editörden T.C. ANKARA VAL L Ú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editörden T.C. ANKARA VAL L Ú"

Transkript

1

2 editörden T.C. ANKARA VALİLİĞİ İnsanlığın ortak mirası olan değerlerin ve kültürel varlıkların keşfedilerek hizmete sunulmasının temelinde sektörel bir kimlik kazanan turizm, gelişmekte olan ülke ve yörelerin ekonomilerine çeşitlilik, canlılık kattığı gibi, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin insanlar arasında bireysel ve kültürel bağlar kuran etkili bir araçtır. Ekonomik, kültürel ve sosyal işlevleriyle turizm, ülkemiz için de büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Tüm bu özellikleriyle ülke ekonomisinde turizm sektörü, lokomotif sektör olma yolunda ilerlerken, Başkent de, sahip olduğu Hitit, Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kültürel ve doğal değerleri ile bu alanda var olduğunu gösterme fırsatı bulmaktadır. T.C. ANKARA VAL L Ú l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Anafartalar Cad. No: 65 (Eski Adliye Binas ) Ulus - ANKARA Tel: (0.312) (Santral) Faks: (0.312) Web: Ankara, geçmişi ve geçmişin izlerini taşıyan Gordion, Roma Hamamı, Augustus Mabedi gibi tarihi ve kültürel değerler açısından önem arz etmesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Eski ve Yeni Meclis, Anıtkabir ile diğer müzelerin varlığı ayrıca ulusal ve uluslararası trafiğin merkezi olması nedeniyle Kongre Turizminde ön plana çıkabilecek bir potansiyele sahiptir. Öte yandan kaplıcaların zenginliği itibariyle de Termal Turizmde büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve Ankara dahil beş ili (Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Kütahya) kapsayan Frig Vadisi Projesinin başlangıç noktasının Haymana ve Polatlı ilçelerinde olmasının yanısıra, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçeleri ile tarihi İpek Yolu güzergahının üzerinde yer alması, başkent turizmine olumlu bir ivme kazandıracaktır. Ankara, bu potansiyelin turizm alanında değerlendirilmesiyle ülkemiz turizm pazarında kendinden söz ettirecek bir il olmaya adaydır. Ankara'yı daha iyi tanıtabilmek, sevdirebilmek ve Ankaralılara çok yönlü bir başvuru kaynağı sunmak üzere, önemli bir tanıtım dergisi hazırlanmıştır. ISBN: *Bu yay n Ankara l Kültür ve Turizm Müdürlü ü nce haz rlanm ß, Ankara Valili i l Özel daresi nce bast r lm ßt r. (2006) Eserin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, Cumhuriyet Başkenti Ankara'nın daha iyi bilinmesi ve anlaşılması için Ankara hakkında yapılan yayınların devamını dilerim. Saygılarımla Do an Acar l Kültür ve Turizm Müdürü

3 Modern Baßkent Ankara Zengin bir tarihi birikime ve kültürel değerlere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti Ankara, geçmişten günümüze önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Ulu Önder Atatürk ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir i bağrında taşıması ile anlam kazanan Ankara, ulusal kültürümüzün tarihi gelişimini ve sanat zenginliklerini sergileyerek dünü bugüne getiren müzeleri ve uygarlık izleri ile geçmiş yüzyılların kültür birikimini bugünkü nesle ulaştırmaktadır. Hergün sayısız yerli ve yabancı konuğun ziyaret ettiği, ülke yönetiminde önemli yeri olan Ankara, Cumhuriyetin kalbi olma özelliğini taşırken, coğrafi konumu, mevcut turizm potansiyeli ile sayıları giderek artan turistik tesisleri, büyük alışveriş merkezleri ve sosyo-ekonomik gelişmesi ile de, çağımız Türkiye sine yakışan modern bir başkent olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Günümüz dünyasında toplumların, kendi kültür ve tarihini, yaşamlarını sürdürdükleri toprakların sahip olduğu doğal güzellikleri ve değerleri çok iyi bilmeleri gereğinden yola çıkılarak yayınlanan, Başkent in tanıtımına katkı ve yarar sağlayacağına inandığım bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kamu, kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim. Kemal ÖNAL Ankara Valisi

4 Cumhuriyetimizin Baßkenti Ç NDEK LER mtiyaz Sahibi: T.C. Ankara Valili i l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü: Recep Peker TANITKAN Editör: Do an ACAR Foto raflar: Recep Peker TANITKAN Adil ÇULHAOÚLU Yaz Kurulu: Adil ÇULHAOÚLU Osman CAÚALOÚLU Redaktör: Birnur KORAL Tasar m - Bask : REKMAY O na Yak ß r Bir An tmezar ANITKAB R Türk milletine gömülece i yer konusunda bir vasiyette bulunmayan Atatürk'ün y llar önce bir gezi s ras nda Rasattepe'yi gezerken a z ndan "Bu tepe ne güzel bir an t yeri..." sözlerinin döküldü ü söylenir. Bugünkü ad An ttepe olan ve Ankara n n her yerinden görülebilen Rasattepe, Ulu Önder Atatürk ün ebedi istirahat noktas olarak seçilir. Bütün Türklerin sevgisinin, sayg s n n bütünleßti i bir simge olan An tkabir, ülkemizi ziyaret eden yabanc devlet adamlar baßta olmak üzere, Ankara ya gelen turistlerin de ilk durak noktas d r. Ziyaretçiler Ulu Önderin an t mezar na ormanl k bir alan n içinden çiçeklerle bezeli bir yoldan geçerek girerler. 262 metre uzunlu undaki traverten dößeli Aslanl Yol, ziyaretçileri Ata n n yüce kat na haz rlar. Aslanl yoldaki 24 arslan heykeli "24 o uz boyunu", aslanlar n çift olmas "birlik ve bütünlü ü", kedi gibi yatar pozisyonda olmalar ise "bar ßseverli i" temsil eder. Aslanl yolun taßlar, Ata n n huzuruna ç kanlar n "baß n n öne e ik" olmas için 5 santimlik çim boßlu u b rak larak dößenmißtir. FOTOÚRAF: Recep Peker TANITKAN Tarih boyunca huzur veren mekan HACI BAYRAM CAM Hac Bayram Camii, Ulus'ta Augustus Tap na 'n n bitißi inde yer al yor. Cami, y llar nda Hac Bayram Veli taraf ndan yapt r ld için bu adla an l yor. Hac Bayram Türbesi ile ayn alan paylaßan cami, do u duvar yla Augustus Tap na na, güney duvar yla Hac Bayram Türbesi ne dayanarak ilginç bir manzara çiziyor. Selçuklu mimarisi stilinde inßa edilen Hac Bayram Camii Mimar Sinan taraf ndan onar ld. Cami, uzunlamas na dikdörtgen planl, taß kaideli, tu la duvarl ve kiremit çat l bir yap sergiliyor. Hac Bayram Camii nin iki ßerefeli, kare planl, taß kaideli ve silindirik tu la gövdeli minaresi, Hac Bayram Türbesi nin güneydo u duvar ndan yükseliyor. Caminin alt pencereleri d ßta sivri kemerli nißlerle kußat l rken, üst pencereler sivri tu la kemerli yap ya sahip. Ahßap mihrab 17. yüzy l sonunda ünlü nakkaß Mustafa taraf ndan ißlendi. Ard ndan cami, Kütahya çinileri ile süslendi. An tkabir 08 Etnografya dan Karlar Alt nda 12 Güller Aras ndaki Þelale 14 Gençlik Park 16 Augustus Tap na 18 Hac Bayram Camii 20 Samanpazar 22 Ankara n n Tarihi 24 Kurtuluß Savaß 26 Geçmißin Ankaras 28 Ankara n n ncisi Binalar 30 Hergele Meydan 32 Gravürler 34 Ankaral Se menler 36 Ankara n n Sembolleri 38 An tkabir 40 Ankara n n Romal lar 44 Ankara Kalesi 46 Gezelim-Görelim 48 MTA Tabiat Tarihi Müzesi 50 Anadolu Medeniyetleri Müzesi 52 Etnografya Müzesi 54 Müzeler 56 Hanlar 58 Camiler 60 An tlar 62 Atatürk Orman Çiftli i 64 Kapl calar ve Hamamlar 66 Parklar 68 Mogan Gölü 72 Al ßveriß Merkezleri 74 Al ßveriß Merkezi Armada 78 Atakule 80 Popüler Caddeler 82 Ankara Mutfa 84 Ankara da Tatil 86 Üniversite Baßkenti 88 Kültür ve Sanat 90 Ankara Hastaneleri 94 Baßkentte Ulaß m 96 Önemli Telefonlar 98

5 O na Yak ß r Bir An tmezar ANITKAB R Türk milletine gömülece i yer konusunda bir vasiyette bulunmayan Atatürk'ün y llar önce bir gezi s ras nda Rasattepe'yi gezerken a z ndan "Bu tepe ne güzel bir an t yeri..." sözlerinin döküldü ü söylenir. Bugünkü ad An ttepe olan ve Ankara n n her yerinden görülebilen Rasattepe, Ulu Önder Atatürk ün ebedi istirahat noktas olarak seçilir. Bütün Türklerin sevgisinin, sayg s n n bütünleßti i bir simge olan An tkabir, ülkemizi ziyaret eden yabanc devlet adamlar baßta olmak üzere, Ankara ya gelen turistlerin de ilk durak noktas d r. Ziyaretçiler Ulu Önderin an t mezar na ormanl k bir alan n içinden çiçeklerle bezeli bir yoldan geçerek girerler. 262 metre uzunlu undaki traverten dößeli Aslanl Yol, ziyaretçileri Ata n n yüce kat na haz rlar. Aslanl yoldaki 24 arslan heykeli "24 O uz boyunu", aslanlar n çift olmas "birlik ve bütünlü ü", kedi gibi yatar pozisyonda olmalar ise "bar ßseverli i" temsil eder. Aslanl yolun taßlar, Ata n n huzuruna ç kanlar n "baß n n öne e ik" olmas için 5 santimlik çim boßlu u b rak larak dößenmißtir. FOTOÚRAF: Recep Peker TANITKAN

6 ETNOGRAFYA DAN ANITKAB R E BAKIÞ Atatürk Dolmabahçe Saray nda ölümünden sonra geçici istirahatgah olan Etnografya Müzesi ne getirildi. An tkabir haz rlanana kadar burada yatt. Etnografya Müzesi önünden ßimdi Atatürk at üzerinde An tkabir e bak yor. FOTOÚRAF: Recep Peker TANITKAN

7 Ankara n n çehresini de ißtiren vadi KARLAR ALTINDA Ankara karlar alt nda bir baßka güzel. Kar ya d zaman baßkent adeta gelinlik giymiß gibi oluyor. Gecenin karanl nda ß l ß l baßkent, Dikmen Vadisi s rtlar nda karß m za bir tablo gibi ç k yor. FOTOÚRAF: Adnan Veli KUVANLIKLI

8 Sular n ve ß klar n dans etti i GÜLLER ARASINDAK ÞELALE Ankara n n Keçiören i; Atatürk Bahçesi, Estergon Kalesi ve gül bahçeleri aras nda akan ßelalesi ile ünlü. Keçiören de bütün parklar birer gül bahçesi görünümünde. Bu gül cenneti parklarda dinlenmek ise insana büyük bir huzur veriyor. FOTOÚRAF: Recep Peker TANITKAN

9 Baßkent in e lence efsanesi GENÇL K PARKI stasyon Binas ve Opera Binas aras nda bulunan Gençlik Park, 260 bin metrekarelik alan yla Ankaral lar n en önemli e lence ve dinlenme mekanlar ndan biri. Yaz n en serin sohbetleri, her yaßtan insan n oturabilece i çay bahçelerinde yaßan yor. Çay bahçelerinin yan s ra, bir zamanlar çok ünlü sanatç lar a rlayan aile gazinolar da Gençlik Park n tarihi aç dan önemli k lan özelliklerden biri. Bir zamanlar bu gazinolardan Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gönül Yazar gibi güçlü sesler yükselirdi. Günümüzde sadece lunapark ve nikah salonuyla hizmet veren bu park n yeni bir çehreye kavußturulmas çal ßmalar sürdürülüyor.

10 nançlar n birleßti i yer AUGUSTUS TAPINAÚI Augustus Tap na, eski ça lardan bugüne kalm ß yap lar n en önemlilerinden biri. Ulus ta, Hac Bayram Camii nin bitißi inde yer alan tap nak, Roma mparatoru Augustus ad na bir ba l l k nißanesi olarak yapt r ld. mparator Augustus un ölmeden önce Vesta Rahibelerine teslim etti i dört belge, tap na n duvarlar n süslüyor. Belgeler, imparatorun yaßam boyunca yapt ißleri anlat yor. Augustus Tap na, k sa yanlar ndan 8, uzun yanlar ndan ise 15 sütunu kapsayan korint düzenindeki bir peristasis ile çevrili bulunuyor. Ayr ca, tap na n kap s önünde 4, arkada 2 adet sütun yeri yer al yor. Eski hali ile ayakta duran kap k sm n n yaln zca yan duvarlar ve kenarlar süslenmiß. 8.4 metre yüksekli inde ve 3.34 metre genißli indeki kap dan kutsal mekan n iç bölümüne ve pronaos denen üstü kapal bir geçide geliniyor. Augustus un yaßam n anlatan metinlerden Latince olan pronaosun iki duvar n n d ß yüzünde, Yunanca yaz t ise cellan n güneybat daki duvar n n d ß yüzünde bulunuyor. Tap na n di er ucundaysa, anteler aras nda Korinth düzeninde iki sütunu olan opisthodomos yer al yor. 5. yüzy lda Bizans döneminde çeßitli eklemelerin yap ld tap nak, pencereler aç larak kilise haline getirildi. FOTOÚRAF: Adil ÇULHAOÚLU

11 Tarih boyunca huzur veren mekan HACI BAYRAM CAM Hac Bayram Camii, Ulus'ta Augustus Tap na 'n n bitißi inde yer al yor. Cami, y llar nda Hac Bayram Veli taraf ndan yapt r ld için bu adla an l yor. Hac Bayram Türbesi ile ayn alan paylaßan cami, do u duvar yla Augustus Tap na na, güney duvar yla Hac Bayram Türbesi ne dayanarak ilginç bir manzara çiziyor. Selçuklu mimarisi stilinde inßa edilen Hac Bayram Camii Mimar Sinan taraf ndan onar ld. Cami, uzunlamas na dikdörtgen planl, taß kaideli, tu la duvarl ve kiremit çat l bir yap sergiliyor. Hac Bayram Camii nin iki ßerefeli, kare planl, taß kaideli ve silindirik tu la gövdeli minaresi, Hac Bayram Türbesi nin güneydo u duvar ndan yükseliyor. Caminin alt pencereleri d ßta sivri kemerli nißlerle kußat l rken, üst pencereler sivri tu la kemerli yap ya sahip. Ahßap mihrab 17. yüzy l sonunda ünlü nakkaß Mustafa taraf ndan ißlendi. Ard ndan cami, Kütahya çinileri ile süslendi.

12 Geçmiße Yolculuk SAMANPAZARI Ankara Kalesi'nin eteklerine kurulu Samanpazar, has rc l k, antika ve geleneksel el sanatlar na merakl olanlar için eßsiz bir mekan. Baßkentin en eski ve en çok dolaßmaktan zevk al nan yerlerinden biridir. Eski mobilyac lar, avizeciler, dericiler, antikac lar, süs eßyalar satan dükkanlar... Her dükkan ayr bir dünyad r. Kiminin vitrininde eski bir iki pikap, gramofon, kiminde eski dikiß makinas, kiminde konak aynalar, kap tokmaklar görürsünüz. Yemek yiyebilece iniz yerler, hanlar içinde küçük kahvehaneler sizi adeta geçmiße götürür. FOTOÚRAF: Adil ÇULHAOÚLU

13 Her dönemde hep önemli ßehir ANKARA NIN TAR H Ankara'n n ad n n nereden geldi i ile ilgili pek çok de ißik söylenti bulunmaktad r. Ancak ßehrin ad, Eski Ça dan bugüne dek pek de ißim geçirmemißtir. Ankara ve çevresi tarihte, Ankyra, Angora, Engürü olarak adland r lm ßt r. Ankara n n yerleßim yeri olma tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bölgede yap lan arkeolojik araßt rmalar, kentte Paleolitik Ça da yerleßim var oldu unu göstermektedir. Karao lan, Koçumbeli, Ahlatl bel ve Eti Yokußu nda Eski Tunç Ça na ait buluntular vard r. K z lcahamam yöresi ise, Paleolitik Ça dan itibaren yerleßim yeri olarak kullan lm ßt r. Ankara çevresine damgas n vuran Hititler, Ankara n n pek çok de ißik yerinde izler b rakm ßt r. Haymana ilçesi yak n ndaki Gavurkale de Hitit dönemine ait çok önemli bir kutsal yerleßim ve Mürted Ovas yak n ndaki Bitik te Hitit yerleßimi oldu u bilinmektedir. Ankara öyküsü Frigya döneminde baßlad Ankara, bir ßehir olarak Frigya döneminde, bir efsaneye göre Frigya kral Midas taraf ndan kurulmußtur. Bugünkü Ankara s n rlar içinde kalan, Frigya n n baßkenti Gordion, ç Anadolu nun en önemli antik kentlerinden biri olma özelli i taß maktad r. Frigler, buraya gemi çapas anlam na gelen "Ankyra" ad n vermißlerdir. Çevrede var olan tümülüsler, Friglerin M.Ö. 500 y l na kadar Ankara çevresinde yaßad klar n göstermektedir. Ankara, Friglerin ard ndan, Lidyal lar n hakimiyetine girmißtir. Lidyal lardan sonra Perslerin egemen oldu u Ankara, Pers hükümdar I. Dareios döneminde küçük bir ticaret merkezi halindeydi. Perslerin Ankara hakimiyetine, Büyük skender taraf ndan son verilmißtir. M.Ö y l nda Avrupa dan Anadolu ya gelen Galatlar n bir kolu olan Tektosaglar, Ankara y baßkent yapm ßlard r. Bugün Ankara Kalesi nin bulundu u alan ilk kez kullananlar n da Tektosaglar oldu u bilinmektedir. Galatlar, M.Ö. 25 y l nda Ankara y Roma mparatoru Augustus a b rakmak zorunda kal nca, Ankara bölgesi Galatia eyaleti olarak Roma mparatorlu u na ba lanm ß, Ankara Galatia n n baßkenti olmußtur. 1. ve 2. yüzy llarda Ankara, Anadolu da Roma yol a nda büyük önem kazanm ßt r. Ancak Roma mparatorlu u gücünü kaybedince, Ankara bu kez Bizans mparatorlu u nun egemenli i alt na girmiß ve 1073 e kadar Bizans egemenli inde kalm ßt r.

14 Ankara Kurtuluß Savaß ile yeniden önem kazand Ankara, 334 den 1073 y l na kadar Bizans ßehri olarak kalm ßt r. Þehir, 1071 y l nda sahne oldu u savaß n ard ndan Türklerin eline geçmißtir Malazgirt Meydan Savaß nda Alparslan Bizans ordular n yenince, Selçuklu Türkleri Anadolu yu h zla fethetmißlerdir y l nda Ankara, Türkler taraf ndan ele geçirilmißtir. Bunun üzerine Bizansl lar, Ankara y geri almak için iki defa sald r ya geçmiß, ancak sonuç alamam ßlard r. lhanl lar n Selçuklu topraklar n istilas ile, Ankara 40 y l lhanl lar n elinde kalm ßt r. Ahi Teßkilat, 1341 de Anadolu da ç kan kar ß kl klarla Ankara n n siyasi iktidar n ele geçirince, huzur ve güven sa lanm ßt r te Ahiler, kendi istekleri ile Ankara y Orhan Gazi zaman nda o lu Rumeli fatihi Süleyman Paßa ya devredince, Ankara Osmanl Devleti topra olmußtur. Ankara, 1300 lü y llardan itibaren, Ahi merkezlerinden biri olarak ticari ißlevlere sahipti. Osmanl mparatorlu- u nun yükselme döneminde de çok önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmißtir. Ankara daki Ahi örgütü, kervanlar n ve ordunun deri ve demirden yap lm ß malzeme gereksinimini karß lamaktayd. Ayr ca, ç Anadolu da yayg n olarak üretilen tiftik de Ankara da ißlenmekteydi. Ankara, 19. yüzy la kadar bir ticaret ve üretim merkezi olarak önemini korumuß ancak daha sonra önemini yitirmeye baßlam ßt r y l nda bir demiryolu ile stanbul a ba lanmas da Ankara ya eski önemini kazand ramam ßt r. Kent, 20. yüzy l n baß nda yaßanan savaßlar, Osmanl mparatorlu u nun y k l ß ve 1917 yang n n n etkisi ile daha da gerilemißtir. Ancak Ankara, Kurtuluß Savaß s ras nda milli mücadelenin merkezi haline gelince, yeniden önem kazanm ßt r. Savaß s ras nda Türkiye Cumhuriyeti nin var olmas n sa layan kararlar, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da aç lan Türkiye Büyük Millet Meclisi nde al nm ßt r. Cumhuriyet in kurulmas n n ard ndan, 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara, Türkiye Cumhuriyeti nin baßkenti olmußtur

15 Kartpostallardaki GEÇM Þ N ANKARASI! Atatürk Büyük Nutku okurken (1927)! Ankara Palas ve Ziraat Bankas! K z lay Meydan " Ulus Maydan nda Cumhuriyet Bayram Töreni (1927) " Etno rafya Müzesi nden Ankara! Cumhurbaßkanl Senfoni Orkestras " Ulus Meydan! Çankaya Kößkü " Ankara Sergi Salonu

16 ! Ankara Palas Devlet Konuk Evi " Ziraat Bankas! Ankara Valili i! Gümrük Müsteßarl " Eski Meclis! ß Bankas Tarih kokan Ankara n n ncisi Binalar MECL S B NASI Ulus meydan nda bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binas n n inßas na, 1915 y l nda baßlanm ßt r. lkönce ttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binas olarak tasarlanan binan n plan evkaf mimar Salim Bey taraf ndan yap lm ßt r. Türk mimari stilinde olan iki katl binan n en belirgin özelli i, duvarlar nda Ankara taß kullan lmas d r. Meclisin toplanmas na karar verilen 23 Nisan 1920 tarihinde bina henüz bitmemiß ancak, milletin katk s yla tamamlanarak hizmete girmißtir. 23 Nisan Ekim 1924 tarihleri aras nda I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullan lan bina, daha sonra Cumhuriyet Halk F rkas Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak ißlevini sürdürmüßtür y l nda müzeye dönüßtürülmek üzere çal ßmalara baßlanan bina, 23 Nisan 1961'de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" ad yla ziyarete aç lm ßt r. ANKARA VAL L Ú B NASI XVII. Yüzy l n baßlar nda 1824 tarihine kadar, sanca a atan p bilfiil göreve gelen sancakbeyi veya mutasarr f için devlet taraf ndan tahsis edilmiß bir saray yoktu. Sanca a gelen mutasarr f, kendisi ve maiyeti için büyükçe bir konak kiralay p orada oturur ve bu binay ayn zamanda resmi daire olarak da kullan rd. Tulice mahallesinde bulunan ve Hac Abdi Paßa Kona ad yla bilinen mülk, memleket ayan taraf ndan Vilayet Halk için 400 kurußa sat n al narak kamu mallar aras na kat lm ß ve Ankara Valili i hizmet binas olarak kullan lmaya baßlan lm ßt r. Takriben 1897 y l nda Hac Abdi Paßa Kona y k lm ß, yerine bugün halen kullan lmaya devam eden Valilik binas yap lm ßt r. Bugün Ankara Valisi Makam Odas olarak kullan lan oda, Atatürk`ün Kurtuluß Savaß esnas nda Ankara`da ilk kulland çal ßma odas olmuß ve bir süre bu odada çal ßmalar n sürdürmüßtür. DEVLET KONUKEV B NASI Ankara n n görkemli binalar ndan biri olan ve Ankara Palas olarak da bilinen Devlet Konukevi Binas, 1927 y l nda hizmete girmißtir. Planlar 1924 y l nda smarlanm ß, ancak planlar n smarland mimar Vedat Tek le anlaß lamay nca, inßaat plans z olarak sürmüßtür. Cumhuriyetin ilk y llar na ait mimarinin tipik bir örne i olan Devlet Konukevi Binas, uzun y llar otel olarak kullan lm ßt r. 2. Meclis in karß s nda olmas nedeniyle politikan n merkezi gibiydi. Meclisten ç kan politikac lar burada tart ß r, hatta kimi yasa taslaklar n yazarlard. Gazeteciler de neredeyse Ankara Palas mahreçli haberler geçerlerdi. Günün yorgunlu unu burada gideren Atatürk, davetlerinden ço unu burada vermißtir. Kad nlar, sosyal ortama erkeklerle eßit biçimde girmenin ilk ad m n burada atm ßlard r. Düzenlenen sosyal etkinliklerin en ünlüsü, Cumhuriyet Balolar 'yd. Bugüne kadar birkaç kez kapan p yeniden aç lan, icralar gören, eßyalar eskiyen Ankara Palas, D ßißleri Bakanl 'na ba l Devlet Konukevi olarak, 1983'te yeniden aç lm ßt r. T.C Z RAAT BANKASI B NASI T.C. Ziraat Bankas Binas, y llar aras nda talyan Mimar Guilio Mongeri taraf ndan yap lm ßt r. Birinci Ulusal Mimarl k Dönemi yap lar ndan biri olan T.C Ziraat Bankas Genel Müdürlük binas nda, Bankan n 118. kuruluß y ldönümünün kutland 20 Kas m 1981 tarihinde devrin Baßbakan Sadi Irmak taraf ndan bir müze aç lm ßt r. Türkiye nin ilk banka müzesi olma özelli ini taß yan müzenin koleksiyonunun en eski belgeleri aras nda, Mithat Paßa'n n "Memleket Sand klar "n n kurulmas için Sadaret makam na yazd ve mühürledi i 6 Kanunievvel 1280 ve 19 Recep 1281 tarihli mektuplar, 3-15 A ustos 1304 (1888) tarihli Memleket Sand klar 'ndan Ziraat Bankas 'na geçiß nizanamesi, Emniyet Sand 'n n kurulußunda yaz lan mektup ve belgelerle (1868) Þuray Devlet Reisi Mithat Paßa'ya ait 1 No.lu hesap sayfas bulunmaktad r

17 Her Gelenin Bulußtu u Meydan HERGELE MEYDANI

18 Tarihi resimleyen GRAVÜRLER 1 1. Ankara Kalesi 2. Julianus Sütunu 3. Augustus Tap na 4. Hac Bayram Camii 5. Ankara Genel Görünümü 6. Kemer 7. Akköprü

19 Anadolu nun yi itleri Ankaral Se menler Bilimsel bir araßt rma bulunmamakla birlikte, yayg n olan görüße göre, "se men" muhaf z olarak aç klan r. Se men, kökü Orta Asya'ya dayanan bir Türk gelene idir. Orta Asya da Türklerin göçebe olarak yaßad klar dönemde se menler, göçler s ras nda kervanlar korurdu. Yerleßik hayata geçildikten sonra se men töresinden vazgeçmeyen Türkler, Anadolu'da se menli i bir dü ün gelene i haline getirdiler. Orta Asya da göç kervanlar na öncülük ve koruyuculuk eden se men, özellikle Ankara ve çevresinde gelin alay n korumaya baßlad. Bu ißlev de ißikli i, se mene iki ayr anlam kazand rd. Tekil olarak se men efe ya da köy yi idi olarak anlamlan rken, ço ul olarak dü ün alay anlam nda kullan lmaya baßland. Ankara ve çevresinde, gelin alay ile gidecek se menler, yöresel se men k yafetleri giyerler. Se menleri yöneten bir Efe Baß bulunur ve se menler bu Efe Baß 'n n yönlendirmesiyle ilerler. Se menlerin bir k sm alaya atla eßlik ederken, bir k sm da davul-zurna eßli inde zeybek oynayarak kat l r. Se menler, kendilerine bir de önder seçerler. Bu önderi seçme ißine Se men Alay Düzülmesi denir. Se men Alay Düzülmesi bugün yaln zca Ankara da sürdürülen bir gelenek. Se men Alay Düzülmesi, efeler kahvesine sancak dikilmesiyle baßlar. Dua okunduktan ve kurban kesildikten sonra da Se menler davul ve zurna eßli inde hareket ederler. Davulcu ve zurnac n n özel k yafetleri vard r. Zurna çald zaman, davullar n havaya kald r rlar, davul havada iken tokmak vurarak, helezonlar çizerek, yere yatarlar, kalkarlar, bir ayaklar üzerinde dönerler, davullar tekrar havaya kald r rlar. Sonra s çray p yere diz çökerler. Ço unlukla iki davulcu karß l kl oynarlar, yanyana davul de neklerini kasnaklara vurarak ve sa a sola sallayarak dokuz ad m yürür, sonra geri dönerler. Bu ßekilde, üçüncü yürüyüß sonunda davullar h zl çalarak ilerlerler. Bundan sonra zurnac lar n oyun havalar çalmas yla, oyunlar oynan r.

20 ANKARA NIN SEMBOLLER ANKARA TAVÞANI Ankara Tavßan, art k Avustralya, Fransa gibi dünyan n pek çok de ißik ülkesinde yetißtirilmesine ra men, Ankara ile birlikte an lmaya devam ediyor. Tarihi belgelere göre 1723 y l nda Anadolu da tamamen yok olan Ankara Tavßan, Almanya'da yaßayan bir Türk taraf ndan yeniden anayurduna getirilerek çiftlikte yetißtirilmeye baßland. Ankara Tavßan n n üretim çal ßmalar, halen çiftliklerde devam ediyor. Bir bat nda 4 ile 14 aras nda yavru do uran Ankara Tavßan n n 40 santimetreye kadar uzayabilen yünü, iki-üç ayl kken k rk lmaya baßlar. Her bir tavßan, y lda ortalama 1 kilo yün verir. Angora yünü, koyun yününe göre sekiz kat fazla s verme ve alerjiye yol açmama özelli i nedeniyle özellikle iç çamaß r ve bebek giysisi üretiminde s k kullan l r. ANKARA KEÇ S Dünyan n her yerinde kullan lan tifti i üreten keçinin Ankara da bulunmas ve tifti in Türkiye den yay lmas nedeniyle, tiftik keçisi literatürde Ankara Keçisi olarak geçiyor. Ankara Keçisi ni Anadolu ya 13. yüzy lda Türkler Hazar Denizi nin do usundan getirdi. Anadolu koßullar na da uyum sa layan tiftik keçileri, Orta Anadolu'ya özgü bir gelir kayna yken, bugün çevre illere de yay lm ß durumda. Özellikle Ankara ve çevre illerde ekonomik bir de er olan Ankara keçisi, d ß ülkelere de gitti inde, ad n korudu. Halen tüm dünyan n Ankara ile birlikte and bu keçinin en çok ürün verdi i yerler, Ankara n n Ayaß, Beypazar, Güdül ve Nall han ilçeleri olarak s ralan yor. Gerek üretimin fazlal, gerekse sahip oldu u baz özellikleri nedeniyle tiftik, kendisiyle ayn gurupta incelenen kaßmir, alpaka, deve tüyü, keçi k l vb. gibi hayvansal elyaf n baß nda yer al yor. Bugün dokuma sanayiinde yapa dan sonra en çok kullan lan elyaf, tiftikten yap l yor. Tifti in en büyük tüketimi tekstil sanayii içinde bulunuyor. Ayr ca, lüks battaniyelerde, hal c l kta, trikotaj endüstrisinde, peruk ve oyuncak sanayiinde ve paraßüt ipi yap m nda kullan l yor. ANKARA KED S Dünyan n en çok ilgi gösterdi i saf kan kedi rklar ndan biri olan Ankara Kedisi, tamamen Türkiye de üremiß do al bir rk. lk kez Haçl Seferleri s ras nda fark edilen bu özel kedi, y llar nda Fabri de Peiresc ad nda bir Frans z bilim adam n n, ülkesine dönerken Ankara dan yan na ald birkaç saf beyaz kediyle dünyada tan nd. Fransa ya giden kedilerin yavrular, Frans z soylular aras nda da t ld. 18. yüzy lda ise, XVI. Louis ve Marie Antoinette, bu asil görünüßlü kediye hayran olanlar aras ndayd. 19. yüzy lda Fransa dan Amerika ya ihraç edilen Ankara kedisi, dönemin ya l boya tablolar na da konu oldu. peksi ve orta uzunlukta kürküyle Ankara Kedisi, bugün halen pek çok ülkede üretilmeye devam ediyor.

21 Ata n n huzuruna yürüyüß An tkabir ANITKAB R N YAPIMININ KISA TAR HÇES Atatürk ün 10 Kas m 1938 de ebediyete intikal etmesinden sonra, dönemin hükümeti taraf ndan olußturulan bir komisyon, An tkabir in yerinin seçilmesi için görevlendirilmißti. Bu komisyon çal ßmalar sonunda, oy çoklu u ile 906 rak ml Rasattepe de An tkabir in yap lmas na karar verilmißti. Ayn komisyon taraf ndan 1 Mart 1941 tarihinde uluslararas bir yar ßma aç lm ß, bu yar ßmaya Türkiye, Almanya, talya, Avusturya, sviçre, Fransa ve Çekoslovakya dan toplam 47 proje kat lm ßt. Bu projelerden 3 tanesi komisyon taraf ndan ödüle lay k görülmüßtü. Proje yar ßma ßartlar gere ince birinciyi seçme hakk hükümete verilmißti. Milli konuyu daha baßar l ifade etmesi ve projenin araziye uygunlu u sebebiyle, Türk mimarlar Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arda n n projesinin An tmezar olarak yap lmas na karar verilmißti. 9 Ekim 1944 tarihinde An tkabir in yap m na baßlanm ßt r. nßaat 4 aßamal olarak 9 y ll k bir sürede, 1953 y l nda tamamlanm ßt r. 10 Kas m 1953 tarihinde ise Atatürk ün naaß, 1938 y l ndan beri, 15 y l süreyle muhafaza edildi i geçici kabri olan Etnografya Müzesi nden al narak, büyük bir törenle ebedi istirahatgah olan An tkabir e defnedilmißtir. An tkabir, 750 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olup, bu alan n yaklaß k 120 bin metrekarelik k sm An t Blo u, geri kalan k sm ise Bar ß Park d r. KADIN HEYKEL GRUBU stiklal Kule sinin önünde, ulusal k yafetler giymiß üç kad ndan olußan bir heykel grubu vard r. Bu kad nlardan kenarlardaki ikisi yere kadar uzanan kal n bir çelenk tutmaktad r. Baßak demetlerinin meydana getirdi i çelenk bereketli yurdumuzu temsil etmektedir. Soldaki kad n, ileri uzatt elindeki kapla Atatürk e Tanr dan rahmet dilemekte, ortadaki kad n eliyle yüzünü kapam ß a lamaktad r. Bu üçlü grup, Türk kad nlar - n n Atatürk ün ölümünün derin ac s içinde bile gururlu, a rbaßl ve azimli olußunu dile getirmektedir. Heykel grubu, Hüseyin Özkan n eseridir. ERKEK HEYKEL GRUBU Hürriyet Kulesi nin önünde üç erkekten olußan heykel grubu vard r. Sa daki erkek baß nda mi feri ve kal n kaputu ile Türk askerini, onun yan ndaki elinde kitabi ile Türk gençli ini ve ayd n insan n, biraz gerisindeki ise yerel k yafeti ile Türk köylüsünü temsil etmektedir. Heykellerin yüzündeki derin ac ile Türk milletinin kendine özgü a rbaßl l ve yüksek irade gücü dile getirilmißtir. Heykel grubu Hüseyin Özkan n eseridir. ASLANLI YOL Ziyaretçileri Atatürk'ün yüce huzuruna haz rlamak için yap lm ß olan 262 m. uzunlu undaki yolun iki yan nda oturmuß pozisyonda 24 aslan heykeli bulunmaktad r. Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdi i önem sebebiyle, Anadolu'da uygarl k kuran Hititlerin sanat üslubu ile yap lan aslan heykelleri kuvvet ve sükuneti temsil etmektedir. Heykeller Hüseyin Özkan' n eseridir. Aslanl Yol un iki yan çiçekler ve ard ç a açlar yla süslüdür. Yol traverten taßlar ile dößelidir. Yolun sonunda Türk bayra n n ve daha ileride Çankaya n n görünmesi Atatürk ün yüce kat na gidiß bak m ndan çok anlaml d r. TÖREN MEYDANI Aslanl yolun sonunda yer alan tören meydan, 129x84,25m. boyutlar ndad r kißi kapasiteli bu alan n zemini; siyah, k rm z, sar ve beyaz renkte traverten taßlardan olußan 373 adet hal ve kilim deseniyle bezenmißtir

22 BAYRAK D REÚ An tkabir'in Çankaya yönündeki 28 basamakl tören meydan na giriß merdivenlerinin ortas nda, tek parçal yüksek bir direk üzerinde Türk bayra dalgalanmaktad r. Amerika'da özel olarak yapt r lan 33 metre 53 santim yüksekli indeki ve 4 bin 850 kilogram a rl ndaki bu direk, 1953 te Avrupa'daki tek parça çelik bayrak direklerinin en yükse iydi. Dire in 4 metresi kaidenin alt nda kalmaktad r. Amerika'da yaßayan Türk as ll Amerika vatandaß Nazmi Cemal taraf ndan, kendi bayrak dire i fabrikas nda imal edilerek 1946 y l nda An tkabir'e hediye edilmißtir. MOZOLE An tkabir'in en önemli bölümü olan mozoleye ç kan 42 basamakl merdivenlerin ortas nda "hitabet kürsüsü" yer almaktad r. Mermer kürsünün tören meydan cephesi dairesel geometrik motiflerle süslü olup, ortas nda Atatürk'ün "Hakimiyet kay ts z ßarts z milletindir" sözü yaz l d r. Kürsü Kenan Yontuç'un eseridir. Mozole 72x52x17 m. boyutlar nda uzunca dikdörtgen bir plan üzerine kurulmuß olup, ön ve arka sekiz, yan cepheler ise m. yüksekli inde ondört kolonatla çevrelenmißtir. Mozole cephesinde, solda Atatürk'ün Türk gençli ine hitab, sa da ise Cumhuriyet'in kurulußunun 10. y ldönümünde söyledi i nutku yer almaktad r. Harfler taß kabartma üzerine alt n yald zlarla yaz lm ßt r. ÞEREF HOLÜ Þeref holüne bronz kap lardan girilir. Girißte sa da Atatürk'ün 29 Ekim 1938 tarihli Türk ordusuna son mesaj, solda ise 2. Cumhurbaßkan smet nönü'nün Atatürk'ün ölümü üzerine yay nlad 21 Kas m 1938 tarihli Türk milletine taziye mesaj yer almaktad r. Bu iki yaz t Atatürk'ün do umunun 100. y l olan 1981'de yaz lm ßt r. Girißin tam karß s nda büyük pencerenin yer ald nißin içinde, Atatürk'ün sembolik lahdi bulunmaktad r. Lahit taß tek parça k rm z mermer olup 40 ton a rl ndad r. Lahit taß n n yer ald bölüm ise beyaz Afyon mermeri ile kapl d r. Þeref holünün zemini Adana ve Hatay'dan, yan duvarlar ise Afyon ve Bilecik'ten getirilen k rm z, siyah, yeßil ve kaplan postu mermerlerle kaplanm ßt r. Þeref holünün 27 kirißten olußan tavan ile yan galeri tavanlar mozaik ile süslenmißtir. Þeref holünün yüksekli i 17 m. olup, yan duvarlar nda alt ßardan 12 adet bronz meßale bulunmaktad r. Mozole yap s n n üstü, düz kurßun çat ile örtülüdür. MEZAR ODASI Atatürk'ün aziz naaß, mozolenin zemin kat nda do rudan do ruya topra a kaz lm ß bir mezarda bulunmaktad r. Mozolenin birinci kat olan ßeref holündeki sembolik lahit taß n n tam alt nda bulunan mezar odas Selçuklu ve Osmanl mimari stilinde sekizgen planl olup, piramidal külahl, tavan geometrik motifli mozaiklerle süslenmißtir. Zemin ve duvarlar siyah, beyaz, k rm z mermerlerle kaplanm ßt r. Mezar odas n n ortas nda k ble yönünde k rm z mermer sanduka yer almaktad r. Mermer sandukan n çevresinde bütün illerden ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen topraklar n konuldu u pirinç vazolar bulunmaktad r. SMET NÖNÜ LAHD 25 Aral k 1973 y l nda vefat eden ikinci Cumhurbaßkan smet nönü nün Bat revak nda sembolik lahdi, alt katta ise gerçek mezar odas bulunmaktad r. smet nönü An tkabir e Bakanlar Kurulu Karar ile 28 Aral k 1973 te defnedilmißtir. S NEV ZYON SALONU 60 kißilik kapasiteye sahip salonda An tkabir, Atatürk, Milli Mücadele konulu belgesel filmler gösterilmektedir. Salon Mehmetçik Kulesi nde yer almaktad r. ANITKAB R K TAPLIÚI Atatürk ve Kurtuluß Savaß Müzesi Komutanl Karargah içinde An tkabir Kitapl bulunmaktad r. Atatürk, Milli Mücadele ve nk - laplar konulu Türkçe ve yabanc dillerde kitaplar n bulundu u bir ihtisas kitapl olarak araßt rmac ve okuyucuya hafta içi / saatleri aras nda hizmet vermektedir. ATATÜRK VE KURTULUÞ SAVAÞI MÜZES Tören alan nda an t blo una do ru bak ld nda, sa da yer alan Misak- Milli Kulesi nin kap s ndan girilen müze, 4 ana bölümden olußmaktad r. Birinci bölümde Atatürk ün özel eßyalar sergilenmekte, ikinci bölümde panorama ve ya l boya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ile Kurtuluß Savaß, üçüncü bölümde ayr ayr galerilerde milli mücadele ve devrimler anlat lmaktad r. Dördüncü bölümde ise Atatürk ün özel kitapl nda yer alan kitaplar sergilenmektedir. Misak- Milli ve nk lap Kuleleri aras ndaki ilk bölümde bulunan ve Atatürk ün özel eßyalar n n sergilendi i Atatürk Müzesi, 26 A ustos 2002 tarihinde modern sergileme teknikleriyle yeniden düzenlenerek ve di er bölümlerle birleßtirilerek, Atatürk ve Kurtuluß Savaß Müzesi ad n alm ßt r. lk olarak 21 Haziran 1960 tarihinde aç lan bu bölümde Atatürk ün kulland eßyalar ile kendisine yabanc devlet adamlar taraf ndan hediye edilen eßyalar sergilenmektedir. Müzede Atatürk ün manevi evlatlar ndan Afet nan, Rukiye Ergin, Sabiha Gökçen in müzeye hediye ettikleri Atatürk e ait eßyalar bulunmaktad r. Atatürk ve Kurtuluß Savaß Müzesi nin ikinci bölümünde ilk önce Çanakkale Savaß, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzu konu alan üç panorama dikkati çekmektedir. Bu panoramalar, önlerinde düzenlenen baßka bir alanla üç boyutlu bir etkiye büründürülmüßtür. Bu üç boyutlu alandaki düzenlemelerde kullan lan savaß objeleri ve maketlerle, muharebelerin geçti i yerler ve dönem, yaßananlar n asl na uygun olarak yeniden canland r lm ßt r. Türkiye de ilk kez uygulanan bu teknikle, ziyaretçilere Türkiye Cumhuriyeti nin kurulußuna giden yolda yaßanan güçlükler hissettirilmeye çal ß lmaktad r. Bu bölümde ayr ca, baßta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluß Savaß na kat lan komutanlar n portreleri ile kurtuluß mücadelesinden çeßitli anlar n resmedildi i büyük boyutlu tablolar sergilenmektedir. Müzenin üçüncü bölümü, panorama bölümünü çevreleyen koridordaki 18 galeride yer alan tematik sergi alanlar ndan olußmaktad r y llar aras nda Atatürk dönemine ilißkin olaylar n anlat ld tonozlu galeriler Atatürk ve Kurtuluß Savaß Müzesi ne farkl bir atmosfer kazand rmaktad r. Mozolenin bulundu u Þeref Salonu nu ayakta tutan sütunlu salon ile An tkabir in temel duvarlar aras nda kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaßkanlar ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amac yla inßa edilen ancak daha sonra vazgeçilen galerideki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluß Savaß ve Atatürk devrimlerine ilißkin 3 bin kadar foto raf ile bunlar n Türkçe ve ngilizce aç klamalar na yer verilmektedir. De erli sanatç lar taraf ndan haz rlanm ß rölyefler tonozlu galerilerin görselli ini güçlendirmektedir. Ayr ca, tonozlu galerilerin bulundu u koridor boyunca Kurtuluß Savaß n n kazan lmas nda büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahraman n büstü ve k sa özgeçmißleri de yer almaktad r. Müzenin dördüncü bölümü, Cumhuriyet ve Müdafaa-i Hukuk Kuleleri aras nda yer alan Atatürk Özel Kitapl d r. Bu bölümde Atatürk ün kendi kütüphanesinde bulunan kitaplar ndan An tkabir koleksiyonunda yer alan 3 bin 123 adet kitap, konular na göre tasnif edilerek sergilenmektedir. Ayn zamanda burada Atatürk ün düßünce adam yönünün vurguland Atatürk ve Kitap konulu dokunmatik ekranl bilgisayarlar yer almaktad r

23 Ankara n n Romal lar " Julianus Sütunu " Roma Tiyatrosu! Roma Hamam " Balgat Roma Mezar ANKARA ROMA HAMAMI Roma Hamam, Ulus Meydan ndan Y ld r m Beyaz t Meydan na uzanan Çank r Caddesi üzerinde, Ulus tan itibaren yaklaß k 400 metre uzakl kta yolun bat s nda, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktad r. Hamam n bulundu u bu yüksek alan n bir höyük oldu u bilinmektedir. Burada, Prof. Dr. Remzi O uz Ar k taraf ndan 1937 y l nda kaz lar yap lm ß olup, höyü ün Frig ve Roma Devri katlar ortaya ç kar lm ßt r. Höyükte yap lan kaz lar y llar nda, müzeler müdürü Hamit Ziya Koßay n baßkanl nda sürdürülmüßtür. Bu kaz lar sonucunda bulunan Hamam Binas, y llar nda yap lan kaz larla da bütünüyle ortaya ç kar lm ßt r. Bugün Roma Hamam olarak adland r lan bu ören yerinin bir höyük oldu u, aßa dan yukar ya do ru Frig, Roma, k smen de Bizans, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde yerleßim gördü ü anlaß lm ßt r. Hamam binas n n ve Palaestra n n k smen do usunda yer alan bu sütunlu yolun, antik Ankyra ßehrinin kutsal alan olan Augustus Tap na n n bulundu u yere kadar uzand bilinmektedir. M.S yüzy llarda yap lm ß oldu u tahmin edilen sütunlu yolun sütunlar boz renkte damarl mermerden olup, korinth tipte baßl klar bulunmaktad r. Adres: Çank r Caddesi D ßkap Tel: BALGAT ROMA MEZARI Balgat ta yap lan bir hafriyat çal ßmas s ras nda bulunmußtur. M.S. I. Yüzy lda tarihlenen mezar, iki odadan olußturulmuß bir aile mezar d r y l nda yap lan kaz çal ßmalar nda, üç gömünün yap ld anlaß lan mezarda, alt n taç, gözyaß ve koku ßißeleri, alt n yüzükler, küpe ve cam kap parçalar, bronz kaplar ve kaseler gibi günlük yaßamda kullan lan tak ve eßyalar bulunmußtur. Bulunan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara seksiyonunda sergilenmektedir. ROMA T YATROSU Roma Tiyatrosu, Ulus Meydan ndan Ankara Kalesi ne ç kan Hisarpark Caddesi üzerinde yer almaktad r. Ankara Kalesi nin kuzeybat yamac ndaki bir inßaat n temel kaz s s ras nda mimari yap parçalar ile karß laß lmas üzerine, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi taraf ndan 1982 y l nda yap lan kaz da bir tiyatro ile ilgili mimari parçalar bulunmußtur. Daha önce, Ankara da Roma dönemine ait bir tiyatronun bulundu u konusunda kaynaklarda bir bilgiye rastlanmad, yaln zca, Roma hamam ndaki bir heykel kaidesi üzerinde, Ankara da yap lan Dionysos Þenlikleri ne ait bir kararnamenin tiyatronun belirli bir yerine konuldu u belirtildi i için, bu bulgular oldukça büyük önem taß maktad r. Kaz çal ßmalar n n devam nda, oturma s ralar n n bulundu u ön k s m, yar m daire ßeklindeki orkestra, skene ve proskene, orkestraya geçißi sa layan yan duvarlardan do u ve bat yönündeki duvarlar ortaya ç kar lm ßt r. Roma Tiyatrosu, Roma döneminde MS.I.yüzy l n ikinci yar s ile MS.II.yüzy l n baß na tarihlendirilmißtir. Bizans döneminde ise, tiyatronun baz de ißiklikler yap larak kullan ld bilinmektedir. JULIANUS SÜTUNU Defterdarl k ve Valilik Binas aras ndaki havuzun kenar nda bulunmaktad r. Hiçbir yaz t olmayan sütunun gövdesinde birçok halka yer almaktad r. Yüksekli i on beß metre olan sütunun MS 361-MS 363 y llar aras nda, mparator Julianus un Ankara dan geçmesi ßerefine dikildi i söylenmektedir

24 Baßkentin tarihini yaßatan Ankara Kalesi Yap m tarihi ile ilgili kesin kay tlara rastlanmayan Ankara Kalesi nin varl, kaynaklara göre M.Ö. II. Yüzy l baßlar nda, Ankara n n Galatlar n hakimiyetinde oldu u döneme kadar uzanmaktad r. Romal lar n ißgalinden sonra gelißen kentin s n rlar surlar aßm ßt r. Bu nedenle, Kalede Roma dönemine ait kal nt lar dikkati çekmektedir. Ancak, D ß Kale, M.S. 668 y l nda Bizans mparatoru II. Constantinus taraf ndan yap lm ßt r. Daha sonra kale, mparator Isaurili III. Leon, mparator Nikoporos ve mparator Bazileus taraf ndan onar lm ßt r. Ankara Kalesi, iç ve d ß olmak üzere iki bölümden olußur. mparator Heraklius taraf ndan M.S. 630 y l nda yap ld san lan iç surlar, Arap sald r lar s ras nda büyük hasara u ram ßt r. Bu nedenle yap lan onar m s ras nda, M.S. 859 y l nda kaleye d ß surlar n eklendi i san lmaktad r. D ß surlar bat -do u do rultusunda 180 metre, kuzey-güney do rultusunda ise 350 metre boyunca uzanmaktad r. ç kalenin güney ve bat duvarlar ile dik aç yapan ve do u duvar tepenin konumuna göre ßekillenen d ß kale, eski Ankara ßehrini çevrelemekteydi. Yöreyi 1073 y l nda ele geçiren Selçuklular, kaleye ilaveler yapt lar. Osmanl lar zaman nda ise Ankara Kalesi, 1832 y l nda M s r Valisi Mehmet Ali Paßa n n o lu brahim Paßa taraf ndan onar lm ßt r. Yap m nda Ankara taß kullan lan kalede, metre aral klarla yerleßtirilmiß 20 den fazla kule bulunmaktad r. Diktörtgen plan düzeninde olan iç kalenin do usundaki yuvarlak kule, Do u Kule olarak adland r l r. As l girißi güney yönünde olan kalede bulunan kuleler, beßgen olma özelli i taß maktad r. D ß Kale Kap s ve Hisar Kap s ad n taß yan d ß kuleler ise dikdörtgen ve iki kap l d r. Hisar Kalesi üzerinde, lhanl dönemine ait bir yaz t bulunmaktad r. Osmanl döneminde yerleßimin baßlad Ankara Kalesi içinde, 600 civar nda evin, 170 çeßmenin, su sarn c n n ve hububat ambarlar n n bulundu u bilinmektedir. Ayr ca, Alaaddin Camisi de kalenin içinde yer almaktad r.

25 Çevreyi Gezelim Görelim AHLATLIBEL Ahlatl bel, Ankara'n n 14 kilometre güneybat s nda Taßp nar Köyü Haymana eski yolu üzerindedir. Eski Tunç Ça istasyonu olarak bilinmektedir. B T K Höyük Ankara'n n Kazan lçesi Bitik köyündedir. Eski Tunç Ça kal nt lar, bölgenin Do u ve Bat Anadolu ile ilißkisini belgeler. ET YOKUÞU Ankara'n n 5 kilometre kuzeyinde, Çubuk Çay k y s nda bulunan Eti Yokußundaki kaz, Prof. Þevket Aziz Kansu taraf ndan 1937 y l nda Türk Tarih Kurumu ad na yap lm ßt r. En alt katta Eski Taß Devrine ait aletler ele geçirilmißtir. En üstte ise Roma - Bizans devirlerine ait büyük bir saray n kal nt lar yer almaktad r. GAVURKALE Ankara'n n 60 kilometre güneybat s nda Haymana lçesinde yer al r. Uzun süren bir yerleßmeye sahne olan tepeye buradaki eski y k k duvarlar nedeniyle Gavurkale ad verilmißtir. KÜL HÖYÜK Haymana lçesi Oyaca Kasabas s n rlar içerisindedir. Külhöyük'te, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlü ü baßkanl nda kaz çal ßmalar yap lmaktad r. Höyü ün yaklaß k 8 km. bat s nda bulunan Hitit Kült Merkezi; Gavurkale'ye yak nl ile buran n önemli bir Hitit yerleßim merkezi olabilece ine ißaret eder. KARALAR Karalar, Kazan lçesinde; Asarkaya denilen bölgede Galatlara ait bir kalenin mimari kal nt lar bulunmaktad r. Tümülüslerde Helenistik Ça eserleri bulunmußtur. Elde edilen antik paralar bu bölge ile M s r, Suriye aras nda ticari ilißkiler kuruldu unu göstermektedir. KARAOÚLAN Karao lan, Ankara'n n 25 km. güneyinde ve Ankara-Konya yolu üzerinde Gölbaß ndad r. Höyükte aßa dan yukar ya do ru Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans ça lar n n kültür katlar meydana ç kar lm ßt r. Karao lan, Hitit ve Frig katlar na sahip en önemli istasyonlardan biridir.! Akköprü " Mavi Göl " Tuz Gölü (Þereflikoçhisar) " Elmada! Eti Yokußu (Çubuk)! Abidin Paßa Kößkü " Yumurtatepe Tümülüsü " Taß Mektep (Beypazar ) KALEC K KALES Kalecik Kalesi, Çank r 'ya giden yol üzerinde Ankara'dan 78 km. uzakl kta Kalecik ilçesinde bulunmaktad r. Bizans Devrine tarihlenen Kale, modern kasabaya hakim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerinde yer almaktad r. Güneybat s ndaki da lara bir s rtla ba lan r ve K z l rmak'a do ru uzanan ovada tek baß na yükselir. AKKÖPRÜ Varl k Mahallesi önünde ve Ankara Çay üzerindedir. Ankara'n n en eski köprüsüdür y l nda Selçuklu Hükümdar I. Alaaddin Keykubat zaman nda Ankara Valisi K z lbey taraf ndan yapt r lm ßt r. KIZILCAHAMAM - SOÚUKSU M LL PARKI Ankara'ya 75 kilometre uzakl ktaki Ankara'n n 'oksijen deposu' olarak adland r lan K z lcahamam'da, 1050 hektarl k alan kaplayan So uksu Milli Park yer al r. Ormanlar, volkanik bir arazi parças nda bulundu u için çok say da s cak ve so uk su kaynaklar bulunmaktad r. Milli parka ba l P rnak, Keklik ve Sülün üretme istasyonu bulunmaktad r. K z lcahamam'da bulunan kapl ca sular n n birçok hastal a ßifal geldi ine inan l r. Park içinde do a yürüyüßü için ideal parkurlar bulunmaktad r. BEYNAM ORMANLARI Bala lçesinde en zengin do al bitki örtüsüne sahip olan Beynam Ormanlar içinde; araçlara kapal do al gezinti ve gözlemlere elverißli bir kent orman bulunmaktad r. Tamamen yaya yürüyüßüne göre tasarlanm ß olan ve trekkinge elverißli yürüyüß parkurlar yla do a içindeki özgürlü e ilk ad m at lmaktad r. ÇUBUK BARAJ GÖLLER Ankara ya 12 km. uzakl kta olan Çubuk Baraj Gölü ne Esenbo a Havaliman yoluyla ulaß lmaktad r. Çubuk Baraj Gölü, yemyeßil çevresi ve dinlenme tesisleriyle kentin en çok ilgi gören günübirlik gezi alanlar ndan biridir. ELMADAÚ KAYAK MERKEZ Kayak Merkezi, Elmada ' n kuzey yamaçlar nda yer almaktad r. Kent merkezine yak nl avantaj sa lamaktad r. Ankara'ya 18 km. uzakl ktad r. Þehir merkezinden kayak tesislerine ulaß m, üniversite araçlar ve özel araçlarla mümkündür. Pistler a açs zd r ve alpin çay rlarla kapl d r. Çukur alanlarda geven ve kar dikeni görülür. ODTÜ-Hacettepe- Ankara Üniversiteleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü'ne ait kayak evlerinin yan s ra, bir otel ve restoranlar bulunmaktad r. KIBRIS KÖYÜ KANYONU Mamak lçesinde K br s Köyü içindeki kanyona yürüyerek ulaß lmaktad r. Tarihi Frigler e kadar uzanan bu el de memiß gizli cennet, f nd k bahçeleri, armut a açlar aras nda yer almaktad r. " Eymir Gölü TÜMÜLÜSLER (BEÞTEPELER) lk kaz 1926 y l nda Makridi taraf ndan yap lm ßt r y l nda An tkabir alan nda yap lan toprak düzeltmesi s ras nda birkaç tümülüsün kald r lmas gerekmiß, iki tümülüs aç larak burada Friglere ait birçok çanak çömlek ile beraber çeßitli aletler bulunmußtur. Uzmanlar bu tümülüslerin, Gordion Frig mezarlar yla eß zamanl oldu unu ortaya ç karm ßt r. YUMURTATEPE (DEMETEVLER) TÜMÜLÜSÜ Çiftlik - Demetevler Kavßa nda Demetevler e giden yolun sol taraf nda yer almaktad r ve 1987 kaz mevsimlerinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlü ünce kaz lm ßt r. Tümülüsün tepesinde Eski Tunç Ça na ait küçük ve yuvarlak tek bir yap ve içinde pißmiß toprak eserler bulunmußtur

26 193 milyon y ll k Ankaral n n son mekan MTA TAB AT TAR H MÜZES Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü taraf ndan 1968 y l nda kurulan müze, Eskißehir yolu üzerindeki enstitü binas nda bulunuyor. Müzede, 1935 y l ndan bugüne kadar yap lan jeolojik çal ßmalar s ras nda toplanan yer bilimlerinin çeßitli evrelerine ait mineral ve taß örnekleri sergileniyor. Üç kattan olußan müzenin giriß kat tümüyle Paleontolojiye ayr ld. Üç bine erißen fosil örnekleri, Maraß filine ait fosil iskeleti monte edilmiß halde sergileniyor. 193 milyon y l önce Ankara civar nda yaßam ß, 1.5 metre çap nda dev Ammoniti ve 25 bin y l önce Anadolu da yaßam ß insana ait ayak izlerini de bu müzede bulmak mümkün. Mineraloji ve Petrografik e ayr lm ß olan 1. katta, Anadolu dan toplanan 2 bin 650 mineral ve taß örnekleri tan t l yor. Diaroma alt katta bulunuyor. Bu bölümde, Türkiye ye özgü ve nesli tükenen hayvanlar yaßam ortamlar nda tan t l yor. Adres: MTA Genel Müdürlü ü Eskißehir Yolu Tel: / 2680

27 Paleolitikten Osmanl ya Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze, Ankara Kalesi nin güneydo u k sm nda, Atpazar olarak bilinen semtteki iki Osmanl yap s ndan olußmaktad r. Yap lardan biri olan, Mahmut Paßa Bedesteni nin, Fatih dönemi baß vezirleri taraf ndan tarihleri aras nda yapt r ld tahmin edilmektedir. Klasik tipteki bu yap da, ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planl kapal mekân, karß l kl yerleßtirilen üstü beßik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen bir arasta ile çevrilidir. Kurßunlu Han olarak adland r lan ikinci yap ise, son araßt rmalara göre Fatih dönemi baß vezirlerinden Mehmet Paßa n n Üsküdar daki imaretine vak f olarak yapt r lm ßt r. Kitabesi bulunmayan yap n n 15. yüzy l n ilk yar s nda var oldu unu, 1946 y - l nda bulunan sikkeler kan tlamaktad r. Han, ortada avlu ve revak s ras ile, bunlar çeviren iki katl odalardan olußmaktad r. Zemin katta 28, birinci katta 30 oda yer al r. Han n kuzey cephesinde 11, do u cephesinde 9 ve giriß eyvan içerisinde karß l kl yerleßtirilen 4 dükkan bulunmaktad r. Bugün müze olarak kullan lan yap lar n her ikisi de 1881 y l ndaki yang ndan sonra terk edilmißtir. Ancak, Atatürk ün merkezde bir "Eti Müzesi" kurulmas iste i üzerine Kültür Müdürü Hamit Zübeyir Koßay taraf ndan Milli E itim Bakan Saffet Ar kan a yap lan öneri ile Mahmut Paßa Bedesteni ve Kurßunlu Han, Milli E itim Bakanl taraf ndan sat n al narak, 1938 y l ndan 1968 y l na kadar süren onar mlar sonunda Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete aç lm ßt r. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde, Anadolu nun arkeolojik eserleri Paleolitik Ça dan, Osmanl dönemine kadar kronolojik s raya göre sergilenmektedir. Bedestenin yan salonlar nda kronolojik düzen içinde, Paleolitik, Neolitik, Eski Tunç, Assur Ticaret Kolonileri, Hitit, Phyrigia, Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hac lar, Can Hasan, Beyce Sultan, Alacahöyük, Karaz, Mahmutlar, Eskiyapar, Elmal, Kültepe, Acemhöyük, Bo azköy, Gordion, Pazarl, Alt ntepe, Adilcevaz, Patnoz kaz lar ndan gelen çeßitli koleksiyonlar ve Yunan, Roma, Bizans dönemlerine ait örnekler; bedestenin orta salonunda, Hitit mparatorluk (Alacahöyük) ve Geç Hitit (Malatya, Karkam ß, Sakçagözü) kentlerinin giriß kap lar na ait taß kabartmalar kaz da bulunduklar biçimde sergilenmektedir. Adres: Gözcü Sokak No: 2 Hisar-Ulus Tel:

28 Folklorun adresi Etnografya Müzesi Etnografya Müzesi, Ankara n n Namazgâh ad yla an lan semtinde, Müslüman mezarl olan tepede kurulmußtur. 18 Temmuz 1930 y l nda halka aç lan müzenin iç avlusu, 1938 y l n n Kas m ay nda geçici kabir olarak ayr lm ßt r ve Atatürk ün naaß An tkabir tamamlanana kadar burada kalm ßt r. Bina, Cumhuriyet döneminin ilk mimarlar ndan olan Arif Hikmet Koyuno lu taraf ndan planlanm ßt r. Dikdörtgen planl, tek kubbeli yap n n duvarlar küfeki taß yla kaplanm ßt r. Al nl k k sm mermer olan oyma süslü binan n, dört sütunlu, üçlü bir giriß sistemi vard r. Müzenin önündeki bronz Atatürk heykeli, 1927 y l nda Milli E itim Bakanl taraf ndan talyan heykelt raß P. Cononica ya yapt r lm ßt r. Müzede maden eserler, dokuma giysi, silah ve a aç ißçili i sergilenmektedir. Anadolu nun çeßitli yörelerinden derlenmiß halk giysileri, süs eßyalar, ayakkab, takunya, Sivas yöresi kad n ve erkek çoraplar, keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peßkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin k yafetleri, damat t raß tak mlar yer almaktad r. Ayr ca müzede Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir de ihtisas kütüphanesi bulunmaktad r. Adres: Talatpaßa Bulvar Türkoca Caddesi Opera Tel:

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

editörden Do an Acar Geçmişe köprülerimiz... T.C. ANKARA VAL L Ú

editörden Do an Acar Geçmişe köprülerimiz... T.C. ANKARA VAL L Ú editörden Geçmişe köprülerimiz... T.C. ANKARA VALİLİĞİ Çoğumuz okul yıllarında sıralar halinde el ele tutuşarak bir müzeyi ziyarete götürüldük öğretmenlerimiz tarafından. Müzede bizlere gösterdiler sergilenen

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

MTA DAN GEÇMİŞİN VE GÜNÜMÜZÜN ZENGİN- LİKLERİNİ SERGİLEYEN MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ YENİDEN KAPILARINI AÇTI

MTA DAN GEÇMİŞİN VE GÜNÜMÜZÜN ZENGİN- LİKLERİNİ SERGİLEYEN MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ YENİDEN KAPILARINI AÇTI 66 MTA DAN GEÇMİŞİN VE GÜNÜMÜZÜN ZENGİN- LİKLERİNİ SERGİLEYEN MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ YENİDEN KAPILARINI AÇTI Ebru ALBAYRAK* 1935 yılında Ulu Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan MTA Enstitüsü, 1960

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri TARİH Şimdiki Zonguldak şehir merkezi; Ereğli kazasına bağlı, deniz sahilinde Tahta İskelesi olan bir koydur. Tahta İskele çevresinde depolanan kerestelerin, buradan İstanbul a Haliç Tersanesine gönderildiği

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Enver SAĞIR Arkeolog Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü

Enver SAĞIR Arkeolog Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Enver SAĞIR Arkeolog Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 1-Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2-Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) 3-Ankara Resim ve Heykel Müzesi 4-Etnografya Müzesi 5-Gordion Müzesi 6-Roma

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki.

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. On5yirmi5.com Işık Şehir Paris- 2 Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. Yayın Tarihi : 14 Ocak 2010 Perşembe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Adres: Pirireis mah. Silifke Cad. Köşem apt. altı No. 204/ E MERSİN/TÜRKİYE Tel/Faks:0324 3252671 Gsm: 05322859798 E- Mail:elmas_olcaycan@hotmail.

Adres: Pirireis mah. Silifke Cad. Köşem apt. altı No. 204/ E MERSİN/TÜRKİYE Tel/Faks:0324 3252671 Gsm: 05322859798 E- Mail:elmas_olcaycan@hotmail. ÖZEL ANKARA TURU 1.Gün 24.00 de Stadyum önünden hareket. 2. Gün 07.00 de Ankara ya varış. ( Otobüste kahvaltı) 09.00 da Anıtkabir e hareket ve Anıtkabir ziyaret sonrası 12. 30 da Atatürk Orman Çiftliği

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011)

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) 19 Şubat cumartesi sabah saat 07.30 da FSK Başkanı Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Çankırı ve Ilgaz a gitmek için yola çıkıyoruz. Hava biraz kapalı, hafiften yağmur çiseliyor.

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı