Mali Tablolarda Rasyolar İle Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mali Tablolarda Rasyolar İle Analizi"

Transkript

1 Mali Tablolarda Rasyolar İle Analiz

2

3 İçindekiler ; - Mali Tablolar Analizinin Amacı - Rasyolar (Oranlar) İle Analiz - Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Rasyolar (Oranlar) - Likidite ve Finansal Durumun Analizi - Likidite Oranları - Finansal Durum ile İlgili Oranlar - Bilanço Varlıklarının Kullanılmasını Gösteren Analizler - Kârlılık ve Faaliyet Sonuçlarının Analizi - Mali Tabloların Rasyolar İle Analizi

4 Mali Tablolar Analizinin Amacı İşletmelerin geleceğini plânlamak, kararlar alabilmek için mevcut durum ve gelecek ile ilgili bir takım analiz ve verilere ihtiyaç vardır. Çünkü yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgiler, şirket yönetiminin gelecek için vereceği kararlarda bir ışık, bir veri olacaktır. İşletmenin dönemsel faaliyet sonuçlarının ve işletme mali portresinin analiz edilmesi gerek finans ve gerekse muhasebe yöneticilerinin görevlerinden olduğunu düşünüyorum. Mali tablolar analizinin, işletmenin faaliyetleri sonucu başarısını ölçmek için kullanılan araçlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Burada bir hatırlatma yapayım mali tablolar olarak, işletme bilanço ve gelir tablosunu söz konusu etmekteyim. Mali tabloların analizi için bir takım usuller bulunmakta. Mesela rasyo (oran) analizinin, başabaş noktası analizinin, karşılaştırmalı mali tablolar analizinin, fon akım analizinin, bu analiz usullerinden birkaç tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ben bu e-kitapta sadece rasyo (oran) analizi üzerinde duracağım. Rasyolar (Oranlar) İle Analiz Rasyolar ile analizde dikkat edilmesi gereken, anlamlı olabilecek oranların kullanılmasıdır. Çünkü mali tablolarda bulunan rakamlar kullanılarak çok sayıda oran elde etmek mümkün. Ama bu hesaplanan oranlar bir anlam ifade edecek mi, yönetimin vereceği kararlarda anlamlı veri olabilecekler mi, bu sorular çok önemlidir.

5 Bu çerçevede kullanılması gereken oranların, işletme likidite durumunu, kârlılığını, borç ödeme gücünü, finansman kaynağını, bilanço varlıklarının kullanışını, faaliyet neticelerini ölçen oranlar olması gerekir. Şunu unutmamak gerekir, çok miktardaki oran hesaplayarak oranlar karmaşası yaratmak değil, az ama bir anlamı, bir yorumu olan oranlar hesaplamak hedef olmalıdır. Mali tablolar analizinde kullanılan oranlar sadece işletme finans, muhasebe ve nihayetinde işletme üst yönetimi için veri olmamakta.

6 İşletmeye yatırım yapacak yatırımcılar, işletmeye borç veren bankalar, işletme hissedarları tarafından da kullanılmaktadır. Yatırım yapacak yatırımcılar, yatırım yapacağı işletmenin mevcut durumunu bilmek ve geleceğini tahmin etmek isterler. İşletmeye borç veren bankalar, işletmenin gelecekte borç ödeme gücünün devam edip etmeyeceğini tahmin etmek isterler. Hissedarlar, ortaklık değerinin artıp artmayacağını, istenen kâr dağıtımlarının olup olmayacağını tahmin etmek isterler. Tekrar vurgulamak gerekirse, mali tablolar üzerinde bir takım oranlar hesaplamak, bir takım rakamlar kümesi oluşturmak yetmemektedir. Bunlar üzerinde anlamlı yorumlar yaparak karar alıcılara veri sağlamak asıl iş olmaktadır. Burada hemen, anlamlı yorum yapabilmek için gerekli kriterlerden bahsetmek istiyorum. Bu kriterleri şöyle sıralamak istiyorum; - Mali tablolar üzerinden cari dönem için hesaplanan oranlar, geçmiş dönem oranlarıyla mukayese edilmeli. - İşletmenin bulunduğu sektördeki işletmelere ait oranlar ile ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılmalı. - Genel olarak kabul edilmiş oranlar ile mukayese edilmeli. Rasyolar (bir başka ifadeyle oranlar) ile analiz hakkında bu özet bilgilerden sonra, mali tablolar analizinde kullanılan oranlara geçmek istiyorum. Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Rasyolar (Oranlar) Finans ve muhasebe yöneticileri, genel olarak işletmenin likidite durumu, bilanço varlıklarının kullanılması, kârlılık, faaliyet sonuçları, borç ödeme gücü, finansman kaynağı gibi konularda veri sağlayan ve üzerinde yorum

7 yapılabilen oranlar ile analiz usulünü kullanmaktadır. Bu çerçevede kullanılan oranları şöyle sınıflandırmak mümkün ; - İşletmenin likidite durumunun analizi için hesaplanan oranlar. - İşletmenin finansal durumu ile ilgili oranlar. - Bilanço varlıklarının kullanılması ile ilgili hesaplanan oranlar. - Kârlılık ve faaliyet sonuçları ile ilgili oranlar. - Kredi taksiti ve faiz ödeme gücünü ölçen oranlar - Büyüme ile ilgili oranlar. Bu e-kitapta likidite, finansal durum, bilanço varlıklarının kullanılması, kârlılık ve faaliyet sonuçları oranlarını kullanarak yapılan mali tablolar analizini incelemeye çalışacağım. Konu öncelikle finans yöneticileri ve çalışanlarını ilgilendirse de, muhasebe yöneticilerini ve muhasebecileri de mali tabloları hazırlayanlar oldukları için ilgilendirdiğini düşünüyorum. Şimdi rasyolar, bir başka ifadeyle oranlar ile analizi detaylandırmaya çalışacağım. Likidite ve Finansal Durumun Analizi Buraya kadar olan anlattıklarımla mali tablolar analizinin amacı ve oranlar ile yapılan analiz hakkında kısa bir bilgi vermiş oldum. Mali tabloların analizinde önemli bir analiz usulünün, oranlar ile analiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır, bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi likidite ve finansal durum ile ilgili oranlar kullanılarak yapılan analizleri anlatmaya çalışacağım. Likidite Oranları Bu oranlar, işletmenin kısa sürede ödenmesi gereken borçlarını ödeme gücünün, işletme sermayesinin yeterliliğinin tespit edilebilmesi için

8 hesaplanır. Ödeme gücünün bilinmesi tabii ki önce işletme yönetimi için önemli, bunun yanında işletmeye borç verenler açısından kısa vadedeki alacaklarının tahsili için bir gösterge olan bu oran çok önemli olmakta. Ayrıca özellikle kriz dönemlerinde işletmenin faaliyetlerini aksatmadan yürütülmesini göstermesi açısından da likidite oranları önem arz etmektedir. Dönen varlıklar ile kısa süreli borçlar arasındaki ilişki, işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Önemli likidite oranlarını şöyle sıralayabiliriz ; - Cari oran : Bu oran işletme dönen varlıklarının, kısa vadeli yabancı kaynaklara

9 bölünmesiyle hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz ; Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Cari oran işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücü ile net işletme sermayesinin yeterliliği hakkında fikir verir. Bu oranın en az 1 ve 1 in üzerinde olması gerekir. Ancak işletmenin bulunduğu sektördeki şirketler ve sektör ortalamasına göre mukayeseyi göz ardı etmemelidir. Bu oranın düşmesine sebep olabilecek bazı durumlardan bahsetmek gerekirse şunları söylemek mümkün ; 1. İşletme faaliyetleri neticesinde zarar etmesi. 2. İşletme sahiplerinin işletmeden yüklü kaynak çekmesi, kârın işletmede bırakılmadan nakit olarak dağıtılması. 3. Sermayenin azaltılması. 4. Dönen varlıklar ile uzun vadeli borçların ödenmesi. 5. Kısa vadeli yabancı kaynakların, dönen varlık artışına göre yüksek bir oranda artması. - Asit test oranı : Bu orana cari orana göre daha anlamlıdır. Çünkü bu oranın hesaplanmasında, likiditesi diğerlerine göre düşük olan stoklar, gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderler, gelir tahakkukları ve diğer dönen varlıklar gibi kalemler toplam dönen varlıklar tutarından düşülür. Böylece paraya daha kolay çevrilen hazır değerler ve kısa süreli alacaklar toplamı dikkate alınır.

10 Formülü şöyle yazabiliriz ; Asit Test Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler + Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu oranın genel kabullere göre 1 olması yeterli kabul edilmektedir. - Nakit oranı : Bu oranda yukarıda bahsettiğim asit test oranının payında bulunan alacaklar yer almaz. Nakit oranı yukarıdaki oranlara göre, işletmenin daha ne kadar çok likidite olduğunu gösterir. Yani işletme bir kriz durumunda ( satışların durması, alacaklarını tahsil edememe halinde) kısa sürede ödemesi gereken borçlarını ödeme gücünü gösterir. Formülü şöyle yazabiliriz ; Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler ) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ancak bu oranda dikkat etmek gereken bir hususa değinmek istiyorum. Hazır değerler içinde vadesi gelmemiş çeklerin bulunması, bankalarda bloke edilmiş mevduatın olması halinde gibi durumlarda bu rakamları ihtiyatla karşılamak gerekir zannediyorum. Bu oran yine genel kabullere göre 0.20 (% 20) ve üstünde olması gerekir.

11 Finansal Durum İle İlgili Oranlar Bu oranlar ile işletmenin en uygun bir şekilde finanse edilip edilmediği, uzun süreli borçların ödeme gücüne sahip olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır. Bu oranlar işletmenin mevcut durumu itibariyle, faaliyetleri neticesinde zarar etmesi ve gelecek dönemlerde de yeterli fon yaratma kabiliyetini yitirmesi durumunda, orta ve uzun vadeli borçlarını ödeyip ödemeyeceği hakkında fikir verir. Önemli finansal durum oranlarını şöyle sıralayabiliriz ; - Kaldıraç Oranı : İşletme aktiflerinin oransal olarak ne kadarının, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile karşılandığını gösterir. Bu oranın yüksek olması hali kredi verenler açısından ihtiyatla karşılanır, izlenir. Çünkü işletmenin kredi taksitlerini ve faizleri ödeyememe durumuna düşeceği endişesi taşırlar. Ancak burada şunu vurgulamak da gerekir, eğer işletme yüksek bir kâr oranı ile çalışıyor ve borçlanma maliyetinin üzerinde fon yaratıyorsa, bu yüksek oranda yabancı kaynak kullanmak bir avantaj da yaratabilir. Böylece işletme sahipleri kendi öz kaynakları yerine yabancı kaynak ile fon yaratabilir, bu durumu bir avantaj olarak kullanabilirler. Ancak bu durumun devamlılık arz etmeyeceği, en başta kredi verenlerin müdahale ederek belirli öz kaynak arayabileceklerini de söylemek gerekir düşüncesindeyim. Kaldıraç oranı formülünü şöyle yazabiliriz ; Kaldıraç oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı

12 Bu oranının 0,50 (% 50) üstünde olmasına genellikle olumsuz bakılır, bir uyarı işareti olarak değerlendirilir. - Öz sermaye oranı : Öz kaynakların, aktif toplamına bölünmesi ile hesaplanan bu oranın yüksek olması, işletmenin mali gücünün yüksekliğine işaret olarak değerlendirilir. Bu oranının yüksek olması kredi verenlerin işletmeye olan güvenini artıracağı düşünülebilir. Ancak burada şu soruya da cevap aramak gerekir, acaba işletme daha az maliyetli olabilecek yabancı kaynak kullanımını ihmal etmekte midir? Burada öz kaynak ve yabancı kaynak arasında belli bir dengeyi kurmak, risk ve işletme kârlılığını koruma, artırma arasında bir denge sağlamak, finans yöneticileri için önemli bir görev olarak öne çıktığı düşüncesindeyim. Öz sermaye oranını şöyle yazabiliriz ; Öz sermaye oranı = Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Ekonomik kriz dönemlerinde bu oranının yüksek olmasının bir avantaj olacağını söylemek doğru olacaktır kanısındayım. - Borçlanma katsayısı oranı : Bu oran, işletmenin borçlanarak sağladığı kaynak ile işletme ortaklarının getirdiği ve işletmenin oluşturduğu öz kaynak arasındaki ilişkiyi gösterir. Yabancı kaynakların toplam tutarının, işletme öz kaynaklarına (öz sermaye) bölünmesi ile hesaplanır.

13 Bu oranın formülünü şöyle yazabiliriz ; Borçlanma Katsayısı oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Öz Kaynaklar Borçlanma katsayısının yüksek oluşundan, işletmeye borç verenlerin işletme ortaklarından daha fazla kaynak sağladığı anlaşılır. Bu oranın 1 olması öz kaynağın yeterliliğini gösterir, 2 ye çıkması işletmeler için olumsuz yönde bir alarm olarak düşünülebilir. - Kısa vadeli yabancı kaynağın aktif toplamına oranı : Bu oran işletmenin aktif toplamının yüzde kaçının kısa vadeli kaynak ile finanse edildiği hakkında fikir verir. Bu oranın formülünü şöyle yazabiliriz ; Kısa vadeli yabancı kaynak oranı = Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif Toplamı Burada şunu söylemek gerekir, kısa vadeli yabancı kaynakla kısa sürede paraya çevrilebilen varlıkların finanse edilmesi gerekir. Kısa vadeli borç ile uzun vadede paraya çevrilebilen duran varlıkların fonlanması işletmeyi kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntıya sokabilecektir. Bu oranının 0,33 (%33) ü aşmaması genel olarak kabul edilebilir. Bilanço Varlıklarının Kullanılmasını Gösteren Analizler Bu bölümde bilanço varlıklarının kullanılması ile ilgili oranları incelemeye çalışacağım. Faaliyet oranları da diyebileceğimiz bu oranların hesabında bilanço ve gelir tablosunda oluşan rakamlar kullanılır.

14 Yani, gelir tablosunda işletme faaliyetleri sonucu oluşan rakamlar ile işletme faaliyetlerinin bilançoya yansıyan neticeleri arasındaki ilişki bu oranlar ile yorumlanır. Önemli faaliyet oranlarını şöyle sıralayabiliriz ; - Alacak devir hızı : Alacak devir hızı, işletme faaliyetleri sonucunda oluşan alacakların tahsil edilebilme hızını gösterir. Satışların, ortalama ticari alacaklara bölünmesi ile hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz ;

15 Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar Burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi, formülde pay da bulunan toplam net satışlar yerine işletmenin gerçekleşen vadeli satış tutarının alınması (yani peşin satış tutarlarının düşülmesi) daha doğru olacaktır. Çünkü payda da bulunan ortalama ticari alacak tutarı vadeli satışların neticesinde oluşur. İkincisi ise payda daki alacaklar tutarında, sadece işletmenin satışları neticesi oluşan alacakların bulunması gerekir. Mesela personelden, ortaklardan, duran varlık satışından olan alacaklar gibi işletmenin asıl faaliyeti dışındaki alacaklar olmaması gerekir. Alacak devir hızı hakkında yorum yaparken, işletmenin geçmiş yıllardaki ve ayni sektördeki diğer işletmelerin devir hızları ile sektör ortalama devir hızları ile mukayese etmek doğru olacaktır. Tabii ki, normal şartlarda devir hızının yüksekliği işletmenin ticari alacaklarını çabuk tahsil ettiğini gösterir. - Alacakların tahsil süresi : Yıllık gün sayısının ( 360 ya da 365 gün) yukarıda hesaplanması gösterilen alacak devir hızına bölünmesi ile hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz; Alacak Tahsil Süresi = 360 (ya da 365) / Alacakların Devir Hızı Hesaplanan bu süre, işletmenin vadeli satışlarının ortalama süresine uyuyorsa işletme alacaklarını vadesinde tahsil ediyor demektir. Ancak bu süre, sektördeki diğer işletmelerin ve/veya sektör ortalamasına göre farklılık gösteriyorsa bunun yorumlanması gerekecektir.

16 - Stok devir hızı : Bir işletmede stoklar ne kadar çabuk paraya çevrilebilmekte? Bu sorunun cevabı stok devir hızı ile verilmeye çalışılır. Stok devir hızı, satılan malın maliyetinin ortalama stok tutarına bölünmesi ile hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz ; Stok devir hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok Tutarı Burada ortalama stokların bulunması için aylık (ay sonu) stok tutarlarının 12 aylık tutarının ortalamasının alınması daha doğru olacaktır. Özellikle işletmenin satışları yıl içinde dalgalı bir seyir izliyorsa bu şekilde hesaplamalıdır. Stok devir hızı, hammadde ve malzeme stokları, mamul stokları ve hatta yarı mamul stokları için ayrı ayrı hesaplanabilir. Stok devir hızının yüksekliğinden işletmenin stoklarını kısa sürede paraya çevirdiği anlaşılabilir, dolayısıyla (diğer koşulları göz ardı ettiğimizde) işletmenin kâr artışı sağlaması muhtemel demektir. Ancak stok devir hızı yüksek olması, işletmenin yetersiz stoklarla çalıştığını da gösterebilir. İşletme yetersiz stokla çalışması halinde çeşitli satış fırsatlarını kaçırmak gibi bir durumla da karşılaşabilir. İşletmede alımların ve üretimin satış programına uygun olmaması halinde, yani satış için gerekli üretimin ihtiyacından fazla stok bulundurulması, istenmeyen stokların oluşmasına neden olabilir, bu durum da stok devir hızını düşürecektir. Stok devir hızı yorumlamak için, işletmenin geçmiş yıl hızını, ayni sektördeki diğer işletmelerin hızını, sektörün ortalama devir hızını dikkate almak gerekir.

17 - Stok tutma süresi : Yıllık gün sayısının (360 ya da 365 gün) stok devir hızına bölünmesi ile hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz ; Stok Tutma Süresi = 360 (ya da 365) / Stok Devir Hızı Bu süre stokların ortalama kaç gün stokta beklediğini ifade eder. Sürenin kısa olması, işletmenin üretimini kısa sürede paraya çevirdiği anlamına gelir. Yani işletme stoklarının likit olma durumu yüksektir. - Net işletme sermayesi devir hızı : İşletmenin satışları ile net işletme sermayesi arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Çünkü satışların artması net işletme sermayesi ihtiyacını da artıracaktır. Satış artışı doğal olarak alacakların ve stokların artışını da beraberinde getirecektir. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı da artmış olacak. Net işletme sermayesi devir hızı formülünü şöyle yazabiliriz ; Net İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satış Tutarı / Ortalama Net İşletme Sermayesi Bu devir hızının yorumlanmasında dikkatli olmak gerekir. Net işletme sermayesinin devir hızının yüksekliği, işletmede net işletme sermayesinin etkin yönetildiğini gösterebileceği gibi, yüksekliğin işletme sermayesinin yetersizliğinden de kaynaklandığı bir durum olabilir. İşletmenin yüksek tutarda işletme sermayesine sahip olması, stoklar

18 ve alacakların devir hızlarının düşmesi gibi nedenler devir hızının da düşmesini getirebilir. İşletmenin net işletme sermayesinin devir hızının, ayni sektördeki diğer işletmeler ile ve işletmenin geçmiş yıllar hızı ile karşılaştırılması gerekir. Kârlılık ve Faaliyet Sonuçlarının Analizi Şimdi bu e-kitabın konusunu oluşturan rasyolar ile mali tabloların analizini kârlılık ve faaliyet sonuçları ile ilgili oranları inceleyerek tamamlıyalım. Bir işletmenin gelir tablosunun sonunda bulunan kâr rakamı mutlak değer olarak görülür. Ancak bu kâr, işletme için olması gereken, faaliyetler sonucu uygun, arzulanan bir kâr mıdır? Bunun cevabını bulmak gerekir. İşletmenin kâr oranını, bulunan sektördeki şirketlerin kâr oranı ya da sektör ortalamaları ile mukayese etmek doğru olacaktır.

19 Öyle ki, işletmenin elde ettiği kâr, tutar olarak yeterli görülmemesine, düşük olarak değerlendirilmesine rağmen içinde bulunduğu sektördeki şirketlerin kâr oranından daha yüksek bir orana sahipse işletme başarılı olarak değerlendirilebilir. Kârlılık oranlarının önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz ; - Öz kaynak kârlılık oranı : İşletme sahiplerinin yatırdığı tutar diyebileceğimiz öz kaynakların verimliliğini göstermesi açısından bu oran işletme ortakları için bir anlam ifade edecektir. Öz kaynak kârlılık oranını formül olarak şöyle yazabiliriz ; Öz Kaynaklar Net Kârlılığı = Vergi Sonrası Net Kâr / Öz Sermaye Burada şunu göz ardı etmemek gerekir ; İşletme ortaklarının işletmeye koydukları sermayeyi başka yerlerde daha yüksek bir kâr oranı ile değerlendirme imkânı varsa, işletmenin elde ettiği öz kaynak kârlılık oranı işletme ortaklarını tatmin etmeyecektir. Öz kaynak kârlılık oranını, vergi öncesi kâr ile de hesaplamak mümkün, yani formülün pay ına net kâr yerine vergi öncesi kârı koyarak hesaplama yapılabilir. Vergi oranında olabilecek değişikler işletmenin vergi sonrası kârını etkileyecektir. İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği vergi öncesi kârı dikkate almak belki daha anlamlı olacaktır.

20 - Satış kârlılık oranları : Net satış kârı oranı ; Ödenecek vergiler de düşüldükten sonra bulunan net kârın net satış tutarına oranlanması ile bulunur. Formülü şöyle yazabiliriz ; Net satış kârı oranı = Vergi Sonrası net Kâr / Net Satışlar Bu oranının yeterliğine, işletmenin geçmiş yıllardaki elde ettiği orana, sektördeki diğer işletmelerin oranlarına bakarak bir yorum yapmak anlamlı olabilir. Faiz ve vergi öncesi kâr oranı ; İşletmenin ekonomik verimliliğini ölçen bu oran, finansman giderleri öncesi kârın net satışa bölünmesi ile hesaplanır. Formülü şöyle yazabiliriz ; Faiz vergi öncesi kâr oranı = (Vergi Öncesi Kâr + Finansman Giderleri) / Net satışlar Bu oran bize şirketin esas faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârlılığı gösterecektir. Brüt kâr oranı ; İşletmenin satış maliyetlerini karşıladıktan sonra elde ettiği kârı gösterir. Net satışlardan satılan malın maliyetinin düşülmesi ile bulunan kârın net satışlara oranıdır. Brüt kâr, işletmenin faaliyet giderleri, finansman giderleri ve diğer gelir-giderlerinden önceki kâr olup bu giderleri karşılaması

21 halinde işletme vergi öncesi kâr elde eder. Formülü şöyle yazabiliriz ; Brüt Kâr Oranı = Brüt Kâr / Net satışlar Bu oranın yorumu için, işletmenin daha önceki yıllarda elde ettiği brüt kâr oranı ile, sektördeki diğer işletmelerin brüt kâr oranı mukayese edilmesi faydalı olacaktır. Brüt satış kârının düşmesi veya artmasında aşağıdaki etkenler rol oynayabilir. 1. Maliyetler değişmemesine rağmen satış fiyatları artması brüt kârı artırır. 2. Satış fiyatları artmamasına rağmen maliyetlerin artması brüt kârı düşürür. 3. Satış fiyatların artmamasına rağmen maliyetlerin düşürülmesi brüt kârı artırır. 4. Satış fiyatları düşürülmek zorunda kalınmasına rağmen maliyetlerde düşüş sağlanamazsa brüt kâr azalır. Satış kârlılık oranlarının analizinde, oranların birlikte değerlendirilmesi işletmenin faaliyet sonuçlarının daha iyi yorumlanmasını sağlayabilir. Mesela işletmenin brüt kâr oranının mukayese edilen geçmiş dönemine göre ayni kalmasına rağmen net satış kârlılık oranı düşüş gösterebilir. Bunun nedeni faaliyet giderlerinin (Ar-Ge, satış ve genel yönetim giderleri), finansman giderlerinin satışların artışına göre daha yüksek bir artış göstermiş olması olabilir.

22 Mali Tabloların Rasyolar ile Analizi Bu e-kitapta mali tabloların rasyolar ile analizi konusunu üç başlık altında incelemeye çalıştım. Bir başka ifadeyle mali tabloların analizini ; - İşletmelerin likidite ve finansal durumu,

23 - İşletmelerde bilanço varlıklarının kullanılması, - İşletmelerin kârlılık ve faaliyet sonuçları, konularına özgü olarak incemeye çalıştım. Ancak şunu söylemek istiyorum, mali tabloların analizinde sadece bu ekitapta bahsettiğim oranlar kullanılmıyor. Mali tablolarda yer alan kalemleri kullanarak bu yazıda söz konusu edilen oranların dışında daha çok oranlar ile analiz yapılabilir. E-kitabın başlarında da bahsettiğim gibi, amaç çok sayıda oran hesaplayarak bir anlamsız oranlar kalabalığı yaratmak olmamalı. İşletme faaliyetleri hakkında yorum yapabilmek için, bir anlam ifade edebilecek oranların hesaplanması ve bunlar üzerinden analizlerin yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son olarak mali tabloların analizi konusunun, finans ve yönetim muhasebesi yöneticilerinin önemli görevlerinden olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. VOLKAN KARA S. M. Mali Müşavir Faydalanılan kaynak : Finansal Yönetim, Dr. Öztin Akgüç, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 65

24 Muhasebeci Yorumluyor Hakkında Bu e-kitap yazarı Volkan Kara tarafından hazırlanmıştır. Muhasebeci Yorumluyor web sitesinde muhasebenin çeşitli dallarında özgün konularda içerikler bulunmaktadır. Günümüzde genel muhasebenin yanında maliyet ve yönetim muhasebesi, işletme bütçeleri özel önem taşımaktadır. Muhasebenin bu dallarında da çeşitli yazılar/makaleler okuyabilirsiniz. Muhasebeci Yorumluyor web sitesini ziyaret etmek isterseniz bu sayfadaki linklere tıklayın...

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin eğilim

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014 Dr. Sercan EROL Amaç, Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

İşletme Bütçeleri ve Aylık Faaliyet Raporu

İşletme Bütçeleri ve Aylık Faaliyet Raporu İçindekiler Birinci Bölüm : İşletme Bütçeleri - İşletmelerde Yıllık Bütçe - İşletme Bütçesinin Önemi - İşletme Bütçesinin Hazırlanması ve Yaşatılması - İşletme Bütçesinde Neler Olmalı? - Bütçe Tabloları

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15 İÇİNDEKİLER FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ... 2 Finansal tabloların amacı;... 2 Finansal tabloların kullanıcılarına sunduğu bilgiler;... 2 BİLANÇO... 5 İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU... 5 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI...

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ 1 YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ Belli bir döneme ait mali tablolarda bulunan kalemlerin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi yapılır. Bilançoların dikey yüzde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Amaç: Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

33 - Performansı Ölçme

33 - Performansı Ölçme A Finansal raporlama İşletme 4 Muh-Fin 2013 - Bahar Vize Öncesi 33 - Performansı Ölçme Maria Malone, İngiltere de yer alan, televizyon ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunan büyük bir uluslararası medya

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

1) İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesi sürecine ne ad verilir?

1) İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesi sürecine ne ad verilir? 1) İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesi sürecine ne ad verilir? a) Bütçeleme b) Finansman c) Yatırım d) Kar e) Finansal Yönetim 2) Faaliyetlerden

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Örnek Firma Uygulaması Yukarıda teorisini vermeye çalıştığımız oranları, gerçekçi olması açısından BİST de işlem görmekte olan 2 firma üzerinden inceleyerek konunun uygulama kısmına da değinmekte fayda

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Tic. A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemlerine ait Gelir Tabloları

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Firmanın Finansal Yapısının Analizi

Firmanın Finansal Yapısının Analizi FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR ORAN ANALİZİ Finans yöneticileri, firmanın likidite durumu, sermaye yapısı, varlıkların kullanılmasında etkinlik, karlılık gibi firmanın her yönüyle ilgili

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 26. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı 60.000 Net satışlar 100.000 Dönen varlıklar

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR BİLANÇO İşletme Adı, Tarih, Para Birimi, 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar 11. Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar 12. Ticari Alacaklar 33. Diğer Borçlar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü 1 Şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktiflerin karlılık oranı (ROA) ile borç - özkaynak oranı en etkin göstergelerdendir.

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı