Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam"

Transkript

1

2

3 Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

4 Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine katk da bulunmak, geleceklerini do ru bir flekilde yönlendirilmelerine destek olmak amac yla kurdu umuz Çocuk Etüt Merkezleri 2011 senesinde ö renci say s n kat kat artt rd. Merkezlerimizin gördü ü yo un ilgi bizi üniversiteye haz rlanan gençlerimiz için haz rl k kursu açmaya yönlendirdi. Çal flmalar m z devam etmektedir. Projeyi e itim ve ö retim döneminde hayata geçirmeyi planl yoruz. Sevgili Kad köylüler, Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlay fl n 2011 y l nda da sürdürdük, y l önemli proje ve hizmetlere imza atarak sonland rd k. Bu y l içerisinde bafllatt m z, yürüttü ümüz önemli proje ve uygulamalar, ana bafll klar halinde sizinle paylaflmak istiyorum. Kad köy genelinde tarihi dokular n korunmas, onar larak yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas amac yla Tarihi Çevre Proje çal flmalar m z n ilkini Kad köy Çarfl 'da uygulam flt k. Vatandafllar m zdan gelen talep do rultusunda benzer bir projeyi Rasimpafla- Yelde irmeni bölgesi için geçti imiz y l planlam flt k. Proje bu sene hayata geçti, çal flmalar devam ediyor. Sokak Düzenlenme ve Güzellefltirilmesi Projelerini her zamanki gibi çevre sakinleri ile toplant lar yaparak belirledik ve uygulamalar n yapt k. Engelsiz Eriflim Projesi kapsam nda sokak ve caddelerimizde engelli vatandafllar m z n eriflimi için düzenlemeler yaparak herkese uygun hale getirmeye çal fl yoruz. K s m k s m tüm sokaklar m z tamamlamaya çal fl yoruz. Her y l ilçemizde bulunan 92 okulun bak m ve onar m n sa l yor, 70 ibadethaneye hizmet götürüyoruz. Kad köy Belediyesi Dr. Rana Befle Sa l k Poliklini i, Çocuk A z ve Difl Sa l, Çocuk Sa l 2011 senesinde faaliyetlerine devam etti. Bunlara ek olarak hem çocuklar m z, hem de kad nlar m z için yeni birer merkez açt k. Çocuk Koruyucu Ruh Sa l Merkezi, Kad köy ilçesinde yaflayan, baflta 0-6 yafl olmak üzere çocuklara ve ergenlere ücretsiz koruyucu ruh sa l hizmeti vermek amac yla faaliyetlerine bafllad.

5 Mamografi ve Kad n Sa l Merkezi ise kad nlarda s kl kla görülen meme kanserini erken evrede tan yabilmek amac yla Eylül ay nda çal flmalar na bafllad. Merkezimiz son teknoloji cihazlarla donat ld, test ve muayeneleri ücretsiz olarak yap yoruz. Gelir düzeyi düflük 6 mahallemizde y la iki kez Mahalle Sa l k Taramalar yaparak vatandafllar m z n ücretsiz kontrolden geçmelerini sa lamaya bu y l da devam ettik. Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi ile Engelsiz-ifl ve stihdam Merkezi engellilere ve ailelerine sa l k, e itim ve istihdam hizmetlerinde dan flmanl k ve sosyal destek vermeye devam etti. Bu çat alt nda 2004 y l ndan beri engellilere hizmet veren Alo Engelli Taksi say s bu y l 4'e ç kar ld y l nda aile içi fliddete maruz kalan kad nlar n ve çocuklar n n korunma ve topluma yeniden kazand r lmas amac yla kurulan Kad n Konuk Evi'miz bu sene Avrupa standartlar na uygun flekilde haz rlanarak yeni yerinde hizmet vermeye bafllad. Çevremize verdi imiz tahribat n azalt lmas amac yla Plastik Torbaya Hay r, Çevre Dostu Torba kullan yoruz slogan yla 1 Mart 2010 tarihinde bafllatt m z proje 1. y l n baflar yla tamamlad. Türkiye'de ilk kez, Belediye Meclisi'nden ç kart lan karar ile Kad köy ilçe s n rlar dahilinde plastik torba kullan m na yasak getirmifltik, bu karar m z di er Belediyelere örnek oldu ve benzer çal flmalara imza att lar. Çevre korunmas için önemli bir ad m daha att k, atmosferde birikerek iklim de iflikli ine ve çevre kirlili ine yol açan sera gazlar n gözlem alt na ald k. Hizmet binalar n n elektrik ve do algaz kullan mlar ile belediye araçlar n n yak t tüketiminden kaynaklanan karbondioksit sal mlar n ölçtük, bu miktar n azalt lmas için iklim dostu ad mlar atarak tedbirler ald k. Gelecek y l ayn ölçümü Kad köy ilçesi içinde yapmak için haz rl klara bafllad k. Ekolojik Üreticiler Derne i'nin iflbirli i ile her Çarflamba Selamiçeflme Özgürlük Park 'nda aç lan Organik Halk Pazar bu sene de büyük bir ilgi görerek devam etti. Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine katk da bulunmak, geleceklerini do ru bir flekilde yönlendirilmelerine destek olmak amac yla kurdu umuz Çocuk Etüt Merkezleri 2011 senesinde ö renci say s n kat kat artt rd. Merkezlerimizin gördü ü yo un ilgi bizi üniversiteye haz rlanan gençlerimiz için haz rl k kursu açmaya yönlendirdi. Çal flmalar m z devam etmektedir. Projeyi e itim ve ö retim döneminde hayata geçirmeyi planl yoruz. Belediyemize ait Halis Kurtça Kültür Merkezi, Bar fl Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, 19 May s Kültür Merkezi, Kozyata Kültür Merkezi ve Süreyya Operas 'n n faaliyetleri ile kültür ve sanat alan nda yapt m z yat r mlar m za, faaliyetlerimize devam ettik. Kad köy art k bir kültür sanat kenti olmay baflard. Bar fl Manço'nun yaflad, eserlerini üretti i evi bir müze ev haline dönüfltürek 9 Haziran 2010 tarihinde ziyarete açm flt k. Evi, aç ld günden 2011 senesinin sonuna kadar kifli gezdi. Bu da ne kadar do ru bir karar verdi imizin göstergesi diye düflünüyorum. Yaz aylar nda Selamiçeflme Özgürlük Park 'nda bu sene de tiyatro festivallerine ev sahipli i yapmaya devam ettik y l nda Çocuk Tiyatro Festivali 10. y l n kutlarken, Y ld zlar Alt nda Tiyatro Keyfi ad yla izleyiciyle buluflan Tiyatro Festivali ise 9. kez tiyatro severlerle bulufltu. Kad köy Belediyesi Gönüllüleri, Belediye ve Kad köylüler aras ndaki iletiflime yard mc olmakta, kuruldu u günden bugüne kadar Kad köylüler'in sa l, huzuru ve mutlulu u için çal flmaktad rlar. Kad köy Belediyesi Gönüllü E itim ve Dan flma Merkezi çat s alt nda toplanan gönüllü evlerinin say s bu sene artarak; merkeze ba l 19 adet Mahalle Gönüllü Evi, 2 adet etkinlik gönüllü birimi ve 1 adet mahalle evi olmak üzere toplam 22 birime yükselmifltir. Bu birimlere ba l olarak çal flan gönüllü say s 4517'dir. Gönüllülük kavram ilk kez Kad köy Belediyesi sayesinde yasallaflm flt r. Sizlere faaliyet raporu içinde sundu umuz bütün bu hizmet ve etkinliklerin gerçekleflmesinde katk s olan de erli belediye meclis üyelerimize, iflbirli i yapt m z kamu kurum ve kurulufllar na, sivil toplum örgütlerine, çal flma arkadafllar ma ve siz sevgili Kad köylülere teflekkürü borç biliyorum. Av. Selami ÖZTÜRK Kad köy Belediye Baflkan BAfiKAN IN MESAJI

6

7 Ç NDEK LER BAfiKANIN SUNUfiU BELED YE MECL S KADIKÖY BELED YE BAfiKANI VE BAfiKAN YARDIMCILARI KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- TAR HÇE, GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L fik N B LG LER 1. Fiziksel Yap 2. Örgüt Yap s 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5. Sunulan Hizmetler 5. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 6. ç Denetim Birimi II-AMAÇ VE HEDEFLER DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçlar Tablosu Mali Hizmetler Müdürlü ü Bilgi fllem Müdürlü ü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Emlak ve stimlak Müdürlü ü Fen flleri Müdürlü ü Hukuk flleri Müdürlü ü mar ve fiehircilik Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü Teftifl Kurulu Müdürlü ü Temizlik flleri Müdürlü ü Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü Veteriner flleri Müdürlü ü Yap Kontrol Müdürlü ü Yaz flleri Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü MAL B LG LER 1. Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1. Bütçe Giderleri 1.2. Bütçe Gelirleri 2. Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar

8 BELED YE MECL S 2011 FAAL YET RAPORU Selami Öztürk Baflkan CHP M. Nüvit fiahl o lu 1. Baflkan Vekili CHP Z. Aykut Da yeli 2. Baflkan Vekili CHP Hakan fiiflik CHP Mustafa Demircan CHP fi. Sunay Ak n CHP tarihinde istifa etmifltir. Serkan Acar CHP Arma an Özel CHP E. smail K z lgün CHP Hasan Gökp nar CHP Hürflehit Gürsoy CHP Mehmet Akdafl AKP Murat Antik CHP 8

9 Fahrettin Kayhan CHP Tar k F rat CHP Münir Alt ndafl CHP Orhan Kahya AKP Mine Ege CHP Süreyya Ensari CHP BELED YE MECL S 2011 FAAL YET RAPORU Mehmet Cevizlio lu CHP Mustafa Gökgöz CHP Vahit Hacalo lu CHP Hakk Kalkavan AKP Kas m Keskintafl CHP M. Nevzat Gül CHP S. Nurhan Kutman CHP Aslan Güzel CHP Hüseyin Özdemir CHP Mücella Genç AKP Cengiz Bora CHP E. Ayflen Gürer CHP Fahri Tekeflin CHP Hulusi Özocak CHP Fatih Kaya AKP Kamil U urlu (CHP) tarihinde istifa etmifltir. Mahmut Tanyol CHP Ali Aytemiz AKP Hatice Çalo lu CHP Hüseyin Ozan CHP N. Gülay Kurifl CHP rem Toprakkaya CHP Gülçin Ergun CHP Cemal Sad ko lu CHP Bünyamin Günal AKP tarihinde istifa etmifltir. Orhan fiahbaz CHP Vildan Koç CHP Ahmet Cengiz Yarar AKP tarihinde göreve bafllam flt r. Tamer Çebi CHP tarihinde göreve bafllam flt r. Abdulkadir Çelik CHP tarihinde göreve bafllam flt r. 9

10 BAfiKAN VE BAfiKAN YARDIMCILARI 2011 FAAL YET RAPORU Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Hulusi Özocak Baflkan Yard mc s 10

11 KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN 2011 FAAL YET RAPORU Mustafa Demircan Encümen Baflkan V. Münir Altıntafl Encümen Üyesi Cengiz Bora Encümen Üyesi M. Nevzat Gül Encümen Üyesi Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Turgay Kaya Hukuk flleri Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü 11

12 KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI 2011 FAAL YET RAPORU Ersoy U ur Ac badem Mahallesi Yener Coflkun Bostanc Mahallesi Mehmet Selçuk Kutlu Caddebostan Mahallesi Zeynep Ayman Cafera a Mahallesi Ahmet Gediz Dumlup nar Mahallesi Sebahattin Güven E itim Mahallesi Mehmet Nuri Eren Erenköy Mahallesi Seralp Alp Bilir Fenerbahçe Mahallesi brahim Aktafl Feneryolu Mahallesi Halil Erdo an Fikirtepe Mahallesi Hayrettin Uysal Göztepe Mahallesi Ali Ekfli Hasanpafla Mahallesi Pelin fien Kozyata Mahallesi Seval Özkan Sahray cedid Mahallesi N. Taflk n Tuna Kofluyolu Mahallesi Emel Perk Suadiye Mahallesi Nazan Gürkan Merdivenköy Mahallesi Ergin Arafal Ondokuz May s Mah. Serap Çak r Tuncer Osmana a Mahallesi Okan Allüflo lu Rasimpafla Mahallesi Harika Develio lu Zühtüpafla Mahallesi 12

13 KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER 2011 FAAL YET RAPORU fievki Köseo lu Bilgi fllem Müdürü A. fiule Yard m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuray Keser Destek Hizmetleri Müdürü Bülent Turan Emlak ve stimlak Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü Turgay Kara Hukuk flleri Müdürü Erol Özyurt mar ve fiehircilik Müdürü Nurhan Arslan nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Tülin Ergüner Kültür ve Sosyal fller Müdürü Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müdürü fiule Onur Plan ve Proje Müdürü Cem Hondu Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeynep Süzme Sa l k flleri Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hasan Tapan Temizlik flleri Müdürü Hasan Tapan Ulafl m Hizmetleri Müdürü V. Ali hsan Mete Veteriner flleri Müdürü Seher Tuncer Yap Kontrol Müdürü Ahmet Öz Yaz flleri Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü 13

14

15 GENEL B LG LER

16 GENEL B LG LER A. M SYON VE V ZYON M SYONUMUZ Yerel hizmetleri yerine getirmede ça dafl, kat l mc, saydam, de iflimci ve eflitlikçi bir anlay flla hareket eden, sürdürülebilir, insan odakl, h zl ve kent kimli ine uygun olarak hizmet sunmakt r. V ZYONUMUZ Türkiye de lider, dünyada model bir belediye olmak. LKELER M Z Cumhuriyet de erlerine ba l l k, Çözüm odakl l k, nsan odakl l k, Güvenilirlik, Kat l mc l k, fieffafl k, Paylafl mc l k, Hoflgörülülük. B. TAR HÇE, GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLAR Kad köy Belediyesi, 1855 y l nda fiehremaneti olarak kurulmufltur. lk olarak 11.Bölge ve 18. Daire ad n alan Kad köy Belediyesi'nin lk baflkan, Osman Hamdi Bey'dir. Meflrutiyet y llar ndaki ilk belediye reisli ini Moral zade Ali Bey'in yapt belediye, daha sonra Operatör Dr. Cemil Topuzlu'nun flehreminli inde ve mütareke y llar nda da Celal Esat Arseven'in reisli inde hizmetlerine devam etmifltir. 23 Mart 1930'da ilçe olan Kad köy 1984 y l nda Büyükflehir'e ba l bir ilçe Belediyesi olarak yap land r lm flt r döneminde Osman H zlan döneminde Cengiz Özyalç n belediye baflkanl görevini yürütmüfltür lçe Belediyesi'nin kuruluflundan bu yana belediyede görev alan Av. Selami Öztürk 1. Dönem'de Meclis üyeli i, 2. Dönem'de Baflkan Yard mc l yapm flt r. 3., 4.,5. ve 6. dönemde ise 2009 y l Mart ay nda yap lan seçimlerle Belediye Baflkanl görevini sürdürmektedir. 16

17 Kad köy Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri Kad köy Belediyesi'nin görev ve yetkileri tarih 5393 say l 'Belediye Kanunu' ile belirlenmifltir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye'nin görev ve sorumluluklar n afla daki flekilde tan mlamaktad r. Belediye, mahalli müflterek nitelikte olmak flart yla; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, evlendirme, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inflaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karfl layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa layabilir, bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla edebilir. Belediye, kanunlarla baflka bir kamu kurum ve kurulufluna verilmeyen mahallî müflterek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandafllara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yafll, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yetkileri: Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, emir vermek, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do algaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yapt rmak. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye s n rlar ve mücavir alanlar içerisinde tafl nmaz mallar almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. Borç almak, ba fl kabul etmek. Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, yat liman ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan ve miktar yirmibefl milyar Türk Liras na kadar olan dava konusu uyuflmazl klar n, anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. Gayri s hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. Hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. GENEL B LG LER 2011 FAAL YET RAPORU 17

18 C. DAREYE L fik N B LG LER GENEL B LG LER 1. Fiziksel Yap MEKÂN VE DONANIM Kad köy Belediyesi halk n ihtiyaçlar n karfl layacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donan m na sahiptir. Araç donan m listesi afla da ayr nt l olarak yer almaktad r. SIRA NO MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ L STELER TEM ZL K SLER FEN filer PARK VE BAHCELER DESTEK H ZMETLER ZABITA ULAfiIM H ZMETLER ÇEVRE SAGLIK SLER VETER NER KÜLTÜR VE SOSYAL filer D ER (5 ADET MOTOS KLET, 2 ADET TREYLER) TOPLAM ARAÇ SAYISI Araçlar n Cinsine Göre Araç Listeleri S.NO ARAÇ C NS AMBULANS ARAMA KURTARMA ARAZÖZ ASFALT KIRICI ASFALT ROBOTU B NEK OTO CENAZE ARACI ÇEK C EKSKAVATÖR ENGELL ARACI GOLF ARABA GREYDER KAMYON KAR KÜREME KEPÇE KOMB NE KANAL TEM ZLEY C ARAÇ SAYISI S.NO ARAÇ C NS KOMPRESÖR KUKA KURTARICI M N ÇÖP ARACI M N BÜS MOTOS KLET OTOBÜS P KAP SA LIK ARACI SEPETL ARAÇ S L ND R SÜPÜRGE ARACI TREYLER V DANJÖR YÜKLEY C TOPLAM ARAÇ SAYISI Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl nmazlar n kullan m durumlar na göre da l m afla daki tablo ve grafikte gösterilmifltir. N TEL YÜZÖLÇÜMÜ (M 2) ORAN PARSEL SAYISI BELED YE H ZMET ALANI E T M TES S ALANI SPOR TES S ALANI SA LIK TES S ALANI , , , ,51 0,34 0,03 0,22 0,

19 N TEL YÜZÖLÇÜMÜ (M 2) ORAN PARSEL SAYISI YEfi L ALAN KONUT ALANI D N TES S ALANI SPAST K ÇOCUKLAR ALANI YOL + OTOPARK ÇEfiME + KUYU PAZAR YER TOPLAM , , , , ,51 602, , ,38 0,06 0,05 0,05 0,14 0,04 0,00 0,01 1, Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü bünyesindeki atölye birimleri; Dizel araçlar, Benzinli araçlar, Frenhane, Elektrikhane, fl makineleri, Döflemehane, Demirhane, Kaportahane, Boyahane, Pompahane, Makashane, Ön Bak m, Lastikhane, Ya hane, Tamir Otosu, nflaat Elektrik ve nflaat Boya'd r. GENEL B LG LER 2011 FAAL YET RAPORU Sa l k flleri Müdürlü ü bünyesinde bulunan hizmet binalar m z flu flekildedir: H ZMET B NALARIMIZ Dr.Rana Befle Sa l k Poliklini i Çocuk A z ve Difl Sa l Poliklini i Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i Dumlup nar Sa l k Poliklini i Çocuk Koruyucu Ruh Sa l Poliklini i Kad n Sa l Ve Mamografi Merkezi MAHALLES E itim Feneryolu Feneryolu Dumlup nar Rasimpafla Merdivenköy 19

20 GENEL B LG LER Özel Kalem Müdürlü ü bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalar m z ise flu flekilde s ralayabiliriz: 19 May s Kültür Merkezi Caddebostan Kültür Merkezi Bar fl Manço Kültür Merkezi 75.Y l Halis Kurtça Kültür Merkezi Kozyata Kültür Merkezi Rasimpafla Halk Kütüphanesi Muhtar Özkaya Çocuk Kütüphanesi Caddebostan Butik Sanat Kütüphanesi. Gazete Kad köy Süreyya Operas Bar fl Manço Evi Kad köy Gençlik Merkezi Kofluyolu Mahalle Evi Gönüllü E itim ve Dan flma Merkezleri Gönüllü Evleri Dumlup nar Çocuk Etüd Merkezi Faz l Hüsnü Da larca Çocuk Etüd Merkezi Bedri Rahmi Eyüpo lu Etüd Merkezi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi ve Etüd Merkezi Kalam fl Gençlik Merkezi Göztepe Çocuk Sanat Merkezi. Park ve Bahçeler Müdürlü ü bünyesinde yer alan hizmet alanlar ise flunlard r: H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Atölye 1 Kay flda Fidanl k 1 Göztepe Özgürlük Park Parklar ve Yeflil Alanlar 104 Adet (Yaklafl k m 2 ) Kad köy lçe S n rlar (4 Bölge) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü bünyesinde Fikirtepe Mah. s n rlar içerisinde Arama Kurtarma Depo Birimi, Medivenköy Mah. s n rlar içerisinde ise Elektrik ve Elektronik At k Merkezi ve Ambalaj At klar Toplama ve Ayr flt rma stasyonu bulunmaktad r. Sosyal Belediyecilik ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz ücretsiz meslek edindirme kurslar yla ve sosyal kurumlar yla da halk m za sürekli hizmet vermektedir. Bu amaçla çal flan Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü'ne ba l hizmet binalar m z; Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi, Engelsiz fl ve stihdam Merkezi, Kad n Konuk Evi, Kad n Koordinasyon Merkezi, Sosyal Kooperatif Gelifltirme Merkezi, fiaflk nbakkal E itim ve Sosyal Destek Merkezi, Dumlup nar E itim ve Sosyal Destek E itim Merkezi 'dir. Veteriner flleri Müdürlü ümüz bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Bak m Merkezi - Ataflehir, Veteriner Afl ve Tedavi Merkezi ve Vektörle Mücadele Merkezleri ise Fikirtepe Mahallesi'nde bulunmaktad r. 2. Örgüt Yap s Kad köy Belediyesi, Belediye Baflkan ve Belediye Baflkan 'na ba l dört belediye baflkan yard mc s ile görevini sürdürmektedir. Kurumumuz Belediye Baflkan Yard mc lar 'na ba l yirmi iki birim harcama yetkilisince idare edilmektedir. Belediye meclisi, belediyenin karar organ d r ve seçilmifl üyelerden oluflur. Belediye Encümeni ise gündemdeki konular görüflür ve karara ba lar. Zab ta Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Müdürlü ü, Özel Kalem Müdürlü ü ve ç Denetçiler do rudan Belediye Baflkan 'na ba l olarak çal fl r. Di er müdürlükler ise ba l olduklar Baflkan Yard mc lar denetiminde Belediye Baflkan 'na ve Kad köy halk na karfl sorumluluklar n yerine getirmektedirler. 20

21 2.1. Örgüt Yap s fiemas GENEL B LG LER 2011 FAAL YET RAPORU Belediye Meclisi Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Belediye Encümeni Kadriye Kasapo lu Özel Kalem Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü ç Denetçiler Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Hulusi Özocak Baflkan Yard mc s fiule Onur Plan ve Proje Müd. Murat Dilek Arslan Fen flleri Müd. Ahmet Öz Yaz flleri Müd. Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müd. Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müd. Erol Özyurt mar ve fiehir. Müd. Nurhan Arslan ns. Kayn. ve E itim Müd. Hamit Cem Hondu Ruhsat ve Denetim Müd. Bülent Turan Emlak ve stimlak Müd. Hasan Tapan Temizlik flleri Müd. Nuray Zeybek Destek Hiz. Müd. fievki Köseo lu Bilgi fllem Müd. Ali hsan Mete Veteriner flleri Müd. Seher Tuncer Yap Kontrol Müd. Hasan Tapan Ulafl m Hiz. Müd. V. Aynur fiule Sümer Çev. Kor. ve Kont. Müd. Hayriye Tülin Ergüner Kültür ve Sos. fl. Müd. smet Zeynep Süzme Sa l k flleri Müd. Turgay Kaya Hukuk flleri Müd. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Altyap ve sistemler her türlü teknolojik geliflmeye ve uzun vadeli taleplere aç kt r. Bilgi ça n n gerektirdi i kent yaflam n kolaylaflt ran, gerek belediyemizin web sitesi, gerek kullan lan uygulama yaz l mlar ile etkin ve verimli hizmet sunmaktad r. Belediyemizde yap land r lan bilgi teknolojilerine yönelik ayr nt l verilere Bilgi fllem Müdürlü ü faaliyetlerinin oldu u bölümde yer verilmifltir. 21

22 GENEL B LG LER 4. nsan Kaynaklar Kad köy Belediyesi 22 birim müdürlü ü taraf ndan yönetilmektedir..bu Müdürlüklerde istihdam edilen personelin say s, yafl, e itim durumu ve s n f baz nda da l mlar na iliflkin bilgilere afla daki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ümüzün verilerine göre Belediyemiz bünyesinde 389 memur, 323 iflçi, 21 sözleflmeli personel olmak üzere toplam 732 personel görev yapmaktad r. 389 memur personelin 167'i kad n, 221'i erkek, 323 iflçi personelden 132'i kad n 191'i erkek, 21 sözleflmeli personelin ise 11'i kad n, 10'u erkektir. Grafik 1: Cinsiyete Göre Personel Durumu Kifli Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Memur flçi Sözleflmeli Personel Toplam Personel Grafik 2: Personelin E itim Durum Analizi Personel E itim Durumu lkö retim Okulu Lise ve Dengi Okul Ön Lisans Lisans Lisans Üstü Doktora Toplam Toplam Sözleflmeli Memur flçi Memur Memur flçi Sözleflmeli Memur Toplam

23 Kurumca yerine getirilen hizmetlerin daha kaliteli sunulabilmesi, vatandafl memnuniyetinin maksimize edilebilmesi, ifl ve ifllemlerin eksiksiz ve zaman nda tamamlanabilmesinde iyi e itimli personel tercihi önemli bir etkendir. Bu aç dan kurumumuzca yap lacak personel al mlar nda en az üniversite mezunu personel tercihi büyük önem tafl maktad r. Grafik 3: Memur Personel Yafl Durumunu zleme Grafi i GENEL B LG LER Memur Personel Yafl Gruplar 55 -> 45 -> > FAAL YET RAPORU 25 -> > Grafik 4: flçi Personel Yafl Durumunu zleme Grafi i flçi Personel Yafl Gruplar 55 -> > > > > Kurumlar ifllerini ve görevlerini yetkili personel eliyle yerine getirmektedir. Hiç flüphe yok ki kurumlar n baflar oran personelin durumuyla (yafl, e itim, tecrübe, insan iliflkileri) do ru orant l olarak de iflmektedir.befleri kaynaklardan olan insan kaynaklar n n bilgisi, becerisi, kurum misyon ve vizyonunun bilincinde hareket etmesi ilgili kurum ya da kuruluflun baflar s nda önemli paya sahiptir. Bu ba lamda Belediyemiz de e itimli ve tecrübeli personelini, ileriki dönemlerde daha dinamik ve e itim düzeyi yüksek personelle destekleme yoluna giderek yerel yönetim kurumlar aras ndaki güçlü konumunu çok daha sayg n ve baflar l yerlere tafl yabilecektir. Grafik 5: Memur Genel S n f Baz nda Da l m Memur Kadro Da l m AHS G H SHS 12 THS 74 YHS

24 GENEL B LG LER Memur flçi Sözleflmeli Toplam Toplam Kad n Erkek Kad n Erkek Kad n _ Erkek _ 1 _ Kad n Erkek Personel Tablodan da izlenildi i gibi Norm Kadro Standartlar do rultusunda personel say s nda y ldan y la belli bir oranda azalma görülmektedir. Kaynak: Kad köy Belediyesi nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü 5. Sunulan Hizmetler Kad köy Belediyesi Kad köy halk n n ihtiyaçlar n karfl layabilmek, kentsel altyap ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaflanabilir bir çevre oluflturarak sa l kl bir kent kurmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede; Kad köy Halk n n uygun standartlarda bir flehir hayat yaflayabilmesi için çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; Co rafî ve kent bilgi sistemleri; Zab ta, Ambulans; A açland rma, park ve yeflil alanlar n oluflturulmas ; Konut alanlar oluflturularak ihtiyaca karfl l k verilmesinin sa lanmas ; Kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi; Sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; Sa l a iliflkin poliklinik ve rehabilitasyon hizmetler Web hizmetleri gibi kentsel ihtiyaçlar karfl lamaya yönelik tüm yerel hizmetler verilmektedir. 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi Yönetim; 5393 say l belediye kanununun hükümleri do rultusunda gerçeklefltirilir. Belediye Baflkan, Belediye idaresinin bafl ve belediye tüzel kiflili inin temsilcisidir. Belediye baflkan, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye teflkilât n n en üst amiri olarak belediye teflkilât n sevk ve idare eder. Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine Baflkanl k eder. (Kaynak: 5393 say l Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 03/07/2005.) Belediye Meclisi, Belediye'nin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmifl üyelerden oluflur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 say l 'Belediye Kanunu'nda belirlenen s n rlar çerçevesindedir. Belediye Encümeni, Belediye Baflkan 'n n Baflkanl nda; l belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçece i üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baflkan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçece i iki üye olmak üzere yedi kifliden oluflur. Harcama Yetkilileri, Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 24

25 ç Denetim Birimi: (Yönetim ve ç Kontrol Sistemi) Kurumumuzdaki ç Denetim Birimi nin görevleri flunlard r: ç kontrol sisteminin yeterlili i ve etkinli inin incelenmesi ve de erlendirilmesi, Risk yönetimi için öneriler gelifltirilmesi ile risk de erlendirme ve risk yönetim metotlar n n uygulama ve etkinli inin incelenmesi, Kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lama amaçl performans de erlendirmelerinin yap lmas ve birimlere önerilerde bulunulmas, Birimlerin faaliyet ve ifllemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunlu unun denetlenmesi, Muhasebe kay tlar ile mali tablolar n, do rulu u ve güvenilirli inin incelenmesi, Üretilen bilgiler ile kamuoyuna aç klanan her türlü rapor, istatistik ve mali tablolar n do rulu u, güvenilirli i ve zaman ndal n n s nanmas, Elektronik bilgi sistemi hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirli inin gözden geçirilmesi. GENEL B LG LER 2011 FAAL YET RAPORU ç Denetim Birimince: 2011 y l nda Denetim Program nda yer almakta olan risk düzeyi orta olan 8 adet denetim alan, risk düzeyi yüksek olan 1 adet denetim alan olmak üzere toplam 9 adet denetim alan üzerinde denetim faaliyeti gerçeklefltirilmifl olup, risk düzeyi orta olan 2 denetim alan 2011 y l nda bafllan lm fl ve 2012 y l nda devam etmektedir. Denetim yap lan alanlar afla da belirtilmifltir; mar ve fiehircilik Müdürlü ünün inflaat ruhsat ve tadilat süreçleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ünün çevre koruma ve kontrol süreçleri, Veteriner flleri Müdürlü ünün hayvan sa l n n korunmas na dair süreçleri, Zab ta Müdürlü ünün flikayet ve baflvurular n de erlendirme süreçleri, Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ünün sosyal yard m süreçleri, Emlak ve stimlak Müdürlü ünün kira ve ecrimisil gelirlerinin takibi süreçleri, Ruhsat ve Denetim Müdürlü ünün iflyeri açma ve çal flma süreçleri, Destek Hizmetleri Müdürlü ünün tafl n r mal ifllemleri, Zab ta Müdürlü ü, Bilgi fllem Müdürlü ü, Veteriner flleri Müdürlü ü, Plan ve Proje Müdürlü ü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü, Mali Hizmetler Müdürlü ü, mar ve fiehircilik Müdürlü ü, Kültür ve Sosyal fller Müdürlüklerinin ihale süreçleri sistem yönünden denetimi yap lm flt r. Bilgi fllem Müdürlü ünün a ve veri güvenli i süreçleri ile Özel Kalem Müdürlü ünün temsil a rlama, avans ve kredi ifllemlerinin sistem yönünden denetimi 2011 y l nda bafllan lm fl olup 2012 y l nda devam etmektedir y l nda hedeflenen 11denetim faaliyetinden 9'u gerçeklefltirilmifl olup belirlenen sürelerde tamamlanarak rapor haline getirilmifl ve ilgili makamlara sunulmufltur. 25

26

27 AMAÇ VE HEDEFLER

28 DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ VE HEDEFLER Kad köy Belediyesi 2009 Belediye seçimlerinden sonra; 5393 say l Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gere i Stratejik Planlar n haz rlayarak tarihli ve 2009/71 say l Meclis Karar ve 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesi ve Belediye Meclisi Çal flma Yönetmeli inin 17. maddesi gere i kesinleflerek yürürlü e koyulmufltur. STRATEJ K ALAN 1: KURUMSAL YAPI, E-BELED YE STRATEJ K AMAÇ 1 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Verimli, kaliteli ve etkin personel politikalar gelifltirerek yüksek koordinasyonlu iç yap kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmas n sa lamak. Bilgi fllem, Destek Hizmetleri, Hukuk flleri, nsan Kaynaklar ve E itim, Teftifl Kurulu, Ulafl m Hizmetleri, Yaz flleri. 22 Adet STRATEJ K AMAÇ 2 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Tüm mali ifllemlerde stratejik yönetim anlay fl çerçevesinde hareket ederek, mali yap y güçlendirici, belediye gelirlerini artt r c çal flmalara a rl k vermek, mali kaynaklar n etkin, verimli ve yerinde kullan lmas n sa lamak. Mali Hizmetler Müdürlü ü 5 Adet STRATEJ K ALAN 2: KENTSEL H ZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI STRATEJ K AMAÇ 3 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Kad köy'de imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyap, flehir içi trafik, ulafl m, park ve yeflil alanlar gibi kentsel üstyap sorunlar n çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik ad mlar atmak. Plan Proje, Fen flleri, Park ve Bahçeler 23 Adet STRATEJ K ALAN 3: KENT PLANLAMA, ESTET K VE KENT DENET M STRATEJ K AMAÇ 4 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Çarp k kentleflmeyi önleyerek, görsel kirlilikten ar nm fl, estetik seviyesi yüksek, ça dafl görünümlü bir Kad köy'e ulaflmak. mar ve fiehircilik, Yap Kontrol, Emlak ve stimlak, Ruhsat ve Denetim, Zab ta 22 Adet STRATEJ K ALAN 4: SA LIK STRATEJ K AMAÇ 5 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Toplum ve nsan sa l aç s ndan önemli sorunlar n saptanmas giderilmesi, koruyucu hekimlik hizmetlerinin gelifltirilmesi sa l k uygulama ve e itimlerinin yap lmas, hayvan sa l ve salg n hastal klar n önlenmesi sonucunda sa l k ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortam n yarat lmas. Sa l k flleri, Veteriner flleri 14 Adet 28

29 STRATEJ K ALAN 5: E T M, KÜLTÜR-SOSYAL, GENÇL K-SPOR STRATEJ K AMAÇ 6 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Halk m z n ve kentimizin sosyal altyap s n güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri art racak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimli ini gelifltirmek, dezavantajl gruplar sosyal yaflama kazand rmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yard mlar yapmak. Kültür ve Sosyal fller, Özel Kalem 22 Adet AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJ K ALAN 6: ÇEVRE, ÇEVRE SA LI I, TEM ZL K, KATI ATIK STRATEJ K AMAÇ 7 Sorumlu Birimler Toplam Hedef Say s Yaflanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluflturabilmek için çevre ve çevre sa l na yönelik iyilefltirici ve kal c projeler gelifltirmek, toplama program na ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunlu unu art rarak, kent içinde görsel ve çevresel kirlili i azaltmak ve sa l kl ortamlar oluflturmak. Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik flleri 24 Adet 2011 FAAL YET RAPORU 29

30

31 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER

32 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER MAL B LG LER 1. Bütçe Uygulama Sonuçlar PROGRAM DÖNEM BÜTÇES VE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1 BÜTÇE G DERLER Her türlü kamu kayna n n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullan lmas n, muhasebelefltirilmesini, raporlanmas n ayr ca mali saydaml ve hesap verilebilirli i sa lamak üzere hayata geçirilen 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu söz konusu Kamu Kaynaklar 'n n elde edilmesi ve kullan lmas nda denetimin sa lanmas amac yla Kamuoyunun zaman nda bilgilendirilmesini de gerekli k lmaktad r. Söz konusu Kanun kapsam nda yetkili organlarca denetimin sa lanmas ve Kamuoyu'nun bilgilendirilmesi amac yla Kurumumuza ait Mali ifl ve ifllemlere ait de erler, bütçe öngörüleri, bütçe uygulama sonuçlar, bunlara iliflkin tablo ve grafiklerle afla da sunulmaktad r. Tablo: 1 Y llar tibariyle Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe, Gerçekleflme, Hedef ve Tahminler Ekonomik Birinci Düzey Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizmet Al m Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek TOPLAM 2010 Gerçekleflme , , , , , ,64 0,00 0, , Bütçe , , , , , ,00 5, , , Gerçekleflme , , , , , , ,00 0, , Bütçe , , , , , , , , , Tahmini , , , , , , , , , Tahmini , , , , , , , , , Y l Gider Bütçesi; Personel Giderleri ,00TL, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri ,00, Mal ve Hizmet Al m Giderleri ,00TL, Faiz Giderleri ,00 TL, Cari Transferler ,00TL, Sermaye Giderleri ,00TL, Sermaye Transferleri 5,00TL ve Yedek Ödenek ,00TL olmak üzere toplam ,00 TL olarak tahmin edilmifltir. Afla daki grafikte 2011 y l bütçesi ve bütçe gerçekleflmeleri ekonomik 1. düzey baz nda karfl laflt r lm flt r Bütçe - Gerçekleflme Karfl laflt rma , , , , , ,00 0, , ,03 Personel Giderleri , ,09 Sos.Güv. Kur.Dev. Primi , ,74 Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Gideri , , ,59 Cari Transfer , ,65 Sermaye Giderleri 5, ,00 Sermaye Transfer ,00 Yedek Ödenek 0, BÜTÇE 2011 GERÇEKLEfiEN Grafik: Y l Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe-Gerçekleflme Grafi i 32

33 2011 Y l nda Bütçesinde Personel Giderlerinden ,03TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinden ,09TL, Mal ve Hizmet Al m Giderlerinden ,74TL Faiz Giderlerinden ,58TL, Cari Transferlerden ,59TL Sermaye Giderlerinden ,66 TL, sermaye transferlerinden ,00 TL olmak üzere toplam ,69 TLharcama yap lm flt r.. EKONOM K 2. DÜZEY HARCAMALAR FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER Cari Transferler; 12,707,464.59; %6 Sermaye Giderleri; 33,716,090.66; %17 Sermaye Transferleri; 999,850.00; %1 Personel Giderleri; 46,231,502.03; %23 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi; 8,174,328.09; % FAAL YET RAPORU Faiz Gideri; 3,866,985.58; %2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 92,204,265.74; %47 Grafik: Y l Ekonomik S n fland rmaya Göre Gerçekleflme Grafi i Tablo: 2 Y llar tibariyle Fonksiyonel S n fland rmaya Göre Bütçe, Gerçekleflme, Hedef ve Tahminler Fonksiyonel Birinci Düzey Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güv. Hiz. Ekon. fller ve Hiz. Çevre Koruma Hiz. skân ve Top. Refah Hiz. Sa l k Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Hiz. E itim Hizmetleri TOPLAM 2010 Gerçekleflme , , , , , , , , , Bütçe , , , , , , , , , Gerçekleflme , , , , , , , , , Bütçe , , , , , , , , , Bütçe , , , , , , , , , Bütçe , , , , , , , , ,00 Fonksiyonel S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri , , , , , , , , , ,00 93,274, ,077, ,865, ,462, ,575, ,203, ,878, ,959, ,599, ,686, ,824, ,617, ,611, ,554, , , ,00 Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekon. fller ve Hizmetleri Çevre Koruma Hizmetleri skân ve Toplum Refah Hizmetleri Sa l k Hizmetleri Dinlenme Kül. ve Din Hizmetleri E itim Hizmetleri 2011 BÜTÇE 2011 GERÇEKLEfiEN Grafik: Y l Fonksiyonel S n fland rmaya Göre Bütçe - Gerçekleflme Grafi i 33

34 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER 2011 y l bütçesiyle Kad köy Belediyesi Müdürlüklerinin harcama toplamlar afla daki tabloda ayr nt lar yla gösterilmifltir. Tablo: 3 Harcama Birimlerinin 2011 Y l Bütçe Gerçekleflmeleri KURUMSAL HESAP KODU MÜDÜRLÜK ADI ÖZEL KALEM NSAN KAYNAKLARI VE E T M SA LIK filer B LG filem ULAfiIM H ZMETLER TEFT fi KURULU HUKUK filer ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DESTEK H ZMETLER EMLAK VE ST MLAK FEN filer MARve fieh RC L K KÜLTÜR VE SOSYAL filer MAL H ZMETLER PARK VE BAHÇELER PLAN PROJE RUHSAT VE DENET M TEM ZL K filer VETER NER filer YAPI KONTROL YAZI filer ZABITA G DERLER TOPLAMI 2011 GERÇEKLEfiME (TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BÜTÇE GEL RLER 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda kamu geliri ifadesi için Kanunlar na dayan larak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, tafl n r ve tafl nmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karfl l elde edilen gelirler, borçlanma araçlar n n primli sat fl suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, al nan ba fl ve yard mlar ile di er gelirleri ifade eder denilmektedir. Söz konusu Kanun metni ve di er ilgili yasalar kapsam nda elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleflen gelir de erlerine iliflkin bilgilere, ifl ve ifllemlerdeki mali saydaml n ve hesap verilebilirli in sa lanmas amac yla afla daki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir y l gelir bütçesi ,00TL Vergi Geliri, ,00TL Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00TL Di er Gelirler, ,00TL Sermaye Gelirleri, 1,00 TL Al nan Ba fl ve Yard mlar olmak üzere toplam ,00TL tahmin edilmifltir. Tablo: 4 Y llara Göre Karfl laflt rmal Gelir De erleri Gelir Kalemleri Vergi Gelirleri Teflebbüs ve Mülkiyet Gel. Al nan Ba fl ve Yard mlar ile Özel Gelirler Di er Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve adeler (-) TOPLAM 2010 Y l Tahsilat , , , , ,00 0, , Bütçe , ,00 1, , ,00 0, , Tahsilat , , , ,5 0, , Bütçe , , , , , , Bütçe , , , , , , Bütçe , , , , , ,00 34

35 Tablo: 5 Belediye Vergi Gelirleri Detay VERG GEL RLER ,33 Bina Vergisi Arsa Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Haberleflme Vergisi Elektrik ve Havagaz Tüketim Vergisi E lence Vergisi Yang n Sigorta Vergisi lan ve Reklam Vergisi Bina nflaat Harc flgal Harc flyeri Açma zni Harc Ölçü ve Tart Aletleri Muayene Harc Tatil Günlerinde Çal flma Ruhsat Harc Tellall k Harc Yap Kullanma zni Harc Di er Harçlar , , , , , ,83 0, , , , , , , , , ,60 TEfiEBBÜS VE MÜLK YET GEL R ,99 fiartname, Bas l Evrak, Form Sat fl Gelirleri Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Di er Tafl nmaz Kira Gelirleri ,52 22, , , ,98 ALINAN BA Ifi VE YARDIMLAR 0,00 D ER GEL RLER ,87 Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Mevduat Faizleri Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar Yol Harcamalar na Kat lma Pay Di er Harcamalara Kat lma Paylar Genel Bütçeli darelere Ait Paylar Müze Girifl Ücretlerinden Al nan Paylar Otopark Gelirlerinden ilçe ve ilk kademe belediyeleri paylar Di er dari Para Cezalar Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar Vergi Bar fl Tefe Tutar Vergi Bar fl Geç Ödeme Zamm Di er Vergi Cezalar Kiflilerden Alacaklar Yukar da Tan mlanmayan Di er Çeflitli Gelirler ,23 82, , , , , , , , , , , , , , , ,46 SERMAYE GEL RLER ,50 Arsa Sat fl Tafl n r Sat fl Gelirleri , ,00 GENEL TOPLAM ,69 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER 2011 FAAL YET RAPORU 35

36 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER 2011 y l nda TL Vergi Geliri, ,99 TL Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 0 TL Al nan Ba fl ve Yard mlar, ,87 TL Di er Gelirler, ,5 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam ,69 TL gelir tahsil edilmifltir. Grafik: Bütçe-Gelir Karfl laflt rma Grafi i , , , , , , ,00 116,069, ,584, ,105, ,836, ,410, ,088, ,415, ,128, ,00 Vergi Gelirleri Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Al nan Ba fl ve yard mlar Di er Gelirler Sermaye Gelirleri 2011 BÜTÇE 2011 GERÇEKLEfiME 2. Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar Bütçe Gider Karfl laflt rma Bütçe Gelir Karfl laflt rma ,000, ,616, ,900, ,000, ,040, ,000, ,638, BÜTÇEYLE KONAN HARCANAN Grafik: Bütçe-Gider Karfl laflt rma Grafi i BÜTÇEYLE KONAN GERÇEKLEfiEN Grafik: Bütçe-Gelir Karfl laflt rma Grafi i Yukar daki tablolara bak ld nda 2010 y l gider gerçekleflme oran %89,5 iken, 2011 y l gider gerçekleflme oran %90,8 olmufltur. Ayn flekilde 2010 gelir gerçekleflme oran %135 iken; 2011 y l gelir gerçekleflme oran %107 olmufltur y l nda gelirlerimizin tahminlerimizin üstünde ç kmas n n nedeni 6111 say l torba yasa ile gerçekleflen vergi aff d r. 36

37 Grafik: Y l Ekonomik S n fland rmaya Göre Gider Karfl laflt rma Grafi i Ekonomik S n fland rmaya Göre Gider Karfl laflt rma , ,00 FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER , , ,00 0,00 42,986, ,231, Personel Giderleri 7,766, ,174, Sos.Güv.Kur. Dev. Primi 2010 GERÇEKLEfiME 2011 GERÇEKLEfiME 87,075, ,204, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5,000, ,866, Faiz Gideri 11,632, ,707, Cari Transferler 25,155, ,716, Sermaye Giderleri 0 999, Sermaye Transferleri 2011 FAAL YET RAPORU Grafik: Fonksiyonel 1. Düzeyde Gider Karfl laflt rma Grafi i Gider Karfl laflt rma , , , , , , , , ,00 78,108, ,077, ,878, ,462, ,872, ,203, ,23 32,959, ,15 45,686, ,22 17,617, ,91 11,554, ,10 340, ,00 Genel Kamu Hizmetleri 2010 YILI 2011 YILI Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekon. fller ve Hizmetleri Çevre Koruma Hizmetleri skân ve Toplum Refah Hizmetleri Sa l k Hizmetleri Dinlenme Kül. ve Din Hizmetleri E itim Hizmetleri 37

38 B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER

39 MAL H ZMETLER

40 MAL H ZMETLER 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Mali Hizmetler Biriminin Görevleri: a) Ulusal kalk nma strateji ve politikalar, y ll k program ve hükümet program çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar n belirlemek, amaçlar n oluflturmak üzere gerekli çal flmalar yapmak. b) darenin görev alan na giren konularda performans ve kalite ölçütleri gelifltirmek ve bu kapsamda verilecek di er görevleri yerine getirmek. c) darenin yönetimi ile hizmetlerin gelifltirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) darenin stratejik plan ve performans program n n haz rlanmas n koordine etmek ve sonuçlar n n konsolide edilmesi çal flmalar n yürütmek. e) zleyen iki y l n bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve y ll k performans program na uygun olarak haz rlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunlu unu izlemek ve de erlendirmek. f) Mevzuat uyar nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar çerçevesinde, ayr nt l harcama program haz rlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate al narak ödene in ilgili birimlere gönderilmesini sa lamak. g) Bütçe kay tlar n tutmak, bütçe uygulama sonuçlar na iliflkin verileri toplamak, de erlendirmek ve bütçe kesin hesab ile malî istatistikleri haz rlamak. h) lgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklar n n takip ve tahsil ifllemlerini yürütmek. ) darenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. i) Harcama birimleri taraf ndan haz rlanan birim faaliyet raporlar n da esas alarak idarenin faaliyet raporunu haz rlamak. j) darenin mülkiyetinde veya kullan m nda Tahakkuk Bürosu Müracaat Eden Mükellef Say s fllem Gören Mükellef Say s Emlak Vergisi Beyan Say s ÇTV Vergisi Beyan Say s lan Reklam Vergisi Beyan Say s Harcama Kat l m Pay Beyan Say s Tahsilat Bürosu bulunan tafl n r ve tafl nmazlara iliflkin icmal cetvellerini düzenlemek. k) darenin yat r m program n n haz rlanmas n koordine etmek, uygulama sonuçlar n izlemek ve y ll k yat r m de erlendirme raporunu haz rlamak. l) Malî kanunlarla ilgili di er mevzuat n uygulanmas konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sa lamak ve dan flmanl k yapmak. m) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. n) darenin üstünlük ve zay fl klar n tespit etmek. BÜROLARIMIZ Bütçe Finans ve Stratejik Planlama Bürosu 2010 y l na ait dare Faaliyet Raporu Çal flmalar gerçeklefltirilerek internet sitemizde kamuoyuna aç klanm flt r y l Bütçe Kesin Hesap Çal flmalar tamamlanm flt r y l Yat r m Program Çal flmalar bitirilerek Belediye Meclisi'nce kabul edilmifltir y l Performans Program haz rlanarak internet sitemizde kamuoyuna sunulmufltur y l Bütçesi haz rlanm flt r adet ödenek ile 2011 bütçe giderleri Ön Mali Kontrol lkeleri çerçevesinde incelenerek ödenek kay tlar yap lm flt r. Muhasebe Bürosu 2011 y l nda 3349 adet verile emri ile hak sahiplerine ödemeler gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca 4109 say l Muhtaç Asker Ailesi Yard m yasas gere ince muhtaç asker ailelerine toplam ,50 TL ödeme yap lm flt r y l nda Tahsilat Servisinde toplam 53 vezneyle adet makbuz kullan larak ,86- TL tahsil edilmifltir. Anlaflmal On-Line Oldu umuz Bankalar 40 Denizbank,Finansbank,Halkbank,Türk Ekonomi Bankas (Teb), fl Bankas,Vak fbank, ngbank olup mükelleflerimizin ad geçen bankalar arac l ile kimlik numaralar, sicil numaralar, adsoyad bilgilerinden herhangi birini belirterek Belediye Veznelerimizde ödeme yap yor gibi online bir flekilde ödeme yapabilmektedirler.

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 0216 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Mali Yýlý. Performans. Programý

Mali Yýlý. Performans. Programý Mali Yýlý Performans Programý Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin görevi sadece

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008. www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov.

T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008. www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov. Nisan / 2008 T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl Yay n No :64 Nisan 2008 www.gib.gov.tr/ 444 0 189 www.vergibilir.gov.tr Bask : gazi M.E.M.matbaas Ekonomik kalk

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 1 2010 2 Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 3 2010 4 Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Adalar Belediyesi nde yeni yönetim olarak

Detaylı

SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu www.isu.gov.tr Bunlar Biliyor Muydunuz? Alo SU 185 hatt n n, haftan n 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdi ini ve bu servisi kulanarak telefonun tufllar yla ar

Detaylı

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011 B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 211 Bu rapor flirketimizin Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi performans n paylaflan lerleme Bildirimi dir. çeri i hakk nda

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Türkiye nin Yükselen Değeri. İdare Faaliyet Raporu. Mart 2010

Türkiye nin Yükselen Değeri. İdare Faaliyet Raporu. Mart 2010 2009 İdare Faaliyet Raporu Mart 2010 Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa AK Keçiören Belediye

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı