ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu."

Transkript

1 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar ve devlet kurumları diğer kurumlarla iş birliği sağlamak; bilgileri bir araya getirmek ve paylaşmak, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak gibi çeşitli amaçlarla internet kullanmaktadırlar. Eğitim sürecini de etkileyen internet, öğretim sürecini zenginleştirmekte, öğretmenlere ve öğrencilere zengin yaşantılar sunmaktadır. Ancak, internetin öğretim sürecinde etkili olabilmesi öğretmenlerin interneti etkili kullanabilmelerine bağlıdır. Bu araştırmada öğretmenlerin internet kullanım düzey ve amaçları incelenmiştir. Anahtar sözcükler: İnternet, Eğitim, Öğretim A STUDY ON USES OF INTERNET BY TEACHERS ABSTRACT Nowadays, commercial, military, academic and govermental institutions have been using internet for cooperating with other institutions; reaching and sharing information and making research. Internet has also affected the quality of the educational institutions and enriched the teaching and learning process. Moreover, internet provides valuable and enriching experiences for teachers and students. However, using internet efficiently in the learning and teaching processes depends on the effective usage of internet by teachers. In this research the levels and purposes of usage internet by teachers were explored. Keywords: Internet, Education, Teaching GİRİŞ Bilgi süper otoyolu olarak adlandırılan internet, yaşantımıza hızla girmiş bulunuyor. Bugün bankalardan marketlere kadar çeşitli kurum ve kuruluşlar, internet üzerinden birçok hizmet sunmaktadır. Dünyada yüz milyonun üzerinde internet kullanıcısı bulunmaktadır. İnternete bağlananların sayısının yedi kıtada her ay yüzde on büyüme gösterdiği sanılmaktadır. Bugün dünyada yüz yirmi beş ülkede internet bağlantısı sağlanabilmektedir yılına kadar internet kullananların sayısının beş yüz milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (Levy, 2000). Bu hızlı değişim kuşkusuz eğitim kurumlarını ve öğretim süreçlerini de etkilemiştir. Eğitim kurumları bu değişikliği göz önüne alarak bireylerini toplumların gereksinim duyduğu biçimde yetiştirmek durumundadır. Bugün artık öğrenciler, yeni teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşmayı ve bilgiyle iletişim kurmayı öğrenerek yetişmek zorundadır. İnternetin Öğretim Sürecine Katkıları İnternet, öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin gereksinimleri olan bilgiye ulaşmada

2 2 onlara yardımcı bir araç olan internet aynı zamanda onların bilgiye ulaşmaları için sorumluluk almalarını da sağlamaktadır. İnternet, sunduğu birçok olanakla (WWW gibi) buna izin vermekte ve öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Öğrencilere, sınıf ortamında iş birliğini geliştirme ve bilgilerini yapılandırma konusunda geleneksel ortama göre daha esnek olanaklar sunmaktadır. İnternetteki kaynaklar öğretmenlere de yeni öğretim ortamları sağlamakta, teknolojinin sınıflara girmesi ve öğretim süreciyle bütünleştirilmesi öğretimi etkilemektedir. Ancak, yeni öğretim yöntemlerinin kullanılması, sınıf dışı kaynaklara ulaşılması öğretmenin sorumluluklarını ve işini biraz daha artırmıştır. Çünkü, öğretmelerin öğretim hedeflerini gerçekleştirmek üzere teknolojiyi nasıl kullanacaklarını dikkatlice planlamaları gerekir. Günümüzde, öğrencilerine etkileşimli ve katılımcı ortamlar sağlayabilmek için öğrenme öğretme sürecinde, öğretmenlerin de teknolojiden yararlanmaları zorunlu hale gelmiştir. International Society for Technology Education (ISTE), öğretmenlerde bulunması gereken becerileri teknoloji okuryazarı olma, derslerinde teknoloji kullanabilme, öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme, öğrencilerine bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırmada öğrenme çevresini teknoloji kullanabilecekleri şekilde düzenleyebilme, mesleki gelişimleri ve deneyim paylaşımı için meslektaşları ile internet üzerinden iş birliği yapabilme (ISTE, 2000) olarak belirlemiştir. ISTE nin öğretmen standartları incelendiğinde, öğretmenlerin bir yandan teknoloji kullanabilen bir yandan da sınıf ortamını öğrencilerinin teknolojiyi kullanabilecekleri şekilde düzenleyebilen becerilere sahip olmalarının gereği anlaşılmaktadır. Yukarıdaki becerilere sahip öğretmenlerin meslektaşlarıyla daha fazla etkileşimde bulunmalarını da gerektirmektedir. Bu nedenle öğretmenler, mesleklerindeki yeni gelişmeleri izleme gereksinimi içinde olmalıdırlar. Bu becerilerin kazandırılmasında internetin rolü göz ardı edilemez. Türkiye de Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimin amaçlarından biri de bireyleri içinde yaşadıkları toplumun geleceği için yetiştirmektir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Gelişim Planında eğitim hedeflerini bilgi toplumuna ulaşma olarak belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı nın bilgi teknolojileri alanında ulusal hedef ve politikası bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel ve ulusal düşünen insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sistemimizin her kademesini teknolojiyle donatmak olarak belirlenmiştir (MEB, 2002). Buradaki amaç bilgi toplumu için bireyleri öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, karar verme, problem çözme gibi) düşünme becerilerine sahip olarak yetiştirmektir. Bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığı 1984 yılından itibaren çeşitli projeler aracılığıyla her düzeydeki eğitim kurumunu öğretmenler ve öğrenciler için teknolojiyle donatma çalışmaları yapmaktadır. Temel Eğitim Projesi Zorunlu eğitim süresinin beş yıldan sekiz yıla çıkarılmasından sonra 16 Ağustos 1997 de 4306 No lu Temel Eğitim Yasası çıkarılmıştır. Yasanın hayata geçirilmesiyle birlikte zorunlu eğitimin yaygınlaştırılması, ilköğretimin niteliğinin artırılması ve okulların öğrenme merkezlerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

3 3 Temel eğitim projesi kapsamında Üç buçuk milyon öğrenci için yeni sınıflar kurulması, On beş bin okulda bilgi teknolojisi sınıfları oluşturulması, On sekiz bin bilgi teknolojileri koordinatörü yetiştirilmesi, Bilgisayar okuryazarlığı becerilerine sahip personel yetiştirerek onların Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda eğitilmesi planlanmaktadır. Projenin birinci kapsamında seksen bir il ve her ilçeden en az iki ilköğretim okuluna toplam iki bin sekiz yüz otuz yedi bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuştur. Ayrıca, tüm ilköğretim okullarını birbirine 2002 yılı sonuna kadar ağ (network) ile bağlanması da planlanmaktadır (MEB, 2002). Bakanlığın yukarıda sözü edilen hedefleri gerçekleştirmesinde öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Projenin başarısı öğretmenlerin de bu teknolojileri kullanabilmelerine ve sınıf ortamına getirebilmelerine bağlıdır. Yukarıda sözü edilen durumun öneminden dolayı öğretmenlerin internet kullanım düzey ve amaçlarının incelenmesi gereği ortaya çıkmıştır Problem Bu çalışmada öğretmenlerin internet kullanım düzeyleri ve internet kullanım amaçları incelenmiştir. 2. YÖNTEM 2.1. Araştırma Grubu Araştırma bilgisayar laboratuvarı olan 23 ilköğretim okulundaki 685 öğretmeni kapsamaktadır. Bu sayı, bu ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin % 86 sını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin branş, yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimlerine göre dağılımı Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: Öğretmenlerin Branş, Yaş, Cinsiyet ve Mesleki Deneyimlerine Göre Dağılımı BRANŞ YAŞ f % Sınıf Öğretmeni Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri 53 8 Türkçe Yabancı Dil 43 6 Branş (Müzik, resim, beden 50 7 eğitimi, din ve ahlak) Bilgisayar 33 5 TOPLAM ve üzeri

4 4 CİNSİYET MESLEKİ DENEYİM TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM yıl yıl yıl yıl yıl ve üzeri TOPLAM Branşlara göre dağılım incelendiğinde en yüksek oranın sınıf öğretmenlerine (% 36), en düşük oranın da (% 15) bilgisayar öğretmenlerine ait olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenleri oranının yüksek olmasının nedeni araştırma kapsamındaki okullarda yer alan ilköğretim 1. kademe (1 5. sınıflar) sayısının fazla olmasından; bilgisayar öğretmenlerinin oranının düşük olmasının nedeni de bilgisayar derslerinin programda 4. sınıflardan başlayarak 8. sınıflara kadar öğrencilerin iki kez alabilecekleri seçmeli bir ders olarak yer alması olabilir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaşlara ve mesleki deneyime göre dağılımları incelendiğinde % 54 ünün 41 yaş ve üzerinde; % 69 unun da 16 yıl ve üzerinde deneyime sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni deneyimli öğretmenlerin genellikle merkezlerdeki okullarda görevlendirildiği şeklinde yorumlanabilir Veri Toplama Aracı Öğretmenlerin internet kullanım düzeyleri ve internet kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, mesleki deneyim, bilgisayar ve internet kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi sıklıkla ve hangi amaçlarla kullandıkları, bilgisayar ve internet kullanmayı nasıl öğrendikleri gibi sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise öğretmenlere İnternetin öğretim sürecine katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?, İnternetin mesleki gelişiminize katkıda bulunacağını düşünüyor musunuz? Niçin? gibi açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışmada anketin birinci bölümünde yer alan sorulardan elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 3. Bulgular Araştırma bulguları ankette yer alan sorulara göre ele alınmıştır. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım oranları Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2: Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Oranları Bilgisayar Kullananlar Bilgisayar Kullanmayanlar Toplam Tablo 2 den de görülebileceği gibi çalışmaya katılan öğretmenlerin % 26 sı bilgisayar kullanırken, % 74 ü bilgisayar kullanmamaktadır. Bilgisayar kullanım oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Bilgisayar kullanmayan öğretmenlere, kullanmama nedeni sorulmuş ve sonuçlar Tablo 3 de sunulmuştur. Bilgisayar kullanmayan öğretmenlerin

5 5 kullanmama nedenleri arasında bilgisayar kullanmayı bilmeme (% 60), ihtiyaç hisetmeme (% 30) ve ilgisini çekmeme (% 10) gibi nedenler yer almaktadır. Bilgisayar kullanmayı bilmeme ve ihtiyaç hissetmeme bilgisayar kullanımını engelleyen etmenler arasında yer almaktadır. Tablo 3 Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanmama Nedenleri Bilgisayar Kullanmayı Bilmeme İhtiyaç Hissetmeme İlgisini Çekmeme Toplam Araştırmada öğretmenlere internet kullanıp kullanmadıkları da sorulmuştur. Bilgisayar kullanmadıklarını söyleyen öğretmenlerin interneti de kullanmadıkları ancak, bilgisayar kullandığını ifade eden öğretmenlerin bir kısmının da interneti henüz kullanmadıkları görülmüştür. Bilgisayar kullandıklarını ifade eden öğretmenlerin internet kullanım oranları Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4: Öğretmenlerin İnternet Kullanım Oranları İnternet Kullananlar İnternet Kullanmayanlar Toplam Bilgisayar kullanan öğretmenlerin % 35 i interneti kullandığını ifade ederken, % 65 i internet kullanmadığını ifade etmiştir. Tablo 4 den de görülebileceği gibi internet kullananların oranı oldukça düşüktür. Ayrıca, çalışmaya katılan tüm öğretmenler düşünüldüğünde bu oran (% 9) oldukça düşüktür. İnternet kullanmayan öğretmenlere, kullanmama nedeni sorulmuş ve sonuçlar Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5: Öğretmenlerin İnternet Kullanmama Nedenleri İnternete Ulaşma Güçlüğü İnternet Kullanmayı Bilmeme İhtiyaç Duymama İlgisini Çekmeme 10 9 İnternet kullanmayan öğretmenlerin kullanmama nedenleri arasında internet kullanmayı bilmeme (% 63) ve internete ulaşma güçlüğü (% 48), ihtiyaç duymama (% 20) ve ilgisini çekmeme (% 9) gibi nedenler yer almaktadır.

6 6 İnternete erişimin güçlüğü ve internet kullanımı konusundaki bilgi eksikliği internet kullanımını engelleyen en büyük etmenler arasında yer almaktadır. İnternet kullanan öğretmenlerin internete nasıl eriştikleri de incelenmiş ve sonuçlar tablo Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6: Öğretmenlerin İnternete Erişimleri Evden Okuldan İnternet Kafelerden 5 5 Diğer (arkadaş vb). 3 3 Toplam Öğretmenlerin % 7 i internete okuldan,, % 10 u evlerinden, ve % 5 i internet kafelerden ve % 3 ü de arkadaşlarından internete erişebildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu internete okullarından ulaşabilmektedirler. Bu durumda öğretmenlerin internete kolay ulaşabildikleri söylenemez. İnternet kullanan öğretmenlerin internet kullanmayı nasıl öğrendikleri sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 7 de sunulmuştur. Tablo 7: Öğretmenlerin İnternet Kullanımını Nasıl Öğrendikleri Kendi kendime Hizmet içi eğitimlerle - - Öğrencilik yıllarımda Arkadaşlarımdan 6 9 Toplam İnternet kullanan öğretmenlerin çoğunluğu (% 67) interneti kendi kendilerine öğrendiklerini ifade ederken, % 24 ü öğrencilik yıllarında, % 9 u da internet kullanmayı arkadaşlarından öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Eğitimde internet kullanımıyla ilgili herhangi bir eğitimden geçtiniz mi? sorusuna ise araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü hayır yanıtı vermişlerdir. İnternet kullanan öğretmenlere interneti hangi sıklıkta kullandıkları da sorulmuş ve sonuçlar Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 8: Öğretmenlerin İnternet Kullanım Sıklıkları Hergün Haftada 2 3 kez 9 14 Haftada bir kez Onbeş günde bir kez Ayda bir kez Toplam İnternet kullanan öğretmenlerin % 24 i interneti hergün, % 22 si ise ayda bir kez kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin internet kullanım sıklığının çok yüksek olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, öğretmenlerin internete erişim koşullarının kolay olamaması ile de açıklanabilir.

7 7 Öğretmenlerin çoğu bilgisayarlara okullarından erişebilmektedir. Öğretmenlerin okulda bilgisayar derslerinden kalan zamanlarda bilgisayarları kullandıkları gözönüne alındığında bu durum daha iyi anlaşılabilir. İnternet kullanan öğretmenlerin interneti kullanım amaçlarına da bakılmış ve sonuçlar Tablo 9 da sunulmuştur. İnternet kullanım amaçları iletişim (eposta, sohbet odaları, haber grupları vb), bilgiye ulaşma (WWW) ve internet üzerinden mesleki gelişim olmak üzere sınıflandırılarak ele alınmıştır. Tablo 9: Öğretmenlerin İnternet Kullanım Amaçları E- Posta a. Kişisel amaçlı b. Meslektaşlarla bilgi paylaşım amaçlı 7 11 Sohbet Odaları a. Kişisel amaçlı b. Meslektaşlarla bilgi paylaşım amaçlı - Haber Grupları (Tartışma grupları, Posta listesi) a. Kişisel amaçlı 2 3 b. Meslektaşlarla bilgi paylaşım amaçlı - Bilgiye Ulaşma (WWW) a. Öğretim sürecini zenginleştirmek için sınıfa farklı materyaller getirme b. Öğrencileri WWW/e posta projelerine yönlendirme 6 10 c. Öğrencileri internetten bilgiye ulaşmaya yönlendirme İnternet Üzerinden Mesleki Gelişim a. Kendi mesleki gelişimi için bilgiye ulaşma 8 13 b. Kendi mesleki gelişimi için herhangi bir programa kaydolma - - Öğretmenlerin internet kullanım amaçları incelendiğinde (Tablo 8) de görülebileceği gibi, öğretmenler interneti genellikle e posta amaçlı kullanmaktadırlar. E posta kullanım amaçları incelendiğinde de çoğunlukla (% 92) kişisel amaçlı (arkadaşlarla mesajlaşmak gibi) kullanıldığı, meslektaşlarla bilgi paylaşım amaçlı kullanım oranının ise oldukça düşük olduğu (% 11) görülmektedir. İnternetin bilgiye ulaşma amaçlı kullanım oranı incelendiğinde ise öğretim sürecini zenginleştirmek amacıyla kullanımın % 28, öğrencileri internetten bilgiye ulaşma amaçlı yönlendirmede kullanımın % 24, öğrencileri WWW/ e- posta projelerine yönlendirme amaçlı kullanımın ise % 10 olduğu anlaşılmaktadır. İnternetin mesleki gelişim amaçlı kullanım oranının da çok düşük olduğu (% 13) ve mesleki gelişimleri için hiçbir etkinlikte yer almadıkları görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin interneti e posta dışında,

8 8 meslektaşlarıyla bilgi paylaşımı amaçlı kullanımlarının neredeyse yok sayılabilecek kadar az olmasıyla da açıklanabilir. Öğretmenlerin internet kullanım amaçlarından elde edilen bu sonucun nedenleri; teknoloji ve internet kaynaklardaki hızlı artış, internetin öğretim sürecinde nasıl kullanılacağı konusundaki bilgi eksikliği, bu konudaki örneklerin azlığı ve internete erişim zorluğu olabilir. Sonuç ve Öneriler 21. yüzyıl toplumlarının gereksinim duyduğu bilgi teknolojilerini kullanabilen bireyler yetiştirmede okullara büyük sorumluluklar düşmektedir. Okulların öğrencilerine teknoloji becerileri kazandırmaya yönelik olarak düzenleyeceği ortamlarda, öğretmenlerin de bilgi teknolojilerini kullanma becerilerine sahip olması gereklidir. Bu süreçte öğretmenlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bilgi teknolojilerini kullanma becerilerine sahip olmak ve teknolojiyi öğretim sürecinde kullanmak günümüz öğretmenlerinde bulunması gereken beceriler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bilgisayar ve özellikle internet kullanan öğretmenlerin sayısının oldukça düşük olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Okullarda teknoloji kullanımının yaygın olmaması; internet kullanımı için ön koşul becerilerden sayılacan bilgisayar okuryazarlığı becerilerinin öğretmenlerde yetersiz olması; öğretmenlerin interneti öğretim sürecinde nasıl kullanacağı konusundaki eğitim ve kaynak yetersizliği; internete erişim olanağının sınırlı olması şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle, halen görev yapmakta olan öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlığı ve internet kullanım becerileri geliştirilebilir. Yine bu eğitimlerde internetin öğretim sürecinde kullanımı konularına da yer verilebilir. Öğretmen yetiştiren kurumların öğretim programlarına eğitimde internet kullanımı konusunda dersler konulabilir; öğretmenler için internete erişim kolaylığı sağlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir eğitim portalı ile öğretmenler arasındaki iletişim kolaylaştırılabilir; ayrıca, bu portalda onların mesleki gelişimleri için yararlı olabilecek bilgilere yer verilebilir. Kaynakça Levy, P. (2000). Getting started with internet: An easy and practical guide for teachers. New York: Scholastic Professional Books. Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Okullarda bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik çalışmalar. ( ). International Society for Technology Education. (ISTE). (2000). (1998). National educational technology standards for teachers. Eugene: ISTE Publications.

9 9

A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR

A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL BURDUR İLİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIK SEVİYELERİ Fethi ÇELİK * Fatih KOCAMAN ** Ali Suat

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Hüseyin KOCASARAÇ Bilgisayar Formatör Öğretmeni Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Öğrencisi E-mail

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KAFELERDEN YARARLANMA

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI Elif BOZYİĞİT *, ebozyigit@gmail.com Bülent AĞBUĞA, bakboga@yahoo.com Ulaş

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 44 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Sacit Köse 1,4, Ayşe Savran Gencer 2, Kutret

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ayşe Alkan MEB, Samsun- Türkiye ayshe_alkan@hotmail.com Ömer Durmuş MEB, Amasya- Türkiye omerdurmus@gmail.com

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ UHBAB www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I ID:62 K:129 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Ağustos 2011, Sayfa 75-92 Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Vedat AKTEPE 1 ÖZET Öğretmenlerimizin

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VIEWPOINTS OF COMPUTER TEACHERS ABOUT RELEVANCE OF THE INFORMATICS TECHNOLOGIES

Detaylı

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği * * Information Literacy Skills of Research Assistants and Their Educational Needs: Sample of

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 405-424 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Mehmet Barış orzum * Özet Günümüzde Web 2.0 araçları

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2014-YL-002 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

UZAKTAN EGiTiM YAKLAŞıMlNDA TEMEL EGiTiM i. KADEME ÖGRETMENLERi'NiN ViDEO DESTEKLi HizMETiçi EGiTiMi

UZAKTAN EGiTiM YAKLAŞıMlNDA TEMEL EGiTiM i. KADEME ÖGRETMENLERi'NiN ViDEO DESTEKLi HizMETiçi EGiTiMi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17 : 134-141 {1999] UZAKTAN EGiTiM YAKLAŞıMlNDA TEMEL EGiTiM i. KADEME ÖGRETMENLERi'NiN ViDEO DESTEKLi HizMETiçi EGiTiMi Feza ORHAN* Buket AKKOYUNLU**

Detaylı

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı