MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ. HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ. HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)"

Transkript

1 MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)

2 MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ Hüseyin Perviz Pur Yeminli Mali MüĢavir Bu yazımızda Muhasebe Standartları ile Finansal Tabloların Analizi arasındaki ilişkiyi irdeleceğiniz. İlk anda iki kavram arasında bir ilişkinin olabileceğine ihtimal verilmemektedir. Ancak Standarda uygun düzenlenmemiş Finansal Tabloların mukayese etme olanağı yoktur. Şüphesiz Muhasebe Standartları Finansal Tabloların doğru ve güvenilir bilgi vermesi amacı ile oluşmuştur. Muhasebe ilke ve kurallarının geçerliliği genel kabul görmüş olması halinde uygulanabilir. Evrensel olan bu kurallar her ülkeye göre değişim göstermezler. Muhasebe bilgilerini disipline eden bu kurallar muhasebe uygulamalarına yön verir. Muhasebe bilgilerinin doğru güvenilir ve anlaşılabilirliği muhasebe ilke ve kuralları ile ölçülür. Genel Kabul görmüş muhasebe ilke ve kurallarına göre hazırlanmış finansal tablo raporları, ilgili kişilere bilgi aktarmadığı sürece hiçbir değeri yoktur. O zaman muhasebe kime hizmet edecektir. Muhasebe; işletme sahiplerine, işletme yönetimini, sendika ve işletme personeline, yatırım ve finansman kuruluşlarına, diğer işletmeler ve halk ile devlete hizmet edecektir. Finansal tablolarda kişi ve kuruluşlardan belli bir bölümü veya herhangi birimi ilgilendiren bilgilerin bulunması, ilke ve kuralların dışında tanzim edilmiş finansal tablolar olarak kabul edilir. Ancak, tabloların saydığımız kişi ve kuruluşlara üzerinde ek bilgi ve düzeltme yapılmaksızın bilgi verdiğine kabul edilebilirliği sağlanmış olacaktır. Bu tablolar, o ülkede kabul edildiği gibi ilke ve kuralları uygulayan diğer ülkelerde de aynı şekilde değerlendirileceklerdir. Bir ülkede ve ülkelerin oluşturduğu politik topluluklarda, örneğin Avrupa Birliğinde yer alan teşebbüslerin finansal tablolarının uyumlu olmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ülke muhasebe standartları yapılmakta, bu oluşumda topluluğun koyduğu kriterleri uyularak genel bir uyum sağlanmaktadır. Muhasebeye gelen rakamsal veriler standartlara göre finansal tabloların hesaplarında yer almaktadırlar. Tek düzende yapılan değerlendirmelerin beraberliği önce ülkede, sonra toplulukta ve daha genişletilerek dünya devletlerinin finansal tablolarında üçüncü şahıslara yani tablolardan yararlanacaklara doğru ve güvenilir bilgi aktarma birliği sağlanacaktır.

3 Muhasebe standartları veya diğer tanımla ilke ve kuralları değişmez değildir. Ekonomik koşullar ile değişen amaçlar, kuralların sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini gerektirir. Bu değişimler muhasebe uygulamaları ile ortaya çıkarılmaktadır. Muhasebeyi geliştiren ve yaşatan uygulamadır. Yatırımcılar, ortaklar, finans kuruluşları, kamu kurumları, vergi idareleri ve kamu oyu düzenli standart tablolara göre düzenlenmiş finansal tablo analizlerinin değerlendirilme ve mukayeselerini büyük kolaylıkla yapacaklardır. Bu maksatla, dünyada ve ülkemizde standartların oluşumu ile bu standartlara göre oluşmuş tabloların finansal analizlerini yazımızda sunmaya çalıştık. 1- Uluslararası Muhasebe Standartları ÇalıĢmaları: Ekonomik krizi sonrası Batı Ülkelerinde "Sermaye Piyasası Kurulları", "Muhasebe Standartları Komiteleri" ile Muhasebe Meslek Odaları ve Birlik'leri süratle kurulmuştur. Muhasebe standartlarının geliştirimesi ve yaygınlaştırılmasında en etkili çalışmaları Amerika Birleşik Devletlerinin kurumları yapmıştır. Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standart'ları birçok değişimler göstererek 1939 yılından günümüze dek varlığını sürdürmektedir yılında "Amerika Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü (AICPA) kurulmuş ve enstitüye bağlı Muhasebe Usulleri Komitesi yılları arasında 51 bülten, 1959 yılında bu komitenin yerini alan Muhasebe İlkeleri Kurulu yılları arasında 31 bülten yayınlanmıştır. Ekim 1972 yılında Sidney'de toplanan Onuncu Uluslararası Muhasebe Kongresinde" Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesinin kurulması önerisi dokuz ay sonra 29 Haziran 1973'de dokuz kurucu üyeden oluşan (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere ve İrlanda ile Amerika Birleşik Devletleri (İngiltere ve irlanda tek ülke olarak kabul edilmiştir.) Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesini (IASC) kurmuşlardır. Türkiye bu kurula, 1974 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğince katılma isteminde bulunmuş ve kurucu üyelerin oybirliği ile "Ortak Üyeli"ğe kabul edilmiştir. O tarihten günümüze kadar bu standartlar Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğine yollanmıştır. Komitenin evvelce yayınlananları iptal ederek yeniden yayınladığı standartlar 1977 yılından bugüne değin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü dergisinde yayınlanmıştır. Komitenin tesbit ettiği 26 standarttan (21, 24, 26 hariç) 23 tanesi Türkiye'de de yayımlanmıştır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği böylece, İşletme Fakültesinin katkıları ile

4 önemli bir yurt hizmetini yerine getirmeye devam etmektedir. Dernek bu standartların 1992 yılında bir kitap halinde derleyerek basmıştır. Bu kitapta 1992 yılı dahil yayınlanmış otuzbir standart yer almıştır. Muhasebe ilke ve kurallarını uygulayan ülkelerde de uyum ve arayış çalışmaları, henüz bitmemiştir. (Roma-Franca-Germen) kıta Avrupası ile (Anglo-Amerikan) ABD ve İngiltere arasında vergi sistemlerinde olduğu gibi muhasebe standartlarında da görüş farklılıkları vardır. Kıta Avrupasında finansal tablolarda Vergi İdaresine yönelik ek açıklayıcı tablolarda daha az bilgi verilmektedir. Hükümet ve vergi politikaları ağırlıkta olduğundan vergi muhasebesi ile finansal muhasebe arasında fark yok denecek kadar azdır. Nitekim AET'nin 10 Kasım 1971 yılında ilk taslağı hazırlanan "Bilanço Yönergesi" yıllık hesapların düzenlenmesi, değerleme metodları, yıllık raporların içeriği, hesapların yayınlanması ile ilgilidir. "Dördüncü Yönerge" denilen bu direktif üye devletlerin muhasebe sistemlerinde uyum sağlama amacını gütmektedir. Dördüncü yönerge 'de tekrar gözden geçirilmiş ve kabul edilmiştir. Almanya; 14 yıl sonra tarihinde Ticaret Kanununda değişiklik yaparak dördüncü yönergeye uyum sağlama yasası, uzun tartışmalar sonucu kabul edilmiştir. 2- Türkiye'de Muhasebe Standartları ÇalıĢmaları: 1929 Ekonomik krizinin etkileri Ülkemiz'de de görülmüştür yılında yürürlüğe giren Kazanç Vergisi Kanunu 1934 yılında 2395 sayılı kanunla tadil edilmiştir. Tadil sonucu kanunda önemli iki değişiklik gözlenmektedir. Bunlardan birincisi beyan usulü, ikincisi ise yeminli muhasebe uzmanlığının kabul edilmiş olmasıdır. Yeminli muhasebe uzmanlığı maalesef müstakil bir kanunla kurulamamış üstelik 1950 Vergi reformunda da kaldırılmıştır. Kazanç Vergisi Kanununun 12.maddesi Bilanço düzenlenmesine ilişkindir. İzahname kitabında günümüze dek kullanılan, pek az değişikliğe uğrayan "Tek tip Bilanço" örneği verilmiştir. Hesaplar hakkında açıklamalar ve Ticaret Bilanço ile mali bilanço ayırımı yapılmıştır, şu izahat dikkati çekicidir. "Ticari Bilanço ile mali bilançonun aynı olması imkanı yoktur. Ticaret ve muhasebe usulleri itibariyle, bilançonun muhtelif hesaplarına girecek bazı masraflar vardır ki, bunların mali bilançoda iraesi (gösterilmesi) ve kabulü caiz değildir mükellefler ticari bilançolarını istedikleri gibi tanzim etmek selahiyetini haiz olmakla beraber varidat tahakkuk idaresine verecekleri bilançolarını, kazanç vergisi kanunu hükümleri dairesinde tadil etmeğe mecburdurlar."

5 Bu standartların bazıları şunlardır; Maddi kıymetler (maliyet esası) Kuruluş masrafları (5 yılda amorti edilecektir) Yabancı paralar (Son gündeki borsa rayici) Stoklar (maliyet fiatı) Alacak ve Borçlar (Reeskonta tabi) Muhtemel Zararlar (Karşılık ayrılabilir) Yukarıdaki standartlar değerleme standardı olarak halen günümüzde yayınlanmış olanlardan pek farklı değildir Eylül 1958 yılında Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Yüksek Ticaret Okulu ile Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin müştereken tertip ettikleri ikinci Türkiye Muhasebe Kongresinde çalışan altı komiteden iki tanesi Muhasebe mesleğinin teşkilatlandırılması komitesi ve muhasebe standartları komisyonu olarak çalışmışlardır yılında 154 sayılı kanunun 17.maddesi gereğince "Tek düzen muhasebe sistemi"nin KİT'lerde uygulanması ilkelerini saptaması görevi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsüne verilmiştir. Prof.Dr.Mehmet Oluç, Prof.Dr.Feridun Özgen, Prof.Dr.Mustafa A.Aysan, Prof.Dr.Rasim Saydar, Osman Nuri Torun, Howard R.Nickerson (OECD) Clarence B.Nickerson (Harward Üni.) den kurulu komite tarihinde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin temel muhasebe teklif ve Tavsiyeler" adlı raporunu Maliye Bakanlığına sunmuştur yılında 440 sayılı İktisadi Devlet teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun birinci maddesi iktisadi devlet teşekküllerinin mali yapı ve muhasebe sistemlerinin de ele alınıp bir düzene sokulmasını öngörmüştür. Bu komitede üniversite öğretim üyeleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı KİT temsilcileri ile yabancı uzmanlar görev almışlardır. Prof.Dr.Mustafa A.Aysan, Prof.Dr.Cumhur Ferman, Prof.Dr.Yüksel Koç Yalkın, Cahit Eran (Mal. ve Güm. Bak.) Celal Şardan (Mal. ve Güm. Bak.) Özerdem Dibel (Mal. ve Güm. Bak.) Orhan Kutlubay (Mal. ve Güm. Bak.) Mehmet Ali Dinçer (MKE) İsmail Coşkun (TEK) Hilmi Ekitmen (TEK), Kemal Başar (TEK), Süleyman Vaner, Suzan Yıldırım, Max T.Schmith (ABD'li uzman) Diere Lanzel (Fransız uzman) dan teşekkül eden heyet 4 yıl süre ile 1968 Haziran ayına kadar çalışarak "Mali İşler ve Muhasebe Grubu" olarak 8 kitap hazırlamışlardır. 4 yıl gibi uzun sürede tam gün çalışmaları ile meydana getirilen eserlerin ilerideki Meslek Birliğine bağlı Enstitülere büyük kaynak teşkil edecektir. Bu eserler şunlardır.

6 1- Muhasebe Usulleri Islahı ve Yeknesaklaştırılması, 2- Muhasebenin Temel Kavramı ve Prensipleri, Genel Kabul Görmüş Gelir (Kar-Zarar) Prensipleri, Genel Kabul Görmüş Bilanço Prensipleri, 3- Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları, 4- Rapor Sistemi, 5- Mali İşler Muhasebe ve Kontrol dairesinin organizasyonu, 6- Terimler ve Açıklamaları, 7- Teşebbüs Bilançolarının yeniden değerleme yoluyla düzeltilmesi, 8- Bilançoların yeniden değerlemesi ile ilgili özel raporlar, Bu eserlerden (4.Kısmına ait kitap) 1968 yılında "Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları" yayınlanmıştır. Ancak, kitapta dört yıl süre ile yoğun şekilde çalışarak eserleri meydana getirenleren bahsedilmemiştir. Yukarıda bu görevi yerine getirerek eksikliği tamamlamak arzusundayız. T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatınca basılarak tarih 7/2767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı "KİT'lerde uygulamaya konulmuştur. Tek düzen Muhasebe sisteminin uygulanmasında karşılaşılacak meseleleri çözümlemek, değişiklikleri yapmak üzere "Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bünyesinde "Tek Düzen Muhasebe Koordinasyon Devamlı İhtisas Komisyonu" kurulması Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün tarih 1986/3 sayılı genelgeleri ile oluşmuştur. Komisyonca 1987 yılında "Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları" kitabı hesap planlarının kanuni mevzuatlar KDV - Dahili Tevkifata uygunluğu ve diğer önemli değişiklikler yeniden yayınlanmıştır. Muhasebenin temel kavram ve prensiplerinin tesbitine ilişkin çalışmalarda özellikle Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya'daki teori mevzuat ve uygulamanın geniş bir şekilde incelenmesi sonucunda bilhassa Amerika Yeminli Mali Muhasipler Derneğinin görüşlerine yakın tutulduğu belirtilmiştir yılından günümüze üniversitelerimizce her yıl tertiplenen "Muhasebe eğitimi sempozyumlarında genellikle meslek yasasının çıkarılması ve muhasebe sistemi arayışı üzerinde özellikle durulmuştur. Uygulamacıların da katıldığı bu sempozyumların tebliğ ve tartışmalarını içeren kitapları yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, 1983 yılında "Standart Mali Tabloları ve Raporları" yayınlanmış 1984 yılında da standart hesap planları hazırlanmıştır. Ayrıca 1988 yılında Denetim Standartları yayınlanmış, aynı yıl başında kurulan "Muhasebe Standartları" için hazırlanan Feridun Özgen (SPK denetleme kurulu Bşk.) Müslim Demirbilek (SPK denetleme kurulu Bşk.

7 Yard.) Prof.Dr.Yüksel Koç Yalkın, Dr.Mazhar Hiçşaşmaz, Hüseyin Perviz Pur ile bağımsız denetim şirketlerinden zaman zaman katılan biri Türk diğeri yabancı 2 uzmandan kurulu "Özel Komite" çalışmaları bitirmiş ve standartlar tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. SPK Standartları tetkik edildiğinde dünyada uygulanan "Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları" ile arasındaki farkı kısa sürede kapatacak seviyede olduğu görülecektir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünce de Denetim ve Muhasebe Standartları çalışmaları yaptığı gözlenmekle beraber yaptırım gücünün olmaması dolayısıyle iyi niyetli girişimin başarılı olacağı görüşünde olmayanlar çoğunluktadır. Buna rağmen her türlü çalışma bir araştırma ve emek ürünü olup, ülkemizdeki büyük bir boşluğun doldurulması amacını taşıdığı ve bu çalışmalardan doğacak fikirlerden faydalanılacağı şüphesizdir. Maliye ve Gümrük Bakanlığında 1988 yılında başlatılıp önce Bakanlık bünyesinde, sonra da 3568 sayılı meslek kanunu ile oluşturulan Geçici Kurulda rahmetli Prof.Dr.Latif Çakıcı, Celal Şardan ve Hüseyin Perviz Pur'dan müteşekkil heyet bir yıllık çalışma yaparak kıta Avrupasının 4.yönergesine uygun hazırlanan tek düzen hesap planı taslağını Anglo-Sakson ülkelerince kabul edilen hesap Planı ve kurallarına uygun hale getirmiş son düzeltmeleri yaparak Maliye Bakanlığına teslim etmiştir. TÜRMOB'un kurulmasından sonra Tek Düzen Hesap Planı çalışmaları Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından tekrar ele alınmış sonunda tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilerek 1994 yılında uygulamaya geçilmiştir. Bütün bu çalışmaların ülkemizde; Meslek Birliğinin bünyesinde oluşacak "Standartlar Enstitüsünde" birleştirilmesi ve değerlendirilmesinin zamanı artık gelmiştir. Ülkemizde muhasebe sistemi arayışı ile ilgili çalışmaları içeren oldukça yeterli kaynak mevcuttur. Muhasebe uygulamacı ve teorisyenlerince karar verilmesi gereken en önemli konu: Muhasebe Standartları, yazılı hukuk çerçevesinde mi yer almalıdır; (Almanya, İsviçre, Fransa modeli) yoksa değişimlerde esneklik sağlamak amacıyla Batı ülkelerinde olduğu gibi "Genel Kabul Görmüş" standartlar mı geçerli olmalıdır. Bu tartışmanın en uygun çözümü ekonomik olaylar geliştikçe standartlarda değişiklik yapacak "Resmi hukuku bir kurul"un bu görevi üstlenmesidir. Bu kurul tartışmasız meslek birliğine bağlı "Muhasebe Standartları Enstitüsüdür" Yoksa Almanya'da olduğu gibi, 5 kitaptan müteşekkil Türk Ticaret Kanununa altıncı kitap ilavesi gelecekte tıkanıklıklar yaratacaktır. Cumhuriyetimizin ilk yılları ve sonraları hazırlanan Ticaret ve Vergi Kanunlarımız ülkemize Nazizmden kaçan Alman ilim adamlarının önerileri ile olmuştur. Osmanlı döneminden kalma Almanya'ya yakınlık ve hayranlık duyguları kanunlarımızın temel yapısının "Kıta Avrupası"nın katı kuramcı modeline dayandırılmasına neden olmuştur.

8 yılları arası "Vergi Reform Komisyonları" kurduran Maliye ve Gümrük Bakanlığı katı kuramcı modeli Gelir ve Kurumlar Vergisinde kırabilmiş ise de Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılamamıştır. Ayrıca ona paralel Türk Ticaret Kanunu değişmezliğini muhafaza etmeye devam etmektedir. Ülkemizde, Muhasebe standartları ve uygulama yöntemlerinin tesbitinde iki modelden birini tercih etmek üzere çalışma ve tartışmalar geç kalınmadan başlatılmalıdır. TÜRMOB ilk hazırlık çalışmalarına başlamıştır. TÜRMOB bünyesinde kurulan "Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu" onbeş Muhasebe Standardı yayımlamıştır. Standartların hazırlanması, ilgililere ve yetkililere izahı, kanun değişiklikleri oldukça uzun zaman alacaktır. Hazırlıkların tamalanması Avrupa Topluluğuna uyum açısından da ayrıca kolaylık sağlayacağı şüphesizdir. Mali Bilanço, Ticari Bilanço tanımlarının yerine tek bir finansal tablo ve vergi matrahı tanımlarının yerleştirilmesi için en az 3568 sayılı meslek yasasının uygulamaya konulmasına yakın bir mücadele ve çalışma bizleri beklemektedir. Tek düzen hesap planına göre düzenlenmiş finansal tabloların uluslararası Genel Kabul görmüş muhasebe standartlarına, Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu değerleme hükümlerine tabi kurallara göre düzenlenmesi mali analizlerin kamuoyuna yanlış yorumlarla yansıtılmasına neden olmaktadır. "Mali analizle saptanna işletme faaliyetlerinin verimini ve karlılığını arttırıcı önlemler, mali kontrolla sağlanır. Kontrolün yapılması ve düzeltici önlemlerin alınması bakımından mali planlama ön koşuldur. Mali plandaki hedeflerle fiili uygulamaların mukayesesi sonucu işletme faaliyetlerinin durumu hakkında bilgi edinilir ve bu bilgiler alınacak önlemlere esas olur. Bir kontrol işlemi, dört evreden meydana gelir: 1. Kontrol kriterlerinin seçimi, yani kontrol ilişkilerinin anlaşılması için hangi değişkenin diğerlerine etki edeceği hususunun belirtilmesi, 2. Standartlarının saptanması, yani fiili uygulamaların ölçüleceği normların gösterilmesi, 3. Uygulamanın değerlenmesi, yani fiili uygulamaya ile normların mukayese edilmesi, 4. Düzeltici önlemlerin alınması, yani yukarıdaki faaliyetlerin daha iyi biçimde yapılmasının sağlanması. Dört evreden meydana gelen kontrol işlemine duyulan gereksinme, günlük faaliyetler sırasında planlardan yavaş yavaş uzaklaşma hususundaki beşeri eğilimini, topyekün planı başarısızlığa götürme hususundaki etkisi ile planların, iş koşullarında meydana gelen değişikliklere göre düzeltilmesi nedenlerinden ileri gelmektedir.

9 İşletme, kontrol sistemi yoluya, saptadığı amaçlara emin biçimde ulaşmakla faaliyetlerini daha verimli ve karlı yürütme bakımından tehlikeli durumlarla karşılaşmadan önce işletme sorunlarını saptar ve faaliyetlerini düzeltici, geliştirici önlemleri zamanında alır. İşletmenin kontrol fonksiyonunun yürütülmesinde mali yönetici büyük ve önemli bir role sahiptir. Mali yönetici bu rolünün, mali kontrol araçlarıyla yerine getirir. Mali kontrol faaliyetleri bir işletmeye ait kontrol işleminin her evresinde görülür. Bu fonksiyonu yürüten mali yönetici planların hazırlanmasında, standartların saptanmasında, faaliyet raporlarının meydana getirilmesinde en büyük sorumluluğu taşır. Ayrıca faaliyetlerin değerlendirilmesine ve düzeltici önlemlerin alınmasına katılır. Mali kontrol fonksiyonunu yürüten mali yöneticinin sahip olduğu araçlar sırası ile bütçeler, mali raporlar, faaliyet raporları, sanayi ile rakip işletmelere ait standartlar ve oranlar ile mali analizlerdir." (1)

10 BORÇLANMA RASYOLARI AÇIKLAMASI: Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa): (Özser-YDDA/Akt. Top.-YDDA)xFaaliyet Karı/ Net kar + Finans Gid. Bu katsayı nekadar büyük çıkarsa şirketin borçlarından o derece yararlandığı sonucuna ulaşır. Eksik KarĢılama Oranı=Borçların Topl. Hızlı Aktifler Stoklar Bu rasyo stokların hemen karşılanamayacak borçlara oranını verir ve düşük çıkması iyidir. Finansal Borç/Toplam Borç: Bu rasyo ile borçluluk yapısının ne kadar riskli olduğu ortaya çıkar. Oranın düşük çıkması iyidir. Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç: Borçlarının içerisinde bir yıldan önce ödemek zorunda olduğu kısmın oranını verir. Düşük çıkması iyidir. Toplam Borç/Toplam Kaynak: Şirketin borçlarının aktif toplamı içeresindeki payını verir. Düşük çıkması iyidir. Toplam Borç/Özsermaye: Şirketin borçlarının özsermayesi karşısındaki büyüklüğünü verir. Düşük çıkması iyidir. Finansal Borçlar Toplamı/Özsermaye:Şirketin daha tehlikeli olarak nitelendirilen finansal borçlarının özsermayesi karşısındaki büyüklüğünü verir. Düşük çıkması iyidir. Kısa Vadeli Borç/Net SatıĢlar: Şirketin satışlarının tehlikeli olan kısa vadeli borçlara karşı nekadar dirençli olduğunu ortaya koyar. Düşük çıkması iyidir. Hızlı Aktifler=Hazır Değerler+Menkul Kıym.+ Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Va- deli Alacaklar

11 BÜYÜME RASYONLARI AÇIKLAMASI: Özsermaye Büyümesi: Şirketin özsermayesinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Aktif Büyümesi: Şirketin aktifinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Esas Faaliyet Karı Büyümesi: Şirketin ana faaliyet konusundan elde ettiği karın geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Finansal Giderlerdeki ArtıĢ: Şirketin ödediği faiz yükünün geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Düşük çıkması iyidir. Net Dönem Karı ArtıĢı: Şirketin topyekün faaliyetlerinden elde ettiği dönemsel karın geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Net SatıĢlardaki ArtıĢ: Şirketin satışlarının geçen yılın dönemine göre ne kadar arttığını gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Toplam Borçlardaki ArtıĢ: Şirketin borçlarının geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüküdüğünü gösterir. Düşük çıkması iyidir. Net ĠĢletme Sermayesi=Dönen Varlıklar- Vadeli Borçlar Net ĠĢletme Sermayesi ArtıĢı: Şirketin net işletme sermayesinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir.

12 FĠNANSMAN RASYOLARI AÇIKLAMASI: FAALĠYET RASYOLARI AÇIKLAMASI: Finansal Gider/Faaliyet Maliyeti: Finansal giderlerin, gelir tablosundaki toplam maliyet unsurları içinde payını verir. Düşük çıkması iyidir. Özsermaye Devir Hızı: Satışlarının özser- mayesine oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Finansal Gider/Toplam Borç: Borçlarının ne kadar finansal getirdiğini açıklar. Oranın düşük çıkması iyidir. Finansal Gider/Stoklar: Finansal giderlerin şirketin stoklarına bindirdiği yükü açıklar. Düşük çıkması iyidir. Finansal Gider+Dönem Karı/Toplam SatıĢlar: Şirketin o dönem yarattığı değerin satışlar içindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. Aktif Devir Hızı: Satışlarının aktif toplamına oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Alacak Devir Hızı: Satışlarının alacaklarına oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Stok Devir Hızı: Satışlarının stoklama oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Faaliyet Maliyeti=Satış Maliyeti+Faaliyet Giderleri+ Diğer Faaliyet Giderleri+Finansman Giderleri

13 KARLILIK RASYOLARI AÇIKLAMASI: LĠKĠDĠTE RASYOLARI AÇIKLAMASI: Özsermaye Karlılığı: Dönem karının özsermaye Cari Oran: Dönem varlıkların kısa vadeli içerisindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. borçlara oranıdır. Kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir. Yüksek çık- Aktif Karlılığı: Dönem karının aktif toplamı içeri- ması iyidir. sindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. Hızlı Aktifler/Net ĠĢletme Sermayesi: Brüt Kar Marjı: Brüt satış karının net satışlar Likit dönen varlıkların net işletme sermayeiçerisindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. sine oranıdır. Yüksek çıkması iyidir. Esas Faaliyet Kar Marjı: Şirketin asli faaliyet- Likidite Oranı: Hızlı aktiflerin kısa vadeli leri sonucu elde ettiği karın net satışlara oranını borçlara oranıdır. İlk hamlede kısa vadeli verir. Yüksek çıkması iyidir. borçlarının ne kadarını ödeyebileceğini gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Faaliyet Maliyeti Oranı= Satış Maliyeti+Faaliyet Gid.+Diğer Faaliyet Gid.+Finansman Gid. Net Satışlar Hızlı Aktifler= Hazır Değerler+Menkul Kıymetler+Kısa vadeli Ticari Alacaklar+ Şirketin topyekün maliyetinin net satışların içerisindeki payını verir. Düşük çıkması iyidir. Net ĠĢletme Sermayesi= Dönen Varlıklar- Kısa Vadeli Borçlar

14 FĠNANSAL TABLOLARIN GENEL KABUL GÖRMÜġ ANALĠZ VE DEĞERLEME STANDARTLARI I. Bilançoda Belirlenen Olaylar Olası Nedenler 1. Stoklar Bir hesap dönemi içinde * Firma stokları üzerinde spekülasyon aniden yükselmektedir. yapmaktadır. Satışları azaltarak enflasyonist ortamda yararlanmayı beklemektedir. 2. Diğer dönen varlıklar; artmakta, kasa * Firmanın faaliyetlerinin finansmanı hesabı azalmakta veya sabit kalmamak- için gittikçe artan bir oranda kredi tadır. kullanmaktadır. Sakıncalı ortam yaratılmaktadır. Firma riske girmektedir. 3. Diğer dönen varlıklar artarken kasa * Firma faaliyetlerinin finansmanını teazalmaktadır veya sabit kalmaktadır. minen daha fazla krediye ihtiyaç duymaktadır. 4. Diğer dönen varlıklar azalmaya başlarken * Firma nakit durumunu etkili ve olumlu kasa artmaktadır veya sabit kalmaktadır. bir şekilde kullanamamaktadır. Atıl fonlar vardır. Değerlendirilememektedir. 5. Belli bir dönem içerisinde satışlar/stoklar * Daha kısa bir süre içerisinde stoklar oranı artmaktadır. giderek nakde dönüşmektedir. 6. Belli bir dönemde net satışlar azalmakta iken * Firmanın alacakların tahsili yavaşlaticari alacaklar artmaktadır. maktadır. İleride finansal darboğaza girilecektir. 7. Bazı durumlarda net satışlar azalmakta iken * Firmanın stokları yavaşlamaktadır. stoklar artış göstermektedir. 8. Satışlar/alacaklar oranı azalmaktadır. * Firmanın alacakların tahsili yavaşlamaktadır. Veya peşin satışların oranı artmaktadır. 9. Satışlar/alacaklar oranı belli bir dönem içerisinde * Firmanın alacakları giderek daha kısa artmaktadır. bir süre içinde nakde dönüşmektedir.

15 II. Gelir Tablosundaki Belirlenen Olaylar Olası Nedenler 1. Net satışlar alacaklara nisbetle daha yavaş * Alacakların tahsil edilebilmeleri yavaş artmakta, alacaklar artmakta veya azalmakta- seyretmektedir. 2. Satışların alacaklara oranlamasında * Muhtemelen alacakların tahsili daha oran yükselmektedir. hızlı gerçekleşmektedir. 3. Satışların alacaklara oranlamasında oran * Alacakların tahsili yavaş bir şekilde azalmaktadır. gerçekleşmektedir. 4. Bir yıl içerisinde satışlar ansızın artmaya baş- * Firmanın stoklarının müşterilerce lamaktadır. spekülasyonu yapılmaktadır. 5. Stokların artmasına karşılık net satışlar düş- * Stokların likitidesi azalmaya başlamekte veya stoklardan daha yavaş bir şekilde maktadır. artmaktadır. 6. Satışların stoklara oranı belirli bir süre içeri- * Stokların likitidesi artmaya başlamaksinde yükselmektedir. tadır. 7. Net satışlar brüt karadan daha hızlı bir * Mamulün birim maliyeti artmış olabilir oranda artış göstermektedir. veya mamülün birim satış fiyatı düşmektedir. 8. Brüt satışlar net satışlardan daha * Firmanın satışlarında giderek artan bir hızlı bir oranda artış göstermektedir. oranda bozuk mal satışı söz konusu olabilir. 9. Firma faaliyet sonucu zarar elde etmesine * Sair gelirler, sair giderlerden daha fazrağmen net kar göstermektedir. ladır ve her ikisi arasındaki fark faaliyet zararından daha büyüktür. 10. Faaliyet karının artışı ile net kar daha hızlı * Sair gelirler sair giderlerden daha fazbir oran ile artmaktadır. ladır. Her ikisi arasındaki fark faaliyet karından daha hızlı artmaktadır. 11. Brüt kar artmakla birlikte faaliyet karı düş- * Firmanın genel satış ve yönetim gidermektedir. leri brüt kardan daha hızlı bir artış göstermektedir.

16 III. GENEL DEĞERLEMELER a- Dönen Varlıklar # Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara göre daha yavaş artması ile cari oran düşer. # Dönen varlıkların kısa vadeli borçlarla aynı miktarda artması ile cari oran düşer. # Dönen varlıkların toplam varlıklardan daha hızlı artışı toplam varlıkların likiditesini arttıracağından firma için müsbet bir durum yaratır. # Dönen varlıkların TL değeri ile kısa vadeli borçların TL değerleri eşit artıyor ise firma için menfi bir sonuçtur. Zira cari oran düşmektedir. # Dönen varlıklar kısa vadeli borçlardan daha yavaş bir oranda artış gösteriyor ise firma için menfi bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durumda cari oran düşmektedir. b- Duran Varlıklar # Duran varlıkların artması net çalışma sermayesinin azalışını yaratır bu durum firma için menfi bir sonuçtur. # Duran varlık / özsermaye oranın azalması firma için menfi bir sonuçtur. # Duran varlıklar artarken uzun vadeli borcun ve özsermayenin aynı kaldığı durumda net çalışma sermayesi ve cari oran azalır. # Duran varlıklara ve diğer dönen varlıklara yapılan yatırımın nisbi olarak artması durumunda toplam varlıkların likiditesinin azalması sonucu yaratılır. # Duran varlıklar artış göstermekte ancak net çalışma sermayesi azalmakta ise firma için menfi bir durum sözkonusudur. c- Borçlar # Uzun vadeli borçların artması ile net çalışma sermayesinin azalması firma için menfi bir sonuçtur. # Borçlar/özsermaye oranının artması firma için menfi bir sonuçtur. # Uzun vadeli borçların azalırken özsermayenin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Uzun vadeli borçların duran varlıklardan daha hızlı arttığı ve özsermayenin aynı kaldığı durumlarda net çalışma sermayesi artar. # Uzun vadeli borçlar artmakta iken net çalışma sermayesi azalış gösteriyor ise firma için menfi bir sonuç yaratılmıştır. d- Özsermaye

17 # Özsermayenin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Özsermaye sabit kalırken uzun vadeli borç alınıldığında ve bu borcun tamamen sabit varlık alımında kullanıldığında, net çalışma sermayesi değişmez sabit kılır, Borç/özsermaye oranı artış gösterir, Sabit varlık/özsermaye oranı artış gösterir. # Özsermaye artış göstermekte ancak uzun vadeli borçlar azalmaktadır. Bu durum firma için müsbet bir sonuçtur. e- Net ĠĢletme Sermayesi # Net çalışma sermayesinin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Net çalışma sermayesinin artışı özsermayede artma, duran varlıklarda azalma, uzun vadeli borçlarda da artmaya neden olur. # Net çalışma sermayesinin azalması ile özsermayede düşme; Duran varlıklarda artma ve uzun vadeli borçlarda düşme sonucu yaratır. f- Toplam Varlıklar # Toplam varlıkların toplam borçlara göre daha yavaş artması firma için menfi bir sonuçtur. # Toplam varlıklar artış gösterirken, dönen varlıklar azalıyor ise firma için menfi bir sonuç doğmaktadır. Zira toplam varlıkların likiditesi azalmaktadır.

18 ORAN FORMÜLLERĠ A- LĠKĠDĠTE ORANLARI Dönen Varlıklar 1- Cari Oran... Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar-(Stoklar+Gelecek Aylara Ait Giderler+Diğer Dönen Varlıklar) 2- Asit-Test Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 3- Nakit Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Stoklar 4- Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı... Dönen Varlıklar Stoklar 5- Stoklar/Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 6- Stok Bağımlılık Oranı... Stoklar Kısa Vadeli Ticari Alacalar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 7- Kısa Vad. Alac./Dönen Varlık. Oranı... Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8- Kısa Vad. Alacak/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı

19 B- FĠNANSAL YAPI ORANLARI Kısa Vadeli Yabancı Kayn. + Uzun Vadeli 1- Yabancı Kay. Toplamı/Varlık (Aktif)... Top. Oranı (Kaldıraç Oranı) Varlık (Aktif) Toplamı Öz Kaynaklar 2- Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı Öz Kaynaklar 3- Öz Kaynak./Yabancı Kay. Top. Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kayn.+Uzun Vadeli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı Kaynak (Pasif) Toplamı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı Kaynak (Pasif) Toplamı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Devamlı Sermaye Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar Maddi Duran Varlıklar (Net) 7- Mad. Duran Varl./Öz Kaynak Oranı... Öz Kaynaklar Maddi Duran Varlıklar (Net) 8- Mad. Duran Varl./Uzun Vadeli... Yabancı Kaynaklar Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar 9- Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar... Top. Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varalıklar 10- Duran Varlıklar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar Duran Varlıklar 11- Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye... Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar+Öz Kaynaklar

20 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 12- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Yabancı Kaynaklar Top. Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa Vadeli Banka Kredilkeri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizler+Uzun Vadeli Banka Kredileri 13- Banka Kredileri/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı Kısa Vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri 14- Kısa Vad. Banka Krd./Kısa Vadeli... Yabancı Kaynaklar Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa Vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizler+Uzun Vadeli Banka Kredileri 15- Banka Kredileri/Yabancı Kay.... Toplamı Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar 16- Dönem Varlıklar/Aktif (Varlık)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı Maddi Duran Varlıklar (Net) 17- Maddi Duran Var. (Net)/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı

21 D-KARLILIK ORANLARI 1) Kar Ġle Sermaye Arasındaki ĠliĢki Gösteren Oranlar Net Kar (VSK) a- Net Kar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar-Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Vergiden Önceki Kar b- Vergi Öncesi Kar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar c- Finansman Giderleri ve Vergiden Vergiden Önceki Kar + Finansman Giderleri Önceki Kar/Kaynak (Pasif) Top. Oranı... (Ekonomik Rantabilite Kaynak (Pasif) Toplamı Net Kar (Vergi Sonrası Kar) d- Net Kar/Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı e- Faaliyet Kar/Faaliyetin Gerçek Faaliyet Karı Kul. Varlık. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı - Mali Duran Varlıklar Dağıtılmamış Karlar Toplamı (Yedekler) 1- Birikmiş (Kümülatif) Karlılık Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı 2) Kar ile SatıĢlar Arasındaki ĠliĢkiler Gösteren Oranlar Faaliyet Karı a- Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı... Net Satşı Tutarı Brüt Satış Karı b- Brüt Satış Karı/Net Sat. Oranı... Net Satışlar Net Kar c- Net Kar/Net Satışlar Oranı... Net Satışlar

22 C- DEVĠR HIZLARI Satışların Maliyeti (Cari Yıl) 1- Stok Devir Hızı... Önceki Yıl Stoklar+Cari Yıl Stokları/2 Net Satışlar 2- Alacak Devir Hızı... Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Net Satışlar 3- Çalışma Sermayesi Devir Hızı... Dönen Varlıklar Net Satışlar 4- Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı... Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Net Satışlar 5- Mad. Duran Varl. Devir Hızı... Maddi Duran Varlıklar (Net) Net Satışlar 6- Duran Varlıklar Devir Hızı... Duran Varlıklar Net Satışlar 7- Öz Kaynak Devir Hızı... Öz Kaynaklar Net Satışlar 8- Aktif Devir Hızı... Varlık (Aktif) Toplamı d- Satılan Malın Maliyeti/Net Satışların Maliyeti Satışlar Oranı... Net Satışlar

23 Faaliyet Giderleri e- Faaliyet Gid./Net Satış. Oranı... Net Satışlar Finansman Giderleri Faiz Gid./Net Satışlar Oranı Net Satışlar 3. Kar ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki ĠliĢkileri Gösteren Oranlar a- Faiz ve Vergiden Önceki Kar/ Vergiden Önceki Kar+Finansman Giderleri Faiz Giderleri Oranı... Finansman Giderleri b- Net Kar+Faiz Giderleri/Faiz Net Kar+Finansman Giderleri Giderleri Oranı... Finansman Giderleri

24 BĠLANÇO (000) DÖNEN VARLIKLAR Kasa ve Banka Menkul Değerler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar DURAN VARLIKLAR Uzun Vadeli Alacaklar İştirakler Sabit Kıymetler (net) TOPLAM AKTĠF KISA VADELĠ BORÇLAR Banka Kredileri Ticari Borçlar UZUN VADELĠ BORÇLAR Ticari Borçlar Ödenmiş Sermaye Reservler Yeniden Değ. Fonu Geçmiş Yıl Zararları Vergi Öncesi Kar (Zarar) TOPLAM PASĠF

25 GELĠR TABLOSU Net Satışlar Satılan Mal Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı Faiz Giderleri Vergi Öncesi Kar (Zarar) Vergi Net Kar

26 FĠNANSAL ORANLAR Sektör Ortalaması LĠKĠDĠTE ORANLARI Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) Asit-Test (Dönen Varl.-Stoklar/Kısa Vadeli Borç.) AKTĠF YAPISIYLA ĠLGĠLĠ ORANLAR Stoklar/Aktif Toplamı Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı Sabit Kıymetler/Aktif Toplamı VERĠMLĠLĠK ORANLARI Stok Devirhızı (Satılan Mal Maliyeti/Stoklar) Özvarlık Devirhızı (Net Satışlar/Özvarlıklar) Aktif Devirhızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı) MALĠ YAPIYLA ĠLGĠLĠ ORANLAR Özvarlıklar/Pasif Toplamı Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı Toplam Borçlar/Pasif Toplamı Faizler Karşılama Oranı (Dönem Karı/Faiz Gid.) KARLILIK ORANLARI Özvarlık Karlılığı (Dönem Karı/Özvarlıklar) Faaliyet Karlılığı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar) * Dönem Karı, Vergi Öncesi Karı ifade etmektedir.

27 FĠNANSAL ORANLARIN OLUMLU KABUL EDĠLEN DEĞERLERĠ: OLUMLU GÖSTERGELER LİKİDİTE ORANLARI YÜKSEK VERİMLİLİK ORANLARI YÜKSEK MALİ YAPIYLA İLGİLİ ORANLAR Özvarlık/Pasif YÜKSEK Kısa Vadeli Borç/Pasif DÜŞÜK Toplam Borç/Pasif DÜŞÜK Faizleri Karşılama Oranı YÜKSEK KARLILIK ORANLARI YÜKSEK

28 Mali tabloların analizi neticesinde Ģu bulgular elde edilmektedir. ÖZVARLIK YETERLĠLĠĞĠ : Firmanın "özvarlık yeterliliği", sektör genelinde de görüldüğü şekilde düşük seviyede bulunmaktadır. Özvarlıklar, özellikle "kar" ve "yeniden değerleme fonundan" oluşmakta olup, "sermaye" çok düşük seviyede kalmıştır. Ancak firmanın "özvarlıklarının pasif içerisindeki payı" döneminde artış göstermiştir. BORÇLANMA ORANI : Firmanın "uzun vadeli borç yükünde" azalma olduğu, ancak "kısa vadeli borçların pasif içerisindeki payının" her üç yılda da aynı seviyelerde seyrettiği görülmektedir. "Kısa vadeli borçlar" ağırlıklı olarak" ticari borçlardan" oluşmakta olup; bu durum firmanın faaliyetlerini % 55 oranında "kısa vadeli ticari borçlarla finanse ettiğini" ifade etmektedir. LĠKĠDĠTE : Firmanın "likiditesi" yüksek oranlarda tesbit edilmiştir. KARLILIK : Firmanın "karlılığının", sektör ortalamalarının oldukça üstünde olmasına karşın, azalma trendi içinde olduğu görülmektedir. SATIġLAR GENEL MALĠ DURUM : Tatminkar YARARLANILAN KAYNAKLAR 1) Prof.Dr. Yüsel Koç Yalkın-İşletmelerde Mali Analiz Teknikler-Turhan Kitapevi Ankara ) Prof.Dr. Muharrem Özdemir. Finansal Yönetim (Gazi Kitapevi/1997) 3) Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No:35-36 Finansal Yönetim Robert W.Kol. - Ricardo 5.Radriques (SPK Kurulu - Ankara - Temmuz 1996) 4) Dr.Öztin Akgüç - Kredi taleplerinin değerlendirilmesi - (T.İş Bankası Kültür Yayınları Yonca Matbaası Ankara 1984) 5) Dr. Öztin Akgüç - Mali Tablolar Analizi (Genişletilmiş 3.baskı) 6) Prof.Dr. Kullervo Louhi - İdari Muhasebe ve Kontrol (İTİA-MSU 1996)

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

ORAN (RASYO) ANALİZİ 1

ORAN (RASYO) ANALİZİ 1 1 ORAN (RASYO) ANALİZİ Oran Analizi 2 Mali analiz tekniklerinin en yaygın olanı oran analizi dir. Oran, finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematiksel ifadesidir. Mali tabloların

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 01.01.2014 31.03.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir. Ortaklığın Ünvanı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 18825/23244 Merkez

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017 İSO 1. 500 2016 Değerlendirmesi Haziran 2017 Bilanço Analizi Bilanço Analizi - Milyon TL 2013 2014 % 2015 % 2016 % DÖNEN VARLIKLAR 235.171 243.799 4% 272.717 12% 335.011 23% DURAN VARLIKLAR 183.006 207.038

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş.

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sonuçları Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin eğilim

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş.

ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş. ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sonuçları Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Despec Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014 Pazar 13.30-15.00 SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ () Prof.Dr. Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgileri analiz edilirken dinamik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı