, itici ve çekici faktör olarak sýnýflandýrýnýz ve aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 178 BÝREYLER ÝTÝCÝ FAKTÖRLER ÇEKÝCÝ FAKTÖRLER Hasan Bey Önay Haným Güler Haným Alaattin Bey Menekþe Haným Ýsmail Bey

20 Aþaðýdaki tabloda göçü etkileyen itici ve çekici faktörler verilmiþtir. Bunlarý uygun þekilde iþaretleyiniz. FAKTÖR ÝTÝCÝ FAKTÖRLER ÇEKÝCÝ FAKTÖRLER Saðlýk hizmetlerinin yetersizliði X Ýþ imkânlarýnýn fazla oluþu Eðitim imkânlarýnýn yetersizliði Daha kaliteli bir yaþam Topraklarýn miras yolu ile bölünmesi Tarýmda makineleþme Doðal afetler BULMACA Aþaðýdaki tanýmlardan hareketle bulmacayý doldurunuz. 1. Tarýmda insan gücüne duyulan ihtiyacý azaltatarak göçe neden olur. 2. Kariyer sahibi kiþilerin yurt dýþýna gidip bilimsel çalýþmalarýný o ülkelerde sürdürmesi. 3. Toprak örtüsünün dýþ kuvvetler tarafýnda taþýnmasý 'lardan itibaren Türkiye'den en çok iþçi göçü alan Avrupa ülkesi. 5. Göç veren bölgelerde halkýn temel geçim kaynaðý. 6. Göç alan yerlerde nüfusu çeken önemli ekonomik faktörlerden biri. 179

21 Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz. 1. Türkiye'de doðum ve ölüm oranlarýnýn birbirine en çok yaklaþtýðý yýllarý bularak bunun nüfus artýþý üzerindeki etkisini nedenleriyle birlikte açýklayýnýz. 2. Türkiye'de genç nüfus oranýnýn yüksek olmasýnýn nedenlerini belirtiniz. 3. Türkiye'de çalýþanlarýn yaþ ortalamasý Avrupa ülkelerine göre düþüktür. Neden? 4. Türkiye'de çalýþan nüfusun yarýya yakýný tarým kesiminde istihdam edilmektedir. Neden? 5. Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörü belirli merkezlerde toplanmýþtýr. Bu durum, bu merkezlerin hangi özellikleri ile ilgilidir? 6. Aþaðýdaki grafikten yayarlanarak Türkiye deki nüfus artýþý ile seçilmiþ ülkelerin nüfus artýþlarýný karþýlaþtýrýnýz. Nüfus artýþý yýllarý arasýnda Türkiye ve bazý ülkelerin nüfus artýþ oranlarý Aþaðýdaki boþluklarý doldurunuz. 1. Türkiye'de çalýþanlar içinde kalifiye eleman sayýsý azdýr. Çünkü.. eðitimi yetersizdir. 2. Üretici konumda olmayan 0-14 ve 65 yukarýsý yaþ grubuna.. denir. 3. Ýstanbul'da erkek nüfus oranýnýn kadýn nüfus oranýndan fazla olmasýnýn nedeni.. 4. Ülkemizde kýrsal kesimde etkisinden dolayý yerleþmeler güney yamaçlarda yoðunlaþmýþtýr. 5. Daha çok göçebe hayvancýlýk yapan topluluklarýn geçici olarak yerleþip, çadýr kurduklarý yerleþmelere... denir. 180

22 Aþaðýdaki ifadelerin doðru veya yanlýþlýðýný yanlarýndaki kutucuklarý iþaretleyerek (x) D Y belirtiniz. 1. Türkiye nüfus piramidinin tabaný gittikçe geniþlemektedir. 2. Göç veren illerde kadýn nüfus oraný azdýr. 3. Türkiye'de nüfusun yaklaþýk % 50'si 0-24 yaþ grubundadýr. 4. Türkiye'de kýr ve kent nüfus oraný birbirine yakýndýr. 5. Türkiye de 1927 den itibaren kýr nüfusu azalmýþtýr. 6. Türkiye nüfusu sürekli artmýþtýr. 7. II. Dünya Savaþý nüfus artýþýmýzý etkilememiþtir. 8. Türkiye'de nüfus artýþý en çok döneminde görülür. 9. Türkiye'de nüfus artýþ hýzý 1960 tarihinden itibaren yavaþlamýþtýr. 10. Türkiye'de nüfus artýþý üzerinde dýþ göçlerin etkisi yoktur. 11. Türkiye'de nüfus artýþý sürekli ayný oranda gerçekleþmiþtir. Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz yýllarý arasýnda Türkiye'de þehir nüfusu köy nüfusuna göre daha çok artýþ göstermiþtir. Þehir nüfusundaki artýþ hýzýnýn çok olmasýnda aþaðýdakilerden hangisi daha çok etkilidir? A) Çocuk ölümlerinin az olmasý B) Evli nüfusun artmasý C) Ortalama ömrün uzamasý D) Göçle gelen nüfusun artmasý E) Saðlýk þartlarýnýn iyileþmesi 2. Türkiye'de 1950'den sonra nüfus artýþ hýzýnýn yükselmesinde aþaðýdakilerden hangisinin etkisi olmamýþtýr? A) Bebek ölümlerinin azalmasý B) Saðlýk þartlarýnýn iyileþmesi C) Gýda üretimindeki artýþ D) Hayat standardýnýn yükselmesi E) Köyden kente göçün artmasý 3. Türkiye'de yerleþme ve nüfus daðýlýþýný etkileyen en önemli faktör aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýklim B) Bitki örtüsü C) Toprak D) Deprem E) Doðal afetler 4. Aþaðýdakilerden hangisi nüfus artýþ hýzýnýn yüksek veya düþük olmasýnda etkili deðildir? A) Yüz ölçümü B) Sanayileþme C) Kadýnlarýn çalýþmasý D) Sosyo-kültürel yapý E) Ekonomik hayat seviyesi 181

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 7. Bölüm TÜRKÝYE DE NÜFUSUN GELECEÐÝ TÜRKÝYE NÝN NÜFUS POLÝTÝKALARI TÜRKÝYE NÝN NÜFUS PROJEKSÝYONLARI 108 109 1 TÜRKÝYE NÝN NÜFUS POLÝTÝKALARI K o n u y a B a þ l a r k e n

Detaylı

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ BEÞERÎ SÝSTEMLER 3. Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEÐÝN DÜNYASINA 32 33 1 EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Türkiye Devlet Planlama Teþkilatý ve Dünya Bankasý Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalýþma Programý Çalýþma Raporu Sayý: 1 Türkiye de Yoksulluk ve Eþitsizlikteki Deðiþimler (2003 2006) Meltem Aran Oxford

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 5. Bölüm TÜRKÝYE DE ULAÞIM VE TÝCARET TÜRKÝYE DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA TÜRKÝYE DE TÝCARET DIÞ TÝCARET 66 67 1 TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 6. Bölüm TÜRKÝYE DE KÜLTÜR VE TURÝZM ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN MEKÂNLAR TÜRKÝYE NÝN TURÝZM POLÝTÝKALARI 96 97 1 ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN MEKÂNLAR K o n u y a B a þ l a r k e n

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMÝK FAALÝYETLER

GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMÝK FAALÝYETLER 151 GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE GEÇÝM TARZLARI Paleolitik Çað (Kaba Taþ Çaðý) Ateþ, Paleolitik Çað - da bulunmuþ ve çið yenemeyen besinleri piþirmeye, ýsýnmaya ve yýrtýcý hayvanlardan korunmaya yaramýþtýr. Tarih

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

31 Teknik Notlar 1 Ekonomik fýrsat eþitsizliði analizi için, 10.836 hanehalkýnýn verilerini kaydeden ve hem ulusal düzeyde hem de beþ büyük bölge (Batý, Güney, Ýç, Kuzey ve Doðu) düzeyinde temsil özelliði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Kentleþmenin Sosyo Ekonomik Etkileri 1

Kentleþmenin Sosyo Ekonomik Etkileri 1 Kentleþmenin Sosyo Ekonomik Etkileri 1 Prof. Dr. Ahmet ULUSOY KTÜ ÝÝBF Maliye Bölümü Giriþ Nüfus artýþý ve sanayileþme sonucu ortaya çýkan kentleþme olgusu, çok sayýda sorunu da beraberinde getirmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TRA2 BÖLGESÝNDE SOSYO-EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ ( )

TRA2 BÖLGESÝNDE SOSYO-EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ ( ) TRA2 BÖLGESÝNDE SOSYO-EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ (1996-2012) THE RELATIONSHIP OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL AND MIGRATION IN TRA2 REGION (1996-2012 PERIOD) 1 Adem ÜZÜMCÜ ve Deniz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA REGION'S AGRICULTURAL STRUCTURE, PRODUCTIVITY AND ITS DEVELOPMENT LEVEL SUMMARY Dr. Arif SEMERCÝ* Trakya Region which exists in European

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ

4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ 4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ EKONOMÝK FAALÝYETLER ''Ekonomik faaliyetler'' ifadesinden ne anlýyorsunuz? Ýnsanlar, ihtiyaçlarýný karþýlamak için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu amaçla hayvancýlýk yapar,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ÝZMÝR. Mevcut Durum Analizi. Haziran 2009

ÝZMÝR. Mevcut Durum Analizi. Haziran 2009 ÝZMÝR Mevcut Durum Analizi Haziran 29 ÝZMÝR MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Haziran 29 29, ÝZKA Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü, 411 Sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 Sayýlý FSEK uyarýnca kullanýlmadan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı