ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4603 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4603 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK"

Transkript

1 "Bizde ne varsa sizde de olacak" diyen Binali Yýldýrým'a göre "entegrasyon giderek yaygýnlaþýyor"muþ! Ona ne þüphe. Eroin ve haraç çetemiz þimdiden sizinkileri geçti bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4603 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TÜRKÝYE ÝADE ETMEDÝ, BÝZ OLSAK KUZU KUZU VERÝRDÝK sayfada Ýþgal altýnda Ýnsan demeye dilim varmýyor! "SALLAMAK" VE KAHKAHA ÜSTÜNE ÝCAZETSÝZ Erdoðan yazýlar... Baybars Mehmet Levent TC iade etmedi MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK Dolgun Dalgýçoðlu KKTC'NÝN MÝLLÝ BAYRAMLA- RINDAN... Ali Osman 'TÜRKÝYE ÝKTÝDARININ GÝZLÝ HAYRANI' Yalçýn Okut Koop. Bank soygunu ile ilgili olarak aranan bir numaralý zanlý Polis Müfettiþ Muavini Mustafa Çetereisi Ankara'da Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan sorgulandýktan sonra tutuklanmasýna gerek görülmeyip serbest býrakýldý. Çetereisi daha sonra Moldova'ya uçtu ve oradan KKTC'ye selamlarýný yolladý... Ankara'daki savcýlýk KKTC'den gönderilen dosyadaki zanlý ifadelerine itibar etmedi ve bu ifadelerin normal þartlar altýnda alýnmadýðýna vurgu yaparak "Böyle ifade mi alýnýr?" dedi. Mustafa Çetereisi'nin Ankara'daki ifadesi avukatý huzurunda ve kamera çekimi ile alýndý... Mustafa Çeteresi'nin dün Ankara'dan dönen babasý Hasan Çetereisi polis tarafýndan gözaltýna alýndý ve Güzelyurt Karakolu'nda yaklaþýk 10 saatlik sorgudan sonra serbest býrakýldý... Mustafa Çetereisi facebook'tan attýðý mesajýnda baþta Pervin Gürler olmak üzere bazý polis görevlilerine de tehdit savurdu ve "Bana yalvaracaksýnýz" dedi... Ayný zamanda TC uyruklu da olan Çetereisi'nin Türkiye'den iadesini saðlayamayan KKTC makamlarý þimdi de yine Türkiye'de olduðu ileri sürülen Rifat Fýrat'ýn tutuklanmasý ve iadesi için çalýþýyor... Destek yaðýyor 2. sayfada "AÇI" sütununda Mustafa Çetereisi KTÖS Binali Yýldýrým'ýn sözlerine sert tepki gösterdi Entegrasyon giderek yaygýnlaþýyormuþ! Adamýzý ziyareti sýrasýnda bir TV kanalýnda "Entegrasyon giderek yaygýnlaþýyor" diyen Binali Yýldýrým'ýn daha önce de "Bizde ne varsa sizde de olacak" dediðini hatýrlatan Þener Elcil "Adamýzýn kuzeyi çoktan TC'nin arka çöplüðü oldu" ifadesini kullandý... Elcil: Entegrasyon ifadesi ile Binali Yýldýrým adamýzýn kuzeyindeki sistemli iþgali bir kez daha resmi aðýzdan deklare etti... "Toplumumuzda kadýn ticareti, insan kaçakçýlýðý, uyuþturucu ticareti, kumarhaneler, adam kaçýrma, hýrsýzlýk, banka soyma, yobazlýk faaliyetleri, rüþvet ve torpil düzeni, kamu mallarýnýn peþkeþi, doðal güzelliklerin talaný ve hukuksuzluk ve çeteleþme gibi kavramlar insanlýðýn, güzelliðin, kardeþliðin hoþgörünün yerini aldý sayfada Eþdeðer malýný gerçek sahipleri olan Rumlara iade etmeye hazýr olan Eray Özer'e destek yaðýyor sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KURTULAMADIK GÝTTÝ BU KEPAZE HAYATTAN... Tam da bu yazýya baþlarken birden karanlýða gömüldük... Elektrikler gitti... El yordamýyla çakmaða, kibrite uzandýk... Artýk sormuyoruz... Neden, niçin kesildi? Yine ne var? Alýþtýk! Bizi alýþtýrdýlar... Kesilmesi için artýk mutlaka da bir arýzanýn olmasý gerekmiyor... Diledikleri zaman diledikleri yerlerde þalteri indirip kesiyorlar! Tasarruf yapýyorlar! Yarým asýrlýk bir hikayedir bu 'ten beri hiç normal elektrik yüzü görmedik... Hayatýmýz böyle geçti buralarda... Ki harman kadar yer isterler övündüklerinde sevgili KKTC'leri ile... Elli yýldýr burada bir elektrik düzeni kurmayý bile baþaramayanlar... Daha ne beklersiniz ki bunlardan? "Bu cehennemden çekip kaçacaðým" diyenler haksýz mý? Köküne kadar bozuk bir düzen... Neresini onaralým? Onarýlacak tarafý mý kaldý? Toptan yýkýp yenisini kurmaktan baþka çare var mý? Yönetimin en iyi bildiði þey milli günleri kutlamak, kurdele kesmek ve düzenlenen festivallerde nutuk atmak... Bir de yalakalýk yapmak her fýrsatta Ankara'ya... Avuç içi kadar bir yerde insanca bir düzen kurmayý baþaramadýk... Toplum, en çok çile çektiði yýllarýnda þimdiki gibi deðildi... Tamamdý... Dayanýþma, hoþgörü ve iyilik vardý... Piþen yemekten komþuya götürülmezse olmaz, yaz geceleri kapý önleri sohbetsiz geçmez ve köyden gelen akrabalar kuru üzüm, incir, portokal vesaire getirmezse yaþanmazdý... Toplum 1974'le bozuldu... Ganimet girdi kanýmýza... Yaðmaya ve kolay yoldan kazanmaya alýþtýrýldýk... Köþeyi dönme devri baþladý... Bir gecede... Köþeyi dönenlerin köþeyi dönemeyenleri artýk farketmediði bir devir... Bir de dýþtan þiddetli bir nüfus akýnýna uðrayýnca, kelimenin tam anlamýyla feleðimizi þaþýrdýk... * Farkýnda mýsýnýz? Yurtdýþýna göçenlerimiz artýk hiç temelli gelmiyor buraya... Temelli gelme giriþiminde bulunanlar gördüler tadýný... Baþkalarýna da anlattýlar... "Öleceksem gidip vatanýmda öleyim" diyen de pek kalmadý... Londra'da öleni Londra'ya, Sidney'de öleni Sidney'de gömüyorlar... Nasýl kurtulacaðýz? Çýkýþ ne? "Kýbrýs sorunu çözülünce" der bazýlarý... Ya Kýbrýs sorununun çözüleceði hiç var mý? Þener LEVENT Açý Bunu beklemiyordunuz, deðil mi? Soygun zanlýsý olarak Türkiye'de tutuklanan Mustafa Çetereisi KKTC'ye iade edilmedi... Serbest býrakýldý... KKTC iadesini talep etmedi mi? Etti tabii... Ama Türkiye'deki güvenlik makamlarý bu talebi dikkate almadý... Ankara'da ifadesini aldýktan sonra salýverdi onu... Neden? Tutuklamak için ciddi bir sebep mi görmedi? Deðmez mi dedi? KKTC'den gelen talebi bunun için mi çöpe attý? KKTC'de tutuklanmýþ olsaydý böyle mi olurdu? Bir günde serbest mi býrakýlýrdý? Mustafa Çetereisi Polis Müfettiþ Muavini... Polisin gerçeklerini hepimizden iyi bilir herhalde... Türkiye'de serbest býrakýldýktan sonra hemen yurtdýþýna uçtu... Ve facebook'tan bir de selam yolladý hepimize... "Moldova'dan sevgili ülkem KKTC'ye selamlar" dedi... Ve þu mesajý yolladý: "Yaptýklarýnýzýn bedelini ödeme sýrasý ve yapýlanlarýn yanýnýza kalmayacaðýný görme zamaný geldi. Hazýr ol Pervin, Ýsmail, Zafer, Barýþ, Aziz ve Salih... Bu kavgayý ben baþlatmadým, ama bitirmem için bana yalvaracaksýnýz..." Serbest kaldý, ama memlekete dönmedi Mustafa Bey... Çekip Moldova'ya gitti... Gerçekten mi Moldova'ya? Kimbilir... Baþka yere belki... Belki de Küba'ya! Kýbrýs'a gelse ne olurdu? Tutuklanýrdý... Ve þu anda da hücrede olurdu... Ankara'daki sorgulama nasýl geçti? KKTC polis görevlileri de hazýr bulundu Mustafa Çetereisi (saðda) halen tutuklu bulunan kardeþi Bilay Çetereisi (ortada) ile... POLÝS AÇIKLAMASI... Türkiye Çetereisi'ni iade etmedi KKTC þimdi de R.F isimli þahsýn iadesi için giriþimlerde bulunuyor Kooperatif Merkez Bankasý'na ait 3 milyon TL'nin çalýnmasýyla ilgili soygun olayýnda yer aldýðý tespit edilen ve Türkiye'de bulunan M.Ç (E-26) isimli þahýs, Türkiye Savcýlýðý tarafýndan sorgulanmasýna müteakip serbest býrakýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, M.Ç. ile olayda yer aldýðý tespit edilen R.F (E-41) isimli þahsýn KKTC'ye iadesinin saðlanmasý için Baþsavcýlýk nezdinde gerekli giriþimlerde bulunuldu. Polis Basýn Subaylýðý açýklamasý þöyle: "24 Temmuz 2014 tarihinde Lefkoþa-Güzelyurt anayolu üzerinde Mevlevi çemberinde gerçekleþen soygun olayýnda yer aldýðý tespit edilen ve Türkiye'de bulunan M.Ç, ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmasý sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Savcýlýðý tarafýndan sorgulanmasýna müteakip serbest býrakýlmýþtýr. Adý edilenin ve olayda yer aldýðý tespit edilen R.F'nin ülkemize iadesinin saðlanmasý için KKTC Hukuk Dairesi (Baþsavcýlýk) nezdinde gerekli giriþimlerde bulunulmuþtur." TÜRKÝYE ÝADE ETMEDÝ, BÝZ OLSAK KUZU KUZU VERÝRDÝK... Mustafa Çetereisi mu bu sorgulamada? Hazýr bulundularsa, oradaki güvenlik makamlarý ile tartýþmadýlar mý? Serbest býrakýlmasýna karþý çýkmadýlar mý? Bu ayrýntýlar çok önemli... Ve kamuoyunun da öðrenmeye hakký var bunlarý... KKTC polisinin tutuklamak için yanýp tutuþtuðu bir adamý TC güvenlik makamlarý nasýl olur da serbest býrakýr? Mustafa Çetereisi nasýl bir ifade verdi ki, onu serbest býraktýlar? TC polisi neden bunda hiçbir þüphe göremedi? Kaldý ki Mustafa Çetereisi soygunla ilgili olarak KKTC polisinin en çok aradýðý kiþiydi... Þu anda tutuklu bulunan zanlýlarýn verdikleri ifadelerde onu iþaret ettikleri söyleniyor... Bu ifadeler zorla, dayakla alýnan gönüllü ifadeler deðilse tabii... Mustafa Çetereisi'ni TC polisi serbest býraktýktan sonra, buradaki zanlýlarý daha fazla tutuklu olarak tutmanýn ne anlamý var? Kaldý ki para mara da yok ortada... Para yurtdýþýna mý kaçtý, yoksa burada mý, o da bilinmiyor... TC-KKTC iliþkileri açýsýndan son derece vahim bir olay bu... Türkiye soygun olayýndaki birinci zanlýyý iade etmedi... Ancak KKTC olsa hemen Türkiye'ye iade ederdi öyle deðil mi? Demek ki iþbirliði yok iki polis arasýnda... Birinin diðeri üzerinde hakimiyeti var yalnýz... O istediði zaman kuzu kuzu veririz biz... Biz isteyince o vermez... Ýsterse verir... Mustafa Çetereisi'nin facebook'tan gönderdiði mesajdan, buradaki bazý polislere çok içerlediði anlaþýlýyor... En baþta da Pervin Gürler... Yakýnda polisle ilgili ifþa edici baþka mesajlar da gönderirse hiç þaþmam... "Sýra sizde" diyor çünkü onlara... Bu iþ sýrayla yani... Kýbrýs'ta aranan þahsý Türkiye'nin serbest býrakmasýna bizim buradaki hükümet ne der acaba? Ne dersin Özkan Bey?

3 existence Elvan Levent 'Entegrasyon giderek gerçekleþiyor' diyen Yýldýrým a tepkiler büyüyor... KTÖS: Entegrasyon deðil, TC'nin arka çöplüðü! Ankara'nýn entegrasyon politikalarý, Kýbrýslý Türkler'in kabul edeceði bir boyunduruk deðildir... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Türkiye Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) Milletvekili Binali Yýldýrým'ýn KKTC ziyareti sýrasýnda bir televizyon programýnda kullandýðý ifadeleri eleþtirdi. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: Adamýzýn kuzeyinde kurdurulan ayrýlýkçý rejim ayaklarý üzerinde duramaz bir yapýya bürünmüþken, Ankara hükümetleri ve iþbirlikçi siyasi yapý tarafýndan allanýp pullanarak Kýbrýslý Türklere kurtuluþ olarak dayatýlmaya devam etmektedir yýlýnda "Türkiye'de ne varsa KKTC'de de olacak" diyen AKP milletvekili Sn. Binali Yýldýrým'ýn 10 Aðustos'ta Türkiye'de yapýlacak GÝRNE'DE UYUÞTURUCU Girne'de önceki gün, B.Ö.M (E-28), polis tarafýndan yapýlan aramada; üzerinde yaklaþýk 3 gram aðýrlýðýnda Sentetik Canninoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduðu gerekçesiyle tutuklandý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. LOJMANDAN HIRSIZLIK Girne'de önceki gün Mehmet Horos'un kaldýðý lojmandan, adý edilene ait para cüzdaný ve içerisinde bulunan kimlik kartý ile bin 300 TL nakit para çalýndý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruþturmada, meselede þüpheli olarak görülen B.G (E-28) tutuklanýrken, soruþturma sürüyor. SERÝN VE NEMLÝ HAVA ETKÝLÝ OLACAK KKTC, 8 Aðustos'a kadar genellikle alçak basýnç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli havanýn etkisinde kalacak. En yüksek hava sýcaklýðýnýn, iç kesimlerde o C, sahillerde ise oc dolaylarýnda olmasý bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette, Pazar günü zaman zaman kuvvetli esecek. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, hava 8 Aðustos'a kadar açýk ve az bulutlu olacak. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için adanýn kuzeyindeki TC'li seçmenlerle görüþmek ve seçim çalýþmalarý için adamýza gelmiþ ve bir televizyon programýnda 'entegrasyon giderek gerçekleþiyor' ifadeleri ile adamýzýn kuzeyindeki sistemli iþgali bir kez daha resmi aðýzdan deklare etmiþtir. Sn. Binali Yýldýrým'ýn "Türkiye'de ne varsa Lefkoþa'daki kazada 3 yaralý Lefkoþa'da önceki akþam meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda, önce kýrmýzý ýþýkta durmayarak yoluna devam eden iki sürücü çarpýþtý, ardýndan, savrulan araçlardan biri üçüncü bir arabaya vurarak durabildi. Kazada 3 kiþinin yaralandýðý; yaralýlardan birinin yoðun bakýmda olduðu açýklandý. Önceki gece saat sýralarýnda meydana gelen kazada, Alirýza Efendi Caddesi üzerinde, Hasan Fidancý (E-25), EV 979 plakalý salon araçla batý istikametine doðru seyrettiði sýrada, Ortaköy'deki trafik ýþýklarýna geldiði zaman, kýrmýzý ýþýk yanmasýna raðmen yoluna devam edip saða dönülmez trafik levhasýna riayet etmeden Ortaköy 3. Sokaða dikkatsizce dönmesi sonucu, o esnada karþý istikametten gelen ve tarafýnda kýrmýzý ýþýk yanmasýna raðmen yoluna devam eden Ömer Balcý (E-28) yönetimindeki GD 002 plakalý salon araç ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan EV 979 plakalý araç, Ortaköy 3. Sokak üzerinde Hasan Basri Turhanoðlu (E-25) yönetimindeki ZKV 102 plakalý salon araca çarpýp durdu. Kaza sonucu EV 979 plakalý salon araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Uslu (E-22), Birol Miloðlu (E-25) ve Samet Þaþmaz (E-26) yaralanarak kaldýrýldýklarý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavilerinin ardýndan, Ahmet Uslu ve Samet Þaþmaz Acil Servis'te, Birol Miloðlu ise Yoðun Bakým Servisi'nde gözetim altýna alýndý. GD 002 plakalý araç sürücüsü Ömer Balcý'nýn tutuklandýðý ve soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. KKTC'de de olacak" iddiasý bir bakýma gerçek oldu. Adamýzýn kuzeyi 1974'den beri sistemli olarak TC'nin arka çöplüðü haline dönüþtürüldü. Adamýzýn kuzeyinde kadýn ticareti, insan kaçakçýlýðý, uyuþturucu ticareti, kumarhaneler, adam kaçýrma, hýrsýzlýk, banka soyma, yobazlýk faaliyetleri, rüþvet ve torpil düzeni, kamu mallarýnýn peþkeþi, doðal güzelliklerin talaný ve hukuksuzluk ve çeteleþme gibi kavramlar insanlýðýn, güzelliðin, kardeþliðin, hoþgörünün yerini aldý. Sn. Binali Yýldýrým þimdi de "entegrasyon gittikçe gerçekleþiyor, bu da güzel bir þey" diyor; özetle Sn.Binali Yýldýrým iþgalin fotoðrafýný beðendiðini söylüyor. Sn.Binali Yýldýrým konuþmasýnýn bir bölümünde ise Kýbrýslý - Türkiyeli ayrýmýndan bahsediyor. Sn.Binali Yýldýrým'a adamýzýn kuzeyinde Kýbrýslý - Türkiyeli ayrýmý olmadýðýný ama Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý iþgal ve nüfus politikalarýnýn varlýðýnýn TC eli ile devam ettiðini hatýrlatmakta fayda var. Ayrýca TC'nin uyguladýðý Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý iþgal ve nüfus politikalarýndan insanlarýn deðil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumlu olduðunu hatýrlatmakta fayda var. Sn.Erdoðan'ýn 2011 yýlýndaki "Türkiye'nin Kýbrýs'ta stratejik olarak iþi var" ifadesi ile, Sn. Binali Yýldýrým "entegrasyon gittikçe gerçekleþiyor" ifadesi buz daðýnýn görünmeyen kýsmýný oluþturmaktadýr. Bu bize gösteriyor ki, bir yandan çözüme vurgu yapan TC, diðer yandan adanýn kuzeyi ile entegrasyonu arzulamaktadýr. Ankara'nýn entegrasyon politikalarý, Kýbrýslý Türkler'in kabul edeceði bir boyunduruk deðildir. Kýbrýslý Türkler, Türkiye'nin bir parçasý deðil, Kýbrýs'ýn eþit ortaðýdýr. Sn. Binali Yýldýrým, entegrasyon hayalleri göre dursun, adanýn kuzeyinde iþgal kurallarýna uygun olarak seçim çalýþmalarý yapa dursun, biz entegrasyon için deðil, ortak vatan mücadelesi için çalýþmaya devam edeceðiz. Çiziktirdi TRAVMANIN ÇÖPÜ Bakýn, psikiyatri profesörü Vamýk Volkan Kýbrýslý Türklerle ilgili ilginç saptamalarda bulunmuþ, toplumdaki travmanýn 'pislik' olarak ortaya çýktýðýndan bahsediyor mesela. Ýnsanlarýn içlerindeki kýzgýnlýðý ve bencilliði sokaklara çöp dökerek yansýttýklarýný söylüyor. Vamýk Volkan'a göre Kýbrýslý Türkler travmayý yýllarýnda yaþadýlar ve en zor zamanlarýnda birbirlerine kenetlendiler Ancak, bu travmadan kurtulduktan sonra, ortaya 'ganimet' denilen þey çýktý ve toplum içindeki birlik ve beraberlik bozuldu, sosyal durum 'allak bullak' oldu, sýrlar oluþtu ve toplum parçalandý Olup bitene ve topluma hiç bu açýdan bakmamýþtým doðrusu. Yani 'pislik' toplumumuzdaki en derin, güçlü ve köklü sorunlardan biri elbette ancak, bunu yýllarýnda yaþanan travmaya baðlamak aklýma hiç gelmedi. Ve Vamýk Volkan'ýn da bu sonuca nasýl vardýðýný da çok merak ediyorum, yalan deðil. Ýnsanlar, kýzgýnlýk ve bencillikten sokaklara çöp döktüklerini kendileri mi söyledi, yoksa Vamýk Volkan bu sonuca baþka davranýþlara baðlý olarak mý vardý? Bu ciddi bir iddia çünkü savaþ travmasý yaþayan birçok toplum var dünyada. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra bütün Avrupa travma yaþadý örneðin, büyük bir travma; birçok ülkenin toparlanmasý yýllar aldý. Ama yine de bugün baktýðýnýz zaman Avrupa ülkelerinin sokaklarý buz gibi. Býrakýn insanlarýn sokaklara çöp dökmesini, sigara izmariti bile bulamazsýnýz yollarda. Oralarda çöp kültürü oldukça geliþmiþ; çöpü cinsine göre ayýrýyorlar atarken. Plastik ayrý, cam ayrý, kaðýt ayrý Bizi farklý kýlan nedir peki burada? Bizdeki travma neden sokaklardaki çöp þeklinde yansýdý dýþa? Bu sorularýn açýklýða kavuþmalarýnýn, 'pislik' sorununun üstesinden gelmemizde de önemli bir rol oynayabileceðini düþünüyorum. Ciddi bir mesele yani. Dönüp adanýn diðer yarýsýna da bakmak gerekiyor kuþkusuz. Güneyde örneðin böyle bir 'pislik' yok. Oysa onlar da ayný acýlarý ve travmalarý yaþadýlar, ama yine de sokaklara çöp dökmüyorlar. "Onlarýn travmasýnýn içinde bilmemek var", diyor Volkan, yani Rumlarýn, Türkiye'nin buraya neden geldiði hakkýnda bilgilerinin olmadýðýný söylüyor; "Aslýnda var, ama yok", diyor. Bunu nasýl anlýyoruz peki? Onlarýn da yaþadýklarý büyük acýlar ve travmalar yok mu? Var. 'Bilmemenin' rolü nedir peki o halde? Savaþýn binbir yüzü var kuþkusuz. Kurban var, cellat var, acý var, yalan var, ganimet var Bakýn çok kýsa bir süre içinde tanýnmayacak hale gelen, taþ üstünde taþ kalmamýþ Ukrayna'da 'savaþ ticareti'ne baþlamýþ olanlar var mesela. Meraklý, maceracý ruhlu turistler için çatýþmalarýn yaþandýðý bölgelere turlar düzenleyenler var. Ýyi bir para karþýlýðýnda tabii Eðer çatýþma yaþanmýþ ve bitmiþse, fiyat daha düþük oluyor Eðer çatýþmanýn halâ sürdüðü bir bölge ise, o zaman, hayati tehlike arttýðýndan ötürü fiyat da fýrlýyor elbette. Kurþun geçirmez yelek ve savaþ alanýndan, parçalanmýþ küçük bir parça eþya türünde bir 'hatýra' da tura ve fiyata dahil. Ýyi mi? Buradaki çevre pisliðinin nedeninin 'savaþ travmasý' olduðundan kuþku duyuyorum doðrusu. Düpedüz cahillik bana sorarsanýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bulunmamýþ hâlâ para 3 milyonluk soygunda Soyguncu zannýyla 3 kiþi tutuklanmýþ Bakalým kimler var bu organizasyonda 3 kiþiyi bulan polis 3 milyonu bulamamýþ Kalay "ÖZEL" GÜNLERDE ÖZEL HASTANELERE GÝDÝLÝR Pazartesi Salý Çarþamba "Dini Bayram" olursa, araya bir Perþembe girer, Cuma da "Milli Bayram" ise, her þey darmadaðýn olur. O arada kalan Perþembe günü arayýn ki devlet dairelerinde memur, devlet hastanelerinde doktor bulasýnýz!!! Hadi devlet dairelerindeki iþlerinizi ertelediniz, inceldiði yerden kopsun dediniz. Ama saðlýk sorunlarýný erteleyemezsiniz ki!!! Tek seçeneðiniz var öyle durumlarda. Zaten devlet hastanelerinin tavsiyesi de budur: Biz devlet hastanesiyiz, bayramda hasta bakmayýz, özel hastaneye gidiniz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KKTC'NÝN MÝLLÝ BAYRAMLARINDAN Dün gene bayramdý KKTC'nin milli bayramý! GKK'nýn, TMT'nin kuruluþ ve Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan iþgalinin bilmem kaç yüzüncü kuruluþ yýldönümü kutlandý dün Tek tek ele alacak olursak görürüz ki aslýnda Kýbrýslýtürklerle alakalý deðildir bu milli bayram! TMT'nin kuruluþu 15 Kasým 1957 olarak biliniyor. TMT'nin, 1 Mayýs 1958 tarihinde yapýlan ve ilk kez Kýbrýslý Türklerle Kýbrýslýrumlarýn birlikte kutladýklarý iþçi bayramý öncesi daðýtýlan tehdit bildirilerinde bunu görmek mümkün Aðustos'ta kurulan bir örgüt, Mayýs ayýnda nasýl bildiri daðýtabilirdi ki? Bu yeraltý teþkilatý kurulduðu zaman ismi Kýbrýs Türk Mukavemet Teþkilatý idi. Kuranlar da belli Ancak kayýtlara 1 Aðustos 1958 olarak iþlendi Neden mi? Çünkü yer altý örgütü 1 Aðustos itibarý ile Türkiye Özel Harp Dairesi'nin emrine girmiþti Denktaþ, kendi deyiþiyle bu teþkilatýn buradaki baþkaný deðil istihbarat sorumlusu idi Güvenlik Kuvvetleri'ne gelince 1 Aðustos tarihinde kurulduðunun açýklanmasý rastlantý deðildir yýlýnýn 1 Aðustos'una kadar büyük ölçüde Kýbrýslýtürk komutanlarýn idaresinde olan ve "Mücahit ordusu" olarak bilinen örgüt, ismini deðiþtirerek ve baþýna atanan bir general ile direkt olarak Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlandý 1 Aðustos tarihi bilinçli bir tarihtir Yani o gün, hem TMT'nin Türkiye Özel Harp Dairesi'ne baðlandýðý, hem de daha sonra mücahit ordusunun Türk Silahlý Kuvvetleri'nin emrine girdiði gündür Osmanlý Türklüðün en büyük düþmaný deðil miydi? Atatürk'ün en büyük kavga verdiði Osmanlý'nýn burayý 443 sene önce iþgal etmesinin, stratejik öneminden dolayý deðil, þarabýndan dolayý olduðu söyleniyor Hatta Sarý Selim bir Yahudi arkadaþýna hediye etmek için burayý aldýðý, ancak adanýn þarabýný ve içkisini tadýnca bundan vazgeçtiði de rivayet edilir Konu bu deðil Mesele, Atatürkçü olduklarýný iddia eden kesimlerin Osmanlý'nýn burayý iþgalini yýllardýr kutlamalarýna bir anlam vermek mümkün deðil "Elhamdülillah Atatürkçüyüm" demeye benzer bu Hem Türk, hem Atatürkçü olmak ve Atatürk'ün yaþamý boyunca kavga verdiði Osmanlýya övgüler düzmek bir yana TMT'nin ve GKK'nýn bilinçli olarak yerleþtirildiði 1 Aðustos tarihini kutlamak, Türkiye'ye teslimiyeti alkýþlamak deðilse nedir? Zaten Türk Silahlý Kuvvetleri'nin 1974 Temmuz'unda gerçekleþtirdiði askeri harekat sonrasý her konuda Türkiye'ye karþý teslim bayraðýný çekmedik mi? Cumhurbaþkanlýðý seçimi için ilk kez burada oy kullanýlýyor Gelecek yýllarda neler olacaðýný düþünmek için kahin olmaya gerek yok. Çünkü Kýbrýslýtürkler 1974 sonrasý deðil 1950'li yýllardan sonra iradelerini teslim etmeye baþladýlar. Norveçli Doktor Mads Gilbert Gazze'den döndü... Dönüþünde çiçeklerle karþýlandý Gazze'nin en büyük hastanesi Þifa Hastanesi'nde çalýþan Norveçli doktor Mads Gilbert, Oslo'da büyük bir topluluk tarafýndan karþýlandý. Ýsrail 'in saldýrýsý altýndaki Gazze'de bulunan Þifa Hastanesi'nde çalýþan Norveçli doktor Mads Gilbert, Oslo'da kahraman gibi karþýlandý. Al Jazeera'nin haberine göre, Norveç'in baþkenti Oslo'da havalimanýnda karþýlama için toplanan kalabalýk, Ýsrail'in katliamlarýný sürdürdüðü Gazze'de yüzlerce yaralý Filistinli'yi tedavi eden Gilbert'e pankartlar ve çiçeklerle destek verdi. MEKTUBUMA TEK KELÝME CEVAP VEREN YOK Doktor Gilbert, Gazze'de yaþanan dramý anlattýðý ve ABD Baþkaný Obama'ya "Vicdanýnýz var mý?" diye sorduðu Girne Üniversitesi Konuk Evi Kompleksi hizmete hazýr Girne Üniversitesi Konuk Evi Kompleksi'nin hizmet vermeye hazýr olduðu bildirildi. Girne Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Girne Üniversitesi, denizcilik ve havacýlýk eðitimi alacak öðrencilerle akademisyenleri ve konuklarý yeni akademik yýlýn baþlayacaðý 1 Eylül 2014'den itibaren Girne'nin merkezinde inþa ettiði Konuk Evi Kompleksi'nde aðýrlamaya baþlayacak. Girne Üniversitesi Kampüsü'nün ilk aþamasýnýn kýsa süre içinde tamamlanacaðý ve 80 milyon ABD Dolarý'na mal olacak kampüste denizcilik ve havacýlýk eðitimi için de her türlü teknik ve teknolojik altyapýya sahip olunacaðý kaydedilen açýklamada, denizcilik ve havacýlýk eðitimi konusunda Kýbrýs'ýn ve Doðu Akdeniz bölgesinin ilk ve tek üniversitesi olarak KKTC'nin adýný ulaþým alanýnda Dünya'ya duyurmayý amaçlayan Girne Üniversitesi yönetiminin, Konuk Evi Kompleksi'ni; öðrenci, akademisyen ve konuklara en iyi hizmeti vermek amacýyla 4 katlý lüks bir butik otel konseptinde inþa ettirdiði belirtildi. Açýklamada, kompleksin iklimlendirilmiþ lüks odalara sahip olduðu da kaydedildi. Girne Üniversitesi Konuk Evi Kompleksi'nin sosyal faaliyetler ve akademik ihtiyaçlara hizmet verecek þekilde inþa edildiði ifade edilen açýklamada, Konuk Evi mektuba dünyanýn her köþesinden binlerce tepki geldiðini fakat muhatabýndan ve diðer liderlerden tek bir kelime duymadýðýný belirtti. Gilbert, "Bize bulaþýcý hastalýk taþýyormuþ gibi davranýyorlar. Siyasi ebola virüsü taþýmýyorum. Hamas'ýn deðil Filistin halkýnýn yanýnda olan doktorlarýz. Norveç'teki hastanemle ve dayanýþma hareketiyle birlikte Hamas'ý, El Fetih'i, Ýslami Cihad ya da Filistin Yönetimi'ni deðil Filistin halkýný ve onlarýn iþgale direnme haklarýný destekliyoruz. Ýsrail'in Gazze operasyonunda katledilen her 500 Filistinli sivile karþý 1 Ýsrailli sivil öldü. Sivil hedeflere hiçbir saldýrýyý onaylamam, hepsini kýnýyorum ama sivil hedeflere saldýran Filistinliler deðil Ýsrail" diye konuþtu. Kompleksi'nde, büyük kitlelere kapalý ve açýk havada hizmet verebilecek geniþ restoranlardan, akademik çalýþmalarýn yapýlabileceði toplantý ve seminer odalarýna, kapalý ve açýk havuzlardan, Girne kentinin dokusuna uygun olarak þekillendirilen geniþ bahçeye kadar her þeyin düþünüldüðü kaydedildi. DOÐU AKDENÝZ SULARINDA ARAÞTIRMA Öte yandan Girne Üniversitesi'nin denizcilik eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinin bir parçasý olan "TEAL" gemisinin teknolojik donanýmýnýn yenilendiði bildirildi. Girne Üniversitesi'nden yapýlan açýklamada; 8,50 metre geniþliðinde, 46,6 metre uzunluðunda olan KKTC'nin ilk ve tek eðitim-araþtýrma gemisi "TEAL"in günümüz teknolojisi ve ihtiyaçlarýna uygun sistemlerle donatýldýðý belirtildi. Denizcilik Fakültesi Gemisi "TEAL'ýn eðitim ve bilimsel araþtýrmalara uygun olanaklara sahip olduðu ifade edilen açýklamada þöyle denildi: "TEAL'ýn teknolojik donanýmý, üst donanýmlarý Echosounder(graff), 2 VHF- DSC, 2 radar, otopilot, MF-R/T, GPS Plotter, satellite navigator, ECDIS, digital echounder, folyo harita, makine telgraf kumandasý, yangýn alarm sistemleri de günün koþullarýna uygun olarak yenilendi... Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "SALLAMAK" VE KAHKAHA ÜSTÜNE Size söylemiþtim demek istemiyorum ama size söylemiþtim. "Sallayacaklar" demiþtim. Ýsabet 12'den! Her bayram olduðu gibi bu bayram da salladýlar iþte! Meselâ Gülþen Girne'yi "salladý"! "Fatih Ürek Lefkoþa Merit'te yeri yerinden oynattý!" "Devler buluþtu"! "Funda Arar fýrtýna gibi esti"! "Kuzey'in oðlu mest etti"! "Serdar Ortaç bayramýn ikinci günü Girne'yi salladý!" Bu isimleri, bu "devleri", bu "fýrtýnalarý", bu "sallamalarý" gördükçe... Kendinizi Kýbrýs'ta deðil, Türkiye'nin bir beldesinde sanýrsýnýz! Peki bizimkiler ne yaptý? Bizim sanatçýlarýmýz yani... Ne yapsýnlar? Onlar sallayamadý! Onlar fýrtýna gibi esemedi! Onlar yeri yerinden oynatamadý! Onlar mest edemedi! Her bayram olduðu gibi, bu bayramda da esameleri bile okunmadý onlarýn! Kurtlar sofrasýndan uzak tutuldular! Biz kendi sanatçýmýza hak ettiði deðeri vermedikçe... Baþkalarýnýn bizi kabul etmesini daha çok bekleriz... Bir bayram da TC'li sanatçýlarýn, 5 yýldýzlý otellerin neonlarý altýnda sallamalarýyla böyle geçti iþte! Muhterem ve muteber basýnýmýzýn rengârenk orta sayfalarý da bu sallamalarýn ve sallayanlarýn bol bol reklâmýný yaptý! Þimdi gelecek bayramý bekliyorlar... Kimlerin bizi nasýl sallayacaðýnýn reklâmýný yapmak için! Bülent Arýnç, kadýnlar mahremi namahremi bilmeli, iffeti iffetsizliði bilmeli, herkesin içinde kahkaha atmamalý, dediði günden beri her taraf kadýn kahkahalarýyla þenlenmeye baþladý. Bu arada kaç gündür, çok sevdiðim o þarký takýldý benim de aklýma... "Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden.../ Bendim geçen ey sevgili ilk sandalla denizden..." Sevgilisinin evinin önünden geçerken, yalýdan yükselen kahkahalarla mest olmuþ þair. Dönmüþ bunu dizelere, musikiye dökmüþ... Þuh ve içten bir kadýn kahkahasý kadar insaný mest eden, baþka ne olabilir ki diye düþünürüm bazan... Oysa Bülent Arýnç bunu iffetsizlik ve mahrem olarak görüyor! Arýnç Eminönü'nde çakmaklara gaz dolduran bir seyyar satýcý olsa, bu sözlerin üzerinde kimse durmazdý. Ama adam baþbakan yardýmcýsý... Türkiye'yi idare eden zihniyetin en önde gelen temsilcilerinden... Kadýnlarýn kahkaha atmasýný iffetsizlik ve mahrem olarak gördüðünü açýklarsa böyle bir kiþi, bu sözler alaya alýnmaz, ironik eleþtirilere konu olmaz mý? Nitekim, dünyaca ünlü dýþ basýnýn bile ilgisini çekti kahkaha olayý... Ýçten bir kahkahanýn bir kilo pirzolaya bedel olduðu söylenir ve bunun yararlarý saymakla bitirilmezken... AKP'nin beyinleri, "Kadýnlarýn kahkaha atmasýný doðru bulmuyoruz" diyerek, Türkiye'yi nereye sürüklemeye çalýþtýklarýný bir kez daha gösterdiler...

5 5 2 Aðustos 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Tavýr deðiþtirdim Kesinlikle diðer yanaðýmý dönmüyorum Ensemi dönüyorum... Ýnsan demeye dilim varmýyor! MÝÞ-MIÞLAR * Güneydeki kaplumbaðalar kuzeye geçiyormuþ. - No problem Mülteci sorunu yaþanmayacak Evleri ile birlikte geliyorlar. * Ýsrail Gazze'yi yeniden vurmuþ. - Kimse "dur" diyemeyince, þamar oðlaný yaptý doðal olarak! * Tarým Bakanýmýz Sennaroðlu, baþýboþ köpek sorununun kayýt tüzüðü ile önleneceðini söylemiþ. - Ülke insanlarýný kayýt altýna alamayan, sayýsýný bilmeyen bir devletin, hayvanlarý asla kayýt altýna alýnmayacaðýný kendisi de çok iyi bilir Ama naspýn, ne desin baþka! * Ülkenin yarýsýna elektrik verilemiyormuþ. - Çok bile!.. Hani nerde o 40 yýl nutuklarý atan muhteremler Görsünler eserlerini! * TC Cumhurbaþkanlýðý için KKTC'de oy verme iþlemi baþlamýþ. - Daha fazla uzatmaya gerek yok. Açýn sandýðý, göreceksiniz Erdoðan kazandý. * Barýþ Plajý'nda engelliler için engeller kalkmýþ. - Ýlk defa adýna yakýþýr bir etkinlik yapýldý. Saðol komutaným! * Bayramda gelen turistler çevre pisliðinden þikayetçi olmuþ. - Yalnýz turistler deðil ki, yerliler de! * Eroðlu siyasette sabýrlý olmak gerektiðini söylemiþ. - Söylemek istediði açýk: Sabreden derviþ, muradýna erermiþ. Sadece güvercinin baþý kesildiðinde baðýrýyorsan, yýlanýn baþýnýn ezilmesine de seyirci kalýyorsan, insanlýk senin nerende! Gürsel, annesinin kucaðýnda uyuyakalmýþtý Bir süre onlarý izledim. Dünyanýn en güzel En huzur verici manzarasý iþte bu! Nereye bakarsan bak Neyle iç içe olursan ol Ne göl, ne deniz, ne çiçek, ne müzik, ne çamlarýn uðultusu Hiçbir þey Ama hiçbir þey, insanýn ruhuna uyuyan bir çocuðu seyretmek kadar huzur ve mutluluk pompalayamaz. Dahasý Umut veremez! Ne var ki; dünyanýn her yerinde böylesine rahat uyuyamýyor çocuklar Uyurken bir bombaya yakalanýp, küçücük bedenleri yüzlerce parçaya bölünebiliyor. Uyuyan bir çocuk görüntüsü ne kadar huzur veriyorsa Savaþýn göbeðinde, bombalarla parçalanmýþ çocuk bedeni görüntüleri de, o kadar çok üzüntü, endiþe ve korku veriyor insana. Ýþte bu yüzden, Gazze'de ölüme yakalanmýþ çocuk fotoðraflarýna bakamýyorum. Daha büyük vahþet olamaz. Lanet olsun! Olsun da Ýsrailliler böyle düþünmüyor ama. Onlar Tel Aviv'de, öldürülen çocuklar için sevinç gösterisi yaptý. Eðlendiler, coþtular, tepindiler sokaklarda. "Yarýn okullar açýlmayacak, çünkü çocuklar öldü" yazýlý pankart taþýdýlar. BÖYLE BÝR ANDI Ýnsanýn kafasý, beyni, kaný donuyor! Bu nasýl insanlýk böyle! Halkýn %95'i onay veriyor bombalamalara! %95 Bunlar nasýl insan! Ýnsan demeye dilim varmýyor... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK (Ýstanbul)- Tam da kahramanlýklarýn coþkunca anýldýðý günlere denk geldi hýrsýz Hýrsýz, bankanýn nakil aracýnýn yolunu keserek soydu. Parayý kaptý, kaçtý. Ertesi gün yakalandý. Yakalayan polis, yakalananlardan birinin polis olduðu söyleniyor. Polise laf yok. Polis iþini yaptý. O asker gibidir. Dimdiktir. Asker komutaný onun amiridir Komutan ne derse, odur "Yakala" dedi mi, polis yakalar, "govcala" dedi mi govcalar. Bugün, dünün bir gün sonrasý... Dün 1 Aðustos Yani Temmuz bitmiþ, yazýn ortasýný geçmiþiz "Hah" deyince yaz biter, kýþ kapýya dayanýr. Ve soðuklar, soðuklar O sýcak günde ne olmuþtu? TMT kurulmuþ 1958'de GGK haliyle 1974 sonrasý start aldý Ve Osmanlýnýn Kýbrýs'ý iþgal ediþi Hepsi de baþka gün yokmuþ gibi Aðustos'un birine denk getirildi... Ülkenin tam ortasýndan bölündüðü aydýr Aðustos Var bir hüner bu Aðustos'ta, ama ne? Bayram, dediler o güne, daireleri tatil ettiler. Televizyoncular sözleþmiþ gibi Tüm yayýnlarýný o güne kurdular. Hepsinde de nerdeyse bir TMT'ci, bir asker kökenli, ne bileyim bir de Osmanlý torunu boy gösterdi. Sýcak yaz gününde klimalar açýk Çaylarý, kahveleri önlerinde Haliyle rahatlar. Ne barut kokusu var orada, ne ter, ne sýkýntý Hepsi de salladýlar. Kahramanlýðýmýz öne çýkartýldý. Mukavemetimiz. TMT'nin kuruluþ amacý savunma üzerine, dediler Ve EOKA'nýn sýktýðý her kurþuna misli ile verdiðimiz karþýlýklarý anlattýlar. Her an çatýþma çýkabilecek, kan dökülecek kaygýsý yaþanan o günleri düþündüm Baþka yerde mi yaþýyordum, dedim. TMT'ci coþkuyla anlatýrken, uyuklayan týfýl sunucu, göz kapaklarýný zor kaldýrarak sordu... Erenköy'e çýkartýlan öðrencilerin hepsi de KKTC'li miydi? Deðilmiþ, bazýlarý TC'liymiþ ama 500 Kýbrýslý öðrenci tahsillerini býrakarak oraya gelmiþler. Çok detaya girmedi anlatan. Öðrencilerin askeri eðitime alýndýklarýný, getirilip býrakýldýklarýný, ateþkes olunca da geri alýnmadýklarýný, öðrencilerin Goççina'da sefil olduklarýný anlatmadý. Veya anlatmýþ, duymamýþým. Bu kahramanlýk gösterileri sürerken, "hýrsýzlardan ikisi yakalandý, biri Ankara'da" dediler 1974 hemen ertesini aklýnýza getirin Ganimet adýyla neler götürüldü bu ülkeden Neler Ve biz 1 aðustos gibi günleri kutlarken neler götürmeye devam ediyorlar Atamsoy için mecliste tören düzenlenecek Vefat eden Eðitim, Gençlik, Kültür ve Spor eski bakaný Ahmet Yusuf Atamsoy için bugün saat 11.30'da Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamaya göre, önceki gün vefat eden Atamsoy, Meclis'teki törenin ardýndan Ýsmail Safa Camii'nde kýlýnacak cenaze namazýný müteakip Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek. ÖZGEÇMÝÞÝ Ahmet Yusuf Atamsoy, 1936 yýlýnda Gazimaðusa kazasýna baðlý Sazlýköy'de doðdu. Öðretmen Koleji'nden mezun olduktan sonra bir süre öðretmen, daha sonra da memur olarak görev yaptý. Atamsoy, Ýsrail ordusunun Refah kentinin doðusuna düzenlediði topçu saldýrýsýnda, 4 Filistinlinin hayatýný kaybettiði, 10 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in ateþkesi, ilanýndan 2 saat sonra ihlal ettiðini belirtti. Bu nedenle Ýsrail'i kýnayan Kudra, Ýsrail ordusunun Refah kentinde düzenlediði topçu saldýrýlarýnda, 4 Filistinlinin yaþamýný yitirdiðini, 10 kiþinin yaralandýðýný belirtti. Görgü tanýklarý da Ýsrail birliklerinin, Gazze Þeridi'nin sýnýr bölgelerinde bulunan bölgelerdeki halký doðrudan hedef aldýðýný ifade etti. Yorgo KIRBAKÝ/ATÝNA Otelin sahibi Nikiforos Alafuzos Türk müþterileri için, Elbette çýplak dolaþýyorlar. Son derece rahat insanlar. Türkiye den genellikle genç çiftler geliyor cevabýný verdi. Çýplaklar otelinde kalan Türklerin kimler olduklarý sorumuza mesleðin sýrlarý diyerek cevap vermeyen Alafuzos Sadece çiftleri kabul ediyoruz dedi. Otelde fiyatlar turizm sezonunda euro ( TL) arasýnda deðiþiyor. 32 odasý olan otelin Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin ilanýndan (1975) sonra oluþturulan ilk Kurucu Meclis'in üyelerindendir. Atamsoy; 1981 Genel Seçimleri'ne Demokratik Halk Partisi (DHP) Milletvekili adayý olarak katýldý, ancak seçimi kazanamamasýna raðmen Demokratik Halk Partisi'nin de ortaðý olduðu 3. Çaðatay Hükümeti'nde (15 Mart Kasým 1983) dýþarýdan Eðitim, Gençlik, Kültür ve Spor Bakaný görevine atandý. KKTC'nin ilanýndan sonraki Kurucu Meclis'te de görev alan Atamsoy, milletvekili adayý olduðu partisinin (DHP) 23 Haziren1985 tarihli genel seçimlerde % 8'lik barajý aþamamasý nedeniyle Meclis dýþýnda kaldý. Ýsrail, Gazze'deki ateþkesi ihlal etti Öte yandan daha önce Ýsrail ordusunun Refah kentinin doðusunda tarým arazileri ve yerleþim birimlerinin hedef aldýðý topçu saldýrýlarýnda ilk belirlemelere göre 3 kiþinin yaralandýðý kaydedilmiþti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, gece yaptýklarý ortak yazýlý açýklamada, Ýsrail ile Hamas arasýnda 3 günlük insani ateþkes saðlanmasý konusunda anlaþmaya varýldýðýný duyurmuþtu. Hamas da Ýsrail ile bu sabah 08.00'de baþlayan 72 saatlik "insani ateþkes" konusunda anlaþmaya varýldýðýný bildirmiþti. Mýsýr, bunun üzerine Ýsrail ve Filistin'e, müzakereci heyetlerini Kahire'ye göndermeleri çaðrýsýnda bulunmuþtu. Rodos taki çýplaklar kampýnýn ziyaretçileri Türkler ve Ýsrailliler... Türkler soyunmaya gidiyor müþterileri, yüzme havuzunda ve açýk alanlarda çýrýlçýplak dolaþýyor. Restoran, resepsiyon ve barda ise genellikle pareo ya da havlu ile dolaþýlsa da, bu alanlarda çýplak dolaþanlar yadýrganmýyor. Personel yarý çýplak çalýþýyor. Cinsel tacizde ya da erotik hareketlerde bulunan müþterilerin derhal uzaklaþtýrýldýðý otelde fotoðraf veya video çekmek yasak. Çýplak müþterileri için özel tekne gezileri düzenleyen otelde, okçuluk, masa tenisi sporlarý ve bilardo odalarý var. GÜNLÜK "280 HOLLANDALI DAHA AZALDI" DÝYEN TÜRK'E TEPKÝ YAÐDI Ukrayna'da düþürülen Malezya Hava Yollarý'na ait MH17 sefer sayýlý uçakta yaþamýný yitiren Hollandalýlar için, "280 Hollandalý daha azaldý" diyen Türk kökenli belediye çalýþanýnýn sözleþmesi askýya alýndý. BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda'da Den Bosch kenti belediyesinde çalýþan Mehmet S.'nin iþine son verildi. Buna da Mehmet S'nin Facebook'ta MH17 kurbanlarý ile ilgili yorumu neden oldu. Mehmet S., "Mehmet Esmer" adýyla açtýðý Facebook hesabýnda, Þeker Bayramý'ný eleþtiren aþýr saðcý Hollandalýlarla tartýþtý. Aþýrý saðcýlarýn Þeker Bayramý ve Ýslamiyetle ilgili yorumlarýna öfkelenen Mehmet S., tepkisini þu sözlerle dile getirdi: "Aptalca tepkilerinizi de alýp defolun. Yorum yapmaya hakkýnýz yok. Çünkü sizin bayramýnýz deðil. Siz gidin MH17 ile uðraþýn. 280 Hollandalý daha azaldý." Den Bosch Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Mehmet S.'nin belediyenin adýný kötüye kullandýðý, bu nedenle iþ sözleþmesinin askýya alýndýðý kaydedildi. Açýklamada, Mehmet Esmer adlý kiþinin sözlerinin MH17 kurbanlarý ve yakýnlarýný rencide ettiði vurgulandý, "Bu açýklamalarla aramýza mesafe koyuyoruz" dendi. BÝZ NASIL GÜVENELÝM... Ankara'daki Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Kýbrýs'tan giden dosyadaki zanlý ifadelerine itibar etmemiþ... Kimbilir bu ifadeler hangi þartlar altýnda alýndý diye düþünmüþ ve Mustafa Çetereisi'ni serbest býrakmýþ... Bizim polisin aldýðý ifadelere TC güvenlik makamlarý bile güvenmiyorsa, biz nasýl güvenelim? ERCAN'DAN ÇIKTIYSA... Polisin yaptýðý açýklamalardan Mustafa Çetereisi'nin buradaki tutuklamalardan sonra yurtdýþýna çýktýðý anlaþýlýyor... Çýkýþý Ercan'dan yaptýðýna göre o halde neden engellenmedi? KARANLIÐA HAVALE Mehmet Bayraktar cinayeti gibi, Koop. Bank soygununun da karanlýkta kalacaðý sanýlýyor... Kaçan parayý bulmak ise galiba hayal oldu artýk... Bulunan arabalarla yetineceðiz!!! ENTEGRASYON "Bizde ne varsa sizde de olacak" diyen Binali Yýldýrým'a göre "entegrasyon giderek yaygýnlaþýyor"muþ! Ona ne þüphe... Eroin ve haraç çetemiz þimdiden sizinkileri geçti bile! Týrnak... " 'Evet biz yaptýk' diyen ya da 'paranýn yerini söyleyen' yok raporda... Henüz ortada bir 'emare' yok zaten. Bu nedenle sanýrým 'temkinli' olmakta haklý Baþbakan. 'Bayraktar cinayeti'nde olduðu gibi umarým ki 'yargýsýz infaz' yaþanmaz toplum önünde..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Bana kalýrsa þu bayramlarý seyranlarý bir güzel kýsýtlamalý. Bugünün dünyasýnda ekonomi öylesine bir hafta süre ile tatile giremez, girmemelidir. Temsili olarak bir gün yeterli olmalý." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Devlet sorumluluðundaki bir birimin santralinde meydana gelen arýzadan kaynaklanan nedenlerle, hem de sýk sýk olabilecek þekilde, akýmda gel-gitler meydana gelmesi ve vatandaþýn bu nedenle zarar görmesini kim ya da kimler tazmin etmelidir?" Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Öyle kumarhane köþelerinde Türkiye'den gelen müzisyen bozuntularýný 'izleme' derdimiz de yok hani bizim... Çok büyük lükslerimiz yok yani bizim anlayacaðýnýz... Bir sigaramýz, iki duble de rakýmýz var ay boyunca yaptýðýmýz..." Çaðdaþ ÖÐÜÇ (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný MUSTAFA ÇETEREÝSÝ KKTC makamlarýnýn banka soygunu ile ilgili olarak talep ettikleri Mustafa Çetereisi'ni Türkiye adli makamlarýnýn iade etmemesi polisimizde þok yarattý herhalde... Polisin soygun olayýnda üstünde en çok durduðu zanlý Mustafa Çetereisi... Çetereisi'nin ayrýca Polis Müfettiþ Muavini olmasý olayýn önemini daha da artýrýyor... Türkiye'de serbest býrakýldýktan sonra yurda dönmedi Mustafa Bey... Moldova'ya gittiðini yine kendisi facebook'una attýðý bir mesajla bildirdi... Bu durumda buradaki soygun soruþturmasýnýn saðlýklý biçimde yürütülmesi de suya düþtü...

7 2 Aðustos 2014 Cumartesi RUM TAPU DAÝRESÝ'NDE ÇETE SORUÞTURMASI Rum Tapu Dairesi'nde bazý memurlarýn, sahte dilekçelerle ve yetkileri dýþýnda tapu sorgulama iþlemi gerçekleþtirmelerine iliþkin cezai soruþturma sürüyor. Fileleftheros gazetesi, Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un talimatýyla bir süre önce baþlatýlan disiplin soruþturmasýnýn ardýndan Rum polisinin cezai soruþturma da baþlattýðýný hatýrlatarak, Rum Tapu Dairesi'nde çalýþan beþ memur hakkýnda, yetkileri dýþýnda ve sahte dilekçelerle tapu sorgulama iþlemi yaptýklarý hususunda ciddi emareler bulunduðunu yazdý. Gazete, söz konusu memurlarýn, yýllarý arasýnda 16 bin 300 kiþinin taþýnmazlarýna iliþkin 25 bin civarýnda tapu sorgulama iþlemi gerçekleþtirdikleri ve bu bilgileri üçüncü þahýslarla paylaþtýklarýna inanýldýðýný vurguladý. RUM MERKEZÝ CEZAEVÝNE PSÝKOLOJÝK SORUNLULAR ÝÇÝN ÖZEL KOÐUÞ Rum Merkezi Cezaevinde, psikolojik sorunlarý olanlar için özel bir koðuþun oluþturulduðu haber verildi. Politis gazetesi, cezaevinde, bugüne kadar diðer mahkumlarla ayný hücrelerde kalan ve özel ilgili ile bakýma tabi tutulamayan psikolojik sorunlu mahkumlarý aðýrlayacak bir Saðlýk Merkezi'nin oluþturulduðunu yazdý Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Yonas Nikolau ile Saðlýk Bakaný Filippos Patsalis'in dün, önceden polis tutukevi olarak kullanýlan yenilenmiþ ve saðlýk merkezi haline dönüþtürülmüþ 10'uncu koðuþun açýlýþýný yaptýðýný belirten gazete, koðuþta 9'u psikolojik sorunlarý olanlar, 2'si de 24 saat takip altýnda tutulmasý gerekenler için olmak üzere 11 hücre bulunduðunu aktardý. Habere göre Bakan Nikolau, hapse yeni girenlerin esas koðuþlarýna yerleþtirilmeden önce kýsa bir süre tutulacaðý ve izleneceði bir koðuþun oluþturulmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. IRAK 76 ÖLÜ, 74 YARALI Irak'ýn çeþitli kentlerinde düzenlenen saldýrýlarda 76 kiþinin öldüðü, 74 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baðdat'ýn doðusundaki Medinetu's-Sadr ilçesinde bir lokantanýn yakýnýnda bomba yüklü araçla saldýrý düzenlendi. Sivillerin alýþveriþ yaptýðý kalabalýk bir mekanda meydana gelen saldýrýda, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn bulunduðu 11 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý. Yaralananlardan bazýlarýnýn durumunun aðýr olduðu ve hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiði kaydedildi. Baðdat'ýn merkezindeki El- Hallani meydanýnda da 3 patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu 5 kiþinin yaþamýný yitirdiði, 8 kiþinin yaralandýðý, bir pazarda meydana gelen patlamada ise 2 kiþinin hayatýný kaybettiði, 7 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Asgari ücretin yeniden belirlenememesi utanç verici! YKP Yürütme Kurulu asgari ücretin deðiþtirilmemesi kararýný utanç olarak nitelendirdi. Açýklama þöyle: Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu aylar önce 'bazý çevrelerin asgari ücretin yeterli olmadýðý konusunda iddialarý bulunduðunu' açýklamýþ ve "yetersiz olduðu gözlemlenirse" artýrýlabileceðini belirtmiþti. YKP olarak biz de, asgari ücretlinin ne kadar zor koþullarda yaþamýný idare etmeye çalýþtýðýndan haberi olmayan bir baþbakanýn olduðunu vurgulamýþ ve ülkedeki emeðin koþullarý ile ilgili iyi gözlemleme çaðrýsý yapmýþtýk. Dev-iþ Baþkaný o dönemde Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) verilerini kullanarak kiþi baþýna ön görülen aylýk gýda giderinin 200 TL, yani günlük 33 örgütün yer aldýðý Baðýmsýzlýk Ýttifaký, Ýsrail'e yaptýrým uygulanmasý için Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði ve Amerika Birleþik Devletleri'ne çaðrýda bulundu. Baðýmsýzlýk Ýttifaký Sözcüsü, KKTC Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný Hasan Yýlmaz Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýttifak olarak Ýsrail'i Filistin'e yönelik saldýrýlardan dolayý "þiddetle" protesto ettiklerini ve "terörist devlet" olarak ilan ettiklerini kaydetti. Iþýk, "Ukrayna örneðinde Rusya'ya olduðu gibi Ýsrail'e de yaptýrýmlarýn uygulanmasý için BM, AB ve ABD'ye ittifakýmýz çaðrý yapmaktadýr" dedi. BM'nin, Suriye ve Filistin olarak 6,5 TL civarýna denk düþtüðünü yazmýþtý. Üç öðüne bölündüðünde bunun yalnýz katýksýz ekmek parasý olduðu açýktýr. Buna raðmen geçen hafta toplanan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücretin "yeterli" olduðunu gözlemlemiþ olacak ki, artýrýlmamasýna karar verdi! Yeni Kýbrýs Partisi olarak bir kez daha insanca, hakça, adil bir asgari ücret ve yasalara ve uluslararasý sözleþmelere uygun 40 saat çalýþma süreli, sosyal güvenceli, toplu sözleþmeli, sendikalý çalýþma yaþamý için ortak mücadelenin yükseltilmesi çaðrýsýný yaparýz. Bu mücadeleyi veren tüm emek örgütleri ile olan dayanýþmamýzý da tekrarlarýz Ýsrail'e ambargo uygulanmasý çaðrýsý "BM'nin Filistin'e saldýrýlarý durduramamasý Kýbrýslý Türkler ile Rumlarýn ulaþacaðý muhtemel tek devletli bir anlaþmanýn yaþayabileceði yönünde güvence vermiyor" topraklarýnda yaþanan insanlýk vahþetini ve katliamýný önleyememesinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn (GKK) Ada'da Kýbrýs Türk halkýnýn varlýðý için ne kadar önemli olduðunu gösterdiðini belirten Iþýk, BM'nin Filistin'e yönelik Ýsrail saldýrýlarýný durduramamasýnýn Kýbrýslý Türkler ile Rumlarýn ulaþacaðý muhtemel tek devletli bir anlaþmanýn yaþayabileceði yönde güvence vermediðini ifade etti. AB ülkelerini, Ýsrail'in saldýrýlarýný durdurmak için hiçbir tavýr ve tepki koymamakla suçlayan Iþýk, "Ýttifakýmýz bunu bir insanlýk utancý ve insan haklarý ayýbý olarak ilan etmektedir" dedi. Türkiye'den Gazze'ye yardým Türkiye, saldýrýlarýn baþladýðý 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye toplam 8 milyon 53 bin 893 ABD Dolarý yardýmda bulundu Türkiye'nin, Ýsrail'in 7 Temmuz'da baþlattýðý saldýrýlar nedeniyle Gazze'ye toplam 8 milyon 53 bin 893 ABD Dolarý tutarýnda yardýmda bulunduðu bildirildi. TC Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ýsrail saldýrýlarýnda bugüne kadar 166'sý kadýn, 319'u çocuk olmak üzere bin 458 Filistinli hayatýný kaybetti, bin 174'ü kadýn, bin 994'ü çocuk olmak üzere 8 bin 375 kiþi ise yaralandý. Saldýrýlar nedeniyle 200 bine yakýn kiþinin evlerini terk etmek zorunda kaldýðý ifade edilen açýklamada, Türkiye'nin Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) koordinasyonunda Baþbakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý, Baþbakanlýk Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA), Türk Kýzýlayý ve sivil toplum kuruluþlarý eliyle Gazze'ye yardým çalýþmalarýný yürüttüðünün altý çizildi. Açýklamada, Baþbakanlýk genelgesiyle, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý koordinasyonunda baþlatýlan yardým kampanyasýnýn da devam ettiði vurgulanarak, "AFAD, Türk Kýzýlayý ve TÝKA aracýlýðýyla saldýrýlarýn baþladýðý günden bugüne Gazze'ye toplam 8 milyon 53 bin 893 ABD Dolarý tutarýnda yardýmda bulunuldu. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardýmlarý arasýnda; 17 bin 360 aileye gýda paketi, 15 bin kiþiye sýcak yemek, ilaç alýmý, 20 ton ilaç, týbbi sarf ve týbbi cihazlar, 14 jeneratör, jeneratörlere yakýt temini yer alýyor" denildi. Kamu kurum ve sivil toplum kuruluþlarý yoluyla Gazze yardýmlarýný sürdüren Türkiye'nin, baþta Birleþmiþ Milletler Filistinli Mülteciler Yardým Kuruluþu (UNRWA) olmak üzere uluslararasý örgütlerle iþbirliði görüþmelerinin de sürdüðü bildirildi. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yaptýðý yardým çalýþmalarý þöyle sýralandý: "-Ýlaç alýmý için 1,5 milyon ABD Dolarý nakit aktarýmý gerçekleþtirildi. -15 bin ton un ile 15 bin ton hijyen paketi gönderilmesi için ön görüþmeler tamamlandý. -Bin 860 gýda kolisi ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. -Filistin Kýzýlayý'na 500 gýda kolisi alýnmasý þartýyla 20 bin 220 ABD Dolarý nakdi yardým yapýldý. -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yürütülen ortak kampanya ile 20 ton ilaç, týbbi sarf ve týbbi cihazlar 27 Temmuz'da Gazze'ye ulaþtýrýldý. -15 bin aileye gýda paketi yerelden temin edilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. -Ramazan Bayramý sonuna kadar 15 bin kiþiye düzenli sýcak yemek hizmeti verildi. -Jabaliye Al Nazlah Belediyesi'ne ve muhtelif bölgelere toplamda 14 jeneratör teslim edildi. -Elektrik ihtiyacýnýn jeneratörlerle saðlandýðý Gazze'deki hastanelerde yaþanacak sýkýntýlarýn önüne geçmek için düzenli olarak jeneratörlere yakýt temini saðlanýyor. -TÝKA, Saðlýk Bakanlýðý ve Kahire Büyükelçiliði ortak giriþimiyle, saldýrýlarda yaralananlarýn Türkiye'ye getirilmesi için tüm altyapý çalýþmalarý bitirildi. Yaralýlardan Abdulrauf Gazi Muhammed'in Gazze'den Ýstanbul'a sevki saðlandý ve tedavisine baþlanýldý. Halihazýrda 41 Gazzeli yaralýnýn tedavileri yapýlýyor." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝÞTE BARIÞA GÝDEN YOL... Önder isimli vatandaþýmýz telefonla gazetemizi arayarak þunlarý söyledi... "Ýsmim Önder... Gazetenizde birinci sayfadan yayýnlanan bir haber benim de ilgimi çekti. Cihangirli olan Eray Özer Bey'in bu davranýþý örnek bir davranýþ ve tam bir Kýbrýslýya yakýþan davranýþtýr. Ben kendisini tanýmýyorum ama tebrik ediyorum. Eðer Özer Bey gibiler çoðalýrsa Kýbrýslýlar çözüm dedikleri meseleyi kendi aralarýnda çözerler. Ben buna inanýyorum. Ve duyarlý baþka vatandaþlar var mý diye de merak ediyorum. Tabii zorluklarý çok olan bir iþ bu... Özer Bey'in elindeki koçanlar KKTC koçaný ve Rum mal sahipleri bu koçanlarý kabul edecekler mi? Dahasý bu mallarýn mal sahiplerine verilmesine KKTC makamlarý nasýl bir tepki gösterecekler?. Ancak ortaya çýkan konu þu... Kýbrýslýlar çözümü kendi aralarýnda demek ki bulabiliyorlar. Tabii 1974'ten sonra herþey içiçe karýþtý... Tam bir kimin eli kimin cebinde hesabýna dönüþtü. Belki de Eray Bey'e verilen koçanlarda malýn bir kýsmý birisinin baþka bir kýsmý da baþkasýnýn olabilir. O nedenle sorun yaþanabilir devir iþlerinde. Ancak hareket alkýþlanacak bir hareket ve bu hareketin çoðalmasý gerekmektedir. Bize þunu gösterecektir. Herkes aðzýndan barýþý ve çözümü düþürmemekte ancak, iþ yola geldiðinde çeþitli mazeretler üretilerek kývýrmaktadýrlar. Bu örnekten yola çýkarak Özer Bey'in yaptýðý gibi oturduðu evi, kullandýðý arsayý, bahçeyi, tarlayý mal sahiplerine devretmek için çaðrý yapýlabilir. Bu çoðaldýkça baþýmýzda bulunanlar ve Ankara büyük bir telaþa kapýlacaktýr. Ýþte bu da bir eylem þeklidir ve mühim bir eylemdir. Çünkü Kýbrýs'ta 1974'ten sonra çözümsüzlüðün ana temellerinden en önemlisi olan mal meselesi karþýlýklý anlayýþ içinde çözülebilir." BÝZÝM DUVAR ÞARAP GÝREN EVE ÞERÝAT GÝRMEZ Bizim Mandra Mandrada günlerdir süren elektrik kesintileri hemen her kesimden vatandaþý isyan noktasýna getirir. Elektrikli ev aletlerinin kesintilerden etkilendiðini belirten vatandaþlar, "Bu zararý kim tazmin edecek?" diye sorarken, yetkililerin bu konuda hiçbir açýklama yapmamasýnýn da büyük bir sorumsuzluk ve vurdumduymazlýk olduðu belirtilmekte ve hükümetten tatmin edici bir açýklama yapmasý istenmektedir. Sokaktaki adam "Bu halkýn asvalyalarý golayýna admaz" diye imalý imalý söylenir. Eray Özer

8 8 2 Aðustos 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Kalem Ali Kiþmir Yalçýn Okut BAHANEM YOK! 'TÜRKÝYE ÝKTÝDARININ GÝZLÝ HAYRANI' Baþlýktaki "Bugünkü Türkiye iktidarýnýn gizli hayraný" ifadesi benim deðildir; ünlü modacý ve esprili dili ve muhalif duruþu sayesinde son zamanlarda yazdýðý köþe yazýlarýyla benim-benim diyen gazetecileri cebinden on kez çýkaran Barbaros Þansal'ýndýr. Gerçekten de, ortamýmýz Barbaros Þansal'ýn dediði gibi 'gizli AKP hayranlarý' ile doludur. AKP'ye ve Yeni Sultan Recep Tayyip Efendi'ye hayranlýklarýný açýktan sergileseler; amenna... Kimsenin bir diyeceði olmaz. Ve lakin o hayranlýklarýný saklayarak gizli gizli icra etmeye baþladýklarý anda/esnada/süreçte o 'amenna'mýz biter, iþin içine bir ETÝK girer: Gazetecilik etiði... Barbaros Þansal, bu eleþtirisini yönelttiði yerel gazetecinin açýk adýný da yazdý; ama ben yazmayacaðým. O kendisini biliyor. Barbaros Þansal, -yazýsýndan çýkardýðým kadarýylakýsa bir süre önce Kuzey Kýbrýs'ta idi. Bir sürü bilgiler verilmiþ kendisine. Fakat eksik gedik bilgiler. O bilgileri veren, Barbaros Þansal'ýn ifadesiyle: "Bugünkü Türkiye iktidarýnýn gizli hayraný" olursa, ki öyledir, doðal ki yeterli ve doðru bilgileri vemeyecekti. Nitekim vermemiþtir. Örneðin, narenciye ya da patatesimizin neden bir türlü Mersin gümrüðünden geçirilmediðine dair hiçbir enformatik bilgi verilmemiþ B. Þansal'a; ki o da yazmamýþ. Peki ama, ana sorunlarýmýzýn baþýnda gelen Mersin Gümrüðü ve genelde AKP iktidarýnýn baþýmýzda dolaþtýrdýðý Demoklesin Kýlýcý'ndan kurtulmazsak hiçbir sorunumuzdan kurtulamayacaðýmýz apaçýk ortada iken bu meseleyi saklamak, öne çýkarmamak hangi gazetecilik etiðine sýðar ki?.. Ýçine düþtüðümüz/düþürüldüðümüz çýkmazlarýn tek suçlusu olarak sadece yerel politikacýlarý ve bürokratlarý sorumlu tutmak hedef saptýrmaktan baþka bir þey deðildir. Ankara hükümetlerinin hiç mi sorumluluðu yoktur içine sürüklendiðimiz çýkmazlarda?.. Yoksa her konuda esas kararlar Ankara'da mý alýnmaktadýr?.. Daha geçen sezon, Rusya Federasyonu'na satýlmýþ olan -ve Türkiye'den transit geçecek olan- tonlarca Omorfo portakalý ve Elye patateslerinin Mersin Gümrüðü'nden geri çevrilmesi nasýl izah edilebilir?.. Mersin Gümrüðü'nden Omorfo portakallarý ve Elye patateslerinin geri çevrilmesi kararýnýn sorumluluðu yerel politikacý ve bürokratlara mý yüklenmelidir?.. Nasýl yüklenebilir ki?.. "O sabahý sen bana sor" diyen eski bir þarký var. Mersin Gümrüðü'ndeki o eziyet ve rezaletleri bir de Hilmi Refik Hoca'ya sorun... Hilmi Refik Hoca benim lisede öðretmenimdi. Bize iktisat ve istatistik dersleri veriyordu. Ýktisat öðretmenimiz H. Refik Hoca 74'ten sonra Haspolat Sanayi Bölgesi'nde gömlek imalatýna baþlamýþtý. Bir vesileyle, bir kez iþyerine gitmiþtim. Kadýn erkek yüzlerce genç iþçinin çalýþtýðý son derece modern bir fabrikaydý. Gelin görün ki, ürettiði o harika gömlekleri Türkiye'ye ihraç etmeye giriþince, o da diðer Kýbrýslý üreticiler gibi Mersin Gümrüðü tarafýndan sabote edildi. O dönemde Türkiye'nin en büyük zincir maðazalarýndan biri olan Karamürsel Maðazalarý'ndan deneme mahiyetinde küçük bir sipariþ almýþtý. O küçük sipariþi bile müþterisine ulaþtýrmak için Mersin Gümrüðü'nün çýkardýðý enti püften engeller Hocam'ýn anasýndan emdiði sütü burnundan getirmiþti. Taa, Ankara'ya TC Ticaret Bakanlýðý'na mektuplar yazarak Mersin Gümrüðü'nü aþmýþ, fakat müteakip sipariþlerde bir sürü yine entipüften baþka engeller çýkarýlýnca fabrikayý kapatmýþtý. Benzer engeller Manyera Ailesi'nin Bel-Cola ürününe de yapýlmadý mý?.. Çok net olarak anýmsýyorum, bizim kuþak Türkiye'ye okumaya gittimiz zaman (1967 ve ertesi yýllar) TürkiyeÝ'de daha ne Nestcafe biliniyordu, ne teneke kutuda cola, ne de kazmir kumaþ... Fakat, Manyera Ailesi teneke kutulardaki kolasý ile 74'ten önce dünya devi Coca Cola'ya bile rekabet edebiliyordu... Dünya devi Coca Cola'nýn ezemediði Bel-Cola'yý Türkiye sermayesi mahvetti... Budur ol hikayet kýsaca... O nedenle, "gizli hayranlýklarý" yemeyiz... TMT ANITI ÖNÜNDE TÖREN - 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý dolayýsýyla Lefkoþa Cumhuriyet Parký'nda bulunan TMT Anýtý'nda tören düzenlendi. Tören, protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta sunulmasýnýn ardýndan þehitler huzurunda gerçekleþtirilen saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla tamamlandý. Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ný temsilen 1. Alay Komutaný Kurmay Albay Ertan Tekin, Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði, muharip dernekler, diðer dernek kurum ve kuruluþlar katýldý. TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ MERKEZ BÝNASI'NDA TÖREN DÜZENLENDÝ Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) kuruluþ yýldönümünün de kutlandýðý 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý dolayýsýyla, dün, Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Merkez Binasý'nda tören düzenlendi. Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutaný (GKK) Tümgeneral Baki Kavun, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Yardýmcýsý Tuðgeneral Erdinç Korkuter, DP-Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP milletvekilleri Ersin Tatar ve Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Kurmay Albay Ýsmail Þanlý ve Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler de katýldý. Tören saygý duruþu ile baþladý, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Kýbrýs TMT Derneði Genel Baþkaný Yýlmaz Bora ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun birer konuþma yaptý. Tören, bu sabah yapýlan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koþusu'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜL Konuþmalarýn ardýndan 16 km'lik Mukavemet Yol Koþusu'nda dereceye girenlere madalyalarý verildi. Koþuda Ferdi klasmanda 1'inci Uzman Çavuþ Hakan Tazegül, 2'nci Onbaþý Mehmet Bebek, 3'üncü ise Osman Atakan geldi, takým olarak ise GKK A takýmý 1'nci, Yakýn Doðu Üniversitesi 2'nci, GKK B Takýmý ise 3'üncü geldi. Masterler klasmanýnda ise Osman Atakan 1'inci, Gültekin Durkun 2'nci, Aysýn Öztýrak ise 3'üncü oldu. Ferdi klasmanda dereceye girenlere ödüllerini GKK Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, dereceye giren takýmlarýn kaptanlarýna ödüllerini GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Erdinç Korkuter, masterlerde dereceye girenlere de ödüllerini UBP Milletvekili Ersin Tatar verdi. Biz yüksek sesle konuþuruz... Ve yüksek sesle kahkaha atarýz... Bizleri tanýmayanlar sohbet deðil kavga ettiðimizi sanýrlar... Attýðýmýz yüksek kahkaha nedeniyle bizleri "görgüsüzler" olarak da ilan edebilirler... Gayet normal bir durum... Çünkü "Kýbrýslý" olunmaz, Kýbrýslý doðulur... Týpký diðer ülke insanlarý gibi... Ben yüzü gülen insaný severim... Annemin gülüþüne hastayým... Hele duygularýný gizleyemeyip de kahkahayý bastýðýnda dünyalar benim olur... Ya kýzým!.. O henüz çok küçük ama o titrek sesiyle attýðý kahkahalar karþýsýnda eriyorum... Zaten ben eþimin attýðý o kahkahaya aþýk olmuþtum... Ama kalkmýþ bir terbiyesiz adam, "kadýnlar kahkaha atmamalý" diyor... Ondan daha da kötüsü bazý kiþiler çýkýp "bu Arýnç'ýn dünya görüþü, gayet normal bir açýklama" diyor... Hatta bu açýklamaya karþý çýkanlarýn birçoðunun aslýnda içlerinde ve kendi yaþamlarýnda bu durumu benimsediklerini iddia ediyorlar... Bu tür davranýþý yapanlarý Kýbrýslý daha "hanýmcýk" görürmüþ... Elbetteki kahkaha ile böðürmeyi karýþtýran insanlarý kimse normal karþýlamaz... Çünkü etraflarýna rahatsýzlýk verirler... Ancak Arýnç'ýn bahsettiði bu deðil ki, arkadaþlarýmýz bizlerin önüne bu tür absürd örnekler koyuyorlar... Üstelik bunun ideolojik bir açýklamasý da yok!.. Bir insana "aðlama", "gülme", "sevinme", "kahkaha atma", "baðýrma" demek ile ideolojinin ne tür baðlantýsý var doðrusu bunu ve bu baðlantýyý kuranlarý anlamak mümkün deðil... Bu açýklamayý yapan kiþi insanlýktan nasibini almamýþ, yobaz, geri kafalý ve faþist bir düþünceye sahiptir... Siz bu faþist düþünceyi kalkýp herhangi bir ideoloji ile baðdaþtýramazsýnýz... Daha da kötüsü bu düþünceyi bir ideoloji ile baðdaþtýrýp, etrafýnýzdaki kiþilere, ya da sizi seven ve sayan insanlara "bu görüþe saygý duymalýyýz" demeniz kabul edilemezdir... Bu yaklaþýmý doðru sayarsak o zaman Hitler'in çizdiði Alman profiline de saygý duymamýz gerekir... Çünkü Arýnç, beynindeki kadýn profilini çizerken ne tür bir ruh haline sahipse, Hitler de kafasýndaki Alman profilini çizerken ayný ruh haline sahipti... Bir insanýn yaþamýný elinden almak için illa onu öldürmek gerekmiyor... Kendisini, vücudunu, organlarýný ve çevresini mutlu eden ne varsa elinden alarak onu yaþayan bir ölü haline getirebilirsiniz... Ýnanýnýz bu durum ölmekten beterdir... Mursi, Mýsýr'ýn baþýna geçtiðinde evlenme yaþý 12 ile sýnýrlýydý ama o ilk iþ olarak bu yaþý 8'e çekti... Peki, Mursi'nin en büyük destekçisi kimdi? Tabii ki AKP... Yani þimdi biz bu zihniyete mi saygý duymalýyýz? Küçük gelinlerin çoðalmasý... Küçük kýzlarýn kapanmasý... Kara çarþaflýlarýn etrafý sarmasý... Kadýnlarýn insan yerine konmamasý... Kadýn cinayetlerinin artmasý... Kýzlý - erkekli dolaþmanýn ve özgürce yaþamanýn engellenmesi... Eþimin kaç çocuk yapacaðýna kadar karýþýlmasý... Iþid, El-Kaide ve bunlara benzer terör örgütlerinin desteklenmesi... Ve þeriat rejiminin hedeflenmesi eðer herhangi bir ideoloji ile baðlantýlý ise, lanet olsun öyle ideolojiye... Kimse kalkýp bana, "muhafazakarlýk bunlarý öngörüyor" demesin... Hiçbir düþünce, hiçbir din ve hiçbir inanç insan haklarýndan ve özgürlüklerinden önce gelemez... Eðer bir ülkede öncelik bunlar ise demek ki o topraklarý yönetenler ve onlara oy verenler ne okuduklarýndan bir þey anlýyorlar ne de doðru þeylere inanýyorlar... Hepsinin ruhu, düþüncesi ve kalbi kirlenmiþ durumdadýr... Ben kadýnýmýn, kýzýmýn ve annemin evinden para sayma makinesi ve ayakkabý kutusu içerisinde milyonlar çýkacaðýna, dýþarýdan geçenlerin duyacaðý þekilde kahkahalarýn çýkmasýný tercih ederim... Benim ahlak kriterim kahkaha deðil dürüstlüktür... Ha bu arada hemen hemen herkes TC'deki cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili gönlünden geçen adayý açýklamýþ durumda... Benim gönlümden ve yüreðimden kazanma ihtimali olmadýðý iddia edilse bile Selahattin Demirtaþ geçiyor... "Demirtaþ kazanamaz o yüzden þu olsa diðerinden daha iyi olur" gibi bir bahanem yok... En doðru aday sadece saz çalmayý bilen Selahattin Demirtaþ...

9 9 2 Aðustos 2014 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YOBAZLIÐIN FITRATINDA VAR Sýcaklardan diyesim geliyor ama dedikleri gibi yobazlýðýn fýtratýnda var. Yaz, kýþ dinlemez ki. Ama sanki yazlarý bilakis daha konuþkanlar, bilakis kadýnlara kafayý takýyorlar. Geçen yýl deðil miydi o, gebe kadýnlara yönelik bir olaðan meymenetsizin zikrettikleri."ay, ay, ay, ay ýkýnýyorum, hakikaten sýkýlýyorum"bu neyin kafasý, bu neyin fantaaazisi anlayan beri gelsin. Ama muayyen aylarda kadýnlara kafayý takýyorlar. Durduk yerde Lacan geliyor, Freud ciddi ciddi bakýyor. Bir gömlek fazlasý IÞÝD fetvalarý deðil midir? Nihayetinde kadýn sünnetini zorunlu kýlan ve 9 yaþýndaki kýz çocuklarýyla nikah kýyan sapkýn zihniyet deðil midir? Deðil midir?kadýnýn kahkahasýndan kork, kadýnýn cinselliðinden kork, kadýnýn bedeninden kork, kadýnýn gebeliðinden kork.kadýnýn çalýþmasýndan, gözlerini kaldýrýp dimdik bakmasýndan kork Sizin de iþiniz zor hakikaten. Þule Süzük TOKER (sol) DÝPNOT DHA'nýn verilerine göre, Ramazan Bayramý'nýn 1., 2. ve 3. günlerinde Türkiye'de 62 kiþi yaþamýný yitirirken, 537 kiþi de yaralandý. TARÝH 6 TEMMUZ 2013 AKP'den UBP'ye 25 uzman gönderildi. Bu ekibin görevi Ýrsen Küçük'ü sandýktan çýkarmak, ancak Serdar Denktaþ bu ekibin yalnýz reklam kampanyasý yapmadýðýný ayný zamanda spekülasyon ve manevra amaçlý burada bulunduðunu söyledi... Gözden kaçmayanlar... KIBRIS SORUNU BÝR ZEKA SORUNUDUR Bülent Beyefendiciðim, lütfen çenenizi kapalý tutunuz ki etrafa cerahat saçýlmasýn 1974'te nüfus mübadelesi yapýlmýþ, bu yüzden öyle mal mülk meselesi falan artýk hikayeden ibaretmiþ. Ýnsanlar maddi ve manevi varlýklarýný Güney'de býrakarak Kuzey'e geçmiþler ve Kuzey'i vatan yapmýþlar. Hala böyle cümleler kuruyorlar. Kuzeyi vatan yapmaktan söz ederken, kesinlikle güneyin Kýbrýslýtürklerin vataný olmadýðýný falan ima ediyorlar. Tam da bu yüzden Kýbrýs Sorunu siyasi bir sorun deðil, bir zeka sorunudur ya Bakýnýz, Hande Ataizi konuþmuþ geçen gün. Konuþtuðu gazetenin sunumuna bakýlýrsa, "siyasi gündeme iliþkin dikkat çekici yorumlar" yapmýþ Hande Haným. Þöyle dikkat çekiyor:"erdoðan'ýn bu diktatör tavrý doðru olabilir. Çünkü hepimiz koþullanmýþ bir eðitimden geliyoruz. Birçok insan komut almaya alýþýk. 'Þunu yap, bunu getir' gibi þeylerden anlýyor. Eðitimsiz insan da çok fazla. Sonuçta Türkiye'yi yönetmek o kadar kolay bir þey deðil."ya!.. Siz kolay mý sanmýþtýnýz koskoca ülkeyi yönetmeyi?.. Vuracaksýn 'eðitimsiz insan'ýn kafasýna, yöneteceksin memleketi!.. Akabinde, "Ben þu anda evin içini yaptýrýyorum, üç tane ustayla baþ edemedim!" diye eklemiþ Hande Haným. "Bu iþçilerin kafasýna vurmazsan tepene çýkarlar" diyor yani. (Hande Haným'ýn evinde çalýþtýrdýðý inþaat iþçisi kardeþlerime sabýr diliyorum.)12 Eylül diktatörlüðünün en karanlýk günlerinde de popüler 'yýldýz'larýmýz yüz binlerce insan iþkence tezgahlarýndan geçirilirken, "Allah generallerimize zeval vermesin" diye üzerimize çarþaf çarþaf kusuyordu.bu 'tür', her düzene hemen uyum saðlayabiliyor. Misal, ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu "Çok þükür yaný baþýmýzda büyük bir Türkiye vardýr. Bunu iyice idrak etmeliyiz." Yýlmaz BORA (Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Genel Baþkaný) VÝRGÜL... YETKÝ SANDIÐINIZ KÖTÜ BÝR ÞAKA Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoðullarý þöyle diyor Karpaz'daki kaçak yapýlarla ilgili: "Bölgenin sit alaný da olmasýndan dolayý Eski Eserler Dairesi ile birlikte kontrol edip yapýmý durdurtma yetkimiz var. Biz durduruyoruz ama inþaata devam ediyorlar." Vah vah!!! E demek ki, durduramýyorsunuz Demek ki, durdurmaya yetkiniz yok Demek ki, size "yetkiniz var" diyenlerin kötü bir þaka yaptýklarýný anlayamamýþsýnýz KKTC'de Kýbrýslýtürklerin yetki sahibi olduklarý birkaç þey var: 20 Temmuz'larda þafak nöbeti tutmak, Kýbrýs'ýn fethinin 443'üncü yýlýný kutlamak gibi CESURSUNUZ, HAZIRSINIZ VE BEKLÝYORSUNUZ DEÐÝL MÝ KOMUTANIM? "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý olarak Kýbrýs Türk halkýnýn meþru hak ve menfaatlerini korumayý ve kollamayý amaçlayan haklý mücadelesinde en büyük destekçisi olma azim ve kararlýlýðýndayýz." Baki KAVUN (Tümgeneral/ Güvenlik Kuvvetleri Komutaný) Hande Haným, aniden muhafazakâr bir insana dönüþüvermiþ."muhafazakârlýk aslýnda çok kötü bir kelime deðil" diyor, "Bir yandan uyuþturucu kullaným yaþý 13'e filan indi. Yeni jenerasyon sadece içkiden ibaret "Ne cici bir muhafazakârlýk güzellemesi, deðil mi?! Bizzat bu muhafazakâr iktidarýn eseri olan 'yeni jenerasyon' da pek fena! Biz zaten Hande Haným'ý bir barýn tuvalet penceresine sýkýþmýþ o tuhaf haliyle hatýrlamýyoruz. Ümraniye'de bir Kuran kursunun penceresine sýkýþmýþtý muhterem!zamanýnda 'fotomodel' Sevda Demirel de tesettüre bürünerek Cuma sohbetlerine katýlmaya baþlamýþtý. Bir televizyon programýnda, "Namazlarýmý kaçýrmamak için, dýþarý çýkmýyordum. Otobüste kýldýðým zaman gösteriþmiþ gibi algýlanýyordu" diye konuþmuþtu Toplu taþýma araçlarýnda namaz kýlan bir Sevda Demirel!.. Ýnsan böyle bir vaziyete tanýk olsa hakikaten salýverir kendini!gülmek, konu erkekler olduðunda sorun teþkil etmiyor, o yüzden rahatým. Muhafazakâr siyasetin þambabasý Bülent Arýnç Beyefendi gülmenin kadýnlar için sorun teþkil ettiðini söyledi zira. "Kadýn iffetli olacak.herkesin içinde kahkaha atmayacak" diye fetva verdi.bülent Beyefendiciðim,alýnýz bir yanýnýza 'mum kokulu Hande Haným'ý, bir yanýnýza da 'otobüste namaz kýlan leopar desenli Sevda Haným'ý, iffet sohbetleri yapýn canlý canlý. Lakin Baþbakan Yardýmcýlýðý gibi bir kamu görevi ifa ettiðiniz sýrada, kahkaha atan kadýný 'iffetsiz' ilan etme hadsizliðini ve küstahlýðýný göstermeniz pek þýk olmaz... Böyle þeyler aklýnýzdan geçtiðinde lütfen çenenizi kapalý tutunuz ki etrafa cerahat saçýlmasýn Görüldüðü üzere, iktidar kendini saðlama aldýkça, bu aþaðýlýk medya ve popüler âlemin bülbülleri de iktidarýn paçalarýna sürtünmeye baþlýyor.sevda Cuma sohbetlerine gidiyor, Hande diktatörlük güzellemesi yapýyor. (Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt"ta yayýmlanan "Mum kokulu muhafazakârlar!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 2 Aðustos 2014 Cumartesi Peace Poet kahkaha atan kadýnlarý hapse attýklarýný düþünsenize! bu islamcý faþistlerden bu da beklenir cidden... kahkaha atan kadýndan, saçý açýk olan kadýndan, tayt giyen kadýndan korkuyor bu yobazlar... iktidar iliþkisi kadýnýn bedenine ve ruhuna müdahale ederek baþlýyor.. Mahmut Anayasa Efendim polis hýrsýzlarý yakalamýþ da, "Bravo" poliseymiþ da bilmem ne... Yahu polisin görevi molehiya ayýklamak deðil ki zaten, iþi bu... Üstelik zanlýlardan biri polis ise bunu oturup iyice düþünmek lazým... Unutmayýn, neyi, nereye kadar çözeceðine iþgalcin karar verir... Bana þimdiye kadar çözülen siyasi bir cinayet, askerin dahil olduðu bir cinayet, kurþunlama ve/veya bombalama olayý gösterin... Kutlu Adalý, Mehmet Reis cinayetlerini, St.Barnabas soygununu, Gönyelide ele geçirilen araba dolusu bombalarý ve miting alanýna konulan bombayý henüz unutmadýk... Acele þak þak tutacaksýnýz T.C Genel Kurmayýnýn polisine... - Mahmut Anayasa YORUMLAR Hasan Cezaroðlu Aha yazýyorum buraya, bu isi çözmeyecekler! Çünkü para büyük, arkasý da büyük! Sudan gelen eþek profil resmini deðiþtirdi... Rana Sarro Evrensel PGM, bu ülkenin Baþbakaný sýfatýný taþýyan Yorgancýoðlu'yla soygun soruþturmasýnýn raporunu paylaþýyor. Yorgancýoðlu da resmi raporu Yenidüzen'le paylaþýyor. Baþbakan olduðun için PGM seni saymýþ ve soruþturmanýn içeriði ile ilgili bilgi vermiþ. 1 Bir ülkenin Baþbakanlýðý ile paylaþýlan bir raporun gazeteye sýzdýrýlmasý doðru mu? 2 Bir Baþbakan olarak güvenilirlik ve gizlilik anlayýþýn bu mu? 3 Bir Baþbakan olarak gazeteler arasýnda ayrým yapmaya hakkýn var mý? 4 PGM tahkikata tesir etmeyeceðini bilse kamuoyuna kendisi açýklamayý bilmez mi? 5 PGM tüm ülkeye yayýlacak bir bilgiyi bir daha sana verir mi? 6 PGM bundan böyle Baþbakanlýðý bilgilendirmezse, þikayet etmeye hakkýn olur mu??? YORUMLAR Hasan Rüstemoðlu Kafamda deli sorular þaka bir yana bunun kabul edilir hiçbir yaný yok. Armaðan Karal Desem Banka da onlarýn, polis da, para da memleket da! Hakký Burc Eline saðlýk gardaþscýðým Her yazýný muhakkak okuyorum ve tesbitlerine % 100 katýlýyorum... Alex Lionstone Adanýn kuzeyindeki TC iþgali bitmeden bu düzen deðiþmeyecek. Sevinenlere da bir not: Polis da artýk sizin deðil! Þevki Kýralp Tufan hoca diyor ki "ben sizin için Doçentliðimi yaktým, anayasa yaptým, deðerimi bilmediniz". Baþbakan diyor ki "anayasa referandumunda kaybeden halk oldu, bir daha anayasa manayasa yok". Halka kýzýp da halk için doðru olandan vaz geçmek size deðil, rakiplerinize yarar sevgili dostlar... YORUMLAR Hasan Cezaroðlu Halký aptal yerine koymaya devam ediyorlar hala! Ulus Irkad Anayasa deðildi ki o. Sadece kuþa çevrilmiþ kýsýtlý ve özgürlüklerden muaf yasalar yýðýnýydý. Rejimin kaytalarýna toslayýnca bütün yasalar kuþa çevrildi. Tufan Hoca hayal aleminde milletvekilliði yapacaðýna gerçeklerle mücadele etsin. Bataklýk ortasýnda dikensiz gül bahçesi olmaz. Günay Bozkurt ÖzZAM YorZAMcýoðlu ve TuZAM ErhürZAM. Baþka da biþey beklemem bunlardan... Hasan Nihat Erduran Pire için yorgan yakmak...! Meclis güncel hayatta hayatý kolaylaþtýran yasalarý elleyip pratik ve kullanýþlý kýlsýn. Örneðin plajlarda durum ne...25 tl ye kimse denize giremez...! Erdinç Selasiye ''Meçlis'' hükümsüz orda olanlar yetkisiz yetkililer. Býrakýn istedikleri gibi çalsýnlar söylesinler. Ulus Irkad Meclisle halk arasýnda o kadar büyük bir yarýk var ki. Anlatýlamaz... Kani Kanol Gittim geldim deðiþen bir þey yok... Birileri hala daha bu "anormal devleti", bizim gibi "moral bozuculara - inançsýzlara" inat "normal" gösterme kavgasý veriyor... Ama neyin kavgasýný veriyorsunuz be efendiler? Ne utanýr, ne da arlanýrsýnýz! Hiçbir þey olmamýþ gibi "hükümet baþkanlýðý" yapmaya, "çevreye bakmaya" devam ha??? Vallahi hepiniz unutsanýz, ben yaþanan bunca REZÝLLÝÐÝ unutmam, unutamam!!! Ben alemin "ENAYÝSÝ - AHMAÐI" deðilim...aytuð Türkkan, Ali Bizden arkadaþlarým gibi sorgulamaya devam edeceðim...demokratik, þeffaf ve adil bir düzen DÜÞLEYEN siz CTP'li dostlar, yaþanan bu ahlaksýzlýk ve rezillik karþýsýnda "SESSÝZLÝÐÝNÝZÝ" korumaya devam edebilirsiniz.. Pembe Katrancýoðlu, Türkan Saylan'ýn fotoðrafýný paylaþtý. Ülker Fahri Biraz da NOSTALJÝ 45 yýl önce bugün, 1 Mart 1969 Larnakalý Ülker Fahri ile Vudalý Suzan Þakir niþanlandýlar. Korkut Mustafa Þimdi daha yakýþýklýsýn abi, Alev Alev O Ne kadar guzel bir resim..hep mutlu olun Sarah Holland Lovely photo xx Gülay Yetkili Kimdir bu sutcukler. Hikmet Bizden Ýþte CTP'nin devlet ciddiyeti ve anlayýþý bu polis sivile baðlý olsa soruþturmayý herhalde CTP MYK'sý yapar Fatma Sabri Kesinlikle Hasan Erçakýca Rana Haným, bu sorularý Sayýn Baþbakan'a da sorun lütfen... Emin bir açýklamasý olacaktýr. Özfer Özatay Bundan böyle resmi gazete de Yenidüzen olsun Taner Ulutaþ Hasan Bey bunun açýklamasý mý kaldý? Yeni düzen Baþbakan raporu bize verdi diyor. Baþbakan neden basýn toplantýsý yapýp tüm gazeteciler ile bu bilgileri paylaþmadý? Tercihi Yeni Düzeni kendine yakýn gördüðü için mi? Baþbakan bu açýklamasý ile yemek istediði Polis Genel Müdürünü yýpratmak istedi. Baþarý ortada. Suçlular yakalanmýþ. Tebrik ederim. Kutlarým diyeceðine bunun eleþtirisi niye dersiniz? Varmý bunun baþka izah tarzý? Varsa birileri bunu bana söylesin Evrim Mehmet Kamalý Neyin baþbakaný be korsan devletin baþbakaný Cumhur baþkaný dediklerinin baþ muhtar sýfatý ile bulunduðu ülkede baþbakan ancak desteban sýfatýndadýr. Elisa Papageorgiou Good morning, Greece. Good morning, world.

11 11 2 Aðustos 2014 Cumartesi Muhtar Ömer Meraklý ÝNANANI DA... GAZZEDEYMÝÞ EZRAÝL PARDON ÝSRAÝL ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYÝ YÝRMÝDÖRT SAATLINAYMIÞMIÞ DURDURMUÞ... YALAN... ASLINDA BÝR NEFES ALALIM DA DAHA HIZLI KESECEYÝK... DEDÝLER DA ANLAYAN YOK... Müge Raif Mavitunalý Çuvalcýoðlu Hani vardý ya piknik bezlerimiz çocukluðumuzda sererdik selvi aðaçlarýnýn altýna harnup aðaçlarýnýn altýna keserdik karpuzu yapardýk yalançý dolmacýklarý çiçek dolmalarýný yapardý annelerimiz bazen mangal bazen mangalsýz piknik ve sonrasý denize girme. Hep karþýsýnda olurdu piknik yerinin deniz... ne zevkti o koþarak denize girmek. Anlamadým plaja giriþ parasý mý dedi birileri?... Denize girecek bir yerimiz bile kalmadý... KURTARILDIK ha öyle mi? BASTIR PARAYI KAP GARAYI GÝR DENÝÝZE... KAHRETSÝN BE BU NE ÇÝLE!!! YORUMLAR Barýþ Mamalý EYY KIBRIS'IN KUZEYÝNDEKÝ ÝNSANLAR! BÝZLER, ASKERÝN VE SERMAYENÝN ZAPT ETTÝÐÝ KIYILAR DIÞINDA KALAN, ANCAK BÝR ÖBEKLÝK ALANDA SAHÝLE ERÝÞME VE ÜCRETSÝZ PLAJA GÝRME HAKKI OLAN, VE BUNU KABULLENECEK KADAR, ZAVALLI BÝR HALKIZ. Mehmet Erüreten Aziz Þah Bomba kapsülleri içine çiçek diken kadýnlar berlin-artparasites. A Palestinian woman collects fired tear gas canisters & grows flowers in them. Ali Gazi BAÞIMIZA NE GELDÝYSA SEÇTÝKLERÝMÝZ YÜZÜNDEN GELDÝ. AKILLI BÝR SEÇÝM YAPAMADIÐIMIZ SÜRECE DE AFFEDERSÝNÝZ KOYUNDAN FARKIMIZ OLMAYACAK Buket Ali kalan bir toplum Mehmet Türkay Fotalý CESUR OLUP KARÞI DURMAZSSAK ÖRGÜTLENMEZSEK SONUMUZ BELLÝ ASÝMÝLASYONUN SON HALKASI Arif Salih Kýrdað Ben. çoðunlukla ahmaklýðý yaþam þekli olarak görmeyen korkaklýðý zül sayan oy sahiplerinin tercihleri olmaya çalýþtým vesselam. Haluk Doðandor Ömer Turan Ulaþ Bardakçý ve Mahir Çayan. Ýki insan birbirine böyle güzel bakýyorsa, onlar yoldaþtýr ancak... YALAKALIÐIN BOYUTU YOK SINIR BÝLE TANIMIYOR... KKTC Devletinin bir beldesinin belediye baþkaný emir veriyor, bir pankart yazdýrýyor ve TC'li seçmenlerin oy kullandýðý Aðustos tarihleri arasýnda YSK kararlarýna raðmen sözde yalakalýk yaparak Tayyibe oy kazandýracak. Bir baþka devletin belediye baþkaný anlaþýlan daha belediye baþkanlýðýný hazmetmemiþ olacak ki, hata yapýyor. Beldesindeki seçmenleri etkilemek için Alsancak beldesine giriþte biraz evvel belediye arabasý vasýtasýyla pankart asýldý. BENÝM LÜGATIMDA BUNA RESMEN DANGALAKLIK DENÝR. Yahu senin baþka iþin yok mu be. Biraz aðýr olun belediye baþkanlýðý çocuk oyuncaðýna benzemez. REZALET!!!!! Maðusa Belediyesi'nden RÖNTGENCILIK!!! Palmbeach /Laguna bölgesinde bulunan Belediye tuvaletlerinin içine kamera takarak sözde güvenlik adý altýnda RÖNTGENCILIK yapýyor. Bizden ne köy olur ne kasaba böyle yöneticiler baþta oldukdan sonra!!! Burasý KKTC yazýklar olsun!! Herkesin karýsý, kýzý, anasý girecek tuvalete ve görüntülenecekler! Vay be!!! Buna izin veren zihniyeti anadan doðma soyup sokaklarda yürütüp teþhir etmeli!! Ayrýca bayanlar tuvaletindeki kamera görüntüleri kimlerin kontrolünde? Bu görüntüler ne oluyor? Bana güvenlik nedeniyle diyorsan sayýn belediye Güvenlik dýþa kamera takarak kapýlarý ve pencereleri koruyarak olur. Ama senin amacýn tuvaletlerinin deliklerine isabet oranýný kontrol etmekse o ayrý mesele!.. Hemen bu rezilik bitmeli!.o kameralar tuvaletlerin içinden çýkarýlmalý! Ne geri kalmýþ, ne de ileri bir ülkede böyle bir uygulama yoktur!.. Mehmet S. Baþman Eðer içerideki emtiaya zarar verilmiþse ki ben daha önce de kýrýlmýþ çeþme lavabo ve ayna gördüðümü hatýrlýyorum o tuvaletlerde, dýþtan kimin girdiðini görerek olayý çözemezsin Mehmet Erureten. Yaz aylarýnda yüzlerce bazen özel geceler olduðunda belki binlerce insan girer o tuvaletlere. Ýçeriyi ama aynalar ve çeþmeler kýsmýný görecek kamera mantýklý olabilir. Zaten hasar veriliyorsa o bölümlere veriliyor. Kimse gidip de iç kýsýmdaki klozeti ya da klozet kapaðýný kýrmaz, deðil mi? Mehmet Erureten Hatta erkeklerin daha insafli koydular pisuvarlari ve 2 tane tuvaleti goruyor sanirim kenardaki iki tuvalettekiler kurtariyordur.ama bayanlar tuvaletindeki göz tipi kamera direk bayanlarin tuvaletin içinde ve tuvaletlerinin karsisinda..!!! Mehmet S. Baþman Ayrýca benzer problemi ( kýrýk çeþme vs...) Ercan Havalimanýnda da görmüþtüm daha önce... Öncelikle bunlar kamuya ait, yani insanlara. Bunlar vatandaþýn ödediði vergiden yapýlýyor. Eee bunlarý kýran da vatandaþ olduðuna göre? EÐÝTÝM ÞART!!! Fatoþ Hoca Kameralarýn görüntü alýp almamasý hiç önemli deðil. Öyle bir yerde varlýklarý bile yeterince rahatsýz edici Ali Gazi Kanok, Ratwongsakul Fan Page'nin fotoðrafýný paylaþtý. Yurdaer Salih Garip Bayram sabahý Denizlerin mezarýný karanfilleriyle donatan yoldaþlara selam olsun... Hüseyin Perali Bunun tartýþýlacak konusu katiyen olmaz... Çalýþýr veya calýþmaz. Kim taktý kimin tarafýndan takýldý... Bu hiçbir insanlýða sýðmaz... Kaldý ki gerek müdür mü sorumlu, kimse hemen yapýlacak tek sey var... Sabah ilgili merciyi sorgulamak... Hatta dayaklýk... Bu kadar da terbiyesizlik olmaz. Bu þerefsizliktir. Burda iyi niyet katýyen yoktur. Nerde görüldü tuvalette kamera???

12 12 2 Aðustos 2014 Cumartesi Elektriðimiz habire gidip geliyor! Gene de nurtopu gibi bir elektrikçiðimiz olmuyor! Yeni pozisyonlar mý denesek acaba?! Bizim Duvar Ýffetli ol! Kahkaha atma! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Kahkahasýz kadýn çekilmez cefaya benzer... MUHABBETLÝLER RAHMEDLÝK DEDEM, 90 YAÞINDA GOÐCALARDI GOCAGARIYI YADSIN DÝYE GENDÝYNAN! -Hade be Raziye, kes o gavýncýðý da go buzluða biraz soðusun. -Ma rüya görün be Kemal? Yarým sahad oldu ben gavýný keseli... -Yarým sahad oldu? Yog bog... E hani be kokusu bile çýgmadý bunun? -E ne... Pereja golonyasý deðil ya asýndan bu da çýkacak kokusu... -Vazgeç be Razi... Unuddun galiba esgi gavunnarý... Biçak deðer deðmez üsdüne öyle bir rayiha yayýlýrdý odanýn içine... Mis... Kestiðinde da ikiye ayýrýrdý genni bubam, allahiçi yedi mahalle duyardý kokusunu. Bunnar gavýn mý be?! -E neçün? Hiyarlar da öyle deðil? Domadezler öyle deðil? -Sýþdýlar herþeyin içine... Basallar ilâcý fazla versin, çapýk biþsin diye, mafedeller herþeyi... -Vallahi iþden geldiðimde da girerdim içeri be Raziye, annardým o þu annem hýyar domadez soyar aþevinde... En sevdiðim salata hýyar-domadez semizotu salatasý. Hiç unutmam. Anam soydukça hýyarlarý bubam da alýr, annýna yapýþtýrýrdý gabýklarýný, serinnesin diye... O zamannar büyüðüdü hýyarlar inçayý geçerdi bazan... Ðloraga hýyarý dellerdi... Nerde þimdi? Çekirdekden baþga biþey yok içinde! -Napalým be caným? Yalýnýz bizim baþýmýzda deðil ya... Herkeþin derdi bu... Bulduðumuzu yeyceyik... -Neyidi da esgiden ingsannar daha saðlamýdý zaneden? Þimdi yok kanserdir, yok galbdir pat pat gidiyor herkeþ. Anacýðým aðnadýrdý... Rahmedlik dedem, 90 yaþýnda goðcalardý gocagarýyý av tüfeðiynan, yadsýn diye gendiynan... Berikât ona çegdik biz da... Yogsa o iþ da tamam olmasaydý, bokudu iþimiz!.. -Ma ne malsýn be Kemal... Öðünecek biþey bulamazsan çadlan vallahi!.. Asmaaltý konuþmalarý -Ne den bu iþe? -Hangý iþe? -Hangý iþe olacak yahu? Bugünnerde gonuþulan baþga þey mi var? 3 milyonnuk soygun iþine tabii... -Ne deyim gardaccýðým... Çok organize iþler bunnar gibi geliyor bana... Öyle 2-3 giþinin iþi deðil... -E polis çýkarmýþ meydana diyollar iþde... -Neyi çýkarddý? Ne sen zaneden 2-3 Haftanýn Gýdýgýdýsý Derviþ Eroðlu'nun 1 Aðustos dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda "Rum komþularýmýzý dostluk ve barýþa davet ediyorum" þeklinde yer alan çaðrýsý, mandranýn bütün kargalarýný gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. FOTO ÞAKA - E dur be Tahir... Fazla çegme da boynumu gýracan!.. giþiyi þüpe üzerine tutuglamak, olayý çözmegdir? -E öyle deðil mi biraz da? -E deðil tabii... Hani? Hiçbiri gabul edmedi ki zaten suçu? Hepsi da biz yapmadýk demiyor mu? -Evet... -E o halde? Polis isbat eddi mi onnarýn yabdýðýný? -Yok, etmedi... -En mühimi da nedir bilir min? -Ne? -Çalýnan paralar... Hani nerde 3 milyon? Polis bu parayý bulmadýkça, olay ne çözülür, ne da ortada bir baþarý var demegdir. Çýkarsýnnar meydana 3 milyon lirayý... Ben da ayagda alkýþlayým genneri... Para bulunmadýkça, bu olayda da polisin iþi hikâye demegdir... CEBÝNÝZE KOYUN Mirastan eline geçen para ile rulet oynayan toy bir genç parasýnýn sonu geldiði zaman, oyunu idare eden adamýn yanýna sokularak kulaðýna, "Affedersiniz, çok para kaybettim, cebimde tek bir yüzlük kaldý, ne olur bana bir akýl verin. Bu parayý hangi numaraya tavsiye edersiniz?" deyince, adam, gencin haline þaþan bir tavýrla, "Cebinize koymanýzý tavsiye ederim" diye cevap verdi. PAPAZ VE MERDÝVEN Birkaç papaz takýlmak için Nasrettin Hoca'ya: -Hoca, merak ediyoruz. Sizin peygamberiniz Miraç için gökyüzüne nasýl çýktý acaba? -Nasýl çýkacak? Hazreti Ýsa için kurduðunuz merdivenle... Fikrinin Fikri TOPUNUN DA CANI CEHENNEME Erdoðan, "Gazze'deki katliama sessiz kalmadýk" demiþ. -Lâftan baþka ne yaptýnýz söyleyin... Ýsrail büyükelçisini sýnýrdýþý mý ettiniz? Ýsrail'le bütün siyasi, ekonomik, ticari iliþkilerinizi dondurdunuz mu? Bir Venezüella'nýn týrnaðýna bile gelmezsiniz siz! * Rum hükümet sözcüsü Hristodulidis, çözümün anahtarýnýn Ankara'da olduðunu söylemiþ. -Bu adam da fena taktý! Talat "Anahtar Ankara'da deðil, bizim elimizdedir" diyor, anlamýyor! * Kýb-Tek borçlarýný ödemek için 80 milyon TL borç alýyormuþ. -E hani Kýb-Tek alacaklarýný toplasa, borçlarýný öder, artýya da geçerdi... Yoksa halka yeni kazýklar mý hazýrlanýyor?! * Abohor köyü sakinlerinden Eray Özer, karþýlýk beklemeden elindeki Rum topraðýný gerçek sahibi olan Rumlara verecekmiþ. -Ýþte size 40 yýlýn en soylu, en insanca davranýþý... Tertemiz bir vicdan... Ve yücelerden yüce bir onur... Yüreðine saðlýk sevgili dost... * Ýsrail halkýnýn yüzde 95'i Gazze'deki vahþet ve barbarlýðý destekliyormuþ. -Topuna birden lânet olsun!.. Topunun da caný cehenneme! * BM de Ýsrail'i kýnamýþ. -Bir gün kýnar... Ertesi gün baþsaðlýðý diler! Ne bok yediklerini bunlar da bilmiyorlar! * Siyasi partilere göre Anayasa'nýn durumu belirsizmiþ. -Durumu belli olan bir tek þey göstersinler, alýnlarýndan öpeyim!.. * Güneydeki kaplumbaðalar KKTC'ye kaçmýþ. -Ne yapsýn zavallýlar... Kaçacak baþka yer bulamayýnca, buna bile razý oldular!.. * Palmbeach bölgesindeki belediye tuvaletlerine kamera yerleþtirilmiþ! -Ýnsanlarý iþeyip sýçarken röntgenlemeye çok meraklý olanlar mý var acaba?! * Hüseyin Özgürgün, "1 Aðustos þanlý mücadelenin destanýdýr" demiþ. -Ve bu "destanýn" bizi getirdiði "þanlý" noktaya bakýn... Kendi ayaklarý üstünde duramayan... Talimatla yönetilmekten kurtulamayan... "Kurtarýcýsýna" diyet borcu altýnda viziletilen bir Kakatece! Þak þak þak!.. GKK'nýn kuruluþunun 38., TMT'nin kuruluþunun 56. ve Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan fethinin 443. yýldönümü! Vay be! Bayrama bak be! Ne bayram be!..

13 2 Aðustos 2014 Cumartesi BARBARLIK, ZULÜM VE AFYONLANAN BÝR TOPLUM Ülkemizde 40 yýldýr ABD destekli faþist Yunan cuntasý darbesini ve onun bir sonucu olarak gerçekleþen Türk askeri iþgal harekatýný meþrulaþtýrmak için her iki tarafta da çalýþan kesimlerin olduðunu ve bundan da büyük rantlar saðladýklarý gerçeðini hala daha göremiyoruz. 20 Temmuz ve diðer TC resmi bayramlarýnda yapýlan törenlerde savaþ uçaklarý, tanklarý ve toplarý ile bize savaþ psikolojisi içinde yaþamayý ve bu yaþam tarzýný çocuklarýmýza miras olarak býrakmamýzý saðladýlar. Yapýlanlarý alkýþlayarak selamladýk. ABD ve müttefikleri adamýz üzerinde askeri tatbikatlar yaparak savaþ teknolojilerini denediler. Ortasýndan böldükleri adamýzda bizi de bununla birlikte yaþamaya alýþtýrdýlar. Bu yaz sýcaðýnda insanlarýn acýmasýz savaþ yöntemleri ile öldürülüþlerini törenlerle kutladýlar ve alkýþlar aldýlar. Yerli bir azýnlýk ve kuzeyden taþýnan insanlarla yaptýklarý bu kutlamalar sýrasýnda düzenlenen askeri geçitler sýrasýnda baþlarý üzerinden geçen savaþ makinesi uçaklar, tanklar ve toplar ile yaný baþýmýz Filistin topraklarý üzerinde yaþamaya çalýþan bir halk katlediliyordu. Filistin halkýný da katleden Ýsrail askerleri ABD, AB ve kim ne derse desin BM tarafýndan da desteklendiði ve Ýsrail hükümetini cesaretlendirildiðini kendi açýklamalarýndan da anlýyoruz. ABD ve Ýsrail en son teknoloji ile donatýlmýþ savaþ uçaðý, tank ve füzeleri ile nokta atýþý yaparak Filistin halkýný çocuk, yaþlý, erkek, kadýn ayýrýmý gözetmeden barbarca katlederken buna da bir kýlýf bulan bu cani ruhlu yaratýklar, utanmadan "Ýsrail kendini savunma hakkýný kullanýyor" diyorlar. Kuþ lastiði ile savaþan Filistinlilere karþý füzelerle savaþan Ýsrail insan öldürmeye doymuyor. UTANMALARI GEREKÝRKEN ÖÐÜNÜYORLAR Utanç barikatlarý dediðimiz dayatma sýnýr kapýlarý, limanlar ve havaalaný TC askeri makamlarýnýn idaresi ve denetimi altýndadýr. GKK ve polis teþkilatýnýn TC'lileþen yapýsý içinde görev yapan Kýbrýslý görevli sayýsý bilinçli olarak ortadan kaldýrýlmaktadýr. Dayatma protokollerde de var olan maddeler gereði devlet kadrolarýna daha fazla TC kökenli istihdam edilerek Kýbrýslýtürklerin istihdam sayýsý ortadan kaldýrýlmýþ hale getirildi. Gazze, Ýsrail kuþatmasý ve ambargosu altýnda bombalanýrken dünyanýn gözleri önünde biz Kýbrýslýlarýn da kendi ülkesinde ayni ýrktan olduðu iddia edilen bir silahlý gücün denetimi ve muhasarasý altýnda ambargolarýn en acýmasýzý uygulanýyor. Gazze'de olup bitenler kimseyi ilgilendirmediði gibi burada olup bitenler de kimseyi ilgilendirmiyor artýk... Medeni dedikleri bu çaðdýþý dünyada barbarlýk ve mezalimlere karþý göz yumuluyor, hatta teþvik edilip destek veriyorlar Toplum olarak varlýðýmýz ve kimliðimizin elimizden alýnýp kansýz soykýrým ve asimile edildiðimizi açýkça ortada. Yapýlanlara karþý bilimsel açýdan da yanýt vererek karþý çýkarak tepkimizi anlamalarýný saðlamak adýna uðraþ veriyoruz. Bizler, çýkara, makama ve maaþa teslim olmadan onurluca mücadelede ön saflarda mücadelemize devam ediyoruz diye iftira ve dedikodu mekanizmalarý devreye konup bizi toplumdan uzaklaþtýracaklarýný sananlar yanýlýyorlar. Onlara açýkça söylüyoruz, ne yaparsanýz yapýn artýk sokaktaki insanýmýz bizim yazdýklarýmýzý sahiplenip aynisini konuþuyor. Muhalif olduðunu iddia eden diðer sözde solcular gibi döneklik ve pýsýrýklýk yapmýyor. Bu bir onur meselesidir. Özgürlük ve kurtuluþ bedelsiz olmaz. Uyuþturulduk Böyle gelmiþ böyle gider'e býraktýk kendimizi. Kiþisel çýkarlarýmýz ve menfaatlerimize sarýldýk. Bu ada yarýsýnda gerçekleri gizlemek adýna birbirleri ile yarýþ içinde kim daha fazla yiyecek ve daha fazla nemalanacak kavgasý veren ve gazetecilik yaptýklarýný sananlar var. Türkiye'de yandaþ medya var da bizde yok mu sanýrsýnýz? Gazetecilerin baþdanýþman olarak atandýðý bir kirlenmiþ yapý içinde temiz kalan insan sayýsý çok az. Toplumsal Varoluþ Mücadelesi adýna yola çýktýðýný iddia eden sendikalarýmýz daha çok para talebi ile ortaya çýktýklarý zaman inandýrýcýlýklarýný yitiriyorlar. Nerede kaldý Toplumsal Varoluþ kavgasý? Para kavgasý yarýþý içinde kaybolup gitti Var mý baþka türlüsü? Dýþ Rumlar KKTC'deki eski Rum mallarýný satýn almaya hazýr Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'de bulunan eski taþýnmaz mallarýný Taþýnmaz Mal Komisyonu (TMK) aracýlýðýyla satmalarýný önlemek amacýyla, Girne ve bölgesinin sözde "belediye baþkanlarý" tarafýndan, bu taþýnmazlarýn yurt dýþýnda yaþayan ve maddi imkaný elveriþli olan Kýbrýslý Rumlarca satýn alýnmasý yönündeki giriþim devam ediyor. Fileleftheros gazetesi, ekonomik kriz sebebiyle KKTC'deki taþýnmazlarýný TMK'ya satma niyetinde olan Kýbrýslý Rumlarýn bu taþýnmazlarýný, ABD'de yaþayan Kýbrýslý Rumlarýn sözde "yasal" iþlemlerle satýn almaya hazýr olduklarýný yazdý. Gazete, özellikle Girne bölgesindeki eski Kýbrýs Rum taþýnmazlarýnda yaþanan bu durum sebebiyle Girne ve civarý köylerin sözde Rum belediye baþkanlarýnýn dün, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'le görüþerek konu hakkýnda bilgi verdiklerini; Anastasiadis'in de bu giriþime destek verdiðini belirtti. Habere göre sözde "Girne Belediye Baþkaný" Glafkos Karialu, hedeflerinin, ciddi ekonomik sorunlar yaþayan Kýbrýslý Rumlar hakkýnda bilgi toplamak ve bu kiþilerle temasa geçerek, ABD'deki Kýbrýslý Rumlarýn, Larnaka Limaný sanayi veya enerji limanýna dönüþtürülmeyecek Rum Bakanlar Kurulu'nun önceki gün aldýðý kararla, Larnaka Limaný'nýn enerji veya sanayi limanýna dönüþtürülmeyeceði haber verildi. Larnakalýlar ve bazý örgütler, hidrokarbon çalýþmalarý çerçevesinde bazý þirketlere Larnaka Limaný'ný kullanma izni verilmesine büyük tepki göstermiþti. Alithia gazetesi, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Larnaka Limaný'yla ilgili kararýn, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi" ve Doðu Akdeniz'de hidrokarbon keþiflerin ardýndan oluþan yeni koþullarýn ýþýðý altýnda, ayrýca hidrokarbon çýkarma sektöründe faaliyet gösteren çeþitli þirketlerin ilgilerinden dolayý gerekli görüldüðünü yazdý. Bakanlar Kurulu'nun, Limasol Limaný'nda hidrokarbon Güneyde ipotekli mallarýn satýþa çýkarýlmasý panik yarattý Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'in, Rum Bakanlar Kurulu'nun onayýndan geçerek Meclis'e gönderilen, ipotekli mallarýn açýk artýrmayla satýþýný öngören yasa tasarýsýyla ilgili endiþeleri gidermek için Rum siyasi partilerle temaslarda bulunmaya baþlayacaðý haber verildi. Simerini gazetesi, Yeorgiadis'in temaslarýnda, yasa tasarýnýn geçmesi için en azýndan partilerin çoðunluðunun onayýný almayý hedeflediðini yazdý. Rum siyasi partilerin yasa tasarýsýna sert tepki gösterdiðini kaydeden gazete, tepkilerin, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in önceki gün düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan daha da sertleþtiðini belirtti. Gazete, DÝSÝ de dahil tüm siyasi partilerin yasa tasarýsýna tepki gösterdiði göz önüne alýndýðýnda, Troyka'nýn bir sondaki para dilimini Güney KKTC'deki taþýnmazlarýný satýn alma niyetlerini iletmek olduðunu söyledi. Sözde "Karava (Alsancak) Belediye Baþkaný" Yannis Papayoannu ise açýklamasýnda, KKTC'deki eski Rum taþýnmazlarýnýn satýþýnýn önlenmesine iliþkin bir dizi öneriyi Anastasiadis'e sunduklarýný ve bunlar arasýnda, taþýnmazlarýn yurt dýþýnda yaþayan Rumlar tarafýndan satýn alýnmasý önerisinin de bulunduðunu ifade etti. KARPAZ KÖKENLÝ RUMLAR DA ANASTASADÝS'LE GÖRÜÞTÜ Öte yandan gazete, Karpaz bölgesinin sözde yerel makamlarýnýn da dün Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'le görüþtüklerini ve Kýbrýs sorununa iliþkin görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný yazdý. Habere göre, sözde "Yalusa (Yeni Erenköy) Belediye Baþkaný" Panayotis Hacipandelis, Anastasiadis'le dün gerçekleþtirdikleri görüþmede Kýbrýs sorunundaki geliþmeler konusunda bilgilendirildiklerini ve Kýbrýs sorununun çözümü durumunda Karpaz'ýn durumunun ne olmasý gerektiðine dair kendi görüþlerini sunduklarýný açýkladý. çýkarma sektöründe altyapýlar geliþtirmeyi isteyen þirketlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla, kullanýlabilir alanlarýn artýrýlmasý için Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn Rum Limanlar Ýdaresi ve diðer makamlarla iþbirliði içerisinde "Merra Zakaki"nin istimlak edilmesine karar verdiðini aktaran gazete, istimlakýn ileri götürülmesi yönünde önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na öneri sunulacaðýný kaydetti. Bu karara göre, Larnaka Limaný'nýn enerji veya sanayi limanýna dönüþtürülmeyeceðini belirten gazete, Bakanlar Kurulu'nun, Larnaka Limaný'ný kullanma izni (en fazla 26 ay) alan hidrokarbon çýkarma alanýnda faaliyet gösteren þirketlere, izinlerinin bitmesiyle, Limasol Limaný'nda alternatif alanlar verilmesi kararý da aldýðýný aktardý. Kýbrýs'a vermesi için onaylanmasýný þart koþtuðu yasa tasarýsýnýn geçmesinin zor olduðuna dikkat çekti. VELCULESCU'NUN AÇIKLAMALARI TEPKÝ ÇEKTÝ Öte yandan gazete bir baþka haberinde, Troyka'daki Uluslararasý Para Fonu (IMF) Temsilcisi Delia Velculescu'nun Güney Kýbrýs'ýn ekonomisiyle ilgili yaptýðý açýklamalar ve bilhassa daha fazla tedbirin alýnmasý gerektiði yönündeki sözlerinin büyük tepki çektiði haber verdi. Habere göre, DÝSÝ dýþýnda tüm siyasi partiler ve bazý örgütler, Velculescu'nun açýklamalarýný "kabul edilmez" olarak nitelendirerek bu yöndeki endiþelerini dile getirdiler. "ÝKÝ TOPLUMLU BASKETBOL KAMPI" "Peace Players-Cyprus" (Barýþ Oyuncularý-Kýbrýs) isimli sivil toplum örgütünün, Limasol'a baðlý Agros bölgesinde son yýllarda, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum çocuklarýn yer aldýðý "basketbol kampý" düzenlediði belirtildi. Politis gazetesi, bu yýl da Temmuz ile Aðustos aylarýný kapsayan dönemde etkinlik düzenleyen "Peace Players-Cyprus"un, "iki toplumdan çocuklarý yakýnlaþtýrmak, birlikte oynamalarýný saðlamak, güven eksikliðinin aþýlmasýna yardýmcý olacak saðlýklý iliþkiler kurmalarý için basketbol sporundan faydalandýðýný" yazdý. Gazete ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig'in dün kampý ziyaret ederek çocuklarla ve ikisi ABD'den gelen antrenörleriyle sohbet ettiðini belirtti. 13 GÜNEYDEN... HAVAALANLARINDA YOÐUN TRAFÝK BEKLENTÝSÝ Güney Kýbrýs'ta bulunan Larnaka ve Baf Havaalanlarýnda Aðustos ayýnda büyük yoðunluk yaþanmasýnýn beklendiði bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre, Aðustos tarihleri arasýnda Larnaka ve Baf Havaalanlarýna toplam 2 bin 900 uçuþ gerçekleþtirilmesi bekleniyor. Habere göre, bu uçuþlarla 470 bin yolcuya hizmet verileceði öngörülüyor. MAÇTA PANKART AÇAN RMMO ASKERÝ TUTUKLANDI Güney Kýbrýs'ta oynan AEL-Zenit karþýlaþmasý sýrasýnda, üzerinde Rum Adalet Bakaný Ýoanas Nikolau'nun fotoðrafýnýn ve "Wanted dead" yazýsýnýn bulunduðu pankartý ateþe vermek isteyen 19 yaþýndaki RMMO askerinin tutuklandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu askerin, hakkýnda dava okunmasýnýn ardýndan serbest býrakýldýðýný yazdý. KAYIPLAR ÝÇÝN 300 BÝN EURO TALEBÝ Rum AP Milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu (AP) Dýþiþleri Komitesi'ne, Kayýp Þahýslar Komitesi'ne 2015 yýlýnda verilmesi öngörülen ödeneðin 300 bin Euro daha arttýrýlmasý talebinde bulundular. Politis ve diðer gazeteler, AKEL'in AP milletvekilleri Takis Hacidimitriu ve Neoklis Silikiotis'in dün AP Dýþiþleri Komitesi'nde, 2015 bütçesinde kayýplar için öngörülen ödenek miktarýnýn 300 bin Euro daha arttýrýlmasý talebinde bulunduklarýný, bu talebin Eylül-Ekim tarihlerinde yapýlacak toplantýda ele alýnacaðýný yazdýlar. ÝÞSÝZLÝK BÝR ÖNCEKÝ AYLA AYNI SEVÝYEDE KALDI Güney Kýbrýs'ta Haziran ayýnda iþsizlik oranýn, Mayýs ayýyla ayný seviyede kaldýðý, ancak Güney Kýbrýs'ýn, iþsizlik konusunda, AB ülkeleri içerisinde 4'üncü sýrada olduðu haber verildi. Simerini gazetesi, Eurostat verilerine göre, Haziran ayýnda Güney Kýbrýs'ta iþsizlik oranýnýn Mayýs ayýyla ayný seviyede, yüzde 15,2'de kaldýðýný yazdý. Habere göre, Güney Kýbrýs iþsizlik konusunda, AB üyesi Yunanistan, Ýspanya ve Hýrvatistan'dan sonra geliyor. AÞAÐI PÝRGO MUHTARI DOLANDIRICILIKLA SUÇLANDI Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis'in (64), Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi önünde, dolandýrýcýlýk, görevini kötüye kullanma ve komplodan suçlandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis ile birlikte 54 yaþýndaki mimar Gloria Papadurri'nin de ayný suçlardan yargýlandýklarýný yazdý. Gazete söz konusu iddianamede, Aþaðý Pirgo Muhtarý ile söz konusu mimarýn, Ýhtiyar Meclisi'ni, 9 bin 827 Euro'ya mal olan mezarlýk duvarýna taþ döþenmesi iþi için, taþeron Andreas Kleanthus'a 23 bin 250 euro vermeye teþvik ettiðinden bahsedildiðini de yazdý. KUYALÝS'E GÖRE HELLÝM EKONOMÝNÝN CANLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLÝ Rum Tarým Bakaný Nikos Kuyalis, hellimin tescil edilerek patentinin alýnmasýnýn ekonominin canlanmasý açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansý'na (KÝPE) konuþan Kuyalis, bakanlýðýnýn ekonominin canlanmasýnda ciddi bir rol üstlenebileceðini söyledi. Tarým ve besiciliðin ekonominin kalkýnmasýna büyük katkýlarý olabileceðine iþaret eden Kuyalis, hellimin tescil edilmesinin bu kalkýnmada bir "kývýlcým" olabileceðini belirtti.

14 14 2 Aðustos 2014 Cumartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Califorian Yaný Dereboyu Tel: Seyrantepe Eczanesi: Atatürk Cad. No:48 D Hamitköy Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Törensel Eczanesi: Beþparmaklar Cad. Nihat Baðcýer Stadý No:121/H Çatalköy (Tempo Süpermarket Yaný) Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Çevresini sarmak, muhasara etmek. Harf okunuþu. 2-Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 3Arýlarýn yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için yaptýðý, düzgün altýgen aðýzlý balmumu yuvacýklar topluluðu. Kýrmýzý. Bir nota. 4-Bir iþi para kazanmak için deðil, yalnýz zevki için yapan kimse. Halk þairi. 5Masallarda adý geçen gerçekte var olmayan bir dað. Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. Beyaz. 6-Kýsaltmasý "Al" olan gümüþ parlaklýðýnda hafif bir element. 7-Giyecek, perde, çanta, ayakkabý gibi þeylerde, kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. Bir kadýn ismi. 8-Ters okunuþu "Ekmek ondan yapýlýr". Beceri isteyen ustalýk, beceriklilik. 9-Fransa'da evli kadýnlara verilen sanýn Türkiye'de halk dilinde söyleniþi. Cennette yaþadýðýna inanýlan kýzlara verilen ad. 10-Ters okunuþu "Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý". Bir nota. Yenicami kulübünün kýsa yazýlýþý. 11-Dört telli, çenenin altýna dayayarak çalýnan yaylý çalgý. Osmanlýlarda kapýkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluþlarýndaki bazý görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Dünün çözümü Economist: Türk yetkililer, IÞÝD'in bir sonraki hedefinin Türkiye olmasýndan endiþe duyuyor Ýngiliz The Economist dergisi, Türkiye dýþ politikasýný eleþtiren bir makale yayýmladý. Makalede özellikle Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu eleþtirilirken, AKP'nin Ortadoðu politikalarý da mercek altýna alýndý. Davutoðlu'nun 2009'da Musul'da yaptýðý konsolosluk açýlýþýyla baþlayan makalede, Dýþiþleri Bakaný'nýn, "Sizi kendi parçamýz gibi görüyoruz, ben sizin de bakanýnýzým" sözleri hatýrlatýldý. Davutoðlu'nun o zamanki görüþlerinin "Yeni Osmanlýcýlýk" olduðunu belirten dergi, þu anda Türkiye Konsolosluðu'nun IÞÝD merkezi olarak kullanýldýðýný vurguladý. Makalenin devamýnda ise þu ifadeler yer aldý: "Musul çöküþü Türkiye'nin bölgedeki varlýðýnýn azaldýðýna bir örnek. AB ile üyelik için görüþen ve NATO üyesi Türkiye, Ýslam ve demokrasinin Müslüman bir ülkede birlikte var olabileceðini kanýtlayan parlayan bir yýldýzdý. Ancak, Sünni yanlýsý mezhepçilik ve AKP'nin yanlýþ kararlarý ülkeyi gücünden düþürdü. Prob- lem 2010'da Mavi Marmara ile kendini gösterdi. Daha sonra Erdoðan'ýn Müslüman Kardeþler'i savunduðu için Mýsýrlý generallerle kavga etmesi geldi. Ne var ki, en büyük darbe Suriye'den geldi. Erdoðan, Esad'ýn altý ayda düþürülebileceðine inandý; Davutoðlu ise bunun daha kýsa sürede gerçekleþebileceðini savundu. Türkiye silahlarýn Suriye'ye geçirilmesine izin verdi. IÞÝD'e katýlan yabancýlarýn birçoðunun Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiðine inanýlýyor. Kürtler, Türkiye'nin IÞÝD'i kendilerine karþý kullandýðý konusunda ýsrarcý. Türkiye bu iddialarý reddediyor. Fakat, Türkiye'nin cihatçýlarý ele alma þekli Washington'da inceleniyor. ABD'li bir yetkili, 'Erdoðan'a karþý büyük bir güvensizlik var' diyor. Türkiye, ABD'den gelen baský sonucunda IÞÝD ve El Nusra'yý 'terörist' listesine dahil etti. Ne var ki, Türk yetkililer sýnýrý tamamen kontrol edemediklerini itiraf ediyor. Açýkça olmasa da, bir kýsmý Türkiye'nin IÞÝD'in bir sonraki hedefi olmasýndan endiþe duyuyor. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ayaðý takýlýp yüz üstü düþmek. 2-Sarýklý din bilginleri. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 3-Süs ve gösteriþ. Dansta kavalyenin eþi. 4-Kuran surelerini oluþturan cümlelerden her biri. Bir sebze. 5-Yaþlýlýk veya sakatlýk sebebiyle yürüyemeyen. 6-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. 7-Gözü görmeyen, kör. Göðüs. Altýn'ýn kýsaltmasý. 8-Bin gramlýk aðýrlýk ölçü birimi. Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. 9-Kaybolmuþ, elden çýkmýþ, yok olmuþ. Bir emir. 10-Girne ile Çatalköy arasýnda bulunan bir bölge. Üstüne öteberi koymak için, bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ, geniþ tahta veya metal levha. 11-Yunan halkýndan olan. Kadýn hükümdar, padiþah karýsý. Amerikan düþünce kuruluþu: PKK, ABD'nin terörist listesinden çýkarýlabilir Washington'ýn Obama'ya yakýnlýðýyla bilinen Center for American Progress (CAP) düþünce kuruluþu, PKK ve PKK'nin Suriye kolu PYD'ye iliþkin bir analiz yayýnladý. Analizde, "Eðer PKK, tümüyle barýþ sürecine adapte olursa, ABD'nin terörist listesinden çýkarýlmayý hak edebilir" ifadelerine yer verildi. Raporda, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki Kürt aktörlerin "IÞÝD gibi cihadi gruplara karþý istikrar göstergesi'' olduðu tespiti yapýlýyor. Bu durumun da, ABD'nin Kürt siyasi gruplarýna yönelik politikasýnýn yeniden ele alýnmasý gerekliliðini ortaya çýkardýðýný kaydediyor. Tavsiyeler' bölümünde ise þu ifadeler yer alýyor: - Eðer PKK, tümüyle barýþ sürecine adapte olursa, ABD'nin terörist listesinden çýkarýlmayý hak edebilir. Bu çýkarýlma hemen olmayabilir. Bu listeden çýkarma Ankara ile koordineli olarak yapýlmalýdýr. Buna Türkiye karþý çýksa da, PKK, IÞÝD ve El Kaide'nin aksine, son hareketleri ile meþru bir siyasi aktör olabileceðini göstermiþtir. ABD, PYD (Suriyeli Kürt oluþum, PKK'nin Suriye kolu) politikasýný deðiþtirmelidir. ABD'nin Suriye eski Büyükelçisi Robert Ford, PYD ile iliþki kurmanýn Türkiye'den düþmanca karþýlýk görebileceði için karþý çýktýlar. Ama ABD de, Türkiye de PYD'yi hiç bir zaman terörist grup olarak listelemedi, bu da demektir ki iletiþime geçilmesi için hiç bir yasal engel bulunmuyor. ABD'nin bakýþ açýsýndan Suriye iç savaþýnda kendisini korumak için gayret eden silahlý Kürt grubudur bu. Erdoðan'ýn danýþmanlarý Öcalan ile müzakere edebiliyorlarsa, ABD de PYD ile yardým gönderebilmek gibi faydalý amaçlar için angaje olabilmeli..türkiye-pkk arasýndaki barýþ sürecini, Suriye'deki iç savaþý, Irak'taki güvenlik durumunu ve tomurcuklanan Kürt Ulusal Hareketine pozitif etki etmek adýna harekete geçmenin zamaný gelmiþtir." (T24)

15 2 Aðustos 2014 Cumartesi 15 ACI KAYIP Canýmýz annemiz, anneannemiz ve babaannemiz, emekli öðretmen NACÝYE TANGÜL'ü 01/08/2014 tarihinde kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi 03/08/2014 Pazar günü (Yarýn) Ýsmail Safa Camii'nde kýlýnacak öðle namazýndan sonra Lefkoþa Mezarlýðý'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur. "Yattýðý yer nur, mekâný cennet olsun. "O'nu her zaman kalbimizde yaþatacaðýz." Eþi Evlatlarý Torunlarý : Mustafa TANGÜL (Merhum) : Dr. Akýn - Münibe TANGÜL Iþýn- Erol YILMAZ Bahire TANGÜL : Ümit-Üner YILMAZ Nazlý-Burak TANGÜL Kaan ALSAN

16 16 2 Aðustos 2014 Cumartesi

17 2 Aðustos 2014 Cumartesi 17

18 18 2 Aðustos 2014 Cumartesi

19 2 Aðustos 2014 Cumartesi 19 NÝKOS ANASTASÝADÝS: PUSULA OLMADAN MÜZAKERENÝN ÝLERLEMESÝ MÜMKÜN DEÐÝL Kýbrýs Rum tarafýnýn, müzakereler sürecinin, metodoloji konusunda anlaþma bulunmadýðý bir anda bir sonraki aþamaya geçmesinin mümkün olmadýðý görüþünü ortaya koyduðu belirtildi... Fileleftheros gazetesi, Kýbrýs Rum tarafýnýn bu görüþünün, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Rum büyükelçilerin yýllýk toplantýsý çerçevesinde, büyükelçileri Kýbrýs sorunu hakkýnda bilgilendirmesi kapsamýnda ortaya konulduðunu yazdý. Gazete, Anastasiadis'in, Rum büyükelçileri bilgilendirmesinden "Kýbrýs sorununa iliþkin müzakereler sürecinin yakýtsýz kaldýðý, bu nedenden dolayý üzerinde anlaþmaya varýlamayan metodoloji konusunda boþluk bulunduðu" sonucunun ortaya çýktýðýný belirtti. Haberi "Süreçte Metodoloji Boþluðu" baþlýðýyla veren Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis'in, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na, bugüne kadar olan görüþ birliklerinin ve 11 Þubat'tan bu yana olan görüþ birliklerinin kayda geçirilmesi þeklinde iki alternatif öneri sunduðunu anýmsattý. Ortak açýklamadan(11 Þubat'tan) bu yana hemen hemen 40 belgenin sunulduðunu; Anastasiadis'in, Eroðlu'na görüþ birlikleri ve görüþ ayrýlýklarýnýn kaydedilmesi þeklinde çaðrýda bulunduðunu yazan gazete, Türk tarafýnýn iki öneriyi reddettiðini, ayrýca 11 Þubat öncesinde ortaya koyduðu 31 belgede ýsrarlý olduðunu savundu. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Rum büyükelçileri bilgilendirirken, sürece iliþkin olarak, bir kez daha "maksimalist tezler yolunu seçen" Türk tarafýnýn sergilediði tutumu nedeniyle, hayal kýrýklýðý nitelikli bir görüntü ortaya koyduðunu yazan gazete, Anastasiadis'in, büyükelçilerin görevlerine deðinerek, Kýbrýs sorunundaki geliþmeler ve ekonomik krize baðlý olarak hedefleri ve amaçlarý da yeniden tanýmladýðýný belirtti. Habere göre Anastasiadis, ilk olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beþ üyenin baþkentlerinde görev yapan büyükelçilere, Kýbrýs sorununda sürekli müdahalelerde bulunmalarý ve Güney Kýbrýs'ýn görüþleri hakkýnda bilgi vermeleri çaðrýsýnda bulundu. Anastasiadis, AB üyesi ülkelerde görev yapan büyükelçilerin, aðýrlýðý, AB'nin Kýbrýs sorununa özlü bir þekilde müdahil olmasýnýn gerekliliðine vermelerini arýca, Avrupa Komisyonu'nun yeni baþkanýnýn da hem fikir olduðu Kýbrýs sorunun çözümünün AB normlarýna uymasý gerektiði þeklindeki düþünceyi ileri götürmelerini istedi. Anastasiadis son olarak ise, Körfez, Çin ve Ýran'da görev yapan büyükelçilerin ise, yatýrýmcýlarýn Güney Kýbrýs'a yönelmesinin saðlanmasý için çalýþmalarýný talep etti. Habere göre büyükelçiler toplantýsýnýn ardýndan açýklama yapan Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis, "Anastasiadis'in, büyükelçilerden ne istediðini özlü olarak söylediðini" ifade etti. Rum Büyükelçiler dün ayrýca, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakaný Yorgos Lakkotripis ile Dýþiþleri Bakanlýðý Enerji Müdürü Büyükelçi Tasos Conis tarafýndan enerji ve doðalgaz konularýnda bilgilendirildi. Rum müzakereci Andreas Mavroyannis tarafýndan, her iki taraftan sunulan görüþler konusunda ayrýntýlý bir þekilde dün bilgilendirilen büyükelçiler, bugün ise Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'den Kýbrýs sorunu ve jeostratejik konularýnda bilgi alacak. "ÝNGÝLTERE, YENÝ ÖZEL DANIÞMAN VE BM GENEL KURULUNDAN ÝVME BEKLÝYOR" Politis gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Ýngiltere Hükümeti'nin, Eylül ayýnýn ikinci yarýsýndaki BM Genel Kurulu'nu dönüm noktasý þeklinde ortaya koyarak Eylül ayýnda, Kýbrýs sorununa ve müzakerelere katký saðlayacak yeni hareketler ve yeni dinamikler beklediðini yazdý. Gazete, gerek Ýngiltere Hükümeti'nin, gerekse Rum Hükümet çevrelerinin ve de BM kaynaklarýnýn, Türkiye'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ardýndan ve BM Genel Kurulu ýþýðýnda BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'dan Kýbrýs sorununa iliþkin özel danýþman atamasýný beklediðini belirtti. Özel danýþmanlýk için adý geçenlere atýfta bulunan gazete, Lynn Pascoe'nin atanmasý ihtimalinin dýþarda kaldýðýný, bununla birlikte BM'nin uygun adayý belirlemekte zorlandýðýný yazdý. Bazý kaynaklarýn, geçen isimler arasýnda BM Avrupa Dairesi Müdürü Elizabeth Spehar'ýn da bulunduðundan bahsettiðini yazan gazete, ancak Spehar'ýn, hiyerarþi açýsýndan, Kýbrýs'a sadece, Lisa Buttenheim'in baþka bir makam için ayrýlmasý durumunda atanabileceðinden söz edildiðini belirtti. Habere göre söz konusu isimler arasýnda, ülkesindeki uzlaþma müzakerelerinde tecrübeye sahip olan Güney Afrikalý diplomat Rolf Meyer de bulunuyor. Ýngiltere Hükümeti'nin, olasý "anti- Downer" olan bir kiþinin, müzakerelere yeniden ivme kazandýrabileceðini umut ettiðini yazan gazete, Ýngiltere'nin buna paralel olarak BM Genel Kurulu sýrasýnda Güvenlik Konseyi tarafýndan müzakerelere iliþkin siyasi ivme beklentisi içerisinde olduðunu belirtti. Gazete bu konunun, Lortlar Kamarasý'nda 15 Temmuz tarihinde gerçekleþtirilen toplantýda gündeme geldiðini, KKTC yanlýsý lortlarýn, Ýngiliz Hükümeti'ne yönelik sorular sorduðunu ve Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilisi Barones Sayeeda Warsi'nin bunlara yanýt verdiðini yazdý. Habere göre Barones Warsi, Ýngiliz Hükümeti'nin müzakerelere ilgi duyduðunu belirterek, Avrupa Bakaný David Lidinton'un Kýbrýslý Türk müzakereci Kudret Özersay ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile gerçekleþtirdiði görüþmelerden bahsetti. Warsi, Lidington'un, müzakerecilere, çözüme yönelik kararlýlýklarýný ilettiðini söyledi. Lynn Pascoe'nin "anti-downer" rolünü üstlenip üstlenmeyeceði ve Ýngiltere'nin bu konuyu ele alýp almadýðý þeklindeki bir soru üzerine, Warsi, hýzlý bir atama yapýlmasýný istediklerini belirterek, Ýngiltere'nin bu konuyu BM ve diðer müdahil taraflarla ele aldýðýný belirtti. Pascoe'nin atanmasýna iliþkin bilgileri teyit etmekten ve yalanlamaktan kaçýnan Warsi, terminolojiye girmek istemediðini ifade etti. SÝR ALAN MEALE Alithia gazetesi, Ýngiliz Ýþçi Partisi Milletvekili Sir Alan Meale'in, Kýbrýs sorununun çözümü konusunda iyimser olduðunu ifade ettiðini yazdý. Habere göre Sir Alan Meale, Rum Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, "istila ve Türk iþgalinin baþlamasýndan" bu yana 40 yýl geçmesine karþýn, "bir gün uyanacaklarýný ve Kýbrýs sorununun çözümleneceðini" söyledi. AB'ye eleþtiride de bulunarak, "üyesini desteklemeyecekse Avrupa ailesinin ne anlamý var" sorusunu soran Meale, yapmalarý gereken þeyin, Türkiye'den ayrýlmasýný talep etmek deðil, ayrýlmasýný istemek(emretmek) olduðunu savundu. Meale, bir baþka soru üzerine, Güney Kýbrýs'ýn, dünyanýn doðalgaz istasyonu haline gelebileceðinden bahsetti. BAKANLAR KURULU SEKRETERÝ Fileleftheros gazetesine göre Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Tsiolas, Rum Yönetimi'ni temsilen, Avustralya'nýn çeþitli þehirlerinde düzenlenen Türk Barýþ Harekatý'nýn kýnanmasý etkinliklerine katýldý.tsiolas, katýldýðý etkinliklerde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs sorununa iliþkin müzakerelere ve doðal gaz konusuna deðindi. Rum Yönetimi'nin Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için çaba sarf ettiðini söyleyen Tsiolas, "güvenilir müzakereci" olarak Kýbrýslý Rumlarýn güvenini yeniden kazanmasýnýn Türkiye'nin kendisinin elinde olduðunu savundu. Tsiolas, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi" içerisinde hidrokarbon bulunmasýnýn, Kýbrýs Rum tarafý için "güçlü bir müzakere silahýný" teþkil ettiðini söyledi. Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Kiralýk daireler Gönyeli giriþi Kolon Hastanesi karþýsýnda sahibinden kiralýk 150 metrekare daireler Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Suarez'e %50 indirim geliyor Barcelona'nýn yeni transferi Luis Suarez'in cezasýnýn yarýya ineceði iddia edildi. Uruguaylý golcü, Dünya Kupasý'nda Chiellini'yi omzundan ýsýrmýþ, bu hareketi hakemin gözünden kaçmýþtý. FIFA, Suarez'e 9 maç ceza ve 4 ay tüm futbol faaliyetlerinden (idman dahil) men etmiþti. Barcelona bu ceza hakkýnda Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a baþvurdu. Yýlýn baþarýlý antrenörleri ödül gecesine ilgi beklenenden çok az oldu Teknik adamlar tepkili Antrenörler Derneði'nin sezonu ödül gecesi az bir katýlýmla gerçekleþti. Gecede ödül alacak olan Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, Küçük Kaymaklý Teknik Direktörü Fýrat Canova da geceye katýlmadý Bazý teknik adamlar bu gecenin "þov amaçlý" düzenlendiðini söylerken, bir çok teknik adam da derneðin artýk amacýna hizmet etmediðini belirttiler. Antrenör ve teknik adamlarýn pek ilgi göstermediði gecede siyasilerin ön planda olmasýna tepki gösterildi Futbol Antrenörler Derneði'nin sezonu ödül gecesi önceki akþam Dernek Lokali'nde az bir katýlýmla gerçekleþti. Gecede ödül alacak olan Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, Küçük Kaymaklý Teknik Direktörü Fýrat Canova'nýn da katýlmadýðý geceye daha birçok teknik adam ve antrenör katýlmadý. Geçmiþ yýllara oranla katýlýmýn hayli az olduðu geceye ilgi göstermeyen teknik adamlar ya davet almadýklarýndan dolayý ya da organizasyona tepkili olduklarýndan dolayý geceye katýlmadýklarýný sosyal medyada dile getirdiler. Özellikle bu konuda sosyal medya olan facebook'da tepkiler ön plana çýktý. Eralp Þerifoðlu, Toygar Davulcu, Salih Ýnce gibi daha birçok teknik adam yorumlarý ile tepkilerini ifade ettiler ve bir an önce sorunlarýn görüþülmesi için bir araya gelme giriþiminde bulundular. Teknik Direktör Eralp Þerifoðlu facebook sayfasýnda þu paylaþýmda bulundu. "Bu akþam Antrenörler derneðimizin ödül töreni oldu. Çok sevdiðim arkadaþlarým ödül aldý hepsini tek tek kutlarým. Bu törene ödül alan antrenör arkadaþlarým dýþýnda davet edilen antrenör oldu mu? Ha çok mu antrenör var! O zaman 3-5 dernek daha kuralým... Baþarýlý arkadaþlarýmý tekrar kutlarým" Geceye katýlmayan Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu ise Eralp Þerifoðlu'nun paylaþýmýnýn altýna þu yorumu yaptý. "Herkes davet edildi mi hocam? gecen yýl verilen ödül neydi bu yýl verilen ne? bu gece gerçekten antrenörler için mi düzenleniyor?daha devam edebilirim ama þimdilik yeter" Antrenör Salih Ýnce de ayný paylaþýmýn altýna þu yorumu yaptý: "Hocam öyle de tüm bunlar futbolun sporsal yönü düþünülerek deðil ticari yönü düþünülerek yapýlan Toygar Davulcu uygulamalardýr hocam kýsacasý bizler maddi bir kaynaktan baþka birþey deðiliz ki bunlar kimin umurunda" Biraraya gelecekler Antrenörler Derneði'ne tepkili olan teknik adamlar bu sorunlarý daha detaylý ve yüz yüze görüþmek için biraya gelme planý Eralp Þerifoðlu yaptýlar. Ödül gecesinin "þov amaçlý" düzenlendiðini de iddia eden bazý teknik adamlar artýk derneðin amacýna hizmet etmediðini dile getirdiler. Eðer antrenörler ve teknik adamlar bu dernek çatýsý altýnda dýþlanacaklarsa baþka bir dernek kurma giriþiminin baþlatýlmasý gerektiðini gündeme getirdiler. Sezonun ikinci Olimpik Triatlon Yarýþý'na hazýrlanýyor Kemal Elektrikçi'nin gözü rekorda Bu sezon 8 Haziran 2014 tarihinde yine Kaplýca'da düzenlenen Olimpik Triatlon Yarýþý'nda 2:20,33'lük derece ile rekor kýran Tüfekçispor sporcusu Kemal Elektrikçi, kendi rekorunu kýrabilmek için yarýþacak... Triatlon Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2014 Triatlon Yarýþ Sezonu'nun 7'nci yarýþý 10 Aðustos 2014, Pazar günü Kaplýca'da gerçekleþecek. Bu sezon 8 Haziran 2014 tarihinde yine Kaplýca'da düzenlenen Olimpik Triatlon Yarýþý'nda 2:20,33'lük derece ile rekor kýran Tüfekçispor sporcusu Kemal Elektrikçi, kendi rekorunu kýrabilmek için yarýþacak. Rekorum Önemli Tatil döneminde olunmasý ve sýcaklarýn hatýrý sayýlýr bir rahatsýzlýk verdiði günler içerisinde olunmasýna raðmen iyi çalýþtýðýný belirten Kemal Elektrikçi, "Yarýþ benim için önemli. Birincilikten ziyade, kendi rekorumu geliþtirebilmem açýsýndan önemli bir yarýþ olacak. Ýyi bir çalýþma programým var. Ben kendi rekorumu geliþtireyim, bana yeter" dedi ve ekledi, "Benden iyi olan varsa birincilik onun olsun." 2014 Triatlon Yarýþ Sezonu'nda 12 yarýþ bulunuyor. Hakem Kursu Triatlon Federasyonu'nun Türkiye Triatlon Federasyonu ile iþbirliðinde düzenlediði Triatlon Hakem Kursu 7, 8 ve 9 Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþecek. Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Sporcu Eðitim Merkezi'nde düzenlenen Triatlon Hakem Kursu'nu Türkiye Triatlon Federasyonu hakemlerinden Aydoðan Uluþ ve Nevzat Mutlutürk birlikte verecekler. GG Metehan sahasýna talip. Ancak Spor Dairesi buna karþý çýkýyor Birinci: GG hep üvey evlat muamelesi gördü n Gençlik Gücü Baþkaný Tekin Birinci þu anda hiç bir faaliyeti olmayan Metehan Kulübü'nün tesisine Gençlik Gücü olarak talip olduklarýný ancak buna Spor Dairesi'nin müsade etmediðini açýkladý... Gençlik Gücü Baþkaný Tekin Birinci'nin dün sosyal medyada paylaþtýðý yazý aynen þöyle: Biz kulupleri birleþtirelim geliþtirelim tesisleþelim diyoruz, GG olarak kapanan tesisi elinden alýnan Metehan'a sahip çýkýp bölgenin deðerlendirilmesi, gençligin spor yapmasý, büyük köklü Gençlik Gücü'nün tesis kazanmasý için GG'mizin Dünya Kulübü olmasý icin büyük bir proje sunuyoruz. Ama Spor Dairesi buna karþý çýkýyor. Biz tesisi herkesin kullanýmýna açacaðýz diyor. Herkes diye birþey yok Yenicami'ye, Çetinkaya'ya ayni bölgede yer tahsis edildi. Bu haklarý. Ve bizi sevindirdi. Göçmenköy'e normalde her takýmýn kullanýmýnda olmasý gereken antrenman sahasý maç sahasý olarak verildi. Buna da eyvallah. Küçük Kaymaklý'nýn durumu Allah'a þükür iyi. Kendi antrenman sahasý maç sahasý var gelir getiren yapýlarý var. Hamitköy'e toprak olan mütevazý sahasý, maç sahasýna dönüþtürüldü. Çimlendi, tribün yapýldý. Yapýlacak da tabi. Yenicami'ye 3 komþu kulüp (GG YAK ve KK)'nin ortak antrenman sahasý sentetik yapýlarak verildi. Þimdi para basýyor. Ona da helal olsun lafýmýz yok. Ortakoy' ün Lefkoþa'nýn en iþlek yerinde sahasý var ve stad olmak üzere inþaatý devam ediyor. Kendi çabalarýyla ve helal olsun. Ama GG de artýk sahipsiz deðil. Bu kadar yýl üvey evlat muamelesi gördü, bu daha fazla sürdürülemez. Metehan'daki tesislere "Maç Sahasý" yapmak için talibiz. Buna þu an hiçbir faaliyeti olmayan Metehan Spor Kulübü eski baskan ve idarecileri de bizimle bu konuda iþbirliðine hazýr.umarým bu haklýlýðýmýz basýn ve kamuoyu tarafýndan görülür takdir edilir ve arkamýzda destek buluruz" ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ Bodrum Çarşı Esnaf temsilcileri, turizmine katkıları nedeniyle Global Port Bodrum yetkililerini ziyaret ederek teşekkür ettiler. Esnaf temsilcileri,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı