Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki"

Transkript

1 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Keziban AVCI * ÖZET Finansal ve operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktır. Đlk bölümde finansal analiz teknikleri hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Đkinci bölümde ise bir eğitim ve araştırma hastanesinin yedi yıllık finansal tabloları retrospektif olarak oran analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise temel finansal oranlar ile hastane operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuç olarak, finansal performans göstergeleri ile yatak sayısı, poliklinik sayısı, ameliyat sayısı ve yatak doluluk oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışmanın sağlık kurumları yöneticileri için bir sağlık işletmesinin geçmiş verilerinin kullanılarak gelecekteki durumunu iyileştirmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmasında örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Oran Analizi, Operasyonel Performans, Hastane The Relationship Between Financial and Operational Performance Indicators in a Training Research Hospital ABSTRACT This study which aims to investigate financial and operational performance indicators consists of three parts. In first part of the study general information about financial analysis techniques was given. In the second part financial tables of a research and training hospital analysed retrospectively using ratio analysis methods for seven years. In the last part of the study relationships between main financial ratios and hospital operational performance indicators was examined. As a result, statistically significant correlations were determined between financial performance with number of bed, number of visit to outpatient clinic, number of surgical operations and the bed occupancy ratio. It was thinking that this study can state a good example for health care managers for preperation of actions plans for improving a health care organizations future state using retrospective data. Key Words: Ratio Analysis, Operational Performance, Hospital I. GĐRĐŞ Son yıllarda birçok ülkede başta hastaneler olmak üzere pek çok sağlık kuruluşu ekonomik ve finansal baskılar ile karşı karşıyadır (Capkun ve diğerleri 2012). Giderek artan bu finansal baskılar karşısında sağlık kuruluşu yöneticilerinin etkili ve doğru politikalar belirlemeye ihtiyaçları vardır (Fineberg, Hunter 2013). Sağlık hizmetlerinin doğası gereği stoklanamaması, tanıtımı ve dolayısı ile pazarlama oranının kısıtlılığı, patent aracılığı ile korumasının zorluğu, talebin dengesizliği ve maliyetlerinin yüksekliği gibi kendine has özellikleri vardır (Shortell, Kaluzny 2000). Ancak diğer işletmelerde olduğu gibi sağlık kurumları da giderlerini minimize ederek, etkililik ve verimlilik koşulları altında maksimum faydanın/karın sağlanmasını amaçlarlar. Bu amaç * Uzm. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği,

2 2 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) doğrultusunda varlıklarını sürdürebilmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek performanslarını ve finansal durumlarını ortaya koymak, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, eksikliklerini düzeltmeye çalışmak ve böylece artan finansal ve ekonomik baskılarla baş etmek zorundadırlar (Chen, Shimerda 1981). Sağlık kuruluşlarının finansal durumlarını ortaya koymak konusunda geliştirilmiş çok sayıda ölçüm yöntemi bulunmaktadır (Li, Benton 1996). Ancak bu ölçüm yöntemlerinin kullanımı oldukça kısıtlıdır (Özgülbaş, Koyuncugil 2009). Öte yandan yapılacak finansal analizler sonucunda; sağlık kuruluşlarının finansal pozisyonları, yatırımlarının güvenliği veya riskleri belirlenebilecektir. Ayrıca gelecekteki finansal durumu iyileştirmek için analiz sonuçlarına göre eylem planları hazırlanabilecek, sağlık kuruluşlarının finansal açıdan yıllar içerisindeki izlediği trend belirlenebilecek, yatırım araçları görülmeye çalışılacak ve diğer kurumlarla karşılaştırma yapılabilecektir. Böylece üretim ve gelir miktarı ile gelecekteki finansal durum tahmin edilemiyor ve iyileştirilemiyor ise, giderler için uygun önlemlerin alınması için fırsatlar değerlendirilebilecektir (Berger 2008). Finansal analizler finansal veriler üzerinden yapılan analizler olup, maliyet analizleri, finansal tablo analizleri ve bütçe analizleri olmak üzere üç bölümde incelenebilir. Finansal analizler içerisinde en yaygın kullanım alanı bulan analiz türü finansal tablo analizleridir. Bu analiz türünde; karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz), eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz (trend analizi) ve oran yöntemi ile analiz gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır (Akdoğan, Tenker 2007). Karşılaştırmalı tablolar analizinde, bir işletmenin birden fazla dönemine ait finansal tabloları karşılaştırmalı olarak incelenerek bu tablolarda yer alan kalemlerdeki değişikliklerin hangi yönde olduğu, yıllar içerisinde artış ve azalışların tespiti yapılabilir. Ayrıca geçmişteki trendden yola çıkarak geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunulabilir (Akgüç 2002). Karşılaştırmalı tablolar analizinde diğer işletmeler ile bir karşılaştırma yapılmamakta ve işletme faaliyetlerinin yıllar itibariyle gösterdiği değişim incelenmektedir. Bu nedenle bu analiz bir yatay analiz türüdür (Gapenski 2005). Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz ya da trend analizinde ise birden fazla dönem dikkate alınarak yıllar itibari ile finansal tablo kalemlerinin eğilim yüzdeleri hesaplanmaktadır. Yatay bir analiz olan bu yöntemde, finansal tablo kalemlerindeki artış veya azalışlar daha rahat görülebilmekte ve tablo kalemleri arasında daha rahat ilişki kurulabilmektedir (Özyürek, Erdoğan 2011). Öte yandan bu analiz tekniği, belli faaliyet dönemleri arasında finansal tablo kalemlerindeki artış veya azalışları baz alınan yılla kıyaslayarak göreli önemlerini ortaya koymaya elverişli olması nedeni ile dinamik bir analiz yapılmasına olanak sağlamaktadır (Akgüç 2002). Dikey analiz olarak adlandırılan yüzde yöntemi ile analiz ise; finansal tablolarda yer alan her kalem, aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanmaktadır. Bilançoların yüzde yöntemi ile analizinde, bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir kalemin toplama oranı veya her kalemin kendi grupları içindeki oranı hesaplanmaktadır. Gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde ise net satışlar 100 kabul edilmekte ve gelir tablosu verilerinin net satışlara oranı hesaplanmaktadır (Akdoğan, Tenker 2007). Literatürde sağlık kurumlarının finansal performansını ölçmede en yaygın kullanılan yöntem olduğu belirtilen (Özgülbaş, Koyuncugil 2009) oran analizi yönteminde ise, finansal tablolar üzerinde yer alan hesap kalemlerinin birbirine bölünmesi ile bulunan oranlar yorumlanmaktadır (Akgüç 2002). Tek girdi ve tek çıktı ile sınırlı olan oran analizinin diğer bir ifade ile rasyo

3 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki 3 analizinin, yaygın bir yöntem olarak kullanılmasının en önemli nedeni, kullanımının kolay olması ve çok az bilgiye gereksinim duyulmasıdır (Gülcü ve diğerleri 2004). Üç aşamalı olarak planlanan bu çalışmada, ilk olarak finansal analiz teknikleri hakkında bilgi verilecek sonrasında ise bir özel dal eğitim ve araştırma hastanesinin yedi yıllık finansal tabloları retrospektif olarak oran analizi yöntemi ile temel finansal oranlar açısından değerlendirilecektir. Son aşamada ise temel finansal oranlar ile bu oranları etkileyebileceği düşünülen operasyonel performans değişkenleri arasındaki ilişki durumu incelenecektir Oran (Rasyo) Analizi Oran, temelde herhangi iki sayının karşılaştırılması (Finkler, Ward 2006) olarak tanımlanabilirken, finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematik ifadesi olarak da belirtilmektedir (Akgüç 2002). Oranlar; ilgisiz gibi görünen iki sayı arasındaki ilişkiyi ortaya koymada ve yorumlamada bize yardımcı olmaktadır (Berger, 2008). Ayrıca, müşteriler, bankalar ve borç veren üçüncü şahıslar için işletmenin borcunun olup olmadığını tespit etmede de bilgi sağlamaktadır (Finkler, Ward 2006). Oran analizlerinde finansal tablo verileri belli ilişkiler içerisinde analiz edildiği ve yorumlandığı (Akdoğan, Tenker 2007) için sonuçların güvenilirliği verilerin doğruluğuna bağlıdır (Chen, Shimerda 1981). Ayrıca, oranların amaca uygun olarak seçilmesine dikkat edilmeli, güçlü ve zayıf yönleri ile sınırları da göz önünde bulundurulmalıdır (Erdinç 2009). Elde edilen oranlar; genel kabul görmüş oranlarla, ülke ortalamasıyla, işletmenin birden fazla yıl verisiyle, rakiplerin oranlarıyla, endüstri ortalamalarıyla, sektör ortalamalarıyla karşılaştırılabilir. Literatürde pek çok analiz olmakla beraber en çok kabul gören ve temel olan likidite durumunun analizinde kullanılan oranlar, finansal yapı analizinde kullanılan oranlar, verimlilik/faaliyet oranları, kârlılık oranlarıdır (Finkler, Ward 2006) Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar Bu oranlar, işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, likidite riskini değerlendirmek, net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılmaktadır (Akgüç 2002). Bir işletmenin likidite durumunun değerlendirilmesi, o işletmenin finansal koşullarının belirlenmesinde temel oluşturur (Gallagher, Andrew 2003). Đşletme yöneticileri ve borç verenler için işletmenin borç ödeme kapasitesinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları arasında bir ilişki kurularak işletmenin bu borçlarını ödeyebilme kapasitesi belirlenmeye çalışılır. Likidite seviyesinin çok düşük olması, yükümlülükleri yerine getirememe ve iflas olasılığının artmasına, likidite seviyesinin çok yüksek olması ise, kârlılığı daha yüksek olan uzun vadeli yatırım araçlarının kaçırılmasına neden olmaktadır (Finkler, Ward 2006). Likidite durumunun analizinde cari oran, asit test oranı ve nakit oranı kullanılmaktadır. Cari oran; işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ortaya koyan bir orandır. Bu oran Dönen Varlıkların (DV), Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara (KVYK) bölünmesi ile bulunur. DV, nakit ve nakit benzeri varlıklar, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer DV'ı kapsayan bir yıldan daha kısa sürede nakde dönüşecek, satılacak ya da tüketilecek varlıklardır. KVYK ise, mal ya da hizmet üretmek için katlandığımız ticari borçlar, uzun vadeli borçların o dönem ödenecek taksitleri, katlanılan faiz ödemeleri, ödenecek ücretler ve vergilerden oluşmaktadır (Akgüç 2002; Akdoğan, Tenker 2007). Cari oran ne ölçüde büyükse, firmanın vadesi gelen cari borçlarını ödeme gücü o derece yüksektir (Okka 2011).

4 4 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Asit Test Oranı, kısa sürede nakde dönüşebilen DV'ın kısa vadede ödenecek yabancı kaynakları karşılayıp karşılayamadığını analiz etmekte, böylece kısa vadede finansal kapasiteyi ve işletmenin faaliyetlerine devam edebilme kabiliyetini göstermektedir. Bu oran; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar toplamının KVYK bölünmesi ile bulunmaktadır. Stoklar, satılabilmesine karşın, satılması zaman alacağı için analize dâhil edilmemektedir. Alacaklar ise, faktöring şirketleri tarafından devralınabilip nakde dönüşümü çok hızlı olabileceğinden nakit gibi değerlendirilebilmektedir (Finkler, Ward 2006). Likidite durum analizinde kullanılan bir diğer oran ise nakit oranıdır. Nakit oranı cari oran ve likidite oranına göre daha duyarlıdır. Đşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişlerinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçların ödenip ödenemeyeceği konusunda fikir verir (Chen, Shimerda 1981). Nakit oranı; hazır değerlerin, KVYK a bölünmesi ile bulunur. Pay kısmında yer alan nakit ve pazarlanabilir menkul kıymetler, işletmenin elinde olan nakit veya nakit benzeri varlıkların ne kadar olduğunu göstermektedir. Payda kısmı ise yıllık nakdi faaliyet giderlerini ifade etmektedir (Finkler, Ward 2006) Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar Bu oranlar; işletme faaliyetlerinin finansmanında hangi kaynaklardan, ne derecede yararlanıldığını, işletmeye kredi veren kişi ya da kuruluşların emniyet payının yeterli olup olmadığını, alacakların öz sermaye karşısındaki güvence durumunu, borçlanmanın kâra olan katkısını ve kaynakların aktifleri finansmanındaki dağılımını göstermektedir (Gider 2011). Literatürde pek çok oran olmakla beraber en çok kabul gören ve temel olan finansal yapı oranları; borçlanma oranı, öz kaynakların kaynak toplamına oranı ve borçların öz kaynaklara oranıdır (Cleverley 1994; Gider 2011; Gapenski 2005). Borçlanma Oranı: Finansal kaldıraç oranı olarak da ifade edilen bu oran toplam yabancı kaynakların pasif toplamına bölünmesi ile bulunur. Đşletmelerin sahip olduğu varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir (Meigs ve diğerleri 1993). Oranın yüksek olması, işletmenin spekülatif tarzda finanse edildiğini, kredi verenler açısından emniyet marjının dar olduğunu, işletmenin faiz ve borçlarını ödeyemeyebileceğini gösterir. Öte yandan bu oran yüksek olduğunda, işletme sahipleri, az bir sermaye ile geniş bir kaynağa egemen olabildikleri gibi, faaliyetlerinden elde ettikleri kâr oranının yabancı kaynak maliyetinden yüksek olması halinde de, öz sermaye kârlılık oranını yükseltmek, diğer bir deyişle finansman kaldıracı etkisinden yararlanmak olanağını elde edebilirler. Ancak işletmelerin sınırsız bir şekilde kaldıraç etkisinden yararlanması mümkün değildir (Gider 2011). Öz Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı: Đşletmenin varlıklarının ne kadarının öz kaynaklarla yani işletme sahip ya da sahipleri tarafından finanse edildiğini gösteren bu oran özellikle işletmeye kredi verecekleri ilgilendiren bir orandır (Özgel 2007). Bu oranın çok yüksek olması işletmenin vergi tasarrufundan yararlanma fırsatını kaçırdığını; buna karşılık çok düşük olması ise işletmenin sabit yükümlülüklerini karşılayamadığını ifade etmektedir (Çetiner 2010). Borçların Öz Kaynaklara Oranı: Bu oran toplam borçların toplam öz kaynaklara bölünmesi ile bulunur. Bu oran, işletmenin her 1 TL lik öz kaynağına karşılık ne kadar borcu olduğunu göstermektedir (Gapenski 2005). Aynı zamanda işletmenin öz sermayesi ile borç sahiplerine paralarını ödeyip ödeyemeyeceğini ifade etmektedir (Gider 2011). Bu nedenle bu oranın düşük olması işletme lehine olarak yorumlanmaktadır (Gapenski 2005).

5 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Faaliyet (Verimlilik) Analizinde Kullanılan Oranlar Etkinlik oranları, verimlilik oranları veya devir hızları adlarıyla da kullanılan bu oranlar (Akdoğan, Tenker 2007), işletme varlıklarının faaliyetlerde ne derece etkili kullanıldığını ölçmeye yarayan oranlardır. Bu grupta yer alan oranlarda, varlık toplamı ve varlık kalemleri ile satışlar arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Đşletmenin elinde gereğinden fazla varlık mevcutsa, sermaye maliyetleri yükselecek ve kâr oranı düşecektir. Diğer taraftan, işletmenin elinde gereğinden az varlık mevcut ise işletmenin faaliyet hacmi düşebilir (Gapenski 2005). Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar kârlılıklarını, kalite ya da miktar açısından üretimlerini artırmak istediklerinde, işletmeyi verimli bir şekilde yönetmeleri gerekir. Đşletmenin nasıl verimli yönetildiğini ölçmek için birçok oran vardır (Finkler, Ward 2006) ancak, en çok kabul gören ve temel olan stok devir hızı, aktiflerin devir hızı ve alacakların ortalama devir süresidir (Cleverley 1994; Gider 2011; Gapenski 2005). Stok Devir Hızı: Satılan malın maliyetinin ortalama stok tutarına bölünmesi ile bulunmaktadır. Stok devir hızı işletmedeki stokların paraya çevrilebilme hızını ve işletmedeki stokların dönem içinde kaç defa yenilendiğini göstermektedir (Meigs ve diğerleri 1993). Stokların devir hızı arttıkça firmanın likiditesi artar ve karlılığı yükselir (Okka 2011). Aktiflerin Devir Hızı: Đşletmenin faaliyetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde ve işletmenin karlılığını belirlemede kullanılan bir orandır. Satışlarının toplam aktiflere bölünmesi yoluyla elde edilen bu oran (Brıgham 1996), dönen ve duran varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını ortaya koyarak (Okka 2011), işletmenin mevcut tüm kaynaklarını nasıl kullandığını ölçmektedir. Vance e (2002) göre bu oran, her bir 1 TL lik varlığın kaç TL kazandırdığını ölçmektedir. Bu oran sayesinde işletmenin verimliliği analiz edilebilmektedir. Ancak bu oran işletme için gerekli birim sayılarının, birimlerin büyüklüklerinin ve hizmet sunumu için hangi ekipmanların gerekli olduğunun kararlarına yardımcı olmaktadır. Alacakların Ortalama Tahsil Süresi: Alacak tutarını günlük ortalama satışlara bölerek hesaplanan bu oran, firmanın bir satış yaptıktan sonra alacaklarını tahsil edinceye kadar beklemek zorunda kaldığı ortalama zamanı ifade etmektedir (Gider 2011) Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar Kârlılık, yönetim politikalarının ve kararlarının net sonucunun geniş bir ifadesidir ve bir işletmenin toplam finansal performansının bir ölçütüdür (Gapenski 2005). Kârlılık oranları ise likidite, varlık yönetimi ve borç yönetiminin faaliyet sonuçları üzerindeki birleşik etkisini göstermektedir (Brigham 1996). Bu oranlar işletmenin faaliyetleri sonucunda ulaştığı başarı seviyesini gösteren, ortaklar ve potansiyel yatırımcılar tarafından öncelikle dikkate alınan oranlardır. Đşletmenin faaliyetlerinde karlılık oranını belirlemenin yanı sıra temel faaliyet verimliliğinin değerlendirilmesinde de karlılık oranlarından yararlanılmaktadır (Gapenski 2005). Literatürde karlılık analizinde kullanılan pek çok oran olmakla beraber en çok kabul gören ve temel olan net kar marjı oranı, net karın öz sermaye oranı ve net karın aktif toplamına oranıdır (Cleverley 1994; Gider 2011; Gapenski 2005). Net Kâr Marjı Oranı (Dönem Net Kârının Net Satışlara Oranı): Bu oran faaliyet kârının faaliyetlerden elde edilen gelire oranlanması ile elde edilmektedir. Diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin analiz dışı bırakılması ile işletmenin temel faaliyetlerine odaklanma avantajı olan (Gapenski 2005) bu oran her satıştan ne kadar kâr elde edildiği ve işletme faaliyetlerinin net verimliliği konusunda bilgi verir (Özgülbaş 2009).

6 6 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Net Kârın Öz Sermayeye Oranı: Öz sermaye getiri oranı olarak da ifade edilen bu oran, işletme sahip veya ortaklarının işletmeye sağladıkları sermayenin her birimine düşen kâr payını göstermektedir. Oranın yüksek çıkması, işletme lehine olarak yorumlanmaktadır (Gapenski 2005; Özgülbaş 2009). Net Kârın Aktif Toplamına Oranı: Aktiflerin getiri oranı olarak da ifade edilen bu oran, işletme aktifinde yer alan varlıkların işletme faaliyetlerinde ne derece verimli kullanıldığını ve her bir varlık başına kârı ortaya koymaktadır (Özgülbaş 2009). Oranın yüksek çıkması, işletme lehine olarak yorumlanmaktadır (Gapenski 2005) Operasyonel Performans Göstergeleri Sağlık hizmetlerinde operasyonel performans göstergeleri girdi ve çıktı değişkenlerinden oluşmaktadır. Girdi değişkenleri sermaye yatırımı, işgücü (emek) ve faaliyet giderleri olarak da tanımlanmaktadır. Bu göstergeler içerisinde yer alan sermaye yatırımı, bir hastanede tesis büyüklüğünü temsilen kullanılabilir fiili hasta yatağı sayısı ile ölçülmektedir (Jacobs ve diğerleri 2006; Özcan 2008) ve hastane yatak sayısı hastane kapasitesini belirleyen temel unsurlardan birisi olarak dikkat çekmektedir (Li ve diğerleri 2002). Hastane optimal yatak sayısının belirlenmesi hem politik hem de yönetimsel seviyelerde etkili kararlar alabilmek, daha yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmek için oldukça önemlidir (Green 2002; Nguyen ve diğerleri 2005). Hastane girdileri için ikinci temel kategori, hekim, hemşire, diğer sağlık personeli gibi tam zamanlı istihdam edilen işgücünden oluşmaktadır. Çalışanların dolayısı ile hastanelerin uzmanlık seviyesi yükseldikçe daha geniş bir hasta kitlesine hizmet ettiği ve daha yüksek maliyet etkililikte faaliyetlerini devam ettirebildiği belirtilmektedir (Capkun ve diğerleri 2012). Geniş bir uzmanlık alanına sahip olan ve büyük bir hasta kitlesine hitap eden hastanelerin uzmanlaşmaya önem verdikleri görülmektedir. Buna göre bazı hastaneler hem geniş bir hizmet potansiyeline sahip hem de aynı zamanda belirli konularda uzman olabilmektedirler. Özellikle kamu hastanelerinin geniş bir hasta portföyüne hizmet etmeleri bakımından uzmanlaşma düzeyi yüksek hastaneler oldukları belirtilmektedir (Capkun ve diğerleri 2012). Diğer taraftan uzmanlaşma düzeyi yükseldikçe hastanelerin daha kaliteli sağlık sonuçları üretmek konusundaki ihtiyaçları da artmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Poole ve diğerleri (2013) belirli alanlarda uzmanlaşmış hastanelerin diğerlerine göre daha yüksek bir performans sergilediklerini ve daha nitelikli sağlık sonuçları ürettiklerini belirtmişlerdir. Girdi değişkenlerini oluşturan bir diğer değişken olan faaliyet giderleri ise işgücü giderleri, sermaye yatırımları ve amortisman gibi giderlerin dışındaki hizmet üretim giderlerinden oluşmaktadır (Jacobs ve diğerleri 2006; Özcan 2008) ve araştırma kapsamında finansal performans değerlendirilir iken bu değişkenlerden faydalanılmıştır. Sağlık bakım örgütlerinde çıktı değişkenlerinin seçimine ilişkin literatürde geniş bir tartışma bulunmaktadır. Sağlık bakım örgütlerinin sağlık statüsü gibi sonuç göstergeleri doğrudan ölçülemediğinden, bir hastanenin verimliliği ayakta bakım hizmeti ve yataklı bakım hizmeti çıktı göstergeleri ile ölçülebilmektedir (Özgen ve diğerleri 2008). Bu çalışmada girdi değişkeni olarak hastane yatak sayısı, uzman ve pratisyen hekim sayısı ile çıktı değişkeni olarak poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı, taburcu olan hasta sayısı, yatılan gün sayısı, toplam ameliyat sayısı, ortalama kalış süresi, yatak doluluk oranı, yatak devir hızı değerlendirmeye alınmıştır. II. YÖNTEM Ankara il merkezinde yer alan bir özel dal eğitim araştırma hastanesinin finansal ve operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılan bu

7 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki 7 araştırmada ilgili hastanenin finansal ve operasyonel performans göstergeleri kullanılmıştır. Operasyonel performans göstergeleri olarak hastane yatak sayısı, uzman ve pratisyen hekim sayısı, poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı, taburcu olan hasta sayısı, yatılan gün sayısı, toplam ameliyat sayısı, ortalama kalış süresi, yatak doluluk oranı, yatak devir hızı olmak üzere toplam 11 göstergeden yararlanılmıştır. Finansal performans göstergelerinin belirlenmesinde ise oran analizi yönteminden yararlanılarak cari oran, asit test oranı, nakit oranı, borçlanma oranı, borçların öz kaynaklara oranı, öz kaynakların kaynak toplamına oranı, stok devir hızı, aktiflerin devir hızı, alacakların ortalama tahsil süresi, net kar marjı, net karın aktif toplamına oranı ve net karın öz sermayeye oranı olmak üzere 12 finansal performans göstergesi kullanılmıştır. Araştırmada esas alınan operasyonel performans göstergeleri Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Đstatistikleri Modülü'nde yer alan (TSIM) Yeni Hastane Bilgi Toplama Formundan, finansal performans göstergeleri ise hastanenin döner sermaye saymanlığı muhasebe kayıtlarından elde edilen dönemi gelir tablosu ve bilançolarından temin edilmiştir. Verilerin analizinde ilk olarak finansal performans göstergelerinin belirlenmesinde kullanılan oranlar Microsoft Office Excel programı aracılığı ile hesaplanmış ve istatistiksel analiz aşamasında SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. Finansal ve operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu Spearman korelasyon testi ile analiz edilmiştir. III. BULGULAR ve TARTIŞMA 3.1. Tanımlayıcı Bilgiler Araştırmada kullanılan finansal oranlara ilişkin tanımlayıcı bilgiler incelendiğinde (bknz. Tablo 1) cari oran ortancasının 1.84 ( ) olduğu, asit test oranı ortancasının 1.32 ( ) olduğu, nakit oranı ortancasının 0.2 ( ) olduğu, borçlanma oranı ortancasının 0.31 ( ) olduğu, öz kaynakların kaynak toplamına oranı ortancasının 0.69 ( ) olduğu, borçların öz kaynaklara oranı ortancasının 0.44 ( ) olduğu, stok devir hızı ortancasının 13 (2-137) olduğu, aktiflerin devir hızı ortancasının 0.78 ( ) olduğu, alacakların ortalama tahsil süresi ortancasının 78 (5-329) olduğu, net kar marjı ortancasının ( ) olduğu, net karın öz sermayeye oranı ortancasının ( ) olduğu ve net karın aktif toplamına oranı ortancasının ( ) olduğu görülmektedir. Tablo 1. Finansal Oranlara Đlişkin Tanımlayıcı Bilgiler Ortanca Minimum Maksimum Cari Oran Asit Test Oranı Nakit Oranı Borçlanma Oranı Öz Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı Borçların Öz Kaynaklara Oranı Stok Devir Hızı Aktiflerin Devi Hızı Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Net Kar Marjı Net Karın Öz Sermayeye Oranı Net Karın Aktif Toplamına Oranı

8 8 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Araştırmada kullanılan operasyonel performans göstergelerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler incelendiğinde (bknz. Tablo 2) hastane yatak sayısı ortancasının 500 ( ) olduğu, uzman doktor sayısı ortancasının 166 ( ) olduğu, pratisyen doktor sayısı ortancasının 157 ( ) olduğu, poliklinik sayısı ortancasının ( ) olduğu, yatan hasta sayısı ortancasının ( ) olduğu, taburcu olan hasta sayısı ortancasının ( ) olduğu, yatılan gün sayısı ortancasının 129 ( ) olduğu, toplam ameliyat sayısı ortancasının ( ) olduğu, ortalama kalış süresi ortancasının 7 (5-8) olduğu, yatak doluluk oranı ortancasının 71 (66-81) olduğu ve yatak devir hızı ortancasının 32 (32-35) olduğu görülmektedir. Tablo 2. Operasyonel Performans Göstergelerine Đlişkin Tanımlayıcı Bilgiler Araştırmada kullanılan finansal oranların (bknz. Tablo 3) yıllar itibari ile dağılımı ve söz konusu finansal oranlar ile operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu (bknz. Tablo 4) aşağıda gösterilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında ilgili tablolarda yer alan bulgular ve bu bulgulara ilişkin tartışma konunun bütünlük göstermesi açısından birlikte ele alınacaktır. Tablo 3. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Oran Analizi Sonuçları Yıllar Likidite Oranları Cari Oran Asit Test Oranı Nakit Oranı Finansal Yapı Oranları Borçlanma Oranı Öz Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı Borçların Öz Kaynaklara Oranı Faaliyet (Verimlilik) Oranları Ortanca Minimum Maksimum Yatak Sayısı Uzman Dr Pratisyen Dr Poliklinik Sayısı Yatan Hasta Sayısı Taburcu Olan Hasta Sayısı Yatılan Gün Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı Ortalama Kalış Süresi Yatak Doluluk Oranı Yatak Devir Hızı Stok Devir Hızı Aktiflerin Devir Hızı Alacakların Ortalama Tahsil Süresi

9 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki 9 Tablo 3. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Oran Analizi Sonuçları (Devam) Yıllar Karlılık Oranları Net Kar Marjı Net Karın Öz Sermayeye Oranı Net Karın Aktif Toplamına Oranı Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlara Đlişkin Bulgular ve Tartışma Genel olarak dönemleri için hesaplanan likidite oranları incelendiğinde (bknz. Tablo 3) oranların yılları arasında sert bir düşüş eğilimi gösterdiği ve son üç yılda ise nispeten stabil bir seyir izlediği görülmektedir (bknz. Grafik 1). Likidite oranları ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise yatak sayısı (r = 0.867, p<0.05), poliklinik sayısı (cari oran r = 0.929, p<0.01, asit test oranı r = 0.821, p<0.05 ), toplam ameliyat sayısı (r = 0.821, p<0.05) arasında negatif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır (bknz. Tablo 4). Grafik 1. Yıllara Göre Likidite Oranları Cari Oran Araştırmadan elde edilen cari oran sonuçları; 2005 yılı için 11.59, 2006 yılı için 16.15, 2007 yılı için 3.96, 2008 yılı için 1.84, 2009 yılı için 0.82, 2010 yılı için 0.9 ve 2011 yılı için 0.89 dur (bknz. Tablo 3). Bilindiği gibi bu oran; DV'ın KVYK'a bölünmesi ile bulunmaktadır ve genel kabul görmüş değeri 2 dir (Çetiner 2010; Finkler, Ward 2006). Öte yandan bu oran 1 in üzerinde olduğu sürece borçlar sorunsuzca karşılanabilmektedir (Kramer, Johnson 2009). Söz konusu hastane için 2005, 2006 ve 2007 yılında endüstri ortalamasının üstünde seyreden bu oran, 2008 yılında genel kabul görmüş orana yaklaşmış; yılları arasında ise genel kabul görmüş oranın oldukça altında kalmıştır. Đlk 3 yılda izlenen oranın yüksekliği, hastanenin DV'ına kıyasla çok az KVYK ile çalışmasından meydana gelmiştir. Đlk 3 yıl için oranın genel

10 10 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) kabul değerinin (2 den büyük) bu kadar üzerinde çıkması aslında işletmenin atıl dönen varlığa sahip olduğunu göstermektedir. Ancak 2009 yılına gelindiğinde bu durum tersine dönmüş ve hastane DV'ından daha fazla KVYK kullanmıştır yılları arasında kârlı yatırımlardan faydalanma, herhangi bir sıkıntı doğduğunda borç ödeme ya da faaliyetlerini devam ettirebilme amaçlarıyla işletmede bulundurulan Net Đşletme Sermayesi (DV-KVYK) eksiye düşmüştür. Đşletmenin DV'ı azalırken KVYK da izlenen agresif artış nedeni ile net işleme sermayesi sıkıntısı yaşadığı ve borç ödeme kabiliyetinin zayıfladığı görülmektedir. Bu durumun devamı halinde hastane kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayabilecektir. Cari oranlar ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise yatak sayısı (r = 0.867, p<0.05), poliklinik sayısı (r = 0.929, p<0.01), toplam ameliyat sayısı (r = 0.821, p<0.05) arasında negatif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır (bknz. Tablo 4) Asit Test Oranı Araştırmadan elde edilen asit test oranı sonuçları; 2005 yılı için 11.49, 2006 yılı için 13.24, 2007 yılı için 2.02, 2008 yılı için 1.32, 2009 yılı için 0.48, 2010 yılı için 0.32 ve 2011 yılı için 0.55 tir (bknz. Tablo 3). Bu oranın genel kabul görmüş değeri 1 dir (Çetiner 2010). Oranın bu değerin üzerinde olması, hastanenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin yüksekliğini göstermektedir (Finkler, Ward 2006). Söz konusu hastanenin dönemleri asit test oranı değerlerinin genel kabul görmüş orandan yüksek çıkması KVYK larını, olağanüstü durumda hazır değerleri ve süratle paraya çevrilebilen değerleri ile karşılayabileceğini gösterir. Ancak yılları için hastanenin alacak tahsilinde yaşanan güçlükler nedeni ile bu oranın yüksek çıkması önemsizdir (bknz. Tablo 3) yıllarında ise oran endüstri ortalamasının altına düşmüştür. Öte yandan söz konusu dönemlerde alacakların tahsil süresi yüksek çıkmakla birlikte stokların devir hızı ve aktiflerin devir hızı endüstri ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Bu durum işletmenin kriz durumunda borç ödeme ve faaliyetlerine devam etmede güçlük çekeceğini göstermektedir. Asit test oranı ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise sonuçların cari oranla nerdeyse birebir örtüştüğü görülmektedir. Bu benzerlik hastanenin DV'ının büyük çoğunluğunun ticari alacaklar ile hazır değerlerden oluşması ile açıklanabilir. Buna göre asit test oranı ile yatak sayısı (r = 0.867, p<0.05), poliklinik sayısı (r = 0,821, p<0.05) ve toplam ameliyat sayısı (r = 0.821, p<0.05) değişkenleri arasında negatif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır(bknz. Tablo 4) Nakit Oranı Araştırmadan elde edilen nakit oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.94, 2006 yılı için 0.52, 2007 yılı için 0.14, 2008 yılı için 0.08, 2009 yılı için 0.24, 2010 yılı için 0.2 ve 2011 yılı için 0.07 dir (bknz. Tablo 3). Bu oran işletmenin kasa, banka ve serbest menkul değerler (nakit ve benzeri varlıklar) gibi hazır değerleri ile KVYK ödeme gücünü gösterir. Bu oranın kabul görmüş değeri 0.20 dir (Akdoğan, Tenker 2007). Eldeki nakit, günlük nakdi faaliyet maliyetine (365 e) oranlandığında elde edilen sonuç, işletmeye hiç nakit akışı olmadan işletmenin kaç gün faaliyetlerini yürütebileceğini göstermektedir (Finkler, Ward 2006). Söz konusu hastane için bu oran incelenen dönemler içerisinde düzensiz bir görünüm sergilemektedir.

11 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki 11 Tablo 4. Finansal Oranlar Đle Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Cari Oran Asit test Oranı Nakit Oranı Borçlanma Oranı Öz Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı Borçların Öz Kaynaklara Oranı Stok Devir Hızı Aktiflerin Devi Hızı Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Net Kar Marjı Net Karın Öz Sermayeye Oranı Net Karın Aktif Toplamına Oranı Yatak sayısı Uzman Dr. Pratisyen Dr. Poliklinik Sayısı Yatan Hasta Sayısı Taburcu Hasta Sayısı Yatılan Gün Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı Ortalama Kalış Süresi Yatak Doluluk Oranı Yatak Devir Hızı Cari Oran s 1,00 p Asit Test Oranı Nakit Oranı Borçlanma Oranı Öz Kay. Kaynak Toplamına Borçların Öz Kaynaklara Oranı Stok Devir Hızı Aktiflerin Devi Hızı Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Net Kar Marjı Net Karın Öz Sermayeye Oranı s,893 ** 1,00 p 0,01 s 0,50 0,43 1,00 p 0,25 0,34 s -,964 ** -,857 * -0,64 1,00 p 0,00 0,01 0,12 s,964 **,857 * 0,64-1,000 ** 1,00 p 0,00 0,01 0,12 s -,964 ** -,857 * -0,64 1,000 ** -1,000 ** 1,00 p 0,00 0,01 0,12 s -0,43-0,32 0,07 0,46-0,46 0,46 1,00 p 0,34 0,48 0,88 0,29 0,29 0,29 s -0,11 0,04 0,18-0,11 0,11-0,11-0,14 1,00 p 0,82 0,94 0,70 0,82 0,82 0,82 0,76 s,821 *,929 ** 0,43 -,786 *,786 * -,786 * -0,07 0,11 1,00 p 0,02 0,00 0,34 0,04 0,04 0,04 0,88 0,82 s 0,54 0,39 0,54-0,46 0,46-0,46 0,07-0,57 0,43 1,00 p 0,22 0,38 0,22 0,29 0,29 0,29 0,88 0,18 0,34 s 0,47 0,13 0,31-0,38 0,38-0,38-0,09-0,67 0,14,847 * 1,00 p 0,29 0,79 0,50 0,40 0,40 0,40 0,85 0,10 0,76 0,02 s 0,29 0,00 0,36-0,21 0,21-0,21 0,07-0,68 0,04,893 **,955 ** 1,00 p 0,53 1,00 0,43 0,64 0,64 0,64 0,88 0,09 0,94 0,01 0,00 s -,867 * -,867 * -0,71,867 * -,867 *,867 * 0,08 0,04 -,808 * -0,47-0,26-0,16 1,00 p 0,01 0,01 0,07 0,01 0,01 0,01 0,87 0,93 0,03 0,28 0,58 0,74 s -,778 * -0,67-0,52 0,67-0,67 0,67-0,07 0,56-0,63-0,74-0,64-0,56,838 * 1,00 p 0,04 0,10 0,23 0,10 0,10 0,10 0,87 0,20 0,13 0,06 0,12 0,20 0,02 s -0,02-0,02 0,02 0,02-0,02 0,02 0,61 0,30 0,32-0,12-0,11-0,16-0,08-0,02 1,00 p 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,15 0,52 0,49 0,80 0,82 0,74 0,87 0,97 s -,929 ** -,821 * -0,68,964 ** -,964 **,964 ** 0,25-0,14 -,821 * -0,43-0,34-0,18,906 ** 0,70-0,22 1,00 p 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,59 0,76 0,02 0,34 0,45 0,70 0,00 0,08 0,64 s 0,18 0,13-0,34-0,23 0,23-0,23 -,847 * 0,45 0,02-0,41-0,20-0,38 0,20 0,43-0,22-0,09 1,00 p 0,70 0,79 0,45 0,61 0,61 0,61 0,02 0,31 0,97 0,36 0,67 0,40 0,67 0,34 0,64 0,85 s 0,32 0,50-0,36-0,29 0,29-0,29-0,64 0,29 0,43-0,18-0,27-0,39-0,02 0,19-0,18-0,14,757 * 1,00 p 0,48 0,25 0,43 0,53 0,53 0,53 0,12 0,53 0,34 0,70 0,56 0,38 0,97 0,69 0,70 0,76 0,05 s 0,11 0,11 0,50-0,22 0,22-0,22 0,41 0,41 0,41 0,32 0,13 0,20-0,17-0,04 0,67-0,34-0,21-0,13 1,00 p 0,82 0,82 0,25 0,64 0,64 0,64 0,36 0,36 0,36 0,48 0,79 0,67 0,72 0,94 0,10 0,45 0,65 0,79 s -,821 * -,821 * -0,18 0,75-0,75 0,75 0,29 0,00-0,75-0,07-0,05 0,18,788 * 0,63-0,18,786 * -0,20-0,36 0,13 1,00 p 0,02 0,02 0,70 0,05 0,05 0,05 0,53 1,00 0,05 0,88 0,91 0,70 0,04 0,13 0,70 0,04 0,67 0,43 0,79 s -0,51-0,65 0,15 0,51-0,51 0,51 0,67-0,39-0,51 0,34 0,39 0,58 0,34 0,00 0,14 0,41-0,72 -,842 * 0,27 0,69 1,00 p 0,25 0,11 0,75 0,25 0,25 0,25 0,10 0,38 0,25 0,46 0,39 0,17 0,45 1,00 0,76 0,36 0,07 0,02 0,55 0,08 s 0,30 0,33 0,70-0,41 0,41-0,41 0,30 0,33 0,56 0,52 0,21 0,30-0,39-0,23 0,43-0,48-0,26-0,07,935 ** 0,04 0,19 1,00 p 0,52 0,46 0,08 0,36 0,36 0,36 0,52 0,46 0,20 0,23 0,66 0,52 0,39 0,62 0,34 0,27 0,57 0,87 0,00 0,94 0,68 s -0,27-0,13 -,757 * 0,40-0,40 0,40 0,09-0,04 0,04-0,18-0,16-0,18 0,52 0,37 0,32 0,40 0,27 0,53 0,09 0,13-0,14-0,09 1,00 p 0,56 0,78 0,05 0,37 0,37 0,37 0,85 0,92 0,92 0,70 0,74 0,70 0,24 0,41 0,48 0,37 0,56 0,22 0,85 0,78 0,76 0,84 Net Karın Aktif Toplamına Yatak sayısı Uzman Dr. Pratisyen Dr. Poliklinik Sayısı Yatan Hasta Sayısı Taburcu Hasta Sayısı Yatılan Gün Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı Ortalama Kalış Süresi Yatak Doluluk Oranı Yatak Devir Hızı ** Korelasyon katsayısı 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). * Korelasyon katsayısı 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü)

12 12 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Hastanenin 2005 ve 2006 yılında nakit oranı iyi durumdayken 2007 ve 2008 yıllarında genel ortalamanın altına düşmüş, 2009 yılında nispi bir toparlanma olmuş ancak takip eden yıllarda yine genel kabul değerinin altında seyretmiştir. Nakit oranı ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise yatak doluluk oranı ile nakit oranı arasında (r = 0.9, p<0.05), pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre yatak doluluk oranı arttıkça nakit oranı artmaktadır (bknz. Tablo 4) Finansal Yapı Analizlerinde Kullanılan Oranlara Đlişkin Bulgular ve Tartışma Genel olarak dönemleri için hesaplanan finansal yapı oranları incelendiğinde (bknz. Tablo 3); söz konusu hastanenin yıllar içerisinde öz kaynak oranının azaldığı, yabancı kaynak oranının arttığı, borçlanma oranının son 1 yılda ciddi bir artış gösterdiği görülmektedir (bknz. Grafik 2). Finansal yapı oranları ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise yatak sayısı (r = 0.867, p<0.05) ve poliklinik sayısı arasında (r = 0.964, p<0.01) pozitif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre yatak sayısı ve poliklinik sayısı arttıkça finansal yapı oranları da artmaktadır (bknz. Tablo 4). Grafik 2. Yıllara Göre Finansal Yapı Oranları Borçlanma Oranı Araştırmadan elde edilen borçlanma oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.07, 2006 yılı için 0.05, 2007 yılı için 0.15, 2008 yılı için 0.31, 2009 yılı için 0.49, 2010 yılı için 0.38 ve 2011 yılı için 0.89'dur (bknz. Tablo 3). Bu oran, aktiflerin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla (borçlarla) finanse edildiğini gösterir. Gelişmiş ülkelerde endüstri ortalaması %42,3 tür (Gapenski 2005). Söz konusu hastane için KVYK nin pasif içindeki oranı genel kabul görmüş ortalamanın altındadır. Bu durum hastanenin kamu hastanesi olması nedeni ile finansmanda öz sermayenin ağırlıklı olması ile açıklanabilir. Bu oran 2009 da endüstri ortalamasını yakalamış, 2010 da bir düşüş eğilimi göstermiş ve 2011 de hızla yükselmiştir. Bu durum işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği kâr oranının yabancı kaynak maliyetinden yüksek olduğunu ve işletmenin finansman kaldıracı etkisinden yararlanmak olanağını elde edebileceğini gösterir (Gider 2011). Ancak bu hızlı yükseliş işletmenin spekülatif tarzda finanse edildiğini ve borçlarını ödeyemeyebileceğini de gösterir. Nitekim finansal oranlar bütün olarak incelendiğinde kaldıraç etkisinin var olan negatif trendi uzun süre kompanse edilemeyeceği görülmektedir.

13 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Öz Kaynakların Kaynak Toplamına Oranı Araştırmadan elde edilen öz kaynakların kaynak toplamına oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.93, 2006 yılı için 0.95, 2007 yılı için 0.85, 2008 yılı için 0.69, 2009 yılı için 0.51, 2010 yılı için 0.62 ve 2011 yılı için 0.11'dir (bknz. Tablo 3). Đşletmeye kredi verenlere işletmenin mali gücünü gösteren bu oranın endüstri ortalaması %50-55 tir ve söz konusu değerin altına düşmesi genellikle bir tehlike işareti olarak yorumlanır (Gider 2011). Đlgili hastanenin kamu hastanesi olması ve yabancı kaynak kullanımının sınırlı olması nedeniyle bu oran 2011 yılına kadar endüstri ortalamasının üzerinde seyretmiştir ve söz konusu yıllar için hastanenin güçlü bir öz kaynak yapısının olduğu söylenebilir. Ancak 2006 yılından itibaren hastanenin öz kaynaklarının kaynak toplamından daha hızlı bir azalma eğilimi göstermesi ve son yıl bu eğilimin maksimum hale gelmesi nedeniyle 2011 yılında bu oran genel kabul değerinin oldukça altına düşmüştür. Bu durum, işletmenin sabit yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ifade etmektedir (Çetiner 2010) Borçların Öz Kaynaklara Oranı Araştırmadan elde edilen borçların öz kaynaklara oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.07, 2006 yılı için 0.05, 2007 yılı için 0.18, 2008 yılı için 0.44, 2009 yılı için 0.95, 2010 yılı için 0.62 ve 2011 yılı için 8.19 dur (bknz. Tablo 3). Söz konusu orana ilişkin endüstri ortalaması %73,3 tür (Gapenski 2005). Oranın 1 den küçük olması işletme faaliyetlerinde kullanılan iktisadi varlıkların büyük kısmının öz sermaye ile finanse edildiğini gösterir. Buna karşılık oranın 1 in üstünde çıkması üçüncü şahısların işletmeye ortaklardan daha fazla yatırım yaptığını gösterir (Gider 2011) ve bu işletmeye kredi verenler için riskli bir durumdur. Đncelenen dönemlerine ilişkin hastanenin öz kaynaklarının azalması öte yandan borçlarının artması bu orandaki azalış trendinin temel nedenidir. Bu durum sermaye maliyetlerini olumsuz olarak etkileyecektir Faaliyet (Verimlilik) Analizinde Kullanılan Oranlara Đlişkin Bulgular ve Tartışma Genel olarak dönemleri için hesaplanan faaliyet oranlarına bakıldığında, stok devir hızı ve alacakların ortalama tahsil süresinde endüstri ortalamalarına yaklaşma yönünde ciddi bir eğilimin olduğu ve iyi bir tahsilat politikasına ulaşma amacıyla hastanenin faaliyetlerini düzenlediği görülmektedir (bknz. Grafik 3). Söz konusu hastanenin incelenen ilk 3 yılındaki stok devir hızı ve alacakların ortalama tahsil süresindeki yükseklik aktiflerin devir hızını da etkilemiş ve hastanede bu süre içerisinde atıl kapasite ile çalışmıştır. Grafik 3. Yıllara Göre Faaliyet Oranları

14 14 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Stok Devir Hızı Araştırmadan elde edilen stok devir hızı sonuçları; 2005 yılı için 137, 2006 yılı için 2, 2007 yılı için 3, 2008 yılı için 6, 2009 yılı için 14, 2010 yılı için 13 ve 2011 yılı için 15 tir. Bu orana ilişkin endüstri ortalaması 50 dir (Gider 2011). Söz konusu hastane için 2005 yılında stok devir hızının yüksek olması hastanenin az stokla çalışma eğiliminde olduğunu, bu sebeple az stok maliyetine katlandığını ve rekabete dayanma gücünün fazla olduğunu gösterir. Ancak, 2006 yılına gelindiğinde bu oran çok ciddi bir düşüş göstermiştir. Öte yandan satışların maliyetinin önceki ve sonraki cari dönemden nerdeyse yarı yarıya az olması bu verinin hatalı olabileceğini düşündürmüştür yılları arasındaki eğilim hastane açısından iyi olarak yorumlanabilir. Đncelenen son 5 yıllık değerlerin tamamı endüstri ortalamasının çok altındadır ve hastanenin gereğinden çok stoku vardır. Bu durum stok bulundurma maliyetlerinin yüksek olması, rekabet gücünün zayıflaması ve stokta bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerin kullanım süresinin dolması gibi olumsuzlukları beraberinde getirir. Tüm bu nedenler hastanenin karlılığını düşürücü faktörlerdir. Stok devir hızı ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise pratisyen hekim sayısı ile stok devir hızı arasında (r = 1.00, p<0.05), pozitif yönlü, tam ve anlamlı bir ilişki vardır Aktiflerin Devir Hızı Araştırmadan elde edilen aktiflerin devir hızı sonuçları; 2005 yılı için 0.78, 2006 yılı için 0.75, 2007 yılı için 0.91, 2008 yılı için 1.47, 2009 yılı için 2.01, 2010 yılı için 5.69 ve 2011 yılı için 3.96 dır.bu orana ilişkin endüstri ortalaması 0,97 dir (Gapenski 2005). Söz konusu hastane için analiz yapılan ilk 3 dönem bu oranın genel kabul değerinin altında seyretmesi işletme kapasitesinin altında çalışıldığını göstermektedir ve bu durum ilgili dönem için hastanenin alacak tahsilinin yavaş olması sebebiyledir (bknz. Tablo 3) ve 2009 yılında aktiflerin devir hızı genel kabul değerinin üzerine çıkmıştır. Öte yandan aktiflerin oranı yıllar itibari ile azalmaktadır (bknz. Ek Tablo 1) ancak hastanenin aktiflerini verimli kullandığı değerlendirmesi yapılabilir Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Araştırmadan elde edilen alacakların ortalama tahsil süresi sonuçları; 2005 yılı için 329, 2006 yılı için 327, 2007 yılı için 78, 2008 yılı için 96, 2009 yılı için 15.8, 2010 yılı için 5 ve 2011 yılı için 30 gündür. Bir faaliyet dönemi içerisinde alacaklarımızı kaç günde nakde dönüştürdüğümüzü gösteren bu oranın endüstri ortalaması 64 gündür (Gapenski 2005). Analiz yapılan ilk 2 yıl hastanenin alacaklarını neredeyse bir yıl içerisinde nakde dönüştürebildiği görülmektedir. Hastanenin kamu hastanesi olması nedeniyle alacaklarını bu kadar uzun sürede tahsil etmeyi tolere edebildiği düşünülmektedir. Alacakların zamanında tahsil edilememesi, birçok sağlık kuruluşunun problemidir (Finkler, Ward 2006). Alacaklar tahsil edildiğinde, elde edilen para borçların ödenmesinde ya da yatırım yapılmasında kullanılabilmektedir. Bu ise borçlardan dolayı daha az faiz ödeneceği ya da yatırımlardan dolayı daha fazla faiz elde edileceği anlamına gelmektedir (Finkler, Ward 2006). Đncelenen cari dönemler itibari ile 2007 yılından sonra alacakların ortalama tahsil süresinde dalgalı bir seyir izlenmektedir. Alacakların ortalama tahsil süresi ile temel operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumu incelendiğinde ise yatak sayısı (r=0.808, p<0.05) ve poliklinik sayısı (r = 0.821, p<0.05) ile alacakların ortalama tahsil süresi arasında negatif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır.

15 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlara Đlişkin Bulgular ve Tartışma Genel olarak dönemleri için hesaplanan karlılık oranları değerlendirildiğinde 2007 yılından sonra hastanenin zarar etmeye başladığı, 2010 yılında nispi bir düzelme olduğu ancak bunun sürdürülemediği görülmektedir (bknz. Grafik 4). Grafik 4. Yıllara Göre Karlılık Oranları Net Kâr Marjı Araştırmadan elde edilen net kâr marjı oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.16, 2006 yılı için 0.22, 2007 yılı için -0.75, 2008 yılı için -0.16, 2009 yılı için -0,33, 2010 yılı için 0.13 ve 2011 yılı için dır. Bu oran, işletmenin satışlarına oranla ne kadar kâr ettiğini göstermektedir ve endüstri ortalaması 0,027 civarındadır (Gider 2011). Bu oranın sağladığı avantaj, diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin analiz dışı bırakılması ile işletmenin temel faaliyetlerine odaklanılmasıdır (Gapenski 2005). Analiz yapılan dönemlerde hastane ilk yıl kâr etmiş, 2010 yılı hariç 2007 yılından itibaren diğer yıllar sırasıyla %75, %16, %33 ve %0.6 oranında zarar etmiştir yılındaki bu zararın nedeni ise diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar kalemindeki artıştan kaynaklanmaktadır ve bu durum geri ödeme sisteminde yaşanan bir problem olan telkini düşündürmektedir. Faaliyet analizinde kullanılan oranlar ile bu oran birlikte değerlendirildiğinde bu beklenen bir sonuçtur Net Kârın Öz Sermayeye Oranı Araştırmadan elde edilen net karın öz sermayeye oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.13, 2006 yılı için 0.16, 2007 yılı için -1.19, 2008 yılı için -0.32, 2009 yılı için -1.7, 2010 yılı için 0.63 ve 2011 yılı için dir Đşletmeye yatırım yapanların yatırdıkları her bir birim kaynak için ne kadar kar edeceklerini gösteren bu oranın endüstri ortalaması %8,4 tür (Gapenski 2005). Đlk 2 yıl endüstri ortalamasının altında seyretmekle birlikte pozitif değerlerde olan bu oran 2007 yılından itibaren 2010 yılı hariç negatif değerlere düşmüştür. Bu durum işletme sahiplerinin zarar ettiğini göstermektedir. Nitekim işletmenin cari dönemler itibari ile zarar durumu artarken (bknz. Ek Tablo2), öz sermaye miktarı da azalma eğilimi göstermektedir (bknz. Ek Tablo 1) Net Kârın Aktif Toplamına Oranı Araştırmadan elde edilen net karın aktif toplamına oranı sonuçları; 2005 yılı için 0.12, 2006 yılı için 0.15, 2007 yılı için -1.01, 2008 yılı için -0.23, 2009 yılı için -0.87, 2010 yılı için 0.34 ve

16 16 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) 2011 yılı için bulunmuştur. Aktiflerin işletme faaliyetlerinde ne derece verimli kullanıldığını gösteren bu oran için endüstri ortalaması %4,8 dir (Gapenski 2005). Görüldüğü gibi bu oran genel endüstri ortalamasının çok altındadır ve işletme aktiflerini verimli olarak kullanamamaktadır. IV. SONUÇ VE ÖNERĐLER Sağlık kurumlarının finansal performansını değerlendirmede kullanılan pek çok ölçüt mevcuttur. Kâr amaçsız hastanelerin finansal performans ölçümünde oran analizleri sıklıkla kullanılmaktadır (Gider 2011). Bir özel dal eğitim ve araştırma hastanesinin finansal ve operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada oran analizi yöntemi ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda söz konusu hastanesinin KVYK dan yararlanma oranının çok düşük olduğu, finansal yapısının genelde öz kaynak ağırlıklı olduğu 2007 yılından itibaren 2010 yılı hariç zararla çalıştığı, varlıklarını verimli kullanamadığı ve hastanenin finansal açıdan iyi yönetilmediği söylenebilir. Finansal oranlar ile operasyonel performans göstergeleri arasındaki ilişki durumuna bakıldığında likidite oranları ile yatak sayısı, poliklinik sayısı ve toplam ameliyat sayısı arasında negatif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca yatak doluluk oranı ile nakit oranı arasında pozitif yönlü kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Yatak doluluk oranı arttıkça nakit oranı da artmaktadır. Öte yandan finansal yapı oranları ile yatak sayısı, poliklinik sayısı arasında pozitif yönlü, kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulgular ışığında hastanenin acil bir şekilde maliyet muhasebesi sistemi kurarak maliyetlerini ve gider kalemlerini kontrol altına alması ve giderlerini azaltması gerekmektedir. Đkinci olarak ise, hastanenin kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanabilmesi için yatak doluluk oranını artırması ya da yatak sayısının azaltılması gerekmektedir. Bu çalışmada Döner Sermaye Muhasebesi sistemi içerisinde yer alan finansal tablolardan Döner Sermaye Bilançosu ve Döner Sermaye Gelir Tablosu (Kar/Zarar Cetveli) kullanılmıştır. Ancak verilen genel oranlara ek olarak, Genel bütçe Sistemi finansal tablolarının da analizlere dâhil edilmesi ile daha yararlı sonuçlar elde edilebilecektir. Ek Tablo 1. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Bilançosu Yıllar Aktifler Dönen Varlıklar Hazır Değerler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar

17 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki 17 Ek Tablo 1. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Bilançosu (Devam) Yıllar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Pasifler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Alınan Avanslar Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Öz Kaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Zararları (-) Dönem Net Karı (Zararı) Ek Tablo 2. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Gelir Tablosu Yıllar A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Diğer Gelirler B. Satış Đndirimleri (-) Satıştan Đadeler (-) Net Satışlar C. Satışların Maliyeti Satılan Hizmet Maliyeti (-) Brüt Satış Karı veya Zararı D. Faaliyet Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Faaliyet Karı veya Zararı E. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Faiz Gelirleri Faaliyetle Đlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)

18 18 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) Ek Tablo 2. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yılları Arası Gelir Tablosu (Devam) Yıllar Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) Olağan Kar veya Zarar H. Olağandışı Gelir ve Karlar Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar I. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) Dönem Kar veya Zararı Dönem Net Karı veya Zararı KAYNAKLAR 1. Akdoğan N. ve Tenker N. (2007) Finansal Tablolar Analizi ve Mali Analiz Teknikleri. Gazi Kitabevi, 11. Baskı, Ankara. 2. Akgüç Ö. (2002) Mali Tablolar Analizi. Arayış Basım ve Yayıncılık, 10. Baskı, Đstanbul. 3. Berger S. (2008) Fundamentals of Health Care Fınancıal Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities. John Wiley & Sons, 3rd. Edition, USA. 4. Brigham E.F. (1996) Finansal Yönetimin Temelleri. Çeviren: A. Özdemir ve H. Sarıaslan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara. 5. Capkun V., Messner M., and Rissbacher C. (2012) Service Specialization and Operational Performance in Hospitals. International Journal of Operations & Production Management 32(4): Chen K.H. and Shimerda T.A. (1981) An Empirical Analysis of Useful Financial Ratios. Financial Management 10(1): Cleverley W.O. (1994) Trends in The Hospital Financial Picture. Journal of the Healthcare Financial Management Association 48(2): Çetiner E. (2010) Đşletmelerde Mali Analiz. Gazi Kitabevi, Ankara.

19 Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki Đlişki Erdinç S.B. (2009) Konaklama Đşletmelerinde Yiyecek-Đçecek Maliyet Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14(1): Fineberg H.V. and Hunter D.J. (2013) A Global View of Health-An Unfolding Series. The New England Journal of Medicine (Editorial) 368(1): Finkler S.A. and Ward D.M. (2006) Accounting Fundamentals For Health Care Management. Jones And Bartlett Publisher, Massachhusetts, USA. 12. Gallagher T.J. and Andrew J.D. (2003) Financial Management: Principles and Practice. Prentice Hall, 3rd. Edition, USA. 13. Gapenski L.C. (2005) Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management. AUPHA, 3rd. Editon, USA. 14. Gider Ö. (2011) Ekonomik Kriz Dönemlerinin Özel Hastanelere Etkileri: Bir Özel Hastanenin Oran Analizleri Yöntemiyle Finansal Performansına Bakış. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(36): Green L.V. (2002) How Many Hospital Beds?. Inquiry 39(4): Gülcü A., Coşkun A., Yeşilyurt C., Coşkun S. ve Esener T. (2004) Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi. C.Ü. Đktisadi ve Đdari Bilimler Dergisi 5(2): Jacobs R., Smith P.C. and Street A. (2006) Measuring Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy. Cambrige University Press, UK. 18. Kramer B. and Johnson C. (2009) A Self-Teaching Guide. McGraw-Hill, USA. 19. Li L.X. and Benton W.C. (1996) Performance Measurement Criteria in Health Care Organizations: Review and Future Research Directions. European Journal of Operational Research 93(3): Li L.X., Benton W.C. and Leong G.K. (2002) The Impact of Strategic Operations Management Decisions on Community Hospital Performance. Journal of Operations Management 20(4): Meigs R.F. and Meigs W.B. (1993) Accounting: The Basis for Business Decision. McGraw-Hill, 9th. Edition, USA. 22. Nguyen J.M., Six P., Antonioli D., Glemain P., Potel G., Lombrail P. and Beux P.L. (2005) A Simple Method to Optimize Hospital Beds Capacity. International Journal of Medical Informatics 74(1): Okka O. (2011) Đşletme Finansmanı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 24. Ozcan Y.A. (2008) Health Care Benchmarking and Performance Evaluation: An Assessment Using DEA. Springer, USA.

20 20 Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2014) 25. Özgülbaş N. (2009) Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 26. Özgülbaş N. and Koyuncugil A.S. (2009) Financial Profiling of Public Hospitals: An Application by Data Mining. International Journal of Health Planning and Management 24: Özyürek H. ve Erdoğan E. (2011) Finansal Kurumlarda Mali Analiz ve Bir Uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi 3(2): Shortell S.M. and Kaluzny A.D. (2000) Health Care Management Organization Design and Behavior. Thomson Learning, 4th. Edition, Delmar, USA. 29. Şahin Đ. (2008) Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Hacettepe Sağlık Đdaresi Dergisi 11(1): Vance D. (2002) Tools and Techniques to Solve Financial Problems and Make Effective Business Decisions. McGraw-Hill, USA.

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ (2009) Prof.Dr. Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ EN BÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL AÇIDAN FĐNANSAL ANALĐZĐ () Prof.Dr. Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgileri analiz edilirken dinamik

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ () Prof.Dr.Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

ORAN (RASYO) ANALİZİ 1

ORAN (RASYO) ANALİZİ 1 1 ORAN (RASYO) ANALİZİ Oran Analizi 2 Mali analiz tekniklerinin en yaygın olanı oran analizi dir. Oran, finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematiksel ifadesidir. Mali tabloların

Detaylı

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014 Dr. Sercan EROL Amaç, Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 26. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı 60.000 Net satışlar 100.000 Dönen varlıklar

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ 1 YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ Belli bir döneme ait mali tablolarda bulunan kalemlerin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi yapılır. Bilançoların dikey yüzde

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi

Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi Finansal Tabloların Okunması ve Analizi 2016 Tanım ve Amaç Finansal tablolar belirlenmiş biçimleri ile işletmelerin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014 Pazar 13.30-15.00 SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012 ÖZET

Sayı 6 Haziran 2012 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi MALİ TABLOLAR ANALİZİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ 1 ÖZET Bu çalışma, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin son üç yıllık finansal tablolarının

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Kasım 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin eğilim

Detaylı

Mali Tablolarda Rasyolar İle Analizi

Mali Tablolarda Rasyolar İle Analizi Mali Tablolarda Rasyolar İle Analiz İçindekiler ; - Mali Tablolar Analizinin Amacı - Rasyolar (Oranlar) İle Analiz - Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Rasyolar (Oranlar) - Likidite ve Finansal Durumun

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

5 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL TABLOLAR VE ANALĐZĐ SINAVI SORULAR

5 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL TABLOLAR VE ANALĐZĐ SINAVI SORULAR 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL TABLOLAR VE ANALĐZĐ SINAVI SORULAR 1) Bir işletmenin aşırı çalışma sermayesine sahip olması sakıncalıdır. tümcesini yorumlayınız.

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15 İÇİNDEKİLER FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ... 2 Finansal tabloların amacı;... 2 Finansal tabloların kullanıcılarına sunduğu bilgiler;... 2 BİLANÇO... 5 İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU... 5 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI...

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI

MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1 3 4 2 5 6 Alp BULUÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şubat 2017 1 SAĞLAM BİR ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?? 2 MUHASEBE FONKSİYONLARI Belgeleme Kaydetme

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017

İSO Değerlendirmesi. Haziran 2017 İSO 1. 500 2016 Değerlendirmesi Haziran 2017 Bilanço Analizi Bilanço Analizi - Milyon TL 2013 2014 % 2015 % 2016 % DÖNEN VARLIKLAR 235.171 243.799 4% 272.717 12% 335.011 23% DURAN VARLIKLAR 183.006 207.038

Detaylı

EĞİLİM YÜZDELERİ (Trend) ANALİZİ

EĞİLİM YÜZDELERİ (Trend) ANALİZİ 1 EĞİLİM YÜZDELERİ (Trend) ANALİZİ Trend Analizi işletmenin mali tablolarında yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması ve incelenmesidir. Böylece varlıkların verimliliği,

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

2017/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 28 Mart 2017 Salı (Sınav Süresi 2,5 Saat)

2017/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 28 Mart 2017 Salı (Sınav Süresi 2,5 Saat) 07/. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 8 Mart 07 Salı 8.00 (Sınav Süresi,5 Saat) SORULAR SORU : (0 Puan) 60 günlük satışlarının maliyeti 70.000 TL, sürekli (devamlı) sermayesi 500.000

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ TAKDİM İçerisinde yaşadığımız yüzyıl hızlı bir değişim ve gelişime sahne olmaktadır. Artık bilgiye ulaşmak ne kadar önemli ise o bilginin

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ İÇİNDEKİLER TAKDİM ÖNSÖZ Finansal Tablo Nedir? Temel Finansal Tablolar Ek Finansal Tablolar Finansal Tabloların Analizi Nedir? Finansal

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 64-72 www.javstudies.com Javstudies@gmail.com Disciplines: Business Administration, Economy, Econometrics,

Detaylı

Türkiye de Kamu Hastanelerinin Finansal Durum Değerlendirmede Kullanılabilecekleri Bir Yöntem: Trend Analizi

Türkiye de Kamu Hastanelerinin Finansal Durum Değerlendirmede Kullanılabilecekleri Bir Yöntem: Trend Analizi Türkiye de Kamu Hastanelerinin Finansal Durum Değerlendirmede Kullanılabilecekleri Bir Yöntem: Trend Analizi Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Özet Bu çalışmanın

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR BİLANÇO İşletme Adı, Tarih, Para Birimi, 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar 11. Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar 12. Ticari Alacaklar 33. Diğer Borçlar

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 30 Haziran 2013-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Tic. A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemlerine ait Gelir Tabloları

Detaylı

BURSA EKONOMİSİNİN 1999 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ

BURSA EKONOMİSİNİN 1999 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ BURSA EKONOMİSİNİN 1999 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ 1.GİRİŞ Bilindiği gibi,1999 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok zor bir yıl olmuştur. Bir

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2010 18 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A.

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL. Vol.: 5 Issue: 2 Year: 2017, pp

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL. Vol.: 5 Issue: 2 Year: 2017, pp BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL Vol.: 5 Issue: 2 Year: 2017, pp. 268-281 BMIJ ISSN: 2148-2586 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:4 Finansal Analiz ÜNİTE:5 1 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN

... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN --.... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN 1.GİRİş Bilindiği gibi,dünya ekonomisi son 3-4 yıldır ciddi anlamda büyüme sancıları çekmektedir. Bu anlamda, ABD ekonomisindeki yavaşlama

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı