İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss2400 Number: 27, p , Autumn I 2014 İŞBİRLİĞİN DAYALI ÖĞRNM YÖNTMİN UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRÇ ÖĞRTMN NİTLİLRİNİN DĞRLNDİRİLMSİ ASSSMNT OF TURISH TACHR QUALIFICATIONS IN TRMS OF TH COOPRATIV LARNING MTHODS ACCORDANC Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL Gümüşhane Üniversitesi debiyat Fakültesi Türk Dili ve debiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir IRBAŞ Gümüşhane Üniversitesi debiyat Fakültesi Türk Dili ve debiyatı Bölümü Özet Bu çalışma, Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini rzurum ili Palandöken ilçesinde görev yapan 92 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplamada araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması rzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı MO=.9 şeklinde tespit edilmiştir. MO sonucunun. 50 den büyük olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkmasın veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. lde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistikî analizler sonucunda, mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre; bayan öğretmenlerin ise erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları ve öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Anahtar elimeler: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Öğretmen Nitelikleri, Yöntem

2 296 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Abstract This study is an assessment of Turkish language teacher qualification in relation to their suitability to the cooperative learning method. The sample of the study consists of 92 Turkish language teachers working in the Palandöken County of the rzurum province and the study utilized the scanning model. To obtain the data for the study, a questionnaire including gender, seniority etc. informations and a 5 Point Likert scale for defining teacher qualities, namely the scale of opinion on the suitability of the candidate teacher qualities to cooperative learning method (Yeşilyurt, 2010) has been used. For scale reliability evaluation, a pilot study has been conducted on 40 Turkish language teachers working in the Aziziye County of the rzurum province. The pilot study revealed a reliability coefficient of Cronbach s alpha=.985, Bartlett s test=2570,982 (p=0.000) and a validity coefficient MO=.9. The MO test result being greater than 50 and the Bartlett s test coming up with a meaningful result indicated the suitability of the data set for factor analysis. The obtained data has been analysed on the SPSS 19.0 by utilizing percentage, frequency, arithmetic mean, t-test, and Levene s test. The results of the analysis revealed that the first group of teachers who were in the first 15 years in their profession were more suitable to cooperative learning methods than the teachers of the second group with more than 15 years experience. It was also found that female teachers viewed the cooperative learning approach more positive than male teachers and that the teaching qualities of female teachers were more suitable to the cooperative learning method. ey Words: Cooperative Learning Method, Teacher Qualities, Method GİRİŞ İşbirliğine dayalı öğrenme, özellikle 1970'lerden sonra üzerinde en çok araştırma İşbirliğine dayalı öğrenme, özellikle 1970'lerden sonra üzerinde en çok araştırma yapılan ve en çok dikkat çeken konulardan biri hâline gelmiştir. Öyle ki, ABD'de bazı okullarda sistem değişikliğine gidilerek işbirliğine dayalı öğrenmeyi sınıf ve okul düzeyinde uygulamaya elverişli düzenlemeler yapılmaktadır. ( ırbaş, 2010: 52). Günümüz toplumlarında, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gerek grup içinde, gerekse gruplar arasında işbirliği giderek önem kazanmaya başlamıştır. ğitim alanında meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler, Türkçenin öğretiminde takip edilen geleneksel yaklaşımın yanı sıra farklı yaklaşımlar konusunda araştırmalar yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ana dili eğitiminde öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşmasını amaçlayan ve öğrencilerin ulaştıkları bilgiyi tartışma ve sorgulama fırsatı veren yöntemlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Günümüz toplumlarının, yalnızca birtakım temel bilgi ve becerileri kazanmış insanlarının yanında, düşünebilen, üretebilen, problem çözebilen bireylere daha çok gereksinimleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenin sınıfta geleneksel öğretim yaklaşımlarından farklı öğretim yaklaşımlarını da uygulaması gerekmektedir. Gelişen teknolojik gelişmeler, beraberinde eğitim ve öğretim sürecini de değiştirmekte ve etkilemektedir. Günümüzde bilim ve dolayısıyla teknoloji gün

3 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 297 geçtikçe ilerlemekte, var olan bilginin ve teknolojik ürünlerin yerine yenileri eklenmektedir. Bilim ve teknolojide yaşanan bu değişim öğretim yöntem ve tekniklerini de değiştirmektedir. ğitim ve öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin yanısıra, çağdaş öğretim yöntemleri geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Günümüz bilgi toplumu insanından girişimci, yaratıcı, demokrat, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bu yolları kullanabilen, öğrendikleriyle günlük hayatı ilişkilendirebilen, yeni bilgilere açık, sorumluluklarının farkında olan, kendini sürekli geliştiren, takım ruhu kazanmış olması beklenmektedir. Günümüz eğitiminin asıl amacı, öğrencilerin hızla değişen dünya şartlarına ayak uydurabilen, bağımsız düşünebilen, kişisel sorumluluk duygusu gelişmiş ve elde ettikleri bilgi ve becerileri yaşamı boyunca kullanma yetenekleri kazanmış öğrenciler yetiştirmektir. (easpa.blogspot.com/2012/12/isbirlikci-ogrenme.html, e.t ) Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı öğrenmekte, hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır. (dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2008/2008- Agustos/9.pdf, e.t ) Günümüzde öğrencinin derse etkin olarak katılımını sağlayan çok sayıda çağdaş yöntem ve teknik bulunmaktadır. Öğrencinin derse etkin katılımına olanak veren yöntem ve tekniklerden biri de işbirlikli öğrenmedir. Birçok yönüyle öğrencinin gelişimini sağlayan bu yöntemin, Türkçe dersinde kullanımı önem taşımaktadır. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Nedir? Demirel, Ün (1987) ve Açıkgöz (1992:173); Cooperative Learning kavramını İşbirlikli öğrenme olarak adlandırırken, Gömleksiz (1993) bu kavramı ubaşık Öğrenme olarak adlandırmıştır. Diğer çalışmalarda Cooperative Learning kavramı; Work Group, Collobarative Learning, Collective Learning, Learning Communities, Peer Learning, Reciproal Learning, Team Learning, Study Circles, Study Group, Peer Teaching ve Team Work gibi kavramlarla paralel olarak adlandırılmaktadır. (Doymuş ve Diğ. 2005:60) Barth ve Demirtaş (1997: 65) işbirliğine dayalı öğrenmeyi problem çözmeyi geliştiren bir strateji, verilen bir görevin gruptaki tüm üyelerin çabalarıyla tamamlanması; şeklinde tanımlamışlardır. Baykara (1999: 201) işbirliğine dayalı öğretimi, dünyada üzerinde sayısız araştırma yapılan, ülkemizde ise son zamanlarda önem kazanan öğretim yöntemlerinden biri olarak; Yıldız (1999: 59) da işbirlikli öğrenmeyi, aktif öğrenme, aktif öğrenme yöntemlerinin temelindeki konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinin kullanıldığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış işbirliği becerilerinin ön plana çıktığı, temelinde sosyal etkileşim olan, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağlayan, kendi öğrenmesi ile ilgili kararlar almasına olanak veren bir öğretim yöntemi şeklinde tanımlamıştır.

4 298 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Sınıfı birkaç gruba ayırmak veya küme çalışması yapmak demek işbirliğine dayalı öğretim yapmak anlamına gelmez. Bir sosyal zekâ etkinliği olan işbirliğine dayalı grup çalışmasında öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda küçük takımlar oluşturup birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunurlar ve ortak çalışmanın bir sonucu olarak bir ürün ortaya koyarlar. Bu tarz grup çalışmalarında gruplar birlikte çalışma süreci içinde çalıştıkları konu hakkındaki verileri değerlendirerek, birlikte yorumlayıp sonuca ulaşırlar. Yani geleneksel sınıflarda uygulanan küme çalışmaları ile işbirliğine dayalı grup çalışmaları arasında planlama, uygulama, değerlendirme anlamında önemli farklılıklar vardır Johnson ve Johnson (2000) işbirlikli öğrenmenin tanımını üç kategoriye ayırarak yapmaktadır. Bunlar: 1. Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı yarışmacı (competitive) öğrenme ortamı. 2. Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı bireysel (individualistic) öğrenme ortamı. 3. Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren işbirliğine dayalı (cooperative) öğrenme ortamı. ubaşık öğrenme, öğrencilerin kendi ve diğer öğrencilerin öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkarmak için birlikte çalışmayı sağlayan, küçük grupların öğretim amaçlı kullanılması olarak tanımlanabilir (Saban, 2004). İşbirliğine dayalı öğrenmenin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır. Grup üyeleri ya birbirine öğreterek ya da her biri işin bir kısmını yaparak yardımlaşırlar. Buna "iç bağımlılığı" ya da "amaç bağımlılığı" denmekledir. Gruptaki bir öğrencinin öğrenmesi gruptaki diğer öğrencilerin öğrenmesinden ya da harcadığı çabalardan etkilenmektedir. Bu nedenle, gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin öğrenmesini yeteneklerini son sınırına kadar kullanmasını özendirmektedir. (Büyükgöz-Çivi. 1999: 132) de işbirlikli öğrenmeyi öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve grup içindeki her bireyin birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek çalışması şeklinde tanımlamaktadır. Bu yaklaşımların hepsinde de düzenlenmemiş (informal) öğrenme grupları, düzenlenmiş (formal) öğrenme grupları ve çalışma takımlarını kapsayan grup çalışmalarının üç genel tipi bulunmaktadır Adlandırılmalar farklı olmasına rağmen içerik itibarı ile önemli oranda benzerlikler söz konusudur. İşbirlikçi öğrenme yöntemi farklı eğitim bilimcileri tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. İşbirlikçi Öğrenme yöntemi öğretmen merkezli olmaktan ziyade öğrenci merkezli olup aktif rolü öğrencinin üstlendiği bir öğrenim yöntemi (Cooper and Mueck 1990; Doymuş ve Diğ. 2005:61) güdülemeyi ve alıkoymayı artırmak,

5 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 299 öğrencilerin kendilerine ve diğer arkadaşlarına ilişkin olumlu imaj geliştirmelerinde yardımcı olma şeklinde tanımlanmıştır. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Faydaları Hâller ve diğerleri (2000:285) işbirlikli öğrenmede en iyi öğrenme, grup içerisindeki öğrencilerin birbirlerine etki ederek çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Grup içerisinde çalışan öğrenciler birbirini etkileyen öğrenim için, genellikle hem grup içinde hem de sınıf dışında çalışmak için cesaretlendirilirler. Öğrenmenin değerini rekabetten çok, öğrenciler arasındaki birlikte çalışmaya ve işbirliğine dayandığını ifade etmiştir. Öğrencilerin birbirleriyle doğrudan iletişim içerisine girmesi gerekir. Tek başlarına oturup, kendi üzerlerine düşeni yapamazlar. Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk duyduğu için, her öğrenci konuyu öğrenmek ya da verilen göreve katkıda bulunmak ihtiyacını duyar. (ırbaş, 2010: 55) Saban (2004: ) işbirliğine dayalı öğrenmenin diğer faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 1. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır. Çünkü bir grubun sahip olduğu enerji, o grubu oluşturan bireylerin sahip oldukları bireysel enerjilerinin toplamından daima daha büyüktür. 2. İşbirliğine dayalı öğrenme, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanır. 3. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, zihinsel aktivitelerin yoğun olduğu bilişsel ve sosyal çatışma ortamlarını doğurur. 4. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız ve soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. 5. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlar. 6. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini arttırır. 7. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir. 8. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. 9. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar. 10. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen "bilginin tek kaynağı" olarak algılanmaz. 11. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula devamlılığını arttırır. 12. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar. Sharan a (1980) göre işbirliğine dayalı öğretimde, takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplaması, bireysel olarak yapılan

6 300 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün halinde ortaya çıkarılması söz konusudur. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı, rzurum ili Palandöken ilçesinde farklı ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğunu tespit etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından öğretmen görüşleri arasında; 1. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 2. Meslekî kıdem durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? YÖNTM Çalışmanın evrenini, eğitim öğretim yılında rzurum ilinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev yapan tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiş 92 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma, Türkçe öğretmenlerinin araştırma ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri görüşlerle sınırlıdır. Araştırma tarama modeli niteliğindedir. Tarama modelinin özellikleri arasında, var olan durumu olduğu gibi yansıtması (Balcı, 2004; arasar, 1999) yer almaktadır. Çalışmanın verilerini toplama da araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, meslekî kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçek güvenirlik çalışması için rzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı MO=.9 şeklinde tespit edilmiştir. MO sonucunun. 50 den büyük olması (alaycı, 2006) ve Bartlett testinin anlamlı çıkması (Büyüköztürk, 2007) veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir.. lde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR V YORUM Bu bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ile çalışmanın amacına uygun olarak belirlenen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.

7 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 301 Tablo 1. Türkçe Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkinine Göre Demografik Özellikleri (N=92) Demografik Özellikler f % adın 45 rkek 55 Toplam Tablodan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin %55 i erkek ve %45 i kadın olup genel olarak cinsiyet dağılımında erkek oranının fazla olduğu görülmektedir. Tablo 2. Türkçe Öğretmenlerinin Görev Süresi Değişkenine Göre Demografik Özellikleri (N=92) Görev Süreleri f % 1-15 yıl yıl ve üzeri Toplam Tablodan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin %58 i yıl arası ve %42 si 16 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Tablo 3. Türkçe Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi Uygunluğu Açısından Özellikleri Sorular Cins. N Ort. Genel Ort. 1. Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim 2. Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. 3. Arkadaşlarıma güven veririm. 4. Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. 5. Yeni fikirlere açık olurum. 6. Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. 7. imseye kin gütmem. 4,05 3,69 4,22 3,88 4,12 4,06 4,20 4,14 4,29 3,71 4,27 3,82 3,86 Levene Testi t testi F p t p 3,85 13,,000 2,504, ,03,178,674 2,682,009 4,10,022,882,468,6,132,718,422,682 3,98 1,1,288 4,317,000 4,03,011,916 3,378,001 4,01,578,449 2,264, Her arkadaşımın fikrini 4,02,237,628 2,1,035

8 302 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ dinlerim. 3,88 9. Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım. 10.Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. 11.Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. 12.Ortak çalışmayı severim. 13. Aldığım sorumlulukları yerine getiririm. 14. Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim. 15.İşbirliğine önem veririm. 16.Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. 4,32 3,76 4,15 3,86 4,22 3,69 4,32 3,67 4,29 3,92 4,29 3,82 4,27 3,73 4,15 3,69 4,02,588,445 4,050,000 4,00 1,756,189 1,909,059 3,94,304,583 4,019,000 3,97 2,806,097 4,528,000 4,10 1,058,306 2,871,005 4,04,829,365 3,203,002 3,98,491,485 3,779,000 3,91 5,938,017 3,661,000 Tablo 3 incelediğinde bayan öğretmenlerin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine erkek öğretmenlere göre daha olumlu baktığı görülmektedir. Levene testi ve t testi sonuçlarını değerlendirildiğinde; 1. "Yeni fikirlere açık olurum. (S-5., p=0,000)", " Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım.(s-2., p=0,009)", "Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım.(s-6., p=0,001)", "Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım.(s-9., p=0,000)", "Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım.(s-11., p=0,000)", "Ortak çalışmayı severim.(s-12., p=0,000)", "Aldığım sorumlulukları yerine getiririm.(s- 13., p=0,005)", "Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim.(s-14., p=0,002)","işbirliğine önem veririm.(s-15., p=0,000)" ve " Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim.(s-16., p=0,000)" maddelerinde erkek öğretmenlerle bayan öğretmenler arasında bayan öğretmenlerin lehine çok anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 2. "Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim.(s-1., p=011)", "Her arkadaşımın fikrini dinlerim.(s-8., p=0,035)" ve " imseye kin gütmem.(s-7.., p=0,026)" maddelerinde erkek öğretmenlerle bayan öğretmenler arasında bayan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3. "Arkadaşlarıma güven veririm.(s-3., p=0,6)", " Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm.(s-4., p=0,682)" ve "Başarılı olmaları için

9 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 303 arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım.(s-10., p=0,059)" maddelerine verilen cevaplarda ise göre istatistiksel olarak erkek ve bayan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Tablo: 4. Türkçe Öğretmenlerinin Görev Süresi Değişkenine Göre İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi Uygunluğu Açısından Özellikleri Sorular grup N Ort. Genel Ort. 1. Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim 2. Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. 3. Arkadaşlarıma güven veririm. 4. Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. 5. Yeni fikirlere açık olurum. 6. Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. 7. imseye kin gütmem. 8. Her arkadaşımın fikrini dinlerim. 9. Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım. 10.Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. 11.Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. 12.Ortak çalışmayı severim. 13. Aldığım sorumlulukları yerine 4,00 3,60 3,85 4,19 3,97 4,19 4,15 4,15 3,74 3,85 4,13 3,85 4,11 3,90 4,20 3,77 4,13 3,82 4,13 3,67 3,69 4,00 Levene Testi t testi F p t p 3,85 13,,000 2,360, ,03,002,966 2,230,028 4,10 1,387,242 1,530,129,008,927,227,821 3,98 1,743,190 2,895,005 4,03,194,660 2,284,025 4,01,000,986 2,056,043 4,02,190,664 1,596,114 4,02,755,387 3,055,003 4,00,267,606 2,073,0 3,94,574,4 3,376,001 3,97 3,557,062 3,114,002 4,10,810,370 1,235,220

10 304 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ getiririm. 14. Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim. 15.İşbirliğine önem veririm. 16.Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. 3,87 3,87 4,07 3,69 4,04,042,838 2,021,046 3,98,428,4 3,092,003 3,91 4,521,036 2,804, ve 16. soruların Levene testi incelendiğinde p değeri 0,05'ten küçük olduğu görülür. Bu durumda H0 hipotezi reddedilir ve t testi tablosunda ikinci satırdaki p değeri 0,05'ten küçük olduğu görüldüğünden t testi sonuçlarına göre de H0 hipotezi reddedilmiştir. Tablodaki diğer soruların Levene testi incelendiğinde p değeri 0,05'ten büyük olduğundan H0 hipotezi kabul edilir ve t testi tablosunda birinci satırdaki p değerleri kullanılmıştır. Tablo bir bütün olarak incelendiğinde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine mesleğin ilk 15 yılındaki öğretmenler(1.grup) tarafından çok olumlu baktığı (aritmetik ortalama bütün maddelerden 4 ve üzerinde) görülmektedir. Fakat meslekî tecrübesi 15 yılın üzerinde olan öğretmenlerin (2.grup) de işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine olumlu baktıkları (aritmetik ortalama 3,5 ve üzerinde) görülmektedir. Öğretmenlerce yanıtlarını t testi sonuçlarına göre incelediğimizde; 1. Bütün maddelerde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları görülmektedir. 2. " Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim. (S-1.)", " Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. (S-2.)", " Yeni fikirlere açık olurum. (S-5.)", " Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. (S-6.)", " imseye kin gütmem. (S-7.)", " Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım.(s-9.)", " Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. (S-10.)", "Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. (S-11.)", " Ortak çalışmayı severim.(s-12.)", " Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim.(s-14.)", " İşbirliğine önem veririm. (S-15.)" ve " Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. (S-16.)" maddelerinde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerle (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenler (2.grup) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık görülmektedir. 3. " Arkadaşlarıma güven veririm. (S-3.)", " Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. (S-4.)", "Her arkadaşımın fikrini dinlerim. (S-8.)" ve " Aldığım sorumlulukları yerine getiririm. (S-13.)" maddelerinde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerle (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenler (2.grup) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık bulunmamıştır.

11 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 305 SONUÇ V ÖNRİLR İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencilerin motivasyonlarını artıran, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanıyan, öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız ve soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlayan, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini artıran, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştiren, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlayan, işbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen "bilginin tek kaynağı" olarak algılanmasını engelleyen, öğrencilerin okula devamlılığını artıran, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışma sonucunda, ortak çalışmalarda arkadaşlarla ilgilenme, arkadaşlarla açık iletişim kurma, yeni fikirlere açık olma, ortak çalışmalarda arkadaşlarla adil davranma, arkadaşlarla ilişkilerde demokratik davranma, arkadaş çıkarlarını, kendi çıkarlarından üstün tutma, ortak çalışmayı sevme, aldığı sorumlulukları yerine getirme, toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat etme, işbirliğine önem verme, ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih etme gibi maddelerde bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu sonucu çıkarılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin meslekî kıdem değişkenine göre ise ortak çalışmalarda arkadaşlarla ilgilenme, yeni fikirlere açık olma, ortak çalışmalarda arkadaşlarına adil davranma, kimseye kin gütmeme, arkadaşlarla ilişkilerde demokratik davranma, başarılı olmaları için arkadaş motivasyonunu canlı tutma, arkadaşlarının çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutma, ortak çalışmayı sevme, toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat etme, işbirliğine önem verme, ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih etme gibi maddelerde mesleğinin arası olan öğretmenler 15 yıl ve yukarı meslekî kıdeme sahip olan öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, genel olarak Türkçe öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ve bu yöntemin kullanımı için yeterli derece de uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ortaokullarda zaman, maddi ve fiziksel imkanlar fırsat verdiği ölçüde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi Türkçe derslerinde kullanılmalıdır. AYNAÇA Açıkgöz,.Ü.,1992.İşbirlikli öğrenme: uram, Araştırma, Uygulama. Uğurel Matbaası, Malatya. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri, Ankara, Pegem A Yayıncılık

12 306 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Barth, J. L. - Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: YÖ/Dünya Bankası Milli ğitimi Geliştirme Projesi. Baykara,. (1999). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler nstitüsü ğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi C. (1999). Genel Öğretim Metotları. (9. Baskı) İstanbul: Özel ğitim Yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi l itabı, Anakara, Pegem A Yayıncılık. Cooper, J., Mueck, R., Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on xcellence in College Teaching, 1, Demirel, Ö. ve Ün,., (1987). ğitim Terimleri, Ankara. Şafak Matbaası. Doymuş,. ve Diğerleri. (2005) İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışmalar. rzincan ğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) Hâller, C.R., Gallagher, V,J., Weldon, T.L., Felder, R.M. (2000). Dynamics Of Peer ducation In Cooperative Learning Workgroups. North Carolina State University. J. ngr. ducation. 89(3), p.285. Johnson, W. D. Johnson, R. T. (2000). How Can We Put Cooperetive Learning İnto Practice. The Science Teacher. 67(2). arasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. ırbaş, A. (2010) İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerini Geliştirmesine tkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Türkçe ğitimi Ana Bilim Dalı. Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. SHARAN, Shlomo. (1980) "Cooperative Learning in Small Groups: Recent Methods and ffects on Achievement, Attidudes and tnic Relations" Review of ducational Research, 50: , 1980 Yeşilyurt,. (2010). Öğretmen Adaylarının Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp ğitim Fakültesi Dergisi, (14), Yıldız, Vesile (1999). İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, ğitim Fakültesi, 16 17,

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 161-178, ELAZIĞ-2009 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-84 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mustafa KAHYAOĞLU, Selami YANGIN Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme

İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme 4 İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme An Examination Related to the Effectiveness of Primary School Teachers Committee Meetings Canan Albez Atatürk

Detaylı

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Kafkas Üniversitesi, e Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), Nisan 2015 19 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Effect of Cooperative

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eyüp İZCİ * Sevda KOÇ **

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eyüp İZCİ * Sevda KOÇ ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 5 Sayı : 9 Haziran 2012 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Eyüp İZCİ * Sevda

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Gaziantep Üniversitesi mehmetyasar1@yahoo.com Necati Öztürk Mareşal Fevzi Çakmak

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ , 287-310 İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Macid YILMAZ Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 96 Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 Yrd. Doç. Dr. Şerife Çelikkaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE.

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2010 (11): 2

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2010 (11): 2 ISSN : 1307-4474 Ege Journal of Education 2010 (11): 2 EGE EĞİTİM DERGİSİ Ege Journal of Education Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları *

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 37-57 Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Ali Rıza ERDEM[ 3 ] Özgül OKUL[ 4 ] Özet Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan

Detaylı

KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI VE BENLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI VE BENLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM EPÖ-YL-2007-0001 KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri * Hasan GÜRBÜZ ** Mürşet ÇAKMAK *** Mustafa DERMAN **** Özet Bu çalışma,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİME YÖNELİK ALGILARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİME YÖNELİK ALGILARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 16, s. 255-269 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı