2014 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014

2 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Göstergeleri GerçekleĢme Tablosu

3 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Konya Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak tarih ve 6005 sayılı kanun ile Konya da kurulmuģ ve kuruluģu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģtır tarihinde sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan 6287 nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiģtirilmiģtir. Yüksekokulumuz yılında 6005 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuģtur. Yüksekokulumuz Ġngilizce, Almanca hazırlık ve Modern diller bölümünden oluģmaktadır. Hazırlık bölümü, öğrencilerin üniversiteye giriģ sırasındaki yabancı dil yeterlilik düzeyini tespit eder ve yabancı dili yetersiz olan öğrencilere yabancı dille verilen alan derslerini kolaylıkla sürdürebilmek üzere, dinlediğini ve okuduğunu anlama, yazma ve konuģma becerilerine iliģkin 1 yıl süresince yoğun bir program yürütür. Modern diller bölümü ise tüm üniversiteye servis dersleri olarak Almanca, Ġngilizce ve Arapça dil dersleri sunmaktadır öğretim yılında üniversitemizin farklı fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden 496 tanesine hazırlık, 7500 tanesine yabancı dil servis dersleri olmak üzere Yüksekokulumuzdan hizmet almaktadırlar gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak faaliyetine baģlayan Üniversitemize yabancı dil eğitimiyle katkı sunan yüksekokulumuzun 2014 faaliyet raporu iliģikte bilgilerinize sunulmuģtur. Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL Müdür

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yabancı Diller Yüksekokulu olarak amacımız, yabancı dil eğitimindeki çağdaģ yaklaģım ve yöntemleri kullanarak öğrencilerimizin Ġngilizce, Almanca ve Arapça gibi yabancı bir dilde yazılı ve sözlü iletiģim kurabilmelerini ve akademik çalıģmalarını yürütebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin ileri mesleki ve sosyal yaģantılarında ihtiyaçlarını karģılayacak seviyede nitelikli bir yabancı dil eğitimini, yenilikçi ve dinamik bir öğretim kadromuzla sunmaktayız. Vizyon Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz; Üniversitemizin akademik, bilimsel ve pedagojik hedefleri doğrultusunda sunmakta olduğumuz yabancı dil öğretimiyle, öğrencilerimize farklı kültürleri anlayabilme, eleģtirel düģünebilme, edindikleri yabancı dilden akademik, mesleki ve sosyal yaģantılarında faydalanabilme becerileri kazandırarak, misyonumuzu en üst düzeye taģımak ve yüksekokulumuzun ulusal düzeyde etkin bir konumda olmasını sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yabancı Diller Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak tarih ve 6005 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuģtur Necmettin Erbakan Üniversitesi ne bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5/i maddesi gereği sunulan ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerini ve yabancı dil(almanca ve Ġngilizce) hazırlık programını yürütmektedir. Yüksekokulumuz Ģu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram yerleģkesindedir. Kurumumuz, 1 Doçent Dr. Fransızca (görevlendirme) 4 Yrd.Doç.Dr (3 ü Ġngilizce 1 i Arapça,), 6 öğretim görevlisi (4 ü Ġngilizce, 1 i Almanca, 1 i Arapça), 1 araģtırma görevlisi ( Ġngilizce) ve 13 okutman ( 8 Ġngilizce, 3 sözleģmeli yabancı uyruklu ingilizce, 2 Almanca ) olmak üzere toplam 25 akademisyen ile hizmet sunmaktadır Yabancı Diller Yüksekokulu nda Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölüm ve programlar Ģunlardır.

5 Ġngilizce Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Endüstri Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Enerji Sistemleri Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Makine Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Mekatronik Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Mimarlık ( Zorunlu Hazırlık Programı ) ġehir Bölge Ve Planlama ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Gıda Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık ĠĢletmeciliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Uçak Mühendisliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) % 30 Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Felsefe ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Ġktisat ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) ĠĢletme ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Sosyoloji ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Tarih ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Turizm ĠĢletmeciliği ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı ) Turizm Rehberliği ( İsteğe Bağlı Hazırlık Programı )

6 Almanca Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği ( Zorunlu Hazırlık Programı ) Yabancı Diller Yüksekokulunun ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak hizmet verdiği diller: Almanca Arapça Ġngilizce Yüksekokul Müdürü: (1) Yüksekokul kurullarına baģkanlık etmek, kurulların kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektöre rapor vermek, (3) Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, (4) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak, (5) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Yüksekokul Kurulu: Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapmaktadır. (1) Yüksekokulun eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: (1) Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, (2) Yüksekokulun eğitim öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim öğretim ve sınavlara ait iģlemler hakkında karar vermek, (6) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

7 C. Birime ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Yabancı Diller Yüksekokulu Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi binası içerisinde hizmet vermektedir. Eğitim Alanı Üzeri Anfi 1 Sınıf 7 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 0 Adet Kantin Alanı: 0 m2 Kafeterya Sayısı: 0 Adet Kafeterya Alanı: 0 m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 0 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 0 m2 Öğrenci yemekhane : 0 KiĢi Personel yemekhane Sayısı: 0 Adet Personel yemekhane Alanı: 0 m2 Personel yemekhane : 0 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: 0 Adet Misafirhane : 0 KiĢi Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m2 Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı: 0 Adet Lojman Bürüt Alanı: 0 m2 Dolu Lojman Sayısı: 0 Adet BoĢ Lojman Sayısı: 0 Adet

8 1.2.6.Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 0 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 0 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 0 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: 0 m Toplantı Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Üzeri Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 0 Adet Sinema Salonu Alanı: 0 m2 Sinema Salonu : 0 KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: 0 Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : 0 KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 0 Öğrenci Kulüpleri Üye Sayısı: 0 Öğrenci Kulüp Ġsimleri : Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 0 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: 0 m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: 0 Adet Anaokulu Alanı: 0 m2 Anaokulu : 0 KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: 0 Adet Ġlköğretim okulu Alanı: 0 m2 Ġlköğretim okulu : 0 KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası 6 22 Toplam

9 Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Servis ÇalıĢma Odası 3 4 Toplam 4 8 Kullanan Sayısı 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 0 Adet Ambar Alanı: 0 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 0 Adet ArĢiv Alanı: 0 m Atölyeler Atölye Sayısı: 0 Adet Atölye Alanı: 0 m Hastane Alanları Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Hastane Toplam Kapalı Alanı

10 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. Ece SARIGÜL YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ Bekir UMUTLU YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI Yrd.Doç.Dr. Selma Durak ÜĞÜTEN Okutman Neslihan KÖK YÜKSEKOKUL KURULU Yrd.Doç.Dr. Ece SARIGÜL Yrd.Doç.Dr. Selma Durak ÜĞÜTEN Yrd.Doç.Dr. Ersen VURAL Öğ.Gör. Ali EMĠNOĞLU Öğ.Gör. Gülçin MUTLU Öğ.Gör.Emine USLU Okt. Hayriye UlaĢ TARAF YÖNETĠM KURULU Yrd.Doç.Dr. Ece SARIGÜL Yrd. Doç. Dr Ramazan SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. Selma Durak ÜĞÜTEN Yrd.Doç.Dr. Ersen VURAL Yrd.Doç.Dr. Abdulhamit ÇAKIR Okt.Neslihan KÖK Raportör Bekir UMUTLU KOMĠSYONLAR Program ve Metaryal GeliĢtirme Kom. Ölçme ve Değerlendirme Kom. Mesleki GeliĢim Kom. AKADEMĠK BĠRĠMLER ĠDARĠ BĠRĠMLER Yüksekokul Sekreterliği idari birimler Yusuf YILDIZ Ekrem KÜÇÜK Aslı YÜCEL Burcu ACAR Temel Yabancı Diller Bölümü Bölüm BĢk: Öğr. Gör. Gülçin MUTLU Modern Diller Bölümü Bölüm BĢk: Öğr. Gör. Cahit GÜLER

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 32 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı:1 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: 785 Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 0 Adet Elektronik Yayın Sayısı: 0 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Yazıcı Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 0 0 0

12 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Tam Zamanlı Profesör Doçent.Dr. 1 (Geçici Görevlendirme) 1 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 13( 3 kiģi sözleģmeli) Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Yarı Zamanlı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör 0 0 Doçent 0 0 Yrd. Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman (3 kiģi) HAZIRLIK Çevirici 0 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 0 AraĢtırma Görevlisi 0 0 Uzman 0 0 Toplam 3 3

13 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör 0 0 Doçent 0 0 Yrd. Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman 0 0 Çevirici 0 0 Eğitim Öğretim Planlamacısı 0 0 AraĢtırma Görevlisi 0 0 Uzman 0 0 Toplam BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Dr. YDYO GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Yrd. Doçent Dr. Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi 0 0 Uzman 0 0 Toplam SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör 0 Doçent 0 Yrd. Doçent 0 Öğretim Görevlisi 0 Uzman 0 Okutman 3 Sanatçı Öğrt. Elm. 0 Sahne Uygulatıcısı 0 Toplam 3

14 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 14,2 23,8 19,04 23,8 19, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Dolu BoĢ Toplam 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı 6 Yüzde 4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde

15 4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde /B li SözleĢmeliler 657-4/B li SözleĢmeliler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Toplam Dolu BoĢ Toplam /B li SözleĢmelilerin Hizmet Süreleri Hizmet Süresi KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri /B li SözleĢmelilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri

16 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam

17 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Fakülteler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü Kadın Erkek Toplam Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler Bu kısımda harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 5.4-Diğer Hizmetler Birim tarafından 2014 yılında görev alanına giren faaliyetler dıģında yapmıģ olduğu çalıģmalar varsa bu bölümde bilgi verilecektir.

18 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yüksekokulumuzun 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, 03.3 Yolluk Giderleri, 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri bütçe ödenekleriyle teminin için Yüksekokul Müdürlüğünce (Harcama Yetkilisince); -Ġhale Komisyonu -Mal Alım ĠĢleri Muayene Kabul Komisyonu -YaklaĢık Maliyet Tespit Komisyonu oluģturulmuģ olup, ayrıca -Doğrudan Temin Yoluyla Satın almaya Yetkili KiĢiler belirlenmiģtir. Öncelikle bütçe olanakları göz önüne alınarak öncelikli ihtiyaçlar belirlenmektedir. Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreterinin de yer aldığı YaklaĢık Maliyet Tespit Komisyonunca, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin yaklaģık maliyetinin tespit edilmesi ve Harcama Yetkilisince onay verilmesine müteakip Doğrudan Temin Yoluyla Satın almaya Yetkili KiĢilerce ihtiyacın piyasadan kaliteli ve ucuz Ģekilde temin edilmesi için araģtırma yapılarak gerekli kararlar alındıktan sonra uygun alım yapılmaktadır. Muayene Kabul Komisyonlarınca alımı yapılan malın istenilen niteliklere uygun olup/olmadığının kontrolü ve kabulü yapılmaktadır. Bu süreçlerde görevli olan yetkililer yaptıkları iģlemlerden sorumlu olup, bu sorumluluk düzenlenen belgelerle ilgili mali sorumluluktur. Ayrıca, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nca da ödeme öncesi gerekli denetimin yapılması sağlanmaktadır. D- Diğer Hususlar II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2014 ÖDENEK TOPLAMI 2014 HARCAMA TOPLAMI GERÇEK- LEġME ORANI TL TL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , , , , PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , ,44 94

19 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 2 Açık Oturum 0 SöyleĢi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Turnuva 0 Teknik Gezi 0 Eğitim Semineri Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 0 makaleler Uluslararası hakemli diğer dergilerde yayınlanan 0 makaleler Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 0 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 0 Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler 0 Kitap Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ

20 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Sayısı PROJE DESTEK TÜRLERĠ Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje Sayısı 2014 YILI Toplam Proje Sayısı Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Sayısı BAP TÜBĠTAK A.B. KALKINMA BAKANLIĞI DĠĞER TOPLAM Bilimsel AraĢtırma Proje Harcamaları PROJE DESTEK TÜRLERĠ Önceki Yıldan Devreden Ödenek Tutarı (TL) 2014 YILI Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Tutarı (TL) Toplam Ödenek Tutarı (TL) BAP TÜBĠTAK A.B. KALKINMA BAKANLIĞI DĠĞER TOPLAM

21 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL Müdür

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2011 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM

ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Malkara Meslek Yüksekokulu. 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu. Sürüm No:2. Malkara/TEKĐRDAĞ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Malkara Meslek Yüksekokulu. 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu. Sürüm No:2. Malkara/TEKĐRDAĞ T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Malkara Meslek Yüksekokulu 2008 YILI Đdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĐRDAĞ ŞUBAT-2009 SUNUŞ... 4 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 Misyonumuz...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, 74100 B A R T I N 1 ĠÇĠNDEKĠLER.... 2 ÜST YÖNETĠCĠNĠN

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı