Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu"

Transkript

1 Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikayı fatura olarak (VUK, m. 229) tanımlamış ve faturanın malın teslimi veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır (VUK, m. 231/5). Ancak uygulama çeşitli nedenlerle bazen süresinde düzenlenmemekte bazen de süresinde düzenlenmiş olmasına rağmen alıcıya geç (dönem içinde ya da dönem bittikten sonra) ulaşabilmektedir. Bu her iki durum da beraberinde bir takım sorunlar getirmektedir. Faturanın süresinde düzenlenmemiş olması yasanın açık hükmü gereğince hiç düzenlemediği anlamına gelmekte ve aynı Kanun un 353/1. maddesi hükmü gereğince özel usulsüzlük cezası müeyyidesine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak söz konusu maddeleri VUK un 3/B. maddesindeki vergilendirmede vergiyi doğuran olaya ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükmüyle birlikte ele alınıp yorumlanması durumunda kanuni süresinden sonra düzenlenen faturanın yok sayılamayacağı dolayısıyla usuli bir hatadan dolayı faturanın mündericatının göz ardı edilemeyeceği, faturaya yer alan maddi olayın yok sayılması vergi hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmayacağı hususu açıkça ifade etmek mümkündür. Bu usuli hata için kanunda öngörülen cezai müeyyidenin tatbikatı kaçınılmaz olmakla birlikte içerik itibariyle faturada yer alan maddi olgunun sürecine uygun olarak yerine getirmesi gerektiği hususundaki kanaatini ifade etmek yerindedir. Maliye Bakanlığı nın görüşü de bu yöndedir. Nitekim Bakanlık tarafından verilen bir özelgede VUK un 231/5. maddesinde yer alan düzenleme süresinden sonra düzenlenen faturaya kesilecek ceza bakımından önem arz etmektedir. Buna göre, süresinde düzenlenmemesi nedeniyle faturanın hiç düzenlenmemiş sayılarak faturada belirtilen işlemin geçersiz sayılması mümkün bulunmadığı gibi, Kanun un 3/B maddesi ile de çelişecektir.

2 Dolayısıyla, süresi içerisinde düzenlenmeyen faturalar için VUK nin 353/1. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecek ve bu faturalar vergi kanunları bakımından ispat edici bir vesika olarak değerlendirilecektir. (MB nin, GİB Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı nın, tarih ve 5893 sayılı Özelgesi) denilmektedir. Bu çalışmada kanuni süresinde düzenlenmemiş fatura hususu bir tarafa bırakıp, kanuni süresinde düzenlenmiş olmasına rağmen alıcının eline geç ulaşan faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu ele alınacaktır. 2. VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE FATURANIN DÜZENLENMESİ VE DEFTERE KAYIT SÜRESİ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Fatura Nizamı başlıklı 231. maddesinde; Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî (5035 Sayılı Kanun un 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik: ; Yürürlük: ) yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Kayıt zamanı başlıklı 219. maddesinde ise; a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez. c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir. denilmektedir. Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, bir mal teslimi ya da hizmet ifasına ilişkin faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi, düzenlenen bu belgenin kural olarak

3 üzerinde yazılı tarihten itibaren on (10) gün içinde kanuni defterlere kaydı gerekmektedir. Ancak muhasebe fişleri ve buna benzer evraka yapılan muhasebe kayıtlarının söz konusu olduğu durumlarda ise bu kayıtların en geç 45 gün içinde tasdik edilmiş yasal defterlere aktarılması, serbest meslek kazanç defterine ise muameleler günü gününe kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde ise VUK 352'nci maddesinin (I) bendinin 6 fıkrası gereği 1'inci derece usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır. 3. KAYITLARA GEÇ İNTİKAL ETTİRİLEN FATURALARDA YER ALAN KDV NİN İNDİRİMİ 3.1. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Takvim Yılı Sonuna Kadar Düzenlenen ve Yasal Deftere Kayıt Kaydı Yapılan Faturalar Bilindiği üzere KDV, indirim mekanizması esası üzerinde kurulu olup, bu mekanizma sayesinde yüklenilen KDV nihai tüketiciye yansıtılmaktadır. KDV Kanunu nun 29. maddesine göre yüklenilen vergilerin indirilebilmesi için ilke olarak; - Gerçek usulde KDV mükellefi olunması, - Yüklenilen KDV nin mükellefiyetle ilgisi olması ve indirilebilecek nitelikte bulunması gerekmektedir. Bunlara ilaveten KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için bazı şekil şartları daha bulunmaktadır. KDVK nin 34. maddesine göre indirim mekanizmasının işletilebilmesi için; - KDV nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi (fatura benzeri belge kapsamına perakende satış vesikaları ile serbest meslek makbuzu girmekte olup, gider pusulası ve müstahsil makbuz bu kapsamda değerlendirilmemektedir), - Bu belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi, gerekir. Burada belirtelim ki alınan mal veya hizmetlerin fatura veya benzeri vesikada yazılı olan bedelinin satıcıya ne zaman ödendiği veya ödeneceği önemli değildir. Önemli olan fatura ve benzeri vesikalarda yazılı olan KDV nin kanuni defterlere kaydedilmesidir (KDVK md. 29/3). Ancak, kanuni defterlere kayıt açısından Vergi Usul Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu nda ayrı ayrı süreler öngörülmüştür. Katma Değer Vergisi Kanunu açısından indirim hakkının kullanılması veya defterlere kaydı için süre sınırlaması getirilmiştir. Bu süre vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılının son günü olarak hüküm altına alınmıştır (KDVK. Md.29/3). Dolayısıyla KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için, KDV yi içeren

4 belgelerin, belgenin düzenlendiği takvim yılı içinde (yani, en geç her takvim yılının 31 Aralık günü itibariyle) deftere kaydının yapılması gerekir. Her hangi bir nedenle belgenin yıl sonuna kadar deftere kaydı yapılmaması halinde indirim hakkı kaybolacaktır. Bu çerçevede fatura, gümrük makbuzu ve benzeri belgelerde gösterilen KDV, kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılacaktır. İndirim hakkının elde edilmesi vergiyi doğuran olayın meydana geldiği örneğin; Temmuz ayı döneminde deftere kaydedilen belgenin katma değer vergisi bu dönem için indirime konu olacaktır. Dolayısıyla KDV Kanunu çerçevesinde vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yılı aşmamak kaydı ile geç gelen önceki aylara ait faturalarda yer alan KDV yi indirim konusu yapılabilecektir. Bu husus 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nde de şöyle ifade edilmiştir: Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak her hâlükârda 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanunu nun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanun da belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.. Beyan dönemi geçtikten sonra gelen ve bu nedenle kendi hesap döneminden sonraki hesap döneminde kayıtlara alınan faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür (Bkz. İstanbul VDB, tarih, KDV. MUK. B.07.1.GİB /431 sayılı muktezası). Bu konuda Danıştay ın da çok sayıda kararı bulunmaktadır. Bunlarda bazıları şöyledir; Şirketin kayıtlarında işlenmiş bulunan belgelerin sadece defterlere geç yazılması mükelleflere kanunen tanınan bu hakların ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına. (Danıştay 7. D., T: , E: 402, K: 130)

5 Vergi indirimi mükellefiyete bağlı bir görev ve hak olduğundan, sadece belgelerin bütün defterlere aynı takvim yılı içinde geç yazılması, mükelleflere kanunen tanınan bu hakkın ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına (Danıştay 7. D., T: , E: 4413, K: 200) 3.2. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Takvim Yılından Sonra İşletmeye Ulaşan Faturalar. Bilindiği üzere muhasebede olduğu gibi vergilemede de dönemsellik ilkesi (her ne kadar yıllık hesap dönemi gibi değişik kavramlarla ifade edilmiş olsa da) esas alınmıştır. Dönemsellik ilkesi gereğince her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını esas kabul edildiği için her döneme ait gelir ve giderlerin diğer döneme ait gelir ve giderlerle ilgilendirilmeksizin bağımsız olarak tespiti gerekir. Bu nedenle kural olarak mükellefler bir vergilendirme döneminde yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası dolayısıyla aldıkları hesaplanan KDV toplamından, aynı döneme ilişkin mal ve hizmet alışlarında ödedikleri indirilecek KDV yi indirim konusu yapabilirler. Bu nedenle ilgili oldukları yıldan sonra işletme ulaşan ve ilgili oldukları dönemin defterlerini kaydı yapılamayan faturalarda yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak ilgili takvim yılından sonraki dönemde gelen ve geldiği dönemlerdeki kayıtlara intikal ettirilen faturalardaki KDV nin gider olarak yazılması mümkündür. Bu konuda İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı nca verilen bir özelgede şöyle denilmektedir: 3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu nun 29/1, 30/d, 34/1 ve 58. maddeler hükümleri ile 23 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde yapılan açıklamalar uyarınca, ilgili takvim yılından sonraki dönemde gelen ve geldiği dönemdeki kayıtlara intikal ettirilen ancak, vergi dahil toplam bedel üzerinden düzenlenen faturalarda yer alan tutarların Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin mümkün bulunması halinde, toplam tutar içinde yer alan katma değer vergisinin de Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. ( tarih ve /KDV /3981 sayılı Özelge). Buna göre; ilgili takvim yılından sonraki dönemde kayıtlara intikal ettirilen faturalarda ayrıca gösterilen KDV; - İndirim konusu yapılamaz.

6 - Faturada yer alan tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indiriminin mümkün bulunması halinde, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak bu belgenin ertesi yıla kayıt edilmesinin bir muvazaaya dayanmadığının ikna edici kanıtlarla ortaya konuluyor olması gerekir. - Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında faturanın gider yazılmamasının mümkün olmaması halinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecektir 1. Bu takdirde belge muhteviyatı gider ve maliyet, kaydedildiği dönemin kanunen kabul edilmeyen gideri olarak dönem matrahıyla ilişkilendirilmelidir. Önceki yıla ait belge, KDV hariç tutarı, zorunlu sebeplerle ertesi yıla kayıt edilmiş olması halinde Geçici Vergi Beyannamesi ile yıllık beyannamede diğer indirimler kısmına yazılarak ait olduğu yılın vergi matrahıyla ilişkilendirilmesi mümkündür. Bu durum dönemsellik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Ancak bunun stokların ya da maddi sabit kıymetlerin maliyetine eklenmesi gereken bir unsur olması halinde beyanname üzerinden indiriminin yapılması mümkün olmayacağı kanısındayım Ba-Bs Formu Açısından Döneminden sonra Gelen Faturaların Durumu Yukarda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, zamanında ulaşmazsa bile KDV açısından yılsonuna kadar şirkete ulaşan faturalara ulaştığı tarihte kayıtlara alınması ve KDV tutarı indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu durumda Ba-Bs Formları yönünde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sorunların düzeltme yoluyla aşılması mümkündür. VUK 381 No lu Genel Tebliği nin 3.2. Düzeltme İşlemleri bölümünde "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" formlarına ilişkin düzeltme esasları belirtilmiş olup, ilgili olduğu ayda verilmeyen fatura için Ba Formu düzeltmesi verilmesi gerekecektir. Ancak düzeltmenin bildirim süresinden sonra verilmiş olması halinde (takip eden ikinci ayın 5 ine kadar) VUK mükerrer 355 nci madde hükümleri çerçevesinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. SONUÇ Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanan fatura çeşitli nedenlerle kimi zaman süresinde düzenlenmemekte kimi zaman da süresinde düzenlenmiş olmasına rağmen alıcıya geç ulaşabilmektedir. Bu durumda; - Bu tür faturalar mali yıl sona ermeden gelmiş ise KDV indirim konusu yapılabilir. 1 Nuri Değer, Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s. 752.

7 - Bu tür faturalar dönem bittikten sonra ancak yasal kayıt süresi sona ermeden gelmiş ise KDV dahil tutarı ile gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilir Diğer taraftan, mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye mali yıl geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Bu durumda ilgili faturada yer alan meblağ, kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında KDV dahil tutarı ile gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile indirim konusu yapılabilir Beyanname üzerinden indirilen faturalar bir sonraki hesap dönemi kayıtlarına 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları olarak kayda alınır ve kayda alındığı yılda ise gider olarak dikkate alınmaz.

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: ÖKC/PSF İLE BELGELENDİRDİĞİNİZ İŞLE İLGİLİ, GERÇEK BAZI HARCAMALAR KKEG OLABİLİR VE KDV Sİ İNDİRİLEMEYEBİLİR; KDV İADELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR..! Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. MADDE 30 : İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE METNİ : " İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi : Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME Atilla İNAN GİRİŞ Başta belediyeler olmak üzere kamu idarelerinde yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 1. KONU: 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TORBA YASA olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, işletmelere

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii

Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii Zayi Olan, Değeri Düşen Ve Fire Veren Malların Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden İncelenmesi i Nevzat ŞENSES (Vergi Müfettiş Yrd.) (E. Maliye Müfettiş Yrd.) 1. Giriş Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı