Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"

Transkript

1 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma Sema Nur GÜNGÖR, Muhlis ÖZKAN Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. İnsan ve Çevre ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlenmesine, Bursa ilinin Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen dört farklı okuldan toplam 101 (kız:46, erkek:55) öğrenci katılmıştır. Veriler, 20 sorudan oluşan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketiyle toplanmış ve SPSS paket programında değerlendirilmiştir. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin %85 inin tutumları üzerine olumlu yönde etkili olduğu, ayrıca kız ve erkek öğrencilerin tutumları üzerindeki etkileri bakımından, farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: İşbirlikli öğrenme yöntemi, Fen ve teknoloji, Tutum. 47

2 A Study on the Effect of Cooperative Learning Method on Students Attitude in Teaching Science and Technology ABSTRACT This study focuses on the impact of Cooperative learning method in teaching science and technology courses to the 7 th graders. 101 students (46 female, 55 male) from four different schools of Bursa s Nilufer, Kestel and Yildrim districts were taught the Human and environment unit via Cooperative Learning Method. Our data was collected from these students by using Student Perspectives on Cooperative Learning Approach Survey which is total of 20 questions and was evaluated by using SPSS The results indicate that Cooperative Learning Approach had a positive effect on 85% of the students who took the course. The results also show that gender of a student made no difference on the outcome. Key Words: Cooperative learning method, Science and technology, Attitude. GİRİŞ Etkili bir öğretim sürecinin gerçekleşmesi için günümüz eğitim anlayışı, öğretmenin öğrenmeyi en üst düzeye çıkaracak öğretim yöntemini belirleme ve bu yöntemi uygulama sorumluluğu ile eğitimcileri karşı karşıya getirmiştir. Bununla birlikte ilköğretim okullarındaki ders kitapları çerçevesinde çoğu öğretmenlerin, öğrencilerin pasif dinleyiciler olarak katılımı temeline dayanan, geleneksel anlatım yöntemini kullandıkları bilinmektedir. Bir kısım öğretmenlerin ise öğrencileri aktif hale getirdiğine inandıkları öğrenme yöntemlerini kullanmakta oldukları bildirilmektedir (Şimşek ve ark., 2005). Ancak öğrenciler, bireysel düşüncelerini açıklayabildikleri, tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri ortamların, öğrenme-öğretme etkinliklerini daha etkili, verimli ve süratli kılmasını sağlayan İşbirlikli Öğrenme Yöntemini benimsemekte oldukları ileri sürülmektedir (Doolittle, 1997). İşbirliği, önemli bir insan etkinliğidir. Grup çalışmasından, bireylerin ayrı ayrı çalışmasının toplamından fazlası ortaya çıkar. İşbirliği konusunu inceleyen sosyal bilimciler, insanların amaçlar doğrultusunda ortak çalışmasının farkını vurgulamak ihtiyacı duymaktadırlar (Hendrix, 1996; akt. Kurtuluş, 1998). 48

3 İşbirliğine dayalı grup öğrenmeleri sonucunda grup üyeleri arasında nitelikli etkileşim gerçekleşmekte, olumlu sınıf ortamı oluşmakta, okula karşı olumlu tutum ve hoşlanma, sosyal çalışmalar için güdülenme, iletişim kurma, toplulukla işbirliği yapma becerisi geliştirmektedir. Ayrıca yaratıcı düşünme yetilerini geliştirmekte ve kaygı düzeylerini azalmaktadır (Kocabaş, 1995). İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrencilere, ekip çalışması becerisinin kazandırılması, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulması, yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal ödevlerin öğrenilmesi, kişilerarası ilişki kurma ve iletişim becerileri kazandırmada olumlu etkisi olduğu gibi; bazı üyelerin grup çalışmasına hemen hemen hiçbir katkı getirmeden başkalarının başarısına ortak olması, başkalarının işlerini kendisine yaptırdığı duygusuna kapılarak rahatsız olması, başarı düzeyi yüksek grup üyelerinin ön plana çıkarak daha fazla iş yapmaları dolayısıyla grup çalışmasından daha fazla yararlanırken başarı düzeyi düşük olan grup üyelerinin bunu yapamamaları ve durumların daha da kötüye gitmesi, grup üyelerinin açıklamalarına ve önerilerine değer vermemesi gibi olumsuz etkilerinin varlığı bildirilmektedir (Yılmaz, 2001; Yaman, 2008). İşbirlikli öğrenmenin, grup çalışmasının yukarıda değinilen sakıncalarını giderecek biçimde yapılandırılması gerekir. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin hem sınıf hem de diğer ortamlarda küçük karma gruplar oluşturularak ortak bir amaç doğrultusunda akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, bireylerin özgüvenlerinin arttığı, iletişim becerilerinin geliştiği, problem çözme ve eleştirel düşünme gücünün ivmelendiği, eğitim-öğretim sürecine öğrencinin en aktif şekilde katıldığı bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken, 2004). Türkiye de işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili farklı alanlarda ve düzeylerde birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar işbirlikli öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal öğrenme üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji Öğretiminde öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına ilişkin görüşlerini değerlendirerek bu yönteme yönelik olarak Fen ve Teknoloji dersi çerçevesinde ortaya çıkan tutum değişikliklerini geleneksel yöntemle karşılaştırarak ortaya koymaktır. 49

4 YÖNTEM Örneklem Araştırmanın örneklemini Bursa merkez; Hasanağa TOKİ İlköğretim Okulu (Nilüfer), Kestel TOKİ İlköğretim Okulu (Kestel), Hazinedaroğlu Özkan İlköğretim Okulu (Nilüfer) ve Süleyman Cura İlköğretim Okulu nda (Nilüfer) bulunan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu olarak 7. sınıf öğrencileri arasından 101 öğrenci seçilmiştir. Deney Grubu Bu grupta, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi teknikleri kullanılarak öğrencilerin etkin katılımı sağlanmış ve bu yolla derslerin öğrenciler tarafından işlenmesine imkân verilmiştir. İlk olarak çalışma öncesinde, öğrencilere 2 saatlik süre içerisinde İşbirlikli Öğrenme ve grup çalışması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gerekli bilgiler verildikten sonra öğrencilerin başarı durumları ve cinsiyetleri göz önüne alınarak gruplar oluşturulmuştur. Her grupta yüksek, orta ve daha düşük düzeyde başarılı öğrencilerin bulunmasına özen gösterilmiştir. Araştırmacı uygulama öncesinde hazırlamış olduğu çalışma yapraklarını, proje ödevlerini ve etkinlik kağıtlarını her ders gruplara dağıtmış, öğrencilerin kendi aralarında verilen etkinlikler üzerinde grupça çalışmalarını sağlamıştır. Her ders sonunda bir grup birinci seçilmiş ve o gruba öğrencilerin isteklerine göre çeşitli ödüller verilmiştir. Daha sonra sınıfça tartışma yapılarak konunun anlaşılmayan noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm bu süreçte öğretmen (araştırmacı) öğrencilere ihtiyaç duydukları konularda rehberlik etmiş, onları grupça çalışmaya teşvik etmiştir. Çalışma sonrasında, öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi uygulanmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi kullanılmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi Araştırmada kullanılan ve deney grubunda bulunan öğrencilerin işbirliğine dayalı öğrenme hakkındaki görüşlerini almak için çalışma 50

5 sonrasında uygulanan anket literatür taramaları sonucunda elde edilmiştir (Gümüş, 2006). Kaynak taramaları, uzman görüşleri sonucu oluşturulan anket maddelerinin bazı ifadelerinde değişiklik yapılmış ve öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Yöntemine ilişkin görüşlerini belirlemek için kullanılmıştır. 20 maddelik 5 li Likert tipte hazırlanmış olan anket 9 olumsuz 11 olumlu maddeden oluşup testten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20 dir. Ölçek 101 öğrenci üzerinde uygulanmış, güvenirlik katsayısı 0,80 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç anketin araştırmada kullanılması için yeterli görülmüştür. Ankette yer alan olumlu ifadelerin puanlaması Tamamen Katılıyorum dan (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Hiç Katılmıyorum a (1) uzanan bir yanıt aralığında oluşturulmuştur. Anketteki 2., 3., 4., 8., 10., 13., 16., 18. ve 20. maddelerin olumsuz ifadeleri bulunduğu için puanlamaları tersten değerlendirilerek veri tabanına aktarılmıştır. Ölçek deney gruplarına araştırma sonrasında 20 dakika süre ile uygulanmıştır. Verilerin Analizi Bursa merkez ilçelerine bağlı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinden deney grubuna uygulanmış olan bu araştırmada öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Veriler SPSS paket programında yer alan istatistikler kullanılarak analiz edilmiş, ayrıca frekans ve % değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR Çalışmada deney grubu öğrencilerine İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin tüm okullara göre verilen cevapların sıklık değerleri, yüzdeleri, ortalama ve standart sapmaları Tablo 1 de gösterilmiştir. 51

6 Tablo 1: Deney Gruplarını Oluşturan Tüm Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Ortalama Soru No ve Standart n n n n n Sapma 1 92 (%91,1) 8 (%7,9) 1 (%1) ,92 (±0,26) 2 33 (%32,7) 24 (%23,8) 20 (%19,8) 16 (%15,8) 8 (%7,9) 3,52 (±1,19) 3 36 (%35,6) 9 (%8,9) 11 (%10,9) 11 (%10,9) 34 (%33,7) 3,1 (±1,75) 4 31 (%30,7) 26 (%25,7) 14 (%13,9) 12 (%11,9) 18 (%17,8) 3,41 (±1,49) 5 73 (%72,3) 20 (%19,8) 5 (%5) 2 (%2) 1 (%1) 4,63 (±0,71) 6 36 (%35,6) 26 (%25,7) 19 (%18,8) 9 (%8,9) 11 (%10,9) 3,72 (±1,27) 7 66 (%65,3) 21 (%20,8) 9 (%8,9) 4 (%4) 1 (%1) 4,47 (±0,84) 8 64 (%63,4) 19 (%18,8) 7 (%6,9) 3 (%3) 8 (%7,9) 4,26 (±1,11) 9 55 (%54,5) 30 (%29,7) 12 (%11,9) 2 (%2) 2 (%2) 4,41 (±0,74) (%57,4) 13 (%12,9) 7 (%6,9) 6 (%5,9) 17 (%16,8) 3,85 (±1,47) (%55,4) 22 (%21,8) 6 (%5,9) 4 (%4) 3 (%3) 4,51 (±0,8) (%62,4) 22 (%21,8) 11 (%10,9) 3 (%3) 2 (%2) 4,44 (±0,88) (%42,6) 26 (%25,7) 13 (%12,9) 12 (%11,9) 7 (%6,9) 3,81 (±1,3) (%65,3) 18 (%17,8) 13 (%12,9) 3 (%3) 1 (%1) 4,49 (±0,78) (%65,3) 22 (%21,8) 11 (%10,9) 1 (%1) 1 (%1) 4,52 (±0,74) (%22,8) 4 (%4) 23 (%22,8) 10 (%9,9) 41 (%40,6) 2,61 (±1,56) (%66,3) 17 (%16,8) 15 (%14,9) 2 (%2) - - 4,6 (±0,73) (%77,2) 11 (%10,9) 8 (%7,9) 3 (%3) 1 (%1) 4,61 (±0,68) (%43,6) 8 (%7,9) 8 (%7,9) 13 (%12,9) 28 (%27,7) 3,32 (±1,72) (%65,3) 23 (%22,8) 11 (%10,9) (%1) 4,54 (±0,74) N:101 Anketin 1. maddesinde öğrenciler, çalışmalarda öğretmenimizin bize sürekli rehberlik etmesi hoşuma gitti ifadesine %91,1 i (92 kişi) tamamen katılıyorum, %7,9 u (8 kişi) katılıyorum ve %1 i (1 kişi) kararsızım şeklinde görüş bildirmiştir. Birinci maddenin aritmetik ortalaması 4,92 (±0,26) olarak hesaplanmıştır. Anketin 2. maddesinde öğrenciler, çalışma süresince farklı kaynaklara ulaşmada zorlandım ifadesine %32,7 si (33 kişi) hiç katılmıyorum, %23,8 i (24 kişi) katılmıyorum, %19,8 i (20 kişi) kararsızım, %15,8 i (16 kişi) katılıyorum ve %7,9 u (8 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. İkinci maddenin aritmetik ortalaması 3,52 (±1,19) olarak hesaplanmıştır. Anketin 3. maddesinde öğrenciler, gruptaki arkadaşlarımla çalışmaktan hoşlanmadım ifadesine %35,6 sı (36 kişi) hiç katılmıyorum, %8,9 u (9 kişi) katılmıyorum, %10,9 u (11 kişi) kararsızım, %10,9 u (11 kişi) katılıyorum ve %33,7 si (34 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş 52

7 bildirmiştir. Üçüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,1 (±1,75) olarak hesaplanmıştır. Anketin 4. maddesinde öğrenciler, çalışmalarımızda çok fazla yardıma ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum ifadesine %30,7 (31 kişi) hiç katılmıyorum, %25,7 (26 kişi) katılmıyorum, %13,9 (14 kişi) kararsızım, %11,9 (12 kişi) katılıyorum ve %17,8 (18 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Dördüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,41 (±1,49) olarak hesaplanmıştır. Anketin 5. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi hoşuma gitti ifadesine %72,3 (73 kişi) tamamen katılıyorum, %19,8 (20 kişi) katılıyorum, %5 (5 kişi) kararsızım, %2 (2 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Beşinci maddenin aritmetik ortalaması 4,63 (±0,71) olarak hesaplanmıştır. Anketin 6. maddesinde öğrenciler, daha önce derse katılmayan arkadaşlarımızın aktif olarak görev aldığını düşünüyorum ifadesine %35,6 (36 kişi) tamamen katılıyorum, % 25,7 (26 kişi) katılıyorum, %18,8 (19 kişi) kararsızım, %8,9 (9 kişi) katılmıyorum ve %10,9 (11 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Altıncı maddenin aritmetik ortalaması 3,72 (±1,27) olarak hesaplanmıştır. Anketin 7. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmaları araştırmaya olan ilgimi arttırdı ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %20,8 (21 kişi) katılıyorum, %8,9 (9 kişi) kararsızım, %4 (4 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Yedinci maddenin aritmetik ortalaması 4,47 (±0,84) olarak hesaplanmıştır. Anketin 8. maddesinde öğrenciler, çalışmalarda görev almak ve yerine getirmek bana zor geldi ifadesine %63,4 (64 kişi) hiç katılmıyorum, %18,8 (19 kişi) katılmıyorum, %6,9 (7 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılıyorum ve %7,9 (8 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Sekizinci maddenin aritmetik ortalaması 4,26 (±1,11) olarak hesaplanmıştır. Anketin 9. maddesinde öğrenciler, işbirliğine dayalı öğrenme ile Fen ve Teknoloji dersine olan ilgim daha da arttı ifadesine %54,5 (55 kişi) tamamen katılıyorum, %29,7 (30 kişi) katılıyorum, %11,9 (12 kişi) kararsızım, %2 (2 kişi) katılmıyorum ve %2 (2 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Dokuzuncu maddenin aritmetik ortalaması 4,41 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. 53

8 Anketin 10. maddesinde öğrenciler, dersteki çalışmaları eğlenceli bulmadım ifadesine %57,4 (58 kişi) hiç katılmıyorum, %12,9 (13 kişi) katılmıyorum, %6,9 (7 kişi) kararsızım, %5,9 (6 kişi) katılıyorum ve %16,8 (17 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onuncu maddenin aritmetik ortalaması 3,85 (±1,47) olarak hesaplanmıştır. Anketin 11. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında kendimi rahat hissettim ifadesine %55,4 (56 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %5,9 (6 kişi) kararsızım, %4 (4 kişi) katılmıyorum ve %3 (3 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onbirinci maddenin aritmetik ortalaması 4,51 (±0,8) olarak hesaplanmıştır. Anketin 12. maddesinde öğrenciler, hazırladığımız çalışmaları arkadaşlarımıza sunmak hoşuma gitti ifadesine %62,4 (63 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılmıyorum ve %2 (2 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onikinci maddenin aritmetik ortalaması 4,44 (±0,88) olarak hesaplanmıştır. Anketin 13. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmalarında çok zorlandığımı hissettim ifadesine %42,6 (43 kişi) hiç katılmıyorum, %25,7 (26 kişi) katılmıyorum, %12,9 (13 kişi) kararsızım, %11,9 (12 kişi) katılıyorum ve %6,9 (7 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onüçüncü maddenin aritmetik ortalaması 3,81 (±1,3) olarak hesaplanmıştır. Anketin 14. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinde daha başarılı olacağıma inandım ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %17,8 (18 kişi) katılıyorum, %12,9 (13 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Ondördüncü maddenin aritmetik ortalaması 4,49 (±0,78) olarak hesaplanmıştır. Anketin 15. maddesinde öğrenciler, derste kendime olan güvenim arttı ifadesine %65,3 (66 kişi) tamamen katılıyorum, %21,8 (22 kişi) katılıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım, %1 (1 kişi) katılmıyorum ve %1 (1 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onbeşinci maddenin aritmetik ortalaması 4,52 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. Anketin 16. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersini öğretmenin anlatmasını tercih ederim ifadesine %22,8 (23 kişi) hiç katılmıyorum, %4 (4 kişi) katılmıyorum, %22,8 (23 kişi) kararsızım, %9,9 (10 kişi) katılıyorum ve %40,6 (41 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş 54

9 bildirmiştir. Onaltıncı maddenin aritmetik ortalaması 2,61 (±1,56) olarak hesaplanmıştır. Anketin 17. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinin işbirliği içerisinde işlenmesi hoşuma gitti ifadesine %66,3 (67 kişi) tamamen katılıyorum, %16,8 (17 kişi) katılıyorum, %14,9 (15 kişi) kararsızım ve %2 (2 kişi) katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onyedinci maddenin aritmetik ortalaması 4,6 (±0,73) olarak hesaplanmıştır. Anketin 18. maddesinde öğrenciler, işbirliği çalışmaları sonucu öğrendiklerimi kolay kolay unutmayacağıma inanmıyorum ifadesine %77,2 (78 kişi) hiç katılmıyorum, %10,9 (11 kişi) katılmıyorum, %7,9 (8 kişi) kararsızım, %3 (3 kişi) katılıyorum ve %1 (1 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Onsekizinci maddenin aritmetik ortalaması 4,61 (±0,68) olarak hesaplanmıştır. Anketin 19. maddesinde öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinin, çevremdeki olayları anlamada bana yardımcı olacağını düşünmüyorum ifadesine %43,6 (44 kişi) tamamen katılıyorum, %7,9 (8 kişi) katılıyorum, %7,9 (8 kişi) kararsızım, %12,9 (13 kişi) katılmıyorum ve %27,7 (28 kişi) hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Ondokuzuncu maddenin aritmetik ortalaması 3,32 (±1,72) olarak hesaplanmıştır. Anketin 20. maddesinde öğrenciler, gelecekte Fen ve Teknolojiden birçok yönde yararlanacağıma inanmıyorum ifadesine %65,3 (66 kişi) hiç katılmıyorum, %22,8 (23 kişi) katılmıyorum, %10,9 (11 kişi) kararsızım ve %1 (1 kişi) tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Yirminci maddenin aritmetik ortalaması 4,54 (±0,74) olarak hesaplanmıştır. Yapılan grup çalışmaları, araştırma ödevleri, etkinlikler ve çalışma yaprakları öğrencilere Fen dersini sevdirmiş ve öğrencileri geleceğe dönük olumlu düşüncelere sevk etmiştir. Genel olarak, elde edilen bulgulardan öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme yaklaşımına olumlu baktıkları belirlenmiştir. Tüm okullardaki deney grubunda yer alan kız ve erkek öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Anketinin analiz sonuçları Tablo 2 de gösterilmiştir. 55

10 Tablo 2: Tüm Okullardaki Deney Grubunda Yer Alan Kız ve Erkek Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Anketinin Analiz Sonuçları Öğrenci grupları Denek sayısı (N) Aritmetik ortalama (X) Kız öğrenciler 46 82,44 11,12 Erkek öğrenciler 55 79,72 10,02 p<0,05 Standart sapma (ss) t değeri Serbestlik derecesi (sd) Önem değeri (p) 1, ,203 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle ders işlenen deney grubuna, İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi, deneysel çalışma sonrasında uygulanmıştır. Deney grubunda bulunan kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 2 deki verilere göre deney grubunda bulunan kız ve erkek öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t (98) =1,28; p>0,05). Bu sonuçlar, İşbirlikli Öğrenme hakkındaki görüşlerin cinsiyete göre farklılık göstermediğini destekler niteliktedir. TARTIŞMA ve SONUÇ İşbirlikli Öğrenme Yöntemine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirildiği bu çalışmada, deney grubuna uygulanan İşbirliğine Dayalı Öğrenci Görüşleri Anketinin tüm maddeleri tek tek analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketinin 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. maddelerine öğrencilerin %85 inin olumlu yanıt verdiği tespit edilmiştir. Bu verilere göre; a) Öğrencilerin, öğretmenin ders sırasında rehberlik etmesinden memnun kaldığı, b) İşbirliği çalışmalarında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesinden hoşnut kalındığı, c) Derse ve araştırmaya olan ilgisinin artmasında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin etkili olduğu, ç) Fen ve Teknoloji dersine olan ilginin arttığı, 56

11 d) Grup etkinlikleri sırasında öğrencilerin rahat davrandığı, e) Hazırlanan çalışmaların sunulmasından zevk aldıkları, f) Öğrenci özgüvenini arttırmada etkili olduğu, g) Fen ve Teknoloji dersinin işbirliği yöntemiyle işlenmesinden hoşnut oldukları, h) Dağılımın bir karar ve şekilde olmadığı gruplarda, öğrencilerin çalışmalarda görev alma ve yerine getirmede zorlanmadığı, ı) İşbirliği çalışmaları sonucu öğrendiklerini kolay kolay unutmayacaklarına inandıkları, i) Gelecekte Fen ve Teknolojiden birçok yönde yararlanacaklarına inandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada öğrenci görüşlerinden elde edilen verilerin, Bourner (2001) in çalışmalarında elde edilen sonuçlara büyük ölçüde uygunluk göstermekte olduğu anlaşılmaktadır. Konuların İşbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin, öğrenciler tarafından, söz konusu yöntemin bilgi verici, kolay öğretici, faydalı, teşvik edici ve zevkli olduğu yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Yapılan grup çalışmaları, araştırma ödevleri, etkinlikler ve çalışma yaprakları, öğrencilere Fen ve Teknoloji dersini sevdirmiş ve öğrencileri geleceğe dönük olumlu düşüncelere sevk ederek özgüvenlerini artırmış olduğu anlaşılmaktadır. Anketin 3., 16. ve 19. maddelerine, öğrencilerin %15 inin kararsızım şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu yaklaşımın nedeninin grup içinde kişisel sorumluluğu yerine getirmeyen bazı öğrencilerden kaynaklanabileceği, ayrıca bu yöntemin sınıfta ilk kez uygulanmış olması yanında öğretmenlerin değiştirilmiş olmasının da bu sonucun sebeplerinden biri olabileceği kanısındayız. Bu araştırmanın sonuçları, İşbirlikli Öğrenmenin öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarını artırması ile ilgili olarak Özçelik (2007), Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken (2004), Veenman ve ark. (2005), Battis, Solomon ve Delucchi (1993) gibi birçok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir. Genel olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olması nedeniyle bu yöntemin Fen ve Teknoloji Öğretimi dersinde ve uygulamalarında kullanılmasının hem dersin verimliliğini artıracağı ve hem de öğrencilerin daha başarılı bir öğretim süreci geçirmelerine imkan vereceğinden yararlı olacağı düşünülmektedir. 57

12 KAYNAKLAR Açıkgöz, K.Ü Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, Kanyılmaz Matbaası, 172 s,izmir. Akın, N İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Renk Konusunun İşlenişinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Battistich, V., Solomon, D. ve Delucchi, K Interaction Processes And Students Outcomes In Cooperative Learning Groups. Elementary School Journal, 94:p Bourner, J, Hughes M. and Bourner, T First-year Undergraduate Experiences of Group Project Work, Assessment and Evaluation in Higher Education, 26, Cooper, J., Mueck, R., Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on Excellence in College Teaching, 1, Delen, H., Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi, Yüksek Lisans Tezi,Adana Doolittle P., Vygotsky's Zone of Proximal Development as a Theoretical Foundation for Cooperative Learning, Journal on Excellence in College Teaching; 8(1), Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S., İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) sayfa: Gömleksiz, M., Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana. Gümüş, O İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Hedeflerinin Kazandırılması ve Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 58

13 Hendrix, J.C Cooperative Learning: Building a Democratic Community. Jul./Aug Johnson, D.W., and Johnson, R.T., Approaches to implementing cooperative learning in the social studies classroom, cooperative learning in the social studies classroom: An Invitation Social study, R.J., Stahl and R.L., Vansicle Editor : Washington National Council for the social studies. Bulletin No: 87, Kocabaş, A İşbirlikli Öğrenmenin Blok Flüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özçelik, A İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir. Slavin, R.E., Small group methods, The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon pres. Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Kızıloğlu N., 2005, Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve beceriler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), Veenman, S. ve ark Effects of A Cooperative Learning Program on The Elaborations of Students During Help Seeking and Help Giving American Educational Research Journal. 42:115,37. Washington. Watson, S. B., The essential elements of cooperative learning, The AmericanBiology Teacher, 54(2), Yaman, F İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerine Madde ve Isı Konusunda Fen ve Teknoloji Dersi Hedeflerinin Kazandırılmasında İşbirlikli Öğrenme Kuramının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt:8, sayı:2 sayfa: Yılmaz, A İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış Kullanılan Bir Metot. [Electronic version]. Milli Eğitim Dergisi (150). 59

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 211-220 İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN İŞLENMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Berkay ARIKAN 1312020054 Cihat SAVAŞ 1312020037 Emin ERTÜRK 1312020015 İlkay KANTARCI 1312024002 Yücel KILIÇ 1312020058 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir.

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE YA BASINÇ OLMASAYDI? ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİN VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş: İlköğretim çağı, çocukların meraklı, araştırıcı

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüçhan Özkılıç Doğum Tarihi: 02.11.1964 Doğum yeri: İstanbul Medeni hali: Evli Çalıştığı Kurum: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Görevi: Öğretim Üyesi Ünvanı:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Neriman Coşkun Milli Eğitim Müdürlüğü, Van neriman_coskun@windowslive.com

Detaylı

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD November 2011, Volume: 1 Issue: 1 Article: 12 ISSN: 2146-7463

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD November 2011, Volume: 1 Issue: 1 Article: 12 ISSN: 2146-7463 İLKÖĞRETİM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN JİGSAW VE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ 1 Murat Sancı Palandöken Mustafa Kemal İlköğretim

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ

SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ Ufuk ŞİMŞEK 1 Yavuz TOPKAYA 2 Öz Bu çalışmanın amacı, Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, aktif öğrenme

Detaylı

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN akaplan@atauni.edu.tr Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması VI. Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresiı, 9-11 Eylül 2004 MarmaraÜniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ PROJE EKİBİ ÖNSÖZ Öğretmenler kullandıkları öğretim yöntemleri ile eğitim ortamlarında etkin bir biçimde yer alırlar. Halen okullarımızda devam ettirilen

Detaylı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 99-104 [19951 GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Münire Erden. ABSTRACf: The purjx)se of this study is to detennine

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ 16 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ The Opinions of the Primary 5th grade School Teachers 'Views about Mathematics Textbook Tayfun TUTAK 1 Yunus

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi Doymuş, Şimşek & Bayrakçeken/ TÜFED-TUSED / 1(2) 2004 103 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 2, Aralık 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 2, December 2004 http://www.tused.org

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi The Effect of Cooperative Learning Methods on 6th- Grade Students Academic Success in Social

Detaylı

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Ahmet TAYFUN Derya KARA ÖZET Okullarda uygulamalı olarak verilen Okul Deneyimi I ve II dersleri öğretmen

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ 1

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama 006, (): 47-67 Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles /index///dtanisli_msaglam.pdf MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW II TEKNİĞİNİN ETKİSİ

FEN BİLİMLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW II TEKNİĞİNİN ETKİSİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 165-179 FEN BİLİMLERİ DERSİNİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ FEN BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Araş. Gör. Ercan AKPINAR, Araş. Gör. Hilal AKTAMIŞ, Prof. Dr. Ömer ERGİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı