KOZA-İPEK EGİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI 2011 FALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZA-İPEK EGİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI 2011 FALİYET RAPORU"

Transkript

1 KOZA-İPEK EGİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI 2011 FALİYET RAPORU 1

2 İçindekiler SUNUŞ Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı Kuruluşu Yönetim Amaç ve Konu Hizmetler Mali Yapı Bilanço Gelir Gider Tablosu 2012 Yılı Bütçesi Proforma Gelir Gider Tablosu 2

3 Başkanın mesajı; Toplum olabilmenin temel özellikleri olan yardımlaşma ve dayanışma kavramlarını paylaşım başlığı altında toplayacak olursak vakıfların önemini daha net görebiliriz. Eğitim, Sağlık ve hizmet alanlarında Ayrım gözetmeksizin herkese imkânlarımız dâhilinde yardım etmek amacıyla kurmuş olduğumuz Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı, Anayasal olarak temel hak olan yaşamak olgusunun fırsat eşitliği sağlanmasıyla hak haline dönüştürülebileceği düşünülerek planlanmıştır. Üstlenmiş olduğumuz toplumsal sorumluluğumuzu bu vakıf dolayısıyla daha sağlam ve sürekli kılabileceğimize inanıyor, Bu uğurda yardım ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hamdi Akın İPEK Koza İpek Eğitim Sağlık Yardım Hizmet Vakfı Başkanı 3

4 KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI ORGANİZASYON ŞEMASI Mütevelli Heyeti Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Genel Müdür Genel Sekreter İdari Mali İşler Departmanı Burs Eğitim Sağlık Yardım Hizmetleri İştirakler ve İktisadi İşletmeler Departmanı Muhasebe-Finans Departmanı İnsan Kaynakları Departmanı 5

6 6

7 Hamdi Akın İPEK Cafer Tekin İPEK Melek İPEK Pelin ZENGİNER Şaban AKSOYEK 7

8 Kuruluş: İşbu Resmi Senet Hükümlerini kurucu üyeler kar gayesi gütmeyen ve Medeni Kanun Hükümleri gereğince Vakıf olarak tanınan Hükmi Şahsiyeti meydana getirmek maksadı ile imza ve kabul etmişlerdir. MADDE: 1 - VAKFIN ADI Vakfın adı KOZA-İPEK EĞİTİM SOSYAL HİZMET YARDIM VAKFI dır. Bu Resmi Senette "KOZA-İPEK EĞİTİM SOSYAL HİZMET YARDIM VAKFI" için kısaca "Vakıf deyimi kullanılmıştır. MADDE: 2 - VAKFIN İDARE MERKEZİ Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup, adresi Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe' dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. MADDE: 3 - VAKFIN AMAÇLARI Bu vakfın amacı, Türkiye dâhilinde her yere ve her vatandaşa imkânları ölçüsünde her derecede ilköğretim, orta öğretim, yüksek okul, fakülte ve üniversite dâhil eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde bulunabilmektir. Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer: Her türlü eğitim tesisleri ve yurtlar inşaat etmek, gereçlerini sağlamak tiyatro, tv, basın, sinema, güzel sanatlar diğer müspet ilimler için ilköğretim okulları, orta öğretim okulları, yükseköğretim, fakülte ve üniversite yurtları bizzat işletebileceği gibi isterse tüm tesisi devlete veya herhangi bir kamu yararlı vakfa kiralayabilir bir bedel karşılığında veya icabında(hibe) olarak devredebilir. Bu tesisleri kendi işlettiği takdirde kapasitenin %10 u yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis edecektir. Burada vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmez. Çalışkan ve üstün zekalı, başarılı öğrencilere teşvik ikramiyesi tahsis etmek eğitim sosyal hizmet konularında bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, seminer düzenlemek yayınlarda bulunmak değerli bulduğu araştırmaları ödüllendirmek, Vakıf ismini taşıyan okullarda yüksek okul, fakülte, üniversitede öğretim elemanlarının daha üst düzeyde lisansüstü eğitim yapmaları konularında bu eğitim sonunda tekrar okullarına dönmeleri şartına bağlı olarak katkıda bulunabilir, uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak, kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerin» yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak, yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, kazanç amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, Vakıf ismini taşıyan okullarda Yüksek Okul, Fakülte ve Üniversitelerde öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için tekrar okullarına dönmeleri şartına bağlı olarak, eğitim olanakları sağlamak, 3. Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunmak, ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır. 8

9 MADDE: 4 - VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10'unu yetenekli, ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere tahsis eder. Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç- gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir. MADDE: 5 - VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI Kuruluş mal varlığı toplam YTL olup vakfın kurulmasına müteakip mal varlığına yapılacak ilaveler ile artırılabilir. Kurucular Vakfa aşağıdaki menkul varlıkları tahsis etmişlerdir. Koza İpek Holding A.Ş YTL A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş YTL Koza Altın İşletmeleri A.Ş YTL H. Akın İpek YTL Melek İpek YTL C. Tekin İpek YTL Pelin Zenginer YTL Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile bağışlanacak her türlü mal ve haklar Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf mamelekine ilave edilecektir. MADDE: 6 - VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ Vakfın başlıca gelirleri, Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. 9

10 MADDE: 7 - VAKFIN ORGANLARI Vakfın organları şunlardır: Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Denetim Kurulu MADDE: 8 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞU Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları Koza İpek Holding A.Ş. A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Hamdi Akın İpek Melek İpek Cafer Tekin İpek Pelin Zenginer Bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişi vakıf temsilcilerinden oluşur. Ancak; İstifa, gerçek kişilerin iş göremez hale gelmeleri gibi nedenlerle Mütevelli heyetinde meydana gelen boşalmalarda yönetim kurulunun önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişi, Ölüm halinde ise; Vasiyet etmesi halinde vasiyet ettiği varisi, Vasiyetinin bulunmaması halinde varislerin kendi aralarında seçecekleri varisi, Varislerin seçilecek kişi hakkında karar vermemesi halinde ise yönetim kurulunun varisler listesinden önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişi Mütevelli heyete seçilir. Bu hususa ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir. Yönetim Kurulu kararı ile tüzel kişiliği temsilen mütevelli heyet üyeliğe atanan kişinin, mütevelli heyet üyeliği, tüzel kişinin alacağı yeni bir karar ile değiştirilebilir. Ayrılan üyenin yerine atanan yeni üye otomatik olarak eski üyenin yerine mütevelli heyet üyesi olur. MADDE: 9 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir: Yönetim kurulunu seçmek, Denetim kurulunu seçmek, Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarının aynen veya değiştirerek kabul etmek, Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. MADDE: 10 MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde, Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 10

11 Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, dört kişiden az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır. MADDE: 11 YÖNETİM KURULU: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üç olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu tercih nedeni olup iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. MADDE: 12 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. h) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir, Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. MADDE: 13 VAKFIN TEMSİLİ: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. MADDE: 14 DENETÇİLER: Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek iki asil ve iki yedek Üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli 11

12 MADDE: 15 HUZUR HAKKI: Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetçilere huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. MADDE: 16 RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun (2/5)'ni yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının onayı ile yapılır. MADDE: 17 VAKFIN SONA ERMESİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı YOYAV'a (Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Libya Caddesi No:32 ANKARA) devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun (3/5)'nin yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlasının onayı ile mümkündür. MADDE: 18 VAKIF KURUCULARI: Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfettikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir. Koza İpek Holding A.Ş YTL A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş YTL Koza Altın İşletmeleri A.Ş YTL H. Akın İpek YTL Melek İpek YTL C. Tekin İpek YTL Pelin Zenginer YTL GEÇİCİ HÜKÜMLER: MADDE: 1 Vakfın ilk geçici yönetim kurulu ve denetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Hamdi Akın İPEK Cafer Tekin İPEK Melek İPEK Pelin ZENGİNER Şaban YÖRÜKLÜ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER Osman ZENGİNER Şaban AKSÖYEK Ramazan GÜRDAL Selda ÖNEN Serdar HASIRCIOĞLU DENETİCİ ASİL ÜYELER Hüseyin ERDEM Halil DEMİREL DENETİCİ YEDEK ÜYELERİ Selim ELMASOĞLU Selçuk HASIRCIOĞLU Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir. 12

13 KURULUŞ VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER MADDE: 1 - VAKFIN ADI YENİ SEKLİ Vakfın adı KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI'dır. Bu Resmi Senette "KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI" için kısaca "Vakıf deyimi kullanılmıştır. MADDE: 3 - VAKFIN AMAÇLARI YENİ SEKLİ Bu vakfın amacı, Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde her derecede ilköğretim, ortaöğretim, yüksekokul ve üniversite dahil eğitim imkanları sunmak, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmaktın Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer: Üstün zekalı, başarılı veya yoksul öğrencilere teşvik ikramiyesi tahsis etmek, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet konularında bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, seminer düzenlemek, yayınlarda bulunmak veya bu faaliyetlerde bulunanlara vardım etmek, değerli bulduğu araştırmaları ödüllendirmek, öğretim elemanlarının daha üst düzeyde lisansüstü eğitim yapmaları konularında katkıda bulunmak, Yönetilmesi veya denetimi yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek eğitim, kültür, sağlık ve sosyal tesisleri için verilen görevleri yapmak, kabiliyetli veya yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası ve ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve teşvik gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak, yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, MADDE: 4 - VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER YENİ SEKLİ Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan ancak 4721 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarım satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirini bir ya da birden çok yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükûna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek olan projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, İnşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 13

14 Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir. Aşağıdaki hususlarda vakfın amacının kapsamına girer: Her türlü sosyal, kültürel, sağlık, eğitim tesisleri ve yurtlar inşa etmek, gereçlerini sağlamak, tiyatro. TV, basın, sinema, güzel sanatlar ve diğer müspet ilimler için her türlü kurslar, okuma salonları, etüt eğitim merkezleri, test merkezleri, kütüphaneler, kreş, anaokulu, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları, yüksekokul ve üniversiteler ile yurtlar açmak, devlete veya Mütevelli Heyetçe uygun görülen herhangi bir vakfa veya demeğe bir bedel karşılığında veya icabında hibe olarak devretmek. Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak, bu tesisleri bizzat işletmek veya kiralamak veya Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen bir vakfa veya demeğe hibe etmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak. Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmak, ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi veya mağdur kişilere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kültürel ve dini tesisler yapmak, mevcut olanları tamir etmek veya bu konuda çalışan vakıf ve derneklere yardım etmek. Vakfın amaçları ile aynı veya benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlar ile diğer vakıf ve derneklere yardımcı olmak. Vakfın amacını gerçekleştirmek için: uluslararası kuruluşlar ve tüm ulusal kamu kurum ve kuruluşları ile bilumum özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları vb. kuruluşlar ile işbirliği halinde ortak projeler yapmak, uygulamak, yapılmış olan projelere ortak veya yardımcı ortak olarak katılmak veya desteklemektir. MADDE: 6 - VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ YENİ SEKLİ Vakfın başlıca gelirleri, Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. Vakıf Menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılmaz. MADDE: 8- MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞU YENİ SEKLİ Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda adlan yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzalan bulunan Koza İpek Holding A.Ş. A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Hamdi Akın İpek Melek İpek Cafer Tekin İpek Pelin Zenginer Gerçek kişiler ile tüzel kişi vakıf temsilcilerinden oluşur. Ancak; istifa, gerçek kişilerin iş göremez hale gelmeleri gibi nedenlerle Mütevelli heyetinde meydana gelen boşalmalarda yönetim kurulunun önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişi, Ölüm halinde ise; Vasiyet etmesi halinde vasiyet ettiği varisi, Vasiyetinin bulunmaması halinde varislerin kendi aralarında seçecekleri varisi, Varislerin seçilecek kişi hakkında karar vermemesi halinde ise yönetim kurulunun önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişi, Mütevelli heyete seçilir. Yönetim Kurulu karan ile tüzel kişiliği temsilen mütevelli heyet üyeliğe atanan kişinin, mütevelli heyet üyeliği, tüzel kişinin alacağı yeni bir karar ile değiştirilebilir. Ayrılan üyenin yerine atanan yeni 14

15 MADDE: 10 - MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI YENİ SEKLİ Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli heyet olağan toplantısı bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az Onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden önce üyelere ulaşacak şekilde bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yansından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının yansından bir fazlasıdır. MADDE: 11 - YÖNETİM KURULU YENİ SEKLİ Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun. İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üç olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu tercih nedeni olup iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. MADDE: 14-DENETİM KURULU YENİ SEKLİ Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki yıl için seçilecek iki asil üye ve iki yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Yukarıdaki kuruluş Vakıf senedi madde tadilleri Ankara 18. Noterliğinin 23 Eylül 2011 tarih ve yevmiye numarası ile Düzenleme şeklinde vakıf senedi tadil sözleşmesi yapılmıştır. Bu tadil sözleşmesi ile Vakıf senedinin 1,3,4,6,8,10,11 ve 14. maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu değişikliklerin tescili için tarafımızdan Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/466 esas sayılı dosyası ile tescil talepli dava açılmıştır. Mahkeme, yapmış olduğumuz değişiklikleri mevzuata uygunluk açısından Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndermiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 14. maddenin değiştirilmesi yönünde karar vermiştir. Bunun üzerine Ankara 18. Noterliğinin 19 Ocak 2012 tarih ve 2185 yevmiye numarası ile Düzenleme şeklinde vakıf senedi tadil sözleşmesi yapılarak 14. madde değiştirilmiştir. Bu son değişiklikle beraber Mahkeme, yine mevzuata uygunluk açısından son değişikliği Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndermiştir. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabını beklemekte olup duruşma günü 17/04/2012'dir. 15

16 KOZA İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI AYRINTILI BİLANÇOSU (TRY) Cari Dönem AKTİF(VARLIKLAR) 31/12/2011 I -DÖNEN VARLIKLAR ,74 A-Hazır Değerler ,52 1-Kasa 5.122,24 3-Bankalar ,28 D-Diğer Alacaklar 179,22 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 179,22 E-Stoklar ,00 5-Diğer Stoklar ,00 7-Verilen Sipariş Avansları ,00 II -DURAN VARLIKLAR ,78 D-Maddi Duran Varlıklar ,78 1-Arazi ve Arsalar ,83 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar ,95 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,52 PASİF ( KAYNAKLAR) III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,68 B-Ticari Borçlar ,32 1-Satıcılar ,32 C-Diğer Borçlar ,36 4-Personele Borçlar 1.916,93 5-Diğer Çeşitli Borçlar ,43 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 970,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 325,50 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 644,50 V-ÖZ KAYNAKLAR ,84 A-Ödenmiş Sermaye ,00 1-Sermaye ,00 D-Geçmiş Yıllar Karları ,23 1-Geçmiş Yıllar Karları ,23 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) ,97 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) ,97 F-Dönem Net Karı (Zararı) ,42 2-Dönem Net Zararı(-) ,42 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI ,52 16

17 KOZA İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR ,31 1-Bağış ve Yardım Gelirleri ,65 3-Diğer Gelirler 37,66 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 1-Satıştan İadeler(-) 0,00 2-Satış İskontoları(-) 0,00 3-Diğer İndirimler(-) 0,00 C-NET SATIŞLAR ,31 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) ,07 3-Yapılan Bağış Yardımlar ,07 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,76 E-FAALİYET GİDERLERİ(-) ,81 3-Genel Yönetim Giderleri(-) ,81 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,57 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR ,82 3-Faiz Gelirleri ,82 4-Komisyon Gelirleri 0,00 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 7-Kambiyo Karları 0,00 8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1-Komisyon Giderleri(-) 0,00 2-Karşılık Giderleri(-) 0,00 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 0,00 4-Kambiyo Zararları(-) 0,00 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 0,00 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 0,00 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,75 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,33 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,33 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,42 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-) 0,00 0,00 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,42 17

18 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUTLAR (VARLIKLAR) ,57 TL. KASA 5.122, ,24 TL. Vakfın tarihi itibariyle nakit kasa mevcudu BANKALAR ,28 Vadesiz TL Mevduat 8.303,28 Vadeli TL Mevduat , ,28 TL. Bankalarda Bulunan Vadesiz mevduat tutarı ,00TL. Akbank Vadeli hesapta bulunan mevduatı.(beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) dır DİĞER ALACAKLAR 179,22 Vergi Dairelerinden Alacak 179,22 179,22 TL. Personele ilişkin Asgari Geçim indirimi alacağı DİĞER STOKLAR ,00 Diğer Çeşitli Stoklar , ,00 TL. Bağış Yapılmak Üzere Alınan mobilya ve diğer malzemeler VERİLEN AVANSLAR ,00 Koca Mobilya Ceyhan Koca , ,00 TL. Ali İpek Camiine yardım yapılmak üzere alınan mobilya ve eşyalar için satıcıya verilen Sipariş avansı ARAZİ VE BİNALAR ,83 Arsalar ,83 Ankara Ada 1 Parsel ,83 Ankara Ada 2 Parsel ,00 ANK/Gölbaşı 2947 Parsel ,00 Binalar ,00 Maraş/Mrkz 827 Ada 10 Parsel ,00 Maraş/Mrkz 827 Ada 15 Parsel ,00 ARAZİLER ,83 TL. Ankara - Yenimahalle Ballı kuyumcu Mahallesi Ada 1 ve 2 parsel Toplam m2 Arsa ( ,83 TL TL. = ,83 TL.) ,00 TL. Ankara-Gölbaşı Karagedik Mahallesi 2947 Parsel M2 Arsa BİNALAR ,00 TL. Kâgir ve Kerpiç EV Kahramanmaraş Merkez Kayabaşı Mah. 10 Parsel 103,28 m ,00 TL. Avlulu Kerpiç EV Kahramanmaraş Merkez Kayabaşı Mah. 15 Parsel 174,29 m2 18

19 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇLAR VE TAAHHÜTLER ,18 TL. SATICILAR ,32 TC. BAŞBAKANLİK TOKİ BAŞKANLİĞİ ,79 GÜVEN S.M. Mali Müşavirlik 9.048,00 Büyap Proje Mim. A.S ,53 Star Alüminyum Demir , ,79 TL. TOKİ den ,83 TL. Bedel karşılığı taksitle alınan m2 arsanın 2012 ve 2013 yılında ödenecek bakiye tutarı ,53 TL. Maraş Yurt ve Okuma binası Restorasyon ve tamiratı yapım işi için Büyap Proje Mimarlık A.Ş. ne ödenecek tutar ,00 TL. Ali İpek Camii Demir Doğrama ve Alüminyum işleri için Star Alüminyum Ticaret e ödenecek tutar ,00 TL. Vakıf Muhasebe ve Mali İşleri İçin Güven Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. Ne ödenecek tutar. PERSONELE OLAN BORÇLAR 1.916,93 Personele Ödenecek ücretler 1.916, ,93 TL. Vakfın Maraş ilinde Restorasyonu yapılan binasında çalışan personel maaşı DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ,43 Mehmet Kapuzuz , ,43 TL. Mehmet Kapusuz dan ,00 TL. Bedel karşılığı alınan Ankara-Gölbaşı Karagedik Mahallesi 2947 Parsel M2 Arsa bedeli bakiyesi. ÖDENECEK VERGİ FONLAR 325,50 Ücret Gelir Vergisi Kesintisi 309,49 Ücret Damga Vergisi 16,01 325,50 TL. Personel Ücreti stopaj vergileri tutarı ÖDENECEK S.G. KESİNTİSİ 644,50 Ödenecek SGK Primleri 594,28 Ödenecek SGK İşsizlik Sigortası 50,22 644,50 TL. Personel SSK Primi 19

20 ÖZ KAYNAKLAR ( ) ,92 TL. SERMAYE ,00 Kuruluş Malvarlığı ,00 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,23 20İ0 Yılı Gelir Fazlası ,23 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (GİDER FAZLASI) 2009 Yılı Zararı (Gider Fazlası) , ,97 DÖNEM NET GELİR FAZLASI DİĞER GELİRLER 37, SGK İşveren Teşvik 37,66 20

21 FAALİYETLER ALINAN BAĞIŞLAR ,65 Alınan Nakdi Bağışlar ,71 Alınan Ayni Bağışlar ,00 Alınan Gıda Bağışları ,94 Alınan Nakdi Bağışlar ,71 Koza pek Holding A.Ş ,71 Melek İpek ,00 Koza İpek Holding A.Ş ,00 Koza İpek Holding A.Ş ,00 Alınan Ayni Bağışlar ,00 A.827/15 Ada Parsel Tapu Senedi ,00 Alınan Gıda Bağışları ,94 AE İpek Danış. A.Ş ,31 Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş ,62 AZ İpek Danışmanlık A.Ş 5.192,31 BB İpek Danışmanlık A.Ş 5.192,31 İpek Doğal Enerji Kay. Araşt. A.Ş ,62 Koza Altın İşletmeleri ,59 Koza Anadolu Metal Maden İşl.A.Ş ,92 Koza-İpek Holding A.Ş ,18 Özdemir Antimuan Maden A.Ş ,08 21

22 ALTIN KOZA ÜNİVERSİTESİ YATIRIMLAR Kanuni Prosedürlerini tamamlayarak YÖK e Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurumuz neticesinde Vakfımız tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumunun Vakıf Yükseköğretim kurumlarına ilişkin hühümlerine tabi olmak üzere, Rektörlüğe bağlı olarak A) İletişim Fakültesi, B) Güzelsanatlar Fakültesi, C) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, D) Siyasal Bilgiler Fakültesi, E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, F) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluşan Kamu tüzel kişiliğine sahip Altın Koza Üniversitesi kurularak 03.Mart 2011 tarih sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Vakfımız, Kurmuş olduğu Altın Koza Üniversitesine Ankara-Gölbaşı Karagedik Mahallesi 2947 Parsel M2 Arsa Ankara - Yenimahalle Ballı kuyumcu Mahallesi Ada 1 ve 2 parsel Toplam m2 arsanın Altın Koza Üniversitesine Bedelsiz Deviri m2 Kapalı Alana sahip Kampüs yapılması, Üniversite ilk Yıl cari giderlerinin karşılanması taahhüdünde bulunmuştur. 22

23 KÜLTÜR MERKEZİ YATIRIMLAR Vakıf mülkiyetine ait tiyle Yöre mimarisine uygun olarak Yeniden inşa edilmektedir. Kahramanmaraş Merkez Kayabaşı Mahallesi 10 Parsel 103,28 m2 Kagir ve Kerpiç ev, yine Kahramanmaraş Merkez Kayabaşı Mahallesi 15 parsel de bulunan 174,29 m2 Avlulu kerpiç ev Tadilat, Onarım ve bazı bölümlerin tamamen yıkılmak sure- 827 ada 28 nolu parselde m2 arsaya toplamda 236 m2 olmak üzere 3 katlı misafirhane yapılmıştır. binanın bodrum katında 2 adet yatak odası ve 1 adet depo bulunmaktadır. bodrum kattan tarihi kocabaş konağının olduğu sokağa bağlantı kapısı bırakılmıştır. binanın zemin katı antre, 1 adet salon, 1 adet mutfak ve 2 adet wc-lavabodan oluşmaktadır. binanın birinci katında ise 3 adet misafir yatak odası bulunmaktadır. Gül ve yasemin çiçeği ağaçları ile yeşil peyzaj oluşturulmuştur. 23

24 827 ada 15 parselde m2 arsaya toplamda 395 m2 olmak üzere 3 katlı okuma salonu yapılmıştır. binanın bodrum katında 1 adet mutfak, 1 adet salon, 2 adet wc- lavabo ve 1 adet depo bulunmaktadır. bodrum kattan caddeye çıkış bırakılmıştır ve ön kısımdaküçük bir teras oluşturulmuştur. binanın zemin katı antre, 1 adet büyük okuma salonu (kütüphane) ve 2 adet wc- lavabodan oluşmaktadır. binanın birinci katında ise yine 1 adet okuma salonu (kütüphane), 1 adet mutfak, 1 adet wc-lavabo ve 1 adet misafir odası bulunmaktadır iki binanın arasına yaklaşık 30m2 bir avlu tanzim edilmiştir. avluda şadırvan havuzu yapılmıştır her iki yapının da inşaatına ekim 2011 de başlamış olup, binalar 2012 Nisan ayına kadar tamamlanarak kullanma izin belgeleri nin alınması planlanmaktadır. 24

25 KOZA İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI 2012 YILI BÜTÇESİ GELİR / GİDER TABLOSU (YTL) A-BRÜT SATIŞLAR ,00 1-Bağış ve Yardım Gelirleri Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 1-Satıştan İadeler(-) 0,00 2-Satış İskontoları(-) 0,00 3-Diğer İndirimler(-) 0,00 C-NET SATIŞLAR ,00 D-YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 3-Yapılan Bağış Yardımlar ,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,00 E-FAALİYET GİDERLERİ(-) ,00 3-Genel Yönetim Giderleri(-) ,00 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,00 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3-Faiz Gelirleri ,00 4-Komisyon Gelirleri 0,00 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 7-Kambiyo Karları 0,00 8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1-Komisyon Giderleri(-) 0,00 2-Karşılık Giderleri(-) 0,00 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 0,00 4-Kambiyo Zararları(-) 0,00 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 0,00 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 0,00 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,00 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,00 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-) 0,00 0,00 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,00 25

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ MADDE 1 - Vakfın adı

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni.

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM 1

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM 1 KURULUŞ: Bu vakıf senedi Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI RESMİ SENEDİ

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI RESMİ SENEDİ TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI Madde :1 Vakfın adı TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Detaylı

TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ

TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ BAŞLA GIÇ Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER MADDE 1. DERNEĞİN ADI MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 3. DERNEĞİN AMACI BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ MADDE 4. DERNEK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEK

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz, ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, TURSAV (Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı), Türkiye deki Seyahat Acentalarının gelişimine ve uluslararası arenada rekabet gücü kazanmasına, bu vesileyle ülke turizmine katkıda

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER Kuruluş: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir. GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde

Detaylı

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı Derneğin adı, Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği dir. Derneğin kısa adı Mimar Sinan MMMB dir.

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : 625774 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı