Lise Öğrencilerinin İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise Öğrencilerinin İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisi"

Transkript

1 Lise Öğrencilerinin İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisi Tuncay AYAS a Öz Anahtar Kelimeler Son zamanlarda teknolojik gelişmelerde meydana gelen hızlı değişimler, insanlara kısa sürede bilgiye ulaşma ve var olan bilgileri paylaşma fırsatları sunmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler arasında bilgisayar ve internet gibi araçlar yer almaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımının zorunlu hale geldiği bu dönemde, bu teknolojik araçların amacının dışında kullanımları bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmeleri yakinen takip eden okul çağındaki gençlerin, internet ve bilgisayarı aşırı derecede kullanmaları onların psikolojik, fiziksel, akademik başarı ve sosyal ilişki durumlarını olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum bu tür bireylerde bağımlılığa neden olabilmektedir (Kubey, Lavin ve Barrow, 2001; Young, 1996). İçinde bulunulan teknoloji çağında, internet ve bilgisayar en fazla kullanılan teknolojik araçlar a Dr. Tuncay AYAS haline gelmiştir. Öyle ki, 2009 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun %23.8 i, Amerika nüfusunun %74.2 si, Avrupa nüfusunun %48.9 u ve Türkiye nüfusunun %35 i internet kullanmaktadır (Internet World Stats [IWS], 2009). Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının hızlı bir şekilde artması bireylerin bilgisayara ayırdıkları zamanda da bir artışa neden olmuştur. Bilgisayar ve internetin aşırı bir şekilde kullanılması beraberinde bilgisayar/ internet bağımlılığı riskini de getirebilmektedir (Chou, Condron ve Belland, 2005; Lee ve ark., 2007; Watson, 2005). İnternet bağımlılığı, genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlığın olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanabilir (Young, 2004). İnternet bağımlılığının yaygınlığıyla ilgili yapılan çalışmalar (Chou ve Hsiao, 2000; Kraut ve ark., 1998; Young ve Rogers, 1998) incelendiğinde yaygınlığın %6-14 arasında olduğu görülmektedir Bu kapsamda internet üzerinden iletişim, bilgisayar veya internet üzerinden oyun oynama gibi farklı davranış türlerinde aşırıya varan kullanımlar, bilgisayar bağımlılığının ilk

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ göstergeleri olabilmektedir (Fleming ve Rickwood, 2004; Watson, 2005). Bilgisayar oyunları günümüzde çocukların en önemli eğlence araçları konumuna gelmişlerdir. Oyunların olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Özellikle oyun bağımlılığa dönüştüğünde olumsuz etki daha da artmaktadır (Horzum, 2011). Utangaç bireyler, utangaç olmayanlara göre daha yalnızdırlar. Diğer insanlarla kurulan iletişimi büyük oranda olumsuz yönde etkileyen utangaçlık, iletişim sorunları yaşayan bireylerin sonuçta yalnız kalmalarına yol açmaktadır (Cheek ve Buss, 1981). İnterneti aşırı derecede kullanan bireyler incelendiğinde, bu kişiler insanlarla ilişkilerinde olası hayal kırıklıklarına aşırı derecede duyarlılık göstermekte ve bu durum yabancılarla iletişim kurmalarında aşırı derecede kaygı yaşamalarına neden olmaktadır (Whang, Lee ve Chang, 2003). İnternet, bazı bireyler tarafından yalnızlıktan kurtulmak ve başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle utangaç, içine kapanık bireyler sosyal ilişki kurma ve kurmuş oldukları bu ilişkileri yürütebilme sürecinde sorun yaşadıkları için, interneti bir sosyalleşme aracı olarak kullanmaktadırlar (Davis, Flett ve Beser, 2002). Araştırmalar, gerçek hayatlarında sosyal destek eksikliği çeken bu utangaç kişilerin internetin, özellikle sohbet odaları gibi, interaktif işlevlerini uzun süreler boyunca kullandıklarını ortaya koymuştur (Young, 1999). Utangaç bireyler yüz yüze kurdukları ilişkilerinde, internette kurdukları ilişkilerinden daha fazla sorun yaşamaktadırlar (Ward ve Tracey, 2004). İnternette kurulan ilişkilerde bireyler, genellikle takma isim kullandıkları, reddedilme ve eleştirilme olasılığı yüz yüze kurulan ilişkilere oranla daha az olduğu için, internet ortamında kendilerini daha rahat hissedebilirler. Bu nedenle interneti sosyal iletişim aracı olarak daha fazla kullanabilirler. Utangaç bireyler daha çok mesajlaşma programlarını, haber gruplarını, sohbet odalarını yaygın olarak kullandıkları için internet bağımlısı olma olasılıkları daha yüksektir (Chak ve Leung, 2004). İnternet bağımlılığı ile utangaçlık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda bulgular (Chak ve Leung, 2004; Ebeling-Witte, Frank ve Lester, 2007; Güneri, Mesutoğlu ve Aydın, 2011; Hollingswort, 2006; Yang ve Tung, 2007; Yuen ve Lavin, 2004) internet bağımlılığı ile utangaçlık arasında bir ilişki olduğu yönündedir. Scealy, Phillips ve Stevenson (2002) ise, internet bağımlılığı ile utangaçlık arasında bir ilişki olmadığını, ancak utangaç bireylerin interneti daha çok diğer kişilerle iletişim kurmak için kullandıklarını belirtmiştir. İnternet bağımlısı olmayan bireyler, interneti genellikle bilgi edinmek ve mevcut ilişkilerini elektronik iletişim yoluyla devam ettirmek için kullanırlarken, bağımlı bireyler ise interneti yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşebilmek ve fikir alışverişi yapabilmek amacıyla kullanmaktadırlar (Young, 1997). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü-Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi nde (Middle East Technical University North Cyprus Campus- Student Development and Psychological Consulting Centre, 2008) yapılan bir araştırmada toplumsal ilişkilerinde utangaç ya da çekingen olma gibi etmenlerin bağımlılık riskini arttırdığı belirtilmektedir. İnternet aracılığıyla bireyler, ihtiyaç duydukları sosyal desteği geçici de olsa internette iletişim kurup tanıştığı kişilerden sağlayabilmektedirler. Yetişkinler interneti genellikle kendi işlerinin bir parçası olarak ve işle alakalı bilgi elde etmek için kullanırken, yaş arası gençler interneti daha çok oyun oynamak, müzik dinlemek ve yeni insanlarla tanışmak için kullanmaktadırlar (Kubey ve ark., 2001). Teknolojik araçların kullanımı, utangaç ve utangaç olmayan bireyler arasında farklılık göstermektedir. Henderson ve Zimbardo nun (2005) gençlerde teknoloji kullanımı ve utangaçlığı belirlemeye çalıştıkları araştırmalarında, utangaç bireylerin teknolojiyi utangaç olmayanlardan daha çok kullandıklarını bulmuşlardır. Yapılan alan yazın taramasında, oyun bağımlılığının utangaçlıkla olan ilişkisine yönelik bir çalışmaya ulaşılamamış olmasına rağmen Avustralya da Loton (2007) yaptığı çalışmada oyun bağımlısı olan çalışma grubundan sadece birinin utangaç olduğunu, bu nedenle oyun bağımlılığıyla utangaçlık arasında ilişki olmadığını ifade etmiştir. Yukarıdaki araştırmada (Henderson ve Zimbardo) utangaç bireylerin teknolojiyi daha fazla kullandıkları değerlendirildiğinden bu kişilerin bilgisayarda oyun oynama oranlarının diğer bireylere göre daha fazla olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin utangaçlıkla olan ilişkisini belirlemektir. Yöntem Yöntem bölümünde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizle ilgili bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın Modeli Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Genel tarama modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir 628

3 AYAS evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenden alınacak bir örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. İlişkisel tarama modelleri ise iki ve daha çok sayıdaki değişken arasındaki değişimi belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Karasar, 1995). Bu araştırmada da yansız seçilmiş bir grubun internet ve oyun bağımlılığı düzeylerinin utangaçlıkla ilişkisi araştırılmak istendiği için tekil tarama modeli seçilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Giresun il merkezindeki ortaöğretim okullarında okuyan 176 sı kız 189 u erkek olmak üzere toplam 365 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken uygun örnekleme yöntemi ile öğrencilerden kolay erişilebilir olanlarına ulaşılmıştır Bu öğrencilerin 115 i (%31.5) lise birinci sınıfa, 127 si (%34.8) Lise ikinci sınıfta, 51 i (%14) lise üçüncü sınıfta, 72 si (%19.7) lise dördüncü sınıfa devam etmektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerinin 255 inin (%70.7) evinde bilgisayar olduğunu 107 (%29.3) sinin ise evinde bilgisayarının olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 214 ü (%58.6) evinde internet olduğunu, 151 i ( %41.4) evinde internetin olmadığını belirtmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin 221 i (%60.5) tek başına oyun oynamayı tercih ederken 140 i (%38.4) arkadaşlarıyla oynamayı tercih etmekte 4 üde (%1.1) bazen tek başına bazen arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Bu öğrencilerin 242 si (% 66.3) bilgisayarda oyunu evde oynadığını, 112 si (%30.7) internet kafede oynadığını, 11 i (%3) ise okulda oynadığını belirtmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin 220 si (%60.3) günde bir saatten az oyun oynadığını, 118 i (%32.3) bir saatle üç saat aralığında oyun oynadığını, 27 si (%7.5) ise dört saatten fazla oyun oynadığını belirtmiştir. Veri Toplama Araçları Araştırmada öğrencilerin internet ve oyun bağımlılığını ölçmede Ayas, Balta ve Horzum (2011) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 5 li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu dereceleme Her zaman (5), Çoğu Zaman (4), Sıklıkla (3), Ara Sıra (2) ve Nadiren (1) şeklinde oluşturulmuştur. Ölçek 54 madde iki faktörden oluşmaktadır. Bu faktörlerden birincisinde toplam 28 madde yer almaktadır. Bu maddelerin faktördeki yük değerleri.512 ile.795 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam varyansının %29.49 unu açıklayan bu faktör internet bağımlılığı olarak adlandırılmıştır. Ölçekte yer alan ikinci faktör ise, toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin ikinci faktördeki yük değerleri.424 ile.788 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam varyansının %19.13 ünü açıklayan bu faktör bilgisayar oyun bağımlılığı olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. İç tutarlılık testi sonuçlarında internet bağımlılığı olarak adlandırılan alt faktörün iç tutarlılık katsayısı.96 ve bilgisayar oyun bağımlılığı olarak adlandırılan alt faktörün iç tutarlılık katsayısı ise.95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 54 maddeden oluşan toplam iç tutarlılık katsayısı.95 olarak bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin utangaçlık düzeylerinin belirlenmesinde orijinali Cheek ve Buss (1981) tarafından 13 madde olarak geliştirilen Shyness Scala nın, Güngör (2001) tarafından Türkçeye uyarlanmış formu kullanılmıştır. Ölçekte her maddeye verilen yanıtlara 1 ile 5 arasında puan verilerek toplam bir puan elde edilmektedir. Maddelere verilen bana hiç uygun değil (1), uygun değil (2), kararsızım (3), bana uygun (4) ve bana çok uygun (5) yanıtlarına belirtilen puanlar verilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100 dür. Utangaçlık ölçeğinden alınan yüksek puan, bireyin utangaçlık düzeyinin yüksek olduğu ve kendisini utangaç olarak algıladığı biçiminde yorumlanmaktadır. Türkiye de utangaçlık ölçeğinin güvenilirlik çalışması Güngör (2001) tarafından iç tutarlılık ve test tekrar test yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin, 78 öğrenciye üç hafta ara ile iki kez uygulanması sonucunda elde edilen korelasyon katsayısı.83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı.91 olarak hesaplanmıştır. Gökçe nin (2002) çalışmasında ölçeğin, Cronbach Alfa katsayısı.87 olarak bulunmuştur Utangaçlık ölçeğinin geçerlilik çalışmaları Güngör (2001) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin maddelerinin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla, temel bileşenler analizi yapılmıştır. Analiz sonunda 20 maddenin toplam üç faktörde toplandığı görülse de, maddelerin tamamının birinci faktörde toplandığı görülmüştür. Geçerlilik çalışması için benzer ölçekler yöntemi kullanılmış Sosyal Durumlarda Kendini Değerlendirme Envanteri (SDKDE) uygulanmıştır. Her iki ölçek 84 kişilik bir üniversite öğrencisi grubuna uygulanmış ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin 629

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ kaçınma ve sosyal kaygı boyutları ile utangaçlık ölçeği puanı arasındaki korelasyon.71, utangaçlık ile kaçınma boyutu arasındaki ilişki ise.78 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin lise öğrencileri formu için geçerlilik çalışması Gökçe (2002) tarafından yapılmıştır. Utangaçlık ölçeği puanları ile SDKDE nin kaygı boyutundan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayısı.75, kaçınma boyutundan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayısı.72 ve kaygı ve kaçınma boyutlarından aldıkları toplam puanlar arasındaki korelasyon katsayısı.75 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçeğin 1. faktörünün varyansın % ini açıkladığını hesaplamıştır (Gökçe). Yapısal Eşitlik Modellemesi: Araştırmada yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak internet bağımlılığı, bilgisayar oyun bağımlılığı ve utangaçlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan model incelenmiştir. Şekil 1 de yapısal eşitlik modellemesi sonucunda ortaya çıkan model görülmektedir. Model mükemmel uyum göstermiştir (χ2 = 0.000, df = 0, p = , ve RMSEA =.000) ve oyun bağımlılığı varyansın %3.4 ünü utangaçlık, internet bağımlılığının %5.4 ünü utangaçlık ve internet bağımlılığının %58 ini oyun bağımlılığı ve utangaçlık birlikte açıklamaktadır. Verilerin Analizi Ölçme araçları her bir öğrencide farklı sırada gelecek şekilde fotokopi çektirilerek zımbalanmış araştırmacı tarafından öğrencilere elden dağıtılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve utangaçlık arasındaki ilişki korelasyon ve yapısal eşitlik modeliyle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada tüm çözümlemeler SPSS ve Lisrel paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiş ve çözümlemelerde anlamlılık düzeyi olarak.05 kabul edilmiştir. Bulgular Araştırmada bulgular; internet ve oyun bağımlılığı ile utangaçlık arasındaki ilişkiye yönelik bulgular korelasyon ve yapısal eşitlik modeline göre sırayla aşağıda yer almaktadır. Tablo1. İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisi Internet Bağımlılığı Internet Bağımlılığı 1 Oyun Bağımlılığı Oyun Bağımlılığı.762(**) 1 Utangaçlık Utangaçlık.234(**).197(**) 1 ** Korelasyonlar 0.01 seviyesinde anlamlıdır. İnternet bağımlılığı ile bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyleri arasındaki korelasyon incelendiğinde pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu, internet bağımlılığı düzeyinde meydana gelen artışın bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyindeki artışta etkili olduğunu göstermektedir. Bu etkililik anlamlı ve yüksek düzeyde bulunmuştur. Şekil 1. İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılığı İle Utangaçlık Arasındaki İlişki İçin Önerilen Modelin Path Diyagramı Şekil 1 de yer alan standartlaştırılmış çözümler incelendiğinde bilgisayar oyun bağımlılığı utangaçlık değişkeni (.19) tarafından pozitif ve anlamlı biçimde açıklanmaktadır. Bunun yanında internet bağımlılığı, utangaçlık değişkeni (.09) ve bilgisayar oyun bağımlılığı (.74) değişkenleri tarafından pozitif ve anlamlı biçimde açıklanmaktadır. Tartışma Bu araştırmanın amacı, ortaöğretimde okuyan öğrencilerin internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin utangaçlıkla olan ilişkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin utangaçlıkla olan ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda internet ile bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi arasında ve internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile utangaçlık düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgu internet bağımlılığı ve utangaçlık düzeyi arasında ilişki olduğuna dair bulgu alan yazındaki bulgularla tutarlılık göstermektedir (Chak ve Leung, 2004; Ebeling-Witte ve ark., 2007; Hollingswort, 2006; Yang ve Tung, 2007; Yuen ve Lavin, 2004). Bilgisayarda oynanan oyunların genellikle internet aracılığıyla oynanması, internet ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişkinin varlığında etkili olmuş olabilir. İnternet bireylerin farklı 630

5 AYAS kişilerle iletişim kurmasını ve bu ilişkinin devam etmesini sağlayan önemli bir iletişim aracı olarak değerlendirilebilir. Bu araştırmada da daha önceki araştırmalarda (Chak ve Leung, 2004; Ebeling-Witte ve ark., 2007; Güneri ve ark., 2011; Hollingswort, 2006; Yang ve Tung, 2007; Yuen ve Lavin, 2004) olduğu gibi, internet bağımlılığı düzeyi ile utangaçlık düzeyi arasında ilişki olduğu görülmüştür. Sosyal bir varlık olan insanın diğer insanlarla iletişim kurmaya gereksinimi vardır. Sağlıklı bir iletişim kuramayan bireyler, toplumdan soyutlanabilir ve sorun yaşayabilirler. Utangaç bireyler, yüz yüze iletişim kurmakta zorlandıkları için interneti kullanarak iletişim kurmaya, duygu ve düşüncelerini diğer insanlara bu şekilde aktarmaya çalışmaktadırlar. Bu durum, internet bağımlılığıyla utangaçlık arasında ilişkinin varlığında etkili olmuş olabilir. Aynı şekilde oyunlar genellikle internet üzerinden online olarak oynandığı için, utangaç bireyler oyun oynarlarken diğer kişilerle kolaylıkla ilişki kurabilirler. Bu durum bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile utangaçlık düzeyi arasında olan ilişkiyi açıklayabilir. Yapılan alan yazın taramasında utangaçlıkla bilgisayar oyun bağımlılığı arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaya rastlanmamasından dolayı bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar (Nalwa ve Anand, 2003) bireylere sunulan sosyal desteğin internet bağımlılığının azalmasında etkili olduğunu göstermektedir. Utangaç bireylere okullarda sosyal destek sağlanmalı, arkadaşlarıyla iletişimlerini geliştirmeleri için grup etkinlikleri düzenlenerek bu etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları sağlanmalıdır. Aktif olarak yer alacakları kabulün üst düzeyde olduğu, eleştirilme kaygısının azaldığı, kendini rahat ifade edebileceği bir grup yaşantısı utangaç çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerinde etkili olabilir. Bu deneyimlerle kendilerine daha rahat, daha huzurlu ve kaygısız bir yaşam fırsatı sağlanabilir. Aileler utangaç çocuklarının sorun yaşadıklarının farkında olmayabilirler. Genellikle bu tip çocuklar terbiyeli, uslu çocuklar olarak değerlendirilebilmektedirler. Bazen aileler çocukları bilgisayar başında vakit geçirirken sorun çıkarmadığı, aile bireylerini rahatsız etmediği için bilgisayar kullanımı teşvik edilebilmektedir. Bu şekilde teşvik edilen çocuklar oyun ihtiyaçlarını sanal ortamda sanal kişilerle karşıladıkları için gerçek arkadaşa ihtiyaçları kalmamakta ve gerçek hayatta arkadaşlarıyla nasıl oyun oynaması gerektiğini bilememektedirler. Bu nedenle aileler çocukların bilgisayar kullanımını teşvik ederken bilgisayarla geçireceği zamanı kontrol etmeli ve sanal alanın dışında da arkadaşlarıyla yüz yüze oyun oynaması sağlanmaya çalışılmalıdır. Bununla birlikte internet ve oyun bağımlılığını önlemeye yönelik programların geliştirilmesi de önemli görülmektedir. Bundan sonraki araştırmalarda çocukların bilgisayarda hangi tür oyunları oynamayı tercih ettikleri ve bu oyun şekillerinin utangaç olan ve olmayan çocuklar arasında farklılık gösterip göstermediği konu edilebilir. 631

6 The Relationship between Internet and Computer Game Addiction Level and Shyness among High School Students Tuncay AYAS a Abstract Key Words Recently, the fast developments occurred due to the technological developments provide people with the facility of accessing and sharing information instantly. Among the technological developments computer and the internet take place as well. In a society, like everyone needs to use computer and the internet, some problems come along because of the misuse and the frequency of use. Excessive use of computer and the internet among the school age children- who are eager to learn technological developments- has a negative effect on young adults psychological, physical, academic success, which possibly give way to addiction (Kubey, Lavin, & Barrow, 2001; Young, 1996). In this technological era, the internet and computer have become the most often used technological a Tuncay AYAS, Ph.D., devices. Likewise, according to the data gathered 23.8 % of world population, 74.2% of American society, 48.9% of Europe population and 35% of Turkey population use Internet (Internet World Stats [IWS], 2009). With the rise in the Internet and computer use rate, peoples time allocated for computer has risen accordingly. Excessive use of the Internet and computer brings the risk of computer/ Internet addiction along (Chou, Condron, & Belland, 2005; Lee et al., 2007; Watson, 2005). Internet addiction can be roughly defined as the inability of resistance for using the Internet excessively, seeing the time spent outside the virtual environment as a loss of time, being very furious and aggressive when deprived of, deteriorating of the person s work, social and family life (Young, 2004). When the prevalence of the studies done about the Internet addiction is checked, it is seen that the prevalence is between 6-14% (Chou & Hsiao, 2000; Kraut et al., 1998; Young & Rogers, 1998). In this context, excessive use of the online communication, online games or other excessive uses can be the first signals of Internet-computer addiction (Fleming & Rickwood, 2004; Watson, 2005).Computer games have become one of the most important entertainment tools for children (Horzum, 2011).

7 AYAS Shy people tend to be alone much more than the ones who are not shy. Shyness which effects the communication between people negatively causes people who have communication problems to be alone (Cheek & Buss, 1981). When the people who use the Internet excessively are studied, it is seen that these people tend to be extremely sensitive to the possible disappointments in their relations with the other people and this mood causes them to be very anxious about communicating with others (Whang, Lee, & Chang, 2003). The Internet is used for not being alone and communicating with others by some people. Especially shy, introvert people use the Internet to have social relations and manage these relations as a way of socialize (Davis, Flett, & Beser, 2002). Studies have shown that these shy people who have difficulty in having social support in their real lives, use the Internet s interactive functions, such as chat rooms very often (Young, 1999) Shy people experience more problems in their face to face relations than online ones (Ward & Tracey, 2004). In a virtual context people tend to use nicknames, and know that the possibility of refusal or criticism is lower than face to face communication; so that they feel themselves more comfortable. Therefore, possibly they use the Internet more and more as a way of social communication. Shy people generally highly tend to be computer addicts, because they use messenger programs, news groups and chat room more often than the others (Chak & Leung, 2004). The results of the studies done for checking whether there is a relationship between the shyness and the Internet addiction show that there is a correlation between the two (Chak & Leung, 2004; Ebeling-Witte, Frank, & Lester, 2007; Güneri, Mesutoğlu, & Aydın, 2011; Hollingswort, 2006; Yang & Tung, 2007; Yuen & Lavin, 2004). Scealy, Phillips, and Stevenson (2002) express that there is no relationship between the Internet and the shyness, but shy people use the Internet in order to communicate with others more. People who are not addicts use the computer generally for accessing information and keeping in touch with their existing friends; whereas the addict use it in order to make new friends, socialize and exchange ideas (Young, 1997). Middle East Technical University North Cyprus Campus- Student Development and Psychological Consulting Centre (2008) states that introvert personality raises the risk of computer addiction, as well. With the help of the Internet, people are able to get the social support they need and lack from the people who are online, even if it is temporarily. While adults use the Internet as a tool for their work, such as getting required information; teenagers (13 19) use it for playing computer games, listening to music and getting to know new people (Kubey et al., 2001). There is a difference between the introvert and extravert people in terms of using technological tools. Henderson and Zimbardo (2005) have found out in their studies for use of technology and shyness among the teenagers that shy people use the technology more often than the ones who are not introvert. Review of the literature showed that there is no study in the domain of the relationship between computer games addiction and shyness. However, Loton (2007) has studied a group of people who are computer games addicts and seen that there is just one shy person in the group; so that, he states that there is no relationship between the addiction and shyness. In the survey mentioned before (Henderson & Zimbardo), it can be said that shy people are assessed as potential addicts as they use the Internet more often than the others, so their span of time before a computer screen is expected to be more. The aim of this study is to determine the relationship between the internet and computer addiction level and shyness among the teenagers. Whether shyness and the Internet-computer games addiction differ in terms of gender and choice of game is also dealt with in this study. Method The study was conducted based on general survey model. General survey models in a universe composed of many elements to arrive at a generally judgment about the universe is the arrangements of the scan performed on a sample of the universe to be taken. Relational scanning models are the researches to determine the exchange between two or more number of variables (Karasar, 1995). In this study, individual survey model was selected to investigate the relationship between the levels of Internet and game addiction and shyness in a randomly selected group. Study Group The population of the study consists of 8485 high school students whose schools are around Giresun city centre. With this fact in mind, sampling of the 633

8 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE study includes 176 girls and 189 boys who are high school students in the second term of academic year. Instrument In the study the tool developed by Ayas, Balta, and Horzum (2011) Scale for Adolescents Computer Addiction is used. For the comments on computer games addiction tests, Likert type 5 gradation is used. This gradation is: always 5, usually 4, often 3, sometimes 2, and hardly 1. The scale consists of 54 items and two factors, first of which includes 28 items. The items values factor loadings change between.512 and.792. The factor reflecting 29.49% of the total variance is called the Internet Addiction. The second factor on the scale consists of 26 items. The items values for the second factor loadings change between.424 and.788. The factor reflecting 19.13% of the total variance is called Computer Games Addiction. In order to check the reliability of the scale Cronbach Alfa internal-consistency coefficient has been calculated. At the end of internal-consistency tests, the sub factor s, which is called the Internet addiction, internal consistency modulus is.96 and the sub factor s, which is called computer games addiction, internal consistency modulus is calculated.95. The scale s total internal consistency which consists of 54 items is found out to be.95. In the study, Turkish adoption of Shyness Scale, which is developed originally by Cheek and Buss (1981) is used. The Turkish form was adapted by Güngör in Each item is graded as between 1-5 on the scale and then total points can be calculated. The items has following points: not for me (1), not appealing (2), I don t know (3), appeals to me (4), for me (5). The lowest mark of the test is 20, and the highest one is 100. The high mark taken from the Shyness Scale points out that the person s shyness level is high, and it is commented as the person thinks him/herself as shy. In Turkey, the study of shyness scale was performed by Güngör (2001) with the help of internal consistency and test-retest methods. The scale has been applied to 78 students twice with the three week intervals, and the correlation coefficient is calculated as.83. Cronbach Alfa coefficient, which has been used to determine scale s self-consistency, was found out to be.91. Gökçe s (2002) studies show that Cronbach Alfa coefficient is.87. Validity studies of shyness scale have been performed by Güngör (2001). In order to determine construct validity of the scale, analysis of principal components has been applied. Although, at the end of the analysis it is seen that 20 items are gathered around three factors, total number of the items are gathered under the first factor. For the validity studies, some similar scales are also used and Self- Assessment Form in a Social Context (SAFSC) has been also applied. Both scales have been applied to a group of 84 university students and the correlation coefficient between the two is calculated. The correlation between Avoidance and Social Anxiety dimensions of the scale and shyness scale is found as.71, and the correlation between shyness and avoidance is calculated as.78. The scale s validity studies for high school students have been performed by Gökçe (2002). The correlation coefficient between shyness scale and anxiety level of SAFSC is.75, shyness and avoidance level is.72, and the correlation coefficient between the total points of anxiety and avoidance is.75. At the end of the factor analysis, the scale s first factor reflects 29.18% of variance (Gökçe). Data Collection and Analysis In analysing the data, in order to determine the preferred game variables, t-test is used for gender differences and correlation method is preferred for the relationship between internet and computer games addictions and shyness. All resolutions of the study are performed with the help of SSPS pack program and the level of significance is accepted as.05. Results The aim of this study was to determine the correlation between shyness and the Internet-computer game addiction level among high school students, and study the differences in their shyness level in terms of gender and preference of games. Accordingly, as a first step the relationship between shyness and the Internet-computer game addiction level is studied. Looking at the results of the study, it is seen that there is a correlation between the Internet and computer addiction; and another positive correlation between the Internet-computer addiction and shyness. The finding that there is a correlation between the Internet and shyness is consistent with the studies done before (Chak & Leung, 2004; Ebeling-Witte et al., 2007; Güneri et al., 2011; Hollingswort, 2006; Yang & Tung, 2007; Yuen & Lavin, 2004). The fact that computer games are usually played online is thought to be an effect on the positive relation between the Internet and 634

9 AYAS computer games addiction. The Internet can also be assessed as a way of communication enabling people to know different people and keeping in touch with existing friends. In this study, it is found out that there is a positive correlation between shyness and the Internet addiction as in the similar studies. Human beings as social organisms need to communicate and continue these relations in order to lead a social life. If people do not have strong relationships, they can be isolated from the society and may have some problems. As they have difficulties in having face to face relationships, shy people try to communicate with the help of the Internet and express their feelings and thoughts by doing so. This state may have effect on building a correlation between the Internet and shyness. Likewise, as computer games are played online, shy people can communicate easily with the others while playing computer games. So, the relationship between shyness and computer games addiction is explained. During the research analysis, as not any studies about the relationship between shyness and computer games addiction, this study is thought to be beneficial. According to the results of the study, it is seen that the Internet- computer games level of boy students is higher than the girls. This finding is consistent with other studies done in the field (Chou & Hsiao, 2000; Chou et al., 2005; Kubey et al., 2001). As shy people have difficulty in face to face communication, they usually prefer doing their activities alone. Likewise, their preference of being alone with the Internet and computer activities has possibly an effect on this study. The researches show that social support decreases person s Internet addiction (Nalwa & Anand, 2003). At schools, shy people need to be socially supported and placed in group activities in order to enhance their relationships with their friends. If they are accepted as a part of a group, feel less anxiety about being criticized, shy people will be feeling more comfortable and feel themselves better. These experiences will help them to lead a life which is more comfortable, peaceful and easygoing. Parents may not have any clues about their children s problems. These children are generally seen as decent and well-behaved. Sometimes, parents may encourage their children to use computers more as they cannot disturb them and have problems while playing on computers. These children meet their needs with the help of the online people, they do not need real friends and they do not have any ideas about how to play with real friends. For these reasons, parents should control the children s time spent on computers and provide contexts for their children to play with their real friends. References/Kaynakça Horzum, B. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 Cyber Psychology & Behavior, 7 Journal of Personality and Social Psychology, 41 Educational Psychology Review, 17 Computer & Education, 35 Cyber Psychology & Behavior, 5 Cyber Psychology & Behavior Youth Studies Australia, 23 Determining the shyness level of high school students Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımını yordamada cinsiyet, yaş, sosyal beceri ve utangaçlığın rolü Turkish Psychological Counseling and Guidance Magazine, 2 Shyness and technology use in high school student The relationship between shyness and internet addiction: A quantitative study on middle and post secondary school students İ öğre ılı çeşitli Eğitim ve Bilim, 39 Usage and population statistics. Research techniques: Notions, principles, techniques American Psychologist, 53 Journal of Communication, 51 Cyber Psychology & Behavior,

10 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Video game addiction, self esteem & social skills Misuse of the Internet and the ways to cope with it edu.tr/brouser-09.pdf CyberPsychology & Behavior, 6. Cyber Psychology & Behavior, 5 Computers in Human Behavior, 23 Psychological Reports, 79 What makes the internet addictive: Potential explanations for Pathological Internet Use, University of Pittsburgh at Bradford. Innovations in clinical practice: A source book American Behavior Science 48 CyberPsychol & Behavior, 1, Cyber Psychology & Behavior, 7 CyberPsychol & Behavior, 6. Journal of Social and Personal Relationships, 21 Journal of Professional Counseling: Practice, Theory, & Research,

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı

Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Sinem FARİZ 1 1 Gazi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Y.Lisans, Ankara sinemfariz@hotmail.com Özet: İnternet kullanımı

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2003,14 (3),114-132 TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı OLARAK internet KULLANıMLARı Banş SÖZERI, Mehmet Settar KOÇAK Orta

Detaylı

Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline

Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Investigation of The Pre-Service Teachers Preference Level of Using Punishment While Ensuring The Classroom Discipline Mehmet

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Kazanımlar 1 2 3 4 5 6 Değişkenlerin ilişkisini açıklamak ve hesaplamak için Pearson korelasyon katsayısı Örneklem r ile evren korelasyonu hakkında hipotez testi yapmak Spearman

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI

BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI Kültegin Ögel 1, Ceren Koç 2, Aslı Başabak 2, Alper Aksoy 2, Gülşah Karadayı 2 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Yeniden

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 1 CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 2 PROJECT OUTLINE 1. Domain Information 2. Dataset: Extraction, Features and possible values 3. Preprocessing: Statistics, missing values,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 EDUCATION SCIENCES Received: July 2009 Accepted: September 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı