ÖNSÖZ. Osman KAHVECİ Genel Müdür V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Osman KAHVECİ Genel Müdür V."

Transkript

1 ÖNSÖZ Kırtasiyeciliği azaltmak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmek ve teşkilatımız çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek amacıyla, 6831 sayılı Orman Kanununun 27,41 ve 42 nci maddeleri 4999 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir Sayılı Kanun gereği hazırlanan Yönetmelikler, tamimler ve talimatlar peyderpey hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan; a)orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik, b)damga Yönetmeliği, c)orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Talimat ın Uygulamada birlik ve kullanımda kolaylık sağlamak amacıyla bir araya getirilerek kitap halinde taşra teşkilatının kullanımına sunulması düşünülmüştür. Bu çerçevede, çalışmalarını özveriyle sürdüren teşkilatımız personeline faydalı olması dileğiyle, Başarılar dilerim. Osman KAHVECİ Genel Müdür V.

2 Yürürlüğe giriş tarihi: 04/06/2004 tarih ve sayılı R.Gazete ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TAŞIMA BELGELERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik, Devlet ormanları ile Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde olunan veya ithal edilen odun ürünleri ile toplanması kanunen izne bağlı olan odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılacak tezkerelerin, sevk irsaliyelerinin düzenlenmesine, kullanılmasına, bunların denetlenmesine ve orman ürünlerinin kontrolüne ait şekil ve esasları kapsar Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen ; Odun Emvali: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odunu, Odun Dışı Ürün: Ormanlardan elde edilen odun ürünleri dışında kalan, alınması, toplanması, taşınması kanunen izne bağlı olan ürünleri, Endüstriyel Odun: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen boylu ağaç ile tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, sırık, çubuk ve lif yonga ve benzeri odunları, Yakacak Odun: Endüstriyel odun dışındaki odunu, Gayrı Mamul Emval: İşlenmemiş orman ürünlerini, Yarı Mamul Emval: Kısmen işlenmiş orman ürünlerini, Mamul Emval: İşlenmiş orman ürünlerini,

3 Tezkere: Ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin kime ait olduğunun belgelenmesinde ve taşınmasında kullanılan, üzerinde ait olduğu tezkere cildinin seri ve yaprak numaralarından başka satışı yapılan veya devletten başkasına ait ormanlarla sahipli yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin cins, sınıf, adet ve ebadına, hacim, kilo ve ster olarak miktarlarına, istif numaralarına, bulunduğu ve sevk edildiği yere, nakledildiği vasıtanın cins ve plaka, gemi veya vagon numarasına, sahibinin ve kesenin adına, unvanına ve imzasına ve benzerine ait bilgileri ihtiva eden, özel şartnamesindeki renk, ebat ve biçimde şifreli olarak basılmış bir tezkere cildi yaprağını veya kıymetli evrak formunu, Tezkere Cildi: Üst yaprakları kopabilen, çift nüshalı elli tezkere yaprağından oluşan ciltlenmiş kıymetli evrak cildini, Tezkere Kayıt Defteri: Orman bölge müdürlüklerinde, orman işletme müdürlüklerinde ve orman işletme şefliklerinde tezkere ciltlerine kaydedildiği defteri, Tezkere Kesilmesi: Çift yapraklı olarak doldurulan tezkere cildinden üst yaprağı koparılmak ve dip yapraktan ayırmak suretiyle ürün sahibine verilmesini, İfraz: Sevk edilen orman ürününün nakliye tezkeresine bağlanarak mevcudundan düşürülmesini, Müstenit: Kesilecek nakliye tezkerelerinin dayandığı belgeyi, Taşıma Belgeleri: Nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Tezkere Çeşitleri, Sevk İrsaliyelerinin Kullanma ve Doldurma Esasları Tezkere Çeşitleri ve Kullanma Esasları Madde 5-Tezkere çeşitleri ve kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir: a)devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odunlara ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan ürünün bedelinin yatırılmasının ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -1).

4 b) Devlet ormanlarından üretilen yakacak odun ile odun dışı ürünlere ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerine satıştan sonra ürün bedelinin yatırılmasını ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -2). c) 6831 Sayılı kanundan yararlananlara verilecek yapacak ve yakacak odunun kesme ve taşımasına ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre verilecek yapacak odun ile 6831 Sayılı Kanunun 31 ve 32 maddelerine göre verilecek zati ihtiyaç yakacak odunun kesme ve taşınmasında kullanılır. (Ek - 3) d) Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman ürünlerine ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen odun ürünlerinin mevcuda bağlanmasında ve naklinde kullanılır. (Ek - 4) Tezkerenin Doldurulma Esasları Madde 6-Tezkereler aşağıdaki esaslara göre doldurulur: a) Tezkerelerin bütün bölümleri eksiksiz olarak doldurulur. Satılan ürüne vurulan mamul damganın numarası yazılır. b) Tezkerelerin altındaki boşluklara yazılan tezkere muhteviyatı ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır. Ayrıca ürünlerin miktarı yazı ile de yazılır. c) Yük naklettiren ürün sahibi veya kanuni vekilinin ve tezkereyi kesen memurun adı soyadı, ayrıca memuriyet unvanı ve sicil numarası tezkerenin altına açık ve okunaklı olarak yazılır. d) Tezkerenin kesildiği tarih okunaklı olarak rakam ve yazı ile yazılır. e) Tezkerelerde yapılması gereken düzeltmeler, ancak tezkereyi dolduran ve kesen memur tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır. Tezkerenin uygun bir yerine bu husus açıklanarak tarih ve imza ile tasdik olunur. f) Tezkereler kopyalı olarak kopya kalemi ile veya aynı işi gören mürekkepli kalemle doldurulur. g) Nakliye tezkereleri ürün sahibi veya kanuni vekiline kesilir. h) Yakacak odun için verilen tezkerelerde cins bölümüne odunun karışık olması halinde sadece karışık deyimi yazılmakla yetinilmeyip karışıklığa dahil cinsler de yazılır ve miktarı ster, kilo, kental veya ton olarak toptan gösterilir.

5 ı) Nakliye tezkereleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ürünler ile ilgili ölçü bilgilerinin tezkere yaprağına sığmaması halinde nakledilen ürünün tamamına ait bir ebat listesi iki nüsha düzenlenip imzalanarak bir sureti birinci varağa, ikinci sureti dip varağa eklenir. Nakliye tezkeresine, taşıma aracının çeşidi ile kamyon ve arabalarla yapılan taşımalarda aracın plakası da yazılır. Kamyonla yapılan taşımalarda her kamyona ayrı bir tezkere doldurulması ve kesilmesi şarttır. j) Nakliye tezkeresi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak verilir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile nakliye tezkeresindeki geçerli sürenin bitim tarihi tezkerenin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır. Sevk İrsaliyelerinin Düzenleme Esasları Madde 7 : Sevk irsaliyeleri aşağıdaki esaslara göre doldurulur: a) Sevk irsaliyesi; müstenit orman ürünlerine ait nakliye tezkeresinin cilt, sayfa ve tarihi ile sevk edilecek ürünlerin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli (Birim Fiyatı), hareket tarih ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan nakletmeye esas geçerlilik süresi, ayrıca ilgili diğer bilgilerle eksiksiz olarak doldurulur. b) Sevk irsaliyelerinde ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır, ayrıca yazı ile yazılır. c) Sevk irsaliyesinin kesildiği tarih okunaklı olarak yazılır. d) Sevk irsaliyesinde yapılması gereken düzeltmeler, düzenleyen tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır, tarih ve imza ile tasdik olunur. e) Sevk irsaliyeleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ebatları çok değişik olması nedeniyle sevk irsaliyesine sığmaması halinde sayfanın arkası kullanılır. Sevk irsaliyesinde; düzenleme tarihinin yanı sıra, malın fiili sevk tarihi, taşıma aracının çeşidi ve plakasının yazılması zorunludur. f) Sevk irsaliyesi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak düzenlenir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile sevk irsaliyelerinin nakle esas geçerli süresinin bitim tarihi ve saati sevk irsaliyesinin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezkerenin Kesilmesi Esasları Nakliye Tezkerelerinin Kesilmesi Madde 8-İstif veya satış istif yerlerinden satılarak karşılığı yatırılmış ürünler için teslim tesellüm tutanağının tutulmasından sonra ürünün bulunduğu yerde nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan nakliye tezkeresi cildi bitmeden geri kalan ürüne aynı tezkere cildinde ara mevcuduna tezkere kesilir. İlk Taşıma Yerinden Başka Yere Sevk Madde 9-İlk taşındığı yerden başka yere taşınmasında zorunluluk olan ürünler için eski nakliye tezkeresine müsteniden yeniden nakliye tezkeresi kesilir. İfraz ve Kalan Ürüne Verilecek Tezkere Madde 10-Tezkereden ifrazen yapılacak taşımalarda gerek taşınacak ve gerekse geri kalacak ürüne tezkere verilmesinde yerinde kontrol esastır. Yüklemeden Sonra Tezkere Kesilmesi Madde 11-Nakliye tezkereleri taşınacak ürünler taşıma araçlarına yüklendikten sonra kesilir. Ölçme ve tartı işi yükleme sırasında yapılır, tartılarak yüklenen ürün yükleme tutanağına bağlanır. Yükleme tutanağı tezkereyi kesen memur, ürün sahibi veya kanuni vekili ile taşıyıcı tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası nakliye tezkeresinin dip yaprağına bağlanır. Yükleme mümkün olduğu kadar benzer çapların bir arada bulunmasını ve damgaya tabi ürünün başına vurulan damga izlerinin nakil araçları üzerinde de kontrolünü mümkün kılacak şekilde yapılır veya yaptırılır. Demiryolları ve denizyolları ile yapılacak taşımalarda tezkerenin verilmesi ve yüklemelerin yapılması bu ilgili kuruluşlar ile orman idaresi arasında tespit olunacak şekil ve usullere göre cereyan eder. Tartı Aleti Bulunmaması Madde 12-Tezkereden ifrazen verilen nakliye tezkerelerine ait yakacak ve tali ürünlerin yükleme ve boşaltılmasında tartı aleti bulunmaması halinde,miktar görevli memurlarca diğer mahalli usullere göre tayin ve tespit olunur. Bu husus yükleme ve boşaltma tutanaklarında belirtilir.

7 Tezkere Dip Yapraklarına Eklenecek Müstenit Belgeler Madde 13- Tezkerelerin dip yapraklarına yapılan muamelenin çeşidine göre müsteniden aşağıdaki belgeler eklenir. Bu belgelerin tarih ve numaraları da verilecek tezkereye yazılır: a) Satışlarda, satılan ürün bedelinin yatırılmasından sonra satış komisyonu kararının tarihi, numarası ve satılan ürünün miktarının ( m3, ster veya kentalinin ) satış fiyatını, buna dair saymanlık işlem fişinin tarih ve numarasını gösterir orman işletme müdürlüğünden ilgili orman işletme şefliğine yazılan yazı, orman işletme şefliğince yapılan satışlarda sayman mutemet alındısı, b) Satılan envale ait ebat listesi c) Teslim tesellüm tutanağı d) Tartı tutanağı e) Tartılarak taşıt araçlarına yüklenen ürünün tespitine ait yükleme tutanağı f) Mevcuduna ait tezkere g) Tezkerenin kaybolması halinde kaybolma olayının tetkikine ait belge, h) Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan kesimlerde keşif tutanak ve raporlarının gün ve sayısı, orman işletme müdürlüğünün veya orman bölge müdürlüğünün onay yazısının gün ve sayısı, ı) Tahkiki gereken hallerde olayı tespit eden tutanak ve rapor, i) Enkaz nakli işlemlerinde izin belgesi Belgelerin Dip Yaprağa Bağlanma Şekli Madde 14- Genel olarak tezkerelere müstenit bütün belgeler orman ürünü sahibine verilen tezkerenin dip yaprağına ayrılmayacak şekilde eklenir. İlk ifraz işleminin yapıldığı ciltten nakliye tezkeresi verilmesi halinde bu belirtme Müstenidi..gün ve /.seri,...yaprak sayılı tezkere iş bu cildin.numaralı dip yaprağına eklidir. şeklinde olur. Taşıma Araç ve Yerlerinin Değişmesi Madde 15-Taşıma aracı çeşidinin ve taşıma yerlerinin değişmesini gerektiren hallerde, tezkereler usulüne göre değiştirilir. Müstenit Tezkerenin Aynı Nakliye Cildinde Kalması Madde 16- İfrazen verilen nakliye tezkerelerinde, müstenit tezkerenin aynı nakliye tezkere cildinde kalması için bir şahsa ait tezkerelerden ifrazen yapılan taşımalar aynı nakliye tezkeresi cildinde bitmediği takdirde son taşınandan sonra kalan ürünün mevcuduna tezkere kesilir. Bu tezkereye müsteniden yeni ciltten ifrazen nakliye tezkeresi kesilmeye başlanır.

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler Tezkere Yaprağını Kaybedenler Madde 17-Sahibi bulunduğu tezkere yaprağını kaybedenler ürünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe gazetesi ile, gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ve belediye kanalı ile tezkerelerini kaybettiklerini ve yenisini alacaklarından eskisinin hükmü kalmadığını, tezkere tarih ve numarasını belirtilerek bir defa ilan ettirdikten sonra ilana dair gazete ve belge ekli bir dilekçe ile ürünün bulunduğu yerin orman işletme müdürlüğüne veya orman işletme şefliğine başvurarak tezkerelerinin yenilenmesini isterler. Bu başvuru üzerine kayıp tezkerenin dip yaprakta yazılı ebatlara, ölçü birimlerine, cins ve evsafa uygunluğunun ve süresinin doğruluğunun anlaşılması, kayıp tezkerenin verildiği yerle, tezkere ürünlerinin sevk olacağı yer arasında tezkere tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının kayıtlarda tetkiki suretiyle tahakkuku halinde, mevcut ürün miktarına göre ve yukarıda belirtilen araştırmaları belgelendiren tutanağa müsteniden İşletme Müdürünün yazılı emri ile yeniden tezkere verilir. Görevlilerin Zimmetindeki Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Madde 18- Görevli memurların zimmetinde bulunan tezkere cilt ve yapraklarının kaybı halinde o memur hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan tezkere cilt ve yapraklarının kullanılmasına meydan vermemek için durum ilgili orman bölge müdürlüğünce tezkerenin kullanılması ihtimali olan yerlerdeki teşkilata derhal duyurulur. Ayrıca bütün teşkilata derhal tamim edilmek üzere merkeze de bilgi verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Şekil Değiştirme İşleri Şekil Değiştirmelerde Yapılacak İş ve İşlemler Madde 19- Şekil Değiştirmelerde İş ve İşlemler aşağıdaki şekilde yapılır: a) Ürün sahipleri ellerinde gayri mamul olarak bulunan ve kaynağında çapraz damgaya tabi tutulmuş, bu Yönetmelikte belirtilen yasal taşıma belgelerine uygun orman ürünlerini imalata verirler. Yapılan işlemler gerekli görüldüğünde orman memurlarınca mahallinde kontrol edilir. b)yakacak odundan kömür imal etmek isteyenler ellerindeki yakacak odun taşıma belgesi ile orman idaresine başvurur. İdarece gerekli işlemler ve kontroller yapılır. Kömür yapılmasına izin verilir. Zayiat miktarı, tecrübe ile veya genel olarak kabul edilen 1/5 imal nispetine göre bulunur.

9 ALTINCI BÖLÜM Kontrol ve Denetim İşleri Taşıma Aracı Arızası ve Sevk Yerini Değiştirme Madde 20-Taşıma araçları herhangi bir sebeple taşıma belgesinde gösterilen zamanda hareket etmez veya yolda bir arızaya uğrarsa, İlgili işletme şefi veya görevlendireceği memurlarca taşıma belgesi arkasına arıza sebebi, yeri, hareket zamanı ve süresi hakkında açıklama yapılır ve altı açıklamayı yapan tarafından tarih atılmak, memuriyet unvanı yazılmak suretiyle imzalanır. Ürün sahibi sevk yerini taşıma sırasında değiştirmeye karar verirse en yakın orman teşkilatına baş vurarak elindeki tezkereyi değiştirir. Hacmen veya Veznen Fazlalık Madde 21-Orman ürünleri adedi, cinsi, çeşidi, niteliği,ebadı,bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tabi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen (metreküp veya ster) %10 ve veznen (ağırlık) yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli (birim fiyatı) üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır. Belirtilen oranlara uygun olarak çıkan fazlalıklar hakkında iki nüsha tutanak düzenlenir. Bunlardan biri tahsil edilen bedele ait muameleye esas olur. Tutanağın öteki nüshası ise tezkerenin kesildiği daireye veya memura gönderilir. Fazlalıklarda tutanağı alan daire veya memurca şayet varsa geri kalan istihkaktan ve mevcudundan fazlalıkların mahsubu yapılır. Yukarıdaki sınırları aşan miktar bütün fazlalığı kapsamak üzere kaçak sayılarak orman idaresince zapt olunur. Tezkere ile Sevk İrsaliyesinde Eksikliğin ve Yanlışlığın Görülmesi Madde 22- Orman ürünlerini nakledenler ; taşıma esnasında nakliye tezkeresi sevk irsaliyesi veya diğer taşıma belgesini üzerinde bulundurmaya ve ilgili memurlarca istendiğinde göstermeye mecburdurlar. Kontrolü yapan memur ibraz edilen Tezkerede, sevk irsaliyesinde tetkik ve tahkiki gerektirecek eksik ve yanlışlıklar gördüğü taktirde; durumu en kısa zamanda amirine bildirir. Amir tarafından da gereken soruşturma yapılarak işlem en kısa sürede sonuçlandırılır.

10 Tezkere Aranmayacak Haller Madde 23-Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul orman ürünleri şehir içinde sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu ürünler için nakliye tezkeresi aranmaz. Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunlu olup orman memurlarınca istendiğinde göstermeye mecburdurlar. Tezkere ve Sevk İrsaliyesinin Vizesi; Madde 24- Görevlendirilen memurlar; nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini kontrol ettikten sonra gün ve saatini yazarak nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini vize ederler. Tezkere veya sevk irsaliyesi muhtevasının; adet ve hacim toplamını veya kental, ton, kilo veya ster olarak miktarını, numara ve tarihini, ürünlerin cinsini ve çeşidini, taşıma aracının plaka numarasını, taşıyıcının hüviyetini ve kontrol tarihini tasdikli kontrol defterine işlerler. Tezkere Değiştirilmesi ve Değiştirilmeden Taşıma Madde 25-Değişikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden başka yere taşınmasında taşıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresine müsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir. Tezkeresini değiştirmeksizin orman ürünü taşıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçak olmadığı ve tezkeresinin değiştirilmediği anlaşılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeni nakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaşılan ürünler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunun 91 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Tezkeresi değiştirilmeden taşıma yapılan ürünlerden dolayı 6831 Sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince failleri hakkında takibata girişilir. Aynı Taşıma Belgeleri ile Birden Fazla Taşıma Madde 26-Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taşındığı anlaşılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerin failleri hakkında gerekli kovuşturma yapılır.

11 Nakliye Tezkeresinin veya Sevk İrsaliyesinin Zayii Olduğu İddiası Madde 27-Bir yerden başka bir yere taşınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursa iddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur. Tahkikat sonunda bunların taşınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiği ibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi veya genel hükümler uygulanır. Orman Ürünlerinin Denetimi Madde sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini işleyenleri, taşıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvallerinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye teskerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal işlemi yaparlar. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 29-Damga ve Nakliye Tezkeresine Tabi Olan ve Olmayan Orman Ürünleri a) Damga ve Nakliye tezkeresine tabi olan Ürünler: Devlet Ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen ve ölçü birimi metreküp olan gayri mamul ürünler, damga ve nakliye tezkeresine tabidir. Metreküp ile ölçülen gayri mamul ürünlerin şekil değiştirmeden tekrar nakli halinde yeniden nakliye teskeresi kesilir. b) Yalnız Nakliye Tezkeresine Tabi Olan Ürünler: Ster ve ağırlık ölçülü ürünler sadece nakliyeye tabidir. c-) Damga ve Nakliye Teskeresine Tabii Olmayan Ürünler: Kaynağı itibarı ile yasal yollarla sağlanmış olmak kayıt ve şartıyla bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin dışındaki tüm ürünler ( işlenmiş olan kereste, kapı, pencere, parke, talaş, çıta ve benzeri. ) ile 6831 Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türlerine ve bunlara ait ürünlerdir.

12 İthal Olunan Orman Ürünleri Madde 30-Türkiye ormanlarında yetişen ve yetişmeyen orman ürünlerinde; a)türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal izin belgesine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur. b) Türkiye ormanlarında yetişen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal permisine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle, bitki ithal kapılarında mavi renkle mamul damga ile damgalanıp mevcuduna nakliye tezkeresi düzenlenir. Bu şekilde nakliye tezkeresine bağlanan ithal orman ürünü fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur. Resmi Dairelere Verilen Orman Ürünleri Madde 31-Resmi daireler ve kurumlar kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stok yerlerinden veya fabrikalarından iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk ve sanayi odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait belgelerde bulunması gereken bilgiler olması halinde ve sevk irsaliyesi yerine geçen belgelerle taşıyabilirler. Bunlardan ayrıca tezkere aranmaz. Devir ve Ciro Madde 32-Nakliye tezkereleri muhteviyatı malları başkasına devreden ürün sahipleri, bu işlemi yerel orman teşkilatına bir dilekçe ile bildirirler. Bu bildiriye dayanılarak ciro işlemi yerel orman işletme müdürü, orman işletme şefi veya onların yetkili kılacağı memurun huzurunda tezkerenin arkasına, ürünün yeni sahibinin adı, soyadı ve ikametgahı belirtilmek suretiyle ciro edenin imzası ile açıkça yazılır. Bu ciro işleminin alt tarafı pul yapıştırılıp tarih atılarak dairesinin resmi mühür ü ile tasdik olunur. Nakliye tezkereleri, ürünlerin taşınması sırasında yolda ciro edilemezler. Ancak tezkerelerinde yazılı sevk yerlerine getirilmeden satılan ürünlerin tezkeresi, tezkere sahibinin mahalli orman teşkilatına dilekçe ile başvurusu üzerine ürünleri alana teslim edilir ve satış işlemleri de tezkere arkasına yukarıdaki tarif gereğince yazıldıktan sonra yeni alıcısı adına yeni nakliye tezkeresi verilir.

13 Toplanması İzne Bağlı Odun Dışı Ürünler: Madde 33- Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır: a)toplanması 6831 Sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandan çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır. b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak; odun dışı ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde yapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar. c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir. Orman Sayılmayan Sahipli Yerlere ait Ürünler: Madde Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türleri ve bunlara ait ürünler hakkında kanunun özel hükümlerine göre uygulama yapılır. Devletten Başkasına Ait Ormanlardan elde edilen Ürünler: Madde 35- Bedele ait hususlar ayrı olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarla, özel ormanlardan elde edilecek orman ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine göre damga ve tezkereye tabidir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Tezkerelerle İlgili Diğer Hususlar: Madde 36-Tezkerelerin basımı, muayenesi, ambar işlemleri, teslimi ve tesellümü, korunması ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlarla ilgili esaslar Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatta belirlenir. Yürürlükten Kaldırma: Madde 37-12/08/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: Madde 38- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

14 No : Seri : T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Ek.:1 Devlet Ormanlarında Üretilen Endüstriyel Odunlara Ait NAKLİYE TEZKERESİ Ürünleri Satan İşletme Emvalin Bulunduğu Yer Tarihi Satış Kararının No.su Metreküp Bedeli Miktarı Mevcut Teskerenin Çapı Genişl Kalı Uzunl Cinsi Adedi iği nlığı uğu ve M3 Dsm3 Cm. Cm Cm. Cm. Sınıfı Tarihi Numarası YEKÜN Vurulan Damga Numarası Kereste Tomruk ÜRÜNLERİN CİNSİ Maden Direği Tel Direği Sanayi Odunu %...Zaiyatı GENEL YEKÜN Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No. : Takip Edilen Yol : Şoförün Adı Soyadı : Taşınacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün : Yukarıda ebatları yazılı...m3 karşılığı...adet ürünlerin taşınması için bu taşıma teskeresi sahibi... verildi. İşbu teskere 20...yılı...ayının...günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekili Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

15 Seri : T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Ek. :2 Devlet Ormanlarında Üretilen Yakacak Odun İle Odun Dışı Ürünlere Ait NAKLİYE TEZKERESİ No : Bulunduğu Yer :... Ürünün Cinsi :... Kesim Yılı :... Tarihi :... Satış Numarası :... Kararının Birim Fiyatı :... Mevcut Tarihi :... Teskerenin Numarası :... Plaka No :... Hareket Saati :... Hareket Tarihi :... Vasıtanın Yükünün Ölçüleri :... (Ebatları) Şoförün Adı Soyadı :... Yukarıd a tari h ve numaras ı yazılı mevc ut teskere deki Miktar ınd an...ster/kent al kilo......nun...kadar taşınması için bu nakliye teskeresi... a.../.../20... tarihinde verildi İşbu nakliye teskeresi 20...yılı... ayının... nci günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekilinin Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

16 ORMAN İÇİNDE VE KENARINDA ATEŞ YAKMA Tezkerede yazılı tomruk veya yakacak odunu ihtiyacına sarf etmeyip başkalarına verenler ve satanlar veya köyden dışarı çıkaranlar Orman Kanununun 98 nci maddesi gereğince cezalandırılırlar. Makbuzun Seri : No : T.C. Ek :3 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Orman Kanunundan Yararlananlara Verilecek Yapacak ve Yakacak Odunun Kesme ve Taşınmasına Ait NAKLİYE TEZKERESİ Şefliği : Depo Adı : Seri Veya Bölme No : Köyün Adı : Köylünün Adı,Soyadı : Verilen Ürünün Cinsi Adedi Boyu Çapı M3 Dm.3 Ster/Kental Vurulan Damga No Tarihi : No.su : Bedeli: (TL.) TOPLAM Yukarıda Adı, Soyadı yazılı köylüye köyünde kendi ihtiyacında kullanacağı m3 lü veya sterli ürün için taşıma izni verilmiştir. Bu tezkere 20...yılı...ayının...nci gününden sonra geçersizdir. Köylünün Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

17 Vurulan Damganın Numarası Çap Cm. Genişli k Cm. Kalınlık Cm. Boy Mt. Seri : No : T.C. Ek : 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...Orman İşletme Müdürlüğü Devletten Başkasına Ait Ormanlarla Orman Sayılmayan Yerlerden Üretilen Orman Ürünlerine Ait Arazi Veya Ormanın Bulunduğu Yerin NAKLİYE TEZKERESİ Tapunun Tarihi No.su İzin Belgesinin İli İlçesi Köyü Mevkii Tarihi No.su Miktarı Cinsi M3 Kental Kilo Ster Adet T A Ş I N A C A K Ü R Ü N Ü N M3 Dsm3 Kental Kg. Ster Adet Cinsi ve Nevi Ürünlerin Taşınacağı Yer : Plaka No.su : Takip Edeceği Yol : Şoförün Adı Soyadı : Taşıyacak Aracın Cinsi : Verildiği Gün ve saat : Yukarıda ebatları yazılı...m3 karşılığı...adet ürünün taşınması için bu taşıma teskeresi sahibi... verildi. İşbu teskere 20...yılı...ayının...günü saat...dan sonra geçersizdir. Mal Sahibi Veya Vekili Adı.Soyadı...Orman İşletme Şefi Adı Soyadı

18 Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi gereğince nakliye tezkerelerinin renk, ebat ve şeklinin tespiti, basımı, muayenesi, ambar işlemleri,teslim ve tesellümü, muhafazası ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlara ait şekil ve esaslar bu talimat esaslarına göre yürütülür. Tezkerelerin Basımı,Muayenesi ve Ambara Girişi Madde 2- Orman ürünleri için kullanılacak tezkereler ilgili dairesince hazırlanan özel şartnamesine göre merkezce basılır veya bastırılır. Basılan veya bastırılan tezkerelerin tesellümü yapılmadan önce özel şartnamesine uygun olarak basılıp basılmadığı,ayniyat Talimatnamesi esaslarına göre merkezde teşekkül eden komisyonca tezkereleri teslim alacak olan ambar memurunun da iştiraki ile incelenir. Basılan tezkere ciltleri komisyon tarafından tek tek kontrol edilir.kontrol sonucu; özel şartnamesine uygun olarak basıldığı tespit edilirse bu durum bir tutanağa bağlanır ve komisyonca imza altına alınır. Kontrol sonucu eksik ve hatalı basılmış tezkere ciltleri tespit edildiğinde; bu durum tutulacak tutanakta belirtilerek hatalı ve eksik ciltler matbaaya iade edilir.imha edilmesi sağlanarak yeniden bastırılır. Tamam olan tezkere ciltleri komisyonca tanzim edilen teslim tesellüm tutanağı ile ambar memuruna teslim edilir. Ambar memurunca teslim alınan tezkere ciltlerinin çeşitleri,cilt ve seri numaraları tezkerelerin ambar kaydı için ambar defteri olarak kullanılan tezkere kayıt defterine kayıt edilerek ambara girişi yapılır. Merkez Ambarından Çıkış Madde 3- Bölge Müdürlüğü; ihtiyacı olan tezkere ciltlerinin çeşit ve adedini, teslim almaya görevlendirilecek yetkilinin isim,unvan ve imza örneğini bir talep yazısı ile merkeze bildirir. Merkez bu talep yazısı üzerine istenilen tezkereleri görevlendirilecek yetkiliye teslim tesellüm senedi ile teslim ederek gönderir. Gönderildiğini de ayrıca yazı ile teyit eder. Bölge Müdürlüğü de gönderilen tezkerelerin alındığını bir yazı ile merkeze bildirir. Gönderme yazısı, görevlendirilen yetkilinin ismi ve Bölge Müdürlüğünden gelen alındı yazısı, ambar memurunca tezkere kayıt defterine kaydedilir.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. TARIM ORMAN VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLĠĞ NO :280 TASNĠF NO :2/42. BÜTÜN TEġKĠLATA

T.C. TARIM ORMAN VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLĠĞ NO :280 TASNĠF NO :2/42. BÜTÜN TEġKĠLATA SAYI :ĠP.5.0-1/ KONU :Zati Ġhtiyaçlar T.C. TARIM ORMAN VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLĠĞ NO :280 TASNĠF NO :2/42 BÜTÜN TEġKĠLATA Bilindiği üzere 6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKÂT EŞYASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKÂT EŞYASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKÂT EŞYASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı