FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ****

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ****"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Orçun BOZKURT* A. Turan ORHAN** Adem KESKİN*** Ayşegül MAZİ**** Özet: Araştırma, İşbirlikli Öğrenme yönteminin Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin son test başarısına etkisini sınamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada başarı testi kullanılmıştır. Deneysel uygulama deney grubunda 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde altı hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, İşbirlikli Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunun (X=24, p.002), geleneksel Fen ve Teknoloji dersinin uygulandığı kontrol grubuna göre (X=20,75) akademik başarı açısından daha etkili olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Akademik başarı, işbirlikli öğrenme yöntemi, fen ve teknoloji dersi The Effect of Cooperative Learning Method to the Academic Achievement in Science and Technology Lesson Abstract: The research has been executed in order to examine the effect of cooperative learning method on the post-test achievements of students in Science and Technology class. The research has been designed in test model with pre-test and post-test control groups. In the research, achievement test has been used. Experimental practice has been executed in experimental group at 6th grade Science and Technology class during six weeks. As a result, it is determined that experimental group; in which Cooperative Learning method was applied (X=24, p.002), is more effective than control group; in which traditional Science and Technology lesson was applied (X=20,75), with regard to academicals achievement. Key words: Academicals Achievement, Cooperative Learning Method, Science and Technology Class. * Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Antakya/ HATAY ** Arş. Gör. Dr.,Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Bölümü SİVAS *** Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD HATAY **** Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD HATAY

2 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ 1. GİRİŞ Günümüzde bireyin gerçekten eğitim alıp almadığı bilimsel okuryazarlığı ile ölçülebilir (Carin ve Sund;1989). Bireyin bilimsel okuryazar olabilmesinde temel fen kavram ve ilkelerini bilip anlamasının önemi büyüktür. İlköğretim düzeyinde fen eğitimini tamamlayan öğrenciler, hücre, sürtünme, ısı, üreme v.b. fen kavramlarını ve ısınan metaller genleşir, canlılıktan canlı oluşur, mikroorganizmalar hastalığa neden olabilir v.b. fen ilke ve genellemelerini bilip yaşantılarında uygulayabilmelidirler. Oysaki okullarda fen dersinden başarılı olan öğrencilerin çoğu pasif bir şekilde kendilerine aktarılan bilginin toplayıcısı durumundadırlar (Fensham ve ark.:1994). Fen eğitiminin başarısız olmasının ya da öğrencilerin fen dersini sevmemelerinin altındaki etken de fen dersinin, öğrencilerin deneyimleriyle ilişkilendirmeden hazır bilgi halinde öğrencilere sunulmasıdır. Şimşek te (2000), fen bilimlerinde yapılan ölçme ve değerlendirmenin genelde öğrencilerin ezberleyerek elde ettiği bilgileri ölçmek üzere yapıldığını belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, okullarımızda genellikle ezberci bir eğitim anlayışı hakimdir ve bunun doğal bir sonucu olarak da öğrenciler okulda öğrendiklerini anlamlı hale getirmeden ezberlemekte ve fen eğitimini günlük yaşamla ilişkilendirememektedirler. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde yapılandırdığı kabul edilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımla fen öğrenimi, öğrenenlerin olayları fiziksel dünyayla etkileşerek ve yorumlayarak kendi kavramalarıyla anlamalarıdır (Fensham ve ark.:1994). Kendi kavramalarıyla değişim ve gelişimlerini izlemek açısından, yapılandırmacılık güçlü bir fen eğitimi modelini oluşturmaktadır (Kaptan ve Korkmaz: 2000). Öğrencileri doldurulacak bir vazo değil de tutuşturulacak bir meşale olarak gören bir yaklaşımda öğrencilere hazır bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak esastır. İşbirlikli öğrenme de bu konuda yapılandırmacı yaklaşımla bağdaşmakta ve bu becerileri kazandırabilmektedir. İşbirlikli öğrenme, özellikle fen etkinlikleri için idealdir. Bahçe planlama ve yetiştirme, hayvanların yaşam döngülerine özen gösterme ve bunları gözlemleme, havayı mevsimlik hava değişimlerini gözlemleme, kaydetme ve kestirme, problem çözme ve işbirliği gerektiren 64 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... diğer etkinliklerdendir. İşbirlikli öğrenme etkinlikleri birlikte çalışma düzeninde yapılandırıldığı için sadece bir öğrencinin tek başına bir görevi yerine getirmesi beklenemez. Öğrenciler, sıklıkla uzun bir zaman sürecine yayılmış ve bir hayli problem çözmeyi gerektiren karmaşık bir görevi yerine getirmek için küçük gruplar halinde birlikte çalışırlar. Parçalı, Birlikte Öğrenme, Öğrenme, Öğrenci Takımları Turnuvası gibi pek çok çalışma bu yolla öğrenilir. (Kaptan ve Korkmaz: 2001) İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı öğrenmekte, hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır. İşbirlikli öğrenme de öğrencinin derse etkin katılımına olanak veren tekniklerden biridir. Teorik ve uygulamalı araştırmaların bir ürünü olan işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi sosyal ilişkiler, grup dinamiği, öğrenme ve öğretme alanlarında yapılan uzun bir bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. İşbirliğine dayalı öğrenme ile onun özellikleri, işbirlikli öğrenmenin farklı içerik, konu ve öğrenci gruplarına uygulanabilirliliği üzerinde yapılan araştırmalar, eğitimde sistematik araştırmaların en etkili ve verimli alanlarından birini kapsamaktadır (Oral:2000). İşbirliğine dayalı öğrenme metodu temelde bir grupla öğrenme metodu olmakla birlikte, her grup iş birliğine dayalı öğrenme için uygun olmayabilir. Özellikle grup havasının çok önemli olduğu bir ortam olarak sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle olan ilişkileri ve iletişimleri, öğrenmenin etkililiğini ve anlamlılığını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Grupla çalışmanın önemli olduğu diğer kurumlarda da bireyler arasındaki ilişkinin ve iletişimin kalitesi, üretilen ürünün ya da hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. İşbirliğine dayalı öğrenmenin; akademik başarı, bellekte tutma, hatırlama, özgüven, empatik yaklaşım, farklı etnik köken ve cinsiyetler arası ilişkiler, başkalarına hoşgörülü olma ve kendine güven gibi amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunduğu belirtilmektedir. İşbirliği, başarıyı paylaşma hedefi için birlikte çalışmadır. İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde, öğrenciler küçük gruplar halinde çalışırlar. Bu küçük gruplarda öğrenciler hem kendilerinin hem de gruptaki TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ diğer arkadaşlarının öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmaktadırlar (Johnson ve Johnson, 1995). İşbirliğine dayalı öğrenme basit bir küme çalışması değildi. Kirk (1997), İşbirliğine dayalı öğrenme grupları ile küçük grup etkinlikleri arasındaki farkı Tablo 1 de şöyle belirtmektedir: Tablo 1: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grupları ile Küçük Grup Etkinlikleri Arasındaki Fark İşbirliğine Dayalı Öğrenme Heterojen yetenekli grup, Olumlu bağımlılık vardır, Ortak grup amaçları vardır, Dikkatli bir yapılanma vardır, Bireysel sorumluluk ön plandadır, Yüz yüze etkileşim ve sosyal beceriler önemlidir, Grup süreci (Geribildirim, amaçlar dizisi) Liderlik paylaşımı vardır. Küme Çalışmaları Homojen grup, Bağımlılık yoktur, Bireysel amaçlar vardır, Rastlantıya bağlı olan eksik yapılanma vardır, Sorumluluk rasgele ortaya çıkabilir, Sosyal becerilere açıkça yer verilmez, Geribildirim ya da amaçlar dizisi yoktur, Lider atanır. Kaynak: Kirk (1997). Yukarıdaki karşılaştırmadan da anlaşıldığı gibi, işbirliğine dayalı öğrenme ile küçük grup (küme çalışması) etkinlikleri işleyiş ve yapı bakımından birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her grup çalışmasının gerçek anlamda işbirlikli öğrenme olmadığı söylenebilir. Johnson ve Johnson (2000), öğrenme ortamlarının temelde üç kategoriye ayrılabileceğini belirtmektedirler. Bunlar: 1. Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı yarışmacı (competitive) öğrenme ortamı. 2. Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı bireysel (individualistic) öğrenme ortamı. 3. Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren işbirliğine dayalı (cooperative) öğrenme ortamı. İşbirliğine dayalı öğrenme metodu öğrencilerin küçük gruplar ha- 66 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... linde birlikte çalışmasını gerektiren bir grup aktivitesi olmakla birlikte, çalışma grupları, proje grupları, laboratuar grupları ve okuma grupları gibi diğer grup tekniklerinden farklıdır. Sadece öğrencilerin grup halinde birlikte çalıştıkları, öğrenme birbirine yardımcı oldukları, öğrenme materyallerini paylaştıkları bir grup etkinliği olmanın ötesinde, işbirliğine dayalı öğrenme metodunun başarısı; pozitif dayanışma bireysel sorumluluk, yüz yüze etkileşim, sosyal becerilerin kullanılması ve grubun kendi kendini değerlendirerek geliştirmesi gibi öğelere sahip oluş derecesine bağlıdır (Johnson ve ark.: 1998). Aşağıdaki paragrafta bu öğeler teker teker açıklanmıştır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri: En yaygın olarak kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri şunlardır: 1.Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri 2. Takım Oyun Turnuva 3. İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon 4. Takım Destekli Bireyselleştirme 5. Birleştirme I 6. Birleştirme II. 7. Karşılıklı Sorgulama 1.Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri ( ÖTBB) Slavin (1990) tarafından geliştirilen bu teknikte, öğrenciler yeterlilik düzeyi, cinsiyet ve etnik köken açısından dört kişilik karma gruplar oluşturulur. Öğretmen dersi sunar ve sonra öğrenciler, tüm takım arkadaşlarının dersi tam öğrendiğinden emin olana kadar, kendi takımlarında çalışırlar. Sonuçta çalışılan konu üzerinde tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girerler. Bu aşamada öğrenciler birbirlerine yardım etmezler. Öğrencilerin sınav sonuçları, o derse ilişkin önceden aldığı notlardan elde edilen ortalama puanlarıyla karşılaştırılır. Bu ortalamadan, öğrencinin sınavda aldığı not çıkarılarak ilerleme (erişi) puanı saptanır. Takımı oluşturan üyelerin aldıkları puanlar toplanarak, takım puanı elde edilir. Takım puanı da, belirli ölçütlere göre karşılaştırılır. Bu öl- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ çütler doğrultusunda takımlara sertifika ya da diğer pekiştireçler verilir. Bu teknikte, ne bireyler ne de takımlar birbiriyle yarışırlar. 2. Takım Oyun Turnuva (TOT) İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinden ilkidir. Öğretmen sunumu ve takım çalışması ÖTBB de olduğu gibidir. Öğretmen önce dersi sunar ve öğrenciler konuyu takım arkadaşlarına öğretir. Öğrenciler, ÖTTB deki küçük sınavlar yerine, diğer takımlardaki öğrencilerle yarışırlar ve yarışma sonucu elde ettikleri puanlarla takımlarına destek olurlar. Yarışma sırasında, öğrenciler birbirlerine yardım etmezler. Öğrenciler, kendileriyle geçmiş puanları (örneğin ders matematikse, önceden aldığı matematik puanları) yaklaşık aynı olan öğrencilerle üçer kişilik turnuva masalarında karşılaşırlar. Öğrencinin düzeyi yükseldikçe, bir üst turnuva masasında yarışabilir. Turnuva masasında kazanan öğrenci, kendisine ve takımına altı puan getirir. Öğrencilerin aldıkları puanlar toplanarak, takım puanları elde edilir. Yüksek düzeyde yeterlik gösteren takımlar, ÖTBB de olduğu gibi, sertifikalar ya da değişik takım ödülleri kazanırlar (Yeşilyaprak: 1995). 3. İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon İşbirliğine dayalı öğrenme teknikleri listesine son yıllarda eklenen bir tekniktir. İşbirliğine dayalı birleştirilmiş okuma ve kompozisyon tekniği geleneksel olarak kullanılan yetenek-temelli okuma grupları yaklaşımını desteklemek üzere geliştirilmiştir. Sınıftaki her okuma grubundan ikişer kişilik takımlar oluşturulur. Öğretmen, bir okuma grubuyla çalışırken, ikişer kişilik çalışma takımları karşılıklı öğretme tekniğiyle birbirlerine anlamlı okuma ve yazma becerilerini öğretmeye çalışırlar. Bu becerileri öğrenmeyle ilgili etkinlikler; yüksek sesle okuma, okudukları ile ilgili tahminde bulunma, sorular sorma, özetleme, okudukları öykü ile ilgili kompozisyon yazma, gibi temel okuma ve yazdıklarını gözden geçirme-düzeltmede birbirlerine yardım ederler ve çoğu zaman takım kitapları yayınlanır. Takımlar, okuma ve yazma ödevlerinin tümünde, üyelerin gösterdiği performans ortalamasına göre ödüllendirilirler. Böylece, işbirliğine dayalı öğrenmenin temel özellikleri olan başarı için eşit şans, öğrenme için grup desteği ve en son ortaya 68 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... konan performansta, bireysel sorumluluk gerçekleştirilmiş olur (Senemoğlu: 1997; Slavin: 1990). 4. Takım Destekli Bireyselleştirme ( TDB ) Slavin ve arkadaşları tarafından matematik öğretimi için geliştirilmiş bir tekniktir. Özellikle 3-6. sınıflar için uygun görülmektedir. Gruplar yine heterojen ve 6 haftalık bir süre için oluşturulur. Öğrenci durumunu saptamaya yönelik bir öntest ile, yeterliliklerine dayalı program içinde en uygun yere yerleştirilir. Programın kendine özgü malzemeleri bulunur. Öğretmen her gün, programda aynı yerde olan takımların üyelerinden oluşan küçük öğrenci gruplarına ders verir. Bu gruplarda, genelde, konuyla ilgili özel kavramlar öğretilir. Daha sonra öğrenciler grup içinde yönlendirme ve alıştırma sayfalarına dayalı olarak çalışırlar ve birbirlerini sınarlar. İzleme/biçimlendirme testlerinde başarılı olan ünite testini alır. Testleri uygulamayı ve değerlendirmeyi de öğrenciler yapar. Öğretmen zaman, zaman tüm sınıf öğretim ve genel değerlendirme uygular. 5. Birleştirme Aranson tarafından geliştirilen bu teknikte, öğrenciler 5-6 kişilik takım oluştururlar. Akademik materyal (ünite) 5-6 bölüme (konuya) ayrılır. Örneğin, bir yaşam öyküsü; aile yaşamı, ilk yılları, ilk başarıları, başından geçen ters olaylar, son yılları gibi bölümlere ayrılabilir. Her takıma aynı ünite verilir ve takımlardaki üyelerden ünite konulardan birini seçmeleri istenir. Her üye kendi konusunu okur. Daha sonra farklı takımlarda aynı konuyu alan üyeler uzmanlık gruplarında bir araya gelirler; konu üzerinde tartışırlar. Sonra kendi takımlarına dönerek, takım arkadaşlarını, kendi konularıyla ilgili olarak bilgilendirirler. Öğrenciler, bu teknikte, bir tek yolla, o da arkadaşlarını dikkatlice dinlemekle diğer konuları öğrenebilirler. Böylece öğrenciler, diğer arkadaşlarının çalışmasına ilgi gösterir ve destek verirler. Öğrenciler, takım içinde, birbirlerine öğretme işlemleri sona erdikten sonra bireysel olarak tüm konuları içeren küçük bir sınava girerler. Bu sınavdan bireysel puanlar alırlar. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ 6. Birleştirme II Birleştirme tekniğinin yeni bir düzenlemesi, John Hopkins Üniversitesinde, Slavin tarafından geliştirilmiş ve diğer öğrenci takımlarıyla öğrenme teknikleriyle bütünleştirilmiştir. Bu tekniğe Birleştirme II adı verilmiştir. Birleştirme II tekniğinde öğrenciler, ÖTBB ve TOT da olduğu gibi 4-6 kişilik takımlarda çalışırlar. Her öğrencinin konunun belli bir bölümünü seçmesi yerine, tüm öğrenciler genel bir konuyu okurlar. Bununla birlikte her öğrenciye, uzmanlaşacağı bir konu verilir. Aynı konuyu alan öğrenciler, konularını tartışmak üzere uzmanlık gruplarında bir araya gelirler. Tartışmaların bitiminden sonra, kendi takımlarına dönerler ve öğrendiklerini takım arkadaşlarına öğretirler. Daha sonra öğrenciler, bireysel olarak tüm konularda sınava girerler. ÖTTB için geliştirilen puan sistemini kullanarak, takım puanları elde edilir. En yüksek puanı alan takımlar ve bireysel sınıf gazetesinde belirtilir. 7.Karşılıklı Sorgulama Bir başka işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi karşılıklı sorgulamadır. Çok değişik yaş düzeylerinde ve konu alanlarında kullanılabilir. Karşılıklı sorgulama, özel materyalleri ve özel test etme işini gerektirmez. Öğretmen konuyu sunduktan sonra, öğrenciler ikili ya da üçlü gruplara ayrılırlar. Birbirlerine konuyla ilgili sorular sorarlar ve cevaplar verirler. Öğretmen öğrencilere, ipucu oluşturmak üzere bazı soru kökü örnekleri verebilir. Örneğin (Senemoğlu: 1997); Nasıl kullanırdınız? Nedenlerini açıklayınız. İlgili yeni bir örnek veriniz...olsaydı sonucu ne olabilirdi?..benzer ve farklılıkları nelerdir?.sınırlılık ve üstünlüklerini söyleyiniz. Olması için ne gibi önlemler alınabilir?..açıklayınız..sebeplerini söyleyiniz...örnekler veriniz. Avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyiniz. 70 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Faydaları İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının, çeşitli etnik gruplara ait öğrencilerin etkileşimlerini geliştirme ve öğrenme güçlülüğü olan ve olmayan öğrencilerin öğrenme düzeyini arttırma konularında etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmaların üçte ikisinde olumlu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. (Senemoğlu: 1997) İşbirliğine dayalı öğrenmenin diğer faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Saban: 2000; Johnson ve ark.: 1995); İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır. Çünkü bir grubun sahip olduğu enerji, o grubu oluşturan bireylerin sahip oldukları bireysel enerjilerinin toplamından daima daha büyüktür. İşbirliğine dayalı öğrenme, bir gruptaki bireylerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanır. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri, zihinsel aktivitelerin yoğun olduğu bilişsel ve sosyal çatışma ortamlarını doğurur. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kendilerini yalnız veya soyutlanmış olarak hissetmelerini engeller. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu hisler geliştirmelerini sağlar. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini arttırır. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıftaki bireysel farklılıkların farkına varmalarına yardım eder. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde, öğretmen bilginin tek kaynağı olarak algılanmaz. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula devamını arttırır. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar. Yavuz (2005:26) a göre geleceğin dünyasına yön verebilecek bireylerin sahip olması gereken problem çözme, aktif öğrenme, derinlemesine düşünme becerileri, çoğunlukla öğretmenin kürsüye geçerek dakikalarca konuştuğu ve öğrencilerden tekrarlamalarını istediği, ezbere dayalı geleneksel eğitim yöntemleriyle geliştirilemez; bilgi ve teknoloji dünyası bilgiyi yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini sorgulayan, uygulayan ve aynı zamanda yeni bilgiler de üreten öğrenciler beklemektedir. Titiz e göre (2005:17-58) bireyin öğrenme deneyimine kattığı bilgi ve becerilerin önemini vurgulayan; yeni bilginin yapılandırılmasını, geçmiş bilgilerin, yeni bilgilerin ve öğrenmeye hazır oluşun bir bileşimi olan ve bunun yanında insanların kendi deneyimleri ve düşünmeleri sonucunda kendi bilgilerini ve zihinsel modellerini oluşturmaları şeklinde ifade edebileceğimiz yapısalcı yaklaşımda bunları desteklemektedir. İlköğretimde geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olan İşbirlikli Öğrenme yöntemleri uygulandığı sınıflarda, öğrencilerin, dersi anlama, kavrama, öğrenme düzeylerini ve derse ilişkin ilgi ve isteklerini arttırmaktadır. Bununla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, işbirlikli öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubunun, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundan daha başarılı olduğu bulunmuştur (Öner; 1999:50). Ayrıca, birlikte hareket etme, ortak çözümler üretme, grup faaliyetlerine katılma, iletişim becerilerine sahip olma gibi becerilerin gelişmesine de katkı sağladığı anlaşılmıştır. Fen eğitiminin amacı, öğrencilerin fen bilimiyle ilgili bilimsel bilgileri ezberlemeleri değil, hayatları boyunca karşılaşacakları problemleri çözebilmeleri, bilgiye ulaşabilmek için gerekli bilimsel tutumları ve becerileri yeteneklerince kazanmalarıdır (Kaptan: 1998). Buna göre, öğrencilerin fen i öğrenirken kullandıkları yaklaşımlar, sözü edilen amaçların gerçekleştirmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Eğitim-öğretim ortamlarında uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yönteminin sahip olduğu anlayışların, Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarıyla örtüştüğü görülmektedir. Başka bir ifadeyle Fen ve Teknoloji dersinde, kendini ifade etme, grup etkinliklerinde etkin rol alma, başarıyı paylaş- 72 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... ma, sevgi, saygı, yardımlaşma duygusuna sahip olma, karşılaşılan bir probleme etkin çözümler üretebilme gibi sosyal becerilerin, bireylere etkin bir biçimde kazandırılmasında işbirlikli öğrenme yönteminin etkin bir rol oynadığı bir gerçektir. Tüm bu gerekçeler bizi işbirlikli öğrenme yönteminin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasına ve başarıya etkisinin ne olabileceğini sınamaya götürmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada İşbirlikli Öğrenme Yönteminin akademik başarıya etkisi sınanmıştır. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Araştırma modeli öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde bir çalışmadır. Bu modelde Hatay da yer alan ilköğretim okullarından yansız belirleme (random) ile oluşturulmuş bir deney grubu ve bir kontrol grubu bulunmaktadır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıştır. Bu model yılı güz döneminde devlete bağlı iki ilköğretim okulunda birer adet 6.sınıfta uygulanmıştır. Araştırmada kontrol gruplarının geleneksel öğretim ortamında eğitim öğretim verilirken; deney grubuna ise İşbirlikli Öğrenme Yönteminin uygulandığı bir öğretim ortamında eğitim öğretim verilmiştir. Araştırma modelinin simgesel görünümü Tablo 3 de görüldüğü gibidir; Tablo 2: Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü Gruplar Hazırlık Ön testler Deneysel İşlem Son testler G 1 R G 2 R H BT BT X BT BT G 1 : Deney Grubu G 2: Kontrol Grubu H: Hazırlık X: Deneysel İşlem R: Grupların oluşumundaki yansızlık BT: Başarı Testi Katılımcılar Deneysel uygulama yılı güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma evrenini Hatay da yer alan ilköğretim TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ okullarındaki 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise yine Hatay ili sınırları içinde bulunan ve random olarak seçilen Apaydın İlköğretim Okulu nda yer alan bir adet 6. sınıf ile A.İ.O. nda bir adet 6. sınıf oluşturmaktadır. Deney grubunda dersi araştırmacı işlerken; kontrol grubunda sınıf öğretmeni ders işlemiştir. Deney grubu öğrencilerine uygulama öncesi gerekli kazanımlar verilmiştir. Uygulamaya başlanmadan önce grupların ön test puanları denklenmiştir. Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubu Ön Test Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Gruplar t- testi Tablosu Gruplar n x ss sd t p Kontrol Deney Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubunun ön test aritmetik ortalama puanının X=20.25 (ss 5.27), deney grubunun ise X=20.70 (ss 5.31) olduğu gözlenmektedir. Yani kontrol ve deney gruplarının Fen ve Teknoloji dersi ön test başarıları açısından benzer (p=.65) oldukları görülmektedir. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada veriler, 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde işlenen Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesi içerisinde yer alan etkinlikleri kapsayacak şekilde hazırlanan bir başarı testi ile toplanmıştır. Başarı Testi Başarı testi, öğrencilerin bu ünitede yer alan etkinliklerle ilgili olarak sahip oldukları ön bilgileri ve olası kavram yanılgıları belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu testi geliştirmek için ünite genel kazanımları ve etkinliklerin kazanımları dikkate alınmıştır. Başarı testinin ilk hali yılı bahar yarıyılında 150 adet 7.sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilerden testin KR-20 Güvenirlik Katsayıları, teste yer alan her maddenin Madde Ayırıcılık İndisleri hesaplanmıştır. Madde Ayırıcılık İndisi.30 un altında olan so- 74 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik... rular testten çıkarılmıştır. Sonuç olarak 25 soruluk bir başarı testi elde edilmiş ve KR-20 Güvenirlik Katsayısı.87 olarak hesaplanmıştır. Deneysel İşlemler Bu çalışma yılının bahar yarıyılında 6 haftalık bir süreyi kapsayacak bir şekilde yürütülmüştür. Uygulama çalışması deney grubunda araştırmacılar tarafından haftada 4 ders saati süresince yapılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemleriyle maddenin tanecikli yapısı ünitesi işlenmiş; deney grubunda ise İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ne uygun olarak oluşturulan öğrenme ortamında konular işlenmiştir. Her iki gruba da deneysel işlem öncesi ve sonrasında başarı testi uygulanmıştır 3. BULGULAR VE YORUM İlköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin kullanılmasının, geleneksel yapıdaki öğretime göre; öğrencilerin son test puanlarına etkisi sınanmıştır. Deneysel olarak sınanan bu etkiyi ortaya koymak için yapılan bağımsız gruplar t-testine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubu Son Test Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Gruplar t- testi Tablosu Gruplar N X ss sd T P Kontrol Deney * *p=.002 Tablo 4 incelendiğinde deney (X= 25.00; ss= 4.57) ve kontrol (X= 20.75; ss= 5,56) gruplarının son test puanları arasında p=.002 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu görülmektedir. Bu durum araştırma denencesini doğrulamıştır. Yani İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrencilerin başarılarını arttırdığı söylenebilir. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ Grafik 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön test - Son test Puanlarının Karşılaştırılması ,25 20,7 20,75 Ön Tes t S on Tes t Deney Grubu K ontrol Grubu Grafik 1 de grupların son testten aldıkları puanlar değerlendirildiğinde: deney grubunda uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yöntemi sonrası öğrencilerin başarısının belirli bir düzeyde arttığı görülürken, kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretim sonrası öğrencilerin başarılarının doğrusal olduğu ve çok az yükseldiği görülmektedir. Araştırmamızda ortaya çıkarmış olduğumuz son test başarısı ile ilgili bulguları, literatür bulguları da desteklemektedir. Artut ve Tarım (2002) kubaşık öğrenme yönteminin uygulandığı ilköğretim bölümü öğrencilerinin matematik öğretimi dersine ilişkin akademik başarıları açısından geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu; Cinelli ve arkadaşları (1994) kubaşık öğrenmenin aktif katılımı, sosyal becerilerin arttırılması ve eğlenceli bir öğrenme için fırsat sağladığını; gerektiği gibi uygulandığında öğrenci başarısını, öğrenciler arası ilişkileri ve öğrencilerin öz saygısını düzelterek sağlık eğitimine etkili bir ilave sağlayacağını; Peterson ve Miller (2004) kubaşık öğrenmenin kullanılmasıyla yüksek başarılı öğrencilerin hem eğitsel çevrede (özellikle meşguliyet ve kavranılmış yeteneklerde) hem de kendine saygıda daha yüksek bir tecrübe kalitesi elde edildiğini; İflazoğlu (2003) çoklu zeka kuramı destekli ikili denetim tekniğinin deney ve kontrol grupları açısından ele alındığında deney grupları ve 1. kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 76 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Akademik SONUÇ VE ÖNERİLER İşbirlikli Öğrenme Yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel eğitimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin, son test puanlarına bakıldığında (Tablo:3), İşbirlikli Öğrenme Yöntemi öğrencilerin başarılarını arttırdığı saptanmıştır. (p=.002). Bu çalışmanın etkililiğinin karşılaştırılması sadece akademik başarı ile sınırlı kalmamalı; fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına, düşünme becerilerinin gelişimi ve çoklu zekâ kuramı ile ilişkileri incelenmeli ayrıca bu yöntemin kalıcılığı da değerlendirilmelidir. Bu yöntem farklı derslerde de uygulanmalı ve bunlarla ilgili farklı etkinlikler düzenlenmelidir. Öğretmenler bu yöntem hakkında daha fazla bilgilendirilmelidir. KAYNAKLAR Artut, P. ve Tarım, K. (2002). Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersine İlişkin Akademik Başarılarına Etkisi. ODTÜ. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara Carin, A.A.; Sund, R.B. (1989). Teaching Science Through Discovery. Merill Publishing Company. Cinelli, B., Symons, C.W., Bechtel, L. And Rose-Colley, M. (1994). Applying Cooperative Learning in Health Education Pratice. The Journal of School Health. 64(3), Fensham, P., Gunstone, P., White, R. (1994). The Content of Science. The Falmer Press. İflazoğlu, A. (2003). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5.Sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1995). Colloboration and Cognition. Cooperative Leraning Center. Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (2000). How Can We Put Cooperetive Learning İnto Practice. The Science Teacher. 67(2). Johnson, D.W., Johnson, R.T. and Smith K,A. (1998). Maximizing Interaction Through Cooperative Learning. ASEE Prism. vol7, 27. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

16 Orçun BOZKURT/A. Turan ORHAN/Adem KESKİN/Ayşegül MAZİ Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık. Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2000). Yapısalcılık (Constructivism) Kuramı ve Fen Öğretimi. Çağdaş Eğitim. 265, Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001) İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 7. T.C. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. Ankara. Kirk, T.M. (1997). The Effectiveness Of Cooperative Learning: With Particular Reference To Academic Achievement, Self-Esteem, Academic Self Image Social Interaction And Student Attitudes In Primary Mathematics And English Spelling Classes In Ireland. (for a Ph.D.degree in Education). University of Dublin. Oral, B. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme İle Küme Çalışması Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri, Derse Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığı Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol 19(2). Öner, S. (1999). İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Peterson, S.E. and Miller, J.A. (2004). Comparing the Quality of Students Experiences During Cooperative Learning and Large-Group Instruction. The Journal of Educational Research. 97(3), 123. Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci :Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme, Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi. Slavin, R.E. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Englewood Cliff, NJ: Prentice- Hall. Şimşek, S. (2000). Fen Bilimlerinde Değerlendirmenin Önemi. Milli Eğitim Dergisi. vol148(7). Titiz, O. (2005). Yeni Öğretim Sistemi. Zambak Yayınları, İstanbul Yavuz, K.E. (2005). 21.Yüzyıl Sınıflarında Düşünme ve Öğrenme Üzerine Farklı Bir Yaklaşım: Çoklu Zeka Teorisi. Yeni Eğitim Dergisi. vol10, Yeşilyaprak, B. (1995). İşbirliğiyle Öğrenme Yönteminin Bazı Öğrenci Niteliklerine Etkisi. (Yayınlanmamış Araştırma Raporu). Ankara: Gazi Üniversitesi. 78 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI VE BENLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI VE BENLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM EPÖ-YL-2007-0001 KUBAŞIK ÖĞRENMENİN İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1

AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 137-152 AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI ve KALICILIĞA ETKİSİ 1 Özet Meryem Nur AYDEDE DEÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2B0057 SPORTS SCIENCES Aylin Çelen Received: August 2010 Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 A. DilĢad

Detaylı

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Kafkas Üniversitesi, e Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), Nisan 2015 19 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Effect of Cooperative

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE EFFECT OF ARGUMENTATION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHER ATTITUDES TO SPECIAL TEACHING METHODS COURSE 1, 2 Argümantasyona Dayalı Dil Öğrenme Yaklaşımının

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 2011, 101-117 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * Melihan ÜNLÜ * *, Sırrı AYDINTAN

Detaylı

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 161-178, ELAZIĞ-2009 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique

The Effect of Jigsaw on Students Environmental Education Academic Success and Students Views About This Technique Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri * Hasan GÜRBÜZ ** Mürşet ÇAKMAK *** Mustafa DERMAN **** Özet Bu çalışma,

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Selami Yangın

Detaylı

ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİNİN BAŞARI, TUTUM VE STRATEJİ KULLANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİNİN BAŞARI, TUTUM VE STRATEJİ KULLANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:4, Sayfa: 105-123 ISSN: 1302-3284 ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİNİN BAŞARI, TUTUM

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science Courses

The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science Courses Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 151-175 The Effect of Case Based Learning Model, Cognitive Style and Gender to the Student Achievement in Science

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi

Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (113-123) 113 Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi Ayşegül ALAZ

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

The Effect of Programmed Instruction in Science Education on Students Achievements and Attitudes

The Effect of Programmed Instruction in Science Education on Students Achievements and Attitudes Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2014, sayfa 45-67. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ *

ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 7 Sayı : 16 Nisan 2014 ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ * Fatma TORUN ** Hacı

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Matematik Problemi Çözme Basamaklarının Gösteri Araçları İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 323 341, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 323 341, Summer

Detaylı