143 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "143 International Conference on New Trends in Education and Their Implications"

Transkript

1 143 Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterliliklerinin Cinsiyet, Bölüm ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi Özet Ertuğ EVREKLİ, Celal Bayar University Faculty of Education, Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Celal Bayar University Faculty of Education, Didem İNEL, Uşak University Faculty of Education, Çalışmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterliliklerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 160 öğretmen adayı üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda erkek ve bayan öğretmen adaylarının dersi planlamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri arasında bayanların lehine anlamlı düzeyde bir farklılık belirlenmiştir. Bölüm değişkeni göz önüne alınarak yapılan incelemelerde ölçmedeğerlendirme sürecine yönelik öz yeterlilik inancı ile öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlilik inancı boyutlarında sınıf öğretmen adaylarının puanlarının fen öğretmen adaylarına göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Ek olarak sınıf değişkeni göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda alt faktörler ve toplam puan temelinde üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adayları, öz yeterlilik, yapılandırmacı yaklaşım, cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyi GİRİŞ Türkiye nin öğretim yılında ilköğretim düzeyindeki programlarda gerçekleştirmiş olduğu köklü değişim, yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir öğretim programını benimsemektedir. Özellikle Türkiye nin uluslararası ve ulusal karşılaştırmalı başarı araştırmalarından almış olduğu sonuçlar yetkilileri bu doğrultuda bir değişime yöneltmiştir. Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı başta olmak üzere program ve içerisinde yer alan konular sarmallık ilkesi kapsamında düzenlenmiş ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri ile zenginleştirilmiştir. Bireyin zihnini boş bir levha olarak kabul eden geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin herhangi bir öğrenme durumu ya da bilgiyle karşılaştıklarında ön bilgilerini kullanarak önceki bilgileri ile yeni bilgileri arasında bağlantılar kurmaya çalıştıklarını savunmaktadır. Bir başka deyişle yapılandırmacılık, öğrencilerin ön bilgileri ve deneyimleri arasındaki ilişkiye dayalı olarak kendi anlamlarını zihinlerinde yapılandırdıklarını ifade etmektedir (Aviram, 2000; Harland, 2003). Spigner-Littles ve Anderson (1999) a göre bu yaklaşım bireylerin aktif zihinsel süreçler yardımıyla deneyimlerini sürekli olarak yapılandırdıkları bir süreç sonucunda bilginin kazanıldığını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre bilgi, bireyin zihinsel bir yapılandırmasının sonucunda meydana gelmektedir ve bu nedenle bireye özgü özellikler taşımaktadır. Bilginin yapılandırılma süreci aynı zamanda ön bilgi ve yeni bilgi arasında ilişki kurma süreci olduğundan ve her bireyin önceki deneyimlerine dayanan bilgileri farklı olacağından bireylerin bilgileri yapılandırmaları da farklı farklı olacaktır. Güçlü (1998) ye göre yapılandırmacıların temel görüşlerinden biri de bilginin öznel olduğudur. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaşım genel olarak doğrudan öğrencilerin başarı düzeylerinden çok öğrencilerin zihinsel öğrenme ve kavramsal anlama sürecine, bu süreçler içerisindeki gelişime dikkat çekmektedir. Adams (2006) a göre yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını anlamaya çalışmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın bu özellikleri göz önüne alındığında bilginin tanımlaması ve öğrenmenin gerçekleşmesi süreçlerini geleneksel yaklaşımlardan farklı açıkladığı görülmektedir.

2 144 Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme ortamlarındaki uygulamaları düşünüldüğünde ise yine geleneksel yaklaşımlara göre sınıf içi rollerde büyük değişimlerin olduğu açıktır. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenciler daha çok merkezde yer alırken öğretmenler ise öğrencilerin bilgiyi yapılandırma süreçlerinde onlara rehberlik etme ve yardımcı olma rollerini üstlenmektedirler. Warwick ve Stephenson (2002) a göre yapılandırmacı öğretmenler, öğrenmenin bireysel ve aktif bir süreç olduğunu kabul eder ve bunu yaparken de öğrencilerin genellikle gerçek bilimsel bilgiye karşı birçok alternatif kavrama ile sınıf ortamına geldiklerinin farkındadırlar. Öğretmenlerin; öğrencilerin bilişsel aktivitelerini arttırmada onlara yardımcı olmak (Canpolat ve Pınarbaşı, 2002), öğrencilerin önceki deneyimlerine uygun öğrenme ortamları oluşturmak (Chen, Burry-Stock ve Rovegno, 2000), öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak (Bağcı-Kılıç, 2001), yeni bilgileri öğrenmelerine engelleyici etkide bulunabilecek bilgi eksikliklerini ve kavramsal yanılgılarını belirlemek ve bunları gidermek, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak, öğrencileri birinci el kaynaklara yönlendirmek, sürecin başında, süreçte ve sürecin sonunda farklı değerlendirme teknikleri kullanarak onları değerlendirmek, sınıf içinde birlikte öğrenebilecekleri sosyal öğrenme ortamları oluşturmak gibi çok önemli görevlere sahip olduğu söylenebilir. İlgili alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin farklı durumlarını ortaya koyan çalışmalar ile karşılaşılmıştır (Ray, 2002; Plourde ve Alawiye, 2003; Baylor ve Kitsantas, 2005; Unal ve Akpinar, 2006; Sung, 2007; Karadağ ve diğerleri, 2008; Kesercioğlu ve diğerleri, 2008; Balım ve diğerleri, 2009; Bonner ve Chen, 2009; Evrekli ve diğerleri, 2009; Gürbüztürk ve Şad, 2009; Saunders, 2009; Shirvani, 2009; Evrekli, Şaşmaz-Ören ve İnel, 2010; Semerci ve Yeşilyurt, 2010; Uzuntiryaki ve diğerleri, 2010). İnceleme sonucunda öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin olarak farklı değişkenler açısından duyuşsal ve bilişsel davranışlarının, inançlarının, görüşlerinin vb. incelendiği görülmektedir ancak öz yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin çok sınırlı düzeyde çalışma ile karşılaşılmıştır (Evrekli, Şaşmaz-Ören ve İnel, 2010) ve bu nedenle söz konusu araştırmanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bu bağlamda araştırmanın temel problem cümlesi Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet, bölüm ve sınıf bağımsız değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? olarak belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise şu şekildedir: Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri bölüm bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri sınıf bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Araştırmanın deseni Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterliliklerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi amacıyla bir tarama (survey) araştırması gerçekleştirilmiştir. Tarama tekniği, geniş bir alanda kullanılan ve deneysel olmayan bir tekniktir. Bir topluluktan onu temsil eden örneklemin söz konusu durumuna ilişkin görüşünün alınması (genellikle anket uygulama) yoluyla gerçekleştirilen bir bilgi toplama yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Christensen, 2004). Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını öğretim yılında fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 160 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, her sınıf ve bölümden 40 ar öğretmen adayı olmak üzere belirlenmiştir. Katılımcılardan %63,1 i (n=101) bayan, %36,9 (n=59) erkek öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarından %50 si (n=80) üçüncü sınıfta, %50 si

3 145 dördüncü sınıfta ve %50 si (n=80) sınıf öğretmenliği, %50 si (n=80) fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim görmektedir. Katılımcıların %54,4 ü (n=87) normal lise mezunu, %30,6 sı (n=49) süper lise mezunu ve %15,0 i (n=24) ise Anadolu lisesi mezunudur. Veri toplama aracı Yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik ölçeği: Çalışma kapsamında ise öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ön uygulama formu ilgili literatür incelemesi sonucunda dört boyut kapsamında oluşturulmuş ve ardından uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçeğe ilişkin ön uygulamalar uygulamanın yapılacağı aynı üniversitede öğrenim gören toplam 284 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi süreçlerine yer verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sürecinde ilk yapılan analizlerde KMO değeri:.94; Bartlett testi ise.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (χ 2 =8673,37; df=1431; p=.000<.001). Yapılan analizlerde faktör yükü kesim değeri ilk olarak.40 olarak belirlenmiş ve analizler varimax dik döndürme tekniği ile temel bileşenler analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlk hali 54 maddeden oluşan ölçekten 13 madde analizler sonucunda ölçek dışında bırakılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre açıkladığı varyans değeri birinci faktör için %13,97 (öz değer: 5,73), ikinci faktör için %13,74 (öz değer: 5,63), üçüncü faktör için %12,88 (öz değer: 5,04) ve dördüncü faktör için %10,33 (öz değer: 4,24) olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan alt boyutlara ilişkin güvenirlik değerleri ise sırasıyla.84,.88,.91 ve.89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans %50,92; cronbach alpha güvenirlik değeri ise.96 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi süreci sonrasında elde edilen modelin verilerle uyumunun belirlenebilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi sürecine yer verilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda χ 2 /df=1,67, RMSEA=.047, NFI=.96, NNFI=.98, CFI=.98, RMR=.029, SRMR=.047 olarak bulunmuştur. Söz konusu uyum değerlerinin göreli olarak iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. BULGULAR VE YORUM Birinci alt probleme ilişkin bulgular ve yorum: Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? alt probleminin çözümü doğrultusunda katılımcılardan elde edilen veriler normal dağılım göstermemesi nedeniyle mann whitney u testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik ölçeğinin tamamından ve alt faktörlerinden almış oldukları puanlara ilişkin analiz sonuçlarına Tablo 1 de yer verilmiştir. Tablo 1: Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi Alt Boyutlar Cinsiye Sıra N t ort. U Z p Ders planlamaya yönelik öz Bayan ,46 2, ,00 yeterlilik inancı (I. Erkek 59 66,88 2 * Öğrenme-öğretme sürecine yönelik Bayan ,31 öz yeterlilik inancı (II. Erkek 59 77, , Ölçme-değerlendirme sürecine Bayan ,41 1,75 yönelik öz yeterlilik inancı (III. Erkek 2483, , Öğrenme ortamı oluşturmaya Bayan ,08 1,28 yönelik öz yeterlilik inancı (IV. Erkek 2617, , Toplam Bayan ,98 1, ,00 Erkek 59 72, *p<.05 düzeyinde anlamlı Gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ölçeğin tamamı ve ölçeğin alt faktörleri göz önüne alındığında tüm bağımlı değişkenlerde bayanların sıra ortalaması değerlerinin erkeklere göre

4 146 daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak sadece ders planlamaya yönelik öz yeterlilik boyutu incelendiğinde gruplar arasında bayanlar lehine anlamlı bir farklılık ile karşılaşılmıştır (Z=2,852; p=.004<.05). Ayrıca ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlilik (Z=1,759; p=.079>.05) ve ölçekten alınan toplam puanlar (Z=1.601; p=.109>.05) değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı olmamakla birlikte bayanların puanlarının sıra ortalaması değerlerinin erkeklere göre oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenme öğretme sürecine yönelik öz yeterlilik boyutu (Z=.649; p=.516>.05) ve öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlilik boyutu (Z=1.283; p=.200>.05) incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İkinci alt probleme ilişkin bulgular ve yorum: Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri bölüm bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? alt probleminin çözümü doğrultusunda verilerin normal dağılmadığı belirlenmiş ve bu nedenle analizler mann whitney u testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 2 de analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 2: Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeylerinin bölüm değişkenine göre incelenmesi Alt Boyutlar Bölüm N Sıra ort. U Z p Ders planlamaya yönelik öz Fen 80 74,73 1, ,50 yeterlilik inancı (I. Sınıf 80 86, Öğrenme-öğretme sürecine yönelik Fen 80 79,89 öz yeterlilik inancı (II. Sınıf 80 81, , Ölçme-değerlendirme sürecine Fen 80 73,36 1,95 yönelik öz yeterlilik inancı (III. Sınıf 2629, , Öğrenme ortamı oluşturmaya Fen 80 73,93 1,79 yönelik öz yeterlilik inancı (IV. Sınıf 2674, , Toplam Fen 80 75,63 1, ,00 Sınıf 80 85, *p<.05 düzeyinde anlamlı Analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterliliklerinin, bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puanlara ilişkin sıra ortalamaları incelendiğinde sınıf öğretmen adaylarının yeterlilik düzeylerinin fen bilgisi öğretmen adaylarına göre tüm boyutlar ve toplam puanlar göz önüne alındığında daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna ek olarak ölçeğe ilişkin alt boyutlardan olan ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlilik (Z=1,954; p=.051>.050) ile öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlilik (Z=1,799; p=.072>.050) boyutlarında bölümler arasındaki sıra ortalamalarının birbirinden yüksek oranda sınıf öğretmenliği lehine farklılaştığı görülmektedir. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular ve yorum: Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri sınıf düzeyi bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? alt probleminin çözümü için katılımcı öğretmen adaylarından elde edilen veriler non parametrik testlerden mann whitney u testi kullanılarak analiz edilmiştir. Tablo 3 de analiz sonuçlarına yer verilmiştir.

5 147 Tablo 3: Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeylerinin sınıf değişkenine göre incelenmesi Alt Boyutlar Sınıf N Sıra ort. U Z p Ders planlamaya yönelik öz 3. sınıf 80 79,32 yeterlilik inancı (I. 4. sınıf 80 81, , Öğrenme-öğretme sürecine yönelik 3. sınıf 80 81,26 öz yeterlilik inancı (II. 4. sınıf 80 79, , Ölçme-değerlendirme sürecine 3.sınıf 80 80,53 yönelik öz yeterlilik inancı (III. 4. sınıf 3197, ,47 Öğrenme ortamı oluşturmaya 3. sınıf 80 85, yönelik öz yeterlilik inancı (IV. 4. sınıf 2835, , Toplam 3. sınıf 80 82,12 4. sınıf 80 78, , *p<.05 düzeyinde anlamlı Verilerin analizlerine ilişkin sonuçlara göre katılımcı öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlilik puanlarının sıra ortalamaları ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanların sıra ortalamaları incelendiğinde sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık ile karşılaşılmamıştır. Buna ek olarak ölçeğin öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlilik inancı alt boyutu incelendiğinde üçüncü sınıfların puanlarının sıra ortalama değerinin dördüncü sınıflara göre yüksek olduğu belirlenmiştir (Z=1,248; p=.212>.05). TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen analizler araştırmada ele alınan üç bağımsız değişken kapsamında tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine ilişkin tartışma ve sonuç: Araştırmadan elde edilen verilerin genel olarak yorumlanması ve incelenmesi sonucunda genel olarak bayanların puanlarının alt boyutlar ve toplam puanlar göz önüne alındığında erkeklerden daha iyi düzeyde olduğu, genel olarak dersi planlamaya yönelik öz yeterlilik boyutunda anlamlı ve ölçme-değerlendirmeye yönelik öz yeterlilik boyutu ile toplam puanda bu farklılığın anlamlı olmamasına karşın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Erişen ve Çeliköz (2003) çalışmadaki bulguları destekler özellikte olarak öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme konusunda bayanların erkeklerden kendilerini daha yeterli gördüklerine ilişkin bulgular elde etmişlerdir. Ayrıca çalışmadaki genel bulgular incelendiğinde ilgili alan yazına göre bayanların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının (Akpınar, Yıldız ve Ergin, 2006; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Bozdoğan, Aydın ve Yıldırım, 2007; Çetinkaya, 2009; Baykara-Pehlivan, 2008; Baykara-Pehlivan, 2010), motivasyonlarının (Acat ve Yenilmez, 2004) ve görüşlerinin (Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007) erkeklerden daha olumlu olduğuna (anlamlı düzeyde ya da ortalamalar düzeyinde yüksek) ilişkin bulgular ile karşılaşılmıştır. Buna ek olarak alan yazında yer alan öğretmen öz yeterlilik (Cheung; 2008; Kahyaoğlu ve Yangın, 2007; Yaman, Koray ve Altunçekiç, 2004; Gürbüztürk ve Şad, 2009) çalışmaları incelendiğinde yine bayanların erkeklerden daha yüksek öz yeterlilik inancına sahip olduklarını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca çalışmayla yakından ilişkili olarak Evrekli ve diğerleri (2009) bayan fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin tutumlarının ve Balım ve diğerleri (2009) ise görüşlerinin erkeklere göre daha yüksek olduğuna ilişkin bulgular elde etmişlerdir. Benzer olarak İnel, Evrekli ve Türkmen (2010) sınıf öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüş ve tutum değişkenlerinin bayanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını belirlemişlerdir. Karadağ ve diğerleri (2008) ise çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerini incelemişler ve bu incelemelerde özellikle eğitim durumu bakımından bayan öğretmen adaylarının erkeklere göre kendilerini daha yeterli

6 148 gördüklerini ifade etmişlerdir. Yılmaz ve diğerleri (2007) ise çalışmalarında bayan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin zihinsel modellerinin erkeklere göre anlamlı düzeyde daha öğrenci merkezli olduğunu belirlemişlerdir. İlgili alan yazın incelendiğinde bayanların puanlarının erkeklere göre genel olarak yüksek olmasının özellikle Türk kültüründe toplumsal rollerin belirlenmesi hususunda öğretmenliğin bayanlara daha uygun bir meslek olarak görülmesi ve bu nedenle bayanların bu mesleğe karşı ilgilerinin, tutumlarının, motivasyonlarının ve öz yeterliliklerinin daha yüksek olması olarak gösterilebilir. Bu görüşe ilişkin olarak Cheung (2008) Hong Kong ve Shangai da gerçekleştirdiği çalışmasında özellikle küçük yaştaki öğrencilerin eğitiminde bayanların daha iyi olduğuna ve öğretmenliğin daha çok bayanlara uygun bir meslek olarak görülmesine ilişkin bir yanlış algılama olduğunu ve bunun bayanların yeterliliklerinin daha yüksek olmasının nedeni olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca Gürbüztürk ve Şad (2009) çalışmalarında erkeklerin bayanlara göre öğretimde anlamlı düzeyde daha yüksek geleneksel inançlara sahip olduklarını belirlemişlerdir. Yazarların araştırmalarında yapılandırmacı yaklaşıma yönelik inançlar bakımından ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte bayanların ortalamasının erkeklerden az da olsa yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu araştırmanın bulgularından hareketle çalışmada yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik boyutunda bayanlar lehine elde edilen bulgularının bir nedeninin de erkeklerin geleneksel yaklaşıma ilişkin olan görüşlerinin ve bağlılıklarının olabileceği söylenebilir. Acat ve Yenilmez (2004) ise çalışmalarında duruma farklı bir bakış açısı kazandırarak erkeklerin bayanlara göre öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenmeye karşı dirençlerinin daha yüksek olduğunu ve bu becerileri hiçbir zaman öğrenemeyeceklerini daha fazla düşündüklerini ortaya koymuşlardır. Bu bulgu da araştırmadan elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Bölüm değişkenine ilişkin tartışma ve sonuç: Bölüm değişkenine ilişkin bulguların genel olarak yorumlanması sonucunda sınıf öğretmen adaylarının genel olarak yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterliliklerinin ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin öz yeterliliklerinin fen bilgisi öğretmenliğine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak özellikle söz konusu iki grubun ölçme ve değerlendirme ile öğrenme ortamı oluşturma öz yeterlilik boyutlarında birbirinden oldukça ayrıldığı açıktır. İlgili alan yazın incelemelerinde genel olarak sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğu (anlamlı ya da ortalamaya göre yüksek) çalışmalar yer almaktadır (Bulut ve Doğar, 2006; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Bulut, 2009; Baykara-Pehlivan, 2010). Kahyaoğlu ve Yangın (2007) ise çalışmalarında sınıf ve fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Karacaoğlu (2008) ilköğretim öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında tüm alt boyutlar göz önüne alındığında ve özellikle meslek bilgisi, öğrenciyi tanıma, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme gibi boyutlarda sınıf öğretmenlerinin diğer branş öğretmenlerine göre kendilerini daha yeterli gördüklerini belirlemiştir. Ayrıca Gürbüztürk ve Şad (2009) çalışmalarında bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşım inançlarını incelemişler ve bulguların yorumlanması sonucunda sınıf öğretmen adaylarının inançlarının fen öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Evrekli ve diğerleri (2009) nin fen öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin tutum, Balım ve diğerleri (2009) nin yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüş ile İnel, Evrekli ve Türkmen (2010) in sınıf öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüş ve tutum incelemelerine ilişkin bulgular birlikte ele alındığında görüş ve tutum değişkenlerine göre sınıf ve fen öğretmen adaylarının ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde özellikle sınıf öğretmenlerinin öz yeterliliklerinin fen öğretmen adaylarına göre yüksek olmasının nedeninin sınıf öğretmen adaylarının fen öğretmen adaylarına göre üçüncü sınıftan bu yana almış oldukları öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerindeki başarılı deneyimleri ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Ölçme değerlendirmeye yönelik öz yeterlilik alanında sınıf öğretmen adaylarının daha yeterli olma durumu ise genel olarak ölçme değerlendirmeye ilişkin dersi fen öğretmen adaylarına göre bir dönem önce almalarının etkisi olarak belirtilebilir. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin tartışma ve sonuç: Sınıf düzeyine ilişkin bulguların genel olarak yorumlanması sonucunda dersi planlamaya yönelik öz yeterlilik boyutunda dördüncü sınıfların; öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz yeterlilik, öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlilik boyutunda ve toplam puan göz önüne alındığında üçüncü sınıfların kendilerini daha yeterli gördükleri görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde araştırma bulgularına paralel ve aksi yönde bazı çalışmalar ile karşılaşılmıştır. Örneğin Evrekli ve diğerleri (2009) çalışmalarında fen öğretmen adaylarının

7 149 yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarında ve Balım ve diğerleri (2009) ise fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinde dördüncü sınıfların üçüncü sınırlara göre puanlarının anlamlı olmamasına karşın yüksek olduğunu belirlemişlerdir. İnel, Evrekli ve Türkmen (2010) ise sınıf öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında üçüncü sınıfların yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin dördüncü sınıflara göre daha yüksek ancak tutumlarının daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Aslan ve Köksal-Akyol (2006) okul öncesi öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun sınıfa göre farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. Yine çalışmaya paralel olarak Şahin ve Ersoy (2009) ise çalışmalarında sınıf öğretmen adaylarının yeni programa ilişkin ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerini araştırmışlar ve dördüncü sınıfların üçlere göre kendilerini daha yeterli gördüklerine ilişkin bulgular elde etmişlerdir. Bununla birlikte Akpınar, Yıldız ve Ergin (2006) fen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada üçüncü sınıfların tutumlarının dördüncü sınıflara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırmaya en yakın bulgular ise Gürbüztürk ve Şad (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilmiştir. Araştırmacılar çalışmalarında anlamlı olmamakla birlikte üçüncü sınıfların yapılandırmacı yaklaşıma yönelik inançlarının diğer sınıflara göre ortalama değer bakımından daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öz yeterlilik puanlarının dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre yüksek olmasının temel nedeninin ise özellikle fen öğretmen adayları için yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntem-teknik ve stratejiler ile alternatif ölçme-değerlendirme yöntem teknikleri hakkında bilgi edinebildikleri özel öğretim yöntemleri-i dersinin olabileceği söylenebilir. Fen öğretmen adayları bu dersin devamını dördüncü sınıfta almakta ve bu derste ise örnek ders planları hazırlayarak uygulamalar yapmaktadırlar. Özellikle yöntem dersleri (methods courses) olmak üzere öğretmen eğitimi programları hizmet öncesi öğretmenlerin mesleki kariyerlerine hazırlanmalarında oldukça önemlidir. Bu derslerde (methods course) öğretmen adaylarının gerekli profesyonel becerileri (örneğin farklı öğretim yöntemlerinin öğretimi, öğrenci bilgisinin değerlendirilmesi ve sınıf yönetimi tekniklerinin uygulanması) kazanmaları amaçlanır (Yilmaz-Tuzun, 2008). Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öz yeterliliklerinin üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre düşük olmasının bir nedeninin de öğretmenlik uygulaması-i-ii ve özel öğretim yöntemleri-ii derslerinde edinmiş olabilecekleri olumsuz performanslar olabileceği düşünülmektedir. Performanslar kişinin herhangi bir aktivite veya görevle ilgili geçirdiği deneyimlere ilişkindir. Bu deneyimler Bandura (2004) tarafından başarılı deneyimler (mastery experiences) olarak ifade edilir ve yeterlik inancının oluşturulması ve güçlendirilmesinin en önemli kaynaklarından biridir. Watters and Ginns (1995) e göre öğretmen eğitimi programı boyunca öğrencilerin öz yeterlilikleri değişebilmektedir. Yazarlara göre bunun muhtemel sebeplerinden biri farklı açılardan program boyunca öğrencilerin zorlandığı veya başarılı olduğu deneyimlerin değişmesidir. Araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda şu önerilere yer verilmiştir: Erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre, fen öğretmen adaylarının sınıf öğretmen adaylarına göre öz yeterlilik puanlarının daha düşük olduğu göz önüne alındığında özellikle yapılandırmacı yaklaşımı uygulayabilme konusunda teşvik edilmelerinin gerekli olduğu söylenebilir. Gelecek çalışmalara ilişkin olarak farklı değişkenler ve farklı örneklemler göz önüne alınarak benzer çalışmaların gerçekleştirilmesinin ve cinsiyet değişkeni, bölüm değişkeni boyutlarında ortaya çıkarılan öğretmen adayları arasındaki farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi ve farklı çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacıyla bir durum çalışmasının gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi derslerde yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik ders planı hazırlama ve bunları uygulama etkinliklerinde ölçmedeğerlendirmeye ilişkin olarak da deneyimler gerçekleştirmelerinin sağlanması ve bunlara yönelik ders sorumluları tarafından öğretmen adaylarına dönütlerin verilmesi gerektiği söylenebilir. KAYNAKÇA Acat, B. ve Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, Adams, P. (2006). Exploring social constructivism: theories and practicalities. Education, 34(3), 3-13.

8 150 Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), Aviram, A. (2000). Beyond constructivism: Autonomy-oriented education. Studies in Philosophy and Education, 19, Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), Balım, A. G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, Bandura, A. (2004). Swimming against the mainstream: the early years from chilly tributary to transformative mainstream. Behaviour Research and Therapy, 42, Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), Baykara Pehlivan, K. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 9(2), Baylor, A. L. & Kitsantas, A. (2005). A comparative analysis and validation of instructivist and constructivist self-reflective tools (IPSRT and CPSRT) for novice instructional planners. Journal of Technology and Teacher Education, 13(3), Bonner, S. M. & Chen, P. P. (2009). Teacher candidates perceptions about grading and constructivist teaching. Educational Assessment, 14(2), Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat üniversitesi örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, Canpolat, N. ve Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-i: Teorik temelleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), Chen, W., Burry-Stock, J. A. ve Rovegno, I. (2000). Self-Evaluation of Expertise in Teaching Elementary Physical Education from Constructivist Perspectives. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(1), Cheung, H. Y. (2008). Teacher efficacy: a comparative study of Hong Kong and Shanghai primary inservice teachers. The Australian Educational Researcher, 35(1), Christensen, L. B. (2004). Experimental Methodology. United States of America: Pearson Education. Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2), Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4),

9 151 Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), Evrekli, E., Şaşmaz Ören, F. ve İnel, D. (2010). Pre-Service primary teachers self-efficacy toward the constructivist approach and their opinions about their efficacy levels. Greece, Athens: 12 th Annual International Conference on Education (24-27 Mayıs). Güçlü, N. (1998). Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yapısalcı Yöntem. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), Gürbüztürk, O. ve Şad, S. N. (2009). Student teachers beliefs about teaching and their sense of selfefficacy: a descriptive and comparative analysis. Inonu University Journal of The Faculty of Education, 10(3), Harland, T. (2003). Vygotsky s zone of proximal development and problem based learning: Linking a theoretical concept with practice through action research. Teaching in Higher Education, 8(2), İnel, D., Evrekli, E. ve Türkmen, L. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi: Uşak üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Buca-İzmir, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (23-25 Eylül). Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), Kesercioğlu, T., Schallies, M., Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). The opinions of pre-service science teachers on constructivist approach. Izmir, Turkey: XIII. IOSTE Symposium. (21-26 Eylül). Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), Plourde, L. A. & Alawiye, O. (2003). Constructivism and elementary preservice science teacher preparation: knowledge to application. College Student Journal, 37(3), Ray, J. A. (2002). Constructivism and classroom teachers: what can early childhood teacher educators do to support the constructivist journey?. Journal of Early Childhood Teacher Education, 23(4), Saunders, S. M. (2009). Science teachers perceptions of implementing constructivist principles into instruction. Unpublished doctoral dissertation, Capella University, Minneapolis. Semerci, N. ve Yeşilyurt, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Elazığ-Türkiye: Dokuzuncu Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs). Shirvani, H. (2009). Does your elementary mathematics methodology class correspond to constructivist epistemology?. Journal of Instructional Psychology, 36(3), Spigner-Littles, D. ve Anderson, C. E. (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners. Educational Gerontology, 25, Sung, Y. K. (2007). Are pre-service teachers constructivists in the constructivist teacher education program?. Korean Educational Development Institute Journal of Educational Policy, 4(1), Şahin, Ç. ve Ersoy, E. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçmedeğerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2),

10 152 Unal, G. ve Akpinar, E. (2006). To what extent science teachers are constructivist in their classrooms?. Journal of Baltic Science Education, 2(10), Uzuntiryaki, E., Boz, Y., Kirbulut, D. ve Bektas, O. (2010). Do pre-service chemistry teachers reflect their beliefs about constructivism in their teaching practices?. Research in Science Education, 40(3), Warwick, P. ve Stephenson, P. (2002). Editorial article reconstucting science in education: Insights and strategies for making it more meaningful. Cambridge Journal of Education, 32(2), Watters, J.J. & Ginns, I.S. (1995). Origins of, and changes in preservice teachers science teaching self efficacy. Presented at the annual meeting of National Association for Research in Science Teaching. April 22 25, San Francisco CA. Yaman, S., Koray, Ö. C. ve Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), Yılmaz, H., Turkmen, H., Pedersen, J. E. & Huyuguzel Cavas, P. (2007). Evaluation of pre-service teachers images of science teaching in Turkey. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 8(1). Yilmaz-Tuzun, O. (2008). Preservice elementary teachers beliefs about science teaching. Journal of Science Teacher Education, 19 (2),

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ertuğ Evrekli *, Didem İnel **, Ali Günay

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 55 74 FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * RESEARCHING THE OPINIONS

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör. BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ Doç. Dr. Mehmet YILMAZ fbmyilmaz@gmail.com Arş. Gör. Osman ÇİMEN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 102-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study on Determining

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 151-161 151 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Attitude of Music Teachers towards Profession of Music

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Alındı: Düzeltildi: Kabul Edildi: Orginal Yayın Dili Türkçedir (v.8, n.3, Eylül 2011, ss.

Alındı: Düzeltildi: Kabul Edildi: Orginal Yayın Dili Türkçedir (v.8, n.3, Eylül 2011, ss. Karaduman & Emrahoğlu / TUSED / 8(3) 2011 69 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 27, s. 383-391 ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

SELF-EFFICACY BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS SCIENCE TEACHING

SELF-EFFICACY BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS SCIENCE TEACHING ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0202 EDUCATION SCIENCES Nur KurtuluĢ 1 Received: January 2010 Oylum Çavdar 2 Accepted: July 2010 Kafkas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ahmet GÖKMEN 1, Gülay EKİCİ 2, Gülcan ÖZTÜRK 3 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi

Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015, 8/3 Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Necati BOZKURT Öz Çalışmanın amacı Tarih öğretmeni adaylarının özel alan

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Akif ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİŞÖTESİ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİŞÖTESİ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 205 Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 29, s. -5 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta:

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta: HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA ÖZGEÇMİŞ YARDIMCI DOÇENT Adres: Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY E- posta: gozde86erturk@gmail.com, gozdeerturk@aksaray.edu.tr Doğum Tarihi/ Yeri: Kadro Yeri Görev Yeri 13.10.1986/

Detaylı

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com 1974 yılında Razgrat da doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde, Yüksek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Gülriz İMER Doğum Yeri ve Yılı : Eskişehir, 1965 E-Posta : gulrizimer@mersin.edu.tr gulrizimer@gmail.com Bilinen Yabancı Dil : İngilizce İŞ DENEYİMİ 2009 2006-.

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ HİZMET ÖNCESİ FEN ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Fitnat KAPTAN, Hünkar KORKMAZ Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Öğretmenlerin larının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Gökalp ÇINARER 1 Ahmet Haşim YURTTAKAL 2 Sait Ünal 3 İbrahim KARAMAN 4 1 Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı