HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN"

Transkript

1 HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmıģ TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Hitit Holding A.ġ. ile halka arzda aracı kurum olarak yer alan ve piyasa danıģmanı Galata Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından, DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim DanıĢmanlık YMM A.ġ. izahname ekinde yer alan tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin finansal raporlardan, Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ. izahname ekinde yer alan ve izahname içerisinde yer alan ve tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin finansal raporlardan sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar 1

2 içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PĠYASA DANIġMANI GÖRÜġÜ tarihinde Şirket ile Galata Menkul Değerler A.Ş. arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması imzalanmış olup Galata Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Piyasa Danışmanı Raporu nun sonuç bölümünde: Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla İMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB ye başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülükleri sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Kurum olarak, Hitit Holding A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Hitit Holding A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüşünü bilgilerinize sunarız. denilmektedir. Piyasa Danışmanı Raporu na ve internet sitelerinden ulaşılabilir. II.BORSA GÖRÜġÜ 3

4 III. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: YOKTUR IV. GĠP TE RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BĠLGĠ Borsa üyeleri, müģterilerinin GĠP te iģlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa iģlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GĠP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danıģmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GĠP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GĠP te iģlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karģılaģabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GĠP Risk Bildirim Formu nu müģterilerinin emirlerinin GĠP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müģterilerine imzalatmaları zorunludur. Söz konusu formun bir örneğine ve internet sitelerinden ulaģılabilir. 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖZET ġirket i Tanıtıcı Bilgiler ġirket in Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ne ĠliĢkin Bilgiler ĠĢtirakler Hakkında Bilgiler ġirket in tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen ĠĢtirak Yatırımlarına ĠliĢkin Bilgiler Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü ve denetim kuruluģunun/sorumlu ortak baģ denetçinin değiģmiģ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Haziran 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Aralık 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler Halka arz tutarı: Halka arz süresi TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: BaĢvuru yerleri: Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: Payların dağıtım zamanı ve yeri Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgiler Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında bilgiler Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: RĠSK FAKTÖRLERĠ ORTAKLIĞA VE ĠÇINDE BULUNDUĞU SEKTÖRE ĠLIġKIN RISKLER:

6 2.1.1 Sektörel Riskler Ortaklığa ĠliĢkin Riskler Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler Diğer Riskler ġġrket HAKKINDA BĠLGĠLER Tanıtıcı Bilgiler Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Son yıl, ilgili ara dönem ve Ġzahname tarihi itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli baģlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuģ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim iģlemleri: SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiģikliğe yol açan diğer iģlemlere iliģkin bilgi: Sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmiģse konu hakkında bilgi: Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi: YÖNETĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER

7 7.1.Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan iliģkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grup Organizasyon Yapısı Hitit Grubu ve Hitit Holding A.ġ HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Yetkili organ kararları: SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: Ġç kaynaklardan ve bedelsiz sermaye artırımlarına iliģkin bilgi:yoktur SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi: Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiģilerin adı, iģ adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Halka arz tutarı: Halka arz süresi TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: BaĢvuru yerleri: Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: Payların dağıtım zamanı ve yeri: Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet: Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi: Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi: Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu nun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanmıģ son yıl ve ilgili ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporları:: Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü

8 10.KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER

9 KISALTMA VE TANIMLAR Holding/ġirket Hitit Mesken Hitit Döviz Hitit Gold Hitit Moda HDT Teknik. Hitit Ayakkabı Debu Ltd. ġti. Anatolia Kuyumculuk Kurul/SPK SPKn. MKK TTK GVK KDV KVK Galata Menkul Hitit Holding A.Ş. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş. Hitit Döviz ve Altın A.Ş. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti. HDT Teknik Enerji İnşaat Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Merkezi Kayıt Kuruluşu Türk Ticaret Kanunu Gelirler Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Galata Menkul Değerler A.Ş. 9

10 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1.ġirket i Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Hitit Holding A.Ş. Faaliyet Konusu : Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Sözkonusu maddenin tamamı, EK/1 de bulunan Esas Sözleşme de yer almaktadır. Merkez Adresi : Metin Kasapoğlu Cad. A. Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa, ANTALYA Kuruluş Tarihi : 16/09/2010 Ticaret Sicil Memurluğu : Antalya Ticaret Sicil No : Web Adresi : Kayıtlı Sermaye : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Sahip Olduğu Markalar : Yok Telefon ve Faks Numaraları : Tel: +90 (242) , Faks: +90 (242) Bilinen Ortak Sayısı ġirket in Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ne ĠliĢkin Bilgiler Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup her biri 1 TL itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1-TL nominal değerde paya bölünmüş olup paylar hamiline yazılıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 96, Şerife Börekçi 1, Fatih Çiçek 1, Burak Taşalan 1, Mustafa Şahin Badak 1, Toplam 100,

11 1.3.ĠĢtirakler Hakkında Bilgiler ġirket in tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler Şirketin tarihi itibariyle 3 adet bağlı ortaklığı, 2 adet iştiraki ve 3 adet satılmaya hazır finansal varlığı bulunmaktadır. Hitit Holding in sahip olduğu şirket hisselerinin özeti aşağıdaki gibidir: ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) TL Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. 51, A.Ş Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. 51, San.Tic.Ltd.Şti Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. 10, ve Tic. Ltd.Şti Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. 10, San. ve Tic. Ltd.Şti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 10, Tic Ltd. Şti Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen ĠĢtirak Yatırımlarına ĠliĢkin Bilgiler Özkaynak yöntemine göre, iştirak yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilir. İktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararındaki payı finansal tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır ya da azaltılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kar ya da zararı olarak muhasebeleştirilir. ĠĢtirakin Adı % 31 Aralık 2011 % 31 Aralık 2010 Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş. 22, , Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş. 14, , Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş , TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardının 6. maddesine göre doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının %20 ya da daha fazlasının elinde tutulması durumunda yatırımcının önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmektedir. İşletmenin oy 11

12 hakkının %20 sinden daha azının elinde bulundurması durumunda ise 7. maddeye göre; yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme, temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma, yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlerin gerçekleştirilmesi, işletmeler arasında yönetici personel değişimi veya işletme için gerekli teknik bilginin sağlanması hususlarının bulunması durumunda önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmektedir.buna göre Hitit Holding in Hitit Gold ve Hitit Mesken in %20 si ve %20 sinden fazla payına sahip olması sebebiyle önemli etkinliğinin bulunduğu kabul edilmiş olup, Hitit Mesken deki payının %14,29 olmasına rağmen anılan standardın 7. maddesindeki şartların sağlanmış olması nedeniyle önemli etkinliğin bulunduğu kabul edilmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımların detayları aşağıdaki gibidir: ÖZKAYNAKLAR (DÖNEM KARI DAHĠL) Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım ġerefiye* Maliyet Bedeli ĠĢtirakler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ,00% * TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardının 23. Maddesine göre bir iştirak yatırımı, ancak yatırım yapılan işletmenin "iştirak" niteliği kazandığı tarihten itibaren özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir. Bir iştirak ile ilgili şerefiye, iştirak yatırımının defter değerine dahil edilir. Buna göre Hitit Holding in iştirak etmiş olduğu Hitit Gold, Hitit Mesken ve Hitit Döviz ile ilgili olarak iştirak paylarına düşen TL dışındaki TL lik şerefiye, iştirak yatırımlarının defter değerlerine dahil edilmiştir. Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım** ĠĢtirakler Maliyet Bedeli Karları 31 ARALIK 2010 Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ,00% ** Hitit Holding 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iştiraklerinin karından payına düşen TL tutar kadar iştiraklerinin defter değerlerini arttırmış olup özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımların kar zararındaki paylar olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımların detayları aşağıdaki gibidir: 12

13 Kar Zararları Holding'in ĠĢtirak Payı Holding'in Payına DüĢen Kısım*** ĠĢtirakler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş ,80% Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ,29% *** Hitit Holding 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle iştiraklerinin karından payına düşen TL tutar kadar iştiraklerinin defter değerlerini arttırmış olup özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımların kar zararındaki paylar olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle iştiraklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: ĠĢtirakin Adı Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş ĠĢtirakin Adı Toplam Hasılat Toplam Dönem Kar / (Zararı) Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Aralık 2010 tarihi itibariyle iştiraklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: ĠĢtirakin Adı Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş ĠĢtirakin Adı Toplam Hasılat Toplam Dönem Kar / (Zararı) Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.Ş Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.Ş Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş

14 1.4 Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgiler Grubu Ġmtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - - Hamiline TOPLAM Özet Finansal Bilgiler Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan GİP Listesi ne kabul başvurusunda ibraz edilen yılı ile ara dönemine ve yılına ilişkin finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ekte veya de yer almaktadır. 1.6.Bağımsız denetimi gerçekleģtiren kuruluģların unvanları, bağımsız denetçi görüģü ve denetim kuruluģunun/sorumlu ortak baģ denetçinin değiģmiģ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: Aralık 2010 tarihli finansal tablolalara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklığın 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını,sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır Mart 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklık 31 Mart 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar, Hitit Holding A.Ş. nin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır Haziran 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklık 30 Haziran 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: 14

15 İncelememiz sonucunda şirketin 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır Aralık 2011 tarihli finansal tablolara iliģkin bağımsız denetim görüģü Ortaklığın 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü aşağıdaki gibidir: Görüşümüze göre, ekli konsolide finansal tablolar, Grup un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 1.7.Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler Halka arz tutarı: Nakit olarak artırılarak halka arz edilen TL sermayeyi temsil eden hamiline yazılı payların tamamı, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilecektir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek payların halka arz sonrası ulaşılması beklenen TL çıkarılmış sermayeye oranı %25 dir TL baz fiyattan halka arzın toplam gelirinin 3,60TL* = TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir Halka arz süresi Halka arz süresi 2 (iki) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir TL nominal değerli bir payın satıģ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 3,60 TL olarak belirlenmiştir. Aracı kurum Galata Menkul tarafından halka arz edilecek payların birim satış fiyatının tespitinde piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımı yöntemleri kullanılmıştır. Satış fiyatının tespitine ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporu en geç satış başlamadan iki gün önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. 15

16 1.7.4.SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: SatıĢ Yöntemi: Satış, Galata Menkul tarafından borsada sabit fiyatla talep toplama ve satıģ yöntemi ile gerçekleştirilecektir. BaĢvuru ġekli: Mevcut Payların Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa da seans saatleri 10:30-12:00 dir. İMKB de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB aylık bültenlerinde yer almaktadır Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliģkin bilgi: Hesap Sahibi : Hitit Holding A.Ş. Banka : Akbank A.Ş. Şube : Çorum Şubesi Şube Kodu : Şube Kodu: 89 Hesap No : IBAN No : TR Borsada Satış yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için halka arzdan pay almak isteyen kişilerin, yetkili aracı kuruluşlar vasıtası ile alım talebinde bulunmaları gerekmekte olup, dağıtım fiyat ve zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır. 1 HİTİT HOLDİNG A.Ş.nin TL olan Ödenmiş Sermayesi'nin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan adet pay'ın Halka Arz İşlemleri 2-5 Mart 2012 tarihlerinde 2 işgünü süre ile " Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi " kullanılarak IMKB Birincil Piyasa da TL ihraç fiyatı ile gerçekleştirilecektir.halka arz işlemi, IMKB Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2011 tarih ve 385 no'lu GENELGE'sine istinaden ; " Borsa Birincil Piyasa da Uygulanacak Yeni Halka Arz Yöntemlerinin İşleyiş Esasları"nın 2.1 no'lu maddesinde açıklandığı şekliyle gerçekleştirilecek olup, yapılacak halka arz işleminde yeterli talep toplanması durumunda birinci gün birincil piyasa seansının sonunda dağıtım yapılacaktır.konuya ilişkin Genelge Maddesi aşağıdaki gibidir ; Borsa Birincil Piyasa da Uygulanacak Yeni Halka Arz Yöntemlerinin İşleyiş Esasları 2.1. İŞLEM YÖNTEMİ : Borsa Birincil Piyasa da geliştirilen bu yeni yöntemler iki aşamadan oluşmaktadır : Talep Toplama Aşaması : Bu aşamada klavye ve ExAPI kanalıyla emirler toplanır. Emir toplama süresi en az bir iş günü,en fazla üç iş günüdür.süre şirketin talebi üzerine Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.spk'nın veya Borsa'nın aksi yönde alınmış kararının olmaması ve satıştan önce şirket veya halka arza aracılık eden kurum tarafından duyurulmuş olması şartıyla, talep toplama süresinin sonu beklenmeden ( örneğin birinci gün birincil piyasa seansının sonunda veya ikinci gün birincil piyasa seansının sonunda ) dağıtım yapılabilir. 16

17 1.7.6.BaĢvuru yerleri: İMKB Üyesi Aracı Kurumlar olup, söz konusu listeye ve bu aracı kurumların telefon-adres bilgilerine İMKB web sitesinden ulaşılabilmektedir Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluģ/kuruluģlar (konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ile satıģa sunulan toplam paylara oranı: Aracı KuruluĢ Pozisyon Aracılığın Niteliği Yüklenimde Bulunulan Nominal Pay Tutarı (TL) Galata Menkul Değerler A.Ş. Lider En İyi Gayret Aracılığı - - Yüklenimde Bulunulan Pay Oranı (%) b) Aracı kuruluģ/kuruluģlara ve giģe hizmeti veren kuruluģlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı Bu halka arzda Aracı Kurumlar olan Galata Menkul Değerler A.Ş. ne ödenecek toplam ücret tutarı TL dir. Toplam TL olan bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaşık %45,55 ini oluşturacağı öngörülmektedir Payların dağıtım zamanı ve yeri Payların fiziken teslimi sözkonusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Paylar, Şirketin onayını müteakip pay bedellerinin yatırılmış olması şartıyla hak sahiplerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına kayden dağıtılacaktır Halka arza iliģkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay baģına maliyet Halka arza ilişkin toplam maliyet TL, halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli payların toplamı ise TL dir ve pay başına maliyetin de yaklaşık 0,2371-TL olacağı tahmin edilmektedir. Öngörülen Tahmini Maliyetler TL SPK Kurul Kayıt Ücreti MKK Üyelik Ücreti Rekabet Kurumu Ücreti Aracılık Komisyonu Reklam, İlan, PR Danışmanlık Giderleri Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter ISIN Kodu Bedeli 350 Diğer Toplam Maliyet TL

18 Toplam Hisse Nominal Hissenin Maliyeti TL 0, Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgiler Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, işlem yaptıkları aracı kurumlardaki hesaplarında tanımlı hisse senedi alım-satım komisyonu üzerinden işlem yaptıkları aracı kurum tarafından alınacak olan hisse alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önceden herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. bazı maliyetler doğabilir. Galata Menkul ün halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hesap Açma Ücreti Hisse Senetlerinin Takasbank a Virman Ücreti Yatırımcının başka aracı kurumdaki hesabına virman ücreti EFT Ücreti Yoktur Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir. Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir TL arası 5.00 TL BSMV Dahil , TL arası tutar üzerinden BSMV Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile kullanım yerleri; tahmini nakit giriģi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında bilgiler Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ortaklaşa başlattıkları halka arz seferberliği kapsamında edindiği bilgi ve aldığı destek sonrası sermaye artırımı yoluyla paylarını halka arz etmeye karar vermiştir. Bu kararın alınmasında halka arzın ucuz finansman kaynağı olması, ikincil halka arzlar ile yeni finansman kaynaklarının yaratılabilmesi, şirketin tanıtımını sağlaması ve özellikle kurumsallaşmayı sağlaması etkili olmuştur. Toplam TL lik halka arzın tamamı, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle sermaye artırımı yöntemiyle karşılanacağından halka arzın baz fiyat olan 3,60 TL fiyattan gerçekleşmesi durumunda Şirketin sağlayacağı tahmini nakit girişi TL olacaktır. Şirket in mevcut durum itibariyle hiçbir finansal veya mali borcu olmayıp, halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Başta inşaat, kuyumculuk ve döviz piyasası olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteren iştirakler ve diğer grup şirketlerinin mevcut durum itibariyle dış finansman ihtiyacı söz konusu değildir. Grup şirketlerinin ihtiyacı olan finansmanı kendi özkaynaklarından sağlayabilecek gelir düzeyine ve akışına sahiptir. Diğer taraftan son dönemde Hitit Moda Ltd. Şti., Antalya nın en büyük ve Türkiye nin de sayılı büyüklükteki mağazaları arasında yer alan ve tüm konseptleri bünyesinde barındıran Vakko Mağazası nın açılışını yapmıştır ve Hitit Moda Ltd. Şti. ile ilgili yeni yatırımlar Şirket tarafından değerlendirilecektir. 18

19 Şirket in bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli HDT Teknik İnşaat Endüstri A.Ş. nin sözleşme ile aldığı inşaat taahhüt işleri bulunmakta olup, ileriki dönemde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren HDT Teknik İnşaat Endüstri A.Ş. ve Belek-Antalya da Caratpark Villa Projesi nin yapımını gerçekleştiren Hitit Mesken A.Ş. nin, Holding in de içerisinde bulunacağı bir ortaklık yapısı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde bir örgütlenmeye gitmesi ve başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili otoritelerden gerekli izinleri alarak halka arz yoluyla, inşaat projelerinin finansmanının ayrı bir model ile gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bu oluşumla ilgili Holding hisse senetlerinin halka arzını müteakip 2 yıllık bir süre öngörülmektedir. Şirket hisse senetlerinin halka arzından elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemde gayrimenkul sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri gözönünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin açıklamaları içeren tablo aşağıda verilmiştir. Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri Tahmini Tutar (TL) Gayrimenkul proje geliştirme ve diğer inşaat faaliyetleri ,00 Yeni İştirak Edinimleri (Grup Şirketleri) ,00 Grup dışı diğer yatırımlar ,00 Toplam ,00 Hitit Holding A.ġ. / Ciro ve Projeksiyon a. Caratpark Villas Projesi ndeki Villaların Holding Tarafından SatıĢı; Hitit Mesken A.Ş. nin yapımına devam ettiği Caratpark Villas Projesi nde Ağustos 2011 den itibaren satışa hazır hale gelen Lal Villa 21 Adet, Lilac Villa 8 Adet ve Turkuaz Villa 9 Adet olmak üzere toplam 38 adettir. Bunlardan bir kısmının ön satış protokolleri yapılmış olup 2011 yılı içerisinde yaklaşık olarak TL lik villa satışlarının Hitit Holding A.Ş. üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İnşaat sektöründe üretim süreçleri her bir proje için ortalama 18 aydır. Bu nedenle yeni projelerin hasılat ve karlılığının mali tablolarıa yansıması en az 2 mali yıl sonra olacaktır. Hitit Mesken A.Ş. nin ağırlıklı olarak özkaynaklarıyla yapmış olduğu Caratpark Villas projesindeki villaların bir kısmının Hitit Holding A.Ş. tarafından satılacak olması ve satış karlılığının önemli bir kısmının Hitit Holding A.Ş. nin mali tablolarına yansıyacak olması hem Hitit Mesken A.Ş. hem de Hitit Holding A.Ş. açısından son derece mantıklı bir karardır. Böylece Hitit Mesken A.Ş. de Kadriye Belediyesi nden alınacak 41 adet villanın finansmanında bu grup içi satıştan elde edeceği fonu kullanacaktır. Hitit Holding A.Ş. Kadriye Belediyesi nden alınacak 41 adet villayı kendisi almayı da tercih edebilirdi ancak bu tercihte henüz imalatların bitmemiş olması sebebiyle Hitit Mesken A.Ş. nin gerçekte alması gereken kar bir yıl ertelenmiş olsa da halka açık olması sebebiyle daha güçlü dinamiklere sahip olan Hitit Holding A.Ş. nin karlı ve güçlü bir kuruluş haline gelmesi grup için çok daha büyük katma değerler yaratacaktır. Bu tez şöyle örneklendirebilir; inşaat sektöründe geliştirilen projelerin kar marjları, arsa sahibinin aynı zamanda üretici firma olması durumunda % 80 lere kadar çıkmaktadır. Aynı üretim süreci içerisinde proje kat 19

20 karşılığı iş ise karlılık %30 lara kadar gerilemektedir. Proje ve arazi geliştirebilecek güce sahip olan, Hitit Holding A.Ş. %30 lar yerine %80 kar marjlarını hedefleyebileceği modeli uygulayarak grup içindeki inşaat firmalarına %10-15 karlılıkla anahtar teslimi işleri yaptıracaktır. b. HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik A.Ş yıllarında çok yoğun bir şekilde pazar araştırması çalışmaları ile iş ve proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi şirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiştir Yılında 09/03/2011 de Sinpaş A.Ş. den Kelebekia-2 Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıştır ve aynı projedeki ilave işlerle birlikte TL düzeyine ulaşacak olan projenin hızlı bir şekilde imalatına başlamıştır. Kule vinç yatırımları, şantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalışmaları hızla tamamlanarak, şantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek şirket olmuştur de Sinpaş A.Ş. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve Satış Ofisi Projesi) işini yine anahtar teslimi TL bedelle almıştır. Toplam metrekare ve 600 konuttan oluşan projenin ihale fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaşık olarak TL tutarındadır. Sinpaş A.Ş. ile yapılan ön görüşmelere mukabil, bu projenin satış ofisi ve sosyal tesisler kısmının HDT Teknik A.Ş. tarafından yapılmasının ve teknik yeterliliklerin Sinpaş A.Ş. tarafından oldukça yüksek bulunmasının Şirket in tercih edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu projeyle ilgili şantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da şimdiden yapılmıştır. HDT Teknik Enerji A.Ş., 2011 yılı içerisinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen inşaat firması olan Sinpaş A.Ş. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuştur. Toplamda TL lik iş alınmış olup, 2011 yılı içerisinde TL lik daha iş alınacağı ve böylece toplamda TL. lik bir iş hacmine ulaşılacağı düşünülmektedir yılının ikinci altı ayında TL lik işin bitirilmesi ve aynı tutarda bir ciroya ulaşılması hedeflenmektedir yıl sonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net karın TL ila TL düzeyinde olması beklenmektedir. HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi İstanbul Sancaktepe'de 13 bin 500 metrekare alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m2 inşaat imalat alanı ile Sinpaş Yapı tarafından 2010 Mart ayında Hitit Holding Bünyesinde bulunan HDT Teknik A.Ş ye anahtar teslimi 17 milyon TL +KDV fiyat ile ihale edilmiştir. Saha hazırlık kapsamında arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaları, idari binalar yıkım çalışmaları Nisan 2011 de başlatılmış ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Saha mobilizasyonu ve şantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleşmiştir. 20

21 Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalışmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara başlanmıştır. Projedeki m3 betonun 8500 m3 ü dökülmüş ve kaba imalatların %70 kaba imalatlar tamamlanmıştır. Final imalatlar için kasım ayında start verilmiştir. Projenin anahtar teslimi geçici kabülü Mayıs 2012 de tamamlanacaktır. Kesin kabülü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, metrekare alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır. HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin Sosyal Tesisleri İmalatı, HDT Teknik A.Ş tarafından bitirilmiştir m2 kapalı alana sahip tesislerde 2500 m3 beton dökülmüş, 280 ton demir montajı yapılmıştır. Tüm işleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje Sinpaş Yapının LİVA projesi satış sürecinde Satış Ofisi olarak kullanılacaktır. HDT Teknik Başlayacak İmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2.Faz Anahtar Teslim İmalatları 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabülünden sonra başlayacağı ve HDT Teknik A.Ş ye ihale edileceği SİNPAŞ Yapı A.Ş. tarafından Şirket e bildirilmiştir. HDT Teknik İş Geliştirme ve Proje Takip Konuları 1.Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi 2.İş Bankası Teknoloji Üssü Projesi 3.Otopark Projesi (Özel) c. Kağıt Fabrikası Bağlı Ortaklık Yatırımı ile Ġlgili Açıklamalar 2011 yılı içerisinde, bir kağıt fabrikasının hisselerinin satın alınarak Holding in bağlı ortaklığı haline getirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile ilgili ön satış protokolleri yapılmıştır yılında Çorum un ikinci kağıt fabrikası olarak kurulan tesis şu anda Çorum daki üç kağıt fabrikasından biridir metrekaresi kapalı toplam metrekare alanda kuruludur. İtalyan Over Meccanica firmasının üretimi olan makinalar 2.55 metre net Fluting üretimi yapmaktadır. 40 Adet 1,5 metre çaplı silindirli, üç kademe pres gruplu fourdrinier elek partisinden oluşan bir makina parkına sahiptir. Değişik gramajlara göre ortalama 200 ton/gün kapasiteye sahiptir. Yıllık ortalama ton/yıl (5.850 ton/ay) kurulu kapasiteye sahiptir Mamul kağıt kilogram fiyatları 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde ortalama 72,00 Kr. iken artan döviz kurlarına bağlı olarak ithalatın azalması sebebi ile bugün 80,00 Kr. düzeyine 21

22 çıkmıştır. Son beş yıllık fiyat grafiği incelendiğinde üretim maliyetleri ile piyasa satış fiyatları arasındaki kar marjı ortalama olarak %35 in altına düşmemiştir. Revizyon yatırımı ile birlikte tesisin yıllık cirosu TL ye yükselmesi ve net karın ise TL düzeyinde oluşması beklenmektedir. Halka arzın tamamlanmasını müteakiben gerçekleştirilecek olan yatırımdan beklenen satış hasılatı yıl sonuna kadar yaklaşık olarak TL düzeyindedir Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri Hürriyet ve Dünya gazetelerinin ulusal baskılarında yayınlanacaktır. Ayrıca ve adresli internet sitesinde de sirküler ilan edilecektir. 2.RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Sektörel Riskler Şirket iştiraklerinin, kendi sektörlerinde yaygın olan kayıt dışı çalışan işletmelerin, Şirketin rekabet gücünü olumsuz etkilemesi, Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düşük maliyetlerle enerji, işçilik ve hammadde temin edilebilmesinin, rekabet üzerindeki olumsuz etkileri, Diğer ülke mevzuatları kapsamında rakip firmalara sağlanan teşvik ve sübvansiyonlar, Genel ekonomik şartlarda bozulma, İnşaat ve parakende sektöründe yaşanabilecek olumsuz gelişmeler, Ortaklığa ĠliĢkin Riskler Mücevharat hammadde fiyatlarında ki aşırı yükselme, Grup şirketlerinin sahip olduğu lisans ve izinlerin (haklı sebepler olmasa dahi) iptal edilmesi, Ortaklığın tabi olduğu yasal mevzuatta oluşabilecek değişikliklerin Şirketin operasyonel sonuçlarını etkilemesi, 22

23 2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karının olmaması. Kar dağıtımı yapılırken, TTK ve SPKn nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzeri bir organize piyasada işlem görmemektedir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecek olup, arz sonrası İMKB de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Likidite Riski: Likidite riski, Şirket in kısa vadeli finansman yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda ortaya çıkan bozulmalar veya kredi faiz oranlarındaki artışlar gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına neden olmaktadır. Kur Riski: Şirket iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektör, belirli bir oranda kur riski taşımaktadır. Piyasa Riski: Hisse senetleri, halka arzı müteakip İMKB de işlem görecek Şirket paylarının, piyasa koşullarına bağlı olarak artması yada azalmasıdır. 23

24 3. ġġrket HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Hitit Holding A.Ş. Faaliyet Konusu : Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Sözkonusu maddenin tamamı, EK/1 de bulunan Esas Sözleşme de yer almaktadır. Merkez Adresi : Metin Kasapoğlu Cad. A. Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa, ANTALYA Kuruluş Tarihi : 16/09/2010 Ticaret Sicil Memurluğu : Antalya Ticaret Sicil No : Web Adresi : Kayıtlı Sermaye : TL Çıkarılmış Sermaye : TL Sahip Olduğu Markalar : Yok Telefon ve Faks Numaraları : Tel: +90 (242) , Faks: +90 (242) Bilinen Ortak Sayısı 5 ġirket in Ortaklık Yapısı Şirket, TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL çıkarılmış sermayeye sahiptir. Ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ortağın Adı-Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) Sait BÖREKCİ ,00 Şerife BÖREKCİ ,00 Fatih ÇİÇEK ,00 Burak TAŞALAN ,00 Mustafa Şahin BADAK ,00 TOPLAM , Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi 2010 : Şirket kuruluşu gerçekleştirilmiştir : Şirket, aşağıda verilen maliyetlerle iştirak edinimi gerçekleştirmiştir. ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş

25 HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.Şti. Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd.Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. 51, , , , , : Şirket, 31 Ocak 2011 tarihli 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1SPK / sayılı yazısı ile onay verdiği ana sözleşme değişikliklerini onaylamış ve söz konusu genel kurul tutanağı, tarihinde Antalya Ticaret Sicilinde tescil edilip, 21 Şubat 2011 tarih ve 7756 sayılı TTS Gazetesinde ilan edilmiştir : Şirket in, tarihli genel kurulda kabul edilen esas sözleşme değişikliğine göre Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 10/321 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olarak belirlenmiştir Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler Tam metni ekte ve de verilmektedir 3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Şirket bir üretim şirketi olmayıp, iştirak ettiği şirketlere yönetimsel, mali ve hukuki vb. alanlarda hizmet vermektedir. ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Şirket in iştirak yatırımlarına ilişkin bilgiler tarihi itibariyle aşağıda verilmiştir. ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 22, Tic. A.Ş HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. 51, A.Ş Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. 51, San.Tic.Ltd.Şti Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. 10, ve Tic. Ltd.Şti Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. 10, San. ve Tic. Ltd.Şti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve 10,

26 Tic Ltd. Şti Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ. Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş her türlü altın, gümüş, inci, pırlanta ve benzeri kıymetli taş ve madenlerden mamül bilezik, yüzük, kolye, küpe, bileklik vb. her türlü süs ve ziynet eşyalarının imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1998 yılında kurulmuştur. Uluslararası markaların satışı ile ticari faaliyetlerine devam eden Hitit Gold, pırlanta ve mücevherat grubunda Altınbaş, Saat grubunda Maurice Lacroix, Tagheuer ve Tissot, telefon grubunda Vertu ve kalem grubunda Viskonti olmak üzere uluslararası markaların satışını yapmaktadır. Şirketin merkez adresi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi Ayhan Kadam İş Merkezi B Blok No:50/9 Muratpaşa Antalya dır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait BÖREKÇİ 73, Hüseyin Sungur BADAK 1, Şerife BÖREKÇİ 1, Mustafa Şahin BADAK 1, Yaşar KANDEMİR 1, Hitit Holding A.Ş 22, , Aralık 2011 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 28 kişidir. (31 Aralık 2010:29) ve toplam mağaza sayısı 5 dir. Söz konusu mağazaların 3 ü Antalya da, 1 i Çorum da ve 1 i de Kırıkkale de bulunmaktadır Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak işyerleri meskenler inşaa edip satmak gerektiğinde kat karşılığı inşaat yapıp satmak kendi maliki olduğu veya 3. şahısların mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler üzerinde her türlü endüstriyel yapılar ve sınai yapılar konutlar inşaa etmek ettirmek satın almak ve satmaya ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere 1997 yılında kurulmuştur. Şirketin merkez adresi Yakuplu mah., 206 Sok. Rodoplu İş Merkezi, No:16/3 Beylikdüzü/İstanbul dur. Şirketin sermayesi adet paya bölünmüş olup, toplam Türk Lirasıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 26

27 31Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 63, Hitit Holding A.Ş. 14, Sıddık Murat Terlemez 7, Burak Taşalan 7, Özgür Kınay 7, Şerife Börekçi 0, , Ödenmemiş Semaye (-) ( ) Ödenmiş Sermaye Ödenmemiş sermaye detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar (TL) Sait Börekçi Sıddık Murat Terlemez Burak Taşalan Özgür Kınay Aralık 2011 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 21 kişidir. Şirket in mevcut durum itibariyle yürütmekte olduğu Belek, Antalya da bulunan Caratpark Villa Projesi ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir. Caratpark Villas Projesi / Maliyet - SatıĢ - Karlılık Projeksiyonu 1 * Gerçekleşen Satış Tutarı (TL) Gerçekleşen Satışın Maliyet Tutarı (TL) Satışı Gerçekleşen Villalardan Kar Tutarı (TL) , , ,43 2 * Gerçekleşecek Satış Tutarı (TL) (TAHMİNİ) Gerçekleşecek Maliyet Tutarı (TL) (TAHMİNİ) Beklenen Kar Tutarı (TL) (TAHMİNİ) , , ,98 Gerçekleşen Satışların Tarih Aralığı Gerçekleşecek Satışların Tarih Aralığı (Tahmini) İtibariyle Tamamlanma Derecesi (Projenin Tamamı Üzr.) itibariyle Gerçekleşen Toplam Yatırım Maliyeti ,62% ,76 27

28 1 * Bugüne kadar satışı yapılarak faturası kesilen villa sayısı 5'tir. Satış avansı alınarak hesaplara aktarılan villa sayısı 1'dir. Ayrıca güncel durum itibariyle 13 tane de kesin alım taahhütlü ön satış sözleşmesi yapılmış olan villa vardır. Faturası kesilen 5 adet villa kısmi olarak tamamlanmış, tamamlanma dereceleri birbirinden farklıdır. Bu 5 villanın tapu devirleri ile birlikte faturaları da kesildiği için 2010 yılı dönem satışlarına intikal etmiştir. Ancak teslimler kaba inşaat düzeyindedir. Kaba inşaat düzeyindeki bu 5 adet villa ile ilgili olmak üzere, müşterilerin kendi taleplerine özgü iç mimari projeler yine Şirket tarafından yapılacak ve hazırlanacak olan bu iç mimari projelere uygun imalatlar da yine Şirket tarafından yapılacaktır. Satılan 5 adet Lal tip villanın tamamlanma derecesi %31'dir. Diğer villalar ise tamamlanmalarını müteakip satışa hazır hale gelecektir. Caratpark Villas projesinde toplam villa sayısı 99'dur. Bu villaların 41 tanesi kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince Kadriye Belediyesi'ne verilecektir. Kadriye Belediyesi'ne verilecek olan villarlar LAL Tip olup uhdemizde kalacak olan 26 Adet Lal Tip villadan farklı olarak TOKİ standartlarında imalatı yapılacaktır. 2 * Kalan 58 villa, Turkuaz (10 Adet), Lilac (16 Adet) ve Lal (26 Adet) olmak üzere 3 farklı tip ve modelde imal edilmektedir. Caratpark Villas projesi ile ilgili revize satış ve maliyet projeksiyonu aşağıdaki gibidir. Kesin satışı gerçekleşen 5 adet Lal tip villa aşağıdaki tablodaki değerlerden arındırılmıştır. Projeye Göre BütçelenmiĢ Tutarlar Projeye Göre Maliyet - Hasılat-Kar Projeksiyonu Villa Türü Birim SatıĢ Fiyatı Birim Maliyet Birim Kar Üretim Adedi Toplam Maliyet (53 Villa) Toplam Hasılat Toplam Kar Turkuaz , , , , , ,03 Lilac , , , , , ,31 Lal , , , , , ,47 TOPLAM , , , Hitit Döviz ve Altın A.ġ. Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş., dövize ilişkin olarak merkez bankasınca alım satım konusu yapılan efektiflerin alım satımı ve kıymetli maden ve taşların ithal ve ihracına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere 1996 yılında kurulmuştur. Hitit Döviz in merkez adresi Eğridere Çarşısı, No:23 Çorum dur. Hitit Döviz, tek şube olarak merkez adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirkette 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayısı 12 kişidir.(31 Aralık 2010: 12) Hitit Holding, Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin %51,06 hisse payını elinde bulundurmaktadır. 28

29 Hitit Döviz in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermayesi adet paya bölünmüş olup sermayesi TL dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Döviz in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 44, Hitit Holding A.Ş. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa Şahin Badak 1, Şerife Börekçi 1, , Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi 2006 yılında Antalya Vakkorama ve Vakko Butik franchise işletmecilikleri ile ticari hayatına başlamıştır yılının ilk çeyreğinde Türkiye de ilk defa Vakko bay-bayan, Vakko Crues, Vakko Butik, Vakko Wedding ve Vakko Home konseptlerinin tamamını tek mağazada toplayarak Antalya Lara da toplam metrekarelik ikinci şubesini de faaliyete geçirmiştir. Şirket in 2011 yılında toplam ciro hedefi 10 Milyon TL dir. Böylece 2010 yılına göre Faiz ve Vergi Öncesi Kar tutarında 5 kat, toplam satış hasılatında 4 kat net büyüme hedefi sözkonusudur. Ayrıca 2. Şube ile birlikte 2012 yılından itibaren hedefleri arasına sadece Vakko Home OtelVilla konsepti üzerinden yapılacak proje bazlı çalışmalar kanalında ciro hedefi ilave TL dir. İlk uygulama Caratpark Villas projesinde gerçekleştirilecektir. Dolphin Hotel grubu 2012 yılında açacağı yeni otelleri için iç dizayn kumaş ve Vakko Home ürünlerini tekliflendirme çalışmaları başlamıştır HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik A.Ş yıllarında çok yoğun bir şekilde pazar araştırması çalışmaları ile iş ve proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi şirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiştir Yılında 09/03/2011 de Sinpaş A.Ş. den Kelebekia-2 Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıştır ve aynı projedeki ilave işlerle birlikte TL düzeyine ulaşacak olan projenin hızlı bir şekilde imalatına başlamıştır. Kule vinç yatırımları, şantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalışmaları hızla tamamlanarak, şantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek şirket olmuştur de Sinpaş A.Ş. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve Satış Ofisi Projesi) işini yine anahtar teslimi TL bedelle almıştır. Toplam metrekare ve 600 konuttan 29

30 oluşan projenin ihale fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaşık olarak TL tutarındadır. Sinpaş A.Ş. ile yapılan ön görüşmelere mukabil, bu projenin satış ofisi ve sosyal tesisler kısmının şirketimiz tarafından yapılması, teknik yeterliliklerimizin Sinpaş A.Ş. tarafından oldukça yüksek bulunması şirketimizin tercih edilmesini sağlayacaktır. Bu projeyle ilgili şantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da şimdiden yapılmıştır. HDT Teknik Enerji A.Ş., 2011 yılı içerisinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen inşaat firması olan Sinpaş A.Ş. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuştur. Toplamda TL lik iş alınmış olup, 2011 Ağustos ayının sonunda TL lik daha iş alınacaktır. Toplamda TL lik iş hacmine ulaşılacak olup 2011 yılının ikinci altı ayında TL lik iş bitirilecek ve ciro elde edilecektir yılında da TL lik iş bitirilecek ciro elde edilecektir. Ayrıca 2012 yılının ilk 6 ayında ilk projenin teslimi gerçekleşeceğinden yeni projelerin alınmasının da önü açılacaktır yılsonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net karın ila TL düzeyinde olması beklenmektedir. HDT Teknik A.Ş yılı içerisinde Hitit Holding A.Ş. nin iştiraki haline getirilecektir. 30/09/2011 tarihi itibariyle hak ediş bedelleri üzerinden dönem cirosu ,00 TL + KDV tutarındadır. HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi İstanbul Sancaktepe'de 13 bin 500 metrekare alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m2 inşaat imalat alanı ile Sinpaş Yapı tarafından 2010 Mart ayında Hitit Holding Bünyesinde bulunan HDT Teknik A.Ş ye anahtar teslimi 17 milyon TL +KDV fiyat ile ihale edilmiştir. Saha hazırlık kapsamında arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaları, idari binalar yıkım çalışmaları Nisan 2011 de başlatılmış ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Saha mobilizasyonu ve şantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalışmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara başlanmıştır. Projedeki m3 betonun 8500 m3 ü dökülmüş ve kaba imalatların %70 kaba imalatlar tamamlanmıştır. Final imalatlar için kasım ayında start verilmiştir. Projenin anahtar teslimi geçici kabülü Mayıs 2012 de tamamlanacaktır. Kesin kabülü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, metrekare alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır. HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi 30

31 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin Sosyal Tesisleri İmalatı, HDT Teknik A.Ş tarafından bitirilmiştir m2 kapalı alana sahip tesislerde 2500 m3 beton dökülmüş, 280 ton demir montajı yapılmıştır. Tüm işleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje Sinpaş Yapının LİVA projesi satış sürecinde Satış Ofisi olarak kullanılacaktır. HDT Teknik Başlayacak İmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2.Faz Anahtar Teslim İmalatları 52 bin metrekare üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluşan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabülünden sonra başlayacağı ve HDT Teknik A.Ş ye ihale edileceği SİNPAŞ Yapı A.Ş. tarafından Şirket e bildirilmiştir. HDT Teknik İş Geliştirme ve Proje Takip Konuları 1.Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi 2.İş Bankası Teknoloji Üssü Projesi 3.Otopark Projesi (Özel) Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti. Debu müşteri ihtiyaçlarına ve amaçlarına odaklanmış bir proje yönetim firmasıdır, müşterilerine özel çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Kamu binalarından endüstriyel yapılara kadar geniş bir yelpazede uzman hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Hizmet verdiğimiz faaliyet alanlarımız konut yapıları, ticari projeler, eğitim yapıları, otel ve konaklama tesisleri, spor yapıları, havalanları, rafineri tesisleri, otomotiv tesisleri, altyapı ve yol projeleri, hastane ve sağlık yapıları, alışveriş merkezleri, saraylar, villalar olarak gruplanmaktadır. Debu işverenleri ile direkt bağlantı halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Işveren kitlemizi gayrimenkul geliştirme firmaları, otel işletmecileri, büyük kiralama yapan firmalar, eğitim kuruluşları, sağlık kuruluşları, finans kuruluşları, vakıflar ve dernekler, danışmanlık firmaları, taahhüt firmaları ve diğer proje paydaşları oluşturmaktadır. Debu bölgesinde çözülmüş ve birbiri ile entegre hizmetler verebilen bir proje yönetim firması olarak sunduğu tüm hizmetleri profesyonel bir terzi gibi müşterilerinin özelliklerine göre düzenleyerek beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde esnek/gerçekçi çözümler üretir. Geniş bir yelpazede farklı sektörlerdeki farklı müşterilere hizmet vermenin getirdiği bilgi, birikim ve tecrübe ile firmaların proje yönetimine bakış açılarını doğru yakalayarak, beklentilerine uygun bir yaklaşım sergilememize ve proje süresi boyunca maksimum kalite, sürdürebilirlik ve verimlilik sağlamamızı imkanlı hale getirmektedir. Proje yönetimi, stratejik sebeplerden dolayı ihtiyaç duyduğumuz bir takım sonuçlara ulaşmak için, kontrollü ve organize edilmiş bir çalışma içinde kurumun uygun kaynaklarını kullanma sürecidir. 31

32 Debu proje yönetimi, insan ve malzeme kaynaklarını modern yönetim tekniklerini kullanarak; proje süreci boyunca yönlendirme ve koordinasyon sanatı olup; proje hedefleri çerçevesinde belirlenen kapsamı gerçekleştirmek, hedef bütçede, zamanında, istenilen kalitede ve paylaşımcıların memnuniyetini gerçekleştirmektir. Özellikle, inşaat sektöründe proje yönetimi; farklı ve üst üste binen süreçlere sahip, kaynak planlamasının bu sürece bindirdiği ağırlığın kesinlikle doğru planlanmasını gerektiren operasyonel faaliyetlerin başarı ile uygulanmasına mukabil istenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yeterliliği ile projelerin başarılı olabilmesini imkanlı kılmaktadır. Debu tüm sektörde geliştirilmiş son güncel hizmet imkanlarını proje yönetimi başlığı altında hizmet vermek üzere birleştirip,entegre ederek müşterilerine sunmaktadır Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Karadeniz Ereğli de faaliyetine devam etmektedir. Ana franchise olarak Altınbaş marka kuyum ve mücevherat ürünleri yanında, Tissot ve Swatch marka saat bayilikleri ile fason olarak üretimini yaptırdığı altın takıların alım satımını yapmaktadır Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Çorum merkezde 500 metrekare mağazasında Jump, Tweggy, ana bayilikleri ile birlikte birçok yerli ve ithal ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının perakende ticaretini yapmaktadır Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık Yorumlanabilir ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin 08 Eylül 2011 tarih 2011/09 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla; Şirket ortaklarından Sait BÖREKÇİ, bir küpür değeri ,00 TL (Yirmibeşbintürklirası) ve toplam değeri ,00 TL olan toplamı 10 adet nama yazılı hisse senedini ayrıca bir küpür değeri 1.000,00 TL (Bintürklirası) ve toplam değeri ,00 TL olan 14 adet nama yazılı hisse senedini Hitit Holding A.Ş.'ye tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Bu devir işlemi ile Sait Börekçi beheri 25,00 TL (Yirmibiştürklirası) ve toplam nominal değeri ,00 TL olan paylık hissesini Hitit Holding A.Ş.'ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. nin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Sait Börekçi 44, Hitit Holding A.Ş. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa Şahin Badak 1, Şerife Börekçi 1,

33 Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Şirket hissedarlarından Sait BÖREKÇİ şirkette mevcut 50 (Elli) adet hissesinden 36 (Otuzaltı) adet hisse karşılığı TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi Hitit Holding Anonim Şirketi'ne devretmiştir. Yine Şirket hissedarlarından Şerife BÖREKCİ şirkette mevcut 50 (Elli) adet hissesinden 15 (Onbeş) adet hisse karşılığı ,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Moda nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Hitit Holding A.Ş. 51, Sait Börekçi 14, Şerife Börekçi 35, , Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti nin şirket hissedarlarından Fatih ÇİÇEK şirkette mevcut 75 (Yetmişbeş) adet hissesinden 30 (Otuz) adet hisse karşılığı TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi'ne devretmiştir. Devir sonrası Hitit Ayakkabı nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Sait BÖREKCİ 50, Cumhur PALABIYIK 25, Fatih ÇİÇEK 15, Hitit Holding A.Ş. 10, HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. 08 Eylül 2011 tarih 2011/2 sayılı yönetim kurulu kararıyla şirket ortaklarından Sait BÖREKCİ nominal değeri TL (Kırkbintürklirası) olan toplam 40 adet Nama Yazılı Hisse Senedini ve nominal değeri TL (Bintürklirası) olan toplam 10 adet Nama Yazılı Hisse Senedini Hitit Holding A.Ş.'ye 08/09/2011 tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Ayrıca yine şirket ortaklarından Özgür KINAY nominal değeri ,00 TL (Onbintürklirası) olan toplam 10 adet Nama Yazılı Hisse Senedini Hitit Holding A.Ş. ye 08/09/2011 tarihinde devir, ciro ve teslim etmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Oranı(%) Sermaye Tutarı 33

34 Sait Börekçi 27, Hitit Holding A.Ş. 51, Burak Taşalan 15, Özgür Kınay 5, Fatih Çiçek 1, Şerife Börekçi 1, (TL) Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Limited Şirketi şirket hissedarlarından Özgür KINAY şirkette mevcut 306 (Üçyüzaltı) adet hissesinden 60 (Altmış) adet hisse karşılığı 6.000,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011 tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Burak TAŞALAN 49, Özgür KINAY 41, Hitit Holding A.Ş. 10, , Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şirketi nin şirket hissedarlarından Fatih ÇİÇEK şirkette mevcut (Onbin) adet hissesinden (İkibin) adet hisse karşılığı ,00 TL kıymetindeki sermayesini Antalya 15. Noterliğinden 08/09/2011tarih sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Hitit Holding Anonim Şirketi ne devretmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Sermaye Tutarı Oranı(%) (TL) Fatih Çiçek 40, Can Gürol 50, Hitit Holding A.Ş. 10, , Bu devir işlemleri sonrasında Hitit Holding in sahip olduğu şirket hisselerinin özeti aşağıdaki gibidir: ġirket Adı: Tutarı Edinim Bedelleri Oranı(%) (TL) TL Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.Ş. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. Tic. A.Ş. 14,

35 Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. A.Ş. HDT Teknik Enerji İnş. Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.Şti. Hitit Ayakkabı Saat Müc. Trzm. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd.Şti. Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti. Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic Ltd. Şti. 22, , , , , , Sermaye Piyasası Kurulu nun 8 Şubat 2012 tarihli yazısıyla; Bakanlar Kurulu nun 04/09/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 2009/15330 sayılı kararı çerçevesinde, Hitit Holding in mevcut nominal sermayesi üzerinden ve halka arz edilecek payların satış değeri üzerinden on binde iki oranında kayıt ücreti alınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir. 35

36 Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Sektör, Pazar ve Rakiplerin Değerlendirilmesi Şirket bir üretim şirketi olmayıp, iştirak ettiği şirketlere yönetimsel, mali ve hukuki vb. alanlarda hizmet vermektedir ġirket in ve ĠĢtiraklerin Sektör Ġçindeki Konumu ve Hedefleri Sektör Ġçindeki Konum Şirket 16/09/2010 tarihinde kurulmuş yeni bir şirket olup, mevcut durum itibariyle 8 (sekiz) grup şirketi ile iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, işbu Rapor tarihi itibariyle Şirket in sektör içerisindeki konumunu belirlemek mümkün değildir. Ancak, Şirket in mevcut durum itibariyle mali ve finansal borcu bulunmamakta olup, hisse senetlerinin halka arzından elde edilecek gelirin tamamı Şirket tarafından planlanan yatırım faaliyetleri için ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. ĠnĢaat Sektörü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu na göre 2010 yılının ilk 3 çeyreğine ait veriler dikkate alındığında ülkemizde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) nın % 5,6 lık kısmını inşaat sektörü oluşturmakta ve bu sektör istihdama sağladığı katkı açısından da en önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 1,3 milyon insanın çalıştığı inşaat sektörü, yan sektörler olan mimarlık, müşavirlik, inşaat malzemeleri gibi alanları da dahil ettiğimizde yaklaşık olarak 3 milyon kişiye istihdam sağlamakta ve GSYH dan % 35 seviyelerinde bir pay almaktadır. Kuyumculuk Sektörü Altın ve gümüş fiyatları ile ithalat miktarlarını gösteren aşağıdaki grafiklerde sektörün temel değerlerinin trendi hakkında bilgi almak mümkündür. Altın fiyatları sadece altın metalinde gerçekleşen fiyat artışlarına değil aynı zamanda TL/Dolar kurunda meydana gelen iniş ve çıkışlara da duyarlıdır. Kurlarda meydana gelecek yukarı yönlü bir hareket altın fiyatlarını da yukarı çekmektedir. 36

37 İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen sayılı ülkelerinden biri haline gelmiştir. Her sene yaklaşık 400 ton altın ve 200 ton gümüş işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesine sahip Türkiye, dünya altın mücevherat üretiminde ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türk imalat sanayileri arasında en büyüklerden biri olan değerli maden ve mücevherat sektörü, yaklaşık kişiye istihdam sağlamaktadır. Mevcut durumda, arası kalifiye eleman çalıştıran 50'den fazla büyük şirket faaliyet göstermektedir. Türk altın ve mücevher sektörünü yurtdışı pazarlarda söz sahibi ve avantajlı konuma sokan önemli özellikleri arasında, yüzyılların birikimiyle elde ettiği tarihi kültürel mirası, dünya kuyumculuk sektörüne kazandırdığı alternatif tasarımlardaki ürün çeşitliliği, müşteriye sunulan esnek üretim imkanları, mücevherlere yansıttığı üstün kalitesi, rekabetçi fiyat avantajı ve hızlı teslimat olanakları bulunmaktadır 2. Tekstil Sektörü 3 Türk Tekstil ve Hazır giyim Sektörü, hem yarattığı istihdam hem de aylık 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle Türkiye ekonomisinin itici gücü konumundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak 2010 tarihli verilerine göre tekstil ve hazırgiyim sektöründe toplam 687 bin 441 sigortalı işçi çalıştığı görülürken, genel anlamda sektörde toplam 2,5 milyon kişi istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yine SGK verilerine göre, Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü'nde toplam 40 bin 320 işyeri kayıtlıdır. Diğer yandan, İstanbul ve çevresinde yerleşik ve İTKİB'e üye 11 bin civarında tekstil ve hazırgiyim imalatçı-ihracatçısı bulunmaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon üreticileri ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgesinde, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çorlu, İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerde yerleşiktir. Tekstil ve hammaddeleri üretim tesisleri ise ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Denizli, Bursa, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerde konuşlanmaktadır. Yabancı Para (FX) Piyasalarına ĠliĢkin Bilgiler 4 Türkiye'de para piyasaları 5 2 Kaynak, 3 Kaynak: 4 Kaynak, 5 Kaynak, 37

38 Türkiye'de modern para ve döviz piyasaları 24 Ocak 1980 Kararları ile harekete geçmiştir. Bu tarihten önce ithal ikameci, korumacı sistem vardı. Devletçe belirlenen sabit kur sistemi, karaborsa ve yastıkaltı sektörlerine yol açıyordu. 24 Ocak Kararlarıyla ABD doları 47.70'ten liraya yükseltilerek devalüasyon yapıldı. Esnek ve günlük kur sistemine geçildi, fiyatlar serbestçe piyasada belirmeye başladı. Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (TPKKK) 29 aralık 1983'te kaldırıldı, kredi ve mevduat faizleri serbest bırakıldı. 30 temmuz 1981'de SPK kabul edildi. Döviz girişi her tür yoldan serbestleştirildi. 1989'da altın piyasası kuruldu. Türkiye'de döviz işlemleri Serbest piyasada, TCMB denetimindeki döviz ve efektif piyasasında, bankalararası piyasasında olmak üzere üç piyasada gerçekleştirilmektedir. Serbest piyasada işlemler efektiftir. Merkez bankası piyasasında ise, Merkez Bankası, bankalararası döviz hareketlerini yönetiyor, kaynakları etkin olarak kullandırıyor, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini ayarlıyor. Döviz işlemleri en yoğun olarak bankalararası piyasada gerçekleşmektedir Pazar Payı Kazanma ve Muhafaza Etme Konusundaki Avantajlar Şirket kuruluşu henüz 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olmakla beraber, kurucu ana ortağın, yaklaşık 40 yıldır diğer grup şirketleri ile ticari faaliyetlerde bulunuyor olması ve başta döviz, altın-mücevherat ve inşaat olmak üzere değişik sektörlerde tecrübeye ve tanılırlığa sahip olması, yine Şirket tarafından iştirak edilen diğer grup şirketlerinin Türkiye çapında tanınmış ve marka değerini kanıtlamış büyük firmalarla franchise ilişkisi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesi, Şirket in sahip olduğu avantajların başında gelmektedir Pazar Payı Kazanma ve Muhafaza Etme Konusundaki Dezavantajlar Şirket in mevcut durum itibariyle faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili diğer firma davranışlarından ve genel ekonomik yapıdan ve henüz yakın bir zamanda kurulmuş olmaktan kaynaklı bazı dezavantajları bulunmaktadır Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Şirket bir üretim şirketi olmayıp, satışları/gelirleri iştiraklerine verdiği yönetimsel ve teknik hizmet gelirleri ile faiz vb. gelirlerden oluşmaktadır Son yıl, ilgili ara dönem ve Ġzahname tarihi itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli baģlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle Şirketin personel sayısı 10 kişidir. YOKTUR Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuģ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim iģlemleri: 38

39 4.SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER İzahname de seçilmiş bilgilere yer verilmesinin amacı, finansal tablolardan önemli finansal bilgilerin/rakamların açığa çıkarılması ve ortaklığın finansal durumunun özetlenmesidir. BĠLANÇO 31 ARALIK 2011 Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 7 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Devam Eden İnşaat Sözleşmesinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 32 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

40 Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları 20 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 10 Diğer Borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet Teşvik ve Yardımları 20 Borç Karşılıkları 22 Çalışanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 25 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklık Payları Ödenmiş Sermaye Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları -Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 212 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR

41 GELĠR TABLOSU 31 ARALIK 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 27 ( ) - Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar) Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) - Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar/(zarar) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 28 ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (3.454) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 29 (44.969) (8.421) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 31 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -Dönem vergi gelir/gideri -Ertelenmiş vergi gelir/gideri ( ) (1.062) ( ) 222 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir : Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,

42 SeyreltilmiĢ hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiģ hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,

43 NAKĠT AKIM TABLOSU 31 ARALIK 2011 Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansları ĠġLETME FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Net Dönem Karını ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek Ġçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Duran Varlıklar Amortismanı Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden Borçların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden ( ) İzin Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı-Net Ertelenmiş Vergi Değişim ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Karı Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalış ( ) ( ) Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış / Azalış Stoklardaki Değişim ( ) İşletme Faaliyetlerine İlişkin Diğer Aktif ve Pasiflerdeki Değişim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ( ) YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Menkul Kıymetlerdeki Değişim-net (86.000) Öz Kaynak Yönetimi ile Değerlenen Yatırımlar ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Değişim 18 ( ) (28.604) Azınlık Payındaki Değişim Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Sermaye Artışı Azınlık Paylarındaki Değişim Finansal Borçlardaki Değişim Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET DEĞĠġĠM DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

44 5.MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER 5.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi : TL : TL 5.2.Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı Ortağın Adı Soyadı : Hisse Sayısı Pay (TL) Pay (%) Sait BÖREKCİ : ,00 Şerife BÖREKCİ : ,00 Fatih ÇİÇEK : ,00 Burak TAŞALAN : ,00 Mustafa Şahin BADAK : ,00 Toplam ,00 YOKTUR YOKTUR 5.3. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiģikliğe yol açan diğer iģlemlere iliģkin bilgi: 5.4. Sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmiģse konu hakkında bilgi: 5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi: Grubu Ġmtiyaz Türü Nama/Hamiline Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - - Hamiline TOPLAM YÖNETĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 6.1.Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Adı-Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üslendiği Görevler Sait BÖREKCİ Yön. Kur. Başkanı Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) Yön. Kur. Başkanı ,00 44

45 Şerife BÖREKCİ Burak TAŞALAN Yön. Kur. Üyesi Yön. Kur. Üyesi Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA Yön. Kur. Başkan Yardımcısı ,00 Yön. Kur. Üyesi , Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere bir denetçi seçer. Denetçi sayısı üçü geçemez. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını genel kurula sunacaklardır. Şirketin denetimi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri geçerlidir. Denetçiler kanunlar ve esas sözleşme ile kendilerine verilen görevi gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar Adı-Soyadı ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Bekir AŞKIN Metin Kasapoğlu Cad. Denetçi A.Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa/ANTALYA 3 Yıl Görev Süresi 45

46 7.GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 7.1.Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan iliģkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grup Organizasyon Yapısı Sait BÖREKCİ tarafından, Chiaro Kuyumculuk Mücevherat İnşaat Turizm Tekstil San. ve Tic. Lti. Şirketi ndeki hisselerinin tamamını, en geç halka arzı müteakip 3 (üç) ay içerisinde elden çıkararak ortaklık ilişkisini sonlandıracağına dair taahhütname ibraz edilmiştir Hitit Grubu ve Hitit Holding A.ġ. Hitit Şirketler Topluluğu nun 40. yılında, grup şirketlerini mali, idari ve finansal açıdan tek bir Yönetim Merkezi nden yönetebilmek ve rekabet üstünlükleri yaratmak amacıyla 2010 yılında Hitit Holding A.Ş. kurulmuştur. Perakende ve İnşaat olmak üzere iki ana sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Hitit Grup ta yer alan şirketlerden mevcut durum itibariyle sekizi Holding in iştiraki ve/veya bağlı ortaklığıdır. Holding, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümleri uyarınca anonim şirket olarak ,00 TL (Onbeşmilyon TL) sermaye taahhüdü ile kurulmuştur. Şirket in kuruluşu tarih ve 7649 sayılı TTSG nde yayınlanmış ve tescil edilmiştir. 46

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU 26 Aralık 2011 Piyasa DanıĢmanı GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ġçindekiler 1. Raporun Konusu... 3 2. Şirket i Tanıtıcı Bilgiler... 3 2.1 Şirket in Ortaklık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2011 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin 24.000.000

Detaylı

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU HİTİT HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 I. GENEL BİLGİLER 1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516, 518, 565 ve 610 uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı... 5 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ.... 5 1.3. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ.... 6 1.4. Hitit Döviz

Detaylı

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2012 1 Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 14.445.310,25 TL

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK)

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Notu (TASLAK) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I No:40 Tebliği'nin 17'nci maddesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden

Detaylı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 138.000.000.-TL den 184.000.000.- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 46.000.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Đzahnamedir

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Đzahnamedir ĐZAHNAME Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Đzahnamedir BU ĐZAHNAME ONAY ĐÇĐN SERMAYE PĐYASASI KURULU NA SUNULMUŞ OLUP; HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 36.250.000 TL den 72.500.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU 1 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ / ödenmiģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME 2014 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi İzahnamedir (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı