AYDIN - TRALLE S BOZCAADA KÜLTÜR GEZ S Gezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN - TRALLE S BOZCAADA KÜLTÜR GEZ S. 04.05.2003 - Gezi"

Transkript

1 GEZ 363

2 AYDIN - TRALLE S Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi, 4 May s 2003 Pazar günü Yrd. Doç. Dr. R. Eser Gültekin rehberli inde Ayd n a bir gezi düzenledi. Gezi grubu, ilk önce antik Tralleis kentini ziyaret etti. Burada, halk aras nda Üçgöz olarak adland r lan devasa boyutlar ndaki Gymnasium un yan s ra, hamamlar, Agora ve dükkanlar, Arsenal incelendi. Daha sonra ünlü Farabi Sokak a gidilerek; Nasuh Pafla Külliyesi, Cemal Bey Hamam, Erem Çiftçi Evi, Alihano lu smail Bey Türbesi, Gümrükönü Hamam, Cihano lu Hamam ve Ayd n Müzesi gezildi. Destana konu olan kahraman da an larak, Koçarl daki Cihano lu Camii si de ziyaret edildikten sonra zmir e dönüldü. Mimarlar Odas zmir fiubesi BOZCAADA KÜLTÜR GEZ S 17/ Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi, May s 2003 tarihlerinde, Yrd.Doç.Dr. R. Eser Gültekin rehberli inde Bozcaada'ya bir kültür gezisi düzenledi. Gezinizin ilk dura, Çanakkale ve Gelibolu Yar madas yd. Gezinin ikinci günü, Türkiye nin Gökçeada ( mroz) ve Marmara Adas ndan sonra üçüncü büyük adas (yüzölçümü 36 km2.) olan Bozcaada ya feribotla geçtildi. Adaya var r varmaz, tarih boyunca dimdik ayakta kalabilmifl görkemli kalesi görüldü. Adada bulunan eski bir kilise, Yal Camii ve Alaybey Camii gezildi. Ayr ca Namazgah Meydan ndaki görkemli çeflme de dikkati çeken eserler aras ndayd. Gezinin son günü güzergah üzerindeki Zeytinya Müzesi, Adatepe Köyü ve Zeus Altar n n yan s ra, Tahtakufllar Köyü ndeki Etnografya Müzesi de gezilerek zmir e dönüldü. 65

3 Mimarlar Odas zmir fiubesi Gezi PR ENE-KAR NA -DO ANBEY Mimarlar odas zmir fiubesi 5 Ekim 2003 pazar günü haftasonu Kültür Gezilerinden birini Küçük Asya'n n Pompei'si olarak an lan Priene; Karina Liman ve eski bir Rum köyü olan Do anbey'e Yard.Doç.Dr. R.Eser Gültekin rehberli inde gerçeklefltirmifltir. onya'n n liman kentlerinden olan Priene, mimarl k ve flehircilik aç s ndan büyük önem tafl maktad r..ö. 12.yy.'da kurulan kent Lidya, Pers, Büyük skender ve Roma dönemlerini yaflam flt r Gezi KLAROS-NATION Mimarlar Odas zmir fiubesi 17 Ekim Pazar günü Klaros Nation gezisi düzenledi. Klaros ve Notion, oniki Ion kentinden biri olan Kolophon'un bünyesinde bulunan iki antik yerleflme. Notion, Kolophon kentinin güney liman oldu u için güney anlam na gelen bu isimle adland r lm flt r. Notion da Hellenistik dönemde yap lm fl, Roma döneminde de iflikli e u ram fl tiyatroyu ve kent duvarlar ndan kalan bölümler oldukça ilgi çekicidir. Kolophon'un 13 km. güneyinde, Notion'un 2 km. kuzeyinde yer alan Klaros ise bir kehanet merkez olarak döneminde oldukça önemli bir yerleflmedir. Klaros taki Apollon Tap na ve Propylon, Propylon ile tap - nak aras nda uzanan ve tap na n do u cephesinde sona eren kutsal yol ile sunak yap s gibi önemli ve ilgi çekici izler bulunmaktad r. Ak n Ersoy ve Eser Gültekin in rehberli inde gerçekleflen gezi kat l mc lar n be enisini kazand. 66

4 M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR 07/ Teknik Gezi Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor bafll kl etkinliklerde zmir'de gerçekleflen yap lardan Güngör Kaftanc ' n n "Kare Ev"i (7 Ekim Perflembe), fiükrü Kocagöz' ün "Ege hracatç Birlikleri Binas " (8 Ekim - Cuma), Koray Heper'in "Toyota Plaza" ve Erbil Coflkuner'in "Çimentafl Sosyal Hizmet Binas (9 Ekim - Cumartesi) gezildi. Geziler, yap lar n mimarlar,sahipleri kullan c lar eflli inde, tasar m, yap m ve kullan m süreçlerindeki serüvenini izleme olana sa lad. Mimarlar Odas zmir fiubesi 67

5 Mimarlar Odas zmir fiubesi 08/ Gezi TAR H ZM R OTELLER KEMERALTI KAD FEKALE zmir in, mimarl k miras n n önemli bir parças olan Kemeralt Tarihi Sit Alan na iki temal gezi gerçeklefltirildi. Gezilerden ilki, 8 May s, pazar günü gerçekleflen Tarihi zmir Otelleri gezisi idi. Ayn konulu kitab geçti imiz y l yay mlanan, DEÜ Mimarl k Bölümü Ö retim Üyesi Emel Kay n rehberli inde gerçeklefltirilen gezide, Kemeralt ve Basmahane ba lant l iki bölgede bulunan otel yap lar incelendi. 15 May s, pazar günü gerçekleflen Kemeralt - Kadifekale gezisinin rehberli ini ise DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi R. Eser Gültekin Öztaflç gerçeklefltirdi. Gezide, Büyük skender döneminde, M.Ö. 4. yy. da infla edilen, geçen zaman içinde yo un tahribat görerek günümüze ancak bat s ndaki kuleler ve güney surlar ayakta kalabilen Kadifekale ile zmir in önemli camilerini, hanlar n bar nd ran, bugünde önemini koruyan tarihi ticaret bölgesi Kemeralt dokusu incelendi Gezi T RE KÜLTÜR GEZ S Mimarlar Odas zmir fiubesi, Mimar R. Eser GÜLTEK N rehberli inde Antik Ça dan bu yana zengin bir kültür ve sanat miras na sahip zmir in en büyül ilçelerinden Tire ye bir kültür gezisi düzenlemifltir. Tire ad kaynaklara göre; Teira, Tyrha, Thyira fleklinde an lan antik kökenli bir sözcükten gelmektedir. Hititler döneminde kurulan yerleflim yeri s ras yla Lidya, Pers, Helen, Roma; ve Bizans uygarl klar na sahne olmufltur. 68

6 ADNAN MENDERES HAVAL MANI YEN DIfi HATLAR TERM NAL GEZ S Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan düzenlenen, Adnan Menderes Havaliman Yeni D fl Hatlar Terminali teknik gezisi, 8 Eylül 2006 Cuma günü gerçekleflti. Proje Müellif Mimar Yakup Hazan ve fiantiye Sorumlusu Mimar Umur Somal taraf ndan tasar m ve uygulama sürecinin aktar ld etkinlik kapsam nda alan n teknik birimleri hakk nda da bilgi verildi. Ulaflt rma Bakanl taraf ndan 1998 y l nda aç lan " zmir Adnan Menderes Hava Liman Yeni D fl Hatlar Terminal Binas ve Katl Otopark Mimari Proje Yar flmas nda birincilik ödülünü alan Yakup Hazan n projesinin uygulamas Eylül 2005 te bafllay p, 9 Eylül günü aç l fl yap ld Teknik Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi ALSANCAK BÖLGES Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan haz rlanan zmir Kent Merkezi Mimarl k Haritas ile Emel Kay n ve Yasemin Sayar eflli inde Alsancak Bölgesi kent gezisi, 4 Ekim Çarflamba günü gerçekleflti. Alsancak Gar ndan bafllayan gezi, Alsancak Karakolu ve Ege hracatç Birlikler Binas ile devam etti. Kordon Gündo du Meydan nda Mimarlar Odas zmir fiubesi nin açm fl oldu u Kent ve Mimar k zmir sergisi, Gazi lkö retim Okulu ve Nebahat Dolman Yafll Bar nma Merkezi ile kinci Kordon da ki eski ve yeni yap lar hakk nda verilen bilgilerin ard ndan gezi, Efes Oteli ile son buldu. 69

7 Mimarlar Odas zmir fiubesi Teknik Gezi Teknik Gezi M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR O L VE PARK KONUT S TES - URLA MET N KILIÇ Mimarlar yap lar n gezdiriyor etkinliklerinin ilki; Zeytinalan Villalar O live Park Konut Sitesi gezisi, 5 Ekim Perflembe günü gerçekleflti. Proje Müellifi Mimar Metin K l ç taraf ndan 75 dönümlük vadi içerisindeki 30 ayr tip villan n tasar m ve uygulama süreci geziye kat lan flube üyelerine aktar ld. MAV fieh R DE YAPIMINA BAfiLANAN TOK KONUTLARI Soyak, Bozo lu ve Albayrak firmalar n n ayn alanda planlanan üç ayr toplu konut tasar m ve uygulamas hakk nda bilgi verilen TOK Maviflehir Konutlar gezisi, 6 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Proje Müellifli ini Mimar Atilla fiengonca n n üstlendi i Soyak Maviflehir Konutlar Mimar Ferudun Alt n, Proje Müellifli ini Mimar Ufuk Güçlü nün üstlendi i Bozo lu Maviflehir Konutlar da Mimar Adnan T dafl taraf ndan gezdirildi. Albayrak Maviflehir Konutlar ise Proje Müellifi Mimar Tamer Baflbu taraf ndan oda üyelerine tan t ld. Ekim Teknik Gezi M MARLAR YAPIALRINI GEZD R YOR ARKAS YÖNET M B NASI Mimarlar yla yap lar n gezmeye "Arkas Yönetim Binas " ile devam ettik. Mehmet Ya c o lu ile birlikte tasar m, yap m ve kullan m sürecindeki geliflmelerin aktar ld gezi çok yararl oldu. 70

8 E RD R GÖLLER BÖLGES GEZ S Mimarlar Odas zmir fiubesi, y lbafl ve bayram kapsayan 30 Aral k Ocak 2007 tarihleri aras nda, zengin bir kültür miras ile tabiat harikas olan E irdir - Göller Bölgesi ne bir gezi gerçeklefltirdi. Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan E irdir Gölü ve kenar ndaki E irdir ilçesi Isparta'ya ba l turistik bir yerleflim birimidir. Daha çok bahar ve yaz aylar için tercih edilen yöre, k fl turizminde de iddial d r. Gezinin ilk günü, muhteflem bir do a harikas olan, buz tutmufl Isparta Krater Gölü görüldükten sonra Isparta flehir turu yap larak, Isparta Müzesi gezildi. Yörenin önemli turistik alanlar ndan Kovada Gölü ve Milli Park, Yaz l Kanyon Tabiat Park ve Adada Antik Kenti/Kral Yolu gezi kapsam nda görüldü. Yeni y l n ilk gününde Yalvaç ve Yalvaç Müzesi gezildi. Yalvaç s n rlar içerisindeki Antiocheia in Psidia (Antik Kent) Anadolu da kurulan antik kentler aras nda oynad önemli roller ve eflsiz yap lar yla ayr bir önem tafl maktad r. Yalvaç n kültürel zenginliklerini teflhir eden Yalvaç Müzesi ise; genellikle Roma, Bizans ve Osmanl devirlerine ait eserlerle oldukça zengin bir müze niteli indedir. E irdir ile Kovada Gölleri aras nda yükselen ve Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahip olan Davraz Da na, gezinin son gününde ç k ld ; ancak kar olmamas sebebiyle kayak yap lamad. Dünyan n say l antik kentlerinden olan A lasun mevkiindeki Sagalassos Antik Kenti gezisinden sonra, gezilebilen galerilerinin uzunlu u yaklafl k 330 m. olan, Türkiye de turizme aç lan ilk ma ara olan insuyu Ma aras gezildi. Burdur'un yaklafl k 50 km. bat s nda, Yeflilova ilçesinin yan nda bir krater gölü olan Salda Gölü nde ö le yeme- i yenildi. E irdir - Göller Bölgesi nde göldeki mavili in durulu unu, topraktaki yeflilin tazeli ini ve tarihi görkemi yaflad ktan sonra zmir e dönüldü / Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi 71

9 Mimarlar Odas zmir fiubesi Gezi METROPOL S ANT K KENT GEZ S Mimarlar Odas zmir fiubesi 25 fiubat 2007 Pazar günü kaz çal flmalar na kat lan Arkeolog Mehmet Gezgin ile Arkeolog Mesut Yeniflehirli rehberli inde zmir ili Torbal ilçesine 12 km uzakl ktaki Yeniköy ile Özbek köyleri aras nda bir tepe üzerinde kurulu olan "Ana Tanr ça Kenti" anlam na gelen Metropolis e kültür gezisi düzenlemifltir Gezi ADALA (ATTALA) 25 Mart 2007 Pazar günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Adala gezisi gerçeklefltirdi. Anadolu nun bat s nda, Ege Bölgesi içerisinde Gediz havzas orta kesiminde yer alan Manisa / Salihli ye ba l olan Kula / Kenger / Kaplan / Çakallar (Katakekavmera) yanarda lavlar - n n, Gediz Vadisi ne de in inerek, darbo az geçip ovaya girdi i an durdu u yerde kurulmufl tarihi bir yerleflim yeri olup y llar aras nda Saruhanl Sanca Kazas, 1996 da Bucak, 1967 de ise 3 mahalleden oluflan (Atatürk Do anlar Cami) Belediye olmufltur. Rehberli i Adala Belediye Baflkan Süleyman U uz ile efli Birgül U uz yapt lar. 72

10 fiehzadeler fiehr MAN SA KÜLTÜR GEZ S Büyük Türk Mimar Sinan n aram zdan ayr l fl n n 419. y l nda, ünlü mimar m z n eseri olan Muradiye Camii ve Küllliyesi ni incelemek ve fiehzadeler fiehri Manisa y gezmek amac yla Mimarlar Odas zmir fiubesi, 08 Nisan 2007 Pazar günü Doç.Dr. R. Eser GÜLTEK N rehberli inde bir inceleme ve kültür gezisi düzenlenmifltir. Spil (Sipylos) Da eteklerinden, Gediz Nehri ne kadar uzanan ve genifl bir alan kapsayan Manisa flehri çok eski tarihe geçmifle sahiptir. Tarihte Magnesia ad yla an lan bu bölge, s ra ile Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma ve Bizans uygarl klar na sahne olmufltur. Daha sonra Saruhano ullar ( ) ve Osmanl ( ) egemenli ine girmifltir. Manisa, 23 May s 1919 da Yunan iflgaline u ram fl ve 08 Eylül 1922 de kurtar larak Cumhuriyet Türkiyesi nin gelece i parlak bir ili konumuna gelmifltir. A GA KÜLTÜR GEZ S Mimarlar Odas zmir fiubesi 29 Nisan 2007 Pazar günü Prof.Dr. Ersin DO ER ve ekibinin rehberli inde Aigai gezisi gerçeklefltirdi. Aigai, Manisa ili, merkez ilçeye ba l Köseler Köyü nün 2 km güneyindeki Gün Da n n üzerinde, k smen ayaktaki harabelerden ibaret bir antik kenttir. M.Ö y llar ndan sonra Yunanistan dan gelip kuzeybat Anadolu k y lar na yerleflen Aioller taraf ndan kurulan 12 kent aras nda say lmaktad r. Günümüzde zmir Körfezi ile Çandarl Körfezi aras nda yer alan ve antik dönemde Aiolis olarak adland r lan bölgeye yerleflen ve kentler kuran Aioller, zmir Körfezi nin güneyine yerleflen onlar n aksine iç k s mlarda da (Aigai ve Temnos gibi) kentler kurarak ticaretten çok, tar m ve hayvanc l a önem vermifllerdir Gezi Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi 73

11 Mimarlar Odas zmir fiubesi Gezi AYVALIK TEKNE TURU 24 Haziran 2007 Pazar günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Ayval k - Tekne turu gerçeklefltirdi. Ilk önce Melina adas na sonra Karaada ya yanafl ld. Burada yemek yenildi. K lavuz Adas ile Ortunç Adakamping aras ndaki koya yanafl ld nda herkes tertemiz koylarda bol bol yüzdü, günefllendi ve bal klar ekmekle besledi. Daha sonra zmir e geri dönüldü Teknik Gezi M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR EFES OTEL AYfiE HASOL ERKT N Mimarlar yap lar n gezdiriyor etkinliklerinin ilki 2 Ekim Sal günü Efes Oteli gezisi ile gerçekleflti. Projesi Paul Bonatz, uygulamas Fatin Uran taraf ndan gerçeklefltirilen otelin yenileme proje ve uygulamas Has Mimarl k Ltd. taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Kurucu ortaklardan Ayfle Hasol Erktin taraf ndan proje ve uygulama süreci, geziye kat lan mimar ve mimarl k ö rencilerine aktar ld. 74

12 M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR ONTUR OTEL UMUT NAN 1978 y l nda infla edilen 3. Onur Çarfl flhan binas - n n mevcut tafl y c strüktüründen yararlan larak, otele dönüfltürülen yap, 3 Ekim Çarflamba günü gezildi. Proje müellifi mimar Umut nan n gezide bulunamamas sebebiyle mimar Yasemin Marla taraf ndan tan t lan otel, üyelerimiz taraf ndan be eni ile izlendi Teknik Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR KORDON OTEL YALÇIN KEZER Teknik Gezi Bir banka yap s n n otele dönüfltürüldü ü yap, 3 Ekim Çarflamba günü gezildi. Proje müellifi mimar Yalç n Kezer taraf ndan üyelerimize aktar lan yap da, körfezin güzelli inin mümkün oldu unca kesintisiz olarak alg lanmas amac yla fleffafl n tercih edildi i bilgisi de verildi. 75

13 Mimarlar Odas zmir fiubesi Teknik Gezi AÇIK EV AÇIK OF S MEL H PEKEL APARTMANI: DEM R PEKEL, ZUHAL ULUSOY, S NAN TANTÜRK AKAD APARTMANI: SEDEF AKAD, HANDE METE, ESEN Z YA ÖNDERO LU T KVEfiL APARTMANI: YEfi M AfiIKO LU Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan bu y l ilki gerçeklefltirilen Aç k Ev Aç k Ofis etkinli i 4 Ekim Perflembe günü gerçeklefltirildi y l nda mimar Melih Pekel taraf ndan tasarlanan Pekel Melih Apartman nda; mimar n o lu nfl. Müh. Demir Pekel taraf ndan bilglendirme yap larak mimar Zuhal Ulusoy un evi ve mimar Sinan Tantürk ün ofisi gezildi. Sedef Akad rehberli inde Akad Apartman na geçildi ve Hande Mete'nin evinde bina hakk nda bilgilendirme yap ld. Ayn apartman n ilk kat n ofis olarak kullanan Esen Ziya Öndero lu da ofisini üyelerimize açt. Son olarak Tikveflli Apartman nda mimar Yeflim Afl ko lu nun ofisi ziyaret edildi. Apartmanlar ile ilgili detayl bilgilerin verildi i gezi, üyeler taraf ndan büyük ilgi gördü. 76

14 D K L GEZ S YAHfi BEY KÖYÜ EVLER : NEVZAT SAYIN D K L DE YAZLIK KONUT: fievk PEK N Teknik Gezi Mimarlar Odas zmir fiubesi Dikili nin iki köyünde yer alan Yahfli Bey Köyü Evleri ve fievki Pekin Evi gezisi 7 Ekim 2007 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. Aga Han Mimarl k Ödülleri ne aday gösterilen Yahfli Bey Köyü Evleri ni tasar m ve uygulama sürecinde bulunan brahim Eyüp anlatt. Daha sonra fievki Pekin in tafl, çelik ve ahflab tafl y c sistem olarak deneyimledi i üç ayr evi gezildi. 77

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den fiube den zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi zmir fiube Meclisi, 7. toplant s n 16 Aral k 2006 Cumartesi günü "Dan flma Kurulu Toplant Sonuçlar, Türkiye Mimarl k Politikas, Gayrimenkul De

Detaylı

DOSYA ZM R DE CUMHUR YET DÖNEM M MARLIK M RASI: 1923-1965. Emel Kay n zmir Kenti çin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarl k

DOSYA ZM R DE CUMHUR YET DÖNEM M MARLIK M RASI: 1923-1965. Emel Kay n zmir Kenti çin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarl k Ç NDEK LER YIL 19 SAYI 71 2009/4 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi Üyelerine ücretsiz gönderilir. Yay nlayan Mimarlar Odas

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E BURDUR SEM NER S DE SEM NER FAS GEZ S KÜLTÜR TUR ZM VE KÖYLER FAS TA GELENEKSEL

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent.

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. IZMIR 9/18/08 8:36 AM Page 1 ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. Boyut Yay n Grubu ve Tic.

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras

zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras 12 zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras ZM R N 1923-1965 ARASINDAK PLANLAMA TAR H N NCELEYEN YAZAR, MODERN M MAR M RASIN PLANLAMADAN AYRI OKUNAMAYACA INI VURGULUYOR

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES 2006-2017 STRATEJ K PLANI

ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES 2006-2017 STRATEJ K PLANI ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES 2006-2017 STRATEJ K PLANI zmir Büyükflehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvar No: 1 Konak zmir Telefon 232. 482 1170 Faks 232. 446 4818 www.izmir.bel.tr Hemfleri letiflim Merkezi 232.

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ Şekib Avdagiç / 5 Yılmaz Kurt / 7 Korhan Gümüş / 8 DİĞER 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ Pécs / 10 Ruhr / 12 İSTANBUL 2010 PROJELERİ Kentsel

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı