FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ****"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ**** Özet: Araştırma, İşbirlikli Öğrenme yönteminin Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin son test başarısına etkisini sınamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada başarı testi kullanılmıştır. Deneysel uygulama deney grubunda 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde altı hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, İşbirlikli Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunun (X=24, p.002), geleneksel Fen ve Teknoloji dersinin uygulandığı kontrol grubuna göre (X=20,75) akademik başarı açısından daha etkili olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Akademik başarı, işbirlikli öğrenme yöntemi, fen ve teknoloji dersi The Effect of Cooperative Learning Method to the Academic Achievement in Science and Technology Lesson Abstract: The research has been executed in order to examine the effect of cooperative learning method on the post-test achievements of students in Science and Technology class. The research has been designed in test model with pre-test and post-test control groups. In the research, achievement test has been used. Experimental practice has been executed in experimental group at 6th grade Science and Technology class during six weeks. As a result, it is determined that experimental group; in which Cooperative Learning method was applied (X=24, p.002), is more effective than control group; in which traditional Science and Technology lesson was applied (X=20,75), with regard to academicals achievement. Key words: Academicals Achievement, Cooperative Learning Method, Science and Technology Class. * Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Antakya/ HATAY ** Arş. Gör. Dr.,Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Bölümü SİVAS *** Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD HATAY **** Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD HATAY

2 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ 1. GİRİŞ Günümüzde bireyin gerçekten eğitim alıp almadığı bilimsel okuryazarlığı ile ölçülebilir (Carin ve Sund;1989). Bireyin bilimsel okuryazar olabilmesinde temel fen kavram ve ilkelerini bilip anlamasının önemi büyüktür. İlköğretim düzeyinde fen eğitimini tamamlayan öğrenciler, hücre, sürtünme, ısı, üreme v.b. fen kavramlarını ve ısınan metaller genleşir, canlılıktan canlı oluşur, mikroorganizmalar hastalığa neden olabilir v.b. fen ilke ve genellemelerini bilip yaşantılarında uygulayabilmelidirler. Oysaki okullarda fen dersinden başarılı olan öğrencilerin çoğu pasif bir şekilde kendilerine aktarılan bilginin toplayıcısı durumundadırlar (Fensham ve ark.:1994). Fen eğitiminin başarısız olmasının ya da öğrencilerin fen dersini sevmemelerinin altındaki etken de fen dersinin, öğrencilerin deneyimleriyle ilişkilendirmeden hazır bilgi halinde öğrencilere sunulmasıdır. Şimşek te (2000), fen bilimlerinde yapılan ölçme ve değerlendirmenin genelde öğrencilerin ezberleyerek elde ettiği bilgileri ölçmek üzere yapıldığını belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, okullarımızda genellikle ezberci bir eğitim anlayışı hakimdir ve bunun doğal bir sonucu olarak da öğrenciler okulda öğrendiklerini anlamlı hale getirmeden ezberlemekte ve fen eğitimini günlük yaşamla ilişkilendirememektedirler. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde yapılandırdığı kabul edilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımla fen öğrenimi, öğrenenlerin olayları fiziksel dünyayla etkileşerek ve yorumlayarak kendi kavramalarıyla anlamalarıdır (Fensham ve ark.:1994). Kendi kavramalarıyla değişim ve gelişimlerini izlemek açısından, yapılandırmacılık güçlü bir fen eğitimi modelini oluşturmaktadır (Kaptan ve Korkmaz: 2000). Öğrencileri doldurulacak bir vazo değil de tutuşturulacak bir meşale olarak gören bir yaklaşımda öğrencilere hazır bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak esastır. İşbirlikli öğrenme de bu konuda yapılandırmacı yaklaşımla bağdaşmakta ve bu becerileri kazandırabilmektedir. İşbirlikli öğrenme, özellikle fen etkinlikleri için idealdir. Bahçe planlama ve yetiştirme, hayvanların yaşam döngülerine özen gösterme ve bunları gözlemleme, havayı mevsimlik hava değişimlerini gözlemleme, kaydetme ve kestirme, problem çözme ve işbirliği gerektiren 64 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... diğer etkinliklerdendir. İşbirlikli öğrenme etkinlikleri birlikte çalışma düzeninde yapılandırıldığı için sadece bir öğrencinin tek başına bir görevi yerine getirmesi beklenemez. Öğrenciler, sıklıkla uzun bir zaman sürecine yayılmış ve bir hayli problem çözmeyi gerektiren karmaşık bir görevi yerine getirmek için küçük gruplar halinde birlikte çalışırlar. Parçalı, Birlikte Öğrenme, Öğrenme, Öğrenci Takımları Turnuvası gibi pek çok çalışma bu yolla öğrenilir. (Kaptan ve Korkmaz: 2001) İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı öğrenmekte, hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır. İşbirlikli öğrenme de öğrencinin derse etkin katılımına olanak veren tekniklerden biridir. Teorik ve uygulamalı araştırmaların bir ürünü olan işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi sosyal ilişkiler, grup dinamiği, öğrenme ve öğretme alanlarında yapılan uzun bir bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. İşbirliğine dayalı öğrenme ile onun özellikleri, işbirlikli öğrenmenin farklı içerik, konu ve öğrenci gruplarına uygulanabilirliliği üzerinde yapılan araştırmalar, eğitimde sistematik araştırmaların en etkili ve verimli alanlarından birini kapsamaktadır (Oral:2000). İşbirliğine dayalı öğrenme metodu temelde bir grupla öğrenme metodu olmakla birlikte, her grup iş birliğine dayalı öğrenme için uygun olmayabilir. Özellikle grup havasının çok önemli olduğu bir ortam olarak sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle olan ilişkileri ve iletişimleri, öğrenmenin etkililiğini ve anlamlılığını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Grupla çalışmanın önemli olduğu diğer kurumlarda da bireyler arasındaki ilişkinin ve iletişimin kalitesi, üretilen ürünün ya da hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. İşbirliğine dayalı öğrenmenin; akademik başarı, bellekte tutma, hatırlama, özgüven, empatik yaklaşım, farklı etnik köken ve cinsiyetler arası ilişkiler, başkalarına hoşgörülü olma ve kendine güven gibi amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunduğu belirtilmektedir. İşbirliği, başarıyı paylaşma hedefi için birlikte çalışmadır. İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde, öğrenciler küçük gruplar halinde çalışırlar. Bu küçük gruplarda öğrenciler hem kendilerinin hem de gruptaki TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ diğer arkadaşlarının öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmaktadırlar (Johnson ve Johnson, 1995). İşbirliğine dayalı öğrenme basit bir küme çalışması değildi. Kirk (1997), İşbirliğine dayalı öğrenme grupları ile küçük grup etkinlikleri arasındaki farkı Tablo 1 de şöyle belirtmektedir: Tablo 1: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grupları ile Küçük Grup Etkinlikleri Arasındaki Fark İşbirliğine Dayalı Öğrenme Heterojen yetenekli grup, Olumlu bağımlılık vardır, Ortak grup amaçları vardır, Dikkatli bir yapılanma vardır, Bireysel sorumluluk ön plandadır, Yüz yüze etkileşim ve sosyal beceriler önemlidir, Grup süreci (Geribildirim, amaçlar dizisi) Liderlik paylaşımı vardır. Küme Çalışmaları Homojen grup, Bağımlılık yoktur, Bireysel amaçlar vardır, Rastlantıya bağlı olan eksik yapılanma vardır, Sorumluluk rasgele ortaya çıkabilir, Sosyal becerilere açıkça yer verilmez, Geribildirim ya da amaçlar dizisi yoktur, Lider atanır. Kaynak: Kirk (1997). Yukarıdaki karşılaştırmadan da anlaşıldığı gibi, işbirliğine dayalı öğrenme ile küçük grup (küme çalışması) etkinlikleri işleyiş ve yapı bakımından birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her grup çalışmasının gerçek anlamda işbirlikli öğrenme olmadığı söylenebilir. Johnson ve Johnson (2000), öğrenme ortamlarının temelde üç kategoriye ayrılabileceğini belirtmektedirler. Bunlar: 1. Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı yarışmacı (competitive) öğrenme ortamı. 2. Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı bireysel (individualistic) öğrenme ortamı. 3. Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren işbirliğine dayalı (cooperative) öğrenme ortamı. İşbirliğine dayalı öğrenme metodu öğrencilerin küçük gruplar ha- 66 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... linde birlikte çalışmasını gerektiren bir grup aktivitesi olmakla birlikte, çalışma grupları, proje grupları, laboratuar grupları ve okuma grupları gibi diğer grup tekniklerinden farklıdır. Sadece öğrencilerin grup halinde birlikte çalıştıkları, öğrenme birbirine yardımcı oldukları, öğrenme materyallerini paylaştıkları bir grup etkinliği olmanın ötesinde, işbirliğine dayalı öğrenme metodunun başarısı; pozitif dayanışma bireysel sorumluluk, yüz yüze etkileşim, sosyal becerilerin kullanılması ve grubun kendi kendini değerlendirerek geliştirmesi gibi öğelere sahip oluş derecesine bağlıdır (Johnson ve ark.: 1998). Aşağıdaki paragrafta bu öğeler teker teker açıklanmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri: En yaygın olarak kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri şunlardır: 1.Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri 2. Takım Oyun Turnuva 3. İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon 4. Takım Destekli Bireyselleştirme 5. Birleştirme I 6. Birleştirme II. 7. Karşılıklı Sorgulama 1.Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri ( ÖTBB) Slavin (1990) tarafından geliştirilen bu teknikte, öğrenciler yeterlilik düzeyi, cinsiyet ve etnik köken açısından dört kişilik karma gruplar oluşturulur. Öğretmen dersi sunar ve sonra öğrenciler, tüm takım arkadaşlarının dersi tam öğrendiğinden emin olana kadar, kendi takımlarında çalışırlar. Sonuçta çalışılan konu üzerinde tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girerler. Bu aşamada öğrenciler birbirlerine yardım etmezler. Öğrencilerin sınav sonuçları, o derse ilişkin önceden aldığı notlardan elde edilen ortalama puanlarıyla karşılaştırılır. Bu ortalamadan, öğrencinin sınavda aldığı not çıkarılarak ilerleme (erişi) puanı saptanır. Takımı oluşturan üyelerin aldıkları puanlar toplanarak, takım puanı elde edilir. Takım puanı da, belirli ölçütlere göre karşılaştırılır. Bu öl- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ çütler doğrultusunda takımlara sertifika ya da diğer pekiştireçler verilir. Bu teknikte, ne bireyler ne de takımlar birbiriyle yarışırlar. 2. Takım Oyun Turnuva (TOT) İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinden ilkidir. Öğretmen sunumu ve takım çalışması ÖTBB de olduğu gibidir. Öğretmen önce dersi sunar ve öğrenciler konuyu takım arkadaşlarına öğretir. Öğrenciler, ÖTTB deki küçük sınavlar yerine, diğer takımlardaki öğrencilerle yarışırlar ve yarışma sonucu elde ettikleri puanlarla takımlarına destek olurlar. Yarışma sırasında, öğrenciler birbirlerine yardım etmezler. Öğrenciler, kendileriyle geçmiş puanları (örneğin ders matematikse, önceden aldığı matematik puanları) yaklaşık aynı olan öğrencilerle üçer kişilik turnuva masalarında karşılaşırlar. Öğrencinin düzeyi yükseldikçe, bir üst turnuva masasında yarışabilir. Turnuva masasında kazanan öğrenci, kendisine ve takımına altı puan getirir. Öğrencilerin aldıkları puanlar toplanarak, takım puanları elde edilir. Yüksek düzeyde yeterlik gösteren takımlar, ÖTBB de olduğu gibi, sertifikalar ya da değişik takım ödülleri kazanırlar (Yeşilyaprak: 1995). 3. İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon İşbirliğine dayalı öğrenme teknikleri listesine son yıllarda eklenen bir tekniktir. İşbirliğine dayalı birleştirilmiş okuma ve kompozisyon tekniği geleneksel olarak kullanılan yetenek-temelli okuma grupları yaklaşımını desteklemek üzere geliştirilmiştir. Sınıftaki her okuma grubundan ikişer kişilik takımlar oluşturulur. Öğretmen, bir okuma grubuyla çalışırken, ikişer kişilik çalışma takımları karşılıklı öğretme tekniğiyle birbirlerine anlamlı okuma ve yazma becerilerini öğretmeye çalışırlar. Bu becerileri öğrenmeyle ilgili etkinlikler; yüksek sesle okuma, okudukları ile ilgili tahminde bulunma, sorular sorma, özetleme, okudukları öykü ile ilgili kompozisyon yazma, gibi temel okuma ve yazdıklarını gözden geçirme-düzeltmede birbirlerine yardım ederler ve çoğu zaman takım kitapları yayınlanır. Takımlar, okuma ve yazma ödevlerinin tümünde, üyelerin gösterdiği performans ortalamasına göre ödüllendirilirler. Böylece, işbirliğine dayalı öğrenmenin temel özellikleri olan başarı için eşit şans, öğrenme için grup desteği ve en son ortaya 68 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... konan performansta, bireysel sorumluluk gerçekleştirilmiş olur (Senemoğlu: 1997; Slavin: 1990). 4. Takım Destekli Bireyselleştirme ( TDB ) Slavin ve arkadaşları tarafından matematik öğretimi için geliştirilmiş bir tekniktir. Özellikle 3-6. sınıflar için uygun görülmektedir. Gruplar yine heterojen ve 6 haftalık bir süre için oluşturulur. Öğrenci durumunu saptamaya yönelik bir öntest ile, yeterliliklerine dayalı program içinde en uygun yere yerleştirilir. Programın kendine özgü malzemeleri bulunur. Öğretmen her gün, programda aynı yerde olan takımların üyelerinden oluşan küçük öğrenci gruplarına ders verir. Bu gruplarda, genelde, konuyla ilgili özel kavramlar öğretilir. Daha sonra öğrenciler grup içinde yönlendirme ve alıştırma sayfalarına dayalı olarak çalışırlar ve birbirlerini sınarlar. İzleme/biçimlendirme testlerinde başarılı olan ünite testini alır. Testleri uygulamayı ve değerlendirmeyi de öğrenciler yapar. Öğretmen zaman, zaman tüm sınıf öğretim ve genel değerlendirme uygular. 5. Birleştirme Aranson tarafından geliştirilen bu teknikte, öğrenciler 5-6 kişilik takım oluştururlar. Akademik materyal (ünite) 5-6 bölüme (konuya) ayrılır. Örneğin, bir yaşam öyküsü; aile yaşamı, ilk yılları, ilk başarıları, başından geçen ters olaylar, son yılları gibi bölümlere ayrılabilir. Her takıma aynı ünite verilir ve takımlardaki üyelerden ünite konulardan birini seçmeleri istenir. Her üye kendi konusunu okur. Daha sonra farklı takımlarda aynı konuyu alan üyeler uzmanlık gruplarında bir araya gelirler; konu üzerinde tartışırlar. Sonra kendi takımlarına dönerek, takım arkadaşlarını, kendi konularıyla ilgili olarak bilgilendirirler. Öğrenciler, bu teknikte, bir tek yolla, o da arkadaşlarını dikkatlice dinlemekle diğer konuları öğrenebilirler. Böylece öğrenciler, diğer arkadaşlarının çalışmasına ilgi gösterir ve destek verirler. Öğrenciler, takım içinde, birbirlerine öğretme işlemleri sona erdikten sonra bireysel olarak tüm konuları içeren küçük bir sınava girerler. Bu sınavdan bireysel puanlar alırlar. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ 6. Birleştirme II Birleştirme tekniğinin yeni bir düzenlemesi, John Hopkins Üniversitesinde, Slavin tarafından geliştirilmiş ve diğer öğrenci takımlarıyla öğrenme teknikleriyle bütünleştirilmiştir. Bu tekniğe Birleştirme II adı verilmiştir. Birleştirme II tekniğinde öğrenciler, ÖTBB ve TOT da olduğu gibi 4-6 kişilik takımlarda çalışırlar. Her öğrencinin konunun belli bir bölümünü seçmesi yerine, tüm öğrenciler genel bir konuyu okurlar. Bununla birlikte her öğrenciye, uzmanlaşacağı bir konu verilir. Aynı konuyu alan öğrenciler, konularını tartışmak üzere uzmanlık gruplarında bir araya gelirler. Tartışmaların bitiminden sonra, kendi takımlarına dönerler ve öğrendiklerini takım arkadaşlarına öğretirler. Daha sonra öğrenciler, bireysel olarak tüm konularda sınava girerler. ÖTTB için geliştirilen puan sistemini kullanarak, takım puanları elde edilir. En yüksek puanı alan takımlar ve bireysel sınıf gazetesinde belirtilir. 7.Karşılıklı Sorgulama Bir başka işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi karşılıklı sorgulamadır. Çok değişik yaş düzeylerinde ve konu alanlarında kullanılabilir. Karşılıklı sorgulama, özel materyalleri ve özel test etme işini gerektirmez. Öğretmen konuyu sunduktan sonra, öğrenciler ikili ya da üçlü gruplara ayrılırlar. Birbirlerine konuyla ilgili sorular sorarlar ve cevaplar verirler. Öğretmen öğrencilere, ipucu oluşturmak üzere bazı soru kökü örnekleri verebilir. Örneğin (Senemoğlu: 1997); Nasıl kullanırdınız? Nedenlerini açıklayınız. İlgili yeni bir örnek veriniz...olsaydı sonucu ne olabilirdi?..benzer ve farklılıkları nelerdir?.sınırlılık ve üstünlüklerini söyleyiniz. Olması için ne gibi önlemler alınabilir?..açıklayınız..sebeplerini söyleyiniz...örnekler veriniz. Avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyiniz. 70 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Faydaları İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının, çeşitli etnik gruplara ait öğrencilerin etkileşimlerini geliştirme ve öğrenme güçlülüğü olan ve olmayan öğrencilerin öğrenme düzeyini arttırma konularında etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmaların üçte ikisinde olumlu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. (Senemoğlu: 1997) İşbirliğine dayalı öğrenmenin diğer faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Saban: 2000; Johnson ve ark.: 1995); İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır. Çünkü bir grubun sahip olduğu enerji, o grubu oluşturan bireylerin sahip oldukları bireysel enerjilerinin toplamından daima daha büyüktür. İşbirliğine dayalı öğrenme, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanır. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, zihinsel aktivitelerin yoğun olduğu bilişsel ve sosyal çatışma ortamlarını doğurur. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız veya soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlar. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini arttırır. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen bilginin tek kaynağı olarak algılanmaz. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula devamını arttırır. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar. Yavuz (2005:26) a göre geleceğin dünyasına yön verebilecek bireylerin sahip olması gereken problem çözme, aktif öğrenme, derinlemesine düşünme becerileri, çoğunlukla öğretmenin kürsüye geçerek dakikalarca konuştuğu ve öğrencilerden tekrarlamalarını istediği, ezbere dayalı geleneksel eğitim yöntemleriyle geliştirilemez; bilgi ve teknoloji dünyası bilgiyi yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini sorgulayan, uygulayan ve aynı zamanda yeni bilgiler de üreten öğrenciler beklemektedir. Titiz e göre (2005:17-58) bireyin öğrenme deneyimine kattığı bilgi ve becerilerin önemini vurgulayan; yeni bilginin yapılandırılmasını, geçmiş bilgilerin, yeni bilgilerin ve öğrenmeye hazır oluşun bir bileşimi olan ve bunun yanında insanların kendi deneyimleri ve düşünmeleri sonucunda kendi bilgilerini ve zihinsel modellerini oluşturmaları şeklinde ifade edebileceğimiz yapısalcı yaklaşımda bunları desteklemektedir. İlköğretimde geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olan İşbirlikli Öğrenme yöntemleri uygulandığı sınıflarda, öğrencilerin, dersi anlama, kavrama, öğrenme düzeylerini ve derse ilişkin ilgi ve isteklerini arttırmaktadır. Bununla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, işbirlikli öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubunun, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundan daha başarılı olduğu bulunmuştur (Öner; 1999:50). Ayrıca, birlikte hareket etme, ortak çözümler üretme, grup faaliyetlerine katılma, iletişim becerilerine sahip olma gibi becerilerin gelişmesine de katkı sağladığı anlaşılmıştır. Fen eğitiminin amacı, öğrencilerin fen bilimiyle ilgili bilimsel bilgileri ezberlemeleri değil, hayatları boyunca karşılaşacakları problemleri çözebilmeleri, bilgiye ulaşabilmek için gerekli bilimsel tutumları ve becerileri yeteneklerince kazanmalarıdır (Kaptan: 1998). Buna göre, öğrencilerin fen i öğrenirken kullandıkları yaklaşımlar, sözü edilen amaçların gerçekleştirmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Eğitim-öğretim ortamlarında uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yönteminin sahip olduğu anlayışların, Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarıyla örtüştüğü görülmektedir. Başka bir ifadeyle Fen ve Teknoloji dersinde, kendini ifade etme, grup etkinliklerinde etkin rol alma, başarıyı paylaş- 72 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... ma, sevgi, saygı, yardımlaşma duygusuna sahip olma, karşılaşılan bir probleme etkin çözümler üretebilme gibi sosyal becerilerin, bireylere etkin bir biçimde kazandırılmasında işbirlikli öğrenme yönteminin etkin bir rol oynadığı bir gerçektir. Tüm bu gerekçeler bizi işbirlikli öğrenme yönteminin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına ve başarıya etkisinin ne olabileceğini sınamaya götürmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada İşbirlikli Öğrenme Yönteminin akademik başarıya etkisi sınanmıştır. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Araştırma modeli öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde bir çalışmadır. Bu modelde Hatay da yer alan ilköğretim okullarından yansız belirleme (random) ile oluşturulmuş bir deney grubu ve bir kontrol grubu bulunmaktadır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıştır. Bu model yılı güz döneminde devlete bağlı iki ilköğretim okulunda birer adet 6.sınıfta uygulanmıştır. Araştırmada kontrol gruplarının geleneksel öğretim ortamında eğitim öğretim verilirken; deney grubuna ise İşbirlikli Öğrenme Yönteminin uygulandığı bir öğretim ortamında eğitim öğretim verilmiştir. Araştırma modelinin simgesel görünümü Tablo 3 de görüldüğü gibidir; Tablo 2: Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü Gruplar Hazırlık Ön testler Deneysel İşlem Son testler G 1 R G 2 R H BT BT X BT BT G 1 : Deney Grubu G 2: Kontrol Grubu H: Hazırlık X: Deneysel İşlem R: Grupların oluşumundaki yansızlık BT: Başarı Testi Katılımcılar Deneysel uygulama yılı güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma evrenini Hatay da yer alan ilköğretim TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ okullarındaki 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise yine Hatay ili sınırları içinde bulunan ve random olarak seçilen Apaydın İlköğretim Okulu nda yer alan bir adet 6. sınıf ile A.İ.O. nda bir adet 6. sınıf oluşturmaktadır. Deney grubunda dersi araştırmacı işlerken; kontrol grubunda sınıf öğretmeni ders işlemiştir. Deney grubu öğrencilerine uygulama öncesi gerekli kazanımlar verilmiştir. Uygulamaya başlanmadan önce grupların ön test puanları denklenmiştir. Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubu Ön Test Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Gruplar t- testi Tablosu Gruplar n x ss sd t p Kontrol Deney Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubunun ön test aritmetik ortalama puanının X=20.25 (ss 5.27), deney grubunun ise X=20.70 (ss 5.31) olduğu gözlenmektedir. Yani kontrol ve deney gruplarının Fen ve Teknoloji dersi ön test başarıları açısından benzer (p=.65) oldukları görülmektedir. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada veriler, 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde işlenen Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesi içerisinde yer alan etkinlikleri kapsayacak şekilde hazırlanan bir başarı testi ile toplanmıştır. Başarı Testi Başarı testi, öğrencilerin bu ünitede yer alan etkinliklerle ilgili olarak sahip oldukları ön bilgileri ve olası kavram yanılgıları belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu testi geliştirmek için ünite genel kazanımları ve etkinliklerin kazanımları dikkate alınmıştır. Başarı testinin ilk hali yılı bahar yarıyılında 150 adet 7.sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilerden testin KR-20 Güvenirlik Katsayıları, teste yer alan her maddenin Madde Ayırıcılık İndisleri hesaplanmıştır. Madde Ayırıcılık İndisi.30 un altında olan so- 74 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... rular testten çıkarılmıştır. Sonuç olarak 25 soruluk bir başarı testi elde edilmiş ve KR-20 Güvenirlik Katsayısı.87 olarak hesaplanmıştır. Deneysel İşlemler Bu çalışma yılının bahar yarıyılında 6 haftalık bir süreyi kapsayacak bir şekilde yürütülmüştür. Uygulama çalışması deney grubunda araştırmacılar tarafından haftada 4 ders saati süresince yapılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemleriyle maddenin tanecikli yapısı ünitesi işlenmiş; deney grubunda ise İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ne uygun olarak oluşturulan öğrenme ortamında konular işlenmiştir. Her iki gruba da deneysel işlem öncesi ve sonrasında başarı testi uygulanmıştır 3. BULGULAR VE YORUM İlköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin kullanılmasının, geleneksel yapıdaki öğretime göre; öğrencilerin son test puanlarına etkisi sınanmıştır. Deneysel olarak sınanan bu etkiyi ortaya koymak için yapılan bağımsız gruplar t-testine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubu Son Test Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Gruplar t- testi Tablosu Gruplar N X ss sd T P Kontrol Deney * *p=.002 Tablo 4 incelendiğinde deney (X= 25.00; ss= 4.57) ve kontrol (X= 20.75; ss= 5,56) gruplarının son test puanları arasında p=.002 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu görülmektedir. Bu durum araştırma denencesini doğrulamıştır. Yani İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrencilerin başarılarını arttırdığı söylenebilir. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ Grafik 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön test - Son test Puanlarının Karşılaştırılması ,25 20,7 20,75 Ön Tes t S on Tes t Deney Grubu K ontrol Grubu Grafik 1 de grupların son testten aldıkları puanlar değerlendirildiğinde: deney grubunda uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yöntemi sonrası öğrencilerin başarısının belirli bir düzeyde arttığı görülürken, kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretim sonrası öğrencilerin başarılarının doğrusal olduğu ve çok az yükseldiği görülmektedir. Araştırmamızda ortaya çıkarmış olduğumuz son test başarısı ile ilgili bulguları, literatür bulguları da desteklemektedir. Artut ve Tarım (2002) kubaşık öğrenme yönteminin uygulandığı ilköğretim bölümü öğrencilerinin matematik öğretimi dersine ilişkin akademik başarıları açısından geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu; Cinelli ve arkadaşları (1994) kubaşık öğrenmenin aktif katılımı, sosyal becerilerin arttırılması ve eğlenceli bir öğrenme için fırsat sağladığını; gerektiği gibi uygulandığında öğrenci başarısını, öğrenciler arası ilişkileri ve öğrencilerin öz saygısını düzelterek sağlık eğitimine etkili bir ilave sağlayacağını; Peterson ve Miller (2004) kubaşık öğrenmenin kullanılmasıyla yüksek başarılı öğrencilerin hem eğitsel çevrede (özellikle meşguliyet ve kavranılmış yeteneklerde) hem de kendine saygıda daha yüksek bir tecrübe kalitesi elde edildiğini; İflazoğlu (2003) çoklu zeka kuramı destekli ikili denetim tekniğinin deney ve kontrol grupları açısından ele alındığında deney grupları ve 1. kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 76 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik SONUÇ VE ÖNERİLER İşbirlikli Öğrenme Yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel eğitimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin, son test puanlarına bakıldığında (Tablo:3), İşbirlikli Öğrenme Yöntemi öğrencilerin başarılarını arttırdığı saptanmıştır. (p=.002). Bu çalışmanın etkililiğinin karşılaştırılması sadece akademik başarı ile sınırlı kalmamalı; fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına, düşünme becerilerinin gelişimi ve çoklu zekâ kuramı ile ilişkileri incelenmeli ayrıca bu yöntemin kalıcılığı da değerlendirilmelidir. Bu yöntem farklı derslerde de uygulanmalı ve bunlarla ilgili farklı etkinlikler düzenlenmelidir. Öğretmenler bu yöntem hakkında daha fazla bilgilendirilmelidir. KAYNAKLAR Artut, P. ve Tarım, K. (2002). Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersine İlişkin Akademik Başarılarına Etkisi. ODTÜ. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara Carin, A.A.; Sund, R.B. (1989). Teaching Science Through Discovery. Merill Publishing Company. Cinelli, B., Symons, C.W., Bechtel, L. And Rose-Colley, M. (1994). Applying Cooperative Learning in Health Education Pratice. The Journal of School Health. 64(3), Fensham, P., Gunstone, P., White, R. (1994). The Content of Science. The Falmer Press. İflazoğlu, A. (2003). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5.Sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1995). Colloboration and Cognition. Cooperative Leraning Center. Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (2000). How Can We Put Cooperetive Learning İnto Practice. The Science Teacher. 67(2). Johnson, D.W., Johnson, R.T. and Smith K,A. (1998). Maximizing Interaction Through Cooperative Learning. ASEE Prism. vol7, 27. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

16 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık. Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2000). Yapısalcılık (Constructivism) Kuramı ve Fen Öğretimi. Çağdaş Eğitim. 265, Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001) İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 7. T.C. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. Ankara. Kirk, T.M. (1997). The Effectiveness Of Cooperative Learning: With Particular Reference To Academic Achievement, Self-Esteem, Academic Self Image Social Interaction And Student Attitudes In Primary Mathematics And English Spelling Classes In Ireland. (for a Ph.D.degree in Education). University of Dublin. Oral, B. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme İle Küme Çalışması Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri, Derse Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığı Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol 19(2). Öner, S. (1999). İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Peterson, S.E. and Miller, J.A. (2004). Comparing the Quality of Students Experiences During Cooperative Learning and Large-Group Instruction. The Journal of Educational Research. 97(3), 123. Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci :Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme, Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi. Slavin, R.E. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Englewood Cliff, NJ: Prentice- Hall. Şimşek, S. (2000). Fen Bilimlerinde Değerlendirmenin Önemi. Milli Eğitim Dergisi. vol148(7). Titiz, O. (2005). Yeni Öğretim Sistemi. Zambak Yayınları, İstanbul Yavuz, K.E. (2005). 21.Yüzyıl Sınıflarında Düşünme ve Öğrenme Üzerine Farklı Bir Yaklaşım: Çoklu Zeka Teorisi. Yeni Eğitim Dergisi. vol10, Yeşilyaprak, B. (1995). İşbirliğiyle Öğrenme Yönteminin Bazı Öğrenci Niteliklerine Etkisi. (Yayınlanmamış Araştırma Raporu). Ankara: Gazi Üniversitesi. 78 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN DİZİ VE SERİLERİN ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİLİLİĞİ

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN DİZİ VE SERİLERİN ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİLİLİĞİ ÖZET: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN DİZİ VE SERİLERİN ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Tunay BİLGİN Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, VAN Bu çalışmanın amacı; işbirlikli öğrenme

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Berkay ARIKAN 1312020054 Cihat SAVAŞ 1312020037 Emin ERTÜRK 1312020015 İlkay KANTARCI 1312024002 Yücel KILIÇ 1312020058 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA. Kendi başıma bu kadar öğrenirim

Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA. Kendi başıma bu kadar öğrenirim İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğr.Gör.Dr.Şirin KARADENİZ İşbirliğine Dayalı Öğrenme ~ Kubaşık Öğrenme Cooperative Learning denilen çalışmayı Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000), Bilen (1997) ve Saban (2000),

Detaylı

DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELLERİ ve İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELLERİ ve İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELLERİ ve İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Doğrudan öğretim-1 2 Doğrudan öğretim öğretmen merkezlidir. Öğrenciye sunulacak materyallerin yapılandırılması ve aşama aşama öğrenciye sunuluşunda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Zihin engellilere giriş. Özel eğitime giriş.

Zihin engellilere giriş. Özel eğitime giriş. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI Ders No : 01050006 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : 0310500140 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500122 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ 1

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama 006, (): 47-67 Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles /index///dtanisli_msaglam.pdf MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

ÖZET

ÖZET 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İLE GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ERİŞİLERİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ * Ders No : 0310400070 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı BİLANÇO

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ*

İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ* İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ* İsa KARAKOÇ** Adem SEZER*** Özet: Amaç: Araştırmanın temel amacı; İlköğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360047 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.III: ÇOKLU ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500104 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK Ders No : 0310400210 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ROMA HUKUKU

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Ders No : 0310400058 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Perspektif Ders No : 069017006 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ-2010 23-24, 30 Haziran, 2010; Tekirdağ PROJE TABANLI MATEMATĐK VE FEN BĐLĐMLERĐ ÖĞRETĐMĐ-I: KURAMSAL TEMEL BİLGİLER Prof Dr Yaşar ERSOY Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, Ankara PROJE

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE UYGULANAN DESEN DERSİ 1 Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ*

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Fitnat KAPTAN, Hünkar KORKMAZ Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 13.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı HAVA TAŞIMA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı