Universal Proses Kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Universal Proses Kontrol"

Transkript

1 Universal Proses Kontrol UPC UPC SV3 Out1 Out2 Out3 Reset Process Controller Üniversal Proses Kontrol Gösterge 10mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T)) On-Off,P(Oransal),PI(Oransal+Ýntegral),PID(Oransal+Ýntegral+Türev) Kontrol Modbus Haberleþme (RTU...ASCII) Farklý alarm seçenekleri Analog çýkýþ(0..20ma,4...20ma ve ya vdc ) Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu seçimi 0 ile 9999 arasý programlanabilir skala Proses deðerleri ofset girebilme Ön panel üzerinden kolayca set deðerini deðiþtirme ve programlanma özelliði

2 Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý okuyunuz ve dikkate alýnýz. Class II Kontrol Cihazý, Panel tipi montaj için uygundur. 2

3 Kullaným kýlavuzu hakkýnda UPC proses kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý" ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý ve benzeri konular yer almaktadýr. Çalýþma Þekli, Parametre Açýklamalarý : Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý gibi konular yer almaktadýr. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan uyarý ve bilgilendirme sembolleri Fiziksel, elektriksel montajda ve kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile yandaki sembol ile iþaretlenen uyarýlar yer almaktadýr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. 3

4 Ýçindekiler Genel Tanýtým Sipariþ Bilgileri Garanti Bakým Kurulum Paket Ýçeriði Çevre Þartlarý Çalýþma Koþullarý Yasaklanmýþ Çalýþma Koþullarý Boyutlar Panel Kesiti Cihazýn Panel Üzerine Montajý Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Elektriksel Baðlantý Terminal Tanýmlarý ve Baðlantý Þekli Besleme Geriliminin Baðlanmasý Proses Giriþleri ve haberleþme baðlantýlarý TC(J,K,R,S,T) baðlantýsýnýn yapýlmasý RTD(PT-100) baðlantýsýnýn yapýlmasý Vdc baðlantýsý mA ve mA baðlantýsý RS-485 seri haberleþme baðlantýsý Çýkýþ Baðlantýlarýnýn Yapýlmasý Röle1-2 Çýkýþýnýn Baðlanmasý SSR1-2 Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý SSR3 Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý Analog Çýkýþ Baðlanmasý Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþmasý Ön Panel Tanýmý Cihazýn Açýlýþta ve Çalýþýrken Verdiði Mesajlar Revizyon Numarasý Deðerlerinin Ayarlanmasý Program Moduna Giriþ ve Parametre Deðerinin Deðiþtirilip Kaydedilmesi Program moduna giriþin engellenmesi veya izin verilmesi Auto-Tune ve ya Self-Tune iþleminin baþlatýlmasý Auto-Tune iþlemi Self-Tune iþlemi Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Out1-ConF-Out1 Ýçin Konfigürasyon Parametreleri Func -Out1 -Fonksiyon seçimi ctyp -Out1 -Kontrol Tipi Seçimi P -Out1 -Oransal band deðeri ý -Out1 -integral zaman deðeri d -Out1 -türev zaman deðeri cycl -Out1 -Kontrol Çevrim periyot zamaný AtSC -Out1 -Auto-tune iþlemi seçim parametresi Abnd -Out1 -Auto-tune band deðeri CoLo -Out1 -Minumum kontrol çýkýþý deðeri CoHý -Out1 -Maksimum kontrol çýkýþý deðeri Sayfa No

5 Ýçindekiler Out1-ConF-Out1 Ýçin Konfigürasyon Parametreleri rlný -Out1 -Kontrol çýkýþý minumum enerjilenme süresi ýbnd -Out1 -Anti reset windup HYS -Out1 -Histerisis deðeri Co.dL -Out1 -Kontrol çýkýþý koruma zamaný SE.no -Out1 -Sensör kopuk arýzasýnda kontrol çýkýþý konumu Out2-ConF-Out2 Ýçin Konfigürasyon Parametreleri Func -Out2 -Çýkýþ Fonksiyonu HyS -Out2 -Histerisis deðeri CdLy -Out2 -Kontrol çýkýþý enerjilenmede gecikme zamaný SE.no -Out2 -Sensör kopuk arýzasýnda çýkýþ konumu AlrF -Out2 -Alarm Fonksiyon seçimi ondl -Out2 -Çekmede gecikme zamaný ofdl -Out2 -Býrakmada gecikme zamaný Alarm Seçenekleri Açýklama InP1-ConF-Proses Giriþ1 Konfigürasyon Parametreleri type -Proses Giriþ -Tip Seçimi dpnt -Proses Giriþ -Gösterge Nokta Pozisyonu LuAL -Proses Giriþ -Alt Skala Deðeri HuAL -Proses Giriþ -Üst Skala Deðeri ofst -Proses Giriþ -Ofset deðeri junc -Proses Giriþ -Termocouple için Soðuk Nokta Kompanzasyonu tc-d -Proses Giriþ-Celsius veya Fahrenhayt Seçimi FLtr -Proses Giriþ-Filtre Deðeri Aout-ConF-Analog Çýkýþ Konfigürasyon Parametreleri ASEL -Analog Çýkýþ Tipi Seçimi Func -Analog Fonksiyon Seçimi ALou -Analog Çýkýþ Alt Skala Deðeri AHý9 -Analog Çýkýþ Üst Skala Deðeri ASLo -Analog set alt skala deðeri ASHý -Analog set alt skala deðeri Sdnt -Analog set nokta pozisyon deðeri GEnc-ConF-Genel Konfigürasyon Parametreleri SELo - -Alt Skala Deðeri SEHý - -Üst Skala Deðeri CSEL -Haberleþme Modu Seçimi addr -Haberleþme adresi baut -Haberleþme Hýzý Seçimi dspl -Alt Göterge Seçenekleri FLt2 - Ýkinci Filtre Deðeri Özellikler

6 Genel tanýtým UPC proses kontrol cihazý sýcaklýk ve analog çýkýþlý sensörlerle ölçüm yapýlan uygulamarda proses deðerlerinin gözlemlenmesi ve kontrolü için kullanýlýr.kontrol çýkýþý için On-Off,Oransal(P),Oransal+integral(PI),Oransal+integral+türev(PID) çalýþma þekilleri mevcuttur. Çýkýþlara farklý alarm seçenekleri tanýmlanmýþtýr.ayrýca modbus haberleþme protokolü ile diðer sistemlerle entegre çalýþabilir.analog çýkýþ sayesinde proses deðerine göre dýþarýya akým ve ya voltaj bilgisi taþýnabilir. Universal giriþli genel amaçlý indikatör (input1:thermocouple,pt100,0...10vdc,4...20ma,0...20ma) Isýtma ve soðutma sistemlerinde Basýnç Ýndikatörü Seviye Ýndikatörü ve benzeri uygulamalar için PLC VE SCADA otomasyon sistemlerinde UPC Kontrol çýkýþý Röle veya SSR sürücü çýkýþý(2 adet) 3.çýkýþ(SSR) Analog Çýkýþ Out1 Reset Out2 AT AT.Reset Çekmede/Býrakmada gecikme zamaný Kilitleme Process Controller Besleme gerilimi 230V (-%15;+%10) 50/60Hz 115V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 12V (-%15;+%10) 24V (-%15;+%10) (Sipariþte belirtilmelidir). Proses giriþi J,K,R,S,T, PT mA,0...20mA, vdc 6

7 Sipariþ Bilgileri UPC A B C D E Ön Panel Boyutu 72x72mm Model Numarasý Besleme Gerilimi V (-%15;+%10) 50/60Hz 115V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 12V (-%15;+%10) 24V (-%15;+%10) Out1-Kontrol Çýkýþý 1 Röle Çýkýþý 2 SSR Sürme Çýkýþý Out2-Kontrol Çýkýþý 1 2 Röle Çýkýþý SSR Sürme Çýkýþý Haberleþme 0 Yok 1 Modbus RTU/ASCII RS485 Protokol Analog Çýkýþ 0 Yok mA vdc mA 7

8 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. Bakým Cihaz, solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile silinmemelidir. Kurulum Paket Ýçeriði Kurulum iþlemine baþlamadan önce kullaným klavuzunu dikkatle okuyunuz. Kurulum ve kullaným aþamasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar uyarýlarla belirtilmiþtir. Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 adet cihaz 1 adet garanti kartý Çevre Þartlarý Çalýþma Koþullarý 2 adet tutturma parçasý 1 adet kullaným kýlavuzu Paketi açtýðýnýzda içerisinde bulunan cihazý ve aksesuarlarýný kontrol ediniz. Cihaz taþýma esnasýnda zarar görmüþ olabilir. Böyle bir durumda cihazý kullanmayýnýz. Yükseklik maksimum 2000 metre Çalýþma sýcaklýðý : C Cihaz 50 C nin üzerinde kullanýlacak ise çalýþtýðý ortamýn soðutulmasý gerekmektedir. Baðýl nem %RH (yoðunlaþma olmaksýzýn) Yasaklanmýþ Çalýþma Koþullarý Aþýndýrýcý ortamlar Patlayýcý ve yanýcý madde bulunan ortamlar 8

9 Boyutlar UPC Out1 Reset Out2 AT AT.Reset 72mm 66.5mm Process Controller 72mm 9mm 74mm 10mm Panel Kesiti 82mm (minimum) 68mm 102mm (minimum) 68mm 9

10 Cihazýn Panel Üzerine Montajý Panel kalýnlýðý maksimum 10mm Panel ön yüzeyi Panel arka yüzeyi Alt tutturma parçasý Üst tutturma parçasý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 2-Cihazý panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleþtiriniz. Cihazýn tutturma parçalarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden önce çýkarýnýz. 3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleþtirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarýný ok iþareti ile gösterilen yönde cihaz üzerindeki kýzaðýna oturtunuz. Tutturma parçasýný cihaz ön paneline doðru itiniz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 10

11 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Panel kalýnlýðý maksimum 10mm Panel ön yüzeyi Panel arka yüzeyi Alt tutturma parçasý Üst tutturma parçasý Terminal bloðu Tutturma parçasý üst kulakçýðý 1-Cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz baðlantýlarýnýn yapýldýðý terminal bloðunu cihazdan ayýrýnýz. 2-Tutturma parçasý üzerindeki üst kulakçýðý yukarý doðru hafifçe kaldýrýp tutturma parçasýný geriye doðru çekerek çýkarýnýz. Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 11

12 Elektriksel Baðlantý Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir. Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 12

13 Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli P/N:UPI Universal Digital Indicator P. Input A. Output V TC D (Tx) D (Rx) ma V RTD 230V 50/60Hz L N Output3 SSR ( vdc) Power Supply Output2 Output Üniversal Proses giriþi TC(J,K,R,S,T) PT mV V mA mA Haberleþme(Opsiyonel) RS-485(Modbus RTU ve ASCII) Analog Çýkýþ(Opsiyonel) (0...20mA,4...20mA,0...24mA) ve ya (0...10V) Besleme Gerilimi Giriþi 230V (-%15;+%10) 50/60Hz 115V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 12V (-%15;+%10) 24 V (-%15;+%10) Sipariþte belirtilmelidir. Output1 Röle Çýkýþý 220V ) Output2 Röle Çýkýþý 220V ) Output3(Opsiyonel) SSR Output 19 Output1 Output2 Output3 SSR Vdc 5 Proses Giriþi-2 Proses Giriþi Harici Sigorta (1A T) L N Güç Güç Anahtarý Yük Sigorta 8A, T mA mA mA ve ya Vdc D- D+ RS485 (Modbus RTU ve ASCII) TC RTD mA mA,0..20mA Vdc N L 13

14 Besleme geriliminin baðlanmasý Harici Sigorta (1A, T) L 19 N 18 Güç Anahtarý Besleme Gerilimi Seçenekleri 230V (-%15;+%10) 50/60Hz 115V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 12V (-%15;+%10) 24 V (-%15;+%10) Sipariþte belirtilmelidir. Besleme Gerilimi Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Güç Anahtarý ve sigorta kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði bir yerde bulunmalýdýr. Güç anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalýdýr. Elektriksel baðlantý, güç anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Güç anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. 14

15 Proses Giriþleri ve Haberleþme Baðlantýlarý TC Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz. 8 9 Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Gerekli olmadýkça kabloya ek yapmayýnýz. Termokupl kablosu ekranlý ise topraklamayý tek bir noktadan yapýnýz. Termokupl kablosunu güç kablolarý ile beraber taþýmayýnýz. Baðlantý kablolarý kanal üzerinde ise termokupl baðlantýsý seperatör ile ayrýlarak yapýlmalýdýr. RTD ( PT-100 ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Hat Kompanzasyonlu 3 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo kesiti minimum 1mm² olmalýdýr. Hat empedansý maksimum 10 Ohm Hat Kompanzasyonsuz 2 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo kesiti minimum 1.5mm² olmalýdýr. 2 telli PT-100 kullanýldýðýnda 8 ve 9 nolu terminaller arasýna köprü atýlmalýdýr. 15

16 Vdc Baðlantýsý 8 9 Gerilim kaynaðýný þekilde gösterildiði gibi -/+ yönlerine dikkat ederek baðlayýnýz. Yanlýþ baðlantý cihazýn veya kullandýðýnýz ekipmanýn zarar görmesine neden olabilir Vdc ma ve mA Baðlantýsý Vdc Vdc Vdc Harici Besleme Kaynaðý Ýle mA mA Cihaz Üzerindeki Besleme Kaynaðý Ýle mA mA Seri Transmitter Baðlantýsý mA mA RS-485 Seri Haberleþme Baðlantýsý 3 4 D D 16

17 Çýkýþ Baðlatýlarýnýn Yapýlmasý Röle1-2 Çýkýþýnýn Baðlanmasý Output1 Output Sigorta 10A Sigorta 10A Yük L N Sigorta (Not 1) Son Kontrol Elemaný Yük L N Sigorta (Not 1) Son Kontrol Elemaný Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir. SSR1-2 Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý Output1 Output Son Kontrol Elemaný Son Kontrol Elemaný Yük Sigorta (Not 1) Yük Sigorta (Not 1) L N L N Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir. 17

18 Çýkýþ Baðlatýlarýnýn Yapýlmasý SSR 3 Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý SSR3 Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý(Opsiyonel) Output Son Kontrol Elemaný Yük Sigorta (Not 1) L N Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir. Analog Çýkýþ Baðlantýsý 500R mA mA mA Vdc(Opsiyonel) 18

19 Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý UPC Out1 Out2 AT 7 4 Reset AT.Reset 6 5 Process Controller 1-4 dijit LED display 14mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi 2 - LED indikatörü. Alt gösterge seçeneði 1 ayarlandýðýnda yanar.alt göstergenin 1 deðerini gösterdiðini belirtir. 3 - LED indikatörü. Alt gösterge seçeneði 2 ayarlandýðýnda yanar.alt göstergenin 2 deðerini gösterdiðini belirtir. 4 - LED indikatörü. Alt gösterge seçeneði Analog ayarlandýðýnda yanar.alt göstergenin Analog deðerini gösterdiðini belirtir. 5 - LED indikatörü.program menüsüne girildiðini belirtir. 6 - Out1 LED indikatörü. Output 1 çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir. 7 - Out2 LED indikatörü. Output 2 çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir. 8 - AT. LED indikatörü.self-tune ve ya Auto-tune iþleminin devam ettiðini bildirir. 9 - LED indikatörü dijit LED display 9mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi 11 - Program moduna giriþ ve set deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Ayrýca kontrol çýkýþlarýnda kilitlenme özelliði seçili ise kilitlenmeyi resetlemek için kullanýlýr Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr.ayrýca selftune ve autotune iþlemini iptal etmek için kullanýlýr Göstergedeki deðeri onaylamak için kullanýlýr.ayrýca cihazýn hangi tune iþlemini(self ve ya auto) yapacaðýna karar vermek için kullanýlýr. 19

20 Cihazýn Açýlýþta ve Çalýþýrken Verdiði Mesajlar Revizyon Numarasý UPC Revizyon Numarasý Out1 Reset Out2 AT AT.Reset Cihaz enerjilendiðinde gösterge üzerinde 3 saniye boyunca revizyon durumu gösterilir. Cihaz üzerindeki donaným veya yazýlým deðiþikliklerinde revizyon numarasý arttýrýlýr. Revizyon numarasýna baðlý tüm deðiþiklikler kayýt altýna alýnýr. Process Controller 20

21 deðerlerinin ayarlanmasý Çalýþma ekraný Çalýþma ekranýnda iken set butonuna basýnýz. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset 1 ayar ekraný Göstergede set1 deðeri görünür. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile set1 deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz 1 ayar ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Ayarladýðýnýz set1 deðerini hafýzaya almak için set butonuna basýnýz. Cihaz set2 ayar ekranýna geçer. 1 ayar ekraný Göstergede set1 deðeri görünür. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile set2 deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz 2 ayar ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Ayarladýðýnýz set2 deðerini hafýzaya almak için set butonuna basýnýz. Cihaz set3 ayar ekranýna geçer. 21

22 deðerlerinin ayarlanmasý 2 ayar ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset 3 ayar ekraný Göstergede set3 deðeri görünür. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile set3 deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz 3 ayar ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Ayarladýðýnýz set3 deðerini hafýzaya almak için set butonuna basýnýz. Cihaz çalýþma ekranýna geçer. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset 22

23 Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi Çalýþma ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset butonuna 10 saniye süre ile basýnýz. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program menü moduna girilir. Program ekraný Menü seçimi Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile ilgili menüyü seçiniz. Program menü ekraný Menü seçimi Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Menü içeriðinine eriþmek için ENTER butonuna basýnýz. Program ekraný Menü içi parametre seçimi Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile menü içi parametre seçimini yapýnýz. Program ekraný Menü içi Parametre seçimi Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Parametre deðerini deðiþtirmek için ENTER butonuna basýn. Bir sonraki sayfaya bakýnýz 23

24 Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi Program ekraný Menü içi parametre deðer deðiþtirme Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Parametre deðerini deðiþtirmek için ENTER butonuna basýn. Program ekraný Parametre deðiþtirme ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Artýrma ve azaltma butonlarý ile parametre deðerini ayarlayýn. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Program ekraný Parametre deðiþtirme ekraný Ayarlanan deðeri onaylamak için ENTER butonuna basýn. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Program menü ekraný Menüye geri dönüþ Menü kýsmýna geri dönmek için ( ) tuþuna basýn. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Bir sonraki sayfaya bakýnýz 24

25 Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi Menü ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Çalýþma ekranýna dönmek için tekrar butonuna basýn.böylece menü ve parametrelerden çýkmýþ olrsunuz. Çalýþma Ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset 25

26 Program moduna giriþin engellenmesi veya izin verilmesi Cihaz enerjisiz Out1 Out2 AT Cihaz enerjisiz iken Enter butonunu basýlý tutunuz ve cihazýn enerjisini açýnýz. Reset AT.Reset Cihaz açýlýþ ekraný (revizyon no gösterimi) Out1 Out2 AT Enter butonunu göstergede "Pr.ed" mesajýný görünceye kadar basýlý tutunuz. Reset AT.Reset Out1 Out2 AT Reset AT.Reset "Pr.Ed" mesajýný gördüðünüzde Enter butonunu basýlý tutmayý býrakýnýz. Göstergede program giriþinin durumu belirecektir. "0000" o anki durumun program giriþine izin verdiðini gösterir."0001" o anki durumun program giriþine izin vermediðini gösterir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile mevcut durumu deðiþtiriniz. Mevcut durumun kaydedilmesi ve çalýþma ekranýna dönmek için Enter butonuna basýnýz. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Çalýþma ekraný Out1 Out2 AT Reset AT.Reset "Pr.Ed" deðerini "dýs" olarak kaydettiyseniz program giriþine izin verilmeyecektir. Program giriþine izin vermek için yukarýda anlatýlan iþlem adýmlarýný tekrar ediniz ve "Pr.Ed" deðerini "EnA" olarak kaydediniz. 26

27 Auto-Tune ve ya Self-Tune iþleminin baþlatýlmasý butonuna basýn. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Ekranda (tune-slct) mesajý görünür. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Tune ayar ekraný Artýrma ve azaltma butonlarý ile tune iþleminin nasýl yapýlacaðýný seçin. (self-tune ve ya auto-tune) Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Seçim yaptýktan sonra tune iþlemini baþlatmak için butonuna 5sn süreyle basýlý tutun. Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Auto-tune veya Self-tune iþlemi baþladýktan sonra ekran alt kýsýmda gösterilen þekillerdeki gibi Atun veya Stun ve strt mesajlarý ve AT ledi 1 sn aralýklarla blink yapar.bu olay Atune iþlemi bitene kadar devam eder. Out1 Out2 AT Out1 Out2 AT Reset AT.Reset Reset AT.Reset 27

28 Auto-Tune ve ya Self-Tune iþleminin baþlatýlmasý Auto-Tune Ýþlemi Proses Deðeri T 1 Tstart B AT t (zaman) Autotune iþlemi baþlatýldýysa ATset deðeri 1 Deðeriyle aynýdýr. Proses deðeri AT etrafýnda çýkýþ on-off yaptýrýlarak bir kaç salýným yapmasý saðlanýr. Daha Sonra T(periyot),(B) genlik hesaplanarak oransal,integral,türev deðerleri heasplanýr. Self-Tune Ýþlemi Isýtma için Self-Tune : Proses Deðeri 1 AT Tstart t (zaman) Self-Tune iþlemi baþlatýldýysa ilk önce sýcaklýk baþlangýç deðeriyle set deðeri arasýndaki fark gözetilir. Eðer Baþlangýç sýcaklýkðý yüksek ise ekranda Pu ile HýgH mesajlarý 1 er sn aralýklarla belirir. Sýcaklýk uygun ise ve ya uygun sýcaklýkýða düþtüyse Stune iþlemi baþlar. ve ekranda Stune ve Strt nesajlarý yine 1 er sn aralýklarla belirir. AT=Process value+[ Value-Prosess value]/2 Soðutma için Self-Tune : Tstart AT 1 t (zaman) Self-Tune iþlemi baþlatýldýysa ilk önce sýcaklýk baþlangýç deðeriyle set deðeri arasýndaki fark gözetilir. Eðer Baþlangýç sýcaklýkðý düþük ise ekranda Pu ile Lou mesajlarý 1 er sn aralýklarla belirir. Sýcaklýk uygun ise ve ya uygun sýcaklýkýða yükseldiyse Stune iþlemi baþlar. ve ekranda Stune ve Strt nesajlarý yine 1 er sn aralýklarla belirir. AT=Process value-[prosess value- Value-]/2 28

29 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Out-1 Konfigürasyon Parametreleri Out-1 Fonksiyon Seçimi Out1-Isýtma þeklinde çalýþýr. Out1-Soðutma þeklinde çalýþýr. Out-1 Kontrol Tipi Seçimi Çýkýþ 1 on-off kontrol þeklinde çalýþýr. Çýkýþ 1 (P)oransal kontrol þeklinde çalýþýr. Çýkýþ 1 (P)oransal kontrol+(i)integral þeklinde çalýþýr. Çýkýþ 1 (P)oransal kontrol+(i)integral+(d)türev þeklinde çalýþýr. Out-1 Oransal Band Deðeri( ) Oransal band deðeri hesabý: Alt skala 0.0 Üst skala P deðeride 50.0 olsun PB=(Üst skala-alt skala)*p/100.0 =( )*50.0/100.0=50.0 Out-1 Integral zaman deðeri( ) Sistem için Integral zamaný deðerini biliyorsanýz giriniz. Auto-tune ve ya Selftune iþlemi doðru bir þekilde sonuçlandýktan sonra integral deðeri otomaik olarak deðiþtirilir. Out-1 Türev zaman deðeri( ) Sistem için türev zamaný deðerini biliyorsanýz giriniz. Auto-tune ve ya Selftune iþlemi doðru bir þekilde sonuçlandýktan sonra türev deðeri otomaik olarak deðiþtirilir. 29

30 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Çýkýþ-1 Konfigürasyon Parametreleri Çýkýþ-1 Kontrol Çevrim Zamaný( sn) Kontrol Çýkýþýnýn kontrol seçimine baðlý olarak(p,pi,pid) ne kadar süre enerjide ve ne kadar süre enerjisiz kalacaðýný belirleyen toplam periyot zamanýdýr.kontrol seçimi on-off ise bu parametre geçersizdir. % Kontrol Çýkýþý= (t(on)/çevrim Zamaný)*100 ON OFF Kontrol Çýkýþý Çevrim Zamaný Çevrim Zamaný Röle Çýkýþý : Kararlý bir proses kontrol için çýkýþ periyodunun kýsa olmasý tavsiye edilmektedir. Röle kontaklarýnýn mekanik ömürlerinden (açma/kapama adetleri) dolayý kýsa çýkýþ periyotlarýnda kullanýlmamalarý gerekmektedir. 30 saniyeye yakýn deðerlerde veya daha büyük deðerlerde, röle çýkýþýnýn kontrol çýkýþý olarak kullanýlmasý gerekmektedir. SSR Çýkýþý : Kýsa çýkýþ periyoduna gereksinim duyan sistemlerde (1-2 saniye civarýnda ), son kontrol elemaný olarak SSR sürme çýkýþ modülünün kullanýlmasý uygun olacaktýr. Çýkýþ-1 Auto-Tune iþlemi seçim parametresi Auto-tune iþlemi aktiktir.(abnd) parametresine baðlý olarak cihaz tune iþlemini otomatik yapar. Auto-tune iþlemi uygulanmaz. Tune iþlemi otomatik olarak yapýlmaz. Çýkýþ-1 Auto-Tune iþlemi için band deðeri( ) (AtSC) parametresi (YES) seçili ise cihaz proses deðeri set deðeri etrafýnda band deðeri kadar aþaðý veya yukarý dört kez salýným yaparsa auto-tune iþlemi otomatik olarak baþlatýlýr. Çýkýþ-1 Minumum Kontrol Çýkýþý Deðeri(%0.0...%Co.Hý) Hesaplanan kontrol çýkýþý deðeri bu parametre deðerinden küçük ise çýkýþa bu parameter deðeri kadar çýkýþ aktif olur. Çýkýþ-1 Maksimum Kontrol Çýkýþý Deðeri(%Co.Lo...%100.0) Hesaplanan kontrol çýkýþý deðeri bu parametre deðerinden küçük ise çýkýþa bu parameter deðeri kadar çýkýþ aktif olur. 30

31 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Çýkýþ-1 Konfigürasyon Parametreleri Out1- Kontrol çýkýþý minumum enerjilenme zamaný( ms) P,PI,PIDl kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþýnýn minimum enerjilenme süresini belirler.on-off çalýþmada bu parametre deðeri dikkate alýnmaz. Out1- Anti-Reset Windup PI,PID kontrol formunda Proses deðeri 1-ýbnd<=PV<=1+ýbnd þartý saðlanýyorsa integral deðeri hesaplanýr. þart saðlanmýyorsa integral deðeri hesaplanmaz ve son integral deðeri kullanýlýr. Out1- Histerisis deðeri( ) On-off kontrol tipi seçili ise aktiftir.histerisiz deðerinin küçük seçilmesi durumunda son kontrol elemaný ve cihaz üzerindeki rölenin açma/kapama sýklýklarý artacaktýr. Buda röle ve son kontrol elemenýn mekanik ömrünü tamamlamasýný hýzlandýracak ve bozulmasýna neden olacaktýr. Out1- Kontrol çýkýþý koruma zamaný( Saniye) ON/OFF kontrol formunda, çýkýþ enerjilendikten sonra bir sonraki enerjilenmeye kadar geçmesi gereken süreyi belirler. Soðutma amaçlý kompresör kullanýlan uygulamalarda kullanýlýr. Out1- Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF, %0.1...%99.9, ON) Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný belirler. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz kalýr). Parametre deðeri OFF ve ON arasýnda %1 ile %99 arasýnda deðer alabilir. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý belirlenen deðerde zaman oransal çýkýþ verir. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý enerjilendirilir. 31

32 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Out-2 Konfigürasyon Parametreleri Out-2 Fonksiyonu Seçimi Out1-Isýtma þeklinde çalýþýr. Out1-Soðutma þeklinde çalýþýr. Out1-Alarm Fonksiyonlarýna göre çalýþýr.(alrf) parametresi seçeneklerine göre. Çýkýþ-2 Histerisiz Deðeri Out-2 Kontrol çýkýþý enerjilenmede gecikme süresi Cihaz açýldýðý zaman çýkýþýn ne kadar süre sonra aktif olacaðýný belirtir. Out1- Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF, ON) Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný belirler. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz kalýr). Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý enerjilendirilir. Out1- Alarm Fonksiyon seçimi Fonksiyon seçimi ALr ayarlanmýþ ise bu parametre ile alarm fonsiyonlarý seçilebilir. Yüksek alarm Düþük alarm Baðýl yüksek alarm Baðýl düþük alarm Band alarm-1 Band alarm-2 Çýkýþ-2 Çekmede Gecikme Zamaný ( OFF Saniye) Çýkýþ-2 býrakmada gecikme zamaný 999 dan sonra arttýrýldýðýnda göstergede "Ltch" mesajý görüntülenir. Çýkýþ kilitlemeli olarak çalýþýr. Çýkýþ-2 Býrakmada Gecikme Zamaný ( OFF Saniye) Çýkýþ-2 býrakmada gecikme zamaný 999 dan sonra arttýrýldýðýnda göstergede "Ltch" mesajý görüntülenir. Çýkýþ kilitlemeli olarak çalýþýr. 32

33 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Alarm seçenekleri Alarm Çýkýþý ON OFF HYS Proses Deðeri Alarm Çýkýþý ON OFF HYS Proses Deðeri Alarm Çýkýþý ON +Band OFF HYS Proses Deðeri Alarm Çýkýþý ON -Band OFF HYS Proses Deðeri Alarm Çýkýþý ON -Band +Band OFF HYS HYS Proses Deðeri Alarm Çýkýþý ON -Band +Band OFF HYS HYS Proses Deðeri 33

34 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Proses giriþ 1 Konfigürasyon Parametreleri Proses Giriþ-1 tip seçimi Proses Giriþ-1: J tipi termokupl Proses Giriþ-1: K tipi termokupl Proses Giriþ-1: R tipi termokupl Proses Giriþ-1: S tipi termokupl Proses Giriþ-1: T tipi termokupl Proses Giriþ-1: PT-100 Proses Giriþ-1: V Proses Giriþ-1: mA Proses Giriþ-1: mA Proses Giriþ-1: mV Proses Giriþ-1 gösterge nokta pozisyonu Nokta pozisyonu yok 0.1 gösterim seçeneði 0.01 gösterim seçeneði gösterim seçeneði Proses Giriþ-1 skala alt deðeri Termokupl ve PT-100 dýþýndaki giriþ tipleri için geçerlidir. Proses Giriþ-1 skala üst deðeri Termokupl ve PT-100 dýþýndaki giriþ tipleri için geçerlidir. 34

35 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Proses giriþ 1 Konfigürasyon Parametreleri Proses Giriþ-1 için ofset deðeri Proses Giriþ-1 termokuple için soðuk nokta kompanzasyonu Proses Giriþ-1 termokupldan okunan sýcaklýk deðeri üzerine ortam sýcaklýðý eklenmez. Proses Giriþ-1 termokupldan okunan sýcaklýk deðeri üzerine ortam sýcaklýðý eklenir. Proses Giriþ-1 için Celsius veya Fahrenhayt seçimi Proses-1 giriþi Termokupl ve PT100 ise gösterge Celsius cinsinde deðer gösterir. Proses-1 giriþi Termokupl ve PT100 ise gösterge Fahrenhayt cinsinde deðer gösterir. Proses Giriþ-1 için dijital filtre deðeri 35

36 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Analog Çýkýþ Konfigürasyon Parametreleri Analog çýkýþ tipi ve çalýþma þekli seçimi Örnek: Analog çýkýþ 4..20mA dir. Analog çýkýþ Alt skala deðerinde 4mA üst skala deðerinde 20mA olacak biçimde liner olarak ayarlanmýþ olur. Analog çýkýþ 4..20mA dir. Analog çýkýþ Alt skala deðerinde 20mA üst skala deðerinde 4mA olacak biçimde liner olarak ayarlanmýþ olur. Analog çýkýþ 4..20mA dir. Analog çýkýþ Alt skala deðerinde 4mA üst skala deðerinde 20mA olacak biçimde liner olarak ayarlanmýþ olur. Analog çýkýþ 4..20mA dir. Analog çýkýþ Alt skala deðerinde 20mA üst skala deðerinde 4mA olacak biçimde liner olarak ayarlanmýþ olur. Analog çýkýþ Analog çýkýþ AHý9 20mA AHý9 4mA ALou 4mA ALou 20mA Proses deðeri(pv) Proses deðeri(pv) PV<=ALou(alt skala)----->4ma PV>=AHý9(üst skala)------>20ma ALou<PV<AHý >4...20mA PV<=ALou(alt skala)----->20ma PV>=AHý9(üst skala)------>4ma ALou<PV<AHý >20...4mA Analog çýkýþ fonksiyon seçimi Analog çýkýþ kontrol çýkýþ deðerine göre çalýþýr. Analog çýkýþ proses giriþine göre çalýþýr. Analog çýkýþ 1 deðerine göre çalýþýr. Analog çýkýþ analog set deðerine göre çalýþýr. Analog çýkýþ alt skala deðeri. Analog çýkýþ üst skala deðeri. Analog alt skala deðeri. Analog üst skala deðeri. Analog nokta pozisyon deðeri. 36

37 Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Genel Konfigürasyon Parametreleri deðerleri alt skala deðeri deðerleri üst skala deðeri Haberleþme modu seçimi Modbus haberleþme için RTU mod. Modbus haberleþme için ASCII mod. Cihaz Haberleþme adresi Haberleþme hýzý seçimi Haberleþme hýzý 1200 baud. Haberleþme hýzý 1200 baud. Haberleþme hýzý 1200 baud. Haberleþme hýzý 1200 baud. Haberleþme hýzý 1200 baud. Alt gösterge seçenekleri Alt göstergede 1 deðeri gösterilir. Alt göstergede 2 deðeri gösterilir. 2. Filtre zamaný(aþýrý deðer oynamalarýnda kullanýlabilir.) 37

38 38

39 Özellikler Gösterge:4 +4 dijit LED display, 14mm + 9mm, kýrmýzý ve sarý Led Ýndikatörler:,SV3,Prog,Out1,Out2,Out3 Proses Giriþi1: TC(J,K,R,S,T),PT Vdc mA mA Proses Giriþi2: mA Çözünürlük: count Doðruluk: %0.1 ölçüm aralýðýnda Güç Tüketimi: 2.6VA maksimum Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm (Baðlantý soketi dahil) Panel Kesiti: 68x68mm Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir. Kutu: ABS, gri Aðýrlýk: 300gr. Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir zaman sabitesi Kontrol Çýkýþý: 250V /8A, 1 NO röle çýkýþý SSR sürme çýkýþý 250V /8A, 1 NO röle çýkýþý SSR sürme çýkýþý 250V /8A, 1 NO-1NC röle çýkýþý SSR sürme çýkýþý(opsiyonel) (Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir) Analog Çýkýþ: mA mA ve ya Vdc (Analog çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir) Çalýþma Sýcaklýðý: C Saklama Sýcaklýðý: C Besleme Gerilimi: 230V (-%15;+%10) 50/60Hz 115V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 12V (-%15;+%10) 24V (-%15;+%10) (Sipariþte belirtilmelidir). 39

40 E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No: 169/A Tarsus / Mersin internet: e-posta: Tel: 0 (324) (324) Faks: 0 (324)

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2100 UPI 94-2100 Prg Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI7-2200 UPI 7-2200 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2200 UPI 94-2200 Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 10mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI714-100 Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 4-120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ayný anda iki farklý giriþten hýz ölçme 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Her iki

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 7-2100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Sýcaklýk Kontrol TC37-300 TC37-300 Temperature Controller&Timer Zamana Baðlý ve /Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Zamana baðlý veya zamana baðlý olmaksýzýn ýsýtma-soðutma fonksiyonu Zamana baðlý

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS9-22.C TCS 9-22 Set 1 Set 2 Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý ve BATCH sayýcý 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, tek setli, tek kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, çift setli, çift kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, R tipi Termokupl Giriþi veya,

Detaylı

- J tipi Termocuple Giriþi veya,

- J tipi Termocuple Giriþi veya, ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termocuple Giriþi veya, K tipi Termocuple Giriþi veya, R tipi Termocuple Giriþi

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 3712-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

Elektronik Ölçüm ve Kontrol Cihazlarý

Elektronik Ölçüm ve Kontrol Cihazlarý Elektronik Ölçüm ve Kontrol Cihazlarý BEMAK OTOMASYON TIC.LTD.STI. UCEVLER MH. 56. SK. AKNIL PLAZA NO 1B NILUFER BURSA - TURKEY - PHONE: +90 224 443 56 06 FAX: +90 224 443 56 07 bemak@bemakotomasyon.com

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý Piþirme Kontrol Cihazý ESM-9944 ESM-9945 96x96 DIN 1/4 ESM-9944, ESM 9945 96 x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý J tipi termokupl, K tipi termokupl, PT-100 2-kablolu veya 3-kablolu sýcaklýk giriþi (

Detaylı

Sýcaklýk Transmitteri - Üniversal. Tek Kanal VDC Giriþ: PT100,TC (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U) Giriþ belirtilmelidir. Çýkýþ: 4-20 ma, 20-4 ma

Sýcaklýk Transmitteri - Üniversal. Tek Kanal VDC Giriþ: PT100,TC (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U) Giriþ belirtilmelidir. Çýkýþ: 4-20 ma, 20-4 ma ETT08 tx Sýcaklýk Transmitteri - Üniversal Tek Kanal 10-35 VDC Giriþ: PT100,TC (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U) Giriþ belirtilmelidir. Çýkýþ: 4-20 ma, 20-4 ma Galvanik Ýzoleli EST 50 Sinyal Dönüþtürücü Tek Kanal

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý Özellikler Jeneratör, Pompa ve Yangýn Pompasý uygulamalarý Uzak start / stop özelliði Motor start / stop Hata durumunda otomatik motor durdurma Durum bilgisi ve arýza indikatörleri Alarm ve motor durdurma

Detaylı

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları Tek Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.SINGLE) Çift Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.DUL) Unlu Mamül Pişirme Fırınları İçin (ESM-99X ESM-99X-N) Zaman yarlı Isıtma Kontrol

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý roses Kontrol Cihazý ES-7730 72x72 DIN Boyutlu ES-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi EAOM- x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi Özellikler Koruma, kontrol ve ölçme Otomatik motor start / stop ve yük transferi Hata durumunda otomatik durdurma LED

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör ER-3790 77x35 DIN Boyutlu ower Regülatör ER-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital ower Regülatör - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri - -1999...9999 arasýnda ayarlanabilir

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4435 48x48 DIN 1/16 EZM-4435 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Hoþ geldiniz. philips. 2 Kurulum. 3 Kullaným

Hoþ geldiniz. philips. 2 Kurulum. 3 Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 Kurulum 3 Kullaným philips Teslimat kapsamý DECT 122 El Cihazý DECT 122 Baz ünite Besleme ünitesi Telefon kablosu Þarj edilebilir bataryalar Çabuk baþlama

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı