KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI"

Transkript

1 Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU, İSVİÇRE FEDERAL MEDENİ USUL KANUNU VE ALMAN MEDENİ USUL KANUNU İLE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI VE HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI

2 İçindekiler Önsöz... vii Birinci Basının Önsözü...ix İçindekiler...xiii Kısaltmalar...xxxv Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi...3 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu Giriş Bölümü HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM Görev Görevin belirlenmesi ve niteliği (m. 1) Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görev (m. 2) Davaların yığılması hâlinde görev (m. 3) xiii

3 Terditli dava ile seçimlik davada görev (m. 4) Kısmî davada görev (m. 5) Karşı davada görev (m. 6) Eşyaya bağlı irtifak haklarına ilişkin davalarda görev (m. 7) Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (m. 8) Şahıs varlığına ilişkin davalarda görev (m. 9) Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev(m.10) xiv İKİNCİ AYIRIM Yetki Genel kural (m. 11) Genel yetkili mahkeme (m. 12) Davalının birden fazla olması hâlinde yetki (m. 13) Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 14) Türkiye de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki (m. 15) Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m. 16) Mirastan doğan davalarda yetki (m. 17) Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki(m. 18) Karşı davada yetki (m. 19) Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 20) Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 21) Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 22) Yetki sözleşmesi (m. 23) Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 24) Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 25) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Görevsizlik, Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 26) Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 27) İnceleme yeri (m. 28)... 56

4 İnceleme usulü ve sonucu (m. 29) İKİNCİ BÖLÜM Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Tasarruf ilkesi (m. 30) Taraflarca getirilme ilkesi (m. 31) Taleple bağlılık ilkesi (m. 32) Hukukî dinlenilme hakkı (m. 33) Aleniyet ilkesi (m. 34) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 35) Usul ekonomisi ilkesi (m. 36) Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 37) Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 38) Hukukun uygulanması (m. 39) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu t BİRİNCİ AYIRIM Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi Yasaklılık sebepleri (m. 40) Çekinme kararının sonuçları (m. 41) Ret sebepleri (m. 42) Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 43) Ret usulü (m. 44) Çekilme kararının incelenmesi (m. 45) Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 46) Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 47) Ret talebinin incelenmesi (m. 48) Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 49) Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m.50) Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 51) xv

5 İKİNCİ AYIRIM Hâkimin Hukukî Sorumluluğu Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 52) Davaların açılacağı mahkeme (m. 53) Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 54) Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 55) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler xvi BİRİNCİ AYIRIM Tarafların Ehliyetleri Taraf ehliyeti (m. 56) Dava ehliyeti (m. 57) Davada kanunî temsil (m. 58) Dava takip yetkisi (m. 59) Temsil veya izin belgelerinin verilmesi (m. 60) Dava sırasında taraflardan birinin ölümü (m. 61) Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi (m. 62) İKİNCİ AYIRIM Dava Arkadaşlığı İhtiyarî dava arkadaşlığı (m. 63) İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 64) Mecburî dava arkadaşlığı (m. 65) Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 66) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale İhbar ve şartları (m. 67) İhbarın şekli (m. 68) İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 69)... 95

6 İhbarın etkisi (m. 70) Aslî müdahale (m. 71) Fer î müdahale (m. 72) Fer î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 73) Fer î müdahilin durumu (m. 74) Fer î müdahalenin etkisi (m. 75) Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 76) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaya Vekâlet Genel olarak (m. 77) Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 78) Davaya vekâletin kanunî kapsamı (m. 79) Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 80) Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 81) Vekâletnamenin ibrazı (m. 82) Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 83) Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 84) Vekâlet veren veya vekilin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı (m. 85) Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 86) Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 87) Vekilin istifası (m. 88) Vekilin azli (m. 89) BEŞİNCİ BÖLÜM Teminat Teminat gösterilecek hâller (m. 90) Teminat gerektirmeyen hâller (m. 91) Teminat kararı (m. 92) Teminatın tutarı ve şekli (m. 93) Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 94) Teminatın iadesi (m. 95) t xvii

7 ALTINCI BÖLÜM Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adlî Tatil BİRİNCİ AYIRIM Süreler Sürelerin belirlenmesi (m. 96) Sürelerin başlaması (m. 97) Sürelerin bitimi (m. 98) Tatil günlerinin etkisi (m. 99) Kesin süre (m. 100) İKİNCİ AYIRIM Eski Hâle Getirme Talep (m. 101) Süre (m. 102) Talebin şekli ve kapsamı (m. 103) Talep ve inceleme mercii (m. 104) Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 105) İnceleme ve karar (m. 106) Giderler (m. 107) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Adlî Tatil Süresi (m. 108) Adlî tatilde görülecek dava ve işler (m. 109) Adlî tatilin sürelere etkisi (m. 110) İKİNCİ KISIM Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM Dava Çeşitleri Eda davası (m. 111) Tespit davası (m. 112) xviii

8 Belirsiz alacak ve tespit davası (m İnşaî dava (m. 114) Kısmî dava (m. 115) Davaların yığılması (m. 116) Terditli dava (m. 117) Seçimlik dava (m. 118) Topluluk davası (m. 119) İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartları ve İlk İtirazlar t BİRİNCİ AYIRIM Dava Şartları Dava şartları (m. 120) Dava şartlarının incelenmesi (m. 121) İKİNCİ AYIRIM İlk İtirazlar Konusu (m. 122) İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 123) ÜÇÜNCÜ KISIM Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM Davanın Açılması Davanın açılma zamanı (m. 124) Dava dilekçesinin içeriği (m. 125) Harç ve avans ödenmesi (m. 126) Belgelerin birlikte verilmesi (m. 127) Dava dilekçesinin tebliği (m. 128) Davanın geri alınması (m. 129) Tarafta iradî değişiklik (m. 130) Dava konusunun devri (m. 131) xix

9 İKİNCİ BÖLÜM Cevap Dilekçesi Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 132) Cevap dilekçesi verme süresi (m. 133) Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 134) Cevap dilekçesinin içeriği (m. 135) Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 136) Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 137) Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 138) Karşı davanın açılması ve süresi (m. 139) Asıl davanın sona ermesi (m. 140) Uygulanacak hükümler (m. 141) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 142) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ön İnceleme Kapsamı (m. 143) Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 144) Ön inceleme duruşmasına davet (m. 145) Ön inceleme duruşması (m. 146) İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 147) Süreler hakkında karar (m. 148) BEŞİNCİ BÖLÜM Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Tahkikat Tahkikatın konusu (m. 149) Tarafların dinlenilmesi (m. 150) xx

10 Sonradan delil gösterilmesi (m. 151) Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 152) İKİNCİ AYIRIM Duruşma Tarafların duruşmaya daveti (m. 153) Mahkemenin çalışma zamanı (m. 154) Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası (m. 155) Tarafların duruşmaya gelmemesi ve sonuçları ve davanını açılmamış sayılmısı (m. 156) Duruşma düzeni (m. 157) Soru Yöneltme (m. 158) Kayıt ve yayın yasağı (m. 159) Tutanak (m. 160) Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 161) Tutanağın ispat gücü (m. 162) Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 163) Tutanak örneği verilmesi (m. 164) Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 165) Dizi listesi (m. 166) Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 167) Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 168) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ön Sorun ve Bekletici Sorun Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 169) Ön sorunun incelenmesi (m. 170) Bekletici sorun (m. 171) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Davaların birleştirilmesi (m. 172) Davaların ayrılması (m. 173) Kanun yolları (m. 174) t xxi

11 BEŞİNCİ AYIRIM İsticvap Konusu (m. 175) İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 176) İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 177) Bizzat isticvap olunma (m. 178) İsticvabın yapılması (m. 179) Tutanak düzenlenmesi (m. 180) Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 181) ALTINCI AYIRIM Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi Kapsamı ve sayısı (m. 182) Islahın zamanı ve şekli (m. 183) Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi (m. 184) Islahın etkisi (m. 185) Davanın tamamen ıslahı (m. 186) Kısmen ıslah (m. 187) Kötüniyetli ıslah (m. 188) Maddî hataların düzeltilmesi (m. 189) ALTINCI BÖLÜM Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama Tahkikatın sona ermesi (m. 190) Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 191) Sözlü yargılama (m. 192) xxii

12 DÖRDÜNCÜ KISIM İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İspatın konusu (m. 193) İkrar (m. 194) İspat hakkı (m. 195) İspat yükü (m. 196) Karşı ispat (m. 197) Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 198) Delil sözleşmesi (m. 199) Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 200) Başka yerden getirtilecek deliller (m. 201) Delilden vazgeçme (m. 202) Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 203) Delillerin değerlendirilmesi (m. 204) İKİNCİ BÖLÜM Belge ve Senet Belge (m. 205) Senetle ispat zorunluluğu (m. 206) Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 207) Delil başlangıcı (m. 208) Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (m. 209) İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü (m. 210) Adî senetlerin ispat gücü (m. 211) İmza atamayanların durumu (m. 212) Senette çıkıntı kazıntı ve silinti (m. 213) Yazı veya imza inkârı (m. 214) Yazı veya imza inkârının sonucu (m. 215) Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı (m. 216) Sahtelik incelemesi (m. 217) xxiii

13 Sahte senedin iptali (m. 218) Haksız yere sahtelik iddiası (m. 219) Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi (m. 220) Belgelerin halefler aleyhine kullanılması (m. 221) Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi (m. 222) Belge aslının ibrazı usulü (m. 223) Belgenin yerinde incelenmesi (m. 224) Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu (m. 225) Tarafın belgeyi ibraz etmemesi (m. 226) Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi (m. 227) Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 228) Yabancı dilde yazılmış belgeler (m. 229) Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu (m. 230) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yemin Yeminin konusu (m. 231) Yemine konu olamayacak vakıalar (m. 232) Yemin teklifi (m. 233) Yemine davet (m. 234) Yemin etmemenin sonuçları (m. 235) Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 236) Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 237) Yemini yerine getirecek kimseler (m. 238) Yeminin şekli (m. 239) Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 240) Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini(m. 241) Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması (m. 242) Yemin konusunun açıklattırılması (m. 243) Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 244) Yalan yere yemin iddiası (m. 245) xxiv

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tanık Tanık gösterme şekli (m. 246) Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 247) Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 248) Tanığın davet edilmesi (m. 249) Davetiyenin içeriği (m. 250) Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 251) Tanığa soru kağıdı gönderilmesi (m. 252) Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 253) Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 254) Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 255) Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 256) Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 257) Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 258) Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 259) Tanığın kimliğinin tespiti (m. 260) Tanıklara itiraz (m. 261) Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 262) Yeminsiz dinlenecekler (m. 263) Yeminin zamanı ve şekli (m. 264) Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 265) Tanığın bilgilendirilmesi (m. 266) Tanığın dinlenilme şekli (m. 267) Yasak davranışlar (m. 268) Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 269) Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları (m. 270) Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 271) BEŞİNCİ BÖLÜM Bilirkişi İncelemesi Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 272) xxv

15 Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 273) Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 274) Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 275) Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 276) Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 277) Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 278) Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 279) Bilirkişinin görev süresi (m. 280) Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 281) Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 282) Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 283) Bilirkişinin yetkileri (m. 284) Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 285) Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 286) Bilirkişi raporuna itiraz (m. 287) Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 288) Bilirkişi gider ve ücreti (m. 289) Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 290) Bilirkişinin hukukî sorumluluğu (m. 291) Davaların açılacağı mahkeme (m. 292) Rücu davasında zamanaşımı (m. 293) ALTINCI BÖLÜM Keşif Keşif kararı (m. 294) Keşfe yetkili mahkeme (m. 295) Keşfin yapılması (m. 296) Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 297) Soybağı tespiti için inceleme (m. 298) YEDİNCİ BÖLÜM Uzman Görüşü Uzman görüşü (m. 299) xxvi

16 BEŞİNCİ KISIM Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Hüküm Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 300) Hükmün müzakeresi (m. 301) Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 302) Hükmün kapsamı (m. 303) Hükmün yazılması (m. 304) Hükmün imza edilememesi (m. 305) Hükmün korunması (m. 306) Hüküm nüshası (m. 307) İlâmın alınması ve kesinleşme yazısı (m. 308) Kesin hüküm (m. 309) İKİNCİ BÖLÜM Hükmün Tashihi ve Tavzihi Hükmün tashihi (m. 310) Hükmün tavzihi (m. 311) Tavzih talebi ve usulü (m. 312) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Davadan feragat (m. 313) Davayı kabul (m. 314) Feragat ve kabulün şekli (m. 315) Feragat ve kabulün zamanı (m. 316) Feragat ve kabulün sonuçları (m. 317) Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 318) Sulh (m. 319) Sulhun zamanı (m. 320) xxvii

17 Sulhun etkisi (m. 321) ALTINCI KISIM Basit Yargılama Usulü Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler (m. 322) Dilekçelerin verilmesi (m. 323) Delillerin ikamesi (m. 324) İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 325) Ön inceleme ve tahkikat (m. 326) Hüküm (m. 327) Uygulanacak hükümler (m. 328) YEDİNCİ KISIM Yargılama Giderleri ve Adlî Yardım xxviii BİRİNCİ BÖLÜM Yargılama Giderleri Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 329) Delil ikamesi için avans (m. 330) Re sen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 331) Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 332) Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 333) Fer î müdahale gideri (m. 334) Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 335) Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 336) Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 337) Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 338) Avansın iadesi (m. 339) İKİNCİ BÖLÜM Adlî Yardım Adlî yardımdan yararlanacak kişiler (m. 340) Adlî yardımın kapsamı (m. 341)...345

18 Adlî yardım talebi (m. 342) Adlî yardım talebinin incelenmesi (m. 343) Adlî yardım kararının kaldırılması (m. 344) Adlî yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 345) Adlî yardım kararıyla atanan avukatın ücretini tahsil yetkisi (m. 346) SEKİZİNCİ KISIM Kanun Yolları t BİRİNCİ BÖLÜM İstinaf İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 347) İstinaf dilekçesi (m. 348) İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 349) Harç ve giderlerin yatırılması (m. 350) Başvuru süresi (m. 351) İstinaf dilekçesinin reddi (m. 352) İstinaf dilekçesine cevap (m. 353) Katılma yolu ile başvurma (m. 354) Başvurma hakkından feragat (m. 355) Başvurunun icraya etkisi (m. 356) Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 357) Ön inceleme (m. 358) Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 359) İnceleme (m. 360) İncelemenin kapsamı (m. 361) Duruşma yapılmasına karar verilmesi (m. 362) Yapılamayacak işlemler (m. 363) Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 364) Karar (m. 365) Uygulanacak diğer hükümler (m. 366) xxix

19 xxx İKİNCİ BÖLÜM Temyiz Temyiz edilebilen kararlar (m. 367) Temyiz edilemeyen kararlar (m. 368) Kanun yararına temyiz (m. 369) Temyiz dilekçesi (m. 370) Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 371) Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 372) Temyizin icraya etkisi (m. 373) Kötüniyetle temyiz (m. 374) Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 375) Onama kararları (m. 376) Bozma sebepleri (m. 377) Yargıtay kararlarının tebliği (m. 378) Bozmaya uyma veya direnme (m. 379) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargılamanın İadesi Konu (m. 380) Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 381) Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 382) Süre (m. 383) İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 384) Talebin ön incelemesi (m. 385) Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 386) İcranın durdurulması (m. 387) DOKUZUNCU KISIM Çekişmesiz Yargı Çekişmesiz yargı işleri (m. 388) Görevli mahkeme (m. 389) Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 390) Yargılama usulü (m. 391)...403

20 Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü (m. 392) Kararlara karşı başvuru yolları(m. 393) Kararların niteliği (m. 394) ONUNCU KISIM Geçici Hukukî Korumalar t BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyatî Tedbirler İhtiyatî tedbirin şartları (m. 395) İhtiyatî tedbir talebi (m. 396) İhtiyatî tedbir kararı (m. 397) İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi (m. 398) İhtiyatî tedbir kararının uygulanması (m. 399) İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz (m. 400) Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 401) Durum ve Koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 402) İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler (m. 403) Tedbire muhalefetin cezası(m. 404) Tazminat (m. 405) İKİNCİ BÖLÜM Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar Delil tespitinin istenebileceği hâller(m. 406) Görev ve yetki (m. 407) Delil tespiti talebi ve karar (m. 408) Acele hâllerde tespit (m. 409) Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 410) Tutanak ve diğer belgeler (m. 411) Diğer geçici hukukî korumalar (m. 412) xxxi

21 xxxii ONBİRİNCİ KISIM Tahkim Uygulanma alanı (m. 413) Tahkime elverişlilik (m. 414) İtiraz hakkından feragat (m. 415) Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 416) Mahkemenin yardımı (m. 417) Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 418) Tahkim itirazı (m. 419) İhtiyatî tedbir ve delil tespiti (m. 420) Hakem sayısı (m. 421) Hakemlerin seçimi (m. 422) Ret sebepleri (m. 423) Hakemin reddi usulü (m. 424) Hakemlerin sorumluluğu (m. 425) Görevin yerine getirilememesi (m. 426) Yeni hakem seçilmesi (m. 427) Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 428) Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı (m. 429) Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 430) Tahkim yeri (m. 431) Dava tarihi (m. 432) Tahkim süresi (m. 433) Dava ve cevap dilekçesi (m. 434) Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 435) Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 436) Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 437) Delillerin toplanması (m. 438) Hakem kurulunun karar vermesi (m. 439) Sulh (m. 440) Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 441) Hakem kararının şekli ve içeriği (m. 442) Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 443)...461

22 Tebligat (m. 444) İptal davası (m. 445) Hakem ücreti (m. 446) Yargılama giderleri (m. 447) Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 448) Yargılamanın iadesi (m. 449) Uygulanmayacak hükümler (m. 450) ONİKİNCİ KISIM Son Hükümler Elektronik işlemler (m.451) Disiplin para cezası (m. 452) Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 453) Zaman bakımından uygulanma (m. 454) Yönetmelik (m. 455) Yürürlükten Kaldırılan hükümler (m. 456) Yürürlük (m. 457) Yürütme (m. 458) Adalet Komisyonu Raporunda Yeralan Muhalefet Şerhleri Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı - Genel Gerekçe Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı nın Maddelerini Karşılaştıran Tablo Kavramlara Göre Arama Cetveli t xxxiii

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜ TEMEL KAVRAMLARI BİLİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İÇİNDEKİLER KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNERİLEN ATIF USÛLÜ...VII PARAGRAF YAZARLARI... IX 15. BASIYA ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR CETVELİ...LXV GENEL BİBLİYOGR AFYA... LXXI (CİLT I) 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ önsöz...vii İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ I. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE DAVA HAKKI...1 II. DAVA ŞARTLARI... 7 A. Genel Olarak...

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları Prof. Dr. Turan YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku -

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Kat Mülkiyeti Kanunu Metni 1 A) 634 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısının Gerekçesi 27 a)tasarının Hazırlanış Safhaları ve Prensipleri 27 bjbölümlere ilişkin Gerekçeler 35 B) 28U Sayılı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 1 (saat/hafta) Ön

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı