İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss2400 Number: 27, p , Autumn I 2014 İŞBİRLİĞİN DAYALI ÖĞRNM YÖNTMİN UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRÇ ÖĞRTMN NİTLİLRİNİN DĞRLNDİRİLMSİ ASSSMNT OF TURISH TACHR QUALIFICATIONS IN TRMS OF TH COOPRATIV LARNING MTHODS ACCORDANC Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL Gümüşhane Üniversitesi debiyat Fakültesi Türk Dili ve debiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir IRBAŞ Gümüşhane Üniversitesi debiyat Fakültesi Türk Dili ve debiyatı Bölümü Özet Bu çalışma, Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini rzurum ili Palandöken ilçesinde görev yapan 92 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplamada araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması rzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı MO=.9 şeklinde tespit edilmiştir. MO sonucunun. 50 den büyük olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkmasın veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. lde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistikî analizler sonucunda, mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre; bayan öğretmenlerin ise erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları ve öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Anahtar elimeler: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Öğretmen Nitelikleri, Yöntem

2 296 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Abstract This study is an assessment of Turkish language teacher qualification in relation to their suitability to the cooperative learning method. The sample of the study consists of 92 Turkish language teachers working in the Palandöken County of the rzurum province and the study utilized the scanning model. To obtain the data for the study, a questionnaire including gender, seniority etc. informations and a 5 Point Likert scale for defining teacher qualities, namely the scale of opinion on the suitability of the candidate teacher qualities to cooperative learning method (Yeşilyurt, 2010) has been used. For scale reliability evaluation, a pilot study has been conducted on 40 Turkish language teachers working in the Aziziye County of the rzurum province. The pilot study revealed a reliability coefficient of Cronbach s alpha=.985, Bartlett s test=2570,982 (p=0.000) and a validity coefficient MO=.9. The MO test result being greater than 50 and the Bartlett s test coming up with a meaningful result indicated the suitability of the data set for factor analysis. The obtained data has been analysed on the SPSS 19.0 by utilizing percentage, frequency, arithmetic mean, t-test, and Levene s test. The results of the analysis revealed that the first group of teachers who were in the first 15 years in their profession were more suitable to cooperative learning methods than the teachers of the second group with more than 15 years experience. It was also found that female teachers viewed the cooperative learning approach more positive than male teachers and that the teaching qualities of female teachers were more suitable to the cooperative learning method. ey Words: Cooperative Learning Method, Teacher Qualities, Method GİRİŞ İşbirliğine dayalı öğrenme, özellikle 1970'lerden sonra üzerinde en çok araştırma İşbirliğine dayalı öğrenme, özellikle 1970'lerden sonra üzerinde en çok araştırma yapılan ve en çok dikkat çeken konulardan biri hâline gelmiştir. Öyle ki, ABD'de bazı okullarda sistem değişikliğine gidilerek işbirliğine dayalı öğrenmeyi sınıf ve okul düzeyinde uygulamaya elverişli düzenlemeler yapılmaktadır. ( ırbaş, 2010: 52). Günümüz toplumlarında, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gerek grup içinde, gerekse gruplar arasında işbirliği giderek önem kazanmaya başlamıştır. ğitim alanında meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler, Türkçenin öğretiminde takip edilen geleneksel yaklaşımın yanı sıra farklı yaklaşımlar konusunda araştırmalar yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ana dili eğitiminde öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşmasını amaçlayan ve öğrencilerin ulaştıkları bilgiyi tartışma ve sorgulama fırsatı veren yöntemlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Günümüz toplumlarının, yalnızca birtakım temel bilgi ve becerileri kazanmış insanlarının yanında, düşünebilen, üretebilen, problem çözebilen bireylere daha çok gereksinimleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenin sınıfta geleneksel öğretim yaklaşımlarından farklı öğretim yaklaşımlarını da uygulaması gerekmektedir. Gelişen teknolojik gelişmeler, beraberinde eğitim ve öğretim sürecini de değiştirmekte ve etkilemektedir. Günümüzde bilim ve dolayısıyla teknoloji gün

3 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 297 geçtikçe ilerlemekte, var olan bilginin ve teknolojik ürünlerin yerine yenileri eklenmektedir. Bilim ve teknolojide yaşanan bu değişim öğretim yöntem ve tekniklerini de değiştirmektedir. ğitim ve öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin yanısıra, çağdaş öğretim yöntemleri geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Günümüz bilgi toplumu insanından girişimci, yaratıcı, demokrat, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bu yolları kullanabilen, öğrendikleriyle günlük hayatı ilişkilendirebilen, yeni bilgilere açık, sorumluluklarının farkında olan, kendini sürekli geliştiren, takım ruhu kazanmış olması beklenmektedir. Günümüz eğitiminin asıl amacı, öğrencilerin hızla değişen dünya şartlarına ayak uydurabilen, bağımsız düşünebilen, kişisel sorumluluk duygusu gelişmiş ve elde ettikleri bilgi ve becerileri yaşamı boyunca kullanma yetenekleri kazanmış öğrenciler yetiştirmektir. (easpa.blogspot.com/2012/12/isbirlikci-ogrenme.html, e.t ) Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı öğrenmekte, hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır. (dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2008/2008- Agustos/9.pdf, e.t ) Günümüzde öğrencinin derse etkin olarak katılımını sağlayan çok sayıda çağdaş yöntem ve teknik bulunmaktadır. Öğrencinin derse etkin katılımına olanak veren yöntem ve tekniklerden biri de işbirlikli öğrenmedir. Birçok yönüyle öğrencinin gelişimini sağlayan bu yöntemin, Türkçe dersinde kullanımı önem taşımaktadır. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Nedir? Demirel, Ün (1987) ve Açıkgöz (1992:173); Cooperative Learning kavramını İşbirlikli öğrenme olarak adlandırırken, Gömleksiz (1993) bu kavramı ubaşık Öğrenme olarak adlandırmıştır. Diğer çalışmalarda Cooperative Learning kavramı; Work Group, Collobarative Learning, Collective Learning, Learning Communities, Peer Learning, Reciproal Learning, Team Learning, Study Circles, Study Group, Peer Teaching ve Team Work gibi kavramlarla paralel olarak adlandırılmaktadır. (Doymuş ve Diğ. 2005:60) Barth ve Demirtaş (1997: 65) işbirliğine dayalı öğrenmeyi problem çözmeyi geliştiren bir strateji, verilen bir görevin gruptaki tüm üyelerin çabalarıyla tamamlanması; şeklinde tanımlamışlardır. Baykara (1999: 201) işbirliğine dayalı öğretimi, dünyada üzerinde sayısız araştırma yapılan, ülkemizde ise son zamanlarda önem kazanan öğretim yöntemlerinden biri olarak; Yıldız (1999: 59) da işbirlikli öğrenmeyi, aktif öğrenme, aktif öğrenme yöntemlerinin temelindeki konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinin kullanıldığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış işbirliği becerilerinin ön plana çıktığı, temelinde sosyal etkileşim olan, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağlayan, kendi öğrenmesi ile ilgili kararlar almasına olanak veren bir öğretim yöntemi şeklinde tanımlamıştır.

4 298 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Sınıfı birkaç gruba ayırmak veya küme çalışması yapmak demek işbirliğine dayalı öğretim yapmak anlamına gelmez. Bir sosyal zekâ etkinliği olan işbirliğine dayalı grup çalışmasında öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda küçük takımlar oluşturup birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunurlar ve ortak çalışmanın bir sonucu olarak bir ürün ortaya koyarlar. Bu tarz grup çalışmalarında gruplar birlikte çalışma süreci içinde çalıştıkları konu hakkındaki verileri değerlendirerek, birlikte yorumlayıp sonuca ulaşırlar. Yani geleneksel sınıflarda uygulanan küme çalışmaları ile işbirliğine dayalı grup çalışmaları arasında planlama, uygulama, değerlendirme anlamında önemli farklılıklar vardır Johnson ve Johnson (2000) işbirlikli öğrenmenin tanımını üç kategoriye ayırarak yapmaktadır. Bunlar: 1. Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı yarışmacı (competitive) öğrenme ortamı. 2. Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı bireysel (individualistic) öğrenme ortamı. 3. Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren işbirliğine dayalı (cooperative) öğrenme ortamı. ubaşık öğrenme, öğrencilerin kendi ve diğer öğrencilerin öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkarmak için birlikte çalışmayı sağlayan, küçük grupların öğretim amaçlı kullanılması olarak tanımlanabilir (Saban, 2004). İşbirliğine dayalı öğrenmenin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır. Grup üyeleri ya birbirine öğreterek ya da her biri işin bir kısmını yaparak yardımlaşırlar. Buna "iç bağımlılığı" ya da "amaç bağımlılığı" denmekledir. Gruptaki bir öğrencinin öğrenmesi gruptaki diğer öğrencilerin öğrenmesinden ya da harcadığı çabalardan etkilenmektedir. Bu nedenle, gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin öğrenmesini yeteneklerini son sınırına kadar kullanmasını özendirmektedir. (Büyükgöz-Çivi. 1999: 132) de işbirlikli öğrenmeyi öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve grup içindeki her bireyin birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek çalışması şeklinde tanımlamaktadır. Bu yaklaşımların hepsinde de düzenlenmemiş (informal) öğrenme grupları, düzenlenmiş (formal) öğrenme grupları ve çalışma takımlarını kapsayan grup çalışmalarının üç genel tipi bulunmaktadır Adlandırılmalar farklı olmasına rağmen içerik itibarı ile önemli oranda benzerlikler söz konusudur. İşbirlikçi öğrenme yöntemi farklı eğitim bilimcileri tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. İşbirlikçi Öğrenme yöntemi öğretmen merkezli olmaktan ziyade öğrenci merkezli olup aktif rolü öğrencinin üstlendiği bir öğrenim yöntemi (Cooper and Mueck 1990; Doymuş ve Diğ. 2005:61) güdülemeyi ve alıkoymayı artırmak,

5 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 299 öğrencilerin kendilerine ve diğer arkadaşlarına ilişkin olumlu imaj geliştirmelerinde yardımcı olma şeklinde tanımlanmıştır. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Faydaları Hâller ve diğerleri (2000:285) işbirlikli öğrenmede en iyi öğrenme, grup içerisindeki öğrencilerin birbirlerine etki ederek çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Grup içerisinde çalışan öğrenciler birbirini etkileyen öğrenim için, genellikle hem grup içinde hem de sınıf dışında çalışmak için cesaretlendirilirler. Öğrenmenin değerini rekabetten çok, öğrenciler arasındaki birlikte çalışmaya ve işbirliğine dayandığını ifade etmiştir. Öğrencilerin birbirleriyle doğrudan iletişim içerisine girmesi gerekir. Tek başlarına oturup, kendi üzerlerine düşeni yapamazlar. Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk duyduğu için, her öğrenci konuyu öğrenmek ya da verilen göreve katkıda bulunmak ihtiyacını duyar. (ırbaş, 2010: 55) Saban (2004: ) işbirliğine dayalı öğrenmenin diğer faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 1. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır. Çünkü bir grubun sahip olduğu enerji, o grubu oluşturan bireylerin sahip oldukları bireysel enerjilerinin toplamından daima daha büyüktür. 2. İşbirliğine dayalı öğrenme, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanır. 3. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, zihinsel aktivitelerin yoğun olduğu bilişsel ve sosyal çatışma ortamlarını doğurur. 4. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız ve soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. 5. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlar. 6. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini arttırır. 7. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir. 8. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. 9. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar. 10. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen "bilginin tek kaynağı" olarak algılanmaz. 11. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula devamlılığını arttırır. 12. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar. Sharan a (1980) göre işbirliğine dayalı öğretimde, takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplaması, bireysel olarak yapılan

6 300 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün halinde ortaya çıkarılması söz konusudur. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı, rzurum ili Palandöken ilçesinde farklı ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğunu tespit etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından öğretmen görüşleri arasında; 1. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 2. Meslekî kıdem durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? YÖNTM Çalışmanın evrenini, eğitim öğretim yılında rzurum ilinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev yapan tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiş 92 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma, Türkçe öğretmenlerinin araştırma ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri görüşlerle sınırlıdır. Araştırma tarama modeli niteliğindedir. Tarama modelinin özellikleri arasında, var olan durumu olduğu gibi yansıtması (Balcı, 2004; arasar, 1999) yer almaktadır. Çalışmanın verilerini toplama da araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, meslekî kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçek güvenirlik çalışması için rzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı MO=.9 şeklinde tespit edilmiştir. MO sonucunun. 50 den büyük olması (alaycı, 2006) ve Bartlett testinin anlamlı çıkması (Büyüköztürk, 2007) veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir.. lde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR V YORUM Bu bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ile çalışmanın amacına uygun olarak belirlenen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.

7 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 301 Tablo 1. Türkçe Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkinine Göre Demografik Özellikleri (N=92) Demografik Özellikler f % adın 45 rkek 55 Toplam Tablodan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin %55 i erkek ve %45 i kadın olup genel olarak cinsiyet dağılımında erkek oranının fazla olduğu görülmektedir. Tablo 2. Türkçe Öğretmenlerinin Görev Süresi Değişkenine Göre Demografik Özellikleri (N=92) Görev Süreleri f % 1-15 yıl yıl ve üzeri Toplam Tablodan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin %58 i yıl arası ve %42 si 16 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Tablo 3. Türkçe Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi Uygunluğu Açısından Özellikleri Sorular Cins. N Ort. Genel Ort. 1. Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim 2. Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. 3. Arkadaşlarıma güven veririm. 4. Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. 5. Yeni fikirlere açık olurum. 6. Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. 7. imseye kin gütmem. 4,05 3,69 4,22 3,88 4,12 4,06 4,20 4,14 4,29 3,71 4,27 3,82 3,86 Levene Testi t testi F p t p 3,85 13,,000 2,504, ,03,178,674 2,682,009 4,10,022,882,468,6,132,718,422,682 3,98 1,1,288 4,317,000 4,03,011,916 3,378,001 4,01,578,449 2,264, Her arkadaşımın fikrini 4,02,237,628 2,1,035

8 302 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ dinlerim. 3,88 9. Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım. 10.Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. 11.Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. 12.Ortak çalışmayı severim. 13. Aldığım sorumlulukları yerine getiririm. 14. Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim. 15.İşbirliğine önem veririm. 16.Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. 4,32 3,76 4,15 3,86 4,22 3,69 4,32 3,67 4,29 3,92 4,29 3,82 4,27 3,73 4,15 3,69 4,02,588,445 4,050,000 4,00 1,756,189 1,909,059 3,94,304,583 4,019,000 3,97 2,806,097 4,528,000 4,10 1,058,306 2,871,005 4,04,829,365 3,203,002 3,98,491,485 3,779,000 3,91 5,938,017 3,661,000 Tablo 3 incelediğinde bayan öğretmenlerin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine erkek öğretmenlere göre daha olumlu baktığı görülmektedir. Levene testi ve t testi sonuçlarını değerlendirildiğinde; 1. "Yeni fikirlere açık olurum. (S-5., p=0,000)", " Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım.(s-2., p=0,009)", "Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım.(s-6., p=0,001)", "Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım.(s-9., p=0,000)", "Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım.(s-11., p=0,000)", "Ortak çalışmayı severim.(s-12., p=0,000)", "Aldığım sorumlulukları yerine getiririm.(s- 13., p=0,005)", "Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim.(s-14., p=0,002)","işbirliğine önem veririm.(s-15., p=0,000)" ve " Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim.(s-16., p=0,000)" maddelerinde erkek öğretmenlerle bayan öğretmenler arasında bayan öğretmenlerin lehine çok anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 2. "Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim.(s-1., p=011)", "Her arkadaşımın fikrini dinlerim.(s-8., p=0,035)" ve " imseye kin gütmem.(s-7.., p=0,026)" maddelerinde erkek öğretmenlerle bayan öğretmenler arasında bayan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3. "Arkadaşlarıma güven veririm.(s-3., p=0,6)", " Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm.(s-4., p=0,682)" ve "Başarılı olmaları için

9 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 303 arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım.(s-10., p=0,059)" maddelerine verilen cevaplarda ise göre istatistiksel olarak erkek ve bayan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Tablo: 4. Türkçe Öğretmenlerinin Görev Süresi Değişkenine Göre İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi Uygunluğu Açısından Özellikleri Sorular grup N Ort. Genel Ort. 1. Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim 2. Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. 3. Arkadaşlarıma güven veririm. 4. Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. 5. Yeni fikirlere açık olurum. 6. Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. 7. imseye kin gütmem. 8. Her arkadaşımın fikrini dinlerim. 9. Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım. 10.Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. 11.Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. 12.Ortak çalışmayı severim. 13. Aldığım sorumlulukları yerine 4,00 3,60 3,85 4,19 3,97 4,19 4,15 4,15 3,74 3,85 4,13 3,85 4,11 3,90 4,20 3,77 4,13 3,82 4,13 3,67 3,69 4,00 Levene Testi t testi F p t p 3,85 13,,000 2,360, ,03,002,966 2,230,028 4,10 1,387,242 1,530,129,008,927,227,821 3,98 1,743,190 2,895,005 4,03,194,660 2,284,025 4,01,000,986 2,056,043 4,02,190,664 1,596,114 4,02,755,387 3,055,003 4,00,267,606 2,073,0 3,94,574,4 3,376,001 3,97 3,557,062 3,114,002 4,10,810,370 1,235,220

10 304 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ getiririm. 14. Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim. 15.İşbirliğine önem veririm. 16.Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. 3,87 3,87 4,07 3,69 4,04,042,838 2,021,046 3,98,428,4 3,092,003 3,91 4,521,036 2,804, ve 16. soruların Levene testi incelendiğinde p değeri 0,05'ten küçük olduğu görülür. Bu durumda H0 hipotezi reddedilir ve t testi tablosunda ikinci satırdaki p değeri 0,05'ten küçük olduğu görüldüğünden t testi sonuçlarına göre de H0 hipotezi reddedilmiştir. Tablodaki diğer soruların Levene testi incelendiğinde p değeri 0,05'ten büyük olduğundan H0 hipotezi kabul edilir ve t testi tablosunda birinci satırdaki p değerleri kullanılmıştır. Tablo bir bütün olarak incelendiğinde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine mesleğin ilk 15 yılındaki öğretmenler(1.grup) tarafından çok olumlu baktığı (aritmetik ortalama bütün maddelerden 4 ve üzerinde) görülmektedir. Fakat meslekî tecrübesi 15 yılın üzerinde olan öğretmenlerin (2.grup) de işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine olumlu baktıkları (aritmetik ortalama 3,5 ve üzerinde) görülmektedir. Öğretmenlerce yanıtlarını t testi sonuçlarına göre incelediğimizde; 1. Bütün maddelerde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları görülmektedir. 2. " Ortak çalışmalarda arkadaşlarımla ilgilenirim. (S-1.)", " Arkadaşlarımla açık iletişim kurarım. (S-2.)", " Yeni fikirlere açık olurum. (S-5.)", " Ortak çalışmalarda arkadaşlarıma adil davranırım. (S-6.)", " imseye kin gütmem. (S-7.)", " Arkadaşlarımla ilişkilerimde demokratik davranırım.(s-9.)", " Başarılı olmaları için arkadaşlarımın motivasyonunu canlı tutarım. (S-10.)", "Arkadaşlarımın çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutarım. (S-11.)", " Ortak çalışmayı severim.(s-12.)", " Toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat ederim.(s-14.)", " İşbirliğine önem veririm. (S-15.)" ve " Ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih ederim. (S-16.)" maddelerinde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerle (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenler (2.grup) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık görülmektedir. 3. " Arkadaşlarıma güven veririm. (S-3.)", " Farklı kişilik özelliklerine sahip olan arkadaşlarıma değer veririm. (S-4.)", "Her arkadaşımın fikrini dinlerim. (S-8.)" ve " Aldığım sorumlulukları yerine getiririm. (S-13.)" maddelerinde mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerle (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenler (2.grup) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık bulunmamıştır.

11 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin 305 SONUÇ V ÖNRİLR İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencilerin motivasyonlarını artıran, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanıyan, öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız ve soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlayan, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini artıran, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştiren, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlayan, işbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen "bilginin tek kaynağı" olarak algılanmasını engelleyen, öğrencilerin okula devamlılığını artıran, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışma sonucunda, ortak çalışmalarda arkadaşlarla ilgilenme, arkadaşlarla açık iletişim kurma, yeni fikirlere açık olma, ortak çalışmalarda arkadaşlarla adil davranma, arkadaşlarla ilişkilerde demokratik davranma, arkadaş çıkarlarını, kendi çıkarlarından üstün tutma, ortak çalışmayı sevme, aldığı sorumlulukları yerine getirme, toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat etme, işbirliğine önem verme, ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih etme gibi maddelerde bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu sonucu çıkarılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin meslekî kıdem değişkenine göre ise ortak çalışmalarda arkadaşlarla ilgilenme, yeni fikirlere açık olma, ortak çalışmalarda arkadaşlarına adil davranma, kimseye kin gütmeme, arkadaşlarla ilişkilerde demokratik davranma, başarılı olmaları için arkadaş motivasyonunu canlı tutma, arkadaşlarının çıkarlarını, kendi çıkarlarımdan üstün tutma, ortak çalışmayı sevme, toplu çalışmalarda ortak karar alınmasına dikkat etme, işbirliğine önem verme, ortak çalışmalarda grup başarısını bireysel başarıya tercih etme gibi maddelerde mesleğinin arası olan öğretmenler 15 yıl ve yukarı meslekî kıdeme sahip olan öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, genel olarak Türkçe öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ve bu yöntemin kullanımı için yeterli derece de uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle ortaokullarda zaman, maddi ve fiziksel imkanlar fırsat verdiği ölçüde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi Türkçe derslerinde kullanılmalıdır. AYNAÇA Açıkgöz,.Ü.,1992.İşbirlikli öğrenme: uram, Araştırma, Uygulama. Uğurel Matbaası, Malatya. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri, Ankara, Pegem A Yayıncılık

12 306 Yakup TOPAL & Abdulkadir IRBAŞ Barth, J. L. - Demirtaş, A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: YÖ/Dünya Bankası Milli ğitimi Geliştirme Projesi. Baykara,. (1999). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler nstitüsü ğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi C. (1999). Genel Öğretim Metotları. (9. Baskı) İstanbul: Özel ğitim Yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi l itabı, Anakara, Pegem A Yayıncılık. Cooper, J., Mueck, R., Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on xcellence in College Teaching, 1, Demirel, Ö. ve Ün,., (1987). ğitim Terimleri, Ankara. Şafak Matbaası. Doymuş,. ve Diğerleri. (2005) İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışmalar. rzincan ğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) Hâller, C.R., Gallagher, V,J., Weldon, T.L., Felder, R.M. (2000). Dynamics Of Peer ducation In Cooperative Learning Workgroups. North Carolina State University. J. ngr. ducation. 89(3), p.285. Johnson, W. D. Johnson, R. T. (2000). How Can We Put Cooperetive Learning İnto Practice. The Science Teacher. 67(2). arasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. ırbaş, A. (2010) İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerini Geliştirmesine tkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Türkçe ğitimi Ana Bilim Dalı. Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. SHARAN, Shlomo. (1980) "Cooperative Learning in Small Groups: Recent Methods and ffects on Achievement, Attidudes and tnic Relations" Review of ducational Research, 50: , 1980 Yeşilyurt,. (2010). Öğretmen Adaylarının Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp ğitim Fakültesi Dergisi, (14), Yıldız, Vesile (1999). İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, ğitim Fakültesi, 16 17,

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Berkay ARIKAN 1312020054 Cihat SAVAŞ 1312020037 Emin ERTÜRK 1312020015 İlkay KANTARCI 1312024002 Yücel KILIÇ 1312020058 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARI NİTELİKLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARI NİTELİKLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 25-37 25 ÖĞRETMEN ADAYLARI NİTELİKLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Suitability

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA. Kendi başıma bu kadar öğrenirim

Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA. Kendi başıma bu kadar öğrenirim İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğr.Gör.Dr.Şirin KARADENİZ İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme Cooperative Learning denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000), Bilen (1997) ve Saban (2000),

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARIYLA, SINAVLAR, OKULUN FİZİKSEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı

International Journal of Language Academy PROBLEMS THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION BASED LEARNING IN TURKISH TEACHING

International Journal of Language Academy PROBLEMS THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION BASED LEARNING IN TURKISH TEACHING ISSN: 2342-025 DOI Number: http://dx.doi.org/0.8033/ijla.292 Volume 3/4 Winter 205 p. 5/28 PROBLEMS THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION BASED LEARNING IN TURKISH TEACHING Article History: Received 5.0.205

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ PROJE EKİBİ ÖNSÖZ Öğretmenler kullandıkları öğretim yöntemleri ile eğitim ortamlarında etkin bir biçimde yer alırlar. Halen okullarımızda devam ettirilen

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 245 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Suat KOL, Sakarya Üniversitesi, SAÜ Eğitim Fakültesi Hendek/SAKARYA skol@sakarya.edu.tr ÖZET İnternet

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 811-828 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı:1, Sayfa: 275-294, ELAZIĞ-2010 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ

Detaylı

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0444 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011 Fevzi Dursun

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ Hüseyin ASLAN, Ümit DOĞAN Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.073

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİ DERS ARACI OLARAK KULLANMANIN DUYUŞSAL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİ KAZANMAYA ETKİSİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİ DERS ARACI OLARAK KULLANMANIN DUYUŞSAL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİ KAZANMAYA ETKİSİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİ DERS ARACI OLARAK KULLANMANIN DUYUŞSAL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİ KAZANMAYA ETKİSİ Prof.Dr. Cemil ÖZTÜRK * Blm. Uzm. Rahmi OTLUOĞLU ** ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı