Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri"

Transkript

1 ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2014 Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri Health Care Preferences of Patients Admitted to the Family Health Center and the Role of Home Care AUTHORS / YAZARLAR Yusuf Haydar Ertekin Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul Şişli Kuştepe Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Yasemin Korkut Aile Hekimliği Uzmanı, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi, Bursa Hülya Ertekin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, S.B. İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul ÖZET Amaç: Sağlık ocağı döneminde kurum içinde verilen muayene, pansuman, sağlık taraması vb. hizmetlerin aile hekimliği uygulaması ile evde sunulması planlanmıştır. Hastaların hangi sağlık hizmetini ne oranda talep ettiğini tespit etmek, buna göre yeni hizmet planını oluşturmak ve gelecekte hastaların yönelimlerinin ne yönde olacağını görmek amaçlandı. Yöntemler: Çalışma aile sağlığı merkezimize başvuran 18 yaş üstü 96 hastaya anket formu verilerek yapıldı. Hastalara sağlık hizmetine ne şekilde ihtiyaç duydukları, evde sağlık hizmetini isteyip istemedikleri ve hangi saatlerde evde sağlık hizmetini tercih ettikleri soruldu.veriler PASW-18 istatistik programında ki-kare testi, varyans analizi ve tukey hsd ile çözümlendi. Bulgular: Poliklinikte verilecek hizmetler her iki cinsiyette, tüm yaş gruplarında ve eğitim düzeyinde en çok tercih edilen hizmet oldu. İkinci sırada telefon ile hizmet, üçüncü sırada evde hizmet ve son sırada e-posta ile hizmet alma tercih edildi. Sonuç: Bu verilere göre hastalar, telefonla hizmete ve evde sağlık hizmetine poliklinikte verilen hizmetler kadar ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, evde sağlık hizmetine günlük olmasa da haftalık mesai planında yer verilmelidir. Anahtar kelimeler: sağlık hizmeti sunumu, yardım hatları, elektronik posta, ihtiyaç tespiti ABSTRACT Aim: In the period of primary health care center, it was planned that the services like controlling, dressing, health screening etc. are going be performed at home with the application of family practice. It was aimed to set patients demands in which rate, and according to this to set a new care plan and see patients future tendency. Methods: The study has been done giving a survey with 96 patients who have applied to family practice center, and these patients were over 18 years old. It was asked that which form of health services they need, if they want a service at home or not and what time they prefer home-services. The datas were analyzed via PASW-18 statistics programme with square testing, variance analyze and tukey hsd. Results: Policlinic services are the most preferential services for both genders, for all age groups and education levels. Telephone services become the second and home health services are the third. And, lastly ing preferred. Conclusion: According to these datas, patients are needed telephone services and home health care as provided in the policlinic services. On the other hand, home care services should be on the plan of working hours not for daily but weekly. Keywords: delivery of healthcare, hotlines, electronic mail, needs assessment Corresponding Author / İletişim için Uzm. Dr. Yusuf Haydar ERTEKİN İstanbul Şişli Kuştepe Aile Sağlığı Merkezi, Kuştepe Mah. Suphi Ezgü Sok. No:4, Şişli, İstanbul Date of submission: / Date of acceptance:

2 Ertekin YH ve ark. Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri Giriş Kronik hastalıklardaki artış, nüfusun yaşlanması ve özürlülük sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Evde sağlık hizmetleri; bireye özel sağlık hizmeti olması, sağlık giderleri açısından kurumsal sağlık hizmetlerine göre avantajlarının bulunması, toplumsal ve de yönetimsel olarak tercih önceliği olmaktadır (1). Toplumda emeklilik yaşının ileri çekilmesi, aile bireylerinin iş gücüne katılım oranlarının artması, sosyokültürel gelişmişlik ve diğer sebeplerden kaynaklanan sağlık ihtiyaçlarında aile üzerinde oluşan yük, ailenin yetersiz kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Kapsamlı, düşük maliyette ve hedefe özel sağlık hizmetleri ile devlet ve aile arasında dengeyi sağlayacak olan evde sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve stratejiler oluşturulmasında gayret edildiği görülmektedir (2). Aile hekimliği uygulaması ile evde sağlık hizmetlerine olan talepte son yıllarda gözle görülür bir talep artışı olmaktadır. Bu hizmet, ihtiyacı olan bireylerin muayene, tıbbi bakım, tetkik, tedavi ve aile bireyleriyle evinde rehabilitasyonlarının sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine hem psikolojik hem de sosyal destek hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla verilmesi için Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık kurumları bünyesinde uygulanması planlanmıştır (3). Ancak aile sağlığı merkezlerinde verilen poliklinik, laboratuar, enjeksiyon, pansuman, acil ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında talep edilen evde sağlık hizmetine doğru ve yeterli zaman ayrılabilmesi için mesai planı ve sağlık personelinin efektif olarak kullanılması gerekmektedir (4). Bu çalışma ile amacımız evde sağlık hizmeti aşamasından önce bölge halkının aile sağlığı merkezimizden sağlık hizmetini ne şekilde talep ettiğini tespit etmek, yeni bir hizmet planı için arz-talep dengesi sağlamak ve yapılacak ileriki çalışmalarda hastaların yönelimlerindeki değişikliği tespit etmek adına referans olmaktır. Yöntemler Çalışma aile sağlığı birimimize başvuran 18 yaş üstü 96 hastaya sözlü ve yazılı onamları alınarak vermiş olduğumuz anket formu ile yapılmıştır. Personel yetersizliği nedeni ile okuma-yazma bilmeyen hastalar çalışmaya alınmamıştır. Hastalar eğitim durumuna göre ilköğretim, lise ve üniversite mezunu olarak üç kategoriye ayrıldı. Evde sağlık hizmetinin verileceği vakitler; sabah saat 09-12, öğleden sonra 13-16, akşam saat ve ağır hastalıkta geceleyin olmak üzere dört gruba ayrıldı. Seçenek olarak birden fazla tercih hakkı verildi. Aile hekimlerinin ne şekilde sağlık hizmeti vermesini istedikleri sorusuna; poliklinik muayenesi, telefonla danışılabilmesi, elektronik posta ile danışılabilmesi ve sağlık ekibi ile ev ziyareti seçenekleri sunularak birden fazla tercih yapabilecekleri belirtildi. Aile hekimlerinin evde sağlık hizmetine gitmesi gerekliliği ve gitmesi gerekiyorsa ne sıklıkta gitmesi sorusuna; haftaiçi 1-2 gün, haftaiçi 3-4 gün, haftasonu, hem hafta içi hem haftasonu ve gitmemelidir seçenekleri sunularak birden fazla tercih yapabilecekleri belirtildi. Evde sağlık hizmetinin uygun zamanda yapılabilmesi açısından hastalara sabah saat 09-12, öğleden sonra saat ve akşam saat tercihleri sunularak hastaların evde bulundukları vakit tespit edilmesi amaçlandı. Hastalara birden fazla tercih yapabilecekleri belirtilerek verilecek evde sağlık hizmetinin hangi zaman diliminde yapılması halinde daha çok hastaya ulaşılabilmesi öngörülmek istendi. Veriler PASW 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Hastaların sağlık hizmetlerini tercih şekilleri ki-kare testi, bağımsız gruplar arasındaki fark varyans analizi ve Tukey HSD ile çözümlendi. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular Katılımcıların yaş ortalaması kadınlarda 36,4±13 (n=71), erkeklerde 42,8±18 (n=25) idi. Hastaların %19,8 i (n=19) yaş grubunda, %28,1 i (n=27) yaş grubunda, %20,8 i (n=20) yaş grubunda, %17,7 si (n=17) yaş grubunda ve %13,5 i (n=13) 55 yaş ve üstü grupta yer aldı. Cinsiyete göre başvurularda kadın lehine baskınlık vardı (Şekil 1). 112

3 Euras J Fam Med 2014; 3(2): Şekil 4. Sağlık hizmeti tercihinin cinsiyete göre dağılımı Şekil 1. Hastaların cinsiyete göre dağılımı Eğitim durumlarına göre hastalar 3 gruba ayrıldı; ilköğretim, lise ve üniversite (Tablo 1). Kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir eğitim farkı yoktu. Tablo 1. Eğitim ve cinsiyet durumlarına göre hastaların dağılımı Eğitim durumu Kadın Erkek n % İlköğretim ,8 Lise ,7 Üniversite ,5 Toplam ,0 Aile hekiminden sağlık hizmetini ne şekilde sunulması ihtiyacı sorusuna verilen yanıtlar yaş grupları, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre karşılaştırıldı (Şekil 2-5). Şekil 5. Sağlık hizmeti tercihinin eğitim durumlarına göre Yaş grupları, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre gruplar arasında sağlık hizmeti tercihi açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Evde verilecek sağlık hizmetinin hangi saatlerde olması gerektiği sorusu; %25 i sabah saat de, %34 ü öğleden sonra saat da, %32 si akşam saat de, %21 i ağır hastalıkta geceleyin gelmelidir şeklinde cevaplandı (Şekil 6). Şekil 2. Hastaların sağlık hizmetinden faydalanma tercihi Şekil 6. Vakitlere göre evde sağlık hizmeti tercihlerinin Şekil 3. Sağlık hizmeti tercihlerinin yaş gruplarına göre Cinsiyete göre tercihler karşılaştırıldığında ise erkeklerin sadece %4 ü (n=1) ağır hastalıkta geceleyin gelinmesini isterken kadınlarda bu hizmeti tercih edenlerin oranının %26,7 olması ile aralarındaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p=0,011). Eğitim ve yaş grubuna göre gruplar arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05). 113

4 Ertekin YH ve ark. Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri Aile hekimlerinin ne şekilde sağlık hizmeti vermesini istedikleri sorusu; %86 sı poliklinik muayenesi, %35 i telefonla danışılabilmesi, %4 ü elektronik posta ile danışılabilmesi ve %29 u sağlık ekibi ile ev ziyareti olarak tercih edildi. Cinsiyet, eğitim ve yaş gruplarına göre tercihler karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Evde sağlık hizmetine gidilmeli midir sorusunu %30 u hafta içi 1-2 gün, %5 i haftaiçi 3-4 gün, %12 si haftasonu, %15 i hem hafta içi hem haftasonu ve %22 si gitmemelidir şeklinde cevapladı. Cinsiyete, yaş grubuna ve eğitime göre gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Hastaların evde bulundukları vakitlere bakıldığında %54 ile akşam saat arası ilk sırada, %32 ile öğleden sonra arası ikinci sırada, sabah saat %27 olarak son sırada yer aldı. Cinsiyet ve eğitime göre karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark gözlenmezken (p<0,05), yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında ve yaş grubundaki hastaların sabah saat arası evde bulundukları vakit sırasıyla %11 ve %15 oranında iken 55 yaş üstü hasta grubunun bu saatte bulunma oranı %62 saptandı ve aradaki fark anlamlı bulundu (p<0,05). Tartışma Sağlık sistemimizin ve dolayısıyla aile hekimliği uygulamasının bir parçası olan evde sağlık hizmetinin henüz uygulamaya geçileceği İstanbul da, hastaların aile hekimlerinden sağlık hizmetini nasıl, ne sıklıkta, hangi hallerde, ne zaman talep edeceklerini bilmek aile hekimliği biriminin mesai planını hazırlaması için gerekmektedir (5). Yaptığımız çalışmada aile sağlığı merkezine olan müracaatlarda kadınların (%74) erkeklere (%26) oranla daha fazla yer alması; gebe, lohusa, bebek ve çocuk aşı, izlem ve diğer sağlık muayenelerinde daha çok kadınların rol oynaması sebebiyle beklenen bir durumdu (6). Eğitim durumuna göre hastaların sağlık hizmeti tercihlerini karşılaştırdığımızda her ne kadar eğitimin artması ile evde sağlık hizmeti, telefon ve mail ile hizmet verilmesi kolaylığında talep artışı beklesekte, erkeklerin geceleyin verilmesi düşünülen evde sağlık hizmetine pek taraf olmamaları bölge halkının sosyokültürel olarak aile mahremiyetine bakış açısı olabileceği gibi ekonomik nedenlerle bilgisayar ve internet teknojilerine olan erişim kısıtlılığı bu beklentimizin karşılanmamasına sebep olabilir. Bununla beraber gebe, bebek ve çocuk izlemleri için ailelere telefon ile ulaşılması kimi zaman da mail ile bilgi alınması gibi sağlık ocağı dönemine nazaran aile bireyleri ile olan bu alışılagelmemiş yakın temas aile hekimliği ile artmış, ancak koruyucu sağlık hizmetleri ötesinde bir adım atılmamış olması hastaların da alışkanlıklarının dışında olan seçeneklere olan yönelimi sağlamamış olabilir. Yaş gruplarına göre tercihlerdeki fark anlamlı olmasa da tüm grupların ortalamalarına baktığımızda hastaların % 86 sı poliklinik hizmeti isterken aynı zamanda %35 telefonla ve %29 evde sağlık hizmeti istemeleri poliklinik hizmetlerinin ne kadar yoğun olsa da yeterli gelmediğinin yada yoğunluğun yetersizlikten kaynaklandığının bir göstergesi olabilir. Literatürü incelediğimizde sağlık sisteminin güvenilir, bilimsel, bireye özel, değerlere ve seçimlere saygı duyan ve zaman kaybı yaratmayan bir gelişim sürecine girdiğini görmekteyiz (7). Bu bağlamda birinci basamakta sunulan hizmetin, sürekli, toplum yönelimli ve bütüncül olması beklenir (8). Aile hekimliği uygulaması ile tarama, takip, koruyucu sağlık hizmetleri gibi bireylerin talebi olmadan kendilerine ulaştırılmaya çalışılan hizmetlere ve aile hekimliği ile ilgili yapılan televizyon kanallarındaki tanıtımlarına ilaveten yapılacak evde sağlık hizmetleri ile sağlık sunucularından talebin artış yapıp yapmayacağını, bireylerin sağlık hizmeti tercihlerinin nasıl bir değişim göstereceğini gelecekte yapılacak çalışmalarda görebileceğiz. 114

5 Euras J Fam Med 2014; 3(2): Kaynaklar 1. Oğlak S. Uzun süreli evde bakım hizmetleri ve bakım sigortası. Türk Geriatri Dergisi 2007;10(2): Onarcan M. Türkiye de evde bakım hizmetleri ve ülke modeli için öneriler. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi [Internet]. [cited 2011 Aug 02]. Available from: docs/sd19 3. Sağlık Bakanlığı nca sunulan evde sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönerge [internet]. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (Erişim tarihi: ). i/30,evde-saglik-hizmetleri-h akkinda-yonerge.pdf?0 4. Kıdak LB. Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tutumlarının belirlenmesi: İzmir ili eğitim ve araştırma hastaneleri uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;10(25): Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği [internet]. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (Erişim tarihi: ). belge/ /aile-hekimligiuygulama-yonetmeligi.html 6. Yıldız AN, Akkaya AE, Günay İ, Bektaşoğlu G, Güler M, Doğan C, ve ark. Keçiören belediyesine bağlı bir sağlık ocağı ile Keçiören sağlık grup başkanlığına bağlı bir sağlık ocağına 7-11 nisan 2003 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2004;14(4): Uzuner A, Ünalan PC. Türkiye de aile hekimliğinin geleceğine yönelik planlar. Türk Aile Hek Derg 2005;9(1): Coulter A. Patients views of the good doctor. BMJ 2002;325(7366):

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri *

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * ÖZET Kıymet FETTAH ** Bayram ŞAHİN *** Bu çalışmanın amacı, birinci

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Nurcan COŞKUN US * ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması Araştırma / Research Article TAF Preventive Medicine Bulletin www.korhek.org DOI: 10.5455/pmb.1-1398327138 Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA Dr. Olcay Koçyi it, 1 Dr. Serap Erel, 2 Dr. Kemal Kısmet, 2 Dr. Bülent

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE Hakemli Bilimsel Dergi DERGİSİ 7. SAYI 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SAĞLIKTA PERFORMANS VE

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):245-250 Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi [Knowledge about General

Detaylı

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Van Tıp Dergisi: 18 (2):8-7, 20 Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl*** Özet Amaç: Bu çalışma kadınların

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVOLUATION OF KNOWLEDGE

Detaylı

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Havva Kaçan SOFTA 1, Funda AKDURAN 2, Erhan AKYAZI 3 ÖZET Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar kullanımlarını değerlendirmek

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE Hakemli Bilimsel Dergi DERGİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 3. SAYI 2012 SAĞLIKTA PERFORMANS

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):493-504 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış [Evaluation of this Process on Healt Indicators

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması*

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması* Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması* Tahir Kemal Şahin 1, Hacer Bakıcı 2, Sezgin Bilban 2, Şaduman Dinçer 2, Müslim Yurtçu 2, Engin Günel

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Investigation İstanbul Med J 2014; 15: 178-82 DOI: 10.5152/imj.2014.24993 Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TJPH/THSD TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ April 2011 Published three times a year Volume 9 Number 1 Nisan 2011 Yılda üç kez yayınlanır Cilt 9 Sayı 1 Contents From the Editor/Editörden

Detaylı

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr,

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK MERKEZİ NE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI Gül Pınar*, Lale Algıer*, Nevin Doğan*, Ergün Öksüz**, Gülbin Sökmen** *Başkent

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2013 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi Düzce University Medical Faculty Interns Career Choice

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Gülcan COŞKUN a, Beyza KAYMAKOĞLU a, Ercan GÖK a a Başkent Üniversitesi, Ankara The Internet

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı