DOK-004 BGYS Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOK-004 BGYS Politikası"

Transkript

1 DOK-004 BGYS Politikası 1/7

2 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı 2/7

3 Değişiklik Çizelgesi Yayın No Değişiklik Açıklaması 1.0 İlk Yayın 3/7

4 1. Amaç, kapsam ve kullanıcılar Bu politika, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) nin amacını, hedeflerini ve ilkelerini tanımlar. Dokümanın kullanıcıları, kapsam dâhilindeki tüm Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri çalışanları ve gerek duyulması halinde politikanın paylaşılacağı, BGYS de rolü olan dış taraflardır. 2. Referans dokümanlar ISO/IEC standardı BGYS kapsam dokümanı Risk değerlendirme ve risk işleme metodolojisi ISO SOA Uygulanabilirlik Bildirgesi Uyulması gereken yasa, mevzuat ve sözleşmeler listesi 3. Bilgi güvenliği tanımları Varlık: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri iş süreçleri için değeri olan, kaybı halinde işlerin aksayacağı, insan, yazılım, donanım, itibar, bilgi gibi unsurların tümüdür. Gizlilik: Bilginin sadece yetki verilen taraflarca, sadece yetkileri dâhilinde ulaşılabilmesi, yetkisiz taraflarca elde edilememesi, ulaşılamaması durumudur. Bütünlük: Bilginin içeriğinin yetkisiz taraflarca değiştirilmemiş, güvenilir olması durumudur. Erişilebilirlik: Bilginin yetki verilen taraflarca zamanında erişilebilir, hazır durumda olmasıdır. Bilgi Güvenliği: Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasıdır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan, işletilen ve sürekli iyileştirilen risk tabanlı yönetim sistemidir. 4. Bilgi güvenliği yönetimi 4.1. Amaç Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün misyonu; Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınarak yönetmektir. Bu misyon doğrultusunda gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesi gerekse kamu ve özel yatırımlar için gerekli olan taşınmaz desteğinin 4/7

5 bedelli/bedelsiz olarak karşılanması, Hazine taşınmazlarının idaresinde etkinliği artırmak suretiyle bütçeye gelir desteği ile kırsal ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının KFS 12.1 no.lu ISO'nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi Alınması maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Araştırma ve geliştirme Dairelerince 2014 yılı sonuna kadar ISO belgesi alınması öngörülmektedir. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı, yukarıda belirtilen misyon doğrultusunda: Elektronik ortamda sunduğumuz hizmetlerin güvenliğini sağlamak Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin en az kesinti ile devamını sağlamak Mevzuattan ve imzalanan sözleşmelerden doğan bilgi güvenliği uyum şartlarını sağlamak Başkanlık olarak BGYS faaliyetleri konusunda diğer birimlere ve kamu kurumlarına örnek olmak Bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak/arttırmak BGYS hedeflerinin gözden geçirilmesinden ve yeni hedeflerin belirlenmesinden üst yönetim sorumludur Bilgi güvenliği gereksinimleri Bu politika ve tüm bilgi güvenliği yönetim sistemi, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri nin uymak zorunda olduğu kanun, yönetmelik ve sözleşmelerle uyum içinde olmalıdır. Bu kanun ve yönetmelikler, Uyulması Gereken Yasa Mevzuat ve Sözleşmeler dokümanında belirtilmiştir Bilgi Güvenliği Esasları Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri için, merkez ve taşradan gelen ve derlenen veriler ile elde edilen tüm bilgiler kritik öneme sahiptir. Bilgiler, kâğıt ortamında, bilgi sistemlerinde işlenirken, iletilirken ve saklanırken özenle korunmalıdır. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes: Sadece kendine erişim yetkisi verilmiş bilgilere, yetkisi dâhilinde erişmeli, Kişisel ve elektronik iletişimde ve dış taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin güvenliğini sağlamalı, Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli, Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı, Bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve BGYS sorumlusuna bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır. Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri ndeki bilgi kaynakları (doküman, bilgisayar, ofis araçları vb.) yetkisiz olarak 3. kişilere iletilemez, kullandırılamaz. 5/7

6 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri ndeki bilgi kaynakları (doküman, bilgisayar, ofis araçları vb.) yetkisiz olarak kurum dışına çıkarılamaz. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler doğrultusunda kullanılamaz Risk yönetimi ve risk değerlendirme kriterleri BGYS risk yönetimi, Risk Değerlendirme ve Risk İşleme Metodolojisi nde detaylı olarak tanımlanmıştır İş sürekliliği İş sürekliliği yönetimi, İş süreklilik Politikası nda detaylı olarak tanımlanmıştır Sorumluluklar BGYS nin bu politikaya göre işletilip işletilmediğinin takibinden ve gerekli kaynakların sağlanmasından üst yönetim sorumludur. BGYS nin yılda 1 kez ya da önemli bir değişiklik olduğunda gözden geçirilmesinden BGYS danışma kurulu sorumludur. Yönetim gözden geçirmesinin amacı, BGYS nin etkinliği ve iyileştirilerek sürdürülmesidir. BGYS nin işletilmesi, koordinasyonu ve bakımı BGYS sorumlusunun görevidir. Bilgi güvenliği eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi BGYS sorumlusunun görevidir. BGYS nin denetim prosedürüne uygun olarak belli aralıklarla denetlenmesinden ve denetim sonuçlarının raporlanmasından BGYS Denetçisi sorumludur. Tespit edilen tüm bilgi güvenlik olayları ve zayıflıkları BGYS sorumlusuna raporlanmalıdır. Kapsam dâhilindeki tüm kurum çalışanları, bilgi güvenliği politikasına uymakla sorumludur. Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin kontrol edilmesinden varlıkların sahipleri sorumludur. BGYS ile ilgili rol ve sorumluluklar, Bilgi Güvenliği Rol ve Sorumluluklar dokümanında tanımlanmıştır Politikanın ihlali ve yaptırımlar Politikanın ihlali durumunda ilgili personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi gereğince değerlendirilmeye alınır Politikanın duyurulması Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası tüm çalışanlara, kapsam dâhilindeki yeni işe giren personele ve ilgili dış taraflara okutulup BGYS Doküman Kabul Beyanı imzalatılır. İmzalanmış belgeler personelin özlük dosyalarında ve ilgili dosyalarda saklanır. Ayrıca, gerekli kişilerin her zaman ulaşabilmesi için politika, Milli Emlak İntranette yayınlanır. 6/7

7 5. BGYS uygulaması için destek Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri üst yönetimi, bilgi güvenliği yönetim sisteminin bu politikada belirtilen hedeflere uygun olarak kurulması ve işletilmesi için tüm aşamalarda destek ve kaynak sağlayacağını beyan eder. 6. Dokümanın geçerliliği ve yönetimi Doküman tarihinden itibaren geçerlidir. Dokümanın sahibi BGYS Sorumlusu dur. Dokümanın sahibi yılda 1 kez dokümanı gözden geçirir ve gerek duyulması halinde dokümanı günceller. Dokümanın yeterliliği ve etkinliği gözden geçirilirken aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurulur: BGYS kapsamı dâhilinde olup bu politikadan haberdar olmayan yönetici, personel ve ilgili dış taraf sayısı; BGYS nin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Araştırma ve Geliştirme Daireleri nin uymak zorunda olduğu kanunlar, yönetmelikler, sözleşmeler ve kurumun iç dokümanlarıyla uyumsuz olması. 7/7

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi: 02.09.2014 ISO REFERANSLARI ISO27001 Ref. Madde No 5.2 Politika Rev. No Tarih Hazırlayan DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Değişiklik Nedeni /Sayfa No 0

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı