BĐLANÇO... GELĐR TABLOSU... ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU... NAKĐT AKIM TABLOSU... FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLANÇO... GELĐR TABLOSU... ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU... NAKĐT AKIM TABLOSU... FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR..."

Transkript

1 DENETĐM DEN GEÇMĐŞ KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA ĐÇĐNDEKĐLER BĐLANÇO... GELĐR TABLOSU... ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU... NAKĐT AKIM TABLOSU... FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR... SAYFA NOT 1 ŞĐRKETĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU NOT 2 FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR... 3 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FĐNANSAL BORÇLAR NOT 7 TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 8 FINANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 10 DĐĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN ĐNŞAAT SÖZL. ALACAKLARI VE HAKEDĐŞ BEDELLERĐ NOT 14 ERTELENEN VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ NOT 15 DĐĞER CARĐ/CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 FĐNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZĐTĐF NEGATĐF ŞEREFĐYE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER NOT 19 MADDĐ VARLIKLAR NOT 20 MADDĐ OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLĐLĐK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR NOT 25 SERMAYE NOT 26 SERMAYE YEDEKLERĐ NOT 27 KAR YEDEKLERĐ NOT 28 GEÇMĐŞ YIL KAR/(ZARARLARI) NOT 29 YABANCI PARA POZĐSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVĐK VE YARDIMLARI NOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAALĐYETLER NOT 36 ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ NOT 37 FAALĐYET GĐDERLERĐ NOT 38 DĐĞER FAALĐYETLERDEN GELĐR/GĐDERVE KAR/ZARARLAR NOT 39 FINANSMAN GĐDERLERĐ NOT 40 NET PARASAL POZĐSYON KAR/ZARARI NOT 41 VERGĐLER NOT 42 HĐSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 NAKĐT AKIM TABLOSU NOT 44 DĐĞER AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR... 27

2 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Mecidiyeköy Vergi Dairesinin No lu Kurumlar Vergisi mükellefi EURO MENKUL DEĞERLER A.Ş, ilk olarak 23/12/1996 tarihinde Yurt Menkul Değerler ve Yatırım Anonim Şirketi ticaret ünvanı ile kurulmuş olup, 30/12/1996 tarih ve 4198 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde, 24/12/1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Son olarak, Yönetim Kurulu nun tadil tasarısı ile Şirket in yeni ticaret ünvanının Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi işlemi 12/05/2003 tarihinde tescil edilmiş ve 15/05/2003 tarih ve 2003 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan olunmuştur. Şirketin faaliyet konusu; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunda belirtilen aracılık faaliyeti ile aşağıda belirtilen faaliyetlerdir. Mevcut Yetki Belgeleri: Yetki belgesi Belge Tarihi Belge No Belge Durumu Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi Faaliyette Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi Faaliyette Repo - Ters Repo Yetki Belgesi Faaliyette Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi Faaliyette Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi Faaliyette Kredili Đşlemler Đzin Belgesi Faaliyette Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Faaliyette Mevcut bu yetki belgeleri çerçevesinde; - Yetkili olduğu faaliyetler kapsamında müşterilerine hesap açma, kapatma ve imzalanan portföy yöneticiliği çerçevesinde belirlenen şartlarda bu hesapları yönetme, - Hisse senedi rüchan haklarını kullandırma, - Şirket ve yatırımcılar hesabına devlet iç borçlanma senedi ihalelerine katılma, - Müşterilerine herhangi bir sermaye piyasası aracını satın alabilmek için nakit kredi kullandırma, - Yurtiçi ve yurtdışı müşterilere EFT ve havale işlemleri gerçekleştirme - Müşteri nakit alacak bakiyelerini müşterilerin verdiği yetki çerçevesinde değerlendirme, - Şirket genel müdürlüğü ve şubeleri nezdindeki veznelerinde müşterilere ait nakit tahsil etme ya da müşterilere ödemeler yapma, - Müşterilere ait Türk ve yabancı paraları nezdinde ya da şirketin adına acılmış diğer banka ya da aracı kurumlardaki hesaplarında saklama, - Hisse senetlerini ĐMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesapları altında yer alan müşteri hesaplarında saklama, 1

3 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU (devamı) - Tahviller ve Eurobondları şirket nezdinde veya ĐMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ve bağlı olduğu diğer Saklama Bankaları bünyesinde müşteri hesapları grubu altında saklama işlemleri gerçekleştirmektedir tarihi itibariyle şirketin ortaklık yapısı: Sermaye Pay Oranı (%) Sermaye Pay Tutarı (YTL) Adı - Soyadı Mustafa Şahin 97, Diğer ( 6 Gerçek Kişi) 2, Toplam 100, Şirket in merkezi, Yıldız Posta Caddesi, No: 52/ A Dedeman Ticaret Merkezi Esentepe/ ĐSTANBUL adresindedir. Şube Adresleri: Şirket in 4 şubesi ve biri yurtdışında olmak üzere 2 irtibat bürosu mevcuttur. Ankara/Merkez Şubesi : Kavaklıdere Mah.Tunalı Hilmi Cad. No:94/9 Çankaya/Ankara Ankara/Kızılay Şubesi : Ziya Gökalp Cad. No:20/2-12 Kızılay/Ankara Viyana Đrtibat Bürosu : Anton Freunschlaqq Viyana/ Avusturya Đzmir Şubesi : Cumhuriyet Bulvarı, Muzaffer Bey Đşhanı No:88/4 Pasaport/Đzmir Đstanbul/Caddebostan Şb.: Bagdat Cad. Cemilpaşa Apt. No:310/4 Caddebostan- Kadıköy/Đstanbul Trabzon Đrtibat Bürosu : Kemerkaya Mah. Gazipaşa Cad. No:13/15 D.20 Trabzon Đştiraki : Şirket in Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş nde 1 YTL tutarında iştiraki bulunmaktadır. Bu oranın %20 nin altında kalması sebebiyle konsolidasyona tabi tutulmamıştır. Bağlı Ortaklık: Şirket, Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ne % 99 oranında iştirak etmiştir. Şirket in bağlı ortaklığı olan Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin halka arz olması ve 1 yıl içerisinde elden çıkarılması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 2

4 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Đlişikteki finansal tablolar ise, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e uygun olarak Şirket in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflamaları içermektedir. Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesine Son Verilmesi: SPK nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile Seri: XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in 375 inci maddesi uyarınca; Mevcut objektif kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir. Bundan dolayı 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle paranın genel satınalma gücündeki değişikliklerle ilgili olarak Seri: XI No:25 sayılı Tebliğ in onbeşinci kısmında belirtilen Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi başlıklı standartlara göre düzenleme yapılmamıştır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Netleştirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilir. Konsolidasyon Esasları Şirket in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır. Şirketin tarihi itibariyle Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ne 1 YTL lik iştiraki bulunmaktadır. Oranın %20 nin altında kalması sebebiyle konsolidasyona tabi tutulmamıştır Şirket, Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ne % 99 oranında iştirak etmiştir. Şirket in bağlı ortaklığı olan Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin halka arz olması ve 1 yıl içerisinde elden çıkarılması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 3

5 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI a. Hasılat Sermaye piyasaları aracılık hizmetleri Müşterilere sermaye piyasalarında alım satım işlemleri için verilen aracılık hizmet ücretleri alım/satım işleminin yapıldığı tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kredili işlemler nedeniyle ortaya çıkan faiz gelirleri yönetimin tahmini ve yorumu doğrultusunda tahsilatın şüpheli hale geldiği duruma kadar, tahakkuk esasına göre günlük olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Faiz geliri sabit getirili menkul kıymetlerin kupon ödemelerini ve hazine bonolarının tahakkuk eden faiz getirilerini de içermektedir. Portföy yönetim ücretleri Müşteriler adına sermaye piyasalarında alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan portföylerin yönetim ücretleri her ay sonunda ilgili gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. Menkul kıymet alım satım karları Menkul kıymet alım satım karları/zararları ilgili alım/satım emrinin verildiği tarihte gelir tablosuna yansıtılır. Dönem sonu elde bulunan alım satım amaçlı menkul kıymetlerin elde etme maliyetleri ile makul değerleri arasındaki fark gelir tablosunda izlenmiştir. Diğer bölümler Faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre, temettü geliri temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte muhasebeleştirilir. Müşterilerden Alınan Faiz Gelirleri Müşterilere menkul kıymet karşılığı kullandırılan kredi karşılığı elde edilen faiz gelirleri Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde yer alır. b. Maddi Varlıklar Maddi varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak aşağıdaki faydalı ömürlerine göre amortismana tabi tutulmuşlardır. Şirket in kullandığı faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: Binalar Taşıtlar Demirbaşlar 4 50 yıl 5 yıl 4-5 yıl

6 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI (devamı) b. Maddi Varlıklar (devamı) Maddi varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve itfa edilmeye başlanırlar. Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karşılık ayrılmak suretiyle ikame değerine indirgenmektedir. Sabit kıymetlerin tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler. c. Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlık itfa payları gelir tablosunda, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıklar kullanıma hazır oldukları tarihten itibaren itfa edilir. Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan faydalı ömür 3-5 yıldır. d. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği nin dokuzuncu kısmında Varlıklarda Değer Düşüklüğü başlığı altında açıklanan standartlara göre stoklar, inşaat sözleşmeleri, kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler, çalışanlara sağlanan faydalar, finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve canlı varlıklar dışındaki tüm varlıkların uğradıkları değer düşüklüklerinin muhasebeleştirilmesinde bu kısım hükümleri uygulanır. Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği ne göre, bir varlığın kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarı, bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak tanımlanır. e. Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 5

7 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI (devamı) f. Finansal Araçlar Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Şirket in ticari aktivite ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Şirket in aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Finansal araçlar Şirket in bilançosundaki piyasa riskini her açıdan etkilemektedir. Kayıtlara ilk alındıktan sonra ticari alacaklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, aktif piyasalarda borsa fiyatı bulunmayan ve güvenilir bir şekilde değeri ölçülemeyen varlıklar dışındaki bütün finansal aktifler makul değerleriyle değerlenmektedir. Makul değerleriyle değerlenmeyen ve vadeleri sabit olan varlıklar iskonto edilmiş değerleriyle, vadeleri sabit olmayanlar maliyetleriyle muhasebeleştirilir. Finansal varlıkların değerlemeleri değer düşüş karşılığı için periyodik olarak kontrol edilir. Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal araçların tahmini makul değeri Şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Alacaklar karşı tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal araçlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir. Hazır değerler: Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların tahmini makul değerleridir. Menkul kıymetler: Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için makul değerler piyasa değerleri kullanılarak bulunur. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri tahmini makul değerleridir. Makul değer, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ĐMKB de bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini, bunların bulunmaması durumunda ise gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını ifade etmektedir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, tahmini makul değerleridir. Đlişkili taraflardan alacaklar/ borçlar: Đlişkili taraflardan alacaklar /borçların bilanço değerleri makul değer olarak kabul edilir. 6

8 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI (devamı) g. Kur Değişiminin Etkileri Seri: XI No: 25 sayılı Tebliğ in Kur Değişiminin Etkileri başlıklı ondördüncü kısmı uyarınca, yabancı para işlemleri, yabancı para ile fonksiyonel para birimi arasındaki işlem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayıtlara alınır. Đşlem tarihi ilgili kalemin finansal tablolara alınmasının gerekli olduğu ilk tarihtir. Fonksiyonel para birimi işletmenin faaliyetlerinin en önemli kısmını yürüttüğü ekonomik çevrenin para birimini, spot kur ileri bir tarihte değil de, işlem tarihi itibariyle ilgili günde teslim şartını taşıyan kuru, kapanış kuru ise bilanço tarihi itibariyle oluşan spot kuru ifade etmektedir. Bilanço tarihinde yabancı para parasal kalemler kapanış kuru üzerinden, yabancı para tarihi maliyeti ile kayıtlarda izlenen parasal olmayan kalemler işlemin gerçekleştiği tarihteki kurlar üzerinden, yabancı para makul değeri ile kayıtlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul değerinin belirlendiği tarihteki kurlar üzerinden fonksiyonel para birimine çevrilir. h. Hisse Başına Kazanç Hisse başına kazanç miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. ı. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar için ekli finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. i. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği nin on sekizinci kısmında açıklanan düzenlemelere göre karşılıklar, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklerdir. Karşılıklar, hukuki ya da zımni olarak tespit edilmesi, yerine getirilmeleri için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin ediliyor olması halinde finansal tablolara alınır. Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği ne göre geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. j. Finansal Kiralama Đşlemleri Bulunmamaktadır. 7

9 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI (devamı) k. Đlişkili Taraflar Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. l. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar ve kurallar, SPK muhasebe standartları ve SPK nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ne uygun olarak belirlenmekte ve tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda muhasebe politikaları ve tahminlerinde herhangi bir değişiklik veya hata bulunmamaktadır. Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarında değişiklik yapılması halinde cari dönem ve önceki dönemler için yapılan düzeltmenin tutarı, karşılaştırmalı bilgilerde yer alanlardan daha önceki dönemlere ait düzeltmelerin tutarı, karşılaştırmalı bilgilerin yeniden düzenlendiği veya aşırı bir maliyete sebep olduğundan böyle bir uygulamanın önceki dönemlerde yapılmadığı hakkında açıklama yapılır. Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi, tecrübe kazanılması veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması ve matematiksel hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark edildiği dönemde kar veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Finansal tablolardaki karşılaştırmalı bilgilerde sunulandan daha önceki dönemlerde ortaya çıkan hataların düzeltme tutarı bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabına alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de aşırı bir maliyet gerektirmiyorsa yeniden düzenlenir. Hatanın niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, karşılaştırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarları konularında açıklama yapılır. 8

10 3. UYGULANAN DEĞERLEME ĐLKELERĐ/MUHASEBE POLĐTĐKALARI (devamı) m. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Bulunmamaktadır. n. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Finansal tablolarda yer alan gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, Seri: XI No: 25 sayılı Tebliğ in Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler başlıklı yirmi sekizinci kısmında açıklanan düzenlemelere uygun olacak şekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan finansal tablolarda, Şirket in yıl sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak hesaplanan Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve istisnalar dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. o. Durdurulan Faaliyetler Bulunmamaktadır. ö. Devlet Teşvik ve Yardımları Bulunmamaktadır. p. Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları Çalışanlara sağlanan faydalar, çalışan tarafından sunulan hizmet karşılığında işletme tarafından sunulan her türlü bedel olarak tanımlanmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü Şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, ilişkisi kesilmesi halinde, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, Şirket in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk Đş Kanunu nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır. r. Emeklilik Planları Bulunmamaktadır. s. Tarımsal Faaliyetler Bulunmamaktadır. ş. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır. 9

11 4. HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar -Vadeli mevduat (*) Vadesiz mevduat (**) (*) Vadeli mevduatlar O/N olup, faiz oranları; Yabancı paralar için ; %3,75-%4,25 YTL için ; %15,57-18,50 dir. (**) Vadesiz mevduatın içerisinde YTL tutarında bloke mevduat bulunmaktadır. 5. MENKUL KIYMETLER (net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Toplam tarihi itibariyle alım satım amaçlı finansal varlıklar: Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Maliyet Kayıtlı Değeri Makul Değeri Hisse Senedi Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Euro Tahvil tarihi itibariyle alım satım amaçlı finansal varlıklar: Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Kayıtlı Değeri Makul Değeri Hisse Senedi Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları

12 6. FĐNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri Cinsi Banking Raıffeısen Menkul Kıymet Karşılığı Kredi Bank Wınter&Co. Menkul Kıymet Karşılığı Kredi Denizbank - Avcılar Şb. Nakdi Kredi Takasbank Menkul Kıymet Kredisi Finansbank Gümüşsuyu Şb. Nakdi Kredi Vakıfbank/Wıen Nakdi Kredi Denizbank - Spot Kredi Spot Faiz Tahakkuku Toplam TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Müşteriler Kredili müşteriler Şüpheli alacaklar Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (8.593) ( ) Müşteri mevduatlarından alacaklar Takasbank tan alacaklar Verilen depozito ve teminatlar Diğer kısa vadeli ticari alacaklar Toplam Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Şüpheli ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) ( ) (13.587) Verilen depozito ve teminatlar Toplam Ticari Borçlar Satıcılar Müşteri mevduatlarına borçlar Müşteri alacak bakiyesi Vob takas merkezine borçlar Toplam FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır ) 11

13 9. ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR Ticari Alacak 12 Ticari Olmayan Alacak Toplam Ticari Olmayan Borç Ortaklardan Alacaklar / Borçlar Mustafa Şahin Faiz Tahakkuku Toplam Ticari Olmayan Uzun Vadeli Borçlar: 516 YTL Ticari Alacak Ticari Olmayan Alacak Toplam Ticari Olmayan Borç Ortaklardan Alacaklar / Borçlar Mustafa Şahin Seda Şahin Diğer 516 Toplam ii) ve dönemlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir. Hizmet Gelirleri Hizmetin Cinsi Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kira Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Portföy Yönetim Ücreti Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Komisyon Euro Trend Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kira Euro Trend Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Portföy Yönetim Ücreti Euro Trend Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Komisyon Mustafa Şahin Faiz Mustafa Şahin Komisyon Toplam

14 9. ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) Hizmet Giderleri Hizmetin Cinsi Mustafa Şahin Faiz Mustafa Şahin Kira (net) Toplam DĐĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Personelden alacaklar Đş avansları Toplam CANLI VARLIKLAR Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır. ) 12. STOKLAR Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır. ) 13. DEVAM EDEN ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ ALACAKLARI VE HAKEDĐŞ BEDELLERĐ Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır. ) 13

15 14. ERTELENEN VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği ne göre yeniden düzenlenmesi sonucunda oluşan değerler ile yasal kayıtlar arasındaki geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20 dir. (2006: %20) Kümülatif zamanlama farkları Ertelenmiş vergi Kümülatif zamanlama farkları (*) Ertelenmiş vergi (*) Ertelenmiş vergi aktifi Kıdem tazminatı karşılığı Menkul kıymet değer azalışları Kur farkı gideri Faiz tahakkuku gideri Şüpheli alacak karşılık gideri Ertelenmiş vergi pasifi Maddi varlıklar B.A. aylık kıst farkları Konusu kalmayan karşılıklar vergi etkisi Faiz tahakkuku geliri Ertelenmiş vergi gideri, net (19.967) 15. DĐĞER CARĐ/CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Cari/Dönen Varlıklar Peşin ödenen vergiler Gelir tahakkukları Gelecek aylara ait giderler Toplam Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Ödenecek giderler Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler Kısa vadeli diğer borçlar Toplam

16 15. DĐĞER CARĐ/CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler Blokeli Satıcılar Info Trace Uzun Vadeli Diğer Borçlar Toplam FĐNANSAL VARLIKLAR Bağlı Menkul Kıymetler (*) Đştirakler 1 1 Bağlı Ortaklık (**) Teminata Verilen Devlet Tahvilleri Toplam (*) Şirket aktifinde yer alan ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) nda işlem gören hisse senetleri, SPK Seri: XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ inde belirtilen makul değer ile değerlemeye ilişkin hükümlere göre 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ĐMKB tarafından açıklanan güncel emirler arasındaki bekleyen en iyi alış emri ile değerlenmiştir. Bilanço tarihi itibariyle bekleyen en iyi alış emri bulunmaması halinde son işlem fiyatı ile değerlenmiştir. (**) Şirket, Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ne % 99 oranında iştirak etmiştir. Şirket in bağlı ortaklığı olan Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin halka arz olması ve 1 yıl içerisinde elden çıkarılması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen bağlı ortaklığın borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmaması, makul değerin hesaplamasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması, makul bir değer tahmini yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle, elde etme maliyeti ile gösterilmiştir Maliyet Tutarı VUK-Cari Piyasa Fiyatına Göre Değerlemesi SPK-Bekleyen En Đyi Alış Fiyatına Göre Değerlemesi Bağlı Menkul Kıymetler (**)

17 16. FĐNANSAL VARLIKLAR (devamı) Maliyet Tutarı VUK- Cari Piyasa Fiyatına Göre Değerlemesi SPK-Bekleyen En Đyi Alış Fiyatına Göre Değerlemesi Bağlı Menkul Kıymetler (**) (**) Bağlı menkul kıymetler kalemi sermaye piyasası işlemleri için teminat gösterilen devlet tahvilleri ile teminat mektubu karşılığı verilen devlet tahvillerinden oluşmakta olup, 31 Aralık 2006 tarihi itibarı ile iç verim esasına göre değerlemeye tabi tutulmuştur. Đlgili menkul kıymetlerin 31 Aralık 2006 tarihi itibarı ile piyasa değeri YTL dir. Şirket bağlı menkul kıymetlerini kanuni kayıtlarında cari piyasa fiyatı ile değerlemektedir. Ancak, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle SPK ya göre hazırladığı finansal tablolarında iç verim esasına göre değerleme yapmaktadır. 17. POZĐTĐF/NEGATĐF ŞEREFĐYE Bulunmamaktadır. ( :Bulunmamaktadır ) 18. YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER Bulunmamaktadır. ( :Bulunmamaktadır ) 16

18 19. MADDĐ VARLIKLAR Maliyet Bedeli Açılış Bakiyesi Đlaveler Çıkış Kapanış Bakiyesi Binalar Taşıtlar Demirbaşlar (1.193) Diğer Maddi Varlıklar Toplam (1.193) Birikmiş Amortismanlar (-) Binalar Taşıtlar Demirbaşlar (260) Diğer Maddi Varlıklar Toplam (260) Maddi Varlıklar, net Maliyet Bedeli Açılış Bakiyesi Đlaveler Çıkış Kapanış Bakiyesi Taşıtlar Demirbaşlar (3.363) Diğer Maddi Varlıklar Verilen Avanslar (170) - Toplam (3.533) Birikmiş Amortismanlar (-) Taşıtlar Demirbaşlar (1.548) Diğer Maddi Varlıklar Toplam (1.548) Maddi Varlıklar, net Aralık 2007 tarihi itibarı ile maddi ve maddi olmayan varlıklara ilişkin sigorta teminatı tutarı YTL dir. 17

19 20-MADDĐ OLMAYAN VARLIKLAR (net) Maliyet Bedeli Haklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Toplam Đtfa ve Tükenme Payları (-) Haklar (-) Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri (-) Diğer Maddi Olmayan Varlıklar (-) Toplam Net Değer dönemine ait itfa ve tükenme payı YTL. dir. (2006: ) 21- ALINAN AVANSLAR Bulunmamaktadır. ( :Bulunmamaktadır.) 22- EMEKLĐLĐK PLANLARI Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır.) 18

20 23. BORÇ KARŞILIKLARI Komisyon iadesi tahakkuku Diğer borç ve gider karşılığı Kurumlar vergisi karşılığı Toplam Tutar Vergi Karşılığı Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) Türkiye de, kurumlar vergisi oranı tarihi itibariyle % 20 dir. ( : % 20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 19

21 23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı) Kıdem Tazminatı Karşılığı Kıdem Tazminatı Karşılığı Toplam Türkiye de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Đlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.030,19 YTL tavanına tabidir. ( : 1.857,44 YTL) Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği nin yirmidokuzuncu kısmında Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatı başlıklı bölümünde yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu dikkate alınarak muhasebeleştirilmesi daha açık hale getirilmiştir: Tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı üzerinden hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır. Đsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmalıdır tarihi itibari ile kıdem tazminatı yükümlülükleri, yıllık %5,71 (2006: 5,71) reel iskonto oranı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Şirket in personelinin gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli finansal tablolara yansıtılmıştır. Sonuç olarak, ve tarihleri itibariyle Şirket in elemanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli finansal tablolara yansıtılmıştır Ocak itibariyle toplam Dönem içinde ayrılan karşılık Đşten ayrılmalar nedeniyle iptal edilen karşılık tutarı (10.691) tarihi itibariyle toplam

22 24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR Bulunmamaktadır. ( :Bulunmamaktadır ) 25. SERMAYE/KARŞILIKLI ĐŞTĐRAK SERMAYE DÜZELTMESĐ 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şirket in sermayesi her biri 100 YTL nominal değerli, adet hisseden oluşmaktadır Sermaye Adı Soyadı ( Ticaret Ünvanı) Pay Oran (%) Pay Tutarı (YTL) Mustafa Şahin 97, Diğer (6 Gerçek Kişi) 2, Toplam 100, SERMAYE YEDEKLERĐ Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları KAR YEDEKLERĐ Yasal Yedek Olağanüstü Yedekler Toplam GEÇMĐŞ YIL KAR/(ZARARLARI) Şirketin tarihi itibariyle, SPK nın Seri XI No: 25 Sayılı Tebliği ne göre düzeltilmiş geçmiş yıl zararları dir. ( : YTL) Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Đkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer alır. 21

23 28. GEÇMĐŞ YIL KAR/(ZARARLARI) (devamı) Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda; olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. 29. YABANCI PARA POZĐSYONU USD EURO YTL Karşılığı Kasa Bankalar Banka Kredileri ( ) ( ) ( ) Yabancı Para Pozisyonu, net USD EURO YTL Karşılığı Bankalar Banka Kredileri (3) - (4) Yabancı Para Pozisyonu, net DEVLET TEŞVĐK VE YARDIMLARI Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır) 31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER a) Verilen Teminat Mektupları TMSF ĐMKB SPK Türk Telekomünikasyon A.Ş VOB - - Toplam Şirket müşterilerinden Selçuk Sarı hakkında Đstanbul 14 ATM 2006/365 E sayılı dosya ile dava açılmış ve ekli finansal tablolarda bu dava için YTL karşılık ayrılmıştır. 32. ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır) 33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır) 22

24 34. BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR Kıdem tazminat tavanı tarihinden itibaren 2.087,92 YTL olmuştur Şirket, Bolu, Đzzet Baysal Cad. Aydın Apt. No: 40/ 5 adresinde irtibat bürosu açmıştır Şirket tarihli ve 2008/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ankara Şubesi nin Tunalı Hilmi Cad. No:105/4 Çankaya/Ankara adresine taşınmasına karar vermiştir Şirket 31/01/2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini YTL ye çıkarmıştır TMSF tarafından yapılan ihale ile Toprak Sigorta A.Ş. nin %95,064 hissesi Şirket tarafından 25/01/2008 tarihinde YTL bedelle satın alınmıştır : Kıdem Tazminatı tavanı tarihi için 1.960,69 YTL olarak değişmiştir /01/2007 tarih ARK/TAASA-114 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi alınmıştır böylece bu piyasada da işlem yapılmaya başlanmıştır. 35. DURDURULAN FAALĐYETLER Bulunmamaktadır. ( : Bulunmamaktadır) 23

25 36. ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ Satış Gelirleri (net) Hisse Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Eurobond Yabancı Hisse Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Hisse Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Eurobond Yabancı Hisse Satışların Maliyeti Hizmet Gelirleri (net) Aracılık Komisyon Gelirleri Müşterilere Komisyon Đadeleri (-) ( ) ( ) Toplam Hizmet Gelirleri, (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Faiz+Temettü+Kira Müşterilerden Alınan Faiz Gelirleri Toplam

26 37. FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ĐMKB Borsa Payı TSPAKB Giderleri ĐMKB Giderleri Yatırımcıları Koruma Fonu TAKASBANK Komisyon ve Giderleri MKK Komisyon ve Giderler VOB Borsa Payı ve Giderleri Toplam Genel Yönetim Giderleri (-) Personel Giderleri Temsil Ağırlama Giderleri PTT Kargo Gideri Kira Giderleri Seyahat Giderleri Sigorta Giderleri Elektrik ve Isınma Giderleri Bakım Onarım Gideri Haberleşme Giderleri Bilgi Aktarım Giderleri Avukatlık Gideri Aidat Giderleri Denetim Giderleri Hizmet ve Danışmanlık Giderleri Temizlik Gideri Kırtasiye Giderleri Diğer Yönetim Giderleri Bilgisayar Yazılım Giderleri Taşıt Araç Giderleri Amortisman ve Đtfa Payı Giderleri Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Şüpheli Alacak Karşılık Gideri Vergi Resim ve Harçlar Komisyon ve Diger Hizmet Giderleri Diğer Giderler Toplam Faaliyet Giderleri Toplamı

27 38. DĐĞER FAALĐYETLERDEN GELĐR/GĐDER VE KAR/ZARARLAR Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Temettü Gelirleri Menkul Kıymet Satış Karları Banka Mevduat Faiz Gelirleri Devlet Tahvili Đtfa Geliri Diğer Faiz Gelirleri Ortaklardan Alınan Faiz Kur Farkı Gelirleri Reeskont Gelirleri Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar Đştirak Satış Kazancı Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Gelirler Toplam Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) Kur Farkı Giderleri (-) Reeskont Giderleri (-) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Menkul Kıymet Değer Azalışları (-) Menkul Kıymet Satış Zararı (-) Dava Gideri (-) Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) Toplam FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-) Repo Đşlemleri (-) Faiz Giderleri (-) Toplam NET PARASAL POZĐSYON KAR ZARARI Sermaye Piyasası Kurulunun tarihiyle 11/367 Sayılı ilke kararı gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmadığından dolayı tarihi itibariyle net parasal pozisyon kar zararı 26

28 bulunmamaktadır. 41. VERGĐLER (-) Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) ( ) (99.388) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri), net (19.967) Toplam ( ) (89.661) 42. HĐSSE BAŞINA KAZANÇ Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi Net Dönem Karı / (Zararı) Hisse Başına Kazanç/ (Zarar) 0,096 0, NAKĐT AKIM TABLOSU a ) Nakit ve nakit benzerlerinin bileşenleri Kasa Bankalar -Vadeli mevduat Vadesiz mevduat Nakit akım tablosu ekte yer almaktadır. b) Diğer Açıklamalar Bulunmamaktadır. (2006: Bulunmamaktadır.) 44. DĐĞER AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR Bulunmamaktadır. (2006: Bulunmamaktadır.) 27

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 05.10.2007 tarihinde Đstanbul Ticaret Siciline tescil ve 11.10.2007 tarihli, 6914 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 14.03.2006 tarihinde Đstanbul Ticaret Siciline tescil ve 21.03.2006 tarihli, 6517 sayılı Türkiye Ticaret

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR Sayfa No: 1 NOT 1) ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Hocapaşa Mah. Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü Đş Merkezi No:102 Kat:3 Daire: 54-55 Eminönü / Đstanbul,

Detaylı

Denetimden. Not 4 3.728 5.061 Menkul Kıymetler (net) Not 5 113.634 117.022 Ticari Alacaklar (net)

Denetimden. Not 4 3.728 5.061 Menkul Kıymetler (net) Not 5 113.634 117.022 Ticari Alacaklar (net) SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2007 BĐLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası YTL olarak ifade edilmiştir.) Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Hak

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI... 3 KONSOLĐDE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI...

ĐÇĐNDEKĐLER KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI... 3 KONSOLĐDE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI... ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI... 3 KONSOLĐDE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI... 5 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT...

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No BĐLANÇO 1-2 GELĐR TABLOSU 3-4 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU 5 NAKĐT AKIM TABLOSU 6 FĐNANSAL

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU 30 HAZĐRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Hak

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOLARI NOT 1 ŞİRKET

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ A.Ş. 01.01.-31.03.2007 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLO DĐPNOTLARI

PENGUEN GIDA SANAYĐ A.Ş. 01.01.-31.03.2007 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLO DĐPNOTLARI 01.01.-31.03.2007 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLO DĐPNOTLARI Đçindekiler BĐLANÇOLAR GELĐR TABLOSU ÖZ SERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU NAKĐT AKIM TABLOSU MALĐ TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR NOT 1 ORGANĐZASYON

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI- 29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Bu rapor 1 sayfa inceleme raporu ve 33 sayfa

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar Taksim Yatırım Anonim Şirketi 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Öz Sermaye Değişim Tablosu 5 Nakit Akım Tablosu

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 29 ŞUBAT 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası )

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) Dipnot Cari Ara Dönem Önceki Dönem Referan sları 31/03/20 07 31/12/20

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR YÖNETİM KURULU NA 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı