TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR"

Transkript

1 TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR HĠLÂL AYDIN HALĠL ALTUNKAYA (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ) DANIġMAN ÖĞRETMEN SEYFĠ ERDOĞAN FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI: PROJE KATEGORĠSĠ ESKĠġEHĠR, 212

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN ADI PROJENĠN KONUSU 2 3. PROJENĠN AMACI PROJENĠN ÖNEMĠ YÖNTEM GĠRĠġ... 3 A-Kitle ĠletiĢim Araçları Ve Televizyonun Yaygın Etkisi. 3 A.1- Kitle ĠletiĢim Araçları.. 3 A.2- Kitle ĠletiĢim Araçları Ġçerisinde Televizyonun Yaygın Etkisi. 4 A.3- Televizyon Dili.. 4 B- Dil Ve Kültür ĠliĢkisi. 6 B.1- Kültür Ve Popüler Kültür TaĢıyıcısı Olarak Televizyon.. 6 B.2- Popüler Kültürün Dil Üzerindeki Etkisi MÜLAKAT ANKET ANALĠZĠ ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ TEġEKKÜR KAYNAKÇA.21 1

3 PROJENĠN ADI: Dizi ve filmlerde standart dilimizin bozulup garip söyleyiģ Ģekillerinin medya vasıtasıyla topluma yayılması, genç, orta yaģ ve yaģlılar üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çözüm önerilerinin oluģturulması. PROJENĠN KONUSU: Günümüzde Türkiye de televizyonlarda yayımlanan pek çok dizi ve filmde standart dilimiz, yani Ġstanbul Türkçesi bozulmakta ve garip söyleyiģ Ģekilleri medya vasıtasıyla topluma yayılmaktadır. Bu durumun çocuklar, gençler, orta yaģ grubu ve yaģlılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi. PROJENĠN AMACI: Medya vasıtasıyla topluma yayılan garip söyleyiģ Ģekillerinin ve dil yanlıģlarının olumsuz etkilerini yok etmeye yönelik çözüm önerileri üretmek amaçlanmıģtır. Bu temel amacın yanında alt hipotezler Ģu Ģekilde geliģtirilmiģtir: Televizyon izleme oranının artıģı dil yanlıģlarının ve garip söyleyiģ Ģekillerinin toplum içindeki yayılma hızını arttırır. Çocuklar ana dillerini öğrendikleri dönemde, yanlıģlıkları ve garip söyleyiģ Ģekillerini benimserler. Bu durum ise gelecek neslin tam ve doğru Türkçe kullanımını zora sokmaktadır. Televizyonda yayımlanan dizi ve filmler çocukların konuģma ve davranıģlarını doğrudan etkiler. Çocukların dil bilincinin oluģmasında televizyon dizi ve filmleri etkin bir role sahiptir. Toplumda dil bilincinin oluģumunda okudukları dergiler, yazılar, öyküler; izledikleri çizgi filmler, filmler, diziler etkilidir. Medya çalıģanlarının dil eğitimi almıģ olması medyada yapılan dil yanlıģlarını ve garip söyleyiģ biçimlerini en aza indirir. PROJENĠN ÖNEMĠ: Dizi filmlerde kullanılan dilimizi popüler kültürün pençesinden kurtarmaya yönelik, dil yanlıģlarının ve garip söyleyiģ Ģekillerinin en aza indirilmesi konusunda çözüm önerileri sunulacaktır. YÖNTEM: Kota ve basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle 347 kiģilik EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ve çevresiyle sınırlandırılmıģtır. Proje kapsamında örneklemden elde edilecek bilgi ve verileri toplamak üzere öğrencilere yönelik 23 sorudan oluģan bir anket formu geliģtirilmiģtir. Ankete cevap verme oranı %1 olarak gerçekleģtirilmiģtir. Anketle elde 2

4 edilen sonuçlar Excel programı kullanılarak analiz edilmiģ ve değerlendirilmiģtir. Ayrıca ESOGÜ de görevli Prof. Dr. Erdoğan Boz ile tarihinde mülakat yapılmıģtır. GĠRĠġ A-KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI VE TELEVĠZYONUN YAYGIN ETKĠSĠ A.1- Kitle ĠletiĢim Araçları Sosyal iletiģimde de, kitle iletiģiminde de aracımız dildir. Ancak hitap edilen toplumun ortak dili, aynı zamanda tarihi, sosyal, kültürel bir olgudur. Dolayısıyla kullanılan dilin sadece gramer kaidelerine uyarak yapılan bir söz dizimi olarak değil, kültür aktarımı bakımından da ele alınması gerekir. Toplumlar, özellikle de okur- yazar toplumu bilgilendirmek, eğitmek, eğlendirmek ve razı etmek amacı ile bir dizi materyal geliştirmişlerdir. Bu materyaller okuryazar ürünleri, gazete, dergi, magazin, film, radyo ve televizyon yayınları şeklindedir. Biz materyallerin hepsini kitle iletişim araçları olarak kabul etmekteyiz. 1 Görsel gücü dolayısıyla kitle iletiģim araçlarının en etkili olanı televizyon, Köken olarak Fransızca television sözcüğünden gelmiştir. Anlamı uzağı görmedir. Bir başka şekilde tanımlarsak sabit veya hareketli resimlerin elektro manyetik dalgalar yardımı ile uzak alıcılara nakline televizyon diyoruz. 2 Kitle iletiģimi genel bir düģünme ve yaģama biçiminin paylaģılmasıdır. Kitle iletiģim araçları da doğal beģeri iliģkilerin ötesinde, teknolojik bir dille bu düģünme ve yaģama biçimini bizlere aktarır. Kitle iletiģim araçlarının toplumsallaģma sürecine olan katkıları belli bir dönemi içermez; bu, bireyin ömrü boyunca yaģayacağı bir süreç olur. Kitle iletiģim araçları toplumsallaģma sürecinin her anında olan bir sürekliliğe sahiptir. 1 Ali Balcı, (21): Sosyal Bilimlerde AraĢtırma, PegemA Yayıncılık, Ankara, s.29 2 MEGEP, izyon_yayinciliginin_temelleri.pdf

5 A.2- Kitle ĠletiĢim Araçları Ġçerisinde Televizyonun Yaygın Etkisi Kitle iletiģim araçları 2. Yüzyılın en büyük buluģları arasında yer alan araçlardır. Bu araçların içerisinde çok geniģ kitlelere ulaģması ve günden güne artan yaygın etkisi ile televizyon önemli bir yere sahiptir. Toplumumuzda aile içerisinde akģam televizyon izlemenin gelenek haline gelmesi bu durumu ortaya koyan en iyi örnektir. Yapılan birçok araģtırmada ülkemizde televizyon izleme oranlarının %9 ın üzerinde olması, televizyonun çocuklar üzerindeki etki derecesinin eğitim kurumlarının etki derecesinden çok daha fazla olmasına yol açtığı söylenebilir. Bugün, toplumu eğitim kurumları yerine kitle iletiģim araçlarının yönlendirdiği bir gerçektir. Dolayısıyla toplumun kültürünü meydana getiren her unsuru düzgün ve tam bir Ģekilde izleyiciye aktarmak gibi bir sorumluluğu da üstlenen televizyonun etki alanı geniģledikçe sorumluluğu da her geçen gün artmaktadır. A.3- Televizyon Dili Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlıktır. 3 Standart dil ise; toplum tarafından, bir ülkenin eğitim dili olarak kabul edilmiģ, resmi kurumlarında, kitle iletiģim araçlarında kullanılan ve yazı dilinin temeli olarak kabul edilen dildir. Türkiye Türkçesi için belirlenmiģ standart dil Ġstanbul ağzıdır. Ġstanbul ağzının bir Ģehri, diğerlerinden üstün gören bir zihniyetle övüldüğünü sanmak büyük hatadır. Türk tarihinin son yedi yüz yılında Oğuz Türkleri tarafından kurulan en büyük medeniyet, Anadolu ve Balkanlar Türkiye sindeki Osmanlı Medeniyetidir. BeĢ yüz yıldan beri, böyle bir medeniyete dil, kültür ve sanat merkezliği yapan Ġstanbul Ģehrinde ise Türkçemizin büyük tekâmül göstermesi çok normaldir. Teknoloji alanındaki geliģmeler, hayatın bütün alanlarında köklü yeniliklere yol açmaktadır. Teknik sahadaki bu hızlı geliģme karģısında dilimizin bu terimlere karģılık bulma hızı çok yavaģ kalmaktadır. 3 ERGĠN, Muharrem, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 29 4

6 Her evde bir iletişim eşyasının olduğu günümüz dünyasında dili kullanma biçimleri de çabuk ve kolay bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Yayınların etkileme gücü dil bakımından ailenin ve okulun etkileme gücünün önüne geçmiş durumdadır. 4 Görsel medyanın etki alanının geniģ olmasından dolayı yapılan herhangi bir dil yanlıģı çok geniģ kitlelere rahatlıkla ulaģabilmektedir. Özellikle ülkenin dilsel bütünlüğü ve kültürü için belirlenen yayın politikası dıģına çıkmayan bir dil kullanımının olması gerekmektedir. Yayın dili öncelikle çerçeveler içerisinde iģler. Türkiye de yayınları düzenleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢa ve Yayınları Hakkında Yasanın 4. maddesinde yer alan Yayın ilkeleri arasında dille ilgili olarak Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuģma dili olarak kullanılması; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaģ kültür, eğitim ve bilim dili halinde geliģmesinin sağlanması. 5 Ġfadesi yayınlardaki dilin nasıl olması gerektiğini belirtse de uygulamada bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. ĠletiĢim araçlarının etki alanlarından biri olan çocuklar dil kazanımı çağında görsel medyanın etkisiyle kendi ana dillerini öğrenmeden yabancı dilden kelimeler edinmektedirler. Yapılan araştırmalar televizyon izleme sıklığını, çocuk kesimi için %99 olarak göstermektedir yaş arasındaki çocukların neredeyse tamamı ders dışındaki boş saatlerinin %8 ini televizyon karşısında geçirmektedir. Özellikle çocuk seyirciler için, ana dilinin öğrenilmesinde, resmi söyleyiş özelliklerinin kavranmasında, kısaca ana dili eğitiminde televizyon hemen hemen, okulların önüne geçmiştir. 6 Bu Ģekilde yetiģen bir nesilde garip söyleyiģ Ģekillerinin ortaya çıkması ve standart dilimizin zarar görmesi muhtemeldir. Bu durumun sorumluları daha çok yukarıda da belirttiğimiz gibi etkileme gücü gün geçtikçe artan kitle iletiģim araçlarıdır. Görsel gücü dolayısıyla da kitle iletiģim araçları içerisinde en etkin olanı televizyondur. Ne var ki dil konusundaki en ağır darbe bizi etkisi altına alan ve hayatımızın her anında varlığını benimseten televizyondaki dizi ve filmlerden gelmektedir. Dizi ve filmlerde standart dilimiz terk edilmekte ve garip söyleyiģ Ģekilleri kendini göstermektedir. Bu durumun dilimiz üzerindeki etkisi kadar vahim diğer bir etkisi ise kültürümüz üzerindedir. Aziz Nesin in Ģu sözü her Ģeyi gözler önüne sermektedir; Gizli işgalin çok daha ağır olmasının nedeni işgale uğrayan ülke insanlarının işgal altında olduklarının ayırtında olmamalarıdır. Farkında olmadıktan başka, 4 Y. Yılmaz, Türkçede Dil YanlıĢları, Özel Kitaplar, 1. Baskı, Ġstanbul 21, s Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası 4. Madde ve Ġlgili Bent 6 N. Sis Medya Dili Sorunu s. 29 5

7 insanlar kendiliklerinden işgale uğramak için can atarlar. İşgale istekli ve gönüllüdürler. 7 B- DĠL VE KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ Öteki canlılardan farklı olarak duygu, düģünce, konuģma gibi özelliklere sahip olan insanoğlu, bir yandan maddi ve manevi ihtiyaçlarını karģılayabilmek, bir yandan da tabiatla ve diğer insanlarla olan iliģkilerini düzene koyabilmek için çeģitli sosyal organizasyonlara girme gereğini duymuģtur. Bir arada yaģama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların tabii nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük örneği millettir. Topluluklar sosyal bütünleģme içerisindedir. Millet dediğimiz topluluk da bu bütünleģmeden payına düģeni almıģ vaziyettedir. Millet dediğimiz topluluğu oluģturan birimler arasında ortak kabul edilen özellikleri mevcuttur. Bu ise sosyal akrabalığı ortaya koymaktadır. Bu akrabalık ve ortak özellikler kültürü oluģturmaktadır. En ilkel topluluktan en geliģmiģ topluluklara kadar her toplumun kendine ait bir kültürü olduğu tartıģmasızdır. Bir kültür için vazgeçilmez kabul edilen bir unsur diğer bir kültür için önemsiz sayılabilir. Fakat her toplum için değiģmez yeri olan tek kavram dildir. Dil, toplumu, toplumun kültürünü, taģıyan geliģtiren ve çağdaģlaģtıran bir taģıttır. Kültürü taģıyıp çağdaģlaģtırdığı gibi kendini de geliģtirip çağdaģlaģtırmaya her geçen gün devam etmektedir Bir toplum dilini kaybetmiģse eğer kültürü de kaybolmaya yüz tutmuģ demektir. Dil sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynası durumundadır. Bir Ģair ve yazar duygu ve düģüncelerini ancak dil vasıtasıyla aktarabilmektedir. Kültürümüz ve milli varlığımız bu Ģiirlerden, bu yazılardan taģınmıģtır bugüne. Yunus un ilahilerinde, Mehmet Akif in Ġstiklal MarĢı nda aktarılmıģtır kültürümüz. B.1- Kültür Ve Popüler Kültür TaĢıyıcısı Olarak Televizyon Kültür, toplumların yaģam biçimlerinden, sosyal düzenlerinden genel anlamda inançlarından oluģan ve bu olgularla arasında dinamik bir bağ kurarak kendi varlığını da bunların etkinliğine bağlı olarak güçlendirebilen veya zaman zaman zayıflatabilen bir bildiriģim yöntemini teģkil etmektedir. Dolayısıyla toplumda iletiģimin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 7 Öner Yağcı, Geleceğimizdir Kirletilen, s. 23 6

8 Toplum içerisinde iletiģimin sağlanmasında kitle iletiģim araçlarının da etkisi göz ardı edilemez. Bu araçlar içerisinde halk tarafından en çok tercih edileni televizyondur. Çocuklar, gençler, yaģlılar hemen herkes televizyonun hedef kitlesi içerisindedir. Bu durum televizyonun bizi etkileme oranını daha da artırmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuģ binlerce kültür unsurunu ayağımızın önüne sermekte olan televizyon, onların tekrar canlanmasına vesile olmakla birlikte, popüler kültür unsurlarını da hayatımıza sokmaktadır. Ve bunu reyting canavarı na yenik düģmeden yapması gerektiğinden seyircinin dikkatini celp etmek amacıyla, farklı yollara baģvurmaktadır. Bu yollar kimi zaman televizyon programları, kimi zaman dizi ve filmlerden oluģmuģlardır. B.2- Popüler Kültürün Dil Üzerindeki Etkisi Popüler sözcüğü, önceleri halka ait anlamına gelirken zamanla bu sözcük çoğunluk tarafından sevilen ve seçilen anlamına kullanılmaya başlamıştır. Kitle iletişiminde ise popüler kültür, halk tarafından sevilen medya ürünleri anlamında kullanılmaktadır. 8 YaĢama popüler kültürün egemen kılındığı günümüz koģullarında yükselen değerler denilen bir kavramın getirdiklerine baktığımızda gördüklerimiz televizyonun kültürel anlamda da yaģamın merkezinde olduğudur. Hayatımız sanki onun üzerine kurulmuģ, onun etrafında ĢekillenmiĢtir. Böyle bir ortamda televizyonun etki alanı çocuklara, gençlere, yaģlılara, hemen herkese ulaģmıģtır. Popüler kültür denilen kavramın hayatımıza girmesi böyle bir silahla (televizyon) zor olmasa gerek. Dizi ve filmlerde bu kültür aktarımı en üst düzeydedir. Popüler kültür bazı popüler sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en çok yapılan ve en önemlisi olan dilimizle ilgili olanıdır. Standart dilimize zarar veren garip söyleyiģ Ģekilleri ve hataları meydana gelmekte ve televizyonla birlikte halka empoze edilmektedir. Yeni nesil bu söyleyiģ Ģekilleri ve hataları ile büyümektedir. ĠĢin daha üzücü kısmı ise çocuklar bırakın çocukları yetiģkinler dahi bu sorunun farkında değildir. Herkes kendini televizyonun dünyasına teslim etmiģ durumdadır. Dilimiz sonu görünmeyen bir yola girmiģ durumdadır televizyonla birlikte. Dilimiz ve halkımız yabancılaģmaktadır popüler kültürle birlikte. AmerikanlaĢma hayatımızın her yanında hak etmediği kadar yerini sık almıģ durumdadır. Bir 8 Alemdar ve Erdoğan, a.g.e. s.33 7

9 toplumun dili, dini ve kültürü o toplumun en büyük hazinesidir. Fakat popüler kültür bunların hepsine balta vurmaktadır. Aslında popüler kültürün dilimiz üzerindeki etkisi sadece dilimiz değil geleceğimiz üzerindeki etkisidir. Ve üzülerek söylemek gerekir ki bu etki hiç de bizim selametimize görünmemektedir. MÜLAKAT 1. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1962 EskiĢehir doğumluyum. Ġlk, orta ve lise öğrenimini yine bu Ģehirde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünden 1985 yılında mezun oldum bir süre öğretmenlik yaptım. Dicle Üniversitesi nde yüksek lisans, Ġnönü Üniversitesi nde doktora yaptım te K. Sütçü Ġmam Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak göreve baģladım de A.Kocatepe Üniversitesi nde göreve baģladım. 23 te doçent, 28 de ESOGÜ ye profesör olarak atandım. Halen aynı üniversitede görev yapmaktayım. 2. Televizyondaki dizi ve filmleri dil yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruya bir kerede cevap vermek çok zordur. Sayıları yüzü aģmıģ TV kanallarındaki sayısız dizi ve filmlerin dili hakkında bir Ģeyler söylemek gerçekten zordur. Sanırım bunun için yapılmıģ araģtırmalara bakmak daha doğru olacaktır. 3. Sizce medyada yapılan dil yanlıģlarının kaynağı nedir? Dil, toplumun temel yapı taģı olan kültürün en önemli birimidir. Dil dıģında kültürü oluģturan diğer birimlerin de önemleri vardır elbette. Kültür bütünlük arz eder, birimler arasında geçirgenlik vardır. Bu noktada dildeki yanlıģlık veya bozulma birimler arası tetikleme sonucu ortaya çıkmıģtır. Yani dil tek baģına veya öncelikle bozulmaz. Bozulma geneldir, biz yalnızca dile mercek tutarsak, bozulmanın yalnızca orada olduğu yanlıģına düģeriz. 4. Sizce TDK ve üniversiteler gibi devlet kurumlarının bu konudaki sorumlulukları ne ölçüdedir? Bunu tam olarak yerine getirmekte midirler? TDK nin mevcut kanununa bakarsanız, dil yanlıģlarını düzeltmek ve bunu denetlemek görevini tanımlamıģ değildir. Kısacası TDK nin öneri sunmak, kamuoyunu aydınlatmak ve bu konuda bilimsel yayın yapmaktan öte bir görevi yoktur. Medyada bu görevi RTÜK üstlenmiģtir. 8

10 Üniversitelere gelince onların da bu konudaki görevleri daha sınırlıdır. Yalnızca araģtırma yapmak ve öneri sunmaktan öteye gidemez. Kaldı ki TDK ve üniversiteler emniyet görevini üstlenemez. 5. Sizce toplum, dilin doğru kullanılmasında hassasiyet gösterir mi? Bu durum toplumun genel anlayıģı ile ilgilidir. Toplum duyarlılığı her konuda önemlidir ve yerindedir. Ancak Ģunu kabul etmeliyiz ki bizim toplumumuz kimi konularda duyarlılık gösterirken kimi konularda son derece umursamazdır. Dil konusu da toplumun çok umursadığı bir konu değildir maalesef. Kimi insanların gösterdiği duyarlılık ise basit ve zayıftır hatta katıntı noktasındadır. Okumayan ve yazmayan bir toplumda dil duyarlılığı olabilir mi sizce? 6. Eğitim sistemi içerisinde Türk dilinin kullanılmasına bütün öğrenim kademelerinde önem veriliyor mu? Türkiye de temel eğitim ve öğretim ana dilimiz de yapılmaktadır ve bu yasayla belirlenmiģtir. Orta öğretim (lise) ve yüksek öğretimde ise çeģitlilik vardır. Yine yasal çerçeve içinde eğitim ve öğretim Türkçe dıģında diğer dillerde yapılabilmektedir. Sanırım tartıģmamız gereken konu orta ve yüksek öğretimde Türkçe dıģında baģka dillerde eğitim ve öğretimin niçin yapılabildiğidir? Bunun birçok nedeni olabilir. Dünyanın en geliģmiģ ülkelerinde böyle bir durum söz konusu değil. GeliĢme yolunda olan veya az geliģmiģ ülkelerin böyle bir sorunu var. Yani sorun yalnızca bize ait değil. Bu durumun yararı olduğu kadar zararı da var. Ben bu durumun bir geçiģ süreci olduğunu düģünüyorum. Eğer hızla geliģmiģ ülkeler sınıfına atlayabilirsek bu sorundan kurtulacağımızı sanıyorum. 7. Yabancı kültürlerin dilimize etkileri ne ölçüdedir? Bu etki eğer olumsuzsa nasıl önüne geçilebilir? Demin de söylemiģtim, bu etki yalnızca dile ait değildir. Kültürün bütün birimleri bu etkiden nasibini alır. Dildeki etki, daha çok göze çarptığı için bunu üzerinde daha çok duruyoruz. Oysa bu etki; yeme içmede, oturup kalkmada, düģünce dünyamızda, ev düzenimizde vd. de var. Bunları bütün olarak göremezsek çözümü bulmayız. Bütünü görüp çözüme bütünden baģlamak gerek. Bir toplumun dilini düzeltip ev düzenini kendi haline bırakamazsınız. 8. Bu kelimelere alternatif olarak türetilen kelimelerin toplum tarafından benimsenmesi için neler yapılabilir? 9

11 Yabancı kökenli sözcüklere karģılık bulma, her kurum/kuruluģ ve kiģinin görevi kendi sorumlulukları çerçevesindedir. Bir de bu sözcükleri, yabancı karģılıkları yerine kullanma ayrı bir sorumluluktur ve herkesi kapsar. Doktorundan esnafına kadar bilinçli kiģilerin tercihidir bu durum. 9. Dile yerleģmiģ olan yanlıģ kullanımların düzeltilmesi mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Önemli olan bu toplumsal bilince eriģmektir. Bunun yolu da eğitimden geçer. Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde verilecek yeterli bilgi ve yönlendirme ile bu sorun çözülebilir. 1. Sizce medyanın toplumun dili üzerinde bıraktığı etki yaģ gruplarına göre farklılık gösterir mi? Sorunuzun içinde cevap gizli gibi. Elbette yaģ gruplarının bu bozulmadan etkilenme farklılıkları olacaktır. Gençlerin hemen her konuda etkiye daha açık oldukları gerçeği ölçü alınırsa, bunun dil konusunda da geçerli olması beklenir. 11. Bu farklılıklar Türkçenin geleceği açısından ne gibi sorunlar doğurabilir? BaĢta kuģaklar arasında iletiģimin aksamasına, yer yer kopmasına neden olabilir. KuĢaklar birbirini anlamadıkları takdirde toplumsal bağ zayıflayabilir. Bu da bir toplum için istenmeyen bir durum olsa gerek. 12. Dildeki bozulmalar küreselleģme bakımından nasıl değerlendirilebilir? Dilimizdeki bozulmalar, benzer durumdaki birçok dil için geçerlidir. Bunun çıkıģ yolu kalkınmadır. Hayatın bütün alanlarında dünyanın en iyileri arasında olmak için çalıģmak gerekiyor. Geri kaldığımız her alanda baģka milletlerin bilimsel, kültürel ve ekonomik etki alanına giriyoruz. Bunun için her alanda en iyisi olmalıyız ki, dilimiz de böyle bir etkiden kurtulmuģ olsun. Bu konuda meģhur bir sözü aktarmam gerekiyor Teknolojiyi üretmeden o alandaki bilimsel terimleri ana dilinizde türetemezsiniz. Hal böyle olunca, ne demek istediğimiz sanırım daha iyi anlaģılıyor. 13. Dünya üzerinde ortak bir kültürün oluģmasına karģın dili besleyen yerel kültür müdür? Evrensel kültür oluģturulması sizce ne derece doğrudur? Dünyanın küçüldüğünü artık hepimiz kabul ediyoruz. ĠletiĢimin ve ulaģımın ucuz, kolay ve çabuk olması bunu sağlamıģtır. Burada kültür dediğiniz olgu devreye giriyor. ĠĢte bu milletlere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle elbette kendi öz kültürümüze sahip çıkacağız. Bugün en sıradan gördüğümüz teknolojik aletler, dünyanın en ücra köģelerinde bile kullanılıyor. Peki, bizim o insanlardan farkımız nedir? O alete yüklediğimiz anlamdır. O alet dolayısıyla hayatımızın nasıl değiģtiği ve bizim hayatımıza neler kattığıdır. Bütün bunlar milletlere göre değiģebilmektedir. Ancak 1

12 sizin de belirttiğiniz gibi dünya genelinde bir evrensel kültür oluģturma kaygısı var. Bunun ne kadar zararlı bir niyet olduğunu söylememe gerek yok. 14. Bilgi paylaģımının kolay ve hızlı olması dili nasıl etkiler? BakıĢ açısına ve niyete göre değiģir. Bana göre iyi olabilir. Bir baģkası için de tersi olabilir. Ancak kabul etmemiz gereken böyle hayatı yaģıyoruz. Bundan kaçamayız, o zaman hayatın içinde kendi safımızı belli etmeliyiz. Kısacası bütün gerçekliği ile kabul edip kendi yöntemimizi ve stratejimizi belirleyip ona göre davranmalıyız. 15. PaylaĢım dilinin evrensel tek bir dil olması doğru mudur? Buna hem evet hem de hayır demek mümkün. Evet, insanların iģleri kolaylaģır, birden çok yabancı dil öğrenmek zahmetinden kurtulurlar. Hayır, bir dilin öne çıkmasıyla diğer dillerin zaman içinde ölümü hızlanabilir veya iģlevselliği düģebilir. Bu da büyük bir kayıptır. Ayrıca her dil bir kültürü simgelediğine göre buna paralel olarak çok kültürlülük de kaybolur. Tek tip millete ve tek tip insana doğru gitmiģ oluruz. Bu da bir tür robotlaģmadır. 11

13 ANKET ANALİZİ Cinsiyetiniz? Bay Bayan Anketimiz 347 katılımcıya uygulanmıģtır. Katılımcıların %51 i bay %49 u bayandır. Örneklem oluģturulurken araģtırmanın geçerliliğini sağlamak amacıyla iki cinsiyetten yakın oranda katılımcı alınmıģtır. Yaşınız? Katılımcıların %43 ü 13-15, %33 ü 16-2, %13 ü 21-3 ve %11 i 31-5 yaģ gruplarından oluģmaktadır. Katılımcıların çoğunlukla çocuk ve gençlerden oluģmasının nedeni televizyon dizi ve filmlerinin daha çok bu yaģ gruplarına hitap etmesidir. 12

14 Ne sıklıkla televizyon izliyorsunuz? Günde 1 saatten az Günde 2-3 saat Günde 5 saatten fazla Hiç Diğer Katılımcıların %33 ü günde bir saatten az, %28 i günde 2-3 saat, %9 u günde 5 saatten fazla televizyon izlemektedir. %16 sı hiç televizyon izlememektedir ve %14 ü diğer saat aralıklarında televizyon izlemektedirler. Katılımcıların çoğu günlük televizyon yayınlarını takip etmektedir. Bu da azımsanmayacak bir seyirci kitlesi oluģturmaktadır. Televizyon izlerken daha çok hangi yayınları tercih ediyorsunuz? Dizi-Film Magazin Belgesel Haber Bültenleri Müzik Katılımcıların %47 si dizi-film, %9 u magazin, %11 i belgesel, %16 sı haber bültenleri, %17 si ise müzik yayınlarını tercih etmektedirler. Ġzleyici kitlesinin en çok tercih ettiği, dolayısıyla bu kitleyi en fazla etkileyen yayın türü dizi- filmlerdir. 13

15 Sizce medya araçları çocuklarda konuşma ve davranış bozukluklarına sebep olur mu? Evet Hayır Fikrim yok Katılımcıların %66 sı medya araçlarının çocuklarda konuģma ve davranıģ bozukluklarına sebep olduğunu düģünüyor. %18 i bu düģünceye katılmıyor. %16 sının ise fikri yok. Sonuç olarak medya araçları çocuklarda konuģma bozukluklarına sebep olmaktadır. Dizi ve filmlerde yabancı kelimelerin yaygın olarak kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Evet Hayır Kısmen Fikrim yok Katılımcıların %12 si yaygın kullanımı doğru buluyor.%56 sı doğru bulmuyor. %2 si kısmen doğru buluyor ve yine %12 sinin bu konuda fikri yok. Sonuçta halk bu durumun farkındadır. 14

16 Ülkemizde çocuklarda dil şuurunu oluşturmak için kişilik ve gelişim programları yeterince düzenleniyor mu? Evet Hayır Çok az Fikrim yok Katılımcıların %2 si bu programların yeterince düzenlendiğini, %4 ı düzenlenmediğini, %21 i çok az düzenlendiğini düģünüyor. %19 u fikir sahibi değil. Toplum da çocukların dil Ģuurunu oluģturmak için kiģilik ve geliģim programlarının yeterince düzenlenmediğinin farkındadır. Hangi tür yerli dizi-filmleri tercih ediyorsunuz? Aksiyon Komedi Dram Romantik-Komedi Katılımcıların %25 i aksiyon, %44 ü komedi, %1 u dram ve %21 i ise romantik-komedi filmleri izliyor. Toplumun çoğunluğunun komedi filmlerine eğilimi, bu yayınlarda ortaya çıkan garip söyleyiģ Ģekillerinin yayılıģını arttırır. Katılımcılar standart dilimizin en çok tahrip edildiği film kategorisini tercih etmektedirler. 15

17 Ebeveynlerin çocukların bazı dizi ve filmleri izlemeleri konusunda bir takım sınırlamalar yapmalarını doğru buluyor musunuz? Evet Hayır Kısmen Fikrim yok Katılımcıların %49 u sınırlamaları doğru bulurken, %18 i doğru bulmuyor. %22 si kararsızken, %11 i fikir sahibi değil. Katılımcılar sınırlamalarla televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin azalacağı düģüncesindedir. Yapılan yanlışların ve kullanılan garip söyleyişlerin izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için kasıtlı yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Evet Hayır Kısmen Fikrim yok Katılımcıların %54 ü kasıtlı yapılabileceğini düģünüyor, %15 i yapılmadığı düģüncesinde. %2 si kararsızken, %11 inin fikri yok. Günümüzde izleyicinin ilgisini çekmek medya kuruluģlarının temel amacıdır. Toplum da yanlıģların, garip söyleyiģ Ģekillerinin bu amaçla ortaya çıktığı fikrindedir. 16

18 Sizce filmlerde dilin doğru kullanılmasına yönelik, medya kuruluşları yaptırımlar uyguluyor mu? Evet Hayır Fikrim yok Katılımcıların %22 si yaptırımlar uygulandığını, %47 si uygulanmadığını düģünüyor.%31 inin fikri yok. Toplum da medya kuruluģlarının bu konuda caydırıcı önlemler almadığının farkındadır. Yanlış kullanımlar halinde bir takım cezalar uygulanması gerektiği fikrine katılıyor musunuz? Kısmen katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Katılımcıların %3 u fikre kısmen katılırken, %48 i tamamen katılıyor. %11 i katılmıyor, kalan %11 inin fikri yok. Cezaların uygulanması gerektiği sonucuna anket verilerinden de ulaģılmaktadır. 17

19 Çocuklarda dil şuurunun oluşturulmasında en çok görev kimlere düşmektedir? Aile Öğretmenler Arkadaş Çevresi Medya Devlet Diğer Katılımcıların %32 si aile, %14 ü öğretmenler, %19 u arkadaģ çevresi, %26 sı medya, %4 ü devlet, %5 i ise diğer cevaplarını vermiģlerdir. Yani en büyük sorumluluk aileden sonra medyaya düģmektedir. Televizyon nasıl bir yöntem izleyerek kullanıldığında dil şuurunun gelişmesine etki eder? Yayınlarında dili zengin kullanarak Yayınlarda dili farklı şekillerde kullanarak Çocuklara yönelik yayınları dil bakımından denetleyerek Unutulmuş kavramları daha çok vurgulayarak Diğer Katılımcıların %34 ü yayınlarında dili zengin kullanarak, %13 ü yayınlarda dili farklı Ģekillerde kullanarak, %3 u çocuklara yönelik yayınları dil bakımından denetleyerek, %16 sı unutulmuģ kavramları daha çok vurgulayarak,%7 si ise diğer cevabını vermiģlerdir. 18

20 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Öncelikle görev, eğitimcilerindir. Ana dili öğretimi anaokulundan baģlayıp ilk ve orta öğretim kurumlarında ana dil sevgisi aģılanmalıdır. -Üniversitelerde ana dil öğretimi orta öğretimde öğrenilenlerin tekrarlanması değil de, bunu ileri taģıyan, daha çok kullanıma yönelik iģlevsel bir ana dil çalıģması temel olmalıdır. -Kitle iletiģim araçları açısından sanatçıların, konuģmacıların sürekli eğitimine önem verilmelidir. -TV kanallarında dilbilimci kadrosu ve dil konusunda sürekli hizmet içi eğitim çalıģması yapan bir kurul oluģturulmalıdır. -Halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalıģmalar yapılmalıdır. Buna örnek olarak okuma-yazma kursları verilebilir. -Medyadaki dizi ve filmlerde kendi kültürel unsurlarımıza sıkça yer verilmelidir. -Türkçe, basın ve yayın kuruluģlarında doğru kullanılmalıdır. -Halk içinde konuģması ve yazması örnek alınan kiģilerin dili doğru kullanması sağlanmalıdır. -Dil danıģma merkezleri oluģturulmalıdır. -Belediyeler, yerel televizyonlarda dil kullanımını denetleyen bir kurul oluģturup, dil kullanımını düzenli olarak denetlemelidir. -Türkçe, eğitimciler tarafından doğru kullanılmalıdır. Dil eğitimini veren kiģiler çok titiz dil eğitiminden geçerek öğretim kurumlarına gönderilmeliler. -Dil yanlıģları konusunda ilk izlenecek kiģiler, yayıncılardır. Yayıncılar dil konusunda titiz olmalıdır. -TV kuruluģlarının yayınlarında dili zengin kullanması sağlanmalıdır. -Çocuklara yönelik yayınlar dil bakımından denetlenmelidir. -Yayınlarda unutulmuģ kavramlar ve Türkçe kelimeler daha çok vurgulanmalıdır. -Akıllı iģaretlere dil bakımından yenilikler getirilmelidir. 19

21 -Aileler medya dili konusunda bilinçlendirilmelidir. -Medya dili konusuna hâkim kiģilerin okullarda verilen seminer ve bilgilendirmelerin sistemli ve düzenli olarak bir takvime bağlanması. -RTÜK te dil bilimcilerden oluģan bir heyet kurulmalı, her kanalın dil konusunda ayrıntılı bir Ģekilde denetlenmesi sağlanmalıdır. -Dizi-film senaristleri dil konusunda eğitimli kiģiler olmalıdır. -Yabancı dizi ve filmlerden çeviri yapılırken dil ve imla kuralları terk edilmemelidir. -Milli Eğitim Bakanlığı ndan ayrı dilin doğru kullanımı için çalıģan bir bakanlık kurulmalıdır. -Yerli dizi senaryoları bir üst kurul tarafından denetlendikten sonra yayına sokulmalıdır. -Çocuk programlarında kültürümüze ait özelliklere yer verilmelidir. -GeliĢmiĢ toplumlardaki televizyon izleme kültürü hemen yakın çevremizden baģlayarak anlatılmalı, televizyon karģısındaki pasif durumun bir sohbet ve yarenlik havasına dönüģtürülmesi yaygınlaģtırılmalıdır. - Ġzlemeseniz de hiçbir kaybınız olmaz. Tarzında sadece televizyon kanallarının yayın saatini doldurmak için otomatiğe bağladığı ve kendimizden bir Ģeyler bulamadığımız dizi ve filmlerde televizyonun kapatılabileceği bilincine toplum yazılı medya yolu ile de yönlendirmelidir. -Türkiye de ortalama televizyon izleme süresi 3 saattir. Özellikle büyük çoğunluğun televizyon karģısında olduğu saatlerde yayımlanan dizi ve filmler mutlaka doğruya iyiye güzele kardeģliğe ve birlik ve beraberlik duygularına yer vermeli, toplumda ayrımcılığı kin, nefret ve düģmanlık tohumlarını serpen bir yapıdan kurtarılmalıdır. -Dizi ve filmlerde Ģiddet ve saldırganlığın yerini sevgi saygı, hoģgörü ve yardımlaģma gibi evrensel konulara yer verilmelidir. -Hizmet içi eğitimler ve seminerler yoluyla anne-babalar, yetiģkinler bilinçlendirilmelidir. -Gençlerde popüler kültür oluģumu medyadaki yabancı dizi ve filmlerle paraleldir. Çeviri hataları yok edilirse yabancılaģma ve garip söyleyiģ Ģekilleri de ortadan kalkar. 2

22 -Aileler çocuklarının bütün dönemlerinde kullandıkları kelimelere, söyleyiģ Ģekillerine dikkat etmeli, bu konuda çocuklarının bilgilendirilmesine bizzat ön ayak olmalıdırlar. TEŞEKKÜR ÇalıĢmalarımızda bize yardımlarından dolayı danıģmanımız Seyfi ERDOĞAN a, bilgisayar öğretmenimiz Cem ÖNER e teģekkür ederiz. KAYNAKÇA AKSOY,Ö.Asım, Dil YanlıĢları 9 Sözün EleĢtirisi,TDK Yay.,Ankara,198 AYTAÇ, Gürsel, Edebiyat ve Medya Kitaptan Ekrana Edebiyat, Hece Yayınları, Ġstanbul 26 BALCI Ali, Sosyal Bilimlerde AraĢtırma, PegemA Yayıncılık, Ankara 21, BEKMAN Sevda, Erken Çocukluk Döneminde Ev Merkezli Eğitim DENĠZ, Güler, Çocuk Televizyon ve Çizgi Film Kurgu, Ocak 1989,Sayı 5,s ERGĠN, Muharrem, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 29 ERTÜRK, Yıldız Dilek, GÜL AyĢen Akkor, Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin, Nobel Yay.I.Baskı, Ankara 26 EVREN, Kerim, Güncel Örneklerle Medyada Dil YanlıĢları, Alfa Yay.I. Baskı,Ġst.25 GROOMBRĠDGE, Brian, Televizyon ve Toplum, Çev: Ayseli Usluata, Ġstanbul Reklam Yayınları:41,Ġst.1976 KAPLAN, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergah Yay.9 Baskı, Ġstanbul

23 KARABULUT, Ülkü, Televizyonun Okul Öncesi Dönem Çocukları Üzerindeki Etkisi Öğretmen ve Anne Baba GörüĢleri, (Anadolu Üni. BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi- 23) tez KARALI,Hamit, Medya Ġmparatorluğu,Truva Yay.,I.Baskı, Ġstanbul 25 KONGAR, Emre, YozlaĢan Medya ve YozlaĢan Türkçe, Remzi Yayınevi, Ġstanbul 23 Korkmaz ALEMDAR - Ġrfan ERDOĞAN Popüler Kültür ve ĠletiĢim, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994 KORKMAZ, Zeynep, Türk Dili Üzerine Yayınları:629,Ankara1995 KORKMAZ, Zeynep, Türk Dili Üzerine Yayınları:629,Ankara1995 AraĢtırmalar,I.C., AKD ve TYK AraĢtırmalar,II.C., AKD ve TYK KÖKSAL, Aydın, BiliĢim Alanında Kullanılan Türkçede KarĢılaĢılan Sorunlar, Türkçenin Kullanımında KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözümleri Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 21), Ankara 22 s Marmara Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Dergisi, 1991, Sayı:3, Sayfa: MEGEP, /televizyon_yayinciliginin_temelleri.pdf MUTLU,Erol, Televizyon ve Toplum,TRT Eğitim Dairesi BaĢk.,Ankara 1999 YAĞCI, Öner, Geleceğimizdir Kirletilen, Dil Derneği, Ankara, 1996 SĠS, Nesrin, Medya Dili Sorunu Türkçenin ÇağdaĢ Sorunları, Editörler: Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, II. Baskı, Ankara 26 ġġrġn, Mustafa Nuri, Televizyon Çocuk ve Aile, Ġz Yayınları, Ġstanbul Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası 4. Madde ve Ġlgili Bent YILDIZ, ġerife, Dil Kültür ve Medya, Sinemis Yay., I.Baskı, Ankara,25 YILMAZ, Yakup, Türkçede Dil YanlıĢları, Özel Kitaplar, I. Baskı,Ġst.21 22

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR

OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR GÜLĠZAR ALTIN (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ) DANIġMAN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R - TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞ - TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖY HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ Ç İ N D E K İ L E R - TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞ - TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖY HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA(Afyonkarahisar)

Detaylı

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN ,. Hazırlayan : ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN Dünyada ergen olmaktan daha zor bir şey varsa o da ergenlik çağındaki bir gencin anne - babası olmaktır. ERGENLİK NEDİR? Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR

TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR HATĠCE BÜġRA ÖZKAN (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ) DANIġMAN

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI Sınıfta İletişim Dr. Adnan BOYACI Sözünü bilen kişinin Yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin İşini sağ ede bir söz Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel hedef kitlemizi 14 yaş ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ

HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ HER DERS 1 SORU(N) PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 PROJENİN ADI: HER DERS 1 SORU(N) PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, 5.6.7.8.sınıflarda öğrenim gören öğrencilere sınıf içi ders etkinliklerini

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 2 Türkiye geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler arasında kadınların iģ hayatındaki istihdam oranı bakımından en alt sıralarda yer almaktadır. Bu durumun

Detaylı

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ İÇERİK Televizyon izlemek- etken ya da edilgen bir eylem midir? Çocuklar, dikkatlice planlanmıģ ve iyi seçilmiģ, eğitsel içeriği olan programlardan

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE ÖN SÖZ Bu kitap konu ile ilgili değiģik kitapların fikirlerinden yararlanılarak, i Ģ- letme ve endüstri mühendisliği lisans ve lisansüstü

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YARIMBAĞ ĠLKOKULU 2/A SINIFI MÜZĠK DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YARIMBAĞ ĠLKOKULU 2/A SINIFI MÜZĠK DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KASIM. 5. EKĠM EKĠM EYLÜL 05-06EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YARIMBAĞ ĠLKOKULU /A SINIFI MÜZĠK DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI VE LAR ĠSTĠKLAL MARġI MIZA SGI A.6. Ġstiklal MarĢı nı anlamına uygun dinler. ĠstiklâlMarĢıCD

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

------------O---------- 15.11.2007

------------O---------- 15.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü Tepegöz ÖĞRETĠM ARAÇLARI VE ETKĠLĠ KULLANIMI Bayburt Üniversitesi, Egitim Fakültesi www.sakipkahraman.wordpress.com o Üzerinde hareketli bir parça taşıyan büyük bir kutu olan tepegöz basit bir araçtır.

Detaylı

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU EYLÜL AYI BÜLTENİ

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU EYLÜL AYI BÜLTENİ EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI BÜLTENİ KUŞLAR-ÇİÇEK KELEBEK-UĞURBÖCEĞİ GRUPLARI Sayın Velilerimiz, GÖZTEPE EFDAL ANAOKULU yönetici ve öğretmenleri olarak 41. Yılımızı geride

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı