tiraz Edilen Yönetmelik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tiraz Edilen Yönetmelik:"

Transkript

1 T RAZ tiraz Edilen Yönetmelik: Sa l k Bakanl R.G. Tarihi: R.G. Say s :25751 Evde Bak m Hizmetleri Sunumu Hakk nda Yönetmelik Prof. Dr. smail Tufan

2 çindekiler G R... 3 GEREKÇEL T RAZ... 4 AMACI YANLI B R YÖNETMEL K... 4 AMACA UYGUN OLMAYAN DENET M... 4 KEND KEND N DENETLEYEN SA LIK KURULU U... 5 HEDEF GRUBUNU TANIMLAMAYI UNUTAN B R YÖNETMEL K... 5 HASTA VE BAKIMA MUHTAÇ ARASINDAK FARK... 6 D KKATE ALMASI GEREKEN D KKATE ALMAYAN B R YÖNETMEL K... 8 BAKIM H ZMETLER N N TEMEL AMAÇLARINI D KKATE ALMAYAN B R YÖNETMEL K... 9 SA LIKSIZ B R YÖNETMEL K... 9 D ER ELE T R LER BAKIM H ZMETLER NDE KAL TE KONTROLÜ SONUÇ GERONTOLOJ N N SORUMLULU U ALTINDA OLMALI BAKIMA MUHTAÇ YA LILAR ÇO ALACAK

3 Giri Bu rapor Sa l k Bakanl taraf ndan Resmi Gazete de tarihinde yay nlanan say l Evde Bak m Hizmetleri Sunumu Hakk nda Yönetmelik e gerekçeli itirazd r. Bu yönetmelik bak ma muhtaçl k problemini yanl perspektiften alg lamaktad r. Problemi çok boyutlu de erlendirmek yerine, sadece bir sa l k sorununa dönü türmektedir. Bak ma muhtaçl n öncelikle bir ya l l k sorunu oldu u bilindi i halde yönetmeli in hiçbir yerinde bununla ilgili bir ifade kullan lmam t r. Bak ma muhtaçl k probleminin ya l l kla olan ili kilerini tümüyle gözden kaç rarak, ayn zamanda konuya yabanc oldu u intiba n da uyand rmaktad r. Yönetmelikte bak ma muhtaçl k hastal k olarak kabul edilirken hastal k kavram n bile tan mlamam t r. Uluslar aras alanda kabul edilen bak ma muhtaçl k tan m n ise dikkate almayarak tan mlad amac na da ters dü mü tür. Bak ma muhtaçl n öncelikle ya l l kta ortaya ç kan ve sa l k sorununa indirgenemeyece i uluslar aras camiada kabul edildi i, ampirik verilerle bunun ispatlar pek çok ara t rma ile ortaya konuldu u halde Sa l k Bakanl bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar n kar lamas mümkün olmayan ilgili yönetmelikte bak m hizmetlerini yanl alg laman n sonucunda t bbi hizmet kabul ederek, bu hizmetlerde sorumlulu u hekimlere vermi tir. Bu yönüyle adeta hekimlere özel saha açmaya çal t izlenimi vermektedir. Ço unu ya l lar n, özellikle ya 80 ve üzerindeki fertlerin meydana getirdi i bak ma muhtaç fertlerin sorunlar na çözüm olabilecek özellikten yoksunlu u ile dikkat çeken bu yönetmelikte bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar n n sadece bir k sm göz önüne al nm, ama as l önemli k sm göz ard edilmi tir. Hastal ktan veya engellilikten dolay bak ma muhtaç hale gelen bir ferdin t bbi hizmet ihtiyaçlar göz önüne al n rken, bu insanlar n as l problemi olan günlük ya amlar n n üstesinden gelebilme olanaklar tamamen ihmal edilmi tir. Bak ma muhtaç ya l lar dahil ya lanma ve ya l l n her türlü konusuyla ilgilenen, ya l ve ya lanmakta olan fertlerin iyi ko ullarda ya lanmalar için bilimsel ve uygulamal çal malar yapan Gerontoloji Sa l k Bakanl taraf nda adeta yok kabul edilerek, bakanl n ad ndan hareket edilerek olsa gerek, bak ma muhtaçlar hasta ki iler olarak görme al kanl na dayanan bu yönetmeli e AÜ Gerontoloji Bölümü Ba kan olarak itiraz ediyor, a a da gerekçeleri aç klanacak olan sebeplerden ötürü yönetmeli in yürürlükten kald r l p, bak m hizmetlerinde sorumlulu un demografik geli meler de göz önüne al narak Gerontologlara verilmesini talep ediyorum. 3

4 Gerekçeli tiraz Amac Yanl Bir Yönetmelik Sa l k Bakanl taraf ndan Resmi Gazete de tarihinde yay nlanan say l Evde Bak m Hizmetleri Sunumu Hakk nda Yönetmelik amac n u ekilde aç klamaktad r: Madde 1 Bu yönetmeli in amac ; fertlerin ve toplumun sa l n korumak maksad yla, evde bak m hizmeti veren sa l k kurulu lar n n aç lmas, çal mas ve denetlenmesi ile bunlar i leten kurum ve kurulu lar n, özel hukuk tüzel ki ilerinin ve gerçek ki ilerin uymas gereken usul ve esaslar düzenlemektir. Bak m hizmetlerinin bak ma muhtaçl k probleminin özellikleri dikkate al nd nda, amac ne fertlerin ne de toplumun sa l n korumaya yönelik olarak kabul edilebilir. Bak ma muhtaçl hastal k kabul eden hatal alg lay n ortaya ç kard yine hatal dü ünce bak ma muhtaçl n adeta toplum sa l n tehdit eden bir hastal k olarak kabul edilmesidir. Bak ma muhtaçl k bula c de ildir. Sa l k Bakanl yönetmeli in ilk maddesinde yanl bir yolda ilerlenece i izlenimini ortaya koyan yönetmelik, kendi varl n n gerekçesini kendisi ortadan kald rm t r. Fertlerin ve toplumun sa l n korumak amac yla evde bak m hizmetlerini sa l k kurulu lar na devreden yönetmelik, bu kurulu lar n aç lmas ve çal mas il ilgili baz maddeler içermekle birlikte bu kurulu lar n denetlenmesi konusunda duyars z davranm t r. Böylece bak m hizmetlerinin dü ük bir kalite düzeyinde kalmas na olanak yaratmakla kalmay p, kendi kendini denetleyen bir bak m sistemi yaratma çabas içersinde bak ma muhtaç fertlerin ya am n da tehlikeye sokan bir yönetmelik haz rlam t r. Kendi hizmet ve ürün kalitesini kendisi denetleyip uygun olmayan hizmetlere yönelim varsa kendi kendine ceza vermeleri mümkün olamayaca na göre sa l k kurulu lar na bir bo meydan b rak larak sözde Uyulmas gereken usul ve esaslar (Madde 1) tümüyle delinmi tir. Amaca Uygun Olmayan Denetim Sa l k Bakanl taraf ndan Resmi Gazete de tarihinde yay nlanan say l Evde Bak m Hizmetleri Sunumu Hakk nda Yönetmelik denetimden unu anlamaktad r: Aç lma zni ba l alt nda denetim sadece sa l k kurulu unun yönetmelikte belirtilen artlar yerine getirip getirmedi inin denetimi ile s n rl d r. Hizmetin denetimi mesul hekim olarak hekime b rak lmaktad r. Madde 10 ( ) Müdürlük taraf ndan sa l k kurulu unun kurulu ve faaliyetlerinin bu Yönetmeli e uygun olup olmad n n incelenmesi ve denetlenmesi için en az bir hekim olmak üzere iki sa l k personeli ile ekip olu turulur ve bu ekip taraf ndan sa l k kurulu u yerinde incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun görülenlere Müdürlük taraf ndan Ek-4 de yer alan "uygunluk belgesi", Ek-5 de yer alan "mesul müdürlük belgesi" düzenlenir. lave olarak çal anlar n her birine Ek-6 da yer alan "personel çal ma belgesi"nden iki er nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu belgeler ve 4

5 ba vuru dosyas n n bir örne i Müdürlükte saklan p di er nüshalar sa l k kurulu u mesul müdürüne imza kar l nda verilir. Madde 29 Sa l k kurulu lar n n denetimi; Müdürlük taraf ndan olu turulan bir hekim, bir hem ire olmak üzere en az iki sa l k personeli taraf ndan gerçekle tirilir. Ola an denetimler, ikayet, soru turma ve Bakanl k merkez te kilat n n veya Müdürlü ün talebi üzerine yap lacak ola an d denetimler hariç olmak üzere, en az alt ayda bir yap l r. Denetimlerde Ek-7'de yer alan Denetleme Formu kullan l r. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlü e ait tefti ve denetim defterine yaz l r. Denetimlerde kullan lan Denetleme Formu denetimlerin içeri ini de göstermektedir. Bu denetimler sa l k kurulu u ve personel denetimi ile s n rl olup evde bak m hizmetlerinim denetimiyle alakal de ildir. Tesis ve personel ile s n rl tutulan bu denetim sistemi bak m hizmetlerinden yararlanan bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar n göz önüne almam t r. Evde bak m hizmeti sunacak olan sa l k kurulu lar n n eklen uygunlu u denetlenirken, hizmetlerin uygunlu u denetlememektedir. Kendi Kendini Denetleyen Sa l k Kurulu u Bir kurulu un kendi kendini denetlemesi mant a ayk r d r. Yönetmelik yukar da belirtilen ekle uygunluk denetimini Müdürlü e teslim ederken, hizmetlerin niteliksel denetimini sa l l k kurulu unun hekimlerine b rakm t r. Böylece görevin kötüye kullan lmas aç s ndan da uygun bir zemin haz rlamaktad r. Hekim Madde 12 Sa l k kurulu unda mesul müdür veya birim sorumlusu haricinde en az iki hekim bulunur. Bu hekimlerden en az biri tam zamanl görev yapmak zorundad r. Hekim; ( ) Gece veya gündüz devaml evde bak m hizmeti verilen hastalar, verilen hizmetlerin niteli ini denetlemek amac yla hekim taraf ndan en az haftada bir kez ziyaret edilir ve denetim kay t alt na al n r. Madde 12 den de görüldü ü gibi hizmeti veren hizmeti denetlemekle de mükellef tutulmu, neredeyse çocuksu bir safl kla denetimin tarafs z bir gözle yap laca ndan hareket edilmi tir. Haftada en az bir kez bak ma muhtaç ferdi ziyarete gitmesi beklenen hekimin, gerçekten bu s kl kta ziyaret yap p yapmad bir yana, kendi çal t, muhtemelen sahibi oldu u sa l k kurulu unun personeli taraf ndan sunulan hizmetlerin denetimini yaparken kendisini suçlu duruma dü ürebilecek olas durumlar denetim kayd olarak kayda geçirece i inanc, Sa l k Bakanl n n yönetmeli i haz rlarken, sa l k sektöründeki sorunlar dü ünememi olabilece i akla yatk n de ildir. Hedef Grubunu Tan mlamay Unutan Bir Yönetmelik Sa l k Bakanl taraf ndan haz rlanan yönetmeli in hiç olmazsa hasta dedi i ve ço u ya l lardan meydana gelen bak ma muhtaçlar dikkate alarak hastal k kavram n tan mlam olmas gerekirdi. Öte yandan evde bak m hizmeti verilmesi için haz rlanm olan yönetmelik, 5

6 bak ma muhtaçl n tan m n da yapmal yd. Yap lmas gereken tan mlar yapmamakla bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar n da gözden kaç ran bir yönetmelik ortaya ç km t r. Ne hastal n ne de bak ma muhtaçl n kriterleri belli de ildir. Yönetmelik bak ma muhtaçl k durumunun belirlenmesinde gereken objektif standart kriterlere hiç yer vermemi tir. K yafet, tabela, reklam gibi konular denetim mekanizmas içine al rken (Bkz. Ek-7), as l amaç, yani bak ma muhtaç fertlere yönelik kaliteli ve ihtiyaçlara uygun bak m hizmeti tümüyle gözden kaç r lm t r. Bak ma muhtaçl k ve hastal k aras ndaki temel fark göz önüne almay p, bak ma muhtaç fertleri hasta (Bkz. yönetmeli in çe itli yerlerinde bak ma muhtaç ki ilere hasta denildi i görülmektedir) kabul ederek, dünya standartlar ndan uzak, hatta ça a yabanc bir anlay tan türeyen bir yönetmelik yarat lm t r. Hasta ve Bak ma Muhtaç Aras ndaki Fark Yönetmeli in tan mlamad fakat sürekli kulland hasta ve evde bak m hizmeti verilmek istenilen bak ma muhtaç kimdir? Yönetmeli in tan mlamad bu kavramlar n tan m yap larak, bu yönetmeli in amaca uygun olmad gösterilecektir. Bak ma muhtaçl k bir sa l k sorunu de ildir, öncelikle bir sosyal sorundur. Nitekim birçok ülkenin yasalar nda da bu ekilde kabul edilmi tir. Örne in Almanya n n XI. Sosyal Yasa Kitab nda (Sozialgesetzbuch XI, SGB XI) bak ma muhtaç ki iler uluslar aras alanda da kabul edilen ekliyle öyle tan mlanm t r: BAKIMA MUHTAÇ: Bedensel, zihinsel ya da ruhsal hastal ktan ya da engellilikten ötürü günlük ya am n ak nda al la gelen veya düzenli ekilde yerine getirilmesi gereken i lerini yerine getirmede minimum alt ay veya ömür boyu önemli ölçüde veya üst düzeyde yard ma ihtiyaç duyan ki iler bak ma muhtaçt r (SGB XI Paragraf 14). Bu tan ma göre bak ma muhtaçl k hastal ktan veya engellilikten kaynaklan r, ama bir hastal k veya engellilik de ildir. Çünkü her hastal k veya engellik bak m ihtiyac yaratmaz. Bak ma muhtaçl k Günlük ya am n ak nda ( ) yard ma ihtiyaç duyulan bir durumdur. Yard mlar n sadece biri t bbi niteliktedir. Fakat t bbi yard mlar n amac bak ma muhtac tedavi emekten ziyade, tedavisi mümkün olmayan hastal n n veya engellili inin yaratt ba ml l ortadan kald rmak veya asgari bir düzeye indirmektir. Dolay s yla bak ma muhtaçl k bir sa l k sorunu de ildir ve sa l k kurulu lar n n bak m hizmetlerinde sorumlu merci kabul edilmesi mümkün de ildir. Bak ma muhtaçl hastal k kavram yla ili kilendirdi i halde hastal k kavram n tan mlamay da gerekli görmeyen Sa l k Bakanl n n bu ihmalkarl ndan do an eksiklik giderilerek hastal k kavram tan mlanacakt r: HASTALIK: Hastada, sa l k eksili i söz konusudur. Hastal k sübjektif bir his ve objektif (tan, te his) bir bedensel, zihinsel veya ruhsal ar zad r. Bu ar zlardan birine veya birden fazlas na sahip olan ki i hastad r (Pousset, 2002, S. 283) 1. 1 Pousset, R. Altenpflege. Schlüsselbegriffe der Ausbildung und Praxis. Weinheim, Basel: Beltz, (2002). 6

7 Hastal k temelinde ar za kavram yer alan bir terimdir ve tamir edilebilir bir soruna i aret etmektedir. Tababet ve uabat San atlar n n Tarz cras na dayanan, ar zal fonksiyonlar n tamirat na yönelik sa l k faaliyetlerde ilk önce ar zan n te hisi ve ard ndan tamiri, yani tedavisi gelir. Oysa bak ma muhtaçl k, genellikle tamiri veya tedavisi mümkün olmayan bedensel, zihinsel ve ruhsal ar zalar n yaratt bir sorundur. Dolay s yla t bbi hizmetler ile probleme çözüm ender hallerde mümkün olabilir. Sadece geçici bak ma muhtaçl k durumu varsa, örne in baca k r lan bir adam n en az 6 ay evde veya kurumda bak lmas icap ediyorsa, tamiri mümkün bir sorunla kar kar ya oldu umuz kabul edilebilir. Ama bu tedavi sürecini bir sa l k hizmeti düzeyine indirgemek yine de yanl t r. Bu adaman n al veri, finansal i ler, banyo, tuvalet veya sakal t ra ihtiyac n gidermek bak ma muhtaçl n yaratt ba ml l klar ortadan kald rmak demektir. Böylece bak ma muhtaçl a yönelik çözümlerin veya faaliyetlerin temel amac budur. Hastal k bedensel, zihinsel ve ruhsal fonksiyonlar n normalden sapmas, bak ma muhtaçl k ise bunlar n yaratt günlük ya am n ak nda ortaya ç kan sapmalard r. Hastal k ve bak ma muhtaçl k, kaynaklar ayn, ama birey aç s ndan sonuçlar farkl olgulard r. Dolay s yla hastaya sunulan hizmetler ile bak ma muhtaca sunulan hizmetlerin hedefleri farkl d r. Hastalara sa l k hizmetleri, bak ma muhtaçlara bak m hizmetleri sunulur. Bireylerin sa l k durumunun tarifinde t bbi hastal k tan lar Dünya Sa l k Organizasyonu (WHO) taraf ndan geli tirilen, k sa ad ICD (International Classification of Diseases) olan uluslar aras hastal k s n fland rma sitemi ile yap lmaktad r. Fakat sa l k durumunu, özellikle ya l larda, bu s n fland rma sistemi ile uygun ekilde tan mlanmak mümkün de ildir. Dikkate al nmas gereken husus hastal klar n bireyin günlük ya amdaki ba ms zl na yapt etkiler ve kendi kendine yard mc olabilecek potansiyelleridir (Oster & Schlierf 1998, S. 80) 2. Sa l k Bakanl ilgili yönetmelikte bunu belirtmeyi ihmal etmi, hasta olarak nitelendirdi i fertleri hangi kriterlere göre bu ekilde tan mlad n ortaya koymam t r. Dolay s yla hasta denilen ki ilerin kime göre hasta olduklar belli de ildir. Amac n fertlerin ve toplumun sa l n korumak olarak gören bu yönetmelik ne fertlerin ne de toplumun sa l n koruyabilecek niteliktedir. Tan mlamad n korumaya kalk an bir yönetmeli in inand r c l da yoktur. Yönetmelik amac ndan sapmaktad r. Bak ma muhtaçl k ile toplum sa l aras nda kurulan uygunsuz bak ma muhtaç durumdaki ki inin bundan kaynaklanan ba ml l n toplum sa l n tehdit eden bir risk olarak kabul edip, burada detaya girmeyece imiz etik hatalar yapmakta ve etik hatalar n ortaya ç kmas için zemin yaratmaktad r. Bak ma muhtaç hastalar n (!) toplumdan d lanmas na yol açabilecek önyarg lar n kal c hale gelmesine yol açan bu yönetmeli in kabul edilir yönleri, kabul edilemez yönlerinden çok daha azd r. Yönetmelikte bol miktarda mant k hatalar yap lm t r. Kendi kendini denetleme modeli veya bak ma muhtaçl k toplum sa l n tehdit eden risk veya hastan n sa l n koruma gibi özetleyebilece imiz mant kla çeli en dü ünceleri nedeniyle gayri ciddi ve gayri bilimsel bir yönetmelik olarak dikkat çekmektedir. 2 Oster, P. & Schlierf, G. Die gesundheitliche Situation aelterer Menschen (S ) A. Kruse (Ed.), Psychosoziale Gerontologie, Band 1: Grundlagen. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, (1998). 7

8 Örne in bak ma muhtaçl k genellikle ömür boyu sürer. E er toplum sa l n tehdit etti i kabul edilirse, o zaman geri dönü türülmesi imkans z olan durumdan ötürü toplum sa l kal c zarar görmü tür. Dolay s yla ortadan kald r lmas imkans z bir hastal k (!) olarak bak ma muhtaçl ktan do an toplumsal sa l k sorunu tamiri imkans z bir sorun olarak kabul edilmesi gerekir ki, bu yönetmeli in temel görü ündeki bu çeli ki hemen anla lmaktad r. Almanya n n bak m hukuku ve hizmetleri alan nda tan nm bilim adam Thomas Klie öyle diyor: Bak ma muhtaçl k hastal k veya engellilik de ildir, aksine hastal n ya da engellili in yaratt özel bir ihtiyaç durumudur (Klie 2006, S.290) 3. Sa l k Bakanl taraf ndan evde bak m hizmetleri için haz rlanan yönetmelikte bu özel ihtiyaç durumu hiçbir ekilde dile gelmemektedir. Amaca uygun bir yönetmelik olmaktan uzak, mant ksal hatalarla dolu, bak m hizmetlerinde sorumlulu u yanl mercie veren ve kalitesiz bak mlara zemin haz rlayan bir yönetmelik olarak yürürlükte kalmas, hem bak ma muhtaç fertler hem de toplum aç s ndan zararl d r. Dikkate Almas Gerekeni Dikkate Almayan Bir Yönetmelik Bak ma muhtaçl k günlük ya am aktivitelerinin yerine getirilmesinde ya anan bir sorundur. Ard nda hastal k veya engellilik bulunan sorunlar n çözümünde bireye yard mc olunmas n öngören bütün giri imler yard m ve bak m hizmetleri ba l alt nda toparlan r. Bunlar n aras nda t bbi nitelikli olanlar, sadece sa l k hizmeti olarak kabul edilir. Dolay s yla bak m hizmetlerinde hekimlerin rolü bak ma muhtaç ki ilerin mevcut sa l n korumak veya hastal tedavi etmekle s n rl d r. Buna kar n hekimlerin rolü yönetmelikte probleme uygun olmayan ekilde abart larak bak m hizmetlerinden sorumlu meslek grubu olarak kabul edilmektedir. Yönetmelik kendi amaç ve hedefinden ayr larak, adeta bir meslek grubunun yasal temcilili ine soyunmaktad r. Bak m hizmetlerinde k sa ad ADL olan Günlük Ya am Aktiviteleri dikkate al n r. Bunlar fertlerin bedensel bak m, beslenmesi, ev idaresi ve hareket ihtiyaçlar olmak üzere dört s n fa ayr lmaktad r (Keller 2002) 4. E er birinde veya birkaç nda yard ma ihtiyaç varsa, o ki i bak ma muhtaç olarak kabul edilir. Günlük ya am aktivitelerinde hekimsel bilgilere pek ihtiyaç yoktur. Bak ma muhtaç bir adam tuvalete götürmek, alt n temizlemek, banyosunu yapt rmak için t bbi bilgiden ziyade, bak ma muhtaç bireyin ba ms zl n artt racak tarzda sunulan hizmetlere ihtiyaç vard r. Hekimler ve di er sa l k elemanlar da zaten kendi görevlerinin bunlar olmad n belirtmektedir. Her ne kadar bak ma muhtaç ki ilere günlük i lerini yerine getirmede sa l k hizmetleriyle yard mc olabilseler de, bak m hizmeti konusunda bu meslek grubunun aktörleri kalifiyesizdir. 3 Klie, T Keller, S. Pflege und Pflegeversicherung. München: Econ, (2002). 8

9 Bak m Hizmetlerinin Temel Amaçlar n Dikkate Almayan Bir Yönetmelik Bak ma muhtaçl n yaratt özel ihtiyaç durumuna yönelik olarak sunulmas gereken bak m hizmetlerinin ba l ca üç amac vard r. Di er bütün amaçlar bunlardan türetilmektedir: Bak ma ihtiyaç duyan ferdin ba ms zl n korumak, kendisinin öngördü ü ve belirledi i bir ya am sürdürmesini sa lamak (hekimin de il!) ve insan onurunu korumak (Klie, 2006, S. 286). Sa l k Bakanl taraf ndan evde bak m hizmetleri için haz rlanan yönetmelikte iyi bak m kavram yla tan mlanabilecek bak mlarda bulunmas gereken ba l ca özellikler göz ard edilmi tir. Ça da bir bak m hizmetinde olmas gereken temel beklentilerden biri de bu yönetmelikte hiçbir ekilde (dolayl ya da dolays z) dile getirilmemektedir: yi bir bak m kendini, aile üyelerinin ve gönüllü vatanda lar n ne ölçüde bak mlara entegre edildikleriyle gösterir kurumsal bak mlara da! Çünkü sadece bu ekilde bak m yasas n n s n rlar, bak m n kalitesinde fire verilmeden a labilir (Klie, 2006, S.289). Aile fertleri ve gönüllü çal anlar evde ve kurumsal bak mlarda gerontolojik bak m hizmeti anlay içersinde daima yer ald klar halde, Sa l k Bakanl n n yönetmeli inde bunun tam tersi yap larak aile fertleri ve gönüllüler, bak mlar n d nda pasif elemanlar olarak yer almaktad rlar. Tablo 1: Günlük ya am aktiviteleri (ADL). Beden Beslenme Ev daresi Hareket Temizlenme Al veri (örn. bezle silinme) Du Banyo (küvette) Di bak m (örn. f rçalama) Saçlar tarama Sakal t ra Ba rsaklar n bo alt lmas drar torbas n n bo alt lmas Besin maddelerinin rahat çi nenecek ufak lokmalara bölünmesi ve Yedirilmesi Yemek pi irme Ev temizli i Bula k y kama Yatak çar aflar n de i tirme Çama r y kama Yataktan kalkma ve yatma Giyinme ve soyunma Yürüme Ayakta durma Merdiven inip ç kma Evin d na ç kabilme ve tekrar evin yolunu bulabilme Sa l ks z Bir Yönetmelik Yönetmeli in neredeyse her maddesinde bak m hizmetlerinin sa l k hizmetlerine indirgendi i görülebilir. Dolay s yla bak ma muhtaçlar da hasta fertler olarak tan mlanmaktad r veya bu ekilde tan mlanmak zorunda kal nmaktad r. Yönetmelik kendi hatal kavramlar n n kurban olmaktad r ve kendisi hastal kl bir görünüm sunmaktad r. Yönetmelik veya yönetmeli i haz rlayanlar, Madde 4d de bak m hizmetlerinin tümünü hekimlerin önerileri do rultusunda haz rlanmas n n mümkün olamayaca n ya bilmiyorlar 9

10 veya bilmezlikten geliyorlar. Evde bak m hizmetleri ile rehabilitasyon uygulamalar yap labilece i ise rehabilitasyon merkezlerinin mevcudiyetini anlams z k l yor ve madem ki evde rehabilitasyon yap labiliyor, o zaman büyük masraflarla aç lan rehabilitasyon merkezilerine niçin gerek var, sorusunu akla getiriyor. Bak m ve tedavi plan aras nda yap lan ay r m da tamamen sunidir. Tedavi plan (Madde 4h) hastan n t bbi tedavisini üstlenen hekime b rak l rken, bak m plan hekim d sa l k personeli kavram yla tan mlanan, t bbi e itim alm personele devrediliyor. Bu hekimsa l k eleman aras ndaki görev payla m, bak m sektöründe sadece haks z bir rekabet yaratmakla s n rl de ildir, aksine bak m konusunda uzman olmayan,,ço u ya l lardan meydana gelen bak ma muhtaçlar n ruhsal ve sosyal ihtiyaçlar konusunda hiçbir teorik ve pratik bilgiye sahip olmayan sa l k konusunda kalifiyeli, ama bak m konusunda kalifiyesiz personelle çal maya karar vermekten çok daha vahim sonuçlar ortaya ç kacakt r. Madde 4 d) Evde Bak m Hizmeti: Hekimlerin önerileri do rultusunda hasta ki ilere, aileleri ile ya ad klar ortamda, sa l k ekibi taraf ndan rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil t bbi ihtiyaçlar n kar layacak ekilde sa l k ve bak m ile takip hizmetlerinin sunulmas n, e) Sa l k Kurulu u: Evde bak m hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren merkez ve birimi, ( ) h) Tedavi Plan : Hastan n t bbi olarak tedavisini üstlenen hekim taraf ndan haz rlanan tedavi plan n, ) Bak m Plan : Evde bak m merkezi/biriminde çal an hekim d sa l k personeli taraf ndan haz rlanan ve evde bak m hekimi taraf ndan onaylanan, hastaya verilecek bak m içeri i ve s kl n detayl anlatan yaz l plan ifade eder. Madde 9 e ( ) sa l k personelinin ( ) kamu kurulu unda görev yap p yapmad klar n beyan eden dilekçeleri ( ) f Sa l k kurulu unda ve evde bak m hizmeti verecek personelin ( ) asgari araç-gereç ve cihazlar g ( ) tedavisi için gerekli olan malzeme ve t bbi cihazlar n ( ) Di er Ele tiriler Yönetmeli in 4 üncü maddesinde baz kavramlar n tan m yap lmaktad r. Maddenin a, b ve c klar nda yer alan bakanl k, genel müdürlük ve müdürlük kavramlar ile ilgili aç klamalar, yönetmeli e yönelik itiraz kapsam nda önemli görülmemi, Sa l k Bakanl ve alt kollar olan Genel Müdürlüklere, Müdürlüklere verilen sorumluluk ve görevlere itiraz edilememektedir. Ancak bu itirazs zl k bu kurumlar n evde bak m hizmetleri ba lam nda yerine getirmek zorunda olduklar görevleri yerine getirebilecek özellikte olduklar na duyulan bir inanca dayanmamaktad r. Sadece bu gerekçeli itiraz n amaçlar d nda yer alan bir konu olarak burada üzerinde durulmamaktad r. Buna kar n sa l k kurulu lar n n öne ç kar larak bak ma muhtaçl k sorununun çözümde ilk ve tek yetkili kurumlara dönü türülmesine itiraz 10

11 edilmektedir. Madde 4 ten a, b ve c (Bakanl k ve kurumlar ile ilgili) klar ç kar larak, bu maddenin ele tirilen klar unlard r: Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; d) Evde Bak m Hizmeti: Hekimlerin önerileri do rultusunda hasta ki ilere, aileleri ile ya ad klar ortamda, sa l k ekibi taraf ndan rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil t bbi ihtiyaçlar n kar layacak ekilde sa l k ve bak m ile takip hizmetlerinin sunulmas n, e) Sa l k Kurulu u: Evde bak m hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren merkez ve birimi, f) Merkez: Özel hukuk tüzel ki ilerine veya gerçek ki ilere ait olup; sadece evde bak m hizmeti sunmak üzere aç lan ve faaliyet gösteren müstakil evde bak m merkezini, g) Birim: Evde bak m hizmeti vermek üzere hastane, t p merkezi, özel dal merkezi, poliklinik gibi özel sa l k kurulu lar bünyesinde bulunan evde bak m birimini, h) Tedavi Plan Hastan n t bbi olarak tedavisini üstlenen hekim taraf ndan haz rlanan tedavi plan n, ) Bak m Plan : Evde bak m merkezi/biriminde çal an hekim d sa l k personeli taraf ndan haz rlanan ve evde bak m hekimi taraf ndan onaylanan, hastaya verilecek bak m içeri i ve s kl n detayl anlatan yaz l plan ifade eder. Bak m Hizmetlerinde Kalite Kontrolü Evde bak m hizmetlerinin denetimini sa l k kurulu una b rakmak yerine evde ve kurumda verilen bak m hizmetlerinin s k bir denetim alt nda tutulmalar gerekmektedir. Sa l k Bakanl taraf ndan haz rlanan bu yönetmelikte üstünkörü bir denetleme mekanizmas ndan söz edilmektedir. Kurumlar taraf ndan yap lan denetimler ekli olup, hizmet kalitesine katk sa lamamaktad r. Özellikle yönetmelikte unlar n belirtilmesi gerekirken hiçbiri üzerinde durulmam t r: Bak m hizmetlerinde kalite hedefleri, kalite politikalar veya stratejileri, kalite güvenlik mekanizmalar ve kalite geli imi stratejileri. Yönetmelik tesis konusuna tak l p kal rken, tesisteki hizmetlerin ihtiyaca cevap verip vermedi i soruna cevap aramamaktad r. Madde 11 Mesul müdürün görevleri unlard r: ( ) b) alt yap ve hizmet kalite standartlar n n korunmas ve sürdürülmesini sa lamak, Madde 11 deki alt yap ve hizmet kalite standartlar belirtilmemi tir. Sa l k kurulu unun tesis olarak baz özellikleri ile ilgili talepler modern bir bak m hizmet sisteminin kalitesinin göstergeleri olarak kabul edilemezler. 11

12 Madde 15 Merkezler betonarme binada veya ah ap ise müstakil bir binada kurulur. Madde 16 Sa l k kurulu lar nda, asgari olarak a a daki bölümlerin bulunmas zorunludur: a) Ba vuru ve mü teri hizmetleri bölümü: En az 20 metrekare b) Ça r merkezi: ( ) ileti imi sa layacak telefon, faks, yaz c, internet ba lant s ve bilgisayar bulunan mekan, c) Muayene ve acil odas : Asgari 8 metrekare ( ) asgari t bbi malzemenin ve donan m n bulundu u ( ) oda d) Malzeme odas : ( ) t bbi araç-gereç ve malzemelerin saklanabilece i ve gerekli donan m n bulundu u bir mekan, e) Soyunma-giyinme odas : Personel için ( ) f) At k toplama bölümü: g) Ar iv bölümü: Madde 17 Sa l k kurulu lar nda bulundurulmas zorunlu asgari t bbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile evde bak m hizmeti veren personelin yan nda bulunmas gereken malzeme ve ilaçlar Bakanl kça ç kar lacak bir Genelge ile düzenlenir. Tabelan n De eri, Hizmet Kalitesine Verilseydi Daha yi Olurdu Yönetmeli in amac ndan sapt, ekilci oldu unu ve temel üphe yaratan mant k hatalar n n alg lanmas için Madde 18 iyi bir örnek sunuyor. Burada sa l k kurulu unun tabelas ile ilgili yerine getirilmesi beklenen ko ullar ifade ediliyor. Madde 18 Sa l k kurulu unun bütün oda ve birimlerine ait kap lar nda 5 cm. x 20 cm. boyutlar nda, oda veya birimin ne amaçla kullan ld n bildirir tabela Sa l k kurulu unun d tabelas nda sadece uygunluk belgesinde belirtilen kurulu ismi ve unvan yaz l r. Tabelalarda ve kullan lan bas l materyaldeki isimlendirmede, "Özel" ibaresini takiben sa l k kurulu unun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmi "Evde Bak m Merkezi" unvan yer al r. Ba ka bir tabela ile sa l k kurulu unda hizmet verilen alanlar n ve çal an personelin isimleri, unvanlar ve kurulu un aç k oldu u saatler gösterilebilir. Hizmet alanlar tabelada uygunluk belgesinde yer almas art ile ve sadece uygunluk belgesinde belirtilen ekli ile yer alabilir. Bir tabela için bu kadar söz etmek yerine, bak ma muhtaçl n k sa bir tan m yap lm olsayd, bu yönetmeli in Madde 1 de belirtilen amaçlar ba ka türlü olurdu. 12

13 Sonuç Gerontolojinin Sorumlulu u Alt nda Olmal Ya l l n tipik sorunlar ndan biri olan bak ma muhtaçl k ya a ba l olarak artmaktad r (TÜ K 2002) 5. Bak ma muhtaçl bir ya l l k problemi olarak kabul etmek gerekir (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 1986) 6. Birçok ülke bak ma muhtaçl bu ekilde kabul etti i için yasalar na da bunu yans tmay ihmal etmemi tir. Örne in Almanya 2000 y l nda Ya l Bak m Yasas n yürürlü e koydu (Pousset, 2002, S. 283) 7. Bununla bak ma muhtaçl n ya l l kla ili kisi ve ya l l kta bak ma muhtaçl n gerontolojik giri imlerle üstesinden gelinebilecek sorun oldu u kabul edilmi tir. Almanya n n yan s ra, Avusturya, sviçre, Japonya, Kanada, ABD gibi daha pek çok ülke ayn görü ü benimseyen yasalar ç karmak suretiyle bak m hizmetlerine gerontolojik bak aç s n yerle tirmi tir. Bak ma muhtaçl k sadece ya l lar n bir sorunu olarak kabul edilemez. Bu ya l lara genellikle aile fertleri bakmaktad r (DZA, 2002) 8. Dolay s yla bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar n n kar lanmas nda sa l k kurulu lar n n ve hekimlerin rolünü abartmamak, as l çözümlerde büyük rolü oynayan aktörlerin (aile fertleri) katk lar göz ard edilmemelidir. Gerontoloji, bak m hizmetlerinde aile fertlerinin daima dikkate al nmas gerekti ini vurgulad halde Sa l k Bakanl n n yönetmeli i haz rlarken AÜ Gerontoloji Bölümünün görü lerini dikkate almamas oldukça dü ündürücüdür ve yönetmeli in amaçlar ndan üphe duyulmaktad r. Gerontoloji ya l l k ve bak ma muhtaçl k aras ndaki ili kilerin artaca na dikkat çekmektedir. Çünkü ya am ko ullar nda sa lanan iyile meler toplum sa l n olumlu etkilemi, bak ma muhtaçl k riski ileri ya lara do ru kaym t r. Bak ma muhtaçl k özellikle 80 ya n ötesinde (Lettke, 2002) 9 ortaya ç kan bir problemdir. Bu da bizim tezimizi desteklemektedir: Bak ma muhtaçl k probleminin çözümü ve bak m hizmetlerinin tasar m ve denetimi, hekimlerden al n p bu konuda uzman olan gerontologlara verilmelidir. Ya am ko ullar nda meydana gelen iyile meler ya am süresinin uzamas na yol açarken, toplumsal ya lanman n yaratt sorunlar n ba nda gelen bak ma muhtaçl k öncelikle ya l nüfusta rastlan lan bir sorundur. Sa l k Bakanl bu demografik gerçe i unutmu görünmektedir. Bu yüzden Sa l k Bakanl na unun an msat lmas yerinde olacakt r: Bak ma muhtaç fertlerin %75 inin ya 65 in üzerindedir (Rückert, 1999) 10. Gerontolojin önemli konular ndan biri olan bak ma muhtaçl k, Gerontolojinin sorumlulu u alt nda çözüm aranmas gereken bir ara t rma ve uygulama alan d r. Gerontoloji, ya l l kla 5 T.C. Ba bakanl k Türkiye statistik Kurumu. Ankara, (2002). 6 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.v., Abteilung Altenhilfe. ALTERnativen 1; Pflege durch Angehörige. Wuppertal: DPWV, (1986). 7 Pousset, R. Altenpflege. Schlüsselbegriffe der Ausbildung und Praxis. Weinheim, Basel: Beltz, (2002). 8 Deutsches Zentrum für Altersfragen, Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger unter besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen. Berlin, (2002). 9 Lettke, F. Pflegen wollen, sollen, müssen oder dürfen? Zur Ambivalenz von Generationenbeziehungen, (S.71-95), A. Moetl-Klingebiel, H.-J. von Kondratowitz & C. Tesxh-Römer (Eds.), Lebensqualitaet im Alter. Generationenbeziehungen und öffentliche Servicesysteme im sozialen Wandel. Opladen: Leske+Budrich, (2002). 10 Rückert, W. Von Mensch zu Mensch. Hilfe und Pflege im Alter, Funkkolleg Altern 2: Lebenslagen und Lebenswelten, soziale Sicherung und Altenpolitik. Ed: A. Niederfranke, G. Naegele & E. Frahm. Westdeutscher Verlag: Opladen, Wiesbaden, (1999). Pp:

14 ilgili sorunlar n çözümünde sorumluluk üstlenirken, di er taraftan çözümlere di er bilimlerin kat lmas n da desteklemektedir (Scheider 2000) 11. Sa l k Bakanl, yönetmeli i haz rlarken en az ndan bunu dikkate almas gerekirken, adeta hekimlik mesle ini koruyucu övalyesi gibi bir tutum içersinde hareket etmekte ve bu tutumunu da bütün bilimsel ve normatif gerçekleri görmezlikten gelerek, ço u ya l lardan olu an bak ma muhtaç fertlerin hayat n da riske sokabilecek bir bak m sektörünün piyasada tutunmas n sa lamaktad r. Bak ma muhtaçl k ve bak ma muhtaç fertlerin ihtiyaçlar, ço u ya l olmas ndan ötürü gerontolojinin sorumlulu u alt nda yürütülürken, t bbi faaliyetlerin ya l lara uygunlu u da önemli bir konudur. Bunlar n genel sa l k hizmetlerinden farkl olmalar gerekir. Bu yüzden Gerontolojiye dü en görevlerden biri de sa l k alan ndaki aktörlerin davran ve tutumlar nda de i im yaratabilmektir. Özellikle bak ma muhtaçl n sa l k sorununa indirgenemeyece inin hekimlere alg lat lmas artt r. Gebert & Kneubühler in (2003, S.45) 12 deyimiyle ya l l kta kal c hale gelen bak ma muhtaçl n gerontolojik aç dan alg lanmas nda ya anan sorunlar, ya l lar n bak m ihtiyac n n gözden kaçmas na yol açm t r. Bedensel, zihinsel veya ruhsal hastal klar veya engellilikler, fertleri bak ma muhtaç hale getirebilir. Fakat bak ma muhtaçl k ne bir hastal k veya ne de engelliliktir. Bunlar n yaratt sosyal, psikolojik, ekonomik sonuçlara bak ma muhtaçl k denildi ini unutan veya bilmeyen bir Sa l k Bakanl, bizim mant m za yatmad için yönetmelikteki göze çarpan mant ks zl klar n ard nda belli bir mant n yatt görü ü a rl k kazanmaktad r. Hastal n veya engellili in yol açt ba ml l k, fertlerin kendi ya am üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ile ili kilidir. Bu kontrolsüzlü ün devam etmesine destek veren bir yönetmeli in taraf m zdan kabul edilmesi mümkün de ildir. Problemin özüne inemeyen, çözümden uzak kalan, aksine çözümsüzlü ü, kalitesizli i te vik eden bu yönetmelik, Gerontolojinin bilileriyle yeniden tasarlanmal d r. Bak ma Muhtaç Ya l lar Ço alacak Bak ma muhtaçl k, herhangi bir hastal k veya engellilik yüzünden bireyin günlük ya am n idaresi için gereken bedensel ve ruhsal kaynaklar n n yetersiz hale gelmesinden ve bunun do urdu u sonuçlardan ortaya ç kmaktad r. Bak ma muhtaçl k k smen geçici, k smen kal c bir durumdur. Özellikle kronik hastal klar ve tedavisi mümkün olmayan engellilikler, bak ma muhtaçl kal c k lan ba l ca sebeplerdir. Bak ma muhtaçl k en çok ya l lar aras nda görülen bir sorundur. Ya am süresinin uzamas na ba l olarak ya l lara yönelik bak m hizmetlerinin önemi de artmaktad r. Türkiye de ya l lar n say s artacakt r. Bugün ya 60 n üzerinde 9,5 milyon ki iden meydana gelen ya l lar n say s on y l içersinde 20 milyona ula acakt r (Tufan 2010) 13. Demografik yap da ya l lar lehine meydana gelen bu de i im bak ma muhtaçl k probleminin yaratt ihtiyaçlar n n kar lanmas n bekleyen ya l lar n ço alaca anlam na da gelmektedir. Özellikle Alzheimer hastas ya l lar n say s ndan önümüzdeki on y l içersinde art beklenmelidir. Bugün Alzheimer hastas ya l n n ya ad tahmin edilmektedir 11 Schneider, H.-D. Interdisziplinaere Perspektiven, (S ), H.-W. Wahl & C. Tesch-Römer (Eds.), Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen. Stuttgart: Kohlhammer, (2000) 12 Gebert, A.J. & Kneubühler, H.-U. Qualitätsbeurteilung und Evaluation der Qualitätssicherung in Pflegeheimen. Huber Verlag: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, (2003). 13 Tufan,. TÜ K in farkl y llara ait rakamlar ndan hareket edilerek model hesaplara dayanan bir öngörü, (2010). 14

15 (Tufan 2007) 14. Grafikte verilen rakamlardan hareket edilirse, 2020 de civar nda Alzheimer hastas ya l n n ya ad bir ülke olaca z. Türkiye de bugün tahminen civar nda bak ma muhtaç ya l ya amaktad r (Tufan, 2010). Bu rakam n on y lda iki misli artabilece i dikkate al nmal, bak ma muhtaçl kla ilgili giri imlerde sorumluluk Gerontolojiye devredilmelidir. Ya lanma ve ya l l tarif eden, aç klayan, bunlara müdahale etme olanaklar n ortaya koyan Gerontoloji, bak ma muhtaçl k probleminin çözümünde ilk adres, Gerontologlar ise problemin çözümü ve bak m hizmetleri alan ndaki uzmanlard r. Gerontolojinin bilgilerine dayanmayan bak m hizmetleriyle bu soruna uygun çözümler geli tirmek, bak ma muhtaçlara yard mc olmak, ihtiyaçlar n kar lamak mümkün de ildir. GERONTOLOJ: Ya lanman n ve ya l l n bedensel, psi ik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerini tarif etmek, aç klamak ve modifikasyonu ile ilgilenmektedir. Bunlara ya lanma aç s ndan önemli olan ve ya l l yap land ran çevreler ve sosyal kurumlar da dâhildir (Baltes & Baltes, 1992, S.8) 15. Bu tan mdan hareket edilirse, bak ma muhtaçl k Gerontolojinin sadece tarif edip aç klamak istedi i bedensel, psi ik, sosyal ve kültürel boyutlar bulunan bir olgu de ildir. Ayn zamanda ya l l n ko ullar nda de i im yaratamaya yönelik gerontolojik müdahale giri imlerinden biri olan bak m hizmetlerinin gerontolojinin sorumlulu u alt nda gerontoloj k bak m modelleri ile yürütülmelerinin mant kl oldu u da anla lmaktad r. Müdahalelerden bir k sm t bbi niteliklidir. Bak ma muhtaçl a ra men ba ms z gerontolojik giri imlerle ba lant l d r. Sa l k Bakanl n n yönetmeli i bunu gözden kaç rarak bak ma muhtaçlara etkin ekilde yard mc olman n olanaklar n da yaratamam t r. 14 Tufan,. Birinci Türkiye Ya l l k Raporu. Antalya: GeroYay, (2007). 15 Baltes, P.B. & Baltes, M.M. Gerontologie: Begriff, Herausforderung und Brennpunkte (S.1-34), P.B. Baltes & J. Mittelstrass (Eds.), Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung. Berlin: DE Gruyter, (1992). 15

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Sayıştay Denetçisi DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Çev.: Musa KAYRAK Demokrasinin gelişimi ile birlikte, vatandaşların devlet yönetiminden haberdar olma düzeyleri artmış ve vatandaşlar, vergi verenler

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik R.G. Tarihi:17.09.2002 R.G. Sayısı:24879 Bu Yönetmelik 17 Eylül2002 gün ve 24879 sayılıresmi Gazete

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı