HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN"

Transkript

1 HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmıģ TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Hitit Holding A.ġ. ile halka arzda aracı kurum olarak yer alan ve piyasa danıģmanı Galata Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından, DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim DanıĢmanlık YMM A.ġ. izahname ekinde yer alan tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin finansal raporlardan, Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ. izahname ekinde yer alan ve izahname içerisinde yer alan ve tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin finansal raporlardan sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar 1

2 içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PĠYASA DANIġMANI GÖRÜġÜ tarihinde Şirket ile Galata Menkul Değerler A.Ş. arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması imzalanmış olup Galata Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Piyasa Danışmanı Raporu nun sonuç bölümünde: Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla İMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB ye başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülükleri sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Kurum olarak, Hitit Holding A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Hitit Holding A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüşünü bilgilerinize sunarız. denilmektedir. Piyasa Danışmanı Raporu na ve internet sitelerinden ulaşılabilir. II.BORSA GÖRÜġÜ 3

4 III. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: YOKTUR IV. GĠP TE RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BĠLGĠ Borsa üyeleri, müģterilerinin GĠP te iģlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa iģlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GĠP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danıģmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GĠP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GĠP te iģlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karģılaģabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GĠP Risk Bildirim Formu nu müģterilerinin emirlerinin GĠP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müģterilerine imzalatmaları zorunludur. Söz konusu formun bir örneğine ve internet sitelerinden ulaģılabilir. 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖZET ġirket i Tanıtıcı Bilgiler ġirket in Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ne ĠliĢkin Bilgiler ĠĢtirakler Hakkında Bilgiler ġirket in tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen ĠĢtirak Yatırımlarına ĠliĢkin Bilgiler Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü ve denetim kuruluģunun/sorumlu ortak baģ denetçinin değiģmiģ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Haziran 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Aralık 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler Halka arz tutarı: Halka arz süresi TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: BaĢvuru yerleri: Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: Payların dağıtım zamanı ve yeri Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgiler Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında bilgiler Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: RĠSK FAKTÖRLERĠ ORTAKLIĞA VE ĠÇINDE BULUNDUĞU SEKTÖRE ĠLIġKIN RISKLER:

6 2.1.1 Sektörel Riskler Ortaklığa ĠliĢkin Riskler Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler Diğer Riskler ġġrket HAKKINDA BĠLGĠLER Tanıtıcı Bilgiler Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Son yıl, ilgili ara dönem ve Ġzahname tarihi itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli baģlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuģ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim iģlemleri: SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiģikliğe yol açan diğer iģlemlere iliģkin bilgi: Sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmiģse konu hakkında bilgi: Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi: YÖNETĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER

7 7.1.Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan iliģkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grup Organizasyon Yapısı Hitit Grubu ve Hitit Holding A.ġ HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Yetkili organ kararları: SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: Ġç kaynaklardan ve bedelsiz sermaye artırımlarına iliģkin bilgi:yoktur SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi: Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiģilerin adı, iģ adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Halka arz tutarı: Halka arz süresi TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: BaĢvuru yerleri: Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: Payların dağıtım zamanı ve yeri: Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet: Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi: Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi: Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu nun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanmıģ son yıl ve ilgili ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporları:: Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü

8 10.KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER

9 KISALTMA VE TANIMLAR Holding/ġirket Hitit Mesken Hitit Döviz Hitit Gold Hitit Moda HDT Teknik. Hitit Ayakkabı Debu Ltd. ġti. Anatolia Kuyumculuk Kurul/SPK SPKn. MKK TTK GVK KDV KVK Galata Menkul Hitit Holding A.Ş. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş. Hitit Döviz ve Altın A.Ş. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti. HDT Teknik Enerji İnşaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Merkezi Kayıt Kuruluşu Türk Ticaret Kanunu Gelirler Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Galata Menkul Değerler A.Ş. 9

10 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1.ġirket i Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Hitit Holding A.Ş. Faaliyet Konusu : Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Sözkonusu maddenin tamamı, EK/1 de bulunan Esas Sözleşme de yer almaktadır. Merkez Adresi : Metin Kasapoğlu Cad. A. Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa, ANTALYA Kuruluş Tarihi : 16/09/2010 Ticaret Sicil Memurluğu : Antalya Ticaret Sicil No : Web Adresi : Kayıtlı Sermaye : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Sahip Olduğu Markalar : Yok Telefon ve Faks Numaraları : Tel: +90 (242) , Faks: +90 (242) Bilinen Ortak Sayısı ġirket in Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ne ĠliĢkin Bilgiler Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup her biri 1 TL itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1-TL nominal değerde paya bölünmüş olup paylar hamiline yazılıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 96, Şerife Börekçi 1, Fatih Çiçek 1, Burak Taşalan 1, Mustafa Şahin Badak 1, Toplam 100,

11 1.3.ĠĢtirakler Hakkında Bilgiler ġirket in tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler Şirketin tarihi itibariyle 3 adet bağlı ortaklığı, 2 adet iştiraki ve 3 adet satılmaya hazır finansal varlığı bulunmaktadır. Hitit Holding in sahip olduğu şirket hisselerinin özeti aşağıdaki gibidir: ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) TL Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. 51, A.Ş Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. 51, San.Tic.Ltd.Şti Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. 10, ve Tic. Ltd.Şti Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. 10, San. ve Tic. Ltd.Şti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 10, Tic Ltd. Şti Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen ĠĢtirak Yatırımlarına ĠliĢkin Bilgiler Özkaynak yöntemine göre, iştirak yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilir. İktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararındaki payı finansal tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır ya da azaltılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kar ya da zararı olarak muhasebeleştirilir. ĠĢtirakin Adı % 31 Aralık 2011 % 31 Aralık 2010 Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş. 22, , Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş. 14, , Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş , TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardının 6. maddesine göre doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının %20 ya da daha fazlasının elinde tutulması durumunda yatırımcının önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmektedir. İşletmenin oy 11

12 hakkının %20 sinden daha azının elinde bulundurması durumunda ise 7. maddeye göre; yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme, temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma, yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlerin gerçekleştirilmesi, işletmeler arasında yönetici personel değişimi veya işletme için gerekli teknik bilginin sağlanması hususlarının bulunması durumunda önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmektedir.buna göre Hitit Holding in Hitit Gold ve Hitit Mesken in %20 si ve %20 sinden fazla payına sahip olması sebebiyle önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmiş olup, Hitit Mesken deki payının %14,29 olmasına rağmen anılan standardın 7. maddesindeki şartların sağlanmış olması nedeniyle önemli etkinliğin bulunduğu kabul edilmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımların detayları aşağıdaki gibidir: ÖZKAYNAKLAR (DÖNEM KARI DAHĠL) Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım ġerefiye* Maliyet Bedeli ĠĢtirakler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ,00% * TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardının 23. Maddesine göre bir iştirak yatırımı, ancak yatırım yapılan işletmenin "iştirak" niteliği kazandığı tarihten itibaren özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir. Bir iştirak ile ilgili şerefiye, iştirak yatırımının defter değerine dahil edilir. Buna göre Hitit Holding in iştirak etmiş olduğu Hitit Gold, Hitit Mesken ve Hitit Döviz ile ilgili olarak iştirak paylarına düşen TL dışındaki TL lik şerefiye, iştirak yatırımlarının defter değerlerine dahil edilmiştir. Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım** ĠĢtirakler Maliyet Bedeli Karları 31 ARALIK 2010 Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ,00% ** Hitit Holding 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iştiraklerinin karından payına düşen TL tutar kadar iştiraklerinin defter değerlerini arttırmış olup özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımların kar zararındaki paylar olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımların detayları aşağıdaki gibidir: 12

13 Kar Zararları Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım*** ĠĢtirakler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% *** Hitit Holding 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle iştiraklerinin karından payına düşen TL tutar kadar iştiraklerinin defter değerlerini arttırmış olup özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımların kar zararındaki paylar olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle iştiraklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: ĠĢtirakin Adı Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ĠĢtirakin Adı Toplam Hasılat Toplam Dönem Kar / (Zararı) Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Aralık 2010 tarihi itibariyle iştiraklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: ĠĢtirakin Adı Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ĠĢtirakin Adı Toplam Hasılat Toplam Dönem Kar / (Zararı) Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş

14 1.4 Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgiler Grubu Ġmtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - - Hamiline TOPLAM Özet Finansal Bilgiler Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan GİP Listesi ne kabul başvurusunda ibraz edilen yılı ile ara dönemine ve yılına ilişkin finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ekte veya de yer almaktadır. 1.6.Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü ve denetim kuruluģunun/sorumlu ortak baģ denetçinin değiģmiģ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklığın 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını,sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklık 31 Mart 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar, Hitit Holding A.Ş. nin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır Haziran 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklık 30 Haziran 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: 14

15 İncelememiz sonucunda şirketin 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır Aralık 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklığın 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: Görüşümüze göre, ekli konsolide finansal tablolar, Grup un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 1.7.Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler Halka arz tutarı: Nakit olarak artırılarak halka arz edilen TL sermayeyi temsil eden hamiline yazılı payların tamamı, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilecektir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek payların halka arz sonrası ulaşılması beklenen TL çıkarılmış sermayeye oranı %25 dir TL baz fiyattan halka arzın toplam gelirinin 3,60TL* = TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir Halka arz süresi Halka arz süresi 2 (iki) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 3,60 TL olarak belirlenmiştir. Aracı kurum Galata Menkul tarafından halka arz edilecek payların birim satış fiyatının tespitinde piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımı yöntemleri kullanılmıştır. Satış fiyatının tespitine ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporu en geç satış başlamadan iki gün önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. 15

16 1.7.4.SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: SatıĢ Yöntemi: Satış, Galata Menkul tarafından borsada sabit fiyatla talep toplama ve satıģ yöntemi ile gerçekleştirilecektir. BaĢvuru ġekli: Mevcut Payların Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa da seans saatleri 10:30-12:00 dir. İMKB de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB aylık bültenlerinde yer almaktadır Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: Hesap Sahibi : Hitit Holding A.Ş. Banka : Akbank A.Ş. Şube : Çorum Şubesi Şube Kodu : Şube Kodu: 89 Hesap No : IBAN No : TR Borsada Satış yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için halka arzdan pay almak isteyen kişilerin, yetkili aracı kuruluşlar vasıtası ile alım talebinde bulunmaları gerekmekte olup, dağıtım fiyat ve zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır. 1 HİTİT HOLDİNG A.Ş.nin TL olan Ödenmiş Sermayesi'nin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan adet pay'ın Halka Arz İşlemleri 2-5 Mart 2012 tarihlerinde 2 işgünü süre ile " Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi " kullanılarak IMKB Birincil Piyasa da TL ihraç fiyatı ile gerçekleştirilecektir.halka arz işlemi, IMKB Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2011 tarih ve 385 no'lu GENELGE'sine istinaden ; " Borsa Birincil Piyasa da Uygulanacak Yeni Halka Arz Yöntemlerinin İşleyiş Esasları"nın 2.1 no'lu maddesinde açıklandığı şekliyle gerçekleştirilecek olup, yapılacak halka arz işleminde yeterli talep toplanması durumunda birinci gün birincil piyasa seansının sonunda dağıtım yapılacaktır.konuya ilişkin Genelge Maddesi aşağıdaki gibidir ; Borsa Birincil Piyasa da Uygulanacak Yeni Halka Arz Yöntemlerinin İşleyiş Esasları 2.1. İŞLEM YÖNTEMİ : Borsa Birincil Piyasa da geliştirilen bu yeni yöntemler iki aşamadan oluşmaktadır : Talep Toplama Aşaması : Bu aşamada klavye ve ExAPI kanalıyla emirler toplanır. Emir toplama süresi en az bir iş günü,en fazla üç iş günüdür.süre şirketin talebi üzerine Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.spk'nın veya Borsa'nın aksi yönde alınmış kararının olmaması ve satıştan önce şirket veya halka arza aracılık eden kurum tarafından duyurulmuş olması şartıyla, talep toplama süresinin sonu beklenmeden ( örneğin birinci gün birincil piyasa seansının sonunda veya ikinci gün birincil piyasa seansının sonunda ) dağıtım yapılabilir. 16

17 1.7.6.BaĢvuru yerleri: İMKB Üyesi Aracı Kurumlar olup, söz konusu listeye ve bu aracı kurumların telefon-adres bilgilerine İMKB web sitesinden ulaşılabilmektedir Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluģ/kuruluģlar (konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ile satıģa sunulan toplam paylara oranı: Aracı KuruluĢ Pozisyon Aracılığın Niteliği Yüklenimde Bulunulan Nominal Pay Tutarı (TL) Galata Menkul Değerler A.Ş. Lider En İyi Gayret Aracılığı - - Yüklenimde Bulunulan Pay Oranı (%) b) Aracı kuruluģ/kuruluģlara ve giģe hizmeti veren kuruluģlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı Bu halka arzda Aracı Kurumlar olan Galata Menkul Değerler A.Ş. ne ödenecek toplam ücret tutarı TL dir. Toplam TL olan bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaşık %45,55 ini oluşturacağı öngörülmektedir Payların dağıtım zamanı ve yeri Payların fiziken teslimi sözkonusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Paylar, Şirketin onayını müteakip pay bedellerinin yatırılmış olması şartıyla hak sahiplerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına kayden dağıtılacaktır Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet Halka arza ilişkin toplam maliyet TL, halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli payların toplamı ise TL dir ve pay başına maliyetin de yaklaşık 0,2371-TL olacağı tahmin edilmektedir. Öngörülen Tahmini Maliyetler TL SPK Kurul Kayıt Ücreti MKK Üyelik Ücreti Rekabet Kurumu Ücreti Aracılık Komisyonu Reklam, İlan, PR Danışmanlık Giderleri Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter ISIN Kodu Bedeli 350 Diğer Toplam Maliyet TL

18 Toplam Hisse Nominal Hissenin Maliyeti TL 0, Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgiler Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, işlem yaptıkları aracı kurumlardaki hesaplarında tanımlı hisse senedi alım-satım komisyonu üzerinden işlem yaptıkları aracı kurum tarafından alınacak olan hisse alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önceden herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. bazı maliyetler doğabilir. Galata Menkul ün halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hesap Açma Ücreti Hisse Senetlerinin Takasbank a Virman Ücreti Yatırımcının başka aracı kurumdaki hesabına virman ücreti EFT Ücreti Yoktur Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir. Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir TL arası 5.00 TL BSMV Dahil , TL arası tutar üzerinden BSMV Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında bilgiler Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ortaklaşa başlattıkları halka arz seferberliği kapsamında edindiği bilgi ve aldığı destek sonrası sermaye artırımı yoluyla paylarını halka arz etmeye karar vermiştir. Bu kararın alınmasında halka arzın ucuz finansman kaynağı olması, ikincil halka arzlar ile yeni finansman kaynaklarının yaratılabilmesi, şirketin tanıtımını sağlaması ve özellikle kurumsallaşmayı sağlaması etkili olmuştur. Toplam TL lik halka arzın tamamı, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle sermaye artırımı yöntemiyle karşılanacağından halka arzın baz fiyat olan 3,60 TL fiyattan gerçekleşmesi durumunda Şirketin sağlayacağı tahmini nakit girişi TL olacaktır. Şirket in mevcut durum itibariyle hiçbir finansal veya mali borcu olmayıp, halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Başta inşaat, kuyumculuk ve döviz piyasası olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteren iştirakler ve diğer grup şirketlerinin mevcut durum itibariyle dış finansman ihtiyacı söz konusu değildir. Grup şirketlerinin ihtiyacı olan finansmanı kendi özkaynaklarından sağlayabilecek gelir düzeyine ve akışına sahiptir. Diğer taraftan son dönemde Hitit Moda Ltd. Şti., Antalya nın en büyük ve Türkiye nin de sayılı büyüklükteki mağazaları arasında yer alan ve tüm konseptleri bünyesinde barındıran Vakko Mağazası nın açılışını yapmıştır ve Hitit Moda Ltd. Şti. ile ilgili yeni yatırımlar Şirket tarafından değerlendirilecektir. 18

19 Şirket in bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli HDT Teknik İnşaat Endüstri A.Ş. nin sözleşme ile aldığı inşaat taahhüt işleri bulunmakta olup, ileriki dönemde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren HDT Teknik İnşaat Endüstri A.Ş. ve Belek-Antalya da Caratpark Villa Projesi nin yapımını gerçekleştiren Hitit Mesken A.Ş. nin, Holding in de içerisinde bulunacağı bir ortaklık yapısı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde bir örgütlenmeye gitmesi ve başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili otoritelerden gerekli izinleri alarak halka arz yoluyla, inşaat projelerinin finansmanının ayrı bir model ile gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bu oluşumla ilgili Holding hisse senetlerinin halka arzını müteakip 2 yıllık bir süre öngörülmektedir. Şirket hisse senetlerinin halka arzından elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemde gayrimenkul sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri gözönünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin açıklamaları içeren tablo aşağıda verilmiştir. Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri Tahmini Tutar (TL) Gayrimenkul proje geliştirme ve diğer inşaat faaliyetleri ,00 Yeni İştirak Edinimleri (Grup Şirketleri) ,00 Grup dışı diğer yatırımlar ,00 Toplam ,00 Hitit Holding A.ġ. / Ciro ve Projeksiyon a. Caratpark Villas Projesi ndeki Villaların Holding Tarafından SatıĢı; Hitit Mesken A.Ş. nin yapımına devam ettiği Caratpark Villas Projesi nde Ağustos 2011 den itibaren satışa hazır hale gelen Lal Villa 21 Adet, Lilac Villa 8 Adet ve Turkuaz Villa 9 Adet olmak üzere toplam 38 adettir. Bunlardan bir kısmının ön satış protokolleri yapılmış olup 2011 yılı içerisinde yaklaşık olarak TL lik villa satışlarının Hitit Holding A.Ş. üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İnşaat sektöründe üretim süreçleri her bir proje için ortalama 18 aydır. Bu nedenle yeni projelerin hasılat ve karlılığının mali tablolarıa yansıması en az 2 mali yıl sonra olacaktır. Hitit Mesken A.Ş. nin ağırlıklı olarak özkaynaklarıyla yapmış olduğu Caratpark Villas projesindeki villaların bir kısmının Hitit Holding A.Ş. tarafından satılacak olması ve satış karlılığının önemli bir kısmının Hitit Holding A.Ş. nin mali tablolarına yansıyacak olması hem Hitit Mesken A.Ş. hem de Hitit Holding A.Ş. açısından son derece mantıklı bir karardır. Böylece Hitit Mesken A.Ş. de Kadriye Belediyesi nden alınacak 41 adet villanın finansmanında bu grup içi satıştan elde edeceği fonu kullanacaktır. Hitit Holding A.Ş. Kadriye Belediyesi nden alınacak 41 adet villayı kendisi almayı da tercih edebilirdi ancak bu tercihte henüz imalatların bitmemiş olması sebebiyle Hitit Mesken A.Ş. nin gerçekte alması gereken kar bir yıl ertelenmiş olsa da halka açık olması sebebiyle daha güçlü dinamiklere sahip olan Hitit Holding A.Ş. nin karlı ve güçlü bir kuruluş haline gelmesi grup için çok daha büyük katma değerler yaratacaktır. Bu tez şöyle örneklendirebilir; inşaat sektöründe geliştirilen projelerin kar marjları, arsa sahibinin aynı zamanda üretici firma olması durumunda % 80 lere kadar çıkmaktadır. Aynı üretim süreci içerisinde proje kat 19

20 karşılığı iş ise karlılık %30 lara kadar gerilemektedir. Proje ve arazi geliştirebilecek güce sahip olan, Hitit Holding A.Ş. %30 lar yerine %80 kar marjlarını hedefleyebileceği modeli uygulayarak grup içindeki inşaat firmalarına %10-15 karlılıkla anahtar teslimi işleri yaptıracaktır. b. HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik A.Ş yıllarında çok yoğun bir şekilde pazar araştırması çalışmaları ile iş ve proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi şirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiştir Yılında 09/03/2011 de Sinpaş A.Ş. den Kelebekia-2 Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıştır ve aynı projedeki ilave işlerle birlikte TL düzeyine ulaşacak olan projenin hızlı bir şekilde imalatına başlamıştır. Kule vinç yatırımları, şantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalışmaları hızla tamamlanarak, şantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek şirket olmuştur de Sinpaş A.Ş. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve Satış Ofisi Projesi) işini yine anahtar teslimi TL bedelle almıştır. Toplam metrekare ve 600 konuttan oluşan projenin ihale fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaşık olarak TL tutarındadır. Sinpaş A.Ş. ile yapılan ön görüşmelere mukabil, bu projenin satış ofisi ve sosyal tesisler kısmının HDT Teknik A.Ş. tarafından yapılmasının ve teknik yeterliliklerin Sinpaş A.Ş. tarafından oldukça yüksek bulunmasının Şirket in tercih edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu projeyle ilgili şantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da şimdiden yapılmıştır. HDT Teknik Enerji A.Ş., 2011 yılı içerisinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen inşaat firması olan Sinpaş A.Ş. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuştur. Toplamda TL lik iş alınmış olup, 2011 yılı içerisinde TL lik daha iş alınacağı ve böylece toplamda TL. lik bir iş hacmine ulaşılacağı düşünülmektedir yılının ikinci altı ayında TL lik işin bitirilmesi ve aynı tutarda bir ciroya ulaşılması hedeflenmektedir yıl sonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net karın TL ila TL düzeyinde olması beklenmektedir. HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi İstanbul Sancaktepe'de 13 bin 500 metrekare alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m2 inşaat imalat alanı ile Sinpaş Yapı tarafından 2010 Mart ayında Hitit Holding Bünyesinde bulunan HDT Teknik A.Ş ye anahtar teslimi 17 milyon TL +KDV fiyat ile ihale edilmiştir. Saha hazırlık kapsamında arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaları, idari binalar yıkım çalışmaları Nisan 2011 de başlatılmış ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Saha mobilizasyonu ve şantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleşmiştir. 20

21 Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalışmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara başlanmıştır. Projedeki m3 betonun 8500 m3 ü dökülmüş ve kaba imalatların %70 kaba imalatlar tamamlanmıştır. Final imalatlar için kasım ayında start verilmiştir. Projenin anahtar teslimi geçici kabülü Mayıs 2012 de tamamlanacaktır. Kesin kabülü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, metrekare alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır. HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin Sosyal Tesisleri İmalatı, HDT Teknik A.Ş tarafından bitirilmiştir m2 kapalı alana sahip tesislerde 2500 m3 beton dökülmüş, 280 ton demir montajı yapılmıştır. Tüm işleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje Sinpaş Yapının LİVA projesi satış sürecinde Satış Ofisi olarak kullanılacaktır. HDT Teknik Başlayacak İmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2.Faz Anahtar Teslim İmalatları 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabülünden sonra başlayacağı ve HDT Teknik A.Ş ye ihale edileceği SİNPAŞ Yapı A.Ş. tarafından Şirket e bildirilmiştir. HDT Teknik İş Geliştirme ve Proje Takip Konuları 1.Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi 2.İş Bankası Teknoloji Üssü Projesi 3.Otopark Projesi (Özel) c. Kağıt Fabrikası Bağlı Ortaklık Yatırımı ile Ġlgili Açıklamalar 2011 yılı içerisinde, bir kağıt fabrikasının hisselerinin satın alınarak Holding in bağlı ortaklığı haline getirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile ilgili ön satış protokolleri yapılmıştır yılında Çorum un ikinci kağıt fabrikası olarak kurulan tesis şu anda Çorum daki üç kağıt fabrikasından biridir metrekaresi kapalı toplam metrekare alanda kuruludur. İtalyan Over Meccanica firmasının üretimi olan makinalar 2.55 metre net Fluting üretimi yapmaktadır. 40 Adet 1,5 metre çaplı silindirli, üç kademe pres gruplu fourdrinier elek partisinden oluşan bir makina parkına sahiptir. Değişik gramajlara göre ortalama 200 ton/gün kapasiteye sahiptir. Yıllık ortalama ton/yıl (5.850 ton/ay) kurulu kapasiteye sahiptir Mamul kağıt kilogram fiyatları 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde ortalama 72,00 Kr. iken artan döviz kurlarına bağlı olarak ithalatın azalması sebebi ile bugün 80,00 Kr. düzeyine 21

22 çıkmıştır. Son beş yıllık fiyat grafiği incelendiğinde üretim maliyetleri ile piyasa satış fiyatları arasındaki kar marjı ortalama olarak %35 in altına düşmemiştir. Revizyon yatırımı ile birlikte tesisin yıllık cirosu TL ye yükselmesi ve net karın ise TL düzeyinde oluşması beklenmektedir. Halka arzın tamamlanmasını müteakiben gerçekleştirilecek olan yatırımdan beklenen satış hasılatı yıl sonuna kadar yaklaşık olarak TL düzeyindedir Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri Hürriyet ve Dünya gazetelerinin ulusal baskılarında yayınlanacaktır. Ayrıca ve adresli internet sitesinde de sirküler ilan edilecektir. 2.RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Sektörel Riskler Şirket iştiraklerinin, kendi sektörlerinde yaygın olan kayıt dışı çalışan işletmelerin, Şirketin rekabet gücünü olumsuz etkilemesi, Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düşük maliyetlerle enerji, işçilik ve hammadde temin edilebilmesinin, rekabet üzerindeki olumsuz etkileri, Diğer ülke mevzuatları kapsamında rakip firmalara sağlanan teşvik ve sübvansiyonlar, Genel ekonomik şartlarda bozulma, İnşaat ve parakende sektöründe yaşanabilecek olumsuz gelişmeler, Ortaklığa ĠliĢkin Riskler Mücevharat hammadde fiyatlarında ki aşırı yükselme, Grup şirketlerinin sahip olduğu lisans ve izinlerin (haklı sebepler olmasa dahi) iptal edilmesi, Ortaklığın tabi olduğu yasal mevzuatta oluşabilecek değişikliklerin Şirketin operasyonel sonuçlarını etkilemesi, 22

23 2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karının olmaması. Kar dağıtımı yapılırken, TTK ve SPKn nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzeri bir organize piyasada işlem görmemektedir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecek olup, arz sonrası İMKB de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Likidite Riski: Likidite riski, Şirket in kısa vadeli finansman yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda ortaya çıkan bozulmalar veya kredi faiz oranlarındaki artışlar gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına neden olmaktadır. Kur Riski: Şirket iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektör, belirli bir oranda kur riski taşımaktadır. Piyasa Riski: Hisse senetleri, halka arzı müteakip İMKB de işlem görecek Şirket paylarının, piyasa koşullarına bağlı olarak artması yada azalmasıdır. 23

24 3. ġġrket HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Hitit Holding A.Ş. Faaliyet Konusu : Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Sözkonusu maddenin tamamı, EK/1 de bulunan Esas Sözleşme de yer almaktadır. Merkez Adresi : Metin Kasapoğlu Cad. A. Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa, ANTALYA Kuruluş Tarihi : 16/09/2010 Ticaret Sicil Memurluğu : Antalya Ticaret Sicil No : Web Adresi : Kayıtlı Sermaye : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Sahip Olduğu Markalar : Yok Telefon ve Faks Numaraları : Tel: +90 (242) , Faks: +90 (242) Bilinen Ortak Sayısı 5 ġirket in Ortaklık Yapısı Şirket, TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL çıkarılmış sermayeye sahiptir. Ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ortağın Adı-Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) Sait BÖREKCİ ,00 Şerife BÖREKCİ ,00 Fatih ÇİÇEK ,00 Burak TAŞALAN ,00 Mustafa Şahin BADAK ,00 TOPLAM , Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi 2010 : Şirket kuruluşu gerçekleştirilmiştir : Şirket, aşağıda verilen maliyetlerle iştirak edinimi gerçekleştirmiştir. ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş

25 HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.Şti. Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd.Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. 51, , , , , : Şirket, 31 Ocak 2011 tarihli 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1SPK / sayılı yazısı ile onay verdiği ana sözleşme değişikliklerini onaylamış ve söz konusu genel kurul tutanağı, tarihinde Antalya Ticaret Sicilinde tescil edilip, 21 Şubat 2011 tarih ve 7756 sayılı TTS Gazetesinde ilan edilmiştir : Şirket in, tarihli genel kurulda kabul edilen esas sözleşme değişikliğine göre Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 10/321 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olarak belirlenmiştir Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler Tam metni ekte ve de verilmektedir 3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Şirket bir üretim şirketi olmayıp, iştirak ettiği şirketlere yönetimsel, mali ve hukuki vb. alanlarda hizmet vermektedir. ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Şirket in iştirak yatırımlarına ilişkin bilgiler tarihi itibariyle aşağıda verilmiştir. ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. 51, A.Ş Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. 51, San.Tic.Ltd.Şti Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. 10, ve Tic. Ltd.Şti Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. 10, San. ve Tic. Ltd.Şti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 10,

26 Tic Ltd. Şti Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ. Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş her türlü altın, gümüş, inci, pırlanta ve benzeri kıymetli taş ve madenlerden mamül bilezik, yüzük, kolye, küpe, bileklik vb. her türlü süs ve ziynet eşyalarının imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1998 yılında kurulmuştur. Uluslararası markaların satışı ile ticari faaliyetlerine devam eden Hitit Gold, pırlanta ve mücevherat grubunda Altınbaş, Saat grubunda Maurice Lacroix, Tagheuer ve Tissot, telefon grubunda Vertu ve kalem grubunda Viskonti olmak üzere uluslararası markaların satışını yapmaktadır. Şirketin merkez adresi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi Ayhan Kadam İş Merkezi B Blok No:50/9 Muratpaşa Antalya dır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait BÖREKÇİ 73, Hüseyin Sungur BADAK 1, Şerife BÖREKÇİ 1, Mustafa Şahin BADAK 1, Yaşar KANDEMİR 1, Hitit Holding A.Ş 22, , Aralık 2011 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 28 kişidir. (31 Aralık 2010:29) ve toplam mağaza sayısı 5 dir. Söz konusu mağazaların 3 ü Antalya da, 1 i Çorum da ve 1 i de Kırıkkale de bulunmaktadır Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak işyerleri meskenler inşaa edip satmak gerektiğinde kat karşılığı inşaat yapıp satmak kendi maliki olduğu veya 3. şahısların mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler üzerinde her türlü endüstriyel yapılar ve sınai yapılar konutlar inşaa etmek ettirmek satın almak ve satmaya ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere 1997 yılında kurulmuştur. Şirketin merkez adresi Yakuplu mah., 206 Sok. Rodoplu İş Merkezi, No:16/3 Beylikdüzü/İstanbul dur. Şirketin sermayesi adet paya bölünmüş olup, toplam Türk Lirasıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 26

27 31Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 63, Hitit Holding A.Ş. 14, Sıddık Murat Terlemez 7, Burak Taşalan 7, Özgür Kınay 7, Şerife Börekçi 0, , Ödenmemiş Semaye (-) ( ) Ödenmiş Sermaye Ödenmemiş sermaye detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar (TL) Sait Börekçi Sıddık Murat Terlemez Burak Taşalan Özgür Kınay Aralık 2011 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 21 kişidir. Şirket in mevcut durum itibariyle yürütmekte olduğu Belek, Antalya da bulunan Caratpark Villa Projesi ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir. Caratpark Villas Projesi / Maliyet - SatıĢ - Karlılık Projeksiyonu 1 * Gerçekleşen Satış Tutarı (TL) Gerçekleşen Satışın Maliyet Tutarı (TL) Satışı Gerçekleşen Villalardan Kar Tutarı (TL) , , ,43 2 * Gerçekleşecek Satış Tutarı (TL) (TAHMİNİ) Gerçekleşecek Maliyet Tutarı (TL) (TAHMİNİ) Beklenen Kar Tutarı (TL) (TAHMİNİ) , , ,98 Gerçekleşen Satışların Tarih Aralığı Gerçekleşecek Satışların Tarih Aralığı (Tahmini) İtibariyle Tamamlanma Derecesi (Projenin Tamamı Üzr.) itibariyle Gerçekleşen Toplam Yatırım Maliyeti ,62% ,76 27

28 1 * Bugüne kadar satışı yapılarak faturası kesilen villa sayısı 5'tir. Satış avansı alınarak hesaplara aktarılan villa sayısı 1'dir. Ayrıca güncel durum itibariyle 13 tane de kesin alım taahhütlü ön satış sözleşmesi yapılmış olan villa vardır. Faturası kesilen 5 adet villa kısmi olarak tamamlanmış, tamamlanma dereceleri birbirinden farklıdır. Bu 5 villanın tapu devirleri ile birlikte faturaları da kesildiği için 2010 yılı dönem satışlarına intikal etmiştir. Ancak teslimler kaba inşaat düzeyindedir. Kaba inşaat düzeyindeki bu 5 adet villa ile ilgili olmak üzere, müşterilerin kendi taleplerine özgü iç mimari projeler yine Şirket tarafından yapılacak ve hazırlanacak olan bu iç mimari projelere uygun imalatlar da yine Şirket tarafından yapılacaktır. Satılan 5 adet Lal tip villanın tamamlanma derecesi %31'dir. Diğer villalar ise tamamlanmalarını müteakip satışa hazır hale gelecektir. Caratpark Villas projesinde toplam villa sayısı 99'dur. Bu villaların 41 tanesi kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince Kadriye Belediyesi'ne verilecektir. Kadriye Belediyesi'ne verilecek olan villarlar LAL Tip olup uhdemizde kalacak olan 26 Adet Lal Tip villadan farklı olarak TOKİ standartlarında imalatı yapılacaktır. 2 * Kalan 58 villa, Turkuaz (10 Adet), Lilac (16 Adet) ve Lal (26 Adet) olmak üzere 3 farklı tip ve modelde imal edilmektedir. Caratpark Villas projesi ile ilgili revize satış ve maliyet projeksiyonu aşağıdaki gibidir. Kesin satışı gerçekleşen 5 adet Lal tip villa aşağıdaki tablodaki değerlerden arındırılmıştır. Projeye Göre BütçelenmiĢ Tutarlar Projeye Göre Maliyet - Hasılat-Kar Projeksiyonu Villa Türü Birim SatıĢ Fiyatı Birim Maliyet Birim Kar Üretim Adedi Toplam Maliyet (53 Villa) Toplam Hasılat Toplam Kar Turkuaz , , , , , ,03 Lilac , , , , , ,31 Lal , , , , , ,47 TOPLAM , , , Hitit Döviz ve Altın A.ġ. Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş., dövize ilişkin olarak merkez bankasınca alım satım konusu yapılan efektiflerin alım satımı ve kıymetli maden ve taşların ithal ve ihracına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere 1996 yılında kurulmuştur. Hitit Döviz in merkez adresi Eğridere Çarşısı, No:23 Çorum dur. Hitit Döviz, tek şube olarak merkez adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirkette 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayısı 12 kişidir.(31 Aralık 2010: 12) Hitit Holding, Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin %51,06 hisse payını elinde bulundurmaktadır. 28

29 Hitit Döviz in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermayesi adet paya bölünmüş olup sermayesi TL dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Döviz in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 44, Hitit Holding A.Ş. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa Şahin Badak 1, Şerife Börekçi 1, , Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi 2006 yılında Antalya Vakkorama ve Vakko Butik franchise işletmecilikleri ile ticari hayatına başlamıştır yılının ilk çeyreğinde Türkiye de ilk defa Vakko bay-bayan, Vakko Crues, Vakko Butik, Vakko Wedding ve Vakko Home konseptlerinin tamamını tek mağazada toplayarak Antalya Lara da toplam metrekarelik ikinci şubesini de faaliyete geçirmiştir. Şirket in 2011 yılında toplam ciro hedefi 10 Milyon TL dir. Böylece 2010 yılına göre Faiz ve Vergi Öncesi Kar tutarında 5 kat, toplam satış hasılatında 4 kat net büyüme hedefi sözkonusudur. Ayrıca 2. Şube ile birlikte 2012 yılından itibaren hedefleri arasına sadece Vakko Home OtelVilla konsepti üzerinden yapılacak proje bazlı çalışmalar kanalında ciro hedefi ilave TL dir. İlk uygulama Caratpark Villas projesinde gerçekleştirilecektir. Dolphin Hotel grubu 2012 yılında açacağı yeni otelleri için iç dizayn kumaş ve Vakko Home ürünlerini tekliflendirme çalışmaları başlamıştır HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik A.Ş yıllarında çok yoğun bir şekilde pazar araştırması çalışmaları ile iş ve proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi şirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiştir Yılında 09/03/2011 de Sinpaş A.Ş. den Kelebekia-2 Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıştır ve aynı projedeki ilave işlerle birlikte TL düzeyine ulaşacak olan projenin hızlı bir şekilde imalatına başlamıştır. Kule vinç yatırımları, şantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalışmaları hızla tamamlanarak, şantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek şirket olmuştur de Sinpaş A.Ş. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve Satış Ofisi Projesi) işini yine anahtar teslimi TL bedelle almıştır. Toplam metrekare ve 600 konuttan 29

30 oluşan projenin ihale fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaşık olarak TL tutarındadır. Sinpaş A.Ş. ile yapılan ön görüşmelere mukabil, bu projenin satış ofisi ve sosyal tesisler kısmının şirketimiz tarafından yapılması, teknik yeterliliklerimizin Sinpaş A.Ş. tarafından oldukça yüksek bulunması şirketimizin tercih edilmesini sağlayacaktır. Bu projeyle ilgili şantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da şimdiden yapılmıştır. HDT Teknik Enerji A.Ş., 2011 yılı içerisinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen inşaat firması olan Sinpaş A.Ş. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuştur. Toplamda TL lik iş alınmış olup, 2011 Ağustos ayının sonunda TL lik daha iş alınacaktır. Toplamda TL lik iş hacmine ulaşılacak olup 2011 yılının ikinci altı ayında TL lik iş bitirilecek ve ciro elde edilecektir yılında da TL lik iş bitirilecek ciro elde edilecektir. Ayrıca 2012 yılının ilk 6 ayında ilk projenin teslimi gerçekleşeceğinden yeni projelerin alınmasının da önü açılacaktır yılsonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net karın ila TL düzeyinde olması beklenmektedir. HDT Teknik A.Ş yılı içerisinde Hitit Holding A.Ş. nin iştiraki haline getirilecektir. 30/09/2011 tarihi itibariyle hak ediş bedelleri üzerinden dönem cirosu ,00 TL + KDV tutarındadır. HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi İstanbul Sancaktepe'de 13 bin 500 metrekare alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m2 inşaat imalat alanı ile Sinpaş Yapı tarafından 2010 Mart ayında Hitit Holding Bünyesinde bulunan HDT Teknik A.Ş ye anahtar teslimi 17 milyon TL +KDV fiyat ile ihale edilmiştir. Saha hazırlık kapsamında arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaları, idari binalar yıkım çalışmaları Nisan 2011 de başlatılmış ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Saha mobilizasyonu ve şantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalışmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara başlanmıştır. Projedeki m3 betonun 8500 m3 ü dökülmüş ve kaba imalatların %70 kaba imalatlar tamamlanmıştır. Final imalatlar için kasım ayında start verilmiştir. Projenin anahtar teslimi geçici kabülü Mayıs 2012 de tamamlanacaktır. Kesin kabülü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, metrekare alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır. HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi 30

31 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin Sosyal Tesisleri İmalatı, HDT Teknik A.Ş tarafından bitirilmiştir m2 kapalı alana sahip tesislerde 2500 m3 beton dökülmüş, 280 ton demir montajı yapılmıştır. Tüm işleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje Sinpaş Yapının LİVA projesi satış sürecinde Satış Ofisi olarak kullanılacaktır. HDT Teknik Başlayacak İmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2.Faz Anahtar Teslim İmalatları 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabülünden sonra başlayacağı ve HDT Teknik A.Ş ye ihale edileceği SİNPAŞ Yapı A.Ş. tarafından Şirket e bildirilmiştir. HDT Teknik İş Geliştirme ve Proje Takip Konuları 1.Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi 2.İş Bankası Teknoloji Üssü Projesi 3.Otopark Projesi (Özel) Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti. Debu müşteri ihtiyaçlarına ve amaçlarına odaklanmış bir proje yönetim firmasıdır, müşterilerine özel çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Kamu binalarından endüstriyel yapılara kadar geniş bir yelpazede uzman hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Hizmet verdiğimiz faaliyet alanlarımız konut yapıları, ticari projeler, eğitim yapıları, otel ve konaklama tesisleri, spor yapıları, havalanları, rafineri tesisleri, otomotiv tesisleri, altyapı ve yol projeleri, hastane ve sağlık yapıları, alışveriş merkezleri, saraylar, villalar olarak gruplanmaktadır. Debu işverenleri ile direkt bağlantı halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Işveren kitlemizi gayrimenkul geliştirme firmaları, otel işletmecileri, büyük kiralama yapan firmalar, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, finans kuruluşları, vakıflar ve dernekler, danışmanlık firmaları, taahhüt firmaları ve diğer proje paydaşları oluşturmaktadır. Debu bölgesinde çözülmüş ve birbiri ile entegre hizmetler verebilen bir proje yönetim firması olarak sunduğu tüm hizmetleri profesyonel bir terzi gibi müşterilerinin özelliklerine göre düzenleyerek beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde esnek/gerçekçi çözümler üretir. Geniş bir yelpazede farklı sektörlerdeki farklı müşterilere hizmet vermenin getirdiği bilgi, birikim ve tecrübe ile firmaların proje yönetimine bakış açılarını doğru yakalayarak, beklentilerine uygun bir yaklaşım sergilememize ve proje süresi boyunca maksimum kalite, sürdürebilirlik ve verimlilik sağlamamızı imkanlı hale getirmektedir. Proje yönetimi, stratejik sebeplerden dolayı ihtiyaç duyduğumuz bir takım sonuçlara ulaşmak için, kontrollü ve organize edilmiş bir çalışma içinde kurumun uygun kaynaklarını kullanma sürecidir. 31

32 Debu proje yönetimi, insan ve malzeme kaynaklarını modern yönetim tekniklerini kullanarak; proje süreci boyunca yönlendirme ve koordinasyon sanatı olup; proje hedefleri çerçevesinde belirlenen kapsamı gerçekleştirmek, hedef bütçede, zamanında, istenilen kalitede ve paylaşımcıların memnuniyetini gerçekleştirmektir. Özellikle, inşaat sektöründe proje yönetimi; farklı ve üst üste binen süreçlere sahip, kaynak planlamasının bu sürece bindirdiği ağırlığın kesinlikle doğru planlanmasını gerektiren operasyonel faaliyetlerin başarı ile uygulanmasına mukabil istenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yeterliliği ile projelerin başarılı olabilmesini imkanlı kılmaktadır. Debu tüm sektörde geliştirilmiş son güncel hizmet imkanlarını proje yönetimi başlığı altında hizmet vermek üzere birleştirip,entegre ederek müşterilerine sunmaktadır Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Karadeniz Ereğli de faaliyetine devam etmektedir. Ana franchise olarak Altınbaş marka kuyum ve mücevherat ürünleri yanında, Tissot ve Swatch marka saat bayilikleri ile fason olarak üretimini yaptırdığı altın takıların alım satımını yapmaktadır Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Çorum merkezde 500 metrekare mağazasında Jump, Tweggy, ana bayilikleri ile birlikte birçok yerli ve ithal ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının perakende ticaretini yapmaktadır Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık Yorumlanabilir ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin 08 Eylül 2011 tarih 2011/09 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla; Şirket ortaklarından Sait BÖREKÇİ, bir küpür değeri ,00 TL (Yirmibeşbintürklirası) ve toplam değeri ,00 TL olan toplamı 10 adet nama yazılı hisse senedini ayrıca bir küpür değeri 1.000,00 TL (Bintürklirası) ve toplam değeri ,00 TL olan 14 adet nama yazılı hisse senedini Hitit Holding A.Ş.'ye tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Bu devir işlemi ile Sait Börekçi beheri 25,00 TL (Yirmibiştürklirası) ve toplam nominal değeri ,00 TL olan paylık hissesini Hitit Holding A.Ş.'ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 44, Hitit Holding A.Ş. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa Şahin Badak 1, Şerife Börekçi 1,

33 Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Şirket hissedarlarından Sait BÖREKÇİ şirkette mevcut 50 (Elli) adet hissesinden 36 (Otuzaltı) adet hisse karşılığı TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi Hitit Holding Anonim Şirketi'ne devretmiştir. Yine Şirket hissedarlarından Şerife BÖREKCİ şirkette mevcut 50 (Elli) adet hissesinden 15 (Onbeş) adet hisse karşılığı ,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Moda nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Hitit Holding A.Ş. 51, Sait Börekçi 14, Şerife Börekçi 35, , Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti nin şirket hissedarlarından Fatih ÇİÇEK şirkette mevcut 75 (Yetmişbeş) adet hissesinden 30 (Otuz) adet hisse karşılığı TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi'ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Ayakkabı nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Sait BÖREKCİ 50, Cumhur PALABIYIK 25, Fatih ÇİÇEK 15, Hitit Holding A.Ş. 10, HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. 08 Eylül 2011 tarih 2011/2 sayılı yönetim kurulu kararıyla şirket ortaklarından Sait BÖREKCİ nominal değeri TL (Kırkbintürklirası) olan toplam 40 adet Nama Yazılı Hisse Senedini ve nominal değeri TL (Bintürklirası) olan toplam 10 adet Nama Yazılı Hisse Senedini Hitit Holding A.Ş.'ye 08/09/2011 tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Ayrıca yine şirket ortaklarından Özgür KINAY nominal değeri ,00 TL (Onbintürklirası) olan toplam 10 adet Nama Yazılı Hisse Senedini Hitit Holding A.Ş. ye 08/09/2011 tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Oranı(%) Sermaye Tutarı 33

34 Sait Börekçi 27, Hitit Holding A.Ş. 51, Burak Taşalan 15, Özgür Kınay 5, Fatih Çiçek 1, Şerife Börekçi 1, (TL) Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Limited Şirketi şirket hissedarlarından Özgür KINAY şirkette mevcut 306 (Üçyüzaltı) adet hissesinden 60 (Altmış) adet hisse karşılığı 6.000,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Burak TAŞALAN 49, Özgür KINAY 41, Hitit Holding A.Ş. 10, , Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şirketi nin şirket hissedarlarından Fatih ÇİÇEK şirkette mevcut (Onbin) adet hissesinden (İkibin) adet hisse karşılığı ,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Fatih Çiçek 40, Can Gürol 50, Hitit Holding A.Ş. 10, , Bu devir işlemleri sonrasında Hitit Holding in sahip olduğu şirket hisselerinin özeti aşağıdaki gibidir: ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) TL Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14,

35 Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. A.Ş. HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.Şti. Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd.Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. 22, , , , , , Sermaye Piyasası Kurulu nun 8 Şubat 2012 tarihli yazısıyla; Bakanlar Kurulu nun 04/09/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 2009/15330 sayılı kararı çerçevesinde, Hitit Holding in mevcut nominal sermayesi üzerinden ve halka arz edilecek payların satış değeri üzerinden on binde iki oranında kayıt ücreti alınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir. 35

36 Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Sektör, Pazar ve Rakiplerin Değerlendirilmesi Şirket bir üretim şirketi olmayıp, iştirak ettiği şirketlere yönetimsel, mali ve hukuki vb. alanlarda hizmet vermektedir ġirket in ve ĠĢtiraklerin Sektör Ġçindeki Konumu ve Hedefleri Sektör Ġçindeki Konum Şirket 16/09/2010 tarihinde kurulmuş yeni bir şirket olup, mevcut durum itibariyle 8 (sekiz) grup şirketi ile iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, işbu Rapor tarihi itibariyle Şirket in sektör içerisindeki konumunu belirlemek mümkün değildir. Ancak, Şirket in mevcut durum itibariyle mali ve finansal borcu bulunmamakta olup, hisse senetlerinin halka arzından elde edilecek gelirin tamamı Şirket tarafından planlanan yatırım faaliyetleri için ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. ĠnĢaat Sektörü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu na göre 2010 yılının ilk 3 çeyreğine ait veriler dikkate alındığında ülkemizde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) nın % 5,6 lık kısmını inşaat sektörü oluşturmakta ve bu sektör istihdama sağladığı katkı açısından da en önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 1,3 milyon insanın çalıştığı inşaat sektörü, yan sektörler olan mimarlık, müşavirlik, inşaat malzemeleri gibi alanları da dahil ettiğimizde yaklaşık olarak 3 milyon kişiye istihdam sağlamakta ve GSYH dan % 35 seviyelerinde bir pay almaktadır. Kuyumculuk Sektörü Altın ve gümüş fiyatları ile ithalat miktarlarını gösteren aşağıdaki grafiklerde sektörün temel değerlerinin trendi hakkında bilgi almak mümkündür. Altın fiyatları sadece altın metalinde gerçekleşen fiyat artışlarına değil aynı zamanda TL/Dolar kurunda meydana gelen iniş ve çıkışlara da duyarlıdır. Kurlarda meydana gelecek yukarı yönlü bir hareket altın fiyatlarını da yukarı çekmektedir. 36

37 İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen sayılı ülkelerinden biri haline gelmiştir. Her sene yaklaşık 400 ton altın ve 200 ton gümüş işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesine sahip Türkiye, dünya altın mücevherat üretiminde ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türk imalat sanayileri arasında en büyüklerden biri olan değerli maden ve mücevherat sektörü, yaklaşık kişiye istihdam sağlamaktadır. Mevcut durumda, arası kalifiye eleman çalıştıran 50'den fazla büyük şirket faaliyet göstermektedir. Türk altın ve mücevher sektörünü yurtdışı pazarlarda söz sahibi ve avantajlı konuma sokan önemli özellikleri arasında, yüzyılların birikimiyle elde ettiği tarihi kültürel mirası, dünya kuyumculuk sektörüne kazandırdığı alternatif tasarımlardaki ürün çeşitliliği, müşteriye sunulan esnek üretim imkanları, mücevherlere yansıttığı üstün kalitesi, rekabetçi fiyat avantajı ve hızlı teslimat olanakları bulunmaktadır 2. Tekstil Sektörü 3 Türk Tekstil ve Hazır giyim Sektörü, hem yarattığı istihdam hem de aylık 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle Türkiye ekonomisinin itici gücü konumundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak 2010 tarihli verilerine göre tekstil ve hazırgiyim sektöründe toplam 687 bin 441 sigortalı işçi çalıştığı görülürken, genel anlamda sektörde toplam 2,5 milyon kişi istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yine SGK verilerine göre, Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü'nde toplam 40 bin 320 işyeri kayıtlıdır. Diğer yandan, İstanbul ve çevresinde yerleşik ve İTKİB'e üye 11 bin civarında tekstil ve hazırgiyim imalatçı-ihracatçısı bulunmaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon üreticileri ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgesinde, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çorlu, İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerde yerleşiktir. Tekstil ve hammaddeleri üretim tesisleri ise ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Denizli, Bursa, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerde konuşlanmaktadır. Yabancı Para (FX) Piyasalarına ĠliĢkin Bilgiler 4 Türkiye'de para piyasaları 5 2 Kaynak, 3 Kaynak: 4 Kaynak, 5 Kaynak, 37

38 Türkiye'de modern para ve döviz piyasaları 24 Ocak 1980 Kararları ile harekete geçmiştir. Bu tarihten önce ithal ikameci, korumacı sistem vardı. Devletçe belirlenen sabit kur sistemi, karaborsa ve yastıkaltı sektörlerine yol açıyordu. 24 Ocak Kararlarıyla ABD doları 47.70'ten liraya yükseltilerek devalüasyon yapıldı. Esnek ve günlük kur sistemine geçildi, fiyatlar serbestçe piyasada belirmeye başladı. Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (TPKKK) 29 aralık 1983'te kaldırıldı, kredi ve mevduat faizleri serbest bırakıldı. 30 temmuz 1981'de SPK kabul edildi. Döviz girişi her tür yoldan serbestleştirildi. 1989'da altın piyasası kuruldu. Türkiye'de döviz işlemleri Serbest piyasada, TCMB denetimindeki döviz ve efektif piyasasında, bankalararası piyasasında olmak üzere üç piyasada gerçekleştirilmektedir. Serbest piyasada işlemler efektiftir. Merkez bankası piyasasında ise, Merkez Bankası, bankalararası döviz hareketlerini yönetiyor, kaynakları etkin olarak kullandırıyor, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini ayarlıyor. Döviz işlemleri en yoğun olarak bankalararası piyasada gerçekleşmektedir Pazar Payı Kazanma ve Muhafaza Etme Konusundaki Avantajlar Şirket kuruluşu henüz 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olmakla beraber, kurucu ana ortağın, yaklaşık 40 yıldır diğer grup şirketleri ile ticari faaliyetlerde bulunuyor olması ve başta döviz, altın-mücevherat ve inşaat olmak üzere değişik sektörlerde tecrübeye ve tanılırlığa sahip olması, yine Şirket tarafından iştirak edilen diğer grup şirketlerinin Türkiye çapında tanınmış ve marka değerini kanıtlamış büyük firmalarla franchise ilişkisi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesi, Şirket in sahip olduğu avantajların başında gelmektedir Pazar Payı Kazanma ve Muhafaza Etme Konusundaki Dezavantajlar Şirket in mevcut durum itibariyle faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili diğer firma davranışlarından ve genel ekonomik yapıdan ve henüz yakın bir zamanda kurulmuş olmaktan kaynaklı bazı dezavantajları bulunmaktadır Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Şirket bir üretim şirketi olmayıp, satışları/gelirleri iştiraklerine verdiği yönetimsel ve teknik hizmet gelirleri ile faiz vb. gelirlerden oluşmaktadır Son yıl, ilgili ara dönem ve Ġzahname tarihi itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli baģlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Şirketin personel sayısı 10 kişidir. YOKTUR Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuģ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim iģlemleri: 38

39 4.SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER İzahname de seçilmiş bilgilere yer verilmesinin amacı, finansal tablolardan önemli finansal bilgilerin/rakamların açığa çıkarılması ve ortaklığın finansal durumunun özetlenmesidir. BĠLANÇO 31 ARALIK 2011 Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 7 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Devam Eden İnşaat Sözleşmesinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 32 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

40 Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları 20 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 10 Diğer Borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet Teşvik ve Yardımları 20 Borç Karşılıkları 22 Çalışanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 25 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklık Payları Ödenmiş Sermaye Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları -Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 212 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR

41 GELĠR TABLOSU 31 ARALIK 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 27 ( ) - Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar) Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) - Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar/(zarar) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 28 ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (3.454) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 29 (44.969) (8.421) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 31 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -Dönem vergi gelir/gideri -Ertelenmiş vergi gelir/gideri ( ) (1.062) ( ) 222 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir : Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,

42 SeyreltilmiĢ hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiģ hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,

43 NAKĠT AKIM TABLOSU 31 ARALIK 2011 Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansları ĠġLETME FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Net Dönem Karını ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek Ġçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Duran Varlıklar Amortismanı Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden Borçların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden ( ) İzin Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı-Net Ertelenmiş Vergi Değişim ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Karı Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalış ( ) ( ) Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış / Azalış Stoklardaki Değişim ( ) İşletme Faaliyetlerine İlişkin Diğer Aktif ve Pasiflerdeki Değişim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ( ) YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Menkul Kıymetlerdeki Değişim-net (86.000) Öz Kaynak Yönetimi ile Değerlenen Yatırımlar ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Değişim 18 ( ) (28.604) Azınlık Payındaki Değişim Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Sermaye Artışı Azınlık Paylarındaki Değişim Finansal Borçlardaki Değişim Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET DEĞĠġĠM DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

44 5.MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER 5.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi : TL : TL 5.2.Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Ortağın Adı Soyadı : Hisse Sayısı Pay (TL) Pay (%) Sait BÖREKCİ : ,00 Şerife BÖREKCİ : ,00 Fatih ÇİÇEK : ,00 Burak TAŞALAN : ,00 Mustafa Şahin BADAK : ,00 Toplam ,00 YOKTUR YOKTUR 5.3. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiģikliğe yol açan diğer iģlemlere iliģkin bilgi: 5.4. Sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmiģse konu hakkında bilgi: 5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi: Grubu Ġmtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - - Hamiline TOPLAM YÖNETĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 6.1.Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Adı-Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üslendiği Görevler Sait BÖREKCİ Yön. Kur. Başkanı Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) Yön. Kur. Başkanı ,00 44

45 Şerife BÖREKCİ Burak TAŞALAN Yön. Kur. Üyesi Yön. Kur. Üyesi Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Yön. Kur. Başkan Yardımcısı ,00 Yön. Kur. Üyesi , Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere bir denetçi seçer. Denetçi sayısı üçü geçemez. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını genel kurula sunacaklardır. Şirketin denetimi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri geçerlidir. Denetçiler kanunlar ve esas sözleşme ile kendilerine verilen görevi gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar Adı-Soyadı ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Bekir AŞKIN Metin Kasapoğlu Cad. Denetçi A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA 3 Yıl Görev Süresi 45

46 7.GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 7.1.Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan iliģkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grup Organizasyon Yapısı Sait BÖREKCİ tarafından, Chiaro Kuyumculuk Mücevherat İnşaat Turizm Tekstil San. ve Tic. Lti. Şirketi ndeki hisselerinin tamamını, en geç halka arzı müteakip 3 (üç) ay içerisinde elden çıkararak ortaklık ilişkisini sonlandıracağına dair taahhütname ibraz edilmiştir Hitit Grubu ve Hitit Holding A.ġ. Hitit Şirketler Topluluğu nun 40. yılında, grup şirketlerini mali, idari ve finansal açıdan tek bir Yönetim Merkezi nden yönetebilmek ve rekabet üstünlükleri yaratmak amacıyla 2010 yılında Hitit Holding A.Ş. kurulmuştur. Perakende ve İnşaat olmak üzere iki ana sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Hitit Grup ta yer alan şirketlerden mevcut durum itibariyle sekizi Holding in iştiraki ve/veya bağlı ortaklığıdır. Holding, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümleri uyarınca anonim şirket olarak ,00 TL (Onbeşmilyon TL) sermaye taahhüdü ile kurulmuştur. Şirket in kuruluşu tarih ve 7649 sayılı TTSG nde yayınlanmış ve tescil edilmiştir. 46

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmıģ 15.000.000 TL den 20.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 5.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir.

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU 26 Aralık 2011 Piyasa DanıĢmanı GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ġçindekiler 1. Raporun Konusu... 3 2. Şirket i Tanıtıcı Bilgiler... 3 2.1 Şirket in Ortaklık

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HİTİT HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 1 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sait BÖREKCİ nin mesajı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR 20 MAYIS 2016 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI HALKA ARZ KILAVUZU HALKA ARZIN FAYDALARI Finansman Geri ödemesiz finansman elde edilmesi. Likidite Payların alınıp satılabilme özelliğine kavuşarak likidite olması, kredilendirmelerde teminat gösterilebilmesi.

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 I. GENEL BİLGİLER 1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516, 518, 565 ve 610 uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL PROFĠL Egeli & Co. Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO ), Türkiye nin ilk

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20'sine kadar bir oranda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME TASLAĞI 2011 1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012 igure 2: Shar Bu çalışma; şirket içi bilgilendirme amaçlı olarak, Karakaş Atlantis A.Ş. nin düzenlemiş olduğu analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Kuruluş ve Gelişimi 1968 yılında Karakaş

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN

1. VARSA BORSAYA YAPILAN Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.ġ. nin Devralma Suretiyle KolaylaĢtırılmıĢ Usulde BirleĢmesine ĠliĢkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı