KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *"

Transkript

1 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Yrd.Doç.Dr. Tülay YEL Aban İzze Baysal Üniversiesi İİBF, İşleme Bölümü ÖZET Finansal ablolar, yaırımcılar ve diğerleri arafından çeşili kararların alınmasında emel kaynak olarak kullanılmakadır. Firmanın ekonomik ve finansal performansının sonucunu göseren kar uarı, alınan kararların pek çoğunda önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenden dolayı firma yöneicileri kar uarını herhangi bir çıkar gözemeksizin ya da kendi çıkarları doğrulusunda firmanın faaliye sonuçlarını ekileyebilmekedirler. Eğer cari dönem karları firmanın finansal durumunu yansımıyorsa yaırımcılar gelecek dönem karlarını ahminlediklerinde yanlış kararlar verebilirler. Bu çalışmanın amacı, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na kayılı firmaların cari dönem karıyla gelecekeki hisse senedi geirileri arasındaki ilişkiyi espi emekir. Bu çalışmada, İMKB ye bağlı dönemi 1448 ade firma yılı verileri kullanılmış ve lojisik regresyon analizlerinden yararlanılmışır. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda İMKB ye kayılı firmaların cari dönem naki akışlarının ahakkuklara göre gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri üzerinde daha ekili olduğu oraya çıkmışır. Anahar Sözcükler: Kar Kaliesi, Karın Sürekliliği, Kar Yöneimi TESTING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS QUALITY AND STOCK RETURNS IN İSTANBUL STOCK EXCHANGE MARKET ABSTRACT Financial saemens are used by invesors and ohers as he main informaion source o make raional decisions. Earnings amoun, which shows he economic and financial performance of a company, is an imporan source of informaion for decisionmaking. However corporae managers can influence he earnings amoun eiher wihou seeking any paricular ineres, or according o heir own ineress. If curren period earnings are no reflecing financial saus of he company, invesors can make bad decisions predicing heir fuure period earnings. The purpose of his sudy is o deermine he relaionship beween curren period earnings and he fuure sock reurns for companies a ISE. Daa for he years beween of 1448 companies a he Isanbul Sock Exchange Marke (ISE) are used. The logisic regression is employed. The resuls showed ha curren period cash flow is more effecive han accruals on he fuure abnormal sock reurns. Keywords: Earnings Qualiy, Earnings Persisence, Earnings Managemen. * Bu çalışmaya, TÜLAY YEL in Kar Kaliesi Ve Dönem Karıyla Gelecek Dönem Karları Ve Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkinin İMKB de Tes Edilmesi (Haceepe Üniversiesi SBE, 2009) adlı Dokora Tez çalışması emel oluşurmuşur.

2 120 Tülay YEL 1. Giriş Mevcu ve poansiyel yaırımcıların şirkelerin finansal durumu, faaliye sonuçları ve gelişimleri hakkında bilgi edindikleri en önemli araçlardan birisi, firmaların sunmuş oldukları finansal ablo ve raporlarıdır. Yaırımcılar finansal ablolar aracılığıyla edindikleri bilgilere göre çeşili kararlar almakadırlar. Bu durumda firma içinde ve dışında yer alan finansal ablo kullanıcıları için finansal abloların hazırlanması ve sunulmasının da güvenilir olması son derece önem kazanmakadır. Ayrıca güvenilir finansal ablolar ve raporlar sermaye piyasasının ve ekonominin güvenilir bir oramda gelişmesine de eki emekedir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, pek çok farklı durum karşısında uygulanabilirliğin sağlanabilmesi için alernaif seçenekler içermekedir. Bu farklı seçenekler ya da esneklik belirsizlik oramında faaliyelerini sürdürmek zorunda olan şirkeler için elbee ki kaçınılmazdır. Yöneiciler farklı seçenekleri kullanırken iyi ya da köü niyeli olabilirler. Bu durumda ulaşacağı kar uarını ve kar kaliesini ekileyecekir. Yöneici, firmanın başarılı olduğunu gösermek için çok yüksek uarda karlılık sağlayarak firma değerini yükselmek iseyebilir. Çünkü genellikle şirkelerde kullanılan en önemli ve kriik ölçü karlılıkır. Firmanın karlılığı ve karlılığın sürdürülebilir olması yaırımcılar açısından dikkale akip edilen önemli bir bilgi kaynağı olma özelliğini sürdürmekedir. Firma yöneicilerinin bazı amaçlara ulaşmak için finansal ablolarda göserilen firma karını olduğundan farklı göserme eğilimleri, firmaların elde eikleri sonuçlara göre karar veren yaırımcıları yanılabilmekedir. Böyle bir durumda; firmanın karı gerçek faaliye sonuçlarını yansımadığında yaırımcılar, finansal ablo kullanıcıları ve dolayısıyla ülke ekonomisi ve sermaye piyasası çok büyük zarara uğrayabilecekir. Yöneicilerin firmanın faaliyelerinden oraya çıkan sonucu farklı göserme eğilimleri yaırımcıların sermaye piyasasına olan güvenlerini zedelemekedir. Bu olumsuzlukları önlemek için yaırımcıları ve finansal ablo kullanıcılarını kar kaliesi konusunda bilgilendirmek gerekmekedir. Kar kaliesinin lieraürde herkesçe kabul edilen bir anımı yokur. Cari dönem kar performansının gelecek dönem karını ahminlemede iyi bir göserge olması durumunda karlar yüksek kalieli olarak anımlanabilir. Başka bir ifadeyle; kar kaliesi kar performansının gelecek dönemde ne ölçüde süreklilik gösereceğini beliren bir ölçümdür. 2. Kar Kaliesi Kavramı Kar kaliesi kavramı, farklı kurumların karları arasında değerleme yapma ihiyacından ve kalie farklarını oraya koymak için oraya aılmışır (Bernsein, 1989). Schipper ve Vincen (2003) kar kaliesi kavramı çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ne bu kavram için herkesçe kabul edilen bir anım ne de kar kaliesini ölçmek için genel kabul görmüş bir aracın bulunmadığını belirmekedirler. Kar kaliesi üzerine yapılmış birçok araşırmada, herhangi bir değerlendirmeden önce, yazarlar kendi ölçme araçları ile uyumlu olan bir kar kaliesi anımı yapmakadırlar. Bu anımlar doğal olarak, karın bazı özelliklerine dayandırılarak yapılmakadır (Özkan ve diğerleri, 2006). Bu çalışmada bazı farklı kavramlardan yola çıkarak ve muhasebe lieraüründeki çalışmalara dayandırılarak, kar kaliesi anımlarına yer verilecekir. Schipper ve Vincen (2003) lieraürde çoğu zaman süreklilik (persisence) göseren karlar ile

3 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp sürdürülebilir (susainable) karların birbirinin yerine eşdeğer olarak kullanıldığını belirmekedirler. Schipper ve Vincen yüksek kalie karları sürdürülebilir ya da süreklilik göseren kar olarak anımlamışlardır. Williams (2005) genellikle karlar, sürdürülebilir ise yüksek kalieli olduğu düşünülür. Örneğin, firmanın mallarına bağlı müşeriler veya marka anınmışlığından doğan karlar yüksek kalielidir. Diğer arafan bir binanın saışından ya da bir davanın olumlu sonuçlanmasından elde edilen karlar ipik olarak ekrar emez (bir defalıkır), yani sürdürülemez. McKee gelecek dönemlere ai karları ahmin emede mevcu döneme ai karların kullanışlı olduğunu belirmekedir. Kar kaliesi kavramını basiçe, mevcu döneme ai karların gelecek dönemlere ai olacak karların ahminini ne kadar iyi yapığını göserir (McKee, 2005). Penman ve Zhang (2002) gelir ablosunda olağanüsü kalemlerden önce yer almış olan karın, gelecek dönemlere ai olan karın ahmini için iyi bir göserge olması durumunda, iyi kaliede olduğunu ifade emişlerdir. Yani, yüksek kalieli karları, finansal analizlerde belirildiği gibi sürdürülebilir kar olarak belirmekedirler. Aynı zamanda bir muhasebe uygulaması sürdürülemez (unsusainable) karlar oraya çıkarıyorsa, sözkonusu sürdürülemez karları da düşük kalieli kar olarak belirmekedirler. FASB ın kavramsal ifadesine göre, kullanıcının, ilgilendiği konularda doğru ahmin yapma yeeneğini arırmak üzere, karın bileşenleri ve ne kara ai bölümlerini de içeren üm finansal raporlama araçları için, karın ahmin edilebilmesi özelliği göz önünde uulması gereken en önemli unsurlardan biridir. Bu açıdan bakıldığında ahmin eme gücü karar verme kullanışlılığı ile bağlanılıdır ve bu yüzden kullanıcının özellikle ahmin sürecine ve hedefine duyarlılık göserir (Schipper ve Vincen, 2003). FASB kar kaliesini, yaırımcıların cari döneme ai olan karları ekili bir şekilde kullanarak gelecek dönem karlarını ahminlemesindeki yararlılık olarak anımlanmışır (SFAS No.132, par.26, FASB,1998). Hodge (2003) kar kaliesini rapor edilen karların ne ölçüde gerçek karları emsil eiği şeklinde anımlamakadır. Chan, Chan, Jegadeesh ve Lakonishok (2006) kar kaliesini, açıklanan karların ne ölçüde esas faaliye bilgilerini yansıığı şeklinde anımlamakadır. Hisse senedi fiyaları açısından bakıldığında, piyasa ne kadar açıklanan kar üzerinde durursa ve firmanın kar kaliesini göz önünde bulundurmazsa, hisse senedi fiyalarının gerçek değerinde geçici sapmalar olabilecekir. Chan ve diğerleri bu nedenle karın kaliesini ölçen araçların geleceke yaşanacak hisse seneleri fiyalarındaki harekeleri ölçme gücüne sahip olması gerekiğini belirmişlerdir. Lev (1989), karın rolünün, yaırımcıya hisse senelerinden ne kadar geri alacağı bilgisini vermek olduğunu söylemişir. Yani, geleceği ahmin emede daha güçlü olan kar daha kalielidir. Carnes, Jones, Biggar ve Barker a göre (2003) karın kalieli olabilmesi için ahmin eme özelliğine ve isikrara sahip olması gerekiğini belirmişlerdir. İsikrarlı bir kar akışı gelecek dönem karını ve hisse senedi geirisini ahmin edilmesine olanak sağlamakadır. Bu durum kar ile hisse senedi geirisi arasındaki ilişkiyi güçlendirmekedir. Firmalar sok maliyelerini (örneğin firmanın sok pozisyonunu koruması için yapması gerekli masraflar ve eskime maliyelerini) düşürmek, pek çok harcamaları elimine emek ve fark edilen bir kalie arışı sağlamak için am zamanında sok (JIT) uygulamalarını benimsemekedirler. Bu nedenle de firmaların JIT i

4 122 Tülay YEL benimsemesi sonucu daha çok ahmin edilebilir bir kar akışını ve isikrarı geireceğini belirmekedirler. Schipper ve Vincen (2003) kar kaliesinin faaliyelerden elde edilen nakdin kara oranı ölçüü, nakde olan yakınlığın yüksek kaliede kar olduğunu belirmekedir. Barragao ve Markelevich e göre (2003) karın nakie olan yakınlığı arıkça kar kaliesi aracak ve gelecek dönem faaliye naki akışını ahmin edebilen bir kar akışı özelliğiyle yüksek kalieli bir nielik sunacakır. Comiskey ve Mulford eğer aynı dönemde olan naki akışları ahakkuk eden kazanç ya da karlardan (zarar ya da kayıplardan) büyük (düşük) ise yüksek kalieli kar olarak ve ilişkili naki akışları kazanç ya da karlardan (zarar ya da kayıplardan) daha düşük (yüksek) ise düşük kalieli kar olarak anımlamakadırlar. Bu bakış açısına göre, kazanılmamış gelirleri ve erelenmiş giderleri olan bir şirkein karının yüksek kaliede ve ahakkuk emiş kazanç ile önceden ödenmiş harcamaları olan bir şirkein karının ise düşük kaliede olduğu söylenebilir (McNichols, 2002). Dechow ve Schrand (2004) a göre karların cari performansı yansıması, kar verilerinin gelecekeki performansı ahmin emede yararlı olması ve doğru olarak firmanın içsel değerini yıllık olarak göseriyor olması gereklidir. Bu bağlamda kar yöneiminin kar kaliesini düşüreceğini belirmekedirler. Beaver (2000) e göre kar yöneimi, kar kaliesini gelişirebilir veya azalabilir. Lo (2007) fazlasıyla yöneilmiş karların düşük kar kaliesine sahip olduğu görüşünü benimsemekedir. Ancak, karların yöneilmemiş olması yüksek kar kaliesinin garanisi değildir. Çünkü kar kaliesini ekileyen başka fakörler de bulunmakadır. Lo örneğin sandarları kendi lehine göre kullanan muhasebecilerin düşük kaliede finansal raporlama sunacaklarını belirmekedir. Ancak diğer fakörler veri olarak sabi kabul edildiğinde, kar yöneimiyle kar kaliesi arasında yakın bir ilişki görülebileceğini de belirmişir. 3. Kar Kaliesini Ekileyen Fakörlerden Kar Yöneimi Kar yöneimi gerçek işlemlerin manipülasyonu ve ahakkuk manipülasyonu olarak incelenmişir Gerçek İşlemlerin Manipülasyonları Karlar; ahakkuklar ve naki akışlarından oluşur ve bu bileşenlerden herhangi birinin manipülasyonu kar rakamlarını ekileyecekir. Bir yöneici naki akışlarını ekileyecek gerçek ekonomik uygulamalar yapabilir. Buna örnek olarak, araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalmak ve indirim yaparak saışları arırmak verilebilir. Gerçek işlemlerin manipulasyonları kurallara uygun olduğu sürece genel kabul görmüş muhasebe kurallarını ihlal emez. Bu ür faaliyeler genellikle kalieli bir deneim gerekirmez ve SEC arafından yargılanmaz. Bu ür faaliyeler kar kaliesi ve firmanın gelecekeki performansı üzerinde önemli bir ekiye sahipir ve kar yöneiminin bir çeşididir. Şirkelerin karı manipüle emek amacı ile gerçek işlemleri kullandığını halka açık olan verileri kullanarak oraya koymak zordur. Bir şirkein muhasebeye uygun davranışla bir işlemi gerçekleşirmesi şirkein muhasebe sonuçlarından dolayı bu işlemi

5 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp yapığının kanıı değildir. Bir şirkein sadece muhasebe ile ilgili sonuçlar almak için bir işlem yapığını söyleyebilmek için, o şirkein alernaif olarak ne yapığını, ne yapması gerekiğini ve ne yapabildiğini bilmek gerekmekedir(dechow ve Schrand, 2004, 39). Birkaç araşırma, gerçek işlemlerin manipüle edildiğini kanılamışır. Hand (1989) şirkelerin hisse başına karlardaki geçici ve beklenmedik düşüşleri hafiflemek için borç-özsermaye akas işlemi (deb-o-equiy swaps) yapıklarını bulmuşur. Borçözsermaye akas işlemi, iki şirke arasında akas yapan banka aracılığıyla borç kağıdı yerine hisse senedi alarak ya da hisse senedi verip borç kağıdı alarak gerçekleşir. Barov (1993) şirkelerin zaman içerisindeki kar değişkenliğini yumuşamak için varlık saışlarının zamanını ayarladıklarını belirmişir. Bushee (1998) kurumsal kişilikleri yeerince gelişmemiş olan şirkelerin karları anormal bir şekilde düşüğü zaman, araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalıklarını bulmuşur. Dechow ve Sloan çok fazla araşırma ve gelişirmeye yer veren şirkelerin, epe yöneicileri emekli olmadan hemen önce araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalıklarını oraya çıkarmışlardır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ihlal emeyen bu faaliyeler kar kaliesini ekilemekedir (Dechow ve Schrand, 2004, 40). 3.2.Tahakkuk Manipülasyonu Kar yöneiminin karın kaliesini düşürdüğü söylenebilir. Bu bağlamda, bazı araşırmacılar karın kaliesine kar yöneimi perspekifinden yaklaşmışlardır. Eğer kar yöneimi yapıldığına dair bir ipucu yoksa kar kaliesinin daha yüksek olduğunu varsaymışlardır. Bu perspekifen bakıldığında, karların yöneiciler arafından manipüle edilip edilmediği araşırılırken ahakkuklar da incelenmekedir. Tahakkuklar bir firmanın karları ile naki akışları arasındaki fark olarak anımlanmakadır. Yani poziif geniş ahakkuklar, karın naki akışlarından çok daha yüksek olduğunu gösermekedir. Bu varsayıma dayanarak yapılan bazı araşırmalar, ahakkukların büyüklüğü ile karlara yapılan manipülasyonlar arasındaki ilişkiyi oraya koymaya çalışmakadır. Çünkü yüksek ahakkuklar yöneimin bir performans gösergesi olarak karı arırmak için ahakkukları kullandığının bir gösergesi olabilir (sigora giderlerini düşük, hasılaın yüksek göserilmesi gibi) veya ahakkukların fırsaçı bir yaklaşım ile yöneildiğini göserebilir (Özkan ve diğerleri, 2006). Yöneicilerin isedikleri kar rakamlarına ulaşmak için kullandıkları ikinci yol ahakkukları yönemekir. Bu yönemde, şirke faaliyelerini değişirmez, faka çok fazla iyimser bir avırla hali hazırdaki bir faaliye için karı arıran kayılar yapar. Karı arırmaya yönelik örnekler içerisinde, şüpheli alacak hesabını düşürmek, masraf kaydı yerine varlık kaydemek ve ükenen varlıkların gider kayılanmasını önlemek (örneğin varlığın değeri yok olduğu halde bilançoda hala bir varlık gibi uuyorsa) sayılabilir. Tahakkuklar kar yöneimi yapmak bir fırsa oluşururlar. Çünkü ahakkuklar yöneicilerin ahmin yapmasını ve yargılarda bulunmalarını gerekirir. Tahakkuklardaki yargı arıkça, kar yöneimi için yaraılan fırsa da arar. Örneğin yöneiciler beklenen ürün iadeleri ile ödeme yapamayacak olan müşerilerin oranını, soka oluşan değer düşüklüğünü, şarlara bağlı borçlara ilişkin (örneğin işleme açılan bir dava) hesapları farklı bir aralıka ahmin edebilirler ve maddi duran varlıklarla ilgili bazı maliyeleri duran varlıklara eklemek ya da gider kaydemeke serbes bırakılmışlardır.

6 124 Tülay YEL Tahakkuk yöneimi, karın vade yapısını ekilemekedir. Başka bir ifadeyle, bir dönemdeki karın yüksek belirlenmesi bir başka dönemdeki karın düşük belirlenmesi demekir. Örneğin, bir dönemdeki şüpheli alacak maliyeinin düşük kaydedilmesi (yüksek kaydedilmiş karlar), diğer dönemde ara kalan mikar kadar alacaklar hesabına bir gider kaydedilmesi ile sonuçlanır (karların düşük kaydedilmesi). Yani, ahakkuk yöneimine dayanan kar yöneimi sraejileri, eğer bu değişimden beklenen maliyeler, ilk ahakkuk yöneimi yapılan durumdaki faydaların üzerine çıkmıyorsa rasyoneldir. Birçok durumda, ahakkuk değişimleri, bu değişimleri emecek kadar yüksek karların olduğu zaman yapıldığında fark edilmeyecekir. Birçok uygulamada fırsaçı bir biçimde ahakkuklar yoluyla yapılan kar yöneimi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ihlal emez. Örneğin, yöneiciler muhasebe yönemleri arasından seçim yapabilirler. Yüksek kalieli raporlama yapmak iseğinde doğru seçim, söz konusu işlemi ekonomik açıdan en iyi biçimde yansıandır. Birçok durumda, yöneiciler ekonomik kanılara gerek duymadan isediği meodu seçmeke serbesir (hızlandırılmış amorisman yerine sabi amorisman kullanmak gibi) (Dechow ve Schrand, 2004, 40-42). Birçok araşırmadan elde edilen sonuçlara göre, ahakkuk uarının fazla olması durumunda firmanın kar yöneimi yapığını göseren poansiyel bir araç olduğu söylenebilir. Dechow, Sloan ve Sweeney (1996) haklarında dava açılan şirkelerin konrol gruba göre daha fazla ahakkuku olduğunu bulmuşlardır. Richardson, Tuna ve Wu (2002) yapıkları çalışmada karlarını yeniden açıklayan şirkelerin bu işlemden önceki döneme göre daha fazla ahakkukları olduğunu bulmuşlardır. 4. Veri Sei ve Değişkenlerin Tanımlanması Çalışmada dönem karıyla gelecek dönem hisse senedi geirileri arasındaki ilişki incelenmişir. Bu modelde kullanılan bağımlı değişken anormal hisse senedi geirisi (RET) dir. RET bağımlı değişkeni için kullanılan örneklem hacmi 1448 firma yılını kapsamakadır. Uygulamada kullanılan modellerin emel dayanağı olan oplam ahakkuklar Richardson, Sloan, Soliman ve Tuna nın (2005) çalışması emel alınarak sınıflandırılmışır. İlk sınıflandırmada bilanço naki ve ahakkuk olarak iki ana kaleme ayrılmışır. Hazır değerleri naki kalem (ROAC) olarak değerlendirildiken sonra geriye kalan büün kalemler de ahakkuk (TACC) olarak değerlendirilmişir. İkinci sınıflandırmada bilanço iş faaliyelerinin doğasına göre naki, kısa vadeli faaliyeler, uzun vadeli faaliyeler ve finansal faaliyeler olarak ayrışırılmışır. Bu durumda ahakkuklar (TACC); kısa vadeli faaliye kalemleri (WC), uzun vadeli faaliye kalemleri (NCO) ve finansal kalemlerdeki (FIN) değişimlerden oluşmakadır. Bu bağlamda ahakkuklar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. TACC = ΔWC + ΔNCO + ΔFIN (1) Tahakkukların da her biri al kalemlere ayrılarak daha da deaylandırılmışır.kısa vadeli faaliye kalemleri (ΔWC); daha ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔWC=ΔCOA+ΔCOL (2)

7 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp ΔCOA kısa vadeli faaliye varlıklarındaki değişimdir. ΔCOA kısa vadeli icari alacaklar, soklar ve diğer dönen varlık kalemlerindeki değişimlerden oluşmakadır. ΔCOL kısa vadeli borçlardaki değişimi gösermekedir. ΔCOL icari borçlar, alınan avanslar, borç ve gider karşılıklarındaki değişimlerden oluşmakadır. ΔNCO uzun vadeli faaliye kalemleri daha ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔNCO=ΔNCOA+ΔNCOL (3) ΔNCOA uzun vadeli faaliye varlıklarındaki değişimdir. ΔNCOA uzun vadeli icari alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklardaki değişimlerden oluşmakadır. ΔNCOL uzun vadeli icari borçlar, borç ve gider karşılıkları, alınan avanslardaki değişimlerden oluşmakadır. ΔFIN finansal kalemleri ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔFIN=ΔSTI+ΔLTI+ΔFINL (4) ΔSTI menkul kıymelerdeki değişim olarak ele alınmışır. ΔLTI ise finansal duran varlıklardaki değişimi içermekedir. ΔFINL diğer kısa vadeli alacaklar, diğer uzun vadeli alacaklar, finansal borçlar, diğer uzun vadeli borçlar, sermaye, emisyon primi ile kar dağıımını içermekedir. Yukarıdaki bilgiler ışığı alında elde edilen büün değişkenlerin her biri oralama oplam varlıklara bölünerek deflae edilmişir. Analizde kullanılan dönem karıyla gelecek dönem karları arasındaki ilişki modelleri için gerekli olan RET bağımlı değişkeni hesaplanırken İMKB ye bağlı firmaların her yıl için Nisandan-Nisana 12 aylık dönemi incelenmişir. RET=Firma Geirisi - Ağırlıklandırılmış Oralama Geiri olarak hesaplanmışır. İMKB den elde edilen aylık firma geiri oranları aracılığıyla her firmanın yıllık hisse senedi geirileri hesaplanmışır. Hisse Senedi Geirisi= Dönem Sonu Hisse Senedi Fiyaı - Dönem Başı Hisse Senedi Fiyaı / Dönem Başı Hisse Senedi Fiyaı olarak hesaplanmışır. Ağırlıklandırılmış Oralama Geiri ise firmaları pazar büyüklüklerine göre 10 luk gruplara ayırılmışır. Pazar Büyüklüğü Değeri= Hisse Senedi Fiyaı x Hisse Sayısından bulunmuşur. Pazar Büyüklüğü değerinden de Ağırlıklı Oralama Geiri elde edilmişir. 5. Kullanılan Modeller 5.1. Birinci Model Birinci modelde oplam ahakkuklar bir büün olarak ele alınmışır. Karın ahakkuk bileşeninin naki bileşeninden daha düşük sürekliliğe sahip olduğu beklenilen model için aşağıdaki denklem kullanılmışır (Richardson, Sloan, Soliman ve Tuna, 2005). RET 1 0 1ROAC 2TACC 1 (5) = Sabi kasayı, 0 =Naki akış sürekliliği, 1 =Tahakkuk sürekliliği, 2 = Haa erimidir. Burada 0 o lması beklenmekedir. 1 2

8 126 Tülay YEL 5.2. İkinci Model İkinci modelde ahakkuklar kısa vadeli faaliye, uzun vadeli faaliye ve finansal kalemler olmak üzere üç al kaegoriye ayrılmakadır. RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 (6) Burada 1 karın naki akış bileşeninin sürekliliğini ölçerken 2, 3 ve 4 her bir ahakkuk bileşeninin naki akış bileşenine göre sürekliliğini ölçer Üçüncü Model Tahakkuklar; kısa vadeli faaliye varlıkları, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli faaliye varlıkları, uzun vadeli borçlar, menkul kıymeler, finansal duran varlıklar ve finansal kaynaklar olmak üzere daha ayrınılı sınıflandırma yapıldığında model aşağıdaki şekilde ifade edilecekir. RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL NCOA NCOL STI LTI FINL (7) 6, 7 ölçer. Burada 1 karın naki akış bileşeninin sürekliliğini ölçerken 2, 3, 4, 5, ve 8 her bir ahakkuk bileşeninin naki akış bileşenine göre sürekliliğini 6. Dönem Karıyla Gelecek Dönem Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkinin Ampirik Analiz Sonuçları Dönem karıyla gelecek dönem geirileri arasındaki ilişki incelenirken lojisik regresyon analizi uygulanmışır. Modelde bağımlı değişken olan anormal hisse senedi geirileri (RET) negaif ve sıfır ise 0, poziif ise 1 değerleri verilerek analize kaılmışır Öze İsaisiki Bilgiler ve Korelasyon Sonuçları Analizde kullanılan birinci modeldeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 1 de verilmişir. Tablo 1: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci Modelin Öze İsaisikî Bilgileri RET ROAC TACC ) ( Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma TACC ,101 1,042 0,025 0,045 0,288 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779

9 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Tablo 1 de görüldüğü gibi analize kaılan firma sayısı 1448 dir. (TACC ) oplam ahakkukların oralama değeri 0,025 dir. Firmaların oralama ahakkuklarını göseren bu değer oplam varlıkların %2,5 uğunu oluşurmakadır. Analiz kapsamında yer alan firmaların varlıklarından elde eiği oralama (ROAC ) cari dönem naki akışlarının değeri %3,2 dür. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin oralama değeri %4,5 dir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin en düşük değeri (-9,684), en yüksek değeri (18,906) dur. En yüksek sandar sapmaya (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin (1,779) sahip olduğu görülmekedir. Diğer değişkenlerin sandar sapma değerleri; (TACC ) oplam ahakkukların (0,288) ve (ROAC ) cari dönem naki akışlarının (0,098) dir. Analizde kullanılan ikinci modelimizdeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 2 de verilmişir. Tablo 2: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan İkinci Modelin Öze İsaisikî Bilgileri ( RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 ) Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma ΔWC ,728 1,052 0,114 0,111 0,167 ΔNCO ,548 1,186 0,041 0,018 0,146 ΔFIN ,745 1,017-0,129-0,101 0,301 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779 Tahakkuk kalemleri incelendiğinde; (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri (%11,4), (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları (%4,1) poziifken, (ΔFIN ) finansal kalemler (-%12,9) negaif oralamaya sahipir. Tahakkuk bileşenlerinin sandar sapma değerlerine bakıldığında en düşük sandar sapma (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları (0,146), ikinci sırada (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri (0,167) ve (ΔFIN ) finansal kalemler in sandar sapması da (0,301) dir. Analizde kullanılan üçüncü modeldeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 3 de verilmişir.

10 128 Tülay YEL Tablo 3: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Öze İsaisikî Bilgileri ( RET ROAC COA COL NCOA NCOL STI LTI FINL ) Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma ΔCOA ,170 1,300 0,224 0,202 0,201 ΔCOL ,870 0,843-0,104-0,081 0,142 ΔNCOA ,401 1,217 0,071 0,044 0,144 ΔNCOL ,673 0,599-0,027-0,020 0,043 ΔSTI ,633 1,101 0,021 0,000 0,097 ΔLTI ,308 0,901 0,029 0,001 0,085 ΔFINL ,823 0,994-0,181-0,145 0,283 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779 Tablo 3 incelendiğinde ahakkuklardan (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları (%22,4), (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları (%7,1), (ΔSTI ) menkul kıymeler (%2,1) ve (ΔLTI ) finansal duran varlıklar (%2,9) poziif oralamaya sahipir. Buna karşılık (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar (%10,4), (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar (%18,1) negaif oralamaya sahipir. En düşük sandar sapma (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar %4,3 dür. RET ROAC TACC birinci model ile, RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 ikinci model için korelasyon Tablo 4 de göserilmişir. Tablo 4: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci ve İkinci Modellerin Korelasyon Tablosu RET +1 ROAC TACC ΔWC ΔNCO ROAC 0,051 0,052 TACC 0,019-0,168** 0,475 0,000 ΔWC 0,004-0,163** 0,327** 0,890 0,000 0,000 ΔNCO 0,035 0,003 0,046-0,022 0,189 0,910 0,080 0,406 ΔFIN -0,006-0,071** 0,643** -0,233** -0,444** 0,811 0,007 0,000 0,000 0,000 ** ve * sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

11 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Tablo 4 incelendiğinde; (ROAC ) cari dönem naki akışları ile (TACC ) oplam ahakkuklar, (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri ve (ΔFIN ) finansal kalemleri arasında sırasıyla %16,8, %16,3, %7,1 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) ile (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri arasında %32,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri ile (ΔFIN ) finansal kalemler arasında %23,3 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları ile (ΔFIN ) finansal kalemler arasında %44,4 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. Tablo 5: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Korelasyon Tablosu ( RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL 4 NCOA NCOL STI LTI FINL ) TACC RET +1 ROAC ΔCOA ΔCOL ΔNCOA ΔNCOL ΔSTI ΔLTI RET +1 0,019 0,475 ROAC -0,168** 0,051 0,000 0,052 ΔCOA 0,278** 0,087** -0,025 0,000 0,001 0,334 ΔCOL 0,006-0,098** -0,175** -0,537** 0,819 0,000 0,000 0,000 ΔNCOA 0,061* 0,052* 0,009 0,085** -0,102** 0,019 0,047 0,726 0,001 0,000 ΔNCOL -0,046-0,043-0,016-0,200** 0,110** -0,087** 0,077 0,098 0,534 0,000 0,000 0,001 ΔSTI 0,182** 0,051-0,098** -0,019-0,161** -0,034-0,033 0,000 0,054 0,000 0,471 0,000 0,203 0,206 ΔLTI 0,085** 0,016-0,064** -0,125** 0,016-0,166** 0,047 0,008 0,001 0,554 0,015 0,000 0,544 0,000 0,075 0,771 ΔFINL 0,597** -0,009-0,021-0,123** -0,031-0,389** -0,072** -0,027-0,060* 0,000 0,740 0,431 0,000 0,239 0,000 0,006 0,298 0,023 ** ve * sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

12 130 Tülay YEL Üçüncü model için korelasyon ablosu Tablo 5 de göserilmişir. Tablo 5 incelendiğinde, (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ROAC ) varlıkların naki geirisi arasında %16,8 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları, (ΔSTI ) menkul kıymeler, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar, (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %27,8, %18,2, %8,5, %59,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %6,1 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları arasında %8,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %5,2 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar arasında %9,8 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ROAC ) varlıkların naki geirisi ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar, (ΔSTI ) menkul kıymeler ve (ΔLTI ) finansal duran varlıklar arasında sırasıyla %17,5, %9,8, %6,4 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar, (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %53,7, %20, %12,5, %12,3 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %8,5 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları ve (ΔSTI ) dönen varlıklardaki menkul kıymeler arasında sırasıyla %10,2, %16,1 lık negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar arasında %11 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %8,7, %16,6 ve %38,9 luk negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar ile (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında %7,2 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ile (ΔFINL )

13 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp finansal kaynaklar arasında %6 lık negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir Dönem Karıyla Gelecek Dönem Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkiye İlişkin Modellerin Analiz Sonuçları Tablo 6: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci Modelin Sonuçları ( RET ROAC TACC 1) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,396 0,058 46,277** 1,000 0,673-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ROAC 2,398 0,578 17,201** 1,000 11, ,334 0,016 0,022 TACC 0,705 0,241 8,548** 1,000 2,023 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir. Tablo 6 ya göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 11,0 ka armakadır. (TACC ) cari dönemin oplam ahakkukları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 2,023 ka armakadır. (TACC ) cari dönemin oplam ahakkuk kasayısı 0,705 ken, (ROAC ) cari dönem naki akışlarının kasayısı 2,398 olduğu görülmekedir. Bu sonuçlar isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %1,6 lık bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. Elde edilen sonuçlara göre yaırımcıların ahakkuk unsurunun sürekliliğini göz ardı eiklerini ya da anlamadıklarını ve anormal hisse senedi geirileri ile ahakkuklar arasındaki ilişkinin poziif olduğu ifade edilebilir. Tablo 7: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan İkinci Modelin Sonuçları ( RET ROAC WC NCO FIN 1) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,453 0,073 38,360** 1,000 0,635-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ROAC 2,526 0,586 18,568** 1,000 12, ,793 0,021 0,029 ΔWC 1,032 0,384 7,227** 1,000 2,806 ΔNCO 1,503 0,445 11,386** 1,000 4,494 ΔFIN 0,859 0,279 9,449** 1,000 2,361 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

14 132 Tülay YEL Tablo 7 ye göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 12,5 ka armakadır. (ΔWC ) Kısa vadeli faaliye kalemleri bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 2,806 ka armakadır. (ΔNCO ) Uzun vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,494 ka armakadır. (ΔFIN ) Finansal kalemler bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 2,361 ka armakadır. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %2,1 lik bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. Büün bağımsız değişken kasayıların poziif olduğu görülmekedir. Başka bir ifadeyle; (ROAC ) cari dönem naki akışlarının kasayısının 2,526 lık en yüksekken, (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemlerinin kasayısı 1,032, (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları 1,503, (ΔFIN ) finansal kalemlerin kasayısı 0,859 bulunmuşur. Bu sonuçlar isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur Ancak sabi kasayısının negaif ve %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. Bu durumda birinci modelde olduğu gibi (ROAC ) cari dönem naki akışları (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde ahakkuklara oranla çok daha yüksek oranda ekili olduğu söylenebilir. Tablo 8: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Sonuçları ( RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL 4 NCOA NCOL STI LTI FINL ) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,761 0,103 54,439** 1,000 0,467 ROAC 2,529 0,601 17,684** 1,000 12,538-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ΔCOA 1,275 0,380 11,265** 1,000 3, ,208 0,039 0,052 -ΔCOL 0,254 0,527 0,233 1,000 1,290 ΔNCOA 1,477 0,453 10,633** 1,000 4,378 -ΔNCOL -0,911 1,412 0,416 1,000 0,402 ΔSTI 2,219 0,599 13,743** 1,000 9,199 ΔLTI 1,463 0,671 4,753* 1,000 4,317 -ΔFINL 0,581 0,279 4,334* 1,000 1,787 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir. No: df: Serbeslik derecesi, -2 Log likelihood: Modelin anlamlılığı, Cox & Snell R 2 ve Nagelkerke R 2 : Modeli açıklama gücü Tablo 8 e göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 12,538 ka armakadır. (ΔCOA ) Kısa vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse

15 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp senedi geirisi 3,580 ka armakadır. (ΔNCOA ) Uzun vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,378 ka armakadır. (ΔSTI ) menkul kıymeler bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 9,199 ka armakadır. (ΔLTI ) Finansal duran varlıklar bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,317 ka armakadır. (ΔFINL ) Finansal kaynaklar bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 1,787 ka azalmakadır. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %3,9 luk bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ve (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Sabi ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçların kasayısı negaif bulunmuşur. (ΔFINL ) finansal kaynakların kasayısı poziif olup, yapı olarak negaif özellik aşıyan bu kalemlerin cari dönem varlıkların kaliesini düşürücü yönde ekilediği anlamına gelmekedir. (ROAC ) Cari dönem naki akışlarının kasayısının 2,529 luk en yüksekken, (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıklarının kasayıları 1,275, (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıklarının kasayısı 1,477, (ΔSTI ) menkul kıymelerin kasayısı 2,219, (ΔLTI ) finansal duran varlıkların kasayısı 1,463 ve (ΔFINL ) finansal kaynakların kasayısı 0,581 dir. Cari dönem naki akışları, kısa vadeli faaliye varlıkları, uzun vadeli faaliye varlıkları, menkul kıymelerin kasayıları isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Finansal duran varlıklar ve finansal kaynaklar isaisiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre (ROAC ) cari dönem naki akışları (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde ahakkuklara oranla birinci ve ikinci modelde olduğu gibi çok daha yüksek oranda ekilidir. 7. Sonuç Cari dönem kar performansının gelecek dönem karını ahminlemede iyi bir göserge olması durumunda yüksek kalieli kar olarak anımlanabilir. Başka bir ifadeyle; kar kaliesi kar performansının gelecek dönemde ne ölçüde süreklilik gösereceğini beliren bir ölçüm olarak anımlanabilir. Buna göre firmanın cari karları gerçek performansını yansııyorsa geleceke elde edilecek karın da ahmin edilmesi konusunda önemli bir işleve sahip olacakır. Firma yöneicilerinin, muhasebeleşirme işlemlerinde ya da firmanın faaliyeleri ile ilgili kararlarında, herhangi bir çıkar gözemeksizin ya da kendi çıkarları doğrulusunda akdir haklarını yanlış biçimde kullanması sonucunda oluşan kar uarı; firmanın gerçek finansal durumunu ve faaliye sonucunu gösermeyecekir. Bu durum firmaların hisse senelerine yaırım yapan yaırımcıların zarara uğramalarına ve finansal piyasaya olan güvenlerinin sarsılmasına neden olacakır. Dolayısıyla ekonomideki fonların yanlış ve verimsiz alanlarda kullanılması ülke ekonomisinin zarar görmesine de neden olabilecekir. Yaırımcıların ve finansal ablo kullanıcılarının bu olumsuz sonuçlardan ekilenmemesi için kar kaliesini ve onu ekileyen fakörlerden kar yöneimi hakkında bilgiler sunulmuşur. Yaırımcılar açısından dönem karıyla gelecek dönem hisse geirileri arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmalarıyla kaynaklarını ve kararlarını ekin ve verimli bir şekilde kullanmaları sağlanacakır. Bunun sonucunda da ekonomideki fonların ekin ve verimli bir şekilde kullanılması gerçekleşecekir.

16 134 Tülay YEL Dönem karıyla gelecek dönem hisse senedi geirileri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan çalışma dönemine ai İMKB ye kayılı 1448 firma yılını kapsamakadır. Bu modele önce doğrusal regresyon uygulanmışır. Ancak anlamlı sonuçların elde edilememesi lojisik regresyon yöneminin kullanılmasını gerekirmişir. Sonuç olarak, yapılan incelemelerden elde edilen bulgulara dayalı olarak, cari dönem naki akışlarının ahakkuklara göre gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde daha yüksek oranda ekili olduğu ifade edilebilir. Ayrıca elde edilen sonuçlar yaırımcıların ahakkuk unsurunun sürekliliğini göz ardı eiğini ya da anlamadıklarını, gelecekeki hisse senedi geirileri ile ahakkuklar arasındaki ilişkinin poziif olduğunu gösermekedir. Kaynakça Barragao, C., & Markelevich, A. (2003). Earnings Qualiy Following Corporae Acquisiion, Paper presened a American Accouning Associaion 2004 Mid Alanic Region Annual Meeing, December. hp://myweb.cwpos.liu.edu/amarkele/papers/earningsqualiy final.pdf Barov, E. (1993). The Timing of Asse Sales and Earnings Manipulaion, Accouning Review, 68 (4), Beaver, W. H., &Ryan, S. G. (2000). Biases and Lags in Book Value and Effecs on The Abiliy of he Book-o-Marke Raio o Predic Book Reurn on Equiy, Journal of Accouning Research, 38 (1), Spring, Bernsein, L, A., (1989). Financial Saemens Analysis: Theory, Applicaion, and Inerpreaion, Fourh Ediion, Irwin. Bushee, B, J. (1998). The Influence of Insiuional Invesor on Myopic R&D Invesmen Behavior, Accouning Review, 73 (3), Carnes, T., A., Jones, J, P, Biggar, T., B. & Barker, K. J. (2003). Jus-in-ime Invenory Syems Innovaion and The Predicabiliy of Earnings, Inernaional Journal of Forecasing, 19 (4), Chan, K., & Chan, L., K.C. (2006). Jegadeesh, Narasimhan; Lakonishok, Josef; Earnings Qualiy and Sock Reurns ; Journal of Business, 79 (3), Dechow, P., M & Schrand, C., M. (2004). Earnings Qualiy, Unied Saes of America. Dechow, P., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1996). Causes and Consequences of Earnings Manipulaion: An Analysis of Firms Subjec o Enforcemen Acions by he SEC, Conemporary Accouning Research, 13 (1), Hand, J. (1989). Did Firms Underake Deb-Equiy Swaps for an Accouning Paper Profi or True Financial Gain? TheAccouning Review, 64 (4), Hodge, F. (2003); Invesor Percepions of Earnings Qualiy, Audior Indepence, and The Usefulness of Audied Financial Informaion, Accouning Horizons, Supplemen,

17 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Lev, B. (1989). On The Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Direcions From Two Decades of Emprical, Journal of Accouning Research, Vol. 27, Supplemen, Lo, K. (2007). Earnings Managemen and Earnings Qualiy, Journal of Accouning&Economics, Ocober, 1-8. McKee, T., E. (2005). Earnings Managemen: An Execuive Perspecive, Unied Saes of America. McNichols, M., F. (2002). Discussion of The Qualiy of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Esimaion Errors, The Accouning Review, 77 (4), Supplemen, Özkan, S., Durukan, B., & Dalkılıç, F. (2006). Approaches To Measuring Qualiy of Earnings and Discussion of The Applicabiliy of These Approaches o İsanbul Sock Exchange (ISE) Companies, Uluslararası Türkiye Muhasebe Deneimi Sempozyumu, 7. Türkiye Muhasebe Deneimi Sempozyumu, İsanbul, Mar. Penman, S., H. & Zhang, X. J. (2002). Accouning Conservaism, he Qualiy of Earnings, and Sock Reurns, Accouning Review, 77 (2), Richardson, S., A., Tuna, İ., & Wu, M. (2002). Predicing Earnings Managemen: The Case of Earnings Resaemens, Working paper, Universiy of Pennsylvania, hp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?absrac_id= Richardson, S., A., Sloan R., G., Soliman, M., T., & Tuna, I. (2005). Accrual Reliabiliy, Earnings Persisence and Sock Prices, Journal of Accouning and Economics, 39 (3), Schipper, K., Vincen, L. (2003). Earnings Qualiy, Accouning Horizons, Supplemen, Sfas No.132, Par.26, FASB,1998.hp://www.fasb.org/pdf/fas132.pdf Williams, P., A. (2005) The Effec of Pension Income on he Qualiy of Corporae Earnings:IBM, A Case Sudy, Issues In Accouning Educaion, 20 (2), May,

18 136 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 1 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KESKİN BENLİ 2 Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 3 nun espiinde sıklıkla kullanılan

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ İLE TESPİT EDİLMESİ: BİST GIDA MADDELER SANAYİ SEKTÖRÜ NDE BİR UYGULAMA

MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ İLE TESPİT EDİLMESİ: BİST GIDA MADDELER SANAYİ SEKTÖRÜ NDE BİR UYGULAMA Yöneim ve Ekonomi Araşırmaları Dergisi / Journal of Managemen and Economics Research Cil/Volume: 14 Sayı/Issue: 4 Eylül/Sepember 2016 Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.285210 MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak 28.12.2012 SORULAR VE LAR 1. Ayşe kırmızı başlığı ile şirin ve yardımsever bir kızdır. Her gün annesinin pişirdiği yemekleri babaannesine

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞER ĐN KURAMSAL

DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞER ĐN KURAMSAL DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞERĐN KURAMSAL TEMELLERĐ : DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE UYGULAMALARI Mura Eruğrul Yard.Doç.Dr., Anadolu Üniversiesi, ĐĐBF, Đşleme Bölümü ÖZET Ekonomik kar

Detaylı

Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?

Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir? Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Neden Aran Vergi Oranları İşlemeleri Borçla Finansmana Özendirir? Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan * Araşırma Görevlisi Musafa Doğan * 1. Giriş İşlemeler, yaırımlarının ve

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

CORPORATE BOND PRICING IN INTERNATIONAL MARKETS

CORPORATE BOND PRICING IN INTERNATIONAL MARKETS ULUSLARARASI PİYASALARDA ÖZEL SEKTÖR TAHVİL FİYATLAMASI Sezin SÜER* ÖZ Global bazda büyük mikarlarla ifade edilen özel sekör ahvillerinin Türkiye de derin bir piyasası bulunmamakadır. Bunda genel ekonomik

Detaylı

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler 2 ve Ekileyen Emenler * Serap ÜNSAR **Melaha AKGÜN KOSTAK ***Seda KURT **Özgül EROL Öze Giriş: Kendini gerçekleşirme, insan davranışlarını yöneen bir güdü olduğu kadar, erişilmeye çalışılan bir gelişme

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Aksigora Anonim Şirkei 1 Ocak 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ai finansal ablolar ve bağımsız sınırlı deneim raporu Yöneim Kurulu na, Aksigora A.Ş. nin Bağımsız Sınırlı Deneim Raporu Aksigora A.Ş. warkıng

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Cil 10, Sayı: 1, 2008 Türk Turizm Seköründe Büyüme Gösergelerinin Turizm İşlemelerinin Finansal Performansına Ekisinin İncelenmesi Serkan Yılmaz

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cil 6, Sayı 2,(2005), 197-207 197 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN Siyasal Kaılmayı Ekileyen Fakörler Üzerine Bir Araşırma: Tavşanlı - Küahya Örneği Hasan DURAN Öze: Demokraik bir devlee bireyler, siyasal alanla ilgili eylemlere kaılır, siyasal mekanizmaları ekiler ve

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Şirketlerde finansal risk yönetimi amaçlı bir modelin geliştirilmesi yöntem ve aşamaları

Şirketlerde finansal risk yönetimi amaçlı bir modelin geliştirilmesi yöntem ve aşamaları iüdergisi/d mühendislik Cil:2, Sayı:3, 55-64 Haziran 2003 Şirkelerde finansal risk yöneimi amaçlı bir modelin gelişirilmesi yönem ve aşamaları Berk ÇAĞDAŞ *, Cudi Tuncer GÜRSOY İTÜ İşleme Fakülesi, İşleme

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı