ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım. Resimleyen: Sempé

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım. Resimleyen: Sempé"

Transkript

1 Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU 3 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti Resimleyen: Sempé 23. basım

2 Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU 3 Çeviren: Vivet Kanetti

3 cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Gelengül Erkara 1. Basım: Basım: 1000 adet, Temmuz 2015 ISBN Le Petit Nicolas, Jean Jacques Sempé / René Goscinny Pıtırcık Futbolcu, Pıtırcık, içindeki karakterler, maceralar ve Pıtırcık dünyasına ait karakteristik nitelikler René Goscinny ve Jean-Jacques Sempé nin yaratımıdır. Pıtırcık ın tüm basım ve yayın hakları IMAV Editions a aittir. Pıtırcık, hakları alınmış sözlü ve görsel bir markadır. Markanın ve logonun çoğaltılması ve taklit edilmesi yasaktır. IMAV éditions, 2012 Can Sanat Yayınları A.Ş., 1983 Bu eserin Türkçe yayın hakları Onk Ajans Ltd. Şti. aracılığıyla alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. Yayıncı Sertifika No: Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Faks: Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3 No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul İç Baskı ve Cilt: Arı Matbaası; Sertifika No: Adres: Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sitesi No: 81/39 Topkapı, İstanbul

4 Bu kitabın sahibi:... 3

5 René Goscinny Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: KÜÇÜK PITIRCIK PITIRCIK KAMPTA PITIRCIK PAZARA GİDİYOR PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR PITIRCIK TATİLDE PITIRCIK A BİR ÖPÜCÜK PITIRCIK IN BİSİKLETİ PITIRCIK IN KIRMIZI BALONU PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 1 PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2 PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ: PITIRCIK IN ARMAĞANLARI PITIRCIK BİLİNMİYEN ÖYKÜLERİ: PITIRCIK EĞLENİYOR PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ: PITIRCIK MIZMIZLANIYOR 14 Ağustos 1926 da Paris te doğdum, hemen sonrasında da büyümeye başladım. Ertesi gün 15 Ağustos tu ve evden çıkmadım. Böyle anlatıyor kendisini yazar. Bir süre sonra ailesi Arjantin e göçer li yılların başında Fransa ya döndüğünde bir dizi kahraman yaratır: Pıtırcık ın serüvenlerini yazar. Arkadaşı Jean-Jacques Sempé de resimler. Herkesin kolayca tanıması için, çocuksu bir dille yazar Pıtırcık ı. Sonra Asteriks in serüvenlerini yazar, Albert Uderzo da resimler. Red Kit i yaratır, Morris de resimler. Usta bir sinemacı olarak da Idefiks stüdyolarını kurar, çizgi filmin başyapıtlarından bazılarını gerçekleştirir. Daha ne yapsın?

6 PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU 3 İçindekiler Gazete Çýkarýyoruz, 7 Bir Vazo Kýrýldý, 16 Okulda Cümbüþ, 23 Kurbaða Yavrusu, 32 Fotoðraf Makinesi, 39 Futbol, 48 Ýlk Yarý, 56 Ýkinci Yarý, 62 Sýnýf Müzeye Gidiyor, 70 Geçit Töreni, 78 İzciler, 86 5

7

8 Gazete Çıkarıyoruz Teneffüste Dýrdýr bize teyzesinin ar ma ða nýný gösterdi: bir dizgi-baský makinesi. Ýçi las tik harflerle dolu bir kutu. Harfleri, annemin kaþlarýný çekmek için kullandýðý bir cýmbýzla tutuyorsunuz, is tediðiniz her söz cüðü yazabiliyorsunuz. Sonra onlarý postanelerdeki gibi mü rekkepli ýstampaya, ora dan da bir kâ - ðýdýn üstüne bastýrýyorsunuz, basýlý sözcükler çýký yor karþýnýza, týpký ba ba mýn okuduðu gazetedeki gibi. Hani ba bam hep kýyameti koparýr, annem entarilerin, reklamlarýn ve yemek ta riflerinin bu lun duðu sayfalarý yýrtýyor diye. Dýr dýr ýn diz gi-baský makinesi çok hoþ þey caným. Dýrdýr, o harflerle evde yaptýðýný gösterdi bize. Ce binden üç sayfa çýkardý, hepsinin üs tünde bir sürü Dýrdýr yazýlýydý. 7

9 Dolmakalemle yazýldýðýnda o kadar gü zel olmuyor, dedi Dýrdýr. Haklýydý. Hey çocuklar, dedi Sýrým. Bir gazete çý karsak? Bu çok parlak bir buluþtu. Hepimiz, Olur, dedik. Çarpým bile. As lýnda o, öðretmenin kuzusudur, genellikle te neffüslerde bizimle oynamaz, derslerini gözden geçirir. Deli bu Çarpým! Gazetenin adý ne olacak? diye sordum. Bu konuda hiç anlaþamadýk. Kimileri Deh þet Gazete, kimileri Zengin, kimileri Gör kemli, kimileri Korkusuz olmasýný is tiyordu. Dýrdýr olsun diyordu Dýrdýr. Lüplüp bunun aptal bir ad olduðunu, gazetenin Nefis Tat olmasýný yeðlediðini söyledi, çün kü bu, evinin yanýndaki bakkal dükkâ nýnýn adýydý. Biz de gazeteye ad seçmeyi daha sonraya bý raktýk. Gazeteye ne basacaðýz? diye sordu Dal gacý. Gerçek gazetelere basýlan þeyleri, dedi Gü müþ. Bir sürü haber, fotoðraf, resim, hýr sýz lý ve bir sürü cesetli öyküler, borsa so nuç larý. Biz borsanýn ne demek olduðunu bilmiyorduk. Gü müþ, borsa sonuçlarýnýn ufacýk sa yýlar olduðunu ve babasýnýn en çok onlarla il gilendiðini söyledi. Gümüþ ün her de diðine ina nýlmaz, çok palavracýdýr, hep uy durmasyon þeyler anlatýr. 8

10 Fotoðraf basamam, dedi Dýrdýr. Be nim makinemde yalnýzca harfler var. Ama resim çizebiliriz, dedim. Ben þato, þatolara saldýran insanlar, bomba atan uçaklar çizebilirim. Ben, Fransa nýn her bölgesinin harita sýný çizmesini biliyorum, dedi Çarpým. Ben annemin saçlarýnda bigudilerle resmini yapmasýný biliyorum, dedi Dalgacý. Ama annem onu yýrttý. Oysa babam, resmi gö rünce çok gülmüþtü. Bütün bunlar iyi güzel de, o pis resimle ri nizi her yere koyarsak, gazetede ilginç þey ler basmak için hiç yer kalmayacak, dedi Dýrdýr. 9

11 Ben Dýrdýr a bir tokat yemek isteyip iste mediðini sordum, ama Týngýr, Dýrdýr ýn haklý olduðunu, kendisinin bahar üstüne çok güzel bir yazýsý olduðunu, öðretmenin bu yazýya beþ verdiðini, içinde de çiçeklerden ve cik cik eden kuþlardan söz edildiðini söyledi. Senin cik cik lerini basmak için mi har cayacaðýz harfleri? diye sordu Sýrým. Bunun üzerine dövüþmeye koyuldular. Ben, bir sürü problem yazarým, okurlardan sonuçlarýný yollamalarýný isteriz, onlara not atarýz, dedi Çarpým. Hepimiz gülmeye koyulduk. Çarpým aðla maya baþ ladý. Çok kötü olduðumuzu, onunla hep alay ettiðimizi, bizi öðretmenine þikâyet edeceðini, hepimizin cezalandırılacaðýný ve oh ol sun iþte, bir daha hiç aðzý ný açma yacaðýný söyledi. Týngýr la Sýrým ýn dövüþmesiyle Çar pým ýn aðlama sýndan birbirimizi duyamý yorduk. Gazete basýlýnca ne yapacaðýz? dedi To raman. Soruya bak, dedi Dýrdýr. Satacaðýz. Ga zeteler bu nun için basýlýr. Onlarý satacaðýz, çok zengin olacaðýz ve kendimize bir sürü þey alabileceðiz. Kime satacaðýz? diye sordum. Sokaktan geçen insanlara, dedi Lüplüp. Koþacaðýz, Son baský! diye baðýracaðýz, herkes de para verecek. Ama bir tek gazetemiz olacak, dedi Dal gacý. Bir sürü para kazanamayacaðýz. 10

12 Ben de gazeteyi çok pahalýya satarým, dedi Lüplüp. Neden sen satacakmýþsýn? Onu ben sa ta caðým, dedi Dalgacý. Bir kere senin par mak larýn hep yaðlýdýr, gazeteyi lekeleyeceksin, sonra kimse onu satýn almak istemeyecek. Parmaklarým yaðlý mý, deðil mi þimdi gö rürsün, dedi Lüplüp ve ellerini Dalgacý nýn yüzüne yapýþtýrdý. Ben çok þaþýrdým. Çünkü genellikle Lüplüp, teneffüste dövüþmekten hoþlan maz. Dö vüþürse yemek yiyemez çünkü. Ama bu kez tepesi iyice atmýþtý. Sýrým ile Týngýr, biraz çe kilip Dalgacý yla Lüplüp e yer açtýlar, dövü þe bilsinler diye. Lüplüp ün elleri gerçekten yaðlýdýr. El sý kýþtý ðýnýzda kayýverir eliniz. Tamam, dedi Dýrdýr. Gazetenin mü dürü ben oluyorum. Ya! Nedenmiþ efendim? dedi Toraman. Bu baský aleti benim de ondan, dedi Dýrdýr. Bir dakika! diye baðýrdý Sýrým. Gazete çý karma düþüncesi benden çýktý, yöneticisi de benim. Beni yüzüstü býrakýyorsun. Dövüþü yor duk ya! Sen iyi bir arkadaþ deðilsin! dedi Týn gýr. Sana dersini ver miþ tim, dedi burnu ka na yan Sýrým. Güldürme beni, de di bacaklarý çiziklerle dolu olan Týngýr. 11

13

14

15 Bunun üzerine, dö - vü þen Lüplüp le Dal ga - cý nýn yanýnda onlar da dövüþmeye baþla dýlar. Söyle bakiiim, ellerim yaðlý mý? diye ba ðýrýyor du Lüplüp. Yaðlý iþte! Yaðlý, yaðlý, yaðlý! diye baðý rýyordu Dalgacý. Burnunun ortasýna bir yumruk yemek istemiyorsan Dýrdýr, gazetenin müdürü oldu ðumu kabul et! dedi Toraman. Beni korkuttuðunu mu sanýyorsun? di ye sordu Dýrdýr. Gerçekten korkuyor gibiydi. Çünkü ko nu þur ken gerisin geri gidiyordu. Toraman onu itti, bütün harfler yere düþ tü. Dýrdýr kýpkýrmýzý oldu, Toraman ýn üstüne atýldý. Ben harfleri toplamayý denedim, ama Dýr dýr elimin üstüne bastý. Ben de, Toraman bana biraz yer býrakýn ca, Dýrdýr a bir tokat attým. Sonra Karagöz geldi bizi ayýrmak için. Sonrasý hiç komik olmadý, çünkü basým aletini elimizden aldý, hepimizin birer ufak serseri olduðunu söyledi, bize cezalar daðýttý, zili çalmaya gitti. Sonra da Çarpým ý revire gö tür dü. Çün kü Çarpým fenalaþmýþtý. Baþýný ka þý ya cak zamaný yoktu Karagöz ün. 14

16 Gazeteyi çýkaramýyoruz. Karagöz, yaz ta tilinden önce harfleri bize geri vermek is temiyor. Olsun, zaten gazetede anlatacak hiçbir þey bulamayacaktýk. Bizim okulda hiçbir zaman hiçbir þey ol maz. 15

17

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ PITIRCIK MIZMIZLANIYOR. Çeviren: Esra Özdoğan. 6.

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ PITIRCIK MIZMIZLANIYOR. Çeviren: Esra Özdoğan. 6. Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ PITIRCIK MIZMIZLANIYOR ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Esra Özdoğan R 6. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ PITIRCIK MIZMIZLANIYOR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Hans Magnus Enzensberger. Roman SAYI ŞEYTANI. Çeviren: İlknur Özdemir. 20. basım. Resimleyen: Rotraut Susanne Berner

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Hans Magnus Enzensberger. Roman SAYI ŞEYTANI. Çeviren: İlknur Özdemir. 20. basım. Resimleyen: Rotraut Susanne Berner Hans Magnus Enzensberger SAYI ŞEYTANI ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: İlknur Özdemir Resimleyen: Rotraut Susanne Berner 20. basım Hans Magnus Enzensberger SAYI ŞEYTANI Çeviren: İlknur Özdemir Resimleyen:

Detaylı

ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ!

ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ! Resimleyen: Reha Barış Aslı Tohumcu ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ! 1 Çeviren: Saadet Özen ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 5. basım Aslı Tohumcu ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ! 1 Resimleyen: Reha Barış cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ

BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ Samed Behrengi BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ Çeviren: Deniz Canefe Resimleyen: An-Su Aksoy DESTANLAR VE MASALLAR Masal Samed Behrengi BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ Çeviri: Deniz Canefe Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü KARSI PENCERE. basım

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü KARSI PENCERE. basım Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak KARSI PENCERE ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 14. basım Sevim Ak KARŞI PENCERE Resimleyen: Behiç Ak cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

MARTIYA UÇMAYI ÖĞRETEN KEDİ

MARTIYA UÇMAYI ÖĞRETEN KEDİ Luis Sepúlveda MARTIYA UÇMAYI ÖĞRETEN KEDİ Çeviren: Saadet Özen ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu 33. basım Luis Sepúlveda MARTIYA UÇMAYI ÖĞRETEN KEDİ Çeviren: Saadet Özen Resimleyen:

Detaylı

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Bilimkurgu. Resimleyen: Kutlay Sındırgı ZAMAN BİSİKLETİ - 3 ZAMANDA KAZA. 13 Basım

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Bilimkurgu. Resimleyen: Kutlay Sındırgı ZAMAN BİSİKLETİ - 3 ZAMANDA KAZA. 13 Basım Bilgin Adalı Resimleyen: Kutlay Sındırgı ZAMAN BİSİKLETİ - 3 ZAMANDA KAZA HEYECANLI KİTAPLAR Bilimkurgu 13 Basım Bilgin Adalı Resimleyen: Kutlay Sındırgı ZAMAN BİSİKLETİ - 3 ZAMANDA KAZA 1. Basım: 2009

Detaylı

Süleyman Bulut BÜYÜK ATATÜRK TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER

Süleyman Bulut BÜYÜK ATATÜRK TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER Süleyman Bulut BÜYÜK ATATÜRK TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER 1 www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu

Detaylı

MİKS, MAKS VE MEKS İN ÖYKÜSÜ

MİKS, MAKS VE MEKS İN ÖYKÜSÜ Resimleyen: Mert Tugen Luis Sepúlveda MİKS, MAKS VE MEKS İN ÖYKÜSÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Saadet Özer Özen Luis Sepúlveda MİKS, MAKS VE MEKS'İN ÖYKÜSÜ Çeviren: Saadet Özen 4 Resimleyen:

Detaylı

BALİNA NASIL BALİNA OLDU?

BALİNA NASIL BALİNA OLDU? Ted Hughes BALİNA NASIL BALİNA OLDU? ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Gönül Çapan 3. basım Resimleyen: Vaghar Aghaei Ted Hughes BALİNA NASIL BALİNA OLDU? Çeviren: Gönül Çapan Resimleyen: Vaghar Aghaei

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR. Destan

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR. Destan Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR Çeviren: Haşim Hüsrevşahi Resimleyen: Osman Kehri DESTANLAR VE MASALLAR Destan Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR Çeviri: Haşim Hüsrevşahi Resimleyen: Osman Kehri

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

Melek Özlem Sezer SAKIZ ÇİĞNEYEN KEDİ. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Melek Özlem Sezer SAKIZ ÇİĞNEYEN KEDİ. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Melek Özlem Sezer SAKIZ ÇİĞNEYEN KEDİ Resimleyen: Mustafa Delioğlu cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Genel Yayın Yönetmeni: Zarife Biliz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Kapak Tasarım: Gözde Bitir Tasarım

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Öykü SU KARDEŞLER. 3. basım. Resimleyen: Gözde Bitir

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Öykü SU KARDEŞLER. 3. basım. Resimleyen: Gözde Bitir Resimleyen: Gözde Bitir Süleyman Bulut SU KARDEŞLER ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 3. basım Süleyman Bulut SU KARDEŞLER Resimleyen: Gözde Bitir www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YEŞİL KORKU TÜNELİNDEKİ SIR

YEŞİL KORKU TÜNELİNDEKİ SIR Thomas Brezina Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu Kapak Resmi: Bernhard Förth YEŞİL KORKU TÜNELİNDEKİ SIR 1 Kitap HEYECANLI KİTAPLAR Serüven 9 Basım Thomas Brezina Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu Resimleyen: Bernhard

Detaylı

BİYOGRAFİ. Roald Dahl KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN. Çeviren: Gönül Çapan. 6. basım. Resimleyen: Quentin Blake

BİYOGRAFİ. Roald Dahl KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN. Çeviren: Gönül Çapan. 6. basım. Resimleyen: Quentin Blake Roald Dahl KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN BİYOGRAFİ Çeviren: Gönül Çapan 6. basım Resimleyen: Quentin Blake Roald Dahl KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN ÇOCUKLUĞUMDA YAŞADIKLARIM Çeviren: Gönül Çapan Resimleyen: Quentin Blake

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Belgesel Öyküler. Adnan Binyazar ATATÜRK ANLATIYOR. Çeviren: Aslı Özer. 14. basım. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Belgesel Öyküler. Adnan Binyazar ATATÜRK ANLATIYOR. Çeviren: Aslı Özer. 14. basım. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Adnan Binyazar ATATÜRK ANLATIYOR ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Belgesel Öyküler Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Mustafa Delioğlu 14. basım Adnan Binyazar ATATÜRK ANLATIYOR Resimleyen: Mustafa Delioğlu cancocuk.com

Detaylı

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Bilimkurgu. Resimleyen: Sedat Girgin UZAYLILAR GELİYOR. 6 Basım

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Bilimkurgu. Resimleyen: Sedat Girgin UZAYLILAR GELİYOR. 6 Basım Bilgin Adalı Resimleyen: Sedat Girgin UZAYLILAR GELİYOR HEYECANLI KİTAPLAR Bilimkurgu 6 Basım Bilgin Adalı Resimleyen: Sedat Girgin UZAYLILAR GELİYOR Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Ebru Akkaş

Detaylı

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Celâl Üster Resimleyen: Quentin Blake 27. basım Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Çeviren: Celâl Üster Resimleyen:

Detaylı

ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU?

ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU? Süleyman Bulut ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Belgesel Öyküler 13. basım basım Süleyman Bulut ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU? cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Resimleyen: Sedat Girgin 1970 ANDERSEN ÖDÜLÜ Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Eren Cendey 9. basım Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Çeviren: Eren

Detaylı

Erich Kästner. KÜÇÜK HAFİYELER Emil ve Akrobatlar

Erich Kästner. KÜÇÜK HAFİYELER Emil ve Akrobatlar Erich Kästner KÜÇÜK HAFİYELER Emil ve Akrobatlar Çeviren: Süheyla Kaya Resimleyen: Walter Trier cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri Kapak ve İç

Detaylı

Roald Dahl KAPLUMBAĞA

Roald Dahl KAPLUMBAĞA Roald Dahl KAPLUMBAĞA Çeviren: Cem Akaş Resimleyen: Quentin Blake www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama:

Detaylı

KLASİK TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Gülmece ŞAKA, ALAY VE HAZIRCEVAPLARIYLA YAHYA KEMAL. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

KLASİK TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Gülmece ŞAKA, ALAY VE HAZIRCEVAPLARIYLA YAHYA KEMAL. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Süleyman Bulut ŞAKA, ALAY VE HAZIRCEVAPLARIYLA YAHYA KEMAL KLASİK TÜRK EDEBİYATI Gülmece Resimleyen: Mustafa Delioğlu Süleyman Bulut ŞAKA, ALAY VE HAZIRCEVAPLARIYLA YAHYA KEMAL Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Detaylı

Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI 1 2 Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI 3 Can Yayýnlarý: 1530 Yaþam: 103 Ali Püsküllüoðlu, 2005 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2005 1. basým: Aralýk 2005 2. basým: Nisan

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Öykü ÇILEKLI DONDURMA

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Öykü ÇILEKLI DONDURMA Sevim Ak Resimleyen:. Behiç Ak. ÇILEKLI DONDURMA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak ÇİLEKLİ DONDURMA Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Öykü KÖMÜRCÜ ÇOCUK. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Claude Leon

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Öykü KÖMÜRCÜ ÇOCUK. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Claude Leon Resimleyen: Claude Leon Çetin Öner KÖMÜRCÜ ÇOCUK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Çetin Öner KÖMÜRCÜ ÇOCUK Resimleyen: Claude Leon www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ DESTANLAR VE MASALLAR Masal Resimleyen: Uğur Altun Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı