MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ. HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ. HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)"

Transkript

1 MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ HÜSEYĠN PERVĠZ PUR (YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR)

2 MUHASEBE STANDARTLARI VE FĠNANSAL TABLOLARIN ANALĠZĠ Hüseyin Perviz Pur Yeminli Mali MüĢavir Bu yazımızda Muhasebe Standartları ile Finansal Tabloların Analizi arasındaki ilişkiyi irdeleceğiniz. İlk anda iki kavram arasında bir ilişkinin olabileceğine ihtimal verilmemektedir. Ancak Standarda uygun düzenlenmemiş Finansal Tabloların mukayese etme olanağı yoktur. Şüphesiz Muhasebe Standartları Finansal Tabloların doğru ve güvenilir bilgi vermesi amacı ile oluşmuştur. Muhasebe ilke ve kurallarının geçerliliği genel kabul görmüş olması halinde uygulanabilir. Evrensel olan bu kurallar her ülkeye göre değişim göstermezler. Muhasebe bilgilerini disipline eden bu kurallar muhasebe uygulamalarına yön verir. Muhasebe bilgilerinin doğru güvenilir ve anlaşılabilirliği muhasebe ilke ve kuralları ile ölçülür. Genel Kabul görmüş muhasebe ilke ve kurallarına göre hazırlanmış finansal tablo raporları, ilgili kişilere bilgi aktarmadığı sürece hiçbir değeri yoktur. O zaman muhasebe kime hizmet edecektir. Muhasebe; işletme sahiplerine, işletme yönetimini, sendika ve işletme personeline, yatırım ve finansman kuruluşlarına, diğer işletmeler ve halk ile devlete hizmet edecektir. Finansal tablolarda kişi ve kuruluşlardan belli bir bölümü veya herhangi birimi ilgilendiren bilgilerin bulunması, ilke ve kuralların dışında tanzim edilmiş finansal tablolar olarak kabul edilir. Ancak, tabloların saydığımız kişi ve kuruluşlara üzerinde ek bilgi ve düzeltme yapılmaksızın bilgi verdiğine kabul edilebilirliği sağlanmış olacaktır. Bu tablolar, o ülkede kabul edildiği gibi ilke ve kuralları uygulayan diğer ülkelerde de aynı şekilde değerlendirileceklerdir. Bir ülkede ve ülkelerin oluşturduğu politik topluluklarda, örneğin Avrupa Birliğinde yer alan teşebbüslerin finansal tablolarının uyumlu olmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ülke muhasebe standartları yapılmakta, bu oluşumda topluluğun koyduğu kriterleri uyularak genel bir uyum sağlanmaktadır. Muhasebeye gelen rakamsal veriler standartlara göre finansal tabloların hesaplarında yer almaktadırlar. Tek düzende yapılan değerlendirmelerin beraberliği önce ülkede, sonra toplulukta ve daha genişletilerek dünya devletlerinin finansal tablolarında üçüncü şahıslara yani tablolardan yararlanacaklara doğru ve güvenilir bilgi aktarma birliği sağlanacaktır.

3 Muhasebe standartları veya diğer tanımla ilke ve kuralları değişmez değildir. Ekonomik koşullar ile değişen amaçlar, kuralların sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini gerektirir. Bu değişimler muhasebe uygulamaları ile ortaya çıkarılmaktadır. Muhasebeyi geliştiren ve yaşatan uygulamadır. Yatırımcılar, ortaklar, finans kuruluşları, kamu kurumları, vergi idareleri ve kamu oyu düzenli standart tablolara göre düzenlenmiş finansal tablo analizlerinin değerlendirilme ve mukayeselerini büyük kolaylıkla yapacaklardır. Bu maksatla, dünyada ve ülkemizde standartların oluşumu ile bu standartlara göre oluşmuş tabloların finansal analizlerini yazımızda sunmaya çalıştık. 1- Uluslararası Muhasebe Standartları ÇalıĢmaları: Ekonomik krizi sonrası Batı Ülkelerinde "Sermaye Piyasası Kurulları", "Muhasebe Standartları Komiteleri" ile Muhasebe Meslek Odaları ve Birlik'leri süratle kurulmuştur. Muhasebe standartlarının geliştirimesi ve yaygınlaştırılmasında en etkili çalışmaları Amerika Birleşik Devletlerinin kurumları yapmıştır. Uluslararası Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standart'ları birçok değişimler göstererek 1939 yılından günümüze dek varlığını sürdürmektedir yılında "Amerika Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü (AICPA) kurulmuş ve enstitüye bağlı Muhasebe Usulleri Komitesi yılları arasında 51 bülten, 1959 yılında bu komitenin yerini alan Muhasebe İlkeleri Kurulu yılları arasında 31 bülten yayınlanmıştır. Ekim 1972 yılında Sidney'de toplanan Onuncu Uluslararası Muhasebe Kongresinde" Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesinin kurulması önerisi dokuz ay sonra 29 Haziran 1973'de dokuz kurucu üyeden oluşan (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere ve İrlanda ile Amerika Birleşik Devletleri (İngiltere ve irlanda tek ülke olarak kabul edilmiştir.) Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesini (IASC) kurmuşlardır. Türkiye bu kurula, 1974 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğince katılma isteminde bulunmuş ve kurucu üyelerin oybirliği ile "Ortak Üyeli"ğe kabul edilmiştir. O tarihten günümüze kadar bu standartlar Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğine yollanmıştır. Komitenin evvelce yayınlananları iptal ederek yeniden yayınladığı standartlar 1977 yılından bugüne değin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü dergisinde yayınlanmıştır. Komitenin tesbit ettiği 26 standarttan (21, 24, 26 hariç) 23 tanesi Türkiye'de de yayımlanmıştır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği böylece, İşletme Fakültesinin katkıları ile

4 önemli bir yurt hizmetini yerine getirmeye devam etmektedir. Dernek bu standartların 1992 yılında bir kitap halinde derleyerek basmıştır. Bu kitapta 1992 yılı dahil yayınlanmış otuzbir standart yer almıştır. Muhasebe ilke ve kurallarını uygulayan ülkelerde de uyum ve arayış çalışmaları, henüz bitmemiştir. (Roma-Franca-Germen) kıta Avrupası ile (Anglo-Amerikan) ABD ve İngiltere arasında vergi sistemlerinde olduğu gibi muhasebe standartlarında da görüş farklılıkları vardır. Kıta Avrupasında finansal tablolarda Vergi İdaresine yönelik ek açıklayıcı tablolarda daha az bilgi verilmektedir. Hükümet ve vergi politikaları ağırlıkta olduğundan vergi muhasebesi ile finansal muhasebe arasında fark yok denecek kadar azdır. Nitekim AET'nin 10 Kasım 1971 yılında ilk taslağı hazırlanan "Bilanço Yönergesi" yıllık hesapların düzenlenmesi, değerleme metodları, yıllık raporların içeriği, hesapların yayınlanması ile ilgilidir. "Dördüncü Yönerge" denilen bu direktif üye devletlerin muhasebe sistemlerinde uyum sağlama amacını gütmektedir. Dördüncü yönerge 'de tekrar gözden geçirilmiş ve kabul edilmiştir. Almanya; 14 yıl sonra tarihinde Ticaret Kanununda değişiklik yaparak dördüncü yönergeye uyum sağlama yasası, uzun tartışmalar sonucu kabul edilmiştir. 2- Türkiye'de Muhasebe Standartları ÇalıĢmaları: 1929 Ekonomik krizinin etkileri Ülkemiz'de de görülmüştür yılında yürürlüğe giren Kazanç Vergisi Kanunu 1934 yılında 2395 sayılı kanunla tadil edilmiştir. Tadil sonucu kanunda önemli iki değişiklik gözlenmektedir. Bunlardan birincisi beyan usulü, ikincisi ise yeminli muhasebe uzmanlığının kabul edilmiş olmasıdır. Yeminli muhasebe uzmanlığı maalesef müstakil bir kanunla kurulamamış üstelik 1950 Vergi reformunda da kaldırılmıştır. Kazanç Vergisi Kanununun 12.maddesi Bilanço düzenlenmesine ilişkindir. İzahname kitabında günümüze dek kullanılan, pek az değişikliğe uğrayan "Tek tip Bilanço" örneği verilmiştir. Hesaplar hakkında açıklamalar ve Ticaret Bilanço ile mali bilanço ayırımı yapılmıştır, şu izahat dikkati çekicidir. "Ticari Bilanço ile mali bilançonun aynı olması imkanı yoktur. Ticaret ve muhasebe usulleri itibariyle, bilançonun muhtelif hesaplarına girecek bazı masraflar vardır ki, bunların mali bilançoda iraesi (gösterilmesi) ve kabulü caiz değildir mükellefler ticari bilançolarını istedikleri gibi tanzim etmek selahiyetini haiz olmakla beraber varidat tahakkuk idaresine verecekleri bilançolarını, kazanç vergisi kanunu hükümleri dairesinde tadil etmeğe mecburdurlar."

5 Bu standartların bazıları şunlardır; Maddi kıymetler (maliyet esası) Kuruluş masrafları (5 yılda amorti edilecektir) Yabancı paralar (Son gündeki borsa rayici) Stoklar (maliyet fiatı) Alacak ve Borçlar (Reeskonta tabi) Muhtemel Zararlar (Karşılık ayrılabilir) Yukarıdaki standartlar değerleme standardı olarak halen günümüzde yayınlanmış olanlardan pek farklı değildir Eylül 1958 yılında Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Yüksek Ticaret Okulu ile Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin müştereken tertip ettikleri ikinci Türkiye Muhasebe Kongresinde çalışan altı komiteden iki tanesi Muhasebe mesleğinin teşkilatlandırılması komitesi ve muhasebe standartları komisyonu olarak çalışmışlardır yılında 154 sayılı kanunun 17.maddesi gereğince "Tek düzen muhasebe sistemi"nin KİT'lerde uygulanması ilkelerini saptaması görevi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsüne verilmiştir. Prof.Dr.Mehmet Oluç, Prof.Dr.Feridun Özgen, Prof.Dr.Mustafa A.Aysan, Prof.Dr.Rasim Saydar, Osman Nuri Torun, Howard R.Nickerson (OECD) Clarence B.Nickerson (Harward Üni.) den kurulu komite tarihinde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin temel muhasebe teklif ve Tavsiyeler" adlı raporunu Maliye Bakanlığına sunmuştur yılında 440 sayılı İktisadi Devlet teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun birinci maddesi iktisadi devlet teşekküllerinin mali yapı ve muhasebe sistemlerinin de ele alınıp bir düzene sokulmasını öngörmüştür. Bu komitede üniversite öğretim üyeleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı KİT temsilcileri ile yabancı uzmanlar görev almışlardır. Prof.Dr.Mustafa A.Aysan, Prof.Dr.Cumhur Ferman, Prof.Dr.Yüksel Koç Yalkın, Cahit Eran (Mal. ve Güm. Bak.) Celal Şardan (Mal. ve Güm. Bak.) Özerdem Dibel (Mal. ve Güm. Bak.) Orhan Kutlubay (Mal. ve Güm. Bak.) Mehmet Ali Dinçer (MKE) İsmail Coşkun (TEK) Hilmi Ekitmen (TEK), Kemal Başar (TEK), Süleyman Vaner, Suzan Yıldırım, Max T.Schmith (ABD'li uzman) Diere Lanzel (Fransız uzman) dan teşekkül eden heyet 4 yıl süre ile 1968 Haziran ayına kadar çalışarak "Mali İşler ve Muhasebe Grubu" olarak 8 kitap hazırlamışlardır. 4 yıl gibi uzun sürede tam gün çalışmaları ile meydana getirilen eserlerin ilerideki Meslek Birliğine bağlı Enstitülere büyük kaynak teşkil edecektir. Bu eserler şunlardır.

6 1- Muhasebe Usulleri Islahı ve Yeknesaklaştırılması, 2- Muhasebenin Temel Kavramı ve Prensipleri, Genel Kabul Görmüş Gelir (Kar-Zarar) Prensipleri, Genel Kabul Görmüş Bilanço Prensipleri, 3- Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları, 4- Rapor Sistemi, 5- Mali İşler Muhasebe ve Kontrol dairesinin organizasyonu, 6- Terimler ve Açıklamaları, 7- Teşebbüs Bilançolarının yeniden değerleme yoluyla düzeltilmesi, 8- Bilançoların yeniden değerlemesi ile ilgili özel raporlar, Bu eserlerden (4.Kısmına ait kitap) 1968 yılında "Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları" yayınlanmıştır. Ancak, kitapta dört yıl süre ile yoğun şekilde çalışarak eserleri meydana getirenleren bahsedilmemiştir. Yukarıda bu görevi yerine getirerek eksikliği tamamlamak arzusundayız. T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatınca basılarak tarih 7/2767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı "KİT'lerde uygulamaya konulmuştur. Tek düzen Muhasebe sisteminin uygulanmasında karşılaşılacak meseleleri çözümlemek, değişiklikleri yapmak üzere "Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bünyesinde "Tek Düzen Muhasebe Koordinasyon Devamlı İhtisas Komisyonu" kurulması Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün tarih 1986/3 sayılı genelgeleri ile oluşmuştur. Komisyonca 1987 yılında "Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları" kitabı hesap planlarının kanuni mevzuatlar KDV - Dahili Tevkifata uygunluğu ve diğer önemli değişiklikler yeniden yayınlanmıştır. Muhasebenin temel kavram ve prensiplerinin tesbitine ilişkin çalışmalarda özellikle Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya'daki teori mevzuat ve uygulamanın geniş bir şekilde incelenmesi sonucunda bilhassa Amerika Yeminli Mali Muhasipler Derneğinin görüşlerine yakın tutulduğu belirtilmiştir yılından günümüze üniversitelerimizce her yıl tertiplenen "Muhasebe eğitimi sempozyumlarında genellikle meslek yasasının çıkarılması ve muhasebe sistemi arayışı üzerinde özellikle durulmuştur. Uygulamacıların da katıldığı bu sempozyumların tebliğ ve tartışmalarını içeren kitapları yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, 1983 yılında "Standart Mali Tabloları ve Raporları" yayınlanmış 1984 yılında da standart hesap planları hazırlanmıştır. Ayrıca 1988 yılında Denetim Standartları yayınlanmış, aynı yıl başında kurulan "Muhasebe Standartları" için hazırlanan Feridun Özgen (SPK denetleme kurulu Bşk.) Müslim Demirbilek (SPK denetleme kurulu Bşk.

7 Yard.) Prof.Dr.Yüksel Koç Yalkın, Dr.Mazhar Hiçşaşmaz, Hüseyin Perviz Pur ile bağımsız denetim şirketlerinden zaman zaman katılan biri Türk diğeri yabancı 2 uzmandan kurulu "Özel Komite" çalışmaları bitirmiş ve standartlar tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. SPK Standartları tetkik edildiğinde dünyada uygulanan "Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları" ile arasındaki farkı kısa sürede kapatacak seviyede olduğu görülecektir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünce de Denetim ve Muhasebe Standartları çalışmaları yaptığı gözlenmekle beraber yaptırım gücünün olmaması dolayısıyle iyi niyetli girişimin başarılı olacağı görüşünde olmayanlar çoğunluktadır. Buna rağmen her türlü çalışma bir araştırma ve emek ürünü olup, ülkemizdeki büyük bir boşluğun doldurulması amacını taşıdığı ve bu çalışmalardan doğacak fikirlerden faydalanılacağı şüphesizdir. Maliye ve Gümrük Bakanlığında 1988 yılında başlatılıp önce Bakanlık bünyesinde, sonra da 3568 sayılı meslek kanunu ile oluşturulan Geçici Kurulda rahmetli Prof.Dr.Latif Çakıcı, Celal Şardan ve Hüseyin Perviz Pur'dan müteşekkil heyet bir yıllık çalışma yaparak kıta Avrupasının 4.yönergesine uygun hazırlanan tek düzen hesap planı taslağını Anglo-Sakson ülkelerince kabul edilen hesap Planı ve kurallarına uygun hale getirmiş son düzeltmeleri yaparak Maliye Bakanlığına teslim etmiştir. TÜRMOB'un kurulmasından sonra Tek Düzen Hesap Planı çalışmaları Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından tekrar ele alınmış sonunda tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilerek 1994 yılında uygulamaya geçilmiştir. Bütün bu çalışmaların ülkemizde; Meslek Birliğinin bünyesinde oluşacak "Standartlar Enstitüsünde" birleştirilmesi ve değerlendirilmesinin zamanı artık gelmiştir. Ülkemizde muhasebe sistemi arayışı ile ilgili çalışmaları içeren oldukça yeterli kaynak mevcuttur. Muhasebe uygulamacı ve teorisyenlerince karar verilmesi gereken en önemli konu: Muhasebe Standartları, yazılı hukuk çerçevesinde mi yer almalıdır; (Almanya, İsviçre, Fransa modeli) yoksa değişimlerde esneklik sağlamak amacıyla Batı ülkelerinde olduğu gibi "Genel Kabul Görmüş" standartlar mı geçerli olmalıdır. Bu tartışmanın en uygun çözümü ekonomik olaylar geliştikçe standartlarda değişiklik yapacak "Resmi hukuku bir kurul"un bu görevi üstlenmesidir. Bu kurul tartışmasız meslek birliğine bağlı "Muhasebe Standartları Enstitüsüdür" Yoksa Almanya'da olduğu gibi, 5 kitaptan müteşekkil Türk Ticaret Kanununa altıncı kitap ilavesi gelecekte tıkanıklıklar yaratacaktır. Cumhuriyetimizin ilk yılları ve sonraları hazırlanan Ticaret ve Vergi Kanunlarımız ülkemize Nazizmden kaçan Alman ilim adamlarının önerileri ile olmuştur. Osmanlı döneminden kalma Almanya'ya yakınlık ve hayranlık duyguları kanunlarımızın temel yapısının "Kıta Avrupası"nın katı kuramcı modeline dayandırılmasına neden olmuştur.

8 yılları arası "Vergi Reform Komisyonları" kurduran Maliye ve Gümrük Bakanlığı katı kuramcı modeli Gelir ve Kurumlar Vergisinde kırabilmiş ise de Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılamamıştır. Ayrıca ona paralel Türk Ticaret Kanunu değişmezliğini muhafaza etmeye devam etmektedir. Ülkemizde, Muhasebe standartları ve uygulama yöntemlerinin tesbitinde iki modelden birini tercih etmek üzere çalışma ve tartışmalar geç kalınmadan başlatılmalıdır. TÜRMOB ilk hazırlık çalışmalarına başlamıştır. TÜRMOB bünyesinde kurulan "Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu" onbeş Muhasebe Standardı yayımlamıştır. Standartların hazırlanması, ilgililere ve yetkililere izahı, kanun değişiklikleri oldukça uzun zaman alacaktır. Hazırlıkların tamalanması Avrupa Topluluğuna uyum açısından da ayrıca kolaylık sağlayacağı şüphesizdir. Mali Bilanço, Ticari Bilanço tanımlarının yerine tek bir finansal tablo ve vergi matrahı tanımlarının yerleştirilmesi için en az 3568 sayılı meslek yasasının uygulamaya konulmasına yakın bir mücadele ve çalışma bizleri beklemektedir. Tek düzen hesap planına göre düzenlenmiş finansal tabloların uluslararası Genel Kabul görmüş muhasebe standartlarına, Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu değerleme hükümlerine tabi kurallara göre düzenlenmesi mali analizlerin kamuoyuna yanlış yorumlarla yansıtılmasına neden olmaktadır. "Mali analizle saptanna işletme faaliyetlerinin verimini ve karlılığını arttırıcı önlemler, mali kontrolla sağlanır. Kontrolün yapılması ve düzeltici önlemlerin alınması bakımından mali planlama ön koşuldur. Mali plandaki hedeflerle fiili uygulamaların mukayesesi sonucu işletme faaliyetlerinin durumu hakkında bilgi edinilir ve bu bilgiler alınacak önlemlere esas olur. Bir kontrol işlemi, dört evreden meydana gelir: 1. Kontrol kriterlerinin seçimi, yani kontrol ilişkilerinin anlaşılması için hangi değişkenin diğerlerine etki edeceği hususunun belirtilmesi, 2. Standartlarının saptanması, yani fiili uygulamaların ölçüleceği normların gösterilmesi, 3. Uygulamanın değerlenmesi, yani fiili uygulamaya ile normların mukayese edilmesi, 4. Düzeltici önlemlerin alınması, yani yukarıdaki faaliyetlerin daha iyi biçimde yapılmasının sağlanması. Dört evreden meydana gelen kontrol işlemine duyulan gereksinme, günlük faaliyetler sırasında planlardan yavaş yavaş uzaklaşma hususundaki beşeri eğilimini, topyekün planı başarısızlığa götürme hususundaki etkisi ile planların, iş koşullarında meydana gelen değişikliklere göre düzeltilmesi nedenlerinden ileri gelmektedir.

9 İşletme, kontrol sistemi yoluya, saptadığı amaçlara emin biçimde ulaşmakla faaliyetlerini daha verimli ve karlı yürütme bakımından tehlikeli durumlarla karşılaşmadan önce işletme sorunlarını saptar ve faaliyetlerini düzeltici, geliştirici önlemleri zamanında alır. İşletmenin kontrol fonksiyonunun yürütülmesinde mali yönetici büyük ve önemli bir role sahiptir. Mali yönetici bu rolünün, mali kontrol araçlarıyla yerine getirir. Mali kontrol faaliyetleri bir işletmeye ait kontrol işleminin her evresinde görülür. Bu fonksiyonu yürüten mali yönetici planların hazırlanmasında, standartların saptanmasında, faaliyet raporlarının meydana getirilmesinde en büyük sorumluluğu taşır. Ayrıca faaliyetlerin değerlendirilmesine ve düzeltici önlemlerin alınmasına katılır. Mali kontrol fonksiyonunu yürüten mali yöneticinin sahip olduğu araçlar sırası ile bütçeler, mali raporlar, faaliyet raporları, sanayi ile rakip işletmelere ait standartlar ve oranlar ile mali analizlerdir." (1)

10 BORÇLANMA RASYOLARI AÇIKLAMASI: Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa): (Özser-YDDA/Akt. Top.-YDDA)xFaaliyet Karı/ Net kar + Finans Gid. Bu katsayı nekadar büyük çıkarsa şirketin borçlarından o derece yararlandığı sonucuna ulaşır. Eksik KarĢılama Oranı=Borçların Topl. Hızlı Aktifler Stoklar Bu rasyo stokların hemen karşılanamayacak borçlara oranını verir ve düşük çıkması iyidir. Finansal Borç/Toplam Borç: Bu rasyo ile borçluluk yapısının ne kadar riskli olduğu ortaya çıkar. Oranın düşük çıkması iyidir. Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç: Borçlarının içerisinde bir yıldan önce ödemek zorunda olduğu kısmın oranını verir. Düşük çıkması iyidir. Toplam Borç/Toplam Kaynak: Şirketin borçlarının aktif toplamı içeresindeki payını verir. Düşük çıkması iyidir. Toplam Borç/Özsermaye: Şirketin borçlarının özsermayesi karşısındaki büyüklüğünü verir. Düşük çıkması iyidir. Finansal Borçlar Toplamı/Özsermaye:Şirketin daha tehlikeli olarak nitelendirilen finansal borçlarının özsermayesi karşısındaki büyüklüğünü verir. Düşük çıkması iyidir. Kısa Vadeli Borç/Net SatıĢlar: Şirketin satışlarının tehlikeli olan kısa vadeli borçlara karşı nekadar dirençli olduğunu ortaya koyar. Düşük çıkması iyidir. Hızlı Aktifler=Hazır Değerler+Menkul Kıym.+ Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Va- deli Alacaklar

11 BÜYÜME RASYONLARI AÇIKLAMASI: Özsermaye Büyümesi: Şirketin özsermayesinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Aktif Büyümesi: Şirketin aktifinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Esas Faaliyet Karı Büyümesi: Şirketin ana faaliyet konusundan elde ettiği karın geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Finansal Giderlerdeki ArtıĢ: Şirketin ödediği faiz yükünün geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Düşük çıkması iyidir. Net Dönem Karı ArtıĢı: Şirketin topyekün faaliyetlerinden elde ettiği dönemsel karın geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Net SatıĢlardaki ArtıĢ: Şirketin satışlarının geçen yılın dönemine göre ne kadar arttığını gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Toplam Borçlardaki ArtıĢ: Şirketin borçlarının geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüküdüğünü gösterir. Düşük çıkması iyidir. Net ĠĢletme Sermayesi=Dönen Varlıklar- Vadeli Borçlar Net ĠĢletme Sermayesi ArtıĢı: Şirketin net işletme sermayesinin geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdüğünü gösterir. Yüksek çıkması iyidir.

12 FĠNANSMAN RASYOLARI AÇIKLAMASI: FAALĠYET RASYOLARI AÇIKLAMASI: Finansal Gider/Faaliyet Maliyeti: Finansal giderlerin, gelir tablosundaki toplam maliyet unsurları içinde payını verir. Düşük çıkması iyidir. Özsermaye Devir Hızı: Satışlarının özser- mayesine oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Finansal Gider/Toplam Borç: Borçlarının ne kadar finansal getirdiğini açıklar. Oranın düşük çıkması iyidir. Finansal Gider/Stoklar: Finansal giderlerin şirketin stoklarına bindirdiği yükü açıklar. Düşük çıkması iyidir. Finansal Gider+Dönem Karı/Toplam SatıĢlar: Şirketin o dönem yarattığı değerin satışlar içindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. Aktif Devir Hızı: Satışlarının aktif toplamına oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Alacak Devir Hızı: Satışlarının alacaklarına oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Stok Devir Hızı: Satışlarının stoklama oranını verir. Yüksek çıkması iyidir. Faaliyet Maliyeti=Satış Maliyeti+Faaliyet Giderleri+ Diğer Faaliyet Giderleri+Finansman Giderleri

13 KARLILIK RASYOLARI AÇIKLAMASI: LĠKĠDĠTE RASYOLARI AÇIKLAMASI: Özsermaye Karlılığı: Dönem karının özsermaye Cari Oran: Dönem varlıkların kısa vadeli içerisindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. borçlara oranıdır. Kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir. Yüksek çık- Aktif Karlılığı: Dönem karının aktif toplamı içeri- ması iyidir. sindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. Hızlı Aktifler/Net ĠĢletme Sermayesi: Brüt Kar Marjı: Brüt satış karının net satışlar Likit dönen varlıkların net işletme sermayeiçerisindeki payını verir. Yüksek çıkması iyidir. sine oranıdır. Yüksek çıkması iyidir. Esas Faaliyet Kar Marjı: Şirketin asli faaliyet- Likidite Oranı: Hızlı aktiflerin kısa vadeli leri sonucu elde ettiği karın net satışlara oranını borçlara oranıdır. İlk hamlede kısa vadeli verir. Yüksek çıkması iyidir. borçlarının ne kadarını ödeyebileceğini gösterir. Yüksek çıkması iyidir. Faaliyet Maliyeti Oranı= Satış Maliyeti+Faaliyet Gid.+Diğer Faaliyet Gid.+Finansman Gid. Net Satışlar Hızlı Aktifler= Hazır Değerler+Menkul Kıymetler+Kısa vadeli Ticari Alacaklar+ Şirketin topyekün maliyetinin net satışların içerisindeki payını verir. Düşük çıkması iyidir. Net ĠĢletme Sermayesi= Dönen Varlıklar- Kısa Vadeli Borçlar

14 FĠNANSAL TABLOLARIN GENEL KABUL GÖRMÜġ ANALĠZ VE DEĞERLEME STANDARTLARI I. Bilançoda Belirlenen Olaylar Olası Nedenler 1. Stoklar Bir hesap dönemi içinde * Firma stokları üzerinde spekülasyon aniden yükselmektedir. yapmaktadır. Satışları azaltarak enflasyonist ortamda yararlanmayı beklemektedir. 2. Diğer dönen varlıklar; artmakta, kasa * Firmanın faaliyetlerinin finansmanı hesabı azalmakta veya sabit kalmamak- için gittikçe artan bir oranda kredi tadır. kullanmaktadır. Sakıncalı ortam yaratılmaktadır. Firma riske girmektedir. 3. Diğer dönen varlıklar artarken kasa * Firma faaliyetlerinin finansmanını teazalmaktadır veya sabit kalmaktadır. minen daha fazla krediye ihtiyaç duymaktadır. 4. Diğer dönen varlıklar azalmaya başlarken * Firma nakit durumunu etkili ve olumlu kasa artmaktadır veya sabit kalmaktadır. bir şekilde kullanamamaktadır. Atıl fonlar vardır. Değerlendirilememektedir. 5. Belli bir dönem içerisinde satışlar/stoklar * Daha kısa bir süre içerisinde stoklar oranı artmaktadır. giderek nakde dönüşmektedir. 6. Belli bir dönemde net satışlar azalmakta iken * Firmanın alacakların tahsili yavaşlaticari alacaklar artmaktadır. maktadır. İleride finansal darboğaza girilecektir. 7. Bazı durumlarda net satışlar azalmakta iken * Firmanın stokları yavaşlamaktadır. stoklar artış göstermektedir. 8. Satışlar/alacaklar oranı azalmaktadır. * Firmanın alacakların tahsili yavaşlamaktadır. Veya peşin satışların oranı artmaktadır. 9. Satışlar/alacaklar oranı belli bir dönem içerisinde * Firmanın alacakları giderek daha kısa artmaktadır. bir süre içinde nakde dönüşmektedir.

15 II. Gelir Tablosundaki Belirlenen Olaylar Olası Nedenler 1. Net satışlar alacaklara nisbetle daha yavaş * Alacakların tahsil edilebilmeleri yavaş artmakta, alacaklar artmakta veya azalmakta- seyretmektedir. 2. Satışların alacaklara oranlamasında * Muhtemelen alacakların tahsili daha oran yükselmektedir. hızlı gerçekleşmektedir. 3. Satışların alacaklara oranlamasında oran * Alacakların tahsili yavaş bir şekilde azalmaktadır. gerçekleşmektedir. 4. Bir yıl içerisinde satışlar ansızın artmaya baş- * Firmanın stoklarının müşterilerce lamaktadır. spekülasyonu yapılmaktadır. 5. Stokların artmasına karşılık net satışlar düş- * Stokların likitidesi azalmaya başlamekte veya stoklardan daha yavaş bir şekilde maktadır. artmaktadır. 6. Satışların stoklara oranı belirli bir süre içeri- * Stokların likitidesi artmaya başlamaksinde yükselmektedir. tadır. 7. Net satışlar brüt karadan daha hızlı bir * Mamulün birim maliyeti artmış olabilir oranda artış göstermektedir. veya mamülün birim satış fiyatı düşmektedir. 8. Brüt satışlar net satışlardan daha * Firmanın satışlarında giderek artan bir hızlı bir oranda artış göstermektedir. oranda bozuk mal satışı söz konusu olabilir. 9. Firma faaliyet sonucu zarar elde etmesine * Sair gelirler, sair giderlerden daha fazrağmen net kar göstermektedir. ladır ve her ikisi arasındaki fark faaliyet zararından daha büyüktür. 10. Faaliyet karının artışı ile net kar daha hızlı * Sair gelirler sair giderlerden daha fazbir oran ile artmaktadır. ladır. Her ikisi arasındaki fark faaliyet karından daha hızlı artmaktadır. 11. Brüt kar artmakla birlikte faaliyet karı düş- * Firmanın genel satış ve yönetim gidermektedir. leri brüt kardan daha hızlı bir artış göstermektedir.

16 III. GENEL DEĞERLEMELER a- Dönen Varlıklar # Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara göre daha yavaş artması ile cari oran düşer. # Dönen varlıkların kısa vadeli borçlarla aynı miktarda artması ile cari oran düşer. # Dönen varlıkların toplam varlıklardan daha hızlı artışı toplam varlıkların likiditesini arttıracağından firma için müsbet bir durum yaratır. # Dönen varlıkların TL değeri ile kısa vadeli borçların TL değerleri eşit artıyor ise firma için menfi bir sonuçtur. Zira cari oran düşmektedir. # Dönen varlıklar kısa vadeli borçlardan daha yavaş bir oranda artış gösteriyor ise firma için menfi bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durumda cari oran düşmektedir. b- Duran Varlıklar # Duran varlıkların artması net çalışma sermayesinin azalışını yaratır bu durum firma için menfi bir sonuçtur. # Duran varlık / özsermaye oranın azalması firma için menfi bir sonuçtur. # Duran varlıklar artarken uzun vadeli borcun ve özsermayenin aynı kaldığı durumda net çalışma sermayesi ve cari oran azalır. # Duran varlıklara ve diğer dönen varlıklara yapılan yatırımın nisbi olarak artması durumunda toplam varlıkların likiditesinin azalması sonucu yaratılır. # Duran varlıklar artış göstermekte ancak net çalışma sermayesi azalmakta ise firma için menfi bir durum sözkonusudur. c- Borçlar # Uzun vadeli borçların artması ile net çalışma sermayesinin azalması firma için menfi bir sonuçtur. # Borçlar/özsermaye oranının artması firma için menfi bir sonuçtur. # Uzun vadeli borçların azalırken özsermayenin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Uzun vadeli borçların duran varlıklardan daha hızlı arttığı ve özsermayenin aynı kaldığı durumlarda net çalışma sermayesi artar. # Uzun vadeli borçlar artmakta iken net çalışma sermayesi azalış gösteriyor ise firma için menfi bir sonuç yaratılmıştır. d- Özsermaye

17 # Özsermayenin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Özsermaye sabit kalırken uzun vadeli borç alınıldığında ve bu borcun tamamen sabit varlık alımında kullanıldığında, net çalışma sermayesi değişmez sabit kılır, Borç/özsermaye oranı artış gösterir, Sabit varlık/özsermaye oranı artış gösterir. # Özsermaye artış göstermekte ancak uzun vadeli borçlar azalmaktadır. Bu durum firma için müsbet bir sonuçtur. e- Net ĠĢletme Sermayesi # Net çalışma sermayesinin artması firma için müsbet bir sonuçtur. # Net çalışma sermayesinin artışı özsermayede artma, duran varlıklarda azalma, uzun vadeli borçlarda da artmaya neden olur. # Net çalışma sermayesinin azalması ile özsermayede düşme; Duran varlıklarda artma ve uzun vadeli borçlarda düşme sonucu yaratır. f- Toplam Varlıklar # Toplam varlıkların toplam borçlara göre daha yavaş artması firma için menfi bir sonuçtur. # Toplam varlıklar artış gösterirken, dönen varlıklar azalıyor ise firma için menfi bir sonuç doğmaktadır. Zira toplam varlıkların likiditesi azalmaktadır.

18 ORAN FORMÜLLERĠ A- LĠKĠDĠTE ORANLARI Dönen Varlıklar 1- Cari Oran... Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar-(Stoklar+Gelecek Aylara Ait Giderler+Diğer Dönen Varlıklar) 2- Asit-Test Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 3- Nakit Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Stoklar 4- Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı... Dönen Varlıklar Stoklar 5- Stoklar/Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 6- Stok Bağımlılık Oranı... Stoklar Kısa Vadeli Ticari Alacalar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 7- Kısa Vad. Alac./Dönen Varlık. Oranı... Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8- Kısa Vad. Alacak/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı

19 B- FĠNANSAL YAPI ORANLARI Kısa Vadeli Yabancı Kayn. + Uzun Vadeli 1- Yabancı Kay. Toplamı/Varlık (Aktif)... Top. Oranı (Kaldıraç Oranı) Varlık (Aktif) Toplamı Öz Kaynaklar 2- Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı Öz Kaynaklar 3- Öz Kaynak./Yabancı Kay. Top. Oranı... Kısa Vadeli Yabancı Kayn.+Uzun Vadeli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı Kaynak (Pasif) Toplamı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı Kaynak (Pasif) Toplamı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Devamlı Sermaye Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar Maddi Duran Varlıklar (Net) 7- Mad. Duran Varl./Öz Kaynak Oranı... Öz Kaynaklar Maddi Duran Varlıklar (Net) 8- Mad. Duran Varl./Uzun Vadeli... Yabancı Kaynaklar Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar 9- Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar... Top. Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varalıklar 10- Duran Varlıklar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar Duran Varlıklar 11- Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye... Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar+Öz Kaynaklar

20 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 12- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/... Yabancı Kaynaklar Top. Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa Vadeli Banka Kredilkeri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizler+Uzun Vadeli Banka Kredileri 13- Banka Kredileri/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı Kısa Vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri 14- Kısa Vad. Banka Krd./Kısa Vadeli... Yabancı Kaynaklar Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa Vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizler+Uzun Vadeli Banka Kredileri 15- Banka Kredileri/Yabancı Kay.... Toplamı Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar 16- Dönem Varlıklar/Aktif (Varlık)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı Maddi Duran Varlıklar (Net) 17- Maddi Duran Var. (Net)/Varlık (Aktif)... Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı

21 D-KARLILIK ORANLARI 1) Kar Ġle Sermaye Arasındaki ĠliĢki Gösteren Oranlar Net Kar (VSK) a- Net Kar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar-Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Vergiden Önceki Kar b- Vergi Öncesi Kar/Öz Kaynak. Oranı... Öz Kaynaklar c- Finansman Giderleri ve Vergiden Vergiden Önceki Kar + Finansman Giderleri Önceki Kar/Kaynak (Pasif) Top. Oranı... (Ekonomik Rantabilite Kaynak (Pasif) Toplamı Net Kar (Vergi Sonrası Kar) d- Net Kar/Varlık (Aktif) Top. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı e- Faaliyet Kar/Faaliyetin Gerçek Faaliyet Karı Kul. Varlık. Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı - Mali Duran Varlıklar Dağıtılmamış Karlar Toplamı (Yedekler) 1- Birikmiş (Kümülatif) Karlılık Oranı... Varlık (Aktif) Toplamı 2) Kar ile SatıĢlar Arasındaki ĠliĢkiler Gösteren Oranlar Faaliyet Karı a- Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı... Net Satşı Tutarı Brüt Satış Karı b- Brüt Satış Karı/Net Sat. Oranı... Net Satışlar Net Kar c- Net Kar/Net Satışlar Oranı... Net Satışlar

22 C- DEVĠR HIZLARI Satışların Maliyeti (Cari Yıl) 1- Stok Devir Hızı... Önceki Yıl Stoklar+Cari Yıl Stokları/2 Net Satışlar 2- Alacak Devir Hızı... Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Net Satışlar 3- Çalışma Sermayesi Devir Hızı... Dönen Varlıklar Net Satışlar 4- Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı... Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Net Satışlar 5- Mad. Duran Varl. Devir Hızı... Maddi Duran Varlıklar (Net) Net Satışlar 6- Duran Varlıklar Devir Hızı... Duran Varlıklar Net Satışlar 7- Öz Kaynak Devir Hızı... Öz Kaynaklar Net Satışlar 8- Aktif Devir Hızı... Varlık (Aktif) Toplamı d- Satılan Malın Maliyeti/Net Satışların Maliyeti Satışlar Oranı... Net Satışlar

23 Faaliyet Giderleri e- Faaliyet Gid./Net Satış. Oranı... Net Satışlar Finansman Giderleri Faiz Gid./Net Satışlar Oranı Net Satışlar 3. Kar ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki ĠliĢkileri Gösteren Oranlar a- Faiz ve Vergiden Önceki Kar/ Vergiden Önceki Kar+Finansman Giderleri Faiz Giderleri Oranı... Finansman Giderleri b- Net Kar+Faiz Giderleri/Faiz Net Kar+Finansman Giderleri Giderleri Oranı... Finansman Giderleri

24 BĠLANÇO (000) DÖNEN VARLIKLAR Kasa ve Banka Menkul Değerler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar DURAN VARLIKLAR Uzun Vadeli Alacaklar İştirakler Sabit Kıymetler (net) TOPLAM AKTĠF KISA VADELĠ BORÇLAR Banka Kredileri Ticari Borçlar UZUN VADELĠ BORÇLAR Ticari Borçlar Ödenmiş Sermaye Reservler Yeniden Değ. Fonu Geçmiş Yıl Zararları Vergi Öncesi Kar (Zarar) TOPLAM PASĠF

25 GELĠR TABLOSU Net Satışlar Satılan Mal Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı Faiz Giderleri Vergi Öncesi Kar (Zarar) Vergi Net Kar

26 FĠNANSAL ORANLAR Sektör Ortalaması LĠKĠDĠTE ORANLARI Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) Asit-Test (Dönen Varl.-Stoklar/Kısa Vadeli Borç.) AKTĠF YAPISIYLA ĠLGĠLĠ ORANLAR Stoklar/Aktif Toplamı Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı Sabit Kıymetler/Aktif Toplamı VERĠMLĠLĠK ORANLARI Stok Devirhızı (Satılan Mal Maliyeti/Stoklar) Özvarlık Devirhızı (Net Satışlar/Özvarlıklar) Aktif Devirhızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı) MALĠ YAPIYLA ĠLGĠLĠ ORANLAR Özvarlıklar/Pasif Toplamı Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı Toplam Borçlar/Pasif Toplamı Faizler Karşılama Oranı (Dönem Karı/Faiz Gid.) KARLILIK ORANLARI Özvarlık Karlılığı (Dönem Karı/Özvarlıklar) Faaliyet Karlılığı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar) * Dönem Karı, Vergi Öncesi Karı ifade etmektedir.

27 FĠNANSAL ORANLARIN OLUMLU KABUL EDĠLEN DEĞERLERĠ: OLUMLU GÖSTERGELER LİKİDİTE ORANLARI YÜKSEK VERİMLİLİK ORANLARI YÜKSEK MALİ YAPIYLA İLGİLİ ORANLAR Özvarlık/Pasif YÜKSEK Kısa Vadeli Borç/Pasif DÜŞÜK Toplam Borç/Pasif DÜŞÜK Faizleri Karşılama Oranı YÜKSEK KARLILIK ORANLARI YÜKSEK

28 Mali tabloların analizi neticesinde Ģu bulgular elde edilmektedir. ÖZVARLIK YETERLĠLĠĞĠ : Firmanın "özvarlık yeterliliği", sektör genelinde de görüldüğü şekilde düşük seviyede bulunmaktadır. Özvarlıklar, özellikle "kar" ve "yeniden değerleme fonundan" oluşmakta olup, "sermaye" çok düşük seviyede kalmıştır. Ancak firmanın "özvarlıklarının pasif içerisindeki payı" döneminde artış göstermiştir. BORÇLANMA ORANI : Firmanın "uzun vadeli borç yükünde" azalma olduğu, ancak "kısa vadeli borçların pasif içerisindeki payının" her üç yılda da aynı seviyelerde seyrettiği görülmektedir. "Kısa vadeli borçlar" ağırlıklı olarak" ticari borçlardan" oluşmakta olup; bu durum firmanın faaliyetlerini % 55 oranında "kısa vadeli ticari borçlarla finanse ettiğini" ifade etmektedir. LĠKĠDĠTE : Firmanın "likiditesi" yüksek oranlarda tesbit edilmiştir. KARLILIK : Firmanın "karlılığının", sektör ortalamalarının oldukça üstünde olmasına karşın, azalma trendi içinde olduğu görülmektedir. SATIġLAR GENEL MALĠ DURUM : Tatminkar YARARLANILAN KAYNAKLAR 1) Prof.Dr. Yüsel Koç Yalkın-İşletmelerde Mali Analiz Teknikler-Turhan Kitapevi Ankara ) Prof.Dr. Muharrem Özdemir. Finansal Yönetim (Gazi Kitapevi/1997) 3) Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No:35-36 Finansal Yönetim Robert W.Kol. - Ricardo 5.Radriques (SPK Kurulu - Ankara - Temmuz 1996) 4) Dr.Öztin Akgüç - Kredi taleplerinin değerlendirilmesi - (T.İş Bankası Kültür Yayınları Yonca Matbaası Ankara 1984) 5) Dr. Öztin Akgüç - Mali Tablolar Analizi (Genişletilmiş 3.baskı) 6) Prof.Dr. Kullervo Louhi - İdari Muhasebe ve Kontrol (İTİA-MSU 1996)

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007. Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Mali Tablolar ve Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Seri:

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2009 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış * Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak Dünyadaki gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli çalışmalar

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ Sayı : 21447 Mükerrer YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Maliye ve Gümrük Bakanlığından

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Mayıs 2006 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu * Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok No: 17 Esentepe/İstanbul Tel: 90 (212) 3376767 (Santral) Fax: 90 (212) 3376799 www.vakifleasing.com.tr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU

BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BANKALARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU Yüksek Lisans Tezi Fahrettin Özdemirci Ankara - 2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı