ÖNSÖZ. Osman KAHVECİ Genel Müdür V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Osman KAHVECİ Genel Müdür V."

Transkript

1 ÖNSÖZ Kırtasiyeciliği azaltmak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmek ve teşkilatımız çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek amacıyla, 6831 sayılı Orman Kanununun 27,41 ve 42 nci maddeleri 4999 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir Sayılı Kanun gereği hazırlanan Yönetmelikler, tamimler ve talimatlar peyderpey hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan; a)orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik, b)damga Yönetmeliği, c)orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Talimat ın Uygulamada birlik ve kullanımda kolaylık sağlamak amacıyla bir araya getirilerek kitap halinde taşra teşkilatının kullanımına sunulması düşünülmüştür. Bu çerçevede, çalışmalarını özveriyle sürdüren teşkilatımız personeline faydalı olması dileğiyle, Başarılar dilerim. Osman KAHVECİ Genel Müdür V.

2 Yürürlüğe giriş tarihi: 04/06/2004 tarih ve sayılı R.Gazete ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TAŞIMA BELGELERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik, Devlet ormanları ile Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde olunan veya ithal edilen odun ürünleri ile toplanması kanunen izne bağlı olan odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılacak tezkerelerin, sevk irsaliyelerinin düzenlenmesine, kullanılmasına, bunların denetlenmesine ve orman ürünlerinin kontrolüne ait şekil ve esasları kapsar Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen ; Odun Emvali: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odunu, Odun Dışı Ürün: Ormanlardan elde edilen odun ürünleri dışında kalan, alınması, toplanması, taşınması kanunen izne bağlı olan ürünleri, Endüstriyel Odun: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen boylu ağaç ile tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, sırık, çubuk ve lif yonga ve benzeri odunları, Yakacak Odun: Endüstriyel odun dışındaki odunu, Gayrı Mamul Emval: İşlenmemiş orman ürünlerini, Yarı Mamul Emval: Kısmen işlenmiş orman ürünlerini, Mamul Emval: İşlenmiş orman ürünlerini,

3 Tezkere: Ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin kime ait olduğunun belgelenmesinde ve taşınmasında kullanılan, üzerinde ait olduğu tezkere cildinin seri ve yaprak numaralarından başka satışı yapılan veya devletten başkasına ait ormanlarla sahipli yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin cins, sınıf, adet ve ebadına, hacim, kilo ve ster olarak miktarlarına, istif numaralarına, bulunduğu ve sevk edildiği yere, nakledildiği vasıtanın cins ve plaka, gemi veya vagon numarasına, sahibinin ve kesenin adına, unvanına ve imzasına ve benzerine ait bilgileri ihtiva eden, özel şartnamesindeki renk, ebat ve biçimde şifreli olarak basılmış bir tezkere cildi yaprağını veya kıymetli evrak formunu, Tezkere Cildi: Üst yaprakları kopabilen, çift nüshalı elli tezkere yaprağından oluşan ciltlenmiş kıymetli evrak cildini, Tezkere Kayıt Defteri: Orman bölge müdürlüklerinde, orman işletme müdürlüklerinde ve orman işletme şefliklerinde tezkere ciltlerine kaydedildiği defteri, Tezkere Kesilmesi: Çift yapraklı olarak doldurulan tezkere cildinden üst yaprağı koparılmak ve dip yapraktan ayırmak suretiyle ürün sahibine verilmesini, İfraz: Sevk edilen orman ürününün nakliye tezkeresine bağlanarak mevcudundan düşürülmesini, Müstenit: Kesilecek nakliye tezkerelerinin dayandığı belgeyi, Taşıma Belgeleri: Nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Tezkere Çeşitleri, Sevk İrsaliyelerinin Kullanma ve Doldurma Esasları Tezkere Çeşitleri ve Kullanma Esasları Madde 5-Tezkere çeşitleri ve kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir: a)devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odunlara ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan ürünün bedelinin yatırılmasının ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -1).

4 b) Devlet ormanlarından üretilen yakacak odun ile odun dışı ürünlere ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerine satıştan sonra ürün bedelinin yatırılmasını ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -2). c) 6831 Sayılı kanundan yararlananlara verilecek yapacak ve yakacak odunun kesme ve taşımasına ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre verilecek yapacak odun ile 6831 Sayılı Kanunun 31 ve 32 maddelerine göre verilecek zati ihtiyaç yakacak odunun kesme ve taşınmasında kullanılır. (Ek - 3) d) Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman ürünlerine ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen odun ürünlerinin mevcuda bağlanmasında ve naklinde kullanılır. (Ek - 4) Tezkerenin Doldurulma Esasları Madde 6-Tezkereler aşağıdaki esaslara göre doldurulur: a) Tezkerelerin bütün bölümleri eksiksiz olarak doldurulur. Satılan ürüne vurulan mamul damganın numarası yazılır. b) Tezkerelerin altındaki boşluklara yazılan tezkere muhteviyatı ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır. Ayrıca ürünlerin miktarı yazı ile de yazılır. c) Yük naklettiren ürün sahibi veya kanuni vekilinin ve tezkereyi kesen memurun adı soyadı, ayrıca memuriyet unvanı ve sicil numarası tezkerenin altına açık ve okunaklı olarak yazılır. d) Tezkerenin kesildiği tarih okunaklı olarak rakam ve yazı ile yazılır. e) Tezkerelerde yapılması gereken düzeltmeler, ancak tezkereyi dolduran ve kesen memur tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır. Tezkerenin uygun bir yerine bu husus açıklanarak tarih ve imza ile tasdik olunur. f) Tezkereler kopyalı olarak kopya kalemi ile veya aynı işi gören mürekkepli kalemle doldurulur. g) Nakliye tezkereleri ürün sahibi veya kanuni vekiline kesilir. h) Yakacak odun için verilen tezkerelerde cins bölümüne odunun karışık olması halinde sadece karışık deyimi yazılmakla yetinilmeyip karışıklığa dahil cinsler de yazılır ve miktarı ster, kilo, kental veya ton olarak toptan gösterilir.

5 ı) Nakliye tezkereleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ürünler ile ilgili ölçü bilgilerinin tezkere yaprağına sığmaması halinde nakledilen ürünün tamamına ait bir ebat listesi iki nüsha düzenlenip imzalanarak bir sureti birinci varağa, ikinci sureti dip varağa eklenir. Nakliye tezkeresine, taşıma aracının çeşidi ile kamyon ve arabalarla yapılan taşımalarda aracın plakası da yazılır. Kamyonla yapılan taşımalarda her kamyona ayrı bir tezkere doldurulması ve kesilmesi şarttır. j) Nakliye tezkeresi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak verilir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile nakliye tezkeresindeki geçerli sürenin bitim tarihi tezkerenin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır. Sevk İrsaliyelerinin Düzenleme Esasları Madde 7 : Sevk irsaliyeleri aşağıdaki esaslara göre doldurulur: a) Sevk irsaliyesi; müstenit orman ürünlerine ait nakliye tezkeresinin cilt, sayfa ve tarihi ile sevk edilecek ürünlerin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli (Birim Fiyatı), hareket tarih ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan nakletmeye esas geçerlilik süresi, ayrıca ilgili diğer bilgilerle eksiksiz olarak doldurulur. b) Sevk irsaliyelerinde ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır, ayrıca yazı ile yazılır. c) Sevk irsaliyesinin kesildiği tarih okunaklı olarak yazılır. d) Sevk irsaliyesinde yapılması gereken düzeltmeler, düzenleyen tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır, tarih ve imza ile tasdik olunur. e) Sevk irsaliyeleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ebatları çok değişik olması nedeniyle sevk irsaliyesine sığmaması halinde sayfanın arkası kullanılır. Sevk irsaliyesinde; düzenleme tarihinin yanı sıra, malın fiili sevk tarihi, taşıma aracının çeşidi ve plakasının yazılması zorunludur. f) Sevk irsaliyesi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak düzenlenir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile sevk irsaliyelerinin nakle esas geçerli süresinin bitim tarihi ve saati sevk irsaliyesinin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezkerenin Kesilmesi Esasları Nakliye Tezkerelerinin Kesilmesi Madde 8-İstif veya satış istif yerlerinden satılarak karşılığı yatırılmış ürünler için teslim tesellüm tutanağının tutulmasından sonra ürünün bulunduğu yerde nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan nakliye tezkeresi cildi bitmeden geri kalan ürüne aynı tezkere cildinde ara mevcuduna tezkere kesilir. İlk Taşıma Yerinden Başka Yere Sevk Madde 9-İlk taşındığı yerden başka yere taşınmasında zorunluluk olan ürünler için eski nakliye tezkeresine müsteniden yeniden nakliye tezkeresi kesilir. İfraz ve Kalan Ürüne Verilecek Tezkere Madde 10-Tezkereden ifrazen yapılacak taşımalarda gerek taşınacak ve gerekse geri kalacak ürüne tezkere verilmesinde yerinde kontrol esastır. Yüklemeden Sonra Tezkere Kesilmesi Madde 11-Nakliye tezkereleri taşınacak ürünler taşıma araçlarına yüklendikten sonra kesilir. Ölçme ve tartı işi yükleme sırasında yapılır, tartılarak yüklenen ürün yükleme tutanağına bağlanır. Yükleme tutanağı tezkereyi kesen memur, ürün sahibi veya kanuni vekili ile taşıyıcı tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası nakliye tezkeresinin dip yaprağına bağlanır. Yükleme mümkün olduğu kadar benzer çapların bir arada bulunmasını ve damgaya tabi ürünün başına vurulan damga izlerinin nakil araçları üzerinde de kontrolünü mümkün kılacak şekilde yapılır veya yaptırılır. Demiryolları ve denizyolları ile yapılacak taşımalarda tezkerenin verilmesi ve yüklemelerin yapılması bu ilgili kuruluşlar ile orman idaresi arasında tespit olunacak şekil ve usullere göre cereyan eder. Tartı Aleti Bulunmaması Madde 12-Tezkereden ifrazen verilen nakliye tezkerelerine ait yakacak ve tali ürünlerin yükleme ve boşaltılmasında tartı aleti bulunmaması halinde,miktar görevli memurlarca diğer mahalli usullere göre tayin ve tespit olunur. Bu husus yükleme ve boşaltma tutanaklarında belirtilir.

7 Tezkere Dip Yapraklarına Eklenecek Müstenit Belgeler Madde 13- Tezkerelerin dip yapraklarına yapılan muamelenin çeşidine göre müsteniden aşağıdaki belgeler eklenir. Bu belgelerin tarih ve numaraları da verilecek tezkereye yazılır: a) Satışlarda, satılan ürün bedelinin yatırılmasından sonra satış komisyonu kararının tarihi, numarası ve satılan ürünün miktarının ( m3, ster veya kentalinin ) satış fiyatını, buna dair saymanlık işlem fişinin tarih ve numarasını gösterir orman işletme müdürlüğünden ilgili orman işletme şefliğine yazılan yazı, orman işletme şefliğince yapılan satışlarda sayman mutemet alındısı, b) Satılan envale ait ebat listesi c) Teslim tesellüm tutanağı d) Tartı tutanağı e) Tartılarak taşıt araçlarına yüklenen ürünün tespitine ait yükleme tutanağı f) Mevcuduna ait tezkere g) Tezkerenin kaybolması halinde kaybolma olayının tetkikine ait belge, h) Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan kesimlerde keşif tutanak ve raporlarının gün ve sayısı, orman işletme müdürlüğünün veya orman bölge müdürlüğünün onay yazısının gün ve sayısı, ı) Tahkiki gereken hallerde olayı tespit eden tutanak ve rapor, i) Enkaz nakli işlemlerinde izin belgesi Belgelerin Dip Yaprağa Bağlanma Şekli Madde 14- Genel olarak tezkerelere müstenit bütün belgeler orman ürünü sahibine verilen tezkerenin dip yaprağına ayrılmayacak şekilde eklenir. İlk ifraz işleminin yapıldığı ciltten nakliye tezkeresi verilmesi halinde bu belirtme Müstenidi..gün ve /.seri,...yaprak sayılı tezkere iş bu cildin.numaralı dip yaprağına eklidir. şeklinde olur. Taşıma Araç ve Yerlerinin Değişmesi Madde 15-Taşıma aracı çeşidinin ve taşıma yerlerinin değişmesini gerektiren hallerde, tezkereler usulüne göre değiştirilir. Müstenit Tezkerenin Aynı Nakliye Cildinde Kalması Madde 16- İfrazen verilen nakliye tezkerelerinde, müstenit tezkerenin aynı nakliye tezkere cildinde kalması için bir şahsa ait tezkerelerden ifrazen yapılan taşımalar aynı nakliye tezkeresi cildinde bitmediği takdirde son taşınandan sonra kalan ürünün mevcuduna tezkere kesilir. Bu tezkereye müsteniden yeni ciltten ifrazen nakliye tezkeresi kesilmeye başlanır.

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler Tezkere Yaprağını Kaybedenler Madde 17-Sahibi bulunduğu tezkere yaprağını kaybedenler ürünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe gazetesi ile, gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ve belediye kanalı ile tezkerelerini kaybettiklerini ve yenisini alacaklarından eskisinin hükmü kalmadığını, tezkere tarih ve numarasını belirtilerek bir defa ilan ettirdikten sonra ilana dair gazete ve belge ekli bir dilekçe ile ürünün bulunduğu yerin orman işletme müdürlüğüne veya orman işletme şefliğine başvurarak tezkerelerinin yenilenmesini isterler. Bu başvuru üzerine kayıp tezkerenin dip yaprakta yazılı ebatlara, ölçü birimlerine, cins ve evsafa uygunluğunun ve süresinin doğruluğunun anlaşılması, kayıp tezkerenin verildiği yerle, tezkere ürünlerinin sevk olacağı yer arasında tezkere tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının kayıtlarda tetkiki suretiyle tahakkuku halinde, mevcut ürün miktarına göre ve yukarıda belirtilen araştırmaları belgelendiren tutanağa müsteniden İşletme Müdürünün yazılı emri ile yeniden tezkere verilir. Görevlilerin Zimmetindeki Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Madde 18- Görevli memurların zimmetinde bulunan tezkere cilt ve yapraklarının kaybı halinde o memur hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan tezkere cilt ve yapraklarının kullanılmasına meydan vermemek için durum ilgili orman bölge müdürlüğünce tezkerenin kullanılması ihtimali olan yerlerdeki teşkilata derhal duyurulur. Ayrıca bütün teşkilata derhal tamim edilmek üzere merkeze de bilgi verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Şekil Değiştirme İşleri Şekil Değiştirmelerde Yapılacak İş ve İşlemler Madde 19- Şekil Değiştirmelerde İş ve İşlemler aşağıdaki şekilde yapılır: a) Ürün sahipleri ellerinde gayri mamul olarak bulunan ve kaynağında çapraz damgaya tabi tutulmuş, bu Yönetmelikte belirtilen yasal taşıma belgelerine uygun orman ürünlerini imalata verirler. Yapılan işlemler gerekli görüldüğünde orman memurlarınca mahallinde kontrol edilir. b)yakacak odundan kömür imal etmek isteyenler ellerindeki yakacak odun taşıma belgesi ile orman idaresine başvurur. İdarece gerekli işlemler ve kontroller yapılır. Kömür yapılmasına izin verilir. Zayiat miktarı, tecrübe ile veya genel olarak kabul edilen 1/5 imal nispetine göre bulunur.

9 ALTINCI BÖLÜM Kontrol ve Denetim İşleri Taşıma Aracı Arızası ve Sevk Yerini Değiştirme Madde 20-Taşıma araçları herhangi bir sebeple taşıma belgesinde gösterilen zamanda hareket etmez veya yolda bir arızaya uğrarsa, İlgili işletme şefi veya görevlendireceği memurlarca taşıma belgesi arkasına arıza sebebi, yeri, hareket zamanı ve süresi hakkında açıklama yapılır ve altı açıklamayı yapan tarafından tarih atılmak, memuriyet unvanı yazılmak suretiyle imzalanır. Ürün sahibi sevk yerini taşıma sırasında değiştirmeye karar verirse en yakın orman teşkilatına baş vurarak elindeki tezkereyi değiştirir. Hacmen veya Veznen Fazlalık Madde 21-Orman ürünleri adedi, cinsi, çeşidi, niteliği,ebadı,bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tabi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen (metreküp veya ster) %10 ve veznen (ağırlık) yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli (birim fiyatı) üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır. Belirtilen oranlara uygun olarak çıkan fazlalıklar hakkında iki nüsha tutanak düzenlenir. Bunlardan biri tahsil edilen bedele ait muameleye esas olur. Tutanağın öteki nüshası ise tezkerenin kesildiği daireye veya memura gönderilir. Fazlalıklarda tutanağı alan daire veya memurca şayet varsa geri kalan istihkaktan ve mevcudundan fazlalıkların mahsubu yapılır. Yukarıdaki sınırları aşan miktar bütün fazlalığı kapsamak üzere kaçak sayılarak orman idaresince zapt olunur. Tezkere ile Sevk İrsaliyesinde Eksikliğin ve Yanlışlığın Görülmesi Madde 22- Orman ürünlerini nakledenler ; taşıma esnasında nakliye tezkeresi sevk irsaliyesi veya diğer taşıma belgesini üzerinde bulundurmaya ve ilgili memurlarca istendiğinde göstermeye mecburdurlar. Kontrolü yapan memur ibraz edilen Tezkerede, sevk irsaliyesinde tetkik ve tahkiki gerektirecek eksik ve yanlışlıklar gördüğü taktirde; durumu en kısa zamanda amirine bildirir. Amir tarafından da gereken soruşturma yapılarak işlem en kısa sürede sonuçlandırılır.

10 Tezkere Aranmayacak Haller Madde 23-Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul orman ürünleri şehir içinde sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu ürünler için nakliye tezkeresi aranmaz. Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunlu olup orman memurlarınca istendiğinde göstermeye mecburdurlar. Tezkere ve Sevk İrsaliyesinin Vizesi; Madde 24- Görevlendirilen memurlar; nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini kontrol ettikten sonra gün ve saatini yazarak nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini vize ederler. Tezkere veya sevk irsaliyesi muhtevasının; adet ve hacim toplamını veya kental, ton, kilo veya ster olarak miktarını, numara ve tarihini, ürünlerin cinsini ve çeşidini, taşıma aracının plaka numarasını, taşıyıcının hüviyetini ve kontrol tarihini tasdikli kontrol defterine işlerler. Tezkere Değiştirilmesi ve Değiştirilmeden Taşıma Madde 25-Değişikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden başka yere taşınmasında taşıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresine müsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir. Tezkeresini değiştirmeksizin orman ürünü taşıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçak olmadığı ve tezkeresinin değiştirilmediği anlaşılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeni nakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaşılan ürünler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunun 91 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Tezkeresi değiştirilmeden taşıma yapılan ürünlerden dolayı 6831 Sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince failleri hakkında takibata girişilir. Aynı Taşıma Belgeleri ile Birden Fazla Taşıma Madde 26-Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taşındığı anlaşılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerin failleri hakkında gerekli kovuşturma yapılır.

11 Nakliye Tezkeresinin veya Sevk İrsaliyesinin Zayii Olduğu İddiası Madde 27-Bir yerden başka bir yere taşınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursa iddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur. Tahkikat sonunda bunların taşınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiği ibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi veya genel hükümler uygulanır. Orman Ürünlerinin Denetimi Madde sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini işleyenleri, taşıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvallerinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye teskerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal işlemi yaparlar. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 29-Damga ve Nakliye Tezkeresine Tabi Olan ve Olmayan Orman Ürünleri a) Damga ve Nakliye tezkeresine tabi olan Ürünler: Devlet Ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen ve ölçü birimi metreküp olan gayri mamul ürünler, damga ve nakliye tezkeresine tabidir. Metreküp ile ölçülen gayri mamul ürünlerin şekil değiştirmeden tekrar nakli halinde yeniden nakliye teskeresi kesilir. b) Yalnız Nakliye Tezkeresine Tabi Olan Ürünler: Ster ve ağırlık ölçülü ürünler sadece nakliyeye tabidir. c-) Damga ve Nakliye Teskeresine Tabii Olmayan Ürünler: Kaynağı itibarı ile yasal yollarla sağlanmış olmak kayıt ve şartıyla bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin dışındaki tüm ürünler ( işlenmiş olan kereste, kapı, pencere, parke, talaş, çıta ve benzeri. ) ile 6831 Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türlerine ve bunlara ait ürünlerdir.

12 İthal Olunan Orman Ürünleri Madde 30-Türkiye ormanlarında yetişen ve yetişmeyen orman ürünlerinde; a)türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal izin belgesine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur. b) Türkiye ormanlarında yetişen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal permisine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle, bitki ithal kapılarında mavi renkle mamul damga ile damgalanıp mevcuduna nakliye tezkeresi düzenlenir. Bu şekilde nakliye tezkeresine bağlanan ithal orman ürünü fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur. Resmi Dairelere Verilen Orman Ürünleri Madde 31-Resmi daireler ve kurumlar kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stok yerlerinden veya fabrikalarından iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk ve sanayi odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait belgelerde bulunması gereken bilgiler olması halinde ve sevk irsaliyesi yerine geçen belgelerle taşıyabilirler. Bunlardan ayrıca tezkere aranmaz. Devir ve Ciro Madde 32-Nakliye tezkereleri muhteviyatı malları başkasına devreden ürün sahipleri, bu işlemi yerel orman teşkilatına bir dilekçe ile bildirirler. Bu bildiriye dayanılarak ciro işlemi yerel orman işletme müdürü, orman işletme şefi veya onların yetkili kılacağı memurun huzurunda tezkerenin arkasına, ürünün yeni sahibinin adı, soyadı ve ikametgahı belirtilmek suretiyle ciro edenin imzası ile açıkça yazılır. Bu ciro işleminin alt tarafı pul yapıştırılıp tarih atılarak dairesinin resmi mühür ü ile tasdik olunur. Nakliye tezkereleri, ürünlerin taşınması sırasında yolda ciro edilemezler. Ancak tezkerelerinde yazılı sevk yerlerine getirilmeden satılan ürünlerin tezkeresi, tezkere sahibinin mahalli orman teşkilatına dilekçe ile başvurusu üzerine ürünleri alana teslim edilir ve satış işlemleri de tezkere arkasına yukarıdaki tarif gereğince yazıldıktan sonra yeni alıcısı adına yeni nakliye tezkeresi verilir.

13 Toplanması İzne Bağlı Odun Dışı Ürünler: Madde 33- Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır: a)toplanması 6831 Sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandan çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır. b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak; odun dışı ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde yapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar. c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir. Orman Sayılmayan Sahipli Yerlere ait Ürünler: Madde Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türleri ve bunlara ait ürünler hakkında kanunun özel hükümlerine göre uygulama yapılır. Devletten Başkasına Ait Ormanlardan elde edilen Ürünler: Madde 35- Bedele ait hususlar ayrı olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarla, özel ormanlardan elde edilecek orman ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine göre damga ve tezkereye tabidir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Tezkerelerle İlgili Diğer Hususlar: Madde 36-Tezkerelerin basımı, muayenesi, ambar işlemleri, teslimi ve tesellümü, korunması ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlarla ilgili esaslar Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatta belirlenir. Yürürlükten Kaldırma: Madde 37-12/08/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: Madde 38- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

14 No : Seri : T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Ek.:1 Devlet Ormanlarında Üretilen Endüstriyel Odunlara Ait NAKLİYE TEZKERESİ Ürünleri Satan İşletme Emvalin Bulunduğu Yer Tarihi Satış Kararının No.su Metreküp Bedeli Miktarı Mevcut Teskerenin Çapı Genişl Kalı Uzunl Cinsi Adedi iği nlığı uğu ve M3 Dsm3 Cm. Cm Cm. Cm. Sınıfı Tarihi Numarası YEKÜN Vurulan Damga Numarası Kereste Tomruk ÜRÜNLERİN CİNSİ Maden Direği Tel Direği Sanayi Odunu %...Zaiyatı GENEL YEKÜN Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No. : Takip Edilen Yol : Şoförün Adı Soyadı : Taşınacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün : Yukarıda ebatları yazılı...m3 karşılığı...adet ürünlerin taşınması için bu taşıma teskeresi sahibi... verildi. İşbu teskere 20...yılı...ayının...günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekili Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

15 Seri : T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Ek. :2 Devlet Ormanlarında Üretilen Yakacak Odun İle Odun Dışı Ürünlere Ait NAKLİYE TEZKERESİ No : Bulunduğu Yer :... Ürünün Cinsi :... Kesim Yılı :... Tarihi :... Satış Numarası :... Kararının Birim Fiyatı :... Mevcut Tarihi :... Teskerenin Numarası :... Plaka No :... Hareket Saati :... Hareket Tarihi :... Vasıtanın Yükünün Ölçüleri :... (Ebatları) Şoförün Adı Soyadı :... Yukarıd a tari h ve numaras ı yazılı mevc ut teskere deki Miktar ınd an...ster/kent al kilo......nun...kadar taşınması için bu nakliye teskeresi... a.../.../20... tarihinde verildi İşbu nakliye teskeresi 20...yılı... ayının... nci günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekilinin Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

16 ORMAN İÇİNDE VE KENARINDA ATEŞ YAKMA Tezkerede yazılı tomruk veya yakacak odunu ihtiyacına sarf etmeyip başkalarına verenler ve satanlar veya köyden dışarı çıkaranlar Orman Kanununun 98 nci maddesi gereğince cezalandırılırlar. Makbuzun Seri : No : T.C. Ek :3 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Orman Kanunundan Yararlananlara Verilecek Yapacak ve Yakacak Odunun Kesme ve Taşınmasına Ait NAKLİYE TEZKERESİ Şefliği : Depo Adı : Seri Veya Bölme No : Köyün Adı : Köylünün Adı,Soyadı : Verilen Ürünün Cinsi Adedi Boyu Çapı M3 Dm.3 Ster/Kental Vurulan Damga No Tarihi : No.su : Bedeli: (TL.) TOPLAM Yukarıda Adı, Soyadı yazılı köylüye köyünde kendi ihtiyacında kullanacağı m3 lü veya sterli ürün için taşıma izni verilmiştir. Bu tezkere 20...yılı...ayının...nci gününden sonra geçersizdir. Köylünün Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

17 Vurulan Damganın Numarası Çap Cm. Genişli k Cm. Kalınlık Cm. Boy Mt. Seri : No : T.C. Ek : 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Devletten Başkasına Ait Ormanlarla Orman Sayılmayan Yerlerden Üretilen Orman Ürünlerine Ait Arazi Veya Ormanın Bulunduğu Yerin NAKLİYE TEZKERESİ Tapunun Tarihi No.su İzin Belgesinin İli İlçesi Köyü Mevkii Tarihi No.su Miktarı Cinsi M3 Kental Kilo Ster Adet T A Ş I N A C A K Ü R Ü N Ü N M3 Dsm3 Kental Kg. Ster Adet Cinsi ve Nevi Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No.su : Takip Edeceği Yol : Şoförün Adı Soyadı : Taşıyacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün ve saat : Yukarıda ebatları yazılı...m3 karşılığı...adet ürünün taşınması için bu taşıma teskeresi sahibi... verildi. İşbu teskere 20...yılı...ayının...günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekili Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

18 Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi gereğince nakliye tezkerelerinin renk, ebat ve şeklinin tespiti, basımı, muayenesi, ambar işlemleri,teslim ve tesellümü, muhafazası ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlara ait şekil ve esaslar bu talimat esaslarına göre yürütülür. Tezkerelerin Basımı,Muayenesi ve Ambara Girişi Madde 2- Orman ürünleri için kullanılacak tezkereler ilgili dairesince hazırlanan özel şartnamesine göre merkezce basılır veya bastırılır. Basılan veya bastırılan tezkerelerin tesellümü yapılmadan önce özel şartnamesine uygun olarak basılıp basılmadığı,ayniyat Talimatnamesi esaslarına göre merkezde teşekkül eden komisyonca tezkereleri teslim alacak olan ambar memurunun da iştiraki ile incelenir. Basılan tezkere ciltleri komisyon tarafından tek tek kontrol edilir.kontrol sonucu; özel şartnamesine uygun olarak basıldığı tespit edilirse bu durum bir tutanağa bağlanır ve komisyonca imza altına alınır. Kontrol sonucu eksik ve hatalı basılmış tezkere ciltleri tespit edildiğinde; bu durum tutulacak tutanakta belirtilerek hatalı ve eksik ciltler matbaaya iade edilir.imha edilmesi sağlanarak yeniden bastırılır. Tamam olan tezkere ciltleri komisyonca tanzim edilen teslim tesellüm tutanağı ile ambar memuruna teslim edilir. Ambar memurunca teslim alınan tezkere ciltlerinin çeşitleri,cilt ve seri numaraları tezkerelerin ambar kaydı için ambar defteri olarak kullanılan tezkere kayıt defterine kayıt edilerek ambara girişi yapılır. Merkez Ambarından Çıkış Madde 3- Bölge Müdürlüğü; ihtiyacı olan tezkere ciltlerinin çeşit ve adedini, teslim almaya görevlendirilecek yetkilinin isim,unvan ve imza örneğini bir talep yazısı ile merkeze bildirir. Merkez bu talep yazısı üzerine istenilen tezkereleri görevlendirilecek yetkiliye teslim tesellüm senedi ile teslim ederek gönderir. Gönderildiğini de ayrıca yazı ile teyit eder. Bölge Müdürlüğü de gönderilen tezkerelerin alındığını bir yazı ile merkeze bildirir. Gönderme yazısı, görevlendirilen yetkilinin ismi ve Bölge Müdürlüğünden gelen alındı yazısı, ambar memurunca tezkere kayıt defterine kaydedilir.

19 Bölge Müdürlüğü Ambarına Giriş Madde 4- Bölge Müdürlüklerince teslim alınan tezkere ciltleri bir defa daha kontrol edildikten sonra ambara alınarak tezkere kayıt defterine kaydedilir. Bölge Müdürlüğü Ambarından Çıkış Madde 5- Bölge Müdürlüğü ambarından tezkere ciltlerinin çıkışı İşletme Müdürlüklerinin talep yazısına istinaden yapılır. İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan tezkere ciltlerinin çeşit ve adedini,teslim almaya görevlendirilecek yetkilinin isim.unvan ve imza örneğini bir talep yazısı ile Bölge Müdürlüğüne bildirir.talep edilen tezkereler İşletme Müdürlüğünce görevlendirilen yetkiliye teslim tesellüm senedi ile teslim edilir. Teslim alındığı İşletme Müdürlüğünce bir yazı ile Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğünce çıkışı yapılan tezkere ciltleri,tezkere kayıt defterine kayıt edilir. İşletme Ambarına Giriş Madde 6-. İşletme Müdürlükleri Bölge Müdürlüğünden teslim alınan teskere ciltlerini usulüne uygun ambara alarak teskere kayıt defterine kaydeder İşletme Ambarından Çıkış Madde 7- İşletme ambarından tezkere ciltlerinin çıkışı Orman İşletme Şefliklerinin talep yazısına istinaden yapılır. Tezkere ciltleri,işletme Şefliklerince görevlendirilen yetkiliye teslim-tesellüm senedi ile teslim edilerek tezkere kayıt defterine işlenir. Orman İşletme Şefliklerinde Teslim-Tesellüm,Mühürleme ve Muhafaza Madde 8- Orman İşletme Müdürlüğünden teslim alınan tezkere ciltleri Orman İşletme Şefince teslim-tesellüm senedi ile teslim alınır.alınan tezkereler Şeflikteki tezkere kayıt defterine kaydedilir. Bu tezkerelerin muhafazasından Orman İşletme Şefi sorumludur. Orman İşletme Şefince teslim alınan tezkere yapraklarının üst ortaları kullanılmadan önce okunaklı bir şekilde Şeflik mühürü ile mühürlenir.

20 Yarı Kullanılmış ve Kullanılmamış Tezkere Ciltlerinin Devir ve Teslimi Madde 9-Orman İşletme Şefliklerinde,zimmetinde yarı kullanılmış ve kullanılmamış tezkere cildi varken tayin,emeklilik veya herhangi bir nedenle işten ayrılan görevliler bu tezkere cildini Orman İşletme Şefine veya vekiline teslim ederler,tamamı veya bir kısmı kullanılmış ciltlerin son yaprağına...nolu yaprağa kadar müstenitlerine uygun olarak tarafımdan kullanılmıştır. şerhini verip imzalarlar. Ayrılan Orman İşletme Şefi ise yeni Orman İşletme Şefine tezkere ciltlerini aynı şekilde teslim eder. Nakliye Tezkereleri ve Kesmeye Yetkili Memurlar Madde 10- Müstenitlerine istinaden verilecek nakliye tezkerelerinin Orman İşletme Şefleri tarafından düzenlenmesi esastır. İş çokluğu halinde bu tezkereler; Orman İşletme Şefinin teklifi ve İşletme Müdürlüğünün muvafakatı ile verilecek yetkiye müsteniden ve Orman İşletme Şefinin denetimi altında teknik eleman ve diğer memurlar tarafından düzenlenebilir. Ancak yetki konusu ile yetkinin verildiği ve alındığı tarihler yazılı olarak tespit olunur. Yetki ve Sorumluluk Madde 11- Nakliye tezkerelerinin yetki verilen teknik eleman ve memurlarca düzenlenmesi halinde bu tezkerelerin usulüne uygun olarak kullanılmaması ve düzenlenmemesinden Orman İşletme Şefi ve düzenleyen memurlar birlikte sorumludurlar. Yetkili Memura Verilecek Cilt Sayısı ve Ciltlerin Kullanılması Madde 12- Tezkere kesmeye yetkili kılınan memurlara normal hallerde her çeşitten bir tezkere cildi,fazla miktarda taşıma yapılması mecburi olan yerlere ait olmak şartı ile belirli zaman süresi için,orman İşletme Şefinin sorumluluğu altında aynı çeşitten en çok iki tezkere cildi verilir. Kullanılmakta olan tezkere cildinin bütün yaprakları doldurulmadıkça hiçbir suretle diğer bir cildin kullanılmasına başlanmaz. Bir cilt bitmeden ikinci cildi kullananlar hakkında vakit geçirilmeden tahkikat açılır veya açtırılır. Başka bir Şefliğe vekalet edilmesi halinde ancak vekalet olunan Şefliğe ait tezkere cildi kullanılır. Bu suretle aynı cildin iki şeflikçe birden kullanılmasına meydan verilmez. Tezkereyi dolduran veya kesen memur vekalet ettiği Şefliğin ismi ile kendi memuriyet unvanını tezkerenin altındaki özel yerine açıkça yazar ve imzalar. Bütün yaprakları tamamen kullanılan ciltler usulüne uygun şekilde ilgili birime iade edildikçe tezkere kesmeye yetkili memura bu talimattaki esaslara göre zimmetle yenisi verilir.

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) -172- ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Atatürk

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (17.12.2013 tarih ve 418/21 sayılı Üniversite Senatosu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü, KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Üretim İşlerinde Sorumluluk Yöneticiler Kesim alanında tehlikeli bölgenin kontrol edilmesi ve tehlikeli

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. (24 Kasım 2010 Tarih ve 2010/13 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir)

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. (24 Kasım 2010 Tarih ve 2010/13 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir) T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI İLE DİPLOMA DEFTERLERİ HAKKINDA YÖNERGE (24 Kasım 2010 Tarih ve 2010/13 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir)

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Iğdır Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113 üncü maddesine göre Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgelerinin verilmesi ile 118

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı