Özel Öğretim Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Öğretim Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu"

Transkript

1 Özel Öğretim Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

2 Öğretim Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

3 1- TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Stratejisi; STRATEJİLER YÖNTEMLER Teknikler Dersin amaçlarına yön veren oldukça genel bir çerçevedir. Öğretim yaklaşımı olarak da ifade edilebilir. Öğretim sürecine her boyutta yön verir. Sunuş-buluş-araştırma inceleme olmak üzere üç türü vardır. Genel ve Yaygın Özel Öğretim Yöntemi: Öğretimin amaçlarına ulaşmak için öğretmenlerin öğretim amaçlarını, materyallerini, konuyu öğretim tekniklerini kullanmalarını ifade eder. Öncelikle strateji belirlenir, sonra yöntem seçilir. Öğretim Teknikleri: Seçilen öğretim yöntemine uygun olan daha spesifik öğretimsel davranışlardır. Öğretmenlerin öğrenmeyi en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için dersin içeriğine konun özelliğine göre seçtikleri yoldur.

4 Strateji-Yöntem-Teknik İlişkisi Strateji (Yaklaşım) Yöntem (Yol) Teknik (Uygulama biçimi)

5 Öğretim stratejisi Öğretmen tarafından; bir dersin veya bir konunun öğretilmesinde, hedefe ulaşmak için seçilen öğretim metodu, çeşitli teknikler ve değerlendirmeler bütünüdür. Öğretim stratejisi Öğretmen merkezli stratejiler Öğrenci merkezli stratejiler

6 Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır. Bazı eğitimciler, öğretim yönteminin bir "öğretim tekniği" olduğunu savunurlarken, bazıları da tekniği, daha geniş olan yöntemin içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar. Yani, bir yöntemin içinde çeşitli teknikler kullanılabilir Her öğretim yöntemi her derse, her konuya, her öğrenci grubuna, her öğretim düzeyine uygun olmayabilir. Değişik durumlarda değişik yöntemlerin kullanılması gerekir

7 Konunun İçeriği ve Hedefleri Öğretmenin Özellikleri Öğrenci Özellikleri Öğrenme Çevresi Strateji Seçimini Etkileyen Değişkenler

8 Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler 1) Dersin muhtevası: 2) Öğrenci özellikleri: 3) Öğretmen özellikleri: 4) Öğretim araçlarının durumu: Ders konuların tabiatı, yöntemin belirleyicisidir. Fizik-Kimya dersinde laboratuar çalışması gerekebilir. Konunun, en iyi öğretilebileceği yöntem kullanılmalıdır. Öğrencilerin yaş, cinsiyet, ilgileri, motivasyonları, Ailelerin sosyo-ekonomik özellikleri etkili olabilir. Öğrenci özelliklerine göre değişik yöntem uygulanmalı Değişik öğretmen tipleri vardır: teorik, ekonomik, politik tip v.s. Öğretmenin yaşı, cinsiyeti, kıdemi, o günkü durumu ve psikolojisi de öğretim metodu seçimini etkiler. Okuldaki ders araçları yöntem seçimini etkiler. Bilgisayar, tepegöz, slayt projeksiyon, laboratuvar, kütüphane gibi imkanlar yöntem seçimini etkiler.

9 II-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1- SUNUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM 2- BULUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM 3- ARAŞTIRMA VE İNCELEME YOLU İLE ÖĞRETİM ÖĞRETME STRATEJİLERİ Sunuş Yoluyla Öğretim Buluş Yoluyla Öğretim Araştırma Ve İnceleme Yoluyla Öğretim

10 1 - Sunuş Yoluyla Öğretim

11 Ausubel tarafından, Buluş Yoluyla Öğretim e alternatif olarak geliştirilen bir öğretim modelidir. Alış Yolu, Alma Yolu, Anlamlı Öğrenme şeklinde de adlandırılmaktadır Bu yaklaşımda da ezberleyerek öğrenme yerine anlamlı öğrenmeye önem verilmektedir. Dersin veya ünitenin giriş etkinliklerinde kullanılır. Kavram ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır. Tümdengelim yaklaşımı esas alınır(genelden özele) Ausubel e göre birey bilgileri keşfetmekten çok hazır olarak alır.

12 Ezberden ziyade anlamlı bir öğrenme için, öğrenilecek bilgilerin öğretmen tarafından kendi içinde anlamlı ve organize bir bütün haline getirmesi gerekir. Bilginin, belli bir düzen ve aşamalılık içinde aktarılmasını ve tümdengelim yaklaşımı yoluyla öğretilmesini içerir. Verilen ilke ve kavramlar aşamalı bir sıra izlenmeli, örnek resim ve şekillere yer verilmeli Öğretmenler sunuş yoluyla öğretimi kullanırken, fikirleri en somut yollarla, öğrencinin çok sayıda duyu organını harekete geçirecek biçimde sunmaları gerekmektedir. Kavram haritaları anlamlı öğrenme için kullanılan bir tekniktir.bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalı Öğrenciler neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirmeli, Sunuş, ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle desteklenmeli Sunuş, konunun önemli kısımları özetlenerek bitirmeli.öğretmen sınıfı sürekli denetlemeli, her öğrenciyle göz iletişimi kurmalı

13 Ausubel Sunuş Yoluyla Öğretim Modelinde Önemsediği Düzenleyicileri Üçe Ayırır Gelişmiş Ön Düzenleyiciler: Öğrenciler yeni gelen bilgiler ile halihazırda sahip oldukları bilgiler arasında köprü kurmalarını sağlayan bilgilerdir. Açıklayıcı Düzenleyiciler: Bireyin daha önce hiç karşılaşmadığı bir konu hakkında önbilgi edinmesini sağlayan düzenleyicilerdir. Konuların birbirleriyle ilişkisinin şematik olarak verilmesi bu tür düzenleyicilere örnek verilebilir. Karşılaştırıcı Düzenleyiciler: Öğrencinin yeni gelen bilgileri daha önceki bilgilerle karşılaştırmasını sağlayan düzenleyicilerdir. Örneğin; bilgi işlem kuramı açıklanırken bilgisayar benzetmesinin önceden verilmesi

14 Uygulama Aşamaları Ön bilgilerin sunulması (başlangıç) Öğrenilecek yeni konunun, materyalin sunulmasıyla bilişsel yapının güçlendirilmesi (gelişme) Konunun, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmesi (sonuç)

15 Öğrenciye sunulan materyallerin onun için anlamlı olması gerekir. Öğrenci öğrenilecek materyalle ilgili önbilgilere sahip olmalı. Öğrencinin anlamlı öğrenmeye niyetli olması gerekir. Derse ön düzenleyiciler ile başlanmalı Materyaller öğrencinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmalı Öğretim sırasında öğrencilere bol örnek verilmeli. Örnekler verilirken öğrencilerin dikkati örnekler arasındaki benzerlik ve farklılıklara çekilmeli.

16 Uygulamada Görülen Bazı Eksiklikler Ön düzenleyicileri yeterince sunamamak Sunuş yaklaşımını düz anlatım yöntemine indirgemek. Alternatif yaklaşımları göz ardı etmek. Destekleyici öğeleri önemsememek Parçacı (tikel)bakışa ağırlık vermek. Öğrencileri derse katmamak.

17 Sunuş Yoluyla Öğretim AVANTAJLARI SINIRLILIKLAR Kısa zamanda çok bilgi kazandırır. Düzenleyicilerin belirlenmesi güçtür. Anlamlı öğrenmeyi sağlar. Dersin işlenişi ekonomik ve kolaydır. Kalabalık sınıflarda etkin stratejidir. Organizeli bilgi sağlar Anlamlı öğrenmeye istekli olmayan öğrenci, ezbere yönelebilir. İyi bir hazırlık gerektirir. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate almak zordur.

18 Kullanılabilen Yöntem ve Teknikler Workshop Tekniği Soru- Cevap Yöntemi Gösteri (Afiş,Slayt) Tekniği Anlatım Yöntemi Beyin Fırtınası Tekniği Örnek Olay Yöntemi Balık Kılçığı Tekniği

19 2 - Buluş Yoluyla Öğretim

20 Temel Özellikleri Bruner tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Öncüleri Bruner ve Piaget tir. Keşfederek Öğrenme, Sezgisel Öğrenme şeklinde de adlandırılmaktadır Öğrenmede, bireysel yaşantılardan hareketle, somuttan soyuta doğru ve keşfetme yoluyla yaparak yaşayarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi esasına dayanır. Bruner, öğrenmeyi, öğrenenin yeni fikirler oluşturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif bir süreç olarak görür. Bruner a göre öğrenciyi harekete geçiren en büyük güdü merak, başarılı olma ve birlikte çalışmadır. Öğrenme süreci öğrencinin kendi etkinliklerine dayalı olup öğretmenin görevi öğrenciye rehberlik etmektir.

21 Buluş yolu, zihinde tutmayı ve transferi kolaylaştırır. Öğrenmeyi güdüler, sezmek ve bulmak esaslarına dayanır. Öğrenci merkezli olup öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılması esastır. Özelden genele doğrudur (Tümevarım) Öğretmen sorularla öğrencilerin meraklarını uyandırmalı, onlara rehberlik yaparak aktif katılımı sağlamalıdır. Öğretmen; öğrenciye rehberlik eder. Hazır bilgi sunmaz, konuya merak uyandırarak öğrencinin bilgiyi keşfetmesine ortam hazırlar, cevabı öğrenciye buldurur.

22 Buluş Yoluyla Öğretim Yapılandırılmış Buluş: Öğretmen kılavuzluğunda gerçekleştirilir. Sonucu bile öğretmen planlar. Yapılandırılmamış Buluş: Planlanmamış doğal bir ortamda problemin çözümünü birey kendi kendine bulur. Çevre düzenlemesi çok önemlidir. Eğitimci çevrenin kullanım yönlerinin hepsine hakimdir. Bu buluş türünde her şey en ince ayrıntısına kadar planlanır. Örneğin ; küçük yaşlardaki öğrenmelerin bir çoğu oyun içinde kendiliğinden oluşan, bir anlamda yapılandırılmamış öğrenmelerdir

23 Bruner in Öğrenme Teorisinin Temel Unsurları 1) Öğrenci Öğrenmeye Hazır Olmalı: Her çocuğun içinde bir öğrenme arzusu veya güdüsü (merak) vardır. 2) Bilgiler; Yapılandırılmış ve Öğrencinin Kolay Alabilecekleri Olmalı: Öğrenmenin başarılı olması için, konuların önceden bilinen temel kavram ve ilkelere dayandırılması gerekir. 3) Öğrenilecek Materyal Etkili ve Ardışık Olarak Sunulmalı: Öğretilecek bilgiler, çocuğun zihinsel gelişimine uygun olmalı, kullanılacak araçgereç ona göre sıralanmalı. (Kolaydan zora, basitten karmaşığa ) 4) Öğrenmede Pekiştireçler Kullanılmalı: Pekiştirmenin zamanlaması çok önemlidir. Güdüleme amaçlı olmalı, öğrencinin öğrenme isteğinin içten gelmesine odaklanmalıdır

24 Uygulama Aşamaları Öğretmenin örnekleri sunması Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi.

25

26 Buluş Yoluyla Öğretimin Etkili Kullanımı Bu strateji; kavrama,analiz,sentez,değerlendirme gibi üst düzeyde hedef davranışların kazandırılmasında kullanılmalı, Öğretmen öğrenme sürecini önceden çok iyi planlamalı, öğrencilere verilecek örnek durumlar önceden hazırlanmalı, Öğretmen bu stratejide hiçbir açıklamada(ipucu hariç) ve anlatımda bulunmamalı, yönlendirici sorularla öğrencileri cevabı tahmin etme konusunda cesaretlendirmeli, Öğretmen konuyla ilgili çok sayıda örnek vermeli ve öğrencilerden de yeni örnekler istemeli, Stratejinin uygulanması esnasında değişik yöntem, araç-gereçler ve oyunlar kullanılmalı, Dersle doğrudan ilgili olmayan konularda da olsa öğrencilerin merakını doyurmaya önem verilmeli, Ders konusuyla ilgili alanlarda çok sayıda zıt örnekler kullanılmalı, Örneklere, alıştırmalara ve öğrenci etkinliklerine yeterince zaman ayrılmalıdır.

27 Uygulamada Görülen Bazı Eksiklikler Dersin ön hazırlık ve planlamasının yetersiz olması Örneklem seçiminde isabet olmaması Örnek üzerinde düşünmede öğrenciye yeterli zaman verilmemesi Zıt örneklerin göz ardı edilmesi. Benzerlik ve farklılıklara vurgu yapılmaması

28 Buluş Yoluyla Öğretim AVANTAJLARI Problem çözme becerisini geliştirir. Etkin/ aktif katılımı olduğu için öğrenme kalıcı olur. Öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eder, düşünmeye sevk eder Bilişsel alanı kavrama, analiz ve sentez, duyuşsal alanın örgütleme, psikomotor alanında duruma uydurma düzeylerindeki hedef davranışlar kazandırılır. SINIRLILIKLARI Her konu buluş yoluyla öğretime uygun değildir. Konuyla ilgili ön bilgi gerektirir Çok sayıda araç gereç gerektirdiği için maliyeti yüksektir. Çok iyi bilen kişiler tarafından yürütülmesi gerekir. Bazen sonuca ulaşılamayabilir. Çok fazla zaman alır.

29 Eğitimciye yaraşan balık tutmayı öğretmektir.

30 Kullanılabilen Yöntem ve Teknikler Rol Oynama Beyin Fırtınası Benzetme Soru-Cevap Dramatize Etme Örnek Olay Tartışma

31 Sunuş ve Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejilerinin Ortak Özellikleri 1 - İki yaklaşımda da öğrencinin aktif olarak öğrenme sürecine katılmasını gerektirir. 2 - Her iki yaklaşımda da öğrencilerin ön öğrenmelerinin harekete geçirilmesine ve yeni öğrenmelerinin ilişkilerinin kurulması önemlidir. 3 - Bir diğer ortak özellikleri de her yeni öğrenmelerin sürekli olarak bireyin zihninde birtakım değişmelere neden olduğu konusundaki görüş birliğidir. Diğer bir deyişle, her iki yaklaşımda bilişsel bir nitelik taşımaktadır ve anlamlı öğrenmenin oluşturulmasını savunmaktadır.

32 3 Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim

33 Temel Özellikleri; Suchman ve J. Dewey tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi amaçlar, Öğrenciler bir öğrenme konusu üzerinde bilimsel yöntemin (problem çözme süreci) basamaklarını kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğretmenin öğrencilerden verdiği bir konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamalarını sağlaması, olayı değişik boyutlarıyla ele almalarını, bunlar arasındaki ilişkileri belirleyip sonuca ulaşmalarını sağlamasıdır. Bu durumda öğrenci olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyarak en üst düzeyde öğrenme gerçekleşmiş olur. Öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir; öğretmen öğrenciyi araştırmaya, incelemeye yönlendirir. Öğrenci problemi hisseder,tanımlar, problemin çözümü için hipotezler kurar, hipotezlerin sınanması için veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır

34 Bu yaklaşımda problem çözme, örnek olay, laboratuar yöntemleri, deney, gezi, gözlem gibi teknikler etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu strateji, bilimin anlaşılmasına, yaratıcı düşüncenin kullanılmasına, bilgiyi inceleme, analiz etme ve üretme becerilerini geliştirilmesine imkan sağlar. Özellikle uygulama ve daha üst düzeydeki hedef-davranışların öğrencilere kazandırılmasında kullanılır. Sınıf içi ve dışı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini temele alır. Tümevarım ve tümdengelim akıl yürütme yollarının birlikte kullanılmasını gerektirir. Öğrenci problem uygulamanın merkezindedir. Problem çözme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini temele alır.

35 Uygulama Aşamaları; Problemi hissetme ve onunla yüzleşme Problem durumunu tanımlama ve netleştirme Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma. Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme. Sonucu raporlaştırma

36 Uygulamada Görülen Bazı Eksiklikler Problemin,öğrencinin bilişsel sürecini zorlamayacak kadar kolay olması. Öğrencinin gerçek hayatında bir problem olarak karşılaşmadığı durumların problem olarak öne sürülmesi(havuz problemleri gibi). Öğrencinin yapması gereken işlemleri(deney vs.)öğretmenin yapması. Problemin sonucu ile ilgili öğretmen beklentilerinin açığa vurulması. Problem çözümü için öğrenciye yeterince zaman verilmemesi.

37 Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim AVANTAJLARI SINIRLILIKLARI Öğrencileri çok yönlü düşünmeye sevk eder, sorumluluk duygusunu gelişirtirir Problem üzerinde çalışarak, çözüm üretme becerilerini geliştirirler. Probleme çözüm üretme çabaları, çocukları ezber yerine düşünmeye yönlendirir Öğrenciler genellikle üst düzey kazanımlar ve alternatif beceriler geliştirirler. Öğrencilerde araştırma becerileri ve bilimsel düşünce gücünü geliştirir. Öğrenci aktif olduğu için, daha motive edici olup öğrenciyi, üzerinde çalışılan konu ile ilgili daha ayrıntılı düşünmeye sevk eder. Daha fazla zaman gerektirir ancak her zaman bu mümkün olmayabilir. Bazı durumlar fazla materyal gerektirebilir. Materyal, maliyetin yükselmesine sebep olur. Problemlerin her zaman öğrencinin hayatıyla ilgisini kurmak zor olacağından, öğrencide isteksizlik oluşturabilir. Problemin tamamen çözülmesi mümkün olmadığı durumlarda öğrencilerin güdülenmesini olumsuz etkileyebilir. Kalabalık sınıflar için uygulanması zordur. Öğretmen her öğrenciye yeterince rehberlik sağlayamayabilir. Her konunun öğretimine uygun bir yaklaşım olmayabilir.

38 Kullanılabilen Yöntem ve Teknikler Gezi, gözlem Bireysel Çalışma Deney Problem Çözme Laboratuar Örnek olay

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

6. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

6. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 6. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 ÖĞRETİM MODELLERİ Öğretme işinde öğrencilerin belirli bir konuyu öğrenmelerini

Detaylı

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ GARDNER IN ÇOKLU ZEKA KURAMI SÖZEL DİLSEL ZEKA Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak

Detaylı

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden 1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi, coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir? A) Problem çözme

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat ÖTER ÇALIġTAY KATILIMCILARI Katılımcı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım

Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1[1] Yrd.Doç.Dr.Çetin BAYTEKİN 2[2] Arş.Gör. Fatime BALKAN 3[3] Arş.Gör. M. Barış HORZUM 4[4] Arş.Gör. Mübin KIYICI 5[5] GİRİŞ: Bilim ve

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL GELİŞTİRME SUNUM NOTLARI Yrd. Doç. Dr. İlyas KAYNAKLAR Alkan, C. (1999). Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara. Çilenti, K. (1988) Eğitim Teknolojisi ve Öğretim.

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

öğretim ilke ve yöntemleri

öğretim ilke ve yöntemleri kpss 2014 akıcı ayrıntılı güncel konu anlatımları örnekler yorumlar uyarılar pratik bilgiler ösym tarzında özgün sorular ve açıklamaları öğretim ilke ve yöntemleri 2013 kpss de 40 soru yeni konularla yeni

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKULU) I.VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN)

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKULU) I.VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKULU) I.VE II. KADEME EĞİTİM PROGRAMI (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN) ANKARA, 2013 İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ

2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ Hazırlayan Tarık BAŞAR Eğitim Bilimleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı