Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"

Transkript

1 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma Sema Nur GÜNGÖR, Muhlis ÖZKAN Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. İnsan ve Çevre ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlenmesine, Bursa ilinin Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen dört farklı okuldan toplam 101 (kız:46, erkek:55) öğrenci katılmıştır. Veriler, 20 sorudan oluşan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketiyle toplanmış ve SPSS paket programında değerlendirilmiştir. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin %85 inin tutumları üzerine olumlu yönde etkili olduğu, ayrıca kız ve erkek öğrencilerin tutumları üzerindeki etkileri bakımından, farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: İşbirlikli öğrenme yöntemi, Fen ve teknoloji, Tutum. 47

2 A Study on the Effect of Cooperative Learning Method on Students Attitude in Teaching Science and Technology ABSTRACT This study focuses on the impact of Cooperative learning method in teaching science and technology courses to the 7 th graders. 101 students (46 female, 55 male) from four different schools of Bursa s Nilufer, Kestel and Yildrim districts were taught the Human and environment unit via Cooperative Learning Method. Our data was collected from these students by using Student Perspectives on Cooperative Learning Approach Survey which is total of 20 questions and was evaluated by using SPSS The results indicate that Cooperative Learning Approach had a positive effect on 85% of the students who took the course. The results also show that gender of a student made no difference on the outcome. Key Words: Cooperative learning method, Science and technology, Attitude. GİRİŞ Etkili bir öğretim sürecinin gerçekleşmesi için günümüz eğitim anlayışı, öğretmenin öğrenmeyi en üst düzeye çıkaracak öğretim yöntemini belirleme ve bu yöntemi uygulama sorumluluğu ile eğitimcileri karşı karşıya getirmiştir. Bununla birlikte ilköğretim okullarındaki ders kitapları çerçevesinde çoğu öğretmenlerin, öğrencilerin pasif dinleyiciler olarak katılımı temeline dayanan, geleneksel anlatım yöntemini kullandıkları bilinmektedir. Bir kısım öğretmenlerin ise öğrencileri aktif hale getirdiğine inandıkları öğrenme yöntemlerini kullanmakta oldukları bildirilmektedir (Şimşek ve ark., 2005). Ancak öğrenciler, bireysel düşüncelerini açıklayabildikleri, tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri ortamların, öğrenme-öğretme etkinliklerini daha etkili, verimli ve süratli kılmasını sağlayan İşbirlikli Öğrenme Yöntemini benimsemekte oldukları ileri sürülmektedir (Doolittle, 1997). İşbirliği, önemli bir insan etkinliğidir. Grup çalışmasından, bireylerin ayrı ayrı çalışmasının toplamından fazlası ortaya çıkar. İşbirliği konusunu inceleyen sosyal bilimciler, insanların amaçlar doğrultusunda ortak çalışmasının farkını vurgulamak ihtiyacı duymaktadırlar (Hendrix, 1996; akt. Kurtuluş, 1998). 48

3 İşbirliğine dayalı grup öğrenmeleri sonucunda grup üyeleri arasında nitelikli etkileşim gerçekleşmekte, olumlu sınıf ortamı oluşmakta, okula karşı olumlu tutum ve hoşlanma, sosyal çalışmalar için güdülenme, iletişim kurma, toplulukla işbirliği yapma becerisi geliştirmektedir. Ayrıca yaratıcı düşünme yetilerini geliştirmekte ve kaygı düzeylerini azalmaktadır (Kocabaş, 1995). İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrencilere, ekip çalışması becerisinin kazandırılması, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulması, yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal ödevlerin öğrenilmesi, kişilerarası ilişki kurma ve iletişim becerileri kazandırmada olumlu etkisi olduğu gibi; bazı üyelerin grup çalışmasına hemen hemen hiçbir katkı getirmeden başkalarının başarısına ortak olması, başkalarının işlerini kendisine yaptırdığı duygusuna kapılarak rahatsız olması, başarı düzeyi yüksek grup üyelerinin ön plana çıkarak daha fazla iş yapmaları dolayısıyla grup çalışmasından daha fazla yararlanırken başarı düzeyi düşük olan grup üyelerinin bunu yapamamaları ve durumların daha da kötüye gitmesi, grup üyelerinin açıklamalarına ve önerilerine değer vermemesi gibi olumsuz etkilerinin varlığı bildirilmektedir (Yılmaz, 2001; Yaman, 2008). İşbirlikli öğrenmenin, grup çalışmasının yukarıda değinilen sakıncalarını giderecek biçimde yapılandırılması gerekir. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin hem sınıf hem de diğer ortamlarda küçük karma gruplar oluşturularak ortak bir amaç doğrultusunda akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, bireylerin özgüvenlerinin arttığı, iletişim becerilerinin geliştiği, problem çözme ve eleştirel düşünme gücünün ivmelendiği, eğitim-öğretim sürecine öğrencinin en aktif şekilde katıldığı bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken, 2004). Türkiye de işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili farklı alanlarda ve düzeylerde birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar işbirlikli öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal öğrenme üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji Öğretiminde öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına ilişkin görüşlerini değerlendirerek bu yönteme yönelik olarak Fen ve Teknoloji dersi çerçevesinde ortaya çıkan tutum değişikliklerini geleneksel yöntemle karşılaştırarak ortaya koymaktır. 49

4 YÖNTEM Örneklem Araştırmanın örneklemini Bursa merkez; Hasanağa TOKİ İlköğretim Okulu (Nilüfer), Kestel TOKİ İlköğretim Okulu (Kestel), Hazinedaroğlu Özkan İlköğretim Okulu (Nilüfer) ve Süleyman Cura İlköğretim Okulu nda (Nilüfer) bulunan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu olarak 7. sınıf öğrencileri arasından 101 öğrenci seçilmiştir. Deney Grubu Bu grupta, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi teknikleri kullanılarak öğrencilerin etkin katılımı sağlanmış ve bu yolla derslerin öğrenciler tarafından işlenmesine imkân verilmiştir. İlk olarak çalışma öncesinde, öğrencilere 2 saatlik süre içerisinde İşbirlikli Öğrenme ve grup çalışması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gerekli bilgiler verildikten sonra öğrencilerin başarı durumları ve cinsiyetleri göz önüne alınarak gruplar oluşturulmuştur. Her grupta yüksek, orta ve daha düşük düzeyde başarılı öğrencilerin bulunmasına özen gösterilmiştir. Araştırmacı uygulama öncesinde hazırlamış olduğu çalışma yapraklarını, proje ödevlerini ve etkinlik kağıtlarını her ders gruplara dağıtmış, öğrencilerin kendi aralarında verilen etkinlikler üzerinde grupça çalışmalarını sağlamıştır. Her ders sonunda bir grup birinci seçilmiş ve o gruba öğrencilerin isteklerine göre çeşitli ödüller verilmiştir. Daha sonra sınıfça tartışma yapılarak konunun anlaşılmayan noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm bu süreçte öğretmen (araştırmacı) öğrencilere ihtiyaç duydukları konularda rehberlik etmiş, onları grupça çalışmaya teşvik etmiştir. Çalışma sonrasında, öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi uygulanmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi kullanılmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi Araştırmada kullanılan ve deney grubunda bulunan öğrencilerin işbirliğine dayalı öğrenme hakkındaki görüşlerini almak için çalışma 50

5 sonrasında uygulanan anket literatür taramaları sonucunda elde edilmiştir (Gümüş, 2006). Kaynak taramaları, uzman görüşleri sonucu oluşturulan anket maddelerinin bazı ifadelerinde değişiklik yapılmış ve öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Yöntemine ilişkin görüşlerini belirlemek için kullanılmıştır. 20 maddelik 5 li Likert tipte hazırlanmış olan anket 9 olumsuz 11 olumlu maddeden oluşup testten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20 dir. Ölçek 101 öğrenci üzerinde uygulanmış, güvenirlik katsayısı 0,80 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç anketin araştırmada kullanılması için yeterli görülmüştür. Ankette yer alan olumlu ifadelerin puanlaması Tamamen Katılıyorum dan (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Hiç Katılmıyorum a (1) uzanan bir yanıt aralığında oluşturulmuştur. Anketteki 2., 3., 4., 8., 10., 13., 16., 18. ve 20. maddelerin olumsuz ifadeleri bulunduğu için puanlamaları tersten değerlendirilerek veri tabanına aktarılmıştır. Ölçek deney gruplarına araştırma sonrasında 20 dakika süre ile uygulanmıştır. Verilerin Analizi Bursa merkez ilçelerine bağlı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinden deney grubuna uygulanmış olan bu araştırmada öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Veriler SPSS paket programında yer alan istatistikler kullanılarak analiz edilmiş, ayrıca frekans ve % değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR Çalışmada deney grubu öğrencilerine İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin tüm okullara göre verilen cevapların sıklık değerleri, yüzdeleri, ortalama ve standart sapmaları Tablo 1 de gösterilmiştir. 51

6 Tablo 1: Deney Gruplarını Oluşturan Tüm Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Ortalama Soru No ve Standart n n n n n Sapma 1 92 (%91,1) 8 (%7,9) 1 (%1) ,92 (±0,26) 2 33 (%32,7) 24 (%23,8) 20 (%19,8) 16 (%15,8) 8 (%7,9) 3,52 (±1,19) 3 36 (%35,6) 9 (%8,9) 11 (%10,9) 11 (%10,9) 34 (%33,7) 3,1 (±1,75) 4 31 (%30,7) 26 (%25,7) 14 (%13,9) 12 (%11,9) 18 (%17,8) 3,41 (±1,49) 5 73 (%72,3) 20 (%19,8) 5 (%5) 2 (%2) 1 (%1) 4,63 (±0,71) 6 36 (%35,6) 26 (%25,7) 19 (%18,8) 9 (%8,9) 11 (%10,9) 3,72 (±1,27) 7 66 (%65,3) 21 (%20,8) 9 (%8,9) 4 (%4) 1 (%1) 4,47 (±0,84) 8 64 (%63,4) 19 (%18,8) 7 (%6,9) 3 (%3) 8 (%7,9) 4,26 (±1,11) 9 55 (%54,5) 30 (%29,7) 12 (%11,9) 2 (%2) 2 (%2) 4,41 (±0,74) (%57,4) 13 (%12,9) 7 (%6,9) 6 (%5,9) 17 (%16,8) 3,85 (±1,47) (%55,4) 22 (%21,8) 6 (%5,9) 4 (%4) 3 (%3) 4,51 (±0,8) (%62,4) 22 (%21,8) 11 (%10,9) 3 (%3) 2 (%2) 4,44 (±0,88) (%42,6) 26 (%25,7) 13 (%12,9) 12 (%11,9) 7 (%6,9) 3,81 (±1,3) (%65,3) 18 (%17,8) 13 (%12,9) 3 (%3) 1 (%1) 4,49 (±0,78) (%65,3) 22 (%21,8) 11 (%10,9) 1 (%1) 1 (%1) 4,52 (±0,74) (%22,8) 4 (%4) 23 (%22,8) 10 (%9,9) 41 (%40,6) 2,61 (±1,56) (%66,3) 17 (%16,8) 15 (%14,9) 2 (%2) - - 4,6 (±0,73) (%77,2) 11 (%10,9) 8 (%7,9) 3 (%3) 1 (%1) 4,61 (±0,68) (%43,6) 8 (%7,9) 8 (%7,9) 13 (%12,9) 28 (%27,7) 3,32 (±1,72) (%65,3) 23 (%22,8) 11 (%10,9) (%1) 4,54 (±0,74) N:101 Anketin 1. maddesinde öğrenciler, çalışmalarda öğretmenimizin bize sürekli rehberlik etmesi hoşuma gitti ifadesine %91,1 i (92 kişi) tamamen katılıyorum, %7,9 u (8 kişi) katılıyorum ve %1 i (1 kişi) kararsızım şeklinde görüş bildirmiştir. Birinci maddenin aritmetik ortalaması 4,92 (±0,26) olarak hesaplanmıştır. Anketin 2. maddesinde öğrenciler, çalışma süresince farklı kaynaklara ulaşmada zorlandım ifadesine %32,7 si (33 kişi) hiç katılmıyorum, %23,8 i (24 kişi) katılmıyorum, %19,8 i (20 kişi) kararsızım, %15,8 i (16 kişi) katılıyorum ve %7,9 u (8 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. İkinci maddenin aritmetik ortalaması 3,52 (±1,19) olarak hesaplanmıştır. Anketin 3. maddesinde öğrenciler, gruptaki arkadaşlarımla çalışmaktan hoşlanmadım ifadesine %35,6 sı (36 kişi) hiç katılmıyorum, %8,9 u (9 kişi) katılmıyorum, %10,9 u (11 kişi) kararsızım, %10,9 u (11 kişi) katılıyorum ve %33,7 si (34 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş 52

7 bildirmiştir. Üçüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,1 (±1,75) olarak hesaplanmıştır. Anketin 4. maddesinde öğrenciler, çalışmalarımızda çok fazla yardıma ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum ifadesine %30,7 (31 kişi) hiç katılmıyorum, %25,7 (26 kişi) katılmıyorum, %13,9 (14 kişi) kararsızım, %11,9 (12 kişi) katılıyorum ve %17,8 (18 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Dördüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,41 (±1,49) olarak hesaplanmıştır. Anketin 5. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi hoşuma gitti ifadesine %72,3 (73 kişi) tamamen katılıyorum, %19,8 (20 kişi) katılıyorum, %5 (5 kişi) kararsızım, %2 (2 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Beşinci maddenin aritmetik ortalaması 4,63 (±0,71) olarak hesaplanmıştır. Anketin 6. maddesinde öğrenciler, daha önce derse katılmayan arkadaşlarımızın aktif olarak görev aldığını düşünüyorum ifadesine %35,6 (36 kişi) tamamen katılıyorum, % 25,7 (26 kişi) katılıyorum, %18,8 (19 kişi) kararsızım, %8,9 (9 kişi) katılmıyorum ve %10,9 (11 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Altıncı maddenin aritmetik ortalaması 3,72 (±1,27) olarak hesaplanmıştır. Anketin 7. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmaları araştırmaya olan ilgimi arttırdı ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %20,8 (21 kişi) katılıyorum, %8,9 (9 kişi) kararsızım, %4 (4 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Yedinci maddenin aritmetik ortalaması 4,47 (±0,84) olarak hesaplanmıştır. Anketin 8. maddesinde öğrenciler, çalışmalarda görev almak ve yerine getirmek bana zor geldi ifadesine %63,4 (64 kişi) hiç katılmıyorum, %18,8 (19 kişi) katılmıyorum, %6,9 (7 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılıyorum ve %7,9 (8 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Sekizinci maddenin aritmetik ortalaması 4,26 (±1,11) olarak hesaplanmıştır. Anketin 9. maddesinde öğrenciler, işbirliğine dayalı öğrenme ile Fen ve Teknoloji dersine olan ilgim daha da arttı ifadesine %54,5 (55 kişi) tamamen katılıyorum, %29,7 (30 kişi) katılıyorum, %11,9 (12 kişi) kararsızım, %2 (2 kişi) katılmıyorum ve %2 (2 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Dokuzuncu maddenin aritmetik ortalaması 4,41 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. 53

8 Anketin 10. maddesinde öğrenciler, dersteki çalışmaları eğlenceli bulmadım ifadesine %57,4 (58 kişi) hiç katılmıyorum, %12,9 (13 kişi) katılmıyorum, %6,9 (7 kişi) kararsızım, %5,9 (6 kişi) katılıyorum ve %16,8 (17 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onuncu maddenin aritmetik ortalaması 3,85 (±1,47) olarak hesaplanmıştır. Anketin 11. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında kendimi rahat hissettim ifadesine %55,4 (56 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %5,9 (6 kişi) kararsızım, %4 (4 kişi) katılmıyorum ve %3 (3 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onbirinci maddenin aritmetik ortalaması 4,51 (±0,8) olarak hesaplanmıştır. Anketin 12. maddesinde öğrenciler, hazırladığımız çalışmaları arkadaşlarımıza sunmak hoşuma gitti ifadesine %62,4 (63 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılmıyorum ve %2 (2 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onikinci maddenin aritmetik ortalaması 4,44 (±0,88) olarak hesaplanmıştır. Anketin 13. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında çok zorlandığımı hissettim ifadesine %42,6 (43 kişi) hiç katılmıyorum, %25,7 (26 kişi) katılmıyorum, %12,9 (13 kişi) kararsızım, %11,9 (12 kişi) katılıyorum ve %6,9 (7 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onüçüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,81 (±1,3) olarak hesaplanmıştır. Anketin 14. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinde daha başarılı olacağıma inandım ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %17,8 (18 kişi) katılıyorum, %12,9 (13 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Ondördüncü maddenin aritmetik ortalaması 4,49 (±0,78) olarak hesaplanmıştır. Anketin 15. maddesinde öğrenciler, derste kendime olan güvenim arttı ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım, %1 (1 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onbeşinci maddenin aritmetik ortalaması 4,52 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. Anketin 16. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersini öğretmenin anlatmasını tercih ederim ifadesine %22,8 (23 kişi) hiç katılmıyorum, %4 (4 kişi) katılmıyorum, %22,8 (23 kişi) kararsızım, %9,9 (10 kişi) katılıyorum ve %40,6 (41 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş 54

9 bildirmiştir. Onaltıncı maddenin aritmetik ortalaması 2,61 (±1,56) olarak hesaplanmıştır. Anketin 17. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinin işbirliği içerisinde işlenmesi hoşuma gitti ifadesine %66,3 (67 kişi) tamamen katılıyorum, %16,8 (17 kişi) katılıyorum, %14,9 (15 kişi) kararsızım ve %2 (2 kişi) katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onyedinci maddenin aritmetik ortalaması 4,6 (±0,73) olarak hesaplanmıştır. Anketin 18. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmaları sonucu öğrendiklerimi kolay kolay unutmayacağıma inanmıyorum ifadesine %77,2 (78 kişi) hiç katılmıyorum, %10,9 (11 kişi) katılmıyorum, %7,9 (8 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılıyorum ve %1 (1 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onsekizinci maddenin aritmetik ortalaması 4,61 (±0,68) olarak hesaplanmıştır. Anketin 19. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinin, çevremdeki olayları anlamada bana yardımcı olacağını düşünmüyorum ifadesine %43,6 (44 kişi) tamamen katılıyorum, %7,9 (8 kişi) katılıyorum, %7,9 (8 kişi) kararsızım, %12,9 (13 kişi) katılmıyorum ve %27,7 (28 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Ondokuzuncu maddenin aritmetik ortalaması 3,32 (±1,72) olarak hesaplanmıştır. Anketin 20. maddesinde öğrenciler, gelecekte Fen ve Teknolojiden birçok yönde yararlanacağıma inanmıyorum ifadesine %65,3 (66 kişi) hiç katılmıyorum, %22,8 (23 kişi) katılmıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım ve %1 (1 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Yirminci maddenin aritmetik ortalaması 4,54 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. Yapılan grup çalışmaları, araştırma ödevleri, etkinlikler ve çalışma yaprakları öğrencilere Fen dersini sevdirmiş ve öğrencileri geleceğe dönük olumlu düşüncelere sevk etmiştir. Genel olarak, elde edilen bulgulardan öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme yaklaşımına olumlu baktıkları belirlenmiştir. Tüm okullardaki deney grubunda yer alan kız ve erkek öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Anketinin analiz sonuçları Tablo 2 de gösterilmiştir. 55

10 Tablo 2: Tüm Okullardaki Deney Grubunda Yer Alan Kız ve Erkek Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Anketinin Analiz Sonuçları Öğrenci grupları Denek sayısı (N) Aritmetik ortalama (X) Kız öğrenciler 46 82,44 11,12 Erkek öğrenciler 55 79,72 10,02 p<0,05 Standart sapma (ss) t değeri Serbestlik derecesi (sd) Önem değeri (p) 1, ,203 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle ders işlenen deney grubuna, İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi, deneysel çalışma sonrasında uygulanmıştır. Deney grubunda bulunan kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 2 deki verilere göre deney grubunda bulunan kız ve erkek öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t (98) =1,28; p>0,05). Bu sonuçlar, İşbirlikli Öğrenme hakkındaki görüşlerin cinsiyete göre farklılık göstermediğini destekler niteliktedir. TARTIŞMA ve SONUÇ İşbirlikli Öğrenme Yöntemine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirildiği bu çalışmada, deney grubuna uygulanan İşbirliğine Dayalı Öğrenci Görüşleri Anketinin tüm maddeleri tek tek analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketinin 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. maddelerine öğrencilerin %85 inin olumlu yanıt verdiği tespit edilmiştir. Bu verilere göre; a) Öğrencilerin, öğretmenin ders sırasında rehberlik etmesinden memnun kaldığı, b) İşbirliği çalışmalarında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesinden hoşnut kalındığı, c) Derse ve araştırmaya olan ilgisinin artmasında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin etkili olduğu, ç) Fen ve Teknoloji dersine olan ilginin arttığı, 56

11 d) Grup etkinlikleri sırasında öğrencilerin rahat davrandığı, e) Hazırlanan çalışmaların sunulmasından zevk aldıkları, f) Öğrenci özgüvenini arttırmada etkili olduğu, g) Fen ve Teknoloji dersinin işbirliği yöntemiyle işlenmesinden hoşnut oldukları, h) Dağılımın bir karar ve şekilde olmadığı gruplarda, öğrencilerin çalışmalarda görev alma ve yerine getirmede zorlanmadığı, ı) İşbirliği çalışmaları sonucu öğrendiklerini kolay kolay unutmayacaklarına inandıkları, i) Gelecekte Fen ve Teknolojiden birçok yönde yararlanacaklarına inandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada öğrenci görüşlerinden elde edilen verilerin, Bourner (2001) in çalışmalarında elde edilen sonuçlara büyük ölçüde uygunluk göstermekte olduğu anlaşılmaktadır. Konuların İşbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin, öğrenciler tarafından, söz konusu yöntemin bilgi verici, kolay öğretici, faydalı, teşvik edici ve zevkli olduğu yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Yapılan grup çalışmaları, araştırma ödevleri, etkinlikler ve çalışma yaprakları, öğrencilere Fen ve Teknoloji dersini sevdirmiş ve öğrencileri geleceğe dönük olumlu düşüncelere sevk ederek özgüvenlerini artırmış olduğu anlaşılmaktadır. Anketin 3., 16. ve 19. maddelerine, öğrencilerin %15 inin kararsızım şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu yaklaşımın nedeninin grup içinde kişisel sorumluluğu yerine getirmeyen bazı öğrencilerden kaynaklanabileceği, ayrıca bu yöntemin sınıfta ilk kez uygulanmış olması yanında öğretmenlerin değiştirilmiş olmasının da bu sonucun sebeplerinden biri olabileceği kanısındayız. Bu araştırmanın sonuçları, İşbirlikli Öğrenmenin öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarını artırması ile ilgili olarak Özçelik (2007), Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken (2004), Veenman ve ark. (2005), Battis, Solomon ve Delucchi (1993) gibi birçok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir. Genel olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olması nedeniyle bu yöntemin Fen ve Teknoloji Öğretimi dersinde ve uygulamalarında kullanılmasının hem dersin verimliliğini artıracağı ve hem de öğrencilerin daha başarılı bir öğretim süreci geçirmelerine imkan vereceğinden yararlı olacağı düşünülmektedir. 57

12 KAYNAKLAR Açıkgöz, K.Ü Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, Kanyılmaz Matbaası, 172 s,izmir. Akın, N İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Renk Konusunun İşlenişinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Battistich, V., Solomon, D. ve Delucchi, K Interaction Processes And Students Outcomes In Cooperative Learning Groups. Elementary School Journal, 94:p Bourner, J, Hughes M. and Bourner, T First-year Undergraduate Experiences of Group Project Work, Assessment and Evaluation in Higher Education, 26, Cooper, J., Mueck, R., Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on Excellence in College Teaching, 1, Delen, H., Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi, Yüksek Lisans Tezi,Adana Doolittle P., Vygotsky's Zone of Proximal Development as a Theoretical Foundation for Cooperative Learning, Journal on Excellence in College Teaching; 8(1), Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S., İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) sayfa: Gömleksiz, M., Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana. Gümüş, O İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Hedeflerinin Kazandırılması ve Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 58

13 Hendrix, J.C Cooperative Learning: Building a Democratic Community. Jul./Aug Johnson, D.W., and Johnson, R.T., Approaches to implementing cooperative learning in the social studies classroom, cooperative learning in the social studies classroom: An Invitation Social study, R.J., Stahl and R.L., Vansicle Editor : Washington National Council for the social studies. Bulletin No: 87, Kocabaş, A İşbirlikli Öğrenmenin Blok Flüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özçelik, A İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir. Slavin, R.E., Small group methods, The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon pres. Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Kızıloğlu N., 2005, Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve beceriler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), Veenman, S. ve ark Effects of A Cooperative Learning Program on The Elaborations of Students During Help Seeking and Help Giving American Educational Research Journal. 42:115,37. Washington. Watson, S. B., The essential elements of cooperative learning, The AmericanBiology Teacher, 54(2), Yaman, F İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerine Madde ve Isı Konusunda Fen ve Teknoloji Dersi Hedeflerinin Kazandırılmasında İşbirlikli Öğrenme Kuramının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt:8, sayı:2 sayfa: Yılmaz, A İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış Kullanılan Bir Metot. [Electronic version]. Milli Eğitim Dergisi (150). 59

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Kafkas Üniversitesi, e Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), Nisan 2015 19 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Effect of Cooperative

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 161-178, ELAZIĞ-2009 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri * Hasan GÜRBÜZ ** Mürşet ÇAKMAK *** Mustafa DERMAN **** Özet Bu çalışma,

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University 1

The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University 1 Elementary Education Online, 10(2), 454-467, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 454-467, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 2011, 101-117 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * Melihan ÜNLÜ * *, Sırrı AYDINTAN

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 137-152 AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Özet Meryem Nur AYDEDE DEÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 55 74 FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * RESEARCHING THE OPINIONS

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Arş. Grv.Selçuk Beşir DEMİR sbesdem@hotmail.com Muş Alparslan Üniversitesi-Türkiye Yrd.Doç.Dr.Hamza

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Selami Yangın

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET

MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 2, Haziran 2012 MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Journal of Yasar University 2012 25(7) 4281-4306 ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Meral EROL

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı