KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *"

Transkript

1 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Yrd.Doç.Dr. Tülay YEL Aban İzze Baysal Üniversiesi İİBF, İşleme Bölümü ÖZET Finansal ablolar, yaırımcılar ve diğerleri arafından çeşili kararların alınmasında emel kaynak olarak kullanılmakadır. Firmanın ekonomik ve finansal performansının sonucunu göseren kar uarı, alınan kararların pek çoğunda önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenden dolayı firma yöneicileri kar uarını herhangi bir çıkar gözemeksizin ya da kendi çıkarları doğrulusunda firmanın faaliye sonuçlarını ekileyebilmekedirler. Eğer cari dönem karları firmanın finansal durumunu yansımıyorsa yaırımcılar gelecek dönem karlarını ahminlediklerinde yanlış kararlar verebilirler. Bu çalışmanın amacı, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na kayılı firmaların cari dönem karıyla gelecekeki hisse senedi geirileri arasındaki ilişkiyi espi emekir. Bu çalışmada, İMKB ye bağlı dönemi 1448 ade firma yılı verileri kullanılmış ve lojisik regresyon analizlerinden yararlanılmışır. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda İMKB ye kayılı firmaların cari dönem naki akışlarının ahakkuklara göre gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri üzerinde daha ekili olduğu oraya çıkmışır. Anahar Sözcükler: Kar Kaliesi, Karın Sürekliliği, Kar Yöneimi TESTING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS QUALITY AND STOCK RETURNS IN İSTANBUL STOCK EXCHANGE MARKET ABSTRACT Financial saemens are used by invesors and ohers as he main informaion source o make raional decisions. Earnings amoun, which shows he economic and financial performance of a company, is an imporan source of informaion for decisionmaking. However corporae managers can influence he earnings amoun eiher wihou seeking any paricular ineres, or according o heir own ineress. If curren period earnings are no reflecing financial saus of he company, invesors can make bad decisions predicing heir fuure period earnings. The purpose of his sudy is o deermine he relaionship beween curren period earnings and he fuure sock reurns for companies a ISE. Daa for he years beween of 1448 companies a he Isanbul Sock Exchange Marke (ISE) are used. The logisic regression is employed. The resuls showed ha curren period cash flow is more effecive han accruals on he fuure abnormal sock reurns. Keywords: Earnings Qualiy, Earnings Persisence, Earnings Managemen. * Bu çalışmaya, TÜLAY YEL in Kar Kaliesi Ve Dönem Karıyla Gelecek Dönem Karları Ve Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkinin İMKB de Tes Edilmesi (Haceepe Üniversiesi SBE, 2009) adlı Dokora Tez çalışması emel oluşurmuşur.

2 120 Tülay YEL 1. Giriş Mevcu ve poansiyel yaırımcıların şirkelerin finansal durumu, faaliye sonuçları ve gelişimleri hakkında bilgi edindikleri en önemli araçlardan birisi, firmaların sunmuş oldukları finansal ablo ve raporlarıdır. Yaırımcılar finansal ablolar aracılığıyla edindikleri bilgilere göre çeşili kararlar almakadırlar. Bu durumda firma içinde ve dışında yer alan finansal ablo kullanıcıları için finansal abloların hazırlanması ve sunulmasının da güvenilir olması son derece önem kazanmakadır. Ayrıca güvenilir finansal ablolar ve raporlar sermaye piyasasının ve ekonominin güvenilir bir oramda gelişmesine de eki emekedir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, pek çok farklı durum karşısında uygulanabilirliğin sağlanabilmesi için alernaif seçenekler içermekedir. Bu farklı seçenekler ya da esneklik belirsizlik oramında faaliyelerini sürdürmek zorunda olan şirkeler için elbee ki kaçınılmazdır. Yöneiciler farklı seçenekleri kullanırken iyi ya da köü niyeli olabilirler. Bu durumda ulaşacağı kar uarını ve kar kaliesini ekileyecekir. Yöneici, firmanın başarılı olduğunu gösermek için çok yüksek uarda karlılık sağlayarak firma değerini yükselmek iseyebilir. Çünkü genellikle şirkelerde kullanılan en önemli ve kriik ölçü karlılıkır. Firmanın karlılığı ve karlılığın sürdürülebilir olması yaırımcılar açısından dikkale akip edilen önemli bir bilgi kaynağı olma özelliğini sürdürmekedir. Firma yöneicilerinin bazı amaçlara ulaşmak için finansal ablolarda göserilen firma karını olduğundan farklı göserme eğilimleri, firmaların elde eikleri sonuçlara göre karar veren yaırımcıları yanılabilmekedir. Böyle bir durumda; firmanın karı gerçek faaliye sonuçlarını yansımadığında yaırımcılar, finansal ablo kullanıcıları ve dolayısıyla ülke ekonomisi ve sermaye piyasası çok büyük zarara uğrayabilecekir. Yöneicilerin firmanın faaliyelerinden oraya çıkan sonucu farklı göserme eğilimleri yaırımcıların sermaye piyasasına olan güvenlerini zedelemekedir. Bu olumsuzlukları önlemek için yaırımcıları ve finansal ablo kullanıcılarını kar kaliesi konusunda bilgilendirmek gerekmekedir. Kar kaliesinin lieraürde herkesçe kabul edilen bir anımı yokur. Cari dönem kar performansının gelecek dönem karını ahminlemede iyi bir göserge olması durumunda karlar yüksek kalieli olarak anımlanabilir. Başka bir ifadeyle; kar kaliesi kar performansının gelecek dönemde ne ölçüde süreklilik gösereceğini beliren bir ölçümdür. 2. Kar Kaliesi Kavramı Kar kaliesi kavramı, farklı kurumların karları arasında değerleme yapma ihiyacından ve kalie farklarını oraya koymak için oraya aılmışır (Bernsein, 1989). Schipper ve Vincen (2003) kar kaliesi kavramı çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ne bu kavram için herkesçe kabul edilen bir anım ne de kar kaliesini ölçmek için genel kabul görmüş bir aracın bulunmadığını belirmekedirler. Kar kaliesi üzerine yapılmış birçok araşırmada, herhangi bir değerlendirmeden önce, yazarlar kendi ölçme araçları ile uyumlu olan bir kar kaliesi anımı yapmakadırlar. Bu anımlar doğal olarak, karın bazı özelliklerine dayandırılarak yapılmakadır (Özkan ve diğerleri, 2006). Bu çalışmada bazı farklı kavramlardan yola çıkarak ve muhasebe lieraüründeki çalışmalara dayandırılarak, kar kaliesi anımlarına yer verilecekir. Schipper ve Vincen (2003) lieraürde çoğu zaman süreklilik (persisence) göseren karlar ile

3 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp sürdürülebilir (susainable) karların birbirinin yerine eşdeğer olarak kullanıldığını belirmekedirler. Schipper ve Vincen yüksek kalie karları sürdürülebilir ya da süreklilik göseren kar olarak anımlamışlardır. Williams (2005) genellikle karlar, sürdürülebilir ise yüksek kalieli olduğu düşünülür. Örneğin, firmanın mallarına bağlı müşeriler veya marka anınmışlığından doğan karlar yüksek kalielidir. Diğer arafan bir binanın saışından ya da bir davanın olumlu sonuçlanmasından elde edilen karlar ipik olarak ekrar emez (bir defalıkır), yani sürdürülemez. McKee gelecek dönemlere ai karları ahmin emede mevcu döneme ai karların kullanışlı olduğunu belirmekedir. Kar kaliesi kavramını basiçe, mevcu döneme ai karların gelecek dönemlere ai olacak karların ahminini ne kadar iyi yapığını göserir (McKee, 2005). Penman ve Zhang (2002) gelir ablosunda olağanüsü kalemlerden önce yer almış olan karın, gelecek dönemlere ai olan karın ahmini için iyi bir göserge olması durumunda, iyi kaliede olduğunu ifade emişlerdir. Yani, yüksek kalieli karları, finansal analizlerde belirildiği gibi sürdürülebilir kar olarak belirmekedirler. Aynı zamanda bir muhasebe uygulaması sürdürülemez (unsusainable) karlar oraya çıkarıyorsa, sözkonusu sürdürülemez karları da düşük kalieli kar olarak belirmekedirler. FASB ın kavramsal ifadesine göre, kullanıcının, ilgilendiği konularda doğru ahmin yapma yeeneğini arırmak üzere, karın bileşenleri ve ne kara ai bölümlerini de içeren üm finansal raporlama araçları için, karın ahmin edilebilmesi özelliği göz önünde uulması gereken en önemli unsurlardan biridir. Bu açıdan bakıldığında ahmin eme gücü karar verme kullanışlılığı ile bağlanılıdır ve bu yüzden kullanıcının özellikle ahmin sürecine ve hedefine duyarlılık göserir (Schipper ve Vincen, 2003). FASB kar kaliesini, yaırımcıların cari döneme ai olan karları ekili bir şekilde kullanarak gelecek dönem karlarını ahminlemesindeki yararlılık olarak anımlanmışır (SFAS No.132, par.26, FASB,1998). Hodge (2003) kar kaliesini rapor edilen karların ne ölçüde gerçek karları emsil eiği şeklinde anımlamakadır. Chan, Chan, Jegadeesh ve Lakonishok (2006) kar kaliesini, açıklanan karların ne ölçüde esas faaliye bilgilerini yansıığı şeklinde anımlamakadır. Hisse senedi fiyaları açısından bakıldığında, piyasa ne kadar açıklanan kar üzerinde durursa ve firmanın kar kaliesini göz önünde bulundurmazsa, hisse senedi fiyalarının gerçek değerinde geçici sapmalar olabilecekir. Chan ve diğerleri bu nedenle karın kaliesini ölçen araçların geleceke yaşanacak hisse seneleri fiyalarındaki harekeleri ölçme gücüne sahip olması gerekiğini belirmişlerdir. Lev (1989), karın rolünün, yaırımcıya hisse senelerinden ne kadar geri alacağı bilgisini vermek olduğunu söylemişir. Yani, geleceği ahmin emede daha güçlü olan kar daha kalielidir. Carnes, Jones, Biggar ve Barker a göre (2003) karın kalieli olabilmesi için ahmin eme özelliğine ve isikrara sahip olması gerekiğini belirmişlerdir. İsikrarlı bir kar akışı gelecek dönem karını ve hisse senedi geirisini ahmin edilmesine olanak sağlamakadır. Bu durum kar ile hisse senedi geirisi arasındaki ilişkiyi güçlendirmekedir. Firmalar sok maliyelerini (örneğin firmanın sok pozisyonunu koruması için yapması gerekli masraflar ve eskime maliyelerini) düşürmek, pek çok harcamaları elimine emek ve fark edilen bir kalie arışı sağlamak için am zamanında sok (JIT) uygulamalarını benimsemekedirler. Bu nedenle de firmaların JIT i

4 122 Tülay YEL benimsemesi sonucu daha çok ahmin edilebilir bir kar akışını ve isikrarı geireceğini belirmekedirler. Schipper ve Vincen (2003) kar kaliesinin faaliyelerden elde edilen nakdin kara oranı ölçüü, nakde olan yakınlığın yüksek kaliede kar olduğunu belirmekedir. Barragao ve Markelevich e göre (2003) karın nakie olan yakınlığı arıkça kar kaliesi aracak ve gelecek dönem faaliye naki akışını ahmin edebilen bir kar akışı özelliğiyle yüksek kalieli bir nielik sunacakır. Comiskey ve Mulford eğer aynı dönemde olan naki akışları ahakkuk eden kazanç ya da karlardan (zarar ya da kayıplardan) büyük (düşük) ise yüksek kalieli kar olarak ve ilişkili naki akışları kazanç ya da karlardan (zarar ya da kayıplardan) daha düşük (yüksek) ise düşük kalieli kar olarak anımlamakadırlar. Bu bakış açısına göre, kazanılmamış gelirleri ve erelenmiş giderleri olan bir şirkein karının yüksek kaliede ve ahakkuk emiş kazanç ile önceden ödenmiş harcamaları olan bir şirkein karının ise düşük kaliede olduğu söylenebilir (McNichols, 2002). Dechow ve Schrand (2004) a göre karların cari performansı yansıması, kar verilerinin gelecekeki performansı ahmin emede yararlı olması ve doğru olarak firmanın içsel değerini yıllık olarak göseriyor olması gereklidir. Bu bağlamda kar yöneiminin kar kaliesini düşüreceğini belirmekedirler. Beaver (2000) e göre kar yöneimi, kar kaliesini gelişirebilir veya azalabilir. Lo (2007) fazlasıyla yöneilmiş karların düşük kar kaliesine sahip olduğu görüşünü benimsemekedir. Ancak, karların yöneilmemiş olması yüksek kar kaliesinin garanisi değildir. Çünkü kar kaliesini ekileyen başka fakörler de bulunmakadır. Lo örneğin sandarları kendi lehine göre kullanan muhasebecilerin düşük kaliede finansal raporlama sunacaklarını belirmekedir. Ancak diğer fakörler veri olarak sabi kabul edildiğinde, kar yöneimiyle kar kaliesi arasında yakın bir ilişki görülebileceğini de belirmişir. 3. Kar Kaliesini Ekileyen Fakörlerden Kar Yöneimi Kar yöneimi gerçek işlemlerin manipülasyonu ve ahakkuk manipülasyonu olarak incelenmişir Gerçek İşlemlerin Manipülasyonları Karlar; ahakkuklar ve naki akışlarından oluşur ve bu bileşenlerden herhangi birinin manipülasyonu kar rakamlarını ekileyecekir. Bir yöneici naki akışlarını ekileyecek gerçek ekonomik uygulamalar yapabilir. Buna örnek olarak, araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalmak ve indirim yaparak saışları arırmak verilebilir. Gerçek işlemlerin manipulasyonları kurallara uygun olduğu sürece genel kabul görmüş muhasebe kurallarını ihlal emez. Bu ür faaliyeler genellikle kalieli bir deneim gerekirmez ve SEC arafından yargılanmaz. Bu ür faaliyeler kar kaliesi ve firmanın gelecekeki performansı üzerinde önemli bir ekiye sahipir ve kar yöneiminin bir çeşididir. Şirkelerin karı manipüle emek amacı ile gerçek işlemleri kullandığını halka açık olan verileri kullanarak oraya koymak zordur. Bir şirkein muhasebeye uygun davranışla bir işlemi gerçekleşirmesi şirkein muhasebe sonuçlarından dolayı bu işlemi

5 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp yapığının kanıı değildir. Bir şirkein sadece muhasebe ile ilgili sonuçlar almak için bir işlem yapığını söyleyebilmek için, o şirkein alernaif olarak ne yapığını, ne yapması gerekiğini ve ne yapabildiğini bilmek gerekmekedir(dechow ve Schrand, 2004, 39). Birkaç araşırma, gerçek işlemlerin manipüle edildiğini kanılamışır. Hand (1989) şirkelerin hisse başına karlardaki geçici ve beklenmedik düşüşleri hafiflemek için borç-özsermaye akas işlemi (deb-o-equiy swaps) yapıklarını bulmuşur. Borçözsermaye akas işlemi, iki şirke arasında akas yapan banka aracılığıyla borç kağıdı yerine hisse senedi alarak ya da hisse senedi verip borç kağıdı alarak gerçekleşir. Barov (1993) şirkelerin zaman içerisindeki kar değişkenliğini yumuşamak için varlık saışlarının zamanını ayarladıklarını belirmişir. Bushee (1998) kurumsal kişilikleri yeerince gelişmemiş olan şirkelerin karları anormal bir şekilde düşüğü zaman, araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalıklarını bulmuşur. Dechow ve Sloan çok fazla araşırma ve gelişirmeye yer veren şirkelerin, epe yöneicileri emekli olmadan hemen önce araşırma ve gelişirme faaliyelerini azalıklarını oraya çıkarmışlardır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ihlal emeyen bu faaliyeler kar kaliesini ekilemekedir (Dechow ve Schrand, 2004, 40). 3.2.Tahakkuk Manipülasyonu Kar yöneiminin karın kaliesini düşürdüğü söylenebilir. Bu bağlamda, bazı araşırmacılar karın kaliesine kar yöneimi perspekifinden yaklaşmışlardır. Eğer kar yöneimi yapıldığına dair bir ipucu yoksa kar kaliesinin daha yüksek olduğunu varsaymışlardır. Bu perspekifen bakıldığında, karların yöneiciler arafından manipüle edilip edilmediği araşırılırken ahakkuklar da incelenmekedir. Tahakkuklar bir firmanın karları ile naki akışları arasındaki fark olarak anımlanmakadır. Yani poziif geniş ahakkuklar, karın naki akışlarından çok daha yüksek olduğunu gösermekedir. Bu varsayıma dayanarak yapılan bazı araşırmalar, ahakkukların büyüklüğü ile karlara yapılan manipülasyonlar arasındaki ilişkiyi oraya koymaya çalışmakadır. Çünkü yüksek ahakkuklar yöneimin bir performans gösergesi olarak karı arırmak için ahakkukları kullandığının bir gösergesi olabilir (sigora giderlerini düşük, hasılaın yüksek göserilmesi gibi) veya ahakkukların fırsaçı bir yaklaşım ile yöneildiğini göserebilir (Özkan ve diğerleri, 2006). Yöneicilerin isedikleri kar rakamlarına ulaşmak için kullandıkları ikinci yol ahakkukları yönemekir. Bu yönemde, şirke faaliyelerini değişirmez, faka çok fazla iyimser bir avırla hali hazırdaki bir faaliye için karı arıran kayılar yapar. Karı arırmaya yönelik örnekler içerisinde, şüpheli alacak hesabını düşürmek, masraf kaydı yerine varlık kaydemek ve ükenen varlıkların gider kayılanmasını önlemek (örneğin varlığın değeri yok olduğu halde bilançoda hala bir varlık gibi uuyorsa) sayılabilir. Tahakkuklar kar yöneimi yapmak bir fırsa oluşururlar. Çünkü ahakkuklar yöneicilerin ahmin yapmasını ve yargılarda bulunmalarını gerekirir. Tahakkuklardaki yargı arıkça, kar yöneimi için yaraılan fırsa da arar. Örneğin yöneiciler beklenen ürün iadeleri ile ödeme yapamayacak olan müşerilerin oranını, soka oluşan değer düşüklüğünü, şarlara bağlı borçlara ilişkin (örneğin işleme açılan bir dava) hesapları farklı bir aralıka ahmin edebilirler ve maddi duran varlıklarla ilgili bazı maliyeleri duran varlıklara eklemek ya da gider kaydemeke serbes bırakılmışlardır.

6 124 Tülay YEL Tahakkuk yöneimi, karın vade yapısını ekilemekedir. Başka bir ifadeyle, bir dönemdeki karın yüksek belirlenmesi bir başka dönemdeki karın düşük belirlenmesi demekir. Örneğin, bir dönemdeki şüpheli alacak maliyeinin düşük kaydedilmesi (yüksek kaydedilmiş karlar), diğer dönemde ara kalan mikar kadar alacaklar hesabına bir gider kaydedilmesi ile sonuçlanır (karların düşük kaydedilmesi). Yani, ahakkuk yöneimine dayanan kar yöneimi sraejileri, eğer bu değişimden beklenen maliyeler, ilk ahakkuk yöneimi yapılan durumdaki faydaların üzerine çıkmıyorsa rasyoneldir. Birçok durumda, ahakkuk değişimleri, bu değişimleri emecek kadar yüksek karların olduğu zaman yapıldığında fark edilmeyecekir. Birçok uygulamada fırsaçı bir biçimde ahakkuklar yoluyla yapılan kar yöneimi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ihlal emez. Örneğin, yöneiciler muhasebe yönemleri arasından seçim yapabilirler. Yüksek kalieli raporlama yapmak iseğinde doğru seçim, söz konusu işlemi ekonomik açıdan en iyi biçimde yansıandır. Birçok durumda, yöneiciler ekonomik kanılara gerek duymadan isediği meodu seçmeke serbesir (hızlandırılmış amorisman yerine sabi amorisman kullanmak gibi) (Dechow ve Schrand, 2004, 40-42). Birçok araşırmadan elde edilen sonuçlara göre, ahakkuk uarının fazla olması durumunda firmanın kar yöneimi yapığını göseren poansiyel bir araç olduğu söylenebilir. Dechow, Sloan ve Sweeney (1996) haklarında dava açılan şirkelerin konrol gruba göre daha fazla ahakkuku olduğunu bulmuşlardır. Richardson, Tuna ve Wu (2002) yapıkları çalışmada karlarını yeniden açıklayan şirkelerin bu işlemden önceki döneme göre daha fazla ahakkukları olduğunu bulmuşlardır. 4. Veri Sei ve Değişkenlerin Tanımlanması Çalışmada dönem karıyla gelecek dönem hisse senedi geirileri arasındaki ilişki incelenmişir. Bu modelde kullanılan bağımlı değişken anormal hisse senedi geirisi (RET) dir. RET bağımlı değişkeni için kullanılan örneklem hacmi 1448 firma yılını kapsamakadır. Uygulamada kullanılan modellerin emel dayanağı olan oplam ahakkuklar Richardson, Sloan, Soliman ve Tuna nın (2005) çalışması emel alınarak sınıflandırılmışır. İlk sınıflandırmada bilanço naki ve ahakkuk olarak iki ana kaleme ayrılmışır. Hazır değerleri naki kalem (ROAC) olarak değerlendirildiken sonra geriye kalan büün kalemler de ahakkuk (TACC) olarak değerlendirilmişir. İkinci sınıflandırmada bilanço iş faaliyelerinin doğasına göre naki, kısa vadeli faaliyeler, uzun vadeli faaliyeler ve finansal faaliyeler olarak ayrışırılmışır. Bu durumda ahakkuklar (TACC); kısa vadeli faaliye kalemleri (WC), uzun vadeli faaliye kalemleri (NCO) ve finansal kalemlerdeki (FIN) değişimlerden oluşmakadır. Bu bağlamda ahakkuklar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. TACC = ΔWC + ΔNCO + ΔFIN (1) Tahakkukların da her biri al kalemlere ayrılarak daha da deaylandırılmışır.kısa vadeli faaliye kalemleri (ΔWC); daha ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔWC=ΔCOA+ΔCOL (2)

7 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp ΔCOA kısa vadeli faaliye varlıklarındaki değişimdir. ΔCOA kısa vadeli icari alacaklar, soklar ve diğer dönen varlık kalemlerindeki değişimlerden oluşmakadır. ΔCOL kısa vadeli borçlardaki değişimi gösermekedir. ΔCOL icari borçlar, alınan avanslar, borç ve gider karşılıklarındaki değişimlerden oluşmakadır. ΔNCO uzun vadeli faaliye kalemleri daha ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔNCO=ΔNCOA+ΔNCOL (3) ΔNCOA uzun vadeli faaliye varlıklarındaki değişimdir. ΔNCOA uzun vadeli icari alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklardaki değişimlerden oluşmakadır. ΔNCOL uzun vadeli icari borçlar, borç ve gider karşılıkları, alınan avanslardaki değişimlerden oluşmakadır. ΔFIN finansal kalemleri ayrınılı olarak ayrışırıldığında; ΔFIN=ΔSTI+ΔLTI+ΔFINL (4) ΔSTI menkul kıymelerdeki değişim olarak ele alınmışır. ΔLTI ise finansal duran varlıklardaki değişimi içermekedir. ΔFINL diğer kısa vadeli alacaklar, diğer uzun vadeli alacaklar, finansal borçlar, diğer uzun vadeli borçlar, sermaye, emisyon primi ile kar dağıımını içermekedir. Yukarıdaki bilgiler ışığı alında elde edilen büün değişkenlerin her biri oralama oplam varlıklara bölünerek deflae edilmişir. Analizde kullanılan dönem karıyla gelecek dönem karları arasındaki ilişki modelleri için gerekli olan RET bağımlı değişkeni hesaplanırken İMKB ye bağlı firmaların her yıl için Nisandan-Nisana 12 aylık dönemi incelenmişir. RET=Firma Geirisi - Ağırlıklandırılmış Oralama Geiri olarak hesaplanmışır. İMKB den elde edilen aylık firma geiri oranları aracılığıyla her firmanın yıllık hisse senedi geirileri hesaplanmışır. Hisse Senedi Geirisi= Dönem Sonu Hisse Senedi Fiyaı - Dönem Başı Hisse Senedi Fiyaı / Dönem Başı Hisse Senedi Fiyaı olarak hesaplanmışır. Ağırlıklandırılmış Oralama Geiri ise firmaları pazar büyüklüklerine göre 10 luk gruplara ayırılmışır. Pazar Büyüklüğü Değeri= Hisse Senedi Fiyaı x Hisse Sayısından bulunmuşur. Pazar Büyüklüğü değerinden de Ağırlıklı Oralama Geiri elde edilmişir. 5. Kullanılan Modeller 5.1. Birinci Model Birinci modelde oplam ahakkuklar bir büün olarak ele alınmışır. Karın ahakkuk bileşeninin naki bileşeninden daha düşük sürekliliğe sahip olduğu beklenilen model için aşağıdaki denklem kullanılmışır (Richardson, Sloan, Soliman ve Tuna, 2005). RET 1 0 1ROAC 2TACC 1 (5) = Sabi kasayı, 0 =Naki akış sürekliliği, 1 =Tahakkuk sürekliliği, 2 = Haa erimidir. Burada 0 o lması beklenmekedir. 1 2

8 126 Tülay YEL 5.2. İkinci Model İkinci modelde ahakkuklar kısa vadeli faaliye, uzun vadeli faaliye ve finansal kalemler olmak üzere üç al kaegoriye ayrılmakadır. RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 (6) Burada 1 karın naki akış bileşeninin sürekliliğini ölçerken 2, 3 ve 4 her bir ahakkuk bileşeninin naki akış bileşenine göre sürekliliğini ölçer Üçüncü Model Tahakkuklar; kısa vadeli faaliye varlıkları, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli faaliye varlıkları, uzun vadeli borçlar, menkul kıymeler, finansal duran varlıklar ve finansal kaynaklar olmak üzere daha ayrınılı sınıflandırma yapıldığında model aşağıdaki şekilde ifade edilecekir. RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL NCOA NCOL STI LTI FINL (7) 6, 7 ölçer. Burada 1 karın naki akış bileşeninin sürekliliğini ölçerken 2, 3, 4, 5, ve 8 her bir ahakkuk bileşeninin naki akış bileşenine göre sürekliliğini 6. Dönem Karıyla Gelecek Dönem Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkinin Ampirik Analiz Sonuçları Dönem karıyla gelecek dönem geirileri arasındaki ilişki incelenirken lojisik regresyon analizi uygulanmışır. Modelde bağımlı değişken olan anormal hisse senedi geirileri (RET) negaif ve sıfır ise 0, poziif ise 1 değerleri verilerek analize kaılmışır Öze İsaisiki Bilgiler ve Korelasyon Sonuçları Analizde kullanılan birinci modeldeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 1 de verilmişir. Tablo 1: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci Modelin Öze İsaisikî Bilgileri RET ROAC TACC ) ( Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma TACC ,101 1,042 0,025 0,045 0,288 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779

9 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Tablo 1 de görüldüğü gibi analize kaılan firma sayısı 1448 dir. (TACC ) oplam ahakkukların oralama değeri 0,025 dir. Firmaların oralama ahakkuklarını göseren bu değer oplam varlıkların %2,5 uğunu oluşurmakadır. Analiz kapsamında yer alan firmaların varlıklarından elde eiği oralama (ROAC ) cari dönem naki akışlarının değeri %3,2 dür. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin oralama değeri %4,5 dir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin en düşük değeri (-9,684), en yüksek değeri (18,906) dur. En yüksek sandar sapmaya (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirilerinin (1,779) sahip olduğu görülmekedir. Diğer değişkenlerin sandar sapma değerleri; (TACC ) oplam ahakkukların (0,288) ve (ROAC ) cari dönem naki akışlarının (0,098) dir. Analizde kullanılan ikinci modelimizdeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 2 de verilmişir. Tablo 2: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan İkinci Modelin Öze İsaisikî Bilgileri ( RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 ) Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma ΔWC ,728 1,052 0,114 0,111 0,167 ΔNCO ,548 1,186 0,041 0,018 0,146 ΔFIN ,745 1,017-0,129-0,101 0,301 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779 Tahakkuk kalemleri incelendiğinde; (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri (%11,4), (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları (%4,1) poziifken, (ΔFIN ) finansal kalemler (-%12,9) negaif oralamaya sahipir. Tahakkuk bileşenlerinin sandar sapma değerlerine bakıldığında en düşük sandar sapma (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları (0,146), ikinci sırada (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri (0,167) ve (ΔFIN ) finansal kalemler in sandar sapması da (0,301) dir. Analizde kullanılan üçüncü modeldeki değişkenlere ilişkin öze isaisikî bilgiler Tablo 3 de verilmişir.

10 128 Tülay YEL Tablo 3: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Öze İsaisikî Bilgileri ( RET ROAC COA COL NCOA NCOL STI LTI FINL ) Değişkenler N Minimum Maksimum Oralama (Mean) Oranca (Median) Sandar Sapma ΔCOA ,170 1,300 0,224 0,202 0,201 ΔCOL ,870 0,843-0,104-0,081 0,142 ΔNCOA ,401 1,217 0,071 0,044 0,144 ΔNCOL ,673 0,599-0,027-0,020 0,043 ΔSTI ,633 1,101 0,021 0,000 0,097 ΔLTI ,308 0,901 0,029 0,001 0,085 ΔFINL ,823 0,994-0,181-0,145 0,283 ROAC ,529 0,992 0,032 0,006 0,098 RET ,684 18,906 0,045-0,124 1,779 Tablo 3 incelendiğinde ahakkuklardan (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları (%22,4), (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları (%7,1), (ΔSTI ) menkul kıymeler (%2,1) ve (ΔLTI ) finansal duran varlıklar (%2,9) poziif oralamaya sahipir. Buna karşılık (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar (%10,4), (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar (%18,1) negaif oralamaya sahipir. En düşük sandar sapma (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar %4,3 dür. RET ROAC TACC birinci model ile, RET 1 0 1ROAC 2 WC 3 NCO 4 FIN 1 ikinci model için korelasyon Tablo 4 de göserilmişir. Tablo 4: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci ve İkinci Modellerin Korelasyon Tablosu RET +1 ROAC TACC ΔWC ΔNCO ROAC 0,051 0,052 TACC 0,019-0,168** 0,475 0,000 ΔWC 0,004-0,163** 0,327** 0,890 0,000 0,000 ΔNCO 0,035 0,003 0,046-0,022 0,189 0,910 0,080 0,406 ΔFIN -0,006-0,071** 0,643** -0,233** -0,444** 0,811 0,007 0,000 0,000 0,000 ** ve * sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

11 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Tablo 4 incelendiğinde; (ROAC ) cari dönem naki akışları ile (TACC ) oplam ahakkuklar, (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri ve (ΔFIN ) finansal kalemleri arasında sırasıyla %16,8, %16,3, %7,1 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) ile (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri arasında %32,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemleri ile (ΔFIN ) finansal kalemler arasında %23,3 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları ile (ΔFIN ) finansal kalemler arasında %44,4 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. Tablo 5: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Korelasyon Tablosu ( RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL 4 NCOA NCOL STI LTI FINL ) TACC RET +1 ROAC ΔCOA ΔCOL ΔNCOA ΔNCOL ΔSTI ΔLTI RET +1 0,019 0,475 ROAC -0,168** 0,051 0,000 0,052 ΔCOA 0,278** 0,087** -0,025 0,000 0,001 0,334 ΔCOL 0,006-0,098** -0,175** -0,537** 0,819 0,000 0,000 0,000 ΔNCOA 0,061* 0,052* 0,009 0,085** -0,102** 0,019 0,047 0,726 0,001 0,000 ΔNCOL -0,046-0,043-0,016-0,200** 0,110** -0,087** 0,077 0,098 0,534 0,000 0,000 0,001 ΔSTI 0,182** 0,051-0,098** -0,019-0,161** -0,034-0,033 0,000 0,054 0,000 0,471 0,000 0,203 0,206 ΔLTI 0,085** 0,016-0,064** -0,125** 0,016-0,166** 0,047 0,008 0,001 0,554 0,015 0,000 0,544 0,000 0,075 0,771 ΔFINL 0,597** -0,009-0,021-0,123** -0,031-0,389** -0,072** -0,027-0,060* 0,000 0,740 0,431 0,000 0,239 0,000 0,006 0,298 0,023 ** ve * sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

12 130 Tülay YEL Üçüncü model için korelasyon ablosu Tablo 5 de göserilmişir. Tablo 5 incelendiğinde, (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ROAC ) varlıkların naki geirisi arasında %16,8 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları, (ΔSTI ) menkul kıymeler, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar, (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %27,8, %18,2, %8,5, %59,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (TACC ) cari dönem oplam ahakkuklar ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %6,1 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları arasında %8,7 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %5,2 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirileri ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar arasında %9,8 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ROAC ) varlıkların naki geirisi ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar, (ΔSTI ) menkul kıymeler ve (ΔLTI ) finansal duran varlıklar arasında sırasıyla %17,5, %9,8, %6,4 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları ile (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar, (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %53,7, %20, %12,5, %12,3 lük negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıkları ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları arasında %8,5 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ile (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları ve (ΔSTI ) dönen varlıklardaki menkul kıymeler arasında sırasıyla %10,2, %16,1 lık negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar arasında %11 lik poziif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıkları ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar, (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ve (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında sırasıyla %8,7, %16,6 ve %38,9 luk negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar ile (ΔFINL ) finansal kaynaklar arasında %7,2 lik negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. (ΔLTI ) finansal duran varlıklar ile (ΔFINL )

13 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp finansal kaynaklar arasında %6 lık negaif bir korelasyon ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin de %5 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir Dönem Karıyla Gelecek Dönem Hisse Senedi Geirileri Arasındaki İlişkiye İlişkin Modellerin Analiz Sonuçları Tablo 6: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Birinci Modelin Sonuçları ( RET ROAC TACC 1) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,396 0,058 46,277** 1,000 0,673-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ROAC 2,398 0,578 17,201** 1,000 11, ,334 0,016 0,022 TACC 0,705 0,241 8,548** 1,000 2,023 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir. Tablo 6 ya göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 11,0 ka armakadır. (TACC ) cari dönemin oplam ahakkukları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 2,023 ka armakadır. (TACC ) cari dönemin oplam ahakkuk kasayısı 0,705 ken, (ROAC ) cari dönem naki akışlarının kasayısı 2,398 olduğu görülmekedir. Bu sonuçlar isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %1,6 lık bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. Elde edilen sonuçlara göre yaırımcıların ahakkuk unsurunun sürekliliğini göz ardı eiklerini ya da anlamadıklarını ve anormal hisse senedi geirileri ile ahakkuklar arasındaki ilişkinin poziif olduğu ifade edilebilir. Tablo 7: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan İkinci Modelin Sonuçları ( RET ROAC WC NCO FIN 1) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,453 0,073 38,360** 1,000 0,635-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ROAC 2,526 0,586 18,568** 1,000 12, ,793 0,021 0,029 ΔWC 1,032 0,384 7,227** 1,000 2,806 ΔNCO 1,503 0,445 11,386** 1,000 4,494 ΔFIN 0,859 0,279 9,449** 1,000 2,361 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir.

14 132 Tülay YEL Tablo 7 ye göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 12,5 ka armakadır. (ΔWC ) Kısa vadeli faaliye kalemleri bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönem anormal hisse senedi geirisi 2,806 ka armakadır. (ΔNCO ) Uzun vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,494 ka armakadır. (ΔFIN ) Finansal kalemler bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 2,361 ka armakadır. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %2,1 lik bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. Büün bağımsız değişken kasayıların poziif olduğu görülmekedir. Başka bir ifadeyle; (ROAC ) cari dönem naki akışlarının kasayısının 2,526 lık en yüksekken, (ΔWC ) kısa vadeli faaliye kalemlerinin kasayısı 1,032, (ΔNCO ) uzun vadeli faaliye varlıkları 1,503, (ΔFIN ) finansal kalemlerin kasayısı 0,859 bulunmuşur. Bu sonuçlar isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur Ancak sabi kasayısının negaif ve %1 lik isaisiksel anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmekedir. Bu durumda birinci modelde olduğu gibi (ROAC ) cari dönem naki akışları (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde ahakkuklara oranla çok daha yüksek oranda ekili olduğu söylenebilir. Tablo 8: Gelecek Dönem Anormal Hisse Senedi Geirisini Ölçmede Kullanılan Üçüncü Modelin Sonuçları ( RET 1 0 1ROAC 2 COA 3 COL 4 NCOA NCOL STI LTI FINL ) Kasayı Sandar Haa Wald (df) Exp(B) Sabi -0,761 0,103 54,439** 1,000 0,467 ROAC 2,529 0,601 17,684** 1,000 12,538-2 Log Cox & Snell Nagelkerke likelihood R 2 R 2 ΔCOA 1,275 0,380 11,265** 1,000 3, ,208 0,039 0,052 -ΔCOL 0,254 0,527 0,233 1,000 1,290 ΔNCOA 1,477 0,453 10,633** 1,000 4,378 -ΔNCOL -0,911 1,412 0,416 1,000 0,402 ΔSTI 2,219 0,599 13,743** 1,000 9,199 ΔLTI 1,463 0,671 4,753* 1,000 4,317 -ΔFINL 0,581 0,279 4,334* 1,000 1,787 **, * sırasıyla %1, %5 düzeyde isaisiksel anlamlılığı gösermekedir. No: df: Serbeslik derecesi, -2 Log likelihood: Modelin anlamlılığı, Cox & Snell R 2 ve Nagelkerke R 2 : Modeli açıklama gücü Tablo 8 e göre; (ROAC ) cari dönem naki akışları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 12,538 ka armakadır. (ΔCOA ) Kısa vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse

15 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp senedi geirisi 3,580 ka armakadır. (ΔNCOA ) Uzun vadeli faaliye varlıkları bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,378 ka armakadır. (ΔSTI ) menkul kıymeler bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 9,199 ka armakadır. (ΔLTI ) Finansal duran varlıklar bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 4,317 ka armakadır. (ΔFINL ) Finansal kaynaklar bir birim arığında (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi 1,787 ka azalmakadır. Cox & Snell R 2 isaisiğine göre modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında yaklaşık olarak %3,9 luk bir ilişkinin olduğunu gösermekedir. -2 Log likelihood isaisiğine göre model anlamlı bulunmuşur. (ΔCOL ) kısa vadeli borçlar ve (ΔNCOL ) uzun vadeli borçlar isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Sabi ile (ΔNCOL ) uzun vadeli borçların kasayısı negaif bulunmuşur. (ΔFINL ) finansal kaynakların kasayısı poziif olup, yapı olarak negaif özellik aşıyan bu kalemlerin cari dönem varlıkların kaliesini düşürücü yönde ekilediği anlamına gelmekedir. (ROAC ) Cari dönem naki akışlarının kasayısının 2,529 luk en yüksekken, (ΔCOA ) kısa vadeli faaliye varlıklarının kasayıları 1,275, (ΔNCOA ) uzun vadeli faaliye varlıklarının kasayısı 1,477, (ΔSTI ) menkul kıymelerin kasayısı 2,219, (ΔLTI ) finansal duran varlıkların kasayısı 1,463 ve (ΔFINL ) finansal kaynakların kasayısı 0,581 dir. Cari dönem naki akışları, kısa vadeli faaliye varlıkları, uzun vadeli faaliye varlıkları, menkul kıymelerin kasayıları isaisiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Finansal duran varlıklar ve finansal kaynaklar isaisiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı bulunmuşur. Kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre (ROAC ) cari dönem naki akışları (RET +1 ) gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde ahakkuklara oranla birinci ve ikinci modelde olduğu gibi çok daha yüksek oranda ekilidir. 7. Sonuç Cari dönem kar performansının gelecek dönem karını ahminlemede iyi bir göserge olması durumunda yüksek kalieli kar olarak anımlanabilir. Başka bir ifadeyle; kar kaliesi kar performansının gelecek dönemde ne ölçüde süreklilik gösereceğini beliren bir ölçüm olarak anımlanabilir. Buna göre firmanın cari karları gerçek performansını yansııyorsa geleceke elde edilecek karın da ahmin edilmesi konusunda önemli bir işleve sahip olacakır. Firma yöneicilerinin, muhasebeleşirme işlemlerinde ya da firmanın faaliyeleri ile ilgili kararlarında, herhangi bir çıkar gözemeksizin ya da kendi çıkarları doğrulusunda akdir haklarını yanlış biçimde kullanması sonucunda oluşan kar uarı; firmanın gerçek finansal durumunu ve faaliye sonucunu gösermeyecekir. Bu durum firmaların hisse senelerine yaırım yapan yaırımcıların zarara uğramalarına ve finansal piyasaya olan güvenlerinin sarsılmasına neden olacakır. Dolayısıyla ekonomideki fonların yanlış ve verimsiz alanlarda kullanılması ülke ekonomisinin zarar görmesine de neden olabilecekir. Yaırımcıların ve finansal ablo kullanıcılarının bu olumsuz sonuçlardan ekilenmemesi için kar kaliesini ve onu ekileyen fakörlerden kar yöneimi hakkında bilgiler sunulmuşur. Yaırımcılar açısından dönem karıyla gelecek dönem hisse geirileri arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmalarıyla kaynaklarını ve kararlarını ekin ve verimli bir şekilde kullanmaları sağlanacakır. Bunun sonucunda da ekonomideki fonların ekin ve verimli bir şekilde kullanılması gerçekleşecekir.

16 134 Tülay YEL Dönem karıyla gelecek dönem hisse senedi geirileri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan çalışma dönemine ai İMKB ye kayılı 1448 firma yılını kapsamakadır. Bu modele önce doğrusal regresyon uygulanmışır. Ancak anlamlı sonuçların elde edilememesi lojisik regresyon yöneminin kullanılmasını gerekirmişir. Sonuç olarak, yapılan incelemelerden elde edilen bulgulara dayalı olarak, cari dönem naki akışlarının ahakkuklara göre gelecek dönemdeki anormal hisse senedi geirisi üzerinde daha yüksek oranda ekili olduğu ifade edilebilir. Ayrıca elde edilen sonuçlar yaırımcıların ahakkuk unsurunun sürekliliğini göz ardı eiğini ya da anlamadıklarını, gelecekeki hisse senedi geirileri ile ahakkuklar arasındaki ilişkinin poziif olduğunu gösermekedir. Kaynakça Barragao, C., & Markelevich, A. (2003). Earnings Qualiy Following Corporae Acquisiion, Paper presened a American Accouning Associaion 2004 Mid Alanic Region Annual Meeing, December. hp://myweb.cwpos.liu.edu/amarkele/papers/earningsqualiy final.pdf Barov, E. (1993). The Timing of Asse Sales and Earnings Manipulaion, Accouning Review, 68 (4), Beaver, W. H., &Ryan, S. G. (2000). Biases and Lags in Book Value and Effecs on The Abiliy of he Book-o-Marke Raio o Predic Book Reurn on Equiy, Journal of Accouning Research, 38 (1), Spring, Bernsein, L, A., (1989). Financial Saemens Analysis: Theory, Applicaion, and Inerpreaion, Fourh Ediion, Irwin. Bushee, B, J. (1998). The Influence of Insiuional Invesor on Myopic R&D Invesmen Behavior, Accouning Review, 73 (3), Carnes, T., A., Jones, J, P, Biggar, T., B. & Barker, K. J. (2003). Jus-in-ime Invenory Syems Innovaion and The Predicabiliy of Earnings, Inernaional Journal of Forecasing, 19 (4), Chan, K., & Chan, L., K.C. (2006). Jegadeesh, Narasimhan; Lakonishok, Josef; Earnings Qualiy and Sock Reurns ; Journal of Business, 79 (3), Dechow, P., M & Schrand, C., M. (2004). Earnings Qualiy, Unied Saes of America. Dechow, P., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1996). Causes and Consequences of Earnings Manipulaion: An Analysis of Firms Subjec o Enforcemen Acions by he SEC, Conemporary Accouning Research, 13 (1), Hand, J. (1989). Did Firms Underake Deb-Equiy Swaps for an Accouning Paper Profi or True Financial Gain? TheAccouning Review, 64 (4), Hodge, F. (2003); Invesor Percepions of Earnings Qualiy, Audior Indepence, and The Usefulness of Audied Financial Informaion, Accouning Horizons, Supplemen,

17 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012, ss In. Journal of Managemen Economics and Business., Vol. 8, No. 16, 2012, pp Lev, B. (1989). On The Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Direcions From Two Decades of Emprical, Journal of Accouning Research, Vol. 27, Supplemen, Lo, K. (2007). Earnings Managemen and Earnings Qualiy, Journal of Accouning&Economics, Ocober, 1-8. McKee, T., E. (2005). Earnings Managemen: An Execuive Perspecive, Unied Saes of America. McNichols, M., F. (2002). Discussion of The Qualiy of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Esimaion Errors, The Accouning Review, 77 (4), Supplemen, Özkan, S., Durukan, B., & Dalkılıç, F. (2006). Approaches To Measuring Qualiy of Earnings and Discussion of The Applicabiliy of These Approaches o İsanbul Sock Exchange (ISE) Companies, Uluslararası Türkiye Muhasebe Deneimi Sempozyumu, 7. Türkiye Muhasebe Deneimi Sempozyumu, İsanbul, Mar. Penman, S., H. & Zhang, X. J. (2002). Accouning Conservaism, he Qualiy of Earnings, and Sock Reurns, Accouning Review, 77 (2), Richardson, S., A., Tuna, İ., & Wu, M. (2002). Predicing Earnings Managemen: The Case of Earnings Resaemens, Working paper, Universiy of Pennsylvania, hp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?absrac_id= Richardson, S., A., Sloan R., G., Soliman, M., T., & Tuna, I. (2005). Accrual Reliabiliy, Earnings Persisence and Sock Prices, Journal of Accouning and Economics, 39 (3), Schipper, K., Vincen, L. (2003). Earnings Qualiy, Accouning Horizons, Supplemen, Sfas No.132, Par.26, FASB,1998.hp://www.fasb.org/pdf/fas132.pdf Williams, P., A. (2005) The Effec of Pension Income on he Qualiy of Corporae Earnings:IBM, A Case Sudy, Issues In Accouning Educaion, 20 (2), May,

18 136 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 1 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KESKİN BENLİ 2 Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 3 nun espiinde sıklıkla kullanılan

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı