T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019)"

Transkript

1 T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı ( ) Sayfa 1 / 135

2 Sayfa 2 / 135

3 Uygarlık öyle bir kuvvetli ateģtir ki, Ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Ġçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde Lâyık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır. M. Kemal ATATÜRK Sayfa 3 / 135

4 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile Ġl Özel Ġdarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları artırılmıģtır. Ġl Özel Ġdarelerinin yerinden yönetimin vermiģ olduğu avantajı kullanarak; güvenilir, hesap verebilir ve kaynak israfına duyarlı bir yönetim anlayıģı içerisinde, sorumlu bulunduğu topluma etkin, hızlı, kaliteli bir hizmet sunması amaçlanmıģtır. Ġl Özel Ġdarelerinin, hedeflenen hizmet anlayıģına kavuģturulabilmesi için, sorunlara geçici ve kısa dönemli çözümler getiren bir yönetim anlayıģı yerine kalıcı ve uzun dönemli çözümler getiren bir yönetim anlayıģının etkin kılınması amaçlanmıģ ve bu doğrultu da Stratejik Planlama yaklaģımı ortaya konmuģtur. Stratejik plan ile belirlenen vizyona ulaģabilmek için, belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalıģmak ve kararlı olmak gerekmektedir. Bu yapılabildiği takdirde, kamu kaynakları daha etkin kullanılarak belirlenen hedeflere, çok daha kısa sürede ulaģmak mümkün olabilecektir. Yozgat Ġl Özel Ġdaresi, bu zamana kadar yaptığı baģarılı çalıģmalarını devam ettirmek, sorumlu olduğu insanlara en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla, yılları için hedeflerini belirlemiģtir. Belirlenen hedeflere ulaģılması için her türlü gayret ve kararlılığın sağlanması dileğiyle; Stratejik Planın, Ülkemize ve Yozgat ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Abdulkadir YAZICI VALĠ Sayfa 4 / 135

5 ĠÇĠNDEKĠLER S.NO I. GĠRĠġ 7-8 II. STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 9 II.1. Yasal Çerçeve 9 II.2. Stratejik Plan Modeli 9 II.3. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 9 II.4. Stratejik Planın Varsayımları 10 III. MĠSYON, VĠZYON KURUMSAL YENĠDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ YENĠDEN OLUġTURULMASI KURUMLAR ARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 14 YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ KURUMLAR ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ 14 KURUMSAL VE YÖNETSEL GELĠġME 15 YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARE PERSONEL, ARAÇ, LOJMAN SAYISI 15 YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN MEVCUT YAPISININ YÖNETSEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 5302 SAYILI ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ KANUNUNUN ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YAPILMASI GEREKENLER YEREL BĠLGĠ BANKASI YOZGAT ĠLĠ MEVCUT DURUMU 20 IV. DURUM ANALĠZĠ III.1. Ġl Özel Ġdarelerinin Kamu Yönetimindeki Yeri ve Kamu Yönetim Reformu 21 III.2. YĠÖĠ nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri III.3. PaydaĢ Analizi III.4. GZFT Analizi 38 III.5. Öneriler 38 III.6. Stratejik Konular KURUMSAL VE YÖNETSEL AMAÇ HEDEF VE FAALĠYETLER TARIMSAL HĠZMETLER VE STRATEJĠK AMAÇLAR ÇEVRESEL HĠZMETLER VE STRATEJĠK AMAÇLAR PLAN PROJE (Kanalizasyon, Ġçme Suyu, Sulama, Jeotermal) HĠZMETLER VE STRATEJĠK AMAÇLAR YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ VE STRATEJĠK AMAÇLAR EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ STRATEJĠK AMAÇLAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ STRATEJĠK AMAÇLAR SOSYAL HĠZMETLER VE STRATEJĠK AMAÇLAR SĠVĠL SAVUNMA HĠZMETLERĠ VE STRATEJĠK AMAÇLAR ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME HĠZMETLER VE STRATEJĠK AMAÇLAR KÜLTÜR VE TURĠZM HĠZMETLERĠ VE STRATEJĠK AMAÇLAR GENÇLĠK VE SPOR HĠZMETLERĠ VE STRATEJĠK AMAÇLAR 133 Sayfa 5 / 135

6 KISALTMALAR SP: Stratejik Plan SPÇG: Stratejik Plan ÇalıĢma Grubu ĠÖĠ: Ġl Özel Ġdaresi YĠÖĠ: Yozgat Ġl Özel Ġdaresi GZFT: Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler DÖSĠM: Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü SSG: Sivil Savunma Gönüllüsü TAG: Toplum Afet Gönüllüsü AHEP: Afet Hazırlık Eğitim Programı NBC: Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Eğitimler DPT: Devlet Planlama TeĢkilatı DSĠ: Devlet Su ĠĢleri KĠK: Kamu Ġhale KuruluĢları APK: AraĢtırma Planlama Kurumu DĠE: Devlet Ġstatistik Enstitüsü MTA: Maden Teknik Arama STÖ: Sivil Toplum Örgütü STK: Sivil Toplum KuruluĢları GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla Sayfa 6 / 135

7 I. GĠRĠġ Günümüz de toplumsal yapı ve iliģkileri derinden etkileyen hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. 20. Yüz yılın son çeyreğinde baģlayan ve halen devam eden bu değiģim ve dönüģüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düģüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmıģ, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iģ yapma yöntemlerinde yeni tartıģmalara yol açmıģtır. Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartıģmalar, kamu yönetiminin demokratikleģmesini taleplerini de bereberinde getirmiģtir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı, dünyada yaģanan bu geliģmeler ve çeģitli ülkelerde yaģanan tecrübeler ıģığında, ülkemizi 21. yüzyılda çağdaģ bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuģturmak amacını taģımaktadır. Ġyi yönetiģim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaģ yönetim zihniyeti ve yapısı; Katılımcı ve paylaģımcı bir anlayıģa sahiptir. Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakıģı esas alır. Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. Kendine odaklı olmaktan vatandaģ odaklı olmaya geçiģi hedefler. Bu yeni anlayıģ içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; ġeffaf olmak, Katılımcı olmak, DüĢük maliyetle çalıģmak, Etkili olmak, Ġnsan haklarına saygılı olmak, Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak Ģekilde hukuka dayanmak ve öngörülebilir olmak zorundadır. Yeni kamu yönetimi anlayıģı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karģı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değiģime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüģüm ve değiģimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teģkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalıģma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değiģimin konusu olacaktır. Bu idarelerde aģırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalıģan esnek ve daha küçük birimlerin oluģturulması, çalıģma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamunun giriģimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması Adem-i Merkeziyetçilikle de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda Mahalli Ġdarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi Merkezi Ġdare ile Mahalli Ġdareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiģtirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla Mahalli Ġdarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayıģlarında da buna uygun değiģimleri gerektirmektedir. Gün geçtikçe yenilenen ve çeģitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karģılanabilmesi, bu alandaki çağdaģ değiģim ve geliģmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaģ taleplerini temel alan bir anlayıģı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Sayfa 7 / 135

8 Mahalli Ġdareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaģtırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahalli idareler, halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. Mahalli idareler vatandaģlara ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için eğitim merkezleri iģlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte oldukları halka karģı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayıģ içinde stratejik yönetim yaklaģımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir Ģekilde geleceği dair tasarım geliģtirme, Misyon ve Vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri Ģekillendirme, Ölçülebilir baģarı göstergeleri oluģturma ve önceden ilan etme, Ġnsan kaynaklarının geliģtirme, unsurları vurgulanmaktadır. Örgütsel tasarımda ise değiģimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temeli bir anlayıģın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, ÇakıĢmaların ve çatıģmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, gibi unsurlar desteklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģına uygun olarak yasalaģan 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun temel amaçların biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayıģını tesis etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaģmak için gerçekleģtirecekleri hedeflerini faaliyetleri kapsayacak Ģekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalıģma programlarıyla bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluģturacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluģturarak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayıģa sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilen kamu yönetimi reformu anlayıģına uygun olarak, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu hükmü gereğince Yozgat Ġl Özel Ġdaresinde (YĠÖĠ) Stratejik Plan (SP) çalıģmalarına yılında baģlanmıģtır. YĠÖĠ nin stratejik planına, özverili ve öngörülü bir çalıģma ile baģarı ile tamamlanmıģtır. YĠÖĠ, artan görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlar iliģkilendirerek SP yı oluģturmuģtur. Bir sonraki aģama, SP da belirlenen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. Sayfa 8 / 135

9 II. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kuruluģlarının Stratejik Planlarını (SP) hazırlamaları ve kuruluģ bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. II.2. Stratejik Plan Modeli YĠÖĠ nin stratejik planı çalıģmalarında, Kalkınma Bakanlığı na devir edilen Devlet Planlama TeĢkilatı nca hazırlanan, (SP) Kılavuzunda yer alan yaklaģım esas alınmıģtır. Bu yaklaģım kamu kuruluģlarında stratejik planlama uygulamaları yapan diğer ülkeler ile genel nitelikleri itibariyle benzerlik göstermektedir. YĠÖĠ de uygulanan Stratejik Plan modelinin aģamaları sırasıyla aģağıdaki gibidir: Üst yönetim desteğinin sağlanması, Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaģımla SP nin hazırlanmasına karar verilmesi, Stratejik Planlama Grubu (SPÇG) oluģturulması, SPÇG nin eğitilmesi ve çalıģma normlarının oluģturulması, Yasal yetki ve yükümlülükler çalıģması, Durum Analizi çalıģması, PaydaĢ Analizi, Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalıģması, Öneriler çalıģması, Stratejik Konular çalıģması, Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalıģması. YĠÖĠ de uygulanan yukarıda ki modelin her aģamasının uygulaması ve sonuçları ayrıntılı olarak üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer almaktadır. II.3. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre SP nın hazırlanması yoluna gidilmiģtir. Bu çerçevede, YĠÖĠ ce bir çalıģma grubu kurulması, ilke olarak kabul edilmiģ ve Valilik Makamı nın gün ve 1808 sayılı oluru ile Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Plan Çalışma Grubu Genel Sekreter BaĢkanlığında, Adı yazılı; birim ve kurumlar dan oluģması kararlaģtırılmıģtır. 1. Ġl Özel Ġdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2. Ġl Özel Ġdaresi: Ġmar Kentsel ve ĠyileĢtirme Müdürlüğü, 3. Ġl Özel Ġdaresi: Plan ve Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 4. Ġl Özel Ġdaresi: Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, 5. Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 6. Ġl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 7. Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8. Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 9. Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü, 10. Ġl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 11. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 12. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13. Ġl Sağlık Müdürlüğü 14. Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü 15. Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü Sayfa 9 / 135

10 II.4. Stratejik Planın Varsayımları YĠÖĠ nin görev alanının ildeki diğer kamu kurumlarıyla çakıģması ve faaliyetlerinin belirli kısımlarını merkezi kuruluģların il müdürlükleri eliyle gerçekleģtirilmesi SP için tanımlanan kuruluģ özelliğini zayıflatan unsurlardır. Bu nedenler, YĠÖĠ nin SP nin yapılmasında izlenecek uygulama stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıģtır. Bu farklılıktan yola çıkarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununda belirtilen görev ve organizasyon yapısı temel alınarak YĠÖĠ nin SP uygulama stratejisi belirlenmiģtir. Buna göre Kanunda belirtilen Ġl Müdürlükleri YĠÖĠ nin içinde bir birim gibi düģünülmüģtür. Yeni yasal çerçevede il özel idarelerinin görev ve yetki, yetkilerindeki artıģ ve özel idarelerin kurumsal kapasitelerindeki yetersizlikler dikkate alınarak, Yozgat ta ilgili merkezi kuruluģların il müdürlüklerinin katılımıyla YĠÖĠ nin SP si hazırlanmıģtır. Dolayısıyla, YĠÖĠ ile görev tanımları kesiģen ilgili il müdürlüklerinin de önümüzdeki beģ yıldaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de belirlenmiģtir sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun bu idarelere yeni görevler ihdas etmesi ve yetkilerini artırması, özel idarelerin beģeri ve kurumsal yapısını yakın gelecekte değiģtirmesini gerektirmektedir. Bu durum, mevcut kurumsal yapısı ile özel idarelerin kuruluģ düzeyinde SP hazırlamasında ve uygulamasında ciddi güçlüklere neden olabilecektir. SP lerin hayata geçirilmesinde diğer önemli sorun alanı ise, idarelerin görev alanları geniģletilmesine bağlı olarak hazırlanan mahalli idarelere gerekli mali kaynak sağlayacak yasal düzenlemenin henüz gerçekleģmemiģ olmasıdır. Belirlenen bu uygulama stratejisi, YĠÖĠ nin performans bütçesi yapılırken bazı güçlüklere neden olmasına ve çalıģmanın kapsamını oldukça geniģletmesine karģın, YĠÖĠ nin Stratejik Planının Ġlimiz Özel Ġdaresinin gelecekte yapılacak çalıģmalar için gerçek anlamda bir uygulama örneği olma özelliği taģıyacaktır. MİSYON III. MĠSYON-VĠZYON YİÖİ nin Misyonu Yozgat Ġline, ildeki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve Ģehircilik alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilin de, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Yozgat ta, kiģi ve kuruluģların beklentileri yönünde, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, bu bağlamda; Yozgat Ġlinin stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaģılması doğrultusunda çalıģmalar yapmak ve uygulamak; Yeni yönetim modelleri (örneğin kalite yönetimi, stratejik planlama ve yönetim ve performans yönetimi) ile misyon ve politikalarını sürekli geliģtirmek; Bilgi tabanlı toplum düzeni geliģtirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaģam kalitesini ile refahını yükseltmek; Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki geliģmiģlik farkını en aza indirerek Yozgat'ın ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik boyutlarda geliģmesi, kalkınması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma gelmesi için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını planlamak ve uygulamak; Ulusal politikalarla uyumlu bir Ģekilde Yozgat'ı Avrupa Birliği ile entegrasyona hazır hale getirmektir. Sayfa 10 / 135

11 VİZYON YİÖİ nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluģ olmaktır. Bu yolda YĠÖĠ; Katılımcılık ve aktif hemģehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaģ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aģamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Tüm yurttaģlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıģla hizmet sunar. UlaĢılabilirlik: YurttaĢların hizmetlere ulaģabilirliliğini etkin olarak sağlar. KURUMSAL YENĠDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ YENĠDEN OLUġTURULMASI ÇalıĢanların Özlük Haklarının Güçlendirilmesi Yozgat Ġl Özel Ġdaresi stratejik planlama çalıģmalarında, stratejik konular tespit edilmiģtir. Stratejik konu olarak tespit edilen ÇalıĢanların Özlük Haklarının Güçlendirilmesi hakkında çalıģmamız aģağıda sunulmuģtur. ÇalıĢanların daha iyi özlük haklarına kavuģabilmesi için stratejik planlama felsefesine uygun olarak çözümler geliģtirmek gereklidir. Bunun için; 1 Ne Durumdayız? 2 Nereye Varmak Ġstiyoruz.? 3 Varmak Ġstediğimiz Yere Nasıl UlaĢabiliriz.? 4 Sonuçları Nasıl Takip Eder ve Nasıl Değerlendiririz.? 1-Ne Durumda Olduğumuzu, durum analizi teknikleri ile tespit etmek gerekmektedir. G.Z.F.T. Analizi temel yöntem olarak ele alınmıģtır. Her paydaģ kurum kendi bünyesinde GZFT analizi yapmak zorundadır. Örnek olarak aģağıdaki genel baģlıklar tespit edilmiģtir. Bilindiği gibi ülkemizde, çalıģanların tabi olduğu sosyal güvenlik kurumları ve yasalar beģ baģlık altında toplanmaktadır. a) Emekli Sandığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıģan memurlar, b) Sosyal Sigortalar ve ĠĢ Kanununa bağlı olarak çalıģan iģçiler, c) Bağ-Kur ve Serbest Meslek Mensupları için geçerli Kanunlara (vergi yasaları borçlar yasası vb.) tabi olarak çalıģanlar. d) Özel Emekli Sandıkları ve bunların hazırladıkları yönetmeliklere bağlı olarak çalıģanlar (Özel bankalar, ilgili yasaları çıkmadan önce kurulan ve halen devam eden sandık ve vakıflar.) e) Ayrıca özel yasalara bağlı olarak çalıģanlar (Noter, avukatlık yasası vb.) bulunmaktadır. Sayfa 11 / 135

12 Yozgat Ġl Özel Ġdaresinde Ģu anda; Emekli Sandığı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi çalıģanlar (Memurlar) ile S.S.K. ve ĠĢ Kanununa tabi çalıģanlar (iģçiler) vardır. Yine Kurum içerisinde aynı iģi yapan çalıģanlardan iģçilerin toplu sözleģmeli sendika haklarının olmasıyla fazla maaģ almakta iken memur olarak çalıģanlar toplu sözleģme ve grev hakkı olmayan dernekten farksız sendika hakkına sahip olduklarından daha az maaģ almaktadırlar Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile ; Ġl Özel Ġdarelerinde uygulanmak istenilen istihdam yapısında sözleģmeliliğin tali değil, esas istihdam biçimi olacağı görülmektedir. SözleĢmeli olarak tanımlanan kapsama bakıldığında Ġl Özel Ġdaresi personelinin çok büyük bir kısmının sözleģmeli olarak çalıģtırılmasının hedeflendiği anlaģılmaktadır. SözleĢmeli personel, 657 sayılı yasada sınırlı bir kesim için ve bazı zorunlu durumlara yönelik düzenlenmiģtir. Ġl Özel Ġdarelerinde ileriye dönük personel istihdamın büyük bölümünün sözleģmeli olarak istihdamını öngörmektedir. Diğer yandan performansa bağlı ücret sistemi ve bunun bir biçimi olarak memurların yalnızca yüzde 10 una yılda iki ikramiye verilmesi de yapılacak yeni düzenlemelerdendir. Zayıf Yönler; PaydaĢ kurumlarda aynı meslek mensuplarının baģlangıç ücretlerinde farklılık olduğu, ĠĢ Kanununa tabi olarak çalıģanlar ücretlerini, toplu sözleģme yasası gereğince tespit ettiklerini, ancak bu imkânın Devlet memurları yasasına tabi olanlara verilmediği, Aynı iģi yapan kiģilerin, kimi kurumlarda iģ yasasına tabi olarak, kimi kurumlarda Devlet memurları yasasına tabi olarak çalıģtırıldıkları, bu yüzden aynı iģi yapan kiģiler arasında ücretleri ve sosyal haklarında büyük eģitsizlikler olduğu, Emekli sandığı emeklilerinin derece ve kademelerine göre emekli aylıklarının zaman içinde korunduğu, ancak S.S.K. emeklilerinin aynı kademede bile olsa kendilerinden sonra emekli olanlardan daha az emekli aylığı aldıkları ve bu farkın giderek % oranlarına çıktığı, Fazla mesai, harcırah uygulamaları, sosyal yardımlar, geçici görevlendirme, tayin terfi vb. konularda her paydaģ kurumun kendi iç bünyesinde farklı uygulamalar yaptığı görülmüģtür. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak mevcut zayıf yönlerin anlaģılması için grubumuzca yeterli görülmüģtür. Güçlü Yönler; ġu anda görevinde yetiģmiģ bulunan personelin varlığı, Ġl Özel Ġdarelerinin kendi bütçelerini yapıp mecliste onaylaması, Valilik baģkanlığında koordineli çalıģma alıģkanlığının kazanılmıģ olması. Tarafsız ve Ģeffaf bir Kurum imajının sağlanmıģ olması. Kurumun bu zamana kadarki uygulamaları neticesinde, halkta ve diğer kurumlarda oluģturulan güven duygusu. Tehditler; 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu, sözleģmeli personel çalıģtırılmasını öne çıkarmaktadır. Mevcut çalıģanların, geçmiģ olumsuz deneyimleri sebebiyle sözleģmeli personel statüsüne geçmek istemeyecekleri tahmin edilmektedir. Böylece paydaģ kurumlarda, sözleģmeli personel adıyla yeni bir çalıģma statüsü daha ortaya çıkacak, çalıģanlar arasında farklı bir uygulama daha yapılacaktır. Olası kötü yönetimler sebebiyle, Ġl Özel Ġdarelerinin borçlu belediyeler gibi zor durumlara düģmesi ihtimali, KazanılmıĢ haklar sebebiyle eski çalıģanlar, yeni ücret ve özlük haklarını kabul etmeyebileceklerdir. Grevler ve iģ bırakma vb. eylemleri yaģanabilir. Fırsatlar; Zaman içinde paydaģ çalıģanları, farklı ücret ve farklı mevzuat uygulamasından kurtulabilirler. Sayfa 12 / 135

13 Performansa dayalı değerlendirme sebebiyle, baģarılı personel idarecilerinin kiģisel değerlendirmelerinden çıkabilirler. ÇalıĢanların bilgi ve becerilerine uygun görevlerde çalıģma Ģansları yükselecektir. Merkezi yönetimin görevlerini yerele devretme isteği ve bazı görevlerini devretmesi ile birlikte, Kurumun ödeneklerinde artıģ olması. AB ye giriģ süreci ile birlikte, yatırımların finansmanında dıģ kaynaklı hibe programlarından yararlanılabilme imkânında meydana gelen artıģ. 2-Nereye Varmak Ġstiyoruz un cevaplanması için kurumsal stratejik planlar hazırlanmalı, kurumlar misyon ve vizyonlarını yeterli katılım ile tespit etmelidirler. Tüm kurum çalıģanlarının tespit edilen misyon ve vizyonları benimsemeleri için kurum içi gerekli hizmet içi eğitimler yapılmalı, böylece amaç birliği gerçekleģtirilmelidir. 3-Gitmek Ġstediğimiz Yere Nasıl UlaĢabiliriz? Bu aģamada çalıģanların, daha iyi özlük haklarına kavuģmaları için ölçülebilir hedefler belirtilmelidir. PaydaĢ kurumlar, görev tanımlarını ve iģ etütlerini zamanımızın teknik imkanlarını göz önüne alarak tekrar yapmalıdırlar. Buna göre norm kadrolar ve program kadroları oluģturulmalıdır. Hangi görevin hangi özelliklerde çalıģana ihtiyacı olduğu bilinmelidir. Ayrıca görev tanımları yapılmıģ kadrolara, uygun eleman temininin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı belirtilmelidir. Hedef gösterilmeyen çalıģanların baģarısı ölçülemez. Her çalıģan kendisine verilen hedefe ne kadar ulaģtığını görmeli ve bu konuda hesap vermeye açık olmalıdır. Gerektiği zaman kurum içi eğitimler ile çalıģanlar yetiģtirilmeli, bundan sonra tayin, terfi ve cezalandırmalar yapılmalıdır. Zorluk derecesi ve ihtiyaç olan bilgi ve beceri seviyesi belirtilen kadrolara verilecek temel ücret ve sosyal haklar önceden bilinmelidir. ÇalıĢanların performans kriterleri, çalıģanların katılımı ile tespit edilmelidir. 4-Sonuçların Değerlendirilmesi, çalıģanların performansları 2 3 aylık aralıklarla ölçülmeli ve sonuçları çalıģanlara bildirilmelidir. Böylece her çalıģan kendisinden bekleneni öğrenecek ve yerine getirebildiği ölçüde gerekli karģılığı alacağını bilecektir. Sonuçlar değerlendirilirken, stratejik planda değiģiklik yapılması gerekebilecektir. Stratejik planlar bir kere yapılıp kenarda tutulmazlar. Düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve değiģen Ģartlara göre güncellenmelidir. SONUÇ VE YAPILMASI GEREKENLER: ÇalıĢanların özlük haklarının iyileģtirilebilmesi için, çalıģanlar ve yöneticiler, bu konuda hazırlanan stratejik plan Ģartlarına uymalı, istisna bile olsa kiģisel uygulamalara giriģmemelidirler. Çünkü plan Ģartları bozuldukça kalıcı rahatsızlıklar ortaya çıkmakta, çalıģanların motivasyonları bozulmaktadır. Ayrıca çalıģanların özlük haklarının iyileģtirilmesi, sadece kurum çalıģan ve yöneticilerinin çabası ile istenen Ģekilde sağlanacak bir sonuç değildir. Bunun için ülke çapında, yerel yönetimlerin yeterli kaynak ve yetkiye sahip kılınmaları ve sosyal güvenlik kurumlarının birleģtirilmeleri gibi yasal düzenlemelerin yapılması halinde paydaģ kurumların daha baģarılı olacağı kanaatindeyiz. KURUMLAR ARASI ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ MEVCUT DURUM: Türk Kamu Yönetiminin en temel karakteristiği, ağır bir merkezden yönetim ilkesini seçmiģ ve uygulamakta olmasıdır. Bu yapı ister istemez, birçok konunun merkezden kararlaģtırılmasını, merkezden çözülmesini gerektirmektedir. Bu nedenle yerinden yönetim organlarının karģı karģıya bulunduğu en önemli sorun, kaynak ve yetkilerin kullanılmasında merkeze bağımlı olmasıdır. Bu merkez kimi zaman Sayfa 13 / 135

14 merkezi yönetimin kendisi, kimi zaman da merkezi yönetim adına taģra teģkilatıdır. Ülkemizin merkeziyetçi yönetime ağırlık veren idari sistemi, yetkilerin önemli bir bölümünü elinde bulundurmakta, yerel nitelikteki kimi hizmetlerin bile merkez aracılığı ile yapılmasına neden olmaktadır. Türkiye de kamu yönetimi; mevcut kuralların doğru bir Ģekilde uygulanmasını amaçlayan örgütsel ve sistematik bir yapı olduğu anlayıģına dayanmaktadır. Oysa çağdaģ toplumlarda kamu yönetimi; insan odaklı, hizmet verilen kitlenin beklenti ve gereksinimlerini esas alan, bu amaçla tüm çalıģanların ortak hedefe yöneldiği, kendilerine hizmet sunulan vatandaģların, hizmetin niteliğinin belirlenmesinde bilgi ve söz sahibi olduğu yönetim anlayıģı vardır. Bu temel felsefe farklılığının yanı sıra, Türkiye de merkezi yönetimin taģra örgütlenmesi olan il idaresi geleneksel merkez ağırlıklı yapı baz alınarak oluģturulmuģ ve tüm bakanlıkların taģra örgütlerini bünyesinde barındıran bir görünüme sahiptir. Ġl içinde kontrol edilemez düzeyde çok sayıdaki müdürlüğün varlığı, bir uzmanlaģma yaratmamıģ, hizmetin daha rasyonel ve etkin sunumunu sağlamamıģ tam aksine, müdürlüklerin hizmeti birbirine bıraktığı bir karmaģa yaratmıģtır. Ġl idare Ģube baģkanlarının, kendi temel görevleri dıģında, birçok alanda, birçok kurulda, değiģik sorumluluklar yüklenmesi ve göstermelik hizmet sunması bir diğer karmaģa nedeni olmuģtur. Sonuç olarak Türk Kamu Yönetiminde bölünmemesi gereken yetki ve sorumlulukların aynı kurumda birleģmesi gerekirken, suni gerekçelerle bölünmüģ bir idari yapı ortaya çıkmakta ve bu karmaģık yapı kurumlar arası iģbirliği ya da koordinasyon ile giderilmeye çalıģılsa da sorun temelden çözülememiģtir. Bu nedenle merkezi idarelerle yerel idareler ve yerel idarelerle yerel idareler arası iģbirliği ve koordinasyon sağlanamamıģtır. YĠÖĠ KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ 1913 Sayılı Ġdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Ġl Özel Ġdarelerine çok geniģ yetkiler ve çalıģma alanı tanımıģtır. Ancak aradan geçen süre içinde türlü genel kanunlar ve birçok bakanlığın kuruluģ kanunları Ġl Özel Ġdarelerinin tarım, sağlık, bayındırlık ve eğitim alanlarındaki görevlerini baģka kuruluģlara da vermiģtir. Bu nedenle Ġl Özel Ġdareleri ve diğer kurumlar arasında yetki ve sorumluluk karmaģaları yaģanabilmekte ve bu da sorunlara neden olmaktadır. Ġlde yerel hizmetin sunulabilmesi ve iģlerin yürümesi, büyük ölçüde Ġl Özel Ġdare sinin yardımı ile olmaktadır. Yozgat Ġl Özel Ġdaresi ilde Milli Eğitim Müdürlüğünden, Sağlık Müdürlüğüne, Tarım Ġl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne, Karayollarına Genel Bütçe ödeneklerinin yeterli olarak gönderilmemesinden Genel Bütçeye bağlı Valilik ve Valiliğe bağlı kurumların cari harcamalarından bakım onarımlarına kadar birçok bakanlık taģra kuruluģunun iģlerlik kazanmasına ve görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu iliģki genel olarak mali-parasal anlamda yer almaktadır. Toplumumuzda ortak çalıģma, birlikte hareket etme ve sonuç alma kültürü yeterince geliģemediği gibi kurumlarımızda da maalesef bu kültür zayıftır. Bu çerçevede Yozgat ilinde de kurumlararası iģbirliğinin geliģtirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. YAPILMASI GEREKENLER: Ġllerde Valinin baģkanlığında Kaymakamlar, Yatırımcı Bölge ve Ġl KuruluĢlarının temsilcileri ve Belediye BaĢkanlarından oluģan ve yatırım ve hizmetlerin koordinasyonu amacıyla kurulan Ġl Koordinasyon Kurulları mevcut hali ile katılımcılık anlayıģından ve etkinlikten uzaktır. VatandaĢların ve sivil toplum kuruluģlarının karar alma süreçlerine katılması yaģamsal önem taģımaktadır. Katılım günümüz yönetim anlayıģının vazgeçilmez ve en önemli parçası olmuģtur. ÇağdaĢ toplumlarda özellikle sivil toplum örgütleri güçlü yapıları ile yönetime iliģkin her alanda karar alma süreçlerini etkilemektedir. Yeni yapılanmada Ġl Özel Ġdaresi, kamu ve mesleki kurumlar, STÖ ve özel sektör ile daha çok iģbirliğine gitmeli ve Ġl Koordinasyon Kurulu da katılımcı bir anlayıģla Kent Konseyi haline dönüģtürülmelidir. Kurumlar arası iģbirliği ve koordinasyonda önemli bir görev ifa edecek olan Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri mevcut yapılanmada danıģma birimi oluģları nedeniyle ĠçiĢleri Bakanlığınca taģra teģkilatı olarak örgütlenememekte ve Valilikler bünyesinde olanaksızlıklar nedeniyle etkin olamamaktadır. Bu nedenle ĠPKM leri merkezi idarenin (DPT) taģra teģkilatı olarak yeniden yapılanmalıdır. Sayfa 14 / 135

15 KURUMSAL VE YÖNETSEL GELĠġME MEVCUT DURUM Ġl Özel Ġdarelerinin Türkiye deki Durumu: Ġl Özel Ġdareleri genel nitelikleri itibariyle merkezi yönetime yardımcı olan ve merkezi yönetim ile belediye ve köy gibi yerel yönetimler arasında yer alan ve ilçedeki belediye sınırları dıģında kalan bölgede görev yapan bir çeģit il belediyesi rolü oynayan bir yapılanmadır. Kamu yönetiminde her hizmetin nerede, nasıl ve ne Ģekilde yapılacağı, yatırımları gerçekleģtirme programı, personel hareketlerinin seyri merkezi hükümet kararıyla yerine getirilmektedir. Oysa yerel yönetimde, baģta kırsal kalkınma olmak üzere, belde halkının çeģitli hizmetlerinin yerel finansman kaynaklarına dayanarak, yerel halkın oluģturduğu il genel meclisi kararlarına dayanarak, yerel yöneticiler tarafından yerinde yaģama geçirilmesi söz konusudur. Ġl Özel Ġdarelerine Ġl Özel Ġdare Kanunu ve diğer kanunlarla çok çeģitli görevler verilmiģtir. Bu görevlerin hemen hemen tamamı, Devletin bizatihi kendisine ait görevleri ve fonksiyonları kadar geniģ yer tutmaktadır. Ancak bu kanunların kapsamında bulunan görevlerin çoğu, bugün için merkezi idare kuruluģlarınca, bazıları ise ikili sistemle yani, Özel Ġdare ile Bakanlık veya çeģitli kamu kuruluģlarıyla birlikte yürütülmektedir. Bu uygulamanın ve farklılıkların ortaya çıkıģında temel sorun; merkezi idarenin taģra kuruluģların zamanla çoğalması ile görevlerin bunlarca üstlenilmesi ve böylece Özel Ġdarenin görevlerinin azalması, gelir kaynaklarının ve yetkilerinin kısıtlanmasından doğmuģtur Sayılı Ġdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Ġl Özel Ġdarelerine çok geniģ yetkiler ve çalıģma alanı tanımıģtır. Ancak aradan geçen süre içinde türlü genel kanunlar ve birçok bakanlığın kuruluģ kanunları Ġl Özel Ġdarelerinin tarım, sağlık, bayındırlık ve eğitim alanlarındaki görevlerini baģka kuruluģlara da vermiģtir. Bu nedenle Ġl Özel Ġdareleri ve diğer kurumlar arasında yetki ve sorumluluk karmaģaları yaģanmıģtır. Merkezi Ġdarece bu karmaģa görüģülerek önce Ġl Özel Ġdare Kanunu, Belediye Kanunu değiģmiģ Köy Kanununun değiģimi ile ilgili çalıģmalar devam etmekte olup, kamu yapılanması ile ilgili reformlar devam edeceği görülmektedir. Ġl Özel Ġdaresi nin gelirleri; Genel bütçe içindeki vergi gelirlerinden ayrılan paylar, il özel idarelerinin kendi öz gelirleri, yardımlar ve borçlanmalardan oluģmaktadır. Ġl Özel Ġdareleri nin karar, eylem ve iģlemleri merkezi yönetimin vesayet denetimi altındadır. Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Ġdaremiz merkez ve ilçeler itibariyle 179 adet personel kadrosu bulunmakta olup, dolu olan 118 adet kadrosunun; 62 adedi Genel Ġdare Hizmetlerinde, 7 adedi de Yardımcı Hizmetler sınıfında çalıģmakta, 48 adedi Teknik Hizmetler sınıfında, 331 adet sürekli iģçi çalıģmaktadır. Avukatlık hizmetlerine 1, Bünyesinde ve çeģitli kuruluģlarda görev yapan toplam 449 personel bulunmaktadır. Yozgat Özel Ġdare Genel Sekreterliği nin Ġl Merkezi ve Ġlçe birimleri, (e-icisleri) bilgisayarlı otomasyonu üzerinden, kayıt ve iģlemlerini yürütmektedir. Ġlimiz Özel Ġdaresinin çeģitli hizmetlerde kullanılan toplam 246 adet çeģitli cins ve markalarda araçlar olup: Bunlar binek h adet, Çekiciler 3 adet, Tankerler 2 adet. Arazözler 2 adet, Greyderler 22 adet, Dozer 11 adet, Yükleyici lastikli 9 adet, Yükleyici paletli 1 adet, kanal kazıcı ön yükleyici 8 adet, ekskavatör (paletli) 6 adet, Eskkavatör Liebher (lastikli) 1 adet, Traktör 4 adet Yükleme BoĢaltma 1 adet, Asfalt bakım aracı 2 adet, Distribötür 5 adet, çekilir tip Distribötür 10 adet, Roley tank 2 adet kar makinesi 1 adet, trey Salı 5 adet, Seyyar tamir kaynak aracı 2 adet, Seyyar yağlama aracı 2 adet, kaynak makinesi 2 adet, Jeneratörler 2 adet, asfalt finisheri 1 adet, Asfalt yol çizgi makinesi 1 adet, Silindir (lsatik tekerli) 5 adet, Silindir (yama) 11 adet, kamp teryler 18 adet, Seyyar elek 2 adet, komprasör 1 adet bulunmaktadır. Ġl Genelinde 126 lojman (54 adet sobalı 59 adet kaloriferli, 13 adet kaloriferli Kaymakamevi ) bulunmaktadır. Yine Ġl genelinde de toplam 12 adet iģ hanı ve hizmet binası bulunmaktadır. Sayfa 15 / 135

16 YĠÖĠ NĠN MEVCUT YAPISININ YÖNETSEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Organizasyon: YĠÖĠ; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emlak Ġstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, Ġmar Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ve Yazı ĠĢleri Müdürlüğü birimlerine sahiptir. Ayrıca tüm ilçelerde müdürlük olarak örgütlenmiģtir. Hizmetiçi Eğitim: Tüm kamu kurumları gibi YĠÖĠ personelinin niteliğini hizmet içi eğitim çalıģmalarına baģlamıģ bulunmaktadır. Ancak hizmet içi eğitim diğer kamu kurumları gibi olanaklar ölçüsünde yapılabilmektedir. YĠÖĠ bünyesinde hizmet içi eğitim çalıģmaları Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Kurum Kültürü: YĠÖĠ nin kendi içinde mevcut yapısı ile belli bir kurum kültürü oluģmuģsa da, Genel Sekreterlik bünyesinde oluģturulan departmanla, halkın isteklerini, taleplerini dinleyen, onları nasıl karģılayabileceğini düģünen, ona yardım eden, sorunlarını çözen, yönetilenle kurum arasında sağlıklı, sürekli bir bilgi alıģ veriģinin iģlemekte olduğu bir kültür yerleģememiģtir. Kriz Yönetimi: Ġlimizde Kriz Yönetimi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ortaklaģa sürdürülmektedir. Ġl Özel Ġdaresi daha çok mali destek vererek bu çalıģmalara katkıda bulunmaktadır SAYILI ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ KANUNU NUN ĠL ÖZEL ĠDARELERĠNE ETKĠLERĠ Yeni düzenlemeye göre Ġl Özel Ġdaresi illerin genel yetkili yönetim birimleri olarak tanımlanmıģtır. Ġl Özel Ġdare Kanunu, ildeki yerel yönetim birimini, yalnızca Ġl halkının yerel ortak ihtiyaçları için değil aynı zamanda ilin yönetimi için yetkili kılmıģtır. Amaç il düzeyinde yönetim yetkisinin merkezi yönetimden alınması ve il meclislerine devredilmesidir. Ġl Özel Ġdarelerine idari ve mali özerklik sağlanarak; yasa-benzeri kurallar koyma ve uygulama yetkilerini, merkezi yönetimin herhangi bir onay ya da denetimine bağlanmadan kullanma gücü kazanılmaktadır. Yeni Kanun, ilin yönetiminden genel sorumlu olacak kadar görev ve yetkiyle donattığı il özel idarelerini, dıģ dünyanın özel sektör Ģirketleri ve mali kurumlarıyla; her türlü STK larla; baģka bir devletin merkezi ya da yerel her kademeden kamu kurumlarıyla iģ yapabilir hale getirmiģtir. Yeni Kanun ile görevler iki paragraftan ibarettir. Buna göre il özel idareleri: Madde 6: Ġl Özel Ġdaresi; kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Ġl özel idaresi bu hizmetlerden; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları ; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karģılanmasına iliģkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliģkin hizmetleri belediye sınırları dıģında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Ġl Çevre Düzeni Planı ; Valinin koordinasyonunda, büyük Ģehirlerde, Büyük ġehir Belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve Ġl Özel Ġdaresi ile birlikte yapılır. Ġl Çevre düzeni planı Belediye Meclisi ile Ġl Genel Meclisi tarafından onaylanır. Buna göre il özel idareleri a da belirtilen görevleri ister belediye sınırları içerisinde ister dıģında olsun, tüm il genelinde göreceği hizmetlerdir. b de ise; belediye sınırları dıģında yürüteceği görevlerdir; Sayfa 16 / 135

17 Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili iģler il özel idareleri ile belediyeler arasında paylaģtırılacaktır. Yeni Kanunun 29. maddesine göre : "Vali, il özel idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir." Yeni sistemde Vali, meclis ve encümen kararlarını özel idare örgütü eliyle görecektir. Bu tanıma ek olarak, valinin öbür organlar karģısındaki konumu aģağıdaki gibi değiģtirilmiģtir: 1. Ġl genel meclisi baģkanlığı Ġl Genel Meclis Üyeleri arasından seçimle belirlenmektedir. (m.l1) 2- "Meclis baģkanlığı" kurumu getirilmiģtir. Meclis baģkanı, il genel meclisi tarafından ve kendi içinden seçilecektir. (madde 12) 3- Meclis gündemini hazırlama yetkisi meclis baģkanına aittir. (m. 13) 4- Günümüzde meclis yılda iki kez 40 gün süreyle toplanırken, yeni kanun Ġl Genel Meclisini her ay toplanan sürekli organa dönüģtürmektedir. (m. 12) 5- Yürürlükten kalkan kanunda Ġl Encümeni tümüyle seçilmiģ, meclis üyelerinin içinden bir yıllığına görevlendirilmekteydi. Yeni kanunda encümen beģ seçilmiģ beģ atanmıģtan oluģturulmuģtur. AtanmıĢlar arasında mali iģler birimi amiri sayılmıģ, diğerlerinin hangi birim yöneticileri olacağı özel idarenin kendisine (Vali atamasına) bırakılmıģtır. (m.25) Ġl özel idaresinin örgütlenmesi madde 35, personel sistemi ise madde 36'da düzenlenmiģtir. Örgütlenme, il genel meclisi kararına bırakılmıģ konulardandır. Yasal kurallar çok sınırlı bırakılmıģ, örgütlenme yapısına iliģkin kararlarda merkezin onayı öngörülmemiģtir. Kanuna göre; (1) Örgütün en üst yöneticisi, Vali adına çalıģan genel sekreter olacaktır. Genel Sekreterler bir - iki arasında yardımcı ile güçlendirilebileceklerdir. (2) Genel Sekreterlik, Mali ĠĢler, Sağlık, Tarım, Ġmar, Ġnsan Kaynakları, Hukuk ĠĢleri kurulması zorunlu birimlerdir; diğer birimlerin kurulması kaldırılması Ġl Genel Meclisi kararıyla yapılacaktır. (3) Birimler, büyükģehir olan illerde "Daire BaĢkanlığı-Müdürlük", öbür illerde "Müdürlük" kademeleri biçiminde kurulacaktır. Personel sistemi bakımından her özel idare kendi norm kadro çalıģmasını kendisi yapacaktır. Ġstihdam planlaması yerel birime bırakılmıģ yetkilerden biridir. Karar gücünün özünü oluģturan kadro ihdas, iptal ve değiģikliği yetkisi il genel meclisine, bu kararın yürütülmesi anlamına gelen atama iģlemi yetkisi Vali ye verilmiģtir. Yeni yasaya göre özel idareler uzman ve teknik personeli sözleģmeli çalıģtırabilecektir. Üç yıllık bir dilim için hazırlanacak bütçenin ita amiri Vali dir. Bütçe de kesin hesap da Ġl Genel Meclisi kararıyla kesinleģecektir. Bütçe Ġl de kesinleģmekte olup ĠçiĢleri Bakanlığına gönderme zorunluluğu kalkmıģtır.yerel yönetim olarak, Ġl Özel Ġdaresi,eğitim ve sağlık gibi baģlıca Devlet Hizmetleri'ni, bütçe gelirlerinin hacmine göre tanımlamak zorundadır. Bu kanuna göre Ġl Genel Meclisi sürekli bir karar organına dönüģtürülmüģ, valiliğin özel idare iģlerini doğrudan idare personeli eliyle yürütmesi öngörülmüģ, il genelinde harcama gücü özel idareye kaydırılmıģtır sayılı Kanun, yönetim ve denetimi il genel yönetiminden il özel yönetimine aktararak, devlet sisteminde yetki geniģliğinde somutlanan merkeziyetçilik ilkesi yerine yerellik ilkesini uygulamaya geçirmektedir. Ġl kademesinde yönetsel yerindelik, il özel idarelerini merkezi sisteme karģı özerk kılmaktadır. Sayfa 17 / 135

18 YAPILMASI GEREKENLER Organizasyon Sağlık Ġl Müdürlükleri, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Ġl Müdürlükleri, Orman ve Su ĠĢleri Ġl Müdürlükleri, UlaĢtırma Bölge Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüklerinin de Ġl Özel Ġdarelerine devri öngörüldüğünden yeni yapılanmasında oldukça geniģleyecek olan Ġl Özel Ġdareleri mevcut kuralları katı bir Ģekilde uygulayan hantal ve iģlevsiz bir yönetim organizasyonu yerine, yurttaģın gereksinimlerinin esas alındığı, hizmetten yararlanan kitle ile birlikte hareket eden, iģlevsel, rasyonel, daha etkin bir yönetim yapı ve anlayıģı hakim kılınmalıdır. Ġl özel idaresinin tüm yöneticilerinin neyi, ne zaman, nasıl yapacağının, yapması gerektiğinin, eğer yapmazsa hesap vermek zorunda olduğunu bileceği; yetki ve sorumluluk karmaģası aģıldıktan sonra beklentiler, görev ve sorumlulukların daha somutlanacağı bir teģkilat yapısı oluģturulmalıdır. YĠÖĠ yapılanmada yeni yasaya göre Genel Sekreterlik, Mali ĠĢler, Sağlık, Tarım, Ġmar, Ġnsan Kaynakları ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüklerini oluģturacaktır. Ancak hizmetlerin koordinasyonu, yatırımların planlanması ve idarenin geliģtirilmesi görevlerini yapacak ve bünyesinde Bilgi ĠĢlem Merkezini de içerecek Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne de ihtiyaç olacaktır. Ayrıca hizmetlerin tanıtımı için Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü de kurulmalıdır. Hizmet içi Eğitim: Yepyeni bir anlayıģ ile yeniden yapılandırılan Ġl Özel Ġdarelerinin organizasyon yapısı, sorumluluk ve yetkilerinin öğretileceği standart, sistematik ve dönemsel bir hizmet içi eğitim programı oluģturulmalıdır. Kriz Yönetimi (Ġl Afet Yönetim Birimi): Her tür krizin çok az hasarla atlatılabilmesi için çağdaģ bir kriz yönetimi planlaması ve bunun etkili Ģekilde hayata geçirilmesi gereklidir. Birinci derecede deprem kuģağında yer alan, erezyon, sel ve heyelan olayları da yaģanan ilimize, ağır bir hasar görmeden Ġl Afet Yönetim Biriminin kurulması gerekmektedir. Birimin sağlık, afet, acil yardım ve kurtarma gibi teknik servisleri bulunmalı ve ildeki hizmetler çok baģlılıktan kurtarılmalıdır. Yeni Bir Kurum Kültürü OluĢturulması Çok değiģik kurumlardan Ġl Özel Ġdaresi bünyesine katılan personelin niteliği geliģtirilerek yeni kimliği olan Özel Ġdare personeli kimliği kazandırılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde kurum içi eski-yeni personel, eski kurum-yeni kurum uyuģmazlığı verimi azaltacak ve özel idarenin faaliyetlerini ortak amaç doğrultusunda yürütmesi zorlaģacaktır. Kamu kurumlarının verimliliği arttırılmalıdır. Bilgiyi kapalı mekana hapseden değil, paylaģan ve zenginleģtiren, sentez yapan ve daha sofistike bilgiye ulaģan kamu yöneticisi ve kurum kültürü yaratılmalıdır. Hizmetten yararlanan yurttaģların gereksinimlerini göz önüne alarak hareket eden bir kurum kültürü oluģturulmalıdır. Kurum bünyesinde oluģturduğu departmanla, halkın isteklerini, taleplerini dinleyen, onları nasıl karģılayabileceğini düģünen, ona yardım eden, sorunlarını çözen, yönetilenle kurum arasında sağlıklı, sürekli bir bilgi alıģ veriģinin iģlemekte olduğu kültürün yeģertilmesi gerekir. Kurum yönetici ve çalıģanları, hizmet içi eğitimin çalıģma yaģamı boyunca devam etmesi gereken bir süreç olduğunu algılayan, bilgiye, eğitime aç, kendisini sürekli yenilemek isteyen bir kültüre sahip olmalıdır. YEREL BĠLGĠ BANKASI MEVCUT DURUM: Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile demografik yapısına iliģkin istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak için Türkiye de BaĢbakanlığa bağlı Devlet Ġstatistik Enstitüsü görevlendirilmiģtir. Enstitü yukarıda belirtilen faaliyetleri idare etmek üzere bir merkez teģkilatı ve bölge teģkilatlarından meydana gelir. Merkez teģkilatı ana hizmet birimleri ile danıģma birimi ve yardımcı birimlerden oluģmaktadır. Günümüzde ülke geneline yayılmıģ 23 bölge teģkilatı bulunmaktadır. Sayfa 18 / 135

19 Türkiye de istatistik veri derleme yetkisi Devlet Ġstatistik Enstitüsü ne verilmiģtir. Genel bütçeye dâhil hükümet kurumları sadece kendi ihtiyaçları için istatistik bilgi derleyebilirler. Bu kurumların kendi ihtiyaçları için, kendi kuruluģları dıģından istatistik bilgi derleyebilmeleri, Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı nın iznine bağlıdır. Veri derleme disiplinini ve ülkedeki istatistik faaliyetlerinin uygulanmasında standardı sağlamak amacıyla, geleneksel olarak kabul gören merkezi sistem yaklaģımı hâkimdir. Ancak bu yaklaģımın dezavantajı da yerelden bilgi akıģı sağlanmasının gecikmesi ya da hiç elde edilememesidir. Yerel istatistikî bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığınca ĠLEMOD Projesi (Ġllerde il envanterinin ve kırsal altyapı hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde modernizasyon projesi) hayata geçirilmiģtir. Ġl envanteri; ilin ekonomik ve sosyal yapısını, potansiyelini ortaya koyan, il yönetiminin çeģitli konularda karar almasına yardımcı olacak nitelikteki bilgiyi bir araya getiren belgedir. ĠLEMOD Projesinde; yazılım, donanım ve iletiģim altyapısı tamamlanmıģ; Ġl envanteri veri modeli güncel ihtiyaçlara göre revize edilmiģ olup veri giriģleri ĠPKM ve ĠçiĢleri Bakanlığı APK ca yapılmaktadır. Ġl Envanteri, Ġl in ekonomik ve sosyal yapısını, potansiyelini ortaya koyan Ġl Yönetiminin çeģitli konularda karar alınmasına yardımcı olacak nitelikte bilgileri ortaya koyan bir çalıģmadır. Yozgat ilinde iklim, çevre, nüfus, alt yapı, kültür ve turizm, sağlık, tarımsal durum, sanayi, ekonomi, eğitim, emniyet-asayiģ, çalıģma ve sosyal güvenlik vb. konularında verileri içeren il envanteri yapılarak sürekli güncelleme yürütülecektir. YĠÖĠ nin Bilgi Toplama Sorunları ve Eksikleri: YĠÖĠ nin mevcut yapılanmasında istatistikî veri toplamak için herhangi bir birim oluģturulmamıģtır. Gerekli olan bilgiler ilgili kurumlardan istenerek sorun çözümlenmeye çalıģılmıģtır. Yeni Yasal Düzenlemelerle YĠÖĠ nin Bilgi Toplama Gereksinimi Yeni yasal düzenlemelerle; Ġl Özel Ġdaresi, Sağlık Ġl Müdürlükleri, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri, Gıda Tarım ve hayvancılık Ġl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Ġl Müdürlükleri, Orman ve Su ĠĢleri Ġl Müdürlükleri, UlaĢtırma Bölge Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlükleri eliyle yürütülen hizmetler baģında valinin bulunduğu il özel idareleri tarafından, yürütülecektir. Bu haliyle YĠÖĠ yerelde en büyük yatırımcı kuruluģ haline gelecek ve sağlıklı yatırım planlaması yapabilmesi ile doğru kararlar alabilmesi için ilin tüm sektörlerinde bilgiye gereksinmesi olacaktır YAPILMASI GEREKENLER: 1. DĠE nin yaptığı çalıģmalar ile ĠLEMOD Projesi verilerinden yaralanılarak, ilin tüm envanter ve bilgilerinin yer alacağı Yerel Bilgi Bankası oluģturulmalı ve bu birimde analiz yapabilecek, yatırımların rasyonelliğine katkıda bulunacak nitelikte uzman personel istihdam edilmelidir. 2. Yeryüzünde mevcut olan ve değiģen her türlü bilgiyi geliģmiģ uydu fotoğrafları üzerinde toplamaya, güncelleģtirmeye, analiz ve sentez yapmaya yarayan ve mevcut bina bilgileri ve dağılımı, su ve kanalizasyon altyapısı, doğalgaz altyapısı, nüfus dağılımı ve demografik bilgiler, jeolojik ve arazi kullanım bilgileri, nazım imar planları, ve arazi yükselti ve derinlik bilgilerini içeren Coğrafi Bilgi Sisteminin de bu yapılanma içersinde yer alması düģünülebilir. 3. Ayrıca kente ait tüm envanter ve bilgi sisteminin, bilgisayar ortamında isteyenlerin, yurttaģların ve kullanıcıların istifadesine sunulması da saydam devletin gereği olacaktır. Bu sayede gelecek döneme iliģkin plan ve değiģikliklerin nerede, nasıl yapıldığı ve müdürlüklerin ileriye dönük plan ve projeksiyonlarından diğer müdürlüklerin haberdar olması sağlanacaktır. 4. Yozgat Belediyesinin Kent Bilgi Sistemi de belediye sınırları içindeki özel idare hizmetlerinin planlanmasında değerlendirilebilir. YOZGAT ĠLĠ MEVCUT DURUMU : Yozgat Ġlini; üst ölçek plan niteliğinde yapılmıģ bir çevre düzeni planı mevcut değildir. Ġlin genelinde, nerelerin konut, sanayi, fabrika, turizm ve tarım alanı olacağı çalıģması da bilimsel anlamda ele alınmamıģ, üst ölçek plana altlık olacak raporlar da hazırlanmamıģtır. Yozgat Ģehir merkezinin 1/ ölçekli Nazım Ġmar Planı bulunup, yakın zamanda Belediye olan birkaç belde dıģında tüm belediyelerimizin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları mevcuttur. Gerek belediye sınırları içinde gerekse bu sınırlar dıģında hazırlanan mevzi imar planları belediye baģkanlıkları ve valiliğimizce onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Sayfa 19 / 135

20 YAPILMASI GEREKENLER 1. Ġlimize ait üst ölçek çevre düzeni planının en kısa sürede yapılması. 2. Mevcut imar planlarının tam olarak uygulanabilmesi için il, ilçe ve belde Belediyelerimizin teknik eleman ve teknik donanım bakımından güçlendirilmesi Ģarttır. 3. Hazırlanan üst ölçek plana uygun olarak, köylerimizde dahil olmak üzere tüm yerleģim alanlarının imar planları yapılmalıdır. IV. DURUM ANALĠZĠ III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde Ġl Özel Ġdareleri Türkiye de, il özel idarelerinin kuruluģ ve görevlerine iliģkin ilk esaslı düzenlemeler 1913 yılında geçici bir kanun olarak yürürlüğe konulan Ġdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunuyla gerçekleģtirilmiģtir. Bu Kanun, 1987 yılında 3360 sayılı Kanunla Ġl Özel Ġdaresi Kanunu olarak değiģtirilmiģtir. Kamu yönetiminde gerçekleģtirilen birçok değiģim çabasına rağmen aynı çabalar mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiģ, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri baģarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuģturulamamıģlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karģılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayıģı hakim olmuģtur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniģ yetkiler verilmiģtir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taģrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıģtır. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamıģlardır. GSMH nın Mahallî Ġdareler tarafından sarfedilen % 4,4 ünün yaklaģık olarak % 0,4 lük kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluģmaktadır. Bu kaynaklar ile yatırım ihtiyaçlarının fazla olduğu köy kırsalındaki vatandaģlarımızın, yeni bir gelir düzenlemesi yapılmadığı müddetçe, ihtiyaç ve beklentilerini, karģılamak mümkün olmamıģtır. YaĢanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaģanan geliģmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalıģmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, yeni kamu yönetimi anlayıģı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniģ kapsamlı çalıģmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiģtir. Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaģama geçirilmeye çalıģılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Kamu Yönetiminin Temel Ġlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkındaki Yasa Taslağı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı yasalaģarak yürürlüğe girmiģtir. Bunlar, BüyükĢehir Belediye, Belediye ve Ġl Özel Ġdarelerine yöneliktir tarihinde kabul edilen 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu il özel idarelerine il halkının mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarının karģılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiģtir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüģüm ve değiģim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayıģının aksine, yerelleģme eğilimleri büyük önem kazanmakta, Mahallî Ġdarelerin teģkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalıģma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değiģimin konularından birisini oluģturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluģturmaktadır. Yerel yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu Ģekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluģturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını Sayfa 20 / 135

21 Sıra en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalıģmaktadır. Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere, daha çok fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek, yaģama geçirilmeye çalıģılmaktadır. Yozgat Ġl Özel Ġdaresi ile yürütülen stratejik planlama çalıģmaları, yaģanan bu reform çalıģmalarının bir ayağını oluģturmaktadır. III.2. YĠÖĠ nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri Kamu Yönetimi Reformu çalıģmaları çerçevesinde ele alınan Ġl Özel Ġdaresi Kanunu yla birlikte, Ġl Özel Ġdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmaktadır. Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluģun faaliyet alanlarının sınırlarını oluģturmak açısından büyük önem taģımaktadır. KuruluĢ düzeyinde plan yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniģ kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle iliģkili olması bu kuruluģların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. YĠÖĠ nin Stratejik Planını yeni yasal düzenleme dikkate alınarak, il özel idarelerinin yasal yetki ve yükümlülükleri çalıģması yapılmıģtır. Bu sebeple, stratejik planlama çalıģmaları kapsamında 5302 sayılı Kanun da Ġl Özel Ġdarelerinin yetkilerinin ve yükümlüklerinin ne olduğu aģağıdaki formda ayrıntılı olarak gösterilmiģtir. Tablo 1: YĠÖĠ nin Yasal Yetki ve Yükümlülükleri Yasal Yükümlülük Sayfa 21 / 135 Yasal dayanak 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1 Ağaçlandırma, X 2 Bayındırlık ve Ġskan X 3 Belediyeler DıĢında Park ve Bahçe Tesis Hizmetleri X 4 Çevre X 5 Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurtları X 6 Acil Yardım ve Kurtarma X 7 Erozyonun Önlenmesi X 8 Gençlik ve Spor X 9 Ġl Çevre Düzeni Planı X 10 Ġmar X 11 Ġlk ve Orta Öğretim kurumlarına arsa temini, yapımı. Binalarının Yapımı, Bakım ve Onarımı. X 12 Kamu kurum ve kuruluģlarının 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı TaĢıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, iģletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, iģletme ve onarımı ile emniyet X hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karģılanabilir. 13 Kanalizasyon X 14 Katı Atık X 15 Kültür,Sanat ve Turizm, X 16 Orman köylerinin Desteklenmesi, X 17 Park ve Bahçe Tesisi, X 18 Sağlık, X 19 Sanayi ve Ticaret, X 20 Sosyal Hizmet ve Yardımlar, X

22 21 Su X 22 Gıda, Tarım ve HAyvancılık, X 23 Toprağın Korunması, X 24 Yoksullara Mikro Kredi X 25 Yol X ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN YETKĠLERĠ VE ĠMTĠYAZLARI Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. Kanunların Ġl Özel Ġdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taģınır ve taģınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek. 4 Borç almak ve bağıģ kabul etmek. X 5 Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģmilyardan yirmibeģbin Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasviyesine karar vermek. X 6 Özel Kanunları gereğince Ġl Özel Ġdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. X 7 Belediye sınırları dıģındaki gayri sıhhi müesseseler ildeki; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. X 8 Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluģlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak X suretiyle gerçekleģtirebilir. 9 Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. X VALĠ (Karar Organı) Ġl Özel Ġdaresi teģkilatının en üst amiri olarak Ġl Özel Ġdaresi teģkilatını sevk ve idare etmek, Ġl Özel Ġdaresinin hak ve menfaatlerini korumak. Ġl Özel Ġdaresinin Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Ġl Özel Ġdaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Ġl Özel Ġdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, Ġzlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları Meclise sunmak. Ġl Özel Ġdaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarakta yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 13 Ġl Encümenine baģkanlık etmek. X 14 Ġl Özel Ġdaresinin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. X 15 Ġl Özel Ġdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. X 16 Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. X 17 Ġl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak. X 18 Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümenin yetkisi dıģında kalan aktarmaları yapmak. X 19 Ġl Özel Ġdaresi personelini atamak. X 20 Ġl Özel Ġdaresi, bağlı kuruluģlarını ve iģletmelerini denetlemek. X 21 ġartsız bağıģları kabul etmek. X 22 Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. X 23 Bütçeden yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. X 24 Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. X ĠL GENEL MECLĠSĠ (Karar Organı) X X X X X X Stratejik Plan ile Yatırım ve ÇalıĢma Programlarını, Ġl Özel Ġdaresi faaliyetleri ve personelinin performans, ölçütlerini görüģmek ve karara bağlamak. Bütçe ve Kesin Hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. X X Sayfa 22 / 135

23 27 28 Ġl Çevre Düzeni Planı ile Belediye sınırları dıģındaki alanların imar planlarını görüģmek ve karara bağlamak. Belediye sınınrı il sınırı olanbüyükģehir Belediyeleri hariç Ġl çevre ve düzniplanı ile belediye sınırı dıģındaki alanları imarr planları ile görüģmek ve karara bağlamak. 29 Borçlanmaya karar vermek. X 30 Bütçe içi iģletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan sermaye artıģına ve gayrimenkül yatırım ortaklığı kurulmasına karar X vermek. 31 TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklini değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın akar haline getirilmesine izin: üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek. X 32 ġartlı bağıģları kabul etmek. X 33 Ġl Özel Ġdaresi adına imtiyaz verilmesine ve Ġl Özel Ġdaresi yatırımlarının yap iģlet veya yap iģlet devret modeli ile yapılmasına, Ġl Özel Ġdaresine ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. X 34 Encümen Üyeleri ile Ġhtisas Komisyonları Üyelerini seçmek. X 35 Ġl Özel Ġdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. X 36 Norm Kadro çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresinin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihtas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. X 37 Yurt içindeki veya yurt dıģındaki Mahalli Ġdareler ve Mahalli Ġdareler birlikleri ile karģılıklı iģ birliği yapılmasına karar vermek. X 38 Norm Kadro çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresinin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihtas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. X 39 Yurt içindeki veya yurt dıģındaki mahalli idareler ve mahalli idareler birlikleri ile karģılıklı iģ birliği yapılmasına karar vermek. X 40 Diğer Mahalli Ġdarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. X 41 Ġl Özel Ġdaresine Kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıģında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. X ĠL ENCÜMENĠ (Karar Organı) Stratejik Plan ve Yıllık ÇalıĢma Programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Ġl Genel Meclisine görüģ bildirmek. Yıllık ÇalıĢma Programına alınan iģlerle ilgili KamulaĢtırma Kararlarını almak ve uygulamak. 44 Ön görülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. X 45 Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. X 46 Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. X 47 Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek. X 48 TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliģkin kararları uygulama, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. X 49 Belediye sınırları dıģındaki umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. X 50 Vali tarafından havale edilen konularda görüģ bildirmek. X 51 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. X Tablo-1 den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, yeni kanunla birlikte Ġl Özel Ġdarelerine önemli görevler verilmiģtir. X X X III.3. PaydaĢ Analizi Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin stratejik planının baģarılı bir Ģekilde oluģturulması için durum analizine baz teģkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüģlerinin plana dahil edilmesi amacıyla paydaģ analizi çalıģması gerçekleģtirilmiģtir. PaydaĢlar, kuruluģun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluģun çıktılarından etkilenen kiģi, grup veya kurumlardır. Stratejik Plan çalıģmaları kapsamında gerçekleģtirilen paydaģ analizi ile iç ve dıģ ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiģtir. SPÇG tarafından yapılan çalıģmayla paydaģ analizinin ilk aģaması olan iç ve dıģ paydaģların belirlenmesi çalıģması gerçekleģtirilmiģ bu kapsamda, Yozgat Ġl Özel Ġdaresi nin toplam 75 paydaģı tespit edilmiģtir. Sayfa 23 / 135

24 ĠÇ PAYDAġ No PaydaĢın Adı Türü 1 Vali Ġç PaydaĢ 2 Ġl Genel Meclisi Ġç PaydaĢ 3 Ġl Daimi Encümeni Ġç PaydaĢ 4 Valilik (Bürolar) Ġç PaydaĢ 5 Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 6 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 7 ÇalıĢanlar Ġç PaydaĢ 8 Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 9 Ġl Emniyet Müdürlüğü Iç PaydaĢ 10 Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 11 Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 12 Halk Kütüphaneleri Ġç PaydaĢ 13 Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 14 Ġl Jandarma Komutanlığı Ġç PaydaĢ 15 Ġl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ġç PaydaĢ 16 Kaymakamlıklar Ġç PaydaĢ 17 Ġl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar Ġç PaydaĢ 18 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 19 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 20 Ġl Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġç PaydaĢ 21 Ġl Sağlık Müdürlüğü Ġç PaydaĢ Sayfa 24 / 135

25 DIġ PAYDAġ No PaydaĢın Adı Türü 1 Hükümet (BaĢbakanlık ve Bakanlıklar) DıĢ PaydaĢ 2 Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı) DıĢ PaydaĢ 3 Kamu Ġhale Kurumu DıĢ PaydaĢ 4 SayıĢtay DıĢ PaydaĢ 5 Bozok Üniversitesi DıĢ PaydaĢ 6 Belediyeler (il,ilçe,belde) DıĢ PaydaĢ 7 Ġller Bankası DıĢ PaydaĢ 8 Siyasi Partiler DıĢ PaydaĢ 9 Milli Parklar ġube Müdürlüğü/Orman Bölge Müdürlüğü DıĢ PaydaĢ 10 D.S.Ġ. Bölge Müdürlüğü DıĢ PaydaĢ 11 T.C.Karayolları Bölge Müdürlüğü DıĢ PaydaĢ 12 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü DıĢ PaydaĢ 13 Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü DıĢ PaydaĢ 14 Defterdarlık DıĢ PaydaĢ 15 Sosyal Güvenlik Kurumları (Bağkur, SSK, Emekli sandığı) DıĢ PaydaĢ 16 Toprak Mahsülleri Ofisi DıĢ PaydaĢ 17 AÇSAP DıĢ PaydaĢ 18 Verem SavaĢ Dispanseri DıĢ PaydaĢ 19 Sivil Toplum Örgütleri DıĢ PaydaĢ 20 Kooperatifler DıĢ PaydaĢ 21 TMMOB DıĢ PaydaĢ 22 Esnaf ve Sanatkarlar Odası DıĢ PaydaĢ 23 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası DıĢ PaydaĢ 24 Ticaret Borsası DıĢ PaydaĢ 25 Muhtarlar DıĢ PaydaĢ 26 ĠĢçi Sendikaları DıĢ PaydaĢ 27 Vakıflar DıĢ PaydaĢ 28 Ġlgili Merkezi Kamu Kurumları DıĢ PaydaĢ 29 Temel Altyapı (TEDAġ, Telekom ) DıĢ PaydaĢ 30 Kızılay DıĢ PaydaĢ 31 YeĢilay DıĢ PaydaĢ 32 Kanunla Kurulan Dernekler DıĢ PaydaĢ 33 Sulama Birlikleri DıĢ PaydaĢ 34 Güvenlik Hizmetleri (emniyet, jandarma) DıĢ PaydaĢ 35 Müteahhitler DıĢ PaydaĢ 36 Çevre Hizmetleri (hava, su, görüntü kirliliği) DıĢ PaydaĢ 37 Medya ( yazılı ve görsel basın ) DıĢ PaydaĢ 38 Müftülük DıĢ PaydaĢ 39 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı DıĢ PaydaĢ 40 ĠĢyerleri DıĢ PaydaĢ 41 Sürücü Kursları DıĢ PaydaĢ 42 Özel Dershaneler DıĢ PaydaĢ 43 Özel Okullar DıĢ PaydaĢ 44 Turizim/Seyhat Acentaları DıĢ PaydaĢ 45 Konaklama Tesisleri DıĢ PaydaĢ 46 Ġl Özel Ġdaresinin Bağlı Ortaklıkları DıĢ PaydaĢ 47 Yerli ve Yabancı Turistler DıĢ PaydaĢ 48 Firmalar (hazır beton firmaları) DıĢ PaydaĢ 49 YetiĢtiriciler MüĢteri 50 Çiftciler DıĢ PaydaĢ 51 Hayırseverler DıĢ PaydaĢ 52 MüteĢebbisler DıĢ PaydaĢ 53 ĠĢsizler DıĢ PaydaĢ 54 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri DıĢ PaydaĢ Sayfa 25 / 135

26 75 adet olarak belirlenen paydaģlardan, Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve/veya kiģilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalıģması yapılmıģtır. Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaģların belirlenmesi hedeflenmiģtir. Stratejik Planlama ÇalıĢma Gurubu üyelerinin verdiği oylarla aģağıdaki paydaģlar diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiģtir. Tablo-2: Öncelikli PaydaĢlar Listesi Sıra PaydaĢ Adı 1 Vali 2 Ġl Genel Meclisi 3 Ġl Encümeni 4 Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği 5 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 7 Kaymakamlıklar 8 Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 9 ÇalıĢanlar 10 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 11 Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü 12 Ġl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 13 Ġl Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü 14 Ġl Sağlık Müdürlüğü 15 Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü 16 Ġl Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği 17 Sivil Toplum Örgütleri 18 SayıĢtay 19 Çiftçiler 20 Hayırseverler 21 Kooperatifler (Tarım) 22 D.S.Ġ. Bölge Müdürlüğü 23 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 24 Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 25 Ġl, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanlıkları 26 Bozok Üniversitesi 27 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı BaĢkanlığı Böylece ilk baģta 75 olarak belirlenen paydaģların sayısı önceliklendirme sonucunda 27 ye indirilmiģtir. PaydaĢ/Hizmet Matrisi: Yukarıda da belirtildiği üzere, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile birlikte Yozgat Ġl Özel Ġdaresi bir çok alanda geniģ yetki ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu kapsamda, Kurumun verdiği hizmetlerde önemli artıģlar ve çeģitlenmeler ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle Stratejik Planlama ÇalıĢma Gurubu tarafından Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin verdiği hizmetlerin hangi paydaģlara yönelik olduğunu belirlemek üzere, PaydaĢ/Hizmet Matrisi çalıģması yapılmıģtır. Bu amaçla, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve Sayfa 26 / 135

27 YĠÖĠ ye diğer kanun ve düzenlemelerle verilen görevlerin hangi paydaģlara (SPÇG tarafından tespit edilen öncelikli paydaģlara) yönelik olduğu tek bir tabloda (paydaģ/hizmet matrisi) gösterilmiģtir. Ayrıca, aynı tabloda, SPÇG üyeleri tarafından her bir öncelikli paydaģın kurumu etkileme gücü istiģare ve veriler yoluyla belirlenmiģtir. OluĢturulan bu matris, durum analizi ve stratejik konuların belirlenmesi çalıģmalarında kullanılmıģtır. Vali Tablo-3: PaydaĢ/Hizmet Matrisi PAYDAġ ADI HĠZMET ADI 1. Sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik, vb. konularda kararlar alıp hükümet programları ile yürütülmesini koordine etmek, 2. YĠÖĠ sini sevk ve idare etmek. ETKĠLEME GÜCÜ Zayıf Orta Güçlü* 3. ĠÖĠ hak ve menfaatlerini korumak, 4. Ġl Encümenine baģkanlık etmek, 5. Ġl Özel Ġdaresi taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek, 6. Ġl Özel Ġdaresinin gelirlerini takip ve tahsil etmek, 7. Yetkili organ kararları sonrası sözleģmeler yapmak, 8. Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak, 9. Bütçeyi uygulamak ve meclis ve encümen yetkisi dıģındaki aktarmaları yapmak, 10. ĠÖĠ personellerini atamak, xxxxxxxxxx 11. ĠÖĠ bağlı kuruluģ ve iģletmelerini denetlemek, 12. ġartsız bağıģları kabul etmek, 13. Ġl halkının huzur, esenlik,sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 15. ĠÖĠ. Verilen görevlerden genel meclis ve encümen kararı gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Sayfa 27 / 135

28 Ġl Genel Meclisi 1. Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve karara bağlamak. 2. Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 3. Ġl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dıģındaki alanların imar plânlarını görüģmek ve karara bağlamak. 4. Borçlanmaya karar vermek. 5. Bütçe içi iģletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 6. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeģ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 7. ġartlı bağıģları kabul etmek. 8. Vergi, resim ve harç dıģında kalan miktarı beģmilyardan yirmibeģmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. xxxxxxxxxx 9. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. 10..Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 11. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. 13. Yurt içindeki ve yurt dıģındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģbirliği yapılmasına karar vermek. 14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 15. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıģında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Sayfa 28 / 135

29 Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği Ġl Encümeni Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüģ bildirmek. 2. Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. xxxxxxxxxx 8. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliģkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemeküzere kiralanmasına karar vermek. 9. Belediye sınırları dıģındaki umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. 10. Vali tarafından havale edilen konularda görüģ bildirmek. 11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 1. Eğitim ve öğretim altyapısı oluģturulurken hayırsever katkılarını da alarak eğitim yatırımlarının desteklenmesini sağlamak, 2. Eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması için yeni okul, ek derslik, pansiyon, çok amaçlı salon ve bahçe tanzimleri yapmak, 3. Mevcut okulların standardının artırılması için onarım ve tadilat yapmak, 4. Ġlköğretim okulu arsalarının imara uygun hale getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde hibe, kamulaģtırma vb iģlemleri yapmak, 5. Faaliyetlerini sürdüren okulların cari harcamalarını düzenlemek, 6. Halk eğitim hizmetlerini yaygınlaģtırmaya yönelik kurs ve yarıģmalar açmak, 7. Okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılmasını sağlamak, 8. Ġlin eğitim düzeyini yükseltmeye yönelik gerekli önlemleri alarak, hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, izlemek ve denetlemek. 1. Devlet ve il yolları dıģında köylerin yol ağını tespit etmek, bu yollarla köyiçi yollarını, üzerindeki köprü ve sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını geliģtirmek, istikamet ve km. levhalarını düzenlemek, 2. Doğal afetlerle mücadele (kar, sel, vb), 3. Tarım arazileri ve hayvanlar için gölet yapmak, 4. Saniyede 500 lt'ye kadar olan suların sulama tesislerini kurmak, iģletilmelerini sağlamak, 5. Arazi toplulaģtırma ve tarla içi geliģtirme hizmetlerini yapmak, 6. Tarım arazilerinin ıslahı, imarı ve toprak erozyonunu önleyici çalıģmalar yapmak, Sayfa 29 / 135 xxx xxx xxxx

30 Ġl Sağlık ĠMüdürlüğü Sivil Toplum Örgütleri 7. Tarımsal sulama ve toprak muhafaza konularında proje yaparak çiftçinin tarımsal kredi almasını sağlamak, xxx xxx Xxxx 8. Ġçmesuyu, sulama suyu tahlilleri, toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve yaptırmak, 9. Köy ve bağlı yerleģme birimleriyle askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içmesuyu temin etmek, sondaj kuyuları açmak, 10. Terfili içme ve kullanma suyu inģaatlarının enerji nakil hatlarını (ENH) yapmak ve yaptırmak, 11. Kanalizasyon, arıtma tesisi, sosyal ve ekonomik tesislerin proje, ihale, denetim ve yapımı, 12. Köy yollarının yapımı ve standardın geliģtirilmesi, 13. Müdürlüğe ait her türlü bina ve tesislerin yapım,bakım ve onarım iģlerini yapmak. 1. Özellikle çevre, kültür, turizm, sanayi, ticaret, sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi alanlarda hizmet vermek, 2. Kent sorunlarını kuruluģ amaçları açısından yönlendirme, bilinçlendirme ve sorunların çözümüne iliģkin alternatif düģünce ve planları gündeme getirip kamuoyu oluģturmak, 3. Erozyonla mücadeleyi yönlendirme ve katkı sağlamak. 4. YĠÖĠ karar organlarının kararları doğrultusunda yapılan xxxxxxxxxx faaliyetleri hakkındaki olumlu-olumsuz eleģtirileri ile kamuoyu oluģturarak yönlendirmek, 5. Kamu kurum ve kuruluģlarının çalıģmalarına mesleki katkı, 6. Sendika, dernek ve vakıflar gibi kuruluģların hem kendi konularında hem de kamuoyu oluģturarak olumsuz karar ve eylemlerin önüne geçmek. 1. Sağlık hizmetlerine iliģkin yatırımların, tahsis edilen ödeneklerin yerinde kullanılması, 2. Kırsal ve kentsel tüm koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak, muayene ve tedavi hizmetleri vermek, 3. Sağlık hizmet birimlerinin yapımı, onarımı, donanımı ve faaliyet alanlarıyla ilgili destek sağlamak, 4. Özel kuruluģların ve kamu sağlık kuruluģlarının denetimi ve takibi, 5. Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında toplumu bilinçlendirmek, eğitim, tarama ve araģtırma yapmak, xx x xxxxxxx 6. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yeni yatırımlarla desteklemek, mevcut sağlık tesislerinin günümüz koģullarına uygun hale getirilmesini sağlamak, 7. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaģtırılması ve önemi hakkında halkı bilinçlendirmek, 8. Yerel olanaklarla yapılacak sağlık hizmetlerinin planlaması, programlanması ve projelendirilmesi. Sayfa 30 / 135

31 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü Ġl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 1- Sağlık KuruluĢlarının Fiziksel Yapısını ve Güvenlik Ģartlarını iyileģtirmeye devam etmek 2- Sağlık KuruluĢlarında enerji ve su verimliliğine yönelik çalıģmalar yapmak 3- Sağlık kurumlarının mimari ve yapı standartlarını iyileģtirerek sürdürmek. 4- Sağlık Kurumlarına mimari ve çevresel açıdan Engellilere uygun olarak düzenlemek. 5- Bireylere evde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili farkındalık oluģturmak için bilgilendirme ve medya kampanyaları, altyapı eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileģtirmek. 6- Evde sağlık hizmeti alan yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetleri hızlı ve zamanında eriģimi sağlamak için uyarı sistemi kurmak. 7- Ruh sağlığı hizmeti veren kurumların altyapı eğitim ve teknolojik kapasitesini ve toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinin niteliği ve niceliğini iyileģtirmek. 8- Sağlık hizmetlerinde hasta memmuniyeti araģtırma çalıģmalarını sürdürmek. xx x xxxxxxx 1- Ġnsan merkezli yaklaģımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak. 2- Halk sağlığı hizmetlerinin daha verimli etkin etkili ve hakkaniyetli yürütülmesi açısından çalıģmalar yapmak. 3- Hizmet binalarımız, entegre hastanelerimiz, toplum sağlıklarımız, Aile sağlığı merkezlerimiz, sağlık evlerimiz. Laboratuvarımız, keten bilimimiz ve verem savaģ dispanseri birimimizin halkımıza daha iyi hizmet vermek. xx x xxxxxxx 1. Kültür ve turizm bilincinin geliģtirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluģlarını yönlendirmek ve iģbirliğinde bulunmak, 2. Kültür ve tabiat varlıklarımızı, arkeolojik araģtırma ve kazılarla ortaya çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirler almak, 3. Turizm alanlarını koruyarak tanıtımını sağlamak, 4. Halkın kültürel varlıkları koruma çabalarına öncülük etmek, 5. Toplumun sosyal ve kültürel geliģme bakımından güzel sanatlara olan ilgisini artırmak amacıyla gerekli desteği sağlamak, 6. Turizm iģletmelerini ve turizm meslek kuruluģlarının faaliyetlerini denetlemek, 7. Halkımıza, okuma alıģkanlığı kazandırmak ve yaygınlaģtırmak, kitap ve kütüphaneyi sevdirmek, kütüphaneyi kullanma alıģkanlığı kazandırmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, 8. Ġlin her alanda tanıtılmasına iliģkin hizmetleri, yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, yürütmek ve tanıtıcı broģür, kitap, CD, belgesel film vb. çalıģmalar yapmak, 9. Halk kültürünün gelenek, görenek ve inançlarını, halk müziği ve oyunlarını, el sanatlarını, mutfağını, giyimkuģam vb. bütün dallarda araģtırma, derleme yapmak, yaptırmak ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 10. Bağlı birimleri olan Müze Müdürlüğü, Ġl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Galerisi ve Turizm DanıĢma Bürosunun çalıģmalarını koordine etmek. xxxxxxxx xx Sayfa 31 / 135

32 Kaymak amlar Ġl Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü SayıĢtay Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 1. Kamu tarafından yapımı planlanmıģ iģlerin ihale ön hazırlığını ve ihalesini yapmak, yaptırmak, inģa ettirmek, ayrıca hayırsever inģaatlarına danıģmanlık yapmak, 2. Köylerde, köy yerleģik alanlarının tespitini yapmak, imar planının hazırlanmasını sağlamak. Resmi tesisler için imar planlarında yer ayırtmak, tadilat yapmak ve bu konularda Belediye ile koordineli çalıģmak, 3. Belediye sınırları dıģında ve köy yerleģik alanlarındaki yapı ve tesislerin imar planlarını onaylamak ve yapıları ruhsatlandırmak. Kaçak yapıların önlenmesi konusunda faaliyette bulunmak, belediyeleri uyarmak, 4. Kamu, tüzel ve özel kiģilere ait yapılarda test ve deneyler yapmak (test çekici, karot, beton mukavemet ve zemin deneyleri vb.) Ġl genelindeki yatırımcı kuruluģlara teknik danıģmanlık yapmak, 5. Bakanlıklarca, belediye ve köylere ayrılmıģ olan yardımların harcanması hususunda takip ve koordinasyonu sağlamak, 6. Ġlimizdeki Yapı Denetim KuruluĢlarının faaliyetlerini denetlemek ve ihtiyaçların giderilmesini sağlamak, x x Xxxxxxxx 1. Bütçe harcamalarının hukuki ve yerindelik denetiminin yapılması, 2. YĠÖĠ nin gelir, gider, kaynak kullanımı ile denetim, inceleme ve hükme bağlama iģlemlerini yapmak, 3. Bütçenin yasalara uygunluğunu ve bütçe disiplinini sağlamak. 1. Çevre koruması ve çevre kirliliği ile ilgili ölçüm, tespit ve analizleri yapmak, yaptırmak ve gerekli önlemleri aldırmak, 2. Bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginlikleri korumak ve geliģtirmek, (Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Av Yaban Hayatı ve sulak alanları vb.) 3. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, 4. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her tür faaliyetin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, 5. Ġl genelini kapsayan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması ve hazırlatılması, 6. Çevre Envanteri ve Çevre Durum Raporlarının hazırlanması, 7. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, 8. Orman içinde ve bitiģiğinde yaģayan köylülerin kalkındırılması, 9. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması. 1. Ġlçe ile ilgili tüm faaliyet, yatırım ve hizmetlerde bulunmak, 2. YĠÖĠ nin ilçelere ayırdığı ödenekler ve yatırım programlarıyla ilgilenmek, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx Sayfa 32 / 135

33 Bozok Üniversitesi ÇalıĢanlar 3. Ġlçedeki faaliyetlerin gerçekleģmesinde yönlendirici,denetleyici ve uygulayıcı rol oynamak, 4. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 5. Ġlçeyi yönetmek. 1. YĠÖĠ nin her faaliyeti, yatırımları, çıktısı, vb. ile ilgilenmek, 2. Sosyal yardımlar yönüyle ilgilenmek, 3. YĠÖĠ nce Ġl Müdürlüklerine ayrılan ödenekleri gereksinimler doğrultusunda yönlendirmek, 4. Ġlköğretim kurumlarının yapım, onarım, kalorifer, kamulaģtırma, araç, gereç, taģıma, yakacak, vb. cari gereksinimlerini belirlemek ve bu doğrultuda planlama yaparak yatırım programını hazırlamak, 5. Asli ve sürekli kamu hizmetleri, xxxxx Xxxxx 6. Kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının projelendirilmesi, uygulanması, takibi ve denetimini sağlamak. 1. Ġlin iktisadi, sosyal kalkınmasında araģtırmalarda bulunmak, projeler yürütmek, YĠÖĠ dahil kamu kurum ve kuruluģlarına danıģmanlık, proje ve diğer destek hizmetleri vermek, 2. Turizm, sağlık, sanayi, ticaret, eğitim, kamu yönetimi, spor sosyal ve sanat alanlarındaki proje, konser, etkinlik, tedavi hizmetleri, kurslar, araģtırma, eğitim, sempozyum gibi faaliyetleri ile ilde refahın yükselmesine, hizmet kalitesinin artmasına, ticari ve sınai faaliyetlerin canlanmasına, verimliliğin artmasına, sanat ve spor etkinliklerinde seviyenin yükselmesine katkıda bulunmak, 3. ÇeĢitli Fakülte ve Merkez Döner Sermaye ĠĢletmesi aracılıkları ile standart ve talebe göre değiģen hizmet öncesi ve hizmet içi kurslar, seminerler düzenlemek, 4. Ġl Özel Ġdaresini ve ilin iktisadi geliģimini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konularda yüklenici olarak veya kendiliğinden faaliyetler yürütmek, xxx xxxx xxx 5. Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin hizmetlerini kolaylaģtırıcı etkiler de gösteren bölgesel ve ulusal sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, fuar ve sergiler tertip etmek, 6. Bilimsel araģtırma projeleri fonundan öğretim üyelerinin proje yazarak talepleri doğrultusunda Yozgat Ġlinin geliģimine ve çeģitli yerel kamu hizmetlerinin iyileģtirilmesine yönelik projelere destek vermek, 7. Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve sağlıkla ilgili akademik bölüm, program ve birimlerin kendi rutin faaliyetleri sırasında yaptıkları tarama, envanter, alan gezisi ve araģtırma faaliyetleri ile ildeki sağlık sorunlarının tespit ve çözümüne katkıda bulunmak, Sayfa 33 / 135

34 Ġl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı BaĢkanlığı Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Ġl, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanlıkları 8. Yozgat ın önde gelen turistik, tarımsal ve jeotermal gibi yeraltı iktisadi değerlerinin daha iyi değerlendirilmesi, ildeki sanayi faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve küçük el sanatları ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili çok çeģitli çalıģmalar yürütmek, yürüten öğretim elemanlarına laboratuar, fon, proje ve diğer destekleri vermek. 1. YĠÖĠ nin toplumsal alanda ve altyapıya verdiği destekler ile sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerde iģbirliğinde bulunmak, 2. Okul, hastane, sağlık ocağı ve YĠÖĠ görevleri arasındaki kamu kurumlarına arsa temin etmek, 3. Ġl Özel Ġdaresi ile ortaklaģa sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, fuarlar, sergiler açmak, 4. Ġl Özel Ġdaresi ile birlikte Ġl Çevre Düzeni Planını hazırlamak. xxx 1. Gençliğin boģ zamanını değerlendirilmesine iliģkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alıģkanlıklarından korunması için gerekli tedbirleri almak, 2. Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hotelleri, kamplar ile saha, tesis ve malzemeleri yaptırmak, iģletmek ve bu tesisleri vatandaģın istifadesine sunmak, 3. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak. xxx xxxxx Xx 1. Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, doğal afetlerde zarara uğrayan, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kiģilere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. xxx Xxxxxxx 1. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalıģma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, 2. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaģlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiģtirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, 3. ÇalıĢan ana ve babalar ile yurt dıģındaki isçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla gündüzlü veya yatılı kuruluģlar kurmak ve iģletmek, xxx xxx Xxxx 4. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karģılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleģtirmek. Sayfa 34 / 135

35 Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1. Tarım ve hayvancılıkta birimde (alan, hayvan, ağaç vs.) üretim artıģı sağlamak, 2. Tarımsal sanayinin kurulmasını teģvik etmek, 3. Çiftçi teģkilatlanması konusunda gerekli çalıģmaları yaparak yetiģtirici birliklerini ve tarımsal amaçlı kooperatifleri güçlendirmek, 4. Gelir düzeyi düģük olan kırsal kesimin gelir seviyesini artırmak için projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, 5. Ġlde optimum iģletme büyüklüklerinin belirlenmesi, tarım ve hayvancılık stratejilerinin ortaya konması ve buna bağlı bitkisel ve hayvansal üretimde yeni ürün deseninin oluģturulmasını sağlamak, 6. Hayvancılığın geliģtirilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli tedbirleri almak. (Damızlık temini, yem bitkisi ekiliģleri, mera ıslahı, barınakların iyileģtirilmesi, genetik ıslahı, süt toplama merkezleri ve organize hayvancılık sanayi bölgelerinin oluģturulması çalıģmaları gibi.), 7. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinde teknik ve mali destek sağlamak, 8. Hayvan hareketlerini ve salgın hayvan hastalıklarını kontrol altında tutarak ilin hastalıktan ari bölge olmasını sağlamak, 9. Ġlin bitkisel ve hayvansal üretiminde çiftçinin ihtiyaç duyduğu sertifikalı damızlık, fidan, fide gibi girdi temininde üreticilere ve yetiģtiricilere destek sağlamak, 10. Çiftçi eğitim ve yayım çalıģmalarına ağırlık vererek üretici ve yetiģtiricilerin bilinçlendirilmesini sağlamak, 11. Günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerini çiftçi ile buluģturarak kullanımını sağlamak, 12. Tarım alanlarının amacına uygun olarak korunması ve kullanımı, çayır ve meraların ıslahı ve tesisi için gerekli çalıģmaları yapmak, 13. Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği için bitkisel ve hayvansal üretimde sağlıklı ürün elde edilmesi amacıyla gerekli tedbirler almak, denetim hizmetlerini yürütmek. (Toprak, yaprak. su analiz laboratuarının kurulması ve iģletilmesi, mevcut Ġl kontrol laboratuarının güçlendirilmesine ağırlık vermek.), 14. Su ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alarak, su ürünleri ve su kaynaklarının temiz ve verimli Ģekilde kullanılmasını sağlamak, 15. Ġlin tarım envanterinin çıkarılarak tarımsal varlıkları kayıt altına almak, 16. Ġlin tarım ve hayvancılığının tanıtımına yönelik gerekli fuar ve festivaller düzenleyerek pazar oluģturulmasını sağlamak, 17. Yeni çeģitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla deneme ve demonstrasyon çalıģmalarında bulunmak, 18. Gübre ve ilaç kullanımında çiftçilerin bilinçlendirilmesi, 19. Ġlimizde var olan jeotermal enerjiden çiftçilerimizin faydalanabilmesi için özellikle seracılığın geliģmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak. xx Proje ile Orantılı Xxx Sayfa 35 / 135

36 Çiftciler KOOPERATĠFLER (Tarım) 1. Ġl genelinde aynı amaçlı kurulan kooperatifler ve ortaklar arasında dayanıģma sağlayarak bitkisel ve hayvansal üretimde verimliği sağlamak, 2. Çiftçi haklarını korumaya yönelik çalıģmalarda bulunmak, 3. Ortakların her türlü girdi ihtiyaçlarını (sertifikalı damızlık, fidan ve fide) temin etmek, 4. Ortaklar tarafından üretilen ürünlerin mamul ve yarı mamul hale getirilebilmesi, iģlenebilmesi ve korunabilmesi için gerekli tesisleri kurmak, 5. Ortakların tarım, hayvancılık ve ormancılık konularındaki üretim tekniklerini geliģtirmek, makineleģmeyi sağlamak, kurulu tesisleri iģletmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, 6. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl Özel Ġdaresi ve diğer kuruluģlardan alacağı teknik ve mali desteği ortaklarına kullandırmak, ortakların gelir seviyesini artırıcı projelerin uygulamaya konmasında öncülük etmek, yerel katılımı sağlamak, xxxxx Xxxxx 7. Sigorta hizmetlerinin yürütülmesinde aracılık etmek, 8. Toprağın ve suyun kullanımı hususunda toplulaģtırma hizmetleri ve sulama tesislerinin iģletilmesini ve bakımını sağlamak, 9. Su ürünlerinde üretim, iģleme, depolama ve pazarlama konularında ortaklara hizmet vermek, 10. Ortakların ekonomik gücünü artırmak için doğal kaynaklardan yararlanmak, ev ve el sanatları ile tarımsal sanayinin geliģmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 1. Teknik kiģi ve kuruluģlarca önerilen modern tarım tekniklerini kullanarak, kendisinin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bitkisel ve hayvansal ürünleri istenen kalite ve standartlarda üretmek, 2. Üretilen ürünlerin yurtiçinde ve yurtdıģında kolaylıkla pazarlanabilmesinde gerekli hassasiyeti göstermek, 3. Tarım arazilerini ve sulama suyunu tekniğine uygun ve verimli bir Ģekilde kullanımını sağlamak, 4. Çiftçi teģkilatlandırılma çalıģmalarına iģtirak etmek ve gerektiğinde yönetim organlarında yer almak, 5. Doğanın korunmasına ve çevre kirliliğine dikkatli olmak; gelecek nesillere yaģanabilir bir ortam bırakmak. xxxxx xxxxx Sayfa 36 / 135

37 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1. SavaĢta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek, 2. YaĢamsal öneme sahip resmi ve özel tesis ve kuruluģların korunması ile acil tamir ve ıslah çalıģmaları. 3. Kendi evini yapana yardım (KEYY) metodu ile konut ve tarımsal iģletme kredileri vermek, denetlemek, 4. Doğal afetlere karģı tedbirler almak, hazırlık ve organizasyon yapmak, ilgili teknik çalıģmaları yürütmek ve afet konutlarının kontrol ve denetimini sağlamak. 5. Kaza ve Afetlerde kurtarma çalıģmalarını yürütmek, 6. Meydana gelen doğal afetlere maddi destek sağlamak, xxx Xxxxxxx 1. Yatırım plânı ve çalıģma programını görüģmek ve kabul etmek. 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 3. Borçlanmaya karar vermek. 4. TaĢınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 6. ġartlı bağıģları kabul etmek. 7. Dava konusu olan ve miktarı ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek. 8. Birlik yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 9. Birlik baģkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek. 10. Birlik teģkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 11. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değiģikliğini kabul etmek. 12. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 13. Birlik baģkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. III.4. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi (GZFT) Yozgat Ġl Özel Ġdaresi (YĠÖĠ) ve SP de yer alan il müdürlüklerinin her biri faaliyetlerine yönelik ayrıntılı mevcut durum analizi çalıģması gerçekleģtirmiģtir. Rapor haline getirilen bu çalıģmalar değerlendirilmek üzere Stratejik Plan ÇalıĢma Grubu (SPÇG) na verilmiģtir. Bu raporlar SPÇG tarafından incelenerek revize edilmiģ, durum analizine iliģkin raporlardan Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit (GZFT) çalıģmasında nasıl yararlanılabileceği hususu belirlenmiģtir. SPÇG il müdürlükleri bazında durum analizi çalıģmaları ayrıntılı olarak değerlendirerek, YĠÖĠ nin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde önem taģıyan GZFT analizini gerçekleģtirmiģtir. Bu amaçla, güçlü, zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, daha sonra da SPÇG üyelerince bunların önceliklendirilmesi çalıģması yapılmıģtır. Yine benzer bir amaçla, PaydaĢ/Hizmet matrisindeki bilgiler GZFT Analizi çalıģmasında kullanılmıģtır. Sayfa 37 / 135

38 AĢağıdaki Tablo-4 deki GZFT matrisinde, önceliklendirilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler önceliklendirilme sırasına göre sıralandırılmıģtır. Güçlü Yanlar Ġl yönetiminin (Vali) desteği, Karar alma ve icra yetkisi, Ġl Özel Ġdaresinin Ġdari Yapısı, Deneyimli Personel, Sağlık hizmetleri için gerekli,sağlık ocakları, hastane, anbulans, tam donanımlı seyyar poliklinik araçlarının yeterliliği, Ġlimize bölge hastanesi yatırımına baģlanmıģ olması, Üniversitenin kurularak büyük bir hızla geliģiyor olması, Bütçesini, Ġlin ihtiyaç ve önceliklerine göre kendisinin yapması, Üniversitenin varlığı, Jeotermal Sıcak su kaynakları, Hızlı Tren Hattının yapımına baģlanılması, Kültür ve turizm açısından, yeni arkiyolojik kazılara baģlanılmıģ olması, TaĢımalı eğitimin baģarısı, Kanalizasyon yatırımlarındaki baģarı, Sulama tesisleri yapılabilecek yeterli akarsu kaynakları, Zirai ürün çeģitliliği, Hayvan yetiģtiriciliğinde geliģmeler, Yer altı zenginlik kaynakları, Köy kırsalındaki 1. Dereceli öncelikli yolların genelinin asfalt yol olması, Kırsal alana ulaģım kolaylığı, Yapılan yatırımlar ile köy kırsalındaki yaģam standartların yükselmesi, Susuz köyün olmaması Devlet VatandaĢ iģbirliğinin güçlenmesi, Ġl Çevre Düzeni Planına baģlanılması. Zayıf Yanlar ĠĢsizlik ve göç, Sermaye yetersizliği sebebi ile yeterli yatırım ve istihdamın sağlanamaması, Küçük çaplı istihdamlarda verilen ücretlerin, geçim standartlarına göre yetersiz kalması, Yozgat ın yerleģim planı, Tarım arazilerinin veraset yolu ile küçük parçalara bölünmesi ve bu küçük arazilerin iģlenmeden atıl kalması, Susuz tarım arazisinin çokluğu, YavaĢ iģleyen bürokrasi (Genel), Tarım arazileri envanteri, Ġl Genelinde Zirai ürünlerin muhafazası ve toplu değerlendirebilmesi için yeterli soğuk hava depolarının bulunmayıģı, Zirai ve tarımsal ürünlerin uygun bölgelerde toplulaģtırılmamıģ olması. (pazarlama, satış ve değerlendirmede kolaylık) ĠĢe uygun Kalifiye ve yetiģmiģ eleman eksikliği, ĠĢsizliğin azalması yönünde, ihityaç duyulan mesleki alanlardaki eğitim ve kursların yeterli olmaması, Meslek içi eğitim yetersizliği, Ġlin genelinin köy kırsalında yerleģmiģ olması, Tren yol ağının taģıma ve yolculuk için yeterli olmayıģı, Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılmaması, Tarihi turizmin yeterince tanıtılmaması, Dağınık, plansız yapılaģma ve imarsız yerleģim, Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar, ÇalıĢanların özlük haklarının yetersizliği (Genel), Ücret dengesizliği, aynı iģi yapan kiģilerin farklı maaģ alması (Genel), Nitelikli personel eksikliği, Çevre bilincinin yetersiz oluģu, Ġçme ve kullanma suyuna eriģmede yetersizlik, Ġl düzeyinde yerel yönetimler arası iletiģim ve organizasyon eksikliği, Ġstatistik yetersizliği, 1/ lik Çevre Düzeni Planının olmaması, Hayvansal üretimin değerlendirilmesi yönünde; bilgilendirme, yönlendirme ve desteklemenin yeterli olmaması, Engellilere yönelik; yeterli eğitim kurumlarının, alt yapı ve sosyal tesislerin olmaması, Gelecekle ilgili öngörü yetersizliği, Sayfa 38 / 135

39 Fırsatlar Jeotermal enerji kaynağı, Hızlı Tren çalıģmaları, Köy-des Projesi, Doğalgaz Projesi, Toplu Konut Üretimi, Tarım arazileri, GüneĢ Enerjisinden yararlanma, Rüzgar tirübünlerinin kurulmasına müsait rüzgarı, Güçlü bir yerel basının varlığı, Üniversitenin varlığı, Yerel yönetimlerin geliģmesi (anlayıģının), ĠnĢaat malzemelerinin temininde ilin uygun konumda olması (taģ, çimento), Çamlık Milli Parkı, Eğitime %100 Destek Kampanyası vergi indirimi, Tarımsal amaçlı kooperatiflerin aktivitesi yüksek, Turizmin çeģitlendirilmesine uygun imkanlar: (Yayla, kış,inanç, av, doğa, arkeoloji, jeotermal) Baraj ve göletlerin varlığı, Kazankaya Vadisi, Sarıkaya Roma Hamamı kazısı, Sorgun kerkenez harabeleri kazı çalıģmaları, Yaylalar: Bozok, Cehrilik, Yoğurtyurdu, Kadıpınarı yaylası, Tarihi-turistik alanların varlığı, Devam eden kamusal alt yapı yatırımları, Tehditler ĠĢsizlik, Günün Ģartlarına uygun, mesleki kurs ve eğitim eksikliği, Göç, Yatırıma dönüģecek yeterli sermayenin az olması, Çarpık ĢehirleĢme, dağınık yerleģim alanları, Arazilerin veraset paylaģımı yolu ile küçülmesi ve sulanabilir verimli arazilerin iģlenmeden atıl kalması ve sanayi yatırımlarına tahsis edilmesi, Köylerde genç insanların kalmaması sebebi ile tarımsal iģgücü yetersizliği, Tarımsal ilaç ve gübre tüketiminin kontrol edilememesi sonucu, doğa dengesinin bozulması. (İlaçların reçeteye bağlanmaması), Çevre kirliliği (su, hava, toprak), Ġhale sürecinin uzun olması nedeniyle mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin zamanında yapılarak hizmete sunulamaması, Dünyada ve ülkemizde yaģanan küresel ısınmaya rağmen, kapalı boru ve damlama sulama yöntemi ile Tarımsal sulama projelerine yeterli önemin verilmemesi, Fizibilitesiz yatırımlar, Örgütlenme sorunları, Gelir dağılımı eģitsizliği, Mahalli Ġdarelerin yeterli gelir kaynaklarının olmaması, Plansız yatırımlar, Ġdarelerin ileriye yönelik uzun süreli strateji belirleyip, planlar yapıp, uygulayamaması, GiriĢimcilerin az ve yatırıma yönelik sermayelerin yetersiz oluģu, Ġhtiyaçların bu güne kadar birikmiģ ve çok, kaynakların ise sınırlı ve yetersiz oluģu, Ġlimiz genelinde ortak giriģim ve ticari faaliyetlerin azlığı, Yeni yasayla ile verilen görev, yükümlülük ve sorumluluklara eģ değer gelir yasasında gerekli iyileģtirme ve düzenlemelerin yapılmamıģ olması, Personelin mali haklarında iyileģtirmeler yapılmaması sebebi ile ileride yetiģmiģ, bilgili ve tecrübeli personelin, mali yönü daha iyi kurumlara geçme istekleri. III.5. Öneriler SPÇG tarafından ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Ġl Gıda Tarım ve Hyavancılık Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Ġl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Ġl Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Ġl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Yozgat Ġl Özel Ġdaresi ile yapılan toplantıda önceliklendirilen öneriler aģağıda belirtilmiģtir. Sayfa 39 / 135

40 SPÇG Tarafından Önceliklendirilen Öneriler 1 Ġl Özel Ġdaresi Gider bütçesinin, gelir bütçesine uygun, projelerin gerçek maliyetleri üzerinden bütçeleģtirilmesi ve acil ve beklenilmeyen durumlar haricinde, öz kaynağa dayalı proje açılmaması ve mali yükümlülük, sorumluluk getiren taahhütlere girilmemesi. 2 Ġlimiz yatırımcı kuruluģların, il genelinde yapacakları yatırım için ihtiyaç duyulan kaynağı öncelikle, merkezi idareden veya uluslar arası geri dönüģümsüz yardımlardan kaynak sağlanması yoluna gidilmeli, projelere merkezi idareden veya uluslar arası kaynak sağlandığı takdirde, ĠÖĠ Kaynaklarından destek olunması, Ancak; acil ve ilimiz için mutlak yapılması gerekn yatırımlar olduğu ve ĠÖĠ. DıĢında kaynak bulunamadığı takdirde, projeyi gerçekleģtirmek üzere, ĠÖĠ Kaynaklarının kullanılması yolunun seçilmesi benimsenmelidir. 3 Yatırımcı dairelere bütçe çağrıları esnasında, ĠÖĠ ile koordinasyon sağlanarak, acil ve öncelikli ihtiyaçlara dayalı projelerin gerçekçi maliyetler üzerinden proje açtırılarak, bütçeleģmesini sağlamak, bütçe imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda ise ilgili yıl bütçe, yatırım proğramı ve performans proğramlarında yer verilmemesi. 44 Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalıģmalarına ağırlık verilmelidir. 5 Tehdit boyutlarında olan içmesuyuna bir an once ek kaynakların sağlanması, 6 Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması yönünde proje çalģmaları yapılmalı. 7 Seracılık geliģtirilmeli. 8 Yozgat ilinin Çevre Düzeni Planının yapılması. 9 Bağlı müdürlükler ile yatırımcı kuruluģların, her bütçe yılı baģında kendilerine ayrılan ödenek bildirimlerini inceleyerek, yaptıkları yatırım ve harcamalar itibari ile ödenek takiplerini yapmaları, ödenek ihtiyaçlarını bilmeleri ve ödenek üstü harcamaya yer verilmemesi, ödenek üstü harcamaların harcama yetkilileri açısından sorumluluk getirmesi açısından bilgilendirilmelidir. 10 Yeterli ödeneğini merkezi kaynaklardan temin ederek, Ġhtiyaç duyulan ek üniteler ve hizmet noktasında fiziki olarak yeterli olmayan Yozgat Devlet Hastanesini Ģehir dıģında hastane ve ve ihtiyaç duyulan diğer ünitelerini de içine alabilecek büyüklükteki arsayı temin edip, yeni bir hastane yapılarak, hizmete hazır hale getirerek insanlarımıza daha güzel hizmet etme imkanı sağlayacaktır. 11 ĠÖĠ Ile diğer mahalli idareler arasında iletiģim sağlanmalı, ihtiyaç duyulan kaynakların tasarruf düģüncesi ile kaynak ve iģ makinesi, iģgücü paylaģımına gidilmenin yolları araģtırılmalıdır. 12 ĠÖĠ ĠĢ makinesi parkının yenilenmesi için kaynak aranmalı ve bir an önce yenilenmelidir. Bu durumda iģ kapasitesi olarak iģ makinelerinin yük taģıma kapasitesi artacak, araç bakım oarım giderleri azalacak ve yakıt sarfiyalarından tasarruf sağlanacaktır. 13 Jeotermal kaynak kullanımına ağırlık verilmelidir. Sayfa 40 / 135

41 14 Sulama için yeterli su kaynakları bulunması nedeniyle sulama göletleri yapılmasına ağırlık verilmesi. 15 Tarımsal ürünlerin uzun sure muhafazası ve küçük üretimlerin toplu olarak değerlendirilebilmesi için Tarımsal ürün soğukhava deposu veya depolarının biran önce yapılarak hayata geçirilmesi. 16 Yerel istatistikî verileri toplayan yerel bilgi bankası kurulmalıdır. Tüm birimler bu ağ ile birbirine bağlantılı hale gelmelidir. 17 Mera ıslah çalıģmaları tamamlanmalıdır. 18 Ġlimiz genelinde kütüphaneler çağdaģ teknolojiye kavuģturularak kitap arģivi güncellenmelidir. 19 Arıcılığın ilimizde daha bilimsel yapılması hususunda, çiftçilerimize ilmi ve mali gerekli desteğin verilmesi. 20 Ġlimizde meyveciliğin geliģtirilmesi hususunda, gerekli iklim ve toprak analizlerinin yapılarak, bölge bölge ayrılarak ayrılan bu bölgelerde aynı tür meyveciliğin yapılması hususnda tedbirler alınmalıdır.bu durumda, meyveleri toplayan iģçileri bulma ve toplanan meyvelerin birlikte pazarlamasında kolaylık sağlayacak, ilimizde yetiģen meyve kapasitesinin bilinmesini kolaylaģtıracaktır. 21 Ġlimizde yapılan küçük ve büyük baģ hayvan yetiģtiriciliği hususunda, hayvan yetiģtiricilerinin bilgilendirilmesi, ilimiz iklim Ģartlarına uygun hayvan ırklarının tespit edilerek, bunların bakımları hususunda hayvan yetiģtiricilerine gerekli devlet desteğinin verilmesini sağlamak. 22 Ġlimiz genelinde faaliyette bulunan sıcak su kablıcalarının ülke ve uluslararası tanıtımı hususunda, resmi kurum ve kuruluģ desteğinin verilmesi. 23 Bir ilin ekonomik geliģimi hususunda, mal üretimi olduğu kadar hizmet üretimininde çok büyük katkısının olduğu bir gerçektir. Yozgat insanlarının geneli vasıfsız iģçi pozisyonunda olup, bu genç ve dinamik insanlarımızın devlet daireleri ve sivil toplum örgütlerinin düzenleyecekleri günümüz Ģartlarında geçerli olan meslek kursları ile meslek edinmeleri sağlamak, Bu durumda Ġlimiz insanlarının Ģehrimizde ve diğer Ģehirlerde kolay ve yüksek maaģ ile iģ bulmalarına yardımcı olacaktır. 24 Kazankaya Vadisi için bir proje yapılarak hayata geçirilmesi. 25 Ġl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalıģmaların yapılması. 26 YĠÖĠ personeline performansa dayalı, diğer kurumlar gibi personel mali haklarının iyileģtirilmesi yönünde yasada düzenlemelerin yapılması. 27 Kurumun öncelik kriterlerini ve hizmetlerini yasada yapılan değiģiklik ve eklemelerde göz önünde bulundurularak, misyonu, vizyonu, amaç ve hedeflerini faaliyetlerini doğru saptamalıdır. 28 Gerekli durumlarda idarenin ihtiyaç duyduğu teknik personel, SözleĢmeli çalıģtırılmalıdır. 29 Eğitim amaçlı baģlatılan Eğitime %100 Destek Kampanyası gibi faaliyetlerin ĠÖĠ yi de içine alacak Ģekilde geniģleterek ĠÖĠ Bütçesine halk katkısı sağlayarak bütçenin güçlendirilmesi. Sayfa 41 / 135

42 30 Kamu sağlık hizmetlerinde etkinlik açısından sağlık birimleri modern tıbbi cihaz ve donanımla takviye edilmelidir. 31 Ġlimiz genelinde bulunan su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için, sulama tesisleri projelerine ağırlık verilmek suretiy ile sulu tarım yapılan arazilerimizin artırılmasına çalıģılmalıdır. 32 Ġl Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceği Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda anlatılmalı, kaymakamların görüģ ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır. 33 Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeninin gereği gibi tanıtımının yapılması ve saygın, güvenilir, sorunların çözüldüğü ve güçlü bir konuma getirilebilmesi için gerekli giriģim ve etkinliklerin yapılmasının sağlanması. 34 YĠÖĠ. TeĢkilatının kurumsallaģması, hiyararģik yapısının sağlamlığı, güvenirliği, bilgi ve hizmet noktasındaki görev, sorumluluk ve yükümlülükleri açısından tanıtılarak, toplum içerisinde ve diğer kurumlar nezdinde saygın bir konuma getirilmesi, YĠÖĠ ne olan saygınlığı sağlar, olan saygınlığı artırır ve pekiģtirir. 35 Ġlimiz imar geliģimi yönünde gerekli alt yapı çalıģmalarının yapılması hususunda yetkili ve etkili kurum ve daireler ile kordinasyon sağlanmalıdır. 36 Maden Kanunu ile olan iki baģlılık görevleri, yetkilerin ĠÖĠ lerine devir edilmek sureti ile tek elden, etkin ve en kısa zamanda sorunların çözülmesini sağlayacaktır. 37 Ġhale Kanunun da yeni bir düzenleme ile yerel idarelerin hizmet ve yatırımları vatandaģlara bir an once sunabilmesi için gerekli istisnaların tanınması, (Özellikle Ülkemizin ve İlimizin çok geri kaldığı ve kısa sürede halkın refahı için gerçekleştirilmesi ivedi olan altyapı hizmetlerinde, içme suyu, yol, kanalizasyon gibi.) 38 Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kontrol altına alınabilmesi için zirai ilacın satıģının reçeteye bağlanması, kimyevi gübrenin ise toprak analiz raporlarına göre satıģın yapılması ve bu konuda tarım teģkilatının yetkili kılınması. 39 Ġli yöneten; atanmıģ ve seçilmiģ kiģiler ile sivil toplum örgütleri arasında gerekli yardımlarģma ve koordinayonların sağlanarak, ihtiyaç duyulan proje ve yatırımlara ihtiyaç duyulan merkezi yönetimden kaynakların sağlanması hususunda ilin vekilleri ve devletin üst yönetimindeki hemģerimiz bürokratlar aracılığı ile kaynak sağlanması yol ve yöntemlerinin belirlenmesi. 40 ĠÖĠ Ile ilgili gerekli gider artırıcı kararlar alınmıģ, yükümlülük ve sorumluluklar verilmiģ olmasına rağmen, gelir yasasında gerekli düzenlemeler ve iyileģtirmeler yapılmamıģtır. ĠÖĠ lerinin gelirlerinin artırılması noktasında, merkezi yönetim nezdinde gerekli giriģimlerin yapılması. 41 ĠÖĠ ye gerekli ek kaynaklar sağlanamadığı, 42 Saymanlık olarak; önceki yıllara ait gelirler ve ilave elde edilecek gelirler dikkate alınarak gerçekleģebilecek miktarda hazırlık bütçesi yapıldığından, Ġl Genel Meclisince bütçe imkanları çerçevesinde yatırım proğramları yapılmasına azami hassasiyetin gösterilmesi. Sayfa 42 / 135

43 43 Yatırım ve projelerin gerçekleģtirilmesi hususunda, özel sektörün önünün açılması. 44 Bütçenin uygulanması aģamasında, bütçe uygulama prensiplerine azami hassasiyetin gösterilmesi. 45 Endüstriyel çeģitlenme ve alternatif yatırım alanları belirleme. 46 Ġlimizde kurulmuģ bulunan Üniversitemiz bağlı fakulte ve yüksek okul öğrencileri için gerekli olan sosyal alt tesislerin kurulmasında yönlendirici, çalıģmaları kolaylaģtırıcı her türlü iģ ve iģlemlerin özel ve resmi kurumlar tarafından yapılması. 47 Özel sektör tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik her türlü eğlence, dinlenme, sportif ve oyun alanlarının açılması noktasında, resmi kurum ve kuruluģların yönlendirici ve bu tür faaliyet ve yatırımları kolaylaģtırıcı ve yönlendirici çalıģmalar yapması gerekir. 48 Ġlimiz genelinde bulunan jeotermal kaynaklardan daha fazla ve çeģitli Ģekillerde yararlanmanın yolu ve yöntemlerinin araģtırılması, var olanların ise verimli olarak çalıģtırılması için gerekli çalıģma ve tanıtımların yapılması. 49 Diğer ülkeler veya ülkemizdeki zengin ve güçlü idareler ile kardeģ idare sisteminin kurulması yollarının araģtırılması. 50 YĠÖĠ Denetiminde bulunan ruhsat verilmiģ iģyerlerinin etkin olarak denetlenmesini sağlayacak alt yapı çalıģmalarının yapılması. 51 Ġlimiz organize sanayi bölgesinin daha faal ve etkin olarak çalıģmasının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması için gerekli giriģimlerin yapılması. 52 Ġl Genel Meclisinin daha iyi ve rahat ortamda çalıģması, meclisin çalıģma ortamı olan fiziki yapısının yerel parlemento Ģekline dönüģmesi, karar alıcılar ile uygulayıcı idare teģkilatının birbirinden ayrılması ve YĠÖĠ Bağlı müdürlük ve birimlerinin tek çatı altında toplanması yönünde çalıģmalar yapılması. 53 Türkiye genelinde yürütülmekte olan Köy-Des uygulamasının bundan sonraki yıllarda da Ġllerin coğrafi yapısı, nüfus yoğunluğu, ekonomisi, geliģmiģliği, il merkezi ve köy yerleģim alanlarında yaģama oranları, köy sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak devam ettirilmesi için merkezi idare nezdinde gerekli giriģimlerde bulunmak. 54 Ġl genelinde ihtiyaç duyulan yatırımların projelendirilmesi ve bu projelere, ĠÖĠ Kaynakları dıģından kaynak sağlanması noktasında, mevcut olan Ġlimiz Valiliğine bağlı proje biriminin dahada geliģtirilmesi, güçlendirilmesi ve etkin çalıģması için, tüm yatırımcı özel ve resmi kurum ve kuruluģlar ile yakın iliģki ve iletiģim içerisinde olmasının sağlanması gerekir. 55 Ġlimiz gençlerinin spor ile ilgilenmesi ve uğraģması için spor yapılacak alanların artırılması, mevcutların geliģtirilmesi, il düzeyinde spor yapmaya yatkın ve yetenekli gençlerimizin bulunarak, ilimiz ve ülkemiz sporuna kazandırılması için çeģitli elemeler yapılması, çeģitli spor dallarının tanıtımı ve var olan yeteneklerin artırılmasını sağlamak için çeģitli; kurs, yarıģma ve elemelerin yapılması için merkezi yönetimden, dıģ kaynaklardan mali kaynaklar sağlanmalı, ĠÖĠ Imkanları ile bu çalıģmalar desteklenmelidir. Bu durumda ilimiz gençleri; internet kafelerden ve kahve köģelerinden kurtarılarak, aktif, çalıģkan ve bir Ģeyler üretebilen konuma ve duruma getirilerek kendilerine olan öz güvenlerini artıracaktır. Sayfa 43 / 135

44 56 Ġnsan kaynakları yönetiminde, liyakata dayalı bir kariyer sistemi uygulanmalı. 57 YĠÖĠ Personelinin mali durumu diğer resmi dairelere göre daha düģük olması sebebi ile özlük haklarının iyileģtirilmesi için Sosyal Denge Tazminatı, bayram paraları, okuldaki öğrencilere öğrenim katkısı, kira yardımı, yemek yardımı gibi adlar altında personelin mali durumunu iyileģtirici tedbirlerin alınması, 58 ĠÖĠ lerinin mali yönlerinin diğer kurumlara göre daha düģük olması sebebi ile ĠÖĠ leri diğer kurumlara geçiģ basamağı olarak kullanılacağından, ĠÖĠ leri sürekli yeni, tecrübesiz ve konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan personel ile hizmet vermek zorunda kalacaktır ki bu durum, ĠÖĠ Hizmetlerinde muhtelif aksaklıklara ve zorluklara neden olacaktır. KPSS gore personel alımlarında, il dıģı ve baģka kurumlara geçiģ noktasında zaman sınırlaması getirilmesi soruna çözüm olabilir. 59 Ġdarenin hizmeti yürütme aģamasında, memurun, teknik elemanın ve iģçilerin kariyerlerine, konum ve sorumluluklarına uygun görevlerde çalıģtırılması, liyakat ve kariyer yönleri ile görevinde yükselmek isteyen personelleri; okumak, öğrenmek, bilgi sahibi olmak ve sürekli kendilerini mesleki açıdan hazır bulundurmak noktasında teģvik edecektir. 60 ĠÖĠ Personeline, değiģen mevzuata ve geliģen teknolijilere uygun, ciddi, güvenilir ve öğrenmeye yeterli en az 7 gün sureli, yılda bir kez periyodik olarak hizmet içi eğitim verilmesinin sağlanması veya profösyonel kurum ve kuruluģlardan hizmet alınması sağlanmalıdır. 61 Hava ve su kirliliğinin çözümlenmesi. III.6. Stratejik Konular Daha önce gerçekleģtirilen PaydaĢ/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi, Öneriler çalıģmaları gözönünde bulundurularak, oluģturulacak stratejik amaç ve hedeflere çerçeve çizmesi amacıyla stratejik konular çalıģması gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaçla, YĠÖĠ nin çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve stratejik amaç ve hedeflerin oluģturulmasında sınıflandırma imkanı tanımak üzere stratejik konuların belirlenmesi çalıģması yapılmıģtır. Bu çerçeve de, SPÇG tarafından belirlenen stratejik konular aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Sayfa 44 / 135

45 Tablo-5: Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Konuları No Stratejik Konular 1 Jeotermal Kaynak 2 Aydıncık Kazankaya Vadisi 3 Turizmin GeliĢtirilmesi ve ÇeĢitlendirilmesi Kültürel YaĢamın ZenginleĢtirilmesi 4 Kültür ve Turizm Alanları 5 Kırsal Kalkınma 6 Tarımsal TeĢkilatlanmanın Güçlendirilmesi 7 Tarımsal Envanter 8 Mikro Yatırımlar, Hayvancılık 9 Halk Eğitimi ve Halkın Bilinçlendirilmesi 10 Sosyal Hizmetler ve Yardımlar 11 Hayırseverler 12 Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması 13 ÇalıĢanların Özlük Haklarının Güçlendirilmesi 14 Kurumlararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi 15 Kurumsal ve Yönetsel GeliĢme 16 Yerel Bilgi Bankası 17 Sulama ve Ġçme Suyu 18 Hava Kirliliği 19 Çevresel ve Mekansal GeliĢme 20 Fiziki Altyapı 21 Doğal Afetler 22 Fiziki Planlama Belirlenen 22 adet stratejik konu ilgili alanlarına uygun olarak toplulaģtırılarak beģ ana baģlığa ayrılmıģtır. Bu çerçevede, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde daha kapsamlı katkı sağlamansını teminen SPÇG beģ ayrı alt çalıģma gruplarına bölünmüģtür. Tablo-6: YĠÖĠ Stratejik Konularına ĠliĢkin OluĢturulan ÇalıĢma Grupları No Temel Stratejik Konular Alt Başlıklar Sorumlu Kuruluşlar 1 KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALTYAPI 1.1 Kırsal Kalkınma 1.2 Tarımsal TeĢkilatlanmanın Güçlendirilmesi Ġl Özel Ġdaresi, Tarım Ġl Müdürlüğü, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi 1.3 Tarımsal Envanter, Hayvancılık Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi 1.4 Sulama ve Ġçme Suyu Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi Sayfa 45 / 135

46 2 SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI 1.5 Fiziki Altyapı 2.1 Kültürel YaĢamın ZenginleĢtirilmesi 2.2 Mikro Yatırımlar 2.3 Halk Eğitimi ve Halkın Bilinçlendirilmesi 2.4 Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Ġl Özel Ġdaresi, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü, Sağlık Ġl Müdürlüğü, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi, Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Ail eve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü Orman ve Su iģleri ġube Müdürlüğü, Sağlık Ġl Müdürlüğü, Milli Eğitm Ġl Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi Ail eve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, Ġl Planlama Müdürlüğü TURĠZMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE JEOTERMAL KAYNAKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELĠġME KURUMSAL YENĠDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ 2.5 Hayırseverler Ġl Genel Meclisi, Ġl Daimi Encümeni, 2.6 Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması 3.1 Sarıkaya Roma Hamamı Kalıntıları, Kazankaya Kanyonu ve Kerkenez Harabeleri 3.2 Turizmin GeliĢtirilmesi ve ÇeĢitlendirilmesi 3.3 Jeotermal Kaynak 4.1 Su Kirliliği ve Katı Atık 4.2 Çevresel ve Mekansal GeliĢme 4.3 Doğal Afetler 4.4 Fiziki Planlama 5.1 Kurumlararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü, Sağlık Ġl Müdürlüğü,Ġl Özel Ġdaresi. Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü Y.Ġ.Ö.Ġ. Ġl Özel Ġdaresi, Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü,Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Planlama Müdürlüğü 5.2 Kurumsal ve Yönetsel GeliĢme Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Planlama Müdürlüğü 5.3 Yerel Bilgi Bankası Ġl Planlama Müdürlüğü V.1 KURUMSAL VE YÖNETSEL AMAÇ HEDEF VE FAALĠYETLER STRATEJĠK AMAÇ 1: YĠÖĠ yi, Mahalli Ġdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, Ġlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla iģbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüģ ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayıģla hizmet sunmayı özümsemiģ, iģlevsel, rasyonel ve çağdaģ bir yönetsel yapı oluģturmaktır. Sayfa 46 / 135

47 Hedef 1.1: YĠÖĠ çalıģanlarına, öncelikle, oluģturulacak yeni kurumsal yapının etkinliğini ve yerinden yönetim anlayıģının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olmak üzere hizmet içi eğitim verilecek ve hizmet içi eğitimde süreklilik sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1: Ġlgili tüm personele yıl içerisinde yasal mevzuat ve yeni düzenlemelerle ilgili hizmet içi eğitim verilecektir. Strateji: Hizmet içi eğitim, Kurum Stratejik Planı ile uyumlu ve yıllık hedeflere göre programlanıp yürütülecektir. Strateji: Hizmet içi eğitimlerin yürütülmesinde uzman kuruluģların, kiģilerin ve bu konuda deneyimli sivil kuruluģların aktif katılımı sağlanarak personelin eğitimi en üst düzeye çıkarılacaktır. Hedef 1.2: 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı dikkate alınarak, YĠÖĠ nin organizasyon yapısı ana hizmet, danıģma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinden oluģturulacaktır. Faaliyet 1.2.1: Yeni yapılanan YĠÖĠ ne ait birimlerin verimliliğini en üst düzeye çıkartmak için görev yaptıkları ayrı hizmet binaları arasından veri akıģı ve rasyonelliği üst seviyeye çıkartma çalıģmaları gerçekleģtirilecektir. Faaliyet 1.2.2: Yeni kurumsal yapının etkinliğini artırmak, hizmetlerin daha aktif, verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, kurumun hizmet binaları, gözden geçirilerek oluģturulacak yeni yapılanmaya göre birimlerin daha verimli, hizmet sunmasını sağlamak ve iyileģtirme çalıģmalarına 2015 yılında da devam edilecektir. Strateji: Stratejik plan anlayıģının yerleģtirilmesi ve bu anlayıģın Kurum çalıģmalarının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi yönündeki çabalar sürdürülecektir. Hedef 1.3: Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde artan YĠÖĠ de kurumsallaģmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayıģla yeni bir kurum kültürü oluģturulacaktır. Faaliyet 1.3.1: DeğiĢik birimlerden personelin katılımı ile seminer, atölye çalıģması, beyin fırtınası gibi yöntemlerle kurumun amaçları, varsayımları, felsefeleri, değerleri ve ilkeleri ortaya konulup, kurum kültürü oluģturulacaktır. Kurumsal hizmet sunmada tüm bunlar dikkate alınacaktır. Faaliyet 1.3.2: Kurum kültürüne iliģkin değerler oluģturulan YĠÖĠ nin web sitesinde, kamuoyunun görüģ ve değerlendirmelerine açık olarak yer alacak, bu görüģ ve değerlendirmeler ıģığında gerekirse yenilenmesi amacıyla yeni çalıģmalar yapılacaktır. Faaliyet 1.3.3: Kurumun faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir Ģekilde yürütebilmek ve kurum içi iletiģimi güçlendirmek amacıyla YĠÖĠ nin bilgisayar altyapısı güçlendirilecek ve intranet ağı geliģtirilecektir. Hedef 1.4: Ġldeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası iģbirliği ve koordinasyon katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir. Faaliyet 1.4.1: Yozgat Belediyesi ile ortak çalıģmaların yürütülebilmesi amacıyla bir ortak çalıģma, izleme ve değerlendirme komitesi oluģturulması için giriģimlerde bulunularak, kentleģme ve kent hizmetlerinin sunumunda bütünlük sağlanacaktır. Bu komite, faaliyetlerine iliģkin yılda 1 kez rapor yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sunacaktır. Faaliyet 1.4.2: Ġlin geliģimi ile ilgili genel idare kuruluģları, mahalli idare kuruluģları, STK lar ile koordinenin sağlanması için yılda 4 kez toplantı yapılacak, toplantılarda alınan kararlar ve sonuçları web sitesinde güncel olarak yer alacaktır. Sayfa 47 / 135

48 Faaliyet 1.4.3: YĠÖĠ web sitesi, tüm kentte yaģayanların güncel bilgilere ulaģması sağlanmaya devam edip, interaktif yöntemle geri besleme alınacaktır. Faaliyet 1.4.4: YĠÖĠ nin faaliyet raporu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini de açıklayan faaliyet raporu izleyen yılın mart ayı toplantısında meclise sunulacaktır. Faaliyet raporu web sitesinde yayımlanarak ve basılı doküman halinde (gerekirse ücret karģılığında) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Strateji: Ġle yönelik yapılan Bölgesel Planlar ve Belediyelerin Stratejik Planları ile Kurumun stratejik planı arasında iģbirliği ve bilgi alıģveriģi sağlanacaktır. Strateji: Genel idarenin yerel birimleri, yerel idareler, STKlar ve meslek kuruluģları ile iģbirliğine özel önem verilecektir. Strateji: Kurum faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında Ġldeki tüm kurum, kuruluģların ve kamuoyunun yeterince bilgilenmesini sağlayan ve onların ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirlemeye yarayan mekanizmalar oluģturulacaktır. Hedef 1.5: Ġl hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluģturulmuģ ve daha da geliģmesi sağlanacaktır. Faaliyet 1.5.1: Elektronik ortamda ulaģılabilir Yerel Bilgi Bankası ve Dokümantasyon Merkezi oluģturulmuģ ve geliģmesi sağlanacaktır. Strateji: Belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleģmesi yeni yapılanmada oluģturulmuģ olan, Bilgi ĠĢlem Merkezi çatısı altında gerçekleģtirilecektir. STRATEJĠK AMAÇ 2: Personelin, norm kadro çalıģmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileģtirilmek suretiyle iģ verimliliği ile çalıģma ve yaģama standartlarını yükseltmektir. Hedef 2.1: Norm kadro esaslarına göre, ilin yerel özelliklerini de gözeten, personel planlaması 2015 yılına kadar tamamlanacaktır. Hedef 2.2: Personelin verimliliğini artırmaya ve çalıģma koģullarını iyileģtirmeye yönelik mekânsal ve teknik donanıma sahip olmaları sağlanacaktır. Strateji: ĠĢ tanımları yapılarak, Özel Ġdare personelinin bu tanımlanmıģ iģin niteliğine göre istihdam edilmesine özen gösterilecektir. Strateji: Kurumsal yapının ve personelin profosyenel hizmet üretebilmesi için gerekli çalıģmalar yapılacak, bu çalıģmaları en üst seviyeye getirmek için uzman kiģi, kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlarla iģbirliğine gidilecektir. Hedef 2.3: Personelin performansını arttırmaya yönelik teģvik mekanizmaları geliģtirilecektir. Faaliyet 2.3.1: Özel Ġdare personeline (memurlarına) 5393 Sayılı Kanunun (i) fıkrasına göre her yıl baģarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10 nu ve Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayının (25.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak rakamı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıģtıkları sürelerle orantılı olarak Encümen Kararı ile yılda en fazla 2 kez ikramiye verilecektir. Hedef 2.4: 18 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sayfa 48 / 135

49 Ġdaremiz bünyesinde faaliyet göstermek üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu oluģturulmuģtur. Faaliyet 2.4.1: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun yapmıģ olduğu toplantılarda alınan kararların titizlikle uygulanması sağlanmakta olup, yapılması gereken iģ ve iģlemler karar hedef tarihlerine kadar yerine getirilmesi takip edilmektedir. V.2-TARIM HĠZMETLERĠ Yozgat Ġli Ġç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde 34 05' ' doğu meridyenleri, 38 40' ' kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte olup Ġl in doğudan batıya gidildikçe yüksekliği azalır. Doğudan; Sivas, Güneyden; Kayseri, NevĢehir, KırĢehir, Batıdan; Kırıkkale, Kuzeyden ise; Amasya, Çorum ve Tokat Ġlleri ile komģudur. Ankara ya karayolu ile 225 Km mesafededir. Yozgat ta tipik Ġç Anadolu iklimi hâkimdir. Genel olarak karasal iklime sahiptir. KıĢları uzun ve Ģiddetli, Yazları ise serin geçer. Kırsal alanda yaģayan nüfusun gelirlerini artırmak amacı ile yöresel potansiyeli bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim, denetim ve mücadele faaliyetleri Genel Bütçe, Ġl Özel Ġdare Bütçesi ve Döner Sermaye Bütçesi Yatırımları ile desteklenmekte ve çiftçinin yaģam kalitesinin iyileģtirilmesi hedeflenmektedir. Çiftçinin modern tarım teknikleri ile günümüz koģullarına uygun modern mekanizasyon alet ve makinelerini kullanarak daha kolay tarım yapmasını sağlamak amacıyla arazi toplulaģtırma çalıģmaları yapılmaktadır. Arazi toplulaģtırma çalıģmaları ile çok parçalı tarım arazileri birleģtirilerek toplulaģan parsellerin sulama kanalı ve stabilize yollara sınırlarının olması, tesviye, drenaj, tahliye, taģ toplama gibi hizmetler götürülerek birim alandan en düģük maliyetle en yüksek verimin alındığı sisteme sahip olunacaktır. Bu hedefler doğrultusunda; Bitkisel Üretimi GeliĢtirme Projesi kapsamında; Ġl Özel Ġdare Bütçesi kaynaklı olarak Ġlimizde meyveciliği geliģtirmek amacıyla yıllarında Ġlimiz Merkez ve 13 ilçeye bağlı köylerde elma, Adet armut fidanı, ayva fidanı, kiraz fidanı, Adet muhtelif çeģit meyve fidanı olmak üzere Toplam Adet meyve fidanı çiftçilerimize dağıtılarak Dekar alanda meyve bahçeleri kurulmuģtur.bunun için Ġl Özel Ġdare kaynaklarından ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Çayır Mera Yem Bitkileri GeliĢtirme Projesi kapsamında; Ġlimiz hayvancılığını geliģtirme ve çiftçilerin kaba yem ihtiyaçlarının karģılanması amaçlanmaktadır yıllarında Ġl Özel Ġdaresi kaynaklı olarak Kg yonca tohumluğu, Kg Korunga tohumluğu, Kg. Silajlık Mısır Tohumluğu ve Kg Macar fiği tohumluğu satın alınarak % 25 katkı payı ile çiftçilerimize projeli ekimi yaptırılmıģtır. Diğer Alternatif Bitkisel Üretimi GeliĢtirme çalıģmaları için ise; Kg Patates tohumluğu, 288 Kg soğan Tohumluğu, 130 Kg Sarımsak Tohumluğu, 100 Kg Nohut Tohumluğu, Kg Kabak Çekirdeği Tohumlukları alınarak çiftçilerimize dağıtılmıģ ve Ġl Müdürlüğümüz teknik danıģmanlığı doğrultusunda ekim ve üretimleri yaptırılmıģtır. Bu tohumlukların alımları için Ġl Özel Ġdare Kaynaklarından ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. KadıĢehri Ġlçesi Kabalı köyü Devecihavzası Mevkiinde, 2010 yılında baģlanılmak üzere, Dekarlık alanda, Meyveciliği Geliştirme ve Entegrasyon Projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında; adet tam bodur, adet yarı bodur elma, adet kiraz meyveleri mevcut olup, damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. 100 dönüm üzerinde de koleksiyon bahçeleri mevcut olup, yore halkının kooperatifleģmek sureti ile yöreye istihdam sağlamakta ve ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Sayfa 49 / 135

50 Bağcılığı GeliĢtirmek maksadıyla; yıllarında Ġl genelinde adet bağ çubuğu dağıtılmıģ olup 369 Da alanda bağ tesis edilmiģtir. Bunu için Özel Ġdare bütçesinden toplam ,00.- TL ödenek kullanılmıģtır. Sebzeciliği GeliĢtirmek gayesiyle yılları arasında adet muhtelif meyve fidanı dağıtımı yapılarak 198 dekar sebze ekimi gerçekleģtirilmiģ olup Özel Ġdare kaynaklarından ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Ġlimizde modern tarım tekniklerinini geliģmesine katkıda bulunmak ve tarımda makinalaģmaya katkıda bulunmak amacıyla yılları arasında Özel Ġdare kaynaklarından olmak üzere 2 Adet TaĢ Toplama Makinası, 4 Adet PatatesEkim Makinası, 3 Adet Patates Söküm Makinası, 2 Adet Anıza Ekim Mibzeri, 1 AdetYonca Ekim Mibzeri, 3 Adet Fidan Dikim Makinesı, 1 Adet Hassas Mibzer, 10 Adet Anız Kırma Makinası, 1 AdetKobra(Ġlaçlama) Makinası, 6 Adet Mısır Silaj Makinası ve 1 Adet Hayvan Gübresi Serpme Makinası Alımı yapılarak çiftçimizin istifadesine sunulmuģtur. Bu alet ve makinaların alımıları için ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Su Ürünleri Üretimini GeliĢtirme Proje çalıģmalarında denetim çalıģmalarında kullanılmak üzere 2 Adet tekne ve römorkunun alımı yapılmıģ olup özel idare bütçesinden ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Gıda denetim çalıģmalarında alınan numunelerin muhafazası ve naklinde kullanılmak üzere Gıda Numune Alma ve TaĢıma Aracı alınmıģ olup Ġl Özel Ġdare bütçesinden ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Alternatif ürünlerin ekim ve üretiminde çiftçilerimize yardımcı olmak ve teģvik etmek amacıyla Özel Ġdare kaynaklarıyla 1 Adet Mısır Kurutma Tesisi Kurularak ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Hayvancılıkta üretilen ürünlerin değerlendirilmesi konusunda çiftçilerimize yardımcı olmak amacıyla 8 Adet Süt Toplama Merkezi kurulmuģ olup 1 süt toplama merkezine pikap alımı yapılarak Özel Ġdare bütçesinden ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Ġl Özel Ġdare kaynaklarından 8 Adet Selektör alımı yapılarak çiftçimizin istifadesine sunulmuģ ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Ġlimizde hayvancılığı geliģtirme çalıģmaları için; Doz brucella aģısı alımı, Doz Kuduz aģısı alımı yapılarak hayvan hastalık ve zararlıları ile çalıģmalarında kullanılmıģtır. Hayvancılığı GeliĢtirme kapsamında; hayvan ırklarının ıslahı ve hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla uygulanmakta olan soy kütüğü ve ön soy kütüğü projesi çerçevesinde, Adet kulak küpesi alınarak hayvanlara takılmıģtır. Ġl Özel Ġdaresinden 5.184,00.-TL ödenek kullanılmıģtır. Küpe takılan hayvanlar Bakanlığımızın kurduğu kayıt sistemine kaydedilmiģtir. Ġlimizde ekili ve dikili alanlarda önemli oranda zararlara ve tarımsal üretimde düģüģlere sebep olan Yabani Domuzla mücadele etmek amacıyla Ġl Özel Ġdare kaynaklarıyla Adet domuz mermisi alınmıģ olup ,00.-TL ödenek kullanılmıģtır.yabani domuz zararının yoğun olduğu bölgelerimizde mücadeleyi teģvik etmek amacıyla çiftçilerimize 1 adet domuz kuyruğu baģına 10 adet mermi verilerek dağıtılmıģtır. Yukarıda belirtilen yıllarında Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünce yapılan bu çalıģma ve hizmetler, Ġl Özel Ġdare bütçesi kaynaklarıyla yapılmıģ olup Toplam olarak ,00.-TL ödenek harcanmıģtır. Sayfa 50 / 135

51 Ġl Müdürlüğümüzce, Ġl genelindeki Zirai Mücadele Ġlaç ve Alet Bayilerinin rutin kontrolleri titizlikle yapılmıģ olup ayrıca bayilerimize, ilgili yönetmelikler ve teknik talimatlar doğrultusunda bayi eğitim toplantıları yapılmak suretiyle gerekli bilgiler verilmiģtir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının temel politikaları içinde yer alan organik tarımın yaygınlaģtırılması çalıģmaları devam edilmektedir. Bu kapsamda Ġlimizde Merkez, Boğazlıyan ve Çekerek ilçesinde Dekar alanda organik tarım üretimi yapılmaktadır. Bu alanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili sistemlerine kaydedilmiģtir. Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçelerimizde ise organik arıcılık yapılmaktadır. Ġlimizin özellikle kuzey kesimlerinde, her sene, Kırım Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığı görülmektedir. Gıda Hizmetlerini GeliĢtirme Projesi kapsamında; Ġlimiz genelinde adet gıda satıģ ve toplu tüketim iģletmesi, 315 adet gıda ve gıdayla temas eden malzeme üretim iģletmesi, 41 adet diğer faaliyet konulu iģletme ve 211 adet yem iģletmesi mevcuttur. Geçtiğimiz yıllar içerisinde içinde Ġlimizde faaliyet gösteren gıda maddesi ve gıdayla temas eden madde ve malzemeleri üreten iģyerlerineait denetimler yapılmıģtır. Gıda üretim ve satıģ yerlerinden alınan numuneler tahlile gönderilmiģ olupolumsuz gelen numuneler ilgili iģletmelere mevzuat çerçevesinde gerekli cezai iģlemler yapılmıģtır. YAPILMASI GEREKENLER: Kırsal alanda yaģayan nüfusun gelirlerini artırmak amacı ile yöresel potansiyeli bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim, denetim ve mücadele faaliyetleri ile ilgili olarak uygulanmakta olan projelerin gerek kapsam gerekse sayı olarak artırılıp, desteklenerek çiftçinin yaģam kalitesinin iyileģtirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla yürütülecek projelerde çiftçilerinde katkısı alınarak yapılması çiftçilerin yapılan proje sahiplenmesi açısından daha faydalı olacaktır. Bitkisel Üretim miktarının artırılması, birim alandan ürün ve gelir artıģı sağlamak suretiyle çiftçi gelirini artırıp iģgücü yaratması, geniģ alanlara gelir dağıtması gibi nedenlerle iģsizlik ve yüksek nüfusun beslenmesi sorunları ile uğraģan ülkemizde sulama tesisleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ġlimizin su rezervuar potansiyeline göre kayıpları en aza indirecek sulama projelerinin uygulanması ve Ġlimizde sulu tarım alanlarının artırılması gereklidir. Sulanan alanların geniģlemesi kır taban arazilerin sulanabilir verimli araziler haline dönüģmesini sağlayacak ve böylece mevcut ürün deseninin daha da çeģitlenmesini ayrıca birim alandan elde edilen Sayfa 51 / 135

52 verimin artmasını sağlayacaktır. GeniĢ bir tarımsal potansiyeline sahip olan ilimizin bu avantajını iyi bir Ģekilde kullanarak gerek çiftçi kesiminin gerekse ülke ekonomisinin hizmetine sunması büyük önem taģımaktadır. 2- TARIMSAL TEġKĠLATLANMANIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ MEVCUT DURUM: Tarım sektörünün her alanında genel menfaatlere uygun olarak geliģmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleģtirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müģterek ihtiyaçlarını karģılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaģtırmak, tarımda iģ, meslek, disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleriyle ve halkla olan iliģkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla 1957 yılında çıkarılan 6964 sayılı Kanunla Ziraat Odaları kurulmuģ olup Ġlimiz merkez ve ilçelerinde tüzel kiģiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde faaliyetlerde bulunan 14 adet Ziraat Odası ile bu odalara kayıtlı yaklaģık çiftçi mevcuttur. Tarımsal faaliyetlerin daha etkin bir Ģekilde yürütülmesi, çiftçilerin ürünlerini eder fiyattan satabilmeleri ve tarımsal faaliyetler için kullandıkları girdileri daha ucuza mal edebilmeleri için tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyetler gösteren kooperatifler üreticilerin yetiģtiricilik bazında örgütlenmelerinde büyük önem taģımaktadır. Bu kapsamda Ġlimizde faaliyette bulunan 55 adet Tarımsal Kalkınma, 19 adet Sulama, 1 adet Pancar Ekicileri ve 1 adet de Su Ürünleri Kooperatifi ve 20 adet tarım ve hayvancılıkla ilgili üretici birlikleri mevcuttur. Tarımsal teģkilatlanmalar içerisinde bulunan bu kooperatiflerden; Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin amacı; Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliģtirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, iģletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak ortakların ekonomik ve sosyal yönden geliģmelerine yardımcı olmak, iģ sahası temin etmek ayrıca ortakların ekonomik gücünü artırmak için tabi kaynaklardan faydalanmak el ve ev sanatları ile tarımsal sanayinin geliģmesini sağlayacak tedbirleri almaktır. Tarımsal Sulama Kooperatiflerinin amacı; Devletçe ikmal edilmiģ veya edilecek sulama tesislerinden alınacak veya her ne suretle olursa olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun ziraatta kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla baģı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai sulama sistemlerini kurmak veya kurulmuģ olan sulama tesislerini iģletmek, iģlettirmek ve bakımını yapmak veya yaptırmaktır. Su Ürünleri Kooperatiflerinin amacı; Her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiģtiriciliği, avcılığı, iģleme, depolama, pazarlama konularında ortaklarına hizmet vermek ve gerektiğinde bu konularla ilgili tesisleri kurmak ve iģletmektir. Üretici Birliklerinin amacı ise; Üretimi talebe göre planlamak, tarım ve hayvansal verimliligi arttırmak,ürün kalitesini iyileģtirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek, ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler alarak üreticinin gelirini ve pazardaki konumunu yükseltmektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü tarafından bu kooperatiflerin genel kurullarının yapılması sağlanmakta, Ģikâyetler incelemeye alınarak gerekli denetimler yaptırılmakta, ortaklar mülkiyetinde proje uygulayan kooperatiflerin kredilerinin geri ödemelerinin takibi yapılarak kooperatif bilgi formları hazırlanmaktadır. Ayrıca yeni kooperatif oluģturulması çalıģmalarında kooperatif kuruluģ etüt raporları hazırlanmakta ve kuruluģ çalıģmaları tamamlattırılmaktadır. YAPILMASI GEREKENLER: Çiftçinin, tarımsal, hayvancılık ve ormancılık ile ilgili üretimlerini geliģtirmek, ilgili girdilerinin daha ucuza temini ve üretilen ürünlerin pazarlanması amacına yönelik faaliyetlerde bulunan kooperatif ve üretici birliklerinin yapı olarak güçlendirilmeleri, mevcutların yanına yenilerinin eklenmesi ve aynı çalıģma Sayfa 52 / 135

53 konularında bulunan kooperatif ve üretici birliklerinin, üst birliklerinin oluģturulması çiftçinin ekonomik ve sosyal yönden geliģmesinde büyük önem arz etmektedir. Kooperatif ve üretici birliklerinin gerek kurulma aģamasında gerekse proje uygulama ve iģletmeciliğindeki bürokratik iģlemlerin en aza indirilmesi gibi önlemlerin alınması tarımsal teģkilatlanmanın geliģmesi açısından büyük önem taģımaktadır. Bunun yanında Kooperatif iģletmeciliğinin çağdaģ anlamda yapılarak amacına uygun faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli olan eğitim ve desteğin devlet tarafından verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kooperatif ve üretici birliklerinin tam randımanlı olarak çalıģabilmesi için devlet tarafından tarımsal girdi fiyatlarını düģürücü tedbirlerin alınması suretiyle gerekli desteklemelerin yapılarak daha ucuza ürün elde edilebilmesi olanağının sağlanması gerekmektedir. TARIMSAL ENVANTER MEVCUT DURUM: Ġlimizde yapılan tarımsal istatistikî çalıģmalar, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl ve ilçe Müdürlüklerinde görev yapan teknik elemanlar tarafından derlenen veriler doğrultusunda hazırlanarak Ġstatistik Veri Ağına iģlenmekte ve Türkiye Ġstatistik Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmektedir. Doğru ve güvenilir tarımsal verilerin elde edilebilmesi amacıyla yönelik olarak Coğrafi Bilgi Sistemine bağlı istatistikî verilerin güncellenmesi çalıģmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca baģlanmıģ olup çalıģmalar devam etmektedir. YAPILMASI GEREKENLER: Tarım ve hayvancılık sektöründe stratejilerin ortaya konularak ileriye dönük olarak planlamaların yapılabilmesi, yeni ürün desenlerinin oluģturulabilmesi ve optimum iģletme büyüklüklerinin tespiti açısından doğru ve güvenilir istatistiki verilerin elde edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olarak doğru ve güvenilir istatistikî verilerin elde edilebilmesi için öncelikle gerekli olan teknik alt yapının oluģturularak iģler duruma getirilmesi ve Ġlin tarımsal varlıklarının kayıt altına alınarak tarım envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Doğru ve güvenilir tarımsal verilerin elde edilebilmesi amacıyla yönelik olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Coğrafi Bilgi Sisteminin Ġlimizde uygulanması ve çalıģmaların sağlıklı olarak yürütülmesi için yerel bazda da gerekli desteğin Ġlgili Kurum ve kuruluģlarca verilmesi gerekmektedir. TARIMSAL HĠZMETLERĠN FĠZĠKĠ ALTYAPISI Tarım dıģı amaçlı arazi kullanımı toprak etütleriyle, arazilerin sınıfları tespit edilerek; iyi tarım arazilerinin tarımda kullanılması, sorunları giderilemeyecek kötü vasıftaki arazilerin, sanayileģme, ĢehirleĢme, turizm vb. amaçlarla kullanılmalarını sağlayacak çalıģmalar yapılmaktadır. Toprak analiz laboratuvarları, 2009 yılında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı nca yeniden yetkilendirilmiģtir. Bu kapsamda Ġlimizde Ziraat Odalarınca kurulan 5 Toprak analiz laboratuvarına yetki verilmiģtir. Bunlar Yozgat, Yerköy, Sarıkaya ve Boğazlıyan Ziraat Odalarına ait toprak tahlil laboratuvarlarıdır. Yapılan toprak analizi sonucu; YetiĢtirilecek bitki türüne göre dekara verilmesi gereken gübre miktarı hesaplanarak çiftçilere tavsiyede bulunmaktadır. Böylece gereksiz gübre kullanımı önlenmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca toprak analizi yaptıran çiftçilerimize Toprak Analizi desteklenmesi ödenmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünce ilimiz tarım ve hayvancılığının geliģimi için çiftçilerimize ve bakanlık personeli teknik ve sağlık hizmetler elemanlarına eğitim çalıģmaları düzenlenmektedir. Bu amaçla kullanılan bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkin ve zamanında yerine getirilmesi amacına yönelik olarak 18 ad. binek otomobil, 2 ad. Minibüs-midibüs, 31 ad.pick-up Sayfa 53 / 135

54 Jeep, 1 ad. kamyon ile 2 ad. traktör bulunmaktadır. Bu araçlardan bazıları eski ve ekonomik ömürlerini tamamlamıģ durumdadır. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yerine yeni araç alınması gerekmektedir.eski araçların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. MĠKRO YATIRIMLAR YAPILMASI GEREKENLER: Kırsal alanda yaģayan köy kesimlerindeki insanların kalkınması, istihdamın sağlanması, köyden Ģehre göçün önlenmesi için bu insanlara fidan, tohum, hayvan, tarım aletleri kullandırılması, bölge özelliklerine göre alet, edevat, makine teçhizat yardımında bulunarak onların yerinde kalkınması sağlanmalıdır. Bu tür köylerin Müdürlüğümüzce Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Müdürlüğünün sütçülük, arıcılık, dokumacılık gibi köylüyü ekonomik yönden güçlendirecek kredilerle desteklenmesi halinde hem ormanlarımızın tahribatı önlenecek hem de köylünün kalkınması sağlanacaktır. TARIMSAL JEOTERMAL KAYNAK MEVCUT DURUM : Ġlimiz jeotermal enerji kaynakları bakımından çok zengindir. Bölgenin 5 ilçesinde yüzeye çıkan önemli jeotermal kaynaklar yer almaktadır. Jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanılmasını sağlamak amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında uygulanan projeler dahilinde Sorgun ilçemizde 5 Dekar alanda ve Sarıkaya Ġlçemizde 10 dekar alanda olmak üzere toplam 15 dekar alanda 3 adet Jeotermal Isıtmalı Sera bulunmaktadır. Ayrıca müteģebbisin kendi imkanlarıyla Boğazlıyan ilçemizde 56,4 Dekar alanda Jeotermal Isıtmalı Sera kurularak üretime geçmiģtir. YAPILMASI GEREKENLER: Jeotermal enerji potansiyelinin yeryüzüne çıkartılması için etüd fizibilite ve kuyu açma çalıģmalarına ağırlık verilmelidir. Ġlçelerdeki suların sıcaklık durumlarına göre, örtüaltı tarımında kullanılması ve entegre kullanım için teģvik edilmelisi sağlanmalıdır. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF VE FAALĠYETLER TARIMSAL KALKINMA (TARIM) STRATEJĠK AMAÇ 3: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma Sayfa 54 / 135

55 gerçekleģtirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaģımla geliģtirmektir. HEDEF 3.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanıp, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaģtırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır. Faaliyet 3.1.1: Kırsal kalkınma plan ve programları çerçevesinde, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliģtirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluģturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliģtirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalıģmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluģturulması, tarımsal faaliyetler için geliģtirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaģtırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor Ģartlarda ve bedenen çalıģan üreticilerimizin iģlerini kolaylaģtırmak ve üretim maliyetlerini düģürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için modern makine, ekipman ve teknoloji kullanımı sağlanacaktır. HEDEF 3.2: Tarımsal verimliliği ve ürün çeģitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Faaliyet 3.2.1: Küresel ısınmayla birlikte azalan ve giderek daha da önem kazanan kısıtlı su ve sulama kaynaklarının en verimli bir Ģekilde kullanımını sağlamak amacıyla çiftçilerimize damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri konusunda eğitim, yayım ve projelendirme çalıģmaları yapılacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 4: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaģ yaģamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıģla fiziki ve sosyal alt yapı çalıģmaları yürütülecektir. Hedef 4.1: Stratejik plan ve performans programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır. Sayfa 55 / 135

56 Faaliyet 4.2.1:Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iģ makinelerinin, tarımsal mekanizasyon alet, makine ve ekipmanlarının, hizmet araçlarının, büro, arazi ve laboratuar çalıģmalarında kullanılacak olan malzemelerin yatırım programlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde bakımları ve onarımları gerçekleģtirilecektir. Bu kapsamdaġl Özel Ġdare kaynaklarından 1 adet TaĢ Toplama Makinası, 4 adet Anıza Ekim Makinası ve ahır dezenfeksiyonlarında kullanılmak üzere 1 adet Arabalı Pülverizatör alınacaktır. Faaliyet 4.2.2: Ġlde gıda denetimi, tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm proje ve faaliyetleri yürüten ve koordine eden Ġl Gıda Tarımve Hayvancılık Müdürlüğünün eskiyen hizmet binasının bakım ve onarımı yapılacaktır. Hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi maksadıyla araçların bakım ve onarımları yaptırılacaktır. Faaliyet 4.2.3: Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğüncetohum, fidan, tarım aletleri gibi tarımsal ürün ve tarımsal alet nakliye iģlerinde kullanılmak üzere 1 adet Kamyon Alımı yapılacaktır. Hedef 4.3: Bitkisel üretimde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluģturulması sağlanacaktır. Faaliyet 4.3.1: Bitkisel hastalık ve zararlıları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla Ġlgili AraĢtırma kuruluģları ile iģbirliğine gidilerek koordineli çalıģmalar yapılacaktır. Faaliyet 4.3.2: Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerdeki ormanlık alanlarda yaģayan, ekili alanlara ve diğer ürünlere zarar veren Yabani Domuzla Mücadeleyi destekleyerek teģvik etmek amacıyla Adet Domuz Mermisi alınacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 5: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıģını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaģtırmak ve çeģitlendirmektir. Hedef 5.1: Tarım iģletmelerinde optimum büyüklükte iģletmeler oluģturulması teģvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalıģmalarında bulunulacaktır. Faaliyet 5.1.1: Her ilçede iklim ve arazi Ģartlarına göre çiftçilerimizin daha iyi gelir elde edebilmeleri amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konulmuģ olan Havza Projesi kapsamında ürün planlaması çalıģmalarına Ġl Özel Ġdaresinde mali ve idari destek verilecektir. Faaliyet 5.1.2: Ġlimizde yaygın olan küçük aile iģletmesi modelinden pazara yönelik üretim modeline geçilmesi amacıyla çalıģmalar geliģtirilecektir. Sayfa 56 / 135

57 Hedef 5.2: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi ve küresel ısınma, artan nüfus, kuraklık dolayısıyla her geçen gün azalan su kaynaklarının daha verimli kullanımı maksadıyla modern sulama sistemlerinin yaygınlaģtırılması sağlanacaktır. Faaliyet 5.2.1: Modern sulama sistemleri (damla ve yağmurlama) tesislerinin kurulmasına yönelik çiftçilerin bilinçlendirilmeleri sağlanarak modern sulama sistemlerinin yaygınlaģtırlması çalıģmaları yapılacaktır. Faaliyet 5.2.2:Sulamaya açılan alanlarda sulama suyunun daha az ve verimli kullanımı konularında eğitim ve yayım faaliyetleri yapılacaktır. Hedef 5.3: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaģtırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaģtırılacaktır. Faaliyet 5.3.1:Hazırlanan projeler doğrultusunda yeni ürün deseni oluģturmak için ve Ġlimizde meyveciliği geliģtirmek maksadıyla adet elma fidanı, adet armut fidanı, adet kiraz fidanı, adet ceviz fidanı ve adet bağ fidanı dağıtımı yapılarak dikimleri gerçekleģtirilecektir. Faaliyet 5.3.2:Ġlde alternatif sebze üretimini geliģtirmek maksadıyla adet çilek fidesi alınarak önetüt çalıģmaları yapılan ve uygun bulunan arazileredikimleri yapılacaktır ilaçlaması yapılacaktır. Faaliyet 5.3.3:Hububat tarımında en büyük ekonomik zarara sebep olan süne ile mücadele etmek amacıyla sürvey çalıģmaları yapılacaktır. Sürvey sonucunda gerekli görüldüğü takdirde ilaçlama yapılacaktır. Biyolojik mücadele yöntemleri uygulanarak çevresel zararın en aza indirilmesi için tarla kenarlarının ağaçlandırılması ve sünenin doğal zararlısı olan böceklerin doğaya salımına devam edilecektir. Gerek görülmesi halinda il Özel Ġdare kaynaklarından mali destek sağlanacaktır. Faaliyet 5.3.4: Ġldeki tarım alanlarinda nadas alanları çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanlarda çiftçilerimizi gelir getirici alternatif ürünlere yönlendirilecektir. Bu amaçla aspir ekimi sözleģmeli üretim yoluyla ekimleri yaptırılmaktadır. Ġhtiyaç duyulması halinde Ġl Özel Ġdare kaynaklarında tohumluk, alet ve ekipman alımı yapılacaktır. Hedef 5.4: Ekolojik Ģartları uygun olan bölgelerde organik tarım üretimi yaygınlaģtırılması ve eğitimi çalıģmaları desteklenecektir. Sayfa 57 / 135

58 Faaliyet 5.4.1: Organik tarım üretim çalıģmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesiyle yürütülen çalıģmalara ihtiyaç duyulması halinde Ġl Özel Ġdare bütçesinden mali destek yapılacaktır. Faaliyet 5.4.2: Organik tarım ürünlerine yönelik iç talebin artırılması amacıyla eğitim yayım çalıģmaları yürütülecektir. Hedef 5.5: Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır. Faaliyet 5.5.1: Gıdaların üretim ve satıģ yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilecektir. Faaliyet 5.5.2: Gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili üretici ve tüketici bilincinin oluģturulmasına yönelik eğitim ve yayım çalıģmaları yapılacaktır. Faaliyet 5.5.3: Pazar yeri kontrolleri ile hijyenik olmayan bitkisel ve hayvansal gıda maddelerinin satıģı engellenecektir. Faaliyet 5.5.4: Gıda denetimlerinde alınan numunelerin zamanında ve bozulmadan gıda kontrollaboratuarlarına ulaģtırılarak gıda denetimlerinde hızlılığı ve güvenilirliği sağlamak amacıyla Ġl Özel Ġdare kaynakları kullanılarak 3 Adet Tam Donanımlı Gıda Denetimi Numune Alma Ve TaĢıma Aracı alımıyapılacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 6: Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimi geliģtirerek, yetiģtiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. Sayfa 58 / 135

59 Hedef 6.1: Hayvancılığın geliģtirilmesi için, ıslah çalıģmaları yapılacak ve üretilen ürünlerin değerlendirlebilmesi için gerekli altyapı ve tesis kurulması çalıģmaları yapılacak üretimin artırılması teģvik edilecektir. Faaliyet 6.1.1:Suni tohumlama yetkisi alan veyasektörde faaliyet gösteren birlik, kooperatif, oda vb. Sivil toplum kuruluģlarının teknik altyapısı güçlendirilmesi için çalıģmalar yapılacaktır. Faaliyet 6.1.2: Ġlde üretilen sütün sanayide kullanılmasını sağlamak amacıyla sütün toplanmasından iģlenmesine kadar olan safhadasektör paydaģları ile birlikte çalıģmalar yürütülecektir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluģarı ile süt toplama merkezlerinin kurulması için çalıģmalar yapılacak gerektiğinde Özel Ġdare kaynaklarından destek sağlanacaktır. Hedef 6.2: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilecek, sağlıklı üretimin artması gerçekleģtirilecektir. Faaliyet 6.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaģ hayvanlarda Ģap, brucella, antrax, küçükbaģ hayvanlarda; Ģap, brucella, antrax, koyun keçi vebası (ppr), tek tırnaklılarda; Sayfa 59 / 135

60 ruam kedi,köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. aģıların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması düzenli olarak her yıl yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulması halinde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadeleyle ilgili aģı alımı Ġl Özel Ġdare Kaynaklarından karģılacaktır. Faaliyet 6.2.2: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalıģmalarında kullanılmak üzere üreticilerimize modern alet ve ekipmanlarla daha iyi hizmet götürmek maksadıyla muhtelif veteriner alet ekipmanları alınacaktır. Hedef 6.3: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları yıllarına ait 5 yıllık dönemde yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliģtirilmesi ve mera ıslah çalıģmalarına ağırlık verilecektir. Faaliyet 6.3.1: Kaliteli kaba yem üretimi artırılarak Ġlimizdeki kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ġl Özel Ġdaresi ile ortak çalıģmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Ġl Özel Ġdaresi kaynaklı olarak Kg yonca tohumluğu alımı, Kg macar fiği tohumluğu alımı, Kg korunga tohumluğu alımı, torba hibrit silajlık mısır tohumluğu alımıyapılacaktır. Alınan bu tohumluklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yem bitkileri desteklemeödemesi çalıģmaları kapsamında müracaat eden çiftçilere dağıtılarak ekimleri yaptırılacak ve doğrudan üretime katkı yapması sağlanacaktır. Faaliyet 6.3.2: 4342 sayılımera Kanunu kapsamında mera, yaylak, kıģlak ve otlak alanlarından azami istifadenin sağlanması amacıylaçalıģmalar yapılacaktır. Mera ıslah çalıģmaları için Yonca Ekiminde kullanılmak üzere Mibzer Alımı veaniza Ekim Makinasi alımı yapılacaktır. Faaliyet 6.3.3: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen mera ıslah çalıģmalarında ihtiyaç duyulması halinde Ġl Özel Ġdare kaynaklarından tohumluk alımı yapılacaktır. Hedef 6.4: Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde su kaynakları korunarak, su ürünleri üretimi artırılacaktır. Faaliyet 6.4.1: Ġlimizde mevcut baraj gölü, gölet ve akarsuların su ürünleri üretimi açısından değerlendirilerek üretimin artırılması yönünde eğitim çalıģmaları yapılacak ve projeler uygulanacaktır. Faaliyet 6.4.2: Su ürünleri konusunda kooperatif ve birlikler kurularak mevcut tesislere kaliteli yem temini, ürünlerin iģlenmesi ve pazarlanmasına yönelik çalıģmalar yürütülecektir. Hedef 6.5: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliģtirilmesi sağlanacaktır. Sayfa 60 / 135

61 Faaliyet 6.5.1: Son yıllardaki mevsimlerdeki düzensizlik nedeniyle yaģanan arı ölümleri neticesinde Geçimini arıcılıkla sağlayan arıcıların mağdur olmamaları ve arıcılık üretimine devametmelerinde katkıda bulunulmak amacıyla 250 arıcılık iģletmesine 10 kovanlık arı dağıtımı gerçekleģtirilecektir. Faaliyet 6.5.2: Arı ürünlerinin çeģitliliğinin(propolis, polen, oğul arı, arı sütü, bal mumu) artırılarak üreticilerin gelir seviyesinin artırılması için çalıģmalar yapılacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 7: Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve Ģirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemek tarım teģkilatlarının daha iyi hizmet verebilmeleri için altyapı ve teknik imkanlarını artırmaktır. Hedef 7.1: Kooperatiflere destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır. Faaliyet 7.1.1: Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünce Bakanlık destekli olarak yürütülen koopretif ve üretici teģkilatlarına yönelik kredi ve yatırım çalıģmaları desteklenecek olup gerektiğinde Ġl Özel Ġdaresinden mali ve idari destek sağlanacaktır. Hedef 7.2: Tarımsal TeĢkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal amaçlı Ģirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri) her yıl artırılarak üretici ve yetiģtiricilerin yatay ve dikey teģkilatlanması güçlendirilecektir. Faaliyet 7.2.1: Tarımsal teģkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalıģmalarında bulunularak, teģkilatlanmaların oluģmasını sağlayıcı üst organizasyonların yapılandırılması teģvik edilecek, ortakların katılımını ön planda tutan projeler geliģtirilecektir. Faaliyet 7.2.2: Yatırım programlarının hazırlanmasında kooperatifleģmeyi tamamlayan köyler programa öncelikli olarak alınacak, sulama tesisi bulunan ve iģletmeciliği muhtarve belediyelerce yapılan köylerde sulama kooperatiflerinin kurulması teģvik edilecektir MĠKRO YATIRIMLAR STRATEJĠK AMAÇ 8: Gelirleri ve/veya sermaye birikimleri yetersiz küçük giriģimcilerin ve dezavantajlı grupların; mesleki, sanatsal Sayfa 61 / 135

62 birikimlerini ve yeteneklerini gelirlerini artırıcı faaliyetlere kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesini sağlamak ve iģsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Hedef 8.1: Hedef kitlenin gelirlerini artırmak ve iģsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan turizm, tarım, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık ve halıcılık gibi alanlardaki giriģimler desteklenecektir. Faaliyet 8.1.1: Kırsal kesime yönelik özellikle orman köylerinde süt sığırcılığı, fenni arıcılık, süt koyunculuğu, meyvecilik ve kültür balıkçılığı gibi projeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Özel Ġdaresi kaynakları ile desteklenecektir. Faaliyet 8.1.2: Mikro kredilerle üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi çalıģmalar yapılacaktır. HALK EĞĠTĠMĠ VE HALKIN BĠLĠNÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠK AMAÇ 9: Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaģ, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir. Hedef 9.1: Doğal afetlerden ve doğal zararlılardan korunma konusundaki eğitim programlarının sayısı ve programlara halkın katılımı sağlanarak ilimizdeki doğal afet bilinci arttırılacaktır. Faaliyet 9.1.1: Kırım-Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığı, KuĢ gribi ve hayvanlardan geçen diğer zoonoz hastalıklar hakkında Gıda Tarımve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünce, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluģlarla koordineli olarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet 9.1.2: Kene ile mücadelede köylerde hayvan ve barınakların ilaçlama çalıģmaları Ġl Gıda Tarım ve Hayvacılık Ġl Müdürlüğünce yürütülecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca mali ve ayni girdilere ilaveten ihtiyaç duyulması halinde Ġl Özel Ġdaresince de mali destek sağlanacaktır. Sayfa 62 / 135

63 Hedef 9.2: Bitkisel üretimin ve hayvancılığın geliģtirilmesi verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ve kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkânları artırılacaktır. Faaliyet 9.2.1: Yeni geliģtirilen tohumluk çeģitlerinin çiftçilere tanıtımı amacına yönelik ekim alanları belirlenerek buğday, nohut, mercimek ve alternatif ürünlerle ilgili demonstrasyon çalıģması yapılacaktır. Faaliyet 9.2.2: Günümüzün teknik ve teknolojilerinin çiftçilere tanıtımını sağlamak için organizasyon çalıģmalarına öncülük edilecek ve çiftçilerin üretmiģ oldukları yeni ürünler, düzenlenecek olan organizasyonlarla tanıtılacaktır.yeni ürünler, düzenlenecek olan organizasyonlarla tanıtılacaktır. TARIMSAL JEOTERMAL STRATEJĠK AMAÇ 10: Jeotermal enerji kaynaklarını enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, CO2 üretimi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre iģletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamaktır. Sayfa 63 / 135

64 Hedef 10.1: Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, ısınma, tarımsal üretim ve sağlık turizmi gibi alanlarda çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ve entegre iģletme yönetimi ilkeleri çerçevesinde iģletilmelerinin sağlanması için çalıģmalar yapılması. Faaliyet : Daha fazla jeotermal kaynakların çıkartılması için etüd fizibilite ve kuyu açma çalıģmalarına ağırlık verilecek olup bu kaynakların turizmle birlikte seracılık ve balıkçılık gibi tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanımına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Faaliyet Maliyetlendirme Tablosu Planın Planın Planın Planın Planın Toplam 1. Yılı 2. Yılı 3. Yılı 4. Yılı 5. Yılı Amaç , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Hedef , ,00 Sayfa 64 / 135

65 Faaliyet , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Amaç , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Amaç , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 Amaç , , , , , ,00 Hedef , , , , , ,00 Faaliyet , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , ,00 Maliyet (Kaynak) Finansman Tablosu Planın Planın KAYNAKLAR 1. Yılı 2. Yılı Genel Bütçe Planın 3. Yılı Planın 4. Yılı Planın 5. Yılı Toplam Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış kaynak , , , , , ,00 Diğer(Kaynak Belirtilecek) TOPLAM , , , , , ,00 A- SU KĠRLĠLĠĞĠ MEVCUT DURUM: V.3 ÇEVRESEL VE MEKÂNSAL GELĠġME (Su Kirliliği ve Katı Atık) Doğal ortamdaki mevcut suların; atıklar ve atık sular ile kaliteleri bozulabilmektedir. Atık terimi; her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle Sayfa 65 / 135

66 karıģtıkları alıcı ortamların doğal bileģim ve özelliklerinin değiģmesine yol açarak dolaylı ve doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi, atıksu terimi; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiģ veya özellikleri kısmen veya tamamen değiģmiģ sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaģmıģ kaplamalı ve kaplamasız Ģehir bölgelerindeki cadde, otopark vb. Alanlardan yağıģların yüzey veya yüzey altı akıģa dönüģmesi sonucunda oluģan suları ifade etmektedir. Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileģme ve sağlıksız kentleģme, verimiarttırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasalmaddeler giderek çevreyi kirletmeye baģlamıģ, bunun sonucu olarak, büyük oranda kirlenen hava, su ve toprak canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaģmıģtır. Tarımsal gübreleme ve ilaç kullanımı ile ilgili kirlilik seviyelerinin izlenmesi bunun için gerekli olan tedbirlerin zamanında alınmasına katkıda bulunmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Nitrat Direktifinin Uygulanması Proje uygulanmakta olup bu proje kapsamında düzenli olarak yeraltı sularındaki nitrat ve pestisit kalıntılarının ölçümleri yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Su kirliliğinin önlenmesi amacıyla; yer altı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi biçimde kullanımının sağlanması ve su kirlenmesinin önlenmesini, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir Ģekilde gerçekleģtirmek üzere, su kirliliğinin kontrolü esastır. YAPILMASI GEREKENLER: 1-Arıtma tesis çıkıģ sularından numuneler alınmalı, arıtma tesislerine indirimli elektrik tarifesi uygulanmalıdır. 2- Yeni faaliyete geçecek sanayi tesislerinde de arıtma tesisi yapması gerekenlerin arıtma tesislerinin yapılmasının sağlanması. Arıtma tesisi yapmadan faaliyete geçme izinlerinin verilmemesi. 3-Sanayiden ve su kaynaklarından alınan su numunesi sayılarının arttırılması ve elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yapılması. Kirliliğe sebep olan tesislerle ilgili gerekli yasal iģlemlerin çok acil bir Ģekilde tereddütsüz bir Ģekilde yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması. STRATEJĠK AMAÇ 11: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiģim sistemleri oluģturmak, çevrenin korunması ve iyileģtirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaģam standartlarını yükseltmektir. Sayfa 66 / 135

67 Hedef 11.1: Ġçme ve kullanma sularının ve kalitesinin tespit edilmesi ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla, yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynakları ile sulama suyu olarak kullanılacak akarsu ve göllerde gerekli ölçüm ve analizler yapılacaktır. Faaliyet : Toprak, su ve ürün kirliliğinin önlenmesi için ilgili kurumlardaki personelin ve halkın bilinçlendirilmesine iliģkin çalıģamalar ve toplantılar yapılacaktır. Faaliyet : Ġlimizde su ürünleri açısından önemli kirliliğe sebep olabilecek sanayii kuruluģlarına ait arıtma tesislerinin denetimleri düzenli olarak yapılarak bu tesislerin çalıģması sağlanacak ve su ürünleri istihsal sahalarının kirlenmesi önlenecektir. STRATEJĠK AMAÇ 12: Ġl genelinde mekansal geliģmeyi yönlendirecek, yaģam kalitesinin yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Hedef 12.1.: Üst ölçek planlara uygun, uygulama imar planları hazırlanarak, yapılaģmanın planlı olarak gerçekleģmesi sağlanacaktır. Sayfa 67 / 135

68 Faaliyet : Ġl genelinde yapılacak olan tüm planlama çalıģmaları, Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca 2013 yılında onaylanan 1/ ölçekli Kayseri-Sivas-Yozgat Çevre Düzeni Planı na uygun olarak hazırlanacaktır. Faaliyet : Çevre Düzeni Planı na uygun olarak alt ölçekli planlar hazırlanırken bütüncül, sağlıklı, güvenli, yeģil alan bakımından zengin ve mekân kalitesi yüksek yerleģmeler oluģturularak daha yaģanabilir ve sürdürülebilir çevreler hedeflenecektir. STRATEJĠK AMAÇ 13: Kentsel dönüģüm, Ģehircilik, planlama, imar ve altyapı sorunlarına çözümler önermektir. Hedef 13.1.: Ġl genelinde belirlenen kentsel dönüģüm alanlarında jeolojik etüt, planlama ve kentsel tasarım çalıģmaları tamamlanacaktır. Bu çalıģmaların uygulanmasında imar mevzuatı hükümleri esas alınacaktır. Faaliyet : Öncelikle afet riskli alanlarda kentsel dönüģüm çalıģmaları baģlatılacaktır. Ġlin marka değerini artıracak ve Ģehrin geliģmesine katkı sağlayacak özel nitelikli alanlarda planlama ve kentsel tasarım çalıģmaları yapılacaktır. Faaliyet : Kentsel dönüģüm alanlarında alt yapı projeleri tamamlanarak, çevreye duyarlı, yeterli sosyal donatı ve yeģil alanlara sahip yaģanabilir yeni yerleģimler oluģturulacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 14: Ġlimizin turizm değerlerini ( tarihi ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluģlarının, kurumların katılımları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım, pazarlama faaliyeti yürütülecektir. Sayfa 68 / 135

69 Hedef 14.1: Yaban Hayvanı YerleĢtirme. Faaliyet : Ġlimizde doğal hayatın desteklenmesi için her yıl doğaya civarında kınalı keklik yerleģtirmesi yapılacaktır. Hedef : Avlakların tescil edilip iģletmeye açılması Faaliyet : Ġlimizde avcılığın desteklenmesi ve Ġlimize ek gelir sağlanması için Ġl sınırları içerisinde avlaklar oluģturulacaktır. Hedef Alternatif turizm alanlarından rafting turizmi ve kamp turizmi alt yapı çalıģmaları tamamlanarak turizme açılması sağlanacaktır. Faaliyet : Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Kazankaya Kanyonu gibi milli ve milletler arası değere sahip alanlar ile ziyaretçilerin regreasyonel ihtiyaçlarının karģılandığı tabiat parkı gibi alanların sayılarının artırılarak Ġlimizin turizm gelirlerine katkı sağlanması. Faaliyet : Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Aydıncık Kazankaya Kanyonu, Akdağmadeni Kadıpınarı, Oluközü, Sorgun Üçtepeler, Yozgat Merkez Fatih ve Davulbaz Tepe Tabiat Parklarının kamp turizmine açılması amacıyla gerekli alt yapı çalıģmaları 2023 yılına kadar tamamlanacaktır. PLAN VE PROJE HĠZMETLERĠ V.3 KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL ALTYAPI MEVCUT DURUM: Sayfa 69 / 135

70 Sulanan alanların geniģlemesi kır taban arazilerin sulanabilir verimli araziler halinedönüģmesini sağlayacak ve böylece mevcut ürün deseninin daha da çeģitlenmesini ayrıca birimalandan elde edilen verimin artmasını sağlayacaktır. GeniĢ bir tarımsal potansiyeline sahip olan ilimizin bu avantajını iyi bir Ģekilde kullanarakgerek çiftçi kesiminin gerekse ülke ekonomisinin hizmetine sunması büyük önem taģımaktadır. Arazi ToplulaĢtırma ve Tarla Ġçi GeliĢtirme Hizmetleri (AT TĠGH) : Tarım arazilerimiz Miras yasamız ve daha baģka nedenlerle (yol, kanal vb. ) parçalara ayrılarak verimli bir Ģekilde iģletilememekte ve bu iç göçlere sebep olmaktadır. Bunu önleyecek yasal düzenlemelerin yapılmakta olup Yozgat ilinde hâlihazırda parçalanmıģ ve küçülmüģ tarım arazilerinin öncelikle sulamaya açılacak ve açılmıģ olan alanlarda toplulaģtırma çalıģmalarına hız verilecektir. Çok parçalı tarım arazilerini bir araya getirerek çiftçinin daha kolay tarım yapması sağlanır. ToplulaĢan parsellerin sulama kanalı ve stabilize yola sınırları olup, tarlanın modern tarıma uygun hale gelmesi için gerekli tüm tarla içi hizmetleri yani tesviye, drenaj, tahliye, taģ toplama gibi hizmetler götürülerek birim alandan en düģük maliyetle en yüksek verimin alındığı sisteme sahip olunmaktadır. Bu alanlarda uygulanmaya baģlanacak arazi toplulaģtırması ile parçalanmıģ ve küçülmüģ arazilerin teknik tarım metotlarının daha rahat uygulanabileceği büyüklükte ve düzgün Ģekilli parseller oluģturulması amaçlanmaktadır. Uygulanacak toplulaģtırma projesi ile Yol, sulama ve tahliye kanalları vb. her türlü fiziki tesislerinden vatandaģların eģit oranda yararlanması sağlanacak, tarım iģletmelerinde iģgücü, girdi, zaman, sermaye ve üretim kayıplarını azaltılacak, tarımsal verim artıģı sağlanacak dolayısıyla çiftçilerimizin gelirleri artırılmıģ olacaktır. ġimdiye kadar Ġl genelinde Ha alanda Arazi ToplulaĢtırma ProjesiuygulanmıĢtır Ha alanı kapsayan 1 Projenin uygulanmasına baģlanmıģtır. 2 Proje ise, proje ve etüt aģamasındadır. 1-1 SULAMA, ĠÇME SUYU, KANALĠZASYON VE ATIKSU, JEOTERMAL MEVCUT DURUM: Ġlimiz Ġç Anadolu Bölgesinin Kuzey Doğusunda yer almakta olup karasal iklime sahiptir. Anadolu nun en eski yerleģim merkezlerinden biridir. Yozgat Ġlinin yüzölçümü ha. olup, bu alanın ha ı tarım arazisi, ha. ı çayır mera arazisi, ha ı orman ve fundalık arazidir. Geriye kalan ha alan tarım dıģı ve yerleģim alanı olarak kullanılmaktadır. Sayfa 70 / 135

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

Konya İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı KONYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI

Konya İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı KONYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI KONYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2009 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 3 I-STRATEJĠK PLANLAMA... 5 A- DURUM ANALĠZĠ... 5 1-TARĠHĠ GELĠġĠM... 5 2- GENEL OLARAK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ...

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

ARTVĠN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2010-2014

ARTVĠN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2010-2014 1 ARTVĠN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2010-2014 ĠNDEKS STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ I. GĠRĠġ II. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve II.2. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MERSİN İL ÖZEL İDARESİ

MERSİN İL ÖZEL İDARESİ MERSİN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2009 2013 Yönetimimiz, kayıtsız Ģartsız egemenliğine sahip olan halkın geleceğini kendi eli ile ve fiili olarak yönetme esasına dayanmaktadır. Yüce Meclislerine sunulmuģ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

T.C BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2013

T.C BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2013 T.C BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2013 Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 2009 1 BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2013 Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü 2009 2 Hususi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2012-2014 YILLARI ĠÇ DENETĠM PLANI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2012-2014 YILLARI ĠÇ DENETĠM PLANI GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2012-2014 YILLARI ĠÇ DENETĠM PLANI ĠÇ DENETÇĠ YUNUS KUBAT (1347) PLAN TARĠHĠ 16/09/2011 BALIKESĠR-EYLÜL ĠÇĠNDEKĠLER I. GĠRĠġ... 1 II. AJANSIN TANITIMI... 1 III. STRATEJĠK

Detaylı