T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR 344MV0057

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR 344MV0057"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR 344MV0057 Ankara, 2011

2 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...3 GİRİŞ...4 ÖĞRENME FAALİYETİ BİLANÇO Bilançonun Temel Yapısı Varlık Kavramı ve Unsurları Kaynak Kavramı ve Unsurları Bilançonun Temel Denkliği Varlık ve Kaynaklardaki Değişmelerin Bilançoda İzlenmesi...28 UYGULAMA FAALİYETİ...30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...31 ÖĞRENME FAALİYETİ GELİR TABLOSU Gelir Tablosunun Yapısı İşletme Özet Gelir Tablosu Tipi İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi Gelir Tablosu Unsurları Gelir Tablosu Bölümleri...39 UYGULAMA FAALİYETİ...44 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...45 ÖĞRENME FAALİYETİ SATIŞLARIN MALIYETI TABLOSU Satışların Maliyeti Tablosu Biçimsel Yapısı Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi Satılan Mamul Maliyeti: Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Hizmet Maliyeti Diğer Satışların Maliyeti...52 UYGULAMA FAALİYETİ...53 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...54 ÖĞRENME FAALİYETİ FON AKIM TABLOSU Yapısı Unsurları Fon Kaynakları Fon Kullanımları Düzenlenmesi Yorumlanması...64 UYGULAMA FAALİYETİ...65 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...66 ÖĞRENME FAALİYETİ NAKIT AKIM TABLOSU Dönem Başı Nakit Mevcudu Dönem İçi Nakit Girişleri Dönem İçi Nakit Çıkışları

3 5.4. Dönem Sonu Nakit Mevcudu Nakit Artış veya Azalışı Nakit Akım Tablosunu Düzenleme Teknikleri Dolaylı Yöntem Doğrudan Yöntem...76 UYGULAMA FAALİYETİ...84 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...85 ÖĞRENME FAALİYETİ KÂR DAĞITIM TABLOSU Dönem Kârının Dağıtımı Net Dönem Kârı Dağıtılabilir Net Dönem Karı Yedeklerin Dağıtımı Hisse Başına Kâr Hisse Başına Temettü...91 UYGULAMA FAALİYETİ...97 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...98 MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 344MV0057 Muhasebe ve Finansman Finans Hizmetleri Elemanı Finansal Tablo ve Raporlar Muhasebe ve finansman alanında VUK na uygun olarak finansal tablo ve raporları düzenleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Tablo ve raporları düzenlemek Genel Amaç Bu modül ile; finansal kuruluşların tablo ve raporlarını VUK na göre düzenleyebileceksiniz. Amaçlar 1. Finansal tablo ve raporlardan biri olan bilançoyu düzenleyebileceksiniz. 2. Finansal tablo ve raporlardan biri olan gelir tablosunu düzenleyebileceksiniz. 3. Finansal tablo ve raporlardan biri olan fon akım tablosunu düzenleyebileceksiniz. 4. Finansal tablo ve raporlardan biri olan nakit akım tablosunu düzenleyebileceksiniz. 5. Finansal tablo ve raporlardan biri olan satışların maliyeti tablosunu düzenleyebileceksiniz. 6. Finansal tablo ve raporlardan biri olan kar dağıtım tablosunu düzenleyebileceksiniz. Bilgisayar, yazıcı, kağıt, form belgeler,bilanço,cd,bilgisayar masası,hesap makinası ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak, Modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir. 3

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Finansal tablolar işletmelerin finansal durumunu ve işlemlerini yansıtır. Genel amaçlı finansal tabloların amacı işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışı hakkında bilgi vererek, bu bilgileri tüm finansal tablo kullanıcılarına sunmaktır. Finansal tablolar ayrıca yönetimin emrine verilen kaynakları nasıl ve ne etkinlikte kullandığını gösterir. Bu amaca ulaşmak için finansal tablolar, işletmeye ilişkin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelir ve karlar ile gider ve zararları, nakit akışları hakkındaki bilgileri sağlar. Günümüz koşullarında işletmelerin rekabetçi ortamda sağlıklı bir biçimde ayakta durması ve beklenen büyümeyi sağlayabilmesi için, aynı piyasa koşullarında rekabet ettikleri diğer işletmelerin durumlarını incelemeden önce kendi durumlarını detaylı ve doğru bir şekilde analiz edebilmeleri çok önemlidir. Bu doğrultuda finansal tablolar ile yapılacak analizler, işletmelerin kendilerini değerlendirmeleri, geleceğe yönelik planlamalar yapabilmeleri, doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır. Bu modülde işletmelere göre finansal tabloların nasıl düzenlendiğini öğreneceksiniz. 4

6 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile finansal tablo ve raporlardan biri olan bilançoyu göre düzenleyebileceksiniz. VUK na ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya öğretmeninizden bilanço örnekleri temin ederek şeklini inceleyiniz. Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye bilanço tiplerini sorunuz. Bir muhasebeciye bilançonun hangi dönemlerde düzenlendiğini sorunuz. 1. BİLANÇO Resim 1.1: Denklik Bilançonun ve diğer mali tabloların düzenlenmesinde, uyulması gereken bazı standartlar getirilmiştir. Bu standartlara ilişin düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır. Düzenleme Vergi Usul Kanu nda yer alan 1. Sıra Nu.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılmıştır. Kimler Düzenleme Kapsamına Girmektedir? Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Diğer bir anlatımla, söz konusu teşebbüs ve işletmeler Vergi Usul Kanunun da yer alan 1. Sıra Nu.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uyarak ilgili mali tablolarını düzenlemek zorundadırlar. İşletmeler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre tanzim ettikleri mali tablolarını ilgili beyannamelere eklerler. (Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine) Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; 5

7 a) Banka ve sigorta şirketleri, b) Özel finans kurumları c) Finansal kiralama şirketleri (faktoring v b alanlarda faaliyet gösterenler dahil), d) Menkul kıymet yatırım fonları aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları, belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali Tablolar İlkeleri"ne uymaları kaydıyla bu Tebliğin diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlüdürler. Muhasebe Usul ve Esaslarının "Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması"na ilişkin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la ilgili kısmına uymakla yükümlü işletmeler ise bilanço esasında defter tutan ve belli hadleri aşmayan işletmelerdir. -Ferdi işletmeler - Adi ortaklıklar - Kollektif şirketler - Adi komandit şirketler Bu işletmelerin temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin usul ve esaslara uymaları ihtiyaridir. Mali Tablolar düzenlenirken ; Vergi Usul Kanununda yer alan 1. Sıra Nu.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan; I. Muhasebenin temel kavramları, II. III. IV. Muhasebe politikalarının açıklanması, Mali tablolar ilkeleri, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, V. Tekdüzen hesap çerçevesi hesap planı ve işleyişi neilişkin ilkeler esas alınır. Düzenlenen standartların niteliği şu amaçlara yöneliktir; a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına, b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına, c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine, 6

8 d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına, e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına I Muhasebenin Temel Kavramları : Muhasebenin temel kavramları şunlardır : 1. Sosyal sorumluluk kavramı 2. Kişilik kavramı 3. İşletmenin sürekliliği kavramı, 4. Dönemsellik kavramı 5. Parayla ölçülme kavramı 6. Maliyet esası kavramı 7. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı 8. Tutarlılık kavramı 9. Tam açıklama kavramı 10. İhtiyatlılık kavramı 11. Önemlilik kavramı 12. Özün önceliği kavramı. Iı Muhasebe Politikalarının Açıklanması 1. Mali tablolar işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve dönemsellik kavramlarına dayanılarak hazırlanmış ise bunların açıklanması istenmez. Ancak bu kavramlardan ayrılmaların mevcut olması hallerinde, mali tabloların dipnotlarında nedenleri ile birlikte açıklanmalıdır. 2. İhtiyatlılık, özün önceliği ve önemlilik kavramları muhasebe politikalarının seçimini ve uygulamasını yönlendirmelidir. 3. Mali tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe politikaları anlaşılır ve kısa olarak açıklanmalıdır. 4. Kullanılan muhasebe politikalarıyla ilgili açıklamalar mali tablolarla bütünlük oluşturur. Kullanılan önemli muhasebe politikalarının açıklanması mali tabloların bütünlüğü ve tamlığı için temel ilkedir. Politikalara ilişkin açıklamalar işletme yönetimi tarafından muhasebe departmanına toplu olarak verilmelidir. 5. Bilanço ve gelir tablosundaki ve diğer tablolardaki yanlış veya gerçeğe uygun olmayan işlemler, muhasebe politikalarının açıklanması veya dipnotlarda belirtilmesi suretiyle 7

9 düzeltilmiş olamaz. Düzeltme ancak, muhasebe kayıt ve tekniğine uygun olarak yapılır ve mali tablolara yansıtılır. 6. Mali tablolar, dönemler itibarıyla karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır. 7. Mali politikalarda, cari dönem veya gelecek dönemlerde önemli etki yaratan veya yaratabilecek bir değişiklik yapılmış ise durum nedenleri ile birlikte açıklanmalı ve bunun mali tablolara olan etkileri gösterilmelidir. Iıı- Mali Tablolar İlkeleri : Mali tablolar ilkeleri, temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından uygulanacak kuralları ifade eder. Mali tablolar aşağıdaki tabloları içerir : 1. Bilanço Temel mali tablolar 2. Gelir tablosu 3. Satışların maliyeti tablosu 4. Fon Akım Tabloları 5. Nakit akım tablosu Ek mali 6. Kâr dağıtım tablosu Tablolar 7. Öz kaynaklar değişim Tablosu Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tablolar ı, diğerleri ise ek Resim 1.3: Mali tablolar mali tablolar ı oluşturur. FİNANSAL TABLOLAR Temel Finansal Tablolar Bilanço Gelir tablosu Ek Finansal Tablolar Satışların maliyeti tablosu Fon akım tablosu Nakit akım tablosu Kar dağıtım tablosu Öz kaynaklar değişim tablosu 8

10 A- Mali Tabloların Amaçları : Mali tabloların amaçları şöyledir : 1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak. 2. Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak. 3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak. B- Mali Tablolardaki Bilgilerin Özellikleri : Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması, zamanında düzenlenmesi gerekir. C TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ : Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana gruba ayrılır: 1. Gelir tablosu ilkeleri 2. Bilanço ilkeleri a) Varlıklara ilişkin ilkeler, b) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler, c) Özkaynaklara ilişkin ilkeler Bilançonun Temel Yapısı Bilanço kelimesi İtalyanca bilancia, Latince bilanx sözcüğünden gelmekte olup kelime anlamı terazidir. Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bir işletmenin belli bir tarihteki finansal durumunu, yani sahip olduğu varlıkları, borçlarını ve öz varlığını gösteren bir tablodur. Bilançonun yapısını dört bölümde inceleyebiliriz: 9

11 Bilanço başlığı: Bilançonun ait olduğu işletmenin adı, bilançonun düzenlendiği tarih ve bilanço ibaresi yer alır. Aktif taraf: Bilançonun sol tarafı olup; aktif tarafta işletmenin bilanço tarihinde sahip olduğu varlıklar yer alır. Pasif taraf: Bilançonun sağ tarafıdır. Pasif tarafa; bilanço tarihinde işletmenin sahip olduğu varlıkların hangi kaynaklardan sağlandığı gösterilir. Bilanço dipnotları: Bilançonun daha iyi anlaşılması ve doğru analiz edilebilmesi için gerekli ek açıklama notlarını gösterir. Bilançonun alt bölümünde yer alır. Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanırlar. Bilanço, temel muhasebe eşitliğine (varlıklar = borçlar + öz kaynaklar) dayanır. (VARLIKLAR=KAYNAKLAR) Bilançonun varlıklar tarafına "AKTİF", borçlar ve öz varlık (kaynaklar) tarafına "PASİF" adı da verilir. Aşağıda yer alan bilanço basit bilanço biçimidir. AKTİF BİLANÇO PASİF VARLIKLAR KAYNAKLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI.. Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibarıyla tertiplenmiş hulasasıdır (özetidir), (VUK md.192). Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder. (VUK md.192). Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar gösterilir (VUK md.192). Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder (VUK md.192). Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kâr ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzleri (bölümleri) sayılırlar (VUK md.192). 10

12 Çeşitli bilanço türlerinden söz etmek mümkündür; işletme kurulduğunda düzenlenen bilanço kuruluş bilançosu olarak adlandırılır. Kuruluş bilançosu işletmenin kuruluş tarihi ile bu tarihte işletmeye konan varlıklar ve bu varlıkların sağlandığı sermayeyi gösterir. Kuruluş bilançosu ilk dönem başı (açılış) bilançosudur. İşletmenin bir hesap döneminin başında düzenlediği bilanço açılış (dönem başı) bilançosu, hesap döneminin sonunda düzenlediği bilanço ise kapanış (dönem sonu) bilançosu adını alır. Bilançonun Biçimsel Yapısı : İşletmeler bilançolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla, 1 nu.lı Muhasebe Sistemleri Uygulama Tebliği ek formlardaki tipleri bilançolarının düzenlenmesine esas alırlar. (Ek Tablo 1-2). İŞLETME ÖZET BİLANÇO TİPİ (...TL.)* EK TABLO 2 AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1-Kasa 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 5-Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 4-Diğer Menkul Kıymetler 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) C-Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Ticari Alacaklar 6-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem I -KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 7-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 11 6-Diğer Çeşitli Borçlar

13 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E-Stoklar 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamüller 3-Mamüller 4-Ticari Mallar 5-Diğer Stoklar 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7-Verilen Sipariş Avansları F-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Taahhukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar 1-İndirilecek KDV 2-Diğer KDV 3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4-Personel Avansları 5-Sayım ve Tesellüm Noksanları 6-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 7-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) D-Alınan Avanslar E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküm. 4-Diğer Yükümlülükler F-Borç ve Gider Karşılıkları 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-) 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Taahhukları 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Hesaplanan KDV 2-Diğer KDV 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM 12

14 İŞLETME ÖZET BİLANÇO TİPİ (...TL.)* EK TABLO 2(DEVAMI) AKTİF(VARLIKLAR) I -DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) B-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) C-Mali Duran Varlıklar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-İştirakler 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Bağlı Ortaklıklar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri 8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) D-Maddi Duran Varlıklar 1-Arazi ve Arsalar 2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar 4-Tesis,Makine ve Cihazlar 5-Taşıtlar 6-Demirbaşlar Önceki Dönem Cari Dönem PASİF ( KAYNAKLAR) I -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Çıkarılmış Tahviller 3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 5-Diğer Mali Borçlar. B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar 1-Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 6-Diğer Çeşitli Borçlar D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Kaynakları 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Taahhukları 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI Önceki Dönem Cari Dönem 13

15 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Avanslar E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Haklar 2-Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 8-Verilen Avanslar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Arama Giderleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-Birikmiş Tükenme Payları(*) 5-Verilen Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları H-Diğer Duran Varlıklar 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 2-Diğer KDV 3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI DİPNOTLAR: II-ÖZ KAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye 1-Sermaye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) B-Sermaye Yedekleri 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 2-Hisse Senedi İptal Karları 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4-İştirakler Yeniden Değerleme 14 Artışları 5-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri 1-Yasal Yedekler 2-Statü Yedekleri 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı (Zararı) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI *İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre,bin,milyon.milyar ya da tirilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir Varlık Kavramı ve Unsurları Varlıklar bir işletmenin var olabilmesi için gereken para, araç-gereç, malzeme, bina, taşıt aracı, mal gibi iktisadi değerler ile alacaklardan (işletmenin çeşitli kişi ve kuruluşlardan olan alacak hakkı) oluşur. Varlıklar, 1.Dönen varlıklar 2. Duran varlıklar

16 olarak adlandırılan iki grupta toplanır. 1.Dönen varlıklar: Dönen varlıklar sınıfında, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. Dönen varlıklar işletmenin en likit (para veya paraya hızlı çevrilebilen) aktifleridir. (Likitide paraya dönüşebilme gücüdür) İşletmenin kasasındaki para, müşterilerden aldığı çekler, hisse senedi vb.menkul kıymetler, kısa(1 yıldan kısa) vadeli alacaklar, ticari mallar gibi değerler işletmenin dönen varlıklarıdır. Resim 1.4: Dönen varlıklar Dönen varlıklar sınıfındaki hesap gupları ve ana hesaplar Dönen Varlıklar A. HAZIR DEĞERLER 1. KASA 2. ALINAN ÇEKLER 3. BANKALAR 4. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 15

17 5. DİĞER HAZIR DEĞERLER B. MENKUL KIYMETLER 1. HİSSE SENETLERİ 2. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 3. KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 4. DİĞER MENKUL KIYMETLER 5. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) C. TİCARİ ALACAKLAR 1. ALICILAR 2. ALACAK SENETLERİ 3. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 4. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 6. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) D. DİĞER ALACAKLAR 1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR 2. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 3. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 4. PERSONELDEN ALACAKLAR 5. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 6. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 7. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 8. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) E. STOKLAR 1. İLK MADDE VE MALZEME 16

18 2. YARI MAMULLER - ÜRETİM 3. MAMULLER 4. TİCARİ MALLAR 5. DİĞER STOKLAR 6. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 7. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI F. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 2. GELİR TAHAKKUKLARI G. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1. İNDİRİLECEK KDV 2. DİĞER KDV 3. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 4. PERSONEL AVANSLARI 5. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 6. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 7. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) Duran varlıklar Duran varlıklar sınıfında ise, normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır. Duran varlıklar işletmenin likit olmayan aktiflerini gösterir. Duran varlıklar işletmede uzun süreli kullanılacağı düşünülen varlıklardır. Duran varlıklar ikiye ayrılır: 1. Maddi duran varlıklar: Fiziki yapıya sahip duran varlıklardır. İşletmenin bina (içinde faaliyetini sürdürdüğü, işletmeye ait yapılar), arsa ve araziler, demirbaşlar(masa, sandalye, bilgisayar vb.), taşıtlar vb. değerler maddi duran varlıklardır. 17

19 Resim 1.5: Duran varlıklar 2. Maddi olmayan duran varlıklar: Fiziki yapıya sahip olmayıp bir harcama şeklinde ortaya çıkan duran varlıklardır. İşletmenin haklar (patent hakkı: yeni buluşlarla ilgili sınai haklar, imtiyaz hakkı: devlet tarafından işletilen doğal kaynakların işletilmesi için satın alınan haklar vb.), şerefiye (işletmenin bulunduğu yer bakımından vb. şekilde elde ettiği artı değer), kuruluş ve örgütlenme giderleri (işletmenin kuruluş çalışmalarının başlangıcından faaliyete geçinceye kadar yaptığı harcamalar) gibi değerleri maddi olmayan duran varlıklardır. Resim 1.6: Maddi olmayan duran varlıklar Duran varlıklar sınıfındaki hesap gupları ve ana hesaplar Duran Varlıklar A TİCARİ ALACAKLAR 1. ALICILAR 2. ALACAK SENETLERİ 3. ALACAK.SENETLERİ REESKONTU (-) 4. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) B DİĞER ALACAKLAR 1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR 2. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 18

20 3. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 4. PERSONELDEN ALACAKLAR 5. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 6. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 7. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) C MALİ DURAN VARLIKLAR 1. BAĞLI MENKUL KIYMETLER 2. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 3. İŞTİRAKLER 4. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 5. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 6. BAĞLI ORTAKLIKLAR 7. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 8. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 9. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 10. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) D MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ARAZİ VE ARSALAR 2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 3. BİNALAR 4. TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 5. TAŞITLAR 6. DEMİRBAŞLAR 7. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 8. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 9. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 10. VERİLEN AVANSLAR 19

21 E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1. HAKLAR 2. ŞEREFİYE 3. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 5. ÖZEL MALİYETLER 6. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 8. VERİLEN AVANSLAR F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 1. ARAMA GİDERLERİ 2. HAZIRLIK VE GFLİŞTİRME GİDERLERİ 3. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 4. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 5. VERİLEN AVANSLAR G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 2. GELİR TAHAKKUKLARI H DİĞER DURAN VARLIKLAR 1. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 2. DİĞER KDV 3. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR Varlıklara ilişkin ilkeler şunlardır: 1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. 20

22 3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerlendirme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. 4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir Kaynak Kavramı ve Unsurları İşletmenin iktisadi değerlerini sağlayabilmesi için kaynaklara ihtiyacı vardır. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken varlıklarını karşılamak için kullandığı değerler işletmenin kaynaklarıdır. Kaynaklar bilançonun pasifinde yer alır. İşletme varlıklarını iki kaynaktan sağlar. Birincisi sermaye(öz kaynak) ikincisi ise borçlardır. Kaynaklar şu şekilde sıralanabilir; 21

23 Kısa vadeli yabancı kaynaklar: Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: Bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Kaynağın işletme dışından sağlanması nedeniyle yabancı kaynak denmektedir. Borçlar; işletme dışındaki kişi ve kuruluşların işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder. Öz kaynaklar: İşletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur. İşletme kuruluşunda varlıklar işletme sahiplerince sağlanır. Diğer bir deyişle; işletme kuruluşunda varlıkların sağlandığı kaynaklar öz kaynaklardır. Öz kaynaklarda yer alan sermaye; işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler şunlardır: 1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. 3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. 4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. Öz kaynaklara ilişkin ilkeler şunlardır: 1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları özkaynaklar grubunu oluşturur. 22

24 İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir. 3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir. 4. Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. 5.Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. MALİ BORÇLAR 1. BANKA KREDİLERİ 2. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 3. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ 4. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 5. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 6. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 7. DİĞER MALİ BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR 1. SATICILAR 2. BORÇ SENETLERİ 3. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 4. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5. DİĞER TİCARİ RORÇLAR 23

25 C. DİĞER BORÇLAR 1. ORTAKLARA BORÇLAR 2. İŞTİRAKLERE BORÇLAR 3. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 4. PERSONELE RORÇLAR 5. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 6. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR D. ALINAN AVANSLAR E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 3. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 4. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER F. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 2. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 3. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 4. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI G. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2. GİDER TAHAKKUKLARI H. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1. HESAPLANAN KDV 2. DİĞER KDV 3. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 4. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 24

26 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. MALİ BORÇLAR 1. BANKA KREDİLERİ 2. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 3. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 4. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 5. DİĞER MALİ BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR 1. SATICILAR 2. BORÇ SENETLERİ 3. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 4. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5. DİĞER TİCARİ BORÇLAR C. DİĞER BORÇLAR 1. ORTAKLARA BORÇLAR 2. İŞTİRAKLERE BORÇLAR 3. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 4. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 5. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 6. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR D. ALINAN AVANSLAR E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 2. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI F. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 2. GİDER TAHAKKUKLARI G. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 25

27 1. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KDV 2. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ÖZ KAYNAKLAR A. ÖDENMİŞ SERMAYE 1. SERMAYE 2. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) B. SERMAYE YEDEKLERİ 1. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 2. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI 3. MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 4. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 5. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ C. KÂR YEDEKLERİ 1. YASAL YEDEKLER 2. STATÜ YEDEKLERİ 3. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 4. DİĞER KÂR YEDEKLERİ 5. ÖZEL FONLAR D. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) F. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "Diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir Bilançonun Temel Denkliği İşletmenin sahip olduğu her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Bunun sonucu olarak varlıklar toplamı kaynaklar toplamına ve dolayısıyla bilançonun aktifleri toplamı pasifleri toplamına eşittir. Bu eşitliğe Bilançonun Temel Denkliği denir. 26

28 AKTİF = PASİF VARLIKLAR = KAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + + DURAN VARLIKLAR = UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + ÖZ KAYNAKLAR MEVCUTLAR+ALACAKLAR= SERMAYE+BORÇLAR Yukarıdaki eşitlik ifadelerinin hepsi aynıdır. Sadece; bilanço temel denkliğinin değişik biçimlerde ifade edilmiş şekilleridir. Örnek: BETİNA Limited Şirketi 13/03/2007 tarihinde TL sermaye ile eşit payla iki ortak tarafından kuruluyor. Bu sermayenin TL sı nakit, TL sı ticari mal, TL sı demirbaş, TL sı taşıt olarak konmuştur. Betina Ltd.Şti. nin 13/03/2003 tarihli kuruluş bilançosunu düzenleyelim. VARLIKLAR: KAYNAKLAR: Dönen Varlıklar: Duran Varlıklar: Öz Kaynaklar: Kasa : Demirbaşlar: Sermaye: Ticari Mallar: Taşıtlar : Toplam : Toplam : Toplam : VARLIKLAR TOPLAMI : = KAYNAKLAR TOPLAMI=

29 BETİNA LTD.ŞTİ 13/03/2007 TARİHLİ AKTİF KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF DÖNEN VARLIKLAR ÖZ KAYNAKLAR Kasa Sermaye T.Mallar DURAN VARLIKLAR Taşıtlar Demirbaşlar AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Varlık ve Kaynaklardaki Değişmelerin Bilançoda İzlenmesi İşletmelerin yaptıkları belgeye dayanan her mali nitelikteki işlemin muhasebe kaydı yapılır. Hesap dönemleri sonunda bu muhasebe kayıtları dikkate alınarak bilanço düzenlenir. Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "bilanço günü" denir. (VUK md.185) Mali nitelikteki işlemlerin yapılması sonucu; işletmenin sahip olduğu varlık ya da kaynaklarda ya da her ikisinde değişmeler meydana gelebilir. Bu değişmeler tabii olarak her hesap döneminin sonunda düzenlenen bilançoya yansır. Ancak bu değişmeler hiçbir zaman bilançonun temel denkliğini bozmaz. Aktif ve pasif tutarları toplamı değişse de her zaman aktif toplamı pasif toplamına eşittir. Örnek: 13/03/2007 tarihinde kurulmuş olan Betina Ltd.Şti TL lık mal almış, TL sını nakit ödemiş, 5.000TL sını 2 ayda ödemek üzere borçlanmıştır. 31/03/2007 tarihinde düzenleyeceği bilançodaki değişikliği inceleyelim. (KDV dikkate alınmamıştır) TL nakit ödeme kasada (dönen varlıklar ve dolayısı ile aktifte ) TL lık azalmaya neden olur TL borçlanma pasifte kısa vadeli yabancı kaynakların TL görünmesine neden olur TL lik mal alımı ticari mallar hesabında (dönen varlıklar ve dolayısı ile aktifte) TL lik artışa neden olur. Sonuç olarak; aktifte(aktifin TL artıp TL azalması ile) ve pasifte TL lık artış meydana gelecektir. 28

30 BETİNA LTD.ŞTİ 31/03/2007 TARİHLİ AKTİF BİLANÇOSU PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VD. YAB. KAYNAKLAR Kasa Satıcılar T.Mallar ÖZ KAYNAKLAR DURAN VARLIKLAR Sermaye Taşıtlar Demirbaşlar AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Yukarıdaki bilançoda görüldüğü gibi mali nitelikteki işlemler bilançoda değişikliğe neden olmuş ancak aktif toplamı = pasif toplamı eşitliği bozulmamıştır. Vergi Dairesine sunulacak bilançolar özet bilanço şeklinde düzenlenir. Temel mali tablolardan biri olan bilonçonun düzenleme ilkeleri şunlardır: Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye halinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir. Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi (brüt) değerleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun NET DEĞER ESASI na göre düzenlenmesine bir engel oluşturmaz. Bu doğrultuda net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır. Mali bilanço : Hukuki kurallara (özellikle vergi kanunlarına) uygun olarak hazırlanan bilançoya "mali bilanço" denir. Ticari bilanço : Muhasebe ilkeleri temel alınarak işletmenin özelliklerine ve işletme yönetiminin amaçlarına uygun olarak hazırlanan bilançoya da "ticari bilanço" denir. 29

31 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Varlık ve kaynak kavramlarını ayırt ediniz. Öneriler Bazı açılış değerleri vererek bilanço düzenleyiniz ve ikinci bir bilanço düzenlemek üzere bir örnek oluşturunuz. Basit bilanço şeklini çiziniz. Bilanço biçimlerini gözden geçiriniz. Bilanço şekli üzerine bilanço unsurlarını yazınız. Aktif ve pasif bölümleri oluşturan iktisadi değerleri inceleyiniz. Varlık ve kaynakları doğru bölümlere yazınız. Varlık ve kaynaklardaki değişmeleri bilanço üzerinde doğru şekilde kaydediniz. Bilanço üzerinde bilanço temel denkliğini sağlayınız. Bilançonun unsurlarının hepsini yazınız. Bilançonun aktif ve pasif tarafları ile başlığını yazmayı unutmayınız. Varlık ve kaynak unsurlarını yazarken hesap planından faydalanınız. Mali nitelikteki işlemlerin önce hesaplarda ve dolayısıyla varlık ve kaynaklardaki değişimlerini hesaplayınız. Aktif ve pasif toplamlarını alarak eşit olup olmadığını kontrol ediniz. Toplamların eşit olmasına dikkat ediniz. 30

32 ÖLÇME ÖLÇMEVE VE DEĞERLENDİRME A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış 1. Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar fakat bilanço düzenlemezler. 2. Bir dönem sonundaki kapanış bilançosu takip eden dönem başının açılış bilançosu ile aynıdır. 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. 4. Varlıklardan alacaklar düşülürse mevcutlar bulunur. 5. Bilançonun aktif toplamı ile pasif toplamı her zaman eşit olmayabilir. 6. Fiziki yapıya sahip olmayıp bir harcama şeklinde ortaya çıkan duran varlıklara maddi olmayan duran varlıklar denir. 7. Öz kaynaklarda yer alan sermaye; işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. 8. Dönen varlıklar sınıfında, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. 9. İşletmenin sahip olduğu her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Bu durum bilançonun temel denkliği ilkesini açıklar. 10. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en az likitten en çok likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en uzun vadeli kaynaktan en kısa vadeli kaynağa doğru sıralanırlar. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız. 31

33 B. UYGULAMALI TEST ETNA Limited Şirketi 22/10/2007 tarihinde TL sermaye ile eşit payla iki ortak tarafından kuruluyor. Bu sermayenin TL sı nakit, TL sı ticari mal, TL sı demirbaş, TL sı taşıt, TL sı makine olarak konmuş, TL sı kuruluş gideri olarak harcanmıştır. İstenen: ETNA Ltd.Şti. nin kuruluş bilançosunu düzenleyerek bilançonun temel denkliğini gösteriniz. Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız Evet, uygulamadıysanız Hayır kutucuklarını işaretleyiniz. KONTROL LİSTESİ MODÜL ADI: Finansal Tablo ve Raporlar UYGULAMA FAALİYETİ: Bilanço Düzenlemek ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: SINIF VE NO: AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 1. Bilançoyu ve bilançonun yapısını biliyor musunuz? 2. Bilanço temel denkliğinin önemini biliyor musunuz? 3. Bilanço temel denkliğini sağlayabiliyor musunuz? 4. Varlık ve kaynak kavramlarını tanıyor musunuz? 5. Varlık ve kaynak kavramlarının farklarını ayırt edebiliyor musunuz? 6. Varlık ve kaynaklardaki değişmeleri bilanço üzerinde kaydedebiliyor musunuz? DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz Evet ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. Hayır larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsi Evet ise bir sonraki ögrenme faaliyetine geçiniz. 32

34 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile; finansal kuruluşların tablo ve raporlarından biri olan gelir tablosunu VUK a göre düzenleyebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Çevrenizde bulunan bir muhasebeciden veya öğretmeninizden gelir tablosu örnekleri temin ederek şeklini inceleyiniz. Tek düzen hesap planında gelir tablosu hesaplarını inceleyiniz. Bir muhasebeciye gelir tablosunun hangi dönemlerde düzenlendiğini sorunuz. 2. GELİR TABLOSU Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını topluca gösteren bir muhasebe raporudur Gelir Tablosunun Yapısı İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla 1 no.lu Muhasebe Sistemleri Uygulama Tebliği ek formlardaki biçimde düzenlerler (Ek Tablo 3-4). Gelir tablosunda ana uğraştan elde edilen sonuç en üstte yer almak koşuluyla, ikincil faaliyetlerden elde edilen sonuç daha aşağıda ve nihayet faaliyet dışı işlemlerden elde edilen sonuç en aşağı bölümde yer alır. Başka bir ifadeyle gelir tablosu yukarıda en önemli kalemlerden başlamak üzere aşağıya doğru ikincil öneme sahip kalemlerin bulunduğu bir tablodur. Gelir tablosunun istenilen her an düzenlenmesi mümkündür. Ancak üçer aylık dönem sonlarında (mart,haziran,eylül ve aralık sonu) olmak üzere yılda dört kezden fazla yaynlanması mümkün değildir. Bunların arasında yine bütün yılın finansal faaliyetlerini de içermesi bakımından yıl sonu gelir tablosu diğerlerine göre daha önemli kabul edilir. Dolayısıyla temel gelir tablosu düzenleme tarihi yılın sonunu belirleyen 31 Aralık günüdür. 33

35 Tablo 2.1: Gelir tablosu İşletme türüne ya da farklı amaçlara hizmet etmek üzere hazırlanan gelir tabloları özet ya da ayrıntılı gelir tablosu şeklinde olabilir. 34

36 İşletme Özet Gelir Tablosu Tipi Şekil 2.1: Özet gelir tablosu 35

37 İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi Şekil 2.2: Ayrıntılı gelir tablosu 36

38 Gelir Tablosu İlkeleri : Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmasına ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır. e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. g) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. ı) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır. 37

39 2.2. Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi İki temel finansal tablo olan bilanço ve gelir tablosu arasında yakın bir ilişki vardır. Gelir tablosunun en alt satırı olan net dönem kâr/zararı aynı zamanda bilançonun öz sermaye bölümünde yer alır. İşletmenin elde ettiği kâr ya da zararı biançoda görmek mümkündür. Gelir tablosu söz konusu kar ya da zararın nedenlerini açıklar. Bilançoyu etkileyen her işlem gelir tablosunu etkilemez, ancak gelir tablosunu etkileyen her işlem aynı zamanda bilançoyu da etkiler. Bir alacağın tahsili, ticari mal, duran varlık, menkul değer satın alınması bilançoda yalnızca bir varlığın başka bir varlık haline gelmesinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde bir borcun ödenmesi borçları ve varlıkları azaltır. Bu tür işlemler gelir tablosunu etkilemezler. Bir işlemin gelir tablosunu etkilemesi için gelir/kar ya da gider/zarar şeklinde bir sonuç yaratması gerekir. Gelir işletmenin elde ettiği karı arttırırken, aynı zamanda bir varlık girişine yol açacağından bilançonun varlıklar bölümünde büyümeye yol açar. Gelir, gelir tablosunda olumlu unsur olarak karı arttırırken, bilançoda bir yandan varlıklar, diğer yandan öz sermaye bölümünde artışa yol açar. Bu durum bilanço denkliğinin doğal sonucudur. O halde karı arttıran her olay aynı zamanda bilançoyu da güzelleştirir, büyütür. İşletmenin bankadaki mevduatına faiz işlemesi tipik bir gelirdir. İşletmenin bankadaki mevduatına faiz işlemesi tipik bir gelirdir. Söz konusu faiz, kârı büyütürken, bilançonun varlıklar bölümünde yer alan bankalar kalemini arttırır. Gider ise tam tersi bir sonuç yaratır. Gider, bir yandan işletmenin elde ettiği karı azaltırken, diğer yandan işletme varlıklarında bugün ya da gelecekte bir azalışa neden olur. Çalışanların maaşı, elektrik, su, amortisman gibi gider kalemleri karı azaltırken aynı zamanda varlıklarda azalışa yol açar. Kârı azaltan her olay, aynı zamanda bilançoyu küçültür. Bazı işlemler ise aynı zamanda gelir ve gider yaratır. İşlemde gelir giderden büyükse kar, gider gelirden büyükse zarar söz konusudur. Örneğin bir ticari malın maliyetinden daha fazla bir bedelle satılması durumunda ticari mal azalışı gider, ilgili malın bedeli gelir olduğu ve bu durumda gelir giderden büyük olduğu için sonuçta gelir tablosunda kar artarken, işletme bilançosu büyür ve güzelleşir. Bir duran varlığın kayıtlı değerinden daha düşük bedelle satılması ise tam tersi bir durum ortaya çıkarır. Bununla birlikte, her öz sermaye artışının karla bağlantılı olduğunu düşünmek doğru değildir. İşletmenin sermayesini arttırması bilançonun varlıklar bölümünü arttırırken, öz sermaye bölümündeki artış kar değil, sermayedir. Benzer şekilde yeniden değerleme yapılması halinde; yeniden değerleme yapılan varlık unsurları artarken, karşılığında bir sermaye yedeği olan yeniden değerleme değer artış fonu aynı tutarda artar. 38

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ Sayı : 21447 Mükerrer YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Maliye ve Gümrük Bakanlığından

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar OKAN ŞAKAR Eski Hesap Uzmanı Özet Mali tablolar; işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde sunulması, işletme ilgililerine

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLANÇO

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLANÇO T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLANÇO ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI CEMRE EDA YAR Ankara, 2009 T.C.

Detaylı

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman Sevgili Arkadaşlar, Ülkemizde kariyerli bir iş sahibi olabilmek için KPSS, Bankaların açtığı sınavlar, Maliye Bakanlığı Uzmanlık ve Müfettişlik Sınavları, vs.. bir çok sınavla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletme yönetimi ortaklara ve işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına işletmesiyle ilgili doğru ve güvenilir bilgi iletmekten

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN YEVMİYE DEFTERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN YEVMİYE DEFTERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN YEVMİYE DEFTERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN Finansal Kurumlar Muhasebesi ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı