13 ABANA ADLARI DERLEMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 ABANA ADLARI DERLEMES"

Transkript

1 13 ABANA ADLARI DERLEMES National Geographic, dünyada Abana adl 8 yerleflim yeri saptam fl. Libertyville deki (IL-ABD) Abana Evi. Bu Abanalar n (s ras yla) ikisi Kamerun da (Afrika), biri Kongo da (Afrika), biri Gabon da (Afrika), biri Japonya da, biri Nijerya da (Afrika) ve ikisi Türkiye dedir (Türkiye dekilerin öteki, Suflehri lçesi nin (Sivas) Ak nc lar Buca na ba l Göllüce Köyü nün eski ad d r(1). Bugün Göllüce Köyü nde Abana adl bir gölet bulunuyor. Bulabildi imiz öteki Abana yer adlar : Angola da (Afrika-2), Ürdün de(3), Suriye de(4), Kanada da(5) ve Grönland ta(6) Abana adl birer yer bulunuyor. Tunus un (Afika) Akdeniz k y s nda, eski ad Bône olan Abana adl bir kent var(7). Havana Eyaleti nin (Küba) eski ad Abana d r(8). Kimi dillerde (örne in Yunanca) Havana n n ad bugün de Abana d r(9). Suudi Arabistan da Baljurfli nin 30 km güneyinde Abana Agba adl bir kent var(10). Libertyville de (IL-ABD) de Abana Spring (Abana P nar ) ad nda bir dinlenme yeri(11) var (Burada Abana Amber Ale ad yla bir tür bira da üretiliyor-12). Abano Terme kenti ni ( talya) bir kaynakta Abana Ter-me (13); birçok kaynakta da yaln zca Abana olarak bulduk(14). Güney Çin Denizi ndeki Brunei Körfezi nde (Borneo Adas n n kuzeyi) bir adac n ad Abana Rock tur (Abana Kayas -15). Abana Shoals (Abana S l klar ) Kamerun da bir yerin ad d r(16). tiyopya da (Afrika), Cibuti s n r ndaki Abbe Gölü ne dökülen küçük bir akarsuyun ad Abana Merekes tir(17). fiam (Suriye) yak nlar ndaki Barada Akarsuyu nun kutsal ad Abana d r(18). Abana, Atlanta da (GA-ABD) Grand Park taki gölün ad d r(19). Sokak-cadde (street-road-lane) ad olarak yaln zca ngilizce konuflulan ülkelerde 15 kadar Abana ya (kaynak vermiyoruz); bir de Abana Alan na (Abana Place, Cerritos- CA-ABD) rastlad k. Abana, Abyssinia da (Etiyopya) bir saray n ad d r(20). Abana adlar üzerine yapt m z araflt rmada yer adlar d fl nda on binlerce Abana ya rastlad k. San r z bunlar n en ünlüsü, Kuzey Amerika Demirciler Birli i (Artist Blacsmiths Association of Nord Amerika) ad n oluflturan sözcüklerin bafl tilciklerinden (harf) oluflan ABANA d r (internet adresi ). Bu sendikan n üyesinden 50 ye yak n n n internet adresinde Abana ad var (örnek: ). Kuzey Amerika Ticaret Birli i nin (Affirmative Business Alliance of Nord Amerika) k sa ad da ABANA d r(21). Yine ABD de kurulu Kuzey Amerika Arap Bankac lar Birli i nin (Arab Bankers Association of Nord Amerika) de k sa ad ABANA d r(22). 269

2 École Abana, Normétal da (Quebec-Kanada) bir okuldur(23). Abana Morency, Abitibi de (Ontario-Kanada) bir okuldur(24). Abana Keypuch School da Cook ta (IL-ABD) bir okuldur(25). NC Abana Scholarship (Nord Caralina Abana Fondu), ABD de ö rencilere karfl l ks z yard m veren bir kurulufltur(26). New York, Wall Street te (NY-ABD) Abana Carioca (Rio de Janerio lular n Abanas ) adl bir Brezilya restoran var(27). Calorada Spring te (CO-ABD) Abana Salon, bir güzellik salonudur(28). Abana Auto Parts, Miami de (FL-ABD) bir oto parçac s d r(29). Abana Doors, Cleveland da (FL-ABD) kereste ve yap gereçleri satar(30). Abana Engine, Hialeah ta (FL-ABD) bir makine onar m yeridir(31). Auto Abana ABD de bir sigorta kurulufludur(32). Abana, Alexandria da (LA-ABD) bir sakatl k protez (Orthotics & Prosthetics) klini idir(33). Abana Swimming Pool Oregon da (OR-ABD) bir yüzme havuzudur(34). Abana Reality, Birmingham da (AL-ABD) tafl nmaz al m sat m yapar(35). Abana Press, Idaho da (ID-ABD) bas mevi(36); The Abana Store, Mansfielt te (OH-ABD) bir yay nevidir(37). Millersburg ta (OH- ABD) da Abana Kitap Servisi (Abana Book Service) var(38). Abana, özellikle kimi Afrika ülkelerinde hem erkek; hem de kad n ad (ve de soyad ) olarak yayg nd r. slamlaflm fl-yahudi Abana Ailesi, 19. yy n ilk yar s nda Fas tan göç ederek Mali ye (Afrika) yerleflmifl(39). Afrika dan bir masal: Çok, çok eskiden, Afrika kimsenin bilmedi i kay p bir toprak parças yken, orada Abana adl bir adam varm fl. Abana avlanmay severmifl ama kar s sevmezmifl. Bir gün bir aslan, bir domuz ve bir y lan yaklaflm fl. Abana onlar ( n etini) akflam yeme i için; derisini de giysi için istiyormufl. Ama aslan sald rm fl. Sonra Abana n n o ullar Nzinga, Koco ve Yanesy sesi duyunca ormana koflup onu kurtarmak istemifller. Nzinga aslana dönüflüp, (sald ran) aslana gitmesini söylemifl. Sonra Yanesy büyük domuz olup, domuza gitmesini söylemifl. Sonra Koca y lan olup, y lana gitmesini söylemifl. Ve böylece çocuklar köyü kurtarm fllar(40). Bebelere ad da öneren Kabalarian Philosophy adl bir Kanada kuruluflu Afrika da kifli ön ad olarak Abana n n yorumuna flöyle bafllar: Abana ad size, sanat ve müzik duygular n z özgün olarak yaratma güveni verir. Tersine zorlasan z bile, ileriyi gören düflüncelerinizi uygulamak için kararl s n z. Yeni yüzlerle kolayca buluflabilmenize karfl n, iliflkilerinizi gerilimsiz sürdürebilmeniz kolay de il. Aç ksözlü oluflunuzla içtenli inizi art rarak bu engeli afl yorsunuz (41). Kalp ilac olarak dünyan n birçok ülkesinde pazarlanan Abana n n bir tan t m : Abana, kalbi destekleyen bir kuvvetlendiricidir. Kan bas nc na, kalp kaslar n n oksijen bas nc n n düzenlenmesine yard m eder. Abana y sigaray b rakmak isteyenler, yüksek fliflmanl k perhizi yapan çok kilolular, gerilimli yaflayanlar gibi genifl bir kitle kullan r. Abana n n sa l a yarar konusunda en az üç ayr durumda kullan m alan var: lkönce kandaki alçak ve yüksek kolestrolu ayarlayarak vücuttaki ya oran n düzenler. kincisi, kandaki p ht laflmay azalt r. Ve üçüncüsü sinirlili i ve kuruntulu yaflam yenerek kalbe dolayl destek verir(42). Birmingham da (AL-ABD) Abana Eczac l k (Abana Pharmaceutical) var(43). Abana, kimi kez sanal kenttir. Chidinma Ibegbu, Emeka Melinfonwu nun Geçmifli adl yaz s na flöyle bafllar: Melinfonwu yoksul bir öksüzdü. Kenti Abana daki çocuklu u sürekli olarak topraklar n el de ifltirdi i; komflu kentler aras ndaki kabile savafllar yla geçmifltir (44). ABD li yazar Jason Hardy Prowley in Ghosts of Abana (Abana Perileri) adl kitab n n tan t m flöyle bafll yor: Abana, uzun süredir ABD nin en perili kenti olarak biliniyor. Bu nedenle Abana, New York, New Orleans ve Duluth tan sonra ABD nin yaflan lmas zor dördüncü kentidir (45). Stokholm ( sveç) Do a Tarihi Müzesi nde (Naturhistoriska riksmuseet) Hewitson ve Melichar n Abana adl birer (1871 ve 1926 çal flmas ) böcek kolleksiyonlar sergileniyor(46). Horvathi Jacobi nin de sveç Lund Üniversitesi Böcek Bilim Müzesi nde (Entomological Museum) Abana adl kolleksiyonu (1905) var(47). Abana Gallery, Turku da (Finlandiya). 15 ve 16. yy lara iliflkin maden iflçili i sergisinin (müze) Kadada daki Abana. Quebec in Ontario s n r na yak n. ad d r(48). 270

3 Atlanta da (GA-ABD) Grand Park taki Abana Gölü. Cilera Abana, Do u Afrika da açl a karfl üretilen çocuklar n koruyucusu tatl patates in ad d r(49) da yay mlanan bir Ruanda Kriz Raporu nda (Afrika) Twirerere Abana adl, kimsesiz çocuklar n kurtar lmas na yönelik yard m kuruluflundan söz ediliyor(50). Abana, kimi yerde köpek ad (51), kimi yerde kedi ad (52) ve ço u yerde de at ad d r. Abana As, 2000 de, 3 yafl grubunda Avrupa da y l n at seçilen Alman yar fl at n n ad r r(53). David Hughes, yaflad Hartlepool kentindeki ( ngiltere) kiflilerin köklerini araflt rd bir yaz s nda, 1911 de Bombay da (Hindistan) ölen John George Oliver in Abana adl bir gemisi oldu unu yazar(54) da Liverpool da ( ngiltere) yap lan tonluk bir Abana gemisi, aras nda Frans z Denizyollar nda (Cie Generale Maritime) Le Chateier ad yla çal flt (55) te Abana adl bir ngiliz gemisi 4 kez New York liman na (NY-ABD) demirledi(56). Dundee den ( ngiltere) New York a (ABD) gitmek üzere yola ç kan Abana adl bir gemi 22 Nisan 1894 te Newfoundland (Kanada) yak nlar nda buzlara s k fl p kald (57) da Lahave de (Kanada) yap lan 76 tonluk Abana gemisi 25 May s 1914 te slanda da batt (58). Tyne Akarsuyu (Kuzeybat ngiltere) k y s nda bulunan Jarrow daki Palmer s Gemi Yap m Kuruluflu nda (Palmer s Shipyard) 1882 ile 1933 aras nda yap lan dolay ndaki gemi aras nda Abana da var(59) da Bremen de (Almanya) Wasser-Bremen Germany kuruluflunca yap lan tonluk Abana gemisinin ad 1936 da Inn olarak de ifltirildi. Bu gemi 1939 da Kanarya Adalar yak nlar nda HMS Neptune adl ngiliz savafl gemisiyle çarp flmas sonucu batt /60). Sierra Leoneli (Bat Afrika) müzik grubu Super Combo nun bir CD sinin ad Abana Band t r (Abana Band ). Abana, 1959 da Grammy Ödülü nü alan Nijeryal (Afrika) Babatunde Olatunji nin bir flark s n n ad d r. ABD li Yusuf Lateel in bir sark s n nn ad da Abana d r. Çalg s z yaz sesi muzi i yapan ngiliz Bob Cobling in bir müzik parças n n ad da Abana d r. Abana Jahni, Jamaikal (Antiller) Dennis Brown un bir flark s n n ad d r. Sigarette Abana (Abana Sigaras ), Malili (Afrika) müzikçi Habib Koite nin 1971 den beri gündemde kalan ilk ve en ünlü flark s d r. Kenyal (Afrika) Abana Ba Nasery müzik toplulu unun CD si tüm dünyada pazarlan yor. Abana Casaca Abana, Faial Adas (Atlas Okyanusu nda Portekiz e ba l Azor Adalar ) ç k fll bir halk dans d r. Abana, bir baflka Azor Adas (P co) kökenli bir müzik parças d r. Abana Casaquinha Abana, Brezilyal ikili Penha-Garcia n n bir müzik parças n n ad d r. Amy Woodforde-Finden in, kutsal Abana akarsuyu üzerine yapt bestenin ad Abana Akarken dir (Where the Abana Flows). Avustralyal Ozan Charles Harpur un bir fliirinin ad The rose of Abana d r (Abana gülü). Abana Praise & Worship MIDI, paral ve paras z H ristiyan müzi i pazarl yor. Copak Abana (ço u yerde Copacabana ), Barry Malinow un bir melodisidir ( Copacabana gibi birleflik sözcükler araflt rmam z d fl nda kalmakla beraber, 9 u Bolivya da olmak üzere, Güney Amerika da 16 Copakabana kenti saptad k). Hindistan da 1958 de Abana adl bir film çevrildi (yönetmen Deepak, oyuncular Kaan Mohan, Sheela Ramani ve Sadha-61) de gösterime giren Krishnamurty nin Rathri Gulabeelu adl Malezya filminin bafl kad n oyuncusunun filmdeki ad Abana d r(62). talya da Abana Dans festivali düzenleniyor(63). Leicestershir daki ( ngiltere) bir web yap m sitesi nin adresi dir. Madrit te ( spanya) Abana bir ev donan m kurulufludur(64). Madrit te bir baflka Abana bilgi alma sistemi dir(65). Abana Orbasic, Gandia da (Valencia, spanya) bir kuyumculuk kurulufludur(66). Melilla da (Kuzey Afrika n n Akdeniz k y s nda, Fas n çevreledi i spanya Kenti) Abana bir mobilya kurulufludur(67). Roma da ( talya) Rom Abana (Roma Abana) Bed & Breakfast zincirinin Roma daki otelidir(68). Calpurnia Abana, Ourense de (Ispanya) oteller, restoranlar iflleten bir kurulufltur(69). Suudi Arabistan da Abana Giriflim Grubu (Abana Enterprise Group) bulunuyor(70). Bandug taki (Endennozya) Abana cep telefonu pazarl yor(71). Abana Lister, Nijerya da (Afrika) bir un fabrikas d r(72). Yunanistan da Abana bir turistik kurulufl tur. Yunanistan da bir baflka Abana uluslararas tafl mac l k yapar(73). Çin deki Abana yiyecek ve mobilya d flsat m yapar(74). 271

4 Bu denli çok Abana ad olmas na karfl n, kutsal sözlükler d fl ndaki Bat dilleri sözlüklerinde abana sözcü ü pek yok. Birçok kaynakta, kimi Ortado u ve Afrika Katoliklerinin yeme e bafllamadan önce, içinde Abana sözcü ü geçen Arapça bir yakar (dua) tümcesi okuduklar n gördük. Yakar n n Arapças Bat dilleriyle yaz l yd. Bu yakar n n birçok dildeki yaz l m n birçok Arap a gösterdik ( ngilizcesi Abana Lazi Fee Samayat... ), Arapça yaz l fl n bulana dek bir anlam ç karamad lar. Tümcedeki Abana, Arapça sa yerine babam z anlam na kullan l yor. Papa 1997 de Lübnan a ayak bas nca da bu tümceyi söyledi(75). Tümcenin Türkçesi afla yukar flöyle: Ey Göklerdeki Abana (Babam z sa), senin ad n kutsald r! Hitchock s Bible Dictionary nin (Hitchock ncil Sözlü ü) Abana tan mlamas : Tafltan yap lm fl; bir yap (76). Abana Tile, Denver de (CO-ABD) kum ve tafla dayal yap gereçleri pazarlar (tile = seramik, fayans, çini...-77). ABD de bir villa sat fl duyurusunda, bahçedeki havuzun taban nda Abana kullan ld ( fayans anlam na olmal ) yaz l ( Abana in ground pool -78). Güney Çin Denizi nde bat k gemiler in yerleri gösterilen Brunei Körfezi ndeki Abana Kayal (Abana Rock). Westminster deki (Avustralya) bir ilkokulun gönüllü kuruluflu Projecto Abana o Mundo (Abana ve Dünya Projesi), Timor daki (Endenozya) okullara e itim yard m da yap yor. Abana Portekizcede sarsmak anlam na kullan l yor. Bu proje ad n n ngilizcesinde Abana sözcü ü yerine sarsmak kullan lm fl ( Shake The World Project- 79). Abana, Bat Afrika Zencileri dilinde bitti ya da son (it s finish or it s the end) anlam na kullan l yor(80). 1) Bu Abanalar n ço unu ola an haritalarda bulabilmeniz olas de il. O ülkelerin çok ayr nt l haritalar gerekli. Yukarda an lan ilk 8 Abana n n yerini bulmak için, National Geographic in sitesine girerek (www.nationalgeographic.com/maps) Find a Place e (arama) abana yaz n ve Find a (ara) t klay n. Aç lan sayfadaki Abana lara t klay nca, bu Abanalar n haritalar aç l yor ( Apana ya girince de bizim Abana sayfas aç l yor). Bu 8 Abana d fl ndaki Abanalar n Türkçe olmayan belgelerini de burada verilen adreslere girince görebileceksiniz (kitab bask ya verdi imiz 2004 sonunda yapt m z denetimde, seçili olmayan adresler ya aç lmad ya da aç lan sayfada Abana y bulamad k). Kimileri çok uzun olan bu adreslerdeki tilcikleri do ru girebilmek için, bu bölümün yay mland internet sitelerinden (örne in kopyalayarak yap flt r n. Kentlerin Amerika Birleflik Devletleri nde oldu unu gösteren ABD nin bafl ndaki k saltma eyalet i simgeliyor (Örne in CA=California ve TX=Texas ). Bu araflt rmadaki Abanalardan hiçbirinin bizim Abana ile iliflkisini saptayamad k. Bu bölümdeki foto raflar, dipnotlarda verilen internet sitelerinden al nd. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 272

5 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) &elev1=&elev2=&cell=&my_function=send+query&last_name=&last_state=&last_cnty=&page_cnt=&record_cnt =&tab=y 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) hies/1996.html 39) 40) HR/can0001/CannonAE01/AEWeb.htm 41) 42) 43) Libertyville deki (IL-ABD) Abana Spring ten bir baflka görünüm. 44) f d753?opendocument 45) Prowleys_Ghosts_of_Abana_Ghosts_of_Love.htm 46) 47) 31.Cicadellidae 48) 49) 50) 51) 52) http%3a//www.katzenwunderwelt. de/katzenn amen.shtml53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) www28.brinkster.com/tony2/mysteryships.asp 61) 62) 63) 64) 65) 66) de+joyer%eda+y+bisuter%eda 67) 273

6 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) www28.brinkster.com/tony2/mysteryships.asp 274

7 Kitap 304 sayfadan olufluyor sayfa ve sonras bas mevince haz rland ndan, burada veremiyoruz (elimizde yok). Gerekirse t pk çekimlerini koyabiliriz. Duyurular d fl nda veremedi imiz sayfalarda flunlar var: Sonsöz Önemli Tarihler (kronoloji) Birer sayfay kaplayan 4 harita

Teflekkürler... 3. ULUSLARARASI fiç F LMLER FEST VAL

Teflekkürler... 3. ULUSLARARASI fiç F LMLER FEST VAL 2 3. ULUSLARARASI fiç F LMLER FEST VAL Eme in kameras, soka n sinemas 2006 y l nda Neo-liberalizme Karfl Direnifl Öyküleri, 2007 y l nda Yoksulluk Umut Direnifl demifltik. 2008 y l nda da Eme i Gören Kamera,

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam rehberi: koleksiyonerlik 22 gezi: Mehmet Yaflin 28 yaflam

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan araflt rma Türkiye h zla fleriat devletine do ru giderken Güneydo u ve Do u Kürtlere peflkefl çekiliyor. Kürtlerden kalan yerleri de zaten srail alarak su kaynaklar m z ele geçirdi. Akdeniz fleridini de

Detaylı

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r yanarda lar Kilauea Pelee Etna Fuji yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar Vezüv Krakatoa Mauna Loa Teide Mayon yanarda lar Yükseklik 1250 m Kilauea Yanarda,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

B R LER N korkutan ses

B R LER N korkutan ses ISSN 1308-7622 6 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR EK M 2010 SAYI 4. 10. y l n kutluyor!

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR EK M 2010 SAYI 4. 10. y l n kutluyor! HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR EK M 2010 SAYI 4 10. y l n kutluyor! içindekiler Derginin ad : Pencere mtiyaz sahibi: Horoz Holding A.fi.'yi temsilen Hakan Yaman Genel Yay n Yönetmeni:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Her 4 çocuktan 3 ü spor yapm yor 9 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Türkiye, 79 kad n

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM

OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM 28 y l n sürgünde geçiren Ozan Emekçi Telgraf a konufltu devam sayfa 16 da 13 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 144 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı