KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ"

Transkript

1 Mehmet YEŞİLYAPRAK KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ Beta

2 Yay n No : 2694 İşletme Ekonomi : Baskı Mayıs İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUŞ Son yıllarda dünya finans sisteminde ve Türk finans sisteminde yaşanan dalgalanmalar bankacılık sektöründe kredi derecelendirmenin önemini tekrar ön plana çıkarmıştır. Basel II süreci ile de uygulaması planlanan fakat daha sonra uygulaması askıya alınmış olan firmaların derecelendirmesi önemi her geçen gün artmaktadır. Finans sektörünün lokomotifi sayılan bankaların kredi tahsislerinin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bankaların aktifleri incelendiğinde kredilerin ağırlığı dikkatten kaçmamaktadır. Aktifin kaliteside bankaların rakipleri karşısında üstünlüğünü ve piyasa da olan değerliliğini göstermektedir. Dolayısıyla kredi derecelendirme bugün olduğu gibi gelecekte de finans sektörü için önemli olacaktır. Katılım bankacılığının ve kredi derecelendirmesinin her geçen gün önem kazanması nedeni ile bu çalışma, gerek teorik gerekse de pratik bir bakış açısıyla hazırlanmış ve Türkiye ye özgü verilerle faktör analizleri, istatistiki analizler yapılarak sonuçları okuyucularla paylaşılmıştır. Toplam beş bölümden oluşan çalışmada katılım bankacılığına genel bir bakış yapılmış, katılım bankalarında kredi ve risk, katılım bankalarında kredi derecelendirmesi ve şirket derecelendirme yaklaşımları, Türkiye katılım bankalarında kredi derecelendirmede objektif, subjektif kriterler kullanımı ile ilgili bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur. Son bölümde ise katılım bankalarında subjektif kriterler karşılaştırılmış ve anket yöntemiyle kredi derecelendirmede kullanılan en etkin subjektif kriterler saptanmıştır. Bu kitabı finans literatürüne kazandıran değerli meslektaşım Mehmet Yeşilyaprak a ortaya koyduğu başarılı çalışma için teşekkür eder, ileriki çalışmalarında başarılar diler, kitabın araştırmacılara ve konuyla ilgili olanlara yararlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

4

5 SUNUŞ Sunuş yazısına, Dr. Mehmet Yeşilyaprak ı Türk Bankacılık sektörüne yapmış olduğu katkı ve hazırlamış olduğu bu güzel eser için kutlayarak başlamak istiyorum. Katılım bankacılığı ve kredi derecelendirmesi her geçen gün daha da önem kazanan bir alan haline gelmeye başlamıştır. Bu alanda yazılan kitap sayısı çok fazla değildir. Dolayısıyla, kendisinin yapmış olduğu katkı büyüktür. Dünyada uygulaması henüz 100 yıldan daha az olan, Türk bankacılık sistemine ise 1983 yılında giren Faizsiz bankacılık yeni bir bankacılık modeli olarak ortaya çıkmıştır. Katılım bankacılığının kısa sürede gelişip yaygınlaşması, bu sistemin ilkelerine ve kullanılan finansman yöntemine dayandığı gözlenmektedir. Katılım bankacılığı konusunda son yıllarda özellikle de üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların hız kazandığı gözlenmektedir. Gerçekten de bu alanda ortaya konulacak çok kapsamlı akademik çalışmalara özellikle de uygulamadan gelen kişiler tarafından kaleme alınacak eserlere ihtiyaç duyulmaktadır. Meslektaşım Mehmet Yeşilyaprak tarafından hazırlanan bu kitabın uygulamacılara ve akademik çalışma yapanlara önemli bir kaynak teşkil edeceğini ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu eseri ortaya çıkaran Mehmet Yeşilyaprak ı içtenlikle kutlarken, eserin ihtiyaç duyan herkese katkı sağlamasını diliyorum. Saygılarımla, Osman AKYÜZ Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter

6

7 ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Elinizdeki kitap, Üniversitelerin İşletme, Finans ve Bankacılık Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler, iş hayatında kredi derecelendirmesi ile görevli uzmanlar, analistler ve tüm ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık doktora programında tez olarak kabul edilmiştir. Bu kitabı bugünlere gelmemde çok büyük katkıları olan merhum babam İlyas ve saygıdeğer annem Cemile ye sunmak istiyorum. Kitabın oluşmasında akademik, uzman meslektaş ve dostların katkısı olmuştur. Kitabın sunuş yazıları; alanında başarıları ile tanınmış danışman hocam Prof. Dr. Tiğinçe Oktar ve Türkiye de katılım bankacılığı sektörünün gelişmesinde değerli katkıları olan, sektörün duayeni ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Sayın Osman Akyüz bey tarafından yazılmıştır. Kendilerine teşekkürlerim sonsuzdur. Kitap çalışmasının başladığı günden itibaren hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen biricik eşim Zeynep, canım oğlum İlyas ve güzel kızım Ahusu ya sabır ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca doktora çalışmalarım boyunca desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen tez jüri üyelerim, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Prof. Dr. Cemal İbiş ve Prof. Dr. Canan Çetin e, ayrıca İstanbul Üniversitesi değerli hocalarından Prof. Dr. Gülden Ülgen e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Çalışmamda sürekli destekleri benimle olan Yrd. Doç. Dr. Ali Polat, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Aksel, mesai arkadaşlarım ile kitabımın basımında büyük özen gösteren Beta Yayınevi ne teşekkür eder, okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Çalışmada anlaşılmayan ya da eksik görülen hususlar olabilir. Bu nedenle yorum ve eleştirilerinizi elektronik posta adresime göndermenizden memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Saygılarımla, Mehmet YEŞİLYAPRAK İstanbul, Nisan 2012

8

9 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR)...iii SUNUŞ (Osman AKYÜZ)... v ÖNSÖZ...vii TABLOLAR LİSTESİ...xvii ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ...xxi EKLER LİSTESİ...xxii KISALTMALAR LİSTESİ...xxiii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKACILIĞI 1.1. Katılım Bankacılığına Genel Bakış Katılım Bankacılığı Tarihçesi Dünya da Katılım Bankacılığı Türkiye de Katılım Bankacılığı Katılım Bankacılığı ile İlgili Düzenlemeler Bankalar Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Katılım Bankalarında Fon Toplama Yöntemleri Cari Hesaplar Katılma Hesapları Katılım Bankalarında Fon Kullandırma Yöntemleri Nakdi Krediler Murabaha (Üretim Desteği, Maliyet artı Kar Marjlı Satış) Mudaraba (Kâr Zarar Ortaklığı) Muşaraka (Emek Sermaye Ortaklığı) Selem (Mal Bedeli Peşin Mal Vadeli Satış) İstisna (Siparişe Dayalı Satın Alma)... 33

10 x İcara (Finansal Kiralama/Leasing) Bireysel Finansman Desteği (BFD) Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Kabul/ Aval Krediler Diğer Krediler Karz-ı Hasen Tavarruk Sukuk İKİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA KREDİ ve RİSK 2.1. Katılım Bankalarında Kredi Kredi Kavramı Kredinin Unsurları Zaman Unsuru Güven Unsuru Risk Unsuru Gelir Unsuru Kredinin Çeşitleri Niteliklerine Göre Krediler Teminatlarına Göre Krediler Vadelerine Göre Krediler Kullanım Amaçlarına Göre Krediler Kullanılan Sektöre Göre Krediler Kullanıldıkları Alanlara Göre Krediler Kaynak Açısından Krediler Yetki Açısına Göre Krediler Bankalar Kanununa Göre Krediler Kredi Tahsis Prensipleri Karakter (Character) Kapasite (Capacity)... 53

11 xi Karşılıklar, Yasal Güvence, Teminat (colleteral) Kapital (capital) Koşullar ve Ekonomik Ortam (CycleEconomic Conditions) Kullanım Amacı Kârlılık Kredi Kullandırım Prensipleri Güvenlik (Emniyet) Prensibi Geri Dönüş Hızı (Likidite, Seyyaliyet) Prensibi Kârlılık (Verimlilik, Randıman) Prensibi Dağılımın Uygunluğu Prensibi Katılım Bankalarında Risk Risk Kavramı Risk Yönetimi Katılım Bankalarında Risk Türleri Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Diğer Riskler İşletme Riski Bilanço Riski ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ ve ŞİRKET DERECELENDİRME YAKLAŞIMI 3.1. Derecelendirme (Rating) Kavramı Derecelendirme Tanımı Derecelendirmenin Gerekliliği Derecelendirmenin Gelişimi Dünyada Derecelendirmenin Gelişimi Türkiye de Derecelendirmenin Gelişimi Türkiye de Derecelendirme Konusunda SPK Mevzuatı Türkiye de Derecelendirme Konusunda BDDK Mevzuatı... 81

12 xii 3.3. Derecelendirmenin Temel Özellikleri ve Çeşitleri Derecelendirmenin Temel Özellikleri Derecelendirme Çeşitleri Kapsamları Açısından Derecelendirme Vadeleri Açısından Derecelendirme Hesap Birimleri Açısından Derecelendirme Derecelendirme Hizmeti Verilen Gruplar Açısından Derecelendirme Derecelendirme Sürecinin Aşamaları Tanıtım Toplantıları Yöneticilerle Toplantı Derecelendirme Kararları Derecenin Açıklanması Derecenin İzlenmesi Derecelendirme Kuruluşlarının Şirket Derecelendirme Yaklaşımları ve Notları Derecelendirme Şirketlerinin Şirket Derecelendirme Yaklaşımları Standard and Poors un Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Fitch Ratings in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Kalitatif (Nitel) Analiz Kantitatif (Nicel) Analiz JCR Avrasya Derecelendirmenin Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Moody s Investors Service in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Derecelendirme Şirketlerinin Derecelendirme Notları Standard & Poors un Derecelendirme Notları Fitch Ratings in Derecelendirme Notları JCR Avrasya Derecelendirme Şirketinin Derecelendirme Notları Moody s Investors Service in Derecelendirme Notları Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması

13 xiii DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMEDE OBJEKTİF, SUBJEKTİF KRİTER KULLANIMI 4.1. Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmede Kullanılan Objektif (Kantitatif) Kriterler Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Yöntemi) Oran Yöntemi İle Analizi Likidite Oranları Aktivite (Faaliyet) Oranları Finansal Yapı (Mali Bünye) Oranları Kârlılık Oranları Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesinde Kullanılan Subjektif (Kalitatif) Kriterler Ülke Riski Analizi Politik Risk Ekonomik Risk Endüstri (Sektör) Riski Analizi Rekabet Ortamı Teknolojik Değişmeler Maliyet Faktörleri Yasal Düzenlemeler İşletme (Firma) Riski Analizi Yönetim Kalitesi ve Stratejisi İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Üretim Etkinliği ve Teknolojik Yapısı İşletmenin Pazar Payı ve Rekabet Gücü Türkiye deki Katılım Bankalarında Subjektif Kriterlerin Karşılaştırması X Katılım Bankası Uygulamaları X Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar X Katılım Bankası Segment Ayırımı

14 xiv X Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı X Katılım Bankası Sektör Ayırımı X Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları X Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Y Katılım Bankası Uygulamaları Y Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Y Katılım Bankası Segment Ayırımı Y Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Y Katılım Bankası Sektör Ayırımı Y Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Y Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Z Katılım Bankası Uygulamaları Z Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Z Katılım Bankası Segment Ayırımı Z Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Z Katılım Bankası Sektör Ayırımı Z Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Z Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları T Katılım Bankası Uygulamaları T Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar T Katılım Bankası Segment Ayırımı T Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı T Katılım Bankası Sektör Ayırımı T Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları T Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Katılım Bankaları Kriter Karşılaştırmaları Sektörlere Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları

15 xv Subjektif Kriterlerin Ağırlıklarına Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları Uzmanın Müdahale Yetki Durumları Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlara Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları BEŞİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA SUBJEKTİF KRİTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ 5.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Kapsamı (Araştırma Evreni ve Örneklem) Araştırmanın Yöntemi Katılımcıların Özellikleri ve Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği Katılımcıların Genel Özellikleri Araştırmanın Güvenilirlik Analizi Araştırmanın Geçerlilik Analizleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Araştırmaya İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Bankalararası Faklılığının Tespiti Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Pozisyona Göre Farklılığının Tespiti Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Düzeylerine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri

16 xvi Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Bankalararası Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Pozisyonuna Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeylerine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeylerine Bankalararası Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyinin Çalışılan Pozisyona Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Derecelendirme Kriterlerinin Oluşmasına İlişkin Frekans Tabloları Banka, Çalışılan Bölüm ve Pozisyon Değişkenlerine İlişkin Hipotez Testleri Bankaya Göre İlişki Analizi Çalışılan Bölüme Göre İlişki Analizi Çalışılan Pozisyona Göre İlişki Analizi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Standart Yaklaşımda İş Kolları için Uygulanacak Oranlar Tablo 3.1. JCR Eurasia Rating in Şirket Derecelendirme Metodolojisi Tablo 3.2. Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması Tablo 4.1. Tablo 4.2. Türkiye Katılım Bankalarının Kullandığı Firma Derecelendirme Yaklaşımı Türkiye Katılım Bankalarının Kullandığı Firma Derecelendirme Analiz Yöntemleri Tablo 4.3. Oran Yöntemi İle Analizin Formülleri Tablo 4.4. X Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo 4.5. X Katılım Bankası Segment Ayırımı Tablo 4.6. X Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo 4.7. X Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo 4.8. X Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo 4.9. X Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Y Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo Y Katılım Bankası Segment Ayırımı Tablo Y Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo Y Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo Y Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo Y Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Z Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo Z Katılım Bankası Segmentasyon Tablo Z Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo Z Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo Z Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları

18 xviii Tablo Z Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo T Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo T Katılım Bankası Segmentasyon Tablo T Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo T Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo T Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo T Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Katılım Bankaları Sektörel Karşılaştırmaları Tablo Katılım Bankaları Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Karşılaştırması Tablo Katılım Bankaları Uzman Müdahale Yetki Durumları Karşılaştırması Tablo Katılım Bankaları Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanların Karşılaştırması Tablo 5.1 Araştırma Evreni ve Örnekleme İlişkin Katılımcı Sayısı Tablo 5.2. Bankalara Göre Örneklem Karakteristiklerinin Dağılımı Tablo 5.3. Bankalara Göre Örneklem Karakteristiklerinin Dağılımı Tablo 5.4. Tablo 5.5. Tablo 5.6. Tablo 5.7. Tablo 5.8. Tablo 5.9. Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi

19 xix Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Çalışılan Bölüme Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Çalışılan Bölüme Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Çalışılan Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Çalışılan Bölüm Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Farklılığının Oranlar Bazında Anket Sonuçları Tablo Firma Rating Raporunu Hangi Birim / Kimin Hazırlaması ile İlgili Anket Sonuçları Tablo Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunun Görülmesi ile İlgili Anket Sonuçları Tablo Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Tablo Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo İnşaat Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo İmalat Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Ticaret Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Hizmet Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Bankaya Göre Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Anket Sonuçları Tablo Bankaya Göre Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunun Görülmesi Tablo Bankaya Göre Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim, Çalışılan Bölüme Göre Anket Sonuçları

20 xx Tablo Çalışılan Bölüme Göre Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunu Görebilmesi Tablo Çalışılan Bölüm Açısından Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo Çalışılan Pozisyona Göre Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Farklılığı Bazında Anket Sonuçları Tablo Çalışılan Pozisyon Açısından Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunu Görmesi Tablo Çalışılan Pozisyon Açısından Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı

21 xxi ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ Şekil 1.1. Türk Bankacılık Sistemi ve Banka Türleri Şekil 1.2. Şekil 1.3. Mudaraba Finansmanında Katılım Bankası-Yatırımcı İlişkisi Mudaraba Finansmanında Katılım Bankası-Girişimci İlişkisi...29 Şekil 1.4. Muşaraka Finansman Modelinin İşleyişi Şekil 2.1. Kredi Kavramı Şekil 2.2. Kredinin Çeşitleri Şekil 2.3. Risk ve Belirsizlik Şekil 2.4. Risk Yönetim Süreci Şekil 2.5. Risk Çeşitleri Şekil 3.1. Derecelendirme Çeşitleri Şekil 3.2. Derecelendirme Grupları Şekil 3.3. Derecelendirme Sürecinin İçeriği ve Aşamaları Şekil 3.4. Derecenin İzlenmesi Şekil 3.5. Şirket Derecelendirmesinde Risk Faktörleri Şekil 3.6. Fitch Ratings in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Şekil 4.1. Porter in Beş Gücü Şekil 5.1. Şekil 5.2. Şekil 5.3. Şekil 5.4. Şekil 5.5. Şekil 5.6. Şekil 5.7. Şekil 5.8. Şekil 5.9. Bankaya Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Bankaya Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Bankaya Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Bankaya Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalıştığı Bölüme Göre Firma Rating Raporunu Hangi Birim/ Kim Hazırlamalı Durumu Çalıştığı Bölüme Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Çalışılan Bölüme Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalışılan Bölüme Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalışılan Bölüme Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu

22 xxii Şekil Çalışılan Bölüme Göre Hizmet Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Firmanın Rating Raporunu Kim Hazırlamalı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Hizmet Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Grafik 3.1. Fitch Ratings in Derecelendirme Notları EKLER LİSTESİ EK-1 Şirket Derecelendirme Yöntemi ve Yaklaşımı EK-2 Delphi Yönetminde Kullanılan Anket EK-3 Anketin Son Hali EK-4 Katılım Bankaları Raiting Derecelendirme İş Akışları EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 X Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular Y Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular Z Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular T Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular

23 KISALTMALAR LİSTESİ A.B.D. a.g.e. a.g.m. AB BASEL I BASEL II BD BDDK BFD BHD DESİYAP EAD FVÖK GAP IMF IRB İKB İÖY K/Z KDV KOBİ KZOB L/C LGD M.Ö. Amerika Birleşik Devletleri Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Avrupa Birliği 1988 de Kabul Edilen Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı BASEL I Yerine Uygulamaya Konulan Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Birim Değer Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bireysel Finansman Desteği Birim Hesap Değeri Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. Temerrüt Anındaki Bakiye Faiz ve Vergiden Öncesi Kar Vade Boşluğu Uluslararası Para Fonu (International Monetary Found) İçsel Derecelendirme Metodu İslam Kalkınma Bankası İleri Ölçüm Sistemi Kâr-zarar Katma Değer Vergisi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (Small and Medium Size Enterprise) Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Letter of Credit Temerrüt Halinde Kayıp (Loss Given Default) Milattan Önce

24 xxiv M.S. NRSRO ÖFK PD SEC SPK T.C. TCMB TL Milattan Sonra National Recognized Statistical Rating Organizations Özel Finans Kurumları Temerrüde Düşme Olasılığı (Probability of Default) Securitier and Exchange Commission Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ender ASYALI KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ STCW/78-2010 Manila Değişimlerine Uygun Yayın No : 3063 İşletme Ekonomi : 644 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-090 - 5 Copyright

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan spor ve politika Meseleleri ve Analizi Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz Çeviri Editörü: Prof. Dr. Müslim Bakır İstanbul - 2015

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MALİYET MUHASEBESİ PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. METİN ATMACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. SERKAN TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi ii Maliyet Muhasebesi

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon

Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon EDİTÖR Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ Bilgi Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon Management and Organısatıon ın Informatıon - Records Centers İstanbul - 2012 Yay n No : 2665 İşletme-Ekonomi Dizisi :

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları ÖZLEM YORULMAZ Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3440 İşletme Ekonomi Dizisi : 825 1. Baskı - Kasım 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-769 -0 Copyright

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ A.Özgür Karagülle Tarık Birgören HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2858 İşletme-Ekonomi Dizisi : 566 1. Baskı Şubat 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-879 - 0 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME I Yay n No : 2397 İletişim Dizisi : 77 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-420 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İşletme Bilimine Giriş

İşletme Bilimine Giriş İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin CAN Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Doç. Dr. Yasemin BAL Beta Yayın No : 3347 İşletme-Ekonomi Dizisi : 757 2. Baskı - Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-505 - 4 Copyright

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ

Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SÜRECİ VE YÖNETİMİ Yay n No : 2548 İşletme - Ekonomi : 520 1. Baskı Eylül 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-570 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ İstanbul, Haziran 2016 ii Katılım Bankacılığı Yayın No : 3430 İşletme-Ekonomi Dizisi : 786 1. Baskı Haziran 2016 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-625 - 9 Copyright Bu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği ii Yayın No : 2382 İşletme-Ekonomi Dizisi : 451 1. Baskı - Ocak 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-405

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN I PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN II Yay n No : 2552 flletme-ekonomi : 522 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Kredi Derecelendirme (Rating) Kuruluşlarının Ülke Notlarının

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ SİYASETİN FİNANSMANI Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ İstanbul, 2015 Yayın No : 3188 İşletme-Ekonomi Dizisi : 692 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-215 - 2 Copyright

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi Tahsisi Bankacılıkta Kredi Tahsisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI BANKACILIKTA KREDİ TAHSİSİ Tüm Yönleri İle Uygulamada Kredi Tahsisi Müşteri Ziyaretinden İzlemeye Kredi Süreci Ziyaret, İstihbarat, Mali Analiz,

Detaylı

Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK

Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3436 İşletme-Ekonomi Dizisi : 790 1. Baskı - Haziran 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 83473-0 - 4 Copyright

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı