KAMU KURUMLARINDA MALİ TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU KURUMLARINDA MALİ TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ"

Transkript

1 KAMU KURUMLARINDA MALİ TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ Mustafa ERSÖZ Sayıştay Başdenetçisi 1. GİRİŞ tarihi itibariyle büyük ölçüde uygulanmaya başlayan ve kamu mali sisteminin anayasası olarak nitelendirilebilecek olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türkiye de kamu mali yönetimi felsefesi tümüyle değişti. Kanunun getirdiği en önemli yenilik kamu mali sisteminin demokrasilerin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını sistemin esası olarak düzenlemesiydi. Bu prensiplerin uygulanmasını mümkün kılabilmek için Kanunla önceki sistemde de yer alan bazı kurum ve uygulamalar daha da geliştirilirken pek çok yeni ve çağdaş kurum, düzenleme ve uygulama da kamu mali sistemine adapte edildi. Bu yeniliklerden bir tanesi de kamu muhasebe siteminin değiştirilmesi ve kamu muhasebesinde tahakkuk esaslı muhasebe uygulamasına geçilmesiydi. Kanunun Mali Saydamlık başlıklı 7. maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirileceği ve bu amaç doğrultusunda kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulmasının zorunlu olduğu hükmü yer almıştır. Bunun yanında muhasebe sisteminin düzenlendiği 49. Maddede yer alan, Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur hükmü ile karar, kontrol ve hesap verme üzerine vurgu yapılmış ve tahakkuk 284 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

2 Mustafa ERSÖZ esaslı muhasebe sistemi tarif edilerek bu sistemin uygulanması hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler çerçevesinde tarihinden itibaren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, tarihinden itibaren Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, tarihinden itibaren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve tarihinden itibaren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uygulanmaya başlanmış ve kamu sektöründe tahakkuk esaslı muhasebe uygulanması için gerekli mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk esaslı muhasebeye geçişi sağlayan yasal düzenlemeler öncesinde Türkiye de uygulanan devlet muhasebesini temelde uyarlanmış nakit esaslı muhasebe sistemi olarak tanımlamak mümkündür. Uyarlanmış nakit esaslı muhasebe sistemi nakit esaslı muhasebe sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini büyük ölçüde içermekle birlikte nakit esaslı muhasebeden en önemli farkı dönem sonlarında döneme ait işlemlerin kayıtlarının tamamlanabilmesi için bir aylık bir mahsup döneminin mevcut olmasıdır. Nakit esaslı muhasebe sistemiyle aynı esaslara dayanması nedeniyle uygulanan devlet muhasebesinde gelir ve giderler gerçekleştikleri zamanlarda değil nakit giriş ve çıkışının yapıldığı zamanlarda kayda alınmaktadır. Varlıklarda ortaya çıkan değişiklikler nakit hareketine neden olmadıkları durumlarda bunlar mali tablolarda yer almamaktadır. Kurumların gerçekleştirmeleri gereken yükümlülükler de yükümlülük doğuran işlemler nakit giriş ve çıkışına neden olmadığı sürece mali tablolarda gösterilmemektedir. Kurumların gelir ve giderlini dönemsellik ilkesine uygun olarak karşılaştırmak ve dönem performansını tespit etmek de mümkün değildir. Bunların sonucu olarak sistemin çıktısı olan mali tablolar da analize ve karar almaya uygun veri sağlayamamaktadır. Uyarlanmış nakit esaslı muhasebe sistemi her ne kadar kolay, objektif ve masrafsız bir sistem olsa da bu yetersizlikleri nedeniyle karar vericiler, kamuoyu ve toplumun temsilcilerine kamu kurumlarının mali durumlarıyla ilgili detaylı ve kapsamlı bir veri sağlayamamakta dolayısıyla kurum yöneticilerinin faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek mümkün olamamaktadır. Elbette ki bu durum yöneticilerin hesap verebilirliğini ve şeffaflığı olumsuz yönde etkilemektedir sayılı Kanun kamu mali yönetiminin temel felsefesi olarak şeffaflık ve hesap verebilirliği işaret ettiği için buna uygun olarak devlet muhasebe sistemi olarak tahakkuk esaslı muhasebeyi işaret etmiştir. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemi yalnızca kamu kurumlarının ekonomik sonuç doğuran tüm olaylarını kayıt altına alan bir düzen getirmemiş bu bilgilerin karar verme ve faaliyetlerin değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılmasına imkan sağlayacak mali tabloların üretilmesini de zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, kamu kurumları; Mizan cetveli, Bilanço, Faaliyet sonuçları tablosu, Bütçe uygulama sonuçları tablosu, Nakit akım tablosu, Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, İç borç değişim tablosu, Dış borç değişim tablosu, Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu, in ekonomik sınıflandırılması tablosu, Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu, Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderleri ve ödenekler tablolarını hazırlamakta ve yayımlamaktadır. Ancak, konuyla ilgili karar verme ve kurumların mali durumlarının değerlendirilmesinin tamamlanması için üretilen mali tabloların analizi de gerekmektedir. Özel sektör muhasebesi de kapsamlı ve detaylı mali tablolar üretiyor olsa da karar vericiler karar verme/değerlendirme sürecinde yüz yıldan uzun bir zamandır mali tablo analiz tekniklerini kullanmışlardır. Bu çalışmanın amacı da kamu sektöründe tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre üretilen mali tablolar, özellikle temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçları tabloları, üzerinde mali tablo analiz tekniklerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığını incelemek ve tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin karar vericiler tarafından daha etkili bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunabilmektir. 2. MALİ TABLOLAR ANALİZİ Özel sektörde mali tablo analizleri ilk 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletlerinde, şirketlerin yapılarının değişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu dönemde aile şirketlerinin yerini büyük şirketler almaya başlamış, bu büyük şirketler büyük mali kaynaklara ihtiyaç duymuşlardır. Kaynak ihtiyaçlarını kendi kaynaklarından sağlayamayan büyük şirketler finans 285 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

3 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği piyasalarından borçlanma yoluna gitmişlerdir. Borç verenler verdikleri paranın geri ödenip ödenmeyeceğini öngörebilmek için şirketlerin mali durumlarının ne olduğunu belirlemek amacıyla mali tablo analiz yöntemleri uygulamaya başlamışlardır. Bunun yanında büyük şirketlerin ortaya çıkması aile fertlerinden başka profesyonel yöneticilerin şirket yönetimlerinde görev almalarına neden olmuştur. Yönetimleri profesyonel yöneticilere bırakan hissedarlar da yöneticilerin başarısını ölçme ihtiyacı duymuşlar ve bu ihtiyaç da mali tablo analiz yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1 İlk uygulamalarda varlıklar dönen varlıklar ve duran varlıklar şeklinde sınıflandırılmış, 1880 lerde dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülüklerin karşılaştırılması ile Cari Oran ortaya çıkmış ve Horrigan ın da ifade ettiği gibi Mali tablolar analizinde oranların kullanılması cari oranın zikredilmesi ile başlamıştır 2. Takip eden dönemlerde ise çeşitli mali oranlar kullanılmaya başlanmış, bu oranlar arasındaki ilişkiler incelenmeye başlanmıştır. Wall un 3 çalışması ile analizlerde karlılık marjları ilk kez kullanılmaya başlanmış ve bu marjlar Du Pont şirketi tarafından geliştirilmiştir. Bu dönemdeki bir başka önemli gelişme ise Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) yönteminin Lawrance Chamberlain tarafından The Principles of Bond Investment adlı kitabında geliştirilmesidir. Takip eden yıllarda analizlerde sektör oranları kullanılmaya ve Trend Analizi Yöntemi 4 uygulanmaya başlanmıştır. Devam eden çalışmalar ile analizlerde kullanılan mali oranların şirket yönetimlerinin tercihlerini, şirket karakterlerini belirlemede de kullanılabileceği ortaya konulmuş bu yolla şirketleri riskten kaçınan dolayısıyla düşük getiri vadeden ve risk alan dolayısıyla yüksek getiriler sağlayabilecek şeklinde sınıflandırmak mümkün olmuştur. Sonuç olarak ilk uygulamaları oldukça basit olsa da zaman içinde gelişen ve sofistike bir hal alan mali tablo analiz yöntemleri günümüzde karar alma süreçlerinde şirketlerin mali durumunu tespit etmek ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmek amacıyla yaygın olarak mali tablo kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. 3. KAMU SEKTÖRÜNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ, ANALİZ YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Mali tablolar analiz teknikleri özel sektör için böylesine köklü bir geçmişe sahip olmasına ve bu konuda 1 A Short History of Financial Ratio Analysis, James O. Horrigan, The Accounting Review, April 1968, s James O. Horrigan, p Study of Credit Barometrics, Alexandre Wall, Federal Reserve Bulletin, March 1919, s Analyzing Financial Statements, Stephen Gilman, The Ronald Pres Company, NY,1925 pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen kamu sektörü dolayısıyla kamu kurumları için mali tablolar analizi çalışmaları oldukça geç başlamıştır. Bu gecikmenin en önemli nedeni kamu kurumlarının amaçlarının özel sektör şirketlerinden farklı olmasıdır. Özel sektörde şirketlerin amacı kar maksimizasyonu iken kamu kurumlarının amacı topluma etkili, verimli ve ekonomik kaynak ve hizmet sağlamaktır. Sadece genel yönetim içinde yer alan kamu kurumları değil aynı zamanda ticari esaslara göre kurulmuş ve özel hükümlere göre faaliyet gösteren kamu kurumları dahi kamu yararı amacını kar maksimizasyonunun önünde tutmaktadır. Bunun yanında kamu kurumları farklı görevler üstlendikleri ve farklı şekillerde yapılandıkları için de tüm kamu kurumları için geçerli analiz teknikleri önermek mümkün olamamıştır. Bu nedenlerle özel sektör için geliştirilen ve karlılığı belirlemeyi esas alan analiz tekniklerini kamu sektörüne aktarmak, bu teknikleri kamu sektörü için uygulamak mümkün olmamıştır. İkinci bir neden olarak toplumdan kamu kurumlarının mali durumlarının analizine yönelik bir talebin gelmemesini saymak mümkündür. Toplum ve Parlamentolar kamu kurularının mali durumuyla fazla ilgilenmemiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi özel sektörde mali tablo kullanıcısı olan hissedarlar ve finansörlerin analiz tekniklerini talep etmeleri üzerine bu çalışmalar başlamış ve analiz teknikleri gelişmişti, ancak benzer bir talep kamu kurumları mali tablo kullanıcıları tarafından ortaya konulmadığı için bu konuda erken dönemlerde çalışmalar yapılmamıştır. Toplumdan ve onların temsilcilerinden böyle bir talep gelmemesinin yanında kendi faaliyetlerinin değerlendirmesine olanak sağlayacak olması nedeniyle kamu sektöründeki idareciler de bu konuda çalışma yapmaktan kaçınmışlardır. Kamu sektöründe mali tablo analiz yöntemlerinin gelişmemesinin bir diğer nedeni ise kamu kurumlarında yaygın olarak nakit esaslı muhasebe sisteminin kullanılmasıydı. Kamu sektöründe bütçenin önemi dolayısıyla kayıt ihtiyacı bütçe kullanımı ile ortaya çıkmış ve bu tarihsel gelişme sürecinde kamu sektöründe nakit esaslı muhasebe sistemi uygulanmıştır. Nakit esaslı muhasebe sisteminin kapsamının dar olması nedeniyle ve bu sistemde üretilen mali tabloların kapsamlı bilgi içermemesi nedeniyle mali tablo analiz teknikleri geliştirmek mümkün olmamıştır. Ancak son dönemde özellikle gelişmiş demokrasilerde şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının öneminin artması nedeniyle kamu kurumlarının mali durumuna ve kaynak kullanımına olan ilgi artmış, bu nedenle mali faaliyetleri ve durumları daha kapsamlı bir şekilde sergileyen tahakkuk esaslı muhasebe sistemi yaygınlaşmış ve bu sistemden üretilen mali tabloların analizine iliş- 286 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

4 Mustafa ERSÖZ kin çalışmalar mümkün olmuştur. Bugün pek çok ülke kamu sektöründe tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmiştir ve bir kısmı da bu konuda çalışmalar sürdürmektedir. Son 30 yılda özellikle meslek kuruluşları ve akademisyenler tarafından kamu kurumlarının mali tabloları üzerinde analiz teknikleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu konudaki en önemli çalışmalar yerel yönetimler üzerinde yapılmıştır. Bunun nedeni özel sektör mali analiz yöntemlerinin de ilk uygulanmaya başlandığı Amerika Birleşik Devletleri nde yatırımlarının bir kısmını para piyasalarından borçlanarak gerçekleştiren yerel yönetimlerin mali krizler yaşamaları ve iflas ederek borçlarını geri ödeme konusunda sıkıntıya düşmüş olmalarıdır. Özellikle 1970 lerde Amerika Birleşik Devletleri nde New York ve Cleveland gibi büyük ve önemli şehirlerin belediyeleri mali krizler yaşadılar 5 ve bu krizler yönetimlerin para piyasalarından aldıkları borçları geri ödeyememe riskini ortaya çıkardı. Krizin sonuçlarından bir tanesi yerel yönetimler için borçlanma maliyetlerinin artması oldu. Bir diğer sonucu ise, yerel yönetimlere fon sağlayan piyasalarda borç verecekleri idarelerin mali durumunu bilme talebinin ortaya çıkması oldu. Yerel yönetimlerin mali durumu, borç ödeme gücü, mali darboğaza girme riskini belirlemek önem kazandı ve bu ihtiyacı karşılamak için mali tabloların analizine yönelik çalışmalar başladı. Özel sektörde kullanılan yatay analiz, dikey analiz ve trend analizi gibi yöntemlere ek olarak kamu kurumlarının özel sektörden farklılıkları nedeniyle farklı oran analiz yöntemleri öneren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz 5 Financial Indicators for Local Government, Sanford M. Groves, W. Maureen Godsey, and Martha A. Shulman, Public Budgeting & Finance/Summer 1981, s.5 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ konusu oran analizi çalışmalarından bir kısmı sadece mali tablo verilerine dayanırken bir kısmı ise mali tablo verilerine ek olarak idarelerin mali durumlarını dolaylı olarak etkileyebilecek işsizlik, nüfus artışı gibi sosyoekonomik göstergeleri de içermektedir. Her iki tür analiz sisteminin ortak özelliği idarelerin mali durumuyla ilgili olarak mali tablo kullanıcıları ve karar vericilere değerlendirme imkânı vermeleridir. a. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ / YATAY ANALİZ Karşılaştırmalı analiz farklı dönemlere ait mali tabloların karşılaştırılması yöntemidir. Bu yöntemde kurumun mali durumundaki değişiklikler görülebilmektedir. Bu şekilde hesaplarda ortaya çıkan değişikliklerin nedenleri incelenebilmekte kurumun gelecekteki durumu hakkında öngörüde bulunulabilmektedir. Karşılaştırmalı analiz yönteminde farklı döneme ait mali tablolar karşılaştırılabildiği gibi farklı kurumların mali tablolarını karşılaştırmak da mümkündür. Karşılaştırmalı analiz yöntemi ülkemiz kamu kurumları için de uygulanması mümkündür. Bu analiz yönteminde kurumların takip eden yıllara ait mali tabloları karşılaştırılmak suretiyle mali durumları incelenebilir. Bunun yanında kamu kurumları genellikle kendilerine özgü görevleri yerine getirdikleri için mali tabloların diğer kamu kurumları tablolarıyla karşılaştırılması uygulaması belediyeler, il özel idareleri gibi çok sayıda bulunan ancak görev tanımları aynı olan kurumlar için söz konusu olabilir. Örnek olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2007 ve 2008 yılları bilançoları üzerinde yatay analiz çalışması aşağıda yer almaktadır. A K T İ F L E R YATAY P A S İ F L E R YATAY ANALİZ % ANALİZ % DEĞİŞİM DEĞİŞİM I- DÖNEN VARLIKLAR ,57 III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,04 10 HAZIR DEĞERLER ,36 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR , PROJE ÖZEL NA 32 FAALİYET BORÇLARI , DÖVİZ , BÜTÇE EMANETLERİ , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR NA 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,78 12 FAALİYET ALACAKLARI , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR , EMANETLER , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,46 34 ALINAN AVANSLAR NA 13 KURUM ALACAKLARI , ALINAN DİĞER AVANSLAR NA 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR ,40 14 DİĞER ALACAKLAR ,53 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , OCAK - ŞUBAT - MART 2011

5 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ ,65 15 STOKLAR , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT , İLK MADDE VE MALZEME , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,00 16 ÖN ÖDEMELER ,04 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , İŞ AVANS VE KREDİLERİ 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ,00 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , NA 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR , NA V- ÖZ KAYNAKLAR , NA 50 NET DEĞER ,37 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , NET DEĞER , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ ,76 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI NA II- DURAN VARLIKLAR ,89 23 KURUM ALACAKLARI , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI NA , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI ( - ) ,00 24 MALİ DURAN VARLIKLAR ,24 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER ,00 ********************* ********************* 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , ARAZİ VE ARSALAR , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ , BİNALAR , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , TAŞITLAR , DEMİRBAŞLAR , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR NA ,82 ********************* ********************* Aktif Toplam ,97 Pasif Toplam ,97 IX- NAZIM HESAPLAR ,88 IX- NAZIM HESAPLAR ,88 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI 910 TEMİNAT MEKTUPLARI 912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER , , ,04 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ 913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ , , ,04 92 TAAHHÜT HESAPLARI ,96 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GİDER TAAHHÜTLERİ , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI ,96 ********************* ********************* ********************* ********************* Genel Toplam ,72 Genel Toplam , OCAK - ŞUBAT - MART 2011

6 Mustafa ERSÖZ Yatay analiz sonucu incelendiğinde Belediyenin mali durumunda önemli değişikliklerin ortaya çıktığı görülmektedir den 2008 e kadar dönen varlıklar %77.57, duran varlıklar % 71.89, kısa vadeli yabancı kaynaklar % ve özkaynaklar % artmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabındaki artışın temel nedeni 303-Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı nda gerçekleşen % lik artıştır. Buna karşılık dönen varlıklar hesabındaki artış ise büyük oranda 121-den Takipli Alacaklar Hesabında ortaya çıkan % lik artıştan ve 190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabındaki % lık artıştan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak Duran Varlıklar Grubunda 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı % artmıştır. Bu hesap değişiklikleri değerlendirildiğinde idarenin kamu idarelerine olan mali borçlarının arttığı ve aynı zamanda takipli alacaklarının arttığı görülmektedir. Bu durum idarenin mali durumunun kötüye gittiğini göstermektedir. Belediyenin 190-Devreden KDV hesabındaki artış Dönen Varlıklar Grubunda toplamda bir artışa neden olsa da harcamacı bir kamu idaresi olan belediyenin takip eden dönemlerde gerçekleştirdiği satışlarla devreden KDV alacağını mahsup etmesi mümkün olmadığından bu hesaptaki tutarın idare için gerçek anlamda bir gelir sağlamayacağı düşünülmektedir. Bu durum mali durum ve borçluluk konusunda belediyenin durumunun daha da olumsuz hale geldiğini göstermektedir. Bunun yanında 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabında ortaya çıkan inanılmaz artış gerçekçi değildir. 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı idarelerin yol, köprü, baraj, su ve kanalizasyon sistemleri gibi yatırımlarının kaydedildiği hesaptır ve bir yıl içinde belediyenin tüm önceki yatırımlarının 10 katından daha fazla yatırım gerçekleştirmesi pek mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle bu hesaptaki değişimin nedenlerinin araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Nazım hesaplar arasında yer alan 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı da olağanüstü artış ortaya çıkan hesaplardan birisidir, bu nedenle bu değişikliğin de nedeninin sorgulanması gerekmektedir. b. DİKEY ANALİZ Bu teknikte bilanço ya da faaliyet sonuçları tablosundaki (gelir tablosu) her kalemin bütüne göre oranı tespit edilir ve bu oranlar değerlendirilir. Bilanço için borç ve alacak bölümleri yüzde yüz olarak kabul edilir ve tüm borç ve alacak hesaplarının toplam borç/alacak içindeki oranları hesaplanır. Gelir tablosunun incelenmesi ise özel sektör şirketleri için net satışlar yüzde yüz olarak kabul edilerek gerçekleştirilmektedir. Kamu kurumlarının asıl faaliyeti satış geliri elde etmek yerine hizmet sunmak olduğu için kamu kurumları için hazırlanan gelir tablosu tüm gelir ve giderleri gösterecek şekilde ancak satışlar odaklı olmadan hazırlanmaktadır. Bu nedenle gelir-gider tablosunun borç tarafında giderler, alacak tarafında gelirler kaydedilmekte iki bölümün toplamları arasındaki fark ise dönem faaliyet kar/zararını göstermektedir. Bu tür bir gelir-gider tablosunun dikey analizinde gelirler toplamı ve giderler toplamının yüzde yüz olarak kabul edilerek gelir-gider kalemlerinin toplam içindeki oranları hesaplanmak suretiyle inceleme yapılabilir. Örnek olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2008 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu üzerinde dikey analiz gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan analiz sonuçlarından anlaşıldığı üzere belediye giderlerinin %32 sini personel giderlerine, %54 ünü mal ve hizmet alımına harcamaktadır. Bu harcamaların bir belediye için normal harcamalar olduğu ve oranlarda herhangi bir dikkat çekici hususun olmadığı söylenebilir. Belediyenin gelirleri incelendiğinde belediyenin gelirlerinin %81 inin Vergi ve Harç inden Alınan Paylar, %10 unu ise Mahalli İdareler Kurumlar Hâsılatından oluştuğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında Vergi inin payı sadece %2 dir. Mali tablo kalemleri detaylı incelendiğinde bu vergi gelirlerin eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve ilan ve reklam vergisi gelirlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Vergi gelirlerinin toplam gelir içinde bu kadar düşük bir paya sahip olmasının nedenlerinin araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Buna ek olarak belediyenin gelirlerinin genel bütçe gelirlerine bu kadar bağlı olması belediye için ciddi risk oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinde ve vergi gelirlerindeki daralmalar belediyenin gelirlerini de ciddi bir şekilde etkileyecektir. Bu riski azaltmak için belediyenin öz gelirlerini arttırması gerektiği düşünülmektedir. Dikey analiz yöntemi farklı kurumların mali tablolarının karşılaştırılması şeklinde de gerçekleştirilebilir. 289 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

7 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği KOCAELİ B.ŞEH.BEL / TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yardımcı Hesap Yardımcı Hesaplar Cari Yıl DİKEY Hesap Hesaplar GİDERİN TÜRÜ (2008) ANALİZ Kodu I II III IV V Kodu I II III IV V GELİRİN TÜRÜ Cari Yıl (2008) DİKEY ANALİZ PERSONEL VERGİ GELİRLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ İŞÇİLER HARÇLAR GEÇİCİ PERSONEL DİĞER HARÇLAR DİĞER PERSONEL DİĞER HARÇLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ İŞÇİLER MAL SATIŞ GELİRLERİ MAL VE HİZMET ALIM ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI HİZMET GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI YOLLUKLAR KİRA GELİRLERİ GÖREV TAŞINMAZ KİRALARI HİZMET ALIMLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER TEMSİL VE TANITMA KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM CARİ TAŞINMAZ MAL BAKIM VE ONARIM PROJE YARDIMLARI TEDAVİ VE CENAZE CARİ FAİZ DİĞER GELİRLER DİĞER İÇ BORÇ FAİZ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR FAİZ GELİRLERİ DİĞER FAİZLER KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR DİĞER PAYLAR PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI Amortisman Giderleri DİĞER PARA CEZALARI Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri GELİRLER TOPLAMI GİDERLER TOPLAMI FAALİYET SONUÇLARI (+/-) OCAK - ŞUBAT - MART 2011

8 Mustafa ERSÖZ c. ICMA-YEREL YÖNETİMLER İÇİN MALİ GÖSTERGELER Kamu sektörü mali tablo analizlerinde kamu kurumlarına özel oran analiz yöntemlerinin kullanımı da mümkündür. Bu konudaki öncü çalışmalardan bir tanesi olarak ICMA (International City Management Association-Uluslararası Şehir İdaresi Derneği) tarafından geliştirilen Yerel Yönetimler için Mali Göstergeler (Financial Indicators for Local Governments) 6 analiz sistemidir. ICMA tarafından geliştirilen bu analiz yöntemi yerel yönetimlerin mali durumunu değerlendirmeyi amaçlamakta ve mali durumda zaman içinde ortaya çıkan değişmeleri gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Genel Ekonomik Durum analizi yapma imkanı sağlayan ICMA 6 Financial Indicators for Local Governments, Sanford M. Groves, W. Maureen Godsey, Martha A. Shulman, Public Budgeting and Finance, Summer 1981, s.5-19 sistemi mali tablo verileri ve sosyoekonomik göstergelere dayanan 12 faktör ve bu faktörleri temsil eden 36 göstergeden oluşmaktadır. Bu göstergelerin bir kısmı Genel Ekonomik Durumu belirleyen faktörlerden bir kısmı ile doğrudan ilişkili iken, siyasi kültür ve yasama politikaları faktörleri ise tüm göstergeleri dolaylı olarak etkilemektedir. Örneğin, yerel yönetimlerin önemli olduğu toplumlarda merkezi bütçe gelirlerine bağımlılık azalmaktadır. Sistem ile yerel idarelerin mali durumlarını farklı dönemler itibariyle karşılaştırmak dolayısıyla eğilim analizi yapmak, gelir ve gider yapılarını incelemek, farklı idarelerin mali durumlarını karşılaştırmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle ICMA sistemi ile idarelerin Genel Ekonomik Durumlarında problemli alanları belirlemek ve bu çerçevede politikalar üretmek mümkün olabilmektedir. ICMA MALİ GÖSTERGELERİ FAKTÖR GÖSTERGE FORMÜL Kişi Başı Gelir Oranı Net Faaliyet i / Kısıtlanmış (Belli Gidere Tahsis Edilmiş) Oranı Kısıtlanmış / Net Faaliyet Geliri Merkezi Hükümetle İlişkiler Merkezi Bütçe i Oranı Merkezi Bütçe i / Brüt Faaliyet Geliri Esnek Vergi i Oranı Esnek Faaliyet i / Net Faaliyet i Tek Seferlik Oranı Tek Seferlik Faaliyet i / Net Faaliyet i Emlak Vergisi i Emlak Vergisi i Toplanmamış Emlak Vergileri Oranı Kullanıcı Katkısı Karşılama Oranı Gelir Eksik Gerçekleşme Oranı (Bütçede öngörülen Net Faaliyet Geliri Gerçekleşen Net Faaliyet Geliri) Toplanmamış Emlak Vergileri / Tahakkuk Etmiş Emlak Vergileri Ücret ve Faturalardan Elde Edilen / İlgili Hizmetlere Yapılan Harcamalar Eksik Gelir Miktarı / Net Faaliyet i Giderler Kişi Başı Harcamalar Net Faaliyet Giderleri / Giderler Kişi Başı Çalışan Sayısı Belediye Çalışan Sayısı / Giderler Sabit Maliyetler Oranı Sabit Maliyetler / Net Faaliyet Gideri Giderler Yan ödeme ve Sosyal Yardım Giderleri Oranı Yan Ödeme ve Sosyal Yardım Giderleri / Maaşlar Faaliyet Sonuçları Faaliyet Açığı Oranı Faaliyet Açığı / Net Faaliyet i Faaliyet Sonuçları İktisadi Teşebbüs Kar/Zararları İktisadi İşletme Kar/Zararı Faaliyet Sonuçları Bütçe Dengesi Oranı Bütçe Kısıtlanmamış Fon Tutarı / Net Faaliyet i Faaliyet Sonuçları Likidite Oranı Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar / Kısa Vadeli Borç Yapısı Kısa Vadeli Oranı Kısa Vadeli / Net Faaliyet i Borç Yapısı Uzun Vadeli Borç Oranı Net Uzun Vadeli Borçlar / Ölçülmüş Değer Borç Yapısı Borç Servis Oranı Net Borç Ödemesi / Net Faaliyet i 291 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

9 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği Borç Yapısı Devam Eden Borç Oranı Devam Eden Uzun Vadeli Borçlar / Ölçülmüş Değer Finanse Edilmemiş Finanse Edilmemiş Finanse Edilmemiş Finanse Edilmemiş Emeklilik i Oranı Emeklilik i Oranı Birikmiş İşçi İzin Hakları Oranı Finanse Edilmemiş Emeklilik i / Ölçülmüş Değer Emeklilik Plan Varlıkları / Ödenmiş Emeklilik Primleri Kullanılmamış İzin Hakları / Belediye Çalışan Sayısı Varlıkların Durumu Bakım Faaliyet Oranı Duran Varlık Bakım Onarım Giderleri / Varlıklar Varlıkların Durumu Yatırım Harcamaları Seviyesi Sermaye Yatırımı Harcamaları/ Net Faaliyet Giderleri Varlıkların Durumu İhtiyaçlar İhtiyaçlar İhtiyaçlar / Dış Ekonomik Etkiler İhtiyaçlar / Dış Ekonomik Etkiler İhtiyaçlar / Dış Ekonomik Etkiler İhtiyaçlar / Dış Ekonomik Etkiler İhtiyaçlar / Dış Ekonomik Etkiler Dış Ekonomik Etkiler / Doğal Afetler Dış Ekonomik Etkiler Amortisman Oranı Orta Yaş Kişisel Gelir Yoksulluk Yardımı Alanlar Emlak Değeri Konut Gelişimi Boş Konut Oranı İşsizlik Tabanı Ekonomik Faaliyetler Amortisman Giderleri / Amortismana Tabi Duran Varlıklar Maliyeti Orta Yaş Kişisel Gelir / Yoksulluk Yardımı Alanlar Hane / Toplam Hane Sayısı Emlak Değeri Değişme / Önceki Yıl Emlak Değeri Konut Piyasa Değeri / Emlak Piyasa Değeri Boş Konut Oranı İşsizlik Oranı, Ticari İş Sayısı Perakende Satışlar, Ticari İşletme Sayısı, Brüt Fatura Tutarı, Ekonomik Emlak Değeri, İş Alanlarındaki Gelişme ICMA yönteminin Türkiye açısından uygulamasının da mümkün olduğu ve yerel yönetimlerin mali durumlarının değerlendirilmesi konusunda iyi bir araç olabileceği düşünülmektedir. Bunun nedeni tahakkuk esaslı muhasebe uygulaması sonucu üretilen mali tabloların yöntemin önerdiği göstergelerin hesaplanması için gerekli verileri büyük ölçüde sağlamasıdır. Yöntem kapsamlı bir yöntem olduğu için önerdiği bazı göstergeleri mali tablo verileri ile elde etmek mümkün olmamakla birlikte bu bilgilerin de istatistik kurumu ya da yerel yönetim kaynakları aracılığıyla elde edilmesi mümkün görünmektedir. Göstergelerin tümü elde edildikten sonra yerel yönetimin/belediyenin mali durumu hakkında fikir sahibi olunabilmekte, böylece idarecilerinin faaliyetlerinin başarısı ve yerel yönetimin mali durumu değerlendirilebilmekte ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunularak daha doğru kararlar alınabilmektedir. ICMA yöntemi verileri yalnız başlarına mali durum ile ilgili fikir verseler de yöntemin karşılaştırmalı kullanıma da uygun olduğu ve bu şekilde mali durumu ve idarelerin performansıyla ilgili daha derin bilgi vereceği düşünülmektedir. Karşılaştırmalı uygulama yerel yönetime ait göstergelerin önceki yıl göstergeleri ile karşılaştırmak suretiyle uygulanabilir. Bu şekilde idarenin mali durumundaki gelişmeler hakkında fikir edinilebilmektedir. Bunun yanında, yerel yönetimlerin göstergelerinin başka yerel yönetimlerle de karşılaştırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu şekilde yerel yönetimin mali durumunun diğer yerel yönetimlere göre ne durumda olduğu de ğerlendirilebilmektedir. Ancak, bu konuda dikkatli olunması gerektiği ve karşılaştırma yapılan yerel yönetimlerin doğru seçilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bunun sebebi ülkemizde şehirlerin oldukça farklı büyüklüklerde, farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip olmasıdır. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi göstergelerinin küçük bir şe- 292 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

10 Mustafa ERSÖZ hir belediyesi ile karşılaştırılmasının doğru olmayacağı düşünülmektedir. Ancak, benzer sosyo-ekonomik özelliklere, nüfusa sahip belediyelerin birbiriyle karşılaştırılması uygun bir yöntem olacaktır. Bu anlamda, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının 7 uygun şehirlerin belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Örneğin, DPT çalışmasına göre gelişmişlik sıralamasında 2. ve 3. sıralarda yer alan Ankara ve İzmir in Büyükşehir Belediylerinin göstergelerinin dolayısıyla mali durumlarının karşılaştırılmasının anlamlı olabileceği düşünülmektedir. Bunun gibi, 4,5,6,7,8,9,10. sıralarda yer alan Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Yalova, Antalya gibi şehirlerin de karşılaştırılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. Bu tür karşılaştırmaları geliştirmek mümkün olmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel durumu nedeniyle diğer şehirlerle karşılaştırılmayıp önceki yıl göstergeleriyle karşılaştırılmasının daha anlamlı olacağı düşünülmektedir. d. BROWN 10 PUAN TESTİ ICMA nın geliştirdiği bu analiz sisteminin yanında CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants- Kanada Muhasebeciler Enstitüsü) 8 ve GASB (Government Accounting Standards Board-Amerikan Kamu Muhasebe Standartları Kurulu) 9 gibi kuruluşlar da yayınladıkları rapor ve rehberlerle mali tablo analizi ve mali durum analizi çalışmalarına katkıda bulunmuşlardır. Bu tür kurumsal çalışmaların yanında bazı akademisyenler de bireysel veya ortak çalışmaları ve önerdikleri analiz yöntemleri ile kamu kurumlarının mali tablolarının analizi literatürünün gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışmalara verilebilecek en önemli örnek Ken W. Brown tarafından küçük ölçekli şehir yerel yönetimlerinin mali durumunu belirlemek için geliştirilen Mali Durum 10 Puan Testi 10 dir. Brown geliştirdiği sistemde 4 mali faktörü temsil eden 10 adet mali oran kullanmıştır. Diğer analizlerden farklı olarak Brown un sistemi çok sayıda küçük yerel yönetimi (ilçe belediyesi olarak kabul edebiliriz) karşılaştırarak bu belediyeleri puanlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle sistem 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada her belediye için mali oranlar hesaplanmakta, ikinci aşamada bu mali oranlar karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmalar sonucunda her bir oran için en iyi 7 İlleri ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Bülent Dincer, Metin Özaslan, Taner Kavasoğlu, Yayın No DPT Indicators of Government Financial Condition, CICA, Report, An Analyst s Guide to Government Financial Statements, Dean Michael Mead, GASB, The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to- Use Assessment Tool for Smaller Cities, Ken W. Brown Government Finance Review, December 1993, s ilk çeyrekte yer alan mali oranlara sahip belediyelere +2, ikinci en iyi çeyrekte yer alan belediyelere +1, üçüncü en iyi çeyrekte yer alan belediyelere 0, ve en kötü çeyrekte yer alan belediyelere -1 puan verilmektedir. Belediyelerin tüm mali oranlar için bu şekilde puanlama yapıldıktan sonra belediyeler +20 ila -10 arasında puan alma şansına sahip olmaktadır. Son aşamada alınan bu toplam puanlar incelenerek belediyenin diğer belediyelere göre mali durumu belirlenmektedir. Brown tarafından önerilen yöntem belediyelerin diğer benzer belediyelerle göreceli mali durumunu ortaya koymak açısından önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında belediyelerin yıllar içindeki yerini izlemeye ve mali durumlarının göreceli gelişimini takip etmeye de imkân sağlamaktadır. Brown un sisteminin ülkemizde benzer sosyoekonomik altyapıya sahip (örneğin İç Anadolu Bölgesi ilçe belediyeleri; çünkü bu ilçelerin gelir, ekonomik faaliyet ve nüfus yapısı genellikle benzerdir) belediyelerin mali durumlarını karşılaştırmak için kullanılabileceği düşünülmektedir. BROWN MALİ DURUM 10 PUAN TESTİ ORANLARI FAKTÖR GÖSTERGE FORMÜL Toplam Toplam Giderler Faaliyet Sonuçları Likidite Likidite Borç Yapısı Borç Yapısı Borç Yapısı Öz Kaynak i Oranı Öz Kaynaklar Dışı Oranı Faaliyet Giderleri Oranı Faaliyet Oranı Kısıtlanmamış Fon Oranı Likidite Oranı Yükümlülük Oranı Kişi Başı Uzun Vadeli Borç Borç Servis Oranı Öz Kaynaklardan Elde Edilen / Toplam Öz Kaynaklar Dışı / Toplam Faaliyet Giderleri / Toplam Giderler Toplam / Toplam Giderler Kısıtlanmamış Fonlar / Toplam Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar / Toplam Toplam / Toplam Toplam Uzun Vadeli Borçlar / Borç Servisi / Toplam 293 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

11 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği e. MALİ DURUMUN ÖLÇÜLMESİ: ABD DEVLETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yerel yönetimlerin mali tablolarının analizine yönelik oldukça yakın zamanlı ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre üretilen iki temel mali tablo olan Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu verileri kullanılarak elde edilebilen oranlar öneren bir başka çalışma ise Xiaohu Wang, Lynda Dennis ve Yuan Sen (Jeff) Tu tarafından yayınlanan Mali Durumun Ölçülmesi: ABD Devletleri Üzerine Bir Çalışma 11 dır. Çalışmada 11 adet mali oran önerilmekte ve bu oranlar ile yerel yönetimlerin mali durumu 4 açıdan ölçülmektedir. Bunlar Likidite Durumu, Bütçe Yeterliliği, Uzun Dönem Borç Ödeme Gücü ve Hizmet Sürdürülebilirliği dir. Likidite Durumu: Likidite durumunu ölçmede kullanılan 3 adet oran önerilmektedir. Likidite durumu oranları idarenin kısa dönem borçlarını ödeme gücünü gösterir. Yerel yönetimler borçlarını ödeyemedikleri durumlarda borçlanmak zorunda kalırlar ve bu durumda faiz giderleri / finansman giderleri artış gösterir. Bunun yanında, idare olarak güvenilirliklerini kaybedebilirler. Güvenilirliğini kaybeden idareler yükleniciler tarafından şüpheyle karşılanırlar ve nitelikli yükleniciler idarelerle iş yapmaktan kaçınabilirler veya idare ile iş yapacak olan yükleniciler ödemelerin zamanında yapılmaması riskini dikkate alarak tekliflerini sunabilirler ki bu durum hizmet maliyetlerinin artmasına neden olur. Likidite durumunu ölçmek amacıyla önerilen mali oranlar Nakit Oranı, Quick Oran ve Cari Orandır. Bütçe Sürdürülebilirliği: Çalışmada bütçe sürdürülebilirliğini ölçmek amacıyla iki adet oran önerilmektedir. ve giderler arasındaki denge mali duruma ilişkin en önemli göstergelerden bir tanesidir. Giderlerin gelirlerden fazla olmaması beklenmektedir. Eğer bu durum uzun dönemler devam ederse hizmetleri devam ettirebilmek mümkün olamayabilir ve açığın kapanması için alınan borçlardan doğan finansman giderleri de halka hizmet için ayrılmış olan kaynakların önemli kısmını tüketir. Bu nedenle sürekli bütçe açıkları idarelerin mali sağlığı için iyi işaret değildir. Faaliyet Oranı ve Kişi Başı Bütçe Fazlası (Açığı) bütçe sürdürülebilirliğini ölçmek için kullanılan oranlardır. Uzun Dönem Borç Ödeme Gücü Oranları: Çalışmada yerel idarelerin uzun dönem borç ödeme gücünü ölçmek için üç adet oran önerilmektedir. Yerel yönetimler büyük yatırımlarını gerçekleştirmek amacıyla mali piyasalardan ve Hazine den uzun vadeli borçlar alabilmektedirler. Ancak, idarelerin uzun vadeli borç ödeme 11 Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States, Wang Xiaohu, Dennis Lynda, Sen (Jeff) Tu Yuan, Public Budgeting and Finance, Summer 2007 güçleri yetersizse borç bulamayabilir ve hizmetlerini sürdürmek için gerekli yatırımları gerçekleştiremeyebilirler. Bunun yanında, finansman bulmuş olsalar dahi yüksek risk nedeniyle yüksek faiz ödemek durumunda kalabilirler. Bu durum ise kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına neden olur. Uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren mali oranlar Net Varlık Oranı, Uzun Dönem Oranı ve Kişi Başı Uzun Dönem Oranı dır. Hizmet Sürdürülebilirliği Oranları: 3 adet hizmet sürdürülebilirliği oranı önerilmektedir. Hizmet sürdürülebilirliği hizmet kalite ve miktarının sürdürülebilirliğini ölçmektedir. Mevcut durumda harcamalar yüksek miktarda ise bu durumda uzun vadede hizmetleri aynı seviyede ve kalitede sürdürmek mümkün olmayabilmektedir. ve vergiler yüksekse gelecekte gelirleri vergi artışı ve diğer gelir kaynakları ile arttırmak mümkün olmayabilir, çünkü bu tür politikalara yüksek vergi ödeyen vatandaşların tepki göstermeleri mümkündür. Hizmet sürdürülebilirliği oranları Kişi Başı Vergi, Kişi Başı Gelir ve Kişi Başı Harcama oranlarıdır. ORANLAR ORANLAR AÇIKLAMASI GRUBU 1 Nakit Oranı 2 Quick Oran 3 Cari Oran 4 Faaliyet Oranı 5 Kişi Başı Bütçe Fazlası/Açığı 6 Net Varlık Oranı 7 8 Uzun Dönem Oranı Kişi Başı Uzun Dönem Oranı 9 Kişi Başı Vergi 10 Kişi Başı Gelir 11 Kişi Başı Harcama (Nakit + Nakde Eşdeğer Varlıklar + Yatırımlar) / Kısa Vadeli (Nakit + Nakde Eşdeğer Varlıklar + Alacaklar) / Kısa Vadeli Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Toplam gelirler / Toplam Harcamalar Toplam Bütçe Fazlası (Açığı) / Net Varlıklar / Toplam Varlıklar Uzun Vadeli / Toplam Varlıklar Uzun Vadeli / Toplam Vergiler / Toplam / Toplam Harcamalar / LİKİDİTE ORANLARI BÜTÇE ORANLARI UZUN VADELİ BORÇ ÖDEME YETERLİLİĞİ ORANLARI HİZMET SÜRDÜ- RÜLEBİLİRLİĞİ ORANLARI 294 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

12 Mustafa ERSÖZ Söz konusu çalışmada önerilen oranların tümü tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre üretilen mali tablolardan elde edilebilmekte ve idarelerin mali durumuyla ilgili çok yönlü bilgi sağlamaktadır. Yöntem ile farklı idarelerin oranları karşılaştırılabileceği gibi aynı idarenin farklı dönemlerdeki oranlarının karşılaştırılması da mümkündür. 4. SONUÇ Özel sektör tarafından işletmelerin mali durumu hakkında karar vermek amacıyla çok uzun yıllardan beri kullanılmakta olan mali tablo analiz yöntemleri son dönemlerde ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kamu kurumları için de uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de kamu muhasebesinde tahakkuk esaslı muhasebeye geçilmesiyle kapsamlı mali tablolar üretilmeye başlanmış ve bu tabloların analizi ile kamu kurumlarının mali durumu hakkında değerlendirmeler yapmak ve öngörülerde bulunmak mümkün hale gelmiştir. Özel sektör tarafından kullanılan yatay analiz ve dikey analiz yöntemlerinin yanında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen kamu kurumları için mali tablo analiz yöntemleri bu çalışmada incelenmiş ve bu yöntemlerin ülkemiz kamu sektörü için uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak önerilen yöntemlerin ülkemizde de uygulanabileceği düşünülmektedir. Tahakkuk esaslı muhasebe analize uygun bilgiler sağlamaktadır. Bu makalede incelenen yöntemler özellikle yerel yönetimlerin mali durumlarının incelenmesine yöneliktir. Bu yöntemlerin yanında eğilim analizi ve yüzde yöntemi gibi klasik özel sektör analiz yöntemlerinin de yerel yönetim mali tablo analizlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Eğilim analizi ve yüzde analizi yerel yönetimler dışındaki diğer kamu kurumlarının mali analizinde de kullanılabilir ancak bu kurumların özel görevleri, birbirinden farklı görev tanımları ve faaliyetleri olması nedeniyle bunların oran analizlerinin her bir kurum için özel olarak üretilen oranlarla geliştirilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmaların iç denetim birimleri, kurumların faaliyet raporlarını hazırlayan birimleri, akademisyenler ve dış denetim kurumu olan Sayıştay ın mensupları tarafından geliştirilebileceği ve kamuoyu, parlamento, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer paydaşların değerlendirmesine sunulabileceği düşünülmektedir. Bu tür çalışmaların kamu sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştireceği dolayısıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun amaçlarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ancak tüm bu analiz yöntemlerinin uygulanmasının ve faydalı olmasının birinci koşulu mali tabloların güvenilir bilgi vermesidir. Bunun için kamu kurumlarının mali tablolarının bağımsız bir dış denetim birimi tarafından incelenmesi ve güvenilir ve gerçek bilgi sunduklarının teyit edilmeleri gerekmektedir. Kamu kurumlarında tahakkuk esaslı muhasebe ile kapsamlı mali tablo hazırlanması uygulaması 2006 yılında başlamış olsa da mali tabloların bağımsız bir kurum tarafından güvenilirliği teyit edilememekteydi. Bu eksiklik ise 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanununun Sayıştay a vermiş olduğu mali denetim görevi ile gerçekleştirilebilecektir. Sayıştay ın uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştireceği mali denetim ile kamu kurumlarının mali tabloları hakkında görüş vermesi mümkün olacak ve mali tabloların güvenilirliği teyit edilecektir. Güvenilirliği teyit edilen mali tablolar üzerinden gerçekleşen mali tablo analizleri ve kamu idarelerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu yönüyle yeni Sayıştay Kanunu 5018 sayılı kanunla hedeflenen şeffaf ve hesap verebilir kamu mali yönetim sisteminin eksik kalan önemli bir ayağını tamamlamış bulunmaktadır. 295 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

13 Kamu Kurumlarında Mali Tablolar Analizi Tekniklerinin Uygulanabilirliği KAYNAKÇA A History of Financial Ratio Analysis, James O. Horrigan, The Accounting Review, April 1968, s Accounting for Financial Analysis, William C. Norby, Duff and Phelps, Financial Analysts Journal, March-April 1978, s , An Analyst s Guide to Government Financial Statements, Dean Michael Mead, 2001 Analyzing Rural Governments Financial Condition: An Exploratory Application of Three Tools, Beth Walter Honadle and Mary Lloyd-Jones, Public Budgeting and Finance, Summer 1998, s Assessing a State s Financial Condition, Judith A. Kamnikar, Edward G. Kamnikar and Karen H. Deal, Journal of Government Financial Management, Fall 2006, s Comparative Fiscal Analysis for Counties, Harrison S. Campbell, Jr, Public Budgeting & Finance, Summer 1990, s Comparative Local Government Financial Analyses, Jesse W. Hughes and Raymond Laverdiere, Public Budgeting and finance, Winter 1986, s Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress, Philip Kloha, Carol S. Weissert, Robert Kleine, Public Administration Review, May-June 2005, Vol 65, No.3, s Financial Analysis for Managers and Auditors, Liaqat Ali Chaudhary, Department of the Auditor-General of Pakistan Performance audit Wing, Lahore, 1993 Financial Indicators for Local Government, Sanford M. Groves, W. Maureen Godsey, Martha A. Shulman, Public Budgeting & Finance, Summer 1981, s.5-19 Financial Reporting, Framework for Analyzing Federal Agency Financial Statements, U.S. General Accounting Office, Staff Study, March 1991, Financial Statement Analysis, Theory, application and interpretation, Leopold A. Bernstein, 1974 Fiscal Stress and Growth Managment Effort in Wsiconsin Cities, Villages, and Towns, Daniel Diaz and Gary Paul gren, State and Local Government Review, Vol,33, No. 1 (Winter 2001), s.7-22 Guide to Indicators of Financial Condition, Janet Griesel, John Leatherman, Office of Local Government Department of Agrculture Economics K-State Research University Indicators of the Government Financial Condition, Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), www. cica.org.ca, 2010 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, Erkan Karaaslan, Limitations of Financial and Operating Ratios, W.A. Paton, The Accounting Reivew, Vol.3, No.3, s Local Government Autonomy and Fiscal Stres: The Case of California Counties, Jeffrey I. Chapman, State and Local Government Review Vol. 35, No. 1 (Winter 2003): Winter 2003, s Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States, XiaoHu Wang, Lynda Dennis, and Yuan Sen (Jeff) Tu, Public Budgeting & Finance, Summer 2007, s The 10 Point Test of Financial Condition: Toward and Easy to use Assessment Tool for Smaller Cities, Ken W. Brown, Government Finance Review, December 1993, s The Financial Problems of Cities, Frederick L. Bird, s The Performeter, A Financial Statement Analysis Using Indicators of the Financial Health and Success of the City of Edmond, Oklahoma as of and for the Year ended June 30, 2005, The States Role in U.S. Local Government Fiscal Crises: A Theoretical Model and Results of a National Survey, Beth Walter Honadle, International Journal of Public Administration, Vol 26, No.13, s Trends in the Fiscal Condition of Cities , Joint Economic Committee U.S. Congress, s OCAK - ŞUBAT - MART 2011

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI CEMRE EDA YAR Ankara, 2009 T.C.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 83-107 Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Vasfi Haftacı Cemkut Badem ** Özet: Türkiye de özellikle son

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir Tablosu 5 Mali Tablolara

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOAR (Birim-Aksi belirtilmedikçe tutarlar olarak ifade edilmiştir) 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kemal paşa, İZMİR de 20.10.1988

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 BİLANÇOLAR... 3-4 GELİR TABLOLARI... 5 ÖZSERMAYE

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

Şirketin Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya/ANKARA da şubesi bulunmaktadır.

Şirketin Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya/ANKARA da şubesi bulunmaktadır. 1. KURUMSAL BİLGİ Şirket in Faaliyet Konusu Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. ( Şirket ), Taze Kuru Gıda İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. unvanıyla 2009 yılında Ankara da kurulmuştur. Şirket, 30.05.2012

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Bosch Fren Sistemleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİ YÖNETİMİNDE ÖNEMİ Avrupa

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ.

VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ. VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Ġnceleme Raporu 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları

Detaylı