KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ"

Transkript

1 Mehmet YEŞİLYAPRAK KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ Beta

2 Yay n No : 2694 İşletme Ekonomi : Baskı Mayıs İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUŞ Son yıllarda dünya finans sisteminde ve Türk finans sisteminde yaşanan dalgalanmalar bankacılık sektöründe kredi derecelendirmenin önemini tekrar ön plana çıkarmıştır. Basel II süreci ile de uygulaması planlanan fakat daha sonra uygulaması askıya alınmış olan firmaların derecelendirmesi önemi her geçen gün artmaktadır. Finans sektörünün lokomotifi sayılan bankaların kredi tahsislerinin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bankaların aktifleri incelendiğinde kredilerin ağırlığı dikkatten kaçmamaktadır. Aktifin kaliteside bankaların rakipleri karşısında üstünlüğünü ve piyasa da olan değerliliğini göstermektedir. Dolayısıyla kredi derecelendirme bugün olduğu gibi gelecekte de finans sektörü için önemli olacaktır. Katılım bankacılığının ve kredi derecelendirmesinin her geçen gün önem kazanması nedeni ile bu çalışma, gerek teorik gerekse de pratik bir bakış açısıyla hazırlanmış ve Türkiye ye özgü verilerle faktör analizleri, istatistiki analizler yapılarak sonuçları okuyucularla paylaşılmıştır. Toplam beş bölümden oluşan çalışmada katılım bankacılığına genel bir bakış yapılmış, katılım bankalarında kredi ve risk, katılım bankalarında kredi derecelendirmesi ve şirket derecelendirme yaklaşımları, Türkiye katılım bankalarında kredi derecelendirmede objektif, subjektif kriterler kullanımı ile ilgili bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur. Son bölümde ise katılım bankalarında subjektif kriterler karşılaştırılmış ve anket yöntemiyle kredi derecelendirmede kullanılan en etkin subjektif kriterler saptanmıştır. Bu kitabı finans literatürüne kazandıran değerli meslektaşım Mehmet Yeşilyaprak a ortaya koyduğu başarılı çalışma için teşekkür eder, ileriki çalışmalarında başarılar diler, kitabın araştırmacılara ve konuyla ilgili olanlara yararlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

4

5 SUNUŞ Sunuş yazısına, Dr. Mehmet Yeşilyaprak ı Türk Bankacılık sektörüne yapmış olduğu katkı ve hazırlamış olduğu bu güzel eser için kutlayarak başlamak istiyorum. Katılım bankacılığı ve kredi derecelendirmesi her geçen gün daha da önem kazanan bir alan haline gelmeye başlamıştır. Bu alanda yazılan kitap sayısı çok fazla değildir. Dolayısıyla, kendisinin yapmış olduğu katkı büyüktür. Dünyada uygulaması henüz 100 yıldan daha az olan, Türk bankacılık sistemine ise 1983 yılında giren Faizsiz bankacılık yeni bir bankacılık modeli olarak ortaya çıkmıştır. Katılım bankacılığının kısa sürede gelişip yaygınlaşması, bu sistemin ilkelerine ve kullanılan finansman yöntemine dayandığı gözlenmektedir. Katılım bankacılığı konusunda son yıllarda özellikle de üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların hız kazandığı gözlenmektedir. Gerçekten de bu alanda ortaya konulacak çok kapsamlı akademik çalışmalara özellikle de uygulamadan gelen kişiler tarafından kaleme alınacak eserlere ihtiyaç duyulmaktadır. Meslektaşım Mehmet Yeşilyaprak tarafından hazırlanan bu kitabın uygulamacılara ve akademik çalışma yapanlara önemli bir kaynak teşkil edeceğini ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu eseri ortaya çıkaran Mehmet Yeşilyaprak ı içtenlikle kutlarken, eserin ihtiyaç duyan herkese katkı sağlamasını diliyorum. Saygılarımla, Osman AKYÜZ Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter

6

7 ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Elinizdeki kitap, Üniversitelerin İşletme, Finans ve Bankacılık Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler, iş hayatında kredi derecelendirmesi ile görevli uzmanlar, analistler ve tüm ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık doktora programında tez olarak kabul edilmiştir. Bu kitabı bugünlere gelmemde çok büyük katkıları olan merhum babam İlyas ve saygıdeğer annem Cemile ye sunmak istiyorum. Kitabın oluşmasında akademik, uzman meslektaş ve dostların katkısı olmuştur. Kitabın sunuş yazıları; alanında başarıları ile tanınmış danışman hocam Prof. Dr. Tiğinçe Oktar ve Türkiye de katılım bankacılığı sektörünün gelişmesinde değerli katkıları olan, sektörün duayeni ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Sayın Osman Akyüz bey tarafından yazılmıştır. Kendilerine teşekkürlerim sonsuzdur. Kitap çalışmasının başladığı günden itibaren hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen biricik eşim Zeynep, canım oğlum İlyas ve güzel kızım Ahusu ya sabır ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca doktora çalışmalarım boyunca desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen tez jüri üyelerim, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Prof. Dr. Cemal İbiş ve Prof. Dr. Canan Çetin e, ayrıca İstanbul Üniversitesi değerli hocalarından Prof. Dr. Gülden Ülgen e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Çalışmamda sürekli destekleri benimle olan Yrd. Doç. Dr. Ali Polat, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Aksel, mesai arkadaşlarım ile kitabımın basımında büyük özen gösteren Beta Yayınevi ne teşekkür eder, okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Çalışmada anlaşılmayan ya da eksik görülen hususlar olabilir. Bu nedenle yorum ve eleştirilerinizi elektronik posta adresime göndermenizden memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Saygılarımla, Mehmet YEŞİLYAPRAK İstanbul, Nisan 2012

8

9 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR)...iii SUNUŞ (Osman AKYÜZ)... v ÖNSÖZ...vii TABLOLAR LİSTESİ...xvii ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ...xxi EKLER LİSTESİ...xxii KISALTMALAR LİSTESİ...xxiii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKACILIĞI 1.1. Katılım Bankacılığına Genel Bakış Katılım Bankacılığı Tarihçesi Dünya da Katılım Bankacılığı Türkiye de Katılım Bankacılığı Katılım Bankacılığı ile İlgili Düzenlemeler Bankalar Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Katılım Bankalarında Fon Toplama Yöntemleri Cari Hesaplar Katılma Hesapları Katılım Bankalarında Fon Kullandırma Yöntemleri Nakdi Krediler Murabaha (Üretim Desteği, Maliyet artı Kar Marjlı Satış) Mudaraba (Kâr Zarar Ortaklığı) Muşaraka (Emek Sermaye Ortaklığı) Selem (Mal Bedeli Peşin Mal Vadeli Satış) İstisna (Siparişe Dayalı Satın Alma)... 33

10 x İcara (Finansal Kiralama/Leasing) Bireysel Finansman Desteği (BFD) Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Kabul/ Aval Krediler Diğer Krediler Karz-ı Hasen Tavarruk Sukuk İKİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA KREDİ ve RİSK 2.1. Katılım Bankalarında Kredi Kredi Kavramı Kredinin Unsurları Zaman Unsuru Güven Unsuru Risk Unsuru Gelir Unsuru Kredinin Çeşitleri Niteliklerine Göre Krediler Teminatlarına Göre Krediler Vadelerine Göre Krediler Kullanım Amaçlarına Göre Krediler Kullanılan Sektöre Göre Krediler Kullanıldıkları Alanlara Göre Krediler Kaynak Açısından Krediler Yetki Açısına Göre Krediler Bankalar Kanununa Göre Krediler Kredi Tahsis Prensipleri Karakter (Character) Kapasite (Capacity)... 53

11 xi Karşılıklar, Yasal Güvence, Teminat (colleteral) Kapital (capital) Koşullar ve Ekonomik Ortam (CycleEconomic Conditions) Kullanım Amacı Kârlılık Kredi Kullandırım Prensipleri Güvenlik (Emniyet) Prensibi Geri Dönüş Hızı (Likidite, Seyyaliyet) Prensibi Kârlılık (Verimlilik, Randıman) Prensibi Dağılımın Uygunluğu Prensibi Katılım Bankalarında Risk Risk Kavramı Risk Yönetimi Katılım Bankalarında Risk Türleri Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Diğer Riskler İşletme Riski Bilanço Riski ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMESİ ve ŞİRKET DERECELENDİRME YAKLAŞIMI 3.1. Derecelendirme (Rating) Kavramı Derecelendirme Tanımı Derecelendirmenin Gerekliliği Derecelendirmenin Gelişimi Dünyada Derecelendirmenin Gelişimi Türkiye de Derecelendirmenin Gelişimi Türkiye de Derecelendirme Konusunda SPK Mevzuatı Türkiye de Derecelendirme Konusunda BDDK Mevzuatı... 81

12 xii 3.3. Derecelendirmenin Temel Özellikleri ve Çeşitleri Derecelendirmenin Temel Özellikleri Derecelendirme Çeşitleri Kapsamları Açısından Derecelendirme Vadeleri Açısından Derecelendirme Hesap Birimleri Açısından Derecelendirme Derecelendirme Hizmeti Verilen Gruplar Açısından Derecelendirme Derecelendirme Sürecinin Aşamaları Tanıtım Toplantıları Yöneticilerle Toplantı Derecelendirme Kararları Derecenin Açıklanması Derecenin İzlenmesi Derecelendirme Kuruluşlarının Şirket Derecelendirme Yaklaşımları ve Notları Derecelendirme Şirketlerinin Şirket Derecelendirme Yaklaşımları Standard and Poors un Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Fitch Ratings in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Kalitatif (Nitel) Analiz Kantitatif (Nicel) Analiz JCR Avrasya Derecelendirmenin Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Moody s Investors Service in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Derecelendirme Şirketlerinin Derecelendirme Notları Standard & Poors un Derecelendirme Notları Fitch Ratings in Derecelendirme Notları JCR Avrasya Derecelendirme Şirketinin Derecelendirme Notları Moody s Investors Service in Derecelendirme Notları Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması

13 xiii DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE KATILIM BANKALARINDA KREDİ DERECELENDİRMEDE OBJEKTİF, SUBJEKTİF KRİTER KULLANIMI 4.1. Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmede Kullanılan Objektif (Kantitatif) Kriterler Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Yöntemi) Oran Yöntemi İle Analizi Likidite Oranları Aktivite (Faaliyet) Oranları Finansal Yapı (Mali Bünye) Oranları Kârlılık Oranları Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesinde Kullanılan Subjektif (Kalitatif) Kriterler Ülke Riski Analizi Politik Risk Ekonomik Risk Endüstri (Sektör) Riski Analizi Rekabet Ortamı Teknolojik Değişmeler Maliyet Faktörleri Yasal Düzenlemeler İşletme (Firma) Riski Analizi Yönetim Kalitesi ve Stratejisi İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Üretim Etkinliği ve Teknolojik Yapısı İşletmenin Pazar Payı ve Rekabet Gücü Türkiye deki Katılım Bankalarında Subjektif Kriterlerin Karşılaştırması X Katılım Bankası Uygulamaları X Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar X Katılım Bankası Segment Ayırımı

14 xiv X Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı X Katılım Bankası Sektör Ayırımı X Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları X Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Y Katılım Bankası Uygulamaları Y Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Y Katılım Bankası Segment Ayırımı Y Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Y Katılım Bankası Sektör Ayırımı Y Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Y Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Z Katılım Bankası Uygulamaları Z Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Z Katılım Bankası Segment Ayırımı Z Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Z Katılım Bankası Sektör Ayırımı Z Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Z Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları T Katılım Bankası Uygulamaları T Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar T Katılım Bankası Segment Ayırımı T Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı T Katılım Bankası Sektör Ayırımı T Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları T Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Katılım Bankaları Kriter Karşılaştırmaları Sektörlere Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları

15 xv Subjektif Kriterlerin Ağırlıklarına Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları Uzmanın Müdahale Yetki Durumları Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlara Göre Katılım Bankalarının Karşılaştırmaları BEŞİNCİ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA SUBJEKTİF KRİTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ETKİN SUBJEKTİF KRİTERLERİN ANKET YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ 5.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Kapsamı (Araştırma Evreni ve Örneklem) Araştırmanın Yöntemi Katılımcıların Özellikleri ve Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği Katılımcıların Genel Özellikleri Araştırmanın Güvenilirlik Analizi Araştırmanın Geçerlilik Analizleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeğinin Geçerlilik Analizi Araştırmaya İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Bankalararası Faklılığının Tespiti Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Pozisyona Göre Farklılığının Tespiti Subjektif Kriterlerin Önem Derecesinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Düzeylerine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri

16 xvi Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Bankalararası Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Pozisyonuna Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeylerine İlişkin Hipotezler ve Hipotez Testleri Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeylerine Bankalararası Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyinin Çalışılan Pozisyona Göre Faklılığın Tespiti Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyinin Çalışılan Bölüme Göre Faklılığın Tespiti Derecelendirme Kriterlerinin Oluşmasına İlişkin Frekans Tabloları Banka, Çalışılan Bölüm ve Pozisyon Değişkenlerine İlişkin Hipotez Testleri Bankaya Göre İlişki Analizi Çalışılan Bölüme Göre İlişki Analizi Çalışılan Pozisyona Göre İlişki Analizi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Standart Yaklaşımda İş Kolları için Uygulanacak Oranlar Tablo 3.1. JCR Eurasia Rating in Şirket Derecelendirme Metodolojisi Tablo 3.2. Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması Tablo 4.1. Tablo 4.2. Türkiye Katılım Bankalarının Kullandığı Firma Derecelendirme Yaklaşımı Türkiye Katılım Bankalarının Kullandığı Firma Derecelendirme Analiz Yöntemleri Tablo 4.3. Oran Yöntemi İle Analizin Formülleri Tablo 4.4. X Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo 4.5. X Katılım Bankası Segment Ayırımı Tablo 4.6. X Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo 4.7. X Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo 4.8. X Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo 4.9. X Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Y Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo Y Katılım Bankası Segment Ayırımı Tablo Y Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo Y Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo Y Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo Y Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Z Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo Z Katılım Bankası Segmentasyon Tablo Z Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo Z Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo Z Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları

18 xviii Tablo Z Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo T Katılım Bankası Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanlar Tablo T Katılım Bankası Segmentasyon Tablo T Katılım Bankası Ciro Büyüklük Ayrımı Tablo T Katılım Bankası Sektör Ayrımı Tablo T Katılım Bankası Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Tablo T Katılım Bankası Uzman Müdahale Yetki Durumları Tablo Katılım Bankaları Sektörel Karşılaştırmaları Tablo Katılım Bankaları Subjektif Kriterlerin Ağırlıkları Karşılaştırması Tablo Katılım Bankaları Uzman Müdahale Yetki Durumları Karşılaştırması Tablo Katılım Bankaları Raporu Hazırlayan Birim veya Departmanların Karşılaştırması Tablo 5.1 Araştırma Evreni ve Örnekleme İlişkin Katılımcı Sayısı Tablo 5.2. Bankalara Göre Örneklem Karakteristiklerinin Dağılımı Tablo 5.3. Bankalara Göre Örneklem Karakteristiklerinin Dağılımı Tablo 5.4. Tablo 5.5. Tablo 5.6. Tablo 5.7. Tablo 5.8. Tablo 5.9. Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Faktör Analizi Sonuç Matrisinde Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyansları Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi Ölçeği Faktör Yükleri Sonuç Matrisi Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi

19 xix Tablo Subjektif Kriterlerin Önem Derecesi İle Çalışılan Bölüme Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Zorluk Derecesi İle Çalışılan Bölüme Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Bankalararası Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Çalışılan Pozisyona Göre Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Subjektif Kriterlerin Kullanılabilirlik Düzeyi İle Çalışılan Bölüm Farklılığa İlişkin Varyans Analizi Tablo Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Farklılığının Oranlar Bazında Anket Sonuçları Tablo Firma Rating Raporunu Hangi Birim / Kimin Hazırlaması ile İlgili Anket Sonuçları Tablo Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunun Görülmesi ile İlgili Anket Sonuçları Tablo Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Tablo Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo İnşaat Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo İmalat Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Ticaret Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Hizmet Sektörü İçin Ağırlık Oranları Tablo Bankaya Göre Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Anket Sonuçları Tablo Bankaya Göre Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunun Görülmesi Tablo Bankaya Göre Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim, Çalışılan Bölüme Göre Anket Sonuçları

20 xx Tablo Çalışılan Bölüme Göre Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunu Görebilmesi Tablo Çalışılan Bölüm Açısından Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı Tablo Çalışılan Pozisyona Göre Firmanın Ciro, Sektör veya Kurumsallaşma Derecesine Göre Rating Raporunu Hazırlayan Birim Farklılığı Bazında Anket Sonuçları Tablo Çalışılan Pozisyon Açısından Rating Raporu Hazırlayan Uzman; Süreç Sona Ermeden Rating Notunu Görmesi Tablo Çalışılan Pozisyon Açısından Sektöre Göre Subjektif Kriterlerin Ağırlığı Farklılığı

21 xxi ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ Şekil 1.1. Türk Bankacılık Sistemi ve Banka Türleri Şekil 1.2. Şekil 1.3. Mudaraba Finansmanında Katılım Bankası-Yatırımcı İlişkisi Mudaraba Finansmanında Katılım Bankası-Girişimci İlişkisi...29 Şekil 1.4. Muşaraka Finansman Modelinin İşleyişi Şekil 2.1. Kredi Kavramı Şekil 2.2. Kredinin Çeşitleri Şekil 2.3. Risk ve Belirsizlik Şekil 2.4. Risk Yönetim Süreci Şekil 2.5. Risk Çeşitleri Şekil 3.1. Derecelendirme Çeşitleri Şekil 3.2. Derecelendirme Grupları Şekil 3.3. Derecelendirme Sürecinin İçeriği ve Aşamaları Şekil 3.4. Derecenin İzlenmesi Şekil 3.5. Şirket Derecelendirmesinde Risk Faktörleri Şekil 3.6. Fitch Ratings in Şirket Derecelendirme Yaklaşımı Şekil 4.1. Porter in Beş Gücü Şekil 5.1. Şekil 5.2. Şekil 5.3. Şekil 5.4. Şekil 5.5. Şekil 5.6. Şekil 5.7. Şekil 5.8. Şekil 5.9. Bankaya Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Bankaya Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Bankaya Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Bankaya Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalıştığı Bölüme Göre Firma Rating Raporunu Hangi Birim/ Kim Hazırlamalı Durumu Çalıştığı Bölüme Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Yetkisi Durumu Çalışılan Bölüme Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalışılan Bölüme Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Çalışılan Bölüme Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu

22 xxii Şekil Çalışılan Bölüme Göre Hizmet Sektörü İçin Subjektif Kriterler Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Firmanın Rating Raporunu Kim Hazırlamalı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Uzman Tarafından Hazırlanan Rapor Sonucuna Kontrolün Müdahale Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre İnşaat Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre İmalat Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Ticaret Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Şekil Çalışılan Pozisyona Göre Hizmet Sektörü İçin Subjektif Kriterlerin Ağırlık Oranı Durumu Grafik 3.1. Fitch Ratings in Derecelendirme Notları EKLER LİSTESİ EK-1 Şirket Derecelendirme Yöntemi ve Yaklaşımı EK-2 Delphi Yönetminde Kullanılan Anket EK-3 Anketin Son Hali EK-4 Katılım Bankaları Raiting Derecelendirme İş Akışları EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 X Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular Y Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular Z Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular T Katılım Bankasının Subjektif Kriterlerde Sormuş Olduğu Sorular

23 KISALTMALAR LİSTESİ A.B.D. a.g.e. a.g.m. AB BASEL I BASEL II BD BDDK BFD BHD DESİYAP EAD FVÖK GAP IMF IRB İKB İÖY K/Z KDV KOBİ KZOB L/C LGD M.Ö. Amerika Birleşik Devletleri Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Avrupa Birliği 1988 de Kabul Edilen Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı BASEL I Yerine Uygulamaya Konulan Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Birim Değer Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bireysel Finansman Desteği Birim Hesap Değeri Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. Temerrüt Anındaki Bakiye Faiz ve Vergiden Öncesi Kar Vade Boşluğu Uluslararası Para Fonu (International Monetary Found) İçsel Derecelendirme Metodu İslam Kalkınma Bankası İleri Ölçüm Sistemi Kâr-zarar Katma Değer Vergisi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (Small and Medium Size Enterprise) Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Letter of Credit Temerrüt Halinde Kayıp (Loss Given Default) Milattan Önce

24 xxiv M.S. NRSRO ÖFK PD SEC SPK T.C. TCMB TL Milattan Sonra National Recognized Statistical Rating Organizations Özel Finans Kurumları Temerrüde Düşme Olasılığı (Probability of Default) Securitier and Exchange Commission Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME

K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME Kavramsal Açıklamalar I Yrd.Doç.Dr. Mustafa YURTTADUR İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF İşletme (İngilizce) K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME İstanbul 2015 II Mustafa Yurttadur / KOBİ Yönetimi ve Büyüme Yayın

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [Yeni Mevzuat ve Belgeler] doç.dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve

Detaylı

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : 712 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-355 - 5 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271 Ekim 2010 Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkan Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması Dr. İhsan Uğur Delikanlı Bankacılıkta

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan İsmail Çağrı DOĞAN Tez Danışmanı Prof. Dr.

Detaylı

Gücü, kurumsal değerlerinde gizli

Gücü, kurumsal değerlerinde gizli Gücü, kurumsal değerlerinde gizli FAALİYET RAPORU 212 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 28 yılında başlayan ve tüm global piyasaları etkileyen kriz, beşinci yılına girerken küresel çapta etkisini halen

Detaylı

5 yönetim kurulu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 banka hakkında genel bilgiler

5 yönetim kurulu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 banka hakkında genel bilgiler içindekiler 5 yönetim kurulu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 banka hakkında genel bilgiler 13 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 14 son beş

Detaylı

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe 21.Yüzyılda Finansal Muhasebe Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe Geliştirilmiş Tekdüzen Hesap Planına Uygun Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları Anlaşılması Kolay, Çözümlü Sorularla 400 den Fazla

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 5 yönetim kururu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 11 banka hakkında genel bilgiler 14 son beş yıllık özet

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek 1 TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Hatice Nermin YILMAZ Kütahya 2010 i T.C.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Zeliha TURPÇU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

Dr. Özlem Yıldırım. Sağlık Kuruluşlarında İnsan Faktörü Mühendisliğinin Önemi ve Hasta Güvenliği Alanında Uygulama Örnekleri

Dr. Özlem Yıldırım. Sağlık Kuruluşlarında İnsan Faktörü Mühendisliğinin Önemi ve Hasta Güvenliği Alanında Uygulama Örnekleri Dr. Özlem Yıldırım Sağlık Kuruluşlarında İnsan Faktörü Mühendisliğinin Önemi ve Hasta Güvenliği Alanında Uygulama Örnekleri İstanbul-2012 Yay n No : 2666 Sağlık Dizisi : 1 1. Bask Mart 2012 STANBUL ISBN

Detaylı