e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar MUHASEBE VE YÖNETİM TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 MUHASEBE VE YÖNETİM TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 119 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar MUHSEE VE YÖNETİM TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 40 2 Finansal Yönetim 40 7 Stratejik Yönetim u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e MUHSEE UYGULMLRI ilanço yaklaşımına görekârın saptanmasında temel olan eşitlikaşağıdakilerden hangisidir? 5. Yabancı paralar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye - İşletmeye eklenen varlıklar + işletmedençekilenvarlıklar ) Kâr = Dönembaşı varlıkları - Dönembaşı borçları C) Kâr = Dönemsonu varlıkları - Dönemsonu borçları D) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye-işletmedençekilenvarlıklar E) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye+işletmeyeeklenenvarlıklar 6. ) Kambiyo Hesabında ) Döviz Hesabında C) Efektif Döviz Hesabında D) Kambiyo İşlemleri Hesabında E) Kasa Hesabında şağıdakilerden hangisi "102 ankalar Hesabında" izlenmez? 2. şağıdaki varlıklardan hangisi maliyet bedeli ölçüsü iledeğerlendirilmez? ) 15 aylık vadeli ticari mevduat ) 12 aylık vadeli ticari mevduat C) 6aylık vadeli ticari mevduat D) 1aylık vadeli ticari mevduat E) Vadesiz ticari mevduat ) Üretilentarımsal ürünler ) Üretilenmamul mallar C) ankalardaki ticari mevduat D) Ticari mallar E) Maddiduranvarlıklar 7. Ticari bir alacağın dava veya icra safhasında bulunması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisialacaklandırılır? 3. İşletmenin varlık ve borçlarının ayrıntılı olarak yer aldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? ) Karşılık Giderleri Hesabı ) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı C) Şüpheli Ticari lacaklarhesabı D) lacak Senetleri ReeskontuHesabı E) Şüpheli Ticari lacaklarkarşılığıhesabı 4. ) Yardımcı defter ) üyük defter C) İşletme defteri D) Envanter defteri E) Yevmiye defteri ir işletmenin Kasa Hesabının borç kalanı TL ve sayım sonucu kasa mevcudu ise TL dir. u bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır? 8. lıcılar Hesabının dönem sonunda yapılan kontrolünde müşterinin senetsiz borcuna karşılık verdiği senedin kaydının unutulduğu tespit edilmiştir. Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Satışlar Hesabı borçlandırılır. ) lacak Senetleri Hesabıborçlandırılır. C) lıcılar Hesabı borçlandırılır. D) orç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. E) lacak Senetleri Hesabıalacaklandırılır. ) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklı ) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Kasa Hesabı alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı borçlu 1.000, Kasa Hesabı alacaklı D) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı alacaklı E) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı alacaklı şağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer almaz? ) Ortaklardan lacaklar ) lacak Senetleri C) lıcılar D) Şüpheli lacaklar E) Değersiz lacaklar 2

3 2010 OC e İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar irim Maliyet Toplam Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) Stok hareketleriyle ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? ) Satıştan İadeler Hesabı ) Ticari lacaklar Hesabı C) Satışlar Hesabı D) Satış Iskontoları Hesabı E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillere ilişkin olarak dönemsonunda yapacağı faiz tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? ) Gider TahakkuklarıHesabı ) FinansmanGiderleri Hesabı C) Gelecek ylaraitgiderler Hesabı D) Çıkarılmış Tahviller Hesabı E) Tahvil naparaorç TaksitveFaizleri Hesabı anka Kredileri Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) lınan krediler hesabın alacağına kaydolunur. ) Ödenen krediler hesabın borcuna kaydolunur. C) Tahakkuk eden kredi faizleri hesabın alacağına kaydolunur. D) na hesaptır. E) Hesap kalan verirse, borç kalanı verir. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki nedenlerle verdiği senetler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) orç Senetleri Hesabında ) Diğer Ticari orçlar Hesabında C) Satıcılar Hesabında D) Diğer Çeşitli orçlar Hesabında E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabında 12. irikmiş mortismanlar Hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Duranvarlıklar hesabıdır. ) Gelir hesabıdır. C) Giderhesabıdır. D) ktifi düzenleyici pasifkarakterli hesaptır. E) Kaynak hesabıdır. 13. Yenileme amacıyla satılan bir maddi duran varlığın satışından sağlanan kârın kaydedildiği "Yenileme Fonu" ndaki tutar, sözkonusu duran varlık 3 yıl içinde yenilenmediği takdirde aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilir? ) Dönem NetKârıHesabına ) Taşıtlar Hesabına C) OlağandışıGelir vekârlar Hesabına D) SermayeHesabına E) Dönem KârıveyaZararıHesabına şağıdakilerden hangisi sermayeyedeğidir? ) Yasal yedekler ) Özel fonlar C) Statüyedekleri D) Hissesenedi ihraç primleri E) Olağanüstüyedekler ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari kâr Kanunen kabul edilmeyen giderler Vergiden muaf gelirler : TL : TL : TL u bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç TL dir? ) ) C) D) E)

4 2010 OC e "950 Vergiden Muaf Gelirler Hesabı" aşağıdaki hesaplardan hangisi içinde yer alır? ) Gelir Tablosu Hesaplarında ) Maliyet Hesaplarında C) Nazım Hesaplarda D) Kaynak Hesaplarında E) Varlık Hesaplarında 24. şağıdakilerden hangisi gelir tablosunun düzenlenmesine temel oluşturur? ) Yabancı kaynak hesapları ) Gelir ve gider hesapları C) Varlık hesapları D) Düzenleyici hesaplar E) Öz kaynak hesapları 20. Ödenmemiş Sermaye nasıl bir hesaptır? ) Pasif karakterli bir hesaptır. ) ir duran varlık hesabıdır. C) ir gider hesabıdır. D) ir yabancı kaynak hesabıdır. E) ktif karakterli bir sermaye taahhüt hesabıdır. 25. şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir? ) Ortakların eşit oy hakkına sahip olması ) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının, zorunlu olarak yer alması C) Ortakların, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olması D) Kârdan yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması E) Kurumlar vergisi mükellefi olması 21. ir sermaye şirketinde Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacak kalanı neyi ifade eder? ) Faaliyet kârını ) Dönemnet kârını C) Vergi öncesi kârı D) rüt satış kârını E) Olağan kârı 26. İşletmelerin endüstri işletmeleri, ticaret işletmeleri ve hizmet işletmeleri şeklinde sınıflandırılması aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılmıştır? ) Üretim araçlarına ) İş koşuluna C) Hukuki yapılarına D) üyüklüklerine E) Mülkiyetine 22. SERMYE HS NK KREDİLERİ HS. VERİLEN SİPRİŞ VNSLRI HS. NKLR HS. LCK SENETLERİ HS. XXX XXX XXX XXX XXX u hesaplardan hangisi kapanış kayıtları sırasında yanlış tarafta kullanılmıştır? ) Verilen Sipariş vansları Hesabı ) anka Kredileri Hesabı C) Sermaye Hesabı D) lacak Senetleri Hesabı E) ankalar Hesabı 27. Kollektif şirkette ortakların azaltılan sermaye paylarının cari hesaplarına kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) Ortaklara orçlar ) Sermaye C) Ödenmemiş Sermaye D) Ortaklardan lacaklar E) Diğer Çeşitli orçlar 23. şağıdakilerden hangisi ticari kârı, vergi kârından farklı olmasına yol açan kanunen kabul edilmeyen giderler içinde yer almaz? ) Fazla ödenmiş bağış ve yardımlar ) Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar C) elgesiz giderler D) Pazarlama satış ve dağıtımgiderleri E) Fazla ayrılan amortismanlar şağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye arttırma yollarından birideğildir? ) Diğer bir kollektif şirketile birleşilmesi ) Mevcut ortakların sermaye paylarının çoğaltılması C) Yeni hisse senedi çıkarılması D) Şirkete yeni ortağın alınması E) Ortaklarının kâr paylarının sermayeye eklenmesi

5 2010 OC e şağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına temel olacak ölçütlerden biri değildir? ) Şirketekonulansermayemiktarı ) Şirketyönetimindealınangörevler C) Sözleşmeye konulan kâr dağıtımına ilişkin maddeler D) Ortaklarınkişiselnitelikleri E) Ortaklarınşahsi mal varlıkları 31. ir komandit şirkette dönem kârının ortaklara dağıtım kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dönem Net Kârı Hesabı borçlandırılır. ) Ortaklara orçlar Hesabı borçlandırılır. C) Ortaklardan lacaklar Hesabı alacaklandırılır. D) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlandırılır. E) Dönem Kâr veya Zarar Hesabı alacaklandırılır. 30. F ve Ortağı Kollektif Şirketi nin sermayesi TL dir ve ortakların sermaye payları eşittir. Ortak F sermaye taahhüdünün tamamını nakit olarak yerine getirmiştir. u bilgilere göre ortak F nin taahhüdünü yerine getirmesi ile ilgili olarak yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 32. nonim şirketlerin ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşuluyla, başka izne gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile sermaye artışı için, çıkarabilecekleri hissesenetlerinin en yüksektutarını gösteren veticaret siciline tesciledilmişolan sermayeyenead verilir? ) aşlangıç sermayesi ) Kayıtlısermaye C) Ödenmiş sermaye D) Esassermaye E) Çıkarılmış sermaye KS HS SERMYE HS Ortak F Sermaye ) TİCRİ MLLR HS DEMİRŞLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri C) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS SERMYE HS Ortak F Sermaye D) 33. nonim şirketin işleyişiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Denetim için yönetimle ilişkisi olmayan ortaklardan veya üçüncü kişilerden denetçi veya denetçiler seçilir. ) Genel kurulda çoğunluk esasına göre oluşan kararlar, tüm ortakları bağlayıcı niteliktedir. C) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. D) Yönetim kurulu, ortaklar arasından en az iki gerçek kişi üyeden oluşur. E) Genel kurul, ortakların katılımı ile oluşan üst yönetim ve karar organıdır. KS HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri E) ORTKLRDN LCKLR HS Ortak F ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri 34. Ödenmiş sermayesi TL olan bir anonim şirketinin yıllık kârı TL dir. u bilgilere göre şirketin dağıtması gereken birinci temettü tutarı en az kaç TL dir? ) ) C) D) E)

6 2010 OC e "V" Limited Şirketinin ödenmiş sermayesi TL, dönem kârı TL dir. ynı dönemde kanunen kabul edilmeyen giderler 100 TL, vergiden muaf gelirleri 600 TL olarak saptanmıştır. u bilgilere göre, şirketin dağıtacağı birinci temettü tutarı kaç TL dir? ) 400 ) 375 C) 100 D) 50 E) 47 Kâr dağıtım tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) I.ve II. tertip yasal yedekler ) I.ve II. temettüler C) Sermaye D) Yedeklerden dağıtım E) Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler şağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde tasfiye nedenidir? ) Yönetim kurulunun dağılma kararı alması ) Şirket sözleşmesinde yazılı olmayan bir nedenin dağılma nedeni olarak gösterilmesi C) Şirketin başka bir şirketin hisse senetlerini toplamış olması D) En az sermayenin 2/3' ünün yitirilmesi ve alacaklıların mahkemeye başvurmaları E) Şirketin borçlarını ödemekte gecikmesi Kollektif Şirketi ile D Kollektif Şirketi birleşerek D Kolektif Şirketini kurmuşlardır. Kolektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketindeki sermaye payı 500 TL olacaktır. Devredilen değerler ise aşağıdaki gibidir: anka mevduatı: orç senetleri: Ticari mallar: Demirbaşlar: 50 TL 250 TL 200 TL 600 TL u bilgilere göre, Kollektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketi karşısındaki durumları nedir? ) 100 TL alacaklı ) 100 TL borçlu C) 250 TL alacaklı D) 250 TL borçlu E) 350 TL alacaklı Şirketlerin birleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) irleşecek şirketler kendilerine ait borçları nasıl ödeyeceklerini ilan ederler. ) irleşecek şirketler tek tip bilanço düzenlerler. C) Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri birleşebilirler. D) irleşecek şirketlerin her biri ayrı ayrı karar vermelidir. E) ynı türden olmayan şirketlerde tasfiye edildikten sonra ortaklar yeni bir şirket kurabilirler. 38. Tasfiye esnasında TL alış değerli hisse senedinin TL ye satılmasının kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 500 TL alacaklandırılır. ) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı 500 TL alacaklandırılır. C) Hisse Senetleri Hesabı 500 TL borçlandırılır. D) ankalar Hesabı TL alacaklandırılır. E) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 500 TL borçlandırılır. 6

7 2010 OC e sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. FÝNNSL YÖNETÝM 4. şağıdakilerden hangisi kişi ya da kurumların faydalanabileceği para ya da sermayeyi ifade eder? (Y) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Net Satışlar Satışların Maliyeti Kredili Satışlar Stoklar Ticari lacaklar Maddi Duran Varlıklar TL TL TL TL TL TL ) Finansal Yönetim ) Yatırım Yönetimi C) Plasman D) Finans E) Finansman 1. u bilgilere göre (Y) işletmesinin stok devir hızı kaçtır? 5. şağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal amaçlarından biridir? ) 2,33 ) 2,13 C) 1,93 D) 1,83 E) 1,73 ) İşletmenin kârını maksimize etmek ) İşletmenin büyümesini sağlamak C) İşletmenin değerini maksimize etmek D) İşletmenin piyasa payını artırmak E) İşletmede istihdamı sürekli kılmak 2. Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin alacak devir hızı kaçtır? 6. şağıdakilerden hangisi bir şirketin halka kapalı ya da halka açık olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden biri değildir? ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ) Ortak sayısı ) Hisse senetlerinin borsaya kote edilip edilmediği C) Yöneticilerin uzmanlık alanları D) Pay sahipliğinin devredilebilirliği E) Yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı 3. Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin maddi duran varlık devir hızı kaçtır? 7. 5 yıl vadeli olarak %25 bileşik faizle bir bankaya yatırılan 500 TL, 5. yılın sonunda yaklaşık kaç TL olur? ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ) ) C) D) E)

8 2010 OC e Nominal faiz oranı %25, yıllık enflasyon oranı %20 ise reel faiz oranı yüzde kaçtır? ) 2 ) 3,12 C) 4,17 D) 4,31 E) şağıdakilerden hangisi proforma finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden biridir? ) Netleştirme yöntemi ) Net faaliyetgeliri yöntemi C) Korelasyon yöntemi D) Satışların yüzdesi yöntemi E) Net gelir yöntemi 9. şağıdakilerden hangisi faiz oranlarını etkilemez? ) Enflasyon ) Vade riski C) Paranın zaman değeri D) Temettü oranları E) Ödenmeme riski 14. şağıdakilerden hangisi optimal borçlanma derecesini ifade eder? ) Faiz giderlerini minimumkılmak ) Finansal riski minimum kılmak C) Sermaye maliyetini minimum kılmak D) İşletme riskini minimum kılmak E) Finansal riski maksimum kılmak 10. şağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında yer almaz? ) mortismanlar ) Hammadde giderleri C) Yönetici maaşları D) Faiz giderleri E) Sigorta giderleri 15. şağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir? ) Esneklik ilkesi ) İktisadilik ilkesi C) ütünlük ilkesi D) irlik ilkesi E) Dönemsellik ilkesi 11. Sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak, sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Oran analizi ) Trend analizi C) Du Pont analizi D) Karşılaştırmalı analiz E) Çalışma kaldıracı analizi 16. İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde, faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak tanıyan minimum dönen varlıklartoplamına ne ad verilir? ) Değişken çalışma sermayesi ) Sürekli çalışma sermayesi C) Net çalışma sermayesi D) Olağanüstü çalışma sermayesi E) rüt çalışma sermayesi 12. ir işletmenin sabit giderleri TL birim satış fiyatı TL birim başına değişken giderleri TL ise bu işletmenin başabaş noktasındaki satışı kaç adettir? ) 500 ) C) D) E) Dönen varlıklardan kısa vadeli borçlar çıkarıldığında kalan farka ne ad verilir? ) Kullanılabilir fonlar ) Likidite oranı C) Çalışma sermayesi D) Net çalışma sermayesi E) Nakit mevcudu

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğini gidermek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir? ) lacak devir hızının artırılması ) Satıcılardan yeni kredi alınması C) Kısa vadeli banka borçlarının kapatılması D) Üretim kapasitesini etkilemeyecek şekilde duran varlıkların azaltılması E) Uzun süreli kaynak sağlanması 22. "3/10 net 45" ne anlama gelir? ) lacak 45 gün içinde ödenirse %10 indirim yapılır. ) 45 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde ödenirse %3 indirimyapılır. C) lacak 45 gün içinde ödenirse %3 indirim yapılır. D) 45 gün vade tanınan alacak 3 gün içinde ödenirse %10 indirimyapılır. E) 45 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde ödenirse %10 indirimyapılır. 19. İşletmelerde nakit yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletme giderlerini borçlanmadan karşılamak ) ankalarla olan ilişkileri yürütmek C) TL ile yabancı paralar arasında denge kurmak D) Ödemelerle tahsilatları çakıştırmak E) Likidite ile uzun vadeli kârlılık arasında denge kurmak 23. şağıdaki durumlardan hangisi işletmenin alacak düzeyini artırmaz? ) Ekonomide durgunluk yaşanması ) Kredili satışların artması C) Kredi politikasının esnekolması D) Satışların artması E) Sektörde rekabet olmaması 20. şağıdaki durumlardan hangisi, işletmelerde nakit bulundurma gereksinimini artırmaz? ) Yeni bir yatırım yapılması ) Yüklü miktarda alımyapılması C) Kredi anapara ödemesi yapılması D) lacak devir hızının yüksek olması E) lışların peşin yapılması 24. Faaliyetleri birbirine bağımlı olan işletmelerde stokların yetersiz olması, aşağıdakidurumlardanhangisine yol açmaz? ) Üretimin durmasına ) Müşteri kaybına C) Üretim kalitesinin düşmesine D) Maliyetlerin artmasına E) Üretimin gecikmesine 21. Stok alımı, vergi ödemeleri, ücret ödemeleri ve faiz ödemeleri için nakit bulundurmak, aşağıdaki nakit bulundurma amaçlarından hangisine örnektir? ) İşlem ) Tedbir C) İhtiyat D) Spekülasyon E) Yatırım Yatırım projelerinin analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine ne ad verilir? ) Geri ödeme dönemi ) Sabit varlık yatırımı C) Dönen varlık yatırımı D) Sermaye bütçelemesi E) Finansal yönetim

10 2010 OC e Geri ödeme dönemi yönteminin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? ) Paranın zaman değerini dikkate almaması ) Likidite sorunu yaratması C) Gelecekteki nakit çıkışlarını dikkate almaması D) Hesaplanmasının zor olması E) Riski yüksek yatırım projelerinin seçilmesine yolaçması 30. Enflasyon ile yatırım projeleri arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Enflasyon, proje değerlemede dikkate alınmamalıdır. ) Enflasyon, yalnız nakit girişleri için dikkate alınmalıdır. C) Enflasyon, yalnız yatırım harcamaları için dikkate alınmalıdır. D) Enflasyon, hem nakit girişleri, hem de nakit çıkışları için dikkate alınmalıdır. E) Enflasyon, ekonomik ömrü üç yıldan fazla olan projeler için dikkate alınmalıdır. 27. Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki değere ne ad verilir? ) Net bugünkü değer ) Hurda değer C) Defter değeri D) ugünkü değer E) Gerçek değer şağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir? ) elirlilik eşitliği yöntemi ) Karar ağacı yöntemi C) Kârlılık endeksi yöntemi D) Simülasyon yöntemi E) Olasılık dağılımı yöntemi eş yatırım projesinin beklenen getirileri ve standart sapmaları, aşağıda verilmiştir. Değişim katsayısına göre, yukarıdaki yatırım projelerinden hangisi tercih edilmelidir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Yatırım eklenen Standart Sapma Projesi Getiri Döviz kurlarındaki artışın TL faizlerinin altında kalacağını öngören bir finans yöneticisi, aşağıdaki banka kredilerinden hangisini tercih etmelidir? ) Günlük faiz oranlı rotatif kredi ) Dövize endeksli kredi C) Taksitli ticari kredi D) İskonto kredisi E) Spot kredi ir işletme net 45 koşulu ile günlük TL lik alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon tutarı kaç TL olur? ) ) C) D) E) Mal ve hizmet ihracatından doğan ticari alacakların bir finansman kurumuna devredilmesi yoluyla fon yaratılmasına ne ad verilir? ) kreditif ) Factoring C) Forfaiting D) Leasing E) Sendikasyon

11 2010 OC e şağıdakilerden hangisi, birşirketin sermaye artırımı için çıkaracağı yeni hisse senetlerinden öncelikli olarak satın alma hakkını ifade eder? ) İntifa hakkı ) Temettü hakkı C) Şirket organlarını ibra hakkı D) Tasfiyeden pay alma hakkı E) Rüçhan hakkı 38. İşletme varlıklarının finansmanında borç kullanılmasından dolayı ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Likidite riski ) Finansal risk C) Kur riski D) Enflasyon riski E) Faaliyet riski 39. Elde edilen kârın dağıtılmayarak işletme bünyesinde tutulmasına ne ad verilir? 35. ir işletmenin, elindeki bir gayrimenkulu ipotek ettirerek çıkarmış olduğu tahviller aşağıdaki tahvil türlerinden hangisine örnektir? ) İkramiyeli tahviller ) Nama yazılı tahviller C) Güvencesiz tahviller D) Güvenceli tahviller E) Primli tahviller 40. ) Oto finansman ) Kısa süreli finansman C) Orta süreli finansman D) Uzun süreli finansman E) Karma finansman Kâr dağıtım politikası oluşturulurken temel amaç ne olmalıdır? ) Yatırımları artırmak ) Likiditeyi bozmamak C) orçları azaltmak D) Müşterilere güven vermek E) Piyasa değerini yükseltmek 36. Vergi oranının %20 olması durumunda, %18 faizli banka kredisinin vergi sonrası maliyeti yüzde kaç olur? ) 10 ) 12 C) 14 D) 16 E) şağıdakilerin hangisi, işletme varlıklarının finansmanında kullanılabilecek kaynaklar arasında yer almaz? ) Uzun vadeli banka kredisi ) İmtiyazlı hisse senedi C) Tahvil D) di hisse senedi E) Hazine bonosu 11

12 2010 OC e Politikayı stratejiden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzun süre için saptanmış olması ) Esnekliğinin fazla olması C) Stratejiyi de içeren genel bir kavram olması D) maçlara bağlılığının katı olması E) ir kere belirlendikten sonra sık sık değişmemesi STRTEJÝK YÖNETÝM 5. ir takım faaliyetleri gerçekleştirerek mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ya da sosyal olarak saptanmış değerlere ne ad verilir? ) Norm ) Durum C) maç D) İşlev E) raç 2. yrýntýlý faaliyetlerin uygulanacaklarý yer ve zamanlar ile bunlarýn kimler tarafýndan nasýl ve hangi sürede yapýlacaðýný saptamaya ne ad verilir? ) Taktik ) Politika C) Misyon D) ütçe E) Program Yeni ve mevcut pazarlar için ürün çeþitlendirmesini artýrmaya ne ad verilir? ) Ürün zenginleþtirme ) Ürün programlama C) Ürün geliþtirme D) Ürün farklýlaþtýrma E) Ürün planlama aþka iþletmeleri satýn alma veya toplu olarak birleþme yoluna gidilmesine ne ad verilir? 3. þaðýdakilerden hangisi yönetsel stratejinin özelliklerinden biri deðildir? ) Dýþ büyüme ) Verimlilik C) Kârlýlýk D) ktifleþtirme E) Otofinansman ) Statik bir çevrede iþletmenin faaliyet sahalarýný belirlemesi ) nalize dayalý olmasý C) Ýþletmenin çevresiyle diyalektik iliþkilerini düzenlemesi D) Ýþletmenin bütün kaynaklarýný uyum içinde yöneten ve faaliyete geçiren bir unsur olmasý E) maçlara baðlý olmasý 8. þaðýdaki endüstri türlerinden hangisi teknolojik geliþmelerden daha az etkilenir? ) Otomotiv ) Haberleþme C) Elektrikli araçlar D) Ýlaç E) Mobilya 4. þaðýdakilerden hangisi iþletmelerin amaçlarýnýn oluþturulmasýnda dikkate alýnmasý gereken ilkelerden biri deðildir? 9. þaðýdakilerden hangisi iþletmelerin analiz etmek zorunda olduðu ekonomik faktörlerden biri deðildir? ) çýk, seçik olmasý ) Ölçülebilir olmasý C) Katý olmasý D) Motive edici olmasý E) irbirleriyle uyumlu olmasý ) Devletin para politikasý ) Devletin ödemeler dengesi C) Ýletiþimaraç ve tekniðindeki geliþmeler D) Ekonominin geliþme devresinin durumu E) Deflasyonist etkiler 12

13 2010 OC e Devletin ihracatý teþvik politikasý iþletmelerin analiz etmek zorunda olduklarý özel ekonomik faktörlerden hangisinin içinde deðerlendirilir? ) Ürün ve hizmetlerin fiyatlarýndaki enflasyonist ve deflasyonist eðilimler ) Devletin vergi politikasý C) Devletin ödemeler dengesi D) Devletin para politikasý E) Ekonominin geliþme evresinin durumu 14. şağıdakilerden hangisi Değer Zincirini oluşturan temel faaliyetler arasında yer almaz? ) Dış lojistik ) Pazarlama C) İç lojistik D) Hizmet E) Tedarik 15. þaðýdakilerden hangisi 7-S nalizinde yer alan örgüt deðiþkenlerinden biri deðildir? 11. Sokaktaki insanlarla yapılan mülakatlar, senaryo geliştirme ve beyin fırtınası gibi teknikler hangi planlama tekniğinin kapsamına girer? ) Vak'a analizleri ) Yapılandırılmamış anket ve mülakatlar C) Dinamik modeller D) Tek değişkenli ekstrapolasyon E) Karar ağaçları ve morfoloji analizleri 16. ) Paylaþýlan deðerler ) Sistemve süreçler C) Strateji D) Teknoloji yoðunluðu E) Yönetimstili Ýþletmenin örgütsel ve kumanda sorunlarýnda sahip olduðu eski tecrübelerinin faaliyetlerine katýlacak yeni iþlere kolayca uyabilmesini saðlayan etkiye ne ad verilir? ) Yatýrým sinerjisi ) Çalýþma sinerjisi C) Pazarlama sinerjisi D) ölüm sinerjisi E) Ýþletme sinerjisi 12. þaðýdakilerden hangisi pazar koþullarý ve müþterilerin özelliklerine iliþkin faktörlerin analizinde göz önünde bulundurulmaz? ) Nüfus piramidinin deðiþmesi ) Ürün veya hizmetlerin hayat eðrisinin bulunduðu dönem C) Pazardaki borçlanma koþullarý D) Nüfusun gelir daðýlýmý E) Müþterilerin özellikleri 17. şağıdakilerden hangisi etrafına bakma stratejilerinde izlenen yaklaşımlar arasında yer almaz? ) Pazarlama harcamalarını azaltma ) Maliyetlerde azaltma yoluna gitme C) İşletme faaliyetlerine son verme D) İşletmenin faaliyetalanını daraltma E) İşletmenin kurmay kadrolarında tasarruf sağlama 13. Sendika ile işletme arasındaki ilişkiler karşılıklı anlayış ve saygıyla kurulmuşsa işletme için önem kazanacak strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Endüstriye düşük yatırımla girmek ) üyümek ve gelişmek C) İşgücü maliyetini düşürmek D) Faaliyetleri daraltmak E) Rekabeti azaltmak ir işletme, ürün veya hizmet satışlarının %75 inden fazlasını tek bir müşteriye satıyorsa ve ana fonksiyonel faaliyetleri azaltıyorsa izlediği tasarruf stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tecrit etme ) Mahkum işletme C) yırma D) Son verme E) Etrafına bakma

14 2010 OC e þaðýdakilerden hangisi müþterek yatýrým ortaklýðýna girilmesinin saðladýðý yararlardan biri deðildir? ) Ortaklýða giren iþletmelerin baðýmsýzlýklarýnýn korunmasý ) irim baþýna pazarlama maliyetlerinin artmasý C) Pazar potansiyelinin artmasý ve gerçekleþen fiili satýþ miktarýnýn çoðalmasý D) Pazarlama kanallarýnýn geliþmesi E) Yatýrým maliyetlerinin azalmasý 23. þaðýdakilerden hangisi, yönlendirici politika matrisine göre yapýlacak rekabet yeteneðinin analizinde dikkate alýnan ölçülerden biri deðildir? ) Ýþletmenin pazardaki durumu ) Ýþletmenin yenilik yapabilme gücü C) Ýþletmenin araþtýrma geliþtirme gücü D) Ýþletmenin hammadde temini imkânlarý E) Ýþletmenin üretimimkân ve yetenekleri İşletmenin faaliyette bulunduğu endüstride sektör ortalamasının üzerinde olmayan bir hızla yatırım yapmaya devam ederek pazarın hızla büyümesine ayak uydurması Patel ve Younger'in önerdiği stratejilerden hangisine örnektir? ) Durumunu koruma ) Harmanlama C) Pazar payını artırma D) Seçici olma ve durumu iyileştirme E) Derhal terketme şağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin uygulanma yollarından biri değildir? ) Müşterilere sağlanan destek hizmetlerin ve satış hizmetlerinin rakiplere nazaran daha etkili ve kaliteli gerçekleştirilmesi ) z kalitedeki ürün ve hizmetlerin rakiplerden daha düşük fiyata verilmesi C) Ürün ve hizmetlerin muhafazakâr bir düşünce ile zaman içinde bir değişikliğe uğratılmadan piyasa sürülmesi D) Rakiplere nazaran daha üstün bir teknik ve teknolojinin uygulanması E) Kalite iyileştirme çabalarının güçlendirilmesi Portföy matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yıldızlar, yüksek büyüme ve yüksek pazar payına sahip ürünlerdir. ) Nakit ineklerine uygulamada aynı zamanda nakit tuzakları adı verilir. C) Çocuk gibi bakıma muhtaç ürünler, hem pazar hissesini korumak hem de yeni pazar hisseleri kazanmak için çok miktarda nakde ihtiyaçgösteren ürünleri temsil eder. D) Nakit inekleri, bol nakit sağlayan, yüksek pazar payına ve düşük pazar büyümesi özelliğine sahip ürünleri temsil eder. E) Köpekler, pazar payları düşük olduğu gibi pazar büyümeleri de düşük olan ürünleri temsil eder. Pazardaki üretici sayısı işletme faaliyet alanını analiz etmede kullanılan ölçülerden hangisinin içinde değerlendirilir? ) Hammadde temini imkânı ) Pazarın kalitesi C) Pazarbüyüme oranı D) Dış çevresel etkenlerin gücü E) Kısıtlayıcı etmenlerin sayısı 22. şağıdakilerden hangisi hızlı cevap verme stratejilerinin ortaya çıkış biçimlerinden biri değildir? ) Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ) Müşteri isteklerine ve sorularına cevap verilmesi C) Ismarlama ürünlerin teslim süresinin uzatılması D) Yeni ürün geliştirilmesi E) Siparişlerin işletmeye gelmesini geciktiren işlemlerin azaltılması þaðýdakilerden hangisi pazarlama iþlevine iliþkin politikalar arasýnda yer almaz? ) Kapasite kullaným politikalarý ) Ürün ve pazarlara iliþkin politikalar C) Tüketici koruma politikalarý D) Satýþ sonrasý servis politikalarý E) Daðýtým politikalarý

15 2010 OC e Üretim tesislerinin kuruluþ yerlerinin seçimi aþaðýdaki faktörlerden hangisine baðlý deðildir? ) Girdilerin iþletmeye giriþ maliyetine ) Daðýtým imkânlarýnýn ve pazarlama kanallarýnýn seçimine C) Hammadde kaynaklarýna yakýnlýða D) Enerji kaynaklarýnýn bolluðuna E) Mamul satýþ fiyatýna 31. şağıdakilerden hangisi uluslararası stratejinin özelliklerinden biridir? ) Çeşitli ülkelerdeki birimlerin sadece karşılaştıkları özel durumlara uyabilmesi ) Çeşitli ülkelerdeki birimlerin bir merkezin kontrolü altında çalışması C) Çeşitli ülkelerdeki birimlerin müşteri ihtiyaçları için karşılıklı dayanışma içinde olması D) Çeşitli ülkelerdeki birimlerin birbirinden bağımsız çalışması E) Ölçek ekonomisi yaratmak için üretim faaliyetlerinin bir merkezden gerçekleştirilmesi 28. Çevrede imaj ve prestiji korumak ve artırmak çabalarına ilişkin politikalar aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir? ) Halkla ilişkiler ) raştırma ve geliştirme C) İnsan kaynakları yönetimi D) Muhasebe ve finansman E) Pazarlama yönetimi şağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlara girmesinin atak nedenleri arasında yer alır? ) ulunan yerel pazarın korunması ) Hammadde arzının güvence altına alınması C) Yeni faaliyetler için temel oluşturulması D) Coğrafi farklılaştırmaya gidilmesi E) Tepe yönetiminin büyüme ve genişleme arzusunun tatmin edilmesi şağıdakilerden hangisi küresel stratejinin yararlarından birideğildir? ) Faaliyet gösterilen her ülkede aynı pazarlama yaklaşımının uygulanmasını sağlaması ) Üretim maliyetlerini düşürmesi C) rtmış rekabet kaldıracının sağlanması D) Genişletilmiş müşteri önceliğinin sağlanması E) Ürünlerin ve üretim programlarının kalitelerinin iyileştirilmesi Orta büyüklükte bulunan bir iþletmenin büyüme stratejisi izleyerek ürünlerini ve pazarlarýný çeþitlendirmesiyle stratejik iþ birimleri sayýsýný artýrmasý sonucunda yapýlacak reorganizasyonla ortaya çýkan yapýya ne ad verilir? ) Fonksiyonel yapý ) Coðrafi bölüme göre yapý C) Matriks yapý D) Giriþimci yapý E) Ürün bölümüne göre yapý þaðýdakilerden hangisi coðrafi bölüme göre yapýlanmanýn saðladýðý yararlardan biri deðildir? ) Deðiþik uluslarýn tüketici ihtiyaçlarý için araþtýrma geliþtirme yapýlýp yeni ürünlerin üretilmesi ) ölgesel ihtiyaçlara uygun yönetici geliþtirme programlarýnýn uygulanmasý C) ölgesel kâr merkezi sorumluluklarýnýn ortaya çýkmasý ve dolayýsýyla etkinlik bakýmýndan bölgelerarasý yarýþýn oluþmasý D) Yaygýn bir coðrafi örgütün genel merkezden koordinasyonunun ve yerel yönetici faaliyetlerinin kontrollerinin kolaylaþmasý E) Faaliyette bulunulan her bölgenin sosyo kültürel, teknolojik ihtiyaçlarýna uyum saðlanmasý

16 2010 OC e Gerekli finansman fonlarýnýn makul bir maliyetle saðlanmasý ve en etkili bir biçimde kullanýlmasý, sermaye yatýrýmlarýnýn en iyi seçeneklerle yapýlmasý ve saðlýklý stok politikasýnýn sürdürülmesi amacýyla hazýrlanan bütçeye ne ad verilir? ) Üretim bütçesi ) Dönem giderleri bütçesi C) Finansman ve yatýrýmbütçesi D) Gelir tablosu bütçesi E) Satýþ bütçesi Dış çevre olağanüstü müşteri hizmetlerini zorunlu kılıyorsa işletme kültürü hangi biçimde olmalıdır? ) Modayı yakından izleyen ) Reklamfaaliyetlerini ön planda tutan C) raştırma geliştirme faaliyetlerine önem veren D) Kalite kontrolü güçlendiren E) İyi müşteri hizmetlerini yüreklendiren Rakiplerin faaliyet ve stratejilerinin kontrol edilip onlarýn davranýþlarý dikkate alýnarak geliþtirilen stratejiler hangi kültür tipi için uygundur? şağıdaki işlevsel düzeydeki kontrol alanlarından hangisi araştırma ve geliştirme departmanına ilişkindir? ) Yeni mamul tasarımı ) Moral ve motivasyon düzeyi C) Hatalı üretim oranları D) Nakit akışı E) Müşteri memnuniyeti Çağdaş kontrol yaklaşımına göre önceden seçilmiş bazı değişkenlere ilişkin tahminleri gözetmek yerine işletme için imkân ve fırsat veren ya da tehlike oluşturan çevre elemanlarının izlenmesine ne ad verilir? ) Tahminlerin kontrolü ) Geri besleme C) Süreç kontrolü D) Stratejik gözetim E) Uygulama kontrolü Rekabette büyüme ve liderlik stratejisi izleyen yüksek baþarýlý SÝ'ler hangi tür kontrolleri kullanma eðilimindedirler? ) Ussal kontrol ) Çýktý kontrolü C) Davranýþsalkontrol D) Girdi kontrolü E) Eylemsel kontrol ) Koruyucu kültür tipi ) Tepki verici kültür tipi C) Geliþtirici kültür tipi D) nalizci kültür tipi E) Himayeci kültür tipi 37. Yatýrým merkezlerinin baþarýlarýnýn ölçümünde aþaðýdaki ölçütlerden hangisi kullanýlýr? ) Ýþgücü devir hýzý ) Toplamvarlýk kârlýlýðý C) Hisse senedi fiyatý D) Pazar payýnda artýþ E) Verimlilik oranlarý 16 TEST İTTİ.

17 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 119 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar MUHSEE VE YÖNETİM TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 40 2 Finansal Yönetim 40 7 Stratejik Yönetim u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 2010 OC e MUHSEE UYGULMLRI şağıdakilerden hangisi "102 ankalar Hesabında" izlenmez? ) 15 aylık vadeli ticari mevduat ) 12 aylık vadeli ticari mevduat C) 6aylık vadeli ticari mevduat D) 1aylık vadeli ticari mevduat E) Vadesiz ticari mevduat ir sermaye şirketinde Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacak kalanı neyi ifade eder? ) Faaliyet kârını ) Dönemnet kârını C) Vergi öncesi kârı D) rüt satış kârını E) Olağan kârı ir işletmenin Kasa Hesabının borç kalanı TL ve sayımsonucu kasa mevcudu ise TL dir. u bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır? ) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve TesellümFazlaları Hesabı alacaklı ) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı alacaklı C) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve TesellümNoksanları Hesabı alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Kasa Hesabıalacaklı E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı borçlu 1.000,Kasa Hesabı alacaklı anka Kredileri Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3. İşletmenin varlık ve borçlarının ayrıntılı olarak yer aldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? ) Envanter defteri ) Yevmiye defteri C) üyük defter D) Yardımcı defter E) İşletme defteri ) Ödenen krediler hesabın borcuna kaydolunur. ) na hesaptır. C) Hesap kalan verirse, borç kalanı verir. D) lınan krediler hesabın alacağına kaydolunur. E) Tahakkuk eden kredi faizleri hesabın alacağına kaydolunur. 8. ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari bir alacağın dava veya icra safhasında bulunması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı ) Karşılık Giderleri Hesabı C) lacaksenetleri ReeskontuHesabı D) Şüpheli Ticari lacaklar KarşılığıHesabı E) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı Yenileme amacıyla satılan bir maddi duran varlığın satışından sağlanan kârın kaydedildiği "Yenileme Fonu" ndaki tutar, sözkonusu duran varlık 3 yıl içinde yenilenmediği takdirde aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilir? 9. Ticari kâr Kanunen kabul edilmeyen giderler Vergiden muaf gelirler : TL : TL : TL u bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer almaz? ) Taşıtlar Hesabına ) OlağandışıGelir vekârlar Hesabına C) Dönem KârıveyaZararıHesabına D) SermayeHesabına E) Dönem NetKârıHesabına 2 ) Ortaklardan lacaklar ) lıcılar C) lacak Senetleri D) Değersiz lacaklar E) Şüpheli lacaklar

19 2010 OC e şağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına temel olacak ölçütlerden biri değildir? ) Şirketekonulansermayemiktarı ) Şirketyönetimindealınangörevler C) Sözleşmeye konulan kâr dağıtımına ilişkin maddeler D) Ortaklarınkişiselnitelikleri E) Ortaklarınşahsi mal varlıkları 14. nonim şirketlerin ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşuluyla, başka izne gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile sermaye artışı için, çıkarabilecekleri hissesenetlerinin en yüksektutarını gösteren veticaret siciline tesciledilmişolan sermayeyenead verilir? ) Çıkarılmış sermaye ) aşlangıç sermayesi C) Esassermaye D) Ödenmiş sermaye E) Kayıtlısermaye 11. Ödenmemiş Sermaye nasıl bir hesaptır? ) ir yabancı kaynak hesabıdır. ) ktif karakterli bir sermaye taahhüt hesabıdır. C) ir gider hesabıdır. D) ir duran varlık hesabıdır. E) Pasif karakterli bir hesaptır. 15. şağıdaki varlıklardan hangisi maliyet bedeli ölçüsü iledeğerlendirilmez? ) Üretilentarımsal ürünler ) ankalardaki ticari mevduat C) Ticari mallar D) Üretilenmamul mallar E) Maddi duranvarlıklar 12. SERMYE HS NK KREDİLERİ HS. VERİLEN SİPRİŞ VNSLRI HS. NKLR HS. LCK SENETLERİ HS. XXX XXX XXX XXX XXX u hesaplardan hangisi kapanış kayıtları sırasında yanlış tarafta kullanılmıştır? ) Verilen Sipariş vansları Hesabı ) anka Kredileri Hesabı C) Sermaye Hesabı D) lacak Senetleri Hesabı E) ankalar Hesabı Ödenmiş sermayesi TL olan bir anonim şirketinin yıllık kârı TL dir. u bilgilere göre şirketin dağıtması gereken birinci temettü tutarı en az kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillere ilişkin olarak dönemsonunda yapacağı faiz tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 13. ilanço yaklaşımına görekârın saptanmasında temel olan eşitlikaşağıdakilerden hangisidir? ) Kâr = Dönembaşı varlıkları - Dönembaşı borçları ) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye-işletmedençekilenvarlıklar C) Kâr = Dönemsonu varlıkları - Dönemsonu borçları D) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye - İşletmeye eklenen varlıklar + işletmedençekilenvarlıklar E) Kâr = Dönemsonu özsermaye - Dönembaşı özsermaye+işletmeyeeklenenvarlıklar ) Çıkarılmış Tahviller Hesabı ) Gelecek ylaraitgiderler Hesabı C) Tahvil naparaorç TaksitveFaizleri Hesabı D) FinansmanGiderleri Hesabı E) Gider TahakkuklarıHesabı lıcılar Hesabının dönem sonunda yapılan kontrolünde müşterinin senetsiz borcuna karşılık verdiği senedin kaydının unutulduğu tespit edilmiştir. Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lıcılar Hesabı borçlandırılır. ) lacak Senetleri Hesabıalacaklandırılır. C) orç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. D) Satışlar Hesabı borçlandırılır. E) lacak Senetleri Hesabıborçlandırılır.

20 2010 OC e irikmiş mortismanlar Hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) ktifi düzenleyici pasifkarakterli hesaptır. ) Duranvarlıklar hesabıdır. C) Giderhesabıdır. D) Kaynak hesabıdır. E) Gelir hesabıdır. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki nedenlerle verdiği senetler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabında ) Diğer Ticari orçlar Hesabında C) Diğer Çeşitli orçlar Hesabında D) Satıcılar Hesabında E) orç Senetleri Hesabında Kollektif şirkette ortakların azaltılan sermaye paylarının cari hesaplarına kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? Şirketlerin birleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) irleşecek şirketler kendilerine ait borçları nasıl ödeyeceklerini ilan ederler. ) irleşecek şirketler tek tip bilanço düzenlerler. C) Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri birleşebilirler. D) irleşecek şirketlerin her biri ayrı ayrı karar vermelidir. E) ynı türden olmayan şirketlerde tasfiye edildikten sonra ortaklar yeni bir şirket kurabilirler. Stok hareketleriyle ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? ) Satıştan İadeler Hesabı ) Ticari lacaklar Hesabı C) Satışlar Hesabı D) Satış Iskontoları Hesabı E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı ) Ortaklardan lacaklar ) Sermaye C) Diğer Çeşitli orçlar D) Ortaklara orçlar E) Ödenmemiş Sermaye 26. Kâr dağıtım tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 22. şağıdakilerden hangisi ticari kârı, vergi kârından farklı olmasına yol açan kanunen kabul edilmeyen giderler içinde yer almaz? ) Fazla ödenmiş bağış ve yardımlar ) Fazla ayrılan amortismanlar C) Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar D) elgesiz giderler E) Pazarlama satış ve dağıtımgiderleri ) I.ve II. tertip yasalyedekler ) I.ve II. temettüler C) Sermaye D) Yedeklerden dağıtım E) Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler 23. Yabancı paralar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Kasa Hesabında ) Döviz Hesabında C) Efektif Döviz Hesabında D) Kambiyo Hesabında E) Kambiyo İşlemleri Hesabında "950 Vergiden Muaf Gelirler Hesabı" aşağıdaki hesaplardan hangisi içinde yer alır? ) Gelir Tablosu Hesaplarında ) Varlık Hesaplarında C) Kaynak Hesaplarında D) Maliyet Hesaplarında E) Nazım Hesaplarda

21 2010 OC e F ve Ortağı Kollektif Şirketi nin sermayesi TL dir ve ortakların sermaye payları eşittir. Ortak F sermaye taahhüdünün tamamını nakit 29. İşletmenin malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: olarak yerine getirmiştir. Satın lma irim Toplam Tarihi Miktar Maliyet Maliyet Dönembaşı mevcudu Temmuz Ekim u bilgilere göre ortak F nin taahhüdünü yerine getirmesi ile ilgili olarak yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) KS HS SERMYE HS Ortak F Sermaye ) TİCRİ MLLR HS DEMİRŞLR HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) C) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS SERMYE HS Ortak F Sermaye D) KS HS ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri 30. şağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye arttırma yollarından birideğildir? ) Mevcut ortakların sermaye paylarının çoğaltılması ) Yeni hisse senedi çıkarılması C) Diğer bir kollektif şirketile birleşilmesi D) Ortaklarının kâr paylarının sermayeye eklenmesi E) Şirkete yeni ortağın alınması E) ORTKLRDN LCKLR HS Ortak F ÖDENMEMİŞ SERMYE HS Ortak F Sermaye Taahhütleri 31. şağıdakilerden hangisi sermayeyedeğidir? ) Statüyedekleri ) Olağanüstüyedekler C) Yasal yedekler D) Özel fonlar E) Hissesenedi ihraç primleri şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir? ) Ortakların, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olması ) Kurumlar vergisi mükellefi olması C) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının, zorunlu olarak yer alması D) Ortakların eşit oy hakkına sahip olması E) Kârdan yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması

22 2010 OC e ir komandit şirkette dönem kârının ortaklara dağıtım kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ortaklardan lacaklar Hesabı alacaklandırılır. ) Ortaklara orçlar Hesabı borçlandırılır. C) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlandırılır. D) Dönem Kâr veya Zarar Hesabı alacaklandırılır. E) DönemNet Kârı Hesabı borçlandırılır. "V" Limited Şirketinin ödenmiş sermayesi TL, dönem kârı TL dir. ynı dönemde kanunen kabul edilmeyen giderler 100 TL, vergiden muaf gelirleri 600 TL olarak saptanmıştır. u bilgilere göre, şirketin dağıtacağı birinci temettü tutarı kaç TL dir? ) 400 ) 375 C) 100 D) 50 E) 47 nonim şirketin işleyişiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Denetim için yönetimle ilişkisi olmayan ortaklardan veya üçüncü kişilerden denetçi veya denetçiler seçilir. ) Genel kurulda çoğunluk esasına göre oluşan kararlar, tüm ortakları bağlayıcı niteliktedir. C) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. D) Yönetim kurulu, ortaklar arasından en az iki gerçek kişi üyeden oluşur. E) Genel kurul, ortakların katılımı ile oluşan üst yönetimve karar organıdır. Tasfiye esnasında TL alış değerli hisse senedinin TL ye satılmasının kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ankalar Hesabı TL alacaklandırılır. ) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 500 TL alacaklandırılır. C) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 500 TL borçlandırılır. D) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı 500 TL alacaklandırılır. E) Hisse Senetleri Hesabı 500 TL borçlandırılır İşletmelerin endüstri işletmeleri, ticaret işletmeleri ve hizmet işletmeleri şeklinde sınıflandırılması aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılmıştır? ) Üretim araçlarına ) İş koşuluna C) Hukuki yapılarına D) üyüklüklerine E) Mülkiyetine şağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde tasfiye nedenidir? ) Şirket sözleşmesinde yazılı olmayan bir nedenin dağılma nedeni olarak gösterilmesi ) Şirketin borçlarını ödemekte gecikmesi C) Şirketin başka bir şirketin hisse senetlerini toplamış olması D) Yönetimkurulunun dağılma kararı alması E) En az sermayenin 2/3' ünün yitirilmesi ve alacaklıların mahkemeye başvurmaları şağıdakilerden hangisi gelir tablosunun düzenlenmesine temel oluşturur? ) Öz kaynak hesapları ) Düzenleyici hesaplar C) Gelir ve gider hesapları D) Varlık hesapları E) Yabancı kaynak hesapları Kollektif Şirketi ile D Kollektif Şirketi birleşerek D Kolektif Şirketini kurmuşlardır. Kolektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketindeki sermaye payı 500 TL olacaktır. Devredilen değerler ise aşağıdaki gibidir: anka mevduatı: orç senetleri: Ticari mallar: Demirbaşlar: 50 TL 250 TL 200 TL 600 TL u bilgilere göre, Kollektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketi karşısındaki durumları nedir? ) 100 TL alacaklı ) 100 TL borçlu C) 250 TL alacaklı D) 250 TL borçlu E) 350 TL alacaklı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı